Page 1

ÌÀÉ 2015

ИЛИ ВЗЕМИ НОВ ДЖДЖ Н ДО 24 БЕЗЛИХВЕНИ ВНОСКИ


ИЛИ ВИЖ ВСИЧКИ ТБЛЕТИ


TURBO-X THUNDER II 7" Ôóíêöèîíàëíîñò è çàáàâëåíèå áåç ãðàíèöè

Âïå÷àòëÿâàù Full HD äèñïëåé Ñ IPS òåõíîëîãèÿ çà ÿðêè è íàñèòåíè öâåòîâå, íåçàâèñèìî îò ñâåòëèíàòà èëè úãúëà íà ãëeäàíå.

3G: Áðàóçâàø, êúäåòî è äà ñå íàìèðàø Ñâàëÿø ïðèëîæåíèÿ, ãëåäàø âèäåî è ñëóøàø ìóçèêà áåç îãðàíè÷åíèÿòà íà WiFi ñèãíàëà.

Áåçóïðå÷åí multitasking Ñ 8-ÿäðåí ïðîöåñîð è 2GB RAM çàáðàâÿø çà äîñàäíèòå "çàáàâÿíèÿ".

Êàìåðè 5ÌÐ/2ÌÐ Çà ñíèìêè, ñåëôèòà è âèäåîðàçãîâîðè.

Äèñïëåé: 7" IPS, 1920 x 1200 pixels Îïåðàöèîííà ñèñòåìà: Android 4.4 Ïðîöåñîð: 8-ÿäðåí MTK 6592 1.7 GHz Âìåñòèìîñò: 32 GB Ïàìåò RAM: 2 GB Êàìåðà Çàäíà/Ïðåäíà: 5ÌÐ/2ÌÐ Ñâúðçâàíå: WiFi/3G/Bluettoth Ãàðàíöèÿ: 2 ãîäèíè

429лв. Код: 2268744


Tablet & Laptop: Wintab 10.1" 2 â 1 Ïðàâè íåùà, êàêâèòî íå ñè î÷àêâàë îò åäèí òàáëåò. Ñú÷åòàâà ìîáèëíîñòòà è ïðåäèìñòâàòà íà ëàïòîïèòå, òúé êàòî èìà êëàâèàòóðà, êîÿòî ôóíêöèîíèðà è êàòî ïîñòàâêà, çà äà ðàáîòèø êîìôîðòíî.

Ñïîðåä òâîèòå èçèñêâàíèÿ Ëåñíàòà çà óïîòðåáà ñðåäà íà 8,1ñ äîñòúï äî Windows Store çà ñâàëÿíå íà õèëÿäè ïðèëîæåíèÿ. Áåçïëàòåí Office 365 Personàl Ðàáîòèø áåçïëàòíî â ðàìêèòå íà 1 ãîäèíà íà Word, Excel, Powerpoint, êúäåòî è äà ñå íàìèðàø.

Åäèí òàáëåò...çà âñè÷êî! Ñ 4-ÿäðåí Intel ïðîöåñîð Turbo-X Wintab íå "çàñè÷à: íèêîãà! Ùå ñå ñïðàâè ëåñíî ñ âñè÷êè ïðèëîæåíèÿ è èãðè, à ïðîèçâîäèòåëíîñòòà ìó å èçêëþ÷èòåëíà, áëàãîäàðåíèå íà 2GB RAM.

WiFi èëè 3G Çà áåçêðàéíî êà÷âàíå è ñïîäåëÿíå, êúäåòî è äà ñå íàìèðàø, èçáåðè âåðñèÿ ñ 3G, à çà ó÷åíèöè èëè ñòóäåíòè ñà ïîäõîäÿùè òàáëåòèòå ñ WiFi.


10...çà ïîâå÷å óäîáñòâî! ×åòåø êíèãè, ãëåäàø âèäåî èëè èãðè è ñå îáàæäàø ïðåç Skype îùå ïî-óäîáíî, áëàãîäàðåíèå íà äèñïëåÿ 10.1". Îñâåí òîâà, áëàãîäàðåíèå íà IPS òåõíîëîãèÿòà, êàðòèíàòà íå ãóáè îò êà÷åñòâîòî ñè íåçàâèñèìî îò úãúëà íà ãëåäàíå èëè îò ñâåòëèíàòà.

