Page 1

VÅGAN HAVNEVESEN KF Postboks 121 8301 Svolvær E-post: vaganhavn@vagan.kommune.no www.vaganhavn.no Tlf. 76067990 – faks 76067991

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVNER I VÅGAN KOMMUNE 2011

FORSKRIFT OM AVGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR AVGIFTSOMRÅDER I VÅGAN HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet i medhold av § 24 nr 1. i ”Lov om havner og farvann” av 8. juni 1984 Havneavgiften kreves inn i avgiftsområdet Gjelder fra 1. januar 2011 Vedtatt av Vågan Havnestyre 30.11.2010 1


Vågan Havnevesen KF

FORSKRIFT OM AVGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR AVGIFTSOMRÅDER I VÅGAN HAVNEDISTRIKT. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Generelle bestemmelser. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Formål Avgiftsområder Avgiftssatser og vedrelag Oppkreving av havneavgifter Fast avtale og leie av kaianlegg og havneinnretninger Ettergivelse og nedsettelse av avgifter og vederlag Varighet Merverdiavgift Straffeansvar

2. – 4. Havneavgifter.

5.

2.1 – 2.5 2.6. 2.7.

Anløpsavgifter Spesielle anløpsavgifter Fritak for anløpsavgifter

3.1 – 3.5 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Kaiavgifter Fritatt for kaiavgift Kaiavgifter for fiskefartøyer Kaiavgifter for fritidsfartøyer Passasjeravgifter

4.0. – 4.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Vareavgifter Vareavgifter Fritatt for vareavgift Rabatter Bestemmelser for oppkreving av avgiften

Vederlag/godtgjørelser. 5.0 – 5.8. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Vederlag og godtgjørelser Vederlag for overliggende varer Vogngodtgjørelse Havnelosing Fortøyning Renovasjon Vannfylling Strøm Bruk av Servicebygget 2


6.

Utleie 6.1 Utleie av bygninger etc. 6.2 Utleie av Møterom 6.3 Utleie av lift

7.

Andre besemmelsr 7.1. Andre bestemmelser 7.2. Fakturaomkostninger

3


1.

GENERELLE BESTEMMELSER

1.1.

Formål. Med hjemmel i ”Lov om havner og farvann” §§21 –23, skal havneavgifter sammen med øvrige inntekter ved havnedriften gi dekning for utgifter til administrasjon, planlegging, utbygging og drift av kommunens anlegg og havnemessige innretninger innen havnedistriktet. (Hver driftsenhet /havn skal, så langt mulig bære egne kostnader.)

1.2.

Avgiftsområder. Avgiftsforskriftene gjelder for hele havnedistriktet. Anløpsavgifter betales for samtlige havner/steder i kommunen, mens øvrige avgifter og vederlag for fartøytrafikk og varetransporter/lagring, er knyttet til offentlig kai- og terminalanlegg i Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær, Kleppstad, Hovsund, Laukvik, Digermulen, Ulvåg, og Skrova,. Havnevesenet kan inngå avtale med private kaieiere om samarbeid m.h.t. havneoppsyn og oppkreving av avgifter og godtgjørelser.

1.3.

Avgiftsatser og vederlag. Avgiftssatser og takster for havnetjenester fastsettes av havnestyret. I avgiftsforskriftene inngår rammebestemmelser for kostnadsmessige rabattordninger. Noen tjenester vil bli tillagt mva. Dette vil gå frem av faktura.

1.4.

Innkreving av havneavgifter. Ved bruk av offentlige kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge operatøren å kreve inn havneavgifter og godtgjørelser på havnevesents vegne mot en avtalt godtgjørelse. Faste brukere av havneanlegg skal avlegge månedlig oppgave over trafikk på vedkommende anlegg.

1.5.

Fast avtale om leie av kaianlegg og havneinnretninger. Havnestyret kan i stedet for havneavgifter etter lovens § 23 inngå faste leieavtaler for hele eller deler av et kaianlegg eller areale med tilhørende innretninger. Leien skal dekke de kostnader som henføres til leieobjektet.

1.6.

Ettergivelse og nedsettelse av avgifter og vederlag. Havnestyret kan når særlige omstendigheter foreligger og etter søknad, sette ned eller ettergi påløpne avgifter og vederlag. I dette inngår ikke kostnadsmessige rabattordninger som nevnt under pkt 3.3.

1.7.

Varighet Avgiftsforskriftene og endringer av disse trer i kraft fra 01.01.2011.

