Page 1

Промоция от 31 май до 20 юни 2013 г.

НОВО

Смартфон One

1.7GHz Quad-core 32GB

^ Super LCD3 Capacitive touchscreen ^ Екран: 4.7“ (11.93см), 1080 x 1920 ^ Памет: 32 GB (24.9GB използваеми), 2 GB RAM ^ CPU 1.7GHz Quad-core, Android v4.1.2 ^ Камера: 4 MP (2688 x 1520) Ultra Pixel, LED светкавица ^ GPS, Wi-Fi, Bluetooth, ^ Стерео FM радио със RDS ^ Тегло: 143гр. ^ Батерия:2300 mAh Li-Po

1279

+ 2 бр. 3D очила

Лаптоп Aspire E1-531G *

3D LED Телевизор TX-L42ET60E / TX-L47ET60E ^ 42” (107 см) / 47” (119 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция: 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ My Home Screen - персонализиран начален екран ^ 600 Hz BLS, Конверсия от 2D в 3D ^ Smart VIERA, WEB browser, Internet TV, Skype, ^ DLNA, Wi-Fi вграден ^ Dolby Digital Plus, DolbyPulse, dts2.0+ ^ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 2x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото)

1399 * 1899 6 x 233,17 лв.

^ Екран: 15.6” (40 cm) LED (1366x768) CineCrystal ^ CPU: Intel Pentium B960 2.2 GHz /2 MB ^ RAM: 6 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW ^ VC: nVidia GeForce 710M 1 GB /VGA /HDMI ^ LAN, Wi-Fi b/g/n, 3xUSB 2.0 ^ Cardreader, WebCam 1.3 Mpx ^ Тегло: 2.4 kg

nVidia GeForce 710M 1 GB 750GB HDD

799

6 x 133,17 лв.

6 x 316,50 лв.

ЕКО ОФЕРТА

С включен стандартен монтаж*

ÂÚÐÍÈ ñòàðàòà ñè ïåðàëíÿ è ÂÇÅÌÈ íîâà ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÑÒßÂÀÙÀ BOSCH ïåðàëíÿ WAE 20367 íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðàòà âè ïåðàëíÿ çà ðåöèêëèðàíå*.

5

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ

А

Пералня WAE 20367

* Цената на Стандартен монтаж до 3 метра тръбен път е за сметка на Технополис (в рамките на населеното място от което е закупен климатика ), информация за условията на „Стандартен монтаж на климатик“ може да получите в магазини Технополис

Инверторен климатик AS09GN3ERA/1U09BN2ERA AS12GN3ERA/1U12BN2ERA* ^ Енергиен клас А/А (охлаждане/отопление) ^ Мощност 2.4/2.6(3.4/3.6)* KW охл./отопл. ^ Консумация 0.67/0.75(1.09/1.12)* KW охл./отопл. ^ SEER/SCOP 5.1 – 3.40 охл./отопл. ^ Автоматичен рестарт Антибактериален филтър ^ Ефективен в режим на отопление до -15°С ^ Ниво на шум на вътр.тяло мин/макс 35/48dB ^ 2 години гаранция 5 години на компресора

879 * 949 10 x 87,90 лв.

10 x 94,90 лв.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

1000 оборота/мин., капацитет 7 кг. Енергиен клас А+++ Брой програми 15,отложен старт Дисплей,екстра кратка 15’ Vario Perfect енергоспестяваща програма 3D Aqua Spar пълнене с вода ЕКО ЦЕНА Ръчно пране,лесно гладене Регулиране на обороти Размери:85/60/60 см. промо цена

729 6 x 121,50 лв.

699 6 x 116,50 лв.

*Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ (â ðàìêèòå íà íàñåëåíîòî ìÿñòî íà ìàãàçèíà îò êîéòî å çàêóïåí ïðîäóêòà).

ЕНЕРГИЕН КЛАС

7kg

А+++ + подарък Calgon 12tabs


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

ÍÎÂÈ ÌÎÄÅËÈ ÎÒ SONY

4 áðîÿ 3D î÷èëà

3D LED òåëåâèçîð SONY KDL-47W805

2599 6 x 433,17 лв.

47” (119 ñì) 3D EDGE LED òåëåâèçîð áåçæè÷íî ñïîäåëÿíå íà ñúäúðæàíèå îò òåëåôîí/òàáëåò

One-touch äèñòàíöèîííî çà ìèãíîâåíî ñâúðçâàíå ñ NFC òåëåôîí/òàáëåò

ñïîäåëÿíå íà HD ñúäúðæàíèå îò òåëåôîí/òàáëåò è åäíîâðåìåííî çàðåæäàíå (ïîñðåäñòâîì MHL êàáåë)

• FULL HD; Motionflow XR 400 Hz • X-REALTY PRO ïðîöåñîð çà ïîäîáðÿâàíå íà êàðòèíàòà • Öèôðîâè òóíåðè: DVB-C / DVB-T / DVB-S/S2 • 2D êúì 3D êîíâåðòèðàíå • Âãðàäåí WI-FI, DLNA, WiFi Direct • Èíòåðíåò áðàóçúð, Skype, Facebook, YouTube (HD) • Ëåñíà âðúçêà ñ òåëåôîí: NFC, One-touch mirroring, Screen mirroring, MHL • TV Side View - óïðàâëåíèå è äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè ÷ðåç ñìàðòôîí • Bass Reflex Box Speaker; S-Force Front surround 3D çâóê • USB HDD REC - çàïèñ âúðõó âúíøíà ïàìåò • HDMI õ 4, Component, SCART, USB õ 3 • USB Super Multi-Format Play - âèäåî ñ áã ñóáòèòðè, ñíèìêè, ìóçèêà • Ñúâìåñòèì ñúñ SimulView TM èãðè çà PS3

400

Xperia L ÒÌ

Triluminos Display Óíèêàëíèÿò ïàíåë íà Sony âè ïðåäîñòàâÿ íåâåðîÿòíî ðåàëèñòè÷íè è åñòåñòâåíè öâåòîâè íþàíñè

Êîíâåíöèîíàëåí ïàíåë

XperiaÒÌ Z

3D LED òåëåâèçîð SONY KDL-55W905

TRILUMINOS äèñïëåé

One-touch äèñòàíöèîííî 4 áðîÿ 3D î÷èëà

55” (140 ñì) 3D EDGE LED òåëåâèçîð Íàëè÷íàòà ñàìî ïðè ïðîäóêòèòå íà Sony èíîâàòèâíà òåõíîëîãèÿ íà ïîäñâåòêàòà óâåëè÷àâà äèàïàçîíà íà öâåòîâåòå. Åäíà àíàëîãèÿ ñ öâåòíèòå ìîëèâè - ñ êîëêîòî ïîâå÷å öâåòîâå ðàçïîëàãàòå, òîëêîâà ïî-äåòàéëíî èçîáðàæåíèå ìîæåòå äà íàðèñóâàòå. Òàêà äîðè òðóäíèòå çà âúçïðîèçâåæäàíå àëåíî÷åðâåíè, ìîðñêîñèíè è èçóìðóäåíî çåëåíè îòòåíúöè ñà ïî-íàñèòåíè è ïî-ðåàëèñòè÷íè.

• FULL HD; X-REALTY PRO ïðîöåñîð • Triluminos display òåõíîëîãèÿ • Öèôðîâè òóíåðè: DVB-C / DVB-T / DVB-S/S2 • Motionflow XR 800 Hz • 2D êúì 3D êîíâåðòèðàíå • Âãðàäåí WI-FI, DLNA, WiFi Direct • Èíòåðíåò áðàóçúð, Skype, Facebook, YouTube (HD) • Ëåñíà âðúçêà ñ òåëåôîí: NFC, One-touch mirroring, Screen mirroring, MHL • TV Side View - óïðàâëåíèå è äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè ÷ðåç ñìàðòôîí • 20W ãîâîðèòåëè â óäúëæåíà çâóêîâà òðúáà; S-Force Front surround 3D çâóê; • USB HDD REC - çàïèñ âúðõó âúíøíà ïàìåò • HDMI õ 4, Component, SCART, USB õ 3 • USB Super Multi-Format Play - âèäåî ñ áã ñóáòèòðè, ñíèìêè, ìóçèêà • Ñúâìåñòèì ñúñ SimulView TM èãðè çà PS3

5199

800

6 x 866,50 лв. Òåëåâèçèÿ Ïðèëîæåíèÿ

Ìóçèêà

Âèæòå âñè÷êè

Âèæòå âñè÷êè

LED òåëåâèçîð SONY KDL-32R420 42” (107 ñì) EDGE LED òåëåâèçîð

32” (81 ñì) LED òåëåâèçîð

• FULL HD; X-REALTY PRO ïðîöåñîð • Motionflow XR 200 Hz • Öèôðîâè òóíåðè: DVBC / DVB-T • Âãðàäåí WI-FI, DLNA, WiFi Direct • Èíòåðíåò áðàóçúð, Skype, Facebook, YouTube • Ëåñíà âðúçêà ñ òåëåôîí: Screen mirroring, MHL* • TV Side View - óïðàâëåíèå è äîïúëíèòåëíè ôóíêöèè ÷ðåç ñìàðòôîí • Bass Reflex Box Speaker; S-Force Front surround 3D çâóê • Âõîäîâå: HDMI õ 2, Component, SCART, USB õ 1 • USB HDD REC - çàïèñ âúðõó âúíøíà ïàìåò • USB Super Multi-Format Play - âèäåî ñ áã ñóáòèòðè, ñíèìêè, ìóçèêà • Ñòîéêàòà íà òåëåâèçîðà ìîæå äà ñå ïîëçâà êàòî ñòîéêà çà ñòåíà

• HD Ready • Öèôðîâè òóíåðè: DVB-C / DVB-T • Motionflow XR 100 Hz • MHL âðúçêà ñ òåëåôîí* • USB Super Multi-Format Play - âèäåî ñ ÁÃ ñóáòèòðè, ñíèìêè, ìóçèêà

3D Blu-ray äîìàøíî êèíî BDV-E2100

* Ïîñðåäñòâîì MHL êàáåë (íå å âêë. â êîìïëåêòà)

• 5,1 êàíàëíà Blu-ray ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî • 1000 W èçõîäíà ìîùíîñò • USB • Ðåæèì Football – íàìàëÿâà / èçêëþ÷âà êîìåíòàòîðà è óñèëâà çâóêà îò ïóáëèêàòà • Ðåæèì All front – ðàçïîëàãàíå íà âñè÷êè êîëîíè îòïðåä • DTS, S-Master öèôðîâ óñèëâàòåë • HDMI Audio return channel

729

449

* Ïîñðåäñòâîì MHL êàáåë (íå å âêë. â êîìïëåêòà)

1299 6 x 216,50 лв.


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

SMART. МАГИЯТА В ТВОИТЕ РЪЦЕ Сега и със специални предложения

+ смартфон LG OPTIMUS L7

4 броя 3D очила, 2 броя за dual play

3D LED телевизор 47LA740S / 55LA740S* ^ 47” (119 см) / 55” (140 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 800Hz Motion Clarity Index, Локално затъмняване (Micro dimming) ^ Двуядрен процесор, Triple XD Engine ^ CINEMA 3D, Конверсия от 2D в 3D, Dual Play ^ SMART TV, WEB browser, Skype Ready, DLNA, Wi-Fi ^ Гласов контрол ^ Dolby MS10, infinite surround, Clear Voice ll

^ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB) ^ 5 години гаранция

2199 3299* 6 x 366,50 лв.