2 õ USB Ñ 2 USB ïîðòà, åäèí íà òàáëåòà è åäèí íà êëàâèàòóðàòà, ðúöåòå òè ùå áúäàò "ðàçâúðçàíè".

Äèñïëåé: 10.1" IPS, 1280 x 800 pixels Îïåðàöèîííà ñèñòåìà: Windows 8.1 Ïðîöåñîð: 4-ÿäðåí Intel Z3735F 1.8 GHz Âìåñòèìîñò: 32 GB Ïàìåò RAM: 2 GB Êàìåðà Çàäíà/Ïðåäíà: 5ÌÐ/2ÌÐ *Êëàâèàòóðàòà å âêëþ÷åíà â êîìïëåêòà! Ãàðàíöèÿ: 2 ãîäèíè

449лв. / 529лв. Код: 2305240 WiFi/ 2305275 3G


още оферти

06/07

1 GB RAM çà multitasking áåç äîñàäíè çàáàâÿíèÿ!

Turbo-X Strike III 7,85" Дисплей: 7.85“ 1024x768 pixels Операционна с-ма: Android 4.4 KitKat Процесор: 2-ядрен ARM Cortex A7 1.5 GHz Памет ROM/RAM: 8GB/ 1GB Камера Задна/ Предна: 5.0 MP/ 2.0 MP Безжично свързване: WiFi

129лв. Цвят:

Код: 2172747/ 2172712 Гаранция: 24м.


на plesio.bg

Tablets

Малък и удобен за носене навсякъде!

Таблет и мобилен телефон в едно устройство!

Turbo-X CallTab IV 7" 3G

Turbo-X Rubik II 7" Дисплей: 7", 1024 x 600 pixels Операционна с-ма: Android 4.4 KitKat Процесор: 4- ядрен Allwinner A33 1.2 Ghz Камера Задна/ Предна: 0.3 MP/ 0.3 MP Вместимост: 4 GB Памет RAM: 512 MB Безжично свързване: WiFi

99лв.

Код: 2274817/ 2274825/ 2274833/ 2274841 Гарания: 24м.

Дисплей: 7", 1024 x 600 pixels Операционна с-ма: Android 4.2 Jelly Bean Процесор: 2 - ядрен Mediatek MTK 8312 1.2 Ghz Камера Задна/ Предна: 2.0 MP/ 0.3 MP Вместимост: 8 GB Памет RAM: 1 GB Безжично свързване: WiFi/ 3G/ Bluetooth

159лв.

Код: 2284669 Гаранция: 24м.

С 4-ядрена мощност и голям 10.1" дисплей няма да искаш да го оставиш!

3G функционалност, за да бъдеш винаги онлайн и 16GB памет, за да побере всичко!

Turbo-X Rubik II 10.1"

Turbo-X Rainbow 3G 7.85"

Дисплей: 10.1", 1024 x 600 pixels Операционна с-ма: Android 4.4 KitKat Процесор: 4 - ядрен Mediatek Cortex-A7 1.3 Ghz Камера Задна/ Предна: 2.0 MP/ 0.3 MP Вместимост: 8 GB Памет RAM: 1 GB Код: 2241609/ 2244993/ Безжично свързване: WiFi/ Bluetooth 2243946/ 2245000

Дисплей: 7.85" IPS 1024 x 768 pixels Операционна с-ма: Android 4.4 KitKat Процесор: 4- ядрен Mediatek MTK 8382 1.2 Ghz Камера Задна/ Предна: 2.0 MP/ 0.3 MP Вместимост: 16 GB Памет RAM: 1 GB Безжично свързване: WiFi / 3G/ Bluetooth

189лв. Гаранция: 24м.

239лв.

Код: 2151375 Гаранция: 24м.


