Page 1

verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Doe mee én stem op 19 maart 2014 Progressief Oegstgeest! PROGRESSIEF PERSPECTIEF Progressief Oegstgeest biedt ons mooie groene dorp een sterk perspectief voor de toekomst en presenteert sociale en duurzame lokale oplossingen. Veiligheid, saamhorigheid en een prettige leefomgeving, met kansen voor iedereen, staan voorop. Wij willen dat iedereen in Oegstgeest mee kan blijven doen. Wie het zelf niet kan, krijgt een hand toegestoken. En wie een hand over heeft, kan die uitsteken. Met elkaar kunnen wij dat waarmaken, ieder op de manier die bij haar en hem past. Actuele vragen als “Kunnen mijn kinderen werk vinden?”, “Hoe moet het straks met de zorg voor onze ouders?” en “Hoe gaat Oegstgeest bestuurlijk verder?” dwingen ons tot het maken van heldere kansrijke keuzes. Keuzes vanuit een progressief perspectief.


PROGRESSIEF PERSPECTIEF

Progressief Oegstgeest ziet kansen

Eén ding is inmiddels wel duidelijk: de gemeente kan het niet zonder de kennis en de ervaring van haar inwoners. Sterker nog, alleen met elkaar hebben we genoeg kracht, talent, inzet, creativiteit en vindingrijkheid. De kracht van ons dorp zit in deze verscheidenheid. Recente voorbeelden als Repair café, Dorpslab, Civil Society Club, Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest, Vrij Groen en de Boodschappenbus zijn daarvan het levende bewijs. Wij hebben een groot vertrouwen in deze ‘krachten van onder af’. We geloven in mensen die zelf het initiatief nemen en willen hen hiervoor de ruimte geven. Met een gemeente die faciliteert, meewerkt aan initiatieven en zelfredzaamheid stimuleert. Zo’n gemeente is er voor haar inwoners en laat hen niet vallen. Zij biedt een vangnet als het écht nodig is. Daar gaan wij voor!

Progressief Oegstgeest benut kansen

In oktober 2011 is de Toekomstvisie 2020 ‘Oegstgeest in beweging’ door de Raad vastgesteld. Deze toekomstvisie, uit de koker van Progressief Oegstgeest, heeft recentelijk handen en voeten gekregen binnen de drie thema’s sociaal, economie en ruimte. Hier blijft het wat ons betreft niet bij. In het sociaal, ruimtelijk en economisch perspectief geven wij onze politieke uitwerking. In het voorjaar van 2013 heeft de Raad de Perspectiefnota van onze eigen wethouder Johanna Haanstra aangenomen. Hiermee is het begin gemaakt van het op orde krijgen van de gemeentelijke financiën. Voor Progressief Oegstgeest is deze aanpak leidend voor de komende jaren. Op dit moment wordt gesproken over samenwerken of samengaan van Oegstgeest met andere gemeenten. Progressief Oegstgeest vindt dat de inwoners zich daarover op 19 maart 2014, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezing, in een referendum moeten kunnen uitspreken.

In dit verkiezingsprogramma:

bladzijde 3: sociaal perspectief bladzijde 5: ruimtelijke en economisch perspectief bladzijde 9: gemeentehuis op orde

Progressie

Progressief Oegstgeest werkt hard aan een groen, sociaal en duurzaam Oegstgeest. De afgelopen tien jaren heeft dat geleid tot onder andere het natuurpad Nieuw Rhijngeest, het zeer succesvolle inzamelen van het plastic afval, de toekomstvisie, keuze voor algemeen bijzondere school in Nieuw Rhijngeest, plek voor de Wereldwinkel in het winkelcentrum Lange Voort, aandacht voor jongerenhuisvesting en starterleningen.

