Page 1

ТОМБОЛА

ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ Период за участие в томболата от 15.10. до 31.12.2019 г. Участието в томболата не е обвързано с покупка.

Jaguar E-PACE 4x4 с рекорд от Гинес

ЕЛА В НАШ МАГАЗИН И УЧАСТВАЙ

Валидност 28.11-18.12.2019 г.

www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800

=

резолюция

вноски

ŮƗƓƌƑƄƌƋƓƏƄƝƄƑƉťũūƏƌƙƆƄƌťũūƓƞƔƆƒƑƄƛƄƏƑƄƆƑƒƕƎƄ

*за повече информация www.technomarket.bg вноски

24

интернет

ƅƔƒƍƆƑƒƕƎƌ

SMART TV

90.ƏƆ

24

83

вноски

ULTRA HD

ƅƔƒƍƆƑƒƕƎƌ

68.04 ƏƆ

тунери

DVB T2/C/S2

0%

лихва

t ')% *OmOJUZ6ʚʞʧʥʡʛʟ  tʈʦʤʟʣʖʤʧʣʤʘʣʖʠʖʢʛʦʖʧ ʩʡʨʦʖʮʞʦʤʠʤʰʙʰʡʛʣ ʤʗʛʠʨʞʘ.1 .1 .1

10% отстъпка

tN"Iʗʖʨʛʦʞʵ t(#3". (# tʅʦʰʧʨʤʘʤʨʥʛʭʖʨʰʠ  ʘʙʦʖʚʛʣʘʚʞʧʥʡʛʵ

55“

при покупка на изплащане

499.-

на месец

10

месеца

0-&%# 55/65”(140/165см) tʆʛʝʤʡʴʬʞʵ6)%,Y t4NBSU57t6-53"-VNJOBODF1SP

tʀɶʅɶʌɾʈɻʈʀɹ tɻʃɻʆɹɾɻʃʀʁɶʇɶ

tʈɾʋɾʃɸɻʆʈʄʆɻʃʂʄʈʄʆ tʄʇɸɻɼɶɸɶʃɻʇʅɶʆɶ

65“

1999.- 1499.-

259.90 0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

2599.- Roomba i7+ в брой

399.90

на месец

10

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

3999.в брой

Roomba i7

tʃʖʘʞʙʖʬʞʵʦʖʝʥʤʝʣʖʘʖʯʖ ʧʨʖʞʨʛ tʃʛʤʙʦʖʣʞʭʛʣʖʥʡʤʯ t0ʙʦʖʣʞʭʖʘʖʣʛʣʖʚʤʧʨʰʥʖ tɶʘʨʤʢʖʨʞʭʣʤʞʝʥʦʖʝʘʖʣʛ ʣʖʠʤʣʨʛʟʣʛʦʖ

tʀɶʅɶʌɾʈɻʈʀɹ tɻʃɻʆɹɾɻʃʀʁɶʇɶ

tʈɻʆʂʄʅʄʂʅɶ tʈɾʋɾʃɸɻʆʈʄʆɻʃʂʄʈʄʆ

tʃʖʘʞʙʖʬʞʵʦʖʝʥʤʝʣʖʘʖʯʖ ʧʨʖʞʨʛ tʃʛʤʙʦʖʣʞʭʛʣʖʥʡʤʯ t0ʙʦʖʣʞʭʖʘʖʣʛʣʖʚʤʧʨʰʥʖ tʂʞʛʯʧʛʠʤʣʨʛʟʣʛʦ ʝʖʗʤʠʡʩʠ

HU4803

AC2729

 

ʅʛʦʖʡʣʵ '8(#7&&

ʇʩʮʞʡʣʵ '5.9#&6

93.17

на месец

ɸʖʜʞʧʡʛʚʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʣʖXXX EPQVMOJUFMOBHBSBO[JBDPN ʘʚʣʛʘʛʣʧʦʤʠʤʨʚʖʨʖʨʖʣʖʥʤʠʩʥʠʖʨʖ

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

559.-

0%хва ли

в брой

WDB 030 WCS ПЕРАЛНЯ šȡɉɁɌȿɄɁɉɆɇȼɍȜ  šȦȼɋȼɒɄɎɁɎɆȿ šȠɊɃɄɌȼɉɁ&DS'RVLQJ J ɍɆȼɋɍɏɇɄ šȫȼɎɁɉɎɊȾȼɉȽȼɌȼȽȼɉ ɉ ɎɄɋɋɓɁɇɉȼɋɄɎȼ143.17

на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

1. свали приложението 2. Поискай карта “техномаркет” 3. Вземи допълнителни отстъпки

33.17 0% 116.50 на месец

859.-

6

месеца

в брой

TDB 230 WP ACTIVE СУШИЛНЯ šȡɉɁɌȿɄɁɉɆɇȼɍȜ šȦȼɋȼɒɄɎɁɎɆȿ š(FR'U\ɎɁɑɉɊɇɊȿɄɛ ɊɋɎɄɈɄɃɄɌȼȾɌɁɈɁɎɊ ɃȼɍɏɔɁɉɁ šȞȿɌȼɀɁɉȼɌɊɈȼɎɄɃȼɎɊɌ

1299.-1299.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

199.-

лихва

в брой

на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

699.в брой

Blizzard CX1 Red Powerline ПРАХОСМУКАЧКА šȝɁɃɎɊɌȽɄɓɆȼ šɇɆɊɉɎɁɅɉɁɌ š9RUWH[ɎɁɑɉɊɇɊȿɄɛ š/LIHWLPHɐɄɇɎɖɌ

399.3

ʬʛʣʖʨʖʛʘʖʡʞʚʣʖʤʨʚʤʙʤʚ

Търси маркираните продукти в брошурата

до пъ

-5% лн ит

ел ни


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 28.11-18.12.2019 г.

Телевизори резолюция

резолюция

ULTRA HD

резолюция

ULTRA HD

интернет

ULTRA HD

интернет

SMART TV

интернет

SMART TV

SMART TV

тунери

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

10% отстъпка

10% отстъпка 55/65OLED804 55/65”(140/165см) OLED • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV, ANDROID™ • Четириядрен Чети Че тири ти р яд ри ядре р н процесор ре пр роц цес есор ор р • Вграден Вгра Вгра Вг раде ден де н Ambilight Ambi Am bililigh ght

10% отстъпка

при покупка на изплащане

55“

65“

2599.-

4099.-

65PUS7354 65”(165см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV ANDROID 9 • Процесор P5 PERFECT PICTURE• AMBILIGHT, HDR10+

при покупка на изплащане

65“

1679.-

резолюция

резолюция

интернет

799.-

55“

999.-

32“

299.-

HD Ready

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

SMART TV

43“

резолюция

Full HD

ULTRA HD

при покупка на изплащане

43/55PUS6754 43/55”(109/140см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • Четириядрен процесор • Вграден Ambilight

DVB T2/S2

тунери

DVB T2/C/S2

50PUS7304 50”(127см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV ANDROID 9 • Процесор P5 PERFECT PICTURE • AMBILIGHT, HDR10+

10% отстъпка при покупка на изплащане

1029.-

50“

резолюция

43PFS5503 43”(109см) • Резолюция FHD 1920Х1080 • PIXEL PLUS HD • Опресняване на картината200 PPI

43“

459.-

резолюция

ULTRA HD

резолюция

ULTRA HD

интернет

ULTRA HD

интернет

SMART TV

32PHS4203 32”(81см) HD • Резолюция HD 1366Х768 • PIXEL PLUS • 200 PPI

интернет

SMART TV

SMART TV

тунери

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

10% отстъпка 55/65SM8200 55/65”(140/165см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • NANO CELL

при покупка на изплащане

55“

65“

1499.-

2099.-

65UM7450 65”(165см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • Четириядрен процесор

10% отстъпка при покупка на изплащане

65“

1599.-

резолюция

55UM7660 55”(140см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • Четириядрен процесор

10% отстъпка при покупка на изплащане

55“

1099.-

резолюция

ULTRA HD

резолюция

НОВ Модел!