08/09

разгледай и

Çàïîçíàé ñå ñúñ ñåìåéñòâîòî íà òàáëåòèòå Turbo-X! Èçáåðè îò ãîëÿìà ãàìà òàáëåòè, ñâîÿ íîâ "ïðèÿòåë" çà ðàçõîäêè, åêñêóðçèè è ïî÷èâêè. Çà äà èìàø áúðç èíòåðíåò, êúäåòî è äà ñå íàìèðàø!


на plesio.bg 22/23

Tablets

Wintab 8"

Thunder II 7"

Krypton 7"

Ñ Windows 8,1 è Office 365 çà îáðàáîòêà íà Word, Excel & Powerpoint ôàéëîâå, îôèñúò òè å íàâñÿêúäå ñ òåá.

Ñ Full HD äèñïëåé, 8-ÿäðåí ïðîöåñîð è 2GB RAM çà áåçïðîáëåìåí multitasking.

Ïúðâèÿò Turbo-X 4G òàáëåò ñ 4-ÿäðåí Snapdragon ïðîöåñîð è 2GB RAM çà íåñðàâíèìà ìîù.

299лв.

429лв.

329лв.

CallTab IV 7" Òàáëåò, êîèòî ñú÷åòàâà è ñìàðòôîí è GPS â åäíî óñòðîéñòâî!

159лв. Hive V 9.7" Ãîëÿì äèñïëåé è ðåçîëþöèÿ Retina çà èçêëþ÷èòåëíà êàðòèíà. 1GB RAM è 4-ÿäðà, çà äà âúðâÿò âñè÷êè ïðèëîæåíèÿ áåç "çàñè÷àíå".

279лв. Rainbow 7.85" 3G ôóíêöèîíàëíîñò, 4-ÿäðåíà ìîùíîñò ñ IPS äèñïëåé 7,85" çà êàðòèíà áåç èçìåíåíèÿ, íåçàâèñèìî îò úãúëà íà ãëåäàíå!

239лв.


10/11

Turbo-X Ïîääðúæêà: Åêñêëóçèâíè ïðåäèìñòâà è óñëóãè: òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà è ñåðâèç, çà èçáðàëèòå Turbo-X Tablet. Áëèçî äî òåá: Online, ïî òåëåôîí è face-to-face â ìàãàçèí Ïëåñèî, Ñîôèÿ, óë.Àíãåë Êúí÷åâ 5!

1

Öåíòúð çà òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà Åëà â ìàãàçèí Ïëåñèî è íàøèòå ñåðâèçíè òåõíèöè ùå ðåøàò òâîÿ ïðîáëåì.

*Промоцията на Пощенска банка е валидна за периода 15.05.2015г. - 31.05.2015г. при покупки от 2 до 24 равни месечни вноски за всички продукти в магазин Plesio - София. Важи за нови клиенти на кредитни карти EuroLine American Express и Visa Electron, подали заявление в Plesio, и настоящи клиенти на кредитни карти EuroLine American Express и Visa от Пощенска банка. Минимална обща стойност на покупки на вноски 150 лв. и минимален размер на месечна вноска 15 лв. Повече информация – на място в търговския обект или от Център за обслужване на клиенти на Пощенска банка на тел: 0800 18 000.


T U R B O - X ПОДДРЪЖКА

Ñïåöèàëèçèðàí ñåðâèç çà òàáëåòè:

2 4

Äèðåêòåí Service Ïëåñèî Íàøèòå òåõíèöè ñà ïðåìèíàëè ñïåöèàëíè îáó÷åíèÿ, çà äà ìîãàò äà ðàçðåøàò âñåêè ïðîáëåì ñ òàáëåòèòå Turbo-X âúâ âúçìîæíî íàé-êðàòúê ñðîê!

Online òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà Èçïðàòè íè ñâîÿ âúïðîñ íà e-mail: service@plesio.bg è íèå ùå òè èçïðàòèì îòãîâîð â ðàìêèòå íà 48 ÷àñà!