2


SOCIAAL PERSPECTIEF

Iedereen krijgt de kans om mee te doen, dat is Progressief Oegstgeest. Meedoen begint bij ontmoeten, op het sportveld, bij een cursus, in de bibliotheek, op het schoolplein, het straatfeest, of bij het samen werken aan je buurt. Progressief Oegstgeest wil straten en buurten aanmoedigen hun eigen omgeving aantrekkelijk te houden. Bijvoorbeeld door samen de buurtspeelplaats of het nabijgelegen park te onderhouden. Progressief Oegstgeest wil kwaliteit van leven, waardigheid, welzijn en participatie van (kwetsbare) burgers behouden en waar nodig verbeteren door benutten van sociale netwerken: vrienden, buren en familie. Goed functionerende sociale netwerken zijn in onze visie cruciaal. Zo kunnen bijvoorbeeld eenzaamheid en huiselijk geweld vroegtijdig gesignaleerd worden. Om dit gemakkelijker te maken willen wij een laagdrempelig professioneel aanspreekpunt. Vrijwilligers zijn onmisbaar. De vacaturebank op de gemeentelijke website koppelt vragers en aanbieders aan elkaar. Dat moet zo blijven, evenals de vrijwilligersverzekering. Vrijwilligers verdienen een goede professionele begeleiding.

Jeugd

Progressief Oegstgeest vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren serieus genomen worden in wat ze nodig hebben om te groeien en te leren. In de Kindergemeenteraad praten en beslissen kinderen zoveel mogelijk mee. Voor een betere en efficiëntere Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdzorg bevordert. Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak en één contactpersoon komt. Een goed en breed toegankelijk aanbod van jeugd- en jongerenwerk is voor Progressief Oegstgeest belangrijk. Wij zien veel mogelijkheden in samenwerking met ouders, jeugdwerk en scholen, verenigingen en clubs. We gaan daarbij uit van wat onze jongeren zelf kunnen en willen. Voor veel jongeren is ‘hangen’ een zinvolle tijdsbesteding, tegelijk kunnen anderen dat ervaren als overlast. Hier is een rol weggelegd voor ouders, bewoners die er last van hebben, het jongerenwerk en de wijkagent. Sancties, zoals HALT, zijn een laatste middel. Komen onze jongeren echt in de problemen, dan is het erg belangrijk dat vroegtijdig te signaleren en vooral snel te helpen. Progressief Oegstgeest wil vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming, natuur en milieu, levensbeschouwing en religie, om deze vakken op hoog niveau te blijven aanbieden op de basisscholen.

Bibliotheek binnen de ‘cultuurfabriek’

De bibliotheek is een belangrijke culturele voorziening voor ontdekking, ontwikkeling en


SOCIAAL PERSPECTIEF

ontmoeting. Wij willen dat deze als laagdrempelige voorziening blijft bestaan. We verwachten groei naar een eigentijdse voorziening, een bibliotheek 3.0. In onze ogen is dat een ‘cultuurfabriek’, een knooppunt van kennis met een uitgebreide informatie functie, de balie van de gemeente, daghoreca en sociale media in één. Compleet met een eigentijdse financiering, waarvan het particuliere geld deel van is. Progressief Oegstgeest zet in op samenwerking met andere culturele voorzieningen, zoals ‘K & O’ en diverse verenigingen, in deze ‘cultuurfabriek’. .

