Page 1

ISSUE 09 / AUG 2013

RETRO BEAR CAFE สวรรค์ของนักสะสม

PURR CAT CAFE CLUB แดนสวรรค์สำ�หรับคนรักแมว

PODCAST

ONE BILLION SUBSCRIBERS!

tukta&bifern

อาเล็ก สโรชา งามดี

IN BEING G+GIRLS


สัมผัสความหรูหราใหม ใจกลางธานี ทามกลางความอุดมสมบรูณแหงอุดรธานี ดินแดนแหงประวัติศาสตรความงดงามพิสุทธิ์ของธรรมชาติแวดลอม งานฝมือวิจิตร สายธารวีถีชีวิตมรดกแบบแผนวัฒนธรรมอีสานแทๆ คือโรงแรมบานเชียง เพชรใหมใจกลางเมืองที่พรั่งพรอมทุกสิ่งอำนวยความสะดวกระดับอินเตอร ใหการเยี่ยมเยียนเมืองอุดรธานีของคุณ ไมวาจะเปนการดำเนินธุรกิจ พักผอนทองเที่ยว หรือประชุมสัมนา ราบรื่นและสะดวกสบาย โรงแรมบานเชียงบริการคุณครบครัน ภายใตมาตรฐานระดับโรงแรมหาดาว ที่พรั่งพรอมดวยอุปกรณเครื่องใชที่คัดสรรพิเศษ สถานที่หรูหราสงางามทุกกระเบียด อบอุนดวยบริการแบบไทยไทย ดวยจำนวนหอง 149 หอง ซึ่งไดรับการตกแตงพิเศษใหหรูหราและสมบรูณแบบในความสะดวกสบาย ที่แขกทุกคนของเราจะไดรับการดูแลอยางทั่วถึง ทั้งยังมีความรูสึกเปนสวนตัวในบรรยากาศที่คุณสัมผัสไดถึงความเปนหนึ่งของเรา..

โรงแรมบานเชียง จ.อุดรธานี สำนักงานอุดรธานี เลขที่ 5 ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร : (042) 327911-29 สำนักงานกรุงเทพฯ ชั้น 4 (405) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร : (02) 2312204 Web: http://www.banchianghotel.com/ E-mail : info@banchianghotel.com


facebook.com /NationBooksFanPage twitter.com /Nation_Books www. n at i on book. c o m

“¤Ô´ºÇ¡»ÅØ¡¾ÅѧäÍà´ÕÂÊÒÁÒöà»ÅÕ蹪ÕÇÔµ¢Í§¤Ø³ áÅÐà»ÅÕè¹á»Å§¸ØáԨ¢Í§¤Ø³ ¹ÕèáËÅмٌ¾ÅÔ¡à¡Á·Õèá·Œ¨ÃÔ§” - à¨Áʏ ´Õ. äǵ »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡Òà áÅлÃиҹ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒúÃÔÉÑ· Jamba Juice

คิดบวก ปลุกพลังไอเดีย

INTELLIGENCE ผูเขาถึงศักยภาพที่แทจริงมีเพียง 20%

และ... คุณก็เปนหนึ่งในนั้น! คนหาพลังคิดบวก ในตัวคุณไดที่ PositiveIntelligence.com /assessments/

SHIRZAD CHAMINE

»ÃÕÂÒÃѵ¹ âŋˏÇÔÊØ·¸Ôì á»Å

à¢Õ¹â´Â ªÕÏ«Í´ ªÒÁÕ¹ (Shirzad Chamine)

á»Åâ´Â »ÃÕÂÒÃѵ¹ âŋˏÇÔÊØ·¸Ôì

»Ãиҹ«Õ·ÕäÍ ºÃÔÉÑ·½ƒ¡ÍºÃÁ⤌ª·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´¢Í§âÅ¡

คนหาพลังคิดบวกในตัวคุณไดที่ PositiveIntelligence.com/assessments

Ò¾¡Ò÷ӧҹáÅСÒúÃÃÅ ¤Ø ÇÒ Ê·Ô ¸ÀÔ Ð Ã » Á» ÃÒà ¢Í§ º Ñ ´ ¶¹ ÃÐ Ò

à¼Â¶Ö§ÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¨Ðª‹ÇÂãËŒàÃÒᵋÅФ¹ÊÒÁÒö´Ö§ÈÑ¡ÂÀÒ¾·Õèá·Œ¨ÃÔ§ÍÍ¡ÁÒ㪌 à¾×è;ԪԵÇÒÁÊÓàÃ稷Ñ駴ŒÒ¹¡ÒçҹáÅЪÕÇԵʋǹµÑÇ ¹ÓàʹÍÁØÁÁͧãËÁ‹ â´Âà¼Ââ©Á˹ŒÒµÑǺ‹Í¹·ÓÅÒ·Ñé§ÊÔº·Õè໚¹ÍØ»ÊÃä¡Õ´¢ÇÒ§¡ÒúÃÃÅؼÅÊÓàÃ稢ͧ¤Ø³ ¾ÃŒÍÁẺ·´Êͺ·Õè¨Ðª‹ÇÂãËŒ¤Ø³ ¤Œ¹ËÒµÑǺ‹Í¹·ÓÅÒÂÂÍ´á‹㹵ÑǤس à¾×èͨѴ¡ÒÃÁѹãˌ͋͹áç áÅÐÇÑ´¤Ðá¹¹ PQ (ÃдѺàªÒǹ»˜ÞÞÒàªÔ§ºÇ¡) ¢Í§µÑǤس ·ÕÁ§Ò¹ áÅФÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·ÕèÊÓ¤ÑÞµ‹Í¤Ø³ à¾×èÍãËŒÃٌ෋ҷѹáÅлÃѺ»Ãا ÃÇÁ·Ñ駾Ѳ¹Òãˌ໚¹¨Ø´á¢ç§¢Í§¤Ø³µ‹Íä» Ë¹Ñ§Ê×Íá¹ÇºÃÔËÒøØáԨ·ÕèàËÁÒÐÊÓËÃѺ¤Ø³áÅÐÅÙ¡·ÕÁ 㹡ÒûÃѺ»Ãا»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹãˌ䴌¼ÅÊÙ§ÊØ´ หาซื้อไดแลววันนี้ที่รานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายการตลาด สำนักพิมพเนชั่นบุคส โทรศัพท 0 2338 3702 nanthawan@nationgroup.com

ดาวนโหลด

ไดที่ Nation Books App


Plus+ Editor Piyabut Chairatna Creative Director Tanyapong Mekboon Natthaphon Tacharoenmaung Khun Peemai Assistant Editor Pimpojanard Prinyapatpakorn Photographer Piyabut Chairatna Khun Peemai Tanyapong Mekboon Natthaphon Tacharoenmaung Kanoksunpol Uttadej

08

เล่าไปกับเล่าปี่

12

กวนอูเคียงคูก่ บ ั ซุปตาร์

13

เที่ยวชิมอิ่มหนำ�ไปกับจิวยี่

53

จูล่งจ้อกับจูเลี่ยต

26

ลิโป้ร่ายเพลงทวน

คุยเรื่องสัพเพเหระ เกี่ยวกบการถ่ายรูป นางแบบ กระทบไหล่คนดัง

แนะนำ�ร้านอาหาร สถานที่เที่ยว สถานที่น่าสนใจ สัมภาษณ์เหล่าสาว ส่ิงที่คุณอย่างรู้ เราจะถามให้คุณเอง แนะนำ�เพลง โดนๆ แนวๆ เจ๋งๆ

Advertising Director G+ Team Marketing & Sales Manager G+ Team Sponsors KENPRO Auto Sport ONE FOTO ACCESSORY Dpixmania เว็บไซต์ชุมชนช่างภาพอิสระ กลุ่มถ่ายภาพ Portrait-only (Facebook) Thai Photo Society ร้านฮัลณ่าโปรแคร โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี Nation Books True Book

55

Graphic Designer Pimpojanard Prinyapatpakorn

ติดต่อโฆษณา

projectgplus@yahoo.com Line ID : GPLUSMAG

40


Gadgets 36

Slide to Review

56

Gamer’s Hub By THAIGAMERNETWORK (TGN)

By slide2team

14

Girls 14

NuNeung

40

Tukta & Bifern

60

Ying

สาวดาวรุ่ง วัยใส สาวสวย ขาว หมวย น่ารัก สวย เอ็ก เซ็ก...ซี่

SeXposure 78

40

คัมภีร์ บุปผา สลายใจ

40

By Little P.

