Page 1

Просто избери

Nokia /XPLD Nok

Samsung S Sam msung *DOD[\6,,, *DOD[\ 6 ,,,

LG 2SWLPXV/ 2

февруари 2014 www.globul.bg

Със 100 лв. отстъпка всеки избор е правилен


239

лв.

ОФИЦИАЛНИЯТ СМАРТФОН

Офертата важи при сключване на нов 2-годишен договор за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 49.99


£ÛÈÐÏÌÈÃÁÊÒÆÒÆÄÁ

В броя

­ÏÇÆÃÆØÆÅÁÒÉÈÁÂÑÁÃÉÌØÆÉÍÁÙÆÐÑÁÈÎÉ×ÉØÆÉÍÁÙÆÍÎÏÄÏÐÏÅÁÑÛ×Ég¥ÏÑÉÅÁÎÆÒÉÚÆÓÆÉÈÎÆÎÁÅÁÍÆÒ ÎÆÚÏËÏÆÓÏÍÎÏÄÏÒÉÒÓÑÔÃÁ²ÆÄÁÎÁÉÒÓÉÎÁÒÆÄÁÆÍÏÍÆÎÓÛÓÁËÏÉÒËÁÙÅÁÒÆÒÅÏÂÉÆÙÒÐÑÆËÑÁÒÆÎÒÍÁÑÓÕÏÎÎÁ ÐÑÆËÑÁÒÎÁ×ÆÎÁ¡ËÏÅÏÒÆÄÁÒÉÏÓÌÁÄÁÌÓÁÈÉÃÁÇÎÁÐÏËÔÐËÁÎÆÐÏÅÍÉÎÁÃÁÊÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÓÁÎÉÓÔ˳ÆÒÁÍÎÏÄÏÉ ÒÛÒÒÉÄÔÑÎÏÒÓÚÆÓÉÅÏÐÁÅÎÁÓ®ÆÒÆËÏÌÆÂÁÊÉÑÁÈÄÛÑÎÉÎÁÓÁÓÛË°ÑÉÄÏÓÃÉÌÉÒÍÆотстъпки от 50 лв. и 100 лв.ÈÁ ×ÆÎÉÎÁÒÍÁÑÓÕÏÎÉÃÑÁÈÌÉØÎÉËÁÓÆÄÏÑÉÉÒÑÁÈÌÉØÎÉÓÁÑÉÕÎÉÐÌÁÎÏÃÆ £àÑÃÁÍÆØÆÎàÍÁÅÁÏÒÓÁÎÆÙÑÁÃÎÏÅÔÙÆÎ

3


£ÐÔÒÎÉÒÆÃ

ÄÁÌÁËÓÉØÆÒËÏÐÑÉËÌßØÆÎÉÆ Galaxy S4 A ctive

4 Galaxy S

oom Z 4 S y Galax

®ÁÊÅÏÂÑÉÓÆÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÃÒÆÍÆÊÒÓÃÏÓÏÎÁ6DPVXQJ*DOD[\ÚÆÓÆ ÃÐÆØÁÓÌàÓÒÔÎÉËÁÌÎÉÃÛÈÍÏÇÎÏÒÓÉ©ÈÂÏÑÛÓÆÓÃÏÊ Galaxy S4

35

90

ÌÃÍÆÒ

Galaxy S4 Active

34

50 ÌÃÍÆÒ

Galaxy S4 Zoom

26

50

ÌÃÍÆÒ

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ 6DPVXQJ*DOD[\6=RRP[ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\6$FWLYH[ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\6[ ÌÃ


Смартфони

£ÛÑÖÛÓÃ

ÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉÓÆÈÁÓÆ ²ÛÂÆÑÉÐÏÄÌÆÅÉÓÆÎÁÏËÏÌÎÉÓÆÒÌÉÅÆÑÉÓÆÒÑÆÅÒÍÁÑÓÕÏÎÉÓÆ °ÏÒÓÏàÎÎÏÂÑÁÔÈÃÁÎÆÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉÎàÍÁÅÁÒÁÐÑÆØËÁÈÁÓÆÂÒÐÑÏÄÑÁÍÁ GLOBUL WEB&TALK 49.99ËÏàÓÏÓÉÐÑÆÅÌÁÄÁ×ÆÌÉÍÉÎÔÓÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉÉ ÍÆÄÁÂÁÊÓÁÉÎÓÆÑÎÆÓÓÑÁÕÉËÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÁÒËÏÑÏÒÓ

HTC 2QH

на месец

ƒ 11.9 см (4.7") Super LCD3 капацитивен дисплей ƒ HTC Ultra Pixel камера ƒ Android OS Jelly Bean ƒ Четириядрен 1.7 GHz процесор

3990

лв.

Nexus

н на месец

ƒ ƒ ƒ ƒ

12.6 см (4.95") True HD IPS+ дисплей 8 МР камера със светкавица Android OS KitKat Snapdragon™ 800, четириядрен 2.3 GHz процесор

30

90 лв.

