Page 1

mallissimo SERDIKA CENTER TRENDS

summer issue 2011


6495 лв

SMH

Налично в размери 35-41

5495 лв

FUNKY SHOES

Налично в размери 35-41

8995 лв

GAMLOONG

Налично в размери 35-41

6495 лв

SMH

Налично в размери 36-42


Ексклузивна парфюмерия, аксесоари и коприна тел.: 841 28 21, бул. Ситняково 48, Сердика Център, партер


Treasures and pleasures


INTRO Mallissimo Serdika Center Trends Главен редактор Ива Рудникова Креативен директор Мариета Ценова Фотограф Елена Спасова Автори Биляна Димова, Росица Илиева Предпечат Людмил Тасев, Андрей Червенков Коректор Милена Братованова Рекламен мениджър Дарина Кичкова тел. (02) 4615 121 darinak@economedia.bg

Твърдят, че животът без любов е като година без лято, но ние сме убедени, че тази година ще имаме още повече. Докато слънцето ни обсипва с щедрост, Сердика Център ще ни прегръща със свежест и ярки идеи, за да се влюбим докрай. Авантюрата може да започне с много цвят и флорални мотиви. Природата ще ни съдейства напълно с натурална зеленина, а дизайнерите - с всички цветове на дъгата за поне седем пъти по-добро настроение. Продължаваме флирта с лъчите на слънцето в най-широка периферия. Не забравяме шапката, очилата и всички останали фактори, които ни пазят, за да не изгорим от горещите летни целувки. Тогава лъчите ще ни погалят по кожата и тъкмо навреме, за да се облегнем на морския бриз и съвсем да му отпуснем края. Лятото обещава да ни освободи и от задръжките, и от излишните дрехи, но, където и да сме, винаги ще се връщаме тук за още. Защото е време за сандали, добро настроение и ледено мохито – все неща, които намираме в Сердика център.

Адрес на редакцията ул. „Иван Вазов“ 16 София 1000 light@capital.bg Издава Икономедиа АД по поръчка на Сердика Център

ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД Център Мениджмънт бул. Ситняково № 48 1505 София Т. +359 2 495 21 21 info@serdika-center-sofia.bg www.serdikacenter.bg

MALLISSIMO SERDIKA CENTER TRENDS

Ирена Тенева управител търговски център

summer issue 2011

Димитър Кехайов управител търговски център

корица: стайлинг: Мариета Ценова фотограф: Елена Спасова асистент: Даниел Барух модел: Никол @ Ivet Fashion

Бански Princess Tam -Tam от Seven Seconds, 189 лв., чанта Weekend by Max Mara от Weekend, 260 лв., копринен шал от The Circle, 90 лв., очила Mango, 45 лв.

4


ʻʽʦʤ ʸʰʻʰ˔ ˁʸˎʻˉʫʯʤˍʰ˃ʻʰ ʿˀʽʪ˄ʶ˃ʰ UVA ͵ UVB ʯʤˍʰ˃ʤ ʻʤ ʻʤ˃˄ˀʤʸʻʤ ʽˁʻʽʦʤ ʥʰʸʶʰ ˁʪˀ˄ʮʫʻʰ˔ ʫʶˁ˃ˀʤʶˉʰʰ ʿˀʽ˄ˋʦʤʻʰ˔

ʻ̨̯̏̌̌ ̶̛̭̣̻̦̖̺̯̦̌̌̚ ̛̬̙̐̌ ̌̚ ̶̛̣̖ ̛ ̨̯̣́ ̭ ʶʰˁʫʸʽ ʺʸ˔ʶʽ ̨̛̖̦̍̔́̏̌ ̨̡̛̭̏ ̛̺̯̖̦̌̚ ̴̡̨̯̬̌ ̛ ̡̛̛̱̦̣̦̯̖̌ ̨̭̜̭̯̏̏̌ ̦̌ ̨̛̖̣̔̏, ̸̨̨̛̬̦̦̐̌ ̡̨̛̭̖̣ ̡̨̥̣́. ʽ̛̭̱̬̐́̏̌ UVA – UVB ̛̺̯̌̌̚, ̡̨̨̖̯ ́ ̛̪̬̌̏ ̛̖̣̦̔̌̌ ̌̚ ̸̛̱̭̯̯̖̣̦̏̏̌ ̡̨̙̌. ʦ̵̨̛̻̦̖̦̔̏ ̨̯ ̭̯̬̌̌ ̶̡̬̻̐̌ ̶̛̛̯̬̌̔́ ̌̚ ̦̦̭̦̖̌̌́ ̦̌ ̡̨̛̭̖̣ ̡̨̥̣́ ̵̻̬̱̏ ̨̛̬̣̐́̌̚ ̨̯ ̶̨̭̣̻̦̖̯ ̡̨̙̌, Korres ̵̨̛̬̬̯̌̌̍̌̚ ̪̻̬̯̏̌̌ ̏ ̭̖̯̏̌ ̸̡̨̛̥̖̯̦̌̚ ̴̨̬̥̱̣̌, ̡̨̨̯́ ̸̡̣̏̀̏̌ ̨̛̖̣̔̏ ̡̨̛̭̖̣ ̡̨̥̣́. ʦ ̨̛̪̻̣̦̖̦̖̔ ̡̻̥ ̨̛̭̯̖̏ ̵̛̛̬̦̯̖̣̦̌ ̸̡̖̭̯̌̏̌, ̡̨̨̛̭̖̣̯ ̡̨̥̣́ ̖ ̵̨̪̬̖̻̦̏̔̌̚ ̸̡̨̛̥̖̯̦̌̚ ̨̛̭̱̬̦̏̌, ̨̯̍̐̌̌ ̦̌ ̡̨̣̯̌̌̚, ̨̛̛̪̬̯̖̦, ̛̛̥̦̖̬̣̌ ̛ ̛̛̛̯̥̦̏̌, ̡̨̨̛̯ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̚ ̨̛̪̹̯̏̌̏̌ ̨̨̛̦̯̏ ̦̌ ̣̏̌̐̌ ̏ ̛̛̖̪̖̬̥̭̔̌.

ʪʫˀʺʤ˃ʽʸʽʧʰˋʻʽ ˃ʫˁ˃ʦʤʻʰ_ʻʫʶʽʺʫʪʽʻʽʧʫʻʻʰ_ʦʽʪʽ˄ˁ˃ʽʱˋʰʦʰ_ʥʫʯ ʿʤˀʤʥʫʻʰ_ʥʫʯ ʺʰʻʫˀʤʸʻʰ ʺʤˁʸʤ_ ʥʫʯ ˁʰʸʰʶʽʻʰ_ʥʫʯ ʿˀʽʿʰʸʫʻʧʸʰʶʽʸ_ʥʫʯ ʫ˃ʤʻʽʸʤʺʰʻ_ʤˀʽʺʤ˃ ʻʫʿˀʫʪʰʯʦʰʶʦʤˍ ʤʸʫˀʧʰʰ

ʶʰˁʫʸʽ ʺʸ˔ʶʽ / ʧˀʰʮʤ ʯʤ ˋ˄ʦˁ˃ʦʰ˃ʫʸʻʤ ʶʽʮʤ - SPF 50 / ʦʰˁʽʶʤ ʯʤˍʰ˃ʤ / ʸʰˉʫ - SPF 50 / SPF 30 / SPF 20 / ˁˀʫʪʻʤ ʰ ʦʰˁʽʶʤ ʯʤˍʰ˃ʤ / ʸʰˉʫ ʰ ˃˔ʸʽ ʪ̛̬̱̐ ̶̛̛̭̣̻̦̖̺̯̦̌̚ ̨̡̛̪̬̱̯̔ ̦̌ KORRES: - SPF 50 / SPF 30 100 % ̦̯̱̬̣̖̦̌̌ ̭̻̭̯̌̏ / ʰʪʫʤʸʻʰ ʯʤ ʪʫˉʤ / ʺʤˁʸʽ ʽ˃ ʶʤˀʰ˃ʫ - SPF 20 / SPF 10 / ʯʤ ʰʻ˃ʫʻʯʰʦʫʻ, ˀʤʦʻʽʺʫˀʫʻ ˃ʫʻ ʰ ʦʽʪʻʰ ˁʿʽˀ˃ʽʦʫ / ʽˀʫˈ ʰ ʶʽʶʽˁ - ʧˀʰʮʤ ˁʸʫʪ ʰʯʸʤʧʤʻʫ ʻʤ ˁʸˎʻˉʫ / ʤʶ˃ʰʦʻʽ ʤʸʽʫ ʰ ʶʰˁʫʸʽ ʺʸ˔ʶʽ ʿ̛̛̬̭̻̖̦̖̯̖̔ ̭̖ ̡̻̥ ̬̱̪̯̐̌̌ ̛̦ ̻̏̏ FACEBOOK ̛̥̦̌̐̌̚: ˁ̡̛̖̬̔̌ ˉ̖̦̯̻̬ – ̨̛̦̏ 0, ̯̖̣: 02/8412820; 0879 545410


Trends/ Marina

Волни съчетания Както всяко лято морски символи превземат модните подиуми. Райета от бяло, синьо и червено, египетски памук, сака и якета от лен, шапки от ракита и рафия. Няма спор – лятото е тук

памучно сако Mango, 145 лв.