3

Áåçïëàòíà ïîääðúæêà ïî òåëåôîíà Íàøèòå ñïåöèàëèñòè ñà íà òâîå ðàçïîëîæåíèå äàæå è ïðåç óèêåíäà Òåëåôîí: 02 939 1706

5

Äèðåêòíà çàìÿíà Àêî ïðè ïîêóïêàòà íà Turbo-X òàáëåò ñå ïîÿâè õàðäóåðåí ïðîáëåì, íèå òåñòâàìå óñòðîéñòâîòî è ãî çàìåíÿìå äèðåêòíî. *Âàæè ñàìî çà õàðäóåðíè ïðîáëåìè.

*ОББ и Плесио отправят специално предложение за всички притежатели на кредитни карти. В периода 15.05.2015 г. - 31.05.2015 г. те ще могат да пазаруват на 6 или 12 безлихвени вноски с кредитна карта от ОББ в Плесио и така да зарадват себе си и своите близки. *Повече информация на www.ubb.bg *Минимална сума на покупката за включване в промоцията - 100лв. Кредитна карта с лимит от 3000лв., за срок от 12м. ГПР при покупка на равни вноски - 3.03% , при 0% лихва с включена год. такса за поддържане на платежен инструмент - карта 48лв. Обща дължима сума - 3 048лв.


12/13

още оферти

Интелигентната "гривна", която ще промени твоя начин на живот!

Turbo-X Fitness Band One Автономия на батерията: До 77 часа Измерва: Крачки, Калории, Разтояния, Качество и продължителност на съня,

69лв. Код: 2287579 Гаранция: 24м.

Mail, SMS, разговори, музика: всичко в едно!

Turbo-X Smart Watch Време за разговори/изчакване: До 6 часа/ До 100 часа Клип функция Вибрация Music Player Обхват: 10 метра

129лв. Код: 2170620 Гаранция: 24м.

Gadget, който следва твоя ритъм!

Huawei Talkband B1 Автономия на батерията: До 6 дни Водоустойчив до 30 минути Вибрация Измерва: Крачки, Калории, Разстояния, Качество и продължителност на съня.

199лв. Код: 2317230 Гаранция: 24м.


на plesio.bg

SmartWatches / Memory Cards

Turbo-X MicroSD 8 GB

9.99лв.

CLASS 10X

Код: 2234335

Samsung MicroSD 128 GB

149лв. Код: 2293943

UHS-1

CLASS 10X

Turbo-X MicroSD 16 GB

15.99лв.

Turbo-X MicroSD 64GB

Код: 2234343

UHS-1

CLASS 10X

59лв. Код: 2234378

Turbo-X MicroSD 32GB

29.99лв.

Код: 2234351

Вижте цялата гама в магазин Плесио или на plesio.bg


ИЛИ

ВИЖ ВСИЧКИ СМРТФОНИ


Смартфон с голяма производителност и автономия на батерията, заедно с водоустойчив Bluetooth wearable gadget.

Huawei Ascend G7 Операционна система: Android 4.4 KitKat Дисплей: 5.5“, 1280 x 720 pixels Памет/Допълнителна: 16 GB/ До 32 GB Процесор: Четириядрен 1.2 GHz RAM: 2 GB Камера Задна/Предна: 13 MP/ 5 MP

+ С Bluetooth 3.0 свързване и водоустойчивост до 30 минути!

Huawei Talkband B1 Съвместимост с операционна с-ма: Android / iOS Дисплей: 1" OLED Памет: 128 GB Автономия на батерията: До 6 месеца Дисплей: 1" OLED Измерва: Крачки, Разстояния, Качество на съня

599лв. Код: 2317249 Гаранция: 24м.


16/17

още оферти

Óñòîé÷èâ íà ïðàõ è âîäà, êàìåðà 16MP ñúñ çàïèñ íà âèäåî UHD!

Samsung Galaxy S5 G900F Операционна система: Android 4.4 KitKat Дисплей: 5.1“, 1920 x 1080 pixels Памет/Допълнителна: 16 GB/ До 128 GB Процесор: Четириядрен 2.5 GHz RAM: 2 GB Камера Задна/Предна: 16 MP/ 2 MP

829лв. Цвят:

Код: 2152266 Гаранция: 24м.


