Page 1

>

εταιρική επικοινωνία έντυπα & εκδόσεις υπηρεσίες διαδικτύου & πολυμέσα marketing οργάνωση συνεδρίων & ημερίδες ψηφιακές εκτυπώσεις & stands image holders εταιρική αρχιτεκτονική & εκθεσιακά περίπτερα

>

corporate communication brochures & publications internet services & multimedia marketing conventions organization & workshops digital prints & stands image holders corporate architecture & exhibition stands


ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ COMPANY PROFILE >

Στο μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο της επικοινωνίας, η πείρα και οι προηγμένες μέθοδοι τεχνολογίας μας συντροφεύουν. Με κινητήριο μοχλό την πολυετή εμπειρία στο χώρο των εκδόσεων και της διαφήμισης και επανδρωμένη με ένα άριστα καταρτισμένο προσωπικό, η εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας, PROFILMEDIA συνεχίζει δυναμικά την αποστολή της. Αντιλαμβάνεται την επικοινωνία όχι τόσο ως μια απλή διαδικασία αλλά περισσότερο σαν τον εμπλουτισμό του μέσου με το υλικό, τις ιδέες και τη δική σας συμμετοχή. Η PROFILMEDIA υπόσχεται και υλοποιεί την ελκυστική, καλαίσθητη, καλόγουστη και πετυχημένη προβολή της εταιρείας σας με πολλούς και ξεχωριστούς τρόπους. Η αποστολή της μια πρόκληση, το τελικό αποτέλεσμα μοναδικό!

>

Throughout our breathtaking journey in the world of communication, experience and advanced technology methods accompany us. With the perennial experience in the field of publications and advertisement as its driving force, manned with excellent proficient personnel, PROFILMEDIA continues dynamically its mission by providing integrated communication services. It perceives communication not as a simple process but more as the enrichment of media with the material, the ideas and your participation. PROFILMEDIA promises and implement its attractive, tasteful and successful promotion of your company in a wide distinct ways. Its mission; a challenge! The final result; unique!


1

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ CORPORATE COMMUNICATION

έτη Μελ

|

διασμ & σχ ε

ια κοινων ός επι

κής στρατηγικής. | Δημιουργία εταιρική

ς ταυτότ ητας. | Spot

&video

υασίες - διαφημιστικά δώρα. ation. | Συσκε communic r o o d t u O .| ing & bying Media plann

>

produc tio

Μελετούμε προσεκτικά και χαράζουμε το δρόμο της επιτυχίας της εταιρεία σας. Με βασικά υλικά τις δημιουργικές ιδέες και την αστείρευτη πηγή φαντασίας και ενέργειας μας, χτίζουμε την εταιρική σας ταυτότητα και δημιουργούμε μια γέφυρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εσάς και τους πελάτες σας. | Μελέτη & σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής. | Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας. | Spot &video production. | Media planning & buying. | Outdoor communication. | Συσκευασίες - διαφημιστικά δώρα.

>

n.

We carefully study and trace the route of success for your company. With creative ideas and our inexhaustible source of imagination and energy as basic materials, we build your corporate identity and create a bridge of collaboration and confidence between you and your customers. | Study and planning of communication strategy. | Creation of corporate identity. | Spot and video production. | Media planning & buying. | Outdoor communication. | Packaging - advertising gifts.

2|3


2 ν τυ δικά. | Έ | Περιο

ΕΝΤΥΠΑ & ΕΚΔΟΣΕΙΣ BROCHURES & PUBLICATIONS

r. | Εφημερίδες. | Ημερολόγια. | Επαγγελματικοί οδ λογοι. | Folde ηγοί. | N πα. | Κατά ewslet ter