Features Dhamma 10 Gossip กระซิบ ธรรมะ By Agape

28 33

Being G+ Girls - Close up Beauty By Missiskiiss Photographer Interviw สัมภาษณ์ช่างภาพ จุ

อ.อินทน์ จักรเวท

34 นักพยากรณ์ระดับประเทศ

ผู้ได้รับรางวัลจากศึกชิงจ้าวหมอดู ปี 2553

วกลอ้ง 79 ยกจอกชน...คนหั มุกตลกขบขัน ตามประสาคนเล่นกล้อง

60


Editor’s Talk

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ชาว G+ Magazine ฉบับนี้ก็ขอเล่าสู่กันฟังว่า การกระทำ�ก็คือกรรม เพราะฉะนั้น ในหนึ่งชีวิตของคนเรา มีหลาย แสนหลายล้านกรรมและไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว เจตนา หรือไม่เจตนา ย่อมมีผลของกรรมตอกกลับมาหาเราเสมอ ถ้าไม่ อยากให้คนอื่นทำ�ชั่วกับเรา ก็เพียงแต่เราต้องไม่ทำ�ชั่วกับเค้าก่อน เป็นหนี้ก็ต้องใช้คืนเค้าไป หนี้ทรัพย์ก็ต้องชดใช้ด้วยทรัพย์ แต่หนี้ กรรม ต้องชดใช้ด้วยการกระทำ�เท่านั้น คนผิดต้องได้รับโทษ คน บริสุทธ์ได้รับการปลดปล่อย คนดีหรือคนชั่ว ไม่สามารถวัดได้จาก ฐานะ หรือ สิ่งที่เรามองเห็นจากภายนอก คนที่ดูดีในสายตาของเรา อาจจะเป็นคนที่หน้ากลัวและอันตรายที่สุดของเราก็ได้ ชีวิตทุกชีวิตล้วนมีค่า ไม่ว่าใครต่างก็รักชีวิตตัวเองทั้งนั้น หยุด ทำ�ร้ายซึ้งกันและกัน เพื่อบาปกรรมนั้นจะได้ไม่ย้อนกลับมาทำ�ร้าย ตัวเราเอง ศิลข้อที่ 1 “ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” “พึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต”

Piyabut Chairatna editor


เล่าไป... ...กับ... ...เล่าปี่

เล่าไป

กับเล่า

ปี่

วัสดีครับ มาพบกันอีกแล้วกับ G Plus Magazine แมกกาซีนออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสาระ มากมายรวบรวมอยู่ในเล่ม ทั้งรูปภาพนางแบบสุดสวย เซ็กซ์ เอ็กซ์แตก หรือว่าจะ มาแนวน่ารักใสๆ ก็มีให้ติดตามชมกันทุกเล่มเลยนะครับ พูดถึงเรื่องสาวๆ มันทำ�ให้ หัวใจ อารมณ์แตกพร่าน หัวใจสูบฉีดเลือดไม่เป็นจังหวะ ฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย เริ่ม แสดงออกมาให้ทั้งทางมโนภาพ และกายภาพก็ว่ากันไป พูดถึงฮอร์โมน ก็คงหนีไม่พ้น ซีรีย์ฉบับไทย เรื่องดังขณะนี้ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น (Hormones วัยว้าวุ่น) ใครยังไม่ได้ดูบ้าง ถ้ายังก็รีบไปดู ย้อนหลังได้เลย ในเนตมีให้ชม ย้อนหลังตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบ ตอนนี้ปาเข้าไป 10 EP.ละ เล่าปี่ก็ตามชม อยู่เรื่อยๆ เพราะมันอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน หุหุ ในซีรีย์ก็เล่าเรื่องสะท้อนชีวิตวัยรุ่น วัยเรียน วัยรัก วัยหลง ระเริง โดยมีเจ้าฮอร์โมนชนิดต่างๆนี่แหละเป็นตัวกำ�หนดเรื่อง แต่ที่ทำ�ได้ดีคือ เนื้อเรื่องประติดประต่อกัน ได้ดีทีเดียว และที่ทำ�ให้น่าสนใจอีกอย่างนอกจากเนื้อเรื่องที่สมจริง เข้มข้นแล้ว ตัวละครที่คัดมาก็ ถือว่า ลงตัวทีเดียว คนจะหล่อก็หล่อไป คนจะสวยจะน่ารักก็คัดมาแบบพิถีพิถัน ชวนชม น่าหลงใหล ประกอบ กับเนื้อเรื่องที่ดี ชวนติดตาม ก็คงทำ�ให้ฟินตามๆกันไป เนื้อเรื่องบอกทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี แต่ที่เห็นๆจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่ ถ้าผู้ปกรองได้มีโอกาส ดูกับลูกๆหลานๆก็ต้องแนะนำ� และชี้แจงให้เด็กๆได้เข้าใจว่าสิ่งไหนดี สิ่งไม่ดี สิ่งไหนถูก ไม่ถูก หรือเป็น สิ่งที่ควรทำ�หรือไม่ควรทำ� เค้าสอนไว้หมด อยู่ที่ว่าเราจะแยกแยะออกได้หรือไม่ก็เท่านั้นเอง คนทำ�สื่อ ล้วนต้องการที่จะนำ�เสนอแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ รู้ถึงโทษ ที่จะเกิดขึ้นถ้ากระทำ�ผิด ผู้จัดเค้าคงไม่ต้องการ ให้เด็กๆมาทำ�ลอง ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผิดหรือเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรอก จริงมะ

Project G+ Magazine P.08


ตอนนี้ซีรีย์กำ�ลังดังและไปได้สวย แต่ อีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นกลับทำ�ให้ซีรีย์เรื่องนี้ ยิ่งดังเข้าไปใหญ่ แต่อาจจะเป็นแง่ลบสัก หน่อย ก็เรื่องยาเสพติดอีกนั่นแหละ ทำ�เอา นักแสดงวัยแรกรุ่น ต้องเสียชื่อเสียง เดือด ร้อนผู้ปกครองต้องออกมาขอโทษขอโพยกัน ไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ คน ที่ทำ�เท่านั้นที่จะรู้ หลงผิดใช่ว่าจะเริ่มใหม่ไม่ ได้ ขอแค่ไม่หลงไปในทางที่รู้ว่าผิดจะดีกว่า อย่าไปเกี่ยวข้อง อย่าไปยุ่งกับมันเลย โทษ ทั้งนั้น หาประโยชน์ไม่เจอ

ิงอ่ะ กินสไปรซ์ ต้องใส่ถุง ถึงจะอร่อย จร ่ไผ่ คริๆ สไปรซ์ ไม่ใช่หมีแพนด้า จะได้กินแต เพราะดันไปจุ๊บปากกันซะงั้น ภู ธีร์ ทำ�เอาสาวๆหลายคนผิดหวัง น้องเต้ย....ไม่น่าเลย จริงๆ นขึ้นหน้าต่าง ถ้าได้ขึ้นแล้ว น้องดาวเคียงดิน อย่าปล่อยให้เค้าปี เค้าจะหายตัวไป.......อย่างกับนินจา ่ก็ยังดี ที่ชอบยืดอกพกถุง.... เจ้าวิน.....แกมันครบเครื่องจริงๆ แต ๆๆๆๆๆ พอละ....ไปดูกันเองเหอะ ตุเรงๆๆๆ

ชื่อเสียงอาจจะตามมาด้วยชื่อเสีย บ่อย ครั้งเรามักจะเห็นข่าวนักฟุตบอล(ฟุตบอลไทย) ต่อยกันบ้าง ไล่กระทืบกรรมการบ้าง เรื่องนี้ โด่งดังกันจริงๆ โดยเฉพาะบ้านเรา ไม่ว่าจะ อะไร ก็มักจะมีศิลปะป้องกันตัวประจำ�ชาติ มาร่วมด้วยเสมอ ล่าสุดก็รอบชิงแบดมินตัน ดูสิไปแข่งขันถึงเมืองนอกเมืองนา อุตส่าห์ ฟันฝ่ารอบต่างๆ ชนะคู่ต่อสู้มามากสักเท่า ไหร่ สุดท้ายมาต่อยกันนัดชิงชนะเลิศซะงั้น น่า จะรอให้จบๆเกมส์กันไปก่อน แล้วค่อยขอให้ โปรโมเตอร์มวยจัดให้ต่อยกันบนเวทีจะดีกว่า ทำ�อย่างงี้มันเสียชื่อเสียงนะรู้มั๊ย อารมณ์ส่วน ตัว มันมีมากกว่าสปิริตของนักกีฬา ขอโทษก็ เท่านั้นมันผิดไปแล้ว ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน ไปแล้ว แทนที่จะได้ชื่นชมกลับได้เป็นความ ขมขื่นกลับมา นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ต้องดู เลียนแบบได้ในทางที่ดี เรืองที่แย่ๆก็แค่ดูแล้ว ไม่ต้องไปจดจำ� ไม่ต้องเอามาเป็นไอดอล จำ�ไว มาทักทายกันแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องจาก แจวกัน ฝากให้ทำ�ในสิ่งที่ดีๆ และอยากให้จำ� ในสิ่งที่มันไม่ดี ไม่ควรไปลอกเลียนแบบ พฤติ กรรมแย่ๆของคนไม่กี่คน แต่สิ่งที่ดีๆ นั้นหา ได้ไม่อยาก เพียงโหลด G Plus magazine มา ชม มาอ่านดู รับรองมีแต่เรื่องดีๆให้จริงๆ จาก ใจทีมงานทุกคนครับ ฉบับนี้ขอตัวก่อนนะครับ เจอกันฉบับต่อไปครับ......ไปดูฮอร์โมนต่อดี กว่า ^^

