Page 1

¥¶¹ÆÎÆÁ´ CHRISTMAS MAS AS


НАГРАДНА ИГРА Официални правила НАИМЕНОВАНИЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА „Сподели магията на Коледа с МЕТРО и Coca-Cola”.

ОРГАНИЗАТОРИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАГРАДНТА ИГРА Наградната игра се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км. представлявано от д-р Емилиян Абаджиев и д-р Кристоф Шулте и със съдействието на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, със седалище в гр. Костинброд и адрес на управление гр. София, ул. Сребърна №21, Идентификационен номер по ЗДДС BG131032463, представлявано от Златка Дамова и Десислава Струменлиева.. Официалните правила са публикувани на сайта www.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Наградната игра по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.metro.bg.

ТЕРИТОРИЯ Наградната игра се провежда на територията на магазини МЕТРО в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново, Русе, Плевен, Стара Загора, Добрич и Хасково.

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА Наградната игра започва на 01 декември 2011 г. и приключва на 20 декември 2011 г. в 20:00 часа. За избягване на всяко съмнение наградната игра започва на 01 декември 2011 г. и ще продължи до 20 декември 2011 г. независимо, че преди и след посочените дати рекламни материали, оповестяващи наградната игра, могат да бъдат открити на територията на магазините МЕТРО до окончателното им отстраняване.

УЧАСТНИЦИ В НАГРАДНА ИГРАТА Всяко пълнолетно лице има право да участва в Наградната игра. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Наградната игра, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в Наградната игра.

Наградна игра „Сподели магията на Коледа с МЕТРО и Coca-Cola“ Официални правила

Стр.  от 4


ДЕФИНИЦИИ •

УЧАСТНИК: „УЧАСТНИК” се нарича всяко лице, което е закупило най-малко една МЕТРО единица Кока-Кола 12*0.5л и което се включи в играта чрез: а) обаждане на 0700 100 71 на цената на един градски разговор от цялата страна и предоставяне на необходимите данни(трите имена, № на фактура, в която се отчита закупуването на поне една МЕТРО единица Кока-Кола, състояща се от12 бутилки по 0.5 л всяка, имейл и телефон за връзка) не по-късно от 20:00 ч. на 20.12.2011 г.; б) изпращане на електронна поща с необходимите данни(трите имена, № на фактура, в която се отчита закупуването на поне една МЕТРО единица Кока-Кола, състояща се от 12 бутилки по 0.5 л всяка, имейл и телефон за връзка) на win@metro.bg не по-късно от 20:00 на 20.12.2011.

Всеки един участник има право да участва с неограничен брой фактури, в които се отчита закупуването на поне една МЕТРО единица Кока-Кола, състояща се от 12 бутилки по 0.5 л всяка.

ПЕЧЕЛИВШ: „ПЕЧЕЛИВШ” се нарича всяко лице, което ще бъде изтеглено на лотариен принцип и ще спечели една от предварително обявените награди.

ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА Потребителите могат да се включат в наградната игра по следния начин: • Всеки, който в периода 01.12.-20.12.2011 г. закупи поне 1 МЕТРО единица Кока-Кола 12х0.5 л, може да участва в томболата за спечелване на една от тридесет шейни HAMAX. В наградна игра ще бъдат включени и ще участват всички клиенти, които са предоставили необходимите данни (име, презиме и фамилия, телефон за връзка, № на фактурата, която удостоверява покупката на поне една МЕТРО единица Кока-Кола 12х0.5 л) на имейл: win@metro.bg или на телефон: 0700 100 71 (на цената на един градски разговор от цялата страна) не по-късно от 20:00 ч. на 20.12.2011 г.

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ Излъчването на победителите ще се състои на 22.12.2011 г. на адрес „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км, чрез специализиран софтуер на случаен принцип пред тричленно жури. Организаторът няма да използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултата от проведеното случайно разпределение на наградите. Председателят на журито ще изготви протокол за хода на играта и получателите на наградите, който ще се съхранява на адреса на МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД – Централен офис. Всички членове на журито трябва да подпишат протокола. Резултатите ще бъдат публикувани на 23.12.2011 г. на www.metro.bg.

