Page 1

Ă…rsberetning 2006

www.lofotkraft.no


Innhold Hovedtall.................................................................................................................... s. 3 Direktørens betraktninger.................................................................. s. 8 Styrets beretning............................................................................................ s. 9 Regnskap.................................................................................................................... s. 13 Noter................................................................................................................................ s. 16 Kontantstrømoppstilling...................................................................... s. 25 Revisjonsberetning....................................................................................... s. 26 Forsyningsomrüde........................................................................................ s. 27
Hovedtall 2006 Selskapsstruktur

Kraftinor Holding

Konsernet har idag 105 ansatte fordelt slik: Lofotkraft 64, Interfakt 3, Lofotkraft Produksjon 5, Hovdan 28 og Lofotkraft Bredbånd 5. ­ Hoved­kontoret for nett- og produksjonsvirksomheten ligger i Svolvær, mens det er driftskontor på Fygle, Reine, Værøy og Røst. ­­Installasjons­virksomheten har sitt hovedkontor på Gravdal på Vestvågøy.

Forretningsidé Selskapets formål er produksjon, kjøp, salg og overføring av elektrisk energi og annet som naturlig står i forbindelse med dette.

Visjon

Lofotkraft – et veldrevet og lønnsomt energikonsern – uten grenser.

Hovedmål

Lofotkraft skal søke å optimalisere avkastningen på selskapets kapital og arbeide for en verdiøkning av eiernes midler.
Hovedtall 2006 (tall i hele 1000) Lofotkraft Produksjon AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat

2006 15 430 10 417 5 013 3 818 2 478 6 353

2005 15 278 8 530 6 748 2 739 2 676 6 811

2006 55 111 23 690 78 801 51 007 27 794 78 801

2005 155 194 18 387 173 581 162 993 10 588 173 581

2006 160 500 102 389 58 111 2 528 17 039 43 600

2005 112 618 94 984 17 634 3 317 5 925 15 026

2006 317 193 115 211 432 404 318 651 113 753 432 404

2005 400 888 20 671 421 559 368 506 53 053 421 559

Balanse pr. 31.12 Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld

Lofotkraft AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat

Balanse pr. 31.12 Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld
Lofotkraft Holding AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finans Skattekostnad Årsresultat

2006 0 692 -692 29 721 17 805 11 916 -3 675 14 899

2005 0 193 -193 9 842 9 423 419 -2 175 -1 949

2006 449 920 120 642 570 562 430 376 140 186 570 562

2005 571 933 109 102 681 035 415 340 265 695 681 035

2006 26 439 -413 10 0 -403

2005 0 456 -456 12 0 -444

2006 0 3 175 3 175 3 098 77 3 175

2005 88 3 971 4 059 3 501 558 4 059

Balanse pr. 31.12 Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld

Lofotkraft Vind AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat

Balanse pr. 31.12 Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld
Interfakt AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat

2006 3 094 3 210 -116 62 -15 -39

2005 2 953 3 250 -297 54 -108 -135

2006 51 3 481 3 532 2 841 691 3 532

2005 58 3 500 3 558 2 824 734 3 558

2006 0 87 -87 3 886 46 3 845

2005 0 14 -14 4 733 54 4 773

2006 54 148 6 598 60 746 57 054 3 692 60 746

2005 56 185 4 406 60 591 53 091 7 500 60 591

Balanse pr. 31.12 Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld

Kraftinor Holding AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat

Balanse pr. 31.12 Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld
Hovdan AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat

2006 21 241 19 190 2 051 -13 572 1 466

2005 18 044 16 619 1 425 32 407 1 050

2006 1 703 14 461 16 164 4 942 11 222 16 164

2005 1 820 13 122 14 942 5 476 9 466 14 942

2006 2 543 4 856 -2 313 -500 785 -2 028

2005 277 2 148 -1 871 -25 531 -1 365

2006 21 695 15 278 36 973 4 731 32 242 36 973

2005 6 895 5 157 12 052 3 491 8 561 12 052

Balanse pr. 31.12 Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld

Lofotkraft Bredbånd AS Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter/kostnader Skattekostnad Årsresultat

Balanse pr. 31.12 Anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler Egenkapital Gjeld Egenkapital og gjeld
Direktørens betraktninger koblinger/omkoblinger i nettet. Det normale er ca. 2500 i løpet av et år. Våre medarbeidere nedla en enorm innsats og det var selvsagt en ekstra belastning at dette skjedde samtidig med at sjøkablene til Værøy og Røst var ute av drift. Heldigvis slo været om og vi fikk regn som vasket rent ledningsnettet og normal forsyning ble gjenopprettet. NVE innførte fra og med 2007 et nytt reguleringsregime for regulering av nettselskapene i Norge. En regulering skal hjelpe myndighetene til å nå de langsiktige målene og gi de rette incitamentene til bransjen. Jeg mener at myndighetene ikke har funnet rett verktøy i så måte. Min oppfatning er at regimet ikke gir nettselskapene gode nok rammevilkår og at dette over tid vil føre til lavere kvalitet på strømforsyningen og dårligere beredskap ved feil og utfall. Reguleringen er et kompromiss av mange faktorer og skal fungere for alle de vel 170 nettselskapene i Norge. Det er derfor innført miljø­faktorer som skal gi uttelling for de selskaper som har ­spesielle geografiske utfordringer. Å utmeisle en regulering som er fullt ut objektiv og rettferdig er vanskelig. Til det er det for mange ­variasjoner og spesialiteter mellom de ulike selskapene. Vi ­ mener også at en bransje som er et naturlig monopol bør ­ reguleres slik at det ikke tas ut superprofitt hos kundene. ­Reguleringen slik den fremstår i dag er ikke god nok. Den gir ikke gode nok incitamenter til nettselskapene for investeringer i nettet og den straffer selskaper for avgjørelser og investeringer som er tatt 30 – 50 år bakover i tid, og det hensyntas heller ikke de regionale/lokale utfordringer hos de enkelte nettselskaper. Videre er det meget beklagelig at reguleringen er lagt opp slik at de selskapene som kommer best ut nå ­ nærmest blir ”overvåket” av andre selskaper for å avdekke om det er feil i datagrunnlaget eller rapporteringen til NVE. Skal vi få en god og sikker energiforsyning i fremtiden må andre virkemiddel til. Her har både NVE og bransjen en jobb å gjøre slik at våre kunder i fremtiden både forstår hva de betaler for og hva de kan forvente seg. Videre er det like viktig at de enkelte nettselskapene, som skal ta investeringsbeslutninger for 40–50 år fremover i tid, kan forholde seg til en forutsigbar regulering og økonomi. Fokuset blir feil når vi i det ene øyeblikket skal vurdere millioninvesteringer med levetid 40 år og i det neste ikke vet rammen på inntekten de nærmeste årene. Internt i konsernet har vi også i 2006 arbeidet mye med kvalitetssikring og utvikling av rutiner og prosedyrer. Utvikling av kvalitetsprosedyrer er et langsiktig arbeid og krever fokus over lang tid. Vi er et godt stykke på vei, men må fortsatt forsøke å forbedre oss for hvert år. Dersom vi makter det vil vi over tid få igjen investerte ressurser og vel så det. 2006 har ikke vært noe unntak når det gjelder innstats og villighet fra våre medarbeidere til å stille opp for konsernets beste. Vi har gjennomført mange prosjekter og har samarbeidet godt med både kunder og leverandører i de fleste av dem. Takk for innsatsen!