Project G+ Magazine P.09


กระ ซบิ .. .ธรร มะ

ในช่วงนี้มีกระแสออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากใน เรื่องของศาสนา คงอ่านและฟังกันมาเยอะแล้วใช่ ไหมคะ ทั้งเรื่องของการประพฤติปฎิบัติตัวเหมาะสม หรือไม่ ความศรัทธาควรเป็นเช่นไร หรือแม้กระทั่ง เสพสื่อหลายสื่อจนถึงกับงงกันเลยทีเดียวว่าข่าว แต่ละข่าว มีน้ำ�หนักจริงเท็จแค่ไหน ทั้งๆที่การให้ ข้อมูลเรื่องเดียวกัน แต่ต่างคนก็ต่างแสดงความคิด เห็นได้หลากหลาย ใหญ่โต จริงบ้างเท็จบ้าง ก็สุด แล้วแต่คำ�พูดคน เชืี่อว่าคุณคงได้ฟังกันมาเยอะแล้ว คอลัมน์นี้เลยอยากจะมาโฟกัสกันเรื่องของการพูดดี กว่า(โอ้ะ!เปลี่ยนเรื่องง่ายๆซะอย่างนั้น) เพื่อความ สุขใจในการใช้ชีวิต^^ ให้ทานจะร่ำ�รวย ถือศีลเกิดมาหล่อสวย ภาวนา ทำ�ให้มีปัญญา มีศีลที่ชาวพุทธควรยืดถือปฎิบัติกัน ในชีวิตประจำ�วันอยู่5ข้อ เป็น5ข้อ5อย่าง เด่นๆเน้นๆ ที่ไม่ยากเกินไปนักเเละหากปฎิบัติได้ก็จะนำ�พาชีวิต ให้พบเจอความสุขสงบ เว้นจากการเบียดเบียนตน เองเเละผู้อื่น ศีล5แต่ละข้อมีอะไรบ้าง คงเป็นสิ่งที่ เราทราบกันดีทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะถือศีล5 ถ้า อย่างนั้นเรามาเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆ เป็นสิ่งที่เจอทั้ง วันและมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ ทุกวัน อย่างศีลข้อ4ไหมคะ มุสาวาทา เวรมณี ในศีลข้อ4นั้น ไม่ได้กล่าว เฉพาะเจาะจงแค่งดเว้นจากการพูดเท็จ แต่เพียง อย่างเดียวเท่านั้น ข้อ4นั้นยังหมายถึงการงดเว้น

จากการพูดจาเสียดสี พูดเพ้อเจ้อ พูดประชด พูดคำ� หยาบ พูดคืนคำ�ผิดสัญญา พูดนินทาว่าร้าย เป็นต้น การพูดต่างๆเหล่านี้ บางครั้งศีลอาจจะไม่ได้ขาด แต่ ก็ทำ�ให้ศีลด่างพร้อยได้ แล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นทำ�ให้ การทำ�ผิดศีลข้ออื่นง่ายตามไปด้วย เช่น การพูด ส่อเสียด เสียดสี นอกจากศีลข้อ4จะด่างพร้อยแล้ว เจตนาในการพูดเพืี่อที่จะทำ�ร้ายผู้อื่น ก็ยังทำ�ให้ศีล ข้อ1ของคุณมัวหมองตามอีกด้วย ศีลข้อ4 กับการพูดโกหก แม้อาจจะดูเป็นเรื่อง เล็กน้อย เมื่อเทียบกับการลักทรัพย์หรือมีกิ๊กมีชู้ แต่ ทุกๆการกระทำ�ที่ใหญ่โต ก็มาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ไม่ใช่หรือ แรกเริ่มที่เราพูดโกหก(อาจจะด้วยหวังดี อะไรสักอย่าง) เราอาจจะรู้สึกผิด แต่ก็ด้วยเหตุผลที่ เราสามารถยกมาเข้าข้างตัวเอง(จนได้) ว่าเป็นสิ่งที่ ควรหรือต้องทำ� ซึ่งเมื่อเราโกหกบ่อยมีเหตุผลให้ตัว เองมากๆ ใจเราจะเคยชินกับการโกหก คุ้นเคยการ ผิดศีลข้อนี้ในจำ�นวนครั้งที่บ่อยขึ้น หรืออาจจะเพิ่ม น้ำ�หนักการเติมไข่ใส่สีก็เป็นได้ บุญกุศลจากการถือศีลนั้น ทำ�ให้คุณสวยได้ แต่ หากใครบอกว่า ทำ�บุญสวย(ตั้ง)ชาติหน้า (ทำ�หน้าดี กว่าสวยเลยชาตินี้5555) นั้นก็สุดแล้วแต่ว่าบุญกรรม ที่คุณได้สะสมมา ปั้นให้คุณเป็นอย่างไรในตอนนี้ งาม หล่อ สวยตั้งแต่เด็ก หรือพึ่งมาดูดีเอาตอนนี้ ใบหน้า รูปร่าง ผิวพรรณอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่การถือศีลในชาตินี้ก็จะช่วยให้ดูดีขึ้นมากเท่าที่จะ เปลี่ยนได้ อย่างการคิดดี พูดดี ทำ�ดี ทำ�ให้เราเป็น ผู้มีความสุข ร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดฟิน ทำ�ให้ผิว พรรณเปล่งปลั่ง อีกทั้งการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ยังทำ�ให้เป็นคนที่น่าอยู่ใกล้ๆอีกด้วย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้ตัว เอง ในทุกๆวันลองสังเกตุกันดูไหมคะ ว่าสังคมที่เรา


สิ่งที่ควรระวังที่สุด

ไม่ใช่ คำ�พูดที่ทำ�ร้ายใจเรา แต่จงระวัง คำ�ที่เราจะพูด ทำ�ร้ายใจใคร เครดิต ธรรมทาน

ทำ�งานอยู่ มีแนวโน้มที่จะพูดจาแบบไหน พูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด นินทา หรือพูดจาให้กำ�ลังใจ ไพเราะอ่อน โยน เพราะศีลข้อนี้หลายๆคนมองว่าไม่ใช่เรื่องยาก ที่จะบังคับคำ�พูด(ของเราเอง) จนหลงลืมไปว่า การ มีสติรู้ตัวทุกครั้งที่พูดจริงๆแล้วไม่ง่ายเลย ถ้าเราไม่ หมั่นฝึกฝนกัน ในทุกๆวันเราเอาแต่มอง ฟังข้อผิดพลาดของผู้ อื่น หลายคนพูดความผิดคนอื่นได้อย่างเต็มปากเต็ม คำ� เสียงดังฟังชัด แต่ข้อผิดพลาดของตัวเองนั้นกลับ พูดดังเพียงเสียงกระซิบ ลองพิจารณาดูว่าสังคมคุณ เป็นอย่างไร หากพูดแต่สิ่งดีๆก็นับว่าน่าคบหา แต่ ถ้าพูดแต่ด้านลบ ก็พยายามมีสติประคองตน อย่า หลงสนุกไปกับการพูดนินทาว่าร้าย ก็แล้วกัน หลายๆคนมองหาคนซื่อสัตย์ ไม่โกหก จริงใจ และก็พบว่าคนเหล่านั้น เหลืออยู่เป็นส่วนน้อยของ โลกใบนี้ จนเกิดเป็นคำ�ถามที่ว่า ต้องทำ�บุญอย่างไร ถึงจะได้เจอคนไม่โกหก ไม่พูดลับหลัง อย่างนั้นเรา ลองมาลองเริ่มต้นกันที่ตัวเองก่อน ดีกว่ามั้ยคะ เริ่ม ต้นง่ายๆจากการคิดดี พูดดี ไม่พูดเท็จหรือนินทาใคร เพราะตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ คนดีย่อมดึงดูด คนดีๆเข้ามาหาเอง จะได้ไม่ต้องมัวไปตามหาคนจริง ใจให้เสียเวลา เดี๋ยวจะหาว่ายาก ประหนึ่งงมเข็มใน ทะเลกันซะเปล่าๆ^^


Purr Cat Cafe Club ร้านเหมียวน่ารัก...น้องเหมียวนิกุปุกปุย...ตกแต่ง มีสไตล์...เพื่อคนรักแมว...ขนมอร่อย...เดินทาง ง่ายๆ...อยู่ใกล้ BTS...ฟินฝุดๆเบยยยยย

Project G+ Magazine P.12

เคียง

คู่กับ

ซุปต

าร์


เที่ยวชิมอ่ิมหนำ�ไปกับจิวยี่

ชิล...ชิล...ไปกับร้านอาหารไทย...ตกแต่ง สไตล์อิตาเลียน...กลางกรุง...อบอวลกลิ่น ไอสถาปัตย์...เพรียบพร้อมด้วยเมนูเลิศ รส...ที่รอให้คุณมาสัมผัส...ทำ�ให้ต้องกลับ มาอีกครั้ง...

