Page 1
Експериментирай с XPERIA X8


Отвори възприятията си


Станете част от голямото семейство на GLOBUL


Опознай света с докосване LG GM360 Viewty Snap

Sony Ericsson Yendo 256К

256К

2MP

5MP

Сензорен TFT дисплей

Сензорен дисплей

Камера с видеозапис

Камера с видеозапис

Track ID, micro USB

Преглед на офис документи

Facebook & Twitter приложения

Вградена памет - 30 МB

Слот за micro SD карта до 16 GB

Слот за micro SD карта до 16 GB

+

200

290

+

лв./месец

лв./месец

Samsung S5260 StarII 256K

3.2MP

• Сензорен TFT дисплей • Достъп до социални мрежи • Стерео FM радио, micro USB • Преглед на офис документи • Слот за micro SD карта до 16 GB

+ Nokia X3-02 Тouch&Type 256К

200

Sony Ericsson Vivaz

Wi-Fi

5MP

лв./месец

16M

8MP

Wi-Fi

8GB

Сензорен TFT дисплей

Видео с HD качество

Facebook & Twitter приложения

Операционна система Symbian

Bluetooth, стерео FM радио

3.5 мм аудио жак, JAVA

Навигация с Google Maps

Слот за micro SD карта до 32 GB

Офис приложения

Слот за micro SD карта до 32 GB

+

520

лв./месец

с 720 MHz процесор

+

1590

лв./месец

Офертите са валидни за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL WEB & TALK ULTRA за лизинг на следните апарати: Sony Ericsson Yendo – 24х2.00 лв.=48 лв. ГПР: 23.08%; LG GM360 Viewty Snap – 24х2.90 лв.=69.60 лв. ГПР: 26.78% Samsung S5260 Star II – 24х2.00 лв.=48 лв. ГПР: 23.08%; Nokia X3-02 Touch & Type – 24х5.20 лв.=124.80 лв. ГПР: 26.06%; Sony Ericsson Vivaz – 24х15.90 лв.=381.60 лв. ГПР: 27.63%


Говори без граници с GLOBUL UNIVERSE


©ÈÂÆÑÉ ËÁË ÅÁ ÄÏÃÏÑÉÙ Общувай по твой избор GLOBUL WEB & TALK LITE

GLOBUL WEB & TALK START

150 ÍÉÎ. + 150 ÍÉÎ.*

£ËÌßØÆÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ É SMS à ÍÏÂÉÌÎÁÓÁ ÍÑÆÇÁ ÎÁ GLOBUL/ÍÆÒÆ×

GLOBUL WEB & TALK EXTRA

GLOBUL WEB & TALK SUPER

GLOBUL WEB & TALK ULTRA 2000 ÍÉÎ. 1500 SMS

1500 ÍÉÎ. É 1500 SMS ®ÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉ**

£ËÌßØÆÎÉ MB/ÍÆÒÆ× £ËÌßØÆÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ËÛÍ ÅÑÔÄÉ ÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉ ÍÑÆÇÉ/ÍÆÒÆ×

30 ÍÉÎ.

100 ÍÉÎ.

150 ÍÉÎ.

£ËÌßØÆÎÉ MMS à ÍÑÆÇÁÓÁ ÎÁ GLOBUL/ÍÆÒÆ×

150

150

150

150

°ÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÆÎ ÍÆÒÆØÆÎ ÁÂÏÎÁÍÆÎÓ***

6,45 ÌÃ.

9,95 ÌÃ.

12,45 ÌÃ.

17,45 ÌÃ.

24,95 ÌÃ.

·ÆÎÁ ÎÁ ÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎ ÍÆÒÆØÆÎ ÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

12,90 ÌÃ.

19,90 ÌÃ.

24,90 ÌÃ.

34,90 ÌÃ.

49,90 ÌÃ.

*150-ÓÆ ÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ËÛÍ ÍÏÂÉÌÎÉ ÎÏÍÆÑÁ ÏÓ ÍÑÆÇÁÓÁ ÎÁ GLOBUL ÒÁ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ É ÒÁ ÃÁÌÉÅÎÉ ÈÁ ÐÛÑÃÉÓÆ 2 ÍÆÒÆ×Á ÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ 1-ÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ. °ÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ 2-ÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ, ÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ 150 ÍÉÎÔÓÉ ÒÆ ÐÏÌÔØÁÃÁÓ ÈÁ ÐÆÑÉÏÅ ÏÓ 6 ÍÆÒÆ×Á – ÐÑÆÈ ÐÛÑÃÉÓÆ 3 ÍÆÒÆ×Á ÏÓ ÐÛÑÃÁÓÁ ÄÏÅÉÎÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ É ÐÛÑÃÉÓÆ 3 ÍÆÒÆ×Á ÏÓ ÃÓÏÑÁÓÁ ÄÏÅÉÎÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ. **¨Á ÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉ ÐÑÏÄÑÁÍÉ GLOBUL Web&Talk ÐÑÆÅÏÒÓÁÃÆÎÉÓÆ ÍÆÄÁÂÁÊÓÉ ÎÁ ÍÁËÒÉÍÁÌÎÁ ÒËÏÑÏÒÓ ÒÁ ÒÛÏÓÃÆÓÎÏ 150 MB, 250 MB, 500 MB, 1000 MB, 2500 MB. ²ÌÆÅ ÉÈØÆÑÐÃÁÎÆ ÎÁ ËÏÌÉØÆÒÓÃÏÓÏ MB ÎÁ ÍÁËÒÉÍÁÌÎÏ ÅÏÒÓÉÇÉÍÁ ÒËÏÑÏÒÓ, ÒËÏÑÏÒÓÓÁ ÎÁ ÃÑÛÈËÁÓÁ ÐÁÅÁ ÅÏ 128 kbps. ***°ÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉàÓ ÍÆÒÆØÆÎ ÁÂÏÎÁÍÆÎÓ Æ ÃÁÌÉÅÆÎ ÈÁ ÐÆÑÉÏÅ ÏÓ 2 ÍÆÒÆ×Á ÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ 2-ÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ - ÐÑÆÈ ÐÛÑÃÉà ÍÆÒÆ× ÏÓ ÐÛÑÃÁÓÁ ÄÏÅÉÎÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ É ÐÛÑÃÉà ÍÆÒÆ× ÏÓ ÃÓÏÑÁÓÁ ÄÏÅÉÎÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ.