2006 har på mange måter vært et utfordrende år for konsernet Lofotkraft. Vi har hatt både store avbrudd på el-nettet til Lofotkraft AS, nytt reguleringsregime for nettselskapene og ikke minst har vi gjennomført store investeringer både i elnettet og fibernettet. Dette har vært både utfordrende, og i perioder belastende for organisasjonen, men det gleder meg at vi har taklet dette på en flott måte. Gode rutiner, stor innsats og ikke minst godt lagarbeide gjør at vi kan se tilbake på 2006 med hevet hode. Et lasteskip, registrert på Kypros, søkte på sin vei fra ­Murmansk til Rotterdam i januar, nødhavn utenfor Moskenes. Skipet fikk anvist ankerplass rett syd av Sørvågen, men valgte å ankre opp lengre syd/syd-øst. Resultatet ble at ankeret ­skadet sjøkabelen som går fra Moskenes til Værøy og Røst og all ­normal strømforsyning til øyene ble brutt. Skaden på kabelen var betydelige, vi måtte heve den fra 70 meters dyp for å skjøte i ett nytt kabelstykke på 320 meter. Dette er en vanskelig og utfordrende prosess hvor været har stor betydning for hvor raskt operasjonen kan gjennomføres. For de av oss som er lokalkjent vet vi at værforholdene i Vestfjorden kan være mildt sagt utfordrende på denne tiden av året. Fra kabelen ble skadet til den var i drift igjen tok det nesten nøyaktig en måned. I denne perioden måtte Værøy og Røst forsynes med strøm fra innleide aggre­ gater. Dette er også en svært omfattende prosess, ikke minst ut fra et logistisk perspektiv. Aggregatene brukte 35.000 liter ­diesel i døgnet, noe som krevde en jevnlig etterfylling av tankanleggene, spesielt på Værøy hvor brorparten av aggregatene var plassert. Når da stormen NARVE sørget for at all skipstransport til øya ble innstilt var gode råd dyre. Heldigvis stilte Kystvakten opp og greide å etterfylle tankene. Forsyning av to kommuner via diesel aggregater er i seg selv utfordrende, men de ansatte gjennomførte dette på en utmerket måte. Stormen NARVE ga oss også andre utfordringer. Full storm fra syd-vest medfører sterk pålandsvind i Lofoten. ­Store mengder saltvann ble pisket opp av havet og skyllet inn over land og ledningsnettet vårt. Dette medførte nedsalting av nettet og et uttall av kortslutninger og feil oppstod. For å illustrere omfanget ble det i løpet av en helg utført over 1200

Arnt M. Winther – adm. direktør
Styrets beretning Virksomhet og eierforhold

Totalt kostet operasjonen vel 22 millioner kroner. 4,5 mill er dekket ­ gjennom forsikringen. Resterende er kostnadsført i ­ regnskapet og vil bli inntektsført dersom selskapet vinner rettsaken mot rederiet. Rettsaken er forventet å komme til behandling ultimo 2007 eller primo 2008. I tillegg til skaden på sjøkablene påførte stormen ­NARVE oss store utfordringer. På grunn av sterk vind og høy sjø ble store deler av ledningsnettet i perioden 21. til 22. januar oversprøytet med sjøvann. Dette medførte nedsalting av linje­ nettet og flere overslag og feil. I løpet av perioden måtte det foretas 1200 koblinger i ­nettet for å rette feil eller koble om/tilbake ledningsnettet. Statistisk sett foretas det ca 2500 koblinger i nettet i løpet av et år. 1200 koblinger i løpet av en helg viser hvor betydelig omfanget var. Når dette i tillegg skjedde samtidig som sjøkabelen til Værøy var skadet medførte det en stor belastning og mye ressursbruk i forhold til en normalsituasjon. Organisasjonen taklet situasjonen på en meget profesjonell måte og skal ha all honnør for dette. Lofotkraft AS har i 2006 investert/reinvestert 17 mill kr eksklusiv anleggsbidrag i overføringsnettet. Den nye regional­ nettslinjen mellom Kvitfossen og Fiskebøl har fungert som forutsatt, men Lofotkraft har sammen med innleid ­entreprenør avdekket en del mangler som vil bli utbedret i løpet av 2007. Lofotkraft AS har i 2006 videreført utviklingen av et totalt kvalitetssystem som skal sikre kvalitet i alle ledd i organisasjonen. Et slikt system kan aldri sies å være ferdig da en av forutsetningene er at det er ”levende” og videreutvikles i takt med organisasjon. Men det meste av de grunnleggende data er nå lagt inn i systemet og vi har et godt system for å melde og overvåke avvik. Lofotkraft AS hadde i 2006 et overskudd etter skatt på 43,6 mill. kr. Selskapet regnskapsførte i 2006 netto 40,8 mill. kr i mindreinntekter som kundene skylder oss.

Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2 %, Værøy 3 %, Moskenes 6,5 %, Flakstad 6,5 %, Vestvågøy 41 % og Vågan 41 %. Lofotkraft Holding AS’ heleide datterselskap, Lofotkraft AS driver nettvirksomheten i kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst. Selskapets og konsernets hovedkontor ligger i Svolvær, mens det er driftskontor på ­Fygle, Reine, Værøy og Røst. Forøvrig driver konsernet produksjon og energiomsetning gjennom det heleide datterselskapet Lofotkraft Produksjon AS og installasjonsvirksomhet gjennom datterselskapet ­ Hovdan AS. Lofotkraft Bredbånd AS driver med utbygging og ­drifting av fibernett i Lofoten, samt salg av telekommunikasjons­tjenester. Interfakt AS tilbyr fakturering og avregnings­tjenester i ­regionen. Kraftinor Holding AS er etablert for å administrere og eie konsernets aksjer i Kraftinor AS. ­Konsernet Lofotkraft eier også 50 % av aksjene i Lofotkraft Vind AS, hvor ­Narvik Energi AS eier de resterende 50 %.Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for vindkraftproduksjon i Lofoten og utvikle slike prosjekter.