1.8.

Merverdiavgift. Det skal beregnes merverdiavgift for alle avgifter og tjenester såfremt de ikke gjelder til utenlandske fartøyer.

1.9.

Straffeansvar. 4


I medhold av ”Lov om havner og farvann” § 28, straffes med bøter den som forsettelig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gjeldende havneavgifter.

2 – 4. HAVNEAVGIFTER 2.

Anløpsavgifter (HFL § 23)

2.1.

Anløpsavgift. Anløpsavgift skal være fartøyets betaling for bruken av sjøarealet med farvanns- og havneinnretninger som skal lette fartøyets ferdsel.

2.2.

Fartøyer som anløper eller har tilhold i havner og fiskevær innenfor havnedistriktet betaler avgifter til havnevesenet etter følgende satser (pr tonn): Inn til de neste de neste de neste de neste de neste de neste de neste Over

2.3.

inn til 300 BT inn til 600 BT inn til 1200 BT inn til 2000 BT inn til 3000 BT inn til 5000 BT inn til 10000 BT inn til 20000 BT 20000 BT

300 BT 300 BT 600 BT 800 BT 1000 BT 2000 BT 5000 BT 10000 BT

inn til 300 BT inn til 600 BT inn til 1200 BT inn til 2000 BT inn til 3000 BT inn til 5000 BT inn til 10000 BT inn til 20000 BT 20000 BT

Kr 0,68 Kr 0,60 Kr 0,53 Kr 0,29 Kr 0,29 Kr 0,22 Kr 0,20 Kr 0,20 Kr 0,20

Fartøyer for passasjerbefordring. Fartøyer for passasjerbefordring, hurtigruter og ferger, betaler anløpsavgift etter følgende satser: Ferger under 2000 BT: Ferger over 2000 BT Hurtigruter under 5000 BT Hurtigruter mellom 5- oog 10.000 BT Hurtigruter over 10000BT

2.5.

Kr 0,46 Kr 0,40 Kr 0,36 Kr 0,20 Kr 0,20 Kr 0,14 Kr 0,13 Kr 0,13 Kr 0,13

Cruisebåter som anløper eller ankrer opp i havner og fiskevær innenfor havnedistriktet betaler avgifter til havnevesenet etter følgende satser (pr tonn): Inn til de neste de neste de neste de neste de neste de neste de neste Over

2.4.

300 BT 300 BT 600 BT 800 BT 1000 BT 2000 BT 5000 BT 10000 BT

Kr 590,Kr 780,Kr 780,Kr 1.693,Kr 2.243,-

Anløpsavgiften betales per anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, betales avgiften likevel kun en gang per døgn. 5


2.6.

Spesielle anløpsavgifter.

2.6.1 Fartøyer i fraktfart innen havnedistriktet og omliggende farvann som føringsbåter, slepebåter og fartøyer som brukes som losji/bosted betaler årsavgift etter følgende satser: Fartøyer under 50 BT Fartøyer over 50 BT

Kr 700,Kr 1.230,-

Ligger fartøyene ved offentlig kai,betales i tillegg kaiavgift og godtgjørelser for renovasjon, strøm, vann, osv. 2.6.2 Motor og seilbåter over 20 fot hjemmehørende i havnedistriktet som hovedsaklig anvendes til fritidsbruk, betaler årsavgift med kr 380,- pr. år. 2.6.3 Fartøyer registrert som fiskefartøyer hjemmehørende i havnedistriktet betaler anløpsavgift etter følgende satser: Fartøyer under 100 BT

Kr Eller Kr

50,- pr mnd 500,- pr år

Fartøyer inntil 300 BT

Kr Eller Kr

84,- pr mnd 810,- pr år

Fartøyer over 300 BT

Kr Eller Kr

115,- pr mnd 1.150,- pr år

Ligger fartøyet til kai eller ved offentlig fortøyningsanlegg, betales kaiavgift/fortøyningsavgift. Eventuelle godgjørelser som strøm, vann, renovasjon m.v. kommer i tillegg dersom slike tjenester benyttes. 2.6.4 Sjøfly som benytter havna til landig skal betale landingsavgift kr 315,- pr gang. Eventuell bruk av båt kommer i tillegg til anløpsavgiften. 2.6.5 Sesongavgift for fiskefartøy under Lofotfisket. Fiskefartøy som ikke betaler årsavgift eller månedsavgift for tilhold innefor havnedistriktet, betaler sesongavgift etter følgende satser: Fiskefartøy inn til 35 fots lengde kr 38,- pr dag, kr 390,- pr sesong Fiskefartøy inn til 50 fots lengde kr 44,- pr dag, kr 440,- pr sesong Fiskefartøy inn til 60 fots lengde kr 53,- pr dag, kr 525,- pr sesong Fiskefartøy over 60 fots lengde kr 60,- pr dag, kr 590,- pr sesong Ligger fartøyet ved kai eller offentlig fortøyningsanglegg, betales kaiavgifteri tillegg. Renovasjon, strøm, vann m.v. betales etter forbruk.