6 x 549,83 лв.

Cinema 3D е следващо поколение 3D технология, която предоставя истинско кинематографично изживяване. Насладете се на картина без трептене и замъгляване и по-леки 3D очила без батерия. По-голямо удобство и по-високо качество в 3D забавлението!

4 броя 3D очила, 2 броя за dual play

+ 3D видео камера

3D LED телевизор 47LA690S/691S ^ 47” (119 см) диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 400Hz Motion Clarity Index, Локално затъмняване (Micro dimming), Двуядрен процесор, Triple XD Engine ^ CINEMA 3D, Конверсия от 2D в 3D, Dual Play ^ SMART TV, WEB browser, Skype Ready, DLNA, Wi-Fi ^ Гласов контрол ^ Dolby MS10, infinite surround, Clear Voice ll ^ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB) ^ 5 години гаранция

2049 6 x 341,50 лв.

+ 4 броя 3D очила

3D LED Телевизор 32LA620S / 42LA620S* ^ 32” (81 см) / 42” (107 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 200Hz Motion Clarity Index, Triple XD Engine ^ CINEMA 3D, Конверсия от 2D в 3D, Dual Play ^ SMART TV, WEB browser, Skype Ready, DLNA, Wi-Fi ^ Dolby MS10, infinite surround, Clear Voice ll ^ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

939 1259*

4 броя 3D очила, 2 броя за dual play

+ Саундбар NB2020

+ 4 броя 3D очила

3D LED телевизор 42LA690S/691S ^ 42” (107 см) диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 400Hz Motion Clarity Index, Локално затъмняване (Micro dimming),Двуядрен процесор, Triple XD Engine ^ CINEMA 3D, Конверсия от 2D в 3D, Dual Play ^ SMART TV, WEB browser, Skype Ready, DLNA, Wi-Fi ^ Гласов контрол ^ Dolby MS10, infinite surround, Clear Voice ll ^ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB) ^ 5 години гаранция

1669 6 x 278,17 лв.

3D LED Телевизор 42LA640 / 47LA640* ^ 42” (107 см) / 47” (119 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 200Hz Motion Clarity Index ^ Двуядрен процесор, Triple XD Engine ^ CINEMA 3D, Конверсия от 2D в 3D, Dual Play ^ SMART TV, WEB browser, Skype Ready, DLNA, Wi-Fi ^ Dolby MS10, infinite surround, Clear Voice ll ^ Входове: 3x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

LED Телевизор 39LN5400 / 42LN5400* ^ 39” (99 см) / 42” (107 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ 100Hz Motion Clarity Index, Triple XD Engine ^ Virtual Surround, Clear Voice ll ^ Входове: 2x HDMI, SCART, Component, AV, Оптичен изход ^ USB (HD видео с бг субт., аудио, фото)

1329 1699* 6 x 221,50 лв.

6 x 283,17 лв.

LED Телевизор 32LN540B / 37LN540B*

899 989*

^ 32” (81 см) / 37” (94 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1366 x 768 ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ 100Hz Motion Clarity Index, Triple XD Engine ^ Virtual Surround, Clear Voice ll ^ Входове: 2x HDMI, SCART, Component, AV, Оптичен изход ^ USB (HD видео с бг субт., аудио, фото)

599 849*


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

Всички телевизори Philips са готови за цифровизацията. Philips TV Bulgaria

+ SKYPE камера PTA317

3D LED Телевизор 42PFL7008K /47PFL7008K*

^ 42” (107 см) / 47” (119 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ Pixel Precise HD, Двуядрен процесор 700Hz Perfect Motion Rate ^ Ambilight 3 XL, Локално затъмняване (Micro dimming) ^ SMART TV, WEB browser, Net TV, Skype, DLNA, Wi-Fi вграден, Вградена камера ^ Конверсия от 2D в 3D, Dual Play ^ Incredible Surround, Clear Sound, Pure Bass ^ Входове: 4x HDMI, SCART, Component, AV, LAN, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

LED Телевизор 42PFL3208H

1999 2399* 6 x 333,17 лв.

6 x 399,83 лв.

^ 42” (107см) диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна DVB-T/C ^ Digital Crystal Clear ^ 100Hz Perfect Motion Rate ^ SMART TV, WEB browser, Net TV,Skype, DLNA, Wi-Fi Ready ^ Incredible Surround, Clear Sound ^ Входове: 2x HDMI, SCART, Component, AV, LAN, SPDIF изход ^ 2x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото)

LED Телевизор 32PFL4258H

949 6 x 158,17 лв.

^ 32” (81 см) диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна DVB-T/C ^ Digital Crystal Clear ^ 200Hz Perfect Motion Rate, Локално затъмняване (Micro dimming) ^ SMART TV, WEB browser, Net TV,Skype, DLNA, Wi-Fi ^ Incredible Surround, Clear Sound ^ Входове: 3x HDMI, SCART, Component, AV, LAN, SPDIF изход ^ 2x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) 6 x 133,17 лв. ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

799

+ 2 броя 3D очила

+ 2 броя 3D очила

SMART TV* LED TV

м) 81 с ( ” 32

High Definition

+ подарък спрей за почистване на екрани Pronto

3D LED Телевизор UE-40F8000 / UE-46F8000*

3D LED Телевизор UE-40F6670 / UE-55F6670*

^ 40” (102 см) / 46” (117 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция: 1920х1080 FULL HD ^ Динамично локално затъмняване (Micro dimming ultimate) ^ HD тунер за цифрова ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 1000 Hz Clear Motion Rate, Четириядрен процесор, SMART TV, WEB browser, Internet TV, Skype, DLNA, Wi-Fi вграден 6 x 433,17 лв. ^ Вградена камера с възможност за разпознаване на лица, взаимодействие с глас ^ Картина в картината – 2 тунера ^ Конверсия от 2D в 3D ^ 4x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) 6 x 566,50 лв. ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

^ 40” (102 см) / 55” (140 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция: 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна, кабелна и сателитна телевизия DVB-T/C/S ^ 600 Hz Clear Motion Rate, Двуядрен процесор ^ SMART TV, WEB browser, Internet TV, Skype, DLNA, Wi-Fi ^ Гласов контрол, Конверсия от 2D в 3D 6 x 274,83 лв. ^ Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD ^ Входове: 4x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 3x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) 6 x 516,50 лв. ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

2599 3399*

LED TV High Definition

3D Плазмен Телевизор TX-P42UT50E

1649 3099*

^ 42” (107 см) диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ Динамичен контраст 4 000 000:1 ^ Панел: G15 Progressive Full-HD PDP ^ 2000Hz Focused Field Drive, Конверсия от 2D в 3D ^ Smart VIERA,WEB browser, Skype, DLNA, Wi-Fi Ready ^ Dolby Digital Plus, DolbyPulse, dts2.0+ ^ Входове: 2x HDMI, SCART, LAN, Component, AV, Оптичен изход ^ 2x USB (HD видео с бг субт., аудио, фото)

899 6 x 149,83 лв.

LED Телевизор T32TX182DLBP / T32TX182DLBPCS* ^ 32” (81 см) диагонал на екрана ^ SMART TV*, Internet TV*, DLNA*, Wi-Fi Ready* ^ Резолюция 1366x768 ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ Входове: 2x HDMI, SCART, VGA, AV, SPDIF изход ^ USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ PVR (запис върху USB HDD от DVB)

449 469*

DVB-T приемник SRT 8106 см) (81 ” 2 3

USB

LED TV

FULLHD

) 9 см ) 5 ( 23” (68 см 27”

LED TV High Definition

MOVIE PLAYBACK

USB

High Definition

+ подарък спрей за почистване на екрани Pronto

USB

м) 56 с м) ( ” 22 (61 с 24”

MPEG 4

55

MOVIE PLAYBACK

MOVIE PLAYBACK

FULL HD 1080p DVB-T MPEG-4, Меню на български език, USB (видео, аудио, фото), PVR (запис върху USB HDD), UHF модулатор за връзка към втори телевизор, HDMI, SCART, AV, SPDIF изходи

LED Телевизор TX-L32X5E ^ 32” (81 см) диагонал на екрана ^ Резолюция: 1366x768 ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ Dolby Digital Plus, DolbyPulse ^ Входове: 3x HDMI, SCART, Component, AV, Оптичен изход ^ USB (HD видео, аудио, фото) ^ VIERA Image Viewer

619

LED Телевизор и монитор 23MA53D/27MA53D* ^ 23” (59 см) / 27” (68 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ IPS панел ^ Infinite Surround X ^ Входове: 2хHDMI, SCART, VGA, Component, AV ^ USB (HD видео с бг субт., аудио, фото) ^ 3 години гаранция

399 559*

LED Телевизор 22970FL / 24TX970L* ^ 22” (56 см) / 24” (61 см)* диагонал на екрана ^ Резолюция 1920х1080 FULL HD / 1366x768* ^ HD тунер за цифрова ефирна и кабелна телевизия DVB-T/C ^ Входове: 2x HDMI, SCART, VGA, AV, SPDIF изход ^ USB (HD видео с бг субт., аудио, фото)

279 339*

Авто телевизор TV9 ^ 9“ (22,9 см.) диагонал на екрана ^ Вградени аналогов и DVB-T MPEG4 тунери ^ за прием на цифрова ефирна телевизия ^ Видео, Снимки и Музика чрез USB слот ^ Меню и субтитри на български език ^ Дистанционно управление ^ Захранване 12V/220V ^ 1 година гаранция

199

DVB-T антена SRT ANT 30 Вътрешна антена DTV с усилвател до 20 dB, Приема и аналогови VHF/UHF, Филтър за намаляване на входящия шум

1990


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

Й“ РО В Ботс тъпка в „ПРЕМИЯ момента на покупката . в л

250

„ПРЕМИЯ

В БРОЙ“ е

я он Българи ана от Кан организир

+ подарък 8GB карта Sandisk

+ подарък връзка за ръка

Фотоапарат DSC-HX200

DSLR фотоапарат EOS 650D ^ 18М пикс. APS-C(22,3x14,9мм) CMOS сензор ^ Обектив EF-S18-55mm IS, LiveView режим ^ Процесор DIGIC 5, до 5 FPS промо цена ^ Full HD видеозапис 1920x1080 ^ 9 точкова автофокусна с-ма с разширена зона, ^ ISO 100-12800, H:25600 цена след „премия в брой“ ^ Подвижен 3.0“(7,6см) Clear View сензорен дисплей ^ Съвместим с обективи EF/EF-S ^ Слот за SD/SDHC/SDXC карта 6 x 208,17 лв. ^ 1 година търговска гаранция

1499

1249

+ подарък допълнителна лента за глава GHDS30

^ 12M пикс. сензор, Сер.снимки до 30 кад./сек. ^ Видеозапис 4K Cinema/15fps, 2.7K Cinema/30 fps 1440p/48 fps,1080p/60fps, 960p/100fps, 720p/120 fps ^ Фоторежим – 12/7/5M пикс. Дистанционно у-е ^ Ударо и прахоустойчив подводен бокс ^ Ултра широкоъгълен Pro Low-Light стъклен обектив с асферични лещи и ƒ/2.8, 6 елемента ^ Time-lapse режим на снимане, ръчен WHITE баланс ^ Вграден Wi-Fi, вход за микрофон, ^ Micro HDMI A/V composite изход ^ Micro SD слот за карта

879 6 x 146,50 лв.