Lofotkraft Holding AS

Lofotkraft Holding AS er morselskapet i konsernet. Selskapet sørger for koordinering av de andre forretningsområdene, samt optimalisering av kapitalstrukturen i konsernet. Herunder formuesforvaltning av selskapets kapital, samt vurdering og utvikling av nye forretningsområder gjennom ansvaret for den overordnede strategi.

Lofotkraft AS

Lofotkraft AS ivaretar konsernets nettvirksomhet og skal sørge for sikker og kostnadseffektiv overføring av energi til nettkundene. Den overførte kraftmengden i Lofoten utgjorde i 2006 364 GWh, som er 9 GWh mindre enn fjorårets volum. Leveringskvaliteten til Lofotkraft AS er i stor grad avhengig av vær og vind, men i januar 2006 fikk selskapet et større avbrudd på grunn av tredje parts påvirkning av elektrisitetsnettet. Motorskipet Pathfinder, registrert på Kypros, søkte nødhavn på grunn av dårlig vær. Skipet fikk anvist nødhavn utenfor Moskenes, men valgte å ankre opp lengre syd/sydøst enn anvist. Resultatet ble at skipets anker skadet sjø­ kabelen fra Å til Værøy. Skaden på kabelen var så stor at det ikke var mulig å transportere strøm ut til Værøy og Røst uten at ­kablene ble tatt opp og skjøtet. Dette medførte en større ­operasjon hvor to elementer hadde selskapets fokus; det ene å skaffe nok nødstrømskapasitet til øyene slik at normal samfunnsdrift kunne opprettes. Det andre å få hevet og skjøtet sjøkabelen mellom Å og Værøy. Heving og skjøting av kablene gikk bra selv om det var en tidkrevende prosess hvor været la klare begrensinger på operasjonen. Etablering av tilstrekkelig nødstrømskapasitet i den perioden det tok å reparere ­kabelen bød på mange utfordringer og ble meget kostbart.

Hovdan AS

Hovdan AS er et installasjonsselskap med hovedkontor på Gravdal i Lofoten. Lofotkraft AS eier 75 % av aksjene i Hovdan AS. Resterende aksjer eies av Rune og Terje Hovdan. Selskapet Hovdan AS hadde i 2006 et overskudd på kr 1,4 mill.

Lofotkraft Produksjon AS

Lofotkraft Produksjon AS ble etablert i 1996 som et heleid datterselskap av Lofotkraft AS. Selskapets virksomhet omfatter i tillegg inndekning av Lofotkraft AS’ nettap og finansiell handel i Nord Pool’s terminmarked. Produksjon i egne kraftstasjoner utgjorde 46,8 GWh, som er 17,6 GWh mindre enn rekordåret 2005, men er 2 % høyere enn middelproduksjonen siste 10 år. Med de høye kraftprisene vi også har opplevd i 2006 og med en godt tilpasset sikringspolicy i selskapet gav dette et godt årsresultat for selskapet.
Kraftinor Holding AS

Magasinbeholdningen utgjorde 28 GWh pr 31.12.2006. Kraftproduksjonen selges i Nord Pool’s spotmarked. Produksjonsvirksomheten viser et samlet driftsresultat for 2006 på kr 5,0 mill og et resultat etter skatt på 6,4 mill. kr. Heimerdalen kraftstasjon som har vært ute av drift i flere år siden dammen ikke tilfredsstiller myndighetens krav skal oppgraderes. Det er søkt om ny konsesjon for anlegget og svar på denne påregnes i løpet av 2007. Vannrettighetene som er grunnlaget for drift av Kongsfossen kraftstasjon ønskes av Vågan kommune brukt som fremtidig kilde for vannforsyning. Lofotkraft Produksjon AS motsetter seg ikke at kommunen overtar Vestre Nøkkvann, men vi har ikke kommet frem til enighet med kommunen om hva overdragelsen av rettigheten skal verdsettes til. Det ble i 2006 begjært skjønn i saken og denne vil bli avgjort i løpet av andre kvartal 2007.

Etablert for å forvalte aksjene i Kraftinor AS. Kraftinor Holding AS eier 50 % av aksjene i Kraftinor AS og har kun dette som formål. Resultatet i selskapet avhenger derfor av hvordan Kraftinor AS gjør det resultatmessig. Kraftinor AS hadde et meget godt driftsår i 2006 og leverte et resultat på kr. 7,9 mill. Da selskapet har opparbeidet seg en god drift og høy egenkapital har eierne Kraftinor Holding AS og Narvik Energi AS besluttet å ta ut 12 mill i utbytte. Av dette tilfaller 6 mill til Kraftinor Holding AS. Selskapet hadde i 2006 et overskudd på kr 3,8 mill.

Lofotkraft Vind AS

Lofotkraft Vind AS ble etablert i 2004. Lofotkraft AS og Narvik Energi AS eier hver 50 % av selskapet. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for vindkraftproduksjon i Lofoten og utvikle slike prosjekter. Selskapet planlegger et vindkraftprosjekt på Gimsøy. Forhåndsmelding er sendt og NVE har fastsatt et konsekvensutredningsprogram for området. Styret i Lofotkraft Vind AS skal i løpet av 2007 avgjøre, med basis i de utredinger og analyser som er gjort, om det skal sendes endelig konsesjonssøknad.

Lofotkraft Bredbånd AS

Konsernet har vedtatt en satsning på bredbånd. Til å gjennomføre denne satsingen er det Lofotkraft Bredbånd AS som brukes. Det ble bygd ut et pilotfelt i Svolvær i 2005. Utbyggingen ga både økonomiske og kvalitetsmessige resultater som er tilfredsstillende og det er vedtatt å videreføre utbyggingen i Lofoten. Videre utbyggingen i 2006 har skjedd i Svolvær, samt at det er påbegynt stamnettforbindelse videre vestover til Henningsvær, Stamsund og Ballstad, og denne vil bli ferdig­ stilt i første halvdel av 2007.

Selskapet hadde i 2006 et underskudd på kr. 0,4 mill.

Arbeidsmiljø

Konsernet har etablert opplegg for gjennomføring av internkontroll. Gjennom intern-kontrollen skal en sikre at virksomheten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med krav i lover og forskrifter. Arbeidet med bruk av internkontroll som verktøy skal videreføres. Hele HMS-systemet i konsernet blir gradvis integrert sammen med de rutiner som etableres som følge av kvalitetssystemet og nye kvalitetsrutiner. HMS er, og vil bli, et fokusområde for konsernet. Konsernet har videreført sin IA-strategi. Sykefraværet gikk ned fra 5,8 % i 2005 til 3,5 % i 2006, uten at det kan dokumenteres at dette alene skyldes de sykeforebyggende tiltakene. Vi ser et økende sykefravær igjen i starten av 2007.

Selskapet hadde i 2006 et underskudd på kr 2,0 mill.