ลายแทงความอร่อย

Project G+ Magazine P.13


Model Aunchalee Pukjit

Photographer Khun Peemai

Project G+ Magazine P.14

Neung


d

in h e

B

e Th

e

S

n ce

Neung

Model : Neung Photographer : Khun Peemai Behind The Scence : Samit FoTo


ลิโป้ร่ายเพลงทวน

วัสดีครับ มาพบกับผมนายไผ่ เอ้ ยยย! ลิโป้กันดั้มกันอีกครั้งกับ คอลัมน์ร่ายร่ำ�ความคิดให้ลื่นไหล ไปกับอารมณ์เพลง ราวสะบัดเพลง ทวนในสนามรบของวงการเพลง ที่ดุเด็ดเผ็ดมันส์ ที่พร้อมจะทำ�ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้ เพลิดเพลิน ฉบับนี้ขอนำ�ท่านผู้ฟังได้มารู้จักกับบทเพลง ประกอบละครซีรีย์ที่ฮอตฮิตในโลกออนไลน์อย่าง มากในตอนนี้ Hormones ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ที่บอก ได้เลยว่าเนื้อหามันสะท้อนสังคมวัยรุ่นมุมหนึ่งได้ อย่างตรงไปตรงมา และคิดว่าหลายๆคนคงเคย สัมผัสและรับรู้ว่ามันไม่ได้มีเรื่องราวพวกนี้เฉพาะใน ละคร พูดถึงเพลงประกอบ ผมขอพูดถึงเพลงเด็ด จากวง Getsunova ชื่อ แตกต่างเหมือนกัน ซึ่งใช้ ประกอบละครซีรีย์ฮอร์โมนที่มีน้องๆวัยรุ่นหน้าตา น่ารักอาทิ น้องฝน น้องเก้า น้องแพตตี้ น้องปันปัน ฯลฯ มารับบทของวัยรุ่นที่มีชีวิตแตกต่างกันในสังคม หลักเดียวกัน และเพลงของ Getsunova ได้ถ่ายทอด ความรู้สึกนั้นออกมาได้ดีมากๆ

เมื่อใครต่อใครเริ่มคำ�นึง นึกถึงแต่ Hormones วัยว้าวุ่น ี้

จริงๆยังมีเพลงประกอบภายในอีกหลาย เพลงหลายศิลปินเลยครับ อาทิเช่น Big Ass, Silly Fools, Paradox, Death of A Salesman ฯลฯ ซึ่งจะเป็นเพลงที่ประกอบอยู่ในซีรีย์ และคิดว่าเป็น เพลงที่คัดมาโดนๆกับเนื้อหาสาระในช่วงนั้นอยู่ พอสมควร แต่ที่ติดหูและเป็นเพลงหลักของละคร ซีรีย์เนื้อหาจัดจ้านเรื่องนี้คือ แตกต่างเหมือนกัน ของ Getsunova ที่ผมเองก็ชอบและรู้สึกว่ามันใช่ เลย เวลาฟังภาพของน้องสไปรท์ น้องดาว น้อง เต้ย น้องขวัญ หรือบรรดาหนุ่มๆในท้องเรื่อง ต่าง ลอยขึ้นมาให้รู้สึกอยากดู อยากติดตามไปเรื่อยๆ ครับ โดยรวมหลังจากการฟังเพลงนี้และดู Series สุดแซ่บเรื่องนี้ด้วยแล้ว ผมให้คะแนนเนื้อ เพลง 5/5 (เพราะทำ�ให้อินกับเนื้อหาพอสมควร) จังหวะ 4/5 ทำ�นอง 4/5 สไตล์กระบวนเพลง 5/5 ค่อนข้างชอบมากครับ :)

(ภาพประกอบทั้งหมดทั้งหมดจาก Internet) Project G+ Magazine P.26


PROJECT G+ GIRLS ขอประกาศตามหาสาวๆหน้าใหม่ที่คิดว่ามีความมั่นใจและรักการถูกถ่ายภาพ ไม่จำ�เป็นต้องมีประสบการณ์ หรือโพสเก่ง ขอแค่เป็นหญิงมั่น มาร่วมจอยกันใน Project G+ SMAG

Line ID : GPLU

Mag

/GPlus

www.f

a

k.com ceboo


กลับมาอีกแล้วค่ะ วันนี้ G+ ของเราได้ยึดตัวสาวสวย

ที่สวยไม่เคยสร่าง เธอ อยู่ในวงการพริตตี้ที่เราจะคุ้นหน้าคร่าตาเธอ กันเป็นอย่างดี และแน่นอนกับถามยอดฮิตที ่ สาวๆอยากรู้ว่า Item สุด Chic ที่เธอต้องพ กติดตัวไปด้วยเสมอกับภารกิจของเรา ที่จะไป ล่า Item ของเหล่าสาวสวย ภายในหัวข้อ

ไร ะ อ s m e It อ ื ร ห จ ู ใ ่ ค์ค ง า �อ ำ ส ง อ ่ ื ร เค ก พ ก ั้น!!! น า ่ ถ้าเธอสามารถเลือ เท น ้ ิ ช 5 ง ย ี เพ ไกล น ส แ ล ก ไ ่ ี ท น ใ ป ไ ม า ก็ต อาเล็ก สโรชา งามดี

ามสวยของ เมื่อเราได้มาเจอกับเธอวันนี้ คว มโต เธอเป็น เธอเป็นที่สะดุดตาด้วยดวงตากล มาพร้อมกับ าง วบ เอ ก ล็ งเ า ร่ ย สว น ่ ุ งห ขอ า ้ เจ ีกอย่างเธอ วันนี้ เขี้ยวจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์อ ความสวยของ เธอมาเปิดกระเป๋าบอกเคล็ดลับ ซี่กระชากใจ เธอ มาดูกันว่าสาวสวย หุ่นเซ็ก ้บ้าง หนุ่มไทย เธอพกอะไรติดตัวไว

เคล็ดลับง่า ยๆของอาเ อาเล็กนำ�อ ล็กอยู่ในนี้คะมาดูก ะไรมาฝากเ ัน พื่อนๆบ้างเลยว่าวันนี้


อาเล็กเป็นคนแต ่งหน้าเน สไตล์ของอาเล็ก ้นดวงตาคมเข้มเป็นพิเศษ จะมีเส้น liner ท ี่ชัดเจนค่ะ เครื่องสำ�อางที่อา เล็กพกจะเป็นสีท ี่ทาง่ายๆใช้ได้ ทุกโอกาสอย่างส ีน้ำ�ตาลค่ะ เพื่อน ๆลองหาสี Eye shadow ที่ถูกใจต ิดตัวดูนะคะ

และนี่ก็คือสุดยอด ITEMS 5 ชิ้นที่อาเล็ก ต้องติดตัวเสมอค่ะ


ชิ้นที่ 1: URBAN DECAY NACKED II ชิ้นนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องมี URBAN DECAY NACKED II เพราะยี่ห้อนี้ดังมากพอสมควร ข้างในจะเป็นโทนสีกลางๆ ที่แต่งได้หลายโอกาส อา เล็กเป็นคนชอบแต่งตาโทนสีน้ำ�ตาลคะ ทั้งน้ำ�ตาลเข้ม และอ่อน ใช้ได้หลายลุคส์ จะเป็นแนวคมเข้มหรือวัน ไหนจะเป็นสาวหวานๆ หรือสาวแบ๊วๆก็แต่งได้ง่ายทั้ง 2 แบบเลยค่ะ