>

Τα 20 και πλέον χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο των εκδόσεων, φωτογραφίζουν το παρελθόν, αξιοποιούν και οραματίζονται το παρόν και φαντάζονται μεθοδικά το μέλλον και μας καθιστούν τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη. Έντυπα με ποιότητα, σχεδιαστική αρτιότητα και δημιουργική φαντασία, γενικές και κλαδικές εκδόσεις, διαφημιστικές καταχωρίσεις που αφήνουν το δικό τους στίγμα στο χρόνο. Άλλωστε αυτό ισχύει από τη ρωμαϊκή εποχή μέχρι και σήμερα, «scripta manent» που έλεγαν και οι Ρωμαίοι δηλαδή τα «γραπτά μένουν». | Περιοδικά. | Έντυπα. | Κατάλογοι. | Folder. | Εφημερίδες. | Ημερολόγια. | Επαγγελματικοί οδηγοί. | Newsletters.

>

s.

More than 20 years of dynamic presence in the field of publications, picture the past, develop and plan the present and imagine methodically the future rendering us the most reliable partner. Brochures of high quality, design and creative imagination, general and sector-based publications, advertising that leave their own mark in time. As the Romans said, “scripta manent” meaning “written remain”; a phrase from the Roman era that still applies today. | Magazines. | Brochures. | Catalogues. | Folders. | Newspapers. | Calendars. | Professional Guides. | Newsletters.

4|5


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ INTERNET SERVICES & MULTIMEDIA

οσελίδων Φιλοξενία ιστ σελίδων. | σμός Ιστο | Σχεδια

>

. | Εφαρμογές πολυμέσων. | 3D. | Video wall

Γνωρίζουμε κάθε πτυχή και γωνιά του κόσμου του Διαδικτύου. Η δημιουργική διάθεση και φαντασία μας είναι το κλειδί που θα ανοίξει τις πύλες του διαδικτυακού τόπου και θα βάλει την εταιρεία σας σε μια σύγχρονη διάσταση. Οι δυνατότητες που μας προσφέρει η πληροφορική δε σταματούν εδώ. Πρωτοποριακές παρουσιάσεις πολυμέσων και video wall, καθώς και 3D εφαρμογές δίνουν μια νέα ώθηση στην εταιρική σας προβολή. | Σχεδιασμός ιστοσελίδων. | Φιλοξενία ιστοσελίδων. | Εφαρμογές πολυμέσων. | 3D. | Video wall παρουσιάσεις.

>

3

παρουσ ιάσεις.

We know each and every aspect of the world of Internet. Our creative attitude and imagination are the keys to unlock the gates of Internet and will introduce your company to a modern dimension. The possibilities offered by information technology do not stop here. Pioneering multimedia and video wall presentations as well as 3D applications give your company image a new impulse. | Web design. | Web hosting. | Multimedia applications. | 3D. | Video wall presentations. 6|7


4

MARKETING | Έρευν ες αγορ ώ

>

Ζούμε στην εποχή του Μarketing, μια εποχή γεμάτη προκλήσεις. Η PROFILMEDIA με προσοχή και στην τελευταία λεπτομέρεια, σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και μια πλούσια ποικιλία υπηρεσιών. Έρευνες αγορών, εναλλακτικά κανάλια διάθεσης των προϊόντων σας και μια πληθώρα συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα σημάνουν την αρχή μιας νέας περιόδου για την επιχείρησή σας. | Έρευνες αγορών. | Κανάλια διάθεσης. | Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

>

ν. | Καν άλια διά θεσης. | Συμβουλ ευτικές

We live in the Marketing era, an era full of challenges. PROFILMEDIA paying attention to every detail, provides you with complete solutions and a rich variety of services. Market researches, alternative distribution channels of your products and an abundance of consulting services could be the beginning of a new period for your company. | Market researches. | Distribution channels. | Consulting services.

υπηρεσίες.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ CONVENTIONS ORGANIZATION & WORKSHOPS

| Συνέ

>

Η PROFILMEDIA βρίσκεται πάντα στην καρδιά των μεγάλων γεγονότων. Οργανώνει συνέδρια, εταιρικές παρουσιάσεις και διάφορα events, σημεία αναφοράς για πρωτοτυπία, σχεδιασμό και οργάνωση. Γεγονότα που ζουν στον παλμό της επιτυχίας! | Συνέδρια. | Forums. | Promotion happenings. | Εταιρικές παρουσιάσεις. | Events.

