Page 1

TM

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Απλά, γρήγορα, δημιουργικά... με ALMACO

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Aldemar - Πύργος Ηλείας 7-9 Νοεμβρίου 2008

Στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία και στην άριστη τεχνογνωσία η βιομηχανία ALMACO οικοδομεί τις δικές σας ανάγκες και ιδέες με μοναδικές σειρές προφίλ. Με επενδύσεις σε νέες σύγχρονες τεχνολογίες και με τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ALMACO αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το έργο σας.

newdesign

1η ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ Patras Palace - Πάτρα 24 Μαϊου 2008

I

PROFILMEDIA

I

PROFIL international by PROFILMEDIA Μάρτιος - Απρίλιος 2008 Τεύχος 30

ALUMINIUM & ARCHITECTURE | Μάρτιος - Απρίλιος 2008 | Τεύχος 30 | Διμηνιαία έκδοση

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ALUMINIUM OF MACEDONIA S.A.

ISO 9001

"Φωνές του κλάδου" Μεταδίδει τον παλμό των εξελίξεων & στις νησιώτικες περιοχές.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

IFT ROSENHEIM

Εργοστάσιο: ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΚΙΛΚΙΣ Τηλ.: 23410/64.320-4, Fax: 23410/64317 Aθήνα: Σ. ΦΡΙΖΗ 27, (πρώην Κρυστάλλη) 121 31 Περιστέρι, Αθήνα Τηλ.: 210/57.62.600 (6 γραμμές), Fax: 210/5778493 www.almaco.gr e-mail: info@almaco.gr

Το ινστιτούτο για παράθυρα & πετάσματα, θύρες & εξώθυρες, υαλοπίνακες & οικοδομικά υλικά.

Schüco

ENERGY 2 = Εξοικονόμηση Ενέργειας + Παραγωγή Ενέργειας Συστήματα Αλουμινίου για Παράθυρα.

ΕΚΘΕΣΗ INTERNATIONAL

PROFIL 2008 22-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ

Σε κάθε μεγάλο έργο... ALMACO

DIN 1748 DIN 1725 AI Mg Si 0.5 F22


TM

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Απλά, γρήγορα, δημιουργικά... με ALMACO

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Aldemar - Πύργος Ηλείας 7-9 Νοεμβρίου 2008

Στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία και στην άριστη τεχνογνωσία η βιομηχανία ALMACO οικοδομεί τις δικές σας ανάγκες και ιδέες με μοναδικές σειρές προφίλ. Με επενδύσεις σε νέες σύγχρονες τεχνολογίες και με τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ALMACO αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το έργο σας.

newdesign

1η ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ Patras Palace - Πάτρα 24 Μαϊου 2008

I

PROFILMEDIA

I

PROFIL international by PROFILMEDIA Μάρτιος - Απρίλιος 2008 Τεύχος 30

ALUMINIUM & ARCHITECTURE | Μάρτιος - Απρίλιος 2008 | Τεύχος 30 | Διμηνιαία έκδοση

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ALUMINIUM OF MACEDONIA S.A.

ISO 9001

"Φωνές του κλάδου" Μεταδίδει τον παλμό των εξελίξεων & στις νησιώτικες περιοχές.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

IFT ROSENHEIM

Εργοστάσιο: ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΚΙΛΚΙΣ Τηλ.: 23410/64.320-4, Fax: 23410/64317 Aθήνα: Σ. ΦΡΙΖΗ 27, (πρώην Κρυστάλλη) 121 31 Περιστέρι, Αθήνα Τηλ.: 210/57.62.600 (6 γραμμές), Fax: 210/5778493 www.almaco.gr e-mail: info@almaco.gr

Το ινστιτούτο για παράθυρα & πετάσματα, θύρες & εξώθυρες, υαλοπίνακες & οικοδομικά υλικά.

Schüco

ENERGY 2 = Εξοικονόμηση Ενέργειας + Παραγωγή Ενέργειας Συστήματα Αλουμινίου για Παράθυρα.

ΕΚΘΕΣΗ INTERNATIONAL

PROFIL 2008 22-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ

Σε κάθε μεγάλο έργο... ALMACO

DIN 1748 DIN 1725 AI Mg Si 0.5 F22


OLIVIA LU

5/10/2007

02:04 µµ

Page 1

ƒ√§∞ °π∞ ∫∞∆√π∫π∂™

∆À¶√™ OL-03 p

∆À¶√™ OL-04 p

ƒ√§∞ °π∞ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™ - ∫∞∆√π∫π∂™ °ƒ∞º∂π∞ - ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞

∆À¶√™ OL-60 Dwo

∆À¶√™ OL-04 Dsc

ƒ√§∞ µπ√ª∏Ã∞¡π∫√À ∆À¶√À

∆À¶√™ OL-90 Ds

∆À¶√™ OL-90 S

∆À¶√™ OL-90 S


5/10/2007

02:04 µµ

Page 2

PROFILMÉDIA

OLIVIA LU

∆À¶√™ OL-05 s

∆À¶√™ OL-04 Ds

∆À¶√™ OL-02 Ds

Απλά... φαντασία!

∆À¶√™ OL-01 Ds

∆À¶√™ OL-80 Dw

∆À¶√™ OL-80 S

∆À¶√™ OL-80 S

® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À _ ŒÎıÂÛË: 16Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 145 64 ∫. ∫ËÊÈÛÈ¿ ∆ËÏ.: 210/62.01.040, Fax: 210/8074413 _ ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: 86o ¯ÏÌ. ∂.√. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 322 00 £‹‚· ∆ËÏ.: 22620/80.520, 80.820, Fax: 22620/80710 e-mail: info@olivialu.gr www.olivialu.gr

∆À¶√™ OL-100 Dw

∆À¶√™ OL-150 Dw


POWER LOCK SALONI

10/4/2008

05:39 µµ

Page 1

∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ Î·È Û·ÓÈÔϤٷ Á¿ÓÙ˙Ô˘. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· ÚÔÊ›Ï. PL 42G ∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ Û˘ÚÔÌ¤ÓˆÓ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Á¿ÓÙ˙Ô˘ Ì ·ÔÛÒÌÂÓÔ ÎÏÂȉ›. ∞ÓÙ›ÎÚ˘ inox.

PL 210G ∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ Û˘ÚÔÌ¤ÓˆÓ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Á¿ÓÙ˙Ô˘. ∞ÓÙ›ÎÚ˘ inox.

¡Ù›˙˜ ÁÈ· ·Ú¿ı˘Ú· Î·È fiÚÙ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ Î·È Ù· ÚÔÊ›Ï Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

PL 020G ∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ Û˘ÚÔÌ¤ÓˆÓ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Á¿ÓÙ˙Ô˘. ∞ÓÙ›ÎÚ˘ inox.

¢π∞Δπ£√¡Δ∞π ™∂ √§∞


POWER LOCK SALONI

10/4/2008

05:39 µµ

Page 2

Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ POWER LOCK Â›Ó·È Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ·ÙÂÓÙ·ÚÈṲ̂ӷ. PL 803 PL 020

¡∂√

™Ù‹ÚÈÁÌ· ·ÓÙ˙Ô˘ÚÈÔ‡. ∂ӉȿÌÂÛË ıËÏÈ¿ ·ÓÙ˙Ô˘ÚÈÔ‡.