LG **% 13.2 см (5.2") Full HD IPS дисплей 13 MP камера с Full HD видеозапис Wi-Fi, Bluetooth v4.0, micro USB, NFC Android OS Jelly Bean, четириядрен 2.26 GHz процесор

50

29

лв.

Samsung *DOD[\1RWH ƒ 14.5 см (5.7") Super AMOLED дисплей ƒ 13 MP камера с HD видео ƒ Android OS Jelly Bean ƒ SnapdragonTM 800, четириядрен 2.3 GHz процесор на месец

на месец

ƒ ƒ ƒ ƒ

4390

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.Ìà ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ/***%[ ÌÃ1H[XV[ ÌÃ+7&2QH[ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\1RWH[ ÌÃ

лв.

5


®ÁÐÑÁÃÉ

ÚÁÒÓÌÉÃÉÈÂÏÑ ³ÆÈÉÒÍÁÑÓÕÏÎÉÒÁÒÐÆ×ÉÁÌÎÏÐÏÅÂÑÁÎÉÈÁÓÆÂÉÏÓÄÏÃÁÑàÓÎÁ ÉÈÉÒËÃÁÎÉàÓÁÓÉÈÁÒÓÉÌËÁØÆÒÓÃÏÉÕÔÎË×ÉÏÎÁÌÎÏÒÓ²ÐÑÏÄÑÁÍÁ GLOBUL WEB&TALK 49.99ÐÑÆÃËÌßØÃÁÙÌÆÒÎÏÍÆÇÅÔÑÁÂÏÓÁÉ ÈÁÂÁÃÌÆÎÉÆÂÆÈÅÁÍÉÒÌÉÙÈÁÐÏÓÑÆÂÌÆÎÉÆÓÏÒÉ

ТОП

¯µ¦±³¡

Samsung *DOD[\6,,3OXV ƒ ƒ ƒ ƒ

10.9 см (4.3") Super AMOLED Plus дисплей 8 MP камера, HD видео, радио, МР3 плейър Android OS, двуядрен 1.2 GHz процесор A-GPS поддръжка с Google Maps

239

лв.

Nokia /XPLD N LG 2SWLPXV/,, ƒ 10.9 см (4.3") капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера със светкавица ƒ Wi-Fi, Bluetooth v3.0, micro USB ƒ Android OS Jelly Bean, двуядрен 1 GHz процесор

109

лв.

6

159

лв.

ƒ 10.2 см (4") IPS LCD капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера с автофокус, МР3 плейър ƒ Wi-Fi, Bluetooth v4, micro USB ƒ Двуядрен 1 GHz процесор

89

лв.


Смартфони

Sony ;SHULD/ ƒ 10.9 см (4.3") капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера с Exmor RS™, HD видеозапис ƒ Android OS Jelly Bean ƒ Двуядрен 1 GHz процесор

129

лв.

Samsung *DOD[\&RUH'XDO ƒ 10.9 см (4.3") сензорен дисплей ƒ 5 МР камера със светкавица ƒ Android OS Jelly Bean, dual SIM слот ƒ Двуядрен 1.2 GHz процесор

189

лв.

Samsung *DOD[\6,,,PLQL ƒ ƒ ƒ ƒ

Super AMOLED капацитивен дисплей 5 MP камера, радио, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth v4.0, micro USB Android OS, двуядрен 1 GHz процесор

129

229

лв.

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÌÃ

7


=DÙÆÍÆÓàÃÁÚÏ ÅÏÂÑÉ

²ÎÁÊÅÏÂÑÉÓÆÓÆÌÆÕÏÎÉÏÓ6RQ\ ÒÉÈÁÙÆÍÆÓàÃÁÚÏÅÏÂÛÑÃÛÃÃÒÉØËÏ

;SHULD³­=&RPSDFW

30

50 ÌÃÍÆÒ

;SHULD³­=

37

50

ÌÃÍÆÒ

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ 6RQ\;SHULD=&RPSDFW[ ÌÃ6RQ\;SHULD=[ ÌÃ


Смартфони

£ÐÆØÁÓÌÉ

ÒÅÏÂÑÏÐÑÆÅÒÓÁÃàÎÆ

ТОП Т

¯µ¦±³¡ ¯ ²ÛÒÒÆÌÆË×ÉàÓÁÎÉÏÓÄÏÌÆÍÉÉÍÆÎÁÒÑÆÅÒÍÁÑÓÕÏÎÉÓÆÎÉÆÓÉÐÑÆÅÌÁÄÁÍÆ ÆÅÎÏÃÑÆÍÆÎÎÏÒÓÉÌÔÅÏÂÒÓÃÏÉÉÎÏÃÁ×ÉÉÃËÏÍÂÉÎÁ×ÉàÒÐÑÏÄÑÁÍÁ GLOBUL WEB&TALK 13.99

Samsung *DOD[\6PLQL ƒ 10.9 см (4.3'') Super AMOLED капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера със светкавица, радио ƒ Wi-Fi, Bluetooth v4, NFC, micro USB ƒ Android OS Jelly Bean, 1.7 GHz двуядрен процесор

3250

50

27

лв./мес.

