__MAIN_TEXT__

Page 1

Projektujemy Zamienie Raport z Konsultacji Społecznych Kampus + w Gminie Lesznowola

Zamienie, wrzesień 2018


Kampus + w Gminie Lesznowola zrównoważony rozwój przedmieść Miasta Stołecznego Warszawa Raport zawiera prezentację procesu konsultacji i jego rezultatów oraz plan dalszych działań.


Raport z Konsultacji Społecznych Dlaczego Kampus Nowych Technologii i Kampus+ w Zamieniu? Tworzymy zrównoważone przedmieścia Warszawy. Kampus to oferta zrównoważonego przedmieścia Warszawy i odpowiedź na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego mikroregionu (Gmina Lesznowola) i makroregionu (Województwo Mazowieckie). Naszym celem jest stworzenie dzielnicy podmiejskiej, dzięki której nie tylko zwiększy się innowacyjność całego regionu, ale również w znaczący sposób poprawi jakość życia mieszkańców. Fundamentem rozwoju jest dla nas współpraca środowisk nauki i biznesu, dlatego naszym partnerem jest Politechnika Warszawska - najlepsza uczelnia techniczna w Polsce. Partnerstwo to pozwala nam realizować wizję, jaka została zawarta w programie rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) - Strategia „Europa 2020” oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Do partnerskiej współpracy włączamy Samorząd Gminy Lesznowola – Gminę wyróżniającą się dynamiką rozwoju, przedsiębiorczością i innowacyjnością. Samorząd jest gospodarzem terenu, twórcą jego polityki przestrzennej i najlepszym adresatem potrzeb społecznych. Kampus będzie realizowany zgodnie z ideą partycypacji społecznej, która gwarantuje lokalnym interesariuszom udział w tworzeniu przedsięwzięcia.


Raport z Konsultacji Społecznych

Szanowni Państwo, Pragniemy serdecznie podziękować za uczestnictwo w Konsultacjach Społecznych w dn. 15.09.2018r. oraz przekazanie nam swoich pomysłów i sugestii na temat planowanej realizacji KNT oraz Kampusu + w Zamieniu. Spotkanie to stanowiło początkowy etap procesu, którego wynikiem będzie stworzenie wytycznych do realizacji projektu Kampusu Zamienie m.in. odnośnie planowanych usług społecznych: rekreacyjnych, edukacyjnych, zdrowotnych i spędzania czasu wolnego. Naszym celem jest rozpoznanie aktualnej i planowanej w najbliższym czasie infrastruktury społecznej w Zamieniu, a także określenie potrzeb przyszłych mieszkańców Kampusu + i jego sąsiadów. Z tego powodu w pierwszej kolejności uwzględniamy Państwa opinię, jako jednego z głównych interesariuszy funkcjonowania Kampusu. W projekcie Kampusu zawarto liczne przestrzenie wspólne, które mają stać się miejscami integracji i aktywności zarówno mieszkańców osiedla, jak i jego sąsiadów. Dlatego też bardzo ważne dla programu przyszłych przestrzeni wspólnych jest zrozumienie kontekstu, w którym będą funkcjonować, także tego szerokiego, związanego z planami innych podmiotów: gospodarczych i naukowych. Naszym celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju miejsca z poszanowaniem jego historii. Zachęcamy również do dalszej współpracy. Z wyrazami szacunku Organizatorzy Łukasz Madej – Prezes Pro Development Anna Karniej – Dyrektor Innowacji Społecznych Kampus +


HISTORYCZNA PERSPEKTYWA ZAMIENIA Przed Wojną ZAMIENIE miejscowość, obecnie Sołectwo Gminy Lesznowola, obejmuje obszar o łącznej pow. 83,83 ha. Do II wojny światowej folwark, którego pozostałością jest zespół podworski oraz budynki czworaków (przy ul. Zakładowej). W miejscowości zachowane resztki parku podworskiego, na jego terenie znajdował się pomnik przyrody – 200-letni wiąz szypułkowy (fot. Dworek). Ciekawostka: Właściciel folwarku wraz z właścicielem dóbr Dawidy Bankowe sfinansował meliorację okolicznych gruntów, którą projektowali inżynierowie z Politechniki Warszawskiej. W okresie II wojny światowej miejsce stacjonowania lotników niemieckich oraz niemieckiej żandarmerii. Ciekawostka: do stajni na terenie folwarku przeniesiono w okresie okupacji konie z warszawskiego Toru Wyścigów Konnych.


HISTORYCZNA PERSPEKTYWA ZAMIENIA Okres PRL W okresie PRL władze komunistyczne zdecydowały o lokalizacji na terenie dawnego folwarku zakładu produkcyjnego Wytwórnia Surowic i Szczepionek, który zajmował teren ponad 83 ha do momentu sprzedaży części nieruchomości w ręce prywatne na początku XXI w. oraz przekazania Gminie Lesznowola po decyzji Wojewody Mazowieckiego 53 ha gruntów rolnych wraz z infrastrukturą komunalną (2004r).

Ciekawostki: Na początku lat 50-tych powstała zintegrowana przestrzeń, w której połączono zakład pracy, budownictwo mieszkaniowe, nowoczesną infrastrukturę komunalną oraz usługi społeczne. Zakład zajmował się produkcją surowicy i hodowlą zwierząt.

W założeniach urbanistycznych przyjęto nawiązujące do historii symetryczne, zwarte, zamknięte układy zagospodarowania przestrzeni. Architektoniczny wystrój także opierano na wzorcach historycznych. Koncepcja społeczna była bliska anglosaskiej idei jednostki sąsiedzkiej, grupującej określoną ilość mieszkańców wokół elementów kształtujących więzi społeczne.


HISTORYCZNA PERSPEKTYWA ZAMIENIA Okres PRL Immunizacja (tzw. szpital) – miejsce pobierania krwi hodowanych zwierząt oraz powiązane funkcjonalnie stajnie, królikarnie i myszkarnie. Stacja uzdatniania wody, kotłownia i oczyszczalnia ścieków – zapewniające innowacyjną na owe czasy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz pralnię przyzakładową. Przedszkole, Klub – miejsce integracji lokalnej społeczności oraz boisko sportowe do piłki nożnej (Przedszkole i Klub w tle). Sklep ogólnospożywczy – zapewniający podstawowe produkty, codzienne świeże pieczywo i mleko. Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (założonej w 1951r. jako jednostka zakładowa).


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE 1 dzień konsultacji: 14 września 2018, 18:00 – 20:30 2 dzień konsultacji: 15 września 2018, 11:30 – 16:00 Lokalizacja: Zamienie, teren Kampusu + ZAGADNIENIE Lokalizacja Kampusu Plus (K+) wraz z Kampusem Nowych Technologii (KNT) Politechniki Warszawskiej – w formule największego Living LAB-u w Polsce – w podwarszawskiej Gminie Lesznowola, na północnych terenach miejscowości Zamienie (wzdłuż granicy z Gminą Raszyn) i w sąsiedztwie granicy z m.st. Warszawa (Gmina Ursynów).