™·ÓÈÔϤٷ Û˘ÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓÔ‡ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜.

μ 23-29-38 ∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ Û˘ÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓÔ‡ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. ¶·Ù¤ÓÙ·

¡∂√ ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ¿ÎÚÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÌÔÓ¤˜ οÛ˜ (›ÛȘ Î·È Ô‚¿Ï).

¶·Ù¤ÓÙ·

μ 23-29-38 ∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Û˘ÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓÔ‡ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÔÛÒÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› Î·È ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜.

¡∂√ PL 500 ¶fiÌÔÏÔ Ͽη˜. 30-26 ÛÙÂÓ‹ Ͽη.

∞. °∂øƒ°π√À - ¶. ™¶Àƒ√¶√À§√À √.∂.

Δ∞ Ãøª∞Δ∞

K·Ù·Û΢‹ & ∂ÌÔÚ›· ∂Í·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 43Ë √‰fi˜ μπ√.¶∞. ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ, 133 41 ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· ΔËÏ.: 210/28.25.796, Fax: 210/2820780 www.powerlock.gr, e-mail: info@powerlock.gr

PROFILMÉDIA

PL 802


12>16

περιεχόμενα ύλης CONTENTS

20 PRESS ROOM

12

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ • ALUMIL: Νέο έργο - σταθμός στην περιοχή του κόλπου. • ALUMIL: Πιστοποίηση των ΑΛΟΥΚΟΜ & ΑΛΟΥΝΕΦ. • VERPAN: Τους κέρδισε με την πρώτη. • ALUMINCO: Νέο κατασκευαστικό πρόγραμμα συστημάτων. • 4ΒΧ ΜΟΤΟΡ ΚΙΝΗΣΗ: Δήλωσε «παρών» στην έκθεση MADE EXPO. • METAL SYSTEM: Γέμισε πρωτοπορία... το Βελλίδειο στην INFACOMA. • ETEM: Με στόχο την καλύτερη ποιότητα & ασφάλεια. • SIALMO: Νέες εγκαταστάσεις. • CHROMAL: Έδωσε άλλη απόχρωση στην 25H INFACOMA. • ΠΟΒΑΣ: Προσυνεδριακή στην Πάτρα 24 Μαΐου 2008. • ELVIAL: Τιμητική διάκριση από την TÜV HELLAS. • SOMFY: «Στιγμές ζωής, στιγμές SOMFY». • ALUSTAR: Χρυσή συμμετοχή στην 25H INFACOMA. • DUROPLAST: Ημερίδα στη Ρόδο σε συνεργασία με τη SOMFY HELLAS. • ROTO - EUROTECHNICA: Με πολλές εκπλήξεις η συμμετοχή της στην INFACOMA. • EXALCO: Σεμινάριο της εταιρείας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. • ALUIT: Με ό,τι νεότερο και πλέον καινοτόμο στην INFACOMA. • FAECF: Σημαντική διάκριση για το ΣΕΚΑ και τους Έλληνες κατασκευαστές. • ALUMIL: GEZE - SHOW με φορτηγό στην Ευρώπη. • Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Εταιρείες με πιστοποιητικά ποιότητας. • ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ: Με νέες σειρές προϊόντων στην INFACOMA. • ALUMINCO: Στα Γιάννενα η πρώτη ημερίδα. • ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Για κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή. • ALUMIL: Φροντίζει να μάθουν για «Μια ενοχλητική αλήθεια». • FENAL: Ονειρικό ντεμπούτο στην INFACOMA 2008. • ALUMINCO: Διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα… • PANEL CENTER: Κέρδισε τις εντυπώσεις με αναρίθμητες επιλογές.

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Π ΕΡΙΕ ΧΟΜΕ ΝΑ Μάρτιος Απρίλιος 2008 Τεύχος 30 Διμηνιαία έκδοση

χορηγός εξωφύλλου ALMACO

>

> Δημιουργικές προτάσεις εξωφύλλου για την ALMACO

+ που έγιναν...

χ ...& που δεν έγιναν.

• Συστήματα ALFA: «Παίζουν» & στηρίζουν κάθε άθλημα. • PANEL PRESS & ALFA PRESS: Με νέα & ενιαία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. • BELCO SYSTEMS: Ποικίλες δυνατότητες & λύσεις. • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ: Δυναμική εικόνα στην INFACOMA 2008. • KALFOPLAST: Ευρεία γκάμα προϊόντων. • PRIME - ΖΑΧΑΡΙΟΥ: Συμμετοχή που έκρυβε διακρίσεις. • Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Δωρεάν έντυπα για κατασκευαστές. • ΣΕΚΑ: Συνάντηση με στελέχη της ELVIAL. • ALUMIN ROLLS: Η ασφάλεια & η λειτουργικότητα έδωσαν ηχηρό «παρών» στην INFACOMA. • ΕΤΕΜ: Παράθυρο στο μέλλον. • VBH HELLAS: Πλούσια ποικιλία στην INFACOMA 2008. • LASTEF: Παρουσίασε νέα προϊόντα. • PROFILCO: Κοπή πίτας & ευχές για ένα δημιουργικό έτος. • PERLA PROFIL: Με νέα προϊόντα στην INFACOMA 2008. • EVIMAL: Πρώτη εμφάνιση & με επιτυχία. • ALUMIL: Στον αέρα το νέο site. • EXALCO: Δύναμη, αντοχή & εξοικονόμηση ενέργειας. • ELUMATEC: Ενδιαφέρουσες λύσεις για κάθε κατασκευαστική ανάγκη. • ALUMINCO: Νέες ειδικές & ματ αποχρώσεις. • ACCESS: Στην INFACOMA 2008 με δύο νέα προϊόντα μοναδικού σχεδιασμού. • KANBERA: Ποιότητα για … βραβείο. • ALIRAC: Κυκλοφόρησε ο νέος κατάλογος της COMUNELLO. • ALUMIL: Για την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών. • TECHNIK SYSTEM: Δυναμική παρουσία με κορυφαία μηχανήματα. • FINSTRAL: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή στην INFACOMA. • ALUSTAR: Στόχος της η μεγαλύτερη προστασία! • SOMFY: Δίκτυο εξειδικευμένων τοποθετητών προϊόντων. • Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Σύσταση τεχνικής επιτροπής.

