Page 1

Светът е в твоите ръце март 2014 www.globul.bg

й

нт

на

ер

нет

Опоз св

ет

ан а м об и л н

ия

и


30

90

ÌÃÍÆÒ

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÉÈÁÌÉÈÉÎÄ[ ÌÃ


¢ÛÅÉÃÉÎÁÄÉÏÎÌÁÊÎ

В броя

®ÁØÁÌÏÓÏÎÁÐÑÏÌÆÓÓÁÃÉÎÁÄÉÎÏÒÉÒÛÒÒÆÂÆÒÉÇÆÌÁÎÉÆÈÁÐÑÏÍàÎÁ¡ÎÉÆÉÍÁÍÆÎÏÃÁÉÅÆàËÏàÓÏÒÔÅÏÃÏÌÒÓÃÉÆÚÆÒÐÏÅÆÌÉÍx ÐÑÆÅÌÁÄÁÍÆÓÉÅÁÂÛÅÆÙÏÚÆÐÏÁËÓÉÃÆÎÃÉÎÓÆÑÎÆÓËÛÅÆÓÏÉÅÁÒɳÏÃÁÆÃÛÈÍÏÇÎÏÒÎÁÙÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉ ÐÌÁÎÏÃÆÒÃËÌßØÆÎÉ­£ÈÁÓÃÏàÒÍÁÑÓÕÏÎÎÁÒÓÑÁÖÏÓÎÁ×ÆÎÁ¡ÒÛÚÏÉÒÓÑÁÖÏÓÎÉÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉÐÁËÆÓÉÈÁÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ */2%8/.OLNÁËÏÐÏÌÈÃÁÙÓÆÌÆÕÏÎÂÆÈÏÐÆÑÁ×ÉÏÎÎÁÒÉÒÓÆÍÁ «ÁËÓÏÃÒÆËÉÍÆÒÆ×ÉÒÆÄÁÒÍÆÐÏÅÂÑÁÌÉÈÁÓÆÂÎÁÊÁËÓÔÁÌÎÉÓÆÒÍÁÑÓÕÏÎÉx/**)OH[ÒÔÎÉËÁÌÎÁÉÈÃÉÓÁÕÏÑÍÁ6DPVXQJ*DOD[\6É 6PLQLÃÆØÆÉÃÒÓÉÌÆÎØÆÑÆÎ×ÃàÓÉÌÉÒÆÈÁÂÁÃÌàÃÁÊÎÁÉÎØÏÃÆËÑÁÎÒ1RNLD/XPLD

¡ËÏÒÉÓÑÁÅÉ×ÉÏÎÁÌÉÒÓÉ ÐÑÆÅÐÏØÉÓÁÙËÌÁÒÉØÆÒËÉÓÆÓÆÌÆÕÏÎÉ ÉÍÁÍÆÎÏÃÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÆÎÐÁËÆÓÈÁ ÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ*/2%8/.OLN ¨ÁÆÅÎÏÒÂÑÁÔÈÛÑÁOpera MiniÚÆ ÒÉÒÐÏËÏÆÎÈÁÑÁÈÖÏÅÉÓÆÒÉÅÏËÁÓÏ ÒÛÑÕÉÑÁÙÃÍÑÆÇÁÓÁ¡ËÓÉÃÉÑÁ ÒÆÐÏÃÆØÆÏÓÌÆÒÎÏÉÍÏÇÆÙÅÁÄÏ ÉÈÐÑÏÂÃÁÙбезплатно за 30 дни °ÏÅÑÏÂÎÏÒÓÉÚÆÏÓËÑÉÆÙÎÁÒÓÑ

3


¨ÁÂÁÃÌÆÎÉÆ ÃvÆËÑÁÎ

LUMIA 1520 ɭʉʒʏʑʋʗʛʖʉʚʖʑʕʓʑʛʎʚʑ ʚ1RNLD6WRU\WHOOHU 033XUH9LHZʓʉʕʎʙʉ ɬʗʔʨʕq ʚʕ SIXOO+'ʍʑʚʘʔʎʒ ɫʌʙʉʍʎʖ0LFURVRIW‰2Ʈ FH‰ʘʉʓʎʛ ʚ:RUG([FHOʑ3RZHUSRLQW ɱʐʊʎʙʑʑʚʋʉʔʑʗʛʖʉʍ ʐʉʊʉʋʖʑʑʘʗʔʎʐʖʑʘʙʑʔʗʏʎʖʑʨ