GLOBUL UNLIMITED Weekend

GLOBUL UNLIMITED Weekend & Evening

1500 ÍÉÎ. É 1500 SMS ÈÁ ÒÛÂÏÓÁ É ÎÆÅÆÌà

1500 ÍÉÎ. É 1500 SMS Ã ÎÆÎÁÓÏÃÁÑÆÎÁ ØÁÒÏÃÁ ÈÏÎÁ É ÒÛÂÏÓÁ É ÎÆÅÆÌà

£ËÌßØÆÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ËÛÍ ÎÏÍÆÑÁ ÏÓ ÅÑÔÄÉ ÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉ ÍÑÆÇÉ É ÃËÌßØÆÎÉ MB ÈÁ ÉÎÓÆÑÎÆÓ ÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÆ/ÍÆÒÆ×

30 ÍÉÎ.

60 ÍÉÎ.

90 ÍÉÎ.

120 ÍÉÎ.

150 ÍÉÎ. 100 MB

¥ÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ËÛÍ ÅÑÔÄÉ ÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉ ÍÑÆÇÉ/ÍÆÒÆ×*

30 ÍÉÎ.

60 ÍÉÎ.

90 ÍÉÎ.

120 ÍÉÎ.

150 ÍÉÎ.

9,90 ÌÃ.

14,90 ÌÃ.

19,90 ÌÃ.

24,90 ÌÃ.

29,90 ÌÃ.

34,90 ÌÃ.

39,90 ÌÃ.

£ËÌßØÆÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ É SMS ËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÓÁ ÏÓ ÍÏÂÉÌÎÁÓÁ ÍÑÆÇÁ ÎÁ GLOBUL/ÍÆÒÆ×

·ÆÎÁ ÎÁ ÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎ ÍÆÒÆØÆÎ ÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

GLOBUL UNLIMITED 1500 ÍÉÎ. É 1500 SMS

* ¥ÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ËÛÍ ÎÏÍÆÑÁ ÏÓ ÅÑÔÄÉ ÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉ ÍÏÂÉÌÎÉ É ÕÉËÒÉÑÁÎÉ ÍÑÆÇÉ ÒÁ ÃÁÌÉÅÎÉ ÈÁ ÐÆÑÉÏÅ ÏÓ 1 ÍÆÒÆ× ÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ 1-ÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ ÉÌÉ ÈÁ ÐÆÑÉÏÅ ÏÓ 3 ÍÆÒÆ×Á ÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ 2-ÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ.

GENERATION GLOBUL £ËÌßØÆÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ É SMS ËÛÍ ÍÏÂÉÌÎÁÓÁ ÍÑÆÇÁ ÎÁ GLOBUL/ÍÆÒÆ× £ËÌßØÆÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ É SMS ËÛÍ ÎÏÍeÑaÓÁ ÏÓ ÄÑÔÐÁÓÁ „¨Á ÐÑÉàÓÆÌÉ”/ÍÆÒÆ× ¢ÑÏÊ ÎÏÍÆÑÁ, ËÏÉÓÏ ÍÏÄÁÓ ÅÁ ÂÛÅÁÓ ÃËÌßØÆÎÉ Ã ÄÑÔÐÁÓÁ „¨Á ÐÑÉàÓÆÌÉ”

2000 ÍÉÎÔÓÉ ÍÆÇÅÔ 22:00 É 08:00 É ÒÛÂÏÓÁ É ÎÆÅÆÌя

2000 ÍÉÎÔÓÉ* É 2000 SMS

2000 ÍÉÎÔÓÉ É 2000 SMS

5

10

£ËÌßØÆÎÉ MB/ÍÆÒÆ×**

10 MB

25 MB

25 MB

·ÆÎÁ ÎÁ ÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎ ÍÆÒÆØÆÎ ÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

6,90 ÌÃ.

9,90 ÌÃ.

12,90 ÌÃ.

* ²ÓÁÎÅÁÑÓÎÉÓÆ ÃËÌßØÆÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÒÁ 1500, Á ÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆ 500 ÒÁ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ. ** £ËÌßØÆÎÉÓÆ ÍÆÄÁÂÁÊÓÉ ÒÁ ÎÁ ÍÁËÒÉÍÁÌÎÁ ÒËÏÑÏÒÓ. ²ÌÆÅ ÉÈØÆÑÐÃÁÎÆ ÎÁ ÍÆÄÁÂÁÊÓÉÓÆ ÎÁ ÍÁËÒÉÍÁÌÎÁ ÒËÏÑÏÒÓ, ÓÑÁÕÉËÛÓ ÚÆ ÂÛÅÆ ÒÛÒ ÒËÏÑÏÒÓ ÅÏ 128 Kbps. £ÒÉØËÉ ÃËÌßØÆÎÉ SMS-É, MB, ÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆ 500 ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ËÛÍ ÎÏÍÆÑÁ ÏÓ ÄÑÔÐÁÓÁ “¨Á ÐÑÉàÓÆÌÉ” É ÍÉÎÔÓÉÓÆ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ Ã ÍÑÆÇÁÓÁ ÎÁ GLOBUL ÍÆÇÅÔ 22:00 É 08:00 ØÁÒÁ É ÐÑÆÈ ÒÛÂÏÓÁ É ÎÆÅÆÌà, à ÈÁÃÉÒÉÍÏÒÓ ÏÓ ÉÈÂÑÁÎÉà ÐÌÁÎ, ÒÁ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ É ÒÁ ÃÁÌÉÅÎÉ ÈÁ ÎÏÃÉ É ÎÁÒÓÏàÚÉ ÁÂÏÎÁÓÉ ÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ ÎÏà 2-ÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ. ¡ÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉ ÐÑÏÄÑÁÍÉ Generation GLOBUL ÒÁ ÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉ ÈÁ ÁÂÏÎÁÓÉ - ÕÉÈÉØÆÒËÉ ÌÉ×Á, ÎÁ ÃÛÈÑÁÒÓ ÏÓ 14 ÅÏ 24 ÄÏÅÉÎÉ.

£ËÌßØÆÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ É SMS ËÛÍ ÍÏÂÉÌÎÁÓÁ ÍÑÆÇÁ ÎÁ GLOBUL/ÍÆÒÆ×

GLOBUL MAX

GLOBUL MAX PLUS

GLOBUL FULL MAX

GLOBUL SUPER MAX

100 ÍÉÎ. É 10 SMS

200 ÍÉÎ. É 20 SMS

300 ÍÉÎ. É 30 SMS

600 ÍÉÎ. É 60 SMS

200 ÍÉÎ. É 200 ÔÉËÆÎÅ ÍÉÎ. 200 SMS/MMS 10MB

300 ÍÉÎ. É 300 ÔÉËÆÎÅ ÍÉÎ. 300 SMS/MMS 20MB

600 ÍÉÎ. É 600 ÔÉËÆÎÅ ÍÉÎ. 600 SMS/MMS 30MB

14,90 ÌÃ.

