Page 1

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÑÒÈË çà Âàøàòà ñïàëíÿ! È Ê × Î Ò È Ð Å ÑÚÁ

È Ì Å ÂÇ

% 0 5îòñòúïêà!

Ñïàëåí êîìïëåêò “Ñàìîíà” Åäèíè÷åí - 3 ÷àñòè • Äâîåí - 4 ÷àñòè • Äâîåí - 5 ÷àñòè

Ñïàëåí êîìïëåêò “Âèâèàí” Åäèíè÷åí - 3 ÷àñòè • Äâîåí - 4 ÷àñòè • Äâîåí - 5 ÷àñòè

Ñïàëåí êîìïëåêò “Çåðîí” Åäèíè÷åí - 3 ÷àñòè • Äâîåí - 4 ÷àñòè • Äâîåí - 5 ÷àñòè

Ñïàëåí êîìïëåêò “Óëèî” Åäèíè÷åí - 3 ÷àñòè • Äâîåí - 4 ÷àñòè • Äâîåí - 5 ÷àñòè

Всеки 5 лв. ОТ ВАШАТА СМЕТКА

ПРОМО ТОЧКА


ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÑÒÈË çà Âàøàòà ñïàëíÿ! ÊÈ

× ÑÚÁÅÐÈ ÒÎ

È Ì Å Ç Â

5îòñ0òú% ïêà!

Единичен комплект 3 части Долен чаршаф 150/220 Плик 150/215 Калъфка 50/70 редовна цена: 53.90 лв.

промо-цена

2695

+20 ò.

Ñïàëåí êîìïëåêò “Çåðîí”

Двоен комплект 4 части Долен чаршаф 220/240 Плик 200/215 – 1 бр Калъфки 50/70 – 2 бр редовна цена: 77.90 лв.

промо-цена

Åäèíè÷åí - 3 ÷àñòè • Äâîåí - 4 ÷àñòè • Äâîåí - 5 ÷àñòè

3895

+20 ò.

Двоен комплект 5 части Долен чаршаф 220/240 Пликове 150/215 – 2 бр Калъфки 50/70 – 2 бр редовна цена: 93.90 лв.

Ñïàëåí êîìïëåêò “Óëèî” Åäèíè÷åí - 3 ÷àñòè • Äâîåí - 4 ÷àñòè • Äâîåí - 5 ÷àñòè

промо-цена

4695

+20 ò.

Възглавница Капитоне - 700 гр. 100% памук с пълнеж силиконов пух на гранули Размери: 50 x 70 см редовна цена: 25.90 лв.

промо-цена

Ñïàëåí êîìïëåêò “Ñàìîíà” Åäèíè÷åí - 3 ÷àñòè • Äâîåí - 4 ÷àñòè • Äâîåí - 5 ÷àñòè

1295

+10 ò.

Възглавници Микрофибър x 2 бр. Микрофибър с пълнеж силиконов пух - 100% ПЕ Размери: 50 x 70 см редовна цена: 23.90 лв.

Ñïàëåí êîìïëåêò “Âèâèàí” Åäèíè÷åí - 3 ÷àñòè • Äâîåí - 4 ÷àñòè • Äâîåí - 5 ÷àñòè

промо-цена

1195

+10 ò.

Завивка Микрофибър - единична Размери: 150 x 200 см редовна цена: 37.90 лв.

Âúçãëàâíèöè Ìèêðîôèáúð x 2 áð. àíòèàëåðãè÷íà

промо-цена

1895

+20 ò.

Завивка Микрофибър - двойна

Âúçãëàâíèöè Êàïèòîíå åðãîíîìè÷íà, àíòèàëåðãè÷íà, öèï çà ðåãóëèðàíå íà ïúëíåæà

Размери: 195 x 200 см редовна цена: 47.90 лв. Цените са с ДДС!

промо-цена

2395

+20 ò.

Çàâèâêà Ìèêðîôèáúð ìèêðîôèáúð ñ ìåêà ñèëèêîíîâà âàòà çà ïîâå÷å òîïëèíà (300 ãð/ì2), àíòèàëåðãè÷íà

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА: • Ако направите покупка в Билла в периода между 01.09.2011 и 31.12.2011, на касата ще получите по една промо-точка за всеки 5 лв. от Вашата сметка. • Промо-точките се събират в специалния паспорт, който ще намерите на дисплея с продуктите или при касиерите. • Когато съберете 10 или 20 точки, може да закупите един от продуктите на DILIOS с 50% отстъпка. • Промо-точки може да събирате в периода 01.09.2011 и 31.12.2011 и да ги използвате най-късно до 15.01.2012.

Спално бельо с отстъпка  
Спално бельо с отстъпка  

Всеки 5 лв. ПРОМО ТОЧКА ОТ ВАШАТА СМЕТКА Ñïàëåí êîìïëåêò “Ñàìîíà” Ñïàëåí êîìïëåêò “Âèâèàí” Ñïàëåí êîìïëåêò “Óëèî” Ñïàëåí êîìïëåêò “Çåðîí” Åä...

Advertisement