Samenwerking, eigen kracht en ondersteuning

De gemeente krijgt er de komende jaren vele taken bij die nu nog door Rijk en Provincie worden uitgevoerd. De gemeente zal dan samen met de hulpvrager gaan bepalen welke hulp nodig is en dat direct regelen. De keerzijde is dat de portemonnee niet één op één wordt overgeheveld. We staan dus voor de keus: minder of anders. Als het aan ons ligt kan minder altijd nog! Progressief Oegstgeest zet in op anders: zoveel mogelijk uitgaan van eigen kracht, mantelzorg en sociale netwerken. Omdat we willen dat dit succesvol is, zullen zij ondersteund moeten worden door professionals. Deze nieuwe aanpak vraagt zowel van de inwoners als de professionals de nodige aanpassingen. Degene die ondersteuning nodig heeft kijkt naar wat hij of zij zelf kan en wat het sociale netwerk kan doen. Familie, vrienden of buren kunnen bijvoorbeeld helpen bij het doen van boodschappen, kleine klusjes, het vervoer naar de huisarts of de fysiotherapeut of bij het invullen van formulieren. Bij onvoldoende of ontbrekende ondersteuning willen wij dat de gemeente in overleg met de aanvrager professionele hulp organiseert. Progressief Oegstgeest gaat uit van gemeenschappelijke voorzieningen als het kan en maatwerk als het moet. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de aanvrager te maken krijgt met één en dezelfde contactpersoon. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die eenvoudig kunnen aanvragen en vlot kunnen worden geholpen. Deze ondersteuning kan op alle gebieden van toepassing zijn: werk, wonen, zorg en ontspanning. Hierbij willen wij dat de vele welzijns- en zorgorganisaties die in onze gemeente actief zijn hun krachten bundelen en actief gaan samenwerken. Progressief Oegstgeest wil een goede ondersteuning van mantelzorgers door organisaties die professionele ondersteuning bieden en die hun belangen behartigen. Hoe goed ook geregeld, er kan altijd iets mis gaan. Wij vinden dat er een onafhankelijke ombudsman moet komen voor iedereen die ondersteuning via de gemeente ontvangt en/of geeft.

Financiële ondersteuning

De gemeente krijgt de komende jaren extra geld voor bestrijding van armoede. Wij willen dit geld ook daadwerkelijk voor dit doel inzetten. Wie schulden heeft moet één makkelijk loket binnen de gemeente hebben en vlot geholpen kunnen worden. Kinderen in armoede situaties krijgen daarbij voorrang. Progressief Oegstgeest wil dat de gemeente bij elke aanvraag om inkomensondersteuning samen met de aanvrager bekijkt op welke wijze hij of zij een bijdrage kan leveren aan de samenleving om daarmee een mogelijk sociaal isolement te voorkomen.

4


RUIMTELIJK en ECONOMISCH PERSPECTIEF

Progressief Oegstgeest wil duurzaam met de bebouwde en onbebouwde ruimte omgaan en daarbij de belangen van haar gebruikers (inwoners, ondernemers) zorgvuldig wegen. Met ons ruimtelijk perspectief geven wij daar inhoud aan. Daarbij hanteren we drie principes: - het versterken van de ruimtelijke samenhang met voldoende ruimte voor mens en dier, - meer aandacht voor duurzame economie en gezonde leefomgeving, - vermogen om in te spelen op veranderende behoeften. We willen ruimte die inspireert én prikkelt en die flexibel genoeg is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en de behoeften van de Oegstgeester samenleving. Dit betekent dat ons ruimtelijk perspectief zich richt op een levendige ruimtelijke omgeving en het gebruik daarvan voor wonen, werken en recreëren.

Leefbaarheidplan

Wij willen zowel de inwoners als zij die hier alleen werken meer betrekken bij wat er speelt in hun directe omgeving. Daarom willen we jaarlijks afspraken met elkaar maken over wat er ruimtelijk beter of anders zou moeten en hoe en wanneer we dit gezamenlijk gaan aanpakken. Dat kan gaan over gewenste verbeteringen als: slimmere fietsroutes, veiliger wegen, verbeteren van de toegankelijkheid van de woonwijk, energiebesparing en geluidsoverlast. Het kan ook gaan over de beschikbaarheid van voldoende goede en betaalbare (huur)woningen en het structureel aanpakken en stimuleren van onderhoud aan de bestaande woningen om verval te voorkomen. Dit leggen we vast in het leefbaarheidplan. Doel van dit leefbaarheidplan is het behoud en versterken van wat we waardevol vinden.

