Page 1

Vrije kavels, eigen woonwensen 7 Pa r k k av e l s M o s s e n e st I I - N o o r d w i j k e r h o u t


Inhoudsopgave • Mossenest II - het idee pagina 4 • Situatietekening pagina 6 • Mijn woonwensen pagina 8 • Van kavel naar woning pagina 12 • Bouwen binnen kaders pagina 16 • Overzicht spelregels pagina 18 • Voorbeeld kavelpaspoort pagina 21 • Aantal zaken op een rij pagina 22

2.

3.


Noordwijkerhout, Mossenest II en de Parkkavels N206

Mossenest II

Mossenest II

Mossenest II voorziet in de groeiende behoefte aan huisvesting onder de Met 1.000 hectare bollenland is Noordwijkerhout, inwoners vanHaarlem Noordwijkerhout biedt gelegen tussen en Leiden aan deenrand van de Zuid-Hollandse duinen,het het dorp hart van de bollenstreek. mensen van buiten kans om zich De gemeente bestaatMossenest uit de kernen hier te vestigen. II Noordwijkerhout ligt aan de en het kleinere De Zilk en telt in totaal ruim 15.000 oostrand van Noordwijkerhout en grenst is inwoners. Kenmerkend voor Noordwijkerhout aan de karakteristieke bollenvelden. Allehet dat het dorp langzaam gegroeid is waardoor altijd kleinschaligliggen is gebleven methandbereik. veel afwisseling voorzieningen binnen Zo in bebouwing en landschap. is het bijvoorbeeld slechts 6 minuten lopen naar de winkels en terrasjes in het behoefte centrum.aan Mossenest II voorziet in de groeiende huisvesting onder de inwonersen vangemeentehuis Noordwijkerhout Sportvelden, bibliotheek en biedt aan mensen van buiten het dorp de kans om bevinden zich op slechts 10 minuten zich hier te vestigen. Mossenest II ligt aan de oostrand loopafstand. Haarlem en Leiden bevinden van Noordwijkerhout en grenst aan de karakteristieke bollenvelden. voorzieningen liggen binnen zich op slechtsAlle 20 minuten rijden met de auto, handbereik. Zo is het bijvoorbeeld slechts 6 minuten Den Haag en Amsterdam liggen op een half lopen naar de winkels en terrasjes in het centrum. uur rijden. En natuurlijkenliggen strand, zee en Sportvelden, bibliotheek gemeentehuis bevinden de duinen binnen handbereik. zich op 10 minuten loopafstand. Haarlem en Leiden

N Mossenest II, de Parkkavels en de verschillende deelplannen

8

bevinden zich op slechts 20 minuten rijden met de auto, Den Haag en Amsterdam liggen op een Omdat Mossenest II een belangrijke half uur rijden. En natuurlijk liggen strand, zee en uitbreiding is voor Noordwijkerhout, is hethet duinen binnen handbereik. Met de fiets duurt 10 minuten naar 15 minuten van het begin af de aanduinen, de insteek geweestnaar om de Langevelderslag en 20 minuten naar de boulevard, een bijzondere wijk te maken, kleinschalig de winkelhoofdstraat en het strand van Noordwijk.

Mossenest II is besloten en weet op subtiele wijze de sfeer van de gemeente Noordwijkerhout vast te houden. Bij de (toekomstige) inrichting van de wijk is harmonie met het landschap en de bestaande bebouwing het uitgangspunt. Er wordt een

en met een grote ruimtelijke kwaliteit. Een wijk die een warme sfeer uitstraalt en waarin mensen zich op hun gemak voelen. Daarbij woningbouwprogramma gerealiseerd dat varieert heefttwee-onder-één-kap-woningen Mossenest II veel groen om in spelen van entevrijstaande woningen, tot Hierdoor rijwoningenontstaat en appartementen en recreëren. een prettig in verschillende woonklimaatgroottes waarinendeprijsklassen. seizoenenMomenteel voelbaar is de aanleg van Mossenest II in volle gang. Een aantal zijn. deelgebieden is al opgeleverd en bewoond. Na

door hun tweezijdige oriëntatie bijzonder gelegen en kenmerken zich door de prachtige ligging aan het wijkpark. De woningen op het wijkpark wordt gevormd door de 16 Parkkavels. de Parkkavels krijgen eenhun voorname, warme Alle deelplannen hebben eigen bijzondere kwaliteit en dragen aanmooi de warme, sympathieke uitstraling, hebbenbijeen uitzicht op het uitstraling de wijkomgekeerd als geheel. ook allure aan wijkpark van en geven het wijkpark door hun architectuur.

voltooiing bestaat de nieuwe wijk in totaal uit circa 450 woningen. Mossenest II is opgezet met gebogen vormen.