6


2.7.

Fritak for betaling av anløpsavgifter. Følgende fartøyer er fritatt for å betale anløpsavgift: - Fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen. - Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og f artøyet i denne tiden ikke laster eller losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer. - Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting. - Krigsfartøyer, så vel utenlandske som norske, og fartøyer som tilhører den norske eller fremmed stat, når de ikk drives i forretningsmessig virksomhet.

3.

KAIAVGIFT (HFL § 23 B)

3.1.

Fartøyer som bruker offentlig kai betaler kaiavgift etter følgende satser: Avgiften betales en gang per døgn eller del av døgn. Ankomstdag regnes alltid som helt døgn. De første 300 BT De neste 300 BT De neste 600 BT De neste 800 BT De neste 1000 BT De neste 2000 BT De neste 5000 BT De neste 10000 BT Over

inn til 300 BT inn til 600 BT inn til 1200 BT inn til 2000 BT inn til 3000 BT inn til 5000 BT inn til 10000 BT inn til 20000 BT 20000 BT

kr 0,46 kr 0,40 kr 0,36 kr 0,20 kr 0,20 kr 0,14 kr 0,13 kr 0,13 kr 0,13

Fartøyer for passasjerbefordring, hurtigruter og ferger, betaler kaiavgift etter følgende satser: Ferger under 2000 BT: Ferger over 2000 BT Hurtigruter under 5000 BT Hurtigruter mellom 5- oog 10.000 BT Hurtigruter over 10000BT

Kr 590,Kr 780,Kr 780,Kr 1.693,Kr 2.243,-

Passasjeravgift for passasjerskip unntatt rutegående fartøyer: kr 11,00 pr passasjer. Cruisebåter som anløper havner innenfor Vågan havnedistrikt betaler avgift etter følgende satser: Inn til de neste de neste de neste de neste de neste de neste

300 BT 300 BT 600 BT 800 BT 1000 BT 2000 BT 5000 BT

inn til 300 BT inn til 600 BT inn til 1200 BT inn til 2000 BT inn til 3000 BT inn til 5000 BT inn til 10000 BT 7

Kr 0,68 Kr 0,60 Kr 0,53 Kr 0,29 Kr 0,29 Kr 0,22 Kr 0,20


de neste Over

10000 BT

inn til 20000 BT 20000 BT

Kr 0,20 Kr 0,20

3.2.

For rutegående skip med faste ankomst og avgangstider kan havnestyret etter søknad fastsette kostnadsmessige rabattordninger. Dette kan også gjelde spesielle transporter.

3.3.

Minsteavgift: Kr 70,- pr. døgn eller del av døgn.

3.4.

Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til avgang. Del av nytt døgn inn til 6 timer regnes som ½ døgn. For fartøyer som må forhale fra kai og legger til igjen inen 3 timer regnes sammendhengende liggetid. Ved lengre tids fravær fra kai, skal det gjøres fratrekk ved beregningen av liggetid.

3.5.

Fartøy som ligger utenpå et annet ved kai, betaler avgift som om det lå ved kai.

3.6.

Fritatt for avgift er krigsfartøyer som er eid av staten dersom de ikke andvendes til befordring av gods eller passasjerer mot godtgjørelse eller drives av statens forretningsmesige virksomhet.

3.7.

Fiskefartøyer inntil 75 fots lengde som for kortere eller lengre perioder benytter fast plass ved havnevesenets kaier eller fortøyningsanlegg, betaler avgift etter følgende sastser:

Inntil 35 fot Inntil 50 fot Inntil 75 fot

Per døgn

Per uke

per mnd

kr 80,kr 85,kr 90,-

kr 450,kr 485,kr 515,-

kr 1.420,kr 1.520,kr 1.630,-

per sesong ( 3 mnd) kr 3.000,kr 3.500,kr 4.000,-

3.8.