Concrete nieuwe plannen

Versterken ruimtelijke samenhang rond A44. Door hun ligging ten westen van de A44 liggen de wijken Buitenlust en Nieuw Rhijngeest geïsoleerd van de rest van ons dorp. De samenhang willen we versterken door het verbeteren of uitbreiden van de toegankelijkheid door bijvoorbeeld een tunnelverbinding. De plannen zijn er, nu gaat het erom de uitvoering voortvarend in gang te zetten. Versterk kwaliteit leefomgeving. We willen zichtbare kwaliteitsimpulsen: groen, fleurige plantenbakken aan lantaarnpalen bij winkelcentra en wijktoegangen én meer en/of betere spel- en speelruimten. De bermen bij de Leidsestraatweg zijn een mooi voorbeeld van wat er kan. Minder geluidhinder. De A44 is een bron van geluidsoverlast. Wij willen onderzoek naar de mogelijke aanpak van deze geluidsgevoelige situatie ter hoogte van de Grunerie-buurt, het MEOB-terrein en Nieuw Rhijngeest, door bijvoorbeeld de strook langs de A44 bij het MEOBterrein te bebouwen met gesloten (groene) gevel dijkwoningen en kleinschalige bedrijfsruimten. Geluidhinder van vliegtuigen willen we blijven meten. De meetpunten blijven daarom behouden.


RUIMTELIJK en ECONOMISCH PERSPECTIEF

Park Hofbrouck. Het bestaande parkachtig gebied aan de Hofdijck-Hofbrouckerlaan willen we behouden en opwaarderen tot een groene kwaliteitsparel, met beheer door een aparte stichting, vereniging of openbaar rechtspersoon (voorbeeld in dit verband is Park Rusthoff in de gemeente Teylingen). In dit park komen (moes)tuinen voor schoolkinderen. Klinkerbergerplas. De Klinkerbergerplas kan aantrekkelijker worden (bijv. door levende muziek, eenvoudige dag horeca tijdens het seizoen). Wij willen onderzoek naar de mogelijkheden. Starters. Wij maken ons in de gemeenteraad sterk voor starters op de woningmarkt. De bestaande regeling is daarvoor te beperkt. Op initiatief van Progressief Oegstgeest is gezocht naar andere mogelijkheden. De uitkomst is het Starters Participatie Fonds, een fonds waarin de financiële risico’s gedeeld worden. In de komende raadsperiode willen wij dat dit Starters Participatie Fonds uitgewerkt en operationeel wordt. Tijdelijk gebruik braakliggende terreinen. Het MEOB-terrein aan de Haarlemmerstraatweg en gedeelten van Nieuw Rhijngeest wachten op betere tijden. In de tussentijd kunnen deze terreinen benut worden. Progressief Oegstgeest heeft hiervoor veel ideeën voorgesteld, zoals volkstuinen, het planten van snel groeiende gewassen voor groene energie en van bijvriendelijke gewassen om de bijenpopulatie te versterken. Een mooi begin is gemaakt met de biodiversiteittuin’ Vrij Groen’. Het wordt tijd dat we hiermee aan de slag gaan. Progressief Oegstgeest neemt het initiatief om het MEOB-terrein tijdelijk te bestemmen als zonnekrachtcentrale. Nieuw elan voor Nieuw Rhijngeest. De ontwikkeling van de woningbouw in Nieuw Rhijngeest loopt fors achter op de planning. Deels te wijten aan de tegenslag op de huizenmarkt maar ook aan de aanpak die niet meer van deze tijd is. Wij willen een nieuwe strategie die beter aansluit bij de huidige woonbehoefte en vernieuwende initiatieven (huur met koop op termijn, uitbreidbaar bouwen). Dit vraagt creativiteit, vasthoudendheid en nieuwe vaardigheden. Progressief Oegstgeest vindt dat er veel redenen zijn om dit voortvarend te doen. Bijkomend voordeel is dat hiermee de lasten van de door de gemeente gedane voorinvesteringen verminderd worden.

