Page 1

ПРОМОЦИЯ „Scratch card lottery” Официални правила НАИМЕНОВАНИЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА „Scratch card lottery” ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията „Scratch card lottery” се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД с адрес на управление бул. Цариградско шосе 7-11 км. 1784 гр. София с ЕИК 121644736, представлявано от д-р Емилиян Абаджиев и д-р Кристоф Шулте. Официалните правила на промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg. ТЕРИТОРИЯ Промоцията се провежда на територията на Република България. Промоцията е валидна само в магазини МЕТРО Кеш енд Кери България в градовете: София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново и Плевен. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията започва на 16.07.2011 г., приключва в полунощ на 17.07.2011 г. За избягване на всяко съмнение промоцията започва на 16 юли 2011 г. и ще продължи до 17 юли 2011 г., независимо че преди 16 юли 2011 и след 17 юли 2011 г. рекламни материали, оповестяващи промоцията могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА Всички пълнолетни граждани на Република България, които имат постоянен адрес в страната могат да участват в промоцията. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на промоцията, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в промоцията. Служители на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД също нямат право да участват в играта. ЦЕЛ НА ПРОМОЦИЯТА Овеличаване на оборота, популяризиране на марката МЕТРО и установяване на маркетингова комуникация. ДЕФИНИЦИИ Правилата на промоцията съдържат следните термини: •

УЧАСТНИК: „УЧАСТНИК” се нарича всяко лице, което се включи в промоцията чрез: закупени продукти на стойност мин. 10 лв. (с ДДС) от пълния асортимент на магазини МЕТРО.

ПЕЧЕЛИВШ: „ПЕЧЕЛИВШ” се нарича всяко лице, което е изтрило полето за триене на скреч картата и на него е символизирана печалба.

Български

Стр.  от 4


ПРОТИЧАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА Всеки клиент с фактура на стойност минимум 10 лв. с ДДС, има право да получи скреч карта (една скреч карта за една фактура). Скреч картите трябва да бъдат получени от клиентите след касова зона, от краен контрол (клиента има свободен избор на карта). Всяка една фактуа срещу която е дадена скреч карта, трябва да бъде маркирана така, че да не бъде използвана отново. Начинът по който да бъдат маркирани фактурите оставяме на вас. Наградите от печелившите скреч карти ще бъдат раздавани веднага на вход клиенти, срещу взимане на печелившата скреч карта в замяна. Моля тези скреч карти да бъдат изпратени след приключване на играта до Централен офис на Мария Янкова или Калин Цветков. Клиентите изтеглили не печеливша скреч карта, имат възможността на второ участие. Как? Те могат да пуснат номера на фактурата си (издадена на 16 или 17 юли) на e-mail voucher@ metro.bg. Не спечелените награди от 16.07. и 17.07.2011 г. ще бъдат теглени на лотариен принцип, след приключване на играта и разпределени между тези участници, които са си пуснали клиентския номер на посочения e-mail адрес в периода до 26 юли. Тегленето ще се проведе на 01.08.2011 г.от определено жури и печелившите ще бъдат уведомени чрез кога и къде могат да получат своята награда. КОМПЕТЕНЦИИ НА ЖУРИТО Журито на промоцията има следните правомощия: •

Осъществява надзор на хода на промоцията;

Определя печелившите, съгласно правилата на промоцията;

Дисквалифицира участниците, нарушаващи Правилата на промоцията.

Ако журито заподозре, че участник е нарушил правилата на промоцията, то е длъжно да даде на участника възможност да обясни, че той/тя е действал/а в съгласие с правилата на промоцията. В такъв случай в срок от 10 дни след получаване на уведомление чрез телефонно обаждане за съмнение в нарушаване на правилата на промоцията, участникът, заподозрян в нарушаване на правилата, трябва да докаже безспорно и по начин определен от журито, че той/тя е следвал/а стриктно правилата на промоцията. В случай, че участникът не докаже това по начините, определени от журито или не отговори на неговите опити за контакт, журито е упълномощено незабавно да го/я дисквалифицира. Журито е длъжно да поиска от участника да докаже достоверността на твърденията си в местното седалище на компанията по начин и в срок определен от журито. В случай, че участникът не направи това, журито е упълномощено незабавно и окончателно да го/я дисквалифицира. Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез електронните пощи, които те са посочили за обратна връзка при включването си в играта, или по предоставения мобилен телефон за контакт. Решенията на журито, по отношение на евентуални дисквалификации на участници в играта, са окончателни. Съставя се протокол за действията и решенията на журито. НАГРАДИ В ПРОМОЦИЯТА „Scratch card lottery” •

20 броя Цифров фотоапарат Sony Cybershot 10.1 Mega pixel

200 броя МЕТРО ваучери на стойност 20 лв.

2000 броя Вино Batuta tempranillo

Български

Стр.  от 4


ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата веднага, по е-mail или по телефона (в случай, че са се обадили на тел. 0700 100 71) и чрез публикуване на информацията за печелившите на уеб-страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, не покъсно от 30 дни след края на промоцията. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си той/тя губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в промоцията са запознати с възможностите за спечелване на награди и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградите, които те получават. Ако някой от победителите в промоцията, не е съгласен да заплати данъчните задължения, свързани с наградата, това означава, че този участник се отказва от получаването на наградата. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на промоцията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати промоцията. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно писмо, на посочения от тях и-мейл адрес. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с промоцията или прилагането на правилата на промоцията, са финални и се отнасят до всички участници. Всички награди се получават на място в магазините от веригата МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (без магазините МЕТРО Компакт) от управителите на търговските обекти срещу попълнена и подписана от тях декларация за получаване на наградата. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Правилата на наградната игра са достъпни в писмен (разпечатан) вариант във всички МЕТРО магазини, участващи в промоцията, както и на уеб страницата на МЕТРО: www.metro.bg Допълнителна информация можете да получите на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 21.00 часа. ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД гарантира сигурността на Вашите лични данни и гарантира, че те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без ваше съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен орган. С приемането на Правилата на промоцията „Спечелете с МЕТРО”, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в промоцията, неговите имена ще бъдат публикувани в страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД и на уебсайта: www.metro.bg, и се съгласява с обработката на личните му данни за целите на промоцията. Списъкът с печелившите участници ще се съхранява от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км. Български

Стр.  от 4


С участието си в промоцията участникът разрешава на организатора да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (обн. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002 г.). С приемането на Правилата на промоцията, всеки участник разрешава на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД да използва събраните данни за целите на Наградната игра, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Получените данни могат да бъдат обработвани от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат на нуждите на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД. Служителите на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ Участник в промоцията може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в промоцията във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО – център за контакт с клиенти – 0700 100 71. Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на обяви, изпратени от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, това може да бъде заявено на телефон 0700 100 71 или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо, изпратено на получателите от дадената база данни. Компанията ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ За всички оплаквания отговаря Организаторът на промоцията. При постъпване на оплаквание, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за това. Журито има правомощия да отстрани участници, за които подозира, че нарушават правилата на промоцията. Решенията на журито относно възможните дисквалификации са окончателни. Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 06.07.2011 година.

Български

Стр.  от 4

СПЕЧЕЛЕТЕ С МЕТРО – ПРАВИЛА  
СПЕЧЕЛЕТЕ С МЕТРО – ПРАВИЛА  

ПРОМОЦИЯ „Scratch card lottery” Официални правила Български Стр.4от4

Advertisement