Page 1

Светът на ПОДАРЪЦИ без ддс

JOHNNIE WALKER RED LABEL 0.7 л + 2 чаши подарък

16,

с ддс

66

19,99

Валидност: 18.11. - 31.12.2010

www.metro.bg


Светът на

MILKA Адвент календар 200 гр

без ддс

7,

с ддс

MILKA Торбичка с плюшена играчка 220 гр

99 9,59 MILKA Дядо Коледа 120 гр

без ддс

4,16

с ддс

4,99

WINX /SPIDERMAN Чорапче 180 гр без ддс

7,

с ддс

1,

49

с ддс

8,99

KINDER Коледни фигурки 3 х 15 гр

4,69

с ддс

2,

6,47 KINDER Дядо Коледа 55 гр

без ддс

69

с ддс

5,39

KINDER Коледна къща с яйца 85 гр

MELBON Коледна торбичка 100 гр без ддс

без ддс

без ддс

3,49

5,63

03

LAMBERTZ Металлен Дядо Коледа, Метален Снежен човек Сладки 200 гр

с ддс

без ддс

4,19

2,99

с ддс

3,59

MELBON Дядо Коледа 17 гр без ддс без ддс

0,

с ддс

2

9,29

33

с ддс

0,

без ддс

40

11,

15

LAMBERTZ Метален камион Сладки 800 гр

19, с ддс

49

23,39


TOFFIFEE ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà ¾Ë

SORINI FUEGO ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà ¾Ë ¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

REBER 0R]DUW.XJHOQ ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà ¾Ë

83 10,

¼À¿¿Ì

5,99

60

Ì¿¿Ì

NIEDEREGGER §»ËÑÃÊ»Èɽà ¼ÉȼÉÈà ¾Ë

¼À¿¿Ì

6,49

Ì¿¿Ì

7,19

SORINI SOFIA ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà ¾Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

9,

Ì¿¿Ì

99

4,

Ì¿¿Ì

49 5,39

11,98 )(55(52 52&+(5 ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà ¾Ë

021&+(5, ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà ¾Ë

4,79

Ì¿¿Ì

5,75

¼À¿¿Ì

11,49 Ì¿¿Ì

13,79

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í»

7,79

3


Светът на

FINE FOOD Коледни сладки 350 гр

FINE FOOD Коледен щолен 1000 гр

без ддс без ддс

5,

79

с ддс

3,

с ддс

66 4,39

6,95 FINE FOOD Domino cubes млечен, тъмен шоколад 250 гр

FINE FOOD Коледни сладки Контрела 200 гр без ддс

1,

без ддс

2,69

39

с ддс

1,67

FINE FOOD BEST SELECTION Коледни сладки 400 гр

с ддс

3,23

FINE FOOD Коледни сладки с шоколадова глазура 500 гр

без ддс

3,39

с ддс

без ддс

3,99

4,07

FINE FOOD Бисквити метална кутия 908 гр

с ддс

4,79

FINE FOOD Concerto Fantasia Бисквити микс 1 кг

FINE FOOD Бисквити метална кутия 500 гр без ддс

11,99 с ддс

без ддс

5,

с ддс

4

89 7,07

14,39 без ддс

16,66 с ддс

19,99


BALOCCO ¥ÀÄÅÌÕÌÌÍ»Ïÿà ¾Ë

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

99 9,59

5,

BALOCCO ­ÉËÍ» Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë 9(&&,2)2512 ¥ÀÄÅÌÕÌÌÍ»Ïÿà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¾Ë