на plesio.bg

Smartphones

Четириядрен процесор, дисплей 4”, 5MP камера и 2 задни панела!

Turbo-X Epsilon Операционна система: Android 4.4 KitKat Дисплей: 4“, 800 x 480 pixels Памет/Допълнителна: 16 GB/ До 64 GB Процесор: Четириядрен 1.2GHz RAM: 512 MB Камера Задна/Предна: 5 MP/ 0,3 MP

С четириядрен процесор, удобен дисплей 5” и Dual SIM!

DUAL SIM

139лв. Код: 2252643 Гаранция: 24м.

DUAL SIM

HTC Desire 516 DS Операционна система: Android 4.2 Jelly Bean Дисплей: 5“, 960 x 540 pixels Памет/Допълнителна: 4 GB/ До 32 GB Процесор: Четириядрен 1.2GHz RAM: 1 GB Камера Задна/Предна: 5 MP/ 2 MP

299лв. Цвят:

Код: 2248425 Гарания: 24м.

С 2GB RAM, четириядрен процесор и IPS дисплей 5”!

Поразителен 2KHD дисплей и красив дизайн с полиран алуминий!

Turbo-X I

Lenovo Z2 Pro K920 Metal Black

Операционна система: Android 4.4.4 Kitkat Дисплей: HD 5“, 1280 x 720 pixels Памет/Допълнителна: 16 GB/ До 64 GB Процесор: Четириядрен 1.3 GHz RAM: 2 GB Камера Задна/Предна: 13 MP/ 2 MP

DUAL SIM

399лв.

Код: 2274744 Гаранция: 24м.

Операционна система: Android 4.4.2 KitKat Дисплей: IPS 6“, 2560 x 1440 pixels Памет/Допълнителна: 32 GB/ Не Процесор: Четириядрен 2.5GHz RAM: 3 GB Камера Задна/Предна: 16 MP/ 5 MP

699лв. Код: 2276712 Гаранция: 24м.


разгледай и

18/19

Çàïîçíàé ñå ñúñ ñåìåéñòâîòî íà ñìàðòôîíèòå Turbo-X! Åêèï îò ñïåöèàëèñòè èçáèðà çà òåá íàé-íîâèòå òåõíîëîãèè íà íàé-äîáðèòå öåíè. Îòêðèé åäíà ãàìà ñìàðòôîíè, êîÿòî èìà âñè÷êî.

G320

3,5"

Íàé-èêîíîìè÷íèÿò Turbo-X smartphone ñ 2 êàìåðè è 3 öâÿòà â 1!

99лв.

4" 4-ÿäðåí ïðîöåñîð Snapdragon íà íåâåðîÿòíà öåíà!

139лв.

4,5" Èçêëþ÷èòåëíà ïðîèçâîäèòåëíîñò ñ 4-ÿäðåí ïðîöåñîð Snapdragon è â ðàçëè÷íè öâåòîâå, çà äà íå ñå îòåã÷èø íèêîãà!

179лв.

4,5" IPS 4-ÿäðåí smartphone, êîéòî òå î÷àðîâà ñ äèçàéíà ñè è ïðåâðúùà multitasking-à â äåòñêà èãðà!

199лв.


на plesio.bg 2

5" IPS HD 4,7" IPS HD Îòëè÷àâà ñå ñ ìîùíîñòòà íà 4-ÿäðåíèÿ Snapdragon ïðîöåñîð è ñúñ ñâîÿ ultra slim design!

229лв.

5" IPS HD Ñ âïå÷àòëÿâàù 5"IPS HD äèñïëåé ïðåäíà êàìåðà 5.0 MP çà íåâåðîÿòíè ñåëôèòà!

259лв.

4G 4.5" IPS Ïúðâèÿò 4G Turbo-X 4-ÿäðåí ïðîöåñîð Snapdragon, êîéòî èçäèãà áðàóçâàíåòî íà íîâî íèâî!

249лв.

8-ÿäðåí ïðîöåñîð è 16GB ïàìåò çà áåçïðîáëåìåí multitasking!