^ 18.2M пикс. 1/2.3” Exmor R™ CMOS сензор ^ 30х опт. увеличение (27-810мм) Carl Zeiss ^ 60x Clear Image Zoom за ясни изображения ^ Оптичен стабилизатор SteadyShot с акт.режим ^ Интелигентно панорамно обхождане ^ Високоскоростно снимане до 10кад./сек. ^ 3”(7,6см) XtraFine TruBlack LCD екран ^ Full HD 1080i видео ^ GPS и компас ^ Слот за SDHC/SDXC/MS Duo карта ^ Li-Ion батерия, зарядно у-во

699

^ Водоустойчив до 5м, удароустойчив до 1,5м ^ Устойчив на прах и студ до -10 градуса ^ 14M пикс. 1/2.3” CMOS сензор ^ 5x опт. увеличение (28-140mm) ^ Motion Panorama 360, Dynamic Range (HDR), ^ CMOS Shift I.S. оптична стабилизация ^ FullHD видео 1080p с бутон за запис ^ 2.7”(6,7см) антирефлексен LCD екран ^ Li-Ion батерия, зарядно у-во ^ 2 години гаранция след регистрация на warranty.fujifilm-digital.com/

299

Авто CD/MP3 USB CDX-GT570 / GT574*

ТВ стойка 75616

599

25 За екрани от 37” до 60” (94 см – 152 см), Максимално тегло 70 кг, Отстояние от стената само 30 mm

^ 2.5М пикс. 1/5.8-инчов CMOS сензор ^ KONICA MINOLTA HD обектив ^ 40x опт./ 200х цифр. увеличение ^ Интелигентен режим и Разпознаване на лица ^ Усъвършенстван стабилизатор ^ Super LoLux технология, Слот за SDHC/SDXC ^ Лесно споделяне YouTube(TM) / Facebook ^ 2.7“(6,8см) LCD екран, Изходи: AV, HDMI, USB

Авто MP3 USB KD-X200

Цифрова фоторамка 95235

319

349

699

Фотоапарат VG-170

^ 16.1M пикс. CCD сензор, Стилен дизайн ^ 5х широкоъгълно опт.увеличение (24-120мм) ^ MEGA O.I.S оптична стабилизация ^ iA – интелигентен режим, Бърз автофокус ^ Панорамен режим за по-динамични снимки ^ Висококачествен HD видео запис ^ 2.7“(6,7см) 230K пикс. LCD екран ^ Слот за MicroSD/SDHC карта ^ Li-Ion батерия, зарядно у-во

^ 14M пикс. CCD сензор ^ 5х опт.увеличение (26-130мм) ^ Мощна вградена светкавица ^ Магически арт филтри за снимки и видео ^ HD видео (720p), Следящ автофокус ^ 3”(7,6см) LCD екран, слот за SD/SDHC/SDXC карта ^ Li-Ion батерия (зареждане чрез USB), зарядно у-во ^ 2 години гаранция (30 месеца след регистрация на www.myolympus.bg)

199

^ 4х50W MOSFET изходна мощност ^ Тунер HS-IVi, RDS, Памет за 18FM/6AM станции ^ JVC Music Control за Android (чрез USB) ^ 3-лентов параметричен еквилайзер ^ USB Audio за iPod/iPhone ^ Фронтални USB, AUX входове ^ Възпроизвеждане на MP3, WMA

109

Слушалки SHL3000

^ 5“(12,7см) 800х480 пикс. двойно ориентиран стъклен дисплей с мултитъч ^ Изключително тънък и елегантен дизайн ^ Инсталирани карти на България и Европа ^ Безплатни доживотни трафик и картни актуализации ^ Garmin Real Directions с Garmin Real Voice ^ Bluetooth и Smartphone Link съвместимост ^ Li-Ion батерия до 2ч. автономна работа ^ Монтажен комплект, зарядно 6 x 116,50 лв. от запалката

Фотоапарат DMC-FS50

6 x 58,17 лв.

32mm възбудител, Въртящи се наушници с дизайн за директно насочване, 106dB, 20-20kHz, 24ohm, дължина на кабела 1,2м.

Навигационна система NUVI 3597

+ подарък 4GB карта

FullHD Видеокамерa GZ-E105B

^ Full HD, Широкоъгълен Carl Zeiss обектив ^ 8.9M пикс. Фоторежим, Стерео звук ^ Оптичен стабилизатор SteadyShot с акт.режим ^ 27х опт.(50х разширено) увеличение ^ iAUTO интелигентен автоматичен режим ^ Разпознаване на лица и усмивка ^ Лесно споделяне чрез Facebook ™, YouTube ™ ^ 2.7“(6,7см) Clear Photo LCD екран ^ Интерфейс: AV, HDMI, вграден 6 x 99,83 лв. USB кабел

179

^ 4.3“(10,9см) 480х272 пикс. екран ^ Инсталирана карта на България и Европа ^ Bluetooth, Навигация по правилната лента ^ Високо-чувствителен приемник ^ Гласово навигиране и меню на български ^ Li-Ion батерия до 2ч. автономна работа ^ Монтажен комплект, зарядно от запалката ^ Слот за MicroSD карта

+ втора батерия в комплекта

FullHD видеокамера HDR-CX280

^ 4x52W изходна мощност, ZAPPIN™ ^ Фронтални AUX, USB(Walkman®/iPod®/iPhone® съвместимост) входове ^ 7-лентов еквалайзер, RDS ^ Digital Clarity Tuner радио приемник ^ Възпроизвеждане на MP3, WMA, AAC ^ Синя/Червена* подсветка на бутоните

Навигационна система VIA 130

Фотоапарат Finepix XP50

+ подарък 8GB карта SONY

Екстремна видеокамера HD Hero 3 Black Edition

+ подарък калъф

Авто MP3 USB CA-212S

159

^ 4х25W изходна мощност ^ Синя подсветка на бутоните и дисплея ^ Фронтални USB, SD, AUX входове ^ Памет за 18FM станции ^ Възпроизвеждане на MP3 ^ Готови настройки на звука

Геймърска мишка F5 V-TRACK

Външен диск WDBPCK5000ABK 3.0

Резолюция до 3000 DPI, Гумирани повърхности за удобен захват, USB интерфейс

3590 119

Обем 500 GB USB захранване и интерфейс USB 2.0 и USB 3.0 съвместим

89

8”(20,3см) TFT LED дисплей, Резолюция 800х600 пиксела, Възпроизвеждани формати: JPEG, JPG, Слот за SD/SDHC/MMC/ MS Pro Duo, Календар, Часовник, USB вход, Дистанционно управление

SDHC Мемори карти

4GB 8GB 16GB 32GB

11 14 25 49

FORTRON Адаптер за лаптоп NB90 Изходна мощност 90W, Входно напрежение 100-240V, 1.6А, 50/60Hz, Съвместимост с лаптопи с 19V/4.74A, изходно напрежение, 6 накрайника, 1 годинa гаранция

45

65

3590


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

Лаптоп SONY VAIO SVE1513R1EB Екран: 15.5” (39 cm) LED (1366x768) VAIO дисплей CPU: Intel Core i5-3230M 2.6~3.2 GHz /3 MB RAM: 4 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW VC: AMD Radeon HD 7650M 1 GB /VGA /HDMI LAN, Wi-Fi b/g/n, 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 Cardreader, 1.3 MP WebCam, Bluetooth Клавиатура с LED подсветка, Тегло: 2.4 kg Windows 8

1399

Intel Core i5 / i7* 1000GB HDD

Intel Core i3-2348M AMD Radeon HD 7610M 750GB HDD

Лаптоп Satellite C855-2GH

Лаптоп IDEAPAD G580AH

1099 1199*

^ Екран: 15.6” (40 cm) LED (1366x768) Crystal ^ CPU: Intel Core i7-3632QM 2.2~3.2 GHz /6 MB* ^ (CPU: Intel Core i5-3230M 2.6~3.3 GHz /3 MB) ^ RAM: 6 GB DDR III, HDD: 1000 GB, DVD±RW ^ VC: nVidia GeForce GT 635M 2 GB /VGA /HDMI ^ LAN, Wi-Fi b/g/n, 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 ^ Cardreader, WebCam 1 Mpx, Bluetooth ^ Тегло: 2.5 kg

^ Екран: 15.6’’ (40 cm) LED (1366x768) Trubrite ^ CPU: Intel Core i3-2348M 2.3 GHz /3 MB ^ RAM: 4 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW /DL ^ VC: AMD Radeon HD 7610M 1 GB /VGA /HDMI ^ LAN, Wi-Fi b/g/n, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ^ Cardreader, 1 MPx Camera, Bluetooth ^ Тегло: 2.3 kg

Лаптоп NP275E5V-K01BG

Лаптоп Inspiron 3521

899

^ Екран: 15.6” (40 cm) LED (1366x768) ^ CPU: Intel Pentium 2117U 1.8 GHz /2 MB ^ RAM: 4 GB DDR III, HDD: 500 GB, DVD±RW ^ Intel HD Graphics /HDMI ^ LAN, Wi-Fi g/n, 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ^ Cardreader, Webcam 1 MPx, Bluetooth ^ Тегло: 2.3 kg

699

^ Екран: 15.6” (40 cm) LED HD (1366x768) ^ CPU: AMD Dual-Core E2-2000 1.75 GHz /1 MB ^ RAM: 4 GB DDR III, HDD: 500 GB, DVD±RW /DL ^ VC: AMD Radeon HD 7340 /VGA /HDMI ^ LAN, Wi-Fi b/g/n, 3xUSB, Bluetooth ^ Cardreader, WebCam ^ Тегло: 2.2 kg

579

6 x 116,50 лв.