Бинокъл Olympus 8x21RC от Technopolis, 119 лв. сако тип „Шанел“ Celyn B, 495 лв.

очила Tom Ford от Opticlassa, 580 лв.

сако от крепиран памук Teodor, 150 лв.

рокля-потник Review от Peek&Cloppenburg, 39.90 лв. рокля Gant, 335 лв. рокля от трико Mango, 59 лв.

шоколадови рибки Jeff des Bruges, 0.70 лв. за брой

плетена чанта от рафия Furla, 392 лв.

сандали от канвас и кожа Killah, 145 лв.

Т-шърт в стил „марина“ Armani Jeans от Peek&Cloppenburg, 79 лв.

6


Trends/ Marina

шапка от рафия Marlboro Classics, 89 лв.

Т-шърт с 3/4 ръкав Review от Peek&Cloppenburg, 59.90 лв.

рокля от памук и трико Promod, 72.90 лв.

пола от лен Mango, 85 лв.

поло-шърт Brax от Modestamente Uomo, 120 лв.

пръстен от сребро и кристали Swarovski от Oxette, 158 лв.

мокасини Geox, 239 лв.

пуловер от памук и кашмир Marlboro Classics, 152 лв.

Guess 2011 памучно яке в морски стил Review от Peek&Cloppenburg, 139 лв. PaulShark 2011

чанта от ракита Textura, 99 лв.

парео Textura, 29.50 лв. 7


Style of Life

В гаража на Ралф Лорън Mercedes Benz SSK Count Trossi от 1930 г. Ferrari 250 Testa Rossa от 1958-а. Това са само две от общо 17 спортни коли от колекцията на американския дизайнер Ралф Лорън, които Музеят за приложни изкуства в Париж събира в изложбата „Изкуството на автомобила: шедьоври от колекцията на Ралф Лорън”. Тя представлява разказ за автомобилната индустрия чрез някои от най-мечтаните спортни коли от 30-те години на миналия век до днес. Техническа иновация, стил и неповторим завършек на ръка превръщат екземплярите в истински обект на желание. „От малък изпитвам истинска страст към колите. Представях си се като човек, който ще купува автомобили, за да ги кара, а не да ги пази в колекция. Но от играчки те постепенно се превърнаха не само в част от мен, но и в истински арт предмети. Повечето са направени на ръка от майстори занаятчии, които обичат работата си. Много от нашите продукти, като чанти например, днес продължават също да се изработват ръчно и именно тяхната издръжливост ги прави толкова желани и кара притежателят им да се чувства като колекционер”, казва дизайнерът. Alpha Romeo, Bentley, McLaren, Porsche са някои от участващите легендарни марки. Лорън признава, че докато се е възхищавал на някой елемент от автомобил (като например „мека като масло” кожена тапицерия), той се е вдъхновявал за свое творение – моден артикул, часовник, аксесоар. Логичен изглежда въпросът дали обаче би се изправил пред предизвикателството да направи дизайна на автомобил. Засега отговорът е категорично не. Подробности за автомобилите на Ралф Лорън има на www.ralphlaurencarcollection.co.uk. На уебсайта са записани и оригиналните звуци от моторите на всички коли. Ferrari 250 Testa Rossa, 1958, Ralph Lauren collection © Photo Michael Furman Bugatti 59 Grand Prix, 1933, Ralph Lauren collection © Photo Michael Furman

Модерни времена Скарлет Йохансон в ролята на мъж, с черен костюм, бяла риза и черна вратовръзка, с прибрана коса и смръщен поглед. Снимката, дело на фотографа Ръсел Джеймс, е част от експозицията „Fashion - модната фотография през годините” в галерия Fotografiska в Стокхолм. Със своите над 200 снимки от 51 фотографи тя се превърна в една от най-богатите и изчерпателни изложби, проследяващи развитието на модната фотография през последните 90 години - от експерименталните композиции на Ман Рей, през иконични фигури като Ървин Пен, Ричърд Аведън, Стивън Майзъл и Петер Линдберг до някои от най-добрите съвременни фотографи като Ръсел Джеймс, пред чиято камера са заставали още топмоделите Иман, Жизел Бюндхен, Хайди Клум, Адриана Лима, Естела Уорън. Днес вече никой не се съмнява, че модната фотография силно и безапелационно е повлияла духа времето. И е пораждала и подсказвала мечтите и желанията на няколко поколения. Сексуалната революция и еманципацията на жените са постоянни теми в почти вековната история на жанра.

8


Style of Life

Вкусно лято Истински вкусната италианска кухня се открива трудно по нашите ширини. Тя върви със специално подбрани вина, перфектно обслужване и приятна музика. Затова, когато искаме качествено италианско преживяване, винаги се отбиваме в Spaghetti Company. „Създаването на заведение е нещо ужасно трудно. Обикновено правя едно за 2 години, защото преживявам всеки детайл и защото знам, че ако не дадеш всичко от себе си, нещата няма да се получат“, казва собственикът на Spaghetti Company Любомир Василев. Без значение дали става дума за храна, интериор или отношение, сме склонни да повярваме – макар да не сме в Италия, всички ние познаваме отлично италианския стил и вкуса на пиците и спагети и знаем, че Spaghetti Company се справят с него добре. Сега, в началото на летния сезон, освен добре познатите ястия като вкусните фетучини с телешки късчета, патешко филе с мариновани кестени, както и ризото със запечени скариди тук ще откриете много нови и любопитни предложения. Например обновеното италианско грил барбекю, което включва пет вида месо, приготвено на специална плоча и овкусено с традиционни подправки и сосове, сицилиански пици по-дебели и по-хрупкави, пица с трюфели и сотирана кладница с чесън, спагети „Матричани кон поло“, крем супа от грах в препечена питка с маслинова паста и горгонзола и още. Десертите са подкрепени от „Тортина с ананас и крем брюле“ и „Кростата с пияни круши, плодова гранита и ванилов сос“. Виненият лист отново е добре подбран и предлага вина от стария и новия свят.

Carolina Herrera за десерт Испанецът Джорди Рока превръща известни парфюми в десерти Крем от райска ябълка и кайсии за основа, отгоре желатин с покривка от червени плодове и ванилия плюс някоя и друга по-екзотична съставка, а за завършек слой от карамел с щипка бикарбонат. Това представлява Carolina на Carolina Herrera. Парфюмът, превърнат в десерт. Когато лъжицата разчупи карамела, бикарбонатът се смесва с останалата част от десерта и това дава „газираната” нотка, която усещаме, когато си пръснем от парфюма. Автор на „парфюмите за ядене” е Джорди, най-малкият от тримата братя Рока, които стоят зад ресторант El Celler de Can Roca в испанския град Джирона, който е на второ място в класацията на 50-те най-добри ресторанти в света за 2011 г., съставяна от британското списание Restaurant. Идеята на това интересно приключение е лесна за обяснение: „Да ядеш аромати.” Но доста по-сложна за изпълнение. Първата стъпка е да се разкодират съставките на самия парфюм, а после да се съпоставят с налични хранителни продукти. Следва адаптация на ароматите към реалността в кухнята и прецизно дозиране на интензитета на ароматите. „Сред компонентите на парфюмите има плодове, подправки и цветя, все неща, които всекидневно използваме в кухнята. В крайна сметка обаче трябва да уловим изплъзващата се душа на един парфюм”, поетично обяснява Джорди Рока. Tresor на Lancome е съставен от крем от праскови, пресни мушмули във ванилов сос, кайсиев сладолед, конфитюр от рози, желатин от мед и карамелизирани розови листчета. „Желанието ни беше да преведем на езика на десертите силното присъствие на рози. Що се отнася до външния вид, търсехме деликатно излъчване, все едно окото се плъзва по коприна.” Джорди Рока работи съвместно с парфюмериста Родендо Матеу от парфюмерийния лейбъл Puig, който му обяснява детайлно процеса по създаването на един парфюм. За последните шест години през менюто на ресторанта са преминали близо 40 десерта, вдъхновени от известни парфюми. Сред тях са Miracle de Lancome, Gucci Envy, L’eau d’Issey, Eau D’orange Verte y Un jardin en Mediterraneе на Hermеs, Coco Mademoiselle на Chanel, Lolita Lempicka, Polo Sport на Ralph Lauren, DKNY Be delicious.

