Page 1

[

ƒ√§∞ °π∞ °∫∞ƒ∞∑

[

ƒ√§∞ °π∞ ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞

[

ƒ√§∞ °π∞ µπ√ª∏Ã∞¡π∫√À™ Ãøƒ√À™


[ √È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ñ ¡¤Â˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÔÈfiÙËÙ·, ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È. ñ ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ROLOGREC, Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÚÔÏÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ñ π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1959 ·fi ÙÔÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ °ÎÈfiη Î·È ¤ÎÙÔÙ ·Ú¤¯ÂÈ ÏÔ‡ÛȘ, ¿ÚÙȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ÚÔÏ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ. ñ ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û ηÈÓÔ‡ÚȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ 1996 Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ROLOGREC Ì ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÔÙÂÏ› Ì›· ‰ڷȈ̤ÓË ‰‡Ó·ÌË Ì ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

[

Today needs in the field of security rolling shutters increase progressively. ñ New demands concerning quality, design and functionality are being shaped. ñ In such an environment ROLOGREC has a leading role because of its know-how in construction and installation of security rolling shutters. ñ The company was established in 1959 by Mr. George Giokas and ever since ROLOGREC offers rich, complete and practical solutions in all kinds of security rolling shutters. ñ The company moved to new premises in 1996, which contributed in its growth, and today ROLOGREC, having the latest technology equipment, constitutes a top company with high quality products and services.

2


[

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∫§∂π™∆√À ∆À¶√À ñ R 201 ª∂°∞§√ ºÀ§§√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ™ÂÏ›‰· ñ R 202 ∞¡∆π∆∂¶∂™∆∞ ºÀ§§√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÂÏ›‰· ñ R 203 ¶√ª¶∂ ºÀ§§√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ™ÂÏ›‰· ñ R 204 ªπ∫ƒ√ ºÀ§§√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ™ÂÏ›‰· ñ R 301 ∞§√Àªπ¡π√À ºÀ§§√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÂÏ›‰·

5 6 7 8 9

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∞∆ƒ∏∆∞ ñ R 151 ª∂°∞§√ ºÀ§§√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ™ÂÏ›‰· 11 ñ R 152 ∞¡∆π∆∂¶∂™∆∞ ºÀ§§√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ™ÂÏ›‰· 12 ñ R 153 ¶√ª¶∂ ºÀ§§√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ™ÂÏ›‰· 13 ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∫∆Àø∆∞ ñ R 101 ªπ∫ƒ√ ª∞∆π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÂÏ›‰· 15 ñ R 102 ª∂™∞π√ ª∞∆π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ™ÂÏ›‰· 16 ñ R 103 ª∂°∞§√ ª∞∆π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ™ÂÏ›‰· 17 ª∏Ã∞¡π™ª√π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÂÏ›‰· 18

∆√ª∂™ °π∞ ∆∏¡ ∆√¶√£∂∆∏™∏ ƒ√§ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÂÏ›‰· 19

[

¶√π∫π§π∞ Ãøª∞∆ø¡ ªÂ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ RAL, Ë ROLOGREC, ·Ú¤¯ÂÈ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙÔ¯‹ ÁÈ· ¯ÚÒÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜!

3


[1]

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∫§∂π™∆√À ∆À¶√À

ƒÔÏ¿ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· Áηڿ˙, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·,

∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË

‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜

‹ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙË.

¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚ÔÏ‹

™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ¿ÍÔÓ˜, Ô‰ËÁÔ‡˜, ÎÔ˘ÙÈ¿

ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜.

Î¿Ï˘„˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·

¶·Ú¤¯Ô˘Ó ̤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˘„ËÏ‹

Ù˘ οı ηٷÛ΢‹˜.

·ÈÛıËÙÈ΋.

µ¿ÊÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο Û ÌÂÁ¿ÏË

∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓË

ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.

Ï·Ì·Ú›Ó· ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi 0,6 mm ¤ˆ˜ 1 mm ‹ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ (¡Ô 301).

4


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∫§∂π™∆√À ∆À¶√À

R 201 ª∂°∞§√ ºÀ§§√

11 cm

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Áηڿ˙, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

1.3 cm

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¶§∞∆√™

˾ê

¶∞Ã√™

R 201

ªÂÁ¿ÏÔ Ê‡ÏÏÔ

°·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓË Ï·Ì·Ú›Ó·

1.3 cm

11 cm

0.6 mm - 1 mm

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC. ñ ¶Ï·ÛÙÈÎfi Ù˙·Ì¿ÎÈ.