Zo ontstaat een vriendelijke, informele buurt met bijzondere plekken en verrassende Mossenest II – Het idee doorzichten. Midden in Mossenest II ligt een ruim wijkpark dat het hart vormt van de wijk. Omdat Mossenest II een belangrijke uitbreiding is Om Noordwijkerhout, het wijkpark heen liggen voor is het van verschillende begin af aan de insteek geweest die om allemaal een bijzondere wijkwijkpark te maken, deelgebieden, met het kleinschalig en metDe eenwestelijke grote ruimtelijke kwaliteit. zijn verbonden. rand wordt Een wijk die een warme sfeer uitstraalt en waarin gevormd door de Parkkavels. mensen zich op hun gemak voelen. Daarbij heeft Mossenest II veel groen om in te spelen en recreëren. Hierdoor ontstaat een prettig woonklimaat waarin Parkkavels de seizoenen voelbaar zijn.

De acht Parkkavels zijn verdeeld over twee clusters vanII vier woningen. de vormen. twee is opgezet metTussen gebogen Mossenest Zo ontstaat eeneen vriendelijke, buurt met clusters loopt pad dat informele de hofwoningen bijzondere plekken en verrassende doorzichten. In met het wijkpark verbindt. De kavels zijn

II

Met 1.000 hectare bollenland is Noordwijkerhout, gelegen tussen Haarlem en Leiden aan de rand van de Zuid-Hollandse duinen, het hart van de bollenstreek. De gemeente bestaat uit de kernen Noordwijkerhout en het kleinere De Zilk en telt in totaal ruim 15.000 inwoners. Kenmerkend voor Noordwijkerhout is dat het dorp langzaam gegroeid is, waardoor het altijd kleinschalig is gebleven, met veel afwisseling in bebouwing en landschap.

Mossenest

Mossenest II

Mossenest II - het idee

Mossenest II - eerste schets 2004 Mossenest II – eerste schets (2004)

het hart van Mossenest II ligt een ruim wijkpark dat het hart vormt van de wijk. Om het wijkpark heen liggen verschillende deelgebieden, die allemaal met het wijkpark zijn verbonden: de hofwoningen, de Parkkavels, het appartementencomplex ‘Canabae’ en het woonzorgcentrum ‘Munnekeweij’. Midden in het wijkpark staat ‘Het Castellum’. De westelijke rand van

7 4.

5.


Parkkavels

enda

-

ls

uitsnede plankaart bestemmingsplan

Perceel 56 Perceel 57 Perceel 58 Perceel 59

387.7 m2 426.3 m2 415.6 m2 reeds gebouwd

Situatietekening

HT C O RK

VE

Kaveloppervlaktes Perceel 52 Perceel 53 Perceel 54 Perceel 55 Perceel 56 Perceel 57 Perceel 58 Perceel 59

6.

- - - - - - - -

425,9 m2 459,0 m2 436,7 m2 402,2 m2 387,7 m2 426,3 m2 415,6 m2 reeds gebouwd

7.


Mijn woonwensen Bij grote uitbreidingsplannen wordt vaak een woningtype meerdere keren herhaald. Niet langer wilt u slechts de keuze hebben uit een aantal woningtypen. U wilt graag vrijheid hebben in de indeling van de woning, die de aannemer vanwege de projectmatige bouw niet altijd kan bieden. Een groeiend aantal Nederlanders wil zelf invloed uitoefenen op de architectuur, de indeling en afwerking van de woning. Voor dit belangrijke signaal van de woonconsument is ruimte in de Parkkavels. Passend bij de opgave om een kleine, bijzondere wijkuitbreiding te maken, worden de Parkkavels aangeboden ten behoeve van “particulier opdrachtgeverschap�. Binnen een aantal randvoorwaarden kunt u uw eigen huis naar eigen idee en leefstijl ontwerpen. Elke kavel is anders en de woonwensen van de toekomstige bewoners zijn divers, waardoor een verscheidenheid aan woningen zal ontstaan.