Full HD

интернет

SMART TV

тунери

DVB T/C

тунери

DVB T2/C/S2

тунери

HD Ready

DVB T2/C/S2

43/49UM7100 43/49”(109/124см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • Четириядрен процесор

43“

49“

689.-

789.-

43LT340C 43”(109см) • Резолюция FHD 1920 x 1080 • WOL (Wake on LAN) • USB Data Cloning

43“

459.-

32LM630 32’’(81см) • Резолюция 1366X768HD • Clear Voice III

32“

449.-

Цените са в лева с ДДС.


Телевизори резолюция

резолюция

ULTRA HD

ULTRA HD

интернет

интернет

SMART TV

SMART TV

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

10% отстъпка 10% отстъпка QE-55Q85R 55”(139см) QLED • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • QUANTUM PROCESSOR 4K

при покупка на изплащане

55“

3299.-

при покупка на изплащане

резолюция

1899.-

49“

QE-49/55Q70R 49/55”(124/140см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • QUANTUM PROCESSOR, HDR 10+

2299.-

55“

резолюция

ULTRA HD

ULTRA HD

интернет

интернет

SMART TV

SMART TV

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

10% отстъпка UE-65RU7472 65”(165см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • UHD DIMMING

при покупка на изплащане

65“

1999.-

10% отстъпка UE-43RU7412V 43”(109 см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • UHD DIMMING

при покупка на изплащане

899.-

43“

резолюция

резолюция

ULTRA HD

ULTRA HD

интернет

интернет

SMART TV

SMART TV

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

UE-43/50RU7172 43/50”(109/127см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV

43“

50“

10% отстъпка

719.-

UE-65RU7092 65”(165см) • Резолюция UHD 4K 10% 3840x2160 • Smart TV • UHD DIMMING, HDR 10+

829.-

отстъпка

при покупка на изплащане

при покупка на изплащане

65“

1299.-

резолюция

0%

лихва

HW-R530 Саундбар система 2.1ch • Обща мощност 290W • Bluetooth, Anynet+ • Безжичен субуфер

66.50 на месец

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

399.в брой

резолюция

ULTRA HD

ULTRA HD

интернет

KD-55/65AG8 55/65”(140/165см) OLED • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • Вграден Wi-Fi

SMART TV тунери

DVB T2/C/S2

интернет

SMART TV тунери

DVB T2/C/S2

10% отстъпка

10% отстъпка

при покупка на изплащане

55“

65“ резолюция

2999.-

4799.-

при покупка на изплащане

49/55XG8196 49/55”(124/140см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Интернет ТВ, ANDROID™ • 4K X-REALITY™ PRO • HDR10, HLG, TRILUMINOS™

1249.-

49“

55“

1349.-

резолюция

ULTRA HD

ULTRA HD

интернет

интернет

SMART TV

SMART TV

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

KD- 43/75XG8096 43/75”(109/190м) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV ANDROID • 4K X-REALITY™ PRO Подобряване на картината

43“

75“

10% отстъпка

10% отстъпка

при покупка на изплащане

при покупка на изплащане

1099.-

2999.-

KD-43/49XG7077 43/49”(109/124см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV • Вграден Wi-Fi

43“

49“

999.-

1099.-

BDV-E2100 3D Blu-Ray система за домашно кино • Обща мощност 1000W • Bluetooth, NFC, Wi-Fi • Интернет браузър • DTS, S-Master цифров усилвател

0%

лихва

83.17 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

499.в брой


Телевизори

www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 28.11-18.12.2019 г.

резолюция

FULL HD

Full HD

интернет

интернет

интернет

SMART TV

SMART TV

SMART TV

тунери

тунери

тунери

DVB T/C

LED-43418 UHD SW 43”(109см) • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Smart TV отворен браузър • Вграден Wi-Fi

резолюция

резолюция

ULTRA HD

DVB T/C

DVB T2/C/S2

0%

0%

84.

69.

лихва

лихва

LED-4341 FHD SW 43”(109см) • Резолюция FHD 1920Х1080 • Smart TV Отворен браузър 509.- • Контраст 3000:1

83

43“ 6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

на месец

в брой

83

43“ 6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

на месец

419.в брой

резолюция

резолюция

интернет

379.-

32“

209.-

32“

199.-

HD Ready

тунери

тунери

DVB T/C

SMART TV

40“

резолюция

Full HD

HD Ready

LED-40506 SW 40”(101см) • Резолюция FHD 1920x1080 • Smart TV отворен браузър • Вграден Wi-Fi • NETFLIX

DVB T2/C/S2

тунери

DVB T/C

LED-32281SW 32’’(81см) • Резолюция 1366X768HD • Smart TV • Вграден Wi-Fi • NETFLIX

32“

269.-

резолюция

LED-32470 32”(81см) • FULL HD 1920x1080 • Изход за слушалки • HDMI, USB, SCART, YPBPR, COMPOSITE, VGA

32“

резолюция

ULTRA HD

НОВ Модел!

HD Ready

интернет

269.-

резолюция

HD Ready интернет

тунери

SMART TV

LED-32C9HD 32”(81 см) • Резолюция HD 1366 x 768 • Яркост (cd/m2) 200 • Контраст 3000:1

SMART TV *

DVB T2/C

тунери

тунери

DVB T2/C/S2

DVB T2/C/S2

43U2A15G 43”(109см) SMART TV • Резолюция UHD 4K 3840x2160 • Интернет ТВ Отворен браузър • Вградена WI-FI • Контраст1100:1

43“

499.-

резолюция

32Т300BH 32”(81 см) • Резолюция HD 1366 x 768 • Яркост (cd/m2) 200 • Контраст 3000:1

32“

209.-

резолюция

HD Ready

259.-

24“

289.-

HD Ready

тунери

интернет

32“

резолюция

HD Ready

SMART TV *

LED-V32TD1210/V32TD1200S* 32”(81 см) • Резолюция 1366 x 768 • Smart TV* (за 1200S) • Яркост 220cd/m • Контраст 3000:1

тунери

DVB T2/C/S

DVB T/T2/C/S/S2

тунери

DVB T2/C/S2

28TL510S-PZ 28“ (71 см) телевизор/монитор • Резолюция 1366X768HD • Smart TV

28“

359.-

SRT-24HZ4003N 24”(61см) • Резолюция HD 1366Х768 • Яркост (cd/m2) 170 • Контраст 2000:1

24“

179.-

24PHS4354 24“ (61 см) • Резолюция 1366X768HD • PIXEL PLUS HD • Опресняване на картината: 200 PPI

Цените са в лева с ДДС.


Аудио

SRS-XB41 Портативни Колонки • Обхват до 30м. • Водо/влаго устойчивост IP67 • EXTRA BASS, BLUETOOTH

0%

лихва

SRS-XB01 Портативни Колонки • Обхват до 10м. • Водо/влаго устойчивост IPX5 • EXTRA BASS, BLUETOOTH

SE-MJ553BT Слушалки • С микрофон • Честотен обхват 10–22,000Hz д 10м • BLUETOOTH до

AZ215 Радио CD плейър • Възпроизвеждане на CD, CD-R И CD-RW • Работа на батерии 6хLR14

89.00

49.83 0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

299.в брой

SE-MJ722T Слушалки он • С микрофон • Честотен обхват 6–40,000Hz • Импеданс 32 Ohm

0%

лихва

64.90

AE2160/00C Портативно радио • Вграден високоговорител • Изходна мощност: 300 MW RMS • Вход за стерео слушалки • Тунер: FM/MW, Аналогови настройки

62.99

S 809 5.0 HCS BLACK Комплект тонколони за домашно кино • 2xS809 колони -мощност:120W/240W • 2xS801 съраунд колони -мощност: 60W/120W •1xS 81 централна колона -мощност: 60W/240W

89.

