Page 1

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА „METRO Заедно на Великден, Спечелете Mitsubishi Outlender от METRO” ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА От 00.00 ч на 15.04.2013г. до 24.00 ч. на 05.05.2013г. ОРГАНИЗАТОР „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД („Метро”) УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА В Играта могат да вземат участие физически лица, притежатели на валидна клиентска карта на Метро, навършили 18 години („Участник”), които попълнят талон за участие в Играта („Талон”) в някой от магазините на Метро находящи се на следните адреси: гр. София, бул. „Цариградско шосе” 7-11 км, 1784 София; гр. София, бул. „Европа” № 182, 1331 София; гр. Пловдив бул. „Санкт Петербург” № 135, 4023 Пловдив; гр. Пловдив ул. „Костиевска”, общ. Марица, 4000 Пловдив; гр.Варна ул. „Западна обиколна”, 9023 Варна; гр. Стара Загора ул. „Хрищиян Войвода” № 30, 6011 Стара Загора; гр. Бургас ул. „Стефан Стамболов” № 103, 8008 Бургас; гр. Велико Търново бул. „България” № 78, 5000 Велико Търново; гр. Плевен ул. „Метро” № 11, 5800 Плевен; гр. Благоевград бул. „Зеленодолско шосе” № 17, 2700 Благоевград; гр. Хасково бул. „Съединение” № 77, 6300 Хасково; гр. Русе, бул.Трети март 60 , 7000 Русе, гр. Добрич Търговски комплекс „Меркадо”, околовръстен път, Дружба IV 2, 9300 Добрич; гр. Сливен ул. „Стефан Караджа” № 6, 8800 Сливен /до Технополис/.


Участието в Играта не е обвързано с покупка и/или с извършване на плащане или поемане на задължения от страна на Участниците, различни от посочените в тези Правила. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА Територията на Република България НАГРАДИ 1 бр. лек автомобил Мицубиши,Outlander, както следва: Автомобил

МИЦУБИШИ

Модел

Outlander 2WD 2.0 MIVEC CT, M/T , INTENSE

№ на Поръчка

9121210004

RE

Цвят / Цвят тап.

A31 Cool Silver (M) / Черен текстил

GF7WXNSXL6

№ на шаси

JMBXNGF7WDZ000987

B80

№ на двигател

4J11KY1891

Код модел

Код оборудване

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА Правилата на Играта са задължителни и еднакви за всички Участници, както следва: 1. Всяко физическо лице, навършило 18 години и притежаващо валидна клиентска Метро карта, може да попълни, през обявеното работно време, Талон в магазините Метро, като по този начин придобива право на участие в Играта за Наградата; 2. Само коректно и изцяло попълнени Талони с посочен верен отговор на зададения въпрос, могат да бъдат изтеглени като печеливши; 3. Спечелилият наградата Участник („Печеливш”) ще бъде определен на 27.05.2013г., чрез изтегляне на Талон на случаен принцип, в присъствието на нотариус в Централния административен офис на Метро. В тегленето участват всички коректно попълнени Талони, подадени от Участник в периода от 15.04.2013 до 05.05.2013г. включително; 4 Всеки Участник може да попълни и подаде само един Талон. В случай, че установи подаването на повече от един Талон от един и същ Участник, Метро си запазва правото да отстрани допълнително подадените Талони от участие в тегленето на Наградата; 5. Участието в Играта не е обвързано с покупка; ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА Тегленето на Наградата ще се извърши в присъствието на нотариус и документирано с надлежен протокол. При невъзможност за осъществяване на контакт с Печелившия в рамките на 14 дни от датата на теглене на същия, Наградата ще се предаде на следващия изтеглен резервен печеливш Участник.Това правило се прилага многократно. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ Оповестяването на Печелившите ще се извърши в рамките на работния ден на дата 28.05.2013 на сайта на Метро и на официалната facebook страница на компанията, като


Печелившият ще бъде уведомен и лично чрез електронно съобщение, изпратено до посочения от него в Талона електронен адрес. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА Наградата ще бъде връчена на Печелившия след изтеглянето й на 27.05.2013г. в периода 28.05.2013г. – 28.06.2013г. Печелившият може да получи Наградата след уреждането на всички административни въпроси, свързани с прехвърляне на собствеността и предаване владението върху нея. Разходите по прехвърлянето на Наградата ще бъдат поети от Метро. Метро няма да поема, данъци, такси и премии, свързани с каквито и да е застраховки (вкл. каско и гражданска отговорност), в случай че такива са изискуеми от действащото българско законодателство и/или поискани от Печелившия. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до 28.06.2013г. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението на Наградата, правото да бъде получена Наградата се погасява. Наградата се получава лично от Печелившия или от негов представител с нарочно нотариално заверено пълномощно. Метро не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на Наградата. ДРУГИ УСЛОВИЯ Участник в Играта, спечелил Награда съгласно тези Правила, няма право на замяна на спечелената Награда с паричната й равностойност. При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява. Участниците в Играта се съгласяват при спечелване на Награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, включително и техни снимки и/или видео материали да бъдат публикувани в медиите и/или на сайта и/или на facebook страницата на Метро. Попълването и подаването на Талон се счита за такова изрично съгласие. С попълването на Талон за участие, Участниците приемат изцяло настоящите Правила и изрично се съгласяват техните лични данни да бъдат предоставени на подизпълнители на Метро във връзка с организацията и провеждането на Играта, при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни. Метро е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под №0000030. Служителите на Метро, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в Играта. Метро си запазва правото да дисквалифицира всеки служител или член на неговото семейство, за когото бъде установено, че е участвал в Играта или е изтеглен за Печеливш в нарушение на настоящите Правила.

Спечелете Mitsubishi Outlender ot METРО!