Uw droomhuis

Zelf het aantal kamers in uw woning bepalen. Hier wordt gewoond, daar wordt geslapen en gewerkt, hier komt de grote woonkeuken.

8.

Of juist alles open laten en licht en lucht hun werk laten doen? Maar ook keuzes maken over het aanzien van de woning; welke materialen worden er gebruikt, hoe komt de gevel eruit te zien, welke sfeer ademt straks uw droomhuis uit? Uiteindelijk ontwerpt en bouwt u een woning die helemaal bij u past en contracteert u zelf de benodigde partijen, zoals bijvoorbeeld een architect en aannemer.

Individuele begeleiding

Het ontwerpen van een eigen huis is voor de meeste mensen geen dagelijks bezigheid. Daarom zorgen wij voor professionele ondersteuning tijdens het ontwerpproces. Kokon Architectuur & Stedenbouw ontwerpt landschappen, steden, openbare

verblijfsgebieden, gebouwen en interieurs. Duurzaam en inspirerend. Kokon Architectuur en Stedenbouw heeft niet alleen een belangrijke taak gehad bij het ontwerp en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor geheel Mossenest II, het draagt ook zorg voor de eerste begeleiding van dit project. In de praktijk is gebleken dat vooral in de opstartfase behoefte is aan begeleiding. Naarmate het traject vordert, wordt deze begeleiding de taak van de door u ingeschakelde architect en/of aannemer.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan zijn door de gemeente de voorwaarden voor de bebouwing en het gebruik van de grond

9.


vastgelegd. Alle bouwplannen moeten passen binnen hetgeen in het bestemmingsplan is beschreven, teneinde een bouwvergunning te kunnen verkrijgen.

Randvoorwaarden

De stedenbouwkundige randvoorwaarden vloeien voort uit het bestemmingsplan. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk, tenzij deze met een vrijstellingsbevoegdheid in het bestemmingsplan zijn opgenomen. De bouwvolumes zijn gesitueerd aan het wijkpark. Aan de parkzijde ligt de voortuin en de hoofdentree van de kavel. De achtertuin ligt aan de kant van de hofwoningen. In het bestemmingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen de bestemmingen: woondoeleinden, tuinen en erven.

10 .

In het ruimtelijk kader, welke u bij de ondertekening van de koopovereenkomst bij de makelaar ontvangt, en op het kavelpaspoort staat exact omschreven wat de randvoorwaarden zijn en aan welke eisen u dient te voldoen.

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan voor Mossenest II staat aangegeven waaraan de architectuur op de Parkkavels moet voldoen. In het beeldkwaliteitsplan staat onder andere dat de Parkkavels zich onderscheiden door hun voorname uitstraling naar het wijkpark. Het beeldkwaliteitsplan omschrijft een streefbeeld waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. De randvoorwaarden in het beeldkwaliteitsplan geven aan hoe het streefbeeld bereikt kan worden.

11 .


Van kavel naar woning Het aankoop-, ontwerp en bouwproces kent een aantal vaste stappen, die hieronder worden verduidelijkt.

stap 1 initiatief A. Aankoop en verkrijging van de kavel • U sluit een koopovereenkomst met Synchroon en u betaalt binnen de gestelde termijn een waarborgsom • Binnen uiterlijk 8 weken na het definitief worden van de koopovereenkomst dient de levering van de kavel bij de notaris plaats te vinden. U betaalt de volledige grondsom (minus de reeds betaalde waarborgsom) en u bent eigenaar van de kavel. De kavel is in bouwrijpe staat.

stap 2 ontwerp B. Schetsontwerp • U inventariseert uw woonwensen binnen de mogelijkheden van de voorgeschreven uitgangspunten (stedenbouwkundige inpassing, beeldkwaliteit, bestemmingsplankaders, kavelpaspoort, etc.). • U selecteert een architect en/of aannemer. • De door u gekozen architect en/of aannemer maakt een schetsontwerp.

C. Voorlopig ontwerp •N  a uw goedkeuring werkt uw architect en/of aannemer het schetsontwerp uit naar een voorlopig ontwerp. •H  et voorlopig ontwerp kan desgewenst worden getoetst door de supervisor, Kokon Architectuur & Stedenbouw.

D. Definitief ontwerp •U  w architect en/of aannemer werkt het voorlopig ontwerp uit naar een definitief ontwerp. •U  geeft uw goedkeuring op het definitief ontwerp. •H  et definitief ontwerp vormt de basis voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

12 .