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Przebieg Konsultacji

planu uczestników z elementami koncepcji, zwizualizowanej na ogólnie

Przed i po prezentacji

Wprowadzanie i zbudowanie rangi wydarzenia przedstawicieli Partnerów

Organizacja konsultacji składa się z 3 zasadniczych części:

Wskazanie znaczenia

11 50–13 50

1. Zaproszenie mieszkańców na konsultacje i przygotowanie materiałów. 2. Realizacja konsultacji. 3. Przekazanie uczestnikom informacji i wynikach i poinformowanie ich o dalszych działaniach.

Prezentacja koncepcji Kampusu Zamienie Prezentacja koncepcji innowacji

Przerwa Warsztaty Integracja Ognisko Kino

14 00 – 15 00 15 00– 19/20


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Karta Współuczestnictwa Mieszkaoca i Sąsiada Kampus+ Zapisz swój pomysł na aktywność jaką chcesz móc realizować na terenie Kampus + mieszkając na terenie gminy Lesznowola. Jestem mieszkanką/mieszkaocem miejscowości: ……………………….. CO? JAKI RODZAJ AKTYWNOŚCI? Do jakiej aktywności dostępnej na terenie Kampus+ chcesz móc korzystad?

Konsultacje realizowane są w modelu partycypacyjno-eksperckim. W pierwszym etapie zaangażowano: bezpośrednich odbiorców Kampusu – społeczność lokalną;

KIEDY? O JAKIEJ PORZE DNIA? W JAKICH GODZINACH? JAKIE DNI TYGODNIA? W jakich godzinach chcesz z realizowad opisywaną aktywnośd? Zaznacz (przekreśl lub weź w koło) Twój wybór. Poniżej zapisz godziny lub ich przedział.

głównych realizatorów strategii – władze Gminy Lesznowola, władze Politechniki Warszawskiej, koordynatora projektu ze strony biznesu, przedstawicieli inwestorów oraz pracowników urzędu i uczelni. W kolejnych etapach zostaną zaangażowani pozostali interesariusze Kampus +, czyli eksperci zewnętrzni – w ramach powołanych grup tematycznych oraz przedstawiciele organizacji i firm. Za organizację prac odpowiadała firma Pro-Development, operator strategiczny projektu KNT i inicjator Kampus +.

Pon

Wt

Śr

Czw

Pią

Sob

Nd

GDZIE? W jakim miejscu na terenie Kampusu to ma się odbywad? Sala? Budynek? Inne, jakie….?

Z KIM? Z kim chcesz móc realizowad opisywaną aktywnośd? Zaznacz (przekreśl lub weź w koło) Twój wybór.

JAKO KTO? Określ rolę w jakiej chcesz korzystad z tej aktywności

Sam

Klient

Rodzina

Organizator

Znajomi


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Podczas Konsultacji Społecznych zrealizowano następujące zadania:

Zapoznanie społeczności sołectwa Zamienie z planami budowy Kampusu + wraz z Centrum Innowacji Społecznych dostępnego dla mieszkańców gminy oraz Kampusu; Przekazanie informacji o zakresie współpracy Politechniki Warszawskiej oraz samorządu Gminy Lesznowola, w oparciu o wspólnie realizowalne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Prezentacja koncepcji rozwoju miejscowości Zamienie poprzez realizację Kampus + wraz z odniesieniem się do kontekstu historii miejsca. Prezentacja planów Koncepcji Kampusu + i Kampusu Nowych Technologii wraz z tzw. „Master planem” całego kampusu i „Masterplanem” przestrzeni społecznej. Zebranie opinii społeczności lokalnej nt. prezentowanych planów i założeń. Zapewnienie aktywnego udziału przedstawicieli społeczności lokalnej w dialogu społecznym pozwalającym na zebranie potrzeb społeczności oraz kierunków rozwoju infrastruktury społecznej.


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE

Konsultacje społeczne zaplanowano w 2 terminach pozwalając na pogłębienie jakości zbieranego materiału podczas warsztatów konsultacyjnych. 14 września 2018 – głównym adresatem i uczestnikami konsultacji byli obecni i przyszli mieszkańcy osiedla Nowe Zamienie; 15 września 2018 – głównym adresatem i uczestnikami konsultacji byli obecni mieszkańcy sołectwa Zamienie (sąsiedzi osiedla Nowe Zamienie), mieszkańcy sołectw sąsiadujących oraz zainteresowani mieszkańcy gminy. Formuła 2 osobnych spotkań pozwoliła na uzyskanie zróżnicowanego zakresu materiału opracowanego przez 2 różne grupy mieszkańców. Dzięki temu uzyskano szersze rozpoznanie kluczowych potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, zgodnie z założeniami planu konsultacji.


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE W części prezentacyjnej wystąpili: Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej – założenia stworzenia Kampusu+ w formule partnerstwa PW, gminy oraz partnerów biznesowych;

Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola – Liderka społeczności samorządowej prezentująca plany rozwoju gminy i działania jakie realizuje gmina w obszarach rozwoju jakości życia mieszkańców;

Andrzej Olbrysz, Naczelnik Wydziału Inwestycji gm. Lesznowola – prezentujący plany gminy w zakresie usług publicznych. W szczególności sieci drogowej, komunikacji publicznej, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;

Łukasz Madej - Prezes Pro-Development – lider projektu K+ oraz prezes firmy budującej osiedle Nowe Zamienie, prezentujący założenia stojące za koncepcją ‘living lab’ jako miejsca współistnienia przestrzeni badawczej, społecznej oraz biznesowej;

Anna Karniej, Dyrektor Kampusu+ ds. Innowacji Społecznych – odpowiedzialna za innowacje i funkcje społeczne Kampusu+ wraz z ich funkcjonalnościami dostępnymi dla lokalnej społeczności.


Zrównoważony Rozwój Gminy Lesznowola Gmina Lesznowola

Położenie: bezpośrednie sąsiedztwo z Warszawą Charakter gminy: gmina wiejska Powierzchnia: 69 km2 Liczba ludności: ponad 30 tys. Podział na: 22 sołectwa, 33 wsie Budżet: 204 mln zł


Zrównoważony Rozwój Gminy Lesznowola Co wyróżnia Gminę korzystne położenie geograficzne (wzdłuż dróg krajowych) wysoki poziom planowania przestrzennego dobry stan infrastruktury technicznej wysoki poziom oświaty gminnej dobrze rozwinięta gospodarka, w tym sektor małych i średnich przedsiębiorstw, rzemiosło i handel potencjał intelektualny mieszkańców i ich aktywność dobry poziom przyrostu naturalnego sprawny samorząd


Zrównoważony Rozwój Gminy Lesznowola Wyzwania Gminy

Położenie w sąsiedztwie m.st. Warszawy i związana z tym znacząca atrakcyjność zamieszkania w Gminie Lesznowola powoduje stały napływ ludności. Na koniec 2015 roku liczba mieszkańców przekroczyła 20 000, a w 2025 roku szacunki opiewają na 43 000. Gmina Lesznowola leżąc u południowych granic Warszawy sukcesywnie przekształca się z gminy o charakterze wiejskim na typową podmiejską. Przez jej teren przebiegać będą główne arterie drogowe łączące południową Polskę z Warszawą. Dynamika rozwoju Gminy determinuje rosnące potrzeby w zakresie rozwoju gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. 30% faktycznych mieszkańców gminy nie jest tu zameldowanych, co powoduje zasadniczy ubytek dochodów budżetu gminy z tytułu udziału gminy w podatku od dochodowego.