• ALUMIL: Συστήματα για αισθητική & λειτουργική αρμονία. • VIOMAL: Με νέα εταιρική ταυτότητα. • ALUMINCO: Σε οποιαδήποτε δυσκολία & με πιστοποίηση! • SOLIDOM: Με νέες προτάσεις στην INFACOMA 2008. • EXALCO: Σύγχρονη & δυναμική παρουσία στην 25Η INFACOMA. • DUROPLAST: Εντυπωσίασε επισκέπτες & συμμετέχοντες στην INFACOMA 2008. • ALUMIL: Η εκπαίδευση συνεχίζεται… • ALUMIL: Τιμητική διάκριση από την TÜV HELLAS. • ALVEK: Πληρότητα εκθεμάτων & βραβείο ιδιαίτερης συμμετοχής στην INFACOMA. • ALUMINCO: Ξεχωριστή παρουσία & στο διαδίκτυο. • ΕΤΕΜ: Στην έκθεση TOURISM AND PROPERTY SHOW 2008. • ROLLOPLAST: Μια μεγάλη συνεργασία επισφραγίστηκε! • ALUMIL MAXIMUM: Εγκατάσταση πρωτοποριακών γραμμών παραγωγής. • ALUMIL: Νέα Show rooms συνεργατών - κατασκευαστών. • FINSTRAL: Με καινοτομίες στην έκθεση MADEXPO. • AL-MEN: Εγκαίνια νέων εγκαταστάσεων. • ELVIAL: Βραβείο καλύτερης δημιουργίας στην 25Η INFACOMA. • VIOMAL: Έκλεψε την παράσταση στην INFACOMA. • SECURITY LOCK: Εκπληκτικές δημιουργίες στην INFACOMA. • DUROPLAST: Πρώτο βραβείο καλύτερης δημιουργίας. • ALUMINCO: Κυκλοφορεί ο νέος συνοπτικός κατάλογος. • Ένωση Σιδηρο - Αλουμινο - Βιοτεχνών Αθήνας: Ανακοίνωση - Καταγγελία. • ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: Silver Member στο INFACOMA CLUB. • INOXAL SYSTEMS: INOXAL WOOD νέο σύστημα με ξύλο & αλουμίνιο. • AKZO NOBEL: Μια εξαιρετική χρονιά το 2007. • SCHÜCO: Εντυπωσίασε στις εκθέσεις CLIMATHERM & INFACOMA 2008.


98 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μια ακόμη επιτυχημένη & εποικοδομητική συνάντηση από την ELVIAL.

102 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: Έρευνα για την αγορά πορτών & παραθύρων στην Ευρώπη.

106 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ENERGY = Εξοικονόμηση Ενέργειας + Παραγωγή Ενέργειας Συστήματα Αλουμινίου για Παράθυρα από τη SCHÜCO.

108

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΕΡΕΥΝΑ IFT ROSENHEIM: Το ινστιτούτο για παράθυρα και πετάσματα, θύρες και εξώθυρες, υαλοπίνακες και οικοδομικά υλικά

116

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΥΚΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΕΛΕ Όσους κύκλους κι αν κάνετε πάλι στον κύκλο θα καταλήξετε.

120

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πάντα κοντά στις δικές σας ανάγκες. Λύσεις για πιο αποδοτική εργασία από τη ΓΕΜΑ.

136

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συμβαδίζει απόλυτα με τις τάσεις της αρχιτεκτονικής. Πλούσιες επιλογές & αισθητικές λύσεις από την ALMACO.

138

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Κοπή πίτας & σημαντικά σεμινάρια. Ξεχωριστές προσπάθειες από το Σωματείο Χανίων.

140

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ALOUSYSTEM 700 PARTITIONS & ALOUSYSTEM 200 Η ALCO ακολουθεί εξελίξεις & απαιτήσεις.

142

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXTRAPLASTICA: Ένας πολύτιμος συνεργάτης!

144

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Σχεδιαστική λεπτομέρεια, άνεση & σιγουριά. Συρόμενα συστήματα ALUSTAR… η ιδανική επιλογή.

148

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ MANTZARIS: Ενημερωτική συνάντηση για τους συνεργάτες της.

152

122 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ & ΠΕΡΙΞ: Ετήσια γενική συνέλευση στο Δημαρχείο της Νίκαιας.

126 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Μηχανήματα υψηλής ποιότητας & αντοχής. Τεχνολογία αιχμής με ΓΕΜΑ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Εντυπωσιακά κτίρια… «επιλέγουν» τα συστήματα της εταιρείας ΕΤΕΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Απαντά στις σύγχρονες ανάγκες. Νέες ποιοτικές σειρές από την ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ.

130

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιλογές υψηλής τεχνολογίας ΠΑΓΚΑΛΟΣ έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστή.

132 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σεμινάριο για μέλη του ΣΕΚΑ στις εγκαταστάσεις της SOMFY ΕΛΛΑΣ.

134

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Επίσκεψη στην INFACOMA & αποκριάτικος χορός. Κοντά σε κάθε εξέλιξη η Ένωση Νίκαιας, Κορυδαλλού & Πέριξ.

156 162

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ETEM: Άνοιξε παράθυρο στο μέλλον & στην INFACOMA. Εντυπωσιακή συμμετοχή της ΕΤΕΜ.

166

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τέλεια τεχνολογία για τη δική σας επιτυχία. Μηχανήματα επεξεργασίας κουφωμάτων αλουμινίου & PVC από την TECHNIK SYSTEM.

168

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ: Το όνομα στο εξάρτημα!

172

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πολλές & έξυπνες λύσεις με ηλεκτρικά εργαλεία από τη ROBERT BOSCH.

176

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 7-9 Νοεμβρίου 2008 Πύργος - Ηλεία - Πελοπόννησος Aldemar, ξενοδοχείο Olympian Village.

180

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AluVision: Ολοκληρωμένη πρόταση στους μηχανισμούς αλουμινίου από την ROTO-EUROTECHNICA.

182

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συμμετοχή στην INFACOMA & νέες συνεργασίες. Η εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ κερδίζει για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις.

186

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΗΣΙΑ Φωνές του κλάδου.

204

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ALIRAC: Οδηγοί για συρόμενες πόρτες.

208

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Καινοτομίες GIESSE. Προϊόντα επιτυχημένα που γλιτώνουν από χρόνο και χρήμα τους κατασκευαστές.

212

ΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΜΑ EX.MET.AL.: Ανεμοστήριγμα παντζουριών ΑΙΟΛΟΣ.

214

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η πιο έξυπνη ασφαλής πόρτα. Υψηλή ποιότητα, αντοχή και ιδιαίτερος σχεδιασμός στις πόρτες ασφαλείας IMPORTANT.

216

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ALUIT: Μοτέρ & αυτοματισμοί NICE.

218 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

& ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξοικονόμηση ενέργειας & θερμομονωτικά κουφώματα. Ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού από την ΕΤΕΜ.

222

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 25H INFACOMA 21 - 24 Φεβρουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη. Κέρδισε το στοίχημα της αύξησης εμπορικότητας και διεθνοποίησης!

238

ΑΓΟΡΑ & ΙΔΕΕΣ EXALCO: Συρόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή ALBIO 230. HERMIS: Παντογράφοι LM/1 & LM/2. ΔΟΥΚΑΣ D-INOX: D-INOX πακέτο ανοξείδωτων προϊόντων για απεριόριστες εφαρμογές. PALDOOR: SERIES 1000 παραδοσιακές πόρτες ασφαλείας. OPSIS: Ποικίλα εξαρτήματα για κάθε ανάγκη. CAL - ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κλειδαριές CAL DOUBLEX & ασφάλεια «τιγράκι». ALUMIL: S450 FALCON ALUTHERM LIGHT & M65 ELEMENT FACADE. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Δραπανοκατσάβιδα & τροχοί. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ: Νέος μηχανισμός ανάκλισης ΜΑ-1000. ALUMIL: Παγκόσμια πρωτοποριακή λύση για ανοιγόμενο φύλλου πάνω από 260 kg. PROFILCO: PR44, η ιδανική πρόταση στα εσωτερικά χωρίσματα. PLUS ONE: Ρολό ασφαλείας έκδοση PLUS. ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ: Νέο μεταλλικό πόμολο ACCESS. HEROAL: HEROAL - PROFISERIE 020S & PROFISERIE 020. OLIVIA LU: Ρολά ασφαλείας αλουμινίου - γκαραζόπορτες. ASK ΕΛΛΑΣ: Νέα έξυπνη σήτα ZIG ZAG ZAC. SELVE SEL: Η πρώτη επιλογή στα ηλεκτρονικά μοτέρ. ALPHA METAL: Μαγνητική παγίδα παντζουριού.