Interfakt AS

I 2006 har selskapet deltatt i et prosjekt med Kraftinor AS for å utvikle en modell for samfakturering for felles sluttkunder av Kraftinor AS og Lofotkraft AS. Prosjektet har resultert i at Interfakt AS i 2007 har inngått ny avtale med Kraftinor AS om samfakturering. I tillegg til dette har Interfakt fortsatt utviklingen av ­k valitetssystemet for virksomheten og ellers levert tjenester til Lofotkraft AS og Lofotkraft Bredbånd AS. Selskapet hadde i 2006 et underskudd på kr 39 323,-

10


Kjønnsfordeling

gjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet.

Konsernet har 105 ansatte, av disse er det 83 menn og 22 kvinner. Selskapet tilstreber å rekruttere kvinner ved nyansettelser. Styret i Lofotkraft Holding AS består av 11 medlemmer, 8 aksjonærvalgte og 3 ansatte representanter. 3 av de faste og 3 av vararepresentantene er kvinner.

Styret foreslår følgende anvendelse av Lofotkraft Holding AS overskudd: (Tall i hele 1000)

Forurensning av det ytre miljø

Årsresultat Mottatt konsernbidrag netto Utbytte Overført fra annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

Etablering av kraftanlegg, linjer og annen infrastruktur påvirker naturen og miljøet, og konsernet tilstreber å ta hensyn til natur og lokalmiljø ved gjennomføring av prosjekter. Vannkraft har som energikilde en betydelig fordel i å være fornybar, og at den ikke forurenser luft eller vann. Konsernet engasjerer seg for å redusere bruken av forurensende ­energibærere.

Fremtidsutsikter

Regnskapsinformasjon

Kr 14 899 ” -7 636 ” 7 500 ” 15 035 ” 14 899

Konsernets kjernevirksomhet er nettvirksomheten, selv om både produksjon og bredbånd vokser omsetningsmessig. Myndigheten har innført et nytt reguleringsregime for nettvirksomheten fra 2007. Det nye regimet setter hardere ramme­ vilkår for bransjen og Lofotkraft AS er et av selskapene som får betydelig lavere målt effektivitet i det nye regimet. Lofotkraft AS har spesielle utfordringer på grunn av de geografiske forhold som råder i Lofoten. Spesielt med tanke på overføring av strøm til Værøy og Røst. Dette mener vi ikke er godt nok vektlagt i det nye reguleringsregime og har tatt dette opp med NVE. Dersom regulator ikke er villig til å endre rammebetingelsen til selskapet vil dette medføre fallende inntekter i fremtiden. Skal selskapet tilpasse seg dette vil det medføre betydelige kostnadskutt som både vil gå ut over servicen og beredskapen. Det vil derfor bli brukt ressurser i 2007 både til en dialog med myndighetene og en tilpasning til det nye regimet. Selskapet starter opp prosjektet med å legge ny sjøkabel mellom Værøy og Røst i 2007. Kabelen skal være operativ i 2009 og skal denne tidsplanen overholdes må prosjektstart skje i 2007. Skal leverings-utfordringene til Værøy og Røst løses er det ikke nok bare med en ny kabel mellom Værøy og Røst, men også en ny kabel mellom Å og Værøy. I tillegg må deler av landanlegget frem til Solbjørn (Moskenes ­kommune) fornyes. Dette er en finansiell utfordring for selskapet, ­spesielt

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2006 er satt opp under den forutsetning. Konsernets resultat viser et overskudd på kr. 45 mill. ­etter skatt. Lofotkraft Holding AS viser et overskudd etter skatt på kr. 14,9 mill. Konsernets egenkapitalandel er 73,9 % etter årets disponeringer. Lofotkraft Holding AS er utsatt for risiko knyttet til kursog renterisiko. Renterisikoen tilknyttet gjelden er redusert med renteavtaler. Likviditetsrisikoen er redusert med inngåelse av en konsernkonto ordning med DNB NOR ASA som innehar en kredittramme på kr. 240 mill. Lofotkraft Holding AS har et betydelig beløp plassert i aksjer og obligasjoner. Porteføljen forvaltes etter definerte risikorammer. Det er etablert månedlig system for rapportering av risikoposisjoner til styret. Finansposter i konsernet viser et underskudd på 0,9 mill kr. Lofotkraft Holding AS har et overskudd på finansposter på kr 11,9 mill. Styret fremmer forslag om utbetaling av utbytte fra ­Lofotkraft Holding AS for regnskapsåret 2006 på 7,5 mill. kr. Dette er i tråd med aksjonæravtale. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med noter og konsernregnskap ellers fyllest-

11


sett i forhold til det nye reguleringsregimet. Beregninger viser at totalsummen for et slikt prosjekt kan beløpe seg fra 100 til 120 mill.kr. Skal dette realiseres i full skala mener ­Lofotkraft AS at staten må bidra. Slik vil en få en tilfredsstillende overføringskapasitet til øygruppen uten at resten av Lofoten må bære den totale kostnaden gjennom økt nettleie. Dette er forhold som selskapet håper å få avklart med Olje og Energi Departementet i løpet av 2007. Lofotkraft Holding AS utreder muligheten for etablering av fjernvarme i Svolvær sentrum. Om og hvordan en eventuell fjernvarmedistribusjon skal bli et av konsernets fremtidige virksomhetsområder skal avgjøres i løpet av andre kvartal i 2007. Dersom det blir en satsing fra konsernets side baserer den seg på om utredningene viser at dette er et virksomhetsområde som gir positiv avkastning i fremtiden. En satsing på fjernvarme basert på alternativ fornybar energi er helt i tråd med myndighetens ønsker og satsing.

Utbygging av fiber i Lofoten går som planlagt og utrulling av fiber til Vestvågøy vil skje i 2007. Konsernet er i en dialog med sine aksjonærer vedrørende muligheten for at vi også skal bidra til fiberfremføring også vest for Vestvågøy. Spesielt gjelder dette dersom/når det skal legges nye sjøkabler til Værøy og Røst. Samfunnsøkonomisk vil det være gunstigst å legge en eventuell fiberforbindelse til disse to kommunene samtidig. Konsernet vil videreføre sin satsing på kvalitet, samt utviklingen av forretningsområder nært opp til kjernevirksomheten. Fornyelse av linjenettet i konsesjonsområdet og satsningen på bredbånd er kapitalkrevende, og det er viktig for konsernet å optimalisere kapitalstrukturen i konsernet og benytte tilgjenglige kapital der den trengs mest, sett i et ­totalperspektiv.

Styret i Lofotkraft Holding AS Svolvær, 31. desember 2006 / 27. april 2007

Ragnar J. Bjørgaas Styreleder

Asmund Berg Styremedlem

Lena A. Hamnes

Eva Karin Busch Styremedlem

Steinar Hansen Styremedlem

Alf – I Samuelsen Styremedlem

Hege Christoffersen

Svein Magne Andorsen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

12

Arnfinn Ellingsen Styremedlem

Geir Wulff-Nilsen Styremedlem

Egil A Østingsen Styremedlem

Arnt M. Winther Adm. dir.