лв./мес.

Nokia /XPLD ƒ 11.9 см (4.7") IPS LCD капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера със светкавица ƒ Microsoft Windows Phone 8 ƒ Qualcomm Snapdragon™ S4, двуядрен 1.2 GHz процесор

13

50

1890

лв./мес.

лв./мес.

HTC 2QHPLQL ƒ 10.9 см (4.3") Super LCD2 капацитивен дисплей ƒ HTC UltraPixel камера с Full HD видео ƒ Android OS Jelly Bean с HTC Sense ƒ Snapdragon 400, двуядрен 1.4 GHz процесор

2950

лв./мес.

Samsung *DOD[\6,,, ƒ ƒ ƒ ƒ

Super AMOLED капацитивен дисплей 8 MP камера с HD видео, радио, МР3 плейър Android OS 4.0.4 Четириядрен 1.4 GHz процесор

50

27

3250

лв./мес.

лв./мес.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.Ìà ÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ6DPVXQJ*DOD[\6PLQLÖ ÌÃ1RNLD/XPLDÖ ÌÃ+7&2QHPLQLÖ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\6,,,Ö ÌÃ

9


°ÌÁÎÉÑÁÊÔÒÐÆÙÎÏ Месечен Ме М есссе есечен есеч есе е сеч еч ече е че че ен н аб а бон она о на н амент ам аме а ме м ен е ент нт абонамент лв л в.)) ( лв.)

1000 минути

_

_

_

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

_

ËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

500 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

500 минути

120 минути

_

ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути 1000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 30 минути ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

2000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

80 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

_

_

500 минути 500 минути ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 250 MB ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

180 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

1000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 500 MB 1000 минути 30 минути ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ 500 MB

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

280 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

350 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

2000 минути 80 минути ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ 1000 MB

_

_

_

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

120 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

150 MB 180 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

250 MB 280 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

500 MB 350 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

700 MB 800 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

1500 MB _

_

_

1700 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

3000 MB

10


Аб о н а м е н т н и п р о г р а м и

¤ÏÃÏÑÉÙÎÁÍÁËÒ ÒÃÒÉØËÉÓÃÏÉ ÂÌÉÈËÉÉÐÑÉàÓÆÌÉ ÃÍÑÆÇÁÓÁÎÁ */2%8/

¤ÏÃÏÑÉÙÃÍÑÆÇÁÓÁÎÁ ÃÏÑÉÙ Ã ÍÑÆÇÁÓ */2%8/ÉÐÏÌÈÃÁÙ ÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ ÂÆÈÐÌÁÓÎÏÒÛÅÛÑÇÁÎÉÆ ÈÁ0DQFKHVWHU8QLWHG

°ÏÌÔØÁÃÁÙ ÍÎÏÄÏ °ÏÌÔØÁÃÁÙÍÎÏÄÏ ÍÉÎÔÓÉÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉ Ã¢ÛÌÄÁÑÉàÉØÔÇÂÉÎÁ ÉÒÛÑÕÉÑÁÙÁËÓÉÃÎÏ ÐÑÆÈÒÍÁÑÓÕÏÎÁÒÉ

°ÏÅÅÛÑÇÁÙÃÑÛÈËÁ ÒÐÑÉàÓÆÌÉÓÆÒÉÃ ÒÓÑÁÎÁÓÁÉØÔÇÂÉÎÁ ÅÏÑÉËÏÄÁÓÏÒÉÃ ÑÏÔÍÉÎÄ

¡ËÏÒÉÐÏÅÄÏÅÉÎÉ ÐÑÁÃÉÙËÁËÃÏÓÏÒÉ ÉÒËÁÙxÄÏÃÏÑÉÙÒ ÃÒÉØËÉÐÉÙÆÙ606É ÉÒÛÑÕÉÑÁÙÃÉÎÓÆÑÎÆÓ

¡ ¡ËÏÒÉÎÁÅ ÄÏÅÉÙÎÁÃÛÈÑÁÒÓ ÍÏÇÆÙÅÁÄÏÃÏÑÉÙ ÒÃÏÂÏÅÎÏÒÎÁÊ ÂÌÉÈËÉÓÆÒÉÖÏÑÁ

Месечен М есечен абонамент абонамент ( лв.))