45

90

ÌÃÍÆÒ

¯ÕÆÑÓÁÓÁÃÁÇÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÉÈÁÌÉÈÉÎÄ[ ÌÃ


³ÃÏàÓÁØÁÒÓÉ×Á ÏÓÂÛÅÆÚÆÓÏÒÆÄÁ

Смартфони

Sony ;SHULD=FRPSDFW ƒ 10.9 см (4.3") HD TRILUMINOS™ дисплей ƒ 20.7 MP камера с Exmor RS™ ƒ Android OS Jelly Bean ƒ Snapdragon™ 800, четириядрен 2.2 GHz процесор

3050

ÌÃÍÆÒ

°ÏÒÓÉÄÎÉÃÉÒÏËÉ×ÆÌÉÒÃÒÆËÉÆÅÉÎÏÓÓÆÈÉÒÓÑÁÖÏÓÎÉÒÍÁÑÓÕÏÎÉ ÒÃÐÆØÁÓÌàÃÁÚÉÉÎÏÃÁÓÉÃÎÉÕÔÎË×ÉɳÆÉÅÃÁÓÒÐÑÏÄÑÁÍÁ */2%8/:(% 7$/.ËÏàÓÏÓÉÅÁÃÁÍÉÎÔÓÉÉ­£ ÈÁÅÁÑÆÁÌÉÈÉÑÁÙÅÏÑÉÎÁÊÅÑÛÈËÉÓÆÉÅÆÉ

Sony ;SHULD= ƒ ƒ ƒ ƒ

12.7 см (5”) Full HD дисплей 20.7 MP камера с Exmor RS™ Androi Android OS Jelly Bean, TrackIDTM TV5 Snapdragon™ 800, Snapdr четири четириядрен 2.2 GHz процесор

3750

ÌÃÍÆÒ

Samsung *DOD[\1RWH ƒ ƒ ƒ ƒ

14.5 см (5.7") Super AMOLED дисплей 13 MP камера с HD видео Android OS Jelly Bean SnapdragonTM 800, четириядрен 2.3 GHz процесор

4390

ÌÃÍÆÒ

LG *)OH[ ƒ ƒ ƒ ƒ

15.2 см (6.0") POLED извит дисплей 13 МР камера със светкавица Android OS Jelly Bean Snapdragon™ 800, четириядрен 2.26 GHz процесор

5250

ÌÃÍÆÒ

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.Ìà ÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØ ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ6RQ\;SHULD=FRPSDFWÖ ÌÃ6RQ\;SHULD=Ö ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\1RWHÖ ÌÃ/**)OH[Ö ÌÃ

5


´ÒÍÉÖÎÉÒÆ С програма GLOBUL WEB&TALK 16.99 лв.

ТОП

¯µ¦±³¡

Nokia /XPLD ƒ ƒ ƒ ƒ

LG 2SWLPXV/,, ƒ 10.9 см (4.3") капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера със светкавица ƒ Wi-Fi, Bluetooth v3.0, micro USB ƒ Android O OS Jelly Bean, двуядрен 1 G GHz процесор

11.9 см (4.7") IPS LCD капацитивен дисплей 5 MP камера със светкавица, радио Microsoft Windows Phone 8 Qualcomm Snapdragon™ S4, двуядрен 1.2 GHz процесор

249

249

лв.

Samsung *DOD[\&RUH'XDO ƒ ƒ ƒ ƒ

10.9 см (4.3") сензорен дисплей 5 МР камера със светкавица Android OS Jelly Bean, dual SIM слот Двуядрен 1.2 GHz процесор

289 6

лв.

лв.


Смартфони

Samsung *DOD[\6,,,PLQL ƒ ƒ ƒ ƒ

Super AMOLED капацитивен дисплей 5 MP камера, радио, МР3 плейър Wi-Fi, Bluetooth v4.0, micro USB Android OS, двуядрен 1 GHz процесор

259

ТОП

¯µ¦±³¡

лв.

Sony ;SHULD/ ƒ 10.9 см (4.3") капацитивен дисплей ƒ 8 MP камера с Exmor RS™, HD видеозапис ƒ Android OS Jelly Bean ƒ Двуядрен 1 GHz процесор

279

лв.