ñ ¶Ï·ÛÙÈο ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ·fi ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

ñ √‰ËÁfi˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô Î·È ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.

5


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∫§∂π™∆√À ∆À¶√À

R 202 ∞¡∆π∆∂¶∂™∆∞ ºÀ§§√ 7.5 cm

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Áηڿ˙, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

1.7 cm

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¶§∞∆√™

˾ê

¶∞Ã√™

R 202

∞ÓÙÈÙÂ¤ÛÙ· ʇÏÏÔ

°·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓË Ï·Ì·Ú›Ó·

1.7 cm

7.5 cm

0.6 mm - 0.9 mm

ñ ¶Ï·ÛÙÈο ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ·fi ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ.

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

6

ñ √‰ËÁfi˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô Î·È ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∫§∂π™∆√À ∆À¶√À

R 203 ¶√ª¶∂ ºÀ§§√

7.0 cm

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Áηڿ˙, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

2.1 cm

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¶§∞∆√™

˾ê

¶∞Ã√™

R 203

¶ÔÌ¤ ʇÏÏÔ

°·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓË Ï·Ì·Ú›Ó·

2.1 cm

7 cm

0.6 mm - 0.9 mm

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC.

ñ ¶Ï·ÛÙÈο ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ·fi ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

ñ √‰ËÁfi˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô Î·È ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.

7


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∫§∂π™∆√À ∆À¶√À

R 204 ªπ∫ƒ√ ºÀ§§√

8.0 cm

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Áηڿ˙, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

1.0 cm

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¶§∞∆√™

˾ê

¶∞Ã√™

R 204

ªÈÎÚfi ʇÏÏÔ

°·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓË Ï·Ì·Ú›Ó·

1.0 cm

8 cm

0.7 mm

ñ ¶Ï·ÛÙÈο ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ·fi ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ.

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

8

ñ √‰ËÁfi˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô Î·È ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∫§∂π™∆√À ∆À¶√À

R 301 ∞§√Àªπ¡π√À ºÀ§§√ 8.0 cm

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Áηڿ˙, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

2.1 cm

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¶§∞∆√™

˾ê

¶∞Ã√™

R 301

∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ʇÏÏÔ

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

2.1 cm

8 cm

1.5 mm

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC.

ñ ¶Ï·ÛÙÈο ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ·fi ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ.

ñ √‰ËÁfi˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô Î·È ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.

9


[2]

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∞∆ƒ∏∆∞

ƒÔÏ¿ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ™˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓË Ï·Ì·Ú›Ó· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È 0,9 mm ‹ 1 mm.

10

∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ‹ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙË. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ¿ÍÔÓ˜, Ô‰ËÁÔ‡˜, ÎÔ˘ÙÈ¿ Î¿Ï˘„˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ οı ηٷÛ΢‹˜. µ¿ÊÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∞∆ƒ∏∆∞

R 151 ª∂°∞§√ ºÀ§§√ ¢π∞∆ƒ∏∆√ 11 cm

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

1.3 cm

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¶§∞∆√™

˾ê

¶∞Ã√™

R 151

ªÂÁ¿ÏÔ Ê‡ÏÏÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ

°·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓË Ï·Ì·Ú›Ó·

1.3 cm

11 cm

0.9 mm - 1 mm

ñ ¶Ï·ÛÙÈο ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ·fi ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ.

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

ñ √‰ËÁfi˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô Î·È ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.

11


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∞∆ƒ∏∆∞

R 152 ∞¡∆π∆∂¶∂™∆∞ ºÀ§§√ ¢π∞∆ƒ∏∆√ 7.5 cm

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

1.7 cm

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¶§∞∆√™

˾ê

¶∞Ã√™

R 152

∞ÓÙÈÙÂ¤ÛÙ· ʇÏÏÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ

°·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓË Ï·Ì·Ú›Ó·

1.7 cm

7.5 cm

0.9 mm - 1 mm

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC.