Zrównoważony Rozwój Gminy Lesznowola Zmiany infrastrukturalne 1 – KOMUNIKACJA UKŁAD DROGOWY

A

Budowa trasy S7 z węzłem drogowym “Zamienie”. Planowane docelowe wyprowadzenie drogi tranzytowej relacji Janki - Podolszyn (ul. Raszyńska) - obwodnica Zamienia - węzeł “Zamienie” - ul. Karczunkowska - ul. Agaty/Europejska - węzeł drogowy “Agaty” w ul. Puławskiej w Mysiadle.

B

Nowy przebieg ul. Raszyńskiej w postaci wiaduktu nad trasą S-7.

B1 Budowa dalszej części „nowej” ul. Raszyńskiej - do granicy z gminą Raszyn. B2 Modernizacja odcinka ul. Starzyńskiego od ronda węzła drogowego do ul. Wróbelka. Inwestycja wraz z zachodnią drogą serwisową trasy S7 umożliwi dojazd do osiedli przy ul. Plonowej w Nowej Woli i ul. Waniliowej w Zamieniu.

C

Planowana kładka pieszo-rowerowa w ciągu ul. Dawidowskiej (nad trasą S7) - najkrótsze połączenie Zamienia ze stacją PKP W-Wa Jeziorki.


Zrównoważony Rozwój Gminy Lesznowola Zmiany infrastrukturalne 2 – GOSPODARKA KOMUNALNA GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA

A

B

2019 r. oddanie do użytku nowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) “Zamienie” zlokalizowanej przy ul. Zakładowej. Ważny system zaopatrzenia w wodę uzdatnioną dla całego północnego obszaru gminy, uzupełni bilans wodny głównej stacji gminnej SUW Mysiadło oraz zapewni stabilizację ciśnienia wody w sieciach wodociągowych północnego obszaru gminy. 2019-20r. w ramach inwestycji S7 realizacja elementów sieci wodociągowej: budowa magistrali wodociągowej PE DN 225 wzdłuż dzisiejszej ul. Dawidowskiej w kierunku Zgorzały. Docelowo przewód zepnie pierścieniowo układ zasilania w wodę Zamienia oraz terenów inwestycyjnych położonych po obu stronach trasy S7, z drugiego kierunku.

C

Wzdłuż trasy S7 GDDKiA budować będzie system przewodów sieciowych PE DN 160 mm długości od 100 do 200 m jako system ochrony p-poż trasy S7. Przewody będą elementami gminnej sieci wodociągowej, z której można zasilać inwestycje wzdłuż trasy S7.

D

2019 r. LPK Sp. z o.o. rozbudowa oczyszczalni ścieków “Zamienie” z przepustowości 1600 m3/d do 5000 m3/d. Budowa prawdopodobnie potrwa około 3 lat. Trwa sukcesywna rozbudowa układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez deweloperów w Zamieniu.

E

Sukcesywna rozbudowa układu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez deweloperów w Zamieniu.

F

Przebudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej.


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Kampus + oraz Kampus Nowych Technoligii PW – zrównoważony rozwój przedmieść i rozwój społeczny w oparciu o Living Lab.

Celem tej części było przekazanie szczegółowych informacji o stanie realizacji inwestycji, zatwierdzonych planach dalszego rozwoju i rozbudowy Kampusu. Został zaprezentowany tzw. „Masterplan Kampus +”, czyli koncepcja projektu zagospodarowania przestrzeni Kampusu oraz „Masterplan” ogólnodostępnej przestrzeni społecznej, z której będą mogli korzystać mieszkańcy Kampusu oraz mieszkańcy gminy i okolic.


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Wizja K+

K+ to unikalne w skali aglomeracji warszawskiej przedsięwzięcie, w którym zachowanie równowagi pomiędzy celami biznesowymi i gminnymi gwarantujące przyszłym mieszkańcom wyjątkowej jakości przestrzeń do życia.

Cele do osiągnięcia: Stworzenie spójnej przestrzennie, atrakcyjnej jednostki osadniczej będącej wizytówką przedmieść aglomeracji warszawskiej. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w stosunku do inwestycji realizowanych na terenie Warszawy Zagwarantowanie mieszkańcom wysokiej jakości życia wynikającej z równowagi pomiędzy spokojem podmiejskiego stylu życia oraz dostępnością infrastruktury typowej dla miasta Zapewnienie szerokiego wachlarza usług społecznych charakterystycznego dla obszarów wielkomiejskich, realizowanego w formule minimalizującej zaangażowanie środków gminnych Osiągnięcie wzrostu wartości wszystkich gruntów objętych projektem oraz podwojenie dochodów Gminy z tytułu udziału w podatku PIT


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Strefy rozwoju aglomeracji warszawskiej

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2004


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Zrównoważone przedmieścia Warszawy

WYZWANIE zrównoważone przedmieścia Warszawy i odpowiedź na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego mikroregionu (Gmina Lesznowola) i makroregionu (Województwo Mazowieckie). SZANSA partnerstwo Politechniki Warszawskiej, zgodność idei ze strategiami UE i Woj. Mazowieckiego ATUT zaangażowanie Samorządu Gminy Lesznowola promującego w praktyce ideę Zrównoważonego Rozwoju MOTYW Idea partycypacji społecznej, udział społeczności w tworzeniu przedsięwzięcia


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Czym się kierujemy? WARTOŚCI KAMPUS +

Efektywny transfer technologii

Współpraca nauki, biznesu i samorządu

Innowacje społeczne w rzeczywistych przestrzeniach

Inteligentne specjalizacje

Tworzenie wzorcowych rozwiązań

Włączanie społeczności do rozwoju Stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości Sieciowanie i mix społeczny

Living Lab

Innowacyjność

Partycypacja Społeczna

Zrównoważony Rozwój

Komercjalizacja badań naukowych

Działanie systemowe i proekologiczne Zintegrowane planowanie i zagospodarowanie przestrzeni Integracja inicjatyw i synergia projektów


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Jak chcemy to robić? METODY REALIZACJI

1. Zrównoważone planowanie przestrzenne Średnio-gęsta zabudowa przedmieść Efektywność infrastruktury społecznej Zintegrowana zabudowa kwartałów 2. Łatwa komunikacja i wygodny transport Obwodnica Transport publiczny Parkingi Komunikacja współdzielona Promowanie rozwiązań ograniczających ruch kołowy 3. Efektywna gospodarka komunalna Oszczędne Zużycie Energii Zagospodarowanie wód opadowych Użyteczna zieleń parkowa Współdzielone przestrzenie SMART mieszkalnictwo Prefabrykacja i Modułowość