Verkeer en openbaar vervoer

Aanpak knelpunten verkeer. Een aantal verkeersituaties vraagt om verbetering. De fietsnota is al twaalf jaar oud. Progressief Oegstgeest wil dat er een nieuwe plan komt waarin de bevindingen en aanbevelingen uit Fietsbalans®- 2 van de Fietsersbond worden opgenomen. Concrete verbeteringen zijn: fietspad Rhijnzichtweg richting Buitenlust vice versa ter plaatse van viaduct A44, fietspad Rhijnzichtweg noordzijde, kruising van de President Kennedylaan met de Irislaan / Eijsingabrug). Poelgeest en Nieuw Rhijngeest. De toegankelijkheid van de wijk Poelgeest wordt beter met een tweede brugverbinding. Uitvoering hiervan willen we voortvarend in gang zetten. Voor een betere ontsluiting van Nieuw Rhijngeest willen wij het kruispunt( Oude) Rijnsburger-

6


RUIMTELIJK en ECONOMISCH PERSPECTIEF

weg, Rijnzichtweg en de Floresstraat omvormen tot de Rotonde van de Landman (met de schoffel). Goed openbaar vervoer. De gemeente zal bij de provincie blijven aandringen op openbaar vervoer dat aansluit bij de behoefte, ook buiten ‘kantooruren’. De gemeente moet blijven bepleiten dat de plannen voor een hoogwaardig regionaal OV-net niet ten koste zullen gaan van de lokale bereikbaarheid per OV van woonwijken, winkelcentra en medische, sociale en culturele voorzieningen. Progressief Oegstgeest vindt het belangrijk dat het busvervoer dat de welzijns- en zorginstellingen verzorgen, zoals de bus van Van Wijckerslooth en de Boodschappenbus, blijft bestaan en waar noodzakelijk wordt uitgebreid. Goed openbaar vervoer is voor vele ouderen een basisvoorziening om in de samenleving te kunnen blijven meedoen.

Kinderen eerst

Wie aan kinderen denkt, denkt aan buiten spelen. De groene schoolpleinen en de Natuurspeelplaats zijn er met de inzet van Progressief Oegstgeest gekomen en het kan nog beter. Bij de (her)inrichting van straten, speeltuintjes, plantsoenen en parken zien we spelende kinderen als eerste gebruikers. Wij willen hen en de buurtbewoners daarom betrekken bij de herinrichting.

Sportaccommodaties

Sport is niet alleen een vrijetijdsbesteding , het is ook ontmoeting en een vorm van gezondheidszorg. Belangrijk voor een vitaal Oegstgeest. Veel Oegstgeestenaren sporten dan ook met plezier. Dat is fijn, want sport en beweging is goed voor jong en oud. Daarom is het belangrijk dat hiervoor genoeg gelegenheid is. Progressief Oegstgeest vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor voldoende basisvoorzieningen. Het beleid dient gericht te zijn op optimaal gebruik van de beschikbare voorzieningen voordat nieuwe voorzieningen worden aangelegd. Zo willen wij bijvoorbeeld de aanleg van kunstmatige speelvelden (bijv. kunstgras) mogelijk maken zodat het speelveld vaker en beter gebruikt kan worden. Zwemmen is de sport die een mens lang kan beoefenen, van jong tot zeer oud. Progressief Oegstgeest heeft de acties voor behoud van een eigen zwembad vanaf het begin gesteund. Een initiatiefvoorstel, van onder andere Progressief Oegstgeest, voor renovatie voor een periode van minstens 10 jaar is eind 2013 door de Raad aangenomen! Het zwembad moet doelmatig en duurzaam van opzet zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat de inwoners van Oegstgeest voor een sluitende exploitatie zorgen door een kostendekkende toegangsprijs te betalen. De gemeente voorziet in een vangnet voor degenen die dat niet kunnen betalen. Een ontmoetingsruimte is belangrijk voor een rijk verenigingsleven. Progressief Oegstgeest wil dat de gemeente actief stimuleert dat (semi)openbare ruimtes, tegen redelijke kosten toegankelijk zijn voor de activiteiten van clubs, verenigingen en groepen.