9


Trends/ Urban

chic

Summer in the city С едно определение - „Градски шик“, ще наречем предложенията си за стиловете на сезона. Независимо кой ще предпочетете, ще успеете да обновите гардероба си с нови детайли. Предложенията изобилстват и повечето от тях са вдьхновени от музиката и киното.

памучна блуза (97.90 лв.) и сако (156.90 лв.) Playlife обеци със златно покритие и емайл от Oxette, 280 лв. памучен шал от Peek&Cloppenburg, 39.90 лв. малка чанта Karen Millen, 390 лв. панталон тип цигара Alexandra, 32.90 лв. чехли с висок ток Dumond от Samsonite, 159 лв.

шапка от хартия Sinequanone, 89 лв. колие от сребро ELLE от Scarabey, 412 лв. копринена туника Marras Holla от Volume One, 530 лв. малка чанта от кожа и канвас Kate Moss & Longchamp, 597 лв. очила Bvlgari от Opticlassa, 1295 лв. обувки от велур Geox, 229 лв.

10


Trends/ Urban

рокля от жарсе Cache-Cache, 39.90 лв. колие Sinequanone, 69 лв. ленена жилетка Maison Scotch от Fan Point, 140 лв. блуза с етнощампа Weekend by Max Mara от Weekend, 260 лв. ретро панталон от лен Maison Scotch от Fan Point, 195 лв. обувки от рафия, кожа и сегменти Weekend by Max Mara от Weekend, 290 лв.

11

chic

очила Fendi от Grand Optics, 290 лв. колие от кожа и дьрво Weekend by Max Mara от Weekend, 120 лв. потник от дантела Promod, 69.90 лв. пола от памучна дантела Mango, 119 лв. чанта от рафия Mohito от Reserved, 39.90 лв. сандали от кожа с дървено ходило и ток Camper, 280 лв.


Trends/ Men

Живот на открито Лятото в града има особен чар. Празни улици, прохладни вечери, малките оазиси около летните барове, срещите с приятели. Насладете им се и следвайте стила си. Миксирайте смело. Акцентите са ярките цветове и аксесоарите от естествени материали.

сако от лен Scotch & Soda от Fan Point, 275 лв. поло-шърт Benetton, 74 лв. панталон Montego от Peek&Cloppenburg, 79.90 лв. обувки тип «derby» Teodor, 149 лв. яке Playlife, 110 лв. риза с къс ръкав Tom Taylor от Peek&Cloppenburg, 59.90 лв. панталон в стил «милитъри» cK от Peek&Cloppenburg, 289 лв. спортни обувки West Coast от Samsonite, 109 лв.

12


Trends/ Men

сако (419 лв.) и риза с къс ръкав (145 лв.) Marlboro Classics джинси Marlboro Classics, 197 лв. риза от лен с флорална щампа Zegna Sport от Weekend, 350 лв. кецове от кожа Baci&Abbraci от Albaluna, 280 лв.

сако от лен Benetton, 244 лв. риза с къс ръкав Pierlucci, 59 лв. бермуди Love Moschino от Weekend, 690 лв. мокасини Marlboro Classics, 199 лв. Т-шьрт, дизайн Марк Нюсън (119 лв.) и сако-риза Scotch & Soda (169 лв.) от Fan Point бермуди Playlife, 97.90 лв. сандали Camper, 200 лв.

13


Trends/ 70s

Романтична връзка

шапка от рафия Loevenich от Peek&Cloppenburg, 39.90 лв.

Ако познавате стила на Джейн Фонда, Анджелика Хюстьн и Мия Фароу от началото на кариерата им, лесно ще разпознаете детайлите от гардероба им в предложенията за лятото. Романтиката на 70-те е навсякъде – джинсите тип чарлстон, дьлгите рокли от принтиран шифон, велурените сака и ботуши и изобилието от аксесоари, идващи от изток. сако от лен Weekend by Max Mara от Weekend, 490 лв.

чанта от лен и кожа Dumond от Samsonite, 458 лв. гривна с кристален кръст от Scarabey, 46 лв.

рокля от шифон с декорация от пера Celyn B, 700 лв.

блуза в стил 70-те Cache-Cache, 68.90 лв.

сребърно колие от Scarabey, 189 лв.

пръстен от сребро със златно покритие от Oxette, 158 лв. рокля от велур Apart, 385 лв.

сако от шагренирана кожа Apart, 816 лв.

ботуши от велур Apart, 220 лв. ботуши от велур Geox, 199 лв.

сандали в стил 70-те Cache-Cache, 49.90 лв.

ръчно плетена блуза от копринен ширит Sisley, 119 лв. 14

сандали от корк, кожа и лен Never2Hot от Humanic, 59.95 лв.


Trends/ Floral

Print

Цветно съединение

чанта от сатен Karen Millen, 265 лв.

Флорални щампи или мотиви на цветя - както и да наречем водопадите от рози и стилизирани растения, принтирани вьрху всичко в колекциите лято 2011, единодушни сме в настроението, което те създават за всички.

блуза в стил рустик Cache-Cache, 58.90 лв.

гащеризон от фин памук с флорална щампа Promod, 99.90 лв.

рокля от фин памук Mohito от Reserved, 69.90 лв.

сандали от сатен с флорални мотиви SMH от Humanic, 64.95 лв.

пола от принтиран деним Reserved, 29.90 лв.

малък куфар Longchamp, 613 лв.

блуза с флорална щампа Bobo Zander, 79 лв.

пола от коприна с декоративен японски принт и ресни Celyn B, 440 лв.

16


 

 

BBB*;?@@9 *7?=

Fashion /Trends

1233/4

  !"#$"%& D#!!"E) !!F$% !#G$HI"*JH%0=9@:6A6 7C<:>8@:76 I%  ) H I%#  #* J$   ! #* !"  #I H$#& . H!) "$ HG  ,+'  H! H$-*#H$ #IH+'*

JD LMN OPLJEL P QJD PJ MP D EM 5QJE M RP QJSS MJPNM RM QJJL PM D P QN LJP E RL P EL LJMP JREL RL

   

 "!""#G# $ !H&

 H# K(!I#&KG$%"!##%

17

ะกะตั€ะดะธะบะฐ ะฆะตะฝั‚ัŠั€, ะฑัƒะป. ะกะธั‚ะฝัะบะพะฒะพ 48, ะฟะฐั€ั‚ะตั€, ั‚ะตะป.: 8412820, 0879545410


Trends/ Essentials

Men top 10 Модата и мъжкият гардероб са сключили примирие този сезон. Удобство, функционалност и енергия са характеристиките на конструкциите и материите от летните колекции. Ето десетте основни детайла: - Класическият Т-шърт с принт и стил „милитъри“ - Флорални мотиви - Аксесоари от рафия - Дрехи и аксесоари от лен - Бермудите - Сака от деним - Сака от трико - Мокасините - Очила с цветни рамки - Високотехнологични часовници.

Т-шърт в стил „милитъри“ Pierlucci, 35 лв.

Т-шърт с принт Reserved, 29.90 лв. ленена риза с флорална щампа Scotch & Soda от Fan Point, 155 лв.

часовник Eberhard, Scafodat 500, водоустойчивост 50 atm от Timeland, 6600 лв.

часовник Eterna, Kontiki, ETA-2897, водоустойчивост 100 atm от Timeland, 7950 лв.

сако от трико Altea от Modestamente Uomo 830 лв.

очила RayBan от Grand Optics, 330 лв.

мокасини от велур Ermenegildo Zegna Weekend от Weekend, 590 лв.

спортни обувки Blue Cox от Humanic, 99.95 лв.