4. Społeczność i współdzielenie przestrzeni Integracja i Sieciowanie Partycypacja Uzupełnianie się funkcji społecznych wokół lokalnego centrum Efektywne modele finansowania usług i zasada elastyczności wykorzystania przestrzeni 5. Mieszanie funkcji i dobrostan społeczny Mieszkaniowa (rodziny, seniorzy, pracownicy naukowi) Biznesowa (siedziby dużych firm i przedsiębiorcy) Naukowa (siedziba uczelni i miejsce pracy naukowej) Społeczna (edukacja, rekreacja i integracja, zdrowie, kultura, sport) 6. Współpraca z Biznesem i Politechniką Warszawską Innowacyjność – transfer technologii i efektywność biznesowa Living LAB – funkcjonowanie w formule żywego laboratorium


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Zagospodarowanie przestrzeni K+


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Zrównoważone planowanie przestrzenne Kampusu + Zamienie Zrównoważone planowanie przestrzenne Kampusu + Zamienie Zaplanowaliśmy obszar kampusu tak, aby osiągnąć optymalny poziom intensywności i gęstości zagospodarowania. Przestrzeń ta powinna być bezpieczna, wygodna i atrakcyjna dla mieszkańców o wiele bardziej niż chaotycznie i dowolnie powstająca zabudowa wolnostojąca. Kluczowe było dla nas mieszanie funkcji, wskazanie terenów priorytetowych dla zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności oraz terenów związanych z komunikacją i transportem. Dla zrównoważonego rozwoju i realizacji celów rozwojowych Kampusu Nowych Technologii kluczowe jest zapewnienie miejsca lokalizacji nowych inwestycji o charakterze naukowym i biznesowym. Jakie są korzyści z takiej koncentracji zabudowy i mieszanych funkcji? Planując urbanizację, optymalizując intensywność i gęstość zagospodarowania wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania wynikające z rozwoju sieci komunikacyjnej i transportowej. Zabudowa kwartałowa tworzy wielofunkcyjną, różnorodną, społecznie zróżnicowaną, a przy tym zintegrowaną przestrzeń. Średnio-gęsta zabudowa przedmieść sprzyja rozwojowi infrastruktury społecznej. Od południa (wzdłuż ulicy Arakowej) i w części północno-zachodniej proponujemy place miejskie, które tradycyjnie ogniskują społeczne, gospodarcze i kulturowe życie lokalnej społeczności i przebywających tu gości. Zaplanowaliśmy liczne przestrzenie zielone, które stanowią poniekąd system krwionośny dla zabudowanej tkanki. Ideałem jest dystans 300-800 m (5-8 min) miejsc podstawowych usług, odpoczynku i rozrywki oraz pracy i takie założenia przyjęliśmy w projekcie. Ciągłe pierzeje w kolejnym kwartale – na północ od placu ze zintegrowanymi usługami społecznymi –sprzyjają kształtowaniu po ich stronie południowej zacisznego zielonego podwórka, o charakterze półprywatnym. W obszarze centralnym terenu Kampusu + Zamienie zaplanowaliśmy funkcje mieszkaniowe, w tym zabudowę aparthotelową dla osób korzystających czasowo z funkcji naukowych i biznesowych oraz dla seniorów. Zgodnie z zasadą użyteczności dalej powinny być zlokalizowane obiekty o mniejszej częstotliwości wykorzystania i mniejszym zapotrzebowaniu lokalnej społeczności z uwagi na ich usługi specjalistyczne. Dlatego w części północnej terenu Kampusu znajdują się budynki Politechniki Warszawskiej o charakterze naukowo-badawczym oraz budynki biurowe- siedziby firm. Na takiej przestrzeni możemy żyć pełnią życia, realizując nasze potrzeby i ambicje.


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Funkcje Społeczne K+


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Przestrzeń społeczna K+

Na samym środku południowej granicy Kampusu + Zamienie, przy ulicy Arakowej usytuowany będzie rynek, tworzący naturalne centrum spotkań społeczności, miejsce cyklicznych wydarzeń, eventów i ekobazar. W przestrzeniach bezpośrednio sąsiadujących znajdą się lokale małej gastronomii, handlu i usług. Po lewej stronie rynku będą usytuowane obiekty pełniące funkcję edukacyjnej przestrzeni kreatywnej, zaś po prawej funkcję wellness. Od strony ulicy zlokalizowany będzie zespół parkingów ogólnodostępnych, obsługujących funkcje społeczne.

PRZESTRZEŃ KREATYWNEJ EDUKACJI to odpowiedź na współczesną potrzebę twórczego i wspólnego spędzania czasu wolnego. Zlokalizowana w budynkach po stronie zachodniej rynku, stanie się miejscem tworzenia i dzielenia się wiedzą w cyfrowym otoczeniu, w którym udział mogą brać wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli, ale także osoby niepełnosprawne, osoby z małych miejscowości czy seniorzy.

Po prawej stronie rynku usytuowana zostanie przestrzeń Wellness. STREFA WELLNESS to odpowiedź na potrzebę aktywności fizycznej, spędzania czasu wolnego w sposób pozwalający zachować kondycję i zdrowie. Odwiedzający strefę wellness będą mogli skorzystać z wielofunkcyjnej oferty.

Zintegrowana Przestrzeń Społeczna stanie się miejscem, które połączy rozrywkę z nauką zdobywaną dzięki zastosowaniu formuły living lab. Projektowane docelowe funkcje będą uzgodnione z Mieszkańcami i pozostałymi grupami użytkowników.


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE Przestrzeń Społeczna K+ Koncepcja wielofunkcyjnego projektu Przestrzeni Usług Społecznych Zamienie obejmuje: Budynki/mieszkania dla pracowników uczelni w formule aparthotelu Budynki senioralne w formule aparthotelu Rynek – plac miejski, tworzący naturalne centrum spotkań społeczności, miejsce cyklicznych wydarzeń, eventów i eko-bazaru Technikum Przedszkole i żłobek Multibibliotekę Salę konferencyjną Salę warsztatową (FabLab) Showroom Strefę relaksu z wykorzystaniem wody Strefę SPA Przychodnię z rehabilitacją Restaurację Kawiarnię Drobne usługi

Kampus + tworzy kompleksową ofertę usług społecznych realizowanych na terenie Zamienia, komplementarną wobec istniejących usług i obiektów: przedszkola, szkoły podstawowej, boiska do piłki nożnej oraz terenu zieleni parkowej, planowanej strażnicy OSP.