90

MDR-ZX330BT Слушалки с Bluetooth® • Честотен обхват 20–20,000Hz • USB презареждане

199.-

на месец

6

месеца

WIC-310 Безжични слушалки • Bluetooth® • Микрофон • Честотен обхват 20 - 20 000 Hz • 15 ч живот на батерията

49.00

79.00

WH-CH700 Безжични слушалки • С микрофон • Честотен обхват 7–20,000Hz • 97 dB

MDR-EX110L/EX110A* Слушалки тип тапи • С микрофон* • Честотен обхват 5 – 24 000 Hz • Импеданс 16 Ohm

79.00 SHP6000 Слушалки • Честотен обхват 16 - 23 000 Hz • Импеданс 32 Ohm

79.00

SPH-10BT Smartphone / USB / BT плейър за автомобил • MOSFET 50W x 4 • Bluetooth • FM тунер

239.-

ли

ПАКЕТНА ЦЕНА

104.90 на месец

10

месеца

SHE2305 Слушалки • С микрофон • Честотен обхват 9–24,000Hz • Импеданс 32 Ohm

1049.-

24.99

32.99

*

23.99

DSX-A410BT Bluetooth/MP3 автомобилен плейър • Bluetooth/NFC • 4 x 55W мощност • FM тунер

169.-

CJ87 Мини HI-FI система • Обща мощност 2350W • Bluetooth • MULTI JUKE BOX, DJ EFFECTS, DJ PRO, DJ LOOP 10

0%хва 0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

99.00

0%

лихва

79.90

месеца

на месец

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

799.в брой

в брой

на месец

10

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

899.в брой

SUB-210 BLACK Субуфер • Мощност 200 W • Импеданс: 22k • 38 - 200 HZ • Говорител 8” (23 см)

MHC-V42D Мощна HI-FI система • NFC и Bluetooth • Караоке функции лихва • Светлинни ефекти 90 • DJ ефекти

0%

199.-

69.

X-EM26 Мини HI-FI система • Обща мощност 10W • Bluetooth 699.• FM тунер с RDS

на месец

10

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

219.-

Wi-Fi

999.-

ILC-E5100LB Фотоапарат със сменяем обектив • 24,3 MPX Exmor APS HD CMOS сензор • Обектив 16-50 мм • FULL HD видео • Wi-Fi + NFC • 3,0" 7,5см сензорен дисплей

699.-

SONY DSC-H300B Дигитален Фотоапарат • 20 mpx. CCD сензор • 35х оптично приближение • Оптична стабилизация • HD 720 видео

369.-

DSLR ФОТОАПАРАТ С EF-S 18-55 DC 16GB карта

579 лв.


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 28.11-18.12.2019 г.

0%

лихва

49.90 на месец

10

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

499.в брой

ов

н

DVR R200 Видеорегистратор • Резолюция запис 1920X1080

89.00

DVR R600 Видеорегистратор • Сензор SONY • Екран 2"(5.08см)

Магнитна стойка

149.-

DVR R1000 Видеорегистратор • GPS, G-Sensor • Екран 1.2"(3.05см)

179.-

23141 Преносима батерия • 5500 mAh • USB порт • Метален дизайн

18.99

23142 Преносима батерия • 7500 mAh 99 • 2 USB порта

24.

21227 Преносима батерия • 8800 mAh • 2 USB порта • Фенерче 99

31.

22822 Преносима батерия • 8000 mAh • USB порт • Тънък дизайн 99 15 mm

34.

21689 Преносима батерия П • 13 000 mAh • 2 USB порта 99 • Фенерче

42.

EXPANSION 1TB STEA1000400 2TB STEA2000400 4TB STEА4000400 Преносим HDD Капацитет 1/2/4 TB

повече памет, възможности повече възможн

CRUZER C RU U ULTRA 16GB 3.0

10,99 лв.

CRUZER ULTRA 32GB 3.0 C RU U

14,99 лв.

CR RU CRUZER ULTRA 64GB 3.0

27,

MICRO M MI CRO SD ULT ULTRA TRA 16GB

9,99 лв.

MICRO SD ULTRA 32GB

14,99 лв.

MICRO SD ULTRA 64GB

27,99 лв.

99

лв.

99. 149.- 199.90

AQL BLUETOOTH HEADPHONES HELIOS

BLUETOOTH SPEAKER M. SOUND

STHN 1TB Преносим HDD Капацитет 1 TB

119.-

STHN 2TB Преносим HDD Капацитет 2 TB

159.-

POWER BANK 5000 mAh

TETRA FORCE

BLUETOOTH Слушалки с микрофон

MICRO SD ULTRA 128GB 39,99 лв. CRUZER SPARK 16GB 2.0

8,99 лв.

CRUZER SPARK 32GB 2.0

12,99 лв.

44.

99

BLUETOOTH Портативни Колонки

36.

99

Външна батерия Капацитет 5000 mAh

36.

99

LIGHTNING кабел

44.

99

TYPE C кабел

MICRO USB кабел

22.99 19.99

Цените са в лева с ДДС.


GSM

Поставете живота си на фокус

128 GB RAM 4GB

64 GB RAM 4GB

3500 mAh

10% отстъпка

6,3"

6,1"

16см.

15.49см.

48

при покупка на изплащане

3000 mAh

13

+2

+5

1599.-

25

MP

MP

8M

MP

P

479.-

279.XCover 4S

64GB RAM 4GB

32GB RAM 3GB

16GB RAM 2GB 128GB RAM 8GB

2800 mAh 4000 mAh

3020 mAh

6.6"

5.71"

16.76см.

14.5см.

3400 mAh

5" 12.7 СМ

6.1" 15.5 СМ 16

MP

MP

16

P 10

399.-

0%

лихва

36.50 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

219.в брой

CAT S31

64 GB RAM 6GB

Водоустойчив ти и до1.2m за 35 минути

6.53"

Издръжлив: IP68 и MIL-SPEC 810G. Защита от прах и защита от падане до 1.8m. Устойчив на вибрации, пясък, к,, лаа солена среда, мъгла и налягане

Military Standart MIL-STD-810G

MP

4G

Мощна батерия от 4000 mAh. н До 38 дни в режим на готовност и 15 часаа и време за разговори

4500 mAh

P

1449.-

цветове

®

NOTE 8 PRO

MP

5M 1 +1 2+1 6M2 P

5M

MP

цветове

16

13

+2

0%

лихва

42.90 на месец

10

месеца

429.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

40mm. Rose Gold

32GB RAM 2GB

6150 mAh

16.59см.

64

+8

+2

+2

20

MP

цветове

499.-

CAT B26

10,1" 25,7см.

8M

P

5M

P

Супер ярък 4,7 ”HD супер ярък дисплей, Corning® Gorilla® Glass 3 защитени. Оптимизиран за употреба на открито с автоматична поддръжка на мокри пръсти и ръкавици

+ Multi-Tool клещи

0%

лихва

49.90 на месец

10

месеца

3310 NEW

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

0%

цветове

лихва

499.-

1500 mAh

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

469.в брой

SOL R2450

øߩUƊ

1200 mAh

559.-

на месец

10

месеца

в брой

800 mAh

2,4"

46.90

1,77"

1650 mAh

2,4" 1000 mAh

2,4"

1,8"

6.1 СМ

4.58 СМ

0.3

MP

0.8

MP

2M

0.3

P

2M

P

+ Зарядно за автомобил

111.-

69.90

24.99

69.00

цветове

MP

29.99


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 17.10-06.11.2019 г.