18


Trends/ Essentials шапка от рециклирана хартия Reserved, 19.90 лв.

очила Gucci от Opticlassa, 450 лв.

чанта от лен и кожа Playlife, 175.90 лв. риза с флорален принт Pierlucci, 85 лв.

риза Gant, 345 лв.

ленен панталон Pierlucci, 69.90 лв.

сако от лен Montego от Peek&Cloppenburg, 159 лв.

сако от деним Gant, 925 лв.

бермуди Benetton, 99 лв.

спортни обувки от лен Moschino от Albaluna, 360 лв. бермуди Scotch & Soda от Fan Point, 140 лв. 19


Beauty’s Cool/ Skin

Care

текст Александра Божимирова

Ще преобладава слънчево време Едва ли остана грамотен човек на планетата, който да не е наясно, че неправилната „употреба“ на слънчевите лъчи води до фотостареене в най-лекия случай и до рак в най-тежкия. На помощ идват всякакви видове автозагари, слънцезащитни продукти, такива, които ограничават щетите след прекомерно излагане и/или пазят по-специфични зони като коса и устни. Показаната селекция е само малка част от изобилието на „слънчеви“ продукти на територията на Сердика център. А като потребители е важно да знаем, че през

септември 2006 г. Европейският съюз публикува нови препоръки относно слънцезащитните продукти. Най-важни са изводите, а именно: никой слънцезащитен продукт не може да филтрира цялата UV радиация, употребата на слънцезащитни продукти може да предотвратява някои видове рак, няма категорични данни, че слънцезащитните продукти предотвратяват меланома (затова не забравяйте шапките с широки периферии, слънчевите очила, тензухените ризи с дълъг ръкав, не напускайте задълго убежището си под чадъра),

производителите не бива да ни убеждават, че техните продукти гарантират тотална защита срещу прекомерното излагане на слънце, затова редовното подновяване на филтъра през деня е задължително, излагането на слънце в ранна възраст е главната причина за развитие на рак на кожата в по-късна възраст, продуктите трябва да комбинират защита срещу UVA и UVB радиация. Директивите към производителите за информацията по опаковките на продуктите са ясни: ефикасността на слънцезащитните про-

1

2

8

7 3

5

4

20

6


Beauty’s Cool/ Skin дукти трябва да бъде означена върху етикета чрез категории: „ниска“, „средна“, „висока“, „много висока“. Всяка от тези категории трябва да съответства на стандартизирана степен на защита срещу UVB и UVA радиация. 1. Valmont - възстановяващ слънцезащитен крем със SPF 30, 50 мл, 322 лв. 2. Clarins – слънцезащитен крем за деца и чувствителни кожи със SPF 30 и 100% минерални екрани, 125 мл, 51 лв. 3. Lancaster – крем за след слънце за поддържане на загара и с дрениращ ефект, 200 мл, 64 лв. 4. L’Occitane – крем за тяло с 25% масло от карите за бързо възстановяване на кожата след слънце, 200 мл, 65 лв. 5. Korres – овлажняващо мляко за тяло за след

слънце с органичен екстракт от активно алое, 150 мл, 39 лв. 6. Shiseido – слънцезащитен крем за лице срещу стареене със SPF 30, 100 мл, 58 лв. 7. Korres – органична, екосертифицирана емулсия за деца с масло от карите и SPF30, 100 мл, 65 лв. 8. Clinique – слънцезащитен спрей за тяло със SPF 25, 150 мл, 48 лв. 9. La Roche Posay – Anthelios – слънцезащитен флуид за лице за смесена и мазна кожа със SPF 20, 50 мл, 24.90 лв. 10. Korres – слънцезащитен стик за устни, 5 г, 15 лв. 11. Yves Rocher – автозагар за лице, 75 мл, 16 лв. 12. Estee Lauder – автозагар за тяло от серията Bronze Goddess, 150 мл, 53 лв. 13. Clarins – прочутият „разкрасител“ на тена,

сега и с ефект на автозагар, 30 мл, 59 лв. 14. Lancaster – крем-гел за тяло с ефект на изкуствен тен, 125 мл, 63 лв. 15. Clinique – автозагар за тяло, 125 мл, 66 лв. 16. Bioderma – защитен флуид за лице със SPF50, който активира тена, 40 мл, 31.29 лв. 17. Estee Lauder – тоалетна вода от серията Bronze Goddess, 100 мл, 95 лв. 1 от The Circle 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17 – от Douglas и beautyIzone 4 от L’Occitane 5, 7, 10 – от Korres 9, 16 от аптеката на Сердика център 11 от Yves Rocher

17

11 9 12 15 16

14 13 10

21

Care


Beauty’s Cool/ Skin

Care

текст Александра Божимирова

Кратка лекция за целулита

3

4 5

2

Какво се крие под “портокаловата кора”? Хронологичната класификация на причините е по-долу, но нещата не се случват в строга последователност, тоест 3-те процеса, които водят до появата на целулит, протичат паралелно. • Увеличаване на броя и размера на адипоцитите (мастните клетки). • Забавяне на циркулацията – както на лимфа, така и на кръв – причинена от нарасналите мастни клетки. • Нарушения в организацията на колагенови влакна, които, приплеснати от адипоцитите, се деформират и кожата заприличва на “дюшече”, а като бонус се и отпуска. • Има и един 4-ти процес, който лабораториите на Biotherm сочат като основен виновник за упорития целулит. • Гликация – процес, при който захарните молекули се прикрепят към колагеновите влакна и ги втърдяват. Тази новосъздадена мрежа се стяга около клетките и “закотвя” целулита, който става все потруден за премахване. Всички антицелулитни продукти се опитват да спрат или „обърнат” изредените по-горе процеси. Все по-новите, предполага се, го правят все по-успешно. Затова и непрекъснато изневеряваме на старите, длъжни сме да пробваме всичко. Е, ето ги и последите бластери, насочени срещу поредното предизвикателство, предоставено ни от природата. Къде от природата, къде от стила ни на живот впрочем... 1 Vichy Aqua Destock – антицелулитно и дрениращо действие 2. Biotherm Cellulilaser Size.Code – за нежелани натрупвания в областта на коремчето и талията независимо от произхода 3. Nuxe – оформящ силуета серум за упорит целулит 4. Collistar – интензивен серум с ефект на ултразвук против целулит 5. Elancyl – нова грижа срещу упорит целулит, против рецидиви 6. Nuxe – олио за отслабване срещу дълбоко вкопан целулит 7. L’Occitane – изглаждащ и оформящ силуета гел с бадемови протеини и екстракт от бадемови пъпки 1, 3, 5, 6 – от аптеката на Сердика център 2, 4 – от Douglas и beautyIzone 7 – от L’Occitane

1

7

6

22


Beauty’s Cool/ Skin

Care

Що е то одеколон

2 7 9 10

5

1

3 4

6 8

Какво означава о де колон? Буквално - вода от Кьолн. Първата е създадена през XVIII век и е наследник на прочутите Еau de la Reine de Hongrie и Aqua Mirabilis от XVII век, които дължим на италианците и техните неизчерпаеми запаси от цитрусови култури и жасмин. През 1732 г. някой си Жан-Мари Фарина се посвещава изцяло на търговията и производството на Aqua Mirabilis. Френските войнци,преминаващи през рейнските земи, преименуват водата в Eau de Cologne и въздигат в култ, придавайки й статут на панацея, която пият като дезинфектант и външно – за да миришат добре. В следващите няколко години в Кьолн се вихри почти истерична конкуренция между различни производители на води от този характер. Оцеляват само две фирми – едната е на номер 4711 на една улица в Кьолн и е автор на Eau de Cologne Originale 4711, а другата е основана в Париж лично от Жан-Мари Фарина. По-късно я продава на Леон Кол заедно с тайната рецепта. Той на свой ред преотстъпва предприятието на двама братовчеди с имена Роже и Гале. Останалото е