Resultatregnskap Beløp i 1000 kroner Konsern

Lofotkraft Holding AS

2005

2006

Note

118 649 -12 473 26 517 132 693

114 562 40 837 28 716 184 115

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Energiomsetning, nettleie Mer-/mindreinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

5 427 39 157 27 284 37 286 109 154

6 654 8 051 37 190 28 640 41 831 122 365

Energikjøp Kjøp av varer og tjenester for videresalg Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

23 540

61 750

2006

2005

692 692

193 193

-692

-193

17 750

750

1 595 3 467 7 322 -413 5 731 11 017 1 058 11 916

289 1 160 5 106 2 538 5 040 4 384

11 224

226

-3 676

-2 175

2 14 2

5, 6 4 5, 13,

Driftsresultat

3 496 5 115 2 538

5 374 7 586 -413

5 540 7 169

11 498 1 063 -850

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Utbytte Andel resultat i tilknyttede selskaper Renteinntekter fra foretak i samme konsern Renteinntekter Andre finansinntekter Netto verdiendr. markedsbaserte omløpsm. Rentekostnader fra foretak i samme konsern Rentekostnader Finanskostnader Netto finansposter

30 709

60 900

Ordinært resultat før skattekostnad

6 140

15 568

Skattekostnad på ordinært resultat

7

263

367

Minoritetens andel av årets resultat

8

24 306

44 965

ÅRETS RESULTAT

15

14 899

2 401

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Mottatt konsernbidrag Avsatt til utbytte Overført fra annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

15 15 15 15

-7 636 7 500 15 035 14 899

-5 592 26 000 -18 008 2 401

1 560

-836

13

8 8 10

17 10 19, 20

419


Balanse pr. 31.12 Konsern 2005

4 215 1 490

20 229 295 569 6 580 18 938

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1000 kroner 2006

3 510 627

20 131 284 886 21 485 21 838

Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Rettigheter, varemerker Goodwill Utsatt skattefordel

4 4 7

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Kraftstasjoner, fordelingsanlegg Fiberoptiske anlegg Driftsløsøre, inventar, maskiner og anlegg Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre selskap Langsiktige fordringer på konsernselskap Langsiktige fordringer og plasseringer Sum anleggsmidler

49 666 91

42 830 85

4 432 401 211

7 287 402 679

4 690 30 528

6 633 33 550

13 326 27 338 62 073 24 763 162 719

56 974 17 226 48 621 78 193 241 196

Omløpsmidler Varer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Plasseringer i aksjer Plasseringer i obligasjoner Likvide midler Sum omløpsmidler

563 929

643 876

SUM EIENDELER

14

2006

2005

706

4, 19 4, 19 4 4

8 8 9 10 6

13, 19 10 12, 14 17, 19 17, 19 18

372 178 2 000 67 74 950 19 449 920

555 897 2 000 67 13 950 19 571 933

44 172 43 17 226 48 621 10 580 120 642

16 321 33 27 338 62 073 3 337 109 102

570 562

681 035


Konsern 2005

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1000 kroner 2006

44 000 347 781

44 000 347 781

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond

45 109 436 890

82 325 474 105

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital før minoritetsinteresser

1 119 438 009

1 486 475 591

Minoritetsinteresser Sum egenkapital

4 447 4 447

2 296 2 296

26 493

100 625

26 493

100 625

23 164 12 887 8 760 15 750 26 250

8 348 17 719 18 003 7 500

8 170 94 980

13 794 65 364

563 929

643 876

Note

2006

2005

15, 16 15

44 000 347 781

44 000 347 781

15

38 595 430 376

23 560 415 340

430 376

415 340

19 10

100 625 26 300 126 925

26 493 204 325 230 818

19 7

21

36

15 10 11

7 500 440 5 301 13 262

26 000 6 417 2 424 34 877

570 562

681 035

8, 15

Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

7

Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig gjeld til konsernselskap Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Skyldig utbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Svolvær, 31. desember 2006 / 27. april 2007

Lena A. Hamnes

Ragnar J. Bjørgaas Styreleder

Eva Karin Busch Styremedlem

Steinar Hansen Styremedlem

Asmund Berg Styremedlem

Alf – I Samuelsen Styremedlem

Hege Christoffersen

Svein Magne Andorsen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

15

Arnfinn Ellingsen Styremedlem

Geir Wulff-Nilsen Styremedlem

Egil A Østingsen Styremedlem

Arnt M. Winther Adm. dir.


Konsernet Lofotkraft

Noter til regnskapet 2006 Note 1 regnskapsprinsipper

Kraftkjøp til nettap fastsettes med utgangspunkt i faktisk l­evert kraft iht gjeldende spotpris. Ved sikring av en fysisk ­posisjon blir gevinster og tap på sikringsobjekt og sikrings­ instrument resultatført i samme periode.

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med reglene i regnskapsloven og etter norske regnskapsstandarder. Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler og gjeld knyttet til løpende omsetning klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Eiendeler bestemt for varig eie, eller for bruk i virksomheten og fordring/gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsavslutningen, klassifiseres som anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Aksjer og obligasjoner Selskapets kortsiktige plasseringer i aksjer og obligasjoner er oppført til virkelig verdi. Anleggsaksjer balanseføres til anskaffelseskost. Ved verdifall som ikke er forbigående er aksjene nedskrevet til virkelig verdi. Mottatt utbytte inntektsføres som annen finansinntekt.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Beholdninger Beholdning av everksmateriell er vurdert til anskaffelseskost og er klassifisert som anleggsmiddel, idet den alt vesentlig er beregnet til investeringer i og vedlikehold av egne anlegg.

Konsernregnskap Konsernregnskapet omfatter morselskapet Lofotkraft Holding AS og følgende datterselskaper: – Lofotkraft AS – Lofotkraft Produksjon AS – Lofotkraft Bredbånd AS – Interfakt AS – Kraftinor Holding AS – Hovdan AS

Beholdning av varer for videresalg i installasjonsselskapet ­vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ikke avsluttede prosjekter regnskapsføres etter fullført kontrakts metode og er registrert til kostpris.

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er enhetssynet lagt til grunn. Balanse og resultatregnskap for datterselskaper inngår i sin helhet i konsernregnskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert.

Skatter og avgifter Skattekostnaden er den periodiserte skatten knyttet til det regnskapsmessige resultat. Skattekostnaden består av betalbar skatt som er beregnet på grunnlag av selskapets skattemessige inntekt, og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

I tillegg er Kraftinor AS og Lofotkraft Vind AS, som begge eies med 50 %, tatt inn i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter representerer den opptjente verdi av overføringstjenester og andre tjenester i regnskapsåret. Alle inntekter og kostnader henføres til det året de er opptjent/forbrukt.

