Page 1

участвайте в томболата за спечелване на 11 таблета* ACER ICONIA A500 * по един таблет за всеки МЕТРО магазин

À¤ª¨¦

и на 10 и11.09.2011

ËÊÀÀº

¬»»»ÇÉ ÇÉ от ÉÉÍÍ 11.08.2011 11 08 08 20 доÉ 14.08.2011 Само

NVIDIA Tegra 2 2500 1 GHz

.1” 0 м Ä 1 6сÉ 2  ≈ Þ

HDMI

©§¯£

ª˜™£ª

§ÆÇ

¸¹Ã½Ê$& 

 è &ULVWD t½Ã )

©


­»ÆÉÈ»ÎÒ»ÌÍÃÀ

©§¯£

ª˜™£ª ©

§ ­«©ÅÆÈÉÇÀË 

ÈÚÇ»Ç£ÇÀÃÏ»ÇÃÆÃÚ

PDLO»¿ËÀÌ

§É¼ÃÆÀÈÍÀÆÀÏÉÈ ªÉÊÕÆÈÀÍÀÍ»ÆÉÈ»»ÎÒ»ÌÍÃÀþÉÊÎÌÈÀÍÀ½ɼÉÂÈ»ÒÀÈÃÍÀ »ÑÀÆÍ»ÅÎÍÃãÇÀȻͻÈ»ÊÀÒÀÆýÓÃÍÀÔÀ¼Õ¿»Í ÃÂÍÀ¾ÆÀÈÃÈ»¾½Ç»¾»ÂÃȬÉÏÃÚÃɼڽÀÈà ȻZZZPHWUREJ ¬ÊÉÊÕƽ»ÈÀȻͻÆÉÈ»»ÎÒ»ÌÍÃÀ½þ˻ͻÎÒ»ÌÍÈÃÅÕÍ »ڽڽ»ÒÀÀ»ÊÉÂÈ»ÍÃÌÀÌվƻÌÚ½»ÌÉÏÃÑûÆÈÃÍÀ ÊË»½ÃÆ»»ÎÒ»ÌÍÃÀ½þ˻ͻÊμÆÃÅν»ÈÃÈ»ZZZPHWUREJ

ªÀËÃÉ¿È»þ˻ͻ

à ÉÍ¿Éһ̻ «¯˜©ª ª¦š ›¨˜ª˜¥¦™š²¨Ÿ˜¥¦©§¦¢«§¢˜


НАГРАДНА ИГРА „СПЕЧЕЛИ ТАБЛЕТ С МЕТРО” Официални правила НАИМЕНОВАНИЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА „Спечели таблет с МЕТРО”

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАГРАДНТА ИГРА Наградната игра се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД с адрес на управление бул. Цариградско шосе 7-11 км. 1784 гр. София с ЕИК 121644736, представлявано от д-р Емилиян Абаджиев и д-р Кристоф Шулте. Официалните правила на наградната игра са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Наградната игра по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

ТЕРИТОРИЯ Наградната игра се провежда на територията на Република България. Наградната игра е валидна само в магазини МЕТРО Кеш енд Кери България в градовете: София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново и Плевен.

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА Наградната игра е с два периода: първият започва на 11.08.2011 г. и приключва на 14.08.2011 г. от 09:30 до 20:30 часа; вторият период започва на 10.09.2011 г. и приключва на 11.09.2011 г. от 09:30 до 20:30 часа. За избягване на всяко съмнение наградната игра започва с първи период на 11 август 2011 г. и ще продължи до 14 август 2011 г. и втори период от 10 септември 2011 г. до 11 септември 2011 г. независимо, че преди и след посочените дати рекламни материали, оповестяващи наградната игра, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване. Участие се взема само по време на организираните презентации в часовите периоди: от 09:30 часа до 20:30 часа в посочените два периода.

УЧАСТНИЦИ В НАГРАДНА ИГРАТА •

Всяко пълнолетно лице има право да участва в Наградната игра. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Наградната игра, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в Наградната игра. Служители на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД също нямат право да участват в играта.

Наградна игра „Спечели таблет с МЕТРО“ Официални правила

Стр.  от 4


ДЕФИНИЦИИ Правилата на играта съдържат следните термини: •

УЧАСТНИК: „УЧАСТНИК” се нарича всяко лице, което е попълнило определения за участие талон: клиентски номер, лично и фамилно име, имейл адрес, мобилен телефон;

Всеки един участник има право да участва само веднъж в томболата;

ПЕЧЕЛИВШ: „ПЕЧЕЛИВШ” се нарича всяко лице, което ще бъде изтеглено на лотариен принцип и ще спечели една от предварително обявените награди.

ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА •

Всеки, който в периода 11.08.-14.08.2011 г. от 09:30 часа до 20:30 часа и на 10.09.-11.09.2011 г. от 09:30 часа до 20:30 часа попълни талон за участие и го пусне в обозначеначената за целта кутия;

Едно лице може да участва в Наградната игра само веднъж. Ако участникът е предоставил невалиден имейл адрес или че едно и също лице участва в играта чрез повече от един адрес или със същия, с който вече се е включило веднъж, организаторите са упълномощени да дисквалифицират лицето незабавно от участие в Наградната игра.

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ Излъчването на победителите ще се състои на 26.09.2011 г. на адрес „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км, чрез специализиран софтуер на случаен принцип пред тричленно жури. За всеки магазин се организира отделно теглене. Организаторът няма да използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултата от проведеното случайно разпределение на наградите. Председателят на журито ще изготви протокол за хода на играта и получателите на наградите, който ще се съхранява на адреса на МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД – Централен офис. Всички членове на журито трябва да подпишат протокола.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЖУРИТО Журито на Наградната игра има следните правомощия: •

Осъществява надзор на хода на Наградната игра;

Определя печелившите, съгласно правилата на Наградната игра.

Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез електронните пощи, които те са посочили за обратна връзка при включването си в играта, или по предоставения мобилен телефон.

НАГРАДИ В НАГРАДНАТА ИГРА •

11 Таблета ACER ICONIA A500. За всеки магазин по един таблет.

Наградна игра „Спечели таблет с МЕТРО“ Официални правила

Стр.  от 4


ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата на по посочения имейл и чрез публикуване на информацията за печелившите на уеб страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, не по-късно от 30 дни след края на Наградната игра.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ Всички участници в Наградната игра изрично разрешават обявяването на името и фамилията им и/или адресът на електронната им поща в страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД и на уеб страницата на МЕТРО: www.metro.bg. Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си той/тя губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Наградната игра са запознати с възможностите за спечелване на награди и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградите, които те получават. Ако някой от победителите в играта, не е съгласен да заплати данъчните задължения, свързани с наградата, това означава, че този участник се отказва от получаването на наградата. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Наградната игра не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно писмо, на посочения от тях, в талона, имейл адрес. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Наградната игра или прилагането на правилата на Наградната игра, са финални и се отнасят до всички участници. Всички награди се получават на място в магазините от веригата МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (без магазините МЕТРО КОМПАКТ) от управителите на търговските обекти срещу попълнена и подписана от тях декларация за получаване на наградата.

ДРУГИ УСЛОВИЯ Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (електронна поща и/или имена).

ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Правилата на наградната игра са достъпни в писмен (разпечатан) вариант във всички МЕТРО магазини, участващи в наградната игра, както и на уеб сайта на МЕТРО: www.metro.bg. Допълнителна информация можете да получите на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08.00 до 20.00 часа. Наградна игра „Спечели таблет с МЕТРО“ Официални правила

Стр.  от 4


ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД гарантира сигурността на Вашите лични данни и гарантира, че те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без ваше съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен орган. С приемането на Правилата на Наградната игра, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в Наградната игра, неговите лични данни ще бъдат публикувани в страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД и на уеб сайта: www.metro.bg, и се съгласява с обработката на личните му данни за целите на Наградната игра. Списъкът с печелившите участници ще се съхранява от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км. С участието си в Наградната игра участникът разрешава на организатора да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (обн. ДВ. бр. 1 от 4 януари 2002 г.). С приемането на Правилата на Наградната игра, всеки участник разрешава на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД да използва събраните данни за целите на Наградната игра, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на е-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Получените данни могат да бъдат обработвани от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат на нуждите на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД. Служителите на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ Участник в Наградната игра може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО – център за контакт с клиенти – 0700 100 71. Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на обяви, изпратени от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, това може да бъде заявено на телефон 0700 100 71 или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо, изпратено на получателите от дадената база данни. Компанията ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ За всички оплаквания отговаря Организаторът на Наградната игра. При постъпване на оплаквание, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за това. Журито има правомощия да отстрани участници, за които подозира, че нарушават правилата на Наградната игра. Решенията на журито относно възможните дисквалификации са окончателни.

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 09.08.2011 година. Наградна игра „Спечели таблет с МЕТРО“ Официални правила

Стр.  от 4

СПЕЧЕЛИ ТАБЛЕТ С МЕТРО  

Само от 11.08.2011 до 14.08.2011 и на 10 и 11.09.2011 HDMI ≈26 см 10. 1” участвайте в томболата за спечелване на 11 таблета* ACER ICONIA...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you