13 .


max 8.0 m

max 12.0 m max 8.0 m min 4.0 m

min 4.0 m

max 65°

min 30° 4.5 m 3.0 m

E. Bouwaanvraag

F. Bouwvoorbereiding

G. De bouw

H. Oplevering

•U  w architect en/of aannemer dient namens u de omgevingsvergunning in bij de gemeente op basis van het definitief ontwerp, waarna vervolgens een toets door de welstandscommissie plaatsvindt..

• Op basis van het goedgekeurde definitieve ontwerp, bestek en tekeningen kan uw aannemer beginnen met de bouwvoorbereidingen.

• De kavel is in bouwrijpe staat en derhalve gereed om bebouwd te worden. • Na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning kan worden gestart met de bouw. • Professioneel toezicht op de voortgang van de bouw wordt aangeraden.

• De woning is gereed. Door de aannemer wordt de woning aan u opgeleverd. • U kunt beginnen met de inrichting van uw woning. • Uw droom wordt werkelijkheid.

14 .

15 .


Bouwen binnen kaders Regieplan

Zoals in deze brochure al kort is aangegeven, zijn door Kokon Stedenbouw & Architectuur “spelregels� voor de bebouwing van de Parkkavels in Mossenest II te Noordwijkerhout opgesteld. Dit in de vorm van een ruimtelijk kader met bijbehorende kavelpaspoorten. Deze spelregels bewaken de samenhang en architectonische eenheid. De spelregels zijn grotendeels algemeen en van toepassing op alle kavels en de te bouwen woningen. Verderop in deze brochure treft u in het kort een overzicht van een aantal van deze algemene spelregels aan.

eisen ten aanzien van de architectuur en de erfafscheidingen. Dit kavelpaspoort ontvangt u bij de aankoop van de kavel. Binnen de grenzen van het kavelpaspoort bestaan ruimschoots mogelijkheden om uw eigen woning te (laten) ontwerpen, geheel volgens uw persoonlijke wensen.

Kavelpaspoort

Naast de spelregels die voor alle woningen en/of kavels van toepassing zijn, zijn er ook een aantal spelregels die gelden voor een specifieke woning op een specifieke kavel. Deze specifieke regels worden vastgelegd in een kavelpaspoort. Daarbij gaat het ondermeer om de maximum afmetingen en bouwhoogte van de woning, de plaats van de woning op de kavel, het bebouwingsoppervlakte en eventuele extra

16 .

17 .


