Page 1

BARNI §ÃÈÃÅÀÅÌ ÓÉÅÉÆ»¿ ÇÆÀÒÀÈ ÅËÀÇ Ð¾Ë

0,/.$&+2&2/,/$67,; оË

0,

»¼Ë

BELVITA œÃÌŽÃÍà ˻ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

78& ¬ÉÆÀÈüÃÌŽÃÍà ÉËþÃÈ»ÆÊ»ÊËÃÅ» ÌÃËÀÈÀ оË

25(2 œÃÌŽÃÍà оË

0,

»¼Ë

0,

»¼Ë

1,

»¼Ë

59

*

0,71

33*

0,/.$&+2&2&22.,( оË

0,40

46*

0,55 0,/.$ ªÕÆÈÉÂÕËÈÀÌÍüÃÌŽÃÍÃÌÓÉÅÉÆ»¿ оË

0,

»¼Ë

99*

1,19

29*

25(2 œÃÌŽÃÍà оË

1,

»¼Ë

1,55

0,/.$ &+2&2-$)$ œÅŽÃÍÃÌÊÕÆÈÀÁ ÊÉËÍÉÅ»ÆÇ»ÆÃÈ» Ð¾Ë ÓÉÅÉÆ»¿ оË

…ÃÎËÇÐÑÔÕÐÃÑ×ÈÓÕËÕÈz

1,

»¼Ë

39*

1,67

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

69*

2,03


¬©ž ³ÉÅÉÆ»¿ Ë»ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À оË

0,

»¼Ë

82*

0,98

¬ ¢©¨£ ³ÉÅÉÆ»¿É½Ã ¼ÉȼÉÈà ˻ÂÆÃÒÈà ½Ã¿É½À оË

1,

»¼Ë

61*

1,93

« ª®œ¦£¥› ³ÉÅÉÆ»¿É½ ¿ÀÌÀËÍ Å»Å»ÉÅÉÅÉÌ Ð¾Ë

« ª®œ¦£¥› ³ÉÅÉÆ»¿É½ ¿ÀÌÀËÍ ÏÕÌÍÕŠоË

0,

»¼Ë

0,27

»¼Ë

34*

0,32

0,41

…ÃÎËÇÐÑÔÕÐÃÑ×ÈÓÕËÕÈz

*

±ÀÈ»¼ÀŸŸ¬

ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ  

BARNI 1 , 39 * 0 , 59 * 0 , 46 * 0 , 99 * 1 , 29 * 0 , 33 * 1 , 69 * 2,03 1,55 0,55 0,71 1,19 0,40 1,67 0 , 27 * 1 , 61 * 0 , 34...

ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ  

BARNI 1 , 39 * 0 , 59 * 0 , 46 * 0 , 99 * 1 , 29 * 0 , 33 * 1 , 69 * 2,03 1,55 0,55 0,71 1,19 0,40 1,67 0 , 27 * 1 , 61 * 0 , 34...

Advertisement