Page 1

ªËÀ¿ÌÍ»½ÚÇÀÓÃË Ë ¿ Ë ËÉÅ»ÌÉËÍÃÇÀÈÍÊËÉ¿ÎÅÍÃÊÉÅËý»ÔÃË»Â Ë ÇÀÈÍÊËÉ¿ÎÅÍÃÊÉÅ Ë ¿Î  Ë Ô Ë ÂÆÃÒÈÃÑÀÈɽ Ñ ÃÈý» £Â¼ÀËÀÍÀȻĿɼËÃÍÀ»»ÌÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÚ £ Ë »Ä¿É¼ËÃÍÀ»»ÌÊ ¿ Ë Ë ¿ Ú

ªËÉ¿ÎÅÍÃÌȻĿɼ˻ÑÀÈ» »Å»ÒÀÌͽɼÀÂÅÉÇÊËÉÇÃÌÃ

ARO ªËÉ¿ÎÅÍÌ Ë»ÌÍÃÍÀÆÈÃÇ»ÂÈÃÈà ½»ÅÎÎÇ

ªËÉ¿ÎÅÍÃÅÉÃÍÉÌ Å»ÒÀÌͽÉÍÉÌÃÌ»ÆÿÀËý ÌÕÉͽÀÍȻͻÅ»ÍÀ¾ÉËÃÚ

FINE FOOD ¥Ë»½ÀÌÃËÀÈÀ ½»ÅÎÎÇ

¼À¿¿Ì

¨›œ›œ› ¥Ë»½ÀÌÃËÀÈÀ ½»ÅÎÎÇ

¼À¿¿Ì

4,89

¼À¿¿Ì

6,99

ž

Ì¿¿Ì

®­ ­ µ«Ÿ ¨›§›«¥› Ÿ

ÌË»½ÈÃÇà ÊÉÅ»ÒÀÌÍ½É ÌÆÿÀË» ½ÌÕÉͽÀÍȻͻ Å»ÍÀ¾ÉËÃÚ

8,59

ž

Ì¿¿Ì

5,87

ž

ž

Ì¿¿Ì

8,39

ž

10,31

ž

DIVELLA L ŸÉÇ»ÍÃÑÀÆüÀÆÀÈà Ð¾Ë ŸÉÇ»Íà ÑÀÆà ¼ÀÆÀÈà ¾Ë ¼À¿¿Ì

0,61

Ì¿¿Ì

FINE FOOD ŸÉÇ»Íà ÑÀÆà ¼ÀÆÀÈà ¾Ë

¼À¿¿Ì

0,74

Ì¿¿Ì

0,73

¼À¿¿Ì

1,13

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,89

1,36

¼Ë

COSTA D’ORO ¢ÀÐÍÃÈ Extra Virgin Æ ARO ¢ÀÐÍÃÈ Extra Virgin Æ

FINE FOOD ¢ÀÐÍÃÈ Extra Virgin Æ ¼À¿¿Ì

6,39

Ì¿¿Ì

7,67

¼À¿¿Ì

9,19

Ì¿¿Ì

11,03

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

¼À¿¿Ì

11,49

Ì¿¿Ì

13,79


ªËÀ¿ÌÍ»½ÚÇÀÓÃË Ë ¿ Ë ËÉÅ»ÌÉËÍÃÇÀÈÍÊËÉ¿ÎÅÍÃÊÉÅËý»ÔÃË»Â Ë ÇÀÈÍÊËÉ¿ÎÅÍÃÊÉÅ Ë ¿Î  Ë Ô Ë ÂÆÃÒÈÃÑÀÈɽ Ñ ÃÈý» £Â¼ÀËÀÍÀȻĿɼËÃÍÀ»»ÌÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÚ £ Ë »Ä¿É¼ËÃÍÀ»»ÌÊ ¿ Ë Ë ¿ Ú

®­ ­ µ«Ÿ ¨›§›«¥› Ÿ

ÌË»½ÈÃÇà ÊÉÅ»ÒÀÌÍ½É ÌÆÿÀË» ½ÌÕÉͽÀÍȻͻ Å»ÍÀ¾ÉËÃÚ

ªËÉ¿ÎÅÍÃÌȻĿɼ˻ÑÀÈ» »Å»ÒÀÌͽɼÀÂÅÉÇÊËÉÇÃÌÃ

ARO ¢ÀÆÀȾ˻Р¾Ë

ªËÉ¿ÎÅÍÃÅÉÃÍÉÌ Å»ÒÀÌͽÉÍÉÌÃÌ»ÆÿÀËý ÌÕÉͽÀÍȻͻÅ»ÍÀ¾ÉËÃÚ

STORKO ¢ÀÆÀȾ˻РоË

),1()22' ¢ÀÆÀȾ˻РоË

¼À¿¿Ì

¼À¿¿Ì

0,65

Ì¿¿Ì

0,89

Ì¿¿Ì

0,78

Ì¿¿Ì

0,76

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,49

¼Ë

ª« ¬­£¡ «ÎÆÉ Ë»ÂÆÃÒÈýÿɽÀ оË

1,05

¼Ë

Æ

1,26

¼À¿¿Ì

0,82

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,21

¼Ë

¼À¿¿Ì

0,63

¼Ë

Ì¿¿Ì

¼Ë

¼À¿¿Ì

0,41

¼Ë

1,07

),1()22' «ÎÆÉ Å»Å»É½»ÈÃÆÃÚ ¾Ë

¼À¿¿Ì

1,01

¼Ë

ARO «ÎÆÉ Å»Å»É½»ÈÃÆÃÚ Ð¾Ë

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

0,98

¼Ë

ƛƹDŽǁƽdžLJNJNj

¼À¿¿Ì

1,41

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,69

¼Ë

¼À¿¿Ì

1,39

¼Ë

Ì¿¿Ì

1,67

¼Ë

ARO. FINE FOOD  

DIVELLALL FINE FOOD FINE FOOD COSTA D’ORO Extra Virgin 10 , 31 11 , 03 13 , 79 8 , 39 0 , 89 5 , 87 7 , 67...

ARO. FINE FOOD  

DIVELLALL FINE FOOD FINE FOOD COSTA D’ORO Extra Virgin 10 , 31 11 , 03 13 , 79 8 , 39 0 , 89 5 , 87 7 , 67...

Advertisement