99

Ì¿¿Ì

7,19

¼À¿¿Ì

11,49 Ì¿¿Ì

13,

BAULI ,O3DQHWRQHGL9HURQD ¥ÀÄÅÌÕÌÌÍ»Ïÿà ¾Ë

79

¼À¿¿Ì

12,69

¼À¿¿Ì

4,95

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

5,94

%$+/6(1 ¥ÉÆÀ¿ÀÈÔÉÆÀÈ ÊºÁÅÂÑǼ¾ȼ¿ ½Ê

15,23

.8&+(10(,67(5 ¥ÉÆÀ¿ÀÈÔÉÆÀÈ ½Ê

¼À¿¿Ì

4,39

Ì¿¿Ì

BISCA Ÿ»ÍÌÅÃÇ»ÌÆÀÈà ¼ÃÌŽÃÍà ¾Ë

5,27

¼À¿¿Ì

11,49 Ì¿¿Ì

5,69

Ì¿¿Ì

6,83

¼À¿¿Ì

7,19

Ì¿¿Ì

8,63

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

13,79

/$0%(57= 9,7$/3$57< œÃÌŽÃÍÃÌÇÙÌÆÃÃÚ¿Åà ½Ê

©ÏÀËÍÃÍÀÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í»

/$0%(57= '20,12Ç ½Ê

5


BAILEY’S 0.7 л

DISARONNO 0.7 л

+ 2 чаши подарък

Светът на

+ 2 чаши подарък

без ддс

17, с ддс

99

без ддс

18,

21,59

с ддс

без ддс

CAROLANS 0.7 л

+ 2 чаши подарък

15, с ддс

15

18,18

99

22,79

FINLANDIA 1 л + 2 чаши

DANZKA 0.7 л

+ 2 чаши подарък без ддс

10, с ддс

99

13,19

без ддс

16,66 с ддс

19,99

ABSOLUT 1л

+ 2 чаши подарък РУССКИЙ СТАНДАРТ 1 л

+ ледарка подарък

без ддс

без ддс

19, с ддс

6

19,99

99

23,

с ддс

99

Лимитирани количества

23,99


BALLANTINE’S Æ

DEWAR’S White Label ®ÃÌÅà ÆÆÀ¿»ËÅ»

Ò»Óà ÊÉ¿»ËÕÅ

ÊÉ¿»ËÕÅ

ÆÃÇÃÍÃË»Èà ÅÉÆÃÒÀÌͽ»

¼À¿¿Ì

16,66 Ì¿¿Ì

19,99

¼À¿¿Ì

16,66

CHIVAS REGAL Æ

ÇÀÍ»ÆÈ»ÅÎÍÃÚ ÊÉ¿»ËÕÅ

Ì¿¿Ì

PASSPORT Æ

19,99

Ò»Ó» ÊÉ¿»ËÕÅ

¼À¿¿Ì

32, Ì¿¿Ì

CHIVAS REGAL Æ

Ò»Óà ÊÉ¿»ËÕÅ

99

¼À¿¿Ì

39,59

¼À¿¿Ì

BALLANTINE’S Æ

+ ABSOLUT Æ ÊÉ¿»ËÕÅ

16, Ì¿¿Ì

66

14,99 Ì¿¿Ì

17,99

19,99

¦ÃÇÃÍÃË»Èà ÅÉÆÃÒÀÌͽ»

¼À¿¿Ì

33, Ì¿¿Ì

^^^TL[YVIN

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL Æ

Ò»Óà ÊÉ¿»ËÕÅ

32

39,

98

¼À¿¿Ì

33, Ì¿¿Ì

32

39,98

¦ÃÇÃÍÃË»ÈÃÅÉÆÃÒÀÌͽ»

7


JACK DANIELS 0.7 л +чаша

Светът на

без ддс

JAMESON 0.7 л

+метална кутия подарък

без ддс

21, с ддс

49

25,79

18,99 с ддс

22,79

JAMESON 0.7 л

+фласк подарък

Лимитирани количества

JAMESON 2х 1л

без ддс

23,99 с ддс

TULLAMORE DEW 0.7 л

+ 2 чаши подарък без ддс

23, с ддс

без ддс

99

17,

/бр.

28,

Лимитирани количества

79

/бр.