BROTHER Тонер TN2010

^ Екран: 18.5’’(47 см) LED /21.5’’(55 см) LED* ^ Резолюция: 1366x768/1920x1080* ^ Междуточково разстояние: 0.3 /0.248 mm* ^ Динамичен контраст: 10 000 000:1 ^ Яркост: 200 cd/m2 / 250 cd/m2* ^ Време за реакция: 5 ms ^ DVI-D, D-sub15 интерфейси

359

165 225*

HP Тонер CE285A

69

119

Мултифункционално устройство DCP7055

Монитор 196V4LSB/226V4LSB*

Настолен компютър DESKTOP PRO AMD ^ Дънна платка: s.AM3, PCI-E, LAN, Аудио ^ Процесор: AMD (Dual-Core) E-350 1.6 GHz /1 MB ^ RAM: 2 GB DDR III, HDD: 500 GB, DVD±RW /DL ^ Видеокарта: AMD Radeon HD6310 /VGA /HDMI ^ Захранване 300W ATX ^ Снимката на кутията е примерна

500GB HDD

Intel Pentium 2117U 500GB HDD

^ A4 лазерен принтер, скенер и копир ^ Резолюция на печат: до 2400х600 dpi ^ Скорост на печат: до 20 стр./мин. ^ Резолюция при сканиране: 600х2400 dpi ^ Резолюция при копиране: 600х600 dpi ^ Мащабиране от 25% до 400% ^ Входна касета до 250 листа ^ Памет 16 MB, USB интерфейс,

219

+ подарък 2 пакета хартия LASER COPY, А4 Принтер LASERJET PRO P1102

^ А4 черно-бял лазерен печат ^ Резолюция на печат: 600x600 dpi ^ Скорост на печат: 18 стр/мин ^ Памет 2 MB ^ Касета за 150 листа ^ Месечно натоварване до 5000 стр. ^ Интерфейс: USB 2.0 ^ 1 година гаранция

169

Волан G27

Клавиатура и мишка MK220

^ PC и PlayStation 3 съвместим ^ Максимален реализъм с 900° ^ Въртене около оста (2,5 оборота) ^ 6 функционални бутона ^ Вибрация, force feedback с два мотора ^ Здраво захващане на плот или стойка ^ Три педала: газ, спирачка и съединител ^ Скоростен лост с шест скорости ^ USB интерфейс

47

449

^ Компактна клавиатура ^ Оптична мишка ^ Общ USB приемник

2.1 тонколони Z-323

90

Клавиатура K120

27

^ Клавиатура с тихи клавиши ^ USB интерфейс

Безжична мишка M185 ^ Резолюция 1000 dpi ^ Малък USB приемник

27

Охладител за лаптоп N120 ^ Ниско ниво на шум ^ USB захранване ^ Черен или бял цвят

43

^ 2.1 канална система за компютър ^ 360° звук във всички посоки ^ Обща мощност: 30 W RMS ^ Басов говорител: 4’’ (10.2 cm), 18 W RMS ^ Сателити: 2x2’’ (5 cm), 2х6 W RMS ^ Честотен диапазон: 55 Hz - 20 kHz

95


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

AMD Radeon HD 7670M 2 GB

+ подарък два пекета фотохартия CR757A 10X15, 100 листа

Intel Core i5-3230M 1000 GB HDD 8 GB DDR III

HP Лаптоп PAVILION G6-2304 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Eкран: 15.6’’ (40 cm) LED (1366x768) BrightView CPU: Intel Core i5-3230M 2.6~3.2 GHz /3 MB RAM: 8 GB DDR III, HDD: 1000 GB, DVD±RW /DL VC: AMD Radeon HD 7670M 2 GB /VGA /HDMI LAN, Wi-Fi b/g/n, 3xUSB 2.0, Bluetooth Cardreader, WebCam 0.3 MP Тегло: 2.4 kg Windows 8

1199

HP Мултифункционално устройство DESKJET INK ADVANTAGE 2515 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

А4 мастилен принтер, скенер и копир Резолюция на печат: до 4800х1200 dpi Скорост на печат: до 8 ppm черно и до 5 ppm цветно принтиране Резолюция на сканиране: до 1200x1200 dpi Консумативи: НP650 BK НP650 Color Месечно натоварване до 1000 страници USB интерфейс 1 година гаранция

99

Intel Pentium 2020M 2.4 GHz

AMD Dual-Core E1-1200

AMD Radeon HD 7670M

AMD Radeon HD 7310

6 GB DDR III

750 GB HDD

750 GB HDD

HP Лаптоп PAVILION G6-2303

Мишка X3000 Компактна оптична мишка Малък USB предавател

1049

23

HP Лаптоп PAVILION G6-2301 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Екран: 15.6’’ (40 cm) LED (1366x768) BrightView CPU: Intel Pentium 2020M 2.4 GHz /2 MB RAM: 6 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW /DL VC: AMD Radeon HD 7670M 1 GB /VGA /HDMI Wi-Fi b/g/n, 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, Bluetooth LAN, Cardreader, WebCam Тегло: 2.4 kg

799

DWA-131

49

DIR-626L

90

DCS-930L

Wireless N300 USB Nano àäàïòåð

Cloud Wireless N300 ðóòåð ñ USB shareport

Cloud Wireless N IP êàìåðà çà äîìà è îôèñà

300Mbps, 2õ2 MIMO àíòåíè, WEP, WPA/WPA2, 10/100Mbps 4 ïîðòîâ êîìóòàòîð, NAT/SPA çàùèòíà ñòåíà

300Mpbs, 802.11b/g/n 2.4GHz, 2 âãðàäåíè àíòåíè, WEP, WPA & WPA2, WPS USB 2.0 ïîðò

300Mbps 2x2 MIMO âúòðåøíè àíòåíè, WPA/WPA2, WPS™, 4 ïîðòîâ êîìóòàòîð, USB ïîðò, DLNÀ è shareport mobile ïðèëîæåíèÿ. mydlink™ ïðèëîæåíèå çà iOS è Android™. Çîíà çà ãîñòè

VGA 640õ480, MJPEG, âèäåî è àóäèî çàïèñ, çàñè÷àíå íà äâèæåíèå, èçâåñòÿâàíå íà e-mail. mydlink™ ïðèëîæåíèå çà iOS è Android™.

89.90ëâ.

599

45

+ ЧАНТА FORWARD

Wireless N300 ðóòåð çà äîìà

35 ëâ.

Eкран: 15.6’’ (40 cm) LED (1366x768) BrightView CPU: AMD Dual-Core E1-1200 1.4 GHz /1 MB RAM: 4 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW /DL VC: AMD Radeon HD 7310 /VGA /HDMI LAN, Wi-Fi b/g/n, 3xUSB, Bluetooth Cardreader, WebCam 0.3 MP Тегло: 2.3 kg

Подходяща за лаптопи до 16“ Широки презрамки Отделение за аксесоари

ÏÐÎÌÎ

47 ëâ.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

HP Раница VALUE BACKPACK 16”

+ ЧАНТА TRUST BG3680CP

DIR-615

HP Лаптоп CQ58-351

HP Слушалки с микрофон PREMIUM DIGITAL Големи говорители за качествен звук Регулация на силата на звука Заглушаване на микрофона USB интерфейс

+ подарък пакет фотохартия CR757A

+ подарък пакет хартия CONNECT А4

Intel Core i5-3230M

Eкран: 15.6’’ (40 cm) LED (1366x768) BrightView CPU: Intel Core i5-3230M 2.6~3.2 GHz /3 MB RAM: 6 GB DDR III, HDD: 750 GB, DVD±RW /DL VC: AMD Radeon HD 7670M 2 GB /VGA /HDMI LAN, Wi-Fi b/g/n, 3xUSB 2.0, Bluetooth Cardreader, WebCam 0.3 MP Тегло: 2.4 kg

1890

2190

AMD Radeon HD 7670M 2 GB

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

HP Цветна глава 650 /CZ102AE

HP Черна глава 650 /CZ101AE

119 ëâ.

Êàêâî å mydlink™ îáëà÷íà óñëóãà? Íàé-ëåñíèÿ íà÷èí äà íàáëþäàâàòå äîìà è îôèñà. Ðåâîëþöèîííà òåõíîëîãèÿ êîÿòî âè ïîçâîëÿâà äà íàáëþäàâàòå âàæíèòå çà âàñ íåùà. Ïîìîùíèêà çà èíñòàëèðàíå âè ïîìàãà ñòúïêà ïî ñòúïêà äà âêëþ÷èòå êàìåðàòà çà ìèíóòè, äà ñúçäàäåòå áåçïëàòíî ñâîé àêàóíò â mydlink. com, è äà íàáëþäàâàòå è êîíôèãóðèðàòå êàìåðàòà îò âñåêè ñâúðçàí ñ Èíòåðíåò êîìïþòúð. Àêî èìàòå ïîâå÷å êàìåðè ìîæå äà ãè äîáàâèòå êúì àêàóíòà ñè è äà ãè ãëåäàòå îò åäíî ìÿñòî. Äîñòúïà äî êàìåðèòå ïî âðåìå íà ïúò å ñúùî ìíîãî ëåñåí ñ áåçïëàòíîòî ïðèëîæåíèå çà iPhone®, iPad® èëè Android™ è ìîæåòå äà íàáëþäàâàòå äîìà èëè îôèñà ñè äèðåêòíî, îò âñÿêî ìÿñòî ñ 3G èëè áåçæè÷íî ïîêðèòèå. Ñúùî òàêà ìîæå äà ïîëçâàòå è mydlink™+ ïðèëîæåíèåòî êîåòî ïîçâîëÿâà äà íàáëþäàâàòå äî 4 êàìåðè íà åäèí åêðàí íà òàáëåòà âè.


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

Смартфон Galaxy Ace ^ TFT touchscreen 16M цвята дисплей ^ Екран: 3.5“ (8.89см), 320 x 480 ^ Памет: 156MB, microSD слот ^ 832 MHz Qualcomm MSM7227 processor ^ OS: Android 2.3.6, GPS, Wi-Fi, Bluetooth ^ Камера: 5 МР, видео, автофокус, LED светкавица ^ Стерео FM радио със RDS ^ Черен и бял заден капак в комплекта ^ Тегло: 113гр. Батерия: 1350 mAh Li-Ion

IP67 сертифициран

269 Таблет GALAXY NOTE 10.1 ^ Eкран: 10.1” (25.65см) PLS TFT capacitive touchscreen ^ Памет: 16GB (11.5GB използваеми) , 2GB RAM ^ Камера: 5MP, автофокус, видео, LED светкавица ^ Quad-core 1.4 GHz processor, microSD слот ^ OS: Android v4.0.3 Ice Cream Sandwich ^ Wi-Fi, GPS, Bluetooth ^ Тегло: 600гр. ^ Батерия:Li-Ion 7000 mAh

799

Смартфон Galaxy Xcover 2

Смартфон Galaxy Grand Duos

^ TFT Capacitive touchscreen дисплей ^ Екран: 4“ (10.16см), 480 x 880 ^ Памет: 4GB (832MB използваеми) , 1GB RAM ^ 1GHz Dual Core processor, OS: Android 4.1.2 ^ Камера: 5 МР, видео, автофокус, LED светкавица ^ GPS, Wi-Fi, Bluetooth, microSD слот ^ Стерео FM радио със RDS ^ Тегло: 151гр. Батерия: 1700 mAh Li-Ion

^ GSM за 2 SIM карти, Android v4.1.2 ^ TFT capacitive touchscreen 16M цвята дисплей ^ Екран: 5“ (12.7см), 480 x 800 ^ Памет: 8GB (4GB използваеми), 1GB RAM ^ Камера: 8MP, автофокус, видео, LED светкавица ^ 1.2 GHz Dual-core processor, ^ GPS, HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, microSD слот ^ Тегло: 162гр.Батерия: 2100 mAh Li-Ion

499

Офертата е валидна от 3 юни 2013 г.

599

+ 4GB карта с памет и калъф в комплекта

1.5GHz Dual Core

Android v4.1

DUAL SIM

Екран: 4’’

1 GHz

Екран: 4.3’’

Android v4.0

16GB

НОВО

GPS

Екран 9.7’’ 8GB

Таблет PREMIUM 9.7 ^ Capacitive touchscreen дисплей ^ Екран: 9.7“(24.6см), 1024 x 768 ^ CPU: 1.5GHz Dual Core Cortex A9 ^ Памет: 8 GB (6.2 GB използваеми) ^ 1 GB RAM, microSD слот ^ OS: Android 4.1.1, Камера: 2MP ^ Wi-Fi, MP4, MP3, MKV ^ Батерия: Li-Po 5000mAh ^ Тегло: 630 гр.

