Page 1

JUNI 2012 lokaal samenwerkingsverband van

VOORPAGINA

PAGINA 2+3

PrO KEUZES MAKEN

gemeente goed is voorbereid op de toe-

Tim van Tongeren

komst. Dat vraagt om een heldere toekomst-

Fractievoorzitter PrO

visie want wie niet weet waar hij naartoe wil,

• GOED WONEN IN • OEGSTGEEST • Voorzitter PrO • PrO KEUZES MAKEN • Fractievoorzitter

• INTERVIEW • WETHOUDERS • ASC VERHUIZEN • NIEUW ZWEMBAD • GEMEENTEFINANCIËN

PAGINA 4+5

• WELZIJN IN • OEGSTGEEST • OVERZICHTSKAART • WAT GEBEURT WAAR • • IN OEGSTGEEST

PAGINGA 6+7

• DUURZAME GEMEENTE • OPENBAAR VERVOER • MODERN HOFWIJCK • OEGSTGEEST GROEN • • DORP

dobbert stuurloos rond. De Toekomstvisie Politiek betekent voor PrO keuzes maken

is klaar. We kijken kritisch naar de gemeen-

en daarover verantwoording willen afleggen.

telijke taken en hoe die slimmer, efficiënter

Daarom hebben wij de goede gewoonte om

of in samenwerking met anderen kunnen

halverwege de raadsperiode te vertellen

worden uitgevoerd. Dat is nu gebeurd en

wat we tijdens de eerste twee jaar voor

we gaan daarmee door. PrO wil dat de ge-

Oegstgeest hebben gedaan en wat we in de

meente verbindingen legt tussen mensen en

resterende periode nog voor elkaar willen

initiatieven en zo gewenste ontwikkelingen

krijgen. In deze krant zullen we dat doen.

tot stand brengt. Niet meer de gemeente die

Twee jaar geleden, toen we met PrO de ver-

een zwembad bouwt en beheert maar en

kiezingen hadden gewonnen, waren we na-

gemeente die mensen met ideeën over een

tuurlijk erg blij met z’n allen. Ons programma

zwembad bij elkaar brengt en samen naar

bleek veel mensen te hebben aangesproken.

een financieel haalbare, duurzame, goede

GOED WONEN IN OEGSTGEEST

PrO staat voor standvastig beleid: duurzaam

voorziening werkt. Een gemeente, een ge-

Anton van Kempen

waar mogelijk, sociaal waar nodig en altijd

meenschap die zich inzet het milieu en de

Voorzitter PrO

lokaal gericht met open vensters naar de om-

zorg voor de kansarme medeburgers door

geving. Met dit programma zijn we de coali-

bijvoorbeeld te werken aan maatschappelijk

Wat is het toch goed wonen in Oegstgeest.

tiebesprekingen ingegaan. Daarbij waren we

verantwoord ondernemen. De gemeente

Ik doe dat zelf nu al ruim 30 jaar.

ons goed bewust van de grote verantwoor-

moet volgens ons vooral fungeren als ac-

Ik vind het belangrijk om Oegstgeest zo te

delijkheid. De economische situatie waarin

tieve meewerkkracht. Een gemeente die alle

houden en liefst nog mooier en nog groener

Nederland verkeerde zag er niet goed uit en

betrokken partijen motiveert, faciliteert en

te maken. Ook vind ik belangrijk dat we,

zou toch met name moeten gelden wat je

de vooruitzichten waren somber. Inmiddels is

ondersteunt. Een gemeente die het in Oegst-

ondanks de noodzaak van bezuinigen, gebruik

hier als inwoner van Oegstgeest het meest

duidelijk geworden dat de bezuinigingsplan-

geest beschikbare potentieel optimaal benut.

kunnen blijven maken van de veelheid aan

belangrijk vindt.

nen van het Rijk nog ingrijpender zijn dan we

Het potentieel zoals het groen, het water, de

voorzieningen (onderwijs, zorg, sport en

Progressief Oegstgeest staat voor duurzaam,

indertijd al dachten. En dat alles heeft forse

prachtige gebouwen en monumenten. Maar

welzijn), die onze gemeente rijk is. En dit niet

sociaal en lokaal. Zij is ook een sterke partij.

gevolgen voor ons dorp, zowel inhoudelijk als

ook het potentieel aan slimme, aan betrok-

alleen voor de veelverdieners. Oegstgeest is

Volgend jaar vieren we het 20 jarig bestaan

financieel.

ken inwoners, het goed georganiseerde soci-

ook de gemeente met mensen die het wat

en bij de twee laatste raadsverkiezingen

ale netwerk en het actieve ondernemerschap.

minder hebben. Ook zij moeten zich hier

kwamen we als grootste partij uit de

Nu kun je je in de politiek op verschillende

Daar maakt PrO zich sterk voor, zo geven wij

thuis blijven voelen. En als het op bezuinigen

stembus. In deze krant kunt u lezen

manieren opstellen. Aan de kant gaan staan

invulling aan duurzaam, sociaal, lokaal.

aankomt dan is belangrijk dat zij niet nog

waarvoor Progressief Oegstgeest zich in de

eens extra de dupe worden.

eerste twee jaren van deze raadsperiode

en roepen dat het allemaal niks is en het ook nooit wat zal worden. Die houding past PrO

Zie voor de Visienota: www.progressiefoegst-

niet. Wij vinden dat je niet voor verantwoor-

geest.nl onder actueel-toekomstvisie

heeft ingezet. Fractie en wethouders leggen Vorig jaar werd mij gevraagd of ik voorzitter

als het ware verantwoording af.

delijkheid weg moet lopen. Aanpakken past

van Progressief Oegstgeest (PrO) wilde

ons meer. En moeilijke keuzes gaan we hierbij

worden. Ik heb daar ja op gezegd. Ik zie

Als u het inhoudelijk met ons eens bent,

niet uit de weg.

bij PrO veel terug van wat ik hiervoor als

dan kunt U ook lid worden van Progressief

belangrijk heb aangegeven. Maar ook om

Oegstgeest. Betrokkenheid bij het lokale

Keuzes hebben we de afgelopen twee jaar

andere redenen heb ik ja gezegd. Ik zal u

beleid en het volgen van keuzes, die ook voor

gemaakt. Keuzes die binnen en buiten de

zeggen waarom.

