Page 1

Partijgenoten, dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten, Welkom bij Progressief Oegstgeest, bij dit 20-jarige jubileum, bij deze nieuwjaarsreceptie en de start van onze campagne. (We zijn een zuinige partij dus doen alles tegelijk). Mag ik beginnen met een vraag? De hoeveelste nieuwjaarsreceptie van 2014 is dit eigenlijk voor u? 1e, 2e, 3e of meer? De afgelopen weken ben ik bij zeker drie van deze bijeenkomsten in Oegstgeest geweest. Op het gemeentehuis, bij vv UDO en bij het PVOO. Nou, de politiek leeft kan ik zeggen, met zorgen en met kansen. Maar zeker met een positiever beeld van Oegstgeest dan de afgelopen jaren. Natuurlijk, mensen hebben nog zorgen over de toekomst. Zorgen om henzelf, hun kinderen, hun ouders, hun bedrijf maar om hun dorp nemen de zorgen af. Mensen beginnen zich te realiseren dat ze niet zonder overheid kunnen, dat de overheid er toe doet. Tegelijkertijd breekt bij de overheid het inzicht door dat we niet zonder de burger kunnen. We hebben elkaar nodig. PrO werkt vanuit dit perspectief. Wij zeggen dan ook; de gemeente kan het niet alleen. We kunnen niet zonder de kennis en ervaring van onze inwoners. Sterker nog, alleen met elkaar hebben we genoeg kracht, talent, creativiteit en vindingrijkheid. Onze kracht als Oegstgeest zit in de verscheidenheid. Wij vertrouwen in de krachten van


onderaf en in een gemeente die faciliteert, meewerkt en zelfredzaamheid stimuleert. Maar we willen ook dat iedereen in Oegstgeest mee KAN blijven doen. Wie niet zelf kan krijgt een hand toegestoken. En wie een hand over heeft, kan die uitsteken. Met elkaar kunnen we dat waarmaken, ieder op de manier die bij haar of hem past. De gemeente van Progressief Oegstgeest, zoals wij er van PrO naar kijken, is er voor haar inwoners, ze laat hen niet vallen en biedt een vangnet als het echt nodig is. Daar gaan wij voor! Dit sluit aan op de wensen van onze inwoners. Men is positief over de initiatieven die de afgelopen tijd zijn ontstaan zoals het Dorpslab, het Repair Cafe, de Civil Society Club, Vrij Groen en Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest. Veel mensen weten ook dat PrO en haar vorige wethouders aan de basis hiervan hebben gestaan. Men weet dat de “Toekomstvisie 2020, ‘Oegstgeest in beweging’” op initiatief van PrO tot stand is gekomen. Ook weet men hoe de vorige PrO-wethouder er, met nadrukkelijke steun van de fractie, in is geslaagd om voor NRG een aangepaste overeenkomst met de projectontwikkelaar te realiseren. Waardoor diezelfde projectontwikkelaar er financieel belang bij kreeg de bouw weer op gang te brengen. Daarom is het flauw van de VVD dat ze op pagina 6 van haar verkiezingsprogramma dit affiche hebben gezet. Want, dames en heren, ik kan u bij deze verklappen dat de vorige PrO-wethouder Lia de


Ridder, niet stiekem en achter ieders rug om, lid van de VVD is geworden. Mensen weten, en voor zover ze het nog niet weten, dan komen ze daar de komende weken wel achter, dat PrO, mede door de komst van onze wethouder Johanna Haanstra, er het laatste jaar keihard aan werkt om de financiële en organisatorische situatie van ons gemeentehuis op orde te brengen en men heeft daar waardering voor. Niet voor niets was Johanna de enige wethouder die door de voorzitter van de PVOO in zijn nieuwjaarspeech met naam en toenaam werd aangehaald. Ook merk ik onder de bevolking waardering voor het feit dat wij de stap hebben gezet naar LO. En regelmatig hoor ik ook vanuit beide fracties de opmerking “hadden we dat maar eerder gedaan”. Ondanks verschillen, zoals bijv. in de discussie over de bestuurlijke toekomst van ons dorp en enkele ruimtelijke vraagstukken, staat LO op punten dichter bij ons dan de VVD. Kortom, wij staan voor wat we de afgelopen 4 jaar, herstel, de afgelopen 20 jaar voor Oegstgeest hebben gedaan. Wij staan voor wat we nu voor Oegstgeest doen en wij staan voor wat wij als progressieve lokale partij nog voor Oegstgeest kunnen betekenen. Wat willen we Oegstgeest in de komende jaren bieden? In ons verkiezingsprogramma, dat wij i.t.t. de landelijke partijen die in de Oegstgeester gemeenteraad opereren, als progressieve lokale partij natuurlijk van de eerste tot de laatste regel zelf hebben geschreven, noemen we: 1. Ons sociaal perspectief 2. Ons ruimtelijk en economisch perspectief en 3. Ons huis op orde