ชิ้นที่ 2: kma gel liners ชิ้นที่ 2 นี้ขาดไม่ได้ต้องติดกระเป๋าไว้ตลอดเช่นกันค่ะ คือเป็น KMA GEL LINERS เน้นให้ดวงตาคมโตมาก ยิ่งขึ้น เพราะบางทีอายส์ไลน์เนอร์แบบน้ำ�อาจจะให้ ความคมหรือดำ�สู้ๆแบบครีมไม่ได้ ชิ้นนี้ราคาไม่แพง หาซื้อง่ายตามShop ใช้ได้นานคุ้มค่ามากๆอาเล็กใช้ ทุกวันเยอะด้วยนะคะ แต่ไม่ยังไม่หมดเลย ประทับใจ เท่าตัวนี้ เพราะว่าเนื้อครีมทน แพคเกจแน่นหนาเปิด มาไม่เยิ้มไม่ละลาย แถมมีแปรงเขียนพกพาสะดวกมา ด้วยในตัวค่ะ

ชิ้นที่ 3: eye liner lifeford ชิ้นนี้เป็น EYES LINER LIFEFORD อาเล็กเอาไว้ใช้ ร่างเส้นโครงของตาก่อนที่จะลง Gel Liner คะ ตัวนี้ให้เส้นที่คม สีค่อนข้างขัดเจน หาซื้อง่าย พริตตี้ ส่วนใหญ่ก็นิยมใช้นะคะ (อาเล็กสำ�รวจมากแล้ว อิอิ) ขาดไม่ได้เลยนะคะ เทคนิคของอาเล็กคือเน้นที่ดวงตา มาก่อนเลยค่ะ


ชิ้นที่ 4: beauty cottage little kiss tint gloss สี cranberry ชิ้นที่ 4 ชิ้นนี้มีน้องพริตตี้แนะนำ�มาคะเห็นสีสวยดีเลย ลองซื้อมาใข้ BEAUTY COTTAGE LITTLE KISS TINT GLOSS สี ชมพู canberry ตัวนี้ไว้ทาด้านใน ขอบปากให้สีสด สวยมากมาย เหมาะกับวันสบายๆ แต่งหน้าเบาๆก็ใช้ได้เพราะสีติดทนให้ริมฝีปากสีสวย สุขภาพดีธรรมชาติค่ะ

ชิ้นที่ 5: beauty cottage botanical lip balm

ชิ้นสุดท้ายท้ายสุดชิ้นนี้น้องสาวคนเดิมก็แนะนำ�มาค่ะ คือ BEAUTY COTTAGE BOTANICAL LIP BALM วนิลา บำ�รุงริมฝีปากด้วย ชุ่มชื่น ไม่แห้งกร้าน สามารถทาได้วันที่ทำ�งานและวันสบายๆ หาซื้อง่ายด้วยตาม Shop เลยค่ะ


Join เลย สังคม ของคนชอบภาพพอตเทรต แชร์ภาพ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้ มุมมอง เทคนิค สาระต่างๆรวมถึง งาน สำ�หรับช่างภาพและนายแบบ,นางแบบ Portrait-only http://www.facebook.com/ groups/273407746039163/

Credit photo by Tharinphoto + Boy.Wisit + Misterdone Image


Photographer Interview สัมภาษณ์ช่างภาพ ธนากร สุวภาพกุล (จุ) Q อะไรที่เป็นข้อดีกับข้อไม่ดี สำ�หรับการเป็นช่างภาพ ?

Q รับงานถ่ายภาพประเภทไหน ? งานแต่งงาน รับปริญญา Event มอเตอร์สปอร์ท

ข้อดี คือ เป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาตัว เองตลอดเวลา สร้างมุมมอง จิตนา การแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอ ทำ�ให้ ได้เจอผู้คนมากมาย ที่เราคอย สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเก็บ ภาพความทรงจำ�สำ�คัญ ทำ�ให้ผมมี ความสุขกับการเป็น ช่างภาพ ข้อไม่ดี คือ สำ�หรับตัวผมเองน่าจะ ไม่มีนะครับ เราเลือกจะทำ�สิ่งที่เรา ชอบ ก็ต้องดีอยู่แล้ว เพราะทุกวันนี้ เราทำ�สิ่งที่เรารักทุกอย่างเลยออก มาดี

Q ถ้าไม่ได้เป็นช่างภาพ อยากจะ ทำ�อาชีพอะไรแทน ? ทำ�ไม ตอนนี้อาชีพ ช่างภาพ คือ อาชีพที่ดี ที่สุดของผม ก็ยังไม่เคยมีความคิดที่ จะเปลี่ยนไปทำ�อาชีพอื่นครับ

Website Portfolio http://www.kinnjuphoto.com

“ทำ�วินาทีนี้...ให้ดีที่สุด”

Project G+ Magazine P.33


Horoscope

โดย อ.อินทน์ จักรเวท

COPE S O R O H K E E W BIRTH DAY OF าคม 2556 ห ง ิ ส น อ ื ด เ � ำ จ ะ ร ดวงวันเกิดป จุ้ยแปดทิศ ง ว ฮ ะ ล แ อ ่ ื ช ง ้ ั ท ต ว ร เ ร ์ ศาสตร์กา ร ต ส า ศ โดย อ.อินทน์ จัก ข ล เ ย ว ้ ด ะเสริมชะตา ล แ ง ว ด ์ ณ ร ก า ย นักพ เบญจธาตุ กเชิญชวน า ย อ ง ึ จ ม ผ า ่ ป ์ ว ต ั + จ้าวแห่งส น ็ ป เ ้ ู ผ ์ ห้ทำ� ห ใ สวัสดีครับชาว G ง ิ ๆ ี ส ี ด ศ า ม ร ร � ำ ร จ ก ะ จ ิ ร ก ป น ็ น ป ี้เป็นเดือ ่วมโลกกันเ ร ต ิ ว ี ช ี ม ง ่ ิ ส อ ื ลือใช้ให้เห ล เนื่องด้วยเดือนน ห ห เ เ ง ย อ ว ่ ข ช ี ค ด า ม จ ิ า ร ว บ ค ง ฯ ิ + สร้า ตามมูลนิธ ค า จ ิ ร บ ้ ู ต ด อ นก็ล้วน เพื่อนๆสมาชิก G ย น ห ถ ด ง า า ้ ข ์ น ว ข ต ั ย ส ้ อ ้ ห น ใ ก ็ น ิ ล ่ว่าจะเ หารเหลือก า อ ษ ศ เ ก จ แ ่ ์ทั้งหลาย ประจำ�เดือนนี้ ไม ต ว แ ้ ต ั ม ส แ ะ อ ื ล ร แ ์ ห ์ ย ย ษ ุ พ ั น ร ม ท อ ่ ื ลนทุน กุศลกับเพ ง า ้ ร ส ร า ก ว ้ ล ล่าเด็กๆที่ขาดแค แ ้ ี น ิ้น นอกจาก ส ง ้ ั ท ป่ะล่ะ!) ญ ิ ง ๋ ร จ ส (เ เ ร … ร ย ส ว ้ า ่ ด น ่ ี ก ี ท อ ้ ี ง ่ ิ ส น เป็น ประจำ�เดือน ด ุ ส ่ ี ท ี ด ่ ี ท ง ว ด ม ิ ร ันเลย ก ู ด า ม ้ ี น น อ ื ยังเป็นวิธีการเส ด เ � ำ จ เท่าไรประ k n a R ด ิ ต ะ จ ณ ุ ส่วนดวงค

Sun

Project G+ Magazine P.34

ดาวประจำ�วันเกิดคุณได้รับอิทธิพลจากราศีสิงห์ อย่างดีเกินคาด ไม่ว่าจะเรื่องรักหรือเรื่องเรียนก็ จะพุ่งปี๊ด หากทำ�งานแล้วก็จะได้กอบโกยอย่าง เพลิดเพลินเหมือนพูดอะไรก็เป็นผลประโยชน์เข้า ตัวหมด หากแต่เรื่องเดียวที่ต้องระวังคืออารมณ์ที่ ร้อนเร่งรีบจะชักพาปัญหามาให้ไม่ว่าจะด้านศัตรู เสียเครดิตกับผู้ใหญ่และการผิดสัญญาเพราะคำ�พูด เพราะฉนั้นตราบที่คุณดวงขึ้นอย่างมีสติและการคิด หน้าคิดหลังก่อนก็จะรอดปลอดภัยอย่างน่าอิจฉา (เพราะมีแต่ได้) Ranking: B+