Ingen av konsernets kraftstasjoner har påstemplet merkeytelse på 5500 kVA eller mer og virksomheten er følgelig ikke omfattet av reglene om grunnrenteskatt og naturressursskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes med utgangspunkt i forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier av eiendeler og gjeld. Årets resultateffekt fremkommer som endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen.

Omsetning av nettleie til husholdnings- og næringslivs­kunder inntektsføres i form av løpende fakturering hver annen ­måned ut fra faktisk avlesning. Øvrige kunder inntektsføres i form av a-kontofakturering gjennom året, med avlesning og avregning 31.12.

16


Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Konsernets pensjonsordning gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser (ytelsesplaner). Lineær opptjenings­ profil og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Sikrede ytelser er sikret gjennom pensjonsordninger i livselskapet. Pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdien av de ­fremtidige pensjonsforpliktelser som er opptjent på balansedagen. Pensjons­forpliktelser fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler er tatt inn i balansen under langsiktig gjeld. Overfinansiering er oppført i balansen som andre fordringer.

Årets netto pensjonskostnad inngår som lønn i resultat­ regnskapet. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den ­indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangs­punkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investerings­virksomheten og finansieringsvirksomheten.

NOTE 2 Virksomhetsområder Konsernet som helhet Beløp i 1 000 kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Eiendeler

Nettvirksomhet

Produksjonsvirksomhet

Bredbåndvirksomhet

Innstallasjonsvirksomhet

Øvrig virkosmhet

Sum

160 500 102 389 58 111 432 214

15 430 10 417 5 013 78 802

2 543 4 856 -2 313 36 973

21 241 19 190 2 052 16 164

3 094 3 989 -896 80 662

202 808 140 841 61 967 644 814

For å vise aktiviteten i de enkelte virksomhetsområdene inneholder overnevnte nøkkeltall også konserninterne transaksjoner som i konsernregnskapet er eliminert.

NOTE 3 Magasinbeholdinger, reguleringer og fremtidige forpliktelser Magasinbeholdning opptas ikke som en eiendel i konsernets balanse. Informasjon knyttet til magasinbeholdning er likevel relevant for å vurdere selskapets resultat i påfølgende år Magasinbeholdning 01.01.06 Magasinbeholdning 31.12.06 Normalprod.(siste 10 år) Årets produksjon

27,0 GWh 28,0 GWh 46,0 GWh 46,8 GWh

Reguleringskonsesjoner gjelder på ubegrenset tid for stasjonene Kvitfossen, Solbjørn, Tennes og Krokvann. Øvrige stasjoner er ikke underlagt konsesjonsbestemmelser. Rehabilitering av Heimerdalen kraftstasjon er vurdert økonomisk forsvarlig og rehabilitering er vedtatt. Kraftstasjonen har vært ute av drift i mer enn fem år og det er søkt om ny konsesjon. Konsesjonssøknaden forventes å bli ferdigbehandlet i løpet av 2007. Kongsfossen kraftstasjon vil trolig bli overtatt av Vågan kommune og vederlaget vil her fastsettes ved rettslig skjønn. For øvrige kraftstasjoner er det ikke inntrådt forhold som har betydning for fremtidig kraftproduksjon.

17


NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER - Avskrivningstablå 2006 (1000 kr) Kraftstasjoner Ansk.kostn. 01.01.2006 Årets investeringer

Hoved ford.nett

fordelings nett

Sum

38 362

126 192

382 559

547 113

872

1 755

10 219

12 846

3 061

3 061

Anleggsbidrag

Varemerke

Good will

6 000

Rettigheter

2 883

670

Fiber grunn arb. 3 763 6 870

Årets avgang Ansk.kostn. 31.12.2006

39 234

127 947

389 717

556 898

6 000

2 883

670

10 633

Akk. avskr. 01.01.2006

4 971

56 975

189 599

251 545

2 100

1 393

355

25

Årets avskrivning

2 020

4 374

14 073

20 467

600

863

105

261

6 991

61 349

203 672

272 012

2 700

2 256

460

286

Bokført verdi 31.12.2006

32 243

66 598

186 045

284 886

3 300

627

210

10 347

Avskrrivningssats

2– 9 %

2–4 %

2–4 %

10 %

13 %

11–25 %

4%

Beregnet levetid

11–50

25–50

25–50

10

8

4–9

25

Tilb. ført akk. avskr. Akk. avskr. 31.12.2006

Avskrivninger skjer lineært over driftsmidlenes beregnende levetid

NOTE 5 Lønn, godtgjørelse og antall ansatte Konsern 2005

Beløp i 1 000 kroner

Lofotkraft Holding AS

2006

2006

2005

Lønnskostnader og andre ytelser Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

30 449 3 849 3 393 1 466 39 157

27 670 4 326 3 797 1 397 37 190

708 90 15 50 863

710 130 13 50 903

Administrerende direktør Lønn Styrehonorar Andre godtgjørelser Pensjonskostnader Sum

670

695

Styret Styrehonorar

250

232

344 223 211 778

Godtgjørelse til revisor (eksl.mva) Revisjon og attestasjonsoppgaver Teknisk regnskapsbistand Andre konsultative tjenester Sum

25 90 0 115

10 6 0 16

381 216 0 597

Spesifikasjon ovenfor viser godtgjørelse til konsernets administerende direktør som er ansatt i Lofotkraft AS. Det er ingen ansatte i Lofotkraft Holding AS. Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet har i 2006 vært 103.

18


Fiber elektronikk

Transp.m., mask., inventar

Bygninger

Sum

2 904

59 087

27 052

649 472

8 983

7 707

752

37 158 3 061

11 887

66 794

27 804

683 569

62

40 149

6 824

302 453

687

4 807

849

28 640

749

44 956

7 673

331 093

11 138

21 838

20 131

352 476

10–20 %

8–33 %

2%

5–10

3–8

50

NOTE 6 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Konsern 2005 2 567 3 007 -3 170 147 0 425 2 976

Beløp i 1 000 kroner

Lofotkraft Holding AS

2006 3 296 3 057 -3 358 357 324 121 3 797

Sammensetning av periodens pensjonskostnad: Nåverdien av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene Resultatført avvik pga estimatendringer Administrative kostnader Periodisert arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad

2006

2005

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Pensjonsforpliktelse: 64 210 66 131 Brutto pensjonsforpliktelse 0 0 -56 363 -60 649 Brutto pensjonsmidler 0 0 -12 288 -12 811 Ikke resultatført estimatendringer og avvik 0 0 208 241 Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0 -4 233 -7 088 Netto pensjonsforpliktelse 0 0 7 101 10 160 Brutto overfinansiering 0 0 2 868 3 072 Brutto pensjonsforpliktelse 0 0 Aktuarberegning blir foretatt hvert år basert på informasjon fra Lofotkraft. Ved beregning er følgende forutsetninger lagt til grunn: 2005