история, защото, въоръжени с тази рецепта, въпросните двама слагат началото на съвременната парфюмерия. Тези прадядовци се характеризират с високо съдържание на спирт - около 90%, с 4% аромат, със задължително цитрусово съдържание - на дъхав лимон, планински портокал и бергамот. Затова за одеколоните винаги се казва, че „миришат на чисто“. Това е и причината да са подходящи за цялото семейство, във Франция даже ги наричат семейна вода. През лятото цялото семейство се пръска с нея, на нея ухае и бельото на фамилията, ако има лятна къща тя излъчва въпросния аромат от всяко кътче. Много е шик да си имаш любим одеколон, колкото е по-ретро и рядък, толкова по-добре. Тук показваме свои любимци, които, строго погледнато, не са само одеколони. Някои от тях се наричат свежи води – тоест имат по-ниско съдържание на аромат и алкохол от одеколоните, на опаковката на други пише тоалетни води, тоест съдържанието на аромат е между 8 и 15%, и отново не стават за дезинфектанти. Това, което ги обединява, е, че

23

всички те носят усещане за лято, за свежест, за искряща чистота, за прохлада, за радост от общуването с природата. Всички те са наслада за сетивата – както нашите, така и на околните. И, не, не са особено трайни. Но в това е смисълът на одеколоните и свежите води – да се пръскаш отново и отново, да си доставяш радост, енергия и добро настроение през няколко часа. 1. O de Lancome – 75 мл, 106 лв. 2. Mugler Cologne – 100 мл, 94 лв. 3. Eau Dynamisante от Clarins – 100 мл, 92 лв. 4. Еau Parfumee au the blanc от Bvlgari – 75 мл, 131 лв. 5. Еau de Cartier – 100 мл, 130 лв. 6. Eau de Campagne от Sisley – 122 мл, 173 лв. 7. Еscale a Portofino от Dior – 125 мл, 185 лв. 8. Verbena Eau de Toilette от L’Occitane – 100 мл, 78 лв. 9. Eau de Cologne от Penhaligon’s – 100 мл, 215 лв. 10. L’Eau de L’Artisan от L’Artisan Parfumeur – 100 мл, 176 лв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – от Douglas и beautyIzone 8 от L’Occitane 9, 10 от The Circle


Fashion

ГОРЕЩ ВЯТЪР

стайлинг: Мариета Ценова фотограф: Елена Спасова

24

асистент: Даниел Барух модел: Никол @ Ivet Fashion


Fashion Вляво: Бански Princess Tam-Tam от Seven Seconds, 199 лв., чанта от ракита и ръчно плетена дантела Textura, 49 лв., шал Kenzo от The Circle, 277 лв., колие от Bijou Brigitte, 29 лв., сандали Camper, 270 лв., гривна от дърво, от SIX, 12 лв.

Рокля от тюлстреч Miss Sixty, 265 лв. дантелена ретрошапка Moda Bar от Seven Seconds, 29 лв., джапанки от Humanic, 25 лв., очила Tom Ford от Grand Optics, 450 лв.

25


Fashion

Гащеризон, 259 лв., шапка с периферия, 89 лв., брошка от коприна, 79 лв., и колан, 69 лв., от Sinequanone

26


Fashion

Рокля с цип Karen Millen, 395 лв., очила Tom Ford от Grand Optics, 450 лв., хавлиена постелка за плаж Textura, 49 лв.

27


Fashion Вдясно: Копринена рокля Celyn B, 645 лв., обувки от Humanic, 54.95 лв., копринен шал от The Circle, 160 лв., балдахин, 35 лв., и постелка за плаж, използвана като парео, 49 лв., от Textura

Бански, 309 лв., и прозрачна блуза, 309 лв., Palmers, сандали R Crescentini от Seven Seconds, 189 лв., чанта Weekend by Max Mara, 260 лв. от Weekend, гривна от SIX, 16 лв.

28


Fashion

29


Follow me/ On

the Beach

St.Tropez Превърнете всяко отиване до плажа в пътешествие с добра организация. Вземете всичко, което ще ви помогне да прекарате времето си до морето безгрижно и ще ви остави незабравим спомен.

фотоапарат Panasonic Lumix от Technopolis, 599 лв.

шапка от каучук, 29 лв., и очила за плуване, 65 лв., Speedo

бермуди Review от Peek&Cloppenburg, 49.90 лв.

джапанки Hogl, 279 лв. уокмен Sony Walkman A845 от Technopolis, 349 лв.

китара от Technopolis, 99 лв.

бански в стил 70-те Speedo, 91 лв.

бански Diane von Furstenberg от Volume One, 390 лв.

30

бански Fox, 35 лв.


Follow me/ On

the Beach

часовник с циферблат и каишка от каучук Loisir от Oxette, 40 лв.

очила D&G от Opticlassa, 350 лв.

часовник Sector Torch, кварцов механизъм, водоустойччив на 5 atm, със светлинен морз, от Timeland, 580 лв. бермуди MC2 от Modestamente Uomo, 190 лв. бански Speedo, 63 лв.

„Училище за вкусове и аромати“, 12 лв. „Практическа психотерапия“, 18 лв. „Нежна е нощта“, 14.99 лв. „Един неясен профил“, 12 лв. от Booktrading Zuru Wazooka – игра с вода от Hippoland, 34.90 лв.

джапанки Fox, 20.30 лв. хавлия Textura, 39.50 лв.

маска, плавници и шнорхел Speedo, 100 лв.

31


Kids

Детско лято Да сьздадем комфорт за децата си през летните горещини и да успеем да ги предпазим от вредни UV лъчи. Едно е важно: изкуствените материи са напуснали детския гардероб.

чанта от рафия Carnival Kids, 46 лв.

Т-шърт, 18 лв., риза, 35 лв., бермуди, 36 лв., Carnival Kids

очила от Hippoland, 24.95 лв. за брой

детски обувки Geox, 109 лв.

Т-шърт, 20 лв., пола, 32 лв., болеро, 21 лв., колие, 12 лв., Carnival Kids

комплект риза и джинси от Hippoland, 38.90 лв.

детски кецове Benetton, 74 лв.

сандали Barbie от Hippoland, 50 лв.

комплект рокля и бермуди от Hippoland, 42.90 лв.

32


Kids шапка Carnival Kids, 14 лв.

потник, 24 лв., риза от деним, 39 лв., бермуди, 39 лв., и шапка, 29 лв., Benetton Т-шърт, 59 лв., яке, 54 лв., панталон, 74 лв., и шапка, 19 лв., Benetton сандали Camper, 135 лв.

детски спортни обувки Camper, 150 лв. детски обувки Geox, 89 лв.

блуза, 70 лв., пола от деним, 88 лв., Guess Kids

сако, 130 лв., риза, 88 лв., и джинси, 76 лв., Guess Kids

спортни обувки от Hippoland, 49 лв.

детски кецове Benetton, 64 лв.

33


Serdika Life Мотив за вдъхновение / MOTIVI За сезон пролет/лято 2011 Motivi утвърждава анималистичните, флоралните и геометричните принтове и елементи с нотка креативност. Колекцията се фокусира върху новаторския дух, женствеността и очарованието. Стилът на Motivi e практичен и разнообразен, създаден за уверената жена, която се чувства удобно с дантела, летен туид, жарсе, деним, кожа, блестящи орнаменти. В цветовата гама преобладават неутралните тонове от карамел до гълъбовосиво, бяло, черно и бежово. Неустоими за лятото са и наситените лимонови цветове, ягодово, циклама и виолетово. www.motivi.com

Синьо лято / LTB Четирите нови теми в лятната колекция на LTB ви канят на пътешествие. Започвате с Golden Rush през Америка от ранните векове на онзи секси див, Див запад. Минавате през Revolution в Ню Мексико и свят, изпълнен с цветове и екзотичен вкус. Когато се облечете с престижа на Hampton, ще бъдете забелязани дори и в тълпата на Ню Йорк, а след това лесно ще се приготвите за кацане в тропическия рай на Хаваите с Gypset. www.ltbjeans-bg.com

Американска мечта / MCS MARLBORO CLASSICS Към традиционните ценности качество, автентичност и лекота MCS Marlboro Classics добавя моден обрат и преоткрива собствения си генетичен код. Марката подсилва непреклонния западен дух в колекциите си и пролет/лято 2011. Всички елементи в дрехите се възползват максимално от възможностите на съвременните материали и носят прекрасно усещане за италиански почерк в дизайна. www.marlboroclassics.valentinofashiongroup.com

Сватбата и най-добрият ми приятел / MORÉ SELECTION Младоженците са харесали и описали детайлно в списък желаните от тях подаръци. Всеки гост отива в More Selection в удобно за него време и избира кой подарък да им купи. Така огромните пакети по време на сватбата отпадат, защото пристигат на указан адрес ден по-късно, а влюбените не започват съвместния си живот с чудене какво да правят с три прахосмукачки и пет сокоизстисквачки. С ваучерите и специалните предложения от More Selection всички сватбари вече могат да поемат дъх спокойно и да се потопят в море от идеи. www.moreselection.bg