LG 2SWLPXV/,, ƒ 10.2 см (4") капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера със светкавица ƒ Wi-Fi, Bluetooth v3.0, NFC, micro USB ƒ Android OS Jelly Bean

129

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÌÃ

7


©ÈàÚÎÉÃØÆÑÎÏ ²ÛÑÕÉÑÁÊÒÛÒÒÓÉÌÉÒÐÏÅÆÌàÊÒÔÅÉÃÉÓÆÌÎÉÓÆÕÔÎË×ÉÉÎÁÓÆÈÉÅÃÁÒÍÁÑÓÕÏÎÁ 6DPVXQJ*DOD[\6É6PLQLÃÆØÆÒÆÐÑÆÅÌÁÄÁÓÉÃÉÈÉÒËÁÎÏØÆÑÎÏÈÁÚÏÓÏ ÉÍÉÅÇÛÓÆÒÛÚÏÓÏÌËÏÃÁÃÁÇÆÎËÏÌËÏÓÏÉÕÔÎË×ÉÏÎÁÌÎÏÒÓÓÁ

Galaxy S4 mini Black edition

18

90 ÌÃÍÆÒ Ò

Galaxy S4 Black edition

35

90 ÌÃÍÆÒ

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ 6DPVXQJ*DOD[\6PLQL%ODFNHGLWLRQ[ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\6%ODFNHGLWLRQ[ ÌÃ


¯ØÁÑÏÃÁÊ ÒÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉ Samsung *DOD[\6,,, ƒ ƒ ƒ ƒ

Super AMOLED капацитивен дисплей 8 MP камера с HD видео, радио, МР3 плейър Android OS Четириядрен 1.4 GHz процесор

25

Смартфони ©ÈÂÆÑÉÏÓÌÉØÎÏÓÏÑÆÙÆÎÉÆÈÁ ÑÁÈÄÏÃÏÑÉÉÉÎÓÆÑÎÆÓ¤ÏÌÆÍÉÓÆ ÅÉÒÐÌÆÉÉÃÐÆØÁÓÌàÃÁÚÉ ÐÁÑÁÍÆÓÑÉÒÁÃÉÎÁÄÉÐÑÁÃÉÌÆÎ ÉÈÂÏѲÓàÖÐÏÌÔØÁÃÁÙÉ ÍÉÎÔÓÉÉ­£ÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÁ ÒËÏÑÏÒÓÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÓÁÐÑÏÄÑÁÍÁ */2%8/:(% 7$/.

HTC 2QHPLQL ƒ 10.9 см (4.3") Super LCD2 капацитивен дисплей ƒ HTC UltraPixel камера с Full HD видео ƒ Android OS Jelly Bean с HTC Sense ƒ Snapdragon 400, двуядрен 1.4 GHz процесор

2090

50

ÌÃÍÆÒ

ÌÃÍÆÒ

ТОП

¯µ¦±³¡

HTC 2QH ƒ 11.9 см (4.7") Super LCD3 капацитивен дисплей ƒ HTC Ultra Pixel камера ƒ Android OS Jelly Bean ƒ Четириядрен 1.7 GHz процесор

3950

ÌÃÍÆÒ

Samsung *DOD[\6$FWLYH ƒ 12.7 см (5") Full HD сензорен дисплей ƒ 8 MP HD камера със светкавица ƒ Android Jelly Bean, четириядрен 1.9 GHz процесор ƒ IP67 сертификат - прахо- и водоустойчив

3450

ÌÃÍÆÒ

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁØÁÒÓÎÉÌÉ×ÁÎÁÒÓÏàÚÉÁÂÏÎÁÓÉÎÁ*/2%8/ÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÉÄÏÅÉÙÎÉÅÏÄÏÃÏÑÉÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.Ìà ÉÈÁÌÉÈÉÎÄÎÁÒÌÆÅÎÉÓÆÁÐÁÑÁÓÉ+7&2QHPLQL[ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\6,,,[ ÌÃ6DPVXQJ*DOD[\6$FWLYH[ ÌÃ+7&2QH[ ÌÃ

9


¦ÅÎÏÅÏÂÑÏÎÁØÁÌÏ С програма GLOBUL WEB&TALK 13.99 лв.

Samsung *DOD[\<RXQJ ƒ ƒ ƒ ƒ

8.3 см (3.27") капацитивен дисплей 3.2 MP камера, радио, МР3 плейър Android OS Jelly Bean Слот за micro SD карта памет

139

лв.