KAMPUS NOWYCH TECHNOLOGII ZAMIENIE

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA Przestrzeń Społeczna Sołectwa Zamienie SOŁECTWA ZAMIENIE

PRZESTRZEŃ USŁUG SPOŁECZNYCH K+

SZKOŁA I BOISKO

PRZEDSZKOLE

PARK DAWNE PRZEDSZKOLE

OSP ZAMIENIE ORLIK


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Kolejne Fazy Rozwoju Kampus+ Zamienie Inwestycja społecznościowa przyczyni się do wzrostu liczby mieszkańców, do wzbogacenia dostępnej w Zamieniu oferty edukacyjnej, zaś nowoczesna infrastruktura społeczna będzie sprzyjać realizacji ważnych inicjatyw w sferze rozwoju, rekreacji, kooperacji, nowoczesnego transportu i łączności. Masterplan Kampus Zamienie jest projektem długoterminowym, a jego realizacja będzie etapowa. Zespół K+ współpracuje z lokalnymi władzami, sąsiadami, grupami interesariuszy i partnerami, aby zrealizować wizję rozwoju. Lata 2014-2016: W początkowej fazie programu zostały wybudowane pierwsze budynki mieszkalne. Propozycje dotyczące pierwszej fazy rozwoju koncentrują się wokół środka południowej granicy terenu inwestycyjnego. Skala inwestycji w fazie pierwszej jest znacząca i podzielona na kwartały. Od 2019 roku: W drugiej fazie powstaną pozostałe mieszkania i usługi społeczne, co umożliwi ludziom korzystanie z udogodnień zaraz po zamieszkaniu. Trzecią fazę rozwoju będą tworzyć firmy technologiczne, tworząc miejsca realizacji innowacyjnych projektów w oparciu o infrastrukturę B&R. Cała inwestycja ma na celu stworzenie długotrwałego (stabilnego, bezpiecznego, komfortowego) i zrównoważonego miejsca życia i pracy.


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Dyskusja Po prezentacji informacji zgodnie z planem odbyła się część dyskusyjna w czasie której mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu zadawali pytania dotyczące zaprezentowanego planu rozwoju Kampusu. Pojawiły się również pytania szczegółowe o kwestie związane z transportem, komunikacją oraz obszarem usług publicznych dostarczanych przez gminę. W tej części uczestnicy uzyskali odpowiedzi na postawione pytania. Na pytania dotyczące kwestii rozwoju infrastruktury gminnej odpowiadali przedstawiciele gminy. Dodatkowo kwestie wykraczające merytorycznie poza zakres przedsięwzięcia Kampus + zostały umieszczone na tzw. ‘parkingu’ – co pozwoli śledzić dalszy przebieg spraw w tym obszarze i uwzględnić je w eksperckich grupach roboczych.


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Pierwszy dzień konsultacji - 14 września 2018r. Pierwszy dzień konsultacji adresowany był do mieszkańców osiedla Nowe Zamienie – obecnych i przyszłych. Frekwencja wyniosła około 30 osób, co można ocenić jako pozytywny wynik uwzględniając ogólną liczbę mieszkańców oraz porę spotkania (piątek wieczór). Stanowi to dobry wynik na tle frekwencji odnotowywanych w czasie konsultacji społecznych w Polsce, gdzie wyniki wahają się od 5 do 15% osób zapraszanych. Wnioski facylitatora: Wypracowane przez mieszkańców materiały wskazują na potrzebę bliskiej dostępności do usług związanych z jakością życia – zrowie, kultura, sport, aktywności hobbystyczne, pasje. Potwierdza to również szerokie spektrum dostępności czasowej. Większość aktywności powinna być dostępna 7 dni w tygodniu, w porach od 6 do 22. Powyższe wyniki potwierdzają założenia twórców koncepcji Kampus+ w obszarze kształtowania zabudowy mieszkaniowej wraz z umiejscowioną odpowiednio blisko przestrzenią społeczną umożliwiającą lokalizację najważniejszych obiektów zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych. Ważnym spostrzeżeniem dotyczącym przestrzeni w jakiej mają być dostępne wskazywane aktywności jest możliwość umiejscowienia ich w odpowiednio zaprojektowanej wielofunkcyjnej przestrzeni. Pozwala to szukać rozwiązań łączących możliwości realizacji wybranych funkcji z niższymi kosztami utrzymania infrastruktury. Opracowany materiał pozwoli wykonawcy uwzględnić określone potrzeby w sposób umożliwiający optymalizację ich dostępności oraz zwiększające prawdopodobieństwo ich dostarczenia (szczególnie usług o charakterze komercyjnym).


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Drugi dzień konsultacji – 15 września 2018r. Drugi dzień konsultacji – wydarzenie główne – adresowany był do mieszkańców sołectwa Zamienie oraz reprezentantów sąsiednich sołectw na terenie gminy Lesznowola. Frekwencja wyniosła około 90-110 osób, co można ocenić jako bardzo dobry wynik uwzględniając ogólną liczbę mieszkańców. Stanowi to bardzo dobry wynik na tle frekwencji odnotowywanych w czasie konsultacji społecznych w Polsce, gdzie wyniki wahają się od 5 do 15% osób zapraszanych. Zaplanowane warsztaty konsultacyjne pozwoliły w krótkim czasie efektywnie zebrać pomysły i potrzeby jakie posiadają obecni i przyszli mieszkańcy kampusu Nowe Zamienie. Mimo długiego trwania części informacyjno-dyskusyjnej w pracach warsztatowych brało udział około 25 mieszkańców. Wnioski facylitatora: Zróżnicowana grupa uczestników i uczestniczek wskazała szerszy zakres aktywności niż poprzednia grupa. Jednak to co istotne, pokrywają szerokie spektrum dostępności czasowej. Większość aktywności powinna być dostępna 7 dni w tygodniu, w porach od 6 do 22. Powyższe wyniki potwierdzają założenia twórców koncepcji Kampus+ w obszarze kształtowania zabudowy mieszkaniowej wraz z umiejscowioną odpowiednio blisko przestrzenią społeczną umożliwiającą lokalizację najważniejszych obiektów zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych. Mieszkańcy sołectwa pozytywnie i z ciekawością oceniają „Masterplan Przestrzeń Społeczna Kampus+” jako wielofunkcyjną przestrzeń do jakiej będzie miała dostęp lokalna społeczność. Jest to szczególnie ważne, gdyż dla części proponowanych aktywności ich realizacja wymaga formy komercyjnej, a ta jest niemożliwa do utrzymania przy zbyt małej grupie zainteresowanych odbiorców. Opracowany materiał pozwoli wykonawcy uwzględnić określone potrzeby w sposób umożliwiający optymalizację ich dostępności oraz zwiększające prawdopodobieństwo ich dostarczenia (szczególnie usług o charakterze komercyjnym), wspierając w tworzeniu dobrej i przyjaznej przestrzeni do życia na nowych obszarach i terenach podmiejskich, które podlegają procesom silnej urbanizacji.