RUIMTELIJK en ECONOMISCH PERSPECTIEF

Lokale economie

Progressief Oegstgeest nodigt ondernemers uit om in Oegstgeest te investeren. Midden- en kleinbedrijf en de middenstand zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en dragen daardoor bij aan de leefbaarheid van Oegstgeest. Net zoals de grotere bedrijven als Avery Dennison, Nalco, Rivierduinen en de bedrijven in het Bio Sciencepark. De omschakeling naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers, groot en klein en levert nieuwe werkgelegenheid op. Progressief Oegstgeest wil dat de gemeente hierin actief opereert door hiervoor de voorwaarden te scheppen. Wij willen groene en innovatieve koplopers alle kansen bieden en de overstap naar duurzame bedrijvigheid stimuleren door in te zetten op toepassing van duurzame energie en energiebesparing. Oegstgeest krijgt extra financiële middelen om de werkloosheid onder jongeren te verminderen. Progressief Oegstgeest wil dat de gemeente in samenwerking met plaatselijke ondernemers zich sterk maakt voor leerbanen zodat jongeren een start op de arbeidsmarkt kunnen maken. De werkvoorziening voor mensen met een arbeidshandicap verandert. Zo verdwijnt de sociale werkvoorziening na 2014. In plaats daarvan moeten deze mensen met een beperking in gewone bedrijven een baan vinden. In gesprek met plaatselijke ondernemers zal de gemeente zich hiervoor inzetten. Dat het kan bewijst de komst van een sociale buurtsuper naar Poelgeest. Wat hierbij van groot belang is, is de kennis en ervaring van de kringloopwinkel ‘Het Warenhuis’ en de sociale werkvoorziening ‘de Maregroep’. Deze kennis moet behouden blijven. Progressief Oegstgeest wil dat de gemeente bij haar aanbestedingen meeweegt hoeveel banen voor arbeidsgehandicapten de aanbieder kan leveren. Wij willen dat de gemeente ook zelf bekijkt of ze arbeidsplaatsen beschikbaar heeft voor mensen met een beperking. Bij aanbesteding door de gemeente weegt duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zwaar mee. Naast betaalde banen vervult vrijwilligerswerk een belangrijke functie. Ook deze vorm van werk geeft structuur, betekenis en eigenwaarde. Het kan een stap zijn op weg naar betaald werk, het heeft maatschappelijke betekenis, het is nodig of het is gewoon leuk.

foto’s Anki Tan @ 2013 (blz. 8), Guido Bekink @ 2008 (voetprint) en Remko Veenstra @ 2012 (blz. 1)

8


GEMEENTEHUIS OP ORDE

Onze gemeentelijke democratie is van grote waarde. Het is belangrijk dat de inwoners de gemeente vertrouwen, juist nu, in tijden van grote veranderingen. Hiervoor zijn een goed functionerende en integere gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie een harde voorwaarde. Daarbij geldt vertrouwen is goed, toch is vertrouwen en verantwoording beter. Integriteit en transparantie horen bij elkaar! De gemeente zoekt vooraf instemming voor het te voeren beleid en informeert de inwoners over wat er wel en wat er niet is bereikt en wat dat heeft gekost. Wij willen dat de gemeente hierbij veel meer gebruik maakt van sociale media (Facebook, Twitter, Youtube, etc.) voor interactie met de inwoners.

Bedrijfsvoering en organisatie

Progressief Oegstgeest wil dat de gemeente goede dienstverlening blijft leveren aan haar inwoners. Daarvoor willen wij energieke ambtenaren die in staat zijn om goed en helder te communiceren en bij wie dienstbaarheid centraal staat. Hiervoor willen wij een personeelsbeleid dat past bij deze werkwijze . Met ambtenaren welke voorbereid zijn om in te spelen op veranderende situaties. Soms zal het daarbij nodig zijn om tijdelijk externe adviseurs te betrekken. Om het nieuwe takenpakket dat vanuit het Rijk naar de gemeente wordt overgeheveld goed aan te kunnen is het noodzakelijk dat de gemeenteraad voldoende budget en ondersteuning door de gemeentelijke organisatie krijgt.

Samenwerken of samengaan?