IT

10% отстъпка

10% отстъпка

10% отстъпка

при покупка на изплащане

при покупка на изплащане

при покупка на изплащане

2999.INTEL Core I3® 7020U

15.6’’

X509UB-EJ009

2499.-

FHD

256 GB SSD

X540NV-GQ051

HD

1TB HDD

FREE DOS

RAM 8GB

INTEL PENTIUM® N4200

15.6’’

Geforce Mx110 2GB

Geforce 920Mx 2GB

FREE DOS

RAM 4GB

799.-

569.RP R P N12/N300 R a Range Extender Работна честота 2.4 GHz •Р •С Скорост 300 Mbps Безжични стандарти IEEE •Б 802.11 b/g/n • 2 антени

RT T-A RT-AC51U Бе Без ез Безжичен рутер AC750 • Ст Стандарт 802.11A • Ск С к Скорост данни 700 MBPS ТТр р • Трансфер 1.5 GHZ, 2.4 GHZ • 2 аантени

69.00

1059.-

44.99

USB N10 NANO Wireless USB адаптер • IEEE 802.11 b/g/n • USB 2.0 • 2.4 GHz

19.99

VZ249HE 23.8" IPS LED монитор • Full HD 1920 x 1080 • IPS • Времена на реакция 5ms • Динамичен контраст 80 000 000 : 1 • Яркост 250 cd/m²

239.-

IP 330-15IKBR 81DE00KCBM

15.6’’

FHD

256 GB SSD

AMD RYZEN™ 3 3200U

RAM 8GB

8GB RAM 1GB

15.6’’ AMD RADEON™ VEGA 3

FREE DOS

FHD

INTEL CORE I3 7020U

FREE DOS

2M

P

2750 mAh

15-DB1001NU 7JY13EA NB

699.-

1 TB HDD

AMD RADEON™ 530 2GB

7" 17,78см.

RAM 8GB

759.-

0.3

MP

Tab E7 ZA400008BG

139.-

TOUCH HD 3 PB632 Електронна книга • Дисплей 6" E INK® Carta™ • Резулюция 1072 × 1448 • Вътрешна памет: 16GB • Възпроизвежда MP3 • MICRO SD слот

329.-

Цените са в лева с ДДС.


ǵȎȟșȡȔȎȐȎȦ

София бул. Цариградско шосе 92 тел. 02/ 970 4888 Пловдив бул. България (4-ти километър) тел. 032/ 905 060 Варна бул. Сливница 185 Delta Mall тел. 052/ 505 260

най-доброто

Време на изгаряне: 110-150 часа Размери 10cm x 16.5cm Време на изгаряне: 65-90 часа Размери 10 cm x 12.5cm Време на изгаряне: 25-40 часа Размери 5.7cm x 8.5cm

34.99 99 45. 29. 29 21. 14. 54.99 99

99

Избрани празнични аромати на празнични цени! 6LQFH

ǵȎȟșȡȔȎȐȎȦ най-доброто

- 25%

Winter Greetings

Класическа колекция с коледни мотиви, придаваща топло допълнение към всяка празнична трапеза. Изработена от висококачествен костен порцелан с цвят слонова кост и 24-каратови златни акценти. Колекцията е пригодена за почистване в съдомиялна машина.

31.99 47.

99

47.99

Плато за сервиране

Форма с 3 печата за сладки

61.90 Плато за сервиране

55.90 Форма за кекс

Формa за пай

LILY IN MAGICLAND Бебешки или детски сет за хранене от 3 части

31.99

279.-

К-т тенджери Diadem PLUS 4 части • Тенджера с капак, Ø 16 см, 2 л • Тенджера с капак, Ø 20 см, 3 л • Тенджера с капак, Ø 20 см, 3.7 л • Тенджера с капак, Ø 24 см, 6.5 л • Покритие Fusiontec от благородни минерали • Устойчиви на висока температура до 250C • Съвместими с всякакъв вид котлони •Специално TransTherm® дъно

Комплек тенджери за готвене от 4 части Серия DIADEM PLUS съдържа: • 1 бр. тенджера с диаметър 20 см • 1 бр. тенджера с диаметър 24 см • 1 бр. касерола с диаметър 16 см • 1 бр тиган с диаметър 24 см

CHEWY AROUND THE WORLD Бебешки или детски сет за хранене от 3 части

Форми за кексчета 4бр.

319.-

Мултифункционална тава за готвене Серия Vitalis съдържа: • Стъклен капак с подвижен термометър • Приставка за готвене на пара • Вместимост 6,5 л./3,5 л.

239.-

Форми за пай 2бр.

279.-

PERMADUR® PREMIUM грил тиган • Размери: 28 х 28 см • TRANS THERM дъно, подходящо за всички видове котлони • Незалепващо покритие

31.99

59.90 209.-

Тиган за фурна 38см ROASTING PANS съдържа: • Тиган за риба със стъклен капак • Овална форма с размер 38 x 26 x 6.5 cm • Подходящ за котлони с 22 см • Възможност за употреба във фурна до 220C • Cromargan неръждаема стомана 18/10 с незалепващо покритие

119.-

К-т за сервиране на салата Flower white • 3 части • купа за салата размер: 26 см • състав: порцелан • 2 бр. прибори за салата

Сет прибори за хранене Palermo 30 части • 6 вилици за хранене • 6 лъжици за хранене • 6 ножа • 6 десертни вилици • 6 десертни лъжици • Висококачествена стомана 18/10 CHROMARGAN®

169.-

59.90

Комлплект купи за разбиване GOURMET 4ч • Комплект кухненески купи 4 бр. • Диаметър от 24мс. До 16 см • Подходящи з приготвяне и сервиране на храна • Cromargan неръждаема стомана 18/10

59.90


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 28.11-18.12.2019 г.

Бяла техника 1400

7

1400

кг

обороти/мин.

А++

7

енергиен клас

8

енергиен клас

размери

ли

DV70M5020QW/LE Сушилня • LED дисплей • Термопомпа • OptimalDry ™

149.83 на месец

6

899.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

в брой

WW70K44305W Пералня • Инверторен мотор • AddWash™ • QuickWash

на месец

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

ПЕРАЛНИ/СУШИЛНИ

639.в брой

сушене

8

А++

Регистрация и условия на www.aeg.bg

А+++

T-8DEE48S Сушилня • Инверторен мотор • Термопомпа

127.90 на месец

10

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

1600

1279.в брой

6кг

на месец

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

1000

6

сушене

Подарък Ariel и Lenor за 50 пранета за всички модели перални, перални със сушилня и сушилни Electrolux*

пране

А

енергиен клас

Регистрация и Условия на промоцията на electrolux.bg

размери А+++

137.90 на месец

10

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

0%хва

144.83 на месец

6

869.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

в брой

1379.в брой

6кг

83.17 99.83

6

месеца

EW6S406 BX/W Пералня • Система SensiCare • Отложен старт

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

9 85 44.6 61.5

размери

месеца

А

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

0%

85 59.5 54

499.-

А

в брой

RDSG 86207 S EU Пералня със сушилня 599.- • LED дисплей

128.17 на месец

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

в брой

на месец

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

А++

А+

енергиен клас

енергиен клас

12

769.в брой

ли

85 60 59

789.в брой

81.5 59.6 55.8

цвят бял

А+

WFE-2B19W/ 2B19X Съдомиялна машина • 5 програми • Отложен старт

0%

на месец

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

499.в брой

размери

лихва

А+

EWD 71051 W EU Пералня • 5 ежедневни програми под 59‘

71.50 на месец

6

месеца

6

в брой

пране

А+++ енергиен клас

85

60

43

размери

А+++

BWSA-61053 W EU Пералня • 16 програми 589.- • Push&Wash

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

399.-

в брой

1000 обороти/мин.