Mon

Wed

Fri

“โรคเพ้อฝันของคุณจะเป็นตัวการให้เกิดการ ถูกทิ้งและละเลยตลอดเดือนนี้” ที่ว่ามาเป็นการ เปรียบเปรยถึงการตระหนกจนสร้างภาพที่ เลวร้ายไม่ว่าจะต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่นด้วย จิตใต้สำ�นึกแห่งการตำ�หนิติเตียนที่ไม่เคยให้ ชีวิตใครดีขึ้น ให้ดีเดือนนี้ไปเที่ยวพักร้อนไกลๆ บ้านผ่อนคลาดความเครียดให้เย็นๆลงจะได้ไม่ เครียดไม่เบื่อ ส่วนเรื่องการเรียนการงานค่อย คิดทีหลังเพราะเดือนนี้ปัจจัยอื่นนิ่งๆไม่โดดเด่น Ranking: C+

เพื่อนๆของคุณที่เป็นดั่งบัณฑิตในสุภาษิตจะ เป็นคนชักพาให้คุณได้โอกาสงานที่ดีที่น่าพอใจ อย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้เพราะเพื่อนดีคุณก็ จะได้ทำ�มาค้าขึ้นโดยเฉพาะสายธุรกิจยานยนต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ แต่ด้านความรักคุณไม่มี ดวงสักเท่าไรจึงไม่ควรไปไล่ตื้อใครให้เสียฟอร์ม ในเดือนนี้ Ranking: B

เรื่องดีๆมักเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดหลังจากผ่าน ช่วงพายุกระหน่ำ� เพราะอย่างนั้นชีวิตคุณจะได้ ลืมตาอ้าปากมากขึ้นจากความมุมานะอุตสาหะ ที่สะสมมานานด้วนความตั้งใจดี งานจะเข้าหา คุณอย่างไม่ขาดสาย หากค้าขายก็จะได้รายรับ เพิ่มอย่างไม่น่าเชื่อและยิ่งหากกำ�ลังสร้าง ครอบครัวก็มีลุ้นมากว่าจะได้สมาชิกตัวน้อย ใหม่เข้ามาในบ้านให้ปลื้มยินดี ทั้งหมดนี้เพราะ ทางสัจธรรมผลดีและความสุขีย่อมเกิดกับผู้มี ความพยายามที่สุด Ranking: B+

Tues

ในที่สุดโชคก็มาหลังจากที่ดวงคุณเจอช่วง เคราะห์บาปมาตลอด สิ่งที่คุณตัดสินใจจะทำ�ใน เดือนนี้จะสำ�เร็จตามต้องการแน่ๆเพราะเกณฑ์ ว่าจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือ นอกจากนี้ ทุกอย่างจะเข้าหาอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่ทัน มีเวลาตั้งตัวจึงควรกอบโกยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น ตลอดเดือนนี้ให้ได้ Ranking: B+

Thurs

ออกจะเป็นเดือนแห่งความวุ่นวายสำ�หรับคุณ จากเรื่องงานและธุรกิจที่จะรัดตัวคุณอย่างไม่ น่าเชื่อ แต่ที่น่าน้อยใจคือผลของความเหนื่อย ล้าอาจไม่สูงสมใจสักเท่าไรดั่งการแข่งขันที่ มีคู่แข่งมาเรียกค่าตอบแทนตัดราคาจนคุณ ต้องยอมเชือดเนื้อเพื่อแลกกับความอยู่รอด อย่างไรก็ดีตราบที่คุณมองโลกจากความเป็น จริงชีวิตคุณก็จะพัฒนาไปอีกระดับในเชิง คุณวุฒิและภาวะความเป็นผู้นำ�อย่างแน่นอน Ranking: C+

Sat

บอกได้แค่ “ซวยสิ้นดี” เพราะเคราะห์กรรมที่ เคยก่อจะมามีผลอย่างฉับพลันในเดือนนี้ ให้ดี ที่สุดควรนิ่งๆจากกิจกรรมหรือการทำ�ธุรกรรม ต่างๆโดยเฉพาะการเซ็นสัญญาใดๆในเดือนนี้ ส่วนวิธีให้ดวงดีขึ้นคือการทำ�บุญชำ�ระหนี้สงฆ์ หรือการทำ�ความสะอาดห้องน้ำ�พระจะช่วย ผ่อนหนักให้เป็นเบาในเชิงเคล็ด Ranking: C

Project G+ Magazine P.35


by slide2team

PODCAST

! S R E IB R C S B U S N IO L ONE BIL

WAY?

CONGRATULATIO

IT ANY IS Y L T C A X E T A H NS! BUT W


IPOD + BROADCAST = PODCAST

PODCAST คืออะไร?

ถ้าเอาแบบสั้นๆก็คือ สถานีวิทยุที่เราสามารถโหลด ลงมาฟังได้ทุกที่ทุกเวลา ว่าแต่คำ�ว่า "Podcast" มา จากอะไร... มันก็มาจาก iPod + Broadcast นั่นเอง โดยเราก็สามารถเข้าไปเลือกรายการที่เราอยากจะ ติดตามผ่านiTunes เช่น Happy Tree Friend หรือ TEDTALK ก็ได้ตามสะดวกเลย แต่ละรายการก็จะมี เมื่อไม่นานที่ผ่านมา หลาย ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีDownload แน่นอนว่า คนที่ได้เข้าiTunesเป็นประจำ�คงได้เห็นกัน แต่ละรายการก็จะมีแบบที่มีทั้งภาพและเสียง หรือ ว่า Podcastนั้นได้ฉลองครบ 1 พันล้าน จะเป็นแค่เสียงอย่างเดียว ก็มีเหมือนกันอย่างพวก Subscribersแล้ว โดยที่บริการนี้ได้มีการเปิดให้ใช้ รายการเพลงต่างๆ แนวที่เราชอบก็สามารถโหลดลง ครั้งแรกในปี 2005 และตอนนี้ก็มีช่อง Channels มาฟังเพลินๆได้ ตอนทีี่เราอยากหาอะไรแปลกใหม่ ต่างๆให้เลือกฟังกว่าพันสถานี ฟังน่ะ ครั้นจะเปิดวิทยุปกติก็เบื่อโฆษณาเยอะแยะ สำ�หรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่า Podcasts คือบริการ ยุบยับ Podcast ก็ช่วยในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะ อะไร มันจะใช้ประโยชน์ได้จริงๆหรือไม่ แล้วทำ�ไม เราถึงต้องมีบริการนี้ขึ้นมา Slide2Reviewฉบับนี้เรา แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในฉบับนี้ เราต้องบอก จะขอมาบอกเล่าเกี่ยวกับ Podcastกันนะ เรื่องสำ�คัญมากๆก่อน ซึ่งก็คือการเข้าในบริการ และ การDownload ไฟล์รายการต่างๆลงมา เราก็ต้อง มีApple ID เป็นของตัวเองก่อนนะ สำ�หรับใครที่ โหลดตู้มาน่ะ ก็ควรจะLog out บัญชีของทางร้าน ออกมาก่อน แล้วใช้ของตัวเองจะเป็นการดีกว่านะ :)


by slide2team

Turbo racing league

เกมส์สนุกๆมาจากหนังชื่อเรื่องเดียวกันที่เข้าฉายอยู่ ในขณะนี้ ลักษณะการเล่นเหมือนกันเกมส์ฮิตตลอด กาลอย่างMario Cart โดยที่เราจะเป็นน้องหอยทาก สุดจี๊ด ที่ได้ลงแข่งในสนามCircuit สุดมันส์ กราฟฟิค สวย ลืนไหลเล่นสบายตา สามารถอัพเกรดตัวหอก ทากของเรา ติดเทอร์โบ เปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาดของ ตัวหอยทากซึ่งส่งผลกับความเร็วได้อีกด้วย คอเกมส์ รถ(?)แข่งน่ารักๆ ไม่ควรพลาด

Guess brand

pac-man dash!