299

Таблет Memo Tab ME172V ^ Capacitive touchscreen дисплей ^ Екран: 7“(17.7см), 1024 x 600 ^ CPU: 1 GHz ARM Cortex-A9 ^ Памет: 16GB (12.9 GB използваеми) ^ 1 GB RAM, microSD слот ^ Android OS, v4.1, Wi-Fi, Камера: 1.3MP ^ Тегло: 340гр. ^ Батерия: Li-Po 4270 mAh

279

Смартфон Galaxy Fame ^ TFT Capacitive touchscreen дисплей ^ Екран: 3.5“ (8.89см), 320 x 480 ^ Памет: 4GB (1.95GB използваеми) , 512MB RAM ^ 1GHz processor, OS: Android 4.1.2 ^ Камера: 5 МР, видео, автофокус, LED светкавица ^ GPS, Wi-Fi, Bluetooth, microSD слот ^ Стерео FM радио със RDS ^ Тегло: 120.6гр. Батерия: 1300 mAh Li-Ion

329

Смартфон SM18+ ^ GSM за 2 SIM карти ^ Capacitive touchscreen дисплей ^ Екран: 4.3“(10.92см), 480 x 800 ^ Памет: 4 GB (1.95 GB използваеми), 512 MB RAM, ^ 1GHz Dual-Core MTK6577 processor ^ OS:Android v4.0.4, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, microSD слот ^ Камера: 8MP, видео ^ Тегло: 132 гр. ^ 2бр. Батерия: 2500 mAh Li-Ion

279

Смартфон Optimus L5 E610 ^ Capacitive touchscreen, 16M цвята дисплей ^ Екран: 4“(10.16см), 320 x 480 ^ Памет: 4 GB(2.7GB използваеми), 512 MB RAM ^ Камера: 5MP, видео, автофокус, LED светкавица ^ 800 MHz Cortex-A5 processor, OS: Android v4.0 ^ GPS, Wi-Fi, HSDPA, Bluetooth, microSD слот ^ Тегло: 125гр. ^ Батерия :Li-Ion1500 mAh

299


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

Подарък: калъф

Dual SIM

GPRS / EDGE / 3G HSPA+ / 4G LTE

Калъф за Samsung Galaxy TAB 8.9 EFC-1C9LCECSTD / EFC-1C9LBECSTD

Калъф за Samsung Galaxy NOTE EFC-1E1LBECSTD / EFC-1E1LWECSTD

33

45

Мтел смарт

45

90

ЛВ./мес.

^ Bluetooth v3.0 ^ Тегло: 7 грама

2790

90

Мтел смарт

Bluetooth хендсфри M155

Мтел смарт

42

90

ЛВ./мес.

9390

Мтел смарт

4

90

ЛВ./мес.

90

ЛВ./мес.

Samsung Galaxy S4

HTC One

Sony Xperia Z

ZTE Blade III

• 5“ HD Super AMOLED дисплей • 1,9 GHz четириядрен процесор • 13 MP камера

• 4,7“ Super LCD 3 дисплей • 4 MP Ultra Pixel camera • 32 GB памет, 2 GB RAM

• 5” Full HD Mobile BRAVIA® 2 • 13 МР камера с Exmor RS™ • 1.5 GHz четириядрен процесор

• 5 MP камера • 1 GHz процесор • 4” сензорен дисплей • Android Ice Cream Sandwich

Посочената цена е месечна лизингова вноска за модела телефон и е валидна при сключване на двугодишен договор за лизинг и нов двугодишен абонамент за тарифен план Мтел смарт. Лизинговите оферти са валидни за съществуващи абонати от 1 година. Всички цени са с ДДС. ГПР:3%. Мтел не носи отговорност за допуснати печатни грешки. За повече информация *88, www.mtel.bg и магазините на Мтел и Технополис.

Велосипед COLT 24”

Игри за

^ Скорости: 18 скорости ШИМАНО TY 18 с превключватели RS35 ^ Рама: стоманена твърда Вилка: стоманена твърда ^ Спирачки: предна и задна алуминиеви V-спирачки ^ Джанти: 24”, алуминиеви, едностенни ^ Гуми: Кенда 24“х 1.95 K-849 черни A/V

Игрална конзола XBOX 360 250 GB ^ Wi-Fi 802.11n за бърз и лесен ^ достъп до Xbox LIVE, Fast Ethernet ^ 250GB HDD, DVD устройство ^ Интерфейс: AV, 5x USB 2.0, Kinect port, HDMI, SPDIF, Ethernet ^ В комплекта: Xbox 360 конзола, безжичен Контролер, Composite AV кабел

449

189 + игра за PS Vita Everybody’s Golf и слушалки

Игрална конзола PS Vita Wi-Fi

^ 5“(12,7см) 960х544 пикс. OLED multi touch капацитивен екран ^ Заден touch pad:Multi touch, капацитивен ^ Фронтална и задна камера ^ Вградени стерео говорители, микрофон ^ IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi),Bluetooth® 2.1 ^ Слот за: PlayStation Vita, Memory карта ^ 1 година гаранция

399

FIFA 13 Reality Fighters WipeOut 2048

69 49 35


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

Кухненски робот SB 1000 B

Пасатор HB804E

Сокоизстисквачка JC 1000 W

^ Мощност на мотора: 1000 W ^ Блендер 1,5л ^ Купа за рязане и разбъркване 2 л ^ Пулсов бутон ^ Стоманен нож за кълцане ^ Дискове за рязане и стъргане ^ Сокоизстисквачка ^ Перки за разбъркване ^ Гумени крачета ^ Накрайник за разбъркване ^ Аксесоар за съхранение на 6 x 33,17 лв. дисковете

^ DC мотор с мощност 800 W ^ Иноксов корпус ^ Безшумна работа ^ Турбо бутон ^ Купа за разбъркване 0,8 л ^ Мини чопър 0,5 л ^ Стоманен пасатор ^ Перка за разбъркване ^ Стойка

^ Мощност 1000 W ^ XXL отвор за дозиране ^ Променлива степен ^ Съд засок 1 л ^ Съд за отпадъци 2 л ^ Гумена основа ^ Лесно почистване ^ Микрофилтър

199

99

155

www.gorenje.bg Прахосмукачка VCK2303GCYIV ^ Мощност на мотора: 2300 W ^ Телескопична тръба ^ Универсална четка ^ Турбо четка ^ HEPA филтър ^ Постепенно включване на мотора ^ Дължина на кабела: 6 m ^ Контейнер

Хлебопекарна BM 1400 E ^ Капацитет: 1000 - 1400 g ^ Мощност 815 W ^ Сензорно управление ^ Функция за поддържане на топлината ^ Брой свалящи се съдове за хляб: 2 ^ Брой запаметени програми: 12

Електрическа скара TG 2300 B ^ Мощност 2300W ^ Незалепващо покритие на плочата ^ Корпус от неръждаема стомана ^ Нива на температура: 3 ^ Едностранни свалящи се плочи ^ Дръжка за носене ^ Тава с отводен канал

199

109

139

6 x 39,83 лв.

Микровълнова печка MO20DGE

^ LCD Дисплей ^ Печене след изключване на уреда ^ Отложен старт ^ Програма за набухване на тесто ^ Автоматично изключване ^ Мерителна лъжица и купа

189

^ Мощност на мотора: 2000 W ^ Телескопична метална тръба ^ Универсална четка ^ НЕРА филтър ^ Бутон за регулация ^ Постепенно включване на мотора ^ Дължина на кабела: 5 m ^ Торбичка

239 ^ Обем: 20 л ^ Мощност: 700 W ^ Грил нагревател: 900 W ^ 5 нива на мощност ^ Дигитален дисплей ^ Автоматично меню

^ 9 запаметени програми ^ Автоматично размразяване ^ Стойка за грил

Микровълнова печка SMO23DGB

199 6 x 31,17 лв.

Кафемашина Nescafé® Dolce Gusto® Piccolo

Kафемашина EC152CD ^ Мощност 1100W ^ Налягане 15 bar ^ За мляно кафе ^ Крема диск ^ Капучино система

Прахосмукачка VC2021DP-BK

+ подарък кафе

^ Дигитален дисплей ^ Автоматично меню ^ 9 запаметени програми ^ Автоматично размразяване ^ Стойка за грил

249 6 x 41,50 лв.

Кафемашина Aroma 12

^ Мощност 1460W, налягане 15 bar ^ Термоблок система ^ Работа с капсули Nescafe Dolce Gusto ^ Избор на топла и студена напитка 6 x 31,50 лв. ^ Автоматично изключване

189

^ Обем: 23 л ^ Мощност: 900 W ^ Грил нагревател: 1000 W ^ 5 нива на мощност ^ Електронно управление

+ подарък чаши Nescafé® Dolce Gusto®BARCELONA

^ Мощност 900W ^ За 12 кафета ^ Защита от прокапване ^ Постоянен филтър ^ Лесно почистване

3490

+ подарък кухненска везна

Уред за готвене Actifry AH 900036 ^ Мощност 1400W, термоизолиран корпус ^ Възможност за приготвяне на 1,5 кг. продукт само с една лъжица мазнина ^ Готвене без неприятни миризми ^ Ел. Таймер 6 x 74,83 лв.

449

Скара HD4419 ^ Мощност 2300W ^ Незалепващо покритие ^ Оребрена и гладка повърхност за печене ^ Термостат ^ Лесно почистване

149

Хлебопекарна OW502330 ^ Мощност 1730W ^ За 750 гр./ 1 кг./ 1,5 кг продукт ^ 16 програми ^ 3 степени на изпичане ^ Отложен старт ^ Тавички за багети

289

Миксер MFQ 40304 ^ Мощност 500W ^ Приставки за леко и тежко тесто ^ 5 степени на работа

99

6 x 48,17 лв.

Ел. ренде DJ810532 ^ Мощност 260W ^ 2 степени на работа ^ 3 приставки за настъргване ^ 1 приставка за нарязване ^ 1 приставка за кубчета ^ Директно сервиране

169 6 x 28,17 лв.

Сокоизтисквачка HR1858 ^ Мощност 650W ^ 2 степени на работа ^ Микромрежест филтър ^ Голям отвор за цял плод ^ Кана за сок 1,5 л.

149

Шейкър LM310E30 ^ Мощност 500W ^ Обем 1,25 л. ^ 2 степени на работа ^ Стъклена кана ^ Разглобяем нож

109

Тостер PLANET II ^ Мощност 750W ^ 7 степени на работа ^ Автоматичен стоп ^ Тавичка за трохи ^ Компактен размер

2990

Сокоизстисквачка LIQUAFRUIT NEW ^ Мощност 400W ^ 1 степен на работа ^ 2 отделни контейнера за пулпата и сока ^ Лесно разглобяема

4990

Kана за вода АМЕТИСТ ^ Обем 2,8 л. ^ Обем на филтрираната вода 1,5 л. ^ Патентована система за пълнене ^ Индикатор за смяна на филтъра ^ Премахва хлор, малки частици и метали

1990

Хладилна кутия ICETIME 26L ^ Обем 26 л ^ Тегло 2,5 кг ^ Подходяща за охлаждане на храни и напитки ^ Система на охлаждане с охладителни пакети

6690

Шевна машина NM600 ^ 16 операции ^ Фиксирани бодове ^ Приставки за цип и илици ^ Зачистващ бод и еластичен зиг заг ^ Сляп бод за подгъв

169


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

6 x 49,83 лв.

6 x 36,50 лв.

6 x 166,50 лв.