uw eigen woonomgeving, gemaakt worden

raadsvergadering op heel veel belangstelling

PrO is een samenwerkingsverband van

is gewoon leuk. Lid worden biedt bovendien

van zeer betrokken Oegstgeestenaren moch-

PvdA, D66 en GroenLinks. Het mooie van

meer mogelijkheden om die keuzes te

ten rekenen en belangrijke keuzes waarbij dat

Progressief Oegstgeest vind ik dat het

beïnvloeden. Dat kan via ledenvergaderingen

minder het geval was.

volstrekt niet uitmaakt, van welke partij je lid

en andere activiteiten van PrO. Lid worden

bent.

gaat automatisch via een lidmaatschap

PrO heeft zich actief ingezet ervoor te zor-

van PvdA, D66 en GroenLinks, maar kan

gen dat Oegstgeest een kwaliteitsgemeente

De landelijke debatten en verschillen tussen

uitdrukkelijk ook zonder dat u van een van

is en blijft met oog voor de menselijke maat;

deze partijen, zijn bijna nooit relevant voor

deze partijen lid bent! Zie voor aanmelden:

een gemeente die dienstverlening aan bur-

de kwesties, die hier lokaal spelen.

www.progressiefoegstgeest.nl.

gers hoog in het vaandel heeft staan.

Ik durf daarbij nog verder te gaan. Binnenkort zijn er weer landelijke verkiezingen. Je kan

Om dat waar te kunnen maken heeft PrO

landelijk je voorkeur hebben en misschien lid

het college meteen opdracht gegeven te

zijn van een hele andere partij . Maar voor je

komen met een Visienota. We willen dat de

stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen,


PROGRESSIEF OEGSTGEEST

PAGINA 2

MAG ASC VERHUIZEN?

van de beschikbare informatie en een

NIEUW ZWEMBAD?

is het nodig afwegingen over het hele

Tim van Tongeren

zorgvuldige afweging van de alternatieven.

Emiel Reiding

huishoudboekje van de gemeente te maken.

Fractievoorzitter PrO

We realiseren ons dat er sprake zal zijn van

Fractielid PrO

Het is net als thuis: wordt het investeren in

aantasting van de ecologische structuur. Maar

een nieuwe auto? Of kan de kinderopvang

ASC en de voorgenomen verhuizing houden

PrO heeft bij de inrichting van het sportpark

Een heel belangrijke vraag, die velen in ons

de gemoederen in Oegstgeest al lang bezig.

als voorwaarde gesteld dat er gelet wordt

dorp bezig houdt. Maar is het de juiste vraag?

PrO stelt zich op het standpunt dat ASC op

op een milieu- en natuurvriendelijke

Wij denken dat eerst de vraag moet worden

Deze argumenten gelden des te sterker als

de huidige locatie te weinig mogelijkheden

uitvoering van de plannen, met aandacht

beantwoord of Oegstgeest een zwembad in

wordt gekozen voor nieuwbouw van het

heeft om als voetbalvereniging met ruim

voor de instandhouding van de bosschages,

het dorp wil behouden. En vervolgens pas

zwembad. De kosten voor exploitatie voor

duizend leden en een aparte cricketafdeling

de waterhuishouding en de aanwezigheid

de vraag op welke wijze dat mogelijk kan

een nieuw zwembad zijn weliswaar zeer

normaal te kunnen functioneren. Een

van vleermuizen. Op dit moment lopen

worden gemaakt, als deze vraag met ja wordt

waarschijnlijk lager, maar de investeringslast

voetbalveld en een half trainingsveld zijn

nog procedures bij de Raad van State en

beantwoord. En laten we glashelder zijn: PrO

moet wel in de komende (krappe!) jaren

daarvoor volstrekt onvoldoende. PrO

de uitslag daarvan, die voor eind juni is

wil heel graag een zwembad voor Oegstgeest

worden gedragen. Het is letterlijk: de kost

is bovendien van mening dat de locatie

aangekondigd, wachten we af.

dan niet meer worden betaald?

behouden. Zowel voor jong als oud is het

gaat voor de baat uit. Het is voor PrO dan

Overveerpolder zowel voor de gemeente als

van groot belang te blijven bewegen. Een

ook geen uitgemaakte zaak dat het behouden

de vereniging de beste oplossing biedt. Dat

zwembad binnen het dorp geeft daarvoor

van het zwembad ook automatisch betekent

we voor deze locatie hebben gekozen was

meer mogelijkheden, dan dat deze voorzie-

het nu besluiten voor nieuwbouw.

het resultaat van uitgebreide bestudering

ning elders moet worden bezocht. Dat is het uitgangspunt.

PrO vindt dat heel slim naar alle mogelijke opties moet worden gekeken, inclusief

PrO is er echter ook voorstander van dat

diverse vormen van renovatie en eventueel

we een open discussie voeren. Als we het

pas later besluiten over nieuwbouw. Daarbij

zwembad willen behouden heeft dat een prijs.

wil PrO actief de samenwerking zoeken met

Elke euro die de gemeente in het zwembad

gebruikers van het zwembad en de kennis

investeert kan niet worden gestoken in

binnen het dorp aanspreken. Want als we

andere voorzieningen in ons dorp. PrO is van

een zwembad binnen onze gemeente willen

mening dat de discussie over de inkomsten

behouden, dan zal alles uit de kast moeten

en uitgaven van de gemeente breder moeten

worden getrokken om tot een slimme

worden gevoerd. De financiële situatie van de

oplossing te komen. Zo doen we er alles aan

gemeente is zodanig dat er keuzes moeten

het zwembad voor Oegstgeest te behouden.

worden gemaakt, zeker als de inkomsten (zoals de gemeentelijke belastingen) niet worden verhoogd. Een nieuw zwembad betekent dat we minder geld overhouden voor andere onderwerpen, zoals belangrijke

OEGSTGEEST SOCIAAL? REKEN MAAR!

sociale onderwerpen. Het gaat om zaken de gemeentelijke organisatie, voor

die zich niet laten vergelijken, maar toch

ondersteuning van mantelzorgers en

Ria Pasterkamp

vrijwilligers.