ТОП

¯µ¦±³¡

Samsung \ *DOD[\7UHQG3OXV ƒ 10.2 см (4.0") сензорен дисплей ƒ 5 МР камера със светкавица, радио ƒ Wi-Fi, Bluetooth v3.0, micro USB ƒ Android OS Jelly Bean, двуядрен 1.2 GHz процесор

169

Alcatel 2QH 7RXFK323& ƒ ƒ ƒ ƒ

8.9 см (3.5") сензорен дисплей 2 МР камера, МР3 плейър, радио Android OS Jelly Bean, двуядрен 1 GHz процесор Слот за micro SD карта до 32 GB

59

лв.

10

лв.


Смартфони

HTC 'HVLUH ƒ ƒ ƒ ƒ

8.9 см (3.5") сензорен дисплей 5 MP камера, MP3 плейър Android OS с HTC Sense Snapdragon S1, 1 GHz процесор

159

лв.

Alcatel2QH 7RXFK,GROPLQL ƒ 10.9 см (4.3") IPS LCD дисплей ƒ 5 МР камера със светкавица ƒ Android OS Jelly Bean, двуядрен 1.3 GHz процесор

Nokia N okia / /XPLD XPLD  ƒ 10.2 см (4") IPS LCD капацитивен дисплей ƒ 5 MP камера с автофокус, МР3 плейър ƒ Wi-Fi, Bluetooth v4, micro USB ƒ Двуядрен 1 GHz процесор

189

лв.

189

лв.

ТОП

¯µ¦±³¡ ¡

Sony ;SHULD(GXDO ƒ ƒ ƒ ƒ

8.9 см (3.5") капацитивен дисплей 3.2 MP камера, радио, MP3 плейър Android OS, 1 GHz процесор 2 слота за SIM карта

99

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/:(% 7$/.ÌÃ

11


Опознай света на мобилния интернет без притеснения за сметката с допълнителен пакет GLOBUL Klik. Активирай с безплатен SMS с текст Klik на номер 200 и пробвай свободно 30 д и телефон на достъ изпробвай дни. Избери достъпна цена!

Nokia 

Nokia 

ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

6.1 см (2.4”) цветен дисплей 1.3 MP камера, МР3 плейър, радио Bluetooth 3.0, micro USB Слот за micro SD карта до 32 GB

39

лв.

Дисплей с 256 000 цвята 3.2 МP камера, МР3 плейър Bluetooth v2.1, HSDPA, micro USB Слот за micro SD карта до 32 GB

49

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÈÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÓÁÃÁÇÁÓÐÑÉÈÁËÔÐÔÃÁÎÆÓÏÉÍÃÂÑÏÊÉÒËÌÎÁÎÏÃÄÏÅÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÒÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,9(56(ÅÏÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ ¥ÏÐÐÁËÆÓÈÁÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ*/2%8/.OLNÃËÌ­%ÈÁÐÏÌÈÃÁÎÆÒÁÍÏÐÑÆÈ2SHUD0LQLÂÑÁÔÈÛÑÉ0%ÎÆÐÑÆÈ2SHUD0LQLÎÁÍÁËÒÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÎÁÍÆÒÆײÌÆÅÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁÃËÌ0%ÒËÏÑÏÒÓÓÁÐÁÅÁÅÏNESV ¡ËÏÎÆÂÛÅÆÅÆÁËÓÉÃÉÑÁÎÐÑÆÅÉÉÈÓÉØÁÎÆÓÏÎÁÅÎÐÑÏÂÆÎÐÆÑÉÏÅ*/2%8/.OLNÒÆÓÑÁÎÒÕÏÑÍÉÑÁÃÂÆÈÒÑÏØÆÎÐÁËÆÓÒÍÆÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌðÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàxÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


Как да активирам GLOBUL Klik? Ако си на абонаментна програма, активирай пакета по един от начините, описани по-долу: • в магазин от търговската мрежа на GLOBUL • чрез безплатен SMS с кода на избрания от теб пакет на кратък номер 200

Вид на пакета

Месечен абонамент

Включени MB през Opera Mini

Включени MB извън Opera Mini

Код на пакета

безсрочен

4,50 лв. 3,50 лв.