349лв.

Smartphones


ИЛИ ВИЖ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ


Ñìàðò òåëåâèçîð ñ âãðàäåíà ïëàòôîðìà webOS çà èçáîð íà ñúäúðæàíèå è ñúðôèðàíå!

2 броя 3D очила в комплекта

LG 3D LED TV 42'' 42LB650V Резолюция: Full HD Честота: 500 Hz Технология 3D: Passive 3D очила: 2 Енергиен клас: A+ Сателитен приемник (DVB-S) WiFi, Miracast, Мрежа DLNA, 2nd TV, Wi-Fi Direct, WiDi USB Media Player

849лв.

Код: 2158329 Гаранция: 24м.


22/23

още оферти Технология LED, IPS панел и 100Hz!

LG LED TV 32'' 32LB550B Резолюция: HD Ready Честота: 100 Hz Енергиен клас: А USB Media Player Обработка на сигнал: Triple XD Engine

449лв. Код: 2163969 Гаранция: 24м.

LED Full HD с технология Pixellence и с честота на опресняване 400Hz!

Turbo-X LED TV 42'' TXV-4220D Резолюция: Full HD Честота: 400 Hz Функция PVR Енергиен клас: А Timeshift USB Media Player Обработка на сигнал: Pixellence

579лв. Код: 2158981 Гаранция: 24м.


на plesio.bg

TVs

Безупречна картина с резолюция 4 пъти по-голяма от Full HD!

LG 4K Smart TV 40'' 40UB800V Резолюция: Ultra HD Честота: 900 Hz Smart TV Енергиен клас: A Сателитен приемник (DVB-S) WiFi Mobile HD link Мрежа DLNA 2nd TV Wi-Fi Direct Skype: опционално WiDi USB Media Player

889лв. Код: 2227479 Гаранция: 24м.

2 броя 3D очила в комплекта

Ultra HD резолюция, възпроизвеждане 3D и Smart функции и 1000Hz!

LG 4K Smart TV 3D 49'' 49UB850V Резолюция: Ultra HD Честота: 1000 Hz Smart TV Технология 3D: Passive 3D очила: 2 Енергиен клас: B Сателитен приемник (DVB-S) WiFi Screen Mirroring Мрежа DLNA WiDi USB Media Player

1899лв. Код: 2158612 Гаранция: 24м.


ИЛИ ВИЖ ВСИЧКИ ЛПТОПИ


Äîñòúïíèÿò ëàïòîï ñ 1TB òâúðä äèñê è Windows 8.1!

HP 250 G3 K3X79ES Операционна с-ма: Windows 8.1 Дисплей: 15.6" (39.62 cm) 1366 x 768 Процесор: Intel Celeron N2840 2.16 GHz Памет: 4GB DDR3L 1600MHz Твърд диск: 1TB SATA 5400 rpm Графична карта: Intel HD Graphics Тегло: 2.50 kg

529лв.

Код: 2303728 Гаранция: 24м.


26/27

още оферти Лаптоп с Core i3 процесор и графична карта nVidia 1GB!

HP 250 G3 J4T52EA Дисплей: 15.6" (39.62 cm) 1366 x 768 Процесор: Intel Core i3 4005U 1.70 GHz Памет: 4GB DDR3L 1600MHz Твърд диск: 1TB SATA 5400 rpm Графична карта: nVidia GeForce 820M 1GB Тегло: 2.50 kg 

699лв. Код: 2296551 Гаранция: 24м.

Мощен лаптоп с Core i5 процесор!

Turbo-X Blade u5-450 Дисплей: 15.6" (39.62 cm) 1366 x 768 Процесор: Intel Core i5 4200U 2.6 GHz Памет: 4GB DDR3L 1600MHz Твърд диск: 500 GB SATA 5400 rpm Графична карта: Intel HD Graphics Тегло: 2.20 kg 

799лв. Код: 2279614 Гаранция: 24м.


на plesio.bg

Notebooks

17.3- ичнов лаптоп с графична карта nVidia 2GB!