Longchamp за всеки случай / LONGCHAMP Чисто небе, ярко слънце и наситени цветове – точно време да помахате за сбогом на сивите зимни дни и да им обърнете гръб с чанта Longchamp на рамо. Новата линия на марката е вдъхновена от традиционен индийски поздрав и носи името му - Darshan. Според обичая това е прегръдка от розови листчета, с които ви посипват в Индия за добре дошли, а според модните тенденции колекцията ще ви обгърне в бяло, жълто и розово. Допълвате с обувки и куфар и сте сигурни, че вече сте на прав път. www.longchamp.com

Джеймс Дийн и компания / NEW YORKER Новите колекции на марката за младежка мода предлагат актуален шик в стила на Холивуд от 50-те. Изгряващите звезди на възраст между 12 и 39 години са официално поканени да освежат гардероба си в New Yorker с елегантни поли от деним, панталони в ярки цветове, трептящи блузи, нежни топове, симпатични сандали и чудесни аксесоари. Мъжките колекции са разработени така, че да вдъхновят господата със стила на Джеймс Дийн, а на място ви очакват вечните комбинации между ризи с къс ръкав, вратовръзки и къси панталони. www.newyorker.de

34


Serdika Life Спринтът на свободата / NIKE Обувката Nike FREE TR Fit е създадена за трениращи жени, които искат много комфорт. Тя дава възможност за гъвкавост на крака при движение в различни посоки и отлична странична стабилност. Движенията остават естествени по време на спорт, а външната подметка притежава уникална структура с надлъжни и разположени от двете страни огъващи се вдлъбнатини за допълнителна еластичност. Мускулите в долната част на тялото са засилени и резултатите при всяка тренировка се увеличават. www.nike.com

After all, no regrets / CARRERA Новата колекция слънчеви очила Carrera е създадена за тези, които живеят на бързи обороти, обичат да се забавляват и не действат както трябва, а както искат. Летните модели са динамични и максимално комфортни, а модерният син цвят грее в Тurbo B, Carrera 1/B и Carrera 4 със сини огледални стъкла, овална авиаторска форма, метална рамка и нестандартен мост на фронталната част на очилата. Carrera са в оптични центрове Opticlasa и на www.opticlasa.com

Жената звезда / PALMERS Palmers - България, стана част от конкурса „Жената звезда“ в международната кампания на австрийския концерн Palmers. Десетте финалистки ще бъдат обявени на интернет страницата mdl.bg след 20 май. Философията на марката е, че красотата не е въпрос на идеални пропорции, а на вътрешна харизма и това определя целта на продуктите й - да подчертават индивидуалното излъчване. Страстта на Palmers към дамското бельо не утихва почти сто години и е способна да запали и вас. www.mdl.bg

Шапка, шал и очила / PARFOIS Една от най-бързо развиващите се марки за аксесоари, Parfois, залага на три основни линии в лятната си колекция. Hyper Real е за елегантни жени, които харесват семпли, но стилни мoдели. Обувките са с високи платформи, а камъните в бижутата - кехлибарени и прозрачни. Линията Poppy 60`s е създадена за младежки настроените с пастелни цветове, огненожълто, геометрични мотиви и женствени детайли. Sensory 70`s е предназначена за по-ексцентричните духове с екзотичното влияние на пискюли, мъниста и ярки цветове. www.parfois-bg.com

Под открито небе / ADIDAS Новата колекцията adidas by Stella McCartney съчетава най-новите технологии на марката и уникалния стил на дизайнерката. Weekender е предназначена за живот на открито и за хората, които обичат дългите разходки в провинцията или музикални фестивали под небето. Линиите Weekender summer festival, Bright in Run, Cycling, Cover up и Gym Studio се характеризират със забавни нюанси в ярко синьо и коралово и модерни леопардови щампи. В тях е използвана 3xDRY ® технология, осигуряваща максимален комфорт, водоистойчивост и предотвратяване на неприятната миризма. Колекцията се състои от много меки и безшевни части полиамид, подходяща е за всички видове тренировки, и предлага удобни и функционални продукти, разработени с CLIMALITE ® технология. Колекция Adidas by Stella McCartney може да откриете в магазина на Adidas в Serdika Center

Огън, следвай ме / HUMANIC Colonial създават изцяло съвременна визия в дизайна на обувките с платформа и нажежават атмосферата с ненатрапчив лукс. Те са от кожа и плат в натурални, сиво-кафяви тонове и вървят с туника и вталено яке. Garden Party са ярки, флорални сандали, с които фантастичните цветове пристигат във вашето лято. Съчетават се с ефирни дрехи, сламена шапка и нежно бижу. www.shoemanic.com

35


Serdika Life Лице назаем / PIERLUCCI Това лято марката показва двете лица на модата и среща всекидневния с елегантния стил. През последните 24 месеца цялостната концепция на Pierlucci е обвързана с двете абсолютно противоположни, но допълващи се линии – casual и elegant. Новаторските им идеи налагат двойствена мода с високо качество на колекциите. За клиентите остава изборът кога и кое от двете лица предпочитат да покажат. www.pierlucci.net

Специално издание / 100 ГРАМА СЛАДКИ Лични, неповторими и много емоционални – специалните моменти в живота на всеки човек заслужават специално отношение и подход. В новия каталог на „100 грама сладки“ ще намерите дизайнерски торти, които могат да бъдат изпълнени лично за вас и допълнени от елегантен кетъринг, да направят празника ви незабравим. Информация и консултация потърсете в магазини „100 грама сладки“ или се срещнете с консултант. За контакти: 02/8467490. www.100gr-sladki.com

На малки порции / PIETRO FILIPI По традиция Pietro Filipi държи на индивидуалността, затова колекциите на марката се състоят от малки серии и зареждането на магазините за пролет/лято 2011 се обновява на всеки две седмици. Актуалната дамска част е вдъхновена от класическите линии с акцент върху обема, набора и животинските принтове. Мъжките облекла залагат на непреходния London look с тесни вратовръзки, шлифери и ризи с вдигнати яки. www.pietro-filipi.com

Карибски пирати / PULSAR LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game е приключенска екшън игра, с която да преживеете най-запомнящите се сцени от първите три филма, както и тези, които предстои да видите в четвъртия от поредицата - „Карибски пирати: В непознати води“. Забавленията минават през различни формати: „Изследване“, „Битка“, „Незабравими кът сцени“, „Пъзели“, „Кооператив за двама играчи“ и накрая „Свободна игра“, за да стигнете до недостъпни преди това зони. www.pulsar.bg

Красавицата и красавецът / REPLAY С романтична рокля, с непретенциозни панталони, с предизвикателна минипола, жената, облечена с Replay, винаги е красива. Тя знае как да съблазнява, но не се страхува и да експериментира, защото дрехите й подкрепят напълно всяко нейно решение. Мъжката колекция действа по същия начин, а звездата в линията за господа е Maestro – най-доброто в стила на денима, вдъхновено от основателя на Replay Клаудио Бузиол. www.replay.it

Гардеробът и градът / CROPP TOWN Марката е предназначена за млади, активни и оригинални хора, които изразяват своето мнение чрез външния си вид. Колекциите са с оригинален дизайн и дръзки идеи. Cropp Town предлага разнообразие от модели, специално изработени за безкомпромисни момичета и безупречни момчета, а допълнителните колекции са проектирани в сътрудничество с различни художници и дизайнери извън компанията. www.cropp.com

36


Serdika Life Сега и завинаги / SEIKO Ananta на санскрит означава безкрайност, а SEIKO Ananta е ексклузивна колекция от луксозни часовници със Spring Drive и висок клас механизми, предназначени за истински познавачи и ценители на изтънченото часовникарство. SEIKO Ananta е часовник, създаден да доставя удоволствие за цял живот, тъй като е изключително удобен за носене, приятен за ползване и с ненадминато качество на изработката. www.seiko.bg