6

комплекта капацитет

кг пране

А+++

размери

*Важи след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com в 30-дневен срок от датата на покупката

енергиен клас

0%

90 40 60

А+

лихва

размери А+++

399.-

429.-

кг

на месец

55 50 51

DW-FS1260W Съдомиялна машина • 6 програми • Отложен старт

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

6

А+

0%

85 59.5 51.7

519.-

А+

лихва

17

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

енергиен клас

размери

6

в брой

кг

на месец

месеца

84.5 60 59.8

размери

86. 98.17 50

размери

комплекта капацитет

месеца

689.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

1000

0%хва

комплекта капацитет

12

комплекта капацитет

83.

на месец

6

месеца

обороти/мин.

цвят стомана

131.50

7

лихва

размери

лихва

ZIG 645C C Съдомиялна машина за вграждане • 5 програми • Отложен старт

114.83

WA824 Пералня н • Инверторен Power Drive мотор

енергиен клас

енергиен клас

13

0%

А++

А++

лихва

А+++

А+

пране

енергиен клас

FFB62400PM Съдомиялна машина • 6 програми • 4 температури

комплекта капацитет

0%

размери

пране

кг

на месец

6

години гаранция

А+

Регистрация и условия на www.aeg.bg

енергиен клас

85 60 54.5

обороти/мин.

3

+ Somat 18 таблетки

А++

ž©Ÿ£¨£ ž›«›¨±£º

1000

обороти/мин.

на месец

цвят бял

лихва

А

DE82/G Сушилня • LED дисплей • Термопомпа

Подарък Ariel и Lenor за 50 пранета за всички модели перални, перални със сушилня и сушилни Electrolux*

84.5 59.5 38

0%

EW7W361S Пералня със сушилня • Инверторен мотор

в брой

енергиен клас

ли

8

А+++

Регистрация и Условия на промоцията на electrolux.bg

размери

559.-

кг

А+++

ž©Ÿ£¨£ ž›«›¨±£º

сушене

кг пране

енергиен класс

85 60 63.1

в брой

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

пране

85 60 62.5

Изперете безплатно с Ariel и Electrolux

обороти/мин.

кг

759.-

на месец

6

1200

Изперете безплатно с Ariel и Electrolux

обороти/мин.

8

А++

126.50

93.17

обороти/мин.

ли

L-6FBI48S Пералня • Инверторен мотор • Отложен старт

WW80J3283KW/LE Пералня • Диамантен барабан • Керамичен нагревател

1200

кг

0%хва

размери

ли

в брой

размери

85 60 57.5

0%хва

А++

месеца

енергиен клас

енергиен клас

размери

969.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

А++

кг

А+++

Регистрация и условия на www.aeg.bg

на месец

сушене

пране

85 60 60

А+++

161.50 6

лихва

размери

ПЕРАЛНИ/СУШИЛНИ

обороти/мин.

енергиен клас

10

WD80M4A43JW/LE Пералня със сушилня • LED дисплей • Eco Bubble™

0%

85 60 55

ли

А

8

1400

кг

цвят черен

8

0%хва

размери

106.50 6

енергиен клас

85 60 60

ли

А+++

А+++

на мотора

енергиен клас

0%хва

85 60 55

кг пране

А

на мотора

А++

0%хва

8

кг пране

А+++

размери

обороти/мин.

сушене

кг пране

85 60 60

1200

4.5 кг

обороти/мин.

сушене

DW-TT0655W Съдомиялна машина • 6 програми • Ниво на шум 49 dB • Отложен старт

339.-

AWE-66710 Пералня • Tехнология 6th SENSE • Дисплей

86.50 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

Цените са в лева с ДДС.

519.в брой


Бяла техника 300

192

хладилна част

132

230

339

хладилна част

хладилна част

98

76

хладилна част

177

фризерна част

фризерна част

фризерна част

фризерна част

А++

А+

А+

А+

енергиен клас

енергиен клас

енергиен клас

енергиен клас

185 70 74

178 60 67

размери

185 59.5 66.8

размери

А++

размери

месеца

0%

0%

123.17

183.17

лихва

134.90 0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

А+

0%

лихва

10

размери

А+

0%

RB29FERNDSA/EF Хладилник на месец • Инверторен 1349.- • компресор LED Дисплей в брой

RB31HSR2DWW/EF Хладилник К б за • Аларма на месецхлад отворена врата Инверторен 819.- •компресор

136.50 6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

NRS9181MX Side by Side • Ледогенератор: Twist съд за лед • LED осветление

178.6 91 64.3

А+

RL4363FBASL/EF Хладилник • Диспенсер за вода • NoFrost • Инверторен компресор • Сигнал за отворена врата

ž©Ÿ£¨£ ž›«›¨±£º

в брой

лихва

лихва

на месец

6

месеца

на месец

739.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

в брой

1099.в брой

CU 2831 CUeL 2831 197

ž©Ÿ£¨£ ž›«›¨±£º

фризерна част

А+ енергиен клас

185 60 64

хладилна част

хладилна част

111

82

фризерна част

фризерна част

А+

А+

енергиен клас

енергиен клас

176 59.5 66.3 размери

0%

А+

А+

108.

17 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

649.в брой

лихва

А+

0%

лихва

NRK611PW4 W4 Хладилник • 4 стъклени полици • LED осветление

0%

размери

лихва

W5 711E W Хладилник • Fresh Box • Less Frost система • Вътрешен дисплей

96.

50 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

579.в брой

79.83 83.17

0%

лихва

на месец

цвят бял

размери

174 54.5 58

CAA 55/ CAA 55 NX Хладилник • Възможност за обръщане на вратите

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

479.в брой

на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

499.в брой

Ел енергия за 1 г. / 24 ч Енергиен клас Полезен обем общо Ниво на шум Климатичен клас Вградена дръжка за отваряне Размери (В/Ш/Д) в см

192 / 0,523 n 265 39 dB(A) SN-ST ДА 161,2/55/63

цвят бял

85

Комбиниран хладилник-фризер със SmartFrost

153

111.50 на месец

6

месеца

цвят стомана

хладилна част

цвят инокс

222

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

669.-

116.

в брой

50 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

699.в брой

GP 2433

Фризер със SmartFrost и електронно управление

189

116

160

хладилна част

71 фризерна част

А+ енергиен клас

180 54.5 58

хладилна част

хладилна част

BCD-301 A+ MID CD-301 GA+ MID Хладилник • Механично управление

размери

64

BCD-295 DA+ Хладилник • Автоматично размразяване на хладилната част • Охладител за вода

фризерна част

А+ енергиен клас

169.2 54.5 54.5 размери

фризерна част

А+ енергиен клас

141.8 50 54

BCD-221 A+ MID Хладилник • Автоматично размразяване наа хладилната част

размери

*Възможност за вграждане благодарение на фронталната вентилация

А+

А+

А+

51

ЗА БЯЛ ЦВЯТ

419.-

429.-

399.-

309.-

Ел енергия за 1 г. / 24 ч 191 / 0,522 Енергиен клас n Полезен обем общо 190 Ниво на шум 40 dB(A) Климатичен клас SN-T Дръжка с лостов ДА механизъм Размери (В/Ш/Д) в см 144,7 / 60 / 63,2

0%

лихва

133.17 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

799.в брой

ATLANTIC 171

254

46

фризерна част

хладилна част

42

общ обем

А+

А+

фризерна част

А+

енергиен клас

енергиен клас

49.6 47.4 44.7

84.5 111.5 61

енергиен клас

144 54 57

размери

размери

А+

А+

размери

А+

ЗА БЯЛ ЦВЯТ

CFD-255 Хоризонтален фризер • Кошница за продукти

329.-

BC-51 A+ MINIBAR Хладилник мини бар • Компресорен тип • Цвят - бял

135.-

WD-1665CWR/CSR Диспенсър за вода • Компресорен тип • Загряване 5л/ч • Oхлаждане 2.0л/ч

149.-

159.-

AT-263 A+ Xладилник • Автоматично размразяване

319.-


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 28.11-18.12.2019 г.