248 PROFIL NEWS profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

13


γράμμα έκδοσης EDITORIAL

ΓΡΑ ΜΜΑ ΕΚΔΟ ΣΗΣ Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας βελτιώνουν τις συνθήκες άνεσης του κτιρίου, αποδίδουν οικονομικά οφέλη και βοηθούν να διατηρηθεί ο φυσικός μας πλούτος.

Με την υπόσχεσή του για σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση που να τηρείται κατά γράμμα, το περιοδικό PROFIL INTERNATIONAL μεταδίδει τον παλμό των μεγάλων γεγονότων και εξελίξεων. Ζει στον πυρετό της διοργάνωσης της 25ης INFACOMA 2008 που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η σημαντικότερη, μεγαλύτερη και πλέον δημοφιλής Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών, Μονωτικών, Κουφωμάτων, Ειδών Υγιεινής και Μπάνιου, Προκατασκευών και Τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη κατάφερε να γίνει πιο διεθνής και να κατακτήσει νέες κορυφές ποιότητας και αποτελεσματικότητας για τους εκθέτες και τους επισκέπτες της. Συμμετέχει στη 2η ημερίδα των Συνεργατών της ELVIAL. Τα θέματα αφορούσαν στην Εμπειρία που η εταιρεία κατέχει και θέλει να μεταλαμπαδεύσει στους συνεργάτες της, στο τοπικό marketing, στην πώληση, στις πιστοποιήσεις και στη διαχείριση του προσωπικού. Και καταγράφει τον παλμό των προετοιμασιών του 3ου Συνεδρίου Κατασκευαστών Κουφωμάτων «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 9 Νοεμβρίου του 2008 στον Πύργο - Ηλείας στο ξενοδοχείο Aldemar, Olympian Village και των δυο προσυνεδριακών εκδηλώσεων που θα πλαισιώσουν τη μεγάλη αυτή συνάντηση του κλάδου. Πρώτος σταθμός για τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις στις 24 Μαΐου η πόλη της Πάτρας και το ξενοδοχείο PATRAS PALACE. Ματιά όχι μόνο στα γεγονότα αλλά και στις εξελίξεις της τεχνολογίας, της έρευνας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων… Το ινστιτούτο IFT ROSENHEIM που παρέχει πρακτική, πλήρη και γρήγορη μέτρηση, αξιολόγηση και έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και των κτιριακών στοιχείων, μας ενημερώνει για τη σήμανση CE και την πρακτική εφαρμογή της μέσω της νέας διασφάλισης ποιότητας του IFT. Ακόμη σκιαγραφεί τη μελλοντική εικόνα της αγοράς των κουφωμάτων και των εξαρτημάτων μέσω μιας ετήσιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε για όλη την Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο δίνουν τις δικές τους λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας… Η χρήση των θερμομονωτικών κουφωμάτων ωφελεί το περιβάλλον και εξασφαλίζει μεγαλύτερη οικονομία για τον καταναλωτή. Η ΕΤΕΜ διαθέτει καταξιωμένα θερμομονωτικά συστήματα που μπορούν να δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες στο εσωτερικό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Εξοπλισμένα με καινοτομικά συστήματα θερμομόνωσης, τα συστήματα αλουμινίου για παράθυρα της Schüco συνδυάζουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ασφαλείας και την άνεση χειρισμού με τον κομψό σχεδιασμό. Η γενιά παραθύρων Schüco AWS πείθει με τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμομόνωσης και την εκτενή σειρά συστήματος για την πραγματοποίηση ξεχωριστών σχεδιαστικών λύσεων. Τέλος, με πλούσιες επιλογές και αισθητικές λύσεις η ALMACO φροντίζει να δίνει στα προϊόντα της μοναδικά χαρακτηριστικά, που τα κάνουν να ξεχωρίζουν τόσο για τον προηγμένο σχεδιασμό όσο και την υψηλή ποιότητα. Με εκτίμηση Γιώργος Γαζεπίδης

14

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


ευρετήριο διαφημίσεων ADVERTISEMENT INDEX

ΚΩΔ. 8046

IN DEX 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.Β.ΑΣ 18-19 4ΒΧ ΜΟΤΟΡ ΚΙΝΗΣΗ 101 Μοτέρ & Αυτοματισμοί ΑΛΧΡΩΜ 63 Βαφές αλουμινίου ΒΑΛΒΗΣ 57 Τοξωτά κουφώματα ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ 159 Πτυσσόμενες πόρτες ασφαλείας ΓΕΜΑ 21 Μηχανήματα αλουμινίου & PVC ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ 125 Εμπόριο προϊόντων αλουμινίου ΔΟΥΚΑΣ 30-31 Εμπόριο αλουμινίου - σιδήρου ETEM 5, 23 Βιομηχανία αλουμινίου ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 119 Εμπόριο προϊόντων αλουμινίου & σιδήρου ΖΑΧΑΡΙΟΥ 139 Πόρτες - Παράθυρα ΘΕΜΕΛΙΟ 237 Προγράμματα κοπής αλουμινίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 75 Εμπόριο προϊόντων αλουμινίου MAKEΔΟΝΙΚΗ 29, 78-79 Εξαρτήματα αλουμινίου Μηχανισμοί - Κάγκελα ΜΑΡΤΙΝΟΣ 83 Κουρμπαριστά κουφώματα ΜΕΤΑΛΛΟΥΜΙΝ 50-51 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου

METAXAS 171 Μηχανήματα υαλοπινάκων

ALUIT 163 Μοτέρ & Εξαρτήματα

OLIVIA LU 6-7 Ρολά - Γκαραζόπορτες

ALUMIL 71 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου

OPSIS 85 Εξαρτήματα ρολών

ΑLUMINCO 15 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου

PALDOOR 91 Θωρακισμένες πόρτες

ALUPLAST 179 Συστήματα συνθετικών κουφωμάτων

PANEL CENTER 157 Ρολά - Πάνελ - Σήτες

ALUSET 10-11, 215 Βιομηχανία διέλασης Πάνελ αλουμινίου ALUSTAR 65 Βιομηχανία κουφωμάτων AL.VEK 45 Πόρτες - Παράθυρα AMI 87 Εμπόριο συστημάτων αλουμινίου ANALKO 3-4 Βαφές Μετάλλων ASK HELLAS 161 Αντικωνωπικά συστήματα AUTODOOR - ΤΖΙΒΑΝΗΣ 221 Αυτόματες πόρτες BMC 27 Βαφές αλουμινίου CAL 153 Εξαρτήματα αλουμινίου ELUMATEC 89 Μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλων

POWER LOCK 8-9 Εξαρτήματα αλουμινίου PRIMO DISEGNO 135 Αντικωνωπικά συστήματα PROFIL 2008 150-151 Έκθεση PROFILCO 43 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ROBERT BOSCH 165 Εργαλεία ROLKA 49 Ρολά - Γκαραζόπορτες ROLLOPLAST 115 Ρολά - Γκαραζόπορτες SANLEV 47 Μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής SCHÜCO 253 Συστήματα αλουμινίου - Ηλιακά SECURITY LOCK 25 Εξαρτήματα - Μηχανισμοί SELVE 127 Μοτέρ - Αυτοματισμοί

ELVIAL 254 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου

SMART LINE 96-97 Συστήματα αλουμινίου

EURODOMICA 141 Ρολά - Θωρακισμένες πόρτες

SOLIDOM 109 Συστήματα κουφωμάτων

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 55 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου

SOMFY 155 Μοτέρ - Αυτοματισμοί

EXALCO 77 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου EXMETAL ΧΑΛΚΙΤΗΣ 113 Εξαρτήματα αλουμινίου EXTRAPLASTICA 17 Ρολά αλουμινίου - Γκαραζόπορτες Η/Β - Χρώματα ξύλου

SPAL 133 Κουφώματα αλουμινίου SYNCRO TORTEROLO 105 Θωρακισμένες πόρτες TECHNIK SYSTEM 111 Μηχανήματα επεξεργασίας αλουμινίου & PVC TECTONICA 73 Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου

ΠΑΓΚΑΛΟΣ 41 Μηχανήματα αλουμινίου & PVC

FAPIM 252 Εξαρτήματα αλουμινίου Μηχανισμοί

ΡΟΖΟΣ 173 Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές

FENAL 185 Πόρτες - παράθυρα

ΣΥΝΟΔΙΑΣ 209 Υλικά κουφωμάτων

GIESSE 53 Μηχανισμοί & Εξαρτήματα

VBH HELLAS 93, 95 Συστήματα μηχανισμών κουφωμάτων

TEXNH ΠΑΝΤΕΛΟΣ 81 Πάνελ - Βαφές αλουμινίου

GOPSIS 181 Εμπόριο προϊόντων αλουμινίου

VEKA 203 Συνθετικά συστήματα

ΤΖΑΡΑΣ 33 Εμπόριο προϊόντων αλουμινίου

GROUPAL 67 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου

VERPAN 211 Πάνελ PVC

ΤΟΞΟΤΗΣ 69 Τοξωτά κουφώματα

GS 99 Συστήματα σήτας Πτυσσόμενες πόρτες

VETA 183 Εξαρτήματα αλουμινίου

ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ 169 Εμπόριο εξαρτημάτων ALCO 59 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ALIRAC 39 Μηχανήματα αλουμινίου & σιδήρου - Εξαρτήματα

16

ALMACO 1-2, 37, 61 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

IDECO 147 Αντικωνωπικά συστήματα Πάνελ αλουμινίου INTEREP - ΑΓΓΕΛΗΣ 175 Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές ΚΑΝΒΕRA 35 Εμπόριο αλουμινίου - Εξαρτήματα

TRIANTAS 123 Εξαρτήματα αλουμινίου

VIEXAL 145 Εξαρτήματα αλουμινίου VIOLOCK 129 Μηχανισμοί - Εξαρτήματα

Διμηνιαία έκδοση για το αλουμίνιο, το γυαλί & τις εφαρμογές. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Προμάχων 8 & Πετμεζά 141 21 Ηράκλειο, Αθήνα Τηλ. κέντρο: 210/80.56.800 Fax: 210/8056806 e-mail: profil@profilnet.gr ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Γιώργος Γαζεπίδης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Μιχάλης Σπυρόπουλος ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Κατερίνα Γαζεπίδου ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Μαίρη Μπαρμπούνη ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Παρασκευή Καπλάνη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: Θεοδώρα Γαζεπίδου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ PROFILMEDIA: Βάλια Ράπτη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ PROFILMEDIA: Έλενα Γιουβάνη Κατερίνα Ματράγκου Λάμπρος Κούκουνας IT NETWORK ADMINISTRATORS: Νίκος Γαζεπίδης, Αλέξανδρος Γαζεπίδης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ: Θεοδώρα Γαζεπίδου ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Κατερίνα Γαζεπίδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιπποδρομίου 14 570 10 Πεύκα, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310/676.022-4 Fax: 2310/676028 e-mail: profil@profilgroup.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιώργος Μπιρμπουτσούκης ΣΥΝΤΑΞΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Σοφία Τσογκλή ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Νίκος Παπαβασιλείου ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Ετήσια συνδρομή (6 εκδόσεις) Ελλάδα € 45, Κύπρος € 80 Ευρώπη - Η.Π.Α. € 100 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ: Ολόκληρη η δημοσιευόμενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της με οποιοδήποτε μέσο, γραπτό, οπτικό ή ακουστικό, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του περιοδικού. Φωτογραφικό υλικό slides με την παρέλευση 15 ημερών από την έκδοση του περιοδικού, για τυχόν απώλεια το περιοδικό δε φέρει καμία ευθύνη. Άρθρα, απόψεις, επιστολές, ανακοινώσεις δημοσιεύονται χωρίς δέσμευση. Μακροσκελή κείμενα επιδέχονται σύμπτυξη. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ: Ιταλικό περιοδικό «FINESTRA» του εκδοτικού οίκου «REED BUSINESS INFORMATION», ισπανικό περιοδικό «NOVOPERFIL» του εκδοτικού οίκου «TECNOPRESSEDICONES, S.F.» & Αραβικό περιοδικό «Gulf Construction and Saudi Arabia Review».


17/4/2007

07:42 µµ

Page 1

Ζήσε το χρώµα!

PROFILMEDIA

EXTRAPLASTICA

∏§∂∫∆ƒ√™∆∞∆π∫∏ µ∞º∏ - Ãøª∞∆∞ •À§√À

µπ√ª∏Ã∞¡π∞ ƒ√§ø¡ ∞§√Àªπ¡π√À & ¶§∞™∆π∫ø¡ ¢√ªπ∫ø¡ À§π∫ø¡ > Œ‰Ú·: ∂Ì‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 15, 121 31 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∆ËÏ.: 210/57.22.940, 57.12.414 Fax: 210/5712464 > ÀÔηٿÛÙËÌ·: ºÔ‡ÚÙ˙Ë 4, 136 71 ∞¯·ÚÓ·› ∆ËÏ.: 210/57.35.315, 24.06.828, 24.06.461, 24.06.612 Fax: 210/5723544 e-mail: info@extraplastica.gr www.alunet.gr/extraplastica


3o SYNEDRIO PYRGOS

10/4/2008

05:06 µµ

Page 1

™Ã√§∂™ ª∞£∏Δ∂π∞™

Δ∞™∂π™ Δ∏™ ∞°√ƒ∞™ ∞¢∂π∞ §∂πΔ√Àƒ°π∞™

™∏ª∞¡™∏ CE ™Δ∞ ∫√Àºøª∞Δ∞ ª∂Δ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫ø¡