Вкусът на живота / SPAGHETTI COMPANY Това е идеалното място за вашите делови и лични срещи. Освен с добре изпитани стари рецепти Spaghetti Company очарова и с много нови предложения. Италианското грил барбекю например е обновено и включва пет вида месо, приготвени на специална плоча и овкусени с традиционни подправки и сосове. Опитайте сицилианска пица, пица с трюфели и сотирана кладница с чесън, спагети „Матричани кон поло“, крем супа от грах в препечена питка с маслинова паста и горгонзола. Виненият лист е отлично прецизиран с вина от Стария и Новия свят, а от десертите не пропускайте „Тортина с ананас и крем брюле“ и „Кростата с пияни круши, плодова гранита и ванилов сос“. Страничният вход на „Сердика център“ от ул. ,,Попова шапка’’ е отворен от 10.00 до 00.00 ч. за клиенти на заведението. www.spaghetti-company.com

Сделка или да / TEODOR Намаленията в магазините за мъжка мода на марката започват от средата на юни. Производителите на стилни облекла са верни на клиентите и добрите си практики, така че в началото на лятото за пореден път ще ви предложат облеклата си с намаление от 10% до 50%. Иначе мотото на Teodor напълно отговаря на добре премерения вкус: „Стил и качество в мъжката мода“. www.teodor.bg

Точно време / SWISS BOUTIQUE Холандската марка часовници TW Steel официално представи на тазгодишното изложение в Базел новата си колекция CEO Goliath. Марката развива вече познатата луксозна колекция Collection ExtraOrdinary, представена на същото изложение през 2009 г. Изработката на новите 15 CEO Goliath модела е ориентирана към модната страна в облеклата на клиентите. „Исках да представя един по-нов, по-формален и по-модерен дизайн, който да ни представи в по-добра светлина на модния пазар“, коментира дизайнерът на TW Steel Том Кобеленс. www.teo-watches.com

Дрескод / TRIUMPH Обхванати от ваканционно настроение, дизайнерите на Triumph направиха околосветско модно пътешествие, за да открият модерната визия на плажния дрескод в горещите точки за почивка през лятото. Резултатът е налице - сериите Curaçao, Togo и M2M разказват три модни истории за стила и финеса, които можете да вземете със себе си по време на лятната си почивка, където и да е тя. И в трите серии има модели, предназначени за дами с изразено женствени форми. Шевовете, щампите и контрастните елементи са умело разположени във формите на кройките, а дълбочината на деколтето и бикините се коригира чрез шнурове, за да придаде стройна визия на силуета. www.triumph.com

37


Serdika Life Италианска афера / ALBALUNA Италиански дамски и мъжки обувки, чанти и аксесоари, отличаващи се с високо качество, силна индивидуалност и актуалност за сезона, ще откриете в магазини Albaluna. Моделите са за ценителите на естествената кожа и висококачествените екоматериали, както и за онези, които държат на хармонията между цвят и дизайн, на съчетанието между модерно, удобно и практично. В Albaluna се предлагат водещи италиански марки, между които Armani Jeans, Roberto Botticelli, Elle, Manufacture d’essai, CapoVerso, Laura Biagiotti, Francesco Morichetti, Mazeratti, Moschino, Momo Design.

В спалнята съм / BELLORA Миланската марка за спално бельо и аксесоари за дома и банята Bellora представя своята нова лятна колекция 2011. Основните цветове за спалното бельо през този сезон са лилаво, розово, синьо и бежово, а моделите за пореден път са вдъхновени от италианския романтизъм и летния полъх на юга. Хармоничните съчетания на цветя, райета и цветове придават уют и топлина. Материите са египетски памук, памучен сатен и съчетание от лен и памук. Ще намерите новата колекция на Bellora в Сердика център, етаж –1, тел. 02/495 17 76. Разгледайте предложенията и онлайн на www.bellora.bg.

Женско царство / BOBO ZANDER Жената – едновременно независима, борбена и нежна, е фокусът в тазгодишната кампания на Bobo Zander. Залагайки на творческото послание на кампания „Силният пол“, марката изразява характера на съвременната дама чрез иновативна фотосесия. Тоалетите, цялостният стайлинг и малките детайли показват любовта към свободата, желанието за успех в семейството, професията и обществото за дамите. Компанията се стреми да разчупи съществуващите норми и да покаже как елегантните тоалети с марката Bobo Zander са инструмент в ръцете на жената, която знае какво иска и как да го постигне. Разгледайте продукциите на адрес www.bobozander.it

Внос-износ / BRIC’S Създадена през 1952 г. от Марио Брикола в Милано, компанията Bric’s е вече наложила се марка в модния бизнес със запазено място сред най-реномираните производители на дамски и мъжки чанти, куфари портфейли и аксесоари. С активната си и динамична концепция марката се стреми да е в крак с най-новите тенденции в своята област. Мисията на Bric’s е да налага на модния пазар луксозни, удовлетворяващи всякакви капризи продукти, съобразени с новите модни течения и същевременно с това стилистично и естетически издържани, удобни и функционални на адекватни цени, или с две думи – перфектни стоки.

Цвят, повече цвят! / CACHE-CACHE Ярко, усмихнато, свежо – лятото ни завладява с ведро настроение. Смел и ултраженствен, стилът на Cache Cache не се страхува да използва цветове. Изберете между тоалет в бароков оттенък за нощта, през деня бъдете авантюристка с етнопринтове, уловете ретро носталгичния дух на 50-те или влезте в ролята на британска рок звезда с цветни мотиви. Поиграйте с модата и създайте свой собствен стил според настроението си.

СКУИНКИ / HIPPOLAND ™

СКУИНКИ е новата линия малки колекционерски фигурки, които са „скрити” в топче - изненада. Отвори топчето и открий каква Скуинки изненада те очаква вътре. Меки и приятни на допир те са стотици котенца, кученца, жабки и още безброй супер сладки модели за колекциониране, за размяна и за игра. Всяко момиченце ще се влюби в тях на мига!

38


Serdika Life Оригинална версия / CAMPER Искате ли да сте наистина различни и разпознаваеми? Camper ви представя витрината на творчеството си – новите модели на перфектната двойка, иконичните TWS. Чифт в тюркоаз с ципове и рокендрол намигване или пантофките тип балерина, романтични като пролетна поляна, TWS са с подобрена технология, суперудобни и закачливи. Перфектни за всеки ден благодарение на практичността си и възможността да се комбинират с всичко в гардероба, но също и елегантна част от облеклото за специални случаи.

Шарено човече / CARNIVAL KIDS Вдъхновена от щедрите детски усмивки, създадена с много обич и творчески ентусиазъм, новата колекция на Carnival Kids носи в себе си силния заряд на крилатите пъстри мечти. Нежният допир до естествените материи и топлото чувство за сигурност и уют нашепват, че най-важни са децата – живите цветя на земята. Модната линия поставя акцент върху богатата палитра от стилни рокли с неповторими чанти, кошчета и аксесоари към тях. Обвити в цветно обаяние, слънчеви и весели, дръзки и смели, облеклата на Carnival Kids подсказват, че предстои вълшебно лято, наситено с безгрижни игри, удовлетворение и щастие в детските очи.

Земен дар / CASYOPEA Релаксиращо изживяване за сетивата и необикновени аромати се намират в магазин Casyopea. Всички сапуни, свещи и козметични продукти тук са ръчно направени с аромати и съставки, дадени от природата и произведени с любов и загриженост. Всеки месец Casyopea изненадва клиентите си с различни промоции и подаръци. През юни имате възможност да закупите леките освежаващи кремове за тяло с 30% намаление; с две декорирани свещи получавате като подарък ароматизатор за баня, а към всяка маска за лице с френска глина – сапун с кал от Мъртво море. Всичко на casyopea.com и casyopea.bg, както и страницата във facebook

Естествено / CELIO Създадена през 1985 г., марката Celio продължава традицията да предлага висококачествени ленени продукти в разнообразна палитра от цветове. Хитът този сезон за господата е ленената риза, с която те ще бъдат шик както през деня, така и през прохладните летни вечери. Celio предлага да вземете вашата риза на цена от 79 лв. Тук ще откриете и 100% ленени панталони и бермуди. Магазин Celio е в „Сердика сити център“ на етаж 1

За нея е / CELYN B. Celyn B. е повече от 12 години на пазара благодарение на креативния и новаторски дух на младите предприемачи Елизабета Франки и Цабато Кенамо. Celyn B. – Elisabetta Franchi е в постоянно търсене на по-високо качество и нови настроения. Марката предлага свой стил и идентичност, естествени материи като памук и коприна и подчинява всичко на силуета и интересния детайл. Новата колекция на марката е изключително модерна, пригодена за изискани жени, които са свикнали с качеството, елегантността, чувствеността и модерния дизайн.