Fritidsfartøyer inntil 40 fot (13 meter) som benytter offentlige kaianlegg betaler kr 210,- pr. døgn ved anlegg med strøm og kr 160,- ved anlegg uten strøm. Fritidsfartøyer over 40 fot betaler kr 315,- pr døgn.

3.9

Passasjeravgift Det oppkreves passasjeravgift for lokale cruise- og charterbåter. Det samme gjelder sjørafting hvor det benyttes gummi-ribb. Avgiften erlegges en gang pr passasjer ved av/påstigning. Avgiften fastsettes til kr 11,00 pr passasjer.

4.

AVGIFT AV VARER (LHF § 23D)

4.1.

For varer som losses eller lastes over offentlige kaier eller terminalområder, skal vareeier svare vareavgift. Avgiften oppkreves etter forskriftenes satser for varer som transporteres over havna med skip eller lastevogn Samme vareparti kan bare belastes en gang med avgift.

4.1.1. Grunnsats per tonn: kr 35,00 For gods som bare er angitt kubikkmål regnes 1m3 = ½ tonn og 100dm3 = 50 kg. 8


4.1.2. Bulk og partilaster (sand, singel, sement, asfalt, grus, byggevarer, avispapir, fiskevarer) betaler kr 20,00 pr tonn. 1m3 = 1,5 tonn. 4.1.3. Fryselast betaler kr 18,00 pr. tonn. Minsteavgift for utgående varer er kr 15,00. Varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kai, skal dersom fartøyene ligger ved kai, betale en tredjedel av ovennevnte satser. Transitt og gjennomgangsgods gis 50% reduksjon på alle satser, beregnet etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift. 4.1.4 Containere Varer i containere avregnes etter vekt og grunssats pr tonn. Arealleie Strøm

per døgn: per døgn

kr 46,- + mva. kr 168,- + mva.

Fritatt for avgift er: 4.2.1 Passasjerers baggasje 4.2.2 Proviant, bunker og andre skipsforsyninger til fartøyets eget behov 4.2.3 Postforsendelser 4.3

Rabatter. For større bulklaster på minst 3000 tonn, kan havneadministrasjonen i hvert enkelt tilfelle avtale rabatt på vareavgift. Rabatt kan også gis lokale vareeiere som over året sender/mottar bulk-og partilaster på minst 3000 tonn.

4.4

Bestemmelser for oppkreving av avgiften.

4.4.1 Avgiften betales av vareeieren 4.4.2 Når avgiften kreves inn av ekspeditør eller megler gis godtgjørelse 15% av oppkrevd beløp for stykkgods og 10% for bulklaster. Havnevesenets personell eller revisor gis nødvendig adgang til kontroll av oppkrevingen. 4.4.3 Fører av fartøy som ikke har stedlig agent plikter å gi havneoppsynet oppgave over varepartiet og er ansvarlig for avgiftens oppkreving og innbetaling. 4.4.4. Mottakere og sendere av gods, ekspeditør, fartøyredere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnediostriktet er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, transport, avsendelse- eller bestemmelsested, passasjertall m.v. 4.4.5 Ordensregler Containere, paller og annet losse- og lasteutstsyr skal snarest mulig etter bruk og senest ved arbeidstidens slutt, fjernes eller plasseres på anvist sted. 9


Materiell som forlates på kaier eller gterminalområder kan havnevesenet transportere bort til eiers egne anlegg ller annet opplagssted for eiers regning og risiko. For bruk av arealer til opplag som nevnt ovenfor, oppkreves vederlag etter samme satser som er gjeldende for overliggende varer. 5.

VEDERLAG/GODTGJØRELSER.

5.1.

Vederlag for overliggende varer og varer som lagres på havnevesenets arealer. Varer eller gods må bare plasseres på steder havneoppsynet anviser. Varer som losses på offentlige kailager- og terminalomåder, kan ligge vederlagsfritt i 48 timer etter lossing. Varer som ikke avhentes kan havnevesenet omplassere for mottakers regning og risiko. Tillattes varenen lengre lagringstid enn 48 timer betales kr 3,70 pr opptatt kvm per døgn. For transitt og gjennomgangsgods betales etter 48 timer det halve av ovennevnte satser. Ved bruk av åpne plasser o.l. utenom terminalområde, kan havnekontoret inngå avtale om arealleie i hvert enkelt tilfelle. Havnevesenet er uten ansvar for varer som er henlagt på utearealer, kaier eller skur. Varer som blir liggende uten samtykke, kan havnevesenet fjerne og lagre for mottakers eller avsenders regning. Blir slike varer ikke hentet inen 3 mndr, kan havnevesenet selge varene ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne omkostninger eller som er utsatt for, eller kan forårsake skade, har havnevesenet rett til å selge før utløpet av 3 mndr, eller også tilintetgjøre om nødvendig.

