Page 1

Събота

убийствено ниски цени! а т о б ъ С о м а С  ŸĸýÅÀ½

PULDEN ¥»¼ÀËÈÀ ¬É½ÃÈ×ÉÈ §ÀËÆÉ Æ ¼À¿¿Ì

9,

¼À¿¿Ì

7,

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

49

11,39 .

49

1 1 0 2 . 1 19.1 ŸĸýÅÀ½ZOTT ÇÀÈÍ»Æ ¾Ë

8,99

¼À¿¿Ì

2,69

ŸĸýÅÀ½

¼À¿¿Ì

2,Ì¿¿Ì

¥¸¼Ëº¸½Ä ĸÊȸÂQUEEN t[[ÌÇ t̽¾Ë»¿ÀÈ»ÊÉÇÊ»

Ì¿¿Ì

.

15 2,58

¼À¿¿Ì

119,00 ¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

74,

Ì¿¿Ì

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽ÈÊÀʽ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

142,80

99

89,99

24 h non stop

3,23

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©


Неделя

а м и О Р Т Е М 1 1 0 .2 1 .1 0 2 На : с а В а з а д а н е н з и специална

Изненада за Вас!

О Н В И Т К А АТР ! Е И Н Е Ж ПРЕДЛО

6

я л е д е Н о м Са

1 1 0 2 . 1 1 . 0 2

Е Й О К Т Ъ Т К У Д О ПР Е А В К А К И ? А Т А ЦЕН

g b . o r t e m . w w w а н е ет

1 1 0 2 . 1 1 . 0 2 а н е т а .00 и ел

Провер 8 1 т о 1 1 0 2 на 19.11.

º¸ÃÀ¼ÅÆÉÊŸÆ̽Èʸʸ  ÆÊÏŸ ¼ÆÏŸ

! О Р Т Е М и в магазин КАКВО ПРОПУСНАХТЕ:

КАКВО ПРОПУСНАХТЕ:

šÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀº¹ÈÆÐËȸʸº¸¾¸ÊɸÄÆ¿¸Æʹ½Ã׿¸ÅÀ×ȽÂøĽÅǽÈÀƼšÉÀÏÂÀÆ̽ÈÊÀɸ º¸ÃÀ¼ÅÀ¼ÆÀ¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÂÆÃÀϽÉʺ¸Ê¸®½ÅÀʽº¸¾¸ÊɸÄÆÇÈÀ¿¸ÂËÇ˺¸Å½Ÿ¤½ÊÈƽ¼ÀÅÀθ ¢È¸ÁŸʸÇÈƼ¸¾Å¸νŸ½¸ÃÂËÃÀȸŸÉºÂÃÖϽÅœœ©šÒ¿ÄƾÅÀɸǽϸÊÅÀ»È½ÐÂÀ ÂÆȽÂÎÀÀŸνÅÀʽºĸ»¸¿ÀŸ¸ÂÊÆÀÇÈÆÄןŸ¼À¿¸ÁŸŸÇÈƼËÂÊÀʽ«ÉÃƺÀ×ʸ ¿¸À¿¼¸º¸Å½ŸÂÃÀ½ÅÊɸ¸ÈʸÄƾ½¼¸ÇÈƺ½ÈÀʽŸZZZPHWUREJ¦Ì½ÈÊÀʽº¸¾¸Ê¿¸ Ƚ»ÀÉÊÈÀȸÅÀ¤ª¨¦ÂÃÀ½ÅÊÀšÍƼÒʽȸ¿È½Ð½ÅɸÄÆɺ¸ÃÀ¼ÅÀÂÃÀ½ÅÊÉÂÀ¸ÈÊÀ¦ÉÀ»ËȽÅ ¹½¿ÇøʽÅǸÈÂÀÅ»§ÈÀºÃÀ¿¸Å½ºĸ»¸¿ÀŸÉ¼½Î¸ÉʽÆʻƺÆÈÅÀ¿¸Ê×ÍŸʸ¹½¿ÆǸÉÅÆÉÊ ¦Ì½ÈÊÀʽŽɸº¸ÃÀ¼ÅÀº¤ª¨¦¢¦¤§˜¢ªœÆ¹ÈÀÏÀ­¸ÉÂƺÆ

24 h non stop

©¦¬ · ©¦¬ · š˜¨¥˜ ™«¨›˜©

СЪБОТА УБИЙСТВЕНО НИСКИ ЦЕНИ!  

2 , 15 7 , 49 PULDEN ZOTT 24 h 89 , 99 119 , 00 8 , 99 2 , 58 non stop 2 , 69 9 , 49 142 , 80 11 , 39 3 , 23 . . К...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you