39


Serdika Life Дишай, издишай / GEOX Освен обувки най-новата колекция на Geox предлага и дрехи. Също като аксесоарите облеклата на марката са съчетание от високо качество, италианска мода и специфична технология на изработване. Тайната е в регулирането на температурата, така се предотвратява изпотяването на горната част от тялото. Това става възможно чрез мембрани, идентични с тези в обувките Geox, но в случая – разположени на раменете. Geox ще диша и с Red Bull Racing във Формула 1 през 2011, след като подписа договор за техническо сътрудничество с екипа Себастиан Фетел и Марк Уебър. От юни колекцията Geox-Red Bull Racing ще бъде в продажба в най-добрите Geox магазини по целия свят. Тя ще съдържа реплика на спортната обувка на тима на Red Bull Racing, както и други модели обувки с логото на отбора.

Colour your style / DM Младежката марка декоративна козметика s-he stylezone на dm идва за лятото освежена и обновена. S-he stylezone съществува в dm - Австрия, и държавите от Централна и Източна Европа от 2003 г. Насочена към момичета между 14 и 29 години, тя започва с 53 продукта декоративна козметика и модни аксесоари за коса. От тогава до днес всеки сезон цветовите линии са нови и модерни, броят на продуктите расте, но никога досега не е променян дизайнът на опаковките. Особеностите на продуктовия дизайн са квадратната форма, модулният принцип на подреждане и цветовата еуфория. Обновените продукти на dm можете да откриете от втората половина на месец май в „Сердика център“ и във всеки от 32-та филиала в столицата и страната

На рожден ден / FOX FOX ви кани на рожден ден. Марката празнува петата си годишнина в България и благодари на всички свои клиенти, като ги кани в магазините в София, Пловдив, Варна и Стара Загора за много подаръци, намаления и изненади. Концепцията на FOX е да предлага облекло, което да се превърне в моден символ на новото поколение – марката на новата епоха No Age Brand. Подходът й е изграден върху различния прочит на младежките години, в които животът е безгрижен и забавен. Времето на усещането за младост и любов е от значение не само за тийнейджърите, но и за зрялата публика, която желае да преоткрие доброто старо време. За повече информация на www.fox.bg и страницата във facebook

Стъпка по стъпка / КОЛЕВ И КОЛЕВ „Колев и Колев“ са готови да обуят всички омагьосани принцеси и пирати за приказни приключеня през лятото. В колекцията си за най-малките тази година марката включва нов модел бебешки буйки от серията „Стъпка по стъпка“ – буйки с дизайн на сандали. За по-големите „Колев и Колев“ са избрали любимите им игри, за да създадат специални сандали. Момченцата имат изцяло спортна колекция, която да включва както модерните за сезона цветови комбинации на синьо и бяло, синьо и червено, така и конструкции, създаващи усещане за лекота при ходене и лесни за обуване. За момиченцата са приготвени изящни модели с акцентни декорации от цветя, предимно в бяло и бледорозово.

Красиви тела / LISCA Лятото на Lisca 2011 ще бъде живо и колоритно, изпълнено с носталгия по 50-те години, в яркозелено, синьо, розово и оранжево, с точки, линии и африкански картини. Най-смелите ентусиасти ще могат да избират измежду бански с горнище тип бондо и бикини с висока талия за прикриване на корема чак до пъпа, но в същото време с наблягане на изкусителните линии на женското тяло. Горнище с триъгълни чашки и секси бикини също са сред хитовите модели. Ако търсите малко повече екстравагантност и блясък, заложете на бански с кристали и прозрачен тюл в комбинация. За още по-голямо удобство и съблазън това лято Lisca съчетава няколко технологични иновации – ултрасуха пяна, която съхне изключително бързо, и горнища с олекотен гел в чашките, които повдигат и оформят бюста. Повече на lisca.bg

Показно / DEICHMANN Deichmann обявява сезона на сандалите за открит. Многообразни, възможно най-отворени и максимално шик, новите предложения са и на сензационно добри цени. Декоративните елементи и небрежни чехли с протрит деним са само част от избора. Хит са моделите с малко каишки, капси и висок фронт с прорези, както и сандалите с каишки с XS ток. И през тази година римските сандали са задължителни, напомнят Deichmann.

40


Serdika Life Три в едно / FRANT Всеки иска да се отличава от тълпата, но многозина не знаят как да спрат погледите върху себе си. Frant улеснява господата, като им предлага лесно решение – да облекат риза с три яки. Иновативният модел вече спечели сърцата на много фенове и показа, че мъжката риза може да има много и различни лица. Визията за риза в гардероба е разчупена, неповторимият вид на господата, независимо дали са на работа или парти, е сигурен. На почитателите на екстравагантния стил Frant скоро обещава новия хит на европейския пазар – ризи с шикозното квадратно копче. Стила на VEX можете да видите на www.frant.bg

Пътят на сладоледа / GELATI Gelati приготвя вкусните си изкушения според най-добрата традиция за производство на сладолед в район Венето, следвайки изключителни рецепти, останали като наследство от семейния опит на Менегин и съчетани с най-новите производствени техники на фирмата. За най-високо качество на сладоледа се използват само естествени продукти като мляко, сметана, яйчен жълтък, пресни плодове, датско какао, лешници от Пиемонт, ванилия, без консерванти, нито заготовки. През 2009 г. компанията одобрява франчайз проект и сега ръководи повече от 50 магазина за сладолед в Европа. Магазините са без производствен цех и получават готов сладолед в кутия директно от централата. Gelati предлага франчайзинг и в България.

И победителят е... / GRAND OPTICS Високотехнологичните очила на TAG Heuer отново получиха една от най-престижните награди за дизайн – Red Dot. Отличеният модел е L-TYPE LW, последният от серията Tag Heuer. Стартирала през февруари 2011 г., серията L-Type LW (Lightweight) е олекотена премиум версия на иновативните, ръчно изработени в Morez, Франция, очила. Както всеки продукт на бранда от 1860 г. до днес L-Type LW съчетава впечатляващ дизайн с изключителна прецизност и иновативност в изработката и материалите. Лек, здрав и с отчетливо спортно излъчване, моделът L-Type LW е въплъщение на авангардния дух. Нечупливите лещи са със 100% UVA и UVB защита и с възможност за поставяне на слънчеви или диоптрични стъкла. Очилата Tag Heuer може да намерите във всеки магазин от верига оптики Grand Optics

41


Serdika Life

42


Serdika Life

43


Serdika Life

44


Serdika Life

45


Serdika Map

46


Serdika Map

47


Serdika Life

Анкета на Сердика Център

1. Откъде имате настоящия брой на Mallissimo? † в. „Капитал“ † от приятели † сп. EVA † от „Сердика Център“ † друго / моля, опишете

† от фитнес/СПА центъра, който посещавам

2. Какво харесвате в сп. Mallissimo? Моля, опишете. 3. Липсва ли ви нещо в сп. Mallissimo? Моля, опишете. 4. Бихте ли искали да получавате сп. Mallissimo по пощата? Моля, попълнете адрес. Име/ Възраст: ........................................................................................................................................................................................................................................... Адрес: .......................................................................................................................................................................................................................................................... e-mail: ............................ ............................................................................................................................... Тел.: ...................................................................................... Моля, попълнете бланката и я изпратете сканирана на info@serdika-center-sofia.bg. Победителите ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на 1 септември 2011 г. и ще бъдат уведомени по телефон или и-мейл. Предоставянето на вашите данни е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на настоящата промоция. Вашите лични данни се съхраняват според Закона за защита на личните данни. Първа награда: Чанта Longchamp по избор от фирмения магазин в Сердика център на стойност до 600 лв. Втора награда: - 2 бр.: Hogl shoes - два чифта дамски обувки, всеки на стойност до 200 лв. Трета награда: - 2 бр.: Douglas - козметика по избор на стойност до 100 лв.

48


GRAND ОPTICS Serdika Center бул. „Ситняково“ № 48 тел.: 0884 20 11 72 www.grandoptics.bg


Camper Store – Serdika Center Sofia, бул. Ситняково 48

Mallissimo 2  

SERDIKA CENTER TRENDS summer issue 2011 GAMLOONG FUNKY SHOES SMH SMH Налично в размери 35-41 Налично в размери 35-41 Налично в размери 35-41...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you