50 MB 50 MB + 25 MB промоция

K1 или Klik

срочен

500 MB 500 MB + 250 MB промоция

K2

Ако използваш предплатените услуги на GLOBUL, можеш да активираш пакета чрез безплатен SMS с кода на избрания от теб пакет на кратък номер 200

Вид на пакета

Месечен абонамент

Включени MB през Opera Mini

Включени MB извън Opera Mini

Код на пакета

дневен седмичен

1,50 лв. 2,50 лв.

150 MB

10 MB

месечен

5,00 лв.

250 MB 500 MB

15 MB 30 MB

K3 K4

Важно: при активиране на GLOBUL Klik ще получиш безплатен SMS с линк за изтегляне на браузър Opera Mini (http://m.opera.com), инсталирането на приложението отнема не повече от минута.

K5


©ÎÓÆÑÎÆÓ ÈÁÃÒÉØËÉ

¥ÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉàÓÐÁËÆÓÈÁÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ GLOBUL KlikÓÉÐÏÈÃÏÌàÃÁÅÁÐÑÏÃÆÑàÃÁÙ ÐÏÚÁÓÁÒÉÅÁÒÐÏÅÆÌàÙÒÐÑÉàÓÆÌÉÉÅÁ ÒÉÃÉÎÁÄÉÉÎÕÏÑÍÉÑÁÎÂÆÈÅÁÍÉÒÌÉÙÈÁ ÒÍÆÓËÁÓÁÒÉ£ÒÉØËÏËÏÆÓÏÓÉÓÑàÂÃÁÆ ÍÏÂÉÌÆÎÓÆÌÆÕÏÎÉÂÑÁÔÈÛÑOpera Mini ÒËÏÊÓÏÅÁÒÛÑÕÉÑÁÙÒÃÏÂÏÅÎÏ ³ÏÊÏÐÓÉÍÉÈÉÑÁÉÎÓÆÑÎÆÓÒÓÑÁÎÉ×ÉÓÆ ÈÁÏÓÌÉØÆÎÉÈÄÌÆÅÎÁÅÉÒÐÌÆàÉÐÏÓÏÈÉ ÎÁØÉÎÓÆÒÆÈÁÑÆÇÅÁÓÏÚÆÐÏÂÛÑÈÏ

ТОП

¯µ¦±³¡

Alcatel  ƒ 4.6 см (1.8”) цветен дисплей ƒ VGA камера, МР3 плейър ƒ Bluetooth 3.0 ƒ Слот за micro SD карта до 16 GB

Nokia 'XDO ƒ ƒ ƒ ƒ

TFT цветен дисплей VGA камера, Bluetooth, фенерче Слот за micro SD карта до 32 GB

4

90

лв.

100

Nokia 

ƒ ƒ ƒ ƒ

лв.

6.1 см (2.4") LCD дисплей 1.3 MP камера, радио, МР3 плейър Слот за micro SD карта до 32 GB До 20 часа време за разговори

39

00 лв.

Nokia  ƒ ƒ ƒ ƒ

14

TFT цветен дисплей VGA камера с видео MP3 плейър, GPRS, EDGE, Bluetooth Слот за micro SD карта памет до 32 GB

990

лв.


З а в се к и

й

ет

Alcatel 

нт

на

ер

нет

Опоз св

и ан а м о би лн

я

и

ƒ 6.1 см (2.4") цветен дисплей ƒ 2 МР камера, радио, MP3 плейър ƒ Bluetooth v3.0, micro USB ƒ Слот за micro SD карта

14

90

лв.

Nokia & ƒ ƒ ƒ ƒ

Цветен дисплей VGA камера, радио, МР3 плейър Bluetooth v2.1, micro USB Слот за micro SD карта до 32 GB

1900

лв.

Nokia  плей ƒ 6.1 см (2.4") TFT дисплей вица ƒ 5 MP камера със светкавица w itter ƒ Series 40, Java games, Facebook, Twitter 2 GB ƒ Слот за micro SD карта до 3 32

Nokia $VKD ƒ 6.1 см (2.4") LCD дисплей ƒ 2 MP камера, МР3 плейър ƒ Слот за micro SD карта до 32 GB ƒ Пълна QWERTY клавиатура

149

00

лв.

3990

лв.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,9(56(ÌÃ

15


°ÌÁÎÉÑÁÊÔÒÐÆÙÎÏ Месечен Месе Ме М сече чен н абон аб онам он амен ам ентт ен абонамент лв.) ( лв .))