19,90 ÌÃ.

34,90 ÌÃ.

Call Unlimited 1 ÂÆÈÐÌÁÓÎÏ** ¥ÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉ ÍÉÎÔÓÉ, SMS, MMS ËÛÍ ÍÏÂÉÌÎÁÓÁ ÍÑÆÇÁ ÎÁ GLOBUL É MB/ÍÆÒÆ×*

·ÆÎÁ ÎÁ ÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎ ÍÆÒÆØÆÎ ÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

100 ÍÉÎ. 100 ÔÉËÆÎÅ ÍÉÎ. 5MB 9,90 ÌÃ.

*¥ÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ ÍÉÎÔÓÉ, SMS/MMS É MB ÒÁ ÃÁÌÉÅÎÉ ÈÁ ÐÛÑÃÉÓÆ 2 ÍÆÒÆ×Á ÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ ÆÅÎÏÄÏÅÉÙÆÎ ÒÑÏØÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ. °ÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ ÅÃÔÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ, ÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ ÍÉÎÔÓÉ, SMS/MMS ÒÆ ÐÏÌÔØÁÃÁÓ ÈÁ ÐÆÑÉÏÅ ÏÓ 6 ÍÆÒÆ×Á – ÐÑÆÈ ÐÛÑÃÉÓÆ 3 ÍÆÒÆ×Á ÏÓ ÐÛÑÃÁÓÁ ÄÏÅÉÎÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ É ÐÛÑÃÉÓÆ 3 ÍÆÒÆ×Á ÏÓ ÃÓÏÑÁÓÁ ÄÏÅÉÎÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ. ´ÉËÆÎÅ ÍÉÎÔÓÉÓÆ ÍÏÄÁÓ ÅÁ ÂÛÅÁÓ ÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ËÛÍ ÎÏÍÆÑÁ ÏÓ ÍÑÆÇÁÓÁ ÎÁ GLOBUL ÏÓ 0.00 ØÁÒÁ à ÒÛÂÏÓÁ ÅÏ 24:00 ØÁÒÁ à ÎÆÅÆÌà.Á ÏÓ ÍÑÆÇÁÓÁ ÎÁ GLOBUL ÏÓ 0.00 ØÁÒÁ à ÒÛÂÏÓÁ ÅÏ 24:00 ØÁÒÁ à ÎÆÅÆÌà. **¢ÆÈÐÌÁÓÎÏÓÏ ÐÏÌÈÃÁÎÆ ÎÁ ÔÒÌÔÄÁÓÁ GLOBUL Call Unlimited ÃÁÇÉ ÈÁ ÎÏÃÉ ÁÂÏÎÁÓÉ ÈÁ ÒÑÏËÁ ÎÁ ÐÏÅÐÉÒÁÎÉà ÅÏÄÏÃÏÑ ÈÁ ÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÆ ËÛÍ 1 ÐÑÆÅÐÏØÆÓÆÎ ÎÏÍÆÑ ÏÓ ÍÏÂÉÌÎÁÓÁ ÍÑÆÇÁ ÎÁ GLOBUL.

GLOBUL SMART

GLOBUL SMART PLUS

GLOBUL SMART WAY

GLOBUL SMART GROUP

£ËÌßØÆÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÈÁ ÎÏÃÉ ÁÂÏÎÁÓÉ ËÛÍ ÎÏÍeÑaÓÁ ÏÓ ÄÑÔÐÁÓÁ „¨Á ÐÑÉàÓÆÌÉ”/ÍÆÒÆ×

100 ÍÉÎ.

2000 ÍÉÎ.

2000 ÍÉÎ.

2000 ÍÉÎ.

¥ÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ ÍÉÎÔÓÉ ËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÓÁ ÏÓ ÄÑÔÐÁÓÁ „¨Á ÐÑÉàÓÆÌÉ” É MB*/ÍÆÒÆ×

25 ÍÉÎ.**

5 MB

10 MB

ÅÏ 3 ÎÏÍÆÑÁ

ÅÏ 3 ÎÏÍÆÑÁ

ÅÏ 5 ÎÏÍÆÑÁ

ÅÏ 12 ÎÏÍÆÑÁ

0,10 ÌÃ.

0,10 ÌÃ.

0,10 ÌÃ.

0,10 ÌÃ.

ÅÏ 3 ÎÏÍÆÑÁ

¢ÑÏÊ ÎÏÍÆÑÁ ÏÓ ÍÑÆÇÁÓÁ ÎÁ GLOBUL, ËÏÉÓÏ ÍÏÄÁÓ ÅÁ ÂÛÅÁÓ ÃËÌßØÆÎÉ Ã ÄÑÔÐÁÓÁ „¨Á ÐÑÉàÓÆÌÉ” ·ÆÎÁ ÎÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÓÁ ÏÓ ÍÑÆÇÁÓÁ ÎÁ GLOBUL, ÃËÌßØÆÎÉ Ã ÄÑÔÐÁ „¨Á ÐÑÉàÓÆÌÉ”, ÒÌÆÅ ÉÈØÆÑÐÃÁÎÆ ÎÁ ÃËÌßØÆÎÉÓÆ ÍÉÎÔÓÉ/ÍÉÎÔÓÁ ¢ÑÏÊ ÎÏÍÆÑÁ ÏÓ ¨ÏÎÁ 1 ÈÁ ÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉ, ËÏÉÓÏ ÍÏÄÁÓ ÅÁ ÂÛÅÁÓ ÃËÌßØÆÎÉ Ã ÄÑÔÐÁ „¨Á ÐÑÉàÓÆÌÉ” °ÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÆÎ ÍÆÒÆØÆÎ ÁÂÏÎÁÍÆÎÓ ÈÁ ÃÒÉØËÉ ÎÏÃÉ ÁÂÏÎÁÓÉ ·ÆÎÁ ÎÁ ÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎ ÍÆÒÆØÆÎ ÁÂÏÎÁÍÆÎÓ

5 ÌÃ.

10,80 ÌÃ.

6,90 ÌÃ.

9,90 ÌÃ.

15,00 ÌÃ.