1,25m 5,90 potkweek 0,60m 4‐5 1,0m 7 ‐EN‐KLAAR HAAG ERGROENE HAAG 5 reen Hedera  kers (Prunus lauraceracus 'Caucasica') 4 pel (Photinia) 2,00m 10,35 0,60m 3 1,0m kwetsbaar vrnl bij wortelgoed x 1,00m 130,00 17,50 wortelgoed kluit 0,60m 44‐5 1,0m 55 17,00 0,7m wordt niet heel dicht, wel breed 2,00m 19,30 0,60m 3 1,0m grondverbetering niet nodig x 1,80m 170,00 29,50 potkweek kluit 0,60m 43‐4 1,0m 55 65,00 0,7m aanslaan potkweek beplanting is groter 24.01.2013 x 2,20m 245,00 4‐5 wordt niet heel dicht, wel breed 3‐4 boom (Taxus baccata) (Leylandi) reen Hedera (bont) 22,00 kluit 0,60m 4 trage groeier prijs p m1 aantal per m' breedte aantal per m' opmerkingen 15,00 0,50m x 1,80m 180,00  1,75m 62,50 kluit 0,60m 35 1,0m 5 N‐KLAAR HAAG dubbele rij 40,00 0,50m  2,00m 90,00 kluit 0,60m 34 1,0m 5 een Hedera  emde prijzen zijn indicatief en exlcusief kosten voor plaatsen, kraankosten en grondverbetering 1,00m 130,00 pel (Photinia) haag (Fagus sylvatica (groen)) 1,80m 170,00  1,25m 1,30 wortelgoed 0,60m 4‐5 1,0m 7 17,00 0,7m 4‐5 wordt niet heel dicht, wel breed 4 1,0m 5 ACHTSPUNTEN 2,20m 245,00  1,25m 5,90 potkweek 0,60m 4‐5 1,0m 7 4 1,0m 5 65,00 0,7m 3‐4 n driehoeksverband op een afstand van ca 30 cm.  altijd paal met draad tussen (of een klein simpel hekwerkje) om te voorkomen dat mensen er dwars doorheen lopen en de haag dus beschadigd raakt en moeilijk op gang komt een Hedera (bont)  2,00m 10,35 wortelgoed 0,60m 3 1,0m 5 kwetsbaar vrnl bij wortelgoed gen van 1 meter hoog, advies om plantmaat 1.25‐1.00 aan te planten en terug te snoeien (na aanplant) op 1 meter hoogte  1,80m 180,00 4 trage groeier  2,00m 19,30 potkweek 0,60m 3 1,0m 5 grondverbetering niet nodig prijs p m1 ge hagen advies om plantmaat 1.80 (of 1.75) ‐ 200 aan te planten terug te snoeien op 1.80 meter hoogte, de rest groeit in de loop van de tijd wel bij naar 2 meter hoogte 3 1,0m 5 aanslaan potkweek beplanting is groter N‐KLAAR HAAG mde prijzen zijn indicatief en exlcusief kosten voor plaatsen, kraankosten en grondverbetering 3 1,0m 5 een Hedera  rbetering De Kant & Klaar Haag is echt er (Leylandi) 1,00m 130,00 CHTSPUNTEN 15,00 0,50m 5 een fantastisch product. 1,80m 170,00 4‐5 1,0m 7  driehoeksverband op een afstand van ca 30 cm.  40,00 0,50m 4 Het zorgt dat de tuin direct 2,20m 245,00 4‐5 1,0m 7 tijd paal met draad tussen (of een klein simpel hekwerkje) om te voorkomen dat mensen er dwars doorheen lopen en de haag dus beschadigd raakt en moeilijk op gang komt een groene uitstraling heeft. n van 1 meter hoog, advies om plantmaat 1.25‐1.00 aan te planten en terug te snoeien (na aanplant) op 1 meter hoogte  ensen er dwars doorheen lopen en de haag dus beschadigd raakt en moeilijk op gang komt ispel (Photinia) een Hedera (bont) Ook de enorme keuze in 3 1,0m 5 kwetsbaar vrnl bij wortelgoed eien (na aanplant) op 1 meter hoogte   hagen advies om plantmaat 1.80 (of 1.75) ‐ 200 aan te planten terug te snoeien op 1.80 meter hoogte, de rest groeit in de loop van de tijd wel bij naar 2 meter hoogte 17,00 0,7m 4‐5 wordt niet heel dicht, wel breed 1,80m 180,00 3 1,0m 5 grondverbetering niet nodig  1.80 meter hoogte, de rest groeit in de loop van de tijd wel bij naar 2 meter hoogte 65,00 0,7m 3‐4soorten maakt dat ik in aanslaan potkweek beplanting is groter mijn tuinontwerpen eigenlijk mde prijzen zijn indicatief en exlcusief kosten voor plaatsen, kraankosten en grondverbetering niet meer zonder wil. Kant & Klaar Haag is echt haagDe1,00m beukenhaag 1,00m prijs p m1 5 een fantastisch product. CHTSPUNTEN ‐EN‐KLAAR HAAG Jurgen Smit 4 Het zorgt dat de tuin direct  driehoeksverband op een afstand van ca 30 cm.  reen Hedera  Tuinspecialist tijd paal met draad tussen (of een klein simpel hekwerkje) om te voorkomen dat mensen er dwars doorheen lopen en de haag dus beschadigd raakt en moeilijk op gang komt een groene uitstraling heeft. x 1,00m 130,00 Haagbeuk n van 1 meter hoog, advies om plantmaat 1.25‐1.00 aan te planten en terug te snoeien (na aanplant) op 1 meter hoogte  Ook de enorme keuze in x 1,80m 170,00 4‐5 wordt niet heel dicht, wel breed  hagen advies om plantmaat 1.80 (of 1.75) ‐ 200 aan te planten terug te snoeien op 1.80 meter hoogte, de rest groeit in de loop van de tijd wel bij naar 2 meter hoogte x 2,20m 245,00 3‐4soorten maakt dat ik in mijn tuinontwerpen eigenlijk reen Hedera (bont) niet meer zonder wil. x 1,80m 180,00