1000 минути

_

500 минути 500 минути

_

_

_

120 минути

_

ËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути 1000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 30 минути ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

2000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

80 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

500 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

500 минути ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 250 MB 1000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

1000 минути ËÛÍÕÉËÒÉÑÁÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ 500 MB 1000 минути 30 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

500 MB

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

180 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

280 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

350 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

_

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000 минути 80 минути ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ 1000 MB

_

_

_

_

120 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

150 MB

180 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

250 MB

280 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

500 MB

350 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

700 MB

800 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

1500 MB

_

_

_

1700 минути

ËÛÍÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉɨÏÎÁ ÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ

3000 MB

16


«ÏÄÁÓÏÉÍÁÙÎÔÇÅÁÏÓÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÉ0% ÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÁÒËÏÑÏÒÓÈÁÓÃÏàÒÍÁÑÓÕÏÎÃÈÆÍÉÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÆÎ ÐÁËÆÓÈÁÍÏÂÉÌÆÎÉÎÓÆÑÎÆÓ*/2%8/*R:HE7XUER

GLOBUL UNITED 

100 MB

ÌÃÌÃÌÃ

GLOBUL UNITED

200 MB

ÌÃ

GLOBUL WEB&TALK 

100 MB

ÌÃÌÃÌÃ

200 MB

ÌÃÌÃÌÃ

GLOBUL WEB&TALK  Generation GLOBUL

100 MB

Месечен Месе Ме сече чен н абон аб бонам амен ентт абонамент .)) ( лв лв.)

300 минути 300 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

500 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

500 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000 минути

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

2000 SMS

ËÛÍÍÏÂÉÌÎÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/

10 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

100 MB

20 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

100 MB

30 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

100 MB

®ÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÃÉÅÆÏÑÁÈÄÏÃÏÑÉ 606ÉÉ006ÉËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

30 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

®ÆÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉ ÃÉÅÆÏÑÁÈÄÏÃÏÑÉ 606ÉÉ006ÉËÛÍ ÎÏÍÆÑÁÏÓ*/2%8/

60 минути

ËÛÍÅÑÔÄÉÎÁ×ÉÏÎÁÌÎÉÍÑÆÇÉ

_

°ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÓÑÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ

17


Търсете актуалните ни оферти в цялата търговска мрежа на GLOBUL

www.germanos.bg

www.globul.bg

www.globalnet.bg

www.internity.bg

стр. 16-17 ¯ÓÃÒÉØËÉÃËÌßØÆÎÉÃÐÁËÆÓÁÍÉÎÔÓÉÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(ÅÏÉÒÛÏÓÃÆÓÎÏÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(ÒÛÒÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÌà ÌÃÉÌÃÍÏÄÁÓÅÁÂÛÅÁÓÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÉÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÁ¨ÏÎÁ¯ÓÃÒÉØËÉÃËÌßØÆÎÉÃÐÁËÆÓÁ ÍÉÎÔÓÉÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/:(% 7$/.ÅÏÉÒÛÏÓÃÆÓÎÏÈÁÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/:(% 7$/.ÒÛÒÒÓÁÎÅÁÑÓÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÌÃÌÃÌà ÌÃÉÌÃÍÏÄÁÓÅÁÂÛÅÁÓÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÉÈÁÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉËÛÍÎÏÍÆÑÁÏÓÍÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÁ¨ÏÎÁ°ÏÒÏØÆÎÉàÓÂÑÏÊÍÉÎÔÓÉËÏÉÓÏÍÏÄÁÓÅÁÒÆ ÐÏÌÈÃÁÓÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄæÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÈÁÃÒàËÁÏÓÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/81,9(56(É*/2%8/:(% 7$/.ÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁ ÃÖÏÅàÚÉÏÂÁÇÅÁÎÉàÏÓÍÏÂÉÌÎÉÉÕÉËÒÉÑÁÎÉÎÏÍÆÑÁÏÓÃÒÉØËÉÍÑÆÇÉ ÉÈÖÏÅàÚÉÏÂÁÇÅÁÎÉàËÛÍÍÏÂÉÌÎÉÉÕÉËÒÉÑÁÎÉÎÏÍÆÑÁÏÓÍÑÆÇÉÎÁÏÐÆÑÁÓÏÑÉÃÅÛÑÇÁÃÉØÌÆÎËÉÎÁ¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈ ¨ÁÅÁÍÏÇÆÅÁÒÆÐÏÌÈÃÁÓÍÉÎÔÓÉÓÆÈÁÑÁÈÄÏÃÏÑÉÃÑÏÔÍÉÎÄËÛͦÃÑÏÐÆÊÒËÉàÒÛßÈÆÎÆÏÂÖÏÅÉÍÁÁËÓÉÃÁ×ÉàÎÁÔÒÌÔÄÁÓÁÑÏÔÍÉÎÄÐÑÉÐÑÉÌÏÇÉÍÉÓÆÈÁÓÏÃÁÐÑÏ×ÆÅÔÑÉÎÁ*/2%8/ ¨ÁÃÒÉØËÉÐÑÏÄÑÁÍÉÒÃËÌßØÆÎÉ0%ÒÌÆÅÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁÍÆÄÁÂÁÊÓÉÓÆÎÁÍÁËÒÉÍÁÌÎÏÅÏÒÓÉÇÉÍÁÒËÏÑÏÒÓÓÑÁÕÉËÛÓÚÆÂÛÅÆÒÛÒÒËÏÑÏÒÓÅÏNESVÉÎÆÒÆÐÑÉÌÁÄÁÅÏÐÛÌÎÉÓÆÌÎÏ ÏÄÑÁÎÉØÆÎÉÆÐÏÏÓÎÏÙÆÎÉÆÎÁÒËÏÑÏÒÓÓÁ °ÏÅÂÑÁÎÏÍÏÂÉÌÎÏÒÛÅÛÑÇÁÎÉÆÈÁ0DQFKHVWHU8QLWHGÎÁKWWSPDQXWGJOREXOEJÆÂÆÈÐÌÁÓÎÏÈÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁ*/2%8/81,7('ÐÑÆÈÓÏØËÁÈÁÅÏÒÓÛÐ$31JOREXO ¨ÁÃÒÉØËÉÏÒÓÁÎÁÌÉÐÏÓÑÆÂÉÓÆÌÉÎÁ*/2%8/ÐÏÌÈÃÁÎÆÓÏÎÁÒÓÑÁÎÉ×ÁÓÁÆÃÛÈÍÏÇÎÏÐÑÆÈÓÏØËÁÈÁÅÏÒÓÛÐ$31JOREXOÒÌÆÅÁÂÏÎÉÑÁÎÆÈÁÔÒÌÔÄÁÓÁÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÌÃÒ¥¥² °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÎÁKWWSPDQXWGJOREXOEJ ¡ÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*HQHUDWLRQ*/2%8/ÒÁÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉÈÁÁÂÏÎÁÓÉÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÎÁÃÛÈÑÁÒÓÏÓÅÏÄÏÅÉÎÉ ¡ÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÐÑÏÄÑÁÍÉ*/2%8/ÒÁÐÑÆÅÎÁÈÎÁØÆÎÉÈÁÁÂÏÎÁÓÉÕÉÈÉØÆÒËÉÌÉ×ÁÎÁÃÛÈÑÁÒÓÄÏÅÉÎÉÉÌÉÐÏÃÆØÆ °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÈÁÐÆÑÉÏÅÁÉÔÒÌÏÃÉàÓÁÎÁÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÏÕÆÑÓÉÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÉÓÆÐÑÏÄÑÁÍÉÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ ¯ÕÆÑÓÉÓÆÒÁÃÁÌÉÅÎÉÈÁÐÆÑÉÏÅÁÄÏÒÃÆÎÁËÏÉÈÑÉØÎÏÎÆÆÔËÁÈÁÎÐÏËÑÁÓÛËÒÑÏËÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁÏÓÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉÓÆÍÏÅÆÌÉÐÑÆÈÓÏÈÉÍÆÒÆ× */2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÈÁÐÑÏÍÆÎÉÎÁ×ÆÎÉÓÆÉÎÁØÁÌÎÉÓÆÅÁÓÉÎÁÏÂàÃÆÎÉÓÆÐÑÆÅÌÏÇÆÎÉàÃÎÁÒÓÏàÚÉàËÁÓÁÌÏÄ£ÒÉØËÉ×ÆÎÉÒÁÒ¥¥²·ÆÎÉÓÆÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÁÓÁÒÁÃÁÌÉÅÎÉÐÑÉ ÐÏÅÐÉÒÃÁÎÆÎÁÎÏÃÅÏÄÏÃÏÑÒÁÂÏÎÁÍÆÎÓÎÁÐÑÏÄÑÁÍÁÎÁ*/2%8/£×ÆÎÁÓÁÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÓÏÎÆÆÃËÌßØÆÎÍÆÒÆØÆÎÁÂÏÎÁÍÆÎÓÈÁÐÛÑÃÉàÍÆÒÆ× */2%8/ÒÉÈÁÐÁÈÃÁÐÑÁÃÏÓÏÅÁÉÈÉÒËÃÁÐÑÉÁÂÏÎÉÑÁÎÆÐÑÆÅÐÌÁÚÁÎÆÎÁÍÆÒÆØÎÉÁÂÏÎÁÍÆÎÓÉÒÛÄÌÁÒÎÏÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÒÉÐÏÌÉÓÉËÁËÁËÓÏÉÅÁËÏÅÉÑÁÎàËÏÉÏÓÐÏÒÏØÆÎÉÓÆÓÆÌÆÕÏÎÉ ÈÁÑÁÂÏÓÁÒÁÍÏÃÒÏÂÒÓÃÆÎÁÓÁÒÉÍÑÆÇÁ¯ÂÁÇÅÁÎÉàÓÁËÛÍ ÒÁÃÛÈÍÏÇÎÉÒÁÍÏÏÓÍÑÆÇÁÓÁÎÁ*/2%8/ÉÒÆÓÁËÒÔÃÁÓÐÏÌÃÒ¥¥²ÎÁÏÂÁÇÅÁÎÆ ¨ÁÁÂÏÎÁÓÉÎÁÅÑÔÄÉÏÐÆÑÁÓÏÑÉÎÁ×ÆÎÁÒÐÏÑÆÅÉÈÐÏÌÈÃÁÎÉàÓÁÑÉÕÆÎÐÌÁÎ*/2%8/ÎÆÎÏÒÉÏÓÄÏÃÏÑÎÏÒÓÈÁÓÆÖÎÉØÆÒËÉÄÑÆÙËÉÉÐÑÏÐÔÒËÉÃÎÁÒÓÏàÚÏÓÏÉÈÅÁÎÉÆ °ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJ


17

90 ÌÃÍÆÒ

ОФИЦИАЛНИЯТ СМАРТФОН

Офертата важи за частни лица, настоящи абонати на GLOBUL, при сключване на нови 2-годишни договори за нова SIM карта с абонаментна програма GLOBUL WEB&TALK 13.99 и за лизинг 24x17.90=429.60 лв.


²ÃÆÓÛÓÆÃÓÃÏÉÓÆÑÛ×Æ ÒÛÒÒÍÁÑÓÕÏÎÎÁÅÏÒÓÛÐÎÁ×ÆÎÁ

¯ÐÏÈÎÁÊÒÃÆÓÁÒÍÏÂÉÌÆÎ ÉÎÓÆÑÎÆÓÉ*/2%8/:HE 7DON ©ÈÂÆÑÉÒÃÏàÒÍÁÑÓÕÏÎÌÃ

Ò*/2%8/:(% 7$/.

¯ÕÆÑÓÉÓÆÃÁÇÁÓÐÑÉÈÁËÔÐÔÃÁÎÆÎÁÔÒÓÑÏÊÒÓÃÏÃÂÑÏÊÉÒËÌßØÃÁÎÆÎÁÎÏÃÄÏÅÉÙÆÎÅÏÄÏÃÏÑÈÁÎÏÃÁ6,0ËÁÑÓÁÐÏÐÏÒÏØÆÎÁÓÁ ÐÑÏÄÑÁÍÁÅÏÄÉÌÉÅÏÉÈØÆÑÐÃÁÎÆÎÁËÏÌÉØÆÒÓÃÁÓÁ°ÛÌÎÁÉÎÕÏÑÍÁ×ÉàxÃÓÛÑÄÏÃÒËÁÓÁÍÑÆÇÁÎÁ*/2%8/ÉÎÁZZZJOREXOEJÌÃ

Ò*/2%8/:(% 7$/.

Ger  
Ger  
Advertisement