*¥ÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ MB ÒÁ ÃÁÌÉÅÎÉ ÈÁ ÐÛÑÃÉÓÆ 5 ÍÆÒÆ×Á ÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ 1-ÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ. °ÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ 2-ÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ, ÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ MB ÒÆ ÐÏÌÔØÁÃÁÓ ÈÁ ÐÆÑÉÏÅ ÏÓ 12 ÍÆÒÆ×Á – ÐÑÆÈ ÐÛÑÃÉÓÆ 6 ÍÆÒÆ×Á ÏÓ ÐÛÑÃÁÓÁ ÐÏÌÏÃÉÎÁ ÏÓ ÒÑÏËÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ É ÐÛÑÃÉÓÆ 6 ÍÆÒÆ×Á ÏÓ ÈÁÐÏØÃÁÎÆÓÏ ÎÁ ÃÓÏÑÁÓÁ ÐÏÌÏÃÉÎÁ ÏÓ ÒÑÏËÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ. **¥ÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÓÆ ÐÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉ 25 ÍÉÎÔÓÉ ÐÑÉ ÐÑÏÄÑÁÍÁ GLOBUL SMART ÒÁ ÃÁÌÉÅÎÉ ÒÁÍÏ ÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆ ÎÁ 2-ÄÏÅÉÙÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ ÈÁ ÐÆÑÉÏÅ ÏÓ 12 ÍÆÒÆ×Á – ÐÑÆÈ ÐÛÑÃÉÓÆ 6 ÍÆÒÆ×Á ÏÓ ÐÛÑÃÁÓÁ ÄÏÅÉÎÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ É ÐÑÆÈ ÐÛÑÃÉÓÆ 6 ÍÆÒÆ×Á ÏÓ ÃÓÏÑÁÓÁ ÄÏÅÉÎÁ ÎÁ ÅÏÄÏÃÏÑÁ.

°ÑÏÍÏ×ÉÏÎÁÌÎÉÓÆ ÔÒÌÏÃÉà ÒÁ ÃÁÌÉÅÎÉ ÅÏ 30.04.2011Ä. ÈÁ ÎÏÃÉ ÁÂÏÎÁÓÉ ÐÑÉ ÒËÌßØÃÁÎÆ ÎÁ ÒÑÏØÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ É ÎÁÒÓÏàÚÉ ÁÂÏÎÁÓÉ ÐÑÉ ÐÑÆÍÉÎÁÃÁÎÆ ÏÓ ÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁ ÐÑÏÄÑÁÍÁ GLOBUL SMART. °ÛÌÎÁ ÉÎÕÏÑÍÁ×Éà ÈÁ ÐÆÑÉÏÅÁ É ÔÒÌÏÃÉàÓÁ ÎÁ ÐÏÒÏØÆÎÉÓÆ ÏÕÆÑÓÉ É ÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉ ÐÑÏÄÑÁÍÉ ÍÏÇÆÓÆ ÅÁ ÎÁÍÆÑÉÓÆ Ã ÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁ ÍÑÆÇÁ ÎÁ GLOBUL É ÎÁ www.globul.bg


Запечатай емоцията

Nokia C3-01 256K

5MP

• Камера с видео и светкавица • Стерео FM радио, МP3 плейър • Достъп до социални мрежи • Вградена памет – 30 МB • Слот за micro SD карта до 32 GB

+ Sony Ericsson Elm 16M

520

Nokia C5-03

Wi-Fi

5MP

лв./месец

16М

Wi-Fi

5MP

Достъп до социални мрежи

Сензорен дисплей с акселерометър

3G, радио, MP3 плейър

Операционна система Symbian 9.4

Еко телефон от серията

Bluetooth, FM радио, МP3 плейър

GreenHeart™

Вградена памет - 40 МB

Track ID за разпознаване

Слот за micro SD карта до 16 GB

на песни

390

+

790

лв./месец

Nokia C7-00

Samsung S8300 16M

+

лв./месец

8MP

16М

Wi-Fi

8MP

Енергоспестяващ сензорен

сензорен AMOLED дисплей

Amoled дисплей

Oперационна система Symbian ^3

Камера със стабилизатор

Bluetooth, музикален плейър

MP3 и видео плейър

Преглед на офис документи

преглед на офис документи

Слот за micro SD карта до 32 GB

Слот за micro SD карта до 16 GB

+

1590

лв./месец

Ваучерите Подарък Pass на Sodexo се приемат в обозначените със съответния стикер магазини на GLOBUL. Можеш да ги използваш за покупка на определени продукти и услуги, които се предлагат на цена в брой. За допълнителни въпроси се обади на отдел Обслужване на клиенти на 0899 910 900 за абонати на GLOBUL на цена според използвания от потребителя тарифен план.

+

2190

лв./месец
Camera

Sony Ericsson Satio 16М

Wi-Fi

12MP

HTC 7 Mozart 16М

8GB

12 MP камера с автофокус

и Smile Detection

Wi-Fi

8MP

Операционна система MS Windows Phone 7

GPS поддръжка с Google Maps

1 GHz процесор, Bing Maps, micro USB

Операционна система Symbian

Bluetooth, FM радио, МP3 плейър

FM радио, контрол с жестове

Вградена памет – 8 GB

Слот за micro SD карта до 32 GB

E-mail, 3.5 mm аудио изход

+

2190

лв./месец

+

2790

лв./месец

Офертите са валидни за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL WEB & TALK ULTRA и за лизинг на следните апарати: Sony Ericsson Elm – 24х3.90 лв.=93.60 лв. ГПР: 35.65%; Nokia C3-01 Touch & Type – 24х5.20 лв.=124.80 лв. ГПР: 26.06%; Nokia C5-03 – 24х7.90 лв.=189.60 лв. ГПР: 27.25%; Samsung S8300 – 24х15.90 лв.=381.60 лв.; Nokia C7-00 – 24х21.90 лв.=525.60 лв.; Sony Ericsson Satio – 24х21.90 лв.=525.60 лв.; HTC 7 Mozart – 24х27.90 лв.=669.60 лв.


10

Отдай се на забавлението


11

Music

Nokia X2 256K

5MP

• Камера с видеозапис • Бърз достъп до интернет, micro USB • 3.5 мм аудио жак • Вградена памет - 48 МВ • Слот за micro SD карта до 16 GB

+ Sony Ericsson Zylo 256K

Bluetooth Speakers MBS-200

5990лв.

3.2MP

камера с видеозапис

бърз достъп до социални мрежи

Track ID, FM радио, Sense Me

вградена памет - 260 МB

слот за micro SD карта до 16 GB

+

250**

44 лв. 90

119 лв. 90

16М

Широкоекранен сензорен дисплей

Операционна система Symbian 9.4

Bluetooth, МР3 и видео плейър

Вградена памет - 16 GB

+

Wi-Fi

3.2MP

камера с автофокус и светкавица

операционна система Symbian

MP3 и видео плейър

3.5 мм аудио изход

слот за micro SD карта до 16 GB

+

780**

лв./месец

Sony Ericsson Cedar Wi-Fi

5MP

16М

лв./месец

Nokia X6 Nokia Bluetooth BH-703

лв./месец

Nokia 5530 Bluetooth Nokia BH-106

290*

1790**

лв./месец

Plantronics Explorer BT 220

39 лв. 90

256К

2MP

Камера с видеозапис, FM радио

Eкологичен телефон от серията GreenHeart

Достъп до социални мрежи

Вградена памет - 280 МB

Слот за micro SD карта до 16 GB

+

890***лв.