Тример BG2024

Машинка за подстригване ER-GC50-K503 ^ Ел. захранване и акумулаторна батерия ^ Време за зареждане 8 ч. ^ Време за работа 40 мин. ^ Дължина на подстригване 0,5 - 25 мм. ^ 2 приставки ^ Водоустойчива

69

^ Акумулаторна батерия ^ Време за зареждане 8 ч. ^ Време за работа до 50 мин. ^ Индикатор за батерията ^ Водоустойчив ^ Допълнителна приставка

Сешоар CV5090 ^ Мощност 2300W ^ 2 степени на работа ^ 3 степени на нагряване ^ Бутон за студена струя въздух ^ Йонизация ^ Дифузер

59

^ Акумулаторна батерия ^ Време за зареждане - 1 час ^ Време за работа - 30 мин ^ Широка бръснеща глава ^ Тример с две ширини ^ Водоустойчив

13990

Преса за коса PHS 5263 ^ Мощност 55W ^ Керамично покритие ^ 3 степени на работа ^ Температура 140 – 200 °С ^ Бързо нагряване

90

69

^ Мощност 2000W ^ 2 степени на работа ^ 2 степени на нагряване ^ Бутон за студена струя ^ Йонизация

59

+ подарък продукт на Nivea

Самобръсначка Cruzer 6 Face

Сешоар HP4935

Вентилатор BRAVISSIMO SF 40

Вентилатор BABEL RC

Преса за коса S3500 ^ Мощност 44W, Температура до 230 °С ^ Керамично покритие ^ Регулиране на мощността ^ Бързо нагряване до 15 сек. ^ 3 години гаранция

6590

Епилатор 3380 ^ 20 двойки пинсети ^ 2 степени на работа ^ Масажираща приставка ^ Приставка за деликатни зони ^ Охлаждаща ръкавица ^ Осветление

79

39

^ Мощност 45W, височина 75 см. ^ 3 скорости ^ 3 режима на работа ^ Ръчно и дистанционно управление ^ Ротация ^ Таймер

^ Мощност 45W ^ Диаметър 40 см ^ 3 степени на работа ^ Регулиране на височината

8990

2290

Водоструйка K2.300

Ютия FV4780E0 ^ Мощност 2400W ^ Покритие Ultragliss Diffusion ^ Ударна пара 130 гр./ мин. ^ Вертикална пара ^ Антикалциева система ^ Система Easycord

99

^ Налягане 110bar ^ Дебит 360l/h ^ Маркуч вис. налягане 4м ^ Воден филтър ^ Ниско ниво на шум ^ Предпазен клапан ^ Размер: 28/24/78 cm

Ютия DA1510 F2 ^ Туристическа ютия ^ Мощност 1000W ^ Иноксово покритие ^ Ударна пара ^ Работа от 120 до 240 V ^ Сгъваема дръжка

5990

Прахосмукачка FC8450 ^ Мощност 1800W ^ Метални телескопични тръби ^ Постоянна торбичка ^ Регулатор на мощността ^ Микрофилтър

119

Прахосмукачка JC 618 ^ Мощност 1600W ^ Метални тръби ^ Постоянна торбичка ^ Микрофилтър ^ Допълнителен накрайник

59

209

Водоструйка K2.120

^ Налягане 100bar ^ Дебит 340l/h ^ Маркуч вис. налягане 4м ^ Ниско ниво на шум ^ Предпазен клапан ^ Размер: 28/18/44 cm

169


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

,

made in Germany

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

обем на фурната

74л. ЕНЕРГИЕН -20% КЛАС А

гаранция 5 години

Фурна за вграждане EOB 5450 AOX ^ Мултифункционална фурна 74 л. ^ Енергиен клас А-20% ^ 8 програми на готвене ^ Електронен таймер програматор ^ Рush-pull бутони,телескопична система ^ Терморегулатор, грил нагревател ^ 5 нива на готвене, 3 стъкла ^ Цвят Инокс

669

Плот за вграждане EHF96240OK ^ Керамичен плот ^ 4 нагревателни зони ^ Сензорно управление ^ Индикатор остатъчна топлина ^ Защита от деца,звуков сигнал ^ Кант: Инокс

10 x 66,90 лв.

439

^ Мултифункционална фурна 60 л. ^ Енергиен клас А ^ 9 програми на готвене ^ Електронен таймер програматор ^ Допълнително охлаждане ^ Терморегулатор, грил нагревател ^ 4 нива на готвене, 3 стъкла ^ Цвят INOX ^ 5 години гаранция

А

539

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

65л. Фурна за вграждане OIE 22101 X

^ Мултифункционална фурна с обем 65 л. ^ Енергиен клас А ^ 6 програми на готвене ^ Механичен таймер ^ Допълнително охлаждане ^ Грил нагревател ^ 5 нива на готвене, 2 стъкла ^ Цвят Инокс

329 6 x 54,83 лв.

Плот за вграждане HISM 64220 S ^ Комбиниран стъклокерамичен плот ^ 2 керамични + 2 газови зони ^ Механично управление ^ Защита от изтичане на газ ^ Интегрирано запалване

ТАЙМЕР

Фурна за вграждане BO 7321AX

ЕНЕРГИЕН КЛАС

обем на фурната

+ подарък керамична тенджера Gorenje

469

Плот за вграждане ECT 330 BC ^ Керамичен плот тип „Домино“ ^ 2 награвателни зони ^ Сензорно управление ^ Защита от деца ^ Индикатор за остатъчна топлина ^ Таймер ^ Цвят Черен

359

Плот за вграждане ZGG35214XA ^ Газов плот тип “Домино” ^ 2 нагревателни зони ^ Механично управление ^ Газ контрол ^ Кант :INOX

165

+ подарък finish Quantum 10 tabs

Съдомиялна за вграждане DIS 5530 ^ Капацитет: 10 комплекта ^ Клас А+ / А ( енергиен/сушене) ^ 5 програми(1 Auto 45-65°C), 5 температури ^ Предварително изплакване ^ Отложен старт ^ 1/2 зареждане ^ Бърза програма ^ Aqua stop ^ Индикатор за сол и гланц ^ Размери:82/45/55 см.

559

Абсорбатор SC 61X ^ 1 турбинен мотор с три степени на работа ^ Мощност 1x120 W ^ Капацитет: 550m3/h ^ Постоянни филтри ^ Осветление 2 x 40 W ^ Широчина 60 см ^ Цвят Инокс

119


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

30 дни дни тестов период ȒțȖ

ТЕСТОВ МОНТАЖ ПЕРИОД

Съдомиялна ICD 661 EU / S*

Всеки закупил хладилник модел EBQH 20223 F в периода на акцията може да върне уреда до 30 дни, ако не е удовлетворен от неговото качество. Повече информация на www.technopolis.bg

ПОДАРЪК

А+++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

А++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

629

529

^ Капацитет: 6 комплекта ^ Клас А/А ( енергиен/сушене) ^ 6 програми, 5 температури ^ Предварително изплакване ^ Отложен старт ^ Индикатор за сол и гланц ^ Цвят: Бял / Сив* ^ Размери:44/55/52 см.

^ Пералня - капацитет: 7 кг ^ Енергиен клас: А++ ^ 1200 об./мин. ^ Цифров дисплей ^ Опции: Eco Time, Energy Saver, Отложен старт ^ Размери (ВхШхД): 85 х 59,5 х 51,7 cм ^ 4 години гаранция

^ Пералня - капацитет: 8 кг ^ Енергиен клас: А+++ ^ 1000 об./мин. ^ Super Silent ^ Регулиране на температурата и оборотите ^ Интерфейс с LED индикатори ^ Опции: Пестене на време, Super Wash, Лесно гладене, Отложен старт ^ Размери (ВхШхД): 85 х 59,5 х 59,9 cм ^ 5 години гаранция

439*

419

Пералня IWD 71252 C ECO

Пералня WML803 B EU

след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com

след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com

+ карта подарък на стойност 20лв.

969

Подарък

Хладилник EBQH 20223 F

^ No Frost система на охлаждане ^ Енергиен клас А+ ^ Обем на хладилна/ фризерна част 243/ 88л ^ Цифров дисплей ^ Защита Hygiene Advance ^ Лавици от стъкло ^ Метална лавица за бутилки Wine Rack ^ Цвят инокс ^ Размери (В х Ш х Д): 200 х 60 х 65,5 см ^ 5 години гаранция след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com

929

8/6kg

пране/сушене

649

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Пералня със сушилня WDG 8640B EU

Съдомиялна LFFA+ 8M14 EU

^ Енергиен клас: А ^ Капацитет на пране/ сушене: 8/6 кг ^ Нов цифров дисплей ^ 1400 об./мин ^ Специални програми: Вълна, Бърза 30’, Коприна, Против петна, Против алергии, Самопочистване ^ Опции: Eco, отложен старт ^ Размери (ВхШхД): 85 х 59,5 х 60,5 см

Хладилник TIAA 12 (1) / X*

^ Extra Silent, Цифров дисплей ^ Брой комплекти за миене: 14 ^ 8 програми на миене ^ Специални програми: Интензивна, Ежедневна 60°, Деликатни, ^ Опции: отложен старт, Extra Dry ^ Система за тотална сигурност Water Stop ^ Енергиен клас: А+ ^ Размери (ВхШхД): 85 х 60 х 60 cм

^ Обем на хладилната част 236 л. ^ Обем на камерата 70 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ Стъклени полици ^ Цвят Бял/Инокс* ^ Размери:175/60/65 см. ^ 4 години гаранция

549 599*

след регистрация на www.dopulnitelnagaranzia.com

Фризер ZFC 639 WAP

9990

+ подарък finish Quantum 10 tabs

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

^ Обем 20 л. ^ Мощност 700W ^ 5 степени на работа ^ Механичен таймер до 30 мин. ^ Затопляне и размразяване

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Съдомиялна ESF 6500 LOW ^ Капацитет: 12 комплекта ^ Енергиен клас А+ ^ Клас на сушене А ^ 6 програми, 4 температури ^ Дисплей,Отложен старт ^ Регулируема кошница ^ Бърза програма ^ Индикатор за сол ^ Цвят:Бял ^ Размери:85/60/60 см.

719 10 x 71,90 лв.

599

Микровълнова фурна MWC 2000 MW

Mини печка TERMOMAX TR 5360 ^ Мощност 2000W ^ Обем на фурната 32 л. ^ Горен и долен нагревател ^ Термостат ^ 2 котлона с диаметър 16 см.

^ Обем на фризера 400 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Годишна енергийна консумация 339 kWh ^ Бързо замразяване ^ Брой кошници 3 ^ Аларма ^ Размери:88/133/67 см.

ОБЕМ

400

литра

+ подарък finish Quantum 10 tabs

479 559*

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

А+

ЕНЕРГИЕН КЛАС

8490

Съдомиялна CDP 4609/ X* ^ Капацитет: 9 комплекта ^ Енергиен клас А+ ^ Клас на сушене А ^ 5 програми, 3 температури ^ Отложен старт ^ Регулируема кошница ^ Бърза програма ^ Индикатор за сол ^ Цвят:Бял/Инокс* ^ Размери:85/45/60 см.

10 x 59,90 лв.

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

А

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Печка ZCV 560 MW/MX* ^ 4 стъклокерамични зони ^ Енергиен клас А ^ Мултифункционална фурна с обем – 53 л. ^ 5 програми на готвене ^ Цвят:Бял/Инокс* ^ Размери 85/50/60 см.