300 минути 300 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

500 минути 500 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

10 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

100 MB

20 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

100 MB 30 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

®ÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÃÉÅÆÏÑÁÈÄÏÃÏÑÉ 606ÉÉ006ÉËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

30 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

®ÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÃÉÅÆÏÑÁÈÄÏÃÏÑÉ 606ÉÉ006ÉËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

60 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

_

100 MB

°ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÓÑÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ

11


¯ÓÅÁÊÒÆ ÎÁÈÁÂÁÃÌÆÎÉà ³ÆÈÉÓÆÌÆÕÏÎÉÓÉÅÁÃÁÓÎÏÃÉÉÈÍÆÑÆÎÉàÃÏÂÚÔÃÁÎÆÓÏÉÒÐÏÅÆÌàÎÆÓÏÉ ÎÉËÏÄÁÎÆÒÁÂÉÌÉÓÏÌËÏÃÁÅÏÒÓ ÛÐÎÉ

Sonyy ;SHULD(GXDO S ƒ ƒ ƒ ƒ

8.9 см (3.5") капацитивен дисплей 3.2 MP камера, радио, MP3 плейър Android OS, 1 GHz процесор 2 слота за SIM карта

99

149

лв.

лв.

ТОП Т

¯µ¦±³¡ ¯

Samsung *DOD[\<RXQJ ƒ ƒ ƒ ƒ

Alcatel2QH 7RXFK323& ƒ 8.9 см (3.5") сензорен дисплей ƒ 2 МР камера, МР3 плейър, радио ƒ Android OS Jelly Bean, двуядрен 1 GHz процесор ƒ Слот за micro SD карта до 32 GB

59 12

лв.

Alcatel 2QH 7RXFK323& ƒ ƒ ƒ ƒ

10.1 см (4.0") капацитивен TFT дисплей 3.2 MP камера, МР3 плейър, радио Wi-Fi, Bluetooth v4.0, micro USB Android OS, двуядрен 1.3 GHz процесор

89

лв.

8.3 см (3.27") капацитивен дисплей 3.2 MP камера, радио, МР3 плейър Android OS Jelly Bean Слот за micro SD карта памет

139

лв.


Смартфони

HTC 'HVLUH ƒ 8.9 см (3.5") сензорен дисплей ƒ 5 MP камера, MP3 плейър ƒ Android OS с HTC Sense ƒ Snapdragon S1, 1 GHz процесор

169

лв.

Samsung *DOD[\7UHQG3OXV \ ƒ ƒ ƒ ƒ

Alcatel2QH 7RXFK323& ƒ 11.4 см (4.5") капацитивен дисплей ƒ 5 МР камера МР3 плейър ƒ Android OS ƒ Двуядрен 1.3 GHz процесор

139

лв.

10.2 см (4.0") сензорен дисплей 5 МР камера със светкавица, радио Wi-Fi, Bluetooth v3.0, micro USB Android OS Jelly Bean, двуядрен 1.2 GHz процесор

169

лв.

Alcatel2QH 7RXFK,GROPLQL ƒ 10.9 см (4.3") IPS LCD дисплей ƒ 5 МР камера със светкавица ƒ Android OS Jelly Bean, двуядрен 1.3 GHz процесор р

189

лв..

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÌÃ

13


¯ÚÆÐÏÃÆØÆ ÉÎÓÆÑÎÆÓ

Избери абонаментна програма за мобилен интернет и сърфирай на воля с твоя лаптоп или таблет. за компютър и таблет

Start

1000

2500

5000

10 000

Включени МВ на максимално достижима скорост

500 MB

1000 MB

2500 MB

5000 MB

10 000 MB

Стандартен месечен абонамент

5.90 лв.

9.90 лв.

13.90 лв.

24.90 лв.

34.90 лв.

14

¨ÁÃÒÉØËÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÌÆÅÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÓÏÎÁ0%ÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÒËÏÑÏÒÓÓÁÎÁÃÑÛÈËÁÓÁÐÁÅÁÒÛÏÂÑÁÈÎÏÏÐÑÆÅÆÌÆÎÁÓÁÃÅÏÄÏÃÏÑÁÈÁÍÏÂÉÌÎÉÔÒÌÔÄÉ®ÆÉÈÑÁÈÖÏÅÃÁÎÉÓÆ ÃËÌßØÆÎÉ­£ÃÒÛÏÓÃÆÓÎÁÓÁÐÑÏÄÑÁÍÁÏÓÅÁÅÆÎÍÆÒÆ×ÎÆÒÆÐÑÆÖÃÛÑÌàÓÈÁÐÏÌÈÃÁÎÆÃÒÌÆÅÃÁÚ


Мобилен интернет

GLOBUL GoWeb TURBO

Включени МВ при абонаментна програма GLOBUL GoWeb: Цена

Unlimited Start 1 000

2 500

5 000

10 000

GoWeb Turbo S

3.90 лв.

250 MB

500 MB

1 250 MB

2 500 MB

5 000 MB

GoWeb Turbo M

6.90 лв.