Acer Aspire ES1-711G Black Операционна с-ма: Windows 8.1 Дисплей: 17.3" (43.94 cm) 1600x900 Процесор: Intel Pentium Quad Core N3540 2.16 GHz Памет: 4GB DDR3L Твърд диск: 1TB SATA 5400 rpm Графична карта: nVidia GeForce 820M 2GB Тегло: 3.00 kg 

869лв. Код: 2301733 Гаранция: 24м.

Супермощен Core i7 процесор и външна графична карта с 2GB памет!

HP 350 G1 J4T25ES Дисплей: 15.6" (39.62 cm) 1366x768 HD anti-glare Процесор: Intel Core i7 4500U 1.80/3.00 GHz Памет: 8GB DDR3L 1600MHz Твърд диск: 1TB SATA 5400 rpm Графична карта: AMD Radeon HD 8670M 2GB Тегло: 2.30 kg 

999лв. Код: 2296608 Гаранция: 24м.


ИЛИ ВИЖ ВСИЧКИ КОМПЮТРИ


Íàé-äîñòúïíàòà êîíôèãóðàöèÿ ñ ïðîöåñîð Intel Core i3!

Turbo-X Sphere E700 Процесор: Intel Core i3 4170 3.7 GHz Графична карта: Intel HD 4400 Памет: 4 GB DDR3 1600 MHz Твърд диск: 500 GB 7200 rpm Оптично у-во: DVD±RW Double layer

749лв. Код: 2328518 Гаранция: 24м.


30/31

още оферти Четириядрен процесор Intel, 2GB Ram и диск SSD 240GB!

Turbo-X Cube 300 Операционна с-ма: Windows 8.1 with Bing Процесор: Intel Celeron J1900 2.00 GHz  Графична карта: Intel HD Graphics Памет: 2 GB DDR3 1333 MHz SSD диск: 240 GB Мишка и клавиатура: Wireless

599лв. Код: 2310384 Гаранция: 24м.

Висока производителност с шестядрен процесор AMD, памет 4GB и графична карта R5 230 1GB!

Turbo-X Pegasus P30 Процесор: AMD FX 6300 3.50 GHz Графична карта: Intel R5 230 1GB  Памет: 4 GB DDR3 Твърд диск: 500 GB Оптично у-во: DVD±RW Double layer

699лв. Код: 2187310 Гаранция: 24м.


на plesio.bg

Desktop PCs

Двуядрен процесор Intel Core i3 и графична карта с 2GB за игри и тежки програми!

Turbo-X Cerberus G200 Процесор: Intel Core i3 4170 3.70 Ghz Графична карта: nVidia GTΧ 750 2GB Памет: 8 GB DDR3 Твърд диск: 1TB Оптично у-во: DVD±RW Double layer

999лв. Код: 2187361 Гаранция: 24м.

Несравними скорости за gaming в едно с процесор Intel Core i5 и 120GB SSD!

Turbo-X Cerberus G600 Процесор: Intel Core i5 4460 3.2 GHz Графична карта: AMD R9 270 2 GB Памет: 8 GB DDR3 1600 MHz Твърд диск: 1TB SSD диск: 120 GB Оптично у-во: DVD±RW Double layer Мишка и клавиатура: Gaming

1449лв. Код: 2187442 Гаранция: 24м.


Ñ ìîùåí 4-ÿäðåí ïðîöåñîð íà 2,3 GHz, êàìåðà 8MP è ïîääðúæêà íà 4G!

+ Подарък Samsung Bluetooth Keyboard

Samsung Galaxy Note 10.1" P605 Дисплей: 10.1"(25.65 cm) 2560 x 1600 pixels Операционна система: Andoid 4.4.2 Процесор: Quad Core 2.3 GHz Вместимост: 16 GB Памет RAM: 3 GB Камера Задна / Предна: 8 MP / 2 MP Други характеристики: 4G

799лв. Цвят:

Код: 2328534 / 2328526 Гаранция: 24м.

www.plesio.bg ул. Ангел Кънчев 5

Profile for PromoOferti.com

Plesio  

Plesio  

Advertisement