Het Kant & Klaar

systeem

Jurgen Smit Tuinspecialist

emde prijzen zijn indicatief en exlcusief kosten voor plaatsen, kraankosten en grondverbetering

nen behalve in een vorstperiode het gehele jaar worden uit een hoogwaardige hekn driehoeksverband op een afstand van ca 30 cm.  Carpinus haag geplaatst. De hagen kunnen werk met 10 jaar garantie. altijd paal met draad tussen (of een klein simpel hekwerkje) om te voorkomen dat mensen er dwars doorheen lopen en de haag dus beschadigd raakt en moeilijk op gang komt Productoverzicht Kant & Klaar Haag gen van 1 meter hoog, advies om plantmaat 1.25‐1.00 aan te planten en terug te snoeien (na aanplant) op 1 meter hoogte  zowel aan ijzeren – als houten De haagelementen zijn met Hagen Hedera (klimop) 120x100 (LxH) 120x180 (LxH) 120x220 (LxH) ge hagen advies om plantmaat 1.80 (of 1.75) ‐ 200 aan te planten terug te snoeien op 1.80 meter hoogte, de rest groeit in de loop van de tijd wel bij naar 2 meter hoogte palen worden bevestigd door een betonschaar op hoogte of Carpinus betulus (haagbeuk) 100x100 (LxH) 120x155 (LxH) middel van speciale ontworbreedte, op maat te knippen. Fagus sylvatica (beukhaag) 100x100 (LxH) 120x155 (LxH) rbetering Photinia fraseri ‘Red Robin’ 120x100 (LxH) pen beugels. De hagen staan in een bioloPyracantha Darts Red (vuurdoorn) 100x100 (LxH) gisch afbreekbare bak en kunHedera Glacier 120x180 (LxH)

Carpinus haag ensen er dwars doorheen lopen en de haag dus beschadigd raakt en moeilijk op gang komt Productoverzicht Kant & Klaar Haag Houten bakken eien (na aanplant) op 1 meter hoogte  Hagen Hedera (klimop) 120x100 (LxH) 120x180 (LxH) 120x220 (LxH)  1.80 meter hoogte, de rest groeit in de loop van de tijd wel bij naar 2 meter hoogte haag 1,80m beukenhaag 1,80m 100x100 (LxH) 100x100 (LxH) 120x100 (LxH) 100x100 (LxH) 120x180 (LxH) 120x180 (LxH) 120x180 (LxH)

Poorten

khaag

NIEUW NIEUW

NIEUW

Fortinet poort Groen band tbv poort

Haagbeuk

NIEUW

ø48mmx3750mm ø48mm ø48mm 3050mm

100x95cm

100x175cm

Vuurdoorn

NIEUW

EUW

NIEUW

NIEUW Glacier

Goldchild

W

W NIEU 18 .

NIEUW Poorten

Glacier

W NIEU

W

NIEUW

100x95cm

NIEUW

W

NIEU NIEUW

ø48mmx3750mm ø48mm ø48mm 3050mm

NIEUW

100x175cm

NIEUW

NIEUW

Beeldkwaliteit Beeldkwaliteit Beeldkwaliteit

Voordat begonnen wordt met het maken van een Voordat begonnen wordt met het maken van een Voordat begonnen wordt met het maken van een NIEUW bouwplan wordt aangeraden eerst kennis te nemen bouwplan wordt aangeraden eerst kennis te nemen bouwplan wordt aangeraden eerst kennis te nemen van het beeldkwaliteitsplan. InInhet beeldkwaliteitsplan van het beeldkwaliteitsplan. het beeldkwaliteitsplan van het beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan Green Ripple Goldchild voor Mossenest IIIIstaat aangegeven waaraan de voor Mossenest staat aangegeven waaraan dede voor Mossenest II staat aangegeven waaraan W W W NIEU NIEU NIEU architectuur op de Parkkavels moet voldoen. In architectuur op de Parkkavels moet voldoen. architectuur op de Parkkavels moet voldoen. InIn het beeldkwaliteitsplan staat onder andere dat de hethet beeldkwaliteitsplan staat onder andere dat dede beeldkwaliteitsplan staat onder andere dat Parkkavels zich onderscheiden door hun voorname Parkkavels zich onderscheiden door hun voorname Parkkavels zich onderscheiden door hun voorname uitstraling naar het wijkpark. Het beeldkwaliteitsplan uitstraling naar wijkpark. Het beeldkwaliteitsplan uitstraling naar hethet wijkpark. Het beeldkwaliteitsplan omschrijft een streefbeeld waarvan gemotiveerd kan omschrijft een streefbeeld waarvangemotiveerd gemotiveerd kan omschrijft een streefbeeld waarvan kan NIEUW NIEUW NIEUW worden afgeweken. De randvoorwaarden in het worden afgeweken. De randvoorwaarden in het worden afgeweken. De randvoorwaarden in het W W W NIEU NIEU NIEU beeldkwaliteisplan geven aan hoe het streefbeeld beeldkwaliteisplan geven aan hoe het streefbeeld beeldkwaliteisplan geven aan hoe het streefbeeld bereikt kan worden. volgende pagina’s geven bereikt kan worden. De volgende pagina’s geven bereikt kan worden. DeDe volgende pagina’s geven NIEUW