500 MB

1 000 MB

2 500 MB

5 000 MB

10 000 MB

¡ËÓÉÃÉÑÁÊ*/2%8/*R:HE7XUERÎÁÁÅÑÆÒKWWSWXUEROSJOREXOEJÒÌÆÅËÁÓÏÒÉÉÈÑÁÈÖÏÅÉÌÃËÌßØÆÎÉÓÆ­%ÃÓÁÑÉÕÎÉàÒÉÐÌÁÎ °ÑÆÅÏÒÓÁÃÆÎÉàÓÓÑÁÕÉËÆÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÉÆÃÁÌÉÅÆÎÅÏËÑÁàÎÁÏÓØÆÓÎÉàÐÆÑÉÏÅ°ÏÃÆØÆÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÎÁZZZJOREXOEJ

Samsung *DOD[\7DE

на месец

ƒ Двуядрен процесор, 1.5 GHz ƒ 1.5 GB RAM, 16 GB вградена памет + слот за micro SD до 64 GB ƒ 20.3 см (8") TFT мултитъч дисплей (1280 x 800 px) ƒ Вграден 3G модем, A-GPS/GLONASS, Wi-Fi (B/G/N) dual-band, Bluetooth v4.0 ƒ Android OS Jelly Bean

2990

лв.

Samsung *DOD[\7DE ƒ ƒ ƒ ƒ

на месец

Двуядрен процесор, 1.6 GHz 1 GB RAM, 16 GB вградена памет + слот за micro SD до 64 GB 25.7 см (10.1") TFT мултитъч дисплей (1280 x 800 px) Вграден 3G модем, A-GPS/GLONASS, Wi-Fi (B/G/N) dual-band, Bluetooth v4.0 ƒ Android OS Jelly Bean

33

90 лв.

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÐÑÏÄÑÁÍD*/2%8/*R:HE81/,0,7('ÉÅÏÄÏÃÏÑÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÓÁÂÌÆÓÈÁÒÑÏËÏÓÍÆÒÆ×Á

15


³ÃÏÉÓÆ

ÏÎÌÁÊÎÍÏÍÆÎÓÉ Sony 9$,2

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel Pentium 2117U, 1.8 GHz ƒ 4 GB RAM, 500 GB твърд диск ƒ 39.4 см (15.5") дисплей с HD резолюция ƒ Видеокарта Intel HD Graphics ƒ HD камера с "Exmor R за PC" ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

4190 лв.

HP 3UR%RRN

на месец

ПОДАРЪК: Оригинална HP чанта

ƒ Двуядрен процесор AMD A4-4300M, 2.5 GHz ƒ 6 GB RAM, 750 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") матов дисплей с HD резолюция ƒ Видеокарта AMD Radeon HD 8750M, 2 GB ƒ Четец за пръстови отпечатъци ƒ Стерео говорители с DTS Sound+ ƒ Устойчива на разливане клавиатура с цифров пад ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

HP 3UR%RRN

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel 1000M, 1.8 GHz ƒ 4 GB RAM, 500 GB хибриден твърд диск с 8 GB SSD ƒ 43.9 см (17.3") матов дисплей с HD резолюция (1600 x 900 пиксела) и LED подсветка ƒ Видеокарта AMD Radeon HD 8750M, 1 GB ƒ Стерео говорители с DTS Sound+ ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

16

90

43

лв.

3990

лв.


Мобилен интернет

Подарък 3G модем

Снимката е илюстративна

Acer $VSLUH9 ƒ Двуядрен процесор Intel 1007U, 1.5 GHz ƒ 4 GB RAM, 500 GB твърд диск ƒ 35.5 см (14") дисплей с HD резолюция ƒ Видеокарта Intel HD Graphics ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, Bluetooth, USB 3.0 ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ на месец

²ÃÒÆËÉÐÑÆÎÏÒÉÍËÏÍÐßÓÛÑ ÐÏÌÔØÁÃÁÙÂÆÈÐÌÁÓÆÎ86% ÍÏÅÆÍÈÁ*ÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ ÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉ */2%8/*R:HE81/,0,7('

3790 лв.

Asus ;&&

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel 1007U, 1.5 GHz ƒ 6 GB RAM, 750 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция ƒ Видеокарта NVIDIA GeForce GT 720M, 2 GB ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, USB 3.0, HD камера ƒ SonicMaster аудио, клавиатура с цифров пад ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

4190

лв.

Toshiba 6DWHOOLWH& &

на месец

ƒ Двуядрен процесор Intel 1000M, 1.8 GHz ƒ 2 GB RAM, 500 GB твърд диск ƒ 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция ƒ Видеокарта Intel HD Graphics ƒ Wi-Fi (B/G/N), HDMI, Bluetooth, USB 3.0 ƒ Операционна система Windows 8 + ПОДАРЪК 3G МОДЕМ

37

90 лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÏÃÆØÆÏÓÍÆÒÆ×ÁÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÍÏÂÉÌÎÉÔÒÌÔÄÉÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ */2%8/*R:HE81/,0,7('ÉÉÅÏÄÏÃÏÑÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÐÑÆÎÏÒÉÍËÏÍÐßÓÛÑÈÁÒÑÏËÏÓÍÆÒÆ×Á¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÆÐÑÆÅÌÁÄÁÓÒÄÏÅÉÎÉÄÁÑÁÎ×Éà

17


°ÏÅÁÑÉÒÉ

Samsung HM3300 0XOWLSRLQW%OXHWRRWK 90

°ÑÁËÓÉØÎÉÓÆÁËÒÆÒÏÁÑÉÒÁØÔÅÆÒÎÏÅÏÐÛÌÎÆÎÉÆËÛÍÃÒÆËÉÓÆÌÆÕÏÎÉ ÒÐÏÌÔØÌÉÃÐÏÅÁÑÛËÈÁÓÆÂÉÓÃÏÉÓÆÂÌÉÈËÉ

Универсален калъф 6%63RFKH 90

21

лв.