2006

5% 3,3 % 2,5 % 6% 2,5 % 30 %

5% 3,3 % 2,5 % 6% 2,5 % 30 %

Diskonteringsrente Lønnsregnulering Pensjonsregulering Avkastning på pensjonsmidler Frivillig avgang Uttakstilbøyelighet AFP

19

2006

2005

-

-


NOTE 7 Skatter Konsern 2005

Beløp i 1 000 kroner

Lofotkraft Holding AS

2006

30 709 -8 089 8 665 0 31 285

60 900 -5 300 7 682 0 63 282

8 760

17 719

Betalbar skatt, alminnelig inntekt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Grunnlag betalbar skatt, alminnelig inntekt Årets betalbare skatt av alminnelig inntekt Godtgjørelse på årets utbytte Utsatt skatt, midlertidige forskjeller Omløpsmidler Varige driftsmidler Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser Andre forskjeller Sum midlertidige forskjeller

2006

2005

11 224 -24 352 2 522 10 606 0

226 -7 992 0 7 766 0

0

0

0 0 0 0 -2 522 -2 522

0 0 0 0 0 0

-706

0

-512 -11 274 23 494 4 233 -60 15 881

1 037 -14 495 18 795 7 088 -4 226 8 199

4 447

2 296

8 760 -2 426 0 -194

17 719 -2 151 0 0

Skattekostnad av ordinært resultat Årets betalbare skatt, alminnelig inntekt Endring i utsatt skatt alminnelig inntekt Skatt på mottatt konsernbidrag Korreksjon av tidligere års avsetning

0 -706 -2 970 0

0 0 -2 175 0

6 140

15 568

Skattekostnad av ordinært resultat

-3 676

-2 175

Utsatt skatt, 28 % nominell skattesats

20


NOTE 8 Investering i datterselskap og tilknyttede selskaper Eier- og stemmeandel

Anskaf-­­ felseskost

Egenkapital 31-12-06

Resultat 2006

Andel utbytte 2006

Svolvær Svolvær Svolvær Svolvær Svolvær Gravdal

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 %

50 491 3 257 43 249 262 701 2 288 10 191 372 178

51 007 4 731 57 054 318 651 2 841 4 942 439 226

6 353 -2 027 3 845 43 600 -39 1 466 53 198

17 000

Lofotkraft Vind AS Svolvær Sum innvestering i tilknyttet selskap

50 %

2 000 2 000

3 098 3 098

403 403

Beløp i 1 000 kroner

Forretningskontor

Lofotkraft Produksjon AS Lofotkraft Bredbånd AS Kraftinor Holding AS Lofotkraft AS Interfakt AS Hovdan AS Sum investering i datterselskap

750 17 750

Det er i løpet av året gjennomført nedsettelser av overkursfond i Lofotkraft AS og Lofotkraft Produksjon AS med henholdsvis kr 80.380.000 og kr 101.339.469. Beløpene er bokført som en reduksjon av anskaffelseskosten på de aktuelle aksjepostene. Kraftinor Holding AS eier 50 % av aksjene i Kraftinor AS. I konsernregnskapet innarbeides Lofotkraft Vind AS og Kraftinor AS etter egenkapitalmetoden EK-metoden – Tilknyttede selskaper

Eier- og stemmeandel

Opprinnelig kostpris

Nedjust. kostpris

50 % 50 %

57 774 2 000 59 774

-3 626

Kraftinor AS Lofokraft Vind AS Sum

-3 626

Bokført Andel verdi ­resultat 06 41 281 1 549 42 830

-635 -202 -837

Andel utbytte 2006 6 000 6 000

Minoritetsinteresser - knyttet til 25 % av aksjene i Hovdan AS Minoritetsinteresser 01.01.2006 1 119 Minoritetens andel av resultat 367 Minoritetsinteresser 31.12.2006 1 486

NOTE 9 Investeringer i andre selskap Spesifikasjon over aksjer: Beløp i 1.000 kroner

Eierandel i %

Kostpris

Bokført verdi

10,00 0,50 1,70

50 2 15 67

50 2 15 67

8,33 2,56

5 128 133

5 128 133

200

200

Aksjer eiet av Lofotkraft Holding AS Norsec AS Ren AS Lofoten Næringshage Sum andre aksjer Aksjer eiet av datterselskap Sørvågen Barnehage AS El-Proffen AS Sum andre aksjer Sum investeringer i andre selskaper

21


NOTE 10 Mellomværende med konsernselskaper og tilknyttede selskaper Konsern

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1.000 kroner

2005

2006

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Langsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer Leverandørgjeld Langsiktig gjeld Sum

2006

2005

74 950 44 172 440 26 299 92 383

13 950 16 321 6 417 204 325 -180 471

NOTE 11 Kortsiktig gjeld Konsern 2005

2006

4 003 2 453 1 016

4 246 5 332 1 908 1 644 463 140 60 13 794

501 136 60 8 170

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1.000 kroner Påløpne feriepenger Påløpne renter Andre påløpte kostnader Forpliktelser særkontrakter Skyldig lønn Depositum strømkunder Garantigjeld Sum

2006

2005

0 5 139 307 161 987 0 0 0 0 5 301

0 2 370 763 53 111 0 0 0 0 2 424

NOTE 12 Kortsiktig fordring Konsern

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1.000 kroner

2005

2006

1 350 3 783 2 910 1 283 4 000 13 326

1 975 45 308 734 2 957 6 000 56 974

Tilgode merverdiavgift Akk. mindreinntekt inkl. renter Forskuddsbet. kostnader, periodiseringer mm. Påløpne inntekter Fordring på utbytte fra KIN AS Sum

2006

2005

43 0 0 0 0 43

33 0 0 0 0 33

NOTE 13 Kundefordringer Konsern

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1.000 kroner

2005

2006

23 411 8 167 -1 050 30 528

23 433 11 167 -1 050 33 550

Fordringer knyttet til omsetning av kraft Øvrige kundefordringer Avsetning til tap på fordringer Sum

22

2006

2005

0 0 0 0

0 0 0 0


NOTE 14 Mer-/mindreinntekt nettvirksomhet Beløp i 1 000 kroner Inntektsrammen for selskapets nettvirksomhet er fastsatt til 97.142. Med grunnlag i gjeldende forskrifter er det beregnet en mindreinntekt for 2006 på 40.837 etter inntektsføring av tidligere ubenyttet KILE ramme på 49.919.