Green Ripple

NIEU

144x40x40 cm* 145x40x40 cm* 145x60x50 cm*

NIEUW

Fortinet poort Groen band tbv poort

NIEUW NIEUW

Hedera

NIEUW

Hardhouten bak Europees houten bak Europees houten bak

*zonder of met haagelement

144x40x40 cm* 145x40x40 cm* 145x60x50 cm*

Palen & Beugels IJzeren paal ø48mm x 1750mm ø48mmx2600mm IJzeren tussenbeugel IJzeren eindbeugel Hardhouten paal 2750mm Verzinkte beugel voor houten paal (4 per haagelement)

120x180 (LxH) 120x180 (LxH)

Palen & Beugels IJzeren paal ø48mm x 1750mm ø48mmx2600mm IJzeren tussenbeugel IJzeren eindbeugel Hardhouten paal 2750mm Verzinkte beugel voor houten paal (4 per haagelement)

Haag in *zonder of met haagelement bak hardhouten

Rechts dezelfde haag na een groeiseizoen.

erse soorten/hoogtes verkrijgbaar

NIEUW

120x155 (LxH) 120x155 (LxH)

Hedera Goldchild Hedera Green Ripple

Parkkavels Parkkavels Parkkavels

NIEUW

Hardhouten bak Europees houten bak Europees houten bak wordt. Links de haag zoals deze geleverd Houten bakken

Een aantal van de algemene spelregels voor u op een rij: Architectuur:

• Een levendige, hoogwaardige, warme architectuur • Hedendaagse architectuur, refererend aan een rijk verleden • Donkere metselwerkplint plint van 0,6 meter wenselijk • Garages en bergingen uitgevoerd in dezelfde kleur metselwerk als de woningen • Geen grote dichte gevels aan de voorzijde • Toepassen van duurzame materialen • Baksteen, stucwerk oh hout als hoofdmateriaal gevel, keramische pannen als hoofdmateriaal dak

Materiaalgebruik:

De Kant & Klaar Haag bestaat ACHTSPUNTEN

Carpinus betulus (haagbeuk) Fagus sylvatica (beukhaag) Photinia fraseri ‘Red Robin’ Pyracantha Darts Red (vuurdoorn) Hedera Glacier Hedera Goldchild Hedera Green Ripple

Overzicht spelregels

• De gevels zijn van metselwerk, hout of stucwerk • De hoofdkleur van het metselwerk bestaat uit warme tinten (oranje-rood, rood of rood-bruin), wit gekeimde steen is ook mogelijk • De daken worden gemaakt van keramische pannen. Hoogglans glazuur wordt gezien de gewenste sfeer afgeraden • In het kader van de beoogde warme, duurzame en moderne architectuur, wordt aangeraden de kozijnen in hout of aluminium uit te voeren • Hoofdvolumes en bijvolumes vormen duidelijk een geheel qua vormgeving en materialisering • De hoofdentree ligt bij voorkeur in de voor- of zijgevel van de woning. Indien de entree in de zijgevel ligt, verdient de accentuering hiervan bijzondere aandacht • Schoorstenen zijn toegestaan en worden bij voorkeur benut als vormgevend element, bij voorkeur aan de zijgevel van het hoofdvolume danwel aanbouw • Het dak bepaalt in belangrijke mate de uitstraling van een woning. Het soort dak en de vorm van het dak zijn dan ook belangrijke elementen in de vormgeving. Het zadeldak is de enige dakvorm die expliciet is toegestaan vanuit het beeldkwaliteitsplan. De keuze voor een andere dakvorm dient te worden gemotiveerd bij Welstand. >>