Fractielid PrO

Daarom maken wij er ons ook sterk voor dat van iedereen die een uitkering

En toen was er het VVD-CDA-(PVV) kabinet

ontvangt een tegenprestatie naar vermogen

van samen voor ons eigen. Dit kabinet heeft

wordt gevraagd. Daar wordt niet alleen de

al fors bezuinigd op passend onderwijs en

samenleving beter van, maar vooral ook

op sociale uitkeringen. Binnenkort worden

degene die die tegenprestatie levert. Hij of zij

de hele jeugdzorg, de ondersteuning van

wordt niet afgeschreven, maar krijgt de kans

jongeren met een beperking en de sociale

op eigen wijze een bijdrage te leveren aan

werkvoorziening op het bord van de

dorp of regio.

gemeenten gelegd. Zij moeten straks voor 6

Wat ons betreft blijft iedereen meedoen.

miljard gaan opknappen waar het rijk en de

Dat vraagt de inzet van iedereen, niet alleen

provincie voorheen 9 miljard per jaar voor

van de gemeente, ook van ondernemers,

nodig hadden.

verenigingen, burgers. Sociaal zijn en blijven

Ook op het bord van Oegstgeest zijn deze

is een topprestatie. PrO rekent erop dat

opgaven terecht gekomen. Noodgedwongen

Oegstgeest dat kan en wil.

zullen we keuzes moeten maken. Wie

GEMEENTEFINANCIËN

herziene samenwerkingsovereenkomst met

ondersteunen we nog wel, voor wie moeten

Tim van Tongeren

Bouwfonds te sluiten. De risico´s liggen

we een andere oplossing gaan zoeken? Voor

Fractievoorzitter PrO

nu niet meer eenzijdig bij de gemeente Oegstgeest maar worden gelijkelijk verdeeld

de mensen die slechts een klein, tijdelijk steuntje nodig hebben om weer aan het werk

Voor PrO is een verstandige omgang met

over de partijen. We verwachten hiermee

te gaan is nog wel geld.Voor wie langere tijd

de gemeentefinanciën van groot belang.

een versnelling van de realisatie van Nieuw-

begeleiding en ondersteuning nodig hebben,

Het zijn vooral de kwetsbaren die op steun

Rhijngeest en daarmee een betere financiële

is er door het kabinetsbeleid straks geen geld

van de gemeente moeten kunnen blijven

positie voor de gemeente. Desondanks zal

meer. Dat is PrO een grote zorg. Wij zullen

rekenen. Toch is PrO niet ongevoelig voor

er worden bezuinigd. Wij stellen daarbij dat

er alles aan doen om te voorkomen dat

de realiteit. Er moet worden bezuinigd. Als

de sterkste schouders de zwaarste lasten

mensen achter de geraniums belanden.

gevolg van de overdracht van allerlei taken

horen te dragen, dat de gebruiker van

Daarom beoordelen wij alle raadvoorstellen,

door het rijk naar de gemeenten waarbij

voorzieningen meer in de kosten zal moeten

niet alleen het sociaal beleidsplan maar

tegelijkertijd de budgetten worden beperkt.

bijdragen en dat de gemeente voluit inzet

bijvoorbeeld ook de sportnota en de

Dat betekent dat van Oegstgeest een

op het terugdringen van de schuldquote,

ontwikkelingen op het gebied van het

grotere financiële bijdrage wordt verwacht.

de schuld van Oegstgeest per hoofd van

openbaar vervoer, mede op de gevolgen

Daarnaast is, als gevolg van de economische

de bevolking.Voor ons staat voorop dat

voor mensen met een beperking. Zo

recessie de bouw van Nieuw-Rhijngeest

de Wet maatschappelijke ondersteuning

pleiten wij voor stimulering van sport voor

fors vertraagd. Dat kost Oegstgeest

(Wmo) uitgaven gevrijwaard blijven van de

mensen met een beperking, voor behoud

veel geld. Dankzij enorme inzet en hard

bezuinigingen.

en uitbreiding van de BoodschappenPlusBus,

onderhandelen door onze wethouder Lia

voor werkervaringsplaatsen ook in

de Ridder is Oegstgeest er in geslaagd een


PROGRESSIEF OEGSTGEEST

PAGINA 3

AL HET GOEDE KOMT IN DRIEËN Lunch met de PrO-wethouders Leendert-Jan Veldhuyzen en Frans Ekelschot

Tegenover ons zitten twee energieke wethouders die geen enkele moeite hebben op te noemen waar ze trots op zijn én wat ze de komende minimaal twee jaar nog enthousiast houdt. Betty van OortmerssenSchutte is wethouder sinds 2006. Het is dus al haar tweede termijn. Lia de Ridder is bezig aan haar eerste termijn, de vorige raadsperiode was zij nog fractievoorzitter.Vier jaar is eigenlijk te kort volgens Betty. De eerste jaren ben je vooral bezig met plannen en beleid uitzetten, daarna komt pas het oogsten. Lia herkent dit: zij is nu dan ook vooral trots op de totstandkoming van de Toekomstvisie van de gemeente. En natuurlijk op het samenwerkingscontact met bouwfonds voor het bouwen van plm duizend woningen in NieuwRhijngeest. Dat we in deze tijd met een marktpartij hebben kunnen afspreken dat zij het risico met ons willen delen geeft veel vertrouwen in de verdere ontwikkeling van deze mooie wijk aan de oude Rijn. Daarnaast op de totstandkoming van de adviescommissie Natuur en Groen en, omdat alle goede dingen in drieën komen, de werkgroep duurzaamheid. Samenwerking tussen gemeente, burgers en bedrijfsleven om te komen tot duurzame ontwikkeling is wat energie geeft en Oegstgeest als ‘menselijke-maat-gemeente’ zo

OEGSTGEEST ALS WOONGEMEENTE

bijzonder maakt. Daarnaast is Lia regelmatig in gesprek met diverse overlegorganen over bijvoorbeeld het verminderen van de geluidsoverlast van Schiphol. Maar ook over de voorbereiding van het wandelpad langs de noordoever van het kanaal of met ondernemers over de ontwikkeling van het MEOB-terrein. Betty kan deze periode wat wapenfeiten bijschrijven. De uitbreiding van basisschool De Vogels en het realiseren van de nieuwe school in Nieuw-Rhijngeest bijvoorbeeld. Maar ook de realisatie van het Centrum Voor Jeugd en Gezin. Het bij elkaar brengen van partijen die niet gewend waren samen te werken in één gebouw is een prachtig resultaat. Op de vraag of dit een erg christelijk kroonjuweel is (Rouvoet) reageert de wethouder resoluut: ‘Wat de oorspronkelijke gedachte voor de centra ook geweest is, het helpt ons om de nieuwe taken van de gemeente een goede plek te geven.Te denken vanuit het kind om een mooie cirkel rond het gezin neer te zetten.’

economisch, milieu, cultureel en ruimtelijk. PrO knokt voor het in onderling in balans

Remko Veenstra

houden van al deze aspecten.