с ддс

BUSHMILLS 0.7 л

+ 2 чаши подарък

JIM BEAM 0.7 л

+ 2 чаши подарък

без ддс

без ддс

19, с ддс

8

99

23,

16,66 с ддс

99

19,99

49

20,99

28,79


1,9($)250(1 6,/9(53527(&7 §ÕÁÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÇÆ ŸÎÓ¾ÀÆÇÆ žÀÆ»¼ËÕÌÈÀÈÀÇÆ

GALERIA §ÕÁÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ­É»ÆÀÍÈ»½É¿»ÇÆ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ÅÉÂÇÀÍÃÒȻһÈÍ» ÊÉ¿»ËÕÅ ¼À¿¿Ì

8,

Ì¿¿Ì

99 10,79

0$/,=,$ §ÕÁÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÇÆ ŸÎÓ¾ÀÆÇÆ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍËÉÆÉÈÇÆ ÈÀÌÀÌÀËÊÉ¿»ËÕÅ ¼À¿¿Ì

11,49 Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

1,9($)250(1 6,/9(53527(&76(16,7,9( §ÕÁÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈÅÉÇÊÆÀÅÍ ªÚÈ»»¼ËÕÌÈÀÈÀÇÆ ›ÏÍÕËÓÀĽ¼»ÆÌ»ÇÇÆ

10, Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

13,98

*,//(77(%/8( §ÕÁÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ¬»ÇɼËÕÌÈ»ÒÅ» ÌÈÉÁÒÀÍ» žÀÆ»¼ËÕÌÈÀÈÀ ÇÆ ›ÏÍÕËÓÀĽ ¼»ÆÌ»ÇÇÆ

13,79

&$5/2602<$ §ÕÁÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ­É»ÆÀÍÈ»½É¿» ÇÆ +ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍ ÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¼À¿¿Ì

11,

65

¼À¿¿Ì

12,99

99

Ì¿¿Ì

15,59

13,19 '(1,0<281* §ÕÁÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÇÆ ›ÏÍÕËÓÀĽ ÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ ¼ÀļÉÆÈ» Ó»ÊÅ»ÊÉ¿»ËÕÅ ¼À¿¿Ì

9,

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

13,99

49

Ì¿¿Ì

11,39

16,79

675 §ÕÁÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ­É»ÆÀÍÈ»½É¿»ÇÆ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÇÆ ŸÎÓ¾ÀÆÇÆ ÊÉ¿»ËÕÅ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

9,.,1*6(16,7,9 9( §ÕÁÅÃÊÉ¿»ËÕÒ ÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ›ÏÍÕËÓÀĽÇÆ ªÚÈ»»¼ËÕÌÈÀ ÀÈÀ ÇÆÅÉÂÇÀÍÃÒÈ» Ò»ÈÍ»ÊÉ¿»ËÕÅ

¼À¿¿Ì

4,

Ì¿¿Ì

99 5,99

6325767$5 ,&(%/8( §ÕÁÅÃÅÉÇÊÆÀÅÍ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÌÊËÀÄÇÆ ÊÚÈ»»¼ËÕÌÈÀÈÀÇÆ ÈÀÌÀÌÀËÊÉ¿»ËÕÅ

7,

Ì¿¿Ì

99 9,59

^^^TL[YVIN

¼À¿¿Ì

9


Светът на

DAVID BECKHAM Мъжки подаръчен комплект Дезодорант Натурален спрей 75 мл +Душ гел за коса и тяло 150 мл подарък различни видове

без ддс

10, без ддс

17, с ддс

с ддс

49

20,99

49

12,59

ANTONIO BANDERAS BLUE SEDUCTION; SEDUCTION IN BLACK Мъжки/Дамски подаръчен комплект Тоалетна вода 50 мл +Дезодорант 150 мл

DAVID BECKHAM Дамски подаръчен комплект Дезодорант Натурален спрей 75 мл +Лосион за тяло 150 мл подарък различни видове PLAYBOY Мъжки подаръчен комплект Тоалетна вода 100 мл +Дезодорант 150 мл различни видове

ADIDAS Мъжки подаръчен комплект Афтършейв 50 мл +Дезодорант 150 мл различни видове

Лимитирани количества без ддс

без ддс

7,

с ддс

14,

49

с ддс

19

17,03

8,99

ADIDAS Дамски подаръчен комплект Дезодорант Натурален спрей 75 мл +Душ гел 250 мл различни видове без ддс

6,

с ддс

без ддс

6,

с ддс

10

89 8,27

49

без ддс

11,

7,79

с ддс

без ддс

DISNEY Подаръчен комплект за момичета Тоалетна вода 30 мл + колие подарък

8,

с ддс

99 10,79

B.U. Дамски подаръчен комплект Тоалетна вода 50 мл +Лосион за тяло 75 мл подарък различни видове