ใครที่ชื่นชอบความน่ารักของPACMAN เมื่อครั้ง ยังอยู่ในเครื่องเกมส์คอนโซลสมัยเก่าของเรา คราว นี้มันกลับมาอยู่ในมือถือ iDevice ของคุณแล้วใน เกมส์ Pac-Man Dash! โดยคราวนี้จะมีกราฟฟิค สามมิติสวยงาม เล่นไม่ยาก ลักษณะการเล่นจะเป็น แนวตะลุยคล้ายๆมาริโอ้ หรือร็อคแมน เพื่อผ่าน ด้านต่างๆ

days

แอพตัวนี้เป็นแอพกึ่งSocial กึ่ง Diary ที่เรา แอพเกมส์เล่นง่ายมากๆ ลักษณะการออกแบบสบาย สามารถจดบันทึกวันแต่ละวันผ่านตัวหนังสือนิด หน่อย และรูปภาพ โดยที่เราจะสามารถอัพรูปเป็น ตา ให้เราเล่นทายตัวสัญลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆ เกมส์ไม่ได้มีอะไรมาก แต่เล่นเพลินสุดๆ ไม่กินหน่วย รูปเดี่ยวๆ หรือถ่ายภาพหลายๆภาพมาซ้อนกันเป็น ภาพเคลื่อนไหว คล้ายๆภาพ GIF ลงไปในแอพก็ ความจำ�ในเครื่องมากมายด้วยนะ ได้ การออกแบบหน้าต่างการใช้ก็จะออกแนวน่ารัก minimal อ่านง่าย ปุ่มน้อย เข้าไปครั้งแรกอาจจะ งงๆนิดหน่อย แต่รับรองว่าต้องติดใจกับความน่ารัก ของแอพตัวนี้อย่างแน่นอน


PANASONIC

LUMIXDMC-FZ70

เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้เองกับกล้องคอมแพค DSLR-LIKE รุ่นใหม่จากค่ายPanasonic ที่มาพร้อม กับระบบป้องกันการสั่นไหวในตัว และชิ้นเลนส์ 14ชิ้น 12กลุ่ม เพื่อการถ่ายภาพในทุกสถานการณ์

WTF JEANS

JEANS FOR IPHONE LOVER บริษัทผู้ผลิตกางเกงยีนส์ยี่ห้อ WTF จากยุโรป ได้ ออกแบบกางเกงยีนส์รุ่นใหม่เพื่อคนที่ใช้ไอโฟน 5 โดย เฉพาะ กางเกงยีนส์รุ่นนี้มีกระเป๋าด้านหน้าซึ่งมีความ กว้างพอแค่ใส่ไอโฟน 5 ได้เท่านั้น อีกทั้งด้านข้างยังมี ช่องเล็ก ๆ สำ�หรับเก็บแฟลชไดร์ฟ USB อีกด้วย

THE WORLD OF GADGET

SANDISKS

CONNECT LINE

เจ้าตัวนี้คือ Flash Storage ไว้สำ�หรับเก็บ ข้อมูล แต่มันไม่ได้ทำ�ได้แค่นั้นนะ เจ้าตัวนี้มัน สามารถ Streamข้อมูลเข้าเครื่องมืออิเลคโทร นิคต่างๆที่เรามีโดยไม่ต้องใช้สายเลยทีเดียว สบายเลยที่นี่ ยังไงก็จับตาดูกันให้ดี!


Tukta & Bifern

Project G+ Magazine P.40


Model Sirilak Sedthanasak Isara Thamniam

Photographer Natthaphon Tacharoenmaung


d n i h

Be

e Th

e

S

n ce

Tukta & Bifern

Model : Tukta & Bifern Photographer : Natthaphon Tacharoenmaung Behind The Scence : Samit FoTo


จูล่งจ้อกับจูเลี่ยต

สัมภาษณ์เหล่าสาว ส่ิงที่คุณอย่างรู้ เราจะถามให้คุณเอง

จูล่ง : วันนี้มาถ่ายแบบกับ G+ เป็นอย่างไรบ้างครับ จูเลี่ยต : สนุกดีคะ มาม่าอร่อยคะ มาม่าซองแห้งๆ พี่เขาเลี้ยงเราง่ายๆคะ ไม่ ให้กระทั่งน้ำ�ร้อน จูล่ง : อ่า เครื่องต้มน้ำ�ร้อนเราเสียอะครับ (หัวเราะ) จูเลี่ยต : ล้อเล่นค่า กินกันเป็นขนมเล่นๆคะ จูล่ง : วันนี้คอนเซปเป็นยังไงบ้างครับ จูเลี่ยต : ก็เซ็กซี่ใสมาก เป็นฝาแฝดผู้เซ็กซี่คะ ก็จะมีฉากดึงตีตบกันนิดหน่อย ที่สำ�คัญมีฉากแก้ผ้าด้วยนะคะ จูล่ง : ท่าจะติดเรทนะครับ จูเลี่ยต : ไม่มีคะ ล้อเล่นค่า (หัวเราะ) จูล่ง : ถ้ามีทางทีมงานจะเก็บไว้ดูเองนะครับ (หัวเราะ) จูล่ง : ก่อนมาถ่ายกับ G+วันนี้ เตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ จูเลี่ยต : ก็เหมือนการทำ�งานในทุกๆวัน ตั้งใจเต็มที่คะ จูล่ง : Lifestyle ในวันว่างๆ ชอบทำ�อะไรครับ จูเลี่ยต : เล่นโยคะ ดูหนัง ช็อปปิ้ง ตะ จูล่ง : วางแผนในอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ จูเลี่ยต : ก็ตั้งใจทำ�งานไปเรื่อยๆอะตะ แล้วก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ สัก อย่าง Project G+ Magazine P.53


จูล่ง : ถามสเปคเรื่องหนุ่มๆในใจหน่อยครับ จูเลี่ยต : ชอบคนใจดี อบอุ่น ดูแลเอาใจใส่กันคะ จูล่ง : คิดว่าเสน่ห์ตรงไหนจะมัดใจหนุ่มๆครับ จูเลี่ยต : ความเป็นตัวของตัวเอง มีความจริงใจให้กับทุกคนคะ จูล่ง : บรรยากาศแบบไหนที่คิดว่าโรแมนติกที่สุด จูเลี่ยต : ริมทะเล มีคลื่นเบาๆ ยามค่ำ�คืน จูล่ง : ถ้าพรุ่งนี้โลกแตก จะขอทำ�อะไรก่อน จูเลี่ยต : ขอไปทำ�บุญ นั่งสมาธิวิปัสนาคะ จูล่ง : ช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับ จูเลี่ยต : ก็มี G+ เล่มนี้ละคะ ใครที่โหลดแล้วต้องบอกต่อนะคะ ถ้าบอกต่อจะ เฮงๆรวยๆนะคะ หรือโหลดแล้วอยากได้ลายเซ็นเราสองคน จูเลี่ยต : ก็ตามมาได้ที่งาน Motor Expo สิ้นปีนี้กับบูทฮุนได แล้วก็ฝากติดตาม พูดคุยผ่าน instragram : tatotukta , burnfirebaifern Facebook: Tato Tukta ,burnfire baifern จูล่ง : ขอบคุณน้องตุ๊กตา น้องใบเฟิร์นมากนะคราบ ^ ^

จูล่ง

จ้อก

ับจูเล

ี่ยต


Retro Bear Cafe

วรรค์ของนักสะสม...ร้านกาแฟ สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูป... บรรยากาศภายในร้านตกแต่งด้วย ตุ๊กตาหมี...ของเล่น...ของสะสม สไตล์ Retro จุดเด่นของที่นี่นอกจากจะจำ�หน่ายกาแฟและของ ว่างแล้ว...ทางร้านยังมีบริการรูปแบบอื่นๆ เช่น - จำ�หน่ายตุ๊กตา - ให้เช่าอุปกรณ์และสถานที่สำ�หรับถ่ายภาพ - บริการให้เช่าสินค้าพร็อพงานแต่ง งานเลี้ยง งาน สังสรรค์ เปิดบริการ 11.00 - 23.00น. ปิดทุกวันพุธ ติดตามรายละเอียดทางร้านได้ที่ www.facebook.com/RetroBearCafe โทร. 02-538-0488 // 085-940-0648


Sony แจกโค้ดสมัคร PS Plus ไทยฟรี 14 วัน

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 3 ปีของ PlayStation Plus ทาง Sony จึงได้จัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับ PS Plus สำ�หรับคอเกมชาวไทยออกมาถึง 3 รายการด้วยกันครับ นั่นก็คือ แจกโค้ดสำ�หรับนำ�ไปสมัครสมาชิก PS Plus ฟรี 14 วัน ใครยังไม่เคยลองว่า PS Plus มันเป็นยังไงก็เอาโค้ด “DQQT-FQN8-KRH2” ไปรีดีมที่เมนู Account Management บนเครื่องเกมได้เลยครับ รองรับทั้ง PS3, PS Vita, และ PSP แต่ต้องใช้ก่อนวันที่ 24 มิถุนายนนี้นะครับ