Plaatsvervangend commissielid PrO

We gaan voor een groen Oegstgeest en wij willen deze kwaliteit nog sterker maken.

We doen Oegstgeest te kort wanneer

Door te kiezen voor een oplaadbare auto

we zouden zeggen dat Oegstgeest louter

voor lokaal gebruik. Maar we gaan ook voor

een woongemeente is. Feit is wel dat het

sociale kwaliteit. In veranderende tijden

fijn toeven is in Oegstgeest. Het is niet zo

ontzettend belangrijk. We willen dat onze

verwonderlijk dat Oegstgeest landelijk zeer

dorp ook aantrekkelijk is voor zowel de

goed scoort en in de provincie Zuid-Holland

jeugd als de ouderen. Maken ons sterk voor

zelfs kan rekenen op de hoogste waardering.

hun toekomst.Veranderen door er samen

Hier zit hem nou net de kneep. Als louter

beter van te worden. Dat doen we samen

woongemeente scoor je niet het hoogst.

met elkaar, vanuit de visie dat we elkaar het

Het zit in de balans van de kwaliteit van de

beste gunnen. Wonen is samen leven, beter is

woonomgeving, de basisvoorzieningen, de

samenleven!

plusvoorzieningen, de mate van overlast en veiligheid, het sociaal klimaat, de economische vitaliteit en werkgelegenheid, de bereikbaarheid en gemeentelijke dienstverlening. PrO wil dat het zo blijft. Simpelweg omdat we nogal wat te verliezen hebben. Niet om te behouden wat we hebben maar strijdbaar om het te versterken op vijf belangrijke samenhangende gebieden: sociaal,

Waar Betty eveneens warm van wordt is de regionale samenwerking. Als dagelijks bestuurder van Holland-Rijnland voor de sociale agenda is veel bereikt. Zelfs van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) krijgt Betty complimenten voor het gerealiseerde niveau van samenwerking. Om in deze tijd van bezuinigingen het voorzieningenniveau van de gemeente Oegstgeest voor de burgers op niveau te houden is samenwerking daar waar het kan een must. Betty en Lia werken nauw samen en overleggen geregeld met de fractievoorzitter.Toch is er een duidelijk verschil met de vorige termijn. Dat heeft natuurlijk met personen en situaties te maken, maar het is ook een behoorlijk verschil om

in het College één van de drie te zijn (van drie partijen) of twee van vier (van twee partijen). In de regio zijn de progressieve wethouders niet zo strak in netwerken georganiseerd als sommige collega-partijen. Dat heeft van alles met partij-cultuur te maken en toch ook met de in de regio nog steeds bijzondere samenwerking tussen de drie partijen.Toch is het juist die samenwerking binnen Progressief Oegstgeest die de wethouders als kracht zien. Alleen zo kan de ‘linkerkant van het midden’ goed vertegenwoordigd blijven in de raad en tevens de lokale belangen optimaal dienen. Betty en Lia geloven in PrO en in het belang van hun functie. ‘Al is het duidelijk geen ere-baantje.....’


PROGRESSIEF OEGSTGEEST

WELZIJN IN OEGSTGEEST

we ons nu over de vraag hoe wij als

1 Nieuw-Rhijngeest

PAGINA 4

9 Oegstgeest schrijversdorp

gemeenschap Oegstgeest in ons dorp een

Betty van Oortmerssen-Schutte

aantrekkelijk en sociaal woon-, werk- en

Wethouder

leefklimaat in stand kunnen houden. Met elkaar, gemeente en gemeenschap.

Wel- zijn in de zin van zich welbevinden,

Daar hoort bij dat wij met elkaar moeten

welzijnswerk, welzijnssubsidies,

werken aan het welzijn van een ieder.

welzijnswerkers…. Woorden die niet vaak meer voorkomen in het hedendaagse

In het huidige economische klimaat is

taalgebruik. Hoe vaak leest u een Tweet over

dat een niet geringe opgave want goede

welzijnswerk? En op Facebook promoten

voorzieningen kosten geld.Veel geld.

erg weinig mensen zich met jarenlange

En het rijk maakt het ons, gemeenten, niet

ervaring in het welzijnswerk. De term dreigt

makkelijk met de hele forse kortingen

steeds minder een herkenbare lading weer

waardoor wij dat wat we willen met steeds

te geven.

minder geld moeten doen.

Pro-wethouder Lia de Ridder heeft de onderhandelingen met Bouwfonds over een betere financiële risicoverdeling succesvol afgerond. In Nieuw-Rhijngeest is een park aangelegd en een trapveldje voor de kinderen. Daarnaast is Pro hard bezig tijdelijk gebruik van de gronden in NieuwRhijngeest mogelijk te maken. Ideeën en uitvoerders zijn welkom!

2 Flora-afrit Op zich is dat niet erg, als we maar de

En PrO wil veel, en ik wil ook veel.

geruststelling voelen dat het werk wel

Dus we zullen creatief moeten zijn, nog meer

voorgezet wordt. Hoe doen we dat op dit

partijen samenbrengen om wat we willen

moment in Oegstgeest?

toch te realiseren. Meer een beroep moeten doen op u, inwoners van ons dorp, om toch

Veel formuleren we nu in WMO gerelateerd

zoveel mogelijk overeind te houden. De visie

beleid, u weet nog wel, de in 2007 ingevoerde

zal daarbij steeds leidraad zijn bij de keuzes

Dankzij Pro wordt onderzocht of de wijk Buitenlust kan worden ontzien bij de aanleg van de nieuwe afrit.