529 599* 10 x 52,90 лв.

10 x 59,90 лв.

Печка CSS 54010 DW ^ Комбинирана печка-газ и ток ^ 2 газови и 2 електрически (1 бързонагряващ) котлона ^ 4 програми на готвене ^ Eнергиен клас А ^ Фурна с обем- 60л. ^ Електрическо запалване ^ Защита от изтичане на газ 6 x 66,50 лв. ^ Размери:85/50/60 см.

399

Фризер FS 225320 ^ Обем на фризера 215 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Годишна енергийна консумация 257 kWh ^ Брой кошници 6 (1 BigBox) ^ Отделение за бързо замразяване ^ Отделение за лед ^ Цвят: Бял 6 x 79,83 лв. ^ Размери:151/60/60 см.

479


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

www.technopolis.bg

No Frost

Микровълнова фурна MB3921C

^ Обем 19 л. ^ Мощност 700W ^ Грил мощност 600W ^ 5 степени на работа ^ Механичен таймер до 30 мин. ^ Функция размразяване

No Frost

No Frost

129

Прахосмукачка VC3118NT ^ Мощност 1800W ^ Метални телескопични тръби ^ Еко бокс система ^ Обем на контейнера 1,4 л. ^ Хепа филтър ^ Допълнителни накрайници

149

7kg 76см Syde by Syde хладилник GS 3159 AVDV ^ Обем на хладилната част 365 л. ^ Обем на фризера 173 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Лед и вода без свързване към водопровод ^ No Frost система ^ Електронно управление ^ Ледогенератор ^ Цвят Инокс ^ Размери:176/90/75 см.

2249

Хладилник GB-3133 TIGW ^ Обем на хладилната част 210 л. ^ Обем на фризера 86 л. ^ Енергиен клас А+ ^ No Frost система ^ Мulti Air Flow, Fresh зона ^ Диспенсър за вода ^ LED дисплей ^ Аларма ^ Размер 190/60/62 cm

929

Хладилник GT 5247 AVEW

Пералня F12B9QD

^ Обем на хладилната част 307 л. ^ Обем на камерата 114 л. ^ Енергиен клас А+ ^ NO FROST, Дисплей,LED осветление ^ Два охладителни кръга ^ Аларма,Стъклени полици ^ Цвят: INOX ^ Размери:179/76/71 см.

^ 1200 оборота/мин. ^ Капацитет 7 кг. ^ Енергиен клас А+++ ^ Брой програми 12 ^ Direct-Drive мотор,дисплей ^ Предпране,кратка програма ^ Програма за вълна ^ Цвят:Бял ^ Размери:85/60/55 см.

1219

No Frost на фризера

ЕКО ОФЕРТА ÂÚÐÍÈ ñòàðèÿ ñè õëàäèëíèê è ÂÇÅÌÈ íîâ ÅÍÅÐÃÎÑÏÅÑÒßÂÀÙ ZANUSSI ZRB 934 PW2/PX2* íà ñïåöèàëíà ЕКО ЦЕНА

А+++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

629

А++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

No Frost

Áåçïëàòíàòà íè äîñòàâêà äî âðàòàòà íà âàøèÿ äîì ùå ïðèåìå è òðàíñïîðòèðà áåçïëàòíî ñòàðèÿ âè õëàäèëíèê çà ðåöèêëèðàíå*.

*Äîñòàâêàòà íà íîâèÿ ïðîäóêò, êàêòî è ïðèåìàíåòî è òðàíñïîðòèðàíåòî íà ñòàðèÿ çà ðåöèêëèðàíå òðÿáâà äà áúäå îò åäèí è ñúù àäðåñ (â ðàìêèòå íà íàñåëåíîòî ìÿñòî íà ìàãàçèíà îò êîéòî å çàêóïåí ïðîäóêòà).

Хладилник ZRB 934 PW2/PX2* 202см

^ Обем на хладилната част 223 л. ^ Обем на фризерната част 92 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ Стъклени рафтове ^ Поставка за бутилки ^ Цвят: Бял/Инокс* ^ Размери:175/60/63 см. промо цена

599

ЕКО ЦЕНА

569

+ подарък препарат за почистване на хладилници

+ подарък препарат за почистване на хладилници

промо цена

649*

Side by Side хладилник RSA1ZTMG1/EUR

ЕКО ЦЕНА

*

619

+ подарък препарат за почистване на хладилници

^ Обем на хладилната част 340 л. ^ Обем на фризерната част 144 л. ^ Енергиен клас А+ ^ No Frost ^ Silver nano – антибактериална защита ^ LCD дисплей,аларма ^ Диспенсер,ледогенератор ^ Цвят: INOX ^ Размери:179/91/67 см.

1699

Хладилник EN 3881 AOX ^ Обем на хладилната част - 280 ^ Обем на фризерната част - 78л ^ Енергиен клас А+, No Frost на фризера ^ Ел. дисплей със сензорно управление ^ Филтър за чист въздух в хладилника ^ 2 кръга на охлаждане ^ Телескопичен рафт за зеленчуци ^ Размери- 202/60/63 ^ Цвят - Инокс 10x121,90 лв.

1219

+ подарък препарат за почистване на хладилници

Хладилник KGV 39VW30S/ KGV 39VL30S*

929 999*

^ Обем на хладилната част 250 л. ^ Обем на фризерната част 94 л. ^ Енергиен клас А++ ^ Електронно управление ^ Антибактериално покритие в хладилната част ^ Стъклени рафтове ^ Поставка за бутилки ^ Цвят: Бял/Инокс* ^ Размери:201/60/65 см.

10 x 92,90 лв.

10 x99,90 лв.


Национален телефон на потребителя 0700 12340

На цената на един градски разговор при обаждане от цялата страна от стационарен телефон. При обаждане от мобилен телефон цената на разговора е според тарифния план

Микровлнова печка NN-E201WMEPG ^ Обем 20 л. ^ Мощност 800W ^ 5 степени на работа ^ Механичен таймер до 35 мин. ^ Претопляне и размразяване ^ Емайлирано покритие

8kg

159

Пералня NA-148 VG4WGN ^ 1400 оборота/мин., капацитет 8 кг. ^ Енергиен клас А+++ ^ Инверторен мотор - Тих режим на работа ^ “ Sazanami” барабан ^ “Hydro Active+ “ технология - 5 степенна система за впръскване на водата ^ “Eco/Speed “ режими - намалява консумацията на електроенергия и вода / редуцира времето ^ LED дисплей, отложен старт ^ Размери: 85 / 60 / 60 см

939

Ютия NI-W900CVXA ^ Мощност 2400W ^ Незалепващо керамично покритие ^ Паров удар 130 гр./ мин. ^ Антикапкова система ^ Антикалциева система ^ Самопочистване

89 Самобръсначка ES-SL41-S503(А503)* ^ 3 Blade технология ^ За сухо и мокро бръснене ^ Акумулаторна батерия ^ Време за зареждане 8 ч. ^ Време за работа 21 мин. ^ Тример за баканбарди ^ Стойка за зареждане ^ Допълнителни аксесоари ^ Цвят: Сребрист/ Син*

89

Хладилник NR-B29SG2SE

Хладилник NR-B32 SX1-XE

^ Обем на хладилната част 217 л. ^ Обем на фризерната част 72 л. ^ Енергиен клас А++, инверторен компресор ^ No Frost, LED осветление ^ Hygiene active – антибактериална защита ^ Chill+ Compartment : Фреш зона 0°С ^ LCD дисплей,аларма ^ Режим „Ваканция“ ^ Цвят: INOX ^ Размери:190/60/65 см.

1229

Пералня NA-127VB4WGN

^ Обем на хладилната част 235 л. ^ Обем на фризерната част 86 л. ^ Енергиен клас А+ ^ No Frost,Режим „Ваканция“ ^ Hygiene active – антибактериална защита ^ LED индикатори ^ Aларма ^ Поставка за бутилки ^ Цвят: INOX ^ Размери:187/60/65 см.

939

^ 1200 оборота/мин. ^ Капацитет 7 кг. ^ Енергиен клас А+++ ^ Брой програми 12 ^ Oтложен старт ^ LED Дисплей, екстра кратка 15’ ^ Hydro Active ^ Допълнително изплакване ^ AquaStop ^ Размери:85/60/54 см.

679

Електрическа четка за зъби EW1031S845(А845)* ^ Ултразвукoва технология ^ 26 000 вибрации/ мин. ^ Акумулаторна батерия ^ Време за зареждане 15 ч. ^ Време за работа 30 мин. ^ 2 v -образни накрайника с микро влакна ^ Сензор за натиск ^ Цвят: Сребрист/ Син*

79

Минибар MB-40А

Хладилник HRZ-98AA

^ Термоелектрически тип ^ Безкомпресорна технология ^ Полезен обем 40 л. ^ Ниско ниво на шум 6 dB ^ Размери:51/42/43 см.

^ Обем на хладилната част 74 л. ^ Обем на камерата 8 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Стъклени рафтове ^ Цвят: Бял ^ Размери:84/48/44 см.

135

229 + подарък препарат за почистване на хладилници

+ подарък препарат за почистване на хладилници

+ подарък препарат за почистване на хладилници

*

Хладилник CUP 3021/CUP SL 3021 ^ Обем на хладилната част 199 л. ^ Обем на фризерната част 85 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ Стъклени рафтове ^ Поставка за бутилки ^ Цвят: Бял/Сив* ^ Размери:179/55/63 см. ^ 5 години гаранция

699 799* 10 x 69,90 лв.

10 x 79,90 лв.

Хладилник CS 234020 / S*

499 599*

^ Обем на хладилната част 205 л. ^ Обем на фризерната част 87 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ Стъклени рафтове ^ Поставка за бутилки ^ Антибактериално покритие ^ Цвят: Бял/Сив* ^ Размери:185/60/60 см.

+ подарък препарат за почистване на хладилници

Хладилник CFD 2760 E ^ Обем на хладилната част 197 л. ^ Обем на фризерната част 50 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ Стъклени рафтове ^ Цвят: Бял ^ Размери:165/54/60 см.

469 6 x 78,17 лв.

+ подарък препарат за почистване на хладилници

Хладилник RAA 24 ^ Обем на хладилната част 184 л. ^ Обем на камерата 43 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ 3 полици ^ Цвят Бял ^ Размери:139/55/61 см.

399

+ подарък препарат за почистване на хладилници

Хладилник RDM 6126 ^ Обем на хладилната част 125 л. ^ Обем на камерата 45 л. ^ Енергиен клас А+ ^ Автоматично размразяване ^ Стъклени полици ^ Цвят Бял ^ Размери:121/54/60 см.

359 6 x 59,83 лв.


Цените са в лева с ДДС. Всички продукти са с 2 години търговска гаранция с изключение на тези, при които е указан различен период в описанието на съответния продукт

Инверторен климатик AR09FSSYAWTNEU/XEU AR12FSSYAWTNEU/XEU*

Инверторен климатик AR12FSSKABENEU/XEU С включен стандартен монтаж* ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ

5

С включен стандартен монтаж*

А++ А++

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ

5

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

^ Smart Wi-Fi контрол през смартфон или компютър ^ Енергиен клас А++/А++ (охлаждане/отопление) ^ Мощност 3.50 – 4.00 KW охл./отопл. ^ Консумация 0.90-0.97 KW охл./отопл. ^ SEER/SCOP 7.00 – 4.60 охл./отопл. ^ Антибактериален филтър ^ Ефективен в режим на отопление до -15’С ^ Ниво на шум на вътр.тяло мин/макс 22/60dB ^ 2 години гаранция 5 години на компресора

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

1799

10x179,90 лв.