De gemeente heeft vele samenwerkingsverbanden met de omliggende gemeenten. Progressief Oegstgeest wil deze samenwerkingsverbanden onderzoeken of zij stuk voor stuk nog het beoogde resultaat opleveren, hoe de raad invloed kan uitoefenen en hoe de verantwoording is geregeld. Oegstgeest staat voor een belangrijke keuze: samenwerken of samengaan. Wij zetten in op behoud van de identiteit en uitstraling van het gebied Oegstgeest, passend bij het dorpse karakter. Progressief Oegstgeest vindt dat versterkte samenwerking met Leiden hierbij het meeste voor de hand ligt. Het belang van het onderwerp is zo groot dat Progressief Oegstgeest wil dat de inwoners zich hierover in een referendum kunnen uitspreken.

Portemonnee op orde

Progressief Oegstgeest vindt een degelijk en betrouwbaar financieel bestuur belangrijk. Hiervoor moeten we goed in beeld hebben wat de inkomsten zijn van Oegstgeest en waaraan we ons geld uitgeven. De komende jaren zullen een financiële uitdaging met zich meebrengen: naast bestaande verplichtingen zorgt het regeringsbeleid voor nieuwe taken èn voor bezuinigingen. Nu is nog niet te overzien wat dit betekent voor de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Hoe om te gaan met deze onzekerheden en de risico’s zal helder in kaart moeten worden gebracht.


GEMEENTEHUIS OP ORDE

Progressief Oegstgeest wil dat er een openbaar subsidieregister komt waarin transparant wordt gemaakt hoe met gemeentegeld wordt omgegaan. Ook ‘verborgen subsidies’, bijvoorbeeld in de vorm van onderhoudswerkzaamheden voor een bepaalde sportclub, zullen daarin vermeld moeten staan. Progressief Oegstgeest volgt het voorstel van de Sportraad om de kosten van de sportaccommodaties om te slaan per lid van een sportvereniging in plaats van per vereniging, om de kleine verenigingen niet de dupe te laten zijn. Realisme is voor ons de basis voor de gemeentelijke financiën. Om die reden heeft Progressief Oegstgeest begin 2013 mede aangestuurd op het aantreden van een nieuw college, waarin de Progressief Oegstgeest wethouder verantwoordelijk is voor de portefeuille financiën. De financiële organisatie en positie van Oegstgeest moet verbeteren. Dat proces is net begonnen en verdient het om afgemaakt te worden. Om de portemonnee op orde te krijgen zullen we goed moeten bedenken waaraan en hoe we ons geld willen uitgeven. Soms lukt dat door slimmer te zijn, door zaken “in één keer goed” te doen. Soms door meer met minder te doen, door duidelijk te zijn (dat voorkomt vragen / klachten). Vaak door andere wegen te bewandelen. Wat inwoners van Oegstgeest net zo goed of beter kunnen, moeten we als gemeente niet willen doen. Progressief Oegstgeest ziet mogelijkheden om zaken anders aan te pakken, bijvoorbeeld door middel van “verbonden participatie”, waardoor inwoners mede-eigenaar worden van bepaalde voorzieningen. Wat we ook doen, eerst de poen! Wat we bedoelen is dat er voor elke nieuwe activiteit een gezonde financiële dekking moet zijn waarbij ook rekening gehouden wordt met risico’s. Progressief Oegstgeest is zich bewust dat het in de huidige economische situatie nodig is keuzes te maken. We laten ons daarbij leiden door onze kernwaarden: duurzaam, sociaal en lokaal. Progressief Oegstgeest staat voor een beter milieu en wil mensen in de positie brengen om hun leven naar vermogen in eigen hand te nemen. We zullen blijven knokken voor wat kwetsbaar is!

Stem 19 maart 2014 Progressief Oegstgeest!

dé lokale partij waarin PvdA, GroenLinks en de andere progressieven samenwerken!

www.progressiefoegstgeest.nl

10

Pro verkiezingsprogramma 2014 2018%20(def3) printer  

http://webdog.progressiefoegstgeest.nl/files/PrO-verkiezingsprogramma_2014-2018%20(DEF3)-printer.pdf

Pro verkiezingsprogramma 2014 2018%20(def3) printer  

http://webdog.progressiefoegstgeest.nl/files/PrO-verkiezingsprogramma_2014-2018%20(DEF3)-printer.pdf

Advertisement