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Wskazania uczestników w zakresie realizacji funkcji społecznych w przestrzeni kampus + Zdrowie Potrzeby wskazania uczestników Związane z dedykowanym zgodne z celami merytorycznyobiektem przestrzeni społecznej mi KNT zgodnie z Mapą Przestrzeni Społecznej

Związane z całym terenem K+ Nie związane z dedykowanym jako miejscem zrównoważonego obiektem przestrzeni społecznej, rozwoju i życia ani terenem K+

Przychodnia podstawowa opieka medyczna w ramach NFZ

Przychodnia podstawowa opieka medyczna w ramach NFZ

Apteka całodobowa

Weterynarz

Tężnia w weekendy

Klub odwykowy

Stomatolog/dietetyk /psycholog/pediatra/okulista Całodobowa opieka zdrowotna

Opieka pielęgniarska w ramach NFZ

Dostęp do rehabilitacji/ dostęp do lekarza sportowego Zajęcia dla dorosłych (fitness) tai chi na rynku/łące/parku Sauna, spa zdrowotne Nauka zdrowego odżywiania i gotowania w weekendy

Opieka senioralna


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Wskazania uczestników w zakresie realizacji funkcji społecznych w przestrzeni kampus + Edukacja Potrzeby wskazania uczestników Związane z dedykowanym zgodne z celami merytorycznyobiektem przestrzeni społecznej mi KNT zgodnie z Mapą Przestrzeni Społecznej

Związane z całym terenem K+ Nie związane z dedykowanym jako miejscem zrównoważonego obiektem przestrzeni społecznej, rozwoju i życia ani terenem K+

Laboratorium dla dzieci nowe technologie, robotyka, automatyka

Ogród edukacyjny (sensoryczny), drzewa owocowe, zioła etc.

Kursy zainteresowań dla dzieci i młodzieży (edukacja organizowana przez politechnikę „Uniwersytet dziecięcy”) Co-working Modelarnia (rozwój techniczny, zajęcia pozalekcyjne) Use lab - laboratorium, innowacje technologiczne

Przedszkole Żłobek Zajęcia wyrównawcze dla dzieci Spółdzielnia zainteresowań Szkoła językowa Kursy dla seniorów Zajęcia dla dorosłych (kursy) warsztaty dla dorosłych (kursy, spotkania)

Poradnia psych-pedagog -zawodowa


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Wskazania uczestników w zakresie realizacji funkcji społecznych w przestrzeni kampus + Sport i rekreacja Potrzeby wskazania uczestników zgodne z celami merytorycznymi KNT

Związane z dedykowanym obiektem przestrzeni społecznej zgodnie z Mapą Przestrzeni Społecznej

Związane z całym terenem K+ jako miejscem zrównoważonego rozwoju i życia

Nie związane z dedykowanym obiektem przestrzeni społecznej, ani terenem K+

Siłownia/sala ćwiczeń

Stacja rowerowa (dojazd do PKP) Stacja rowerowa typu viturillo Trasy do biegania, Trasy dla rolek Miejsce treningu na otwartej przestrzeni teren zielony do ćwiczeń Plac zabaw dla dzieci i dorosłych (drewniany) Budki pod grill , trawnik piknikowy Siłownia plenerowa Chodniki pieszo-jezdne z gładką powierzchnią (rower, rolki) Górka na sanki Gry miejskie/wiejskie- mapy, poszukiwania, odkrywanie historii przez zabawę Plac zabaw dla psów- zamykany z dostępem na kartę

Hala sportowa /sala wielofunkcyjna sportowa (zapasy, sztuki walki, boks, akrobatyka etc.) ze strefami funkcyjnymi Boisko wielofunkcyjne Boisko sportowe rekreacyjne (plener) wymiary 20mx40m lub 30m x60m boisko do siatki i koszykówki Trasy rowerowe łączące z okolicznymi atrakcjami (stawy, jeziora, pałace) Skate park, Lodowisko, Mini zoo Park dinozaurów Muzeum przyrody

Basen (25m) Pole szachowe Fitness club Ścianka wspinaczkowa Szkoła tańca


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Wskazania uczestników w zakresie realizacji funkcji społecznych w przestrzeni kampus + Kultura/Społeczeństwo Potrzeby wskazania uczestników zgodne z celami merytorycznymi KNT

Związane z dedykowanym obiektem przestrzeni społecznej zgodnie z Mapą Przestrzeni Społecznej

Związane z całym terenem K+ jako miejscem zrównoważonego rozwoju i życia

Nie związane z dedykowanym obiektem przestrzeni społecznej, ani terenem K+

Sala multimedialna

Biblioteka multimedialna Otwarte warsztaty (robótki ręczne, praca z drewnem, majsterkowanie) Sala teatralna (wielofunkcyjna : taniec, teatr) Warsztaty teatralne Świetlica/sala zabaw miejsce na wydarzenia plenerowe np. teatr Plac miejski wielofunkcyjny ze sceną i nagłośnieniem Sala spotkań międzypokoleniowych +atrakcje (kinoteka), gry planszowe Warsztaty artystyczne (nauka gry na instrumentach, fotografia, zajęcia plastyczne, malarstwo) Klub seniora Koła zainteresowań (szydełko, druty, karty, szachy, warcaby), Tańce KGW, Sala opieki nad dziećmi (szczególnie dla rodziców, korzystających z zajęć) Bank czasu- wymiana usług bez finansowych + integracja międzypokoleniowa, Spotkania z ciekawymi ludźmi, Tablica ogłoszeń Kino plenerowe latem

Klubokawiarnia

Park-zajęcia na świeżym powietrzu

Kawiarnia/knajpka

Inne: paczkomat, bankomat

Raz w tygodniu miejsce na wyprzedaże garażowe


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Wydarzenia towarzyszące warsztatom: Warsztaty dla dzieci odbywały się w jednym czasie warsztatami dla dorosłych. ZADANIE: Zaprojektujcie z nami nowoczesny Dom Kultury – miejsce, do którego chcielibyście przyjść, aby wspólnie się uczyć, bawić i rozwijać swoje pasje. EFEKT: Powstał projekt przestrzenny z podpisanych i pokolorowanych pudełek. INTEGRACJA: Dzieci prezentowały projekt dorosłym.


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE - WNIOSKI REALIZACJA CELÓW KONSULTACJI Celem konsultacji było:

1. Zapoznanie mieszkańców Sołectwa Zamienie z przedsięwzięciem Kampus + i KNT.

2. Zbudowanie zrozumienia i pozytywnego nastawienia wobec Kampusu+ wśród obecnych i przyszłych mieszkańców osiedla Nowe Zamienie oraz mieszańców Sołectwa Zamienie.

3. Zaangażowanie mieszkańców Zamienia we współtworzenie i określenie funkcji społecznych, realizowanych w Kampusie+.

4. Uzyskanie wskazań funkcji społecznych potrzebnych mieszkańcom zarówno osiedla, jak i całego sołectwa.


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE - WNIOSKI UCZESTNICY: zachowania i preferencje W obu spotkaniach uczestniczyło około 120 osób: • W piątek, w spotkaniu dla mieszkańców osiedla Nowe Zamienie uczestniczyło około 30 osób • W sobotę, na spotkaniu z mieszkańcami Sołectwa Zamienie uczestniczyło około 100 osób. Grupy uczestników były zróżnicowane w poszczególnych dniach konsultacji : • W piątek dominowali ludzie młodzi ( do 30/35 lat), część przyszła z dziećmi w wózkach. • W sobotę najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku powyżej 35 lat.