КОМПЕТЕНЦИИ НА ЖУРИТО Журито на Наградната игра осъществява надзор на хода на Наградната игра и определя печелившите, съгласно тези правилата. Комуникацията с участниците в играта се провежда чрез електронните пощи, които те са посочили за обратна връзка при включването си в играта, или по предоставения мобилен телефон.

Наградна игра „Сподели магията на Коледа с МЕТРО и Coca-Cola“ Официални правила

Стр.  от 4


НАГРАДИ Тридесет шейни HAMEX.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата на посочения имейл или телефонен номер и чрез публикуване на информацията за печелившите на уебстраниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, не по-късно от 30 дни след края на Наградната игра.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ Всички участници в Наградната игра изрично разрешават обявяването на името и фамилията им и/или адресът на електронната им поща в страниците на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД и на уеб-страницата на МЕТРО: www.metro.bg. Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи. Участниците в Наградната игра са запознати с възможностите за спечелване на награди и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградите, които те получават. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Наградната игра не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно писмо, на посочения от тях, в талона, имейл адрес. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Наградната игра или прилагането на правилата на Наградната игра, са финални и се отнасят до всички участници. Всички награди се получават на място в магазини МЕТРО (София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново, Русе, Плевен, Стара Загора, Добрич и Хасково) от веригата „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД от управителите на търговските обекти срещу попълнена и подписана от тях декларация за получаване на наградата.

ДРУГИ УСЛОВИЯ Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (електронна поща и/или имена).

ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Правилата на наградната игра са достъпни в писмен (разпечатан) вариант във всички МЕТРО магазини, участващи в наградната игра, както и на електронния адрес на МЕТРО: www.metro.bg. Допълнителна информация можете да получите на телефон 0700 100 71 (на цената на градски разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 до 20:00 часа. Наградна игра „Сподели магията на Коледа с МЕТРО и Coca-Cola“ Официални правила

Стр.  от 4


ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД гарантира сигурността на Вашите лични данни и гарантира, че те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без ваше съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен държавен орган. С приемането на Правилата на Наградната игра, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в Наградната игра, неговите лични данни ще бъдат публикувани в страниците на „ МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД и на уебсайта: www.metro.bg, и се съгласява с обработката на личните му данни за целите на Наградната игра. Списъкът с печелившите участници ще се съхранява от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе 7-11 км. С участието си в Наградната игра участникът разрешава на организатора да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002 г.). С приемането на Правилата на Наградната игра, всеки участник разрешава на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД да използва събраните данни за целите на Наградната игра, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Получените данни могат да бъдат обработвани от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат на нуждите на „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ Участник в Наградната игра може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на МЕТРО център за контакт с клиенти – 0700 100 71. Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на обяви, изпратени от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, това може да бъде заявено на телефон 0700 100 71 или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо, изпратено на получателите от дадената база данни. Компанията ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от своята база данни.

РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ За всички оплаквания отговарят Организаторите на Наградната игра. При постъпване на оплаквание, Организаторите са задължени да ги отстранят в най-кратък срок, като информират подалия оплакването участник за това.

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 21.11.2011 година.

Наградна игра „Сподели магията на Коледа с МЕТРО и Coca-Cola“ Официални правила

Стр.  от 4

Cola 2  

CHRISTMASMASMASAS ТЕРИТОРИЯ Наградната игра се провежда на територията на магазини МЕТРО в градовете София, Плов- див, Варна, Бургас, Благо...

Cola 2  

CHRISTMASMASMASAS ТЕРИТОРИЯ Наградната игра се провежда на територията на магазини МЕТРО в градовете София, Плов- див, Варна, Бургас, Благо...

Advertisement