Бяла техника 2

2

4

нагревателни зони

52 30 5.1

58 51 4.6

размери

319.-

71

литра

57.5 51.8 5.0

размери

размери

HRB32310NB Стъклокерамичен плот • Сензорно у-ние • Защита от деца р • Таймер

4

нагревателни зони

нагревателни зони

нагревателни зони

Регистрация и условия на www.aeg.bg

49 27 5.2

размери

ž©Ÿ£¨£ ž›«›¨±£º

AKT-8190 BA Стъклокерамичен плот • 4 нагревателни зони • Сензорно управление • Таймер • Функция заключване

359.-

73 литра

ECT321BCSC

259.-

¬ÍÕÅÆÉÅÀË»ÇÃÒÀÈ ÊÆÉÍ £È¿ÃÅ»ÍÉË Â» ÉÌÍ»ÍÕÒÈ» ÍÉÊÆÃÈ» 2 Ìͻȿ»ËÍÈà HiLight ÂÉÈà ¯ÎÈÅÑÃÚÍ» Stop&Go

PBP4VQ246FTN Стъклокерамичен плот • Сензорно управление • Защита от деца • Таймер

литра

66

71

обем на фурната

обем на фурната

обем на фурната

А+

А

А

енергиен клас

енергиен клас

енергиен клас

размери

59.5 59.5 56.4

0%

лихва

BES331110M Фурна за вграждане • Електронен таймер • Пуш-пул бутони • Телескопични водачи

123.

W6-OM4 4S1P дане Фурна за вграждане • Технология 6th SENSE • Пиролитична система за почистване 739.- • Touch управление

17 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

0%

MADE IN ITALY

в брой

4

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

749.в брой

59 литра

70

обем на фурната

обем на фурната

литра

А

А

енергиен клас

енергиен клас

85 50 60

85 50 59.4

размери

¯ÎËÈ» » ½¾Ë»Á¿»ÈÀ

на месец

9 ÏÎÈÅÑÃà Ȼ ÏÎËȻͻ SilverMatte ÀÇ»ÄÆ AquaClean ÊÉÒÃÌͽ»ÈÀ

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

489.в брой

10163.3ETSDPHBQS Фурна за вграждане • 10 функции • Тройно стъкло на вратата

369.-

4

нагревателни зони

65 литра

55

обем на фурната

обем на фурната

литра

А

А

енергиен клас

енергиен клас

85 50 60

86 59.8 61

размери

размери ž©Ÿ£¨£ ž›«›¨±£º

размери

А

81.

50

BO735E11X

нагревателни зони

нагревателни зони

в брой

А

4

4

нагревателни зони

659.-

лихва

на месец

6

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

59.5 60 57.5

0%

А

83

месеца

на месец

6

месеца

размери

размери

лихва

124.

109.83

енергиен клас

ž©Ÿ£¨£ ž›«›¨±£º

59.5 59.7 54.7

размери

А

лихва

ПАКЕТНА ЦЕНА

А Регистрация и условия на www.aeg.bg

0%

литра

обем на фурната

59.4 59.5 56.7

309.-

А

А

А

0%

0%

83.

76.

лихва

IS5E5PCW/E Готварска печка • Вентилаторна фурна • 5 функции на фурната

K5241WFF Kомбинирана готварска печка • 2 газови ел. котлона 499.- • и9 2функции на фурната

лихва

17 на месец

6

месеца

2

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

508ME2.35EHZPP(W) Kомбинирана готварска печка газови и 2 ел. котлона 459.- •• 82 функции на фурната

50 на месец

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

в брой

389.-

F.6402SEBB Газова готварска печка • Газова фурна • 4 функции на фурната

339.-

3

нагревателни зони

38 литра

обем на фурната

ȋȖȌ.

А

ȋȈȘȈȕȞȐȧ

енергиен клас

42 56 51 размери

А

213VFE/213VFEN NEW Kомбинирана готварска печка • 1 газов и 1 ел. котлон • Инфрачервен грилов нагревател

111718 Почистващ комплект За керамични плотове

12.99

319.-

SL 104 2T 60 SX Абсорбатор за вграждане • Всмукателна мощност: 370 m2/h • 2 мотора Х 110 W • 3 степени на мощност • Алуминиеви касетъчни филтри

119.-

111726 Препарат за почистване на стъклокерамика 99 250 мл

6.

111731 Обезмаслител 500мл. За мазни замърсявания

7.49

CTV 803830 B11 TSR CTV 804430 B11 TSR* Вертикален бойлер • Обем 80 л • Стъклокерамично покритие • Мощност 3000 W • Размери в/ш/д: 120.5/38.6/41.2 см 84.5/44.0/46.7*см

3

ȋȖȌ.

ȋȈȘȈȕȞȐȧ

199.-

111480 Топлоустойчиво тефлоново фолио 35 x 43 cm

8.99

STYLE 80M2 2 KW W7 72 72268WN* 226 68W 8WN* N* STYLE 50M2 1.5KW 72267WN Вертикален бойлер • Обем 80*/50 л. • Мощност 2000*/1500 W • Емайлиран водосъдържател • Размери в/ш/д: 111.3/38.7/41* см 76.8/38.7/41см

110753 Шпатула за керамични плотове

3

ȋȖȌ.

ȋȈȘȈȕȞȐȧ

ЗА STYLE 50M2

195.-

205.-*

7.99

110726 Резервни остриета За шпатула 49 5 броя

4.

Цените са в лева с ДДС.


Бяла техника

EA819E10 Кафеавтомат ARABICA LATTE • Кафемелачка от неръждаема стомана • Налягане 15Bar • Термоблок система • Голям LCD екран • Вместимост за кафе на зърна 260г • Системата KRUPS Quattro Force 6

EP2221/40 Кафеавтомат • Керамична кафемелачка • Налягане 15Bar • Сензорен дисплей • Вместимост за кафе на зърна 275г

0%

лихва

133.17 месеца

на месец

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

199.-

24

MS23K3513AS/OL Микровълнова фурна • Мощност 800 W • Обем 23л • Функция Quick Defrost • Покритие CERAMIC INSIDE™

169.-

6

в брой

125.-

116.50 месеца

EC153 Кафемашина с помпа • Мощност 1150 W • Налягане 15 бара • Капучино и чай система • Цедка с кремадиск

MO20E1W Микровълнова фурна • Мощност 800 W • Обем 20л • Функция AquaClean

лихва

на месец

799.-

ESSENZA MINI XN1108 Кафе машина с капсули • Регулиране на количеството кафе • Подвижен резервоар за вода • Автоматично изключване Капсули

0%

189.-

AMGF17M1GW Микровълнова фурна • Обем 17 л • Мощност 700 W • Ниво на шум 51 DB • Функция Грил

R-972 Кафемашина • Мощност 850W • Налягане 15bar • Система за капучино и чай • Двоен филтър за перфектен каймак

99.90

HD9015/30 Хлебопекарна • 12 зададени програми • Капацитет 750гр, 1000гр • 3 степени на изпичане • 13 часа отложен старт

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

699.в брой

99.90

119.-

МЕЛАЧКА ЗА МЕСО

HD9621/90 Уред за готвене с технология TurboStar • Капацитет 0,8кг • Пържене с малко мазнина

JC805EII Сокоизстисквачка • Мощност 800W • Лесно почистване • Настройка на скоростта • Микрофилтър

299.-

99.90

FF175D71 Фритюрник • Вместимост продукти 1,2 кг . • Вместимост мазнина 2,1л. • Термостат • Термоизолиран корпус

135.-

PHILIPS HR2052/90 Блендер • Мощност 450W • 1 скорост + пулс бутон • Пластмасова кана 1,25л • Кръстосани ножчета

49.99

• 3 приставки за мелене на месо • приставка за наденици и кибе • обработва 800 г месо /мин • мощност 800 W

99.90

HR3745/00 Миксер с купа 3 л. • Мощност 450 W • Инструмент за месене • Двойна бъркалка • 5 скорости + турбо

Отстъпката не важи за промо пакети.