С включен стандартен монтаж*

А+ А++

5

10x159,90 лв.

10x169,90 лв.

С включен стандартен монтаж* ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА КОМПРЕСОРА

Инверторен климатик A12RK NSB/S12AK UL2 ^ Енергиен клас А++/А+ (охлаждане/отопление) ^ Мощност 3.50 – 4.00 KW охл./отопл. ^ Консумация 0.88-0.96 KW охл./отопл. ^ SEER/SCOP 6.10 – 4.00 охл./отопл. ^ Антибактериален филтър ^ Ефективен в режим на отопление до -15’С ^ Ниво на шум на вътр.тяло мин/макс 19/39dB ^ 3 години гаранция

1599 1699*

^ Smart Wi-Fi контрол през смартфон или компютър ^ Енергиен клас А++/А+ (охлаждане/отопление) ^ Мощност 2.50-3.20(3.50-4.00)* KW охл./отопл. ^ Консумация 0.58-0.70(0.97-0.99)* KW охл./отопл. ^ Сезонен SEER/SCOP 7/4(6.7/4)*охл./отопл. ^ Ниво на шум на вътр.тяло мин/макс 21/58dB ^ Антибактериален филтър”Full HD” ^ Ефективен в режим на отопление до – 15°С ^ 2 години гаранция, 5 години гаранция на компресора

*

С включен стандартен монтаж*

А Инверторен климатик RAS-107SAV-E3(Е2) RAS-137SAV/3-E*

Инверторен климатик CU-YE18MKX/CS-YE18MKX ^ Дебит на въздушния поток 918 м3/ч ^ Мощност 5.00-5.50 KW охл./отопл. ^ Консумация 1.61-1.65 KW охл./отопл. ^ EER/COP 3.01/3.40 охл./отопл. ^ Ниво на шум вътр.тяло мин/макс 29/46dB ^ Автоматичен рестарт ^ 2 години гаранция, 5 години гаранция на компресора

1599 10x159,90 лв.

А+ А++

1599 10x159,90 лв.

1179 1379* 10x117,90 лв.

^ Енергиен клас А/А (охлаждане/отопление) ^ Дебит на въздушния поток 520/560* м3/ч ^ Мощност 2.50/3.50* - 3.20/4.20* KW охл./отопл. ^ Консумация 0.76/1.08* - 0.87/1.14* KW охл./отопл. ^ EER/COP 3.20/3.24* - 3.60/3.68* охл./отопл. ^ Антибактериален филтър и йонизатор ^ Ефективен в режим на отопление до – 15°С*

10x137,90 лв.

* Цената на Стандартен монтаж до 3 метра тръбен път е за сметка на Технополис (в рамките на населеното място от което е закупен климатика ), информация за условията на „Стандартен монтаж на климатик“ може да получите в магазини Технополис С включен стандартен монтаж* ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ

А А+

Преносим климатик BKKE-09 C

*

месеца 55гаранция

Инверторен климатик EXI09HD1WI/WE EXI12HD1WI/WE* ^ Енергиен клас А+/А (охлаждане/отопление) ^ Мощност 2.60-2.70(3.50-3.80)* KW охл./отопл. ^ Консумация 0,80-0,90(1,17-1,22)* KW охл./отопл. ^ Сезонен SEER/SCOP 5,6/3,8(5,8/3,8)*охл./отопл. ^ Ниво на шум на вътр.тяло мин 24/25*dB ^ Антибактериален филтър ^ 55 месеца гаранция*

8kg

^ Капацитет на изпиране 8кг ^ Капацитет на сушене 6кг ^ Центрофуга със скорост 1400 об/мин ^ Голям LCD дисплей ^ Инверторен мотор ^ Програми с пара за освежаване и премахване на миризми ^ Сензорно управление ^ Размери : 85/60/60см ^ 55 месеца гаранция*

^ Преносим климатик за охлаждане ^ Енергиен клас А(охлаждане) ^ Мощност 2.6 KWh охл. ^ Консумация 0.99 KW охл. ^ SEER 2.64 охл. ^ Ниво на шум 64 dB ^ Дистанционно управление ^ Размери : 73/32/36см

1099 1169* 10x109,90 лв.

499

*повече информация на www.technopolis.bg

6 x 83,17 лв.

10x116,90 лв.

*повече информация на www.technopolis.bg

Пералня със сушилня EWW 1486 HDW

ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ

1149

А

8/6kg

пране/сушене

*

месеца 55гаранция

инверторен мотор

+ подарък Calgon 12tabs

7kg

инверторен мотор

+ подарък Calgon 12tabs

А+++ -10%

* гаранция 5 години

А++

ЕНЕРГИЕН КЛАС

ЕНЕРГИЕН КЛАС

Пералня L 76285FLE ^ 1200 оборота/мин. ^ Капацитет 8 кг. ^ Енергиен клас А+++-10% ^ Инверторен мотор ^ LCD дисплей,Super Eco 15C ^ Две програми на пара ^ OptiSense,Aqua Control ^ Ръчно пране,лесно гладене ^ Регулиране на обороти ^ Размери:85/60/60 см.

899 10 x 89,90 лв.

+ подарък Calgon 12tabs

*

месеца 55гаранция

+ подарък Vanish 450 ml

Пералня GC 1272 D2 ^ 1200 оборота/мин., капацитет 7 кг. ^ Енергиен клас А++ ^ Брой програми 16 ^ Регулиране на температура ^ Дисплей,отложен старт ^ Ръчно пране ^ Кратки програми ^ Размери:85/60/52 см. ^ 5 години гаранция*

569

*след регистрация на: www.servicebg.net/candy/rf , или телефон 0700 20 603 или е-майл: info@bgs.bg

София, Околовръстен път, Младост 4 (срещу “Камбаните”) тел.: 02 921 11 11, Люлин 8-ми микрорайон, бул. “Царица Йоана” (до “Билла”), тел.: 02 9210092 кв. Надежда, ул. “202” (срещу ТЕЦ София), тел.: 02 80 359 80 Сердика Център, бул. Ситняково 48, ет. 1, тел.: 02 8 927 927 The Mall, бул. Цариградско шосе 115, партер, тел.: 02 807 64 64 Bulgaria Mall, бул. България 69, ет. 2, тел.: 02 903 59 59 Paradise Center, бул. Черни връх 100, ниво -1, тел.: 02 446 25 56 Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 133 (до Метро), тел.: 032 683 313 Варна, бул. “Владислав Варненчик” 277 (до “Елпром”) тел.: 052 509 060 Бургас, к-с ”Славейков” 94 тел.: 056 880 270 бул. “Тодор Александров” 30 (Трапезица до Била), тел.: 056 598 111 Стара Загора, ул. “Никола Петков” (до “ДЗУ”) тел.: 042 612 112 Враца, срещу “Химко”, тел.: 092 668 766 Шумен, бул. “Симеон Велики” 5 тел.: 054 850 185 Сливен, ул. “Стефан Караджа” 6 (до завод Светлина) тел: 044 612 612 Плевен, бул. “Георги Кочев” 4 тел.: 064 880 550

10 x 56,90 лв.

7kg

Пералня ZWG7120K ^ 1200 оборота/мин., капацитет: 6кг. ^ Енергиен клас А+ ^ Брой програми 15 ^ Ръчно пране, лесно гладене ^ Кратка програма, oтложен старт ^ Размери: ^ 85/60/53см. ^ 55 месеца гаранция* *повече информация на www.technopolis.bg

Русе, кв. “Дружба” ул. “Христо Ботев” 38, тел.: 082 81 31 81 Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски” 5, тел 073 829 111 Добрич, Околовръстен път Добротица 54, тел.: 058 65 31 31 Ямбол, бул. “Граф Игнатиев” 173-175, тел.: 046 677 000 Кюстендил, ул. “Гюешевско шосе” 5, тел.: 078 558 300 Пазарджик, бул. “Стефан Стамболов” 13, тел.: 034 406 840 Kърджали, бул. “Беломорски” 4, (до OMV) тел.: 0361 2 11 00 Перник, бул. “Св. Св Кирил и Методий” 21, тел.: 076 68 62 20 Силистра, бул. “7-ми Септември” 23, тел.: 086 878 878 Видин, бул. “Панония” (на изхода за моста), тел.: 094 60 29 29 Монтана, бул. “Трети март” 216, тел.: 096 390 666 Велико Търново, ул. “Магистрална” 4, тел.: 062 610 016 Разград, ул. “Априлско въстание” 66, тел.: 084 609 209 Хасково, бул. “Съединение” 79, тел.: 038 650 150 Габрово, ул. “Индустриална” 12, тел.: 066 899 200

Офертите са валидни само за посочения период и са ограничени до изчерпване на наличностите. Независимо от посочената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите. Възможни са печатни и предпечатни грешки. Снимките са с илюстративна цел и е възможно разминаване с реалните продукти в магазинната мрежа. Декорацията на продуктите не е включена към тях.

499

Работно време:

6 x 83,17 лв.

^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 7 кг. ^ Енергиен клас А+ ^ Брой програми 15 ^ Предпране,кратка програма ^ Програма за вълна ^ Цвят:Бял ^ Размери:85/60/50 см.

+ подарък Vanish 450 ml

+ подарък Vanish 450 ml

Пералня EV 7100+

Пералня HW50-1002

449

^ 1000 оборота/мин. ^ Капацитет 5 кг. ^ Енергиен клас А+ ^ Регулиране на оборотите ^ Кратка програма ^ Бутон “Интензивно изпиране” ^ Размери: 85/ 60 / 52 см.

369

6 x 74,83 лв.

Безплатна доставка

София - Младост 4, Люлин: понеделник - петък - 9.00 - 21.00 ч. до вратата на Вашия дом събота - неделя - 9.30 - 20.00 ч. Надежда (ул. 202): понеделник - събота - 9.30 - 20.00 ч. (в рамките на населеното място на неделя - 10.00 - 19.00 ч. магазина от който е закупен продуктa) Сердика център, The Mall, Bulgaria Mall, Paradise Center: понеделник - неделя -10.00 - 22.00 ч. Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе: понеделник - петък - 9.30 - 20.30 ч. събота - неделя - 9.30 - 19.30 ч. (Пловдив събота до 20.30 ч.) Враца, Шумен, Плевен, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Добрич, Ямбол, Пазарджик, Перник, Kърджали, Силистра, Видин, Монтана, Хасково, Габрово: понеделник - петък - 10.00 - 20.00 ч. събота - неделя - 10.00 - 19.00 ч. (Добрич до 20.00 ч.) ТЕХНОПОЛИС ПАРТНЬОРИ: Разград, Кюстендил: Казанлък - ул. ”Любомир Кабакчиев” 6 магазин ВИМАКС, тел.: 0431/ 6 24 14, Мадан - ул. “Явор” 1, тел.: 0308 / 2 20 41, понеделник - петък - 10.00 - 19.30 ч. Рудозем - ул. Стефан Стамболов” 1, 0306 5 48 00, Първомай ул. Христо Ботев 1А, тел.: 0336/6056 събота - 10.00 - 19.00 ч. неделя - 10.00 - 18.00 ч.

Current  
Advertisement