*Офертата е валидна за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL UNLIMITED с месечна такса 29.90 лв. и за лизинг: Nokia X2-00 24x2.90 лв.=69.60 лв. ГПР: 42.04%; **Офертата е валидна за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL WEB & TALK ULTRA за лизинг на следните апарати: Sony Ericsson Zylo – 24х2.50 лв.= 60 лв. ГПР: 53.85%;Nokia 5530 – 24х7.80 лв.=187.20 лв. ГПР: 25.64%; Nokia X6 – 24х17.90 лв.=429.60 лв. ГПР: 26.72%. ***Офертата е валидна при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL UNLIMITED с месечна такса 29.90 лв.


12

Подари си повече възможности Nokia C6-00

Nokia C5 16M

Nokia Bluetooth BH-108

29 лв. 90

3.2MP

Oперационна система Symbian 9.3

Преглед на офис документи

FM радио, МР3 плейър

Вградена памет - 50 МB

Слот за micro SD карта до 16 GB

420*

+

16М

Mini Speaker Nokia MD-9

3990лв.

16М

3990лв.

дисплей Операционна система bada

3G, MP3 плейър,

1890*

Qwerty клавиатура, e-mail

Bluetooth, FM радио, MP3 плейър

Слот за micro SD карта до 16 GB

65К

49 лв. 90

Слот за micro SD карта до 32 GB +

1050*

лв./месец

Sony Ericsson Xperia X10

запис от FM радио •

Операционна система Symbian 9.4

+

Bluetooth Sony Ericsson PV703

Сензорен SUPER AMOLED

Сензорен TFT дисплей

лв./месец

Wi-Fi

5MP

Wi-Fi

с акселерометър •

Samsung S8500 Wave Bluetooth Jabra BT2035

5MP

Wi-Fi

8MP

Операционна система Android 1.6

Процесор Qualcomm Snapdragon 1GHz

MP3 плейър, Facebook&YouTube

Вградена памет - 1 GB

Слот за micro SD карта до 16 GB

+

лв./месец

2590*

лв./месец

Globul Z3 256К

3.2MP

• Камера с aвтофокус • Операционна система Android 2.2 Froyo • Micro USB, e-mail • МР3 плейър, FM радио • Слот за micro SD карта до 16 GB

+

490*

лв./месец

*Офертата е валидна за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL WEB & TALK ULTRA и за лизинг на следните апарати: Nokia C5-00 – 24х4.20 лв.=100.80 лв. ГПР: 27.59%; GLOBUL Z3 – 24х4.90 лв.=117.60 лв. ГПР: 32.13%; Nokia C6-00 – 24х10.50 лв.=252 лв. ГПР: 26.06%; Samsung S8500 Wave – 24х18.90 лв.=453.60 лв. ГПР: 26.35%; Sony Ericsson Xperia X10 – 24х25.90 лв.=621.60 лв.; HTC HD7 – 24х41.90 лв.=1005.60 лв. **Офертата е валидна при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментнa програмa GLOBUL UNLIMITED с месечна такса 29.90 лв.


13

Business Blackberry 9800 Torch

HTC HD7 16M

Bluetooth Jabra BT2080

59 лв. 90

Wi-Fi

5MP

16М

Операционна система MS Windows Phone 7

1 GHz процесор, Bing Maps, micro USB

Bluetooth, FM радио, МP3 плейър

Facebook & Twitter приложения

преглед на офис документи +

4190*

лв./месец

Wi-Fi

5MP

Bluetooth Jabra Arrow

Сензорен TFT дисплей

119 лв.

OS Blackberry, QWERTY клавиатура

Bluetooth, MP3 плейър

Вградена памет - 4 GB

Слот за micro SD карта до 32 GB

90

+

89900** лв.


14

Блести и говори

LG GD510 Pop 256К

LG GS290 Cookie Fresh

3.2MP

256К

2MP

Сензорен дисплей с

Камера с видеозапис

акселерометър

Бърз достъп до социални мрежи

Facebook & MySpace приложения

Стерео радио с вградена антена

Соларен панел

JAVA, игри, 3.5 мм аудио жак

Вградена памет - 42 МВ

Слот за micro SD карта

+

050*

лв./месец

+

200**

лв./месец

*Офертата е валидна за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL WEB & TALK ULTRA и за лизинг на следните апарати: LG GD510 POP – 24х0.50 лв.=12 лв. ГПР: 33.33%; Samsung Wave 525 La Fleur – 24х4.90 лв.=117.60 лв. ГПР: 32.13%; Sony Ericsson X8 – 24х5.20 лв.=124.80 лв. ГПР: 26.06% Nokia 6700 Classic – 24х8.90 лв.=213.60 лв. ГПР: 26.39%; Sony Ericsson X10 mini – 24х11.50 лв.=276 лв. ГПР: 26.03%


15

Style

Samsung Wave 525 La Fleur 256K

3.2MP

• Сензорен дисплей с акселерометър • Операционна система bada • FM радио, МР3 плейър • Вградена памет - 100 МB • Слот за micro SD карта до 16 GB

+ Nokia 6303i Classic 16M

490*

лв./месец

Sony Ericsson X8

3.2MP

16M

3.2MP

камера с автофокус и светкавица

Сензорен дисплей с акселерометър

възможност за видеозапис

Операционна система Android 1.6

Метални панели

Bluetooth, FM радио, МР3 плейър

Nokia Maps приложения

Достъп до социални мрежи

слот за micro SD карта до 16 GB

Слот за micro SD карта до 16 GB

+

290**

Nokia 6700 Classic 16M

+

лв./месец

520*

лв./месец

Sony Ericsson X10 Mini

5MP

256К

Wi-Fi

5MP

2GB

камера с автофокус и светкавица

Операционна система Android 1.6

възможност за видеозапис

Kамера с автофокус и светкавица

МР3 плейър и радио

Track ID, FM радио, MP3 плейър

Nokia Maps навигация

Вградена памет - 128 МB

слот за micro SD карта до 16 GB

Слот за micro SD карта до 16 GB

+

890*

лв./месец

+

1150*

лв./месец

**Офертата е валидна за частни лица, съществуващи абонати на GLOBUL, при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL UNLIMITED с месечна такса 29.90 лв. и за лизинг: LG GS290 Cookie Fresh - 24x2.00 лв.=48 лв. ГПР: 23.08%; Nokia 6303i Classic 24x2.90 лв.=69.60 лв. ГПР: 42.04%.