59

35

18

лв.

лв.

лв.

iPhone 5/5S 6%6ÒÓÁÑÓÏÃÐÁËÆÓÃ 90

Miami Ink  3RNHU 90

39

Cellular Line калъф 6DPVXQJ*DOD[\6 90

37

12

лв.

Nokia BH-110 %OXHWRRWK 90

Miami Ink +HOO 90

12

лв.

Miami Ink 6NXOO 90

12

лв.

лв.

Miami Ink

6QDNH

12

90 лв.

Samsung Galaxy S4 6%6ÒÓÁÑÓÏÃÐÁËÆÓÃ 90

37

лв.

Miami Ink :LQJV 90

12

лв.


Смартфони

£ÒÉØËÏ

ÏÓËÏÆÓÏ ÉÍÁÙÎÔÇÅÁ

LG 2SWLPXV/,, ƒ ƒ ƒ ƒ

10.2 см (4") капацитивен дисплей 5 MP камера със светкавица Wi-Fi, Bluetooth v3.0, NFC, micro USB Android OS Jelly Bean

139*

189

лв.

лв.

²ÍÁÑÓÕÏÎÉÓÆËÏÉÓÏÐÏÅÂÑÁÖÍÆÈÁÓÆÂÒÆÄÁÒÁÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÏ ÅÏÒÓÛÐÎÉ£ÈÆÍÉÄÉÒÐÑÏÄÑÁÍÁGLOBUL WEB&TALK 13.99 É ÍÏÇÆÙÌÆÒÎÏÅÁÏÂÚÔÃÁÙÉÒÐÏÅÆÌàÙÒÐÑÉàÓÆÌÉ

Samsung *DOD[\)DPH H ƒ ƒ ƒ ƒ

8.9 см (3.5") капацитивен дисплей 5 MP камера, радио, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth, micro USB Android OS Jelly Bean, 1 GHz процесор

139*

189

лв.

лв.

Samsung *DOD[\$FH/D)OHXU ƒ ƒ ƒ ƒ

Сензорен PLS TFT дисплей 5 MP камера с автофокус Wi-Fi, Bluetooth v3, micro USB Android OS, двуядрен 800 MHz процесор

13

50**

1650

лв./мес.

лв./мес.

LG 2SWLPXV/ ƒ ƒ ƒ ƒ

11.9 см (4.7") IPS LCD дисплей 5 MP камера със светкавица Android OS Двуядрен 1 GHz процесор

50**

14

1950

лв./мес.

лв./мес.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.Ìà ¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÌÃÉÈÁÌÉÈÉÎÄ 6DPVXQJ*DOD[\$FH/D)OHXU[ ÌÃ/*2SWLPXV/[ ÌÃ

19


¥ÁÊÃÏÌàÎÁ

ÅÏÂÑÏÓÏÎÁÒÓÑÏÆÎÉÆ 7ÆÈÉÓÆÌÆÕÏÎÉÒÁÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÏÌÆÒÎÉÈÁÐÏÌÈÃÁÎÆÉÒÛÚÏÓÏÌËÏÃÁÕÔÎË×ÉÏÎÁÌÎÉ ©ÍÁÓ03ÐÌÆÊÛÑÉËÁÍÆÑÁÉÑÁÅÉÏÁÈÁÅÁÒÉÃÛÃÃÑÛÈËÁÒ×àÌÁÓÁÓÉÃÒÆÌÆÎÁÏÓ ÐÑÉàÓÆÌÉÉÐÏÈÎÁÓÉÓÉÄÉÐÑÆÅÌÁÄÁÍÆÒÐÑÏÄÑÁÍÁGLOBUL UNIVERSE 10.99.

Alcatel  ƒ 6.1 см (2.4") цветен дисплей ƒ 2 МР камера, радио, MP3 плейър ƒ Bluetooth v3.0, micro USB ƒ Слот за micro SD карта

ТОП

990

¯µ¦±³¡

лв.

Nokia  ƒ ƒ ƒ ƒ

100

Nokia  ƒ ƒ ƒ ƒ

лв.

TFT цветен дисплей VGA камера с видео MP3 плейър, GPRS, EDGE, Bluetooth Слот за micro SD карта памет до 32 GB

90

9

лв.

Alcatel  ƒ 4.6 см (1.8”) цветен дисплей ƒ VGA камера, МР3 плейър ƒ Bluetooth 3.0 ƒ Слот за micro SD карта до 16 GB

20

4.6 см (1.8”) цветен дисплей SMS, органайзер Фенерче, FM радио Време за разговори до 10 ч.

