Page 1

Събота

убийствено ниски цени! а т о б ъ С о м а С 

1 1 0 2 . 6 11.0

ŸĸýÅÀ½

¬À˽û ÐË»ÈÀÈÀ ',5(&72,5( ECLIPSE Ò»ÌÍÃ

¼À¿¿Ì

27,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

19, Ì¿¿Ì

33,59 .

99

ŸĸýÅÀ½23,99

ŸÉø¼Æý¼À

ŸĸýÅÀ½

 -$&.'$1,(/ 6 ­ÀÈÀÌÃÎÃÌÅà Æ ¼À¿¿Ì

32,75

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

26, Ì¿¿Ì

39,30

99

32,39

 ºÇÈÆÄÆÎÀ×ʸŽËϸÉʺ¸ÊÇÈÆ̽ÉÀÆŸÃÅÀʽ ÆǸÂƺÂÀ Àà ¸ÂÊÆÀÇÈƼËÂÊÀʽºÂÃÖϽÅÀºȽ»ËÃ×ÈÅÀ ÀÉǽÎÀ¸ÃÀ¿ÀȸÅÀ¤ª¨¦¹ÈÆÐËÈÀ¿¸ÉÒÑÀ×ǽÈÀƼ

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

24 h non stop

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©


Неделя Неделя еля ел ля

а м и О Р Т Е М 1 1 0 .2 6 .0 2 1 На : с а В а з а д а н е н з и специална

Изненада за Вас!

О Н В И Т К А АТР ! Е И Н Е Ж ПРЕДЛО

6 g b . o r t e m . w w w а н е ет

я л е д е Н о м Са

1 1 0 2 . 6 0 . 12

Е Й О К Т Ъ Т К У Д О ПР Е А В К А К И ? А Т А ЦЕН

1 1 0 2 . 6 0 . 2 1 а н е т а .00 и ел

Провер 8 1 т о 1 1 0 2 . на 11.06

! О Р Т Е М и н и в магазКАКВО ПРОПУСН

КАКВО ПРОПУСНАХТЕ:

КАКВО ПРОПУСНАХТЕ:

С а м о Н ед е л я

29.05.2011

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽Èʸʸ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

6

24 h non stop

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

СЪБОТА  
СЪБОТА  

19 , 99 26 , 99 24 h ECLIPSE 32 , 39 23 , 99 non stop 32 , 75 27 , 99 33 , 59 39 , 30 . на 11.06.2011 от 18...

Advertisement