SP-1015-А Електрическа скара • Незалепващо покритие • Две зони-грил и равна повърхност • Мощност 2000W

89.90

KE-1785 SS DIGITAL Електрическа кана • Мощност 2200 W • Вместимост 1.7 л • Закрит нагревател • Самоизключване

49.90

28.99


www.technomarket.bg тел.: 0700 10 800 Валидност 28.11-18.12.2019 г.

0%хва

DHF10CEL Обезвлажнител • Сензор за влажност • Предотвратява мухъл и влага • Подходящ за изсушаване на пране • Капацитет на контейнера 2л • Капацитет до 10л/24ч • За стая 15кв.м.

66.50

269.-

на месец

ли

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

399.в брой

83.17

6

месеца

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

499.в брой

VC-07M2110SR Прахосмукачка • Контейнер: 1.5 л. • Мощност : 700W • CYCLONE FORCE система, с турбина • Ниво на шум 80dB

RO3724EA Прахосмукачка ка ачк чка а • Mетална телескопична чн чна на тръба тр ръб ъба 75 50 W • Мощност 750 р 1, 1 ,5 5л • Контейнер 1,5 ш м 79 шу 9d B • Ниво на шум dB

159.-

93.17 0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

BGC1UB130 Прахосмукачка • Мощност 700 W • Ниво на шум 80 DB • HEPA филтър • Регулиране на мощността

VCC VCC45T0S3R/BOL VC V CC Прахосмукачка П Пр ра • Мо М о Мощност 850W • Ниво Ни на шум Ни 8 0 80dB • Контейнер Ко Ко за о от тп отпадъци 1.3 L • Си и Система Tw wi Chamber Twin SSystem™ Sy yst st

6

429.-

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

месеца

И

Н

5

в брой

И ГА Р А Н

179.-

329.RO3927 EA Прахосмукачка • Мощност: 750 W • 5 степени на филтриране

129.-

149.-

в брой

71.50 на месец

на месец

FFC9729/09 FC C9 Прахосмукачка Пр П Пра ра Мощност 750W • Мо М о Капацитет на •К Ка а контейнера 2л, кко о Накрайник • На а TTriActive Tri Tr ri • Те ТТехнологията PowerCyclone 8 P Po

259.-

на месец

лихва

BRAAVA JET 240 Подочистачка робот • Почиства всички видове твърди подови настилки • 3 режима – мокро, 559.- влажно и сухо почистване

Д

0%

лихва

лихва

месеца

RH8912WH Вертикална прахосмукачка • Li-ion батерия 18V • Капацитет на контейнера 0,5л • Време за работа 45мин. • Време за зареждане 6ч. • Air Force Extreme Silence

0%

0%

ГО

FC6408/01 Прахосмукачка 3 в 1 • Вертикална, за прах и мокро почистване • Li-ion батерия 25,2V • Капацитет на контейнера 0,6л • Капацитет на контейнера за вода 0,2л • Време за работа 60мин. • Време за зареждане 5ч.

FC8776/01 Прахосмукачка робот • Време на работа 120мин. • Време за зареждане 4ч. • Дистанционно у-ние • Миещ филтър • Сензори против 6 падане и сблъсък

ИЯ

PU4020F1 Пречиствател за въздух • Технология NanoCaptur • Светлинен индикатор за качество на въздуха • Нощен режим • За стая 35кв.м.

Ц

Бяла техника

R 1190 Прахосмукачка • Мощност: 700 W • Метална телескопична тръба

84.90

129.GRANIT

GC7831/20 Парогенератор • Постоянна пара 120 г/мин • Мощност 2400 W • Парен удар 330гр/мин • Max.5.8 бара налягане • Технология 6 OptimalTEMP месеца

0%

лихва

51.50

GC4554/40 Ютия • Мощност 2500W • Ударна пара 220гр/мин • Непрекъсната пара 50гр/мин • Гладеща повърхност SteamGlide Plus

на месец

0% лихва 0 лв. такси 0% ГПР

309.в брой

115.-

3002 Дъска за гладене 112x36cm. GV6731E0 Парогенератор • Мощност 2200W • Налягане на парата 5BAR • Променлива пара 100гр/мин • Ударна пара 260гр/мин • Вертикална пара • Резервоар 1,4л

239.-

FV3962E0 Ютия • Мощност 2400 W • Паров удар 140гр • Непрекъсната пара до 35гр/мин

79.90

GC362/80 Ръчен уред за гладене с пара • Мощност 130W • Вертикално и хоризотално подаване на пара • Непрекъсната пара до 24гр./м • Резервоар 70мл.

119.-

SIH-2200GC Ютия • Мощност 2200W • Ударна пара 80гр/мин • Променлива пара 22гр/мин • Система против котлен камък

34.99

27.99

TITAN 3043 Дъска за гладене 125x45cm.

69.90

SI-2248 Ютия • Мощност 2200W • Керамично покритие • Парен удар • Сухо гладене • Самопочистване

24.99

Цените са в лева с ДДС.


Здраве и красота

0%

SC1998/00 Фотоепилатор • Приставка за лице, бикини линия и тяло • Сензор за цвят на кожата • Вграден UV филтър • Работа с кабел

лихва

93.17 на месец

6

месеца

0% лихва л 0 лв. такси 0% ГПР

559.в брой

HX8923/34 Електрическа звукова четка за зъби • 2 режима, 3 степени на интензивност • 6 персонализирани настройки • 2 дръжки,1 стандартна глава • 2 глави Diamondclean • Тънък ергономичен дизайн • 62 000 движения/мин

199.-

HX8331/01 Зъбен душ • Премахване на до 99,9% плака • Технология с въздух и микроскопични водни капки • 1 накрайник

159.-

ZEPHYR

CF4132D0 Маша за коса • Маши за къдрене 16мм и 32мм • Преса за изправяне и тип „вафли“ • 14 аксесоара

89.90

BHB871/00 Маша за коса • Конус 13-25мм от кератинова керамика • 9 настройки на температурата

69.90

CI1A119 19 E51 19 MM Маша за коса • Диаметър 19 мм • Загрява за 90 сек. Температура 190 С • Керамично покритие • Хладен връх

ZP-1102-MK Ретро маша за коса • Регулатор на температурата • 360° въртящ се кабел • Авт. изключване • LED дисплей

19.99

39.99

3D Шиацу масажор за тяло

ТОП продукт AC8820 KERATIN THERAPY Сешоар • Мощен AC мотор 2200W • 2 скорости / 3 степени • Йоннен генератор • Пръстен с кератинови и бадемови частици

QP6510/64 Хибриден стилизатор • Подстригване, оформяне бръснене • 12 настройки на дължината • За сухо и мокро бръснене

109.-

119.-

SE 5185 Eпилатор • 40 бр. пинсети • 2 скорости • Масажираща приставка • Лампичка Smart light • Работа с кабел

BG5020/15 Тример за тяло • За бръснене и подстригване • Водоустойчив • Три приставки • Акумулаторна батерия

95.

90

99.90

BRE275/00 Епилатор • 4 принадлежности • 2 скорости • Лампичка Opti-light • Бръснеща глава

PANASONIC ER-GB37-K503 ANASONIC ER-GB37-K5 A Тример • Работа с и без кабел • 19 настройки на дължината • За мокро и сухо подстригване

59.

90

• • • • •

69.90

Шиацу масаж в уюта на дома с 8 масажиращи глави за цяло тяло: гръб, врат, бедра, стъпала 3D движение в две посоки затопляща фунцкия таймер за 15 минути

TN1400F0 Машинка за подстригване • Работа с и без кабел • 19 настройки на дължината • Острие от неръждаема стомана

39.