δρια. | Forum s. |

>

Promo

tion ha ppening s. | Ε

5

ταιρικές παρουσιάσει ς. | Events.

PROFILMEDIA can always be found in the heart of big events. It organises conferences, corporate presentations and various events, benchmarks for originality, planning and organization. Events living in the vibration of success! | Conferences. | Forums. | Promotion happenings. | Corporate presentations. | Events.

8|9


6

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & STANDS DIGITAL PRINTING & STANDS

>

Κοντά σε κάθε νέο επίτευγμα της τεχνολογίας ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας και στον ψηφιακό χώρο. Διαφημιστικές πινακίδες εσωτερικών χώρων, υπάιθριες αλλά και κινούμενες, stands φωτιζόμενα, περιστρεφόμενα και επιτοίχια, σε όλες τις διαστάσεις, διαφημιστικά banners είναι μερικά από τα πεδία που προσφέρει ο «Ψηφιακός Κόσμος», πεδία που αγγίζουν πιο στενά τα ενδιαφέροντα του κοινού.

| Digital prints. | Wall - floor posters. | Stands. | Banners.

| Ψηφιακές εκτυπώσεις. | Αφίσες δαπέδου - τοίχου. | Stands. | Banners.

anner Stands. | B τοίχου. | έδου π α δ σες . | Αφί υπώσεις | Ψηφιακές εκτ

>

Following technology evolution, we live in the society of information and digital space. Advertising boardings for indoor, outdoor and illumninated moving stands, rotating and mounted in every dimension and advertising banners, are some of the fields offered by the “Digital world”, areas that touch more closely upon the interest of the public.

s.


10|11


7 >

STANDS & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

STANDS & DISPLAY SYSTEMS FOR COMMERCIAL & EXHIBITION HALLS

| Audio Visual | Lighting | Signage | Merchandising | Graphics | Literature & Selving | Countertop

Οπτικοακουστικά Stands που υποστηρίζουν οθόνες μέχρι και 50”.

Audiovisual stands supporting monitors up to 50”.


Επιτοίχια και όρθια Stands με γραφική απεικόνιση, φωτιζόμενα και ράφια.

Wall mounted and freestanding graphic systems, lighted with shelves.

Freestanding με κυρτή γραφική απεικόνιση.

Freestanding graphic system with wave detail.

12|13


8

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ CORPORATE ARCHITECTURE & EXHIBITION STANDS

>

Με πρωτοποριακές ιδέες και αστείρευτη φαντασία μελετούμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε το εκθεσιακό σας περίπτερο δίνοντας το δικό σας στίγμα στο εκθεσιακό γεγονός και κάνοντας το πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Ακόμη, πάντα με γνώμονα τις δικές σας απαιτήσεις, προετοιμάζουμε και διαμορφώνουμε τους χώρους της εταιρείας ή των καταστημάτων σας. | Εκθεσιακά περίπτερα. | Διαμόρφωση χώρων & καταστημάτων.

| Εκθεσια κά περίπτερα. | Διαμό

>

With innovative ideas and inexhaustible imagination, we study, design and construct your exhibition stand giving your own identity in the exhibition event and making it an attraction point for the visitors. Furthermore, leaded by your own requirements we prepare and shape the spaces of your company or stores. | Exhibition stands. | Design & Contruction of corporate offices and stores.

άτων. ρφωση χώρων & καταστημ

14|15


> Προμάχων 8 & Πετμεζά 141 21 Ν. Ηράκλειο, Αθήνα Τ: 210/80.56.800 F: 210/8056806 > 8, Promachon & Petmeza Str. GR-141 21 N. Iraklio, Athens, Greece T: +30 210/80.56.800 F: +30 210/8056806 Ε: contact@profilmedia.gr www.profilmedia.gr

Profilmedia Brochure  
Profilmedia Brochure  

Profilmedia - Integrated Communication Services

Advertisement