100

лв..


З а в се к и

Nokia  ƒ ƒ ƒ ƒ

6.1 см (2.4”) цветен дисплей 1.3 MP камера, МР3 плейър, радио Bluetooth 3.0, micro USB Слот за micro SD карта до 32 GB

3900

лв.

ТОП

¯µ¦±³¡

Nokia  ƒ ƒ ƒ ƒ

Дисплей с 256 000 цвята 3.2 МP камера, МР3 плейър Bluetooth v2.1, HSDPA, micro USB Слот за micro SD карта до 32 GB

00

49

Nokia $VKD ƒ 6.1 см (2.4") LCD дисплей ƒ 2 MP камера, МР3 плейър ƒ Слот за micro SD карта до 32 GB ƒ Пълна QWERTY клавиатура

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,9(56(

90

39

лв.

21


²ÃÛÑÇÉÒÆ

ÒÌßÂÉÍÉÓÆÖÏÑÁ

Абонаментна програма GLOBUL Home 5.90 ти дава всичко, което ти е нужно, за да се възползваш от предимствата на домашния телефон. GLOBUL HOME 5.90 Включени минути за разговори към национални фиксирани мрежи и мрежи от Зона 1 за международни разговори /месец

500 мин.

Включени минути към мобилната мрежа на GLOBUL /месец

100 мин.

Цена за разговори към номера от фиксираната мрежа на GLOBUL /минута

0.00 лв.

Стандартен месечен абонамент

5.90 лв.

Цена на телефонен апарат

0.00 лв.

Посочените условия и цени са валидни при сключване на нов 2-годишен договор за нов фиксиран номер за програма GLOBUL Home 5.90 до 28.02.2014 г. Абонатът може да избере безплатен фиксиран апарат от наличните модели, до изчерпване на количеството им. Пълна и актуална информация за тарифата и разпределението по международни зони – в цялата търговска мрежа на GLOBUL и на www.globul.bg.


Търсете актуалните ни оферти в цялата търговска мрежа на GLOBUL

www.germanos.bg www.globul.bg

www.globalnet.bg

www.internity.bg

стр. 6, 7, 9, 12 и 19 ¯ÓÒÓÛÐËÁÓÁÏÓÉÌÉÌÃÒÆÐÏÌÔØÁÃÁÐÑÉÐÏËÔÐËÁÃÂÑÏÊÉÌÉÒÆÏÓÑÁÈàÃÁÃÎÁÍÁÌÆÎÉÆÎÁÏÂÚÁÓÁ×ÆÎÁÒÛÏÓÃÆÓÎÏÃÎÏÒËÉÓÆÐÑÉÈÁÐÌÁÚÁÎÆÎÁÓÆÌÆÕÏÎÎÁÌÉÈÉÎÄ