3 Zwembad

wet op de maatschappelijke ondersteuning,

die eraan komen.

met die 9 prestatievelden. We willen dat

Van een PrO wethouder mag en kunt

zoveel mogelijk mensen actief mee kunnen

u verwachten dat die keuzes zeker ook

doen, en als dat niet lukt steken wij een

worden gedragen door de insteek van de

handje toe.

laatste verkiezingen:

PrO laat onderzoeken hoe een nieuw zwembad kostendekkend kan worden aangelegd.

mogelijk mensen actief mee kunnen en

ouderenwerk opgezet met een groot

willen doen, zowel jong als oud, waarbij we

aanbod: kijk maar eens naar de vele

eigen inzet en de sociale ontmoeting willen

activiteiten van bijvoorbeeld Radius –

stimuleren.

SWOO die wij subsidiëren. Ook jeugdwerk

Zo vinden we, ook in financieel slechte tijden,

en jongerenprojecten ondersteunen en

samen toch steeds weer oplossingen en

faciliteren we. Natuurlijk wordt er gezorgd

mogelijkheden.

10 Nieuwe begraafplaats Samen met de protestantse Gemeente van Oegstgeest is gezorgd voor een forse uitbreiding van de begraafplaats rond het Groene Kerkje. Nu kunnen alle inwoners van Oegstgeest ook voor hun laatste rustplaats in de eigen gemeente terecht.

11 MEC/IJsclub Pro heeft zich ingezet voor aansluiting op de riolering van het onderkomen van de IJsclub en het MEC. Het is gelukt!

12 CJG

Duurzaam en sociaal zorgen dat zoveel In de loop van de jaren is er steeds beter

Pro heeft er voor gezorgd dat de schrijvers van Oegstgeest in tegels zichtbaar zijn in de twee centra van ons dorp.

4 Meob PrO wil dat het beoogde bedrijventerrein voor en door zich daar vestigende bedrijven moet worden ontwikkeld.

Het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin staat 24/7 digitaal voor u open via www.oegstgeest.nl . Langslopen kan ook: Lijtweg 7.

13 Openbaar vervoer

voor een goed pedagogisch en veilig klimaat voor al onze kinderen! De laatste tijd houden

5 Ontsluiting Poelgeest

we ons vooral bezig met het ondersteunen van vrijwilligers en het verenigingswerk.

Pro heeft bepleit dat de tweede brug er gauw komt zodat de wijk daarmee de dringend gewenste tweede ontsluiting krijgt.

Zomaar een paar speerpunten van beleid. In “Oegstgeest in beweging”, de door de raad vastgestelde toekomstvisie buigen

AAL!

6 Park

OK L N E L A A I F C E I O S S S , E R AM G A O Z R R P U , N M A A V A D I Z ID 7 DOK ORD L EEST DUUR L! WORD L GSTG EN LOKAA GSTGEEST L! E A L O A A F K A E I I O C L SS N E E R L G A O AN PR AM, SOCIA GRESSIEF A UURZ ID VAN PRO ZAAM, 8 Hofwijck D I L R L U D D WOR GEEST DU AL! WOR ST T A OEGS AL EN LOK OEGSTGEE AAL! F A E I I OK C S L S O N E S E R L G A O R A I P F C E I O S S S , VAN E M R A G A O Z R R P DUU LID VAN WORD GEEST T OEGS

Pro staat voor een groen Oegstgeest en de aanleg van mooie parken in de nieuwe wijken van ons dorp.

PrO heeft gepleit voor de bouw van een levensloopbestendige school, een school die nu en in de toekomst kan voorzien in de behoeften van de wijk.

Pro zal er streng op toezien dat bij renovatie in plaats van nieuwbouw het zicht op het park vanaf de Hazenboslaan niet onaanvaardbaar wordt aangetast.

Pro zet zich stevig in om goed openbaar vervoer in Oegstgeest te behouden en zelfs uit te breiden, bijvoorbeeld door dorpsbusjes in te voeren.

14 Fietsbalans Op initiatief van Pro is er in het najaar van 2011 een fietsbalans gehouden. Goed in beeld is gebracht dat Oegstgeest een prachtig dorp is om in te fietsen, maar dat het hier en daar nog beter kan. Pro zet zich in om de voorgestelde verbeteringen door te voeren.

15 Supermarkt in Poelgeest Pro wil dat het college van B & W alles op alles zet om in Poelgeest een supermarkt te krijgen.

16 Website Pro heet ervoor gezorgd dat op de site van de gemeente links zijn geplaatst naar wandel- en fietsroutes rondom Oegstgeest: www.oegstgeest.nl>vrijetijd>links


PROGRESSIEF OEGSTGEEST

17 E laadpalen

18 ASC

Sinds maandag 14 mei is het in Oegstgeest ook mogelijk om elektrische auto`s op te laden. Dankzij een initiatief van Pro zijn er twee laadpalen geïnstalleerd. De palen leveren groene stroom!

19 Leo Kannerschool

Het gedoe rond ASC is eindelijk afgelopen: de Overveerpolder is een prima plaats voor deze club met zijn lange historie!

20 Oude Vaartweg

Pro is trots op deze school voor kinderen met een beperking en heeft mede mogelijk gemaakt dat de school kan worde uitgebreid.

Pro heeft zich met succes sterk gemaakt voor behoud van de waardevolle oever en een zoveel mogelijk ‘groene’ inbedding van de komende bebouwing.

Haarlem

Terweeweg

M

lw eg oe

ar ela

an

Ho

jck

m

Ge

on de

rw eg

fd i

tlaa n Hou

rseweg

ge

Ka

g

Wassena a

at

ra rst

terwe tgees

Oegs

at

tra rss ve

W ar

weg Rijnzicht

Voo rt

Ab tsp

Rhijngeesterstraatweg

kvaart

mertre

Lange

PAGINA 5


PROGRESSIEF OEGSTGEEST

OEGSTGEEST, EEN GROEN DORP?