∂•√π∫√¡√ª∏™∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞Δ√§π™ª√™ ∫∞Δ√ÃÀƒø™∏ ∂¶∞°°∂§ª∞Δ√™

™Àªª∂Δ√Ã∏ ™ˆÌ·Ù›· - ª¤ÏË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∞ÏÔ˘ÌÈÓÔÛȉËÚÔηٷÛ΢·ÛÙÒÓ (¶√μ∞™) ñ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∫·ÙÂÚÁ·Û›·˜ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ñ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ªÂÙ·ÔÈËÙÒÓ ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ - ™È‰‹ÚÔ˘ (™∂ª∞™). ñ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡. ∞¯·˝·˜. ñ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™È‰ËÚÔ˘ÚÁÒÓ ∞ÏÔ˘ÌÈÓÔηٷÛ΢·ÛÙÒÓ ¡. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ñ ŒÓˆÛË ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ™È‰ËÚÔ·ÏÔ˘ÌÈÓÔηٷÛ΢·ÛÙÒÓ ¡›Î·È·˜ & ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡. ñ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ªÂÙ·ÏÏÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÒÓ ¡. §·Ú›Û˘ & ¶ÂÚȯÒÚˆÓ. ñ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™È‰ËÚÔ·ÏÔ˘ÌÈÓÔηٷÛ΢·ÛÙÒÓ ¡. ∫Ô˙¿Ó˘. ñ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ «√ ∏º∞π™Δ√™» ¡. ¶ÈÂÚ›·˜. ñ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ªË¯·ÓÔÛȉËÚÔ˘ÚÁÒÓ ¡. ΔÚÈοψÓ. ñ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ªÂÙ·ÏÏÔηٷÛ΢·ÛÙÒÓ ¡. ÷ӛˆÓ «√ ∏º∞π™Δ√™». ñ ŒÓˆÛË ™È‰ËÚÔ-·ÏÔ˘ÌÈÓÔ-‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ∞ı‹Ó·˜. ñ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÏÔ˘ÌÈÓÔÛȉËÚÔηٷÛ΢·ÛÙÒÓ ¡. ¢Ú¿Ì·˜. ñ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ & ™È‰‹ÚÔ˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘. ñ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ & À·ÏÔÈÓ¿ÎˆÓ ¡‹ÛÔ˘ ∫ˆ. ñ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ & ™È‰‹ÚÔ˘ ¡. ºıÈÒÙȉԘ. ñ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÏÔ˘ÌÈÓÔÛȉËÚÔηٷÛ΢·ÛÙÒÓ ¡. ÕÚÙ·˜. ñ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™È‰ËÚÔ˘ÚÁÒÓ ∞ÏÔ˘ÌÈÓÔηٷÛ΢·ÛÙÒÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘. ñ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ¡. ™ÂÚÚÒÓ «√ ∏º∞π™Δ√™».

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Aldemar Olympian Village √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ̛· ·¤Ú·ÓÙË ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘, Ì ÔÏ˘ÙÂÏ‹ bungalows, ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÛÔ˘›Ù˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ΋Ô˘˜. ΔÔ ¿„ÔÁÔ service, ÔÈ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ¯ÒÚÔÈ, Ë ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ë ÔÈÔÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ô ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ȉ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ.

ÌÂÁ·Û ¯ÔÚËÁÔÛ

¯ÔÚËÁÔÈ

˘ÔÛÙËÚÈÎÙ˜


10/4/2008

05:06 µµ

Page 2

Ô

¶·Ú¿ı˘ÚÔ… ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Î·È ™˘Ó¤‰ÚˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. (™¯ÔϤ˜ Ì·ıËÙ›·˜, Û‹Ì·ÓÛË CE, ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î.Ï.).

¶·Ú¿ı˘ÚÔ… ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, ·fi ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Î·›ÚÈˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ™ËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È Ë Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, Ë ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· μπ√.¶∞. & μπ.¶∞., ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î.Ï.

¶·Ú¿ı˘ÚÔ… ÛÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ. °È· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, ÔÏÏ¿ Â›Ó·È ÂΛӷ Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô› ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó… ΔÔÓ ÈÂÚfi ÙfiÔ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ √Ï˘Ì›·˜ fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ȉÂ҉˜, ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÔÏÏ¿ ÁÚ·ÊÈο ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∏Ï›·˜.

3 ™À¡∂¢ƒπ√ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δø¡ 2008 7-9 ¡√∂ªμƒπ√À ¶Àƒ°√™

¡√ª√™ ∏§∂π∞™ - ¶∂§√¶√¡¡∏™√™

ALDEMAR

OLYMPIAN VILLAGE

¶·Ú¿ı˘ÚÔ… ÛÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË & ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ŒÓ·˜ Ì·ÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ™˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜... ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ - spa ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ ̤۷ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·.

·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

√ƒ°∞¡øΔ∏™

∞ÓÔ›ÍÙ ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ & ·ÏÏ·ÁÒÓ… ¡· ›ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ!

PROFILMÉDIA

3o SYNEDRIO PYRGOS

√ƒ°∞¡ø™∏/¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™

> ¶ÚÔÌ¿¯ˆÓ 8 & ¶ÂÙÌÂ˙¿ 141 21 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210/80.56.800-2 Fax: 210/80.56.806 e-mail: profil@profilnet.gr > πÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ 14 570 10 ¶Â‡Î·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ΔËÏ.: 2310/676.022-4 Fax: 2310/676028 e-mail: profil@profilgroup.gr www.profilmedia.gr

Ã√ƒ∏°√™ ¶ƒ√μ√§∏™ ¶∞¡∂§§∏¡π∞ √ª√™¶√¡¢π∞ μπ√Δ∂áø¡ ∞§√Àªπ¡√™π¢∏ƒ√∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δø¡


20>94

ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMIL

ΝΕΟ ΕΡΓΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΠΛΟΥ > Oι κορυφαίες σειρές αρχιτεκτονικού προφίλ του Ομίλου ALUMIL επιλέχθηκαν και στο εντυπωσιακό «Park Rotana» στο Abu Dhabi των Η.Α.Ε. Η ALUMIL ανακοινώνει την ανάληψη ενός ακόμη σημαντικού έργου, διευρύνοντας την γκάμα των πλέον σύνθετων και εντυπωσιακών έργων του ελληνικού Ομίλου στην περιοχή του Κόλπου. Συγκεκριμένα, δημιουργείται ένα σύνθετο συγκρότημα στο Εμιράτο του

ALUMIL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΟΥΚΟΜ & ΑΛΟΥΝΕΦ > Για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 πιστοποιήθηκαν οι θυγατρικές της εταιρείας, ΑΛΟΥΚΟΜ & ΑΛΟΥΝΕΦ. Η Διοίκηση του Ομίλου ALUMIL ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πιστοποίηση των θυγατρικών εταιρειών ΑΛΟΥΚΟΜ και ΑΛΟΥΝΕΦ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μετά από τριήμερη επιτυχημένη επιθεώρηση το διάστημα 18-20 Δεκεμβρίου 2007, από τον Οργανισμό TÜV HELLAS. Υπενθυμίζουμε ότι η μητρική εταιρεία ALUMIL κατέχει

VERPAN «Πράσινο» Σούπερ Μάρκετ Εγκαινιάστηκε το πρώτο «πράσινο» σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Το πρώτο σούπερ μάρκετ με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βρίσκεται στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 43-45. Το κτίριο είναι εξοπλισμένο με συστήματα φωτοβολταϊκών στοιχείων στη στέγη και είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ.