5.2.

Vogngodtgjørelse. Kjøretøyer som leverer eller mottar gods fra offentlig kai eller terminalområder, skal betale vogngodtgjørelse etter følgende satser: Vogntog Tank/lastebil over 3 tonn

Kr 150,- pr. døgn eller del av døgn kr 85,- pr døgn eller del av døgn

For vogner i fast rute betales vogngodtgjørelse kvartalsvis med beregnet gjennomsnitt etter rutetabell, med rabatt 25%. Vogneier plikter å gi oppgave over vogner som trafikkerer kai og terminalområder. Ekspeditører krever opp vogngodtgjørelse på linje med andre avgifter. Fritak. Vogner hjemmehørende i Vågan kommune er fritatt for vognavgift når transporten skjer innenfor kommunens grenser. 10


5.3.

Havnelosing. All losing foregår via Kystverkets losstasjoner.

5.4.

Fortøyning og losskasting av ikke rutegående fartøyer. Fartøyer som anløper havnedistriktet må selv sørge for forsvarlig fortøyning. I samband med ankomstmelding/bestilling av kaiplass, kan nødvendig fortøyningsbistand rekvireres fra havnekontoret mot dekning av faktiske kostnader

5.5

Renovasjon Fartøyer som benytter renovasjon betaler etter følgende satser: Det vises til egen avfallsplan for Vågan Havnevesen KF. Avfall fra fartøyer leveres etter følgende gruppering: Kategori 1: Matavfall Kategori 2: Papir - papp Kategori 3: Restavfall Kategori 4: Spesialavfall Herunder: - Spillolje - Oljefilter - Blybatteri (store batteri) - Småbatteri - Oljeholdig avfall - Spraybokser - Maling, lakk - Elektrisk avfall Renovasjonsavgifter: Kategori 1 – 3: Kategori 4:

Pr m3 Pr sekk Pris etter avtale

kr 400,kr 80,-

For levering av større mengder søppel kan egen container eller bil bestilles. Dette faktureres etter regning fra renovasjonsfirma. Spillolje levert på tank er gratis. 5.6

Vannfylling Fylling av vann betales med kr 19,00 pr m3/tonn. Minsteprisen for vannfylling er kr 150,-. (fyllinger inntil 8 tonn.)

5.7

Strøm Fartøyer som får strøm fra land betaler kr 2,20 pr kwh.

11


5.8

Bruk av servicebygget Dusj: kr 50,- pr person pr .gang. Vask av klær: kr 60,- pr vask. Stellerom: kr 50,- pr gang.

6.

Utleie

6.1.

Utleie av bygninger etc. Alle utleie av lokaler i bygninger m/tilhørende utearealer er regulert etter husleiekontrakter med den enkelte leietaker.

6.2.

Utleie av møterom Møterommet i 3. etg i Havneterminalen leies ut til en leiepris på Kr 600,- for hel dag (over 4 timer) Kr 300,- for halv dag

6.3.

Utleie av lift Leie av lift:: kr 750,- pr døgn

7.1.

Andre bestemmelser. For havneavgifter og godtgjørelser fra fartøyer etter denne forskrift, er rederen ansvarlig for betalingen. Et fartøy kan holdes tilbake inntil skyldige havneregninger er betalt eller sikkerhet stillet. Sjøfartsloven § 247 annet ledd gis tilsvarende anvendelse. Tollklarering skal nektes når avgift/godtgjørelse ikk er betalt. For havneavgifter og godtgjørelser ved vareforsendelse er mottaker ansvarlig for inngående og avskiper for utgående forsendelser, jfr sjøfartslovens § 251. Syldig havneavgift både av fartøy og varer kan inndrives ved direkte utpanting. Ved forsinket betaling av havenavgift eller godtgjørelse svares morarente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m.

7.2.

Fakturaomkostninger. Ved utstedelse av faktura innkreves fakturaomkostninger med kr 40,- pr. faktura.

12


13

Avgiftsregulativ-2011  

Avgiftsregulativ for 2011 fra Vagan Havnevesen KF.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you