16


Твоето идеално допълнение Samsung E2550 Monte Slider

LG GU230 256К

1.3MP

256К

1.3MP

камера с видео

Kамера с видеозапис

органайзер, JAVA

Бърз достъп до социални мрежи

Телефонен указател -

Органайзер, micro USB

1000 номера

вградена памет - 12 МB

Вградена памет 6 MB

Слот за micro SD карта до 8 GB

+

1900лв.

+

2900лв.

Nokia C1-01 65K

VGA

• Камера с видео • Органайзер • Micro USB, e-mail, JAVA • Вградена памет – 10 МB • Слот за micro SD карта до 32 GB

+ Nokia 2220 Slide 65K

1490лв. Alcatel OT-806 252К

VGA

Wi-Fi

2MP

FM радио с възможност за запис

Сензорен TFT дисплей

Е-mail

Пълна QWERTY клавиатура

Батерия в режим на готовност

Стерео FM радио

до 21 дни

Вградена памет - 70 МB

Вградена памет - 32 МB

Слот за micro SD карта до 8 GB

+

2900лв.

Офертите са валидни при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта за абонаментна програма GLOBUL UNIVERSE 13.90 лв.

+

7900лв.

17


18

Виж им сметката


Общувай на МАХ Nokia 1616

19

Samsung E1150 Cobble

65K

65K

фенерче, игри

калкулатор

гласови бележки

гласови бележки

батерия в режим на

телефонен указател - 500 номера

готовност до 22 дни

батерия в режим на готовност до 30 дни

+

100лв.

+

100лв.

Samsung E1170 Kai 256K

• телефонен указател - 200 номера • вградена памет - 16 МB • Батерия в режим на готовност до 22 дни

+ Samsung E2121B 65K

Премини от предплатена карта към програма GLOBUL MAX, запази номера си и говори повече.

000лв. Nokia 1800

VGA

65K

Полифонични мелодии

Фенерче, игри

Органайзер

Гласови бележки

Вградена памет - 5.5 МB

Телефонен указател - 500

номера

Батерия в режим на готовност до 38 дни

Слот за micro SD карта

+

490лв.

батерия в режим на готовност до 22 дни

+

Офертите са валидни за всички потребители на b-connect, чиито карти са активни най-малко 3 месеца, и при сключване на нов 2-годишен договор с абонаментна програма GLOBUL MAX.

990лв.


20

GoWeb - твоят вход към забавлението Lenovo ThinkPad X100

Toshiba C660-11P

Процесор RAM HDD Wi-Fi AMD NEO MV-40 1GB 160GB B, G, N

Процесор RAM HDD Wi-Fi Intel T4500, 2,3GHz 2GB 250GB B, G, N

29.5 см (11.6") TFT дисплей с HD

39.6 см (15.6") HD дисплей

резолюция и LED подсветка

Видеокарта Intel GL 40

Видеокарта ATI Mobility Radeon HD 3200

Вградени камера, микрофон, четец за

Вградени камера и микрофон, 4 в 1

четец за карти памет, HD Audio звук,

DVD Super Multi записващо устройство

Multi-touch тъчпад

6 клетъчна (4400 mAh) батерия

Oперационна система Windows 7

Oперационна система Windows XP

3490

+ безплатно G устройство

карти памет (3 в 1)

лв./месец

+ безплатно G устройство

3590

лв./месец

Acer Aspire ONE D255E Процесор

Intel Atom N455

RAM HDD

Wi-Fi

1GB 160GB B, G, N

• 25.7 см (10.1") TFT CrystalBrite дисплей с LED подсветка • Видеокарта Intel GMA 3150 • Вградени 1.3 MP камера, микрофон, четец за карти памет • 3 клетъчна Li-Ion (4400 mAh) батерия • Операционна система Windows 7

2290

+ безплатно G устройство

лв./месец

Samsung Galaxy Tab

Dell Streak Процесор Вградена памет Wi-Fi QSD 8250 512MB+слот за micro SD B, G

Процесор Вградена памет Wi-Fi ARM Cortex A8 16GB+слот за micro SD B, G,N •

17.8 см (7") TFT Multi-touch дисплей

Видеокарта PowerVR SGX540 graphics

Вградени 3G модем, A-GPS, Bluetooth3.0

Вграден Flash player за Vbox7 и YouTube, 3 MP камера и втора 1.3 MP камера за видео разговор

Тегло само 380 г с батерията (Li-Pol 4000 mAh)

Операционна система Android 2.2 FroYo на български език

41

50

Моделите се предлагат с 2 години гаранция.

лв./месец

12.7 см (5") TFT мултитъч дисплей с резолюция 800 x 480 пиксела с устойчиво на надрскване Gorilla стъкло

Вграден 3G модем, GPS, Bluetooth 2.0, цифров компас

5MP камера с автофокус и двойна LED светкавица записваща в MPEG4 формат и уебкамера на предния панел

Вграден Flash player за VBOX7 и YouTube

16 GB micro SD карта памет в комплекта

Тегло 220 г с батерия (Li-Ion 1530 MAh)

операционна система Android 2.2 FroYo

4390

лв./месец


Mobile Internet Toshiba Satellite C650-173

Nokia Booklet 3G

Процесор Intel, 2.2 GHz

Процесор Intel Atom Z530

• • •

• •

RAM HDD Wi-Fi 2GB 320GB B, G, N

25.7 см (10.1") дисплей с HD резолюция

Вграден 3G модем, GPS, Bluetooth,

Алуминиев корпус

Операционна система Windows XP

Oперационна система Windows 7

4590

1.3 MP камера, HDMI изход, акселерометър •

16-клетъчна батерия (до 12 ч. работа)

4790

лв./месец

Packard Bell Pipit 2 RAM HDD Wi-Fi 3GB 640GB B, G, N

39.6 см (15.6") Diamond View дисплей

Видеокарта NVIDIA GeForce GT 420M, 1GB

HDMI изход, вградени 1.3 MP камера, микрофон, четец за карти памет (5 в 1)

DVD Super Multi записващо устройство

6 клетъчна (4400 mAh) батерия

Oперационна система Windows XP

4990

лв./месец

+ безплатно G устройство

лв./месец

С GoWeb влез в свят без граници. Вземи пакет GoWeb Unlimited 2500 само за 24 лв. на месец и ползвай интернет без ограничения.