20

ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ > Με εντυπωσιακές δημιουργίες από πάνελ PVC και σημαντικές συμφωνίες έπεσε η αυλαία της πρώτης συμμετοχής της εταιρείας VERPAN στην 25η INFACOMA. Η εταιρεία VERPAN διαθέτει πολυετή εμπειρία και προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τον άρτιο σχεδιασμό αλλά και για την αισθητική τους. Η εταιρεία

www.profilmedia.gr λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Abu Dhabi, το “PARK ROTANA Mixed Use Development”, συνολικού προϋπολογισμού $ 169,4 εκ. Αποτελείται από ένα εντυπωσιακό συγκρότημα τεσσάρων δεκαώροφων κτιρίων, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων της αλυσίδας PARK ROTANA (280 κλινών), δύο κτίρια διαμερισμάτων (342 διαμερίσματα συνολικά), ένα κτίριο γραφείων (συνολικά 46 ορόφων) και στη βάση των πολυώροφων κτιρίων, ένα εκτεταμένο εμπορικό κέντρο με ξεχωριστούς χώρους. Η θυγατρική της ALUMIL στον Κόλπο «ALUMIL GULF FZC», ανέλαβε την προμήθεια του συνόλου του έργου με συστήματα ALUMIL. Επιλέχθηκαν οι κορυφαίες σειρές: M14000 Deluxe - για συρόμενα κουφώματα. M15000 Prestige - για ανοιγόμενα/σταθερά κουφώματα. M6 Solar Standard Alutherm - για τα υαλοπετάσματα. Μ5600 Solar Protection - για περσίδες σκίασης. Πρόκειται για ένα ακόμη έργο - ορόσημο στην περιοχή του Κόλπου, στην οποία ο ελληνικός Όμιλος αποτελεί πλέον βασικό πρωταγωνιστή. Η ALUMIL GULF, συμμετέχει σε πληθώρα έργων εκτός από τα Η.Α.Ε. και στο Μπαχρέϊν, Κατάρ, Κουβέϊτ, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, κ.α. >> πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2000 από το Σεπτέμβριο του 2003, ενώ από τον Ιούνιο του 2000 κατείχε την παλιότερη έκδοση του ISO 9001:1994. Η απόκτηση του πιστοποιητικού για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 επιβεβαιώνει με τον πιο έγκυρο τρόπο την ευαισθησία και την πολιτική της ALUMIL για την ποιότητα των προϊόντων της . Με την απόκτηση του πιστοποιητικού από τις θυγατρικές ΑΛΟΥΚΟΜ και ΑΛΟΥΝΕΦ, ο Όμιλος ορίζει τον ξεκάθαρο προσανατολισμό του σε θέματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, εφαρμόζοντας στις εγκαταστάσεις του ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. >> VERPAN έχε να επιδείξει μια μεγάλη ποικιλία από προϊόντα πάνελ PVC. Ακολουθώντας ένα πρόγραμμα για την καλύτερη προβολή της και την προώθηση των προϊόντων της, η εταιρεία συμμετείχε για πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση INFACOMA 2008 που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως 24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Στο εκθεσιακό της περίπτερο στο Βελλίδειο υποδέχθηκε τους επισκέπτες της έκθεσης και τα στελέχη της εταιρείας τους ενημέρωσαν για τα προϊόντα της. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώτη αυτή συμμετοχή στην INFACOMA επισφραγίστηκε και με σημαντικές συνεργασίες. >>


10/4/2008

05:33 µµ

Page 1

ªfiÓÔ Ë °∂ª∞ Ì ÙȘ ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È PVC ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó... Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ∂À∂§

¶ÚÔÛ·ıԇ̠ÁÈ· ÙËÓ...

π•π∞

™ π °√ À ƒ π ∞ PROFILMÉDIA

GEMA

∂ª¶π™Δ√™À¡∏

™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÙËÓ...

¶ÚÔfiÙÈÎË Î·È Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙËÓ...

∫ÂÓÙÚÈο °Ú·Ê›· - ŒÎıÂÛË: °ÂڷΛԢ 22, ™ÂfiÏÈ· (ªÂÙÚfi), 104 43 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210/51.45.212, 51.45.222, Fax: 210/5144094 ÀÔηٿÛÙËÌ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ∞ÓÙÒÓË ΔÚ›ÙÛË 32, 562 24 ∂‡ÔÛÌÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ΔËÏ. & Fax: 2310/775.540, 773.130 e-mail: info@gema.gr, www.gema.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMINCO

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ > Η ALUMINCO σε συνεργασία με την εταιρεία THYRAE δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα βελτιστοποίησης κοπών και προσφορών για τους πελάτες της. Το νέο αυτό κατασκευαστικό πρόγραμμα συστημάτων παρέχει στους χρήστες τις εξής δυνατότητες: • Τη βελτιστοποίηση κοπών για διαφόρων ειδών κατασκευές και κατά συνέπεια την ελαχιστοποίηση απωλειών υλικών (ελαχ. φύρας). • Τη σύνταξη παραγγελιών για τους προμηθευτές, με τα σωστά υλικά. • Τη σύνταξη οικονομικών προσφορών για τους πελάτες. • Τιμοκαταλόγους προϊόντων. >>

4ΒΧ ΜΟΤΟΡ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MΑDE EXPO

Λουκέτο σε πολλά καταστήματα

> Την ιταλική έκθεση «MΑDE EXPO» και τα περίπτερα των εταιρειών που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα επισκέφθηκε ο κ. Ανδρέας Θεμελής από την εταιρεία 4ΒΧ ΜΟΤΟΡ ΚΙΝΗΣΗ. Η έκθεση SAIE DUE που λάμβανε μέρος στη Μπολόνια κάθε χρόνο, από φέτος (2008) θα πραγματοποιείται στο Μιλάνο με το όνομα «MΑDE EXPO» και θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος και ποικιλία από την παλιά «SAIE DUE» που σίγουρα θα τη βρείτε ενδιαφέρουσα.

Αυξάνονται τα λουκέτα που βάζουν οι μικροί έμποροι στα καταστήματά τους, ενώ μόνο ο ένας στους τρεις από αυτούς που παραμένουν στην αγορά βλέπει τα κέρδη του να αυξάνονται, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για το 2007. Σύμφωνα με την έκθεση το 2007 το ποσοστό των αυταπασχολούμενων εμπόρων μειώθηκε σε 27,6% από 38,9% το 1993, καθώς ένας στους 10 αναγκάστηκε να κλείσει την επιχείρησή του τα τελευταία 14 χρόνια.