ñ ¶Ï·ÛÙÈο ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ·fi ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

12

ñ √‰ËÁfi˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô Î·È ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∞∆ƒ∏∆∞

R 153 ¶√ª¶∂ ºÀ§§√ ¢π∞∆ƒ∏∆√ 7.0 cm

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

2.1 cm

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¶§∞∆√™

˾ê

¶∞Ã√™

R 153

¶ÔÌ¤ ʇÏÏÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ

°·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓË Ï·Ì·Ú›Ó·

2.1 cm

7 cm

0.9 mm - 1 mm

ñ ¶Ï·ÛÙÈο ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ·fi ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ.

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

ñ √‰ËÁfi˜ Ì ϿÛÙÈ¯Ô Î·È ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.

13


[3]

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∫∆Àø∆∞

ƒÔÏ¿ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ì·‡ÚÔ ‹ Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓÔ Û›‰ËÚÔ º 8 mm. H ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ‹ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙË.

14

™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ¿ÍÔÓ˜, Ô‰ËÁÔ‡˜, ÎÔ˘ÙÈ¿ Î¿Ï˘„˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ οı ηٷÛ΢‹˜. µ¿ÊÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ.


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∫∆Àø∆∞

R 101 ªπ∫ƒ√ ª∞∆π ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¢π∞™∆∞™∂π™ ƒ√ªµ√À

R 101

ªÈÎÚfi Ì¿ÙÈ

ª·‡ÚÔ˜ ‹ Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ Û›‰ËÚÔ˜ º8

7 cm x 5 cm

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

15


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∫∆Àø∆∞

R 102 ª∂™∞π√ ª∞∆π ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

À§π∫√

¢π∞™∆∞™∂π™ ƒ√ªµ√À

R 102

ªÂÛ·›Ô Ì¿ÙÈ

ª·‡ÚÔ˜ ‹ Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ Û›‰ËÚÔ˜ º8

14 cm x 9 cm

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

16


[

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¢π∫∆Àø∆∞

R 103 ª∂°∞§√ ª∞∆π ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

∆À¶√™

¶∂ƒπ°ƒ∞º∏

R 103

ªÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÙÈ

À§π∫√

¢π∞™∆∞™∂π™ ƒ√ªµ√À

ª·‡ÚÔ˜ ‹ 17 cm x 11.5 cm Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ Û›‰ËÚÔ˜ º8

ñ ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÊ›Ï ÚÔÏÔ‡ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÂÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô ·fi PVC. ñ √‰ËÁfi˜ ·Ïfi˜.

17


[

ª∏Ã∞¡π™ª√π

[

ªË¯·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· Û˘ÚfiÌÂÓ˜ ı‡Ú˜ ÔÈÎȷ΋˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. °È· fiÚÙ˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ·fi 300 kg ¤ˆ˜ 5000 kg.

[

ªË¯·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˜ ı‡Ú˜ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈÎÔ› Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›. π‰·ÓÈÎÔ› ÁÈ· ÌÔÓfiÊ˘ÏϘ Î·È ‰›Ê˘ÏϘ fiÚÙ˜.

[

ª¿Ú˜ ÊÚ·Á‹˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi 2 m ¤ˆ˜ 6 m.

18


[

∆√ª∂™ °π∞ ∆∏¡ ∆√¶√£∂∆∏™∏ ƒ√§ø¡

∆√¶√£∂∆∏™∏ ™∏ª∞πø¡

∆‡ÏÈÁÌ· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰ÔοÚÈ.

∆‡ÏÈÁÌ· οو ·fi ÙÔ ‰ÔοÚÈ.

∆‡ÏÈÁÌ· οو ·fi ÙËÓ ÔÚÔÊ‹.

∆‡ÏÈÁÌ· Â͈ÙÂÚÈÎfi.

∆√¶√£∂∆∏™∏ √¢∏°ø¡

∞fi ÙÔ›¯Ô Û ÙÔ›¯Ô.

∂ÛˆÙÂÚÈο ‹ Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘.

ñ °È· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, ÚfiÛıÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ôڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜.

19


PROFILMEDIA

[ ÕÚÁÔ˘˜ 27, KÔψÓfi˜ 104 44 Aı‹Ó· ∆ËÏ.: 210/51.54.731, 51.54.593, 51.54.113 Fax: 210/5129221 [ 27, Argous Str. Kolonos GR-104 44 Athens, Greece T e l . : +30 210/51.54.731, 51.54.593, 51.54.113 Fax: +30 210/5129221 www.rologrec.gr e-mail: info@rologrec.gr

Rologrec  
Rologrec  

Ρολά για γκαράζ, καταστήματα & βιομηχανικούς χώρους

Advertisement