ตามมาด้วยโปรโมชั่นที่สอง ใครที่ซื้อแพคเกจสมาชิก PS Plus ไม่ว่าจะแบบ 30 วัน หรือ 365 วัน ก็จะได้ รับวันเพิ่ม 10 สำ�หรับแพคเกจ 30 วัน และเพิ่ม 60 วันสำ�หรับแพคเกจ 365 วัน โดยโปรโมชั่นนี้จะมีให้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ โปรโมชั่นสุดท้าย สำ�หรับใครก็ตามที่เป็นสมาชิก PS Plus อยู่ในตอนนี้ หากทำ�การซื้อแพคเกจเพิ่ม ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม นอกจากจะได้วันเพิ่ม ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้ว ก็ยังจะได้รับธีมพิเศษ ของ LittleBigPlanet มาประดับเครื่องกันฟรี ๆ ด้วย (ระบบจะส่งมาให้ภายในสัปดาห์ที่สามของ

เดือนกรกฎาคม) และที่สำ�คัญ ตอนนี้ PS Plus ไทย สามารถซื้อแพคเกจสำ�รองเอาไว้ได้แล้วนะครับ ไม่ ต้องรอให้มันหมดเวลาแล้วค่อยซื้อใหม่เหมือนเมื่อ ก่อน อย่างไรก็ตาม ใครที่ปรับให้แอคเคาท์ของตนเองให้ ทำ�การต่ออายุใด ๆ ก็ตามแบบอัตโนมัติไว้ ถ้าไม่ ทำ�การปิดฟังก์ชั่นนี้ก่อนจะหมดช่วงเวลาฟรี 14 วัน ของ PS Plus ที่แจกด้านบน ระบบจะทำ�การต่ออายุ เป็นแพคเกจ 30 ให้โดยอัตโนมัตินะครับ ใครคิดว่าใช้ ฟรี 14 วันแล้วจะไม่ซื้อต่อก็อย่าลืมไปปิดกันด้วย

ติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับเกมส์ คอนโซล ที่น่าสนใจต่อได้ที่

http://www.thaigamernetwork.com


ชุมชนช่างภาพอิสระ สมัครสมาชิกฟรี ทริปถ่ายรูปฟรี โพสรูปฟรี ฯลฯ โพสรับงาน หาช่างภาพ หานางแบบ โฆษณาทริปถ่ายภาพ ซื้อขายกล้องหรือของมือสอง ที่นี่มีทุกสิ่งที่ช่างภาพ ต้องการ

ชุมชนที่มีแต่สมานฉันท์ อบอุ่นกว่าที่เคย เป็นมากกว่าเว็บไซต์ถ่ายภาพที่คุณเคยรู้จัก !! www.dpixmania.com

NE

F O T O accessories

www.one-foto.com


รับถ่ายรูป รับปริญญา ทั่วประเทศ หากน้องๆกำ�ลัง หาช่างภาพถ่ายรูปรับปริญญา ของ จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตร มหิดล ฯลฯ อยู่และ อยากได้ภาพในแบบเฮฮา สนุกสนาน กับเพื่อนๆ ญาติๆ หรือเรียกได้ว่า ไม่สวยไม่ว่าขอเฮฮาเข้าไว้ เพื่อจะเป็นภาพแห่งความทรงจำ�ของเรา สามารถลองเข้าไปดูผลงานก่อนได้ครับ ด้วยประสพการณ์ การถ่ายรูปรับปริญญามามากกว่า 200 คน เพื่อให้น้องๆเชื่อมั่นได้ว่า จะได้ภาพที่สวยงามและถูกใจ คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป บริการถึงใจ เอาใจใส่อย่างดีที่สุดครับ รับจ้างถ่ายภาพรับปริญญา โดยกลุ่มช่างภาพ มืออาชีพ

ExcelSnap

ดูผลงาน ถ่ายภาพรับปริญญา ได้ที่ http://excelsnap.com มองหาช่างภาพ ถ่ายงานรับปริญญา มืออาชีพ ลองให้เราเป็นตัวเลือก http://www.facebook.com/excelsnap We are Professional Photographer


Model NUTTAWERANUCH VONGSHAYAPORN

Photographer Kanoksunpol Uttadej

Project G+ Magazine P.60

Ying


Hanna Procare ร้านฮัลณ่าโปรแคร

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงทั้งในและ ต่างประเทศทุกระดับคุณภาพ ในราคาที่ ถูกสุดๆ ขายปลีกและส่งด้วยระบบสมาชิกทีไ่ ม่ต้องเสีย ค่าสมัคร พร้อมทั้งโปรโมชั่นถูกเหลือเชื่อทุก เดือน อยากให้เจ้าตัวเล็กของคุณมีความสุข สุขภาพ แข็งแรงและอายุยืนต้องมาที่ร้านฮัลณ่าโปรแคร ร้านฮัลณ่าโปรแคร เลขที่ 64-66 ถ.รามอินทรา (กท.7 ฝั่งถนนเลขคู่) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230 เปิดบริการ 10:00น. – 22.00น. ทุกวัน โทร 02-510-3878 hannaprocare@hotmail.com


KENPRO AUTO SPORT

จำหน่ายยางรถยนต์ชั้นนำทุกยี่ห้อสำหรับรถยนต์นำเข้ารุ่นต่างๆ อาทิ Audi

BENZ

A5 Q5 Q7 TT R8

A-Klass B-Klass C-Klass E-Klass S-Klass CLS SLK

VW

Caravelle Touareg Scirocco

BMW

Porsche

Series 7 Series 5 Series 3

911

MINI COUNTRYMAN

Cayenne Boxster Cayman

VOLVO S 80 XC 60 XC 90

R-Klass ML-Klass

LAND ROVER EVOQUE

Range Rover

พิเศษ! สำหรับ BMW MINI

เมื่อเปลี่ยนยาง Continental ครบ 4 เส้น (205/45R17 non-SSR) แถมฟรีปมลมยางฉุกเฉิน

บริษัท เคนโปร ออโต้สปอร์ต จำกัด Êоҹ¢ŒÒÁ¤ÅͧºÒ§¾Ù´ ÍÒ¤Òà Çѹ´ÕÊÂÒÁ ¸.¸¹ªÒµÔ

¸¹Ò¤Òà CIMB

«.ᨌ§ÇѲ¹Ð-»Ò¡à¡Ãç´ 33 («.ËÁÙ‹ºŒÒ¹àÁ×ͧ·Í§)

Health Land Thai Massage Hospital

¶.ᨌ§ÇѲ¹Ð-»Ò¡à¡Ãç´

59/18 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-982-9261-4 HOTLINE 0-900-190-190 แฟกซ์ 02-574-5754 email: kenproauto@me.com


osure

SeXp

HARLEM Sex for love

By Little P.

ยใจ ผา สลา ป ุ บ ์ ร ี ภ มั

Successful in love 10 Things

Sex ต่อไปนี้ เข้าใจว่าน่าจะช่วยคุณได้บ้าง! ต้องเรี่ยนรู้ว่าเราต้องการอะไร,คิดอย่างไร และ บอกสิ่งนั้นเป็นนัยๆ เมื่อคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ก็คุยกับคู่ของ คุณบ้างเพราะผู้ชายมักไม่คุยกับผู้หญิงแต่มักจะ ไปคุยกับเพื่อนๆ

Will Sex ไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ การที่จะทำ�ให้ Sex ของคุณประสบความสำ�เร็จ Little p.ขอบอกไว้เลยว่า เป็นเรื่อง ยากส์ สำ�หรับหนุ่มๆคนไหนโชคดี สาวๆก็จะเป็นปลืมกับ sex ของคุณ แต่ถ้าหนุ่มๆคนไหนโชคร้าย รับรอง ชีวิตคู่ของคุณไม่ Success แน่ค่ะ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะค่ะหนุ่มๆ Little p. มี 10 วิธี ที่จะทำ�ให้คุณ Successful in love มาบ อกค่ะ

Project G+ Magazine P.78

เชื่อหรือไม่ว่าสถานท่จะช่วยให้อารมณ์ของคุณ กับเธอพุ่งสูงจนถึงขีดสุดได้แค่การ เปลี่ยนสถาน ที่ก็ทำ�ให้เพิ่มรสชาติของความสุขได้ค่ะ การจูบเป็นด่านแรกที่จะทำ�ให้ใจเธอละลาย คุุณต้องเป็นผู้สร้างสถานการณ์รวมถึงสร้าง แรง ปรารถนา การเล้าโลมก่อนมีเซ็กซ์ทำ�ให้คู่ของคุณแทบคลั่ง ปัญหาคือคุณุต้องหาจุดตื่นเต้น อันนี้ก็สูตรใคร สูตรมันนะค่ะ

ส่วนอีก 5 ข้อ ติดตาม ครั้ง ต่อไปน่ะค่ะ จุฟๆ


“The essence of images and lifestyle”

Project G+ Magazine Online www.facebook.com/GPlusMag Line ID : GPLUSMAG projectgplus@yahoo.com

G+ Vol.9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you