22

METAL SYSTEM

ΓΕΜΙΣΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ... ΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΤΗΝ INFACOMA

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Στην έκθεση έλαβαν μέρος και η ιταλική εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων ρολών BOLIS CARLO & C. Snc καθώς και ο ισπανικός οίκος PUJOL MUNTALA S.A. που δραστηριοποιείται στο χώρο των μοτέρ και αυτοματισμών ρολών, τεντών, γκαραζοπορτών. Οι παραπάνω εταιρείες αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα από την εταιρεία 4ΒΧ ΜΟΤΟΡ ΚΙΝΗΣΗ. Ο κ. Ανδρέας Θεμελής βρέθηκε στην ιταλική έκθεση και στα περίπτερα των εταιρειών BOLIS CARLO & C. Snc και PUJOL MUNTALA S.A. από τις 6 έως και τις 8 Φεβρουαρίου >>

2

> Εντυπωσιακά σχέδια θωρακισμένων πορτών καθώς και μια νέα σειρά από πόρτες αποθήκης παρουσίασε στην 25η INFACOMA η εταιρεία METAL SYSTEM. Για μια ακόμη φορά, εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της εταιρείας METAL SYSTEM στην 25η έκθεση INFACOMA 2008. Στο εκθεσιακό περίπτερό της που βρισκόταν στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο, Η εταιρεία παρουσίασε τα προϊόντα της. Η METAL SYSTEM χρόνια τώρα ξεχωρίζει, κυρίως για την κατασκευή θωρακισμένων πορτών, ενώ πρόσφατα παρουσίασε και μια σειρά από πόρτες αποθήκης. Οι επισκέπτες τίμησαν με την παρουσία τους τη METAL SYSTEM και με τη προσέλευσή τους στο εκθεσιακό περίπτερο είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους υπεύθυνους για τα προϊόντα που διαθέτει. Το εκθεσιακό περίπτερο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρεία PROFILEXPO. >>


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ΕΤΕΜ

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ > Οι επιτυχίες για την ΕΤΕΜ συνεχίζονται, εμπλουτίζοντας τη μεγάλη συλλογή πιστοποιήσεων ποιότητας αποδεικνύοντας ότι τα προϊόντα της αποτελούν εγγύηση για τον καταναλωτή. Πρόσφατα ανανεώθηκε για την εταιρεία η ισχύς του πιστοποιητικού Qualicoat με την προεργασία «Seaside Class». Η ΕΤΕΜ είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβε το σήμα ποιότητας Qualicoat (1994) για βαφές, επικαλυπτικά βερνίκια και πούδρες που χρησιμοποιούνται για τη βαφή των προφίλ αλουμινίου. Πρόσφατα έλαβε το ανανεωμένο πιστοποιητικό με ισχύ για όλο το 2008. Συγκεκριμένα, η ΕΤΕΜ κατέχοντας προ πολλού το σήμα ποιότητας Qualicoat για τη βαφή, βερνίκια και πούδρες των προϊόντων της, προχώρησε περαιτέρω σε μια ενισχυτική προεπεξεργασία της επιφάνειας του προφίλ πριν από τη χημική προεργασία (π.χ. χρωμάτωση) που προηγείται της βαφής. Αυτή η προεπεξεργασία ονομάζεται Παραθαλάσσια Κλάση «Seaside Class» το λεγόμενο «QUALIMARINE».

SIALMO

ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > Νέους ιδιόκτητους χώρους στο Βιοτεχνικό Πάρκο στην περιοχή Φοινικιάς του Νομού Ηρακλείου Κρήτης απέκτησε η εταιρεία SIALMO. Σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μεταφέρθηκε η εταιρεία εμπορίας και κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων και ρολών αλουμινίου, SIALMO.

CHROMAL

ΕΔΩΣΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΤΗΝ 25H INFACOMA > Με στόχο πάντα την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της η εταιρεία CHROMAL κέρδισε τις εντυπώσεις και στην 25η INFACOMA. Η CHROMAL διακρίνεται για τις σταθερές αξίες και τους υψηλούς της στόχους. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου και απομίμησης σε αποχρώσεις ξύλου στο αλουμίνιο διατηρεί το επίπεδο και την αισθητική στα προϊόντα της. Το κυρίαρχο μέλημά της είναι η ικανοποίηση των Αποχώρησε ο Κάστρο Ο 81χρονος Φιντέλ Κάστρο, ο επαναστάτης που δίχασε ολόκληρες γενιές παρέδωσε τα σκήπτρα της εξουσίας της Κούβας στον αδελφό του.

24

www.profilmedia.gr λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Για την απόκτηση του «Seaside Class» απαιτείται, λοιπόν το προϊόν να διαθέτει μια ειδική ποιότητα βαφής, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης του φαινομένου νηματοειδούς διάβρωσης σε διατομές αλουμινίου κοντά σε ευαίσθητες παραθαλάσσιες περιοχές. Η ΕΤΕΜ είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που κατέχει το πιστοποιητικό QUALICOAT με απαίτηση SEASIDE CLASS - ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΛΑΣΗ επιβραβεύοντας έτσι τις προσπάθειες των συνεργατών της να παρέχουν συνεχώς μεγαλύτερη ποιότητα και ασφάλεια στον καταναλωτή. >>

Από την Πέμπτη 6 Μαρτίου η εταιρεία λειτουργεί στους νέους χώρους της στην οδό Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 31 στη ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς απέναντι από το Βιολογικό Καθαρισμό Φοινικιάς. Tα νέα τηλέφωνα της εταιρείας είναι 2810/370.300 και 2810/264.770 και το fax: 2810/370.308. To site της εταιρείας www.sialmo. net και το e-mail: info@sialmo.net >>

αναγκών των πελατών της, καθώς επίσης και η προσπάθεια να διατηρεί υψηλό το επίπεδο ποιότητας και αισθητικής των προϊόντων της. Στην έκθεση INFACOMA 2008 που έλαβε μέρος για μια ακόμη χρονιά παρουσίασε προτάσεις που ξεχωρίζουν. Η εταιρεία είχε την ευκαιρία να δεχθεί τους επισκέπτες στο εκθεσιακό της περίπτερο οι οποίοι ενημερώθηκαν από τους υπευθύνους για την εταιρεία αλλά και τα προϊόντα της. Το εκθεσιακό περίπτερο της εταιρείας επιμελήθηκε η PROFILEXPO. >>


SECURITY LOCK NEW KATAX.

2/10/2007

06:47 µµ

Page 2

∫§∂π¢∞ƒπ∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ª∂ ∂¡™øª∞∆øª∂¡√ ™À¡∞°∂ƒª√

Alarm Lock

®

∏ ∞√ƒ∞∆∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞

PROFILMÉDIA

> ªÈ· Ó¤· ηÈÓÔÙÔÌ›· ·fi ÙË SECURITY LOCK. √ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·fiÚ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚›‰Â˜ - ηÏ҉ȷ. ñ ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜. ñ ÕÌÂÛË ÂȉÔÔ›ËÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. ñ ∞ÓÙÈÎÏÂÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. ñ ∂˘ÚÂÛÈÙ¯ӛ·. ñ ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È Û fiϘ ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜. ñ ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Û ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ·Ï·ÈÒÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ. ñ ∂˘ÎÔÏ›· ÌÔÓÙ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜. ñ ∞Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ì·Ù·Ú›·˜. ñ ¢È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜: 3 ¯ÚfiÓÈ·. ñ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ - Û‹Ì·ÓÛË CE. ñ ∏ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ χÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ñ ªÂ ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ Î˘Ú› Î·È ÁÏÒÛÛ·.

∏ SECURITY LOCK