DigiMax DI1562

ZTE MF190

Процесор Intel Core i3-350M

Windows XP, Vista, 7 и MAC OS

39.6 см (15.6") HD дисплей

Пренос на данни, SMS услуги, автоматична инсталация

с LED подсветка

Micro SD до 32 GB

Видеокарта ATI Mobility Radeon

HSUPA 5.76 Мbps upload

RAM HDD Wi-Fi 2GB 640GB B, G, N

HSDPA 7.2 Мbps download

HD 5470, 512 MB •

Вградени 1.3 MP камера и микрофон, четец за карти памет

+ безплатно G устройство

RAM HDD Wi-Fi 1GB 120GB B, G, N

39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция Видеокарта Intel GMA 4500MHD Вградени камера и мирофон, четец за карти памет 5 в 1, клавиатура с Numeric keypad DVD Super Multi записващо устройство

+ безплатно G устройство

Процесор Intel Core i3-380M

21

6 клетъчна батерия (4400 mAh) батерия

DVD Super Multi записващо устройство

Oперационна система Windows 7

48

90

лв./месец

ZTE MF637 •

Windows 200, XP, Vista, 7 и МАC OS

Пренос на данни, SMS услуги,автоматична инсталация

Мicro SD до 4 GB

HSUPA 5.76 Мbps upload HSDPA 7.2 Мbps download

Предложенията с GoWeb Unlimited са валидни за физически лица, абонати на GLOBUL повече от 1 година, при сключване на нов двугодишен договор за мобилни услуги с пакети GoWeb Unlimited 2500, 5000 и 10 000 и договор за лизинг на преносим компютър за срок от 24 месеца. Офертите се предлагат само в магазините на GLOBUL до изчерпване на количествата.


22

Където и да си - винаги с теб


168 магазина GLOBUL в 110 града Айтос, ул. Цар Освободител 17, 0558/28640 Ардино, ул. Търговска 13, 03651/4021 Асеновград, ул. Марица 4, 0331/22488 Балчик, ул. Черно море 32А, 0579/76066 Банкя, ул. Княз Борис 16, 02/9977472 Банско, ул. Цар Симеон 43, 07498/8222 Белене, ул. България 33, 0658/31101 Белово, бул. Освобождение 43, 03581/2066 Берковица, ул. Александровска 3, 0953/88757 Благоевград, ул. Т. Александров 3, 073/591050 ул. Кирил и Методий 3, 073/833579

Бобов дол, ул. 27-ми Октомври, бл. 22, 0702/99080 Ботевград, пл. Освобождение 3, 0723/66473 Бургас, кв. Изгрев, бл. 109, вх. Б, Магазин 6, 056/522544 ул. Александровска 2, 056/990050 бул. Стефан Стамболов 47, 056/990053 кв. Меден Рудник, ул. Въстаническа 302, 056/506149 жк. Възраждане, ул. Васил Левски 53

Бяла Слатина, ул. Христо Ботев 16, 0915/83359 Варна, бул. Вл. Варненчик 38, 052/915050 бул. Владислав Варненчик 256, Varna Towers, 052/915070 бул. Осми приморски полк 76, 052/915056 ул. Д-р Пискюлиев 30, 052/606722 ул. Чаталджа 49, 052/600065 ул. Д-р Лудвиг Заменхоф 1, 052/915053  ул. Ян Палах 10, Търговски Център Ян Палах, 052/600732

Велики Преслав, ул. Христо Ботев 2, 0538/42254 Велико Търново, ул. Васил Левски 8, 062/591060 ул. Никола Габровски 29, 062/650110 кв. Бузлуджа, ул. Христо Донев 10Б, 062/671057

Велинград, бул. Съединение 206, 0359/50010 Видин, ул. Търговска 2, 094/990050 Враца, бул. Н. Войводов 10, 092/990050 кв. Дъбника, ул. Славянка 19, 092/640037

Габрово, ул. Радецка 28, 066/990050 Terra Mall, бул. Могильов 47, 066/850003

Генерал Тошево, ул. Трети март 10, 05731/3155 Горна Оряховица, ул. Хан Крум 1, 0618/28014 Гоце Делчев, ул. Солун 18, 0751/61115 Гълъбово, жк Съединение бл. 28 , 0418/62052 Димитровград, бул. Димитър Благоев 3, 0391/67277 Девин, ул. Освобождение 31, 03041/3801 Девня, бул. Съединение 109, 05199/6020 Джебел, ул. Еделвайс 17, 0896/600 349 Доспат, ул. Хисар 1, 03045/2160 Добрич, ул. Независимост 2, 058/601903 Долни Чифлик, ул. Тича 6, 05142/2011 Дряново, ул. Шипка 130, 0676/71119 Дулово, ул. Васил Левски 11, 0855/2277 Дупница, ул. Свети Иван Рилски 4, 0701/99050 Елин Пелин, автогара, магазин 6, 072566500 Елена, ул. Стоян Михайловски 35, 06151/5470 Каварна, бул. България 59, офис 2, 0570/84440 Карлово, ул. ген. Карцов 43, 0335/95365 Казанлък, ул. Севтополис 2, 0431/58050 бул. Княз Александър Батенберг 7, 0431/78087

Карнобат, бул. България 1, 0559/22070 Кнежа, ул. Марин Боев 62, 09132/2979 Козлодуй, ул. Кирил и Методий 1, 0973/81200 Костенец, ул, Белмекен 4, 07142/3980 Костинброд, ул. Славянска 15Б, 0721/60377 Котел, ул. Изворска 4, 0453/42050 Крумовград, ул. Съединение 21, 03641/7337 Кърджали, бул. Тракия 1, 0361/65646 Кюстендил, ул. Пауталия 20–22, 078/551202 Левски, ул. Александър Стамболийски 36, 0650/82218 Ловеч, ул. Търговска 52–54, 068/602860 Мадан, ул. Обединение 18, 0308/22018 Малко Търново, ул. България 28, 05952/3020 Монтана, ул. Граф Игнатиев 4, 096/300188 Несебър, ул. Хан Крум 35, 0554/43267 Нова Загора, ул. Ал. Стамболийски 6, 0457/66641 Нови Искър, ул. Търговска 1, 02/9917256 Нови пазар, ул. Цар Освободител 5, 0537/22221 Обзор, ул. Славянска 24, 05563/3125 Омуртаг, ул. Цар Освободител 2, 0605/62333 Оряхово, ул. Васил Левски 12, 09171/2012 Павликени, бул. Руски 1, 0610/52042 Пазарджик, ул. А. Златаров 30, 034/990050 бул. България 5, 034/460000