Str

15 09, któr D

Kobiety

razem

o 25 lat 25- 35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat 1

1

Pow. 65 lat

razem

6

9

2

3

3

24

9

12

4

4

2

31

15

21

6

7

5

55


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE - WNIOSKI WYNIKI ANKIET

Uczestnicy Konsultacji wypełnili anonimowe ankiety. W oparciu o wyniki ankiet oraz obserwacje można przyjąć, że założone cele zostały zrealizowane. Zrozumienie i pozytywne nastawienie

Zestawienie wyników ankiet po prezentacji Kampus Plus w Zamieniu w sobotę 15 września 2018 Pytania Wskazania Mam pozytywną opinię 51 Mam negatywną opinię 0 Jaka jest Pani/a opinia na Nie mam ani pozytywnej ani negatywnej opinii 1 temat Kampusu Zamienie. Trudno powiedzieć 3 Inne.

Jakie widzi Pan/i korzyści z powstania Kampusu Zamienie

93% ankietowanych uczestników konsultacji wyraziło pozytywną opinię na temat Kampusu Zamienie 82% ankietowanych uczestników wskazała, że kampus Zamienie przyniesie wzrost jakości życia i ułatwi codzienne funkcjonowanie.

Jakie funkcje społeczne w Kampus Zamienie mają dla Pani/a szczególnie ważne znaczenie.

44% ankietowanych uczestników wskazało 3-4 korzyści wynikające z powstania Kampus +. 53% ankietowanych uczestników wskazało wszystkie 5 funkcji społecznych jako szczególnie ważne.

W jakim zakresie chciał/łaby Pan/i uczestniczyć w działaniach, związanych w tworzeniem Kampus Zamienie.

Podniesie się jakość życia i będzie łatwiejsze codzienne funkcjonowanie Będzie łatwiejszy dostęp do placówek oświatowych i zdrowotnych Zamienie stanie się znane, będzie się o nim mówić Mieszkańcy lepiej się poznają i zintegrują Trudno powiedzieć Nie widzę korzyści Inne. Edukacja i nauka Zdrowie Sport i rekreacja Integracja, spotkania Kultura Trudno powiedzieć Inne. Chcę otrzymywać aktualne informacje o działaniach, związanych z tworzeniem K+ Chcę wyrażać opinię w tematach, które mnie dotyczą. Proszę wskazać tematy:

45 38 17 22 3 2 47 43 46 35 40 2 42 12

Chcę uczestniczyć w pracy Grup Roboczych

23

Trudno powiedzieć Nie chcę uczestniczyć Inne

3


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE - WNIOSKI


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE - WNIOSKI Zaangażowanie W warsztatach (w grupach roboczych) wzięło udział od 20% (sobota) do 70% (piątek) uczestników konsultacji, obecnych na prezentacji. 78% ankietowanych uczestników chce otrzymywać aktualne informacje o działaniach, związanych z tworzeniem Kampus +. 42% ankietowanych uczestników ankietowanych zadeklarowało chęć uczestnictwa w Grupach Roboczych. Większość z nich wskazała zainteresowanie wszystkimi lub większością funkcji społecznych. Uczestnicy warsztatów z zaangażowaniem tworzyli listy funkcji społecznych, które chcieliby mieć w Kampus + . Zaangażowanie uczestników miało dwie formy: 1. Zaangażowanie naturalne, które przejawiało się zainteresowaniem przedsięwzięciem Kampus + Zamienie i jego konsekwencjami - było wyrażone obecnością i uwagą podczas trwającej 1,5h prezentacji oraz podczas pytań o kwestie ważne dla uczestników. Ta forma zaangażowania była związana z naturalną potrzebą uczestnictwa i wpływu na to co „mnie dotyczy” i wyrażała obecne potrzeby, preferencje i obawy związane z Kampusem. 2. Zaangażowanie aktywne, poprzez udział w tworzeniu listy udogodnień społecznych, jakie chcieliby mieszkańcy mieć w miejscu zamieszkania. Ta forma zaangażowania wyniknęła z odniesienia się do potrzeb i oczekiwań wobec miejsca zamieszkania, w którym obecnie brakuje infrastruktury społecznej w postaci np. miejsca integracji społecznej.


płeć/wiek

Do 25 lat 25- 35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat

Pow. 65 lat

razem

KONSULTACJE ZAMIENIE - 24WNIOSKI Kobiety 1 6 SPOŁECZNE 9 2 3 3 mężczyźni

9

12

ZAGADNIENIA OGÓLNE razem 1 15 21

4

4

2

31

6

7

5

55

Zainteresowanie uczestników (wyrażane w pytaniach po prezentacji w części informacyjnej) dotyczyło przede wszystkich kwestii, związanych z obecnymi problemami mieszkańców Zamienia, które znajdują się poza zakresem bezpośredniego „rozmawiamy o igrzyskach, a my potrzebujemy chleba” wpływu Kampus +:

Zainteresowanie uczestników (wyrażanezainteresowanie w pytaniach po prezentacji ) dotyczyło przede • Komunikacja i parkingi. Największe wśród wystawionych tablicwszystkich miała prezentacja z planem przebiegu nowego rozwiązania drogowego. kwes�i, związanych z obecnymi problemami: • Zmiany wKomunikacja zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. i parkingi. Największe zainteresowanie wśród wystawionych tablic miała

prezentacjach planem rowerowe. przebiegu nowego rozwiązania drogowego. • Tereny zielone, drzewa,z ścieżki

Oczyszczalnia ścieków i jej funkcjonowanie po wzroście ilości mieszkańców. Tereny zielone, drzewa, ścieżki rowerowe.

Jeśli uważa Pan/i, że w projekcie Kampus Zamienie czegoś brakuje, to prosimy o wskazanie o jakie o funkcje, przedsięwzięcia, działania powinien być rozszerzony projekt Kampus Zamienie.

pływalnia 3x miejsca parkingowe komunikacja miejska x4 harmonogram małe kino ścieżki rowerowe 2x liceum kwes�e ekologiczne park , tereny zielone oczyszczalnia ścieków czyste powietrze plac zabaw dla psów


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE PLAN DALSZYCH DZIAŁAŃ Organizacja działań Na potrzeby przeprowadzenia pełnego procesu konsultacji i wypracowania strategii realizacyjnej, zgodnie z zasadami działania Kampus +, w tym ideą partycypacji społecznej, utworzono strukturę organizacyjną i gremia odpowiedzialne za różne obszary prac nad wdrożeniem przedsięwzięcia.

Komitet Strategiczny K+ Living LAB – wspierający strategię realizacji Kampusu + oraz jej wdrożenie W skład Komitetu Strategicznego wchodzą: Przedstawiciele Komitetu Sterującego KNT PW, Przedstawiciele samorządu terytorialnego, na którego terenie powstaje KNT PW: Gminy Lesznowola i m.st. Warszawa.