99

14,39

MALIZIA BON BONS Детски подаръчен комплект Тоалетна вода 50 мл +Дезодорант 75 мл + гривна или портмоне или тефтерче подарък

без ддс

13, с ддс

99

16,79

HANNAH MONTANA Подаръчен комплект за момиче Тоалетна вода 15 мл +Дезодорант 75 мл +Лосион за тяло 150 мл


¼À¿¿Ì

11,29 Ì¿¿Ì

Ÿ ›352%272; Ÿ»ÇÌÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈÅÉÇÊÆÀÅÍ ŸÈÀ½ÀÈÅËÀÇÇƬÀËÎÇÇÆ + ­ÉÈÃÅ»ÆÃÑÀÇÆ ÅÉÂÇÀÍÃÒȻһÈÍ» ÊÉ¿»ËÕÅ

13,55

¼À¿¿Ì

LEOCREMA Ÿ»ÇÌÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈÅÉÇÊÆÀÅÍ ¥ËÀÇ¿ÎÓ¾ÀÆÇÆ §ÆÚÅÉ»ÍÚÆÉÇÆ ªÉ¿Ð˻Ƚ»ÔÅËÀÇÇÆ ÅÉÆÃÀÊÉ¿»ËÕÅ

SYOSS Ÿ»ÇÌÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ³»ÇÊÉ»ÈÇÆ œ»ÆÌ»ÇÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ Ÿ»ÇÌŻһÈÍ» ¦ÃÇÃÍÃË»Èà ÅÉÆÃÒÀÌͽ»

8,49

Ì¿¿Ì

10,19

¦ÃÇÃÍÃË»Èà ÅÉÆÃÒÀÌͽ»

¼À¿¿Ì

12,99 Ì¿¿Ì

15,59

DOVE FRESH Ÿ»ÇÌÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈÅÉÇÊÆÀÅÍ ¦ÉÌÃÉÈ»ÍÚÆÉÇÆ ŸÀÂÉ¿ÉË»ÈÍÇÆ­ÀÒÀÈÌ»ÊÎÈ ÇÆ ÅÉÂÇÀÍÃÒȻһÈÍ»ÊÉ¿»ËÕÅ

¼À¿¿Ì

12, Ì¿¿Ì

FRUTTINI LET IT SNOW! CHERRY VANILLA Ÿ»ÇÌÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ŸÎÓ¾ÀÆÇÆ ¦ÉÌÃÉÈ»ÍÚÆÉÇÆ ªÃÆÃȾ»ÍÚÆÉÇÆ ÍÉÊÅ»ÌÕÌÌÈÀÁÃÈÅÃ

¼À¿¿Ì

18, Ì¿¿Ì

99

22,79

LAURA VANDINI Ÿ»ÇÌÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈÅÉÇÊÆÀÅÍ ŸÎÓ¾ÀÆÇÆ ¦ÉÌÃÉÈ»ÍÚÆÉÇÆ Ó»Æ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

Ì¿¿Ì

12,59

¼À¿¿Ì

EVELINE GARDEN OF NATURE Ÿ»ÇÌÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈÅÉÇÊÆÀÅÍ ŸÈÀ½ÀÈÅËÀÇÇÆœ»Æ̻ǻÍÚÆÉ ÇÆ©ÅÉÆÉÉÒÀÈÅËÀÇÇÆ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ

27,99 Ì¿¿Ì

33,59

13,99 Ì¿¿Ì

16,79

^^^TL[YVIN

10,49

14,99

¼À¿¿Ì

NIVEA VISAGE Q10 Ÿ»ÇÌÅÃÊÉ¿»ËÕÒÀÈ ÅÉÇÊÆÀÅÍ ŸÈÀ½ÀÈÅËÀÇÇÆ + ¨ÉÔÀÈÅËÀÇÇÆ + ©ÅÉÆÉÉÒÀÈÅËÀÇ ÇÆÊÉ¿»ËÕÅ

¼À¿¿Ì

49

11


Puccini

À ÈÃÍ »ÂÃÃÆà ¾ » ½Ç  » ÒÈɽ»ÈÀÈ Ã Æ ¨»¿É ÒÀËÊͽ»Í» ÃÂÃÒÀÌ ¿ÉÅÉ Æ

Tiziano

À ÈÃÍ »ÂÃÃÆà ¾ » ½Ç  » ÒÈɽ»ÈÀÈ Ã Æ ¨»¿É ÒÀËÊͽ»Í» ÃÂÃÒÀÌ ¿ÉÅÉ Æ

¼ÀŸŸ¬

  FŸŸ¬

 

Dolci Auguri

ÍÀ ÃÈÃà  » ¾ Æ » ½Ç à » ÒÈɽ»ÈÀÈ Ã Æ ¨»¿É ÒÀËÊͽ»Í» ÃÂÃÒÀÌ ¿ÉÅÉ Æ ¼ÀŸŸ¬

  FŸŸ¬

 

¼ÀŸŸ¬

  FŸŸ¬

 

¿ É Á ¼ Â Æ Ã Å h Ø ¿ Ä mÅ»·ÇÑÎOnice

½  » ÒÈɽ»ÈÀÈ Ã Æ ¨»¿É ÒÀËÊͽ»Í» ÃÂÃÒÀÌ ¿ÉÅÉ Æ

¿ ÅÉÆÃ

¼ÀŸŸ¬

¼ÀŸŸ¬

 

FŸŸ¬

FŸŸ¬

 

¨¸¹ÆÊÅƺȽĽŸĸ»¸¿ÀÅÀʽ ¨¸¹ÆÊÅÆ ºÈ½ §š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ   ÆÊ ÏŸ ¼ÆÏŸ

info@PHWUREJ

24 2 h non stop 60000

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

§£¦šœ š ¨«© om 1.12. ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ™£˜›¦š›¨˜œ š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ non stop §£š¥

24h

­˜©¢¦š¦ 

70000

œ¦™¨ ¯

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í»  ±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»¥Ë»ÄȻͻÊËÉ¿»ÁÈ»ÑÀÈ»ÀÅ»ÆÅÎÆÃ˻ȻÈ»¼»Â»ŸŸ¬ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅà ÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀË»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍà  ©ÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

¨É½ÏÉËÇ»ÍÇ»¾»ÂÃÈÃ0(7«©§ ­«©¥©§ª›¥­ÇÉÁÀ¿»ʻ»Ëν»ÍÀ̽»ÆÿȻÅÆÃÀÈÍÌŻŻËÍ»ªÉË»¿Ãɾ˻ÈÃÒÀȻͻÍÕ˾ɽÌÅ»ÊÆÉÔ ÃÌÊÀÑûÆÃÂÃË»ÈÃÚ½ËÀÂÎÆÍ»ÍÈ»Íɽ»»ÌÉËÍÃÇÀÈÍÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­½Ç»¾»ÂÃÈ»ÔÀÈ»ÇÀËÃÍÀ¬›§©²›¬­ÉÍÊÉÌÉÒÀÈÃÍÀ½È»ÌÍÉÚԻͻ ¼ËÉÓÎË»ÊËÉÇÉÑÃÉÈ»ÆÈûËÍÃÅÎÆâ»ÊɽÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÌÀɼËÕÔ»ÄÍÀÅÕÇÌÆÎÁÃÍÀÆÃÍÀÈ»§ ­«©¥©§ª›¥­

СВЕТЪТ НА КОЛЕДА – ПОДАРЪЦИ  

ПОДАРЪЦИ 19 , 99 JOHNNIE WALKER RED LABEL 0.7 л + 2 чаши подарък Валидност: 18.11. - 31.12.2010 www.metro.bg без ддс с ддс MELBON Дядо Колед...

СВЕТЪТ НА КОЛЕДА – ПОДАРЪЦИ  

ПОДАРЪЦИ 19 , 99 JOHNNIE WALKER RED LABEL 0.7 л + 2 чаши подарък Валидност: 18.11. - 31.12.2010 www.metro.bg без ддс с ддс MELBON Дядо Колед...

Advertisement