PAGINA 6

biodiversiteit. Meer ruimte voor musjes, egels,

Rhijngeest kan hier tijdelijk toe bijdragen.

Gerlof Kruidhof

vlinders, insecten en andere kleine dieren is

PrO heeft tijdens de begrotingsbehandeling

OEGSTGEEST, DE MEEST DUURZAME GEMEENTE VAN NEDERLAND?

Fractielid PrO

goed voor een gezonde leefomgeving. Dit

10.000 euro vrij weten te maken om deze

Gerlof Kruidhof Fractielid PrO

worden gehouden met het vergroten van de

De toekomstige bouwgrond in Nieuw-

kan bereikt worden door ook de beplanting

bouwgrond nu eerst groen in te vullen. Om

Ja, Oegstgeest is een groen dorp en zal dat

divers en passend te maken.

Oegstgeest nog verder te vergroenen doet

altijd blijven! In 2011 is er zelfs een heel

Daarom is het ook belangrijk dat niet

PrO hierbij een oproep aan burgers om

Eigenlijk zou het de ambitie van de gemeente

nieuw park geopend in de wijk Nieuw-

iedereen zijn achtertuin volledig betegeld.

locaties in de gemeente door te geven waar

Oegstgeest moeten zijn om de meest

Rhijngeest. Bij dit park zal binnenkort, op

Bijkomend voordeel is dat de waterafvoer

groen zou moeten worden versterkt. Op een

duurzame gemeente van Nederland te willen

initiatief van PrO, een natuurspeeltuin

bij grote en zware regenbuien beter zal zijn.

lege straathoek of speelplaats zou een mooie

worden. Een soort gidsgemeente voor heel

worden aangelegd. In de natuurspeeltuin

PrO vindt dat de gemeente terughoudend

boom niet misstaan, toch?

Nederland. Daarvoor heeft de gemeente een

krijgen kinderen de kans om buiten te spelen

moet zijn met de verkoop van snippergroen.

degelijk duurzaamheidsbeleid nodig. Gelukkig

en spelenderwijs met natuur in aanraking te

Beter is om daar waar dat mogelijk is de

vormt duurzaamheid al een belangrijk

komen. Dit is een van dingen waar PrO zich

burgers te betrekken bij het onderhouden

onderdeel van het collegeprogramma en de

hard voor maakt op het gebied van natuur

van het groen in hun straat. Dit beheer moet

visienota 2020, maar PrO wil hier nog harder

en groen.

vervolgens zoveel mogelijk in het teken staan

aan werken.

van ecologisch groenbeheer, dus geen gif! Om de hoeveelheid groen in de gemeente

Verder vinden we dat het houden van

Onder duurzaamheid wordt alles

nog verder te vergroten, kunnen

een eigen volkstuin, voor bijvoorbeeld

verstaan dat ons leefmilieu niet uitput of

de verschillende, verspreid liggende

het verbouwen van biologische groente,

onherstelbaar beschadigt. Een voor de hand

groengebieden met elkaar worden

gestimuleerd moet worden. Al deze

liggende toepassing hiervan is het besparen

verbonden. Zo kun je makkelijk van het ene

aansporingen zorgen voor een groen dorp

van energie. De gemeente kan dit doen door

park naar de andere wandelen.

met een grote biodiversiteit en een gezonde,

de straatverlichting op een zuinige manier

Daarnaast moet bij de keuze van beplanting

groene leefomgeving.

in te richten. Dat kan door middel van LEDverlichting of het dimmen van de verlichting

in de parken en het gemeentegroen rekening

daar waar de veiligheidssituatie dat toestaat. Ook moet de gemeente overwegen om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen en het gebruik hiervan door particulieren stimuleren. Maar duurzaam beleid is meer dan alleen energie besparen. Het afval dat door de gemeente wordt opgehaald moet op een duurzame manier worden verwerkt. PrO heeft al geregeld dat plastic afval apart wordt ingezameld. Maar ook de kringloopwinkel moet verder worden ondersteund. Zo krijgen afgedankte, maar nog wel bruikbare spullen een tweede kans en verkleinen we de afvalberg. Bij de ontwikkeling van grotere projecten

SAMENWERKEN IN OEGSTGEEST

die vanwege een handicap of wat voor 'n

socialezaken@oegstgeest.nl of 071-5191830,

zoals een nieuw zwembad of een

andere reden dan ook niet zelfstandig aan

vraag naar Stephanie Mulder)

bedrijvenpark op het MEOB-terrein moet

betaald werk kunnen komen, zouden met

duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt

Lia de Ridder

een beetje hulp van 'de buurman' heel erg

Ik kijk uit naar uw reactie!

zijn.Verder moet de gemeente meer

Wethouder

geholpen kunnen worden.Voor elk individu

Lia de Ridder, als wethouder

uitwerking geven aan de millenniumdoelen,

zal de beste hulp een andere zijn. Zo zal de

verantwoordelijk voor sociale zaken,

maatschappelijk verantwoord ondernemen

De toekomstvisie van Oegstgeest wordt

een meer zelfvertrouwen moeten krijgen

economische zaken, duurzaamheid, natuur-

stimuleren, duurzaam bouwen (DUBO+)

gekenmerkt door vier rode draden:

om op een vacature af te stappen die hij

en groenbeleid, milieuzaken en de uitbreiding

en oplaadpunten voor elektrische auto’s

duurzaamheid, benutten van potentieel, het

of zij aankan. Een volgende zal behoefte

van Oegstgeest in Nieuw Rhijngeest met

en fietsen realiseren. Onlangs zijn er al

leggen van verbindingen en de gemeente

hebben aan het wennen aan werkritme, een

woningen, voorzieningen en werkgelegenheid.

twee laadpunten voor elektrische auto’s in

als meewerkkracht. In de praktijk van de

derde aan het omgaan met verhoudingen

Oegstgeest geplaatst naar aanleiding van een

gemeentelijke organisatie komt dat er in

op de werkvloer.Vanuit de wetenschap

initiatief van PrO!

algemene zin op neer dat we ons best doen

dat iedereen zich beter voelt als-ie wat

beter te luisteren naar kennis en ervaring van

toevoegt aan de samenleving, verdienen al

De startnotitie duurzaamheidsbeleid van het

onze inwoners en proberen aan te sluiten bij

deze mensen een plek waar zij die ervaring

college vormt een uitstekend uitgangspunt

initiatieven. Het idee achter de toekomstvisie

en dat zelfvertrouwen kunnen opdoen.