NOTE 15 Egenkapital Egenkapital Lofotkraft Holding AS Beløp i 1 000 kroner

Aksjekapital

Overkursfond

Annen egenkapital

Sum

Egenkapital pr 01.01.06 Årets resultat Utbytte Mottatt konsernbidrag fra datterselskap, netto Egenkapital pr 31.12.06

44 000

347 781

44 000

347 781

23 560 14 899 -7 500 7 636 38 595

415 340 14 899 -7 500 7 636 430 376

45 109 44 965 -7 500 -250 82 325

438 009 45 332 -7 500 -250 475 591

Egenkapital konsernet Lofotkraft Holding AS Egenkapital pr 01.01.06 44 000 Årets resultat Utbytte Utbytte minoritet Egenkapital pr 31.12.06 44 000

347 781

347 781

NOTE 16 Aksjonærinformasjon Selskapet Lofotkraft Holding AS har følgende aksjonærer pr. 31.12.06 Aksjekapitalen består av 88.000 Aksjer til pålydende kr 500, alle i samme aksjeklasse. Ant. aksjer

Pålydende

Eierandel

Stemmeandel

36 080 36 080 5 720 5 720 2 640 1 760 88 000

500 500 500 500 500 500

41,0 % 41,0 % 6,5 % 6,5 % 3,0 % 2,0 % 100,0 %

41,0 % 41,0 % 6,5 % 6,5 % 3,0 % 2,0 % 100,0 %

Vågan kommune Vestvågøy kommune Flakstad kommune Moskenes kommune Værøy kommune Røst kommune Sum

NOTE 17 Kortsiktige plasseringer i aksjer og obligasjoner Overskuddslikviditet er aktivt plassert i verdipapirer og vurdert til markedsverdi pr 31.12. Urealisert gevinst er inntektsført.

Markedsbaserte aksjefond Markedsbaserte obligasjonsfond Sum

Ansk.kost

Markedsverdi

Bokført verdi

Urealisert gevinst

14 270 46 424 60 694

17 226 48 621 65 847

17 226 48 621 65 847

2 956 2 197 5 153

23


NOTE 18 Bundne bankinnskudd, limit kassekreditt m.v. Konsern

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1.000 kroner

2005

2006

2 424 1 095 3 519

2 498 3 168 5 666

Bankinnskudd bundet for skattetrekk Depotkonto terminmarked Sum

2006

2005

0 0 0

0 0 0

Finansiell risiko (likviditetsrisiko) er redusert ved avtale om trekkrettighet i bank. Selskapene i konsernet inngår i konsernkonto ordning der en har en trekklimit på 240 mill kr.

NOTE 19 Pantstilleleser Konsernet har en kredittramme på 240 mill. Pr 31.12.06 er det trukket kr 100, 6 mill av kredittrammen. Det er stillt garantier på til sammen 20 mill som sikkerhet for handel på Nord Pool. Det er også utstedet bankgaranti for skyldig skattetrekk på til sammen 0,110 mill. Som sikkerhet er følgende eiendeler pantsatt. Konsern

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1.000 kroner

2005

2006

38 414 27 337 62 073 48 553 20 032 69 218 57 889 135 071 458 587

33 550 17 226 48 621 44 057 20 131 66 598 57 205 128 840 416 228

2006 Kundefordringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Kraftstasjoner Bygninger Hovedfordelingsanlegg Lavspent fordelingnett Høyspent fordelingsnett Sum

0 17 226 48 621 0 0 0 0 0 65 847

2005 0 27 337 62 073 0 0 0 0 0 89 410

NOTE 20 Rentebytteavtaler Beløp i 1 000 kroner Lån som tiligere var sikret med rentebytteavtaler er nedbetalt. Gjenværende rentebytteavtaler er i 2006 således vurdert til markedsverdi pr 31.12. Forskjellen mellom avtalt rente og markedsrente er kostnadsført som urealisert tap. Beløp i 1 000 kroner Hovedstol

Avtalt rente

Gj.stående løpetid

30 000 20 000 75 000

6,41 % 5,63 % 6,34 %

2 mnd 13 mnd 11 mnd

NOTE 21 Leasingavtaler Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Konsern

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1.000 kroner

2005

2006

1 073

1 102

Transportmidler

24

2006

2005

0

0


Kontantstrømoppstilling for konsernet Lofotkraft Konsern

Lofotkraft Holding AS

Beløp i 1.000 kroner

2005

2006

30 709 -1 560 -7 172 -7 27 284 -110 -470 3 051 13 366 -1 334 63 757

60 900 836 -8 760 0 28 640 -1 943 -3 022 -4 539 -33 784 -3 089 35 239

-36 740 4 0 31 0

-34 097 0 0 6 0

-8 957 0 0 6 500 -39 162

23 564 0 0 4 000 -6 527

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger vedr. kjøp av varige driftsmidler Endring i beholdning materiell Nedsatt overkursfond i datterselskap Innbetaling vedr. salg av aksjer i andre foretak Utbetalinger vedr. kjøp av aksjer i andre foretak Endring i poster klassifisert som investeringseller finansaktiviteter Utbetaling vedr ytet langsiktig lån Innbetaling på ytet langsiktig lån Mottatt utbytte fra inv i TS Netto kontantstrøm fra Investeringsaktivitetene (b)

1 062 26 493 0 -22 143 -26 000 -20 588

0 74 132 0 -23 164 -26 250 24 718

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETENE Egenkapitalkorreksjoner datterselskap Innbetaling vedr. opptak ny langsiktig gjeld Reduksjon av langsiktig gjeld mot konsernselsakap Netto endring i kassekreditt Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra Finansieringsaktivitetene (c)

4 007 20 756 24 763

53 430 24 763 78 193

Sum netto økning(+)/reduksjon(-) i kontanter: a+b+c Likvidbeholdning pr. 01.01 Likvidbeholdning pr. 31.12.

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Resultat av investering i TS Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved realisasjon av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i øvrige kortsiktige fordringer og gjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og betalt premie Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (a)

25

2006

2005

11 224 0 0 0 0 0 0 -16 -20 355 0 -9 147

226 0 0 0 0 0 0 60 9 352 0 9 638

0 0 183 719 0 0

0 0 0 0 -2 718

23 564 -65 000 4 000 0 146 283

-8 957 -4 000 3 002 0 -12 673

0 74 132 -178 025 0 -26 000 -129 893

0 28 860 0 0 -26 000 2 860

7 243 3 337 10 580

-175 3 512 3 337


Revisjonsberetning 2006

26


Forsyningsomr책de

27


Grafisk produksjon: Lundblad Media Bodø As

8035 Svolvær – Tel.: 76 06 76 06 – Fax: 76 06 76 07 E-mail: firmapost@lofotkraft.no – www.lofotkraft.no

Årsrapport Lofotkraft 2006  

Årsrapport for Lofotkraft 2006