стр. 10-11 ¯ÓÃÒÉØËÉÃËÌßØÆÎÉÃÐÁËÆÓÁÍÉÎÔÓÉÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(ÅÏÉÒÛÏÓÃÆÓÎÏÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(ÒÛÒÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÌà ÌÃÉÌÃÍÏÄÁÓÅÁÂÛÅÁÓÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÉÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÁ¨ÏÎÁ¯ÓÃÒÉØËÉÃËÌßØÆÎÉÃÐÁËÆÓÁ ÍÉÎÔÓÉÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/:(% 7$/.ÅÏÉÒÛÏÓÃÆÓÎÏÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/:(% 7$/.ÒÛÒÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÌÃÌÃÌà ÌÃÉÌÃÍÏÄÁÓÅÁÂÛÅÁÓÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÉÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÁ¨ÏÎÁ°ÏÒÏØÆÎÉàÓÂÑÏÊÍÉÎÔÓÉËÏÉÓÏÍÏÄÁÓÅÁÒÆ ÐÏÌÈÃÁÓÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÈÁÃÒàËÁÏÓÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(É*/2%8/:(% 7$/.ÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁ ÃÖÏÅàÚÉÏÂÁÇÅÁÎÉàÏÓÍÏÂÉÌÎÉÉÕÉËÒÉÑÁÎÉÎÏÍÆÑÁÏÓÃÒÉØËÉÍÑÆÇÉ ÉÈÖÏÅàÚÉÏÂÁÇÅÁÎÉàËÛÍÍÏÂÉÌÎÉÉÕÉËÒÉÑÁÎÉÎÏÍÆÑÁÏÓÍÑÆÇÉÎÁÏÐÆÑÁÓÏÑÉÃÅÛÑÇÁÃÉØÌÆÎËÉÎÁ¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈ ¨ÁÅÁÍÏÇÆÅÁÒÆÐÏÌÈÃÁÓÍÉÎÔÓÉÓÆÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄËÛͦÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÆÎÆÏÂÖÏÅÉÍÁÁËÓÉÃÁ×ÉàÎÁÔÒÌÔÄÁÓÁÑÏÔÍÉÎÄÐÑÉÐÑÉÌÏÇÉÍÉÓÆÈÁÓÏÃÁÐÑÏ×ÆÅÔÑÉÎÁ*/2%8/ ¨ÁÃÒÉØËÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÃËÌßØÆÎÉ0%ÒÌÆÅÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁÍÆÄÁÂÁÊÓÉÓÆÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÓÑÁÕÉËÛÓÚÆÂÛÅÆÒÛÒÒËÏÑÏÒÓÅÏNESVÉÎÆÒÆÐÑÉÌÁÄÁÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÏ ÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÆÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉÆÎÁÒËÏÑÏÒÓÓÁ °ÏÅÂÑÁÎÏÍÏÂÉÌÎÏÒÛÅÛÑÇÁÎÉÆÈÁ0DQFKHVWHU8QLWHGÎÁKWWSPDQXWGJOREXOEJÆÂÆÈÐÌÁÓÎÏÈÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,7('ÐÑÆÈÓÏØËÁÈÁÅÏÒÓÛÐ$31JOREXO ¨ÁÃÒÉØËÉÏÒÓÁÎÁÌÉÐÏÓÑÆÂÉÓÆÌÉÎÁ*/2%8/ÐÏÌÈÃÁÎÆÓÏÎÁÒÓÑÁÎÉ×ÁÓÁÆÃÛÈÍÏÇÎÏÐÑÆÈÓÏØËÁÈÁÅÏÒÓÛÐ$31JOREXOÒÌÆÅÁÂÏÎÉÑÁÎÆÈÁÔÒÌÔÄÁÓÁÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÒ¥¥² °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÎÁKWWSPDQXWGJOREXOEJ ¡ÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*HQHUDWLRQ*/2%8/ÒÁÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉÈÁÁÂÏÎÁÓÉÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÎÁÃÛÈÑÁÒÓÏÓÅÏÄÏÅÉÎÉ ¡ÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/ÒÁÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉÈÁÁÂÏÎÁÓÉÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÎÁÃÛÈÑÁÒÓÄÏÅÉÎÉÉÌÉÐÏÃÆØÆ °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ ¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÐÆÑÉÏÅÁÄÏÒÃÆÎÁËÏÉÈÑÉØÎÏÎÆÆÔËÁÈÁÎÐÏËÑÁÓÛËÒÑÏËÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁÏÓÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉÓÆÍÏÅÆÌÉÐÑÆÈÓÏÈÉÍÆÒÆ× */2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÈÁÐÑÏÍÆÎÉÎÁ×ÆÎÉÓÆÉÎÁØÁÌÎÉÓÆÅÁÓÉÎÁÏÂàÃÆÎÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÃÎÁÒÓÏàÚÉàËÁÓÁÌÏÄ£ÒÉØËÉ×ÆÎÉÒÁÒ¥¥²·ÆÎÉÓÆÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÓÁÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆÎÁÎÏÃÅÏÄÏÃÏÑÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁÎÁ*/2%8/£×ÆÎÁÓÁÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÓÏÎÆÆÃËÌßØÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÈÁÐÛÑÃÉàÍÆÒÆ× */2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÅÁÉÈÉÒËÃÁÐÑÉÁÂÏÎÉÑÁÎÆÐÑÆÅÐÌÁÚÁÎÆÎÁÍÆÒÆØÎÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÉÒÛÄÌÁÒÎÏÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÒÉÐÏÌÉÓÉËÁËÁËÓÏÉÅÁËÏÅÉÑÁÎàËÏÉÏÓÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÓÆÌÆÕÏÎÉ ÈÁÑÁÂÏÓÁÒÁÍÏÃÒÏÂÒÓÃÆÎÁÓÁÒÉÍÑÆÇÁ¯ÂÁÇÅÁÎÉàÓÁËÛÍ ÒÁÃÛÈÍÏÇÎÉÒÁÍÏÏÓÍÑÆÇÁÓÁÎÁ*/2%8/ÉÒÆÓÁËÒÔÃÁÓÐÏÌÃÒ¥¥²ÎÁÏÂÁÇÅÁÎÆ ¨ÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁÅÑÔÄÉÏÐÆÑÁÓÏÑÉÎÁ×ÆÎÁÒÐÏÑÆÅÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉàÓÁÑÉÕÆÎÐÌÁÎ*/2%8/ÎÆÎÏÒÉÏÓÄÏÃÏÑÎÏÒÓÈÁÓÆÖÎÉØÆÒËÉÄÑÆÙËÉÉÐÑÏÐÔÒËÉÃÎÁÒÓÏàÚÏÓÏÉÈÅÁÎÉÆ 23 °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


37

50

ÌÃÍÆÒ

Офертата важи за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 49.99 и за лизинг 24x37.50=900 лв.

Global  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you