om duurzaamheid te verankeren in het

is dat inwoners, ondernemers en overheid

Dat kan zijn door klusjes op te knappen in

gemeentebeleid. Dit zal de komende tijd

elkaar makkelijker weten te vinden om goede

de wijk, vrijwilligerswerk te doen bij een

concreet moeten worden uitgewerkt. Hierbij

ideeën tot uitvoering te brengen, opdat

zorginstelling of net een beetje extra service

wil PrO graag gebruik maken van de kennis

Oegstgeest een nog aangenamere plek wordt

te verlenen in een commercieel bedrijf. Het

en ideeën die er leven in het dorp. Daarom

om te leven en werken. Het initiatief van

vraagt om maatwerk en betrokkenheid. En

hebben we in 2011 al gepleit voor een

de Wereldwinkel om twee Zimbabwaanse

inzicht in de mogelijkheden.

werkgroep duurzaamheid om initiatieven te

kunstenaars in contact te brengen met

De gemeente is nog geen alwetende

ontwikkelen. Iedereen die ideeën heeft over

Oegstgeester leerlingen en het initiatief van

overheid als het om mogelijkheden gaat.

hoe de gemeente Oegstgeest duurzamer

enkele vrijwilligers van het MEC voor de

Daarom wil ik deze gelegenheid benutten

kan functioneren, roepen we bij deze op

kruidentuin bij winkelcentrum Lange Voort

om u het volgende te vragen: Weet u in eigen

om die ideeën te mailen naar duurzaam@

zijn twee voorbeelden die deze visie prima

buurt, bedrijf of organisatie een tijdelijke of

progressiefoegstgeest.nl. Misschien worden

illustreren.

vrijwillige functie te melden, die een goede

we dan samen wel de meest duurzame

opstap naar betaald werk zou kunnen

gemeente van Nederland!

Ook meer individuele zaken die vragen om

betekenen voor een werkzoekende? Wilt

maatwerk kunnen op een manier die past bij

u wellicht zelf iemand vrijwillig begeleiden?

de toekomstvisie worden aangepakt. Mensen

Meld het ons dan! ( bij voorkeur via


PROGRESSIEF OEGSTGEEST

PAGINA 7

ZELFSTANDIG OEGSTGEEST Ruud Hessing Fractielid PrO

Eigenlijk kunt u dit stukje overslaan, want de discussie over ‘Oegstgeest zelfstandig of niet’ zegt u helemaal niets. U bent geïnteresseerd in uw directe leefomgeving: is het rustig en veilig in mijn eigen wijk, kan ik mijn hond in het groen uitlaten (poepzakjes mee uiteraard!), zitten mijn kinderen op een goede school en kan ik nog een beetje op niveau sporten in de buurt. Daar gaat het toe gaat in Leiden staat stoort u niet, en of

OPENBAAR VERVOER ONVOLDOENDE

provincie gaat over het openbaar vervoer!

het licht hebben gezien, kan probleemloos

het nieuwe zwembad nu net wel of net niet

Ruud Hessing

Dat wil zeggen, de provincie verleent de

een spoor van Gouda tot aan de kust

binnen de gemeentegrenzen staat, zal u een

Fractielid PrO

concessie, en de vervoerder bepaalt zelf

worden getrokken! En wij zijn er nog niet:

welke buslijnen zij gaat rijden. Ook hier geldt

het geld dat Oegstgeest zou bijdragen aan

ligt en goed bereikbaar is. En zo bezien zit

Belangrijke voorwaarde voor een prettige

dat samenwerking met de ons omringende

de RGL hangt als ware nog in de lucht.Voor

u in Oegstgeest op de eerste rang. Niet

leefomgeving is de aanwezigheid van goed

gemeenten van belang kan zijn om krachtig

PrO is het duidelijk: het geld was bestemd

voor niets staat Oegstgeest hoog in de lijst

openbaar vervoer: frequent en fijnmazig. En

onze wensen kenbaar te maken: samen sterk.

voor hoogwaardig openbaar vervoer in de

van gemeenten waar het prettig wonen

de oplettende lezers van de lokale krant

Maar, je kan een paard naar het water leiden,

vorm van een lightrail. En alleen wanneer

is. En dat wil PrO graag zo houden. Moet

kan het niet ontgaan zijn dat het openbaar

je kan het niet laten drinken. Of de provincie

het geld in een vergelijkbaar vorm van

Oegstgeest daar de eigen zelfstandigheid

vervoer langzaam achteruit kachelt: het

iets doet met de wensen van de gemeenten

openbaar vervoer wordt gestoken, is PrO

voor opgeven? PrO denkt van niet: wij

buslijnennet wordt steeds krakkemikkiger!

is maar zeer de vraag. Hoe dan ook, PrO

bereid daarover na te denken. En voor de

hebben onze zaakjes behoorlijk op orde en

Natuurlijk, de aanleg van de Rijnlandroute,

blijft hier drammen voor een goed resultaat

duidelijkheid, dat is niet een ‘vertrambare

kunnen de taken goed aan. Zeker, Oegstgeest

de nieuwe weg tussen de A4 en de A44,

voor Oegstgeest! En dan, al vele jaren sleept

busbaan’ zoals de plannen van de provincie

heeft in het recente verleden met de

geeft enige lucht in het regionaal wegverkeer,

de discussie over de RijnGouweLijn (RGL)

nu luiden: dat is een dure vorm van asfalt

ontwikkeling van de wijk Poelgeest en nu

maar uiteindelijk gaan wij het daarmee niet

zich voort. Het gaat hier over een lijn van

zonder enige garantie op iets beters. En als

met de wijk Nieuw-Rhijngeest een te grote

redden. Willen wij Oegstgeest letterlijk in

Gouda via Alphen tot aan de kust bij Katwijk

het allemaal niet mocht lukken, dan willen

broek aangetrokken. Laten we eerlijk zijn,

beweging houden, dan is goed openbaar

en Noordwijk. Een lightrailverbinding, dat

wij gewoon ons geld terug! En daar moet

dat heeft ons financieel geen goed gedaan en

vervoer daarvoor de reddingslijn. En

wil zeggen, een trein op het spoor en een

spoedig duidelijkheid over komen! Het is al

dat heeft ons kwetsbaar gemaakt. Zeker in

uiteraard geldt voor ons ook dat uit milieu-

tram in de stad! De bedoeling was een

met al hoog tijd voor een integraal verkeers-

de huidige slechte economische tijd buitelen

oogpunt wij alle kaarten op het openbaar

lijnverbinding met een zeer hoge frequentie

en vervoersplan voor Oegstgeest, zodat

de bezuinigingen over ons heen en krijgt de

vervoer blijven zetten! Het vervelende is

en drempelloos instappen. Op papier zag

duidelijk wordt hoe het staat met o.a het

gemeente steeds meer taken toebedeeld.