Sociaal perspectief Oegstgeest krijgt er veel taken bij die nu nog door rijk en provincie worden uitgevoerd. De gemeente zal samen met de hulpvrager moeten gaan bepalen welke hulp nodig is en dat direct regelen en dat met minder middelen dan er voorheen beschikbaar waren. We moeten dus kiezen: minder of anders. Wij zeggen: minder kan altijd nog. Dus zetten we in op anders. Zoveel mogelijk uitgaan van eigen kracht, mantelzorg en sociale netwerken. Maar met goede ondersteuning van professionals. Pas bij onvoldoende of ontbrekende ondersteuning willen we dat de gemeente i.o.m. de aanvrager professionele ondersteuning organiseert. Belangrijk voor ons is dat de aanvrager te maken krijgt met een en dezelfde contactpersoon. Bij aanvragen om inkomensondersteuning willen we met de aanvrager bekijken hoe voorkomen kan worden dat zij in een sociaal isolement vallen. De extra middelen voor armoedebestrijding moeten daar ook daadwerkelijk voor worden ingezet met speciale aandacht voor kinderen. Over de jeugd stelt PrO dat zij voor ons geen overlast of veiligheidsrisico zijn zoals sommige partijen wel eens willen doen geloven. We willen dus voorzetting en uitbouw van de kindergemeenteraad, goed jeugd- en jongerenwerk en samenwerking tussen aanbieders van jeugdzorg bevorderen zodat ook hier indien nodig voor het kind en/of het gezin een eigen plan van aanpak en eigen contactpersoon komt. De bibliotheek moet niet alleen worden behouden maar ook uitgebreid worden tot een knooppunt van kennis en cultuur. Een “Cultuurfabriek� met meerdere culturele voorzieningen en een eigentijdse financiering.


Ruimtelijk en economisch perspectief Voor Progressief Oegstgeest staat duurzaamheid voorop. We maken ons niet alleen voor de huidige inwoners druk maar ook om wat we aan onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen achter laten. Drie principes: - Versterken ruimtelijke samenhang met voldoende ruimte voor mens en dier. Onder meer door het opstellen met inwoners van leefbaarheidsplannen, het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving en de versterking van de samenhang van Buitenlust en NRG met de rest van Oegstgeest en de tweede brugverbinding in Poelgeest. - Meer aandacht voor en ondersteuning van ondernemingen naar duurzame bedrijvigheid door gebruikmaking van duurzame energie en energiebesparing door bijv. het braakliggende MEOBterrein al dan niet tijdelijk in te zetten als zonnekrachtcentrale, inzet van de extra financiele middelen om werkloosheid onder jongeren te bestrijden door leerbanen bij Oegstgeester ondernemingen te stimuleren. En meer aandacht voor een gezonde leefomgeving. Onder meer door het verminderen van geluidsoverlast. - Vermogen om in te spelen op veranderende behoeften. Wij willen ruimte die inspireert EN prikkelt en die flexibel genoeg is om zich aan te passen aan veranderende behoeften en omstandigheden van de Oegstgeester gemeenschap.


Gemeentehuis op orde In tijden van onzekerheid en grote veranderingen hechten de inwoners van Oegstgeest aan een goed functionerende en integere gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie, zo laat men mij te pas en te onpas weten. Vertrouwen wil men wel geven maar men wil ook verantwoording. Integriteit en transparantie horen bij elkaar!! Daar zijn het laatste jaar flinke stappen in gezet maar waakzaamheid blijft geboden. Meer verantwoording is mogelijk met gebruik van de sociale media en online interactie met de inwoners. Daarom wil Oegstgeest naar een Openbaar Subsidieregister waarin duidelijk wordt hoe met het gemeentegeld wordt omgegaan. Sportclubs zijn bereid solidair met elkaar te zijn en naar draagkracht (obv het aantal leden) hun steentje bij te dragen aan de noodzakelijke bezuinigingen. Maar dan wil men wel weten waar het geld aan wordt uitgegeven. Die wens steunen wij. Dames en heren, Progressief Oegstgeest is zich bewust dat het in de huidige economische situatie nodig is keuzes te maken. Wij zullen ons daarbij leiden door onze vertrouwde kernwaarden: duurzaam, sociaal, lokaal. Progressief Oegstgeest staat voor een beter milieu en wil mensen in positie brengen en houden om hun leven naar vermogen in eigen hand te nemen. Wij blijven knokken voor wat kwetsbaar is!!

Inleiding%20campagne%202014  
Inleiding%20campagne%202014  

http://webdog.progressiefoegstgeest.nl/files/inleiding%20campagne%202014.pdf

Advertisement