99

150.-

WAHL TRIMMER Тример • За уши и нос • Работи с батерия АА

9.99


ơǂƿǁDŽƿ ƿ ƙƾƼǃƿ

Поръчайте online на www.technomarket.bg

Изберете удобен магазин на Техномаркет, в който да получите уреда си на място

А++

2.5/3.5 KW

0.63/1.0 KW

А++

охлаждане

отдавана мощност

консумирана мощност

охлаждане

отдавана мощност

А+

2.8/5.62 KW

0.7/0.94 KW

А+

3.3/4.0 0.80/1.61 5.8/7.5 KW 1.61/2.24KW

отопление

отдавана мощност

консумирана мощност

отопление

отдавана мощност

Безплатен монтаж

А++ А+

Безплатен монтаж

След потвърждение от наша страна, заповядайте да получите уредите на място

2.5/3.5 0.66/1.56 5.0/6.6 KW 1.56/ 2.16KW консумирана мощност А++ А+

консумирана мощност

9 ASYG09KMTA/AOYG09KMTA ASYG12KMTA/AOYG12KMTA Инверторен климатик • Икономична работа и при охлаждане и при отопление • Тих режим на работа • Автоматичен рестарт • SEER: 7.3, SCOP: 4.1

9

12

BTU

BTU

12

1199.-

S09EQ/ S12EQ/S18EQ/S24EQ Инверторен климатик • Инверторен компресор • Smart диагностика • Работен обхват: охл.- 10/+48 °С отопл. -10/+24°С • SEER - 7.0 /EER - 3.81 / SCOP - 4.0 / COP - 4.13

1349.-

18

24

BTU

BTU

BTU

1049.-

BTU

1149.-

1649.-

2199.-

CH-360F Конвектор • Мощност 2000 W • Терморегулатор • Вентилатор

39.99

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

TACTIC PRO 2500W Стенен конвектор • Мощност 2500 W • Eлектронен терморегулатор • 3 зададени програми

289.00

CN 04 200 EIS W CN 04 250 EIS W Стенен конвектор • Мощност 2000/2500 W • Eлектронен терморегулатор • Седмичен програматор

MC-2012 Подов лъчист конвектор • Мощност 2000W 00 • Регулируем термостат • Лъчисто отопление Метална 00 • решетка 00

215.

235.

149.

CV2000 BL Подов конвектор • Мощност 2000 W • Метален корпус • 3 степени 800, 1200, 2000 W.

HL213V Вентилаторна печка • Мощност : 2000W • Лятна вентилация против 00 • Система замръзване

69.

22.99

FH-1750 Вентилаторна печка • Mощност 2000 W • 2 степени • Студен въздух

18.99

ПАЗАРУВАЙ НА ВНОСКИ И ВЗЕМИ ОТСТЪПКA ОТ ЦЕНАТА НА СТОКАТА

Възползвай се от промоционалното предложение на TBI Bank и вземи съответно обозначените в брошурата стоки над 800 лв. налични в търговските обекти на Техномаркет със специална отстъпка от цената на стоката. Научи повече за финансовите параметри от консултант на TBI Bank в магазина. Промоцията не важи за онлайн покупки на изплащане.

Работно време

Град

Адрес

Телефон

София София София София София София Асеновград Банско Благоевград Ботевград Бургас Бургас В. Търново Варна Варна Варна Враца Габрово Гоце Делчев Димитровград Дупница Ихтиман Казанлък Карлово Кърджали Ловеч Пазарджик

бул. Цариградско шосе 92 Mall of Sofia, бул. Ал. Стамболийски 101 жк.Лозенец бул. Арсеналски 2 - Park Center Sofia Ring Mall, бул. Околовръстен път 214, -1 етаж жк. Надежда, бул. Ломско шосе 2 А жк. Люлин, бул. Европа 171 до Mr. Bricolage бул. България 68 ул. Васил Кънчов 10-16 ж.к. Струмско, бул. Яне Сандански бул. Цар Освободител 24А ж.к. Изгрев 147 ул. Захари Стоянов 1 ул. Магистрална 17 ул. Коево 2 Grand Mall, бул. Андрей Сахаров 2 бул. Сливница 185 Delta Mall кв. "Източна промишлена зона" в магазин ИДЕЯ кв. Войново (на входа от София) бул.Панаирски Ливади 1 -Сити център Белла бул. Стефан Стамболов 4А ул. Иван Вазов 30 ул.Цар Освободител 128 (бившата баня, до Автогарата) бул. 23-ти пехотен шипченски полк 80 ул. Теофан Райнов бул. Беломорски 68 до Васмар ул. Търговска 45 ул.Христо Касабвелев

02/ 970 4888 02/ 920 9580 02/ 964 2490 02/ 902 4900 02/ 907 8870 02/ 925 0556 033/ 162 785 0896 691 572 073/ 829 444 072/ 369 266 056/ 860 700 056/ 598 200 062/ 614 242 052/ 574 191 052/ 702 400 052/ 505 260 092/ 669 010 066/ 803 132 0888 949 880 0391/ 29 700 0701/ 55 200 0724/ 82 228 043/ 170 130 033/ 598 088 0361/ 21 160 068/ 689 810 034/ 405 840

Понеделник-Събота

Неделя

09:30 до 20:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч 09:30 до 19:30 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 19:00 ч 09:00 до 20:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 09:30 до 19:30 ч

09:30 до 20:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 16:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 18.00 ч 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 22:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 17:00 ч почивен ден 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 19:00 ч 09:30 до 19:00 ч 10:00 до 19:00

Промоционален период: 28.11. – 18.12.2019 г

Работно време

Град

Адрес

Телефон

Плевен Пловдив Пловдив Пловдив Първомай Русе Самоков Сандански Свищов Свиленград Севлиево Силистра Сливен Смолян Стара Загора Стара Загора Търговище Хасково

бул. Европа 6А бул. България (4-ти километър) Mall Plovdiv Plaza Mall Markovo tepe, бул. Руски 54, ет.1 ул. Княз Борис I 43 бул. Липник 121Д Mall Rоusse ул. Софийско шосе 30А ул. Тодор Каблешков 7 ул. Петър Ангелов 28 ул. Гео Милев 2 ул. Стефан Пешев 90А ул. Тутракан 1 жк. Дружба, бул. Бургаско шосе ул. Коста Аврамиков ул. Капитан Петко Войвода 20 Galleria Стара Загора, ул. Хан Аспарух 30 бул. Ал. Стамболийски 42 бул. Съединение 77

064/ 892 360 032/ 905 060 032/ 207 470 032/ 203 320 0336/ 62 419 082/ 280 046 072/ 260 578 0746/ 34 600 0631/ 64 003 0379/ 63 444 0675/ 85 080 086/ 878 800 0896 691 347 030/ 181 337 042/ 277 164 042/ 298 102 0601/ 65 554 038/ 609 000

Понеделник-Събота

Неделя

10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 20:30 ч 10:00 до 21:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч 09:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 20:00 ч

10:00 до 19:00 ч 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 20:30 ч 10:00 до 21:00 ч почивен ден 10:00 до 19:30 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 17:00 ч 09:00 до 16:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 17:00 ч 10:00 до 19:00 ч 10:00 до 22:00 ч 10:00 до 18:00 ч 10:00 до 19:00 ч

Shop-in-shop за прибори за готвене, сервиране и текстил на световно известни марки. В тази брошура са използвани обозначения за класове на енергийна ефективност от каталозите на съответните производители. Всички цени са в български лева с включен ДДС. Възможни са предпечатни грешки. Предложенията са валидни за посочения период или до изчерпване на количествата. В случай на съмнение, че физическо или юридическо лице възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Техномаркет запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.

Техномаркет подкрепя разделното събиране и оползотворяване на отпадъците в България. Ние се включихме към програма на Еко Партнърс. Включи се и ти! Стани добрият пример!

Profile for PromoOferti.com

technomarket  

technomarket  

Advertisement