Панагюрище, ул. Георги Бенковски 32, 0357/66056 Перник, ул. Търговска 17, 076/990050 Петрич, ул. Цар Борис III 20, 0745/61466 Пещера, пл. България (Търговски център), 0350/62096 Пирдоп, ул. Цар Освободител 51, 07181/5121 Плевен, бул. Данаил Попов 10, 064/990050 ул. Васил Левски 132, 064/990053 ул. Сан Стефано 21, 064/803525

Пловдив, бул. Васил Априлов 84, 032/643394 ул. Патриарх Евтимий 5, 032/515050 бул. 6 септември 154, 032/515053 жк Тракия, ул. Съединение 45, до бл. 100, 032/515056 бул. Мария Луиза 20, 032/262550 ул. Иван Вазов 57, 089/6877803 жк Тракия, ул. Освобождение 31, 032/684282 жк Южен, бул. Македония 51, 032/673643 бул. България 63, 032/940798

Поморие, ул. Княз Борис I 60, 0596/24455 Попово, бул. България 48, 0608/21744 Провадия, ул. Димитър Грънчаров 14, 0518/47707 Приморско, ул. Чавдар 1, 0550/33283 Раднево, ул. Митьо Станев 2 Радомир, пл. Свобода 19, 0777/80082 Разград, бул. България 11, 084/520050 Разлог, ул. Шейново (Бизнес сграда), 0747/80908 Раковски, Търговски център - Мобицентър, 03151/2163 Русе, пл. Свобода 3, 082/590050 ул. Янтра 12, 082/844172 ул. Борисова 50, 082/830072

Самоков, ул. Софийско шосе 6, 0722/61124 Сандански, пл. Македония 22, 0746/21422 Свищов, ул. Цар Освободител 106, 0631/411110

Септември, бул. България 73, 03561/2828 Силистра, ул. Отец Паисий 1, 086/821107 Симитли, ул. Македония 1, 0748/71017

Сливен, бул. Цар Освободител 30, 044/590050 ул. Ген. Скобелев 4, 044/622027 жк. Българка, ул. Стефан Стамболов, 044/682094

Сливница, ул. Паисий Хилендарски 33, 0727/42045 Смолян, бул. България 60 C, 0301/65959 Созопол, ул. Републиканска 8, 0550/22288 София, бул. Витоша 67, 02/4152390 жк Люлин 6, бул. З. Стоянов, до бл. 601, 02/4152560 бул. Мария Луиза 63, 02/4152580 бул. Мария Луиза 100, Автогара София, 02/9313077  ул. Коста Лулчев 52, Sky City Mall, 02/4152299 бул. Цариградско шосе 14, 02/4152355 бул. Цар Освободител 14, 02/4152360 бул. Ал. Стамболийски 55, 02/4152220 жк Младост 4, Бизнес парк София, 02/4158080 жк. Младост, ул. Димитър Моллов м-н 3, 02/4160066 пл. Св. Неделя 5, х-л Шератон, 02/4152150 бул. Арсеналски 2, Сити център София, 02/4158031 ул. Тодор Каблешков 39, 02/9557188 бул. Хр. Ботев 76, 02/8328137, 8312168 жк Младост 3, ул. Бъднина, бл. 301, 02/9740948 бул. Цар Освободител 22, 02/9806306 кв. Иван Вазов, ул.Краище 3, 02/9532339 пл. Света Неделя 5, 02/9872339 ул. Граф Игнатиев 11, 02/9870726 Сердика Център, бул. Ситняково 48, 02/4152015 бул. Гоце Делчев, бл. 22Б, 02/9581332

Сопот, ул. Иван Вазов 48, бл. 29, 03134/6477 Средец, пл. Георги Димитров, 055/513545 Стамболийски, бул. Търговски 1, 0339/62959 Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 110Б, 042/640124 бул. Цар Симеон Велики 69, 042/990050 бул. Цар Симеон Велики 100, 042/620996

Тервел, ул. Хан Аспарух 37, 057/512575 Тополовград, бул. България 46, 0470/52065 Троян, ул. Васил Левски 158, 0670/52159 Трявна, ул. Бачо Киро 9, 0677/6031 Тутракан, ул. Гео Милев 1, 0866/61485 Търговище, ул. В. Левски 28, 0601/79050 ул. Цар Симеон 4, ет. 1, 0601/62625

Харманли, бул. България 10, 0373/3494 Хасково, ул. В. Търново 20, 038/666121 ул. Сан Стефано 14, 038/622174

Хисар, ул. Иван Вазов 36, 0337/65537 Царево, ул. Хан Аспарух 43, 0590/52491 Чепеларе, ул. Васил Дечев 38, 03051/3137 Червен бряг, ул. Стефан Караджа 4, 0659/92487 Шумен, ул. Ст. Чилингиров 2, 054/990050  бул. Симеон Велики 46 В, 054/892292 бул. Велики Преслав 6, 054/800414

Якоруда, ул. Даме Груев 4, 089/4690236 Ямбол, ул. Търговска 35А, 046/666121 ул. Милин Камък 48, 046/641088

iPhone 4 е вече във всички магазини на GLOBUL. Офертите са валидни за периода 15.04.2011 – 15.05.2011 г. или до изчерпване на количествата от предложените модели през този месец. GLOBUL си запазва правото за промени на цените и началните дати на обявените предложения в настоящия каталог. Всички цени са с ДДС. Цените на телефоните са валидни при подписване на нов договор с абонаментна програма на GLOBUL. В цената на телефона не е включена абонаментната такса за първия месец. GLOBUL си запазва правото да изисква при абониране предплащане на месечни абонаментни такси съгласно търговската си политика, както и да кодира някои от посочените телефони за работа само в собствената си мрежа. Обажданията към *123 са възможни само от мрежата на GLOBUL и се таксуват по 0,024 лв. с ДДС на обаждане. За абонати на други оператори – 089 123 на цена според използвания тарифен план. GLOBUL не носи отговорност за технически грешки и пропуски в настоящото издание. Пълна информация за условията на промоциите и абонаментните програми – в представителните магазини на GLOBUL и на www.globul.bg

23


Globul 15.4-15.5  

Експериментирай с XPERIA X8 Отвори възприятията си Станете част от голямото семейство на GLOBUL 256K Wi-Fi Wi-Fi • • • • • + + + + 16M 8M...