NIEUW

warme kleur baksteen, bijvoorbeeld rood-oranje-bruintint warme kleur baksteen, bijvoorbeeldininin rood-oranje-bruintint warme kleur baksteen, bijvoorbeeld rood-oranje-bruintint

19 .


mogelijkheid entree mogelijkheid entree beukenhaag, ca. 1,0 meter hoog

beukenhaag in zomer, herfst en winter

groenblijvende hederahaag

Voorbeeld kavelpaspoort

Beeld van erfscheiding t.p.v. de achterzijde van het kavel mogelijkheid tot aanbrengen pergolaconstructie boven parkeergelegenheid door koper voorbeeld garage met pergola en muurtje ter afscheiding eigen parkeerplaats:

D L

haag tot 1,8 meter hoog mogelijkheid tot plaatsen van garage

opstelplaats auto

E E B R

Erfafscheidingen

• Erfscheidingen vormen een integraal onderdeel van de Parkkavels. Voor de Parkkavels is gekozen voor een groene erfafscheiding. De erfscheiding is voor ieder van de Parkkavels gelijk zodat er een mooi, uniform groen beeld ontstaat. • De erfscheidingen aan de parkzijde bestaan uit een beukenhaag van ca. 1 meter hoog • De erfscheiding aan de achterzijde van de kavel bestaat ter plaats van de openbare parkeerplaatsen uit een hederahaag van ca. 1.80 meter

Parkeren

• Er dienen minimaal 2 parkeerplaatsen op de kavel gerealiseerd te worden.

20 .

O O V

21 .


Aantal zaken op een rij Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan zijn door de gemeente de voorwaarden voor de bebouwing en het gebruik van de grond vastgelegd. Alle bouwplannen moeten passen binnen hetgeen in het bestemmingsplan is beschreven, teneinde een omgevingsvergunning te kunnen verkrijgen.

Koopovereenkomst

In de koopovereenkomst zijn de voorwaarden (rechten en plichten) opgenomen waaronder de aankoop door u en de verkoop door ons van de kavel wordt gesloten. Bij de koopovereenkomst ontvangt u een aantal bijlagen die hiermee een onverbrekelijk geheel vormen.

Ruimtelijk kader

Het ruimtelijk kader omvat de algemene spelregels voor de bebouwing van de Parkkavels. Deze spelregels bewaken de samenhang en architectonische eenheid. De spelregels zijn grotendeels algemeen en van toepassing op alle Parkkavels en de te bouwen woningen.

ook een aantal spelregels die gelden voor een specifieke woning op een specifieke kavel. Deze specifieke regels worden vastgelegd in een kavelpaspoort. Daarbij gaat het onder meer om de maximum afmetingen en bouwhoogte van de woning, de plaats van de woning op de kavel, het bebouwingsoppervlakte en eventuele extra eisen ten aanzien van de architectuur en erfafscheidingen.

Eigendomsoverdracht

Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte. De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van levering� bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk plaats dient te vinden.

Waarborgsom

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van uw verplichtingen, bent u verplicht om na aankoop van een kavel een waarborgsom bij de notaris te storten. Het stellen van een vervangende bankgarantie is niet mogelijk. De waarborgsom wordt verrekend bij de levering van de grond bij de notaris.

Brochure

Deze brochure is geen contractstuk. De brochure heeft een informatief karakter en is met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door diverse partijen zoals gemeente en stedenbouwkundige. Aan de inhoud, beelden, maatvoering, kleurstellingen en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend. Op basis van de getoonde informatie bieden wij u de mogelijkheid uw interesse aan de makelaar kenbaar te maken. Bij aankoop van een kavel ontvangt u van de makelaar alle contractstukken.

Kavelpaspoort

Naast de spelregels die voor alle woningen en/of kavels van toepassing zijn, zijn er

22 .

23 .


Voor verkoop en informatie:

Heemskerk Makelaardij Wildlaan 3 • 2211 JZ Noordwijkerhout Tel. (0252) 37 57 36 • www.heemskerkmakelaardij.nl

Pa r k k av e l s - M o s s e n e st I I i s e e n o n t w i k k e l i n g va n

Ontwikkelingscombinatie Mossenest2 is een samenwerking van Synchroon, Ballast Nedam en Heijmans

Brochure 8 parkkavels Mossenest II Noordwijkerhout  

Brochure 8 parkkavels Mossenest II Noordwijkerhout

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you