Zespół Koordynujący – odpowiedzialny za opracowanie i realizację Strategii K+ Zespół Koordynujący Zespół Koordynujący K+ ściśle współpracuje z Liderami platform merytorycznych KNT. W tym celu zostaną powołane Międzysektorowe Grupy Eksperckie.

Zespół Komunikacyjny ds. aktualizacji strategii Kampusu+ odpowiedzialny za uaktualnienie dokumentacji, przekazu i komunikację etapów.


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Struktura organizacyjna, służąca realizacji Kampusu Zatwierdzanie projektów, wspieranie realizacji strategii Kampusu +

Komitet Strategiczny KNT i K+ Living LAB Przedstawiciele samorządu terytorialnego, na którego terenie powstaje KNT PW: Gminy Lesznowola i m.st. Warszawa.

Przygotowanie zaktualizowanej Strategii. Uaktualnienie dokumentacji, przekaz i komunikacja.

Przedstawiciele Komitetu Sterującego KNT PW

Opracowanie i realizacja Strategii K+. Opracowanie projektów realizujących cele KNT.

Zespół Komunikacyjny ds. aktualizacji strategii K+

Zespół Koordynujący Identyfikacja wyzwań i potencjałów Strategii Kampusu +. Wypracowanie propozycji realizacji celów KNT, przyporządkowanych do obszarów tematycznych.

Grupy Robocze

Grupa Ds. kwartałów

Grupa Ds. metodologii

Międzysektorowe Grupy Eksperckie Specjaliści merytoryczni, pracownicy naukowi PW

Przedstawiciel samorządu / odpowiedzialny funkcjonalnie za obszar

Przedstawiciel PD / odpowiedzialny funkcjonalnie za obszar

Przedstawiciel społeczności / specjalista z danego obszaru merytorycznego

Przedstawiciel PW / Liderzy obszarów merytorycznych i projektowania infrastruktury KNT


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Struktura organizacyjna, służąca realizacji Kampusu

Międzysektorowe Grupy Eksperckie

Liderzy Zespołów Merytorycznych KNT PW

Obszary działań Grup Eksperckich

Obszary Merytoryczne KNT PW

Zagospodarowanie przestrzeni i architektura

• •

Inteligentne miasto inteligentny dom

Infrastruktura, komunikacja i środowisko

• •

Inteligentne miasto Inteligentny dom, budynek

Innowacje społeczne i usługi dla społeczeństwa

• •

Innowacje społeczne Inteligentne miasto

Biznes i transfer technologii

• • •

Inteligentne miasto Inteligentny dom, budynek Przemysł 4.0


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE FORMUŁA PRACY ZESPOŁU Plan działań uwzględnia założenia dalszego procesowania konsultacji w formule zespołów roboczych, w których udział biorą przedstawiciele społeczności i ekspertów. Wyróżnione zostały typy działań: WEW – praca wewnętrzna w ramach zespołu K+ oraz partnerów. ZEW – praca zespołu K+ prezentująca wyniki, ofertę dla wszystkich partnerów i interesariuszy oraz społeczności i klientów. Proponowany plan działań opiera się na formule działań iteracyjnych (scrum) metodą kolejnych przybliżeń (aktualizacji bardziej szczegółowych). Na każdym etapie następuje zatwierdzanie wyników pracy uzyskanej w trakcie konsultacji z głównymi decydentami (analiza kosztów, możliwości, ryzyk). Pozwala to włączyć stronę społeczną w proces decyzyjny oraz na wczesnym etapie informować o powodach określonych decyzji. Proponowane działania zostały rozpisane na 3 rundy (których liczba w uzasadnionych przypadkach może zostać zwiększona). Dla każdej z rund określono cele, jakie chcemy uzyskać.

Runda 1 - koniec rundy 1 konsultacji społecznych – analiza i wnioski do aktualizacji Masterplanu v.1

Runda 2 - konsultacje z interesariuszami (Przedstawiciele Gminy, pracownicy PW oraz przedstawiciele Biznesu) – analiza i wnioski do aktualizacji Masterplanu v.2

Runda 3 - zatwierdzenie Masterplanu v.3


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE Kalendarz Kampus + Zamienie 2018/2019 Lato 2019r. - Uruchomienie pierwszego Centrum Innowacji Społecznych K+

Wiosna 2019r. - Zatwierdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla K+ Zamienie

Zima 2018/2019r. - Przygotowanie przestrzeni do sportów saneczkowych na terenie K+ w Zamieniu. - Mikołajki Kampus + - Opracowanie Programu Aktywności Społecznej dla mieszkańców Zamienia dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych aktywnych zawodowo i seniorów z wnioskiem partycypacyjnym do budżetu gminy na 2019r. Jesień 2018r. - Podpisanie porozumienia z Gminą Lesznowola ws. współpracy przy realizacji usług społecznych w Przestrzeni Społecznej K+ w Zamieniu - Powołanie i uruchomienie pierwszych Grup Eksperckich


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE PODZIĘKOWANIA Szanowna Pani Wójt,

Szanowny Panie Rektorze,

Pragniemy podziękować za Pani osobisty udział oraz pomoc w przygotowaniu Konsultacji Społecznych organizowanych przez Kampus + w Zamieniu we współpracy z Politechniką Warszawską na temat lokalizacji w Zamieniu Kampusu Nowych Technologii i Kampusu + oraz projektowania wspólnej przestrzeni usług społecznych.

Pragniemy podziękować za Pańską obecność i wystąpienie podczas Konsultacji Społecznych K+, inaugurujące powstanie Kampusu Nowych Technologii Akceleratora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej w Zamieniu.

Ufamy, że lokalizacja Kampusu w Gminie Lesznowola będzie przykładem dobrych, wspólnych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzennego gmin podmiejskich, zaś współpraca przy realizacji usług społecznych zapewni efektywny i atrakcyjny model ich realizacji. Dziękujemy za uzupełnienie obsługi technicznej wydarzenia poprzez zaangażowanie OSP Zamienie do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie konsultacji w dn. 15.09.2018r. Z wyrazami szacunku, Prezes Pro Development Łukasz Madej

Żywimy nadzieję, że projektowana przez Kampus + innowacyjna Przestrzeń Usług Społecznych będzie zwiększała w przyszłości komfort pracy i jakość życia w tej lokalizacji pracowników oraz gości Politechniki Warszawskiej. Dziękujemy za zaangażowanie pracowników Politechniki Warszawskiej w przygotowanie tego wydarzenia. Z wyrazami szacunku, Prezes Pro Development Łukasz Madej


KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAMIENIE - WYKONAWCY


Szukaj informacji na www.projektujemyzamienie.pl

Dołącz do społeczności #projektujemyzamienie Projektujemy Zamienie

Profile for ProjektujemyZamienie

Projektujemy Zamienie  

Raport z Konsultacji Społecznych Kampus + W Gminie Lesznowola

Projektujemy Zamienie  

Raport z Konsultacji Społecznych Kampus + W Gminie Lesznowola

Advertisement