dat wij als gemeente geen bal te vertellen

dat er goed uit! Maar met alle rapporten en

openbaar vervoer in Oegstgeest in de nabije

om. En dat de schouwburg waar u graag naar

biet zijn, mits het maar op redelijke afstand

hebben over het openbaar vervoer: de

onderzoeken die inmiddels over deze lijn

Oegstgeest doet er dan ook verstandig aan

toekomst.

om de samenwerking met andere gemeenten in de regio nadrukkelijk op te zoeken: alleen dan kunnen wij onze dienstverlening aan de burgers op peil houden en de gewenste voorzieningen overeind houden. Dus niet met de rug naar de regio, maar juist zoeken naar slimme vormen van samenwerking. En dan nog: zelfstandigheid als gemeente is voor PrO uiteindelijk geen doel maar middel. PrO wil de prettige leefomgeving in al haar facetten zo goed mogelijk voor de eigen burgers organiseren en bewaren, en dat kan heel goed in zelfstandigheid. Maar mocht de discussie over de zelfstandigheid in de regio losbarsten, dan gaat PrO dit gesprek niet uit de weg. Integendeel: zolang de inhoud leidend

MODERN HOFWIJCK

PrO heeft er daarom voor gezorgd dat op

dan ook weigeren als bewoners en personeel

is voor de uitkomst, ziet PrO dit alles

Ria Pasterkamp

23 mei 2011 een speciale raadvergadering

van Hofwijck er onvoldoende op vooruit

ontspannen tegemoet!

Fractielid PrO

over Hofwijck bijeen is geroepen. Op de

gaan, of het Hofbrouckerpark onaanvaard-

agenda stond maar één vraag: Hoe komt het

baar wordt aangetast. Samen kunnen we ook

Ouderen en personeel verdienen

dat er niets gebeurt? Het antwoord werd die

nog iets anders: Marente voortdurend onder

een modern Hofwijck

avond glashelder: Marente (toen nog WMV

druk blijven zetten. Zo heeft PrO onlangs in

Oegstgeest kon in 1965 trots zijn op Hof-

geheten) wil niet. Het gaat Marente niet in de

de raadsvergadering de toezegging gevraagd

wijck. Het was een modern huis waar oude-

eerste plaats om goede zorg, maar om geld.

en gekregen dat bij de aanstaande inspectie

ren die een steuntje in de rug nodig hadden

Voor Marente is Hofwijck in de eerste plaats

van Hofwijck geen onvoldoendes worden

prima terecht konden.Vijfenveertig jaar later

een gebouw dat zoveel mogelijk geld moet

geaccepteerd en heeft zij al eerder gevraagd

is het huis verouderd. In 2001 al was het dui-

opbrengen. Investeren in nieuwbouw hoort

naar de data en de uitkomsten van de laatste

delijk dat het gebouw niet meer voldeed. Een

daar niet bij. De Marente woordvoerder zei

inspectieronde door de gezondheidsdienst.

nieuw Hofwijck was nodig. De ouderen die

daarover: ‘Ik ga over het vastgoed.Van zorg

er toen kwamen wonen, rekenden erop dat

heb ik geen verstand.’ Tot op heden heeft

Ouderen en personeel verdienen een mo-

nieuwe Hofwijck nog mee te maken. Maar

Marente ondanks herhaaldelijk aandringen

dern Hofwijck. Als heel Oegstgeest, bewo-

er gebeurde niets. Intussen leven we in 2012.

van de gemeente dan ook nog geen zorgplan

ners, politieke partijen en college daar samen

Hofwijck is nog steeds in oude staat, met

voor de bijna 100 bewoners van Hofwijck.

voor gaan, is er een kans op iets moois. PrO

kamertjes uit 1965, met verouderd sanitair,

zal daar het voortouw in blijven nemen.

met gangen die te smal zijn voor moderne

Hoe nu verder? De harde werkelijkheid is dat

hulpmiddelen. En dan moeten we maar niet

Marente eigenaar is van Hofwijck. De ge-

denken aan noodsituaties als een snelle ont-

meente kan nieuwbouw niet afdwingen. Wat

ruiming. Deze toestand duurt maar voort.

zij wel kan is medewerking aan wat voor plan


N E L A IA C O S , N M A A V A D I Z L DUUR L! WORD STGEEST A LOKA ESSIEF OEG R PROG Achterste rij v.l.n.r. :Tim van Tongeren, Gerlof Kruidhof, Emiel Reiding, Betty van Oortmerssen-Schutte en Ruud Hessing Voorste rij v.l.n.r. : Ria Pasterkamp, Lia de Ridder en Remko Veenstra

Vindt u de gemeente belangrijk waar u in woont? Kijk voor meer informatie op www.progressiefoegstgeest.nl en word lid van Progressief Oegstgeest

COLOFON Redactie: Fractieleden en wethouders van PrO Eindredactie: Jan van Dijk

lokaal samenwerkingsverband van

Fotografie: Tanja Ontwerp, Ankie Tan Huis aan huis verspreid door leden van PrO

Vormgeving: Tanja Ontwerp

Š 2012 Progressief Oegstgeest

Druk: DKZET

www.progressiefoegstgeest.nl

Oplage: 7.500

Verantwoordingskrant 2012  

verantwoording stand van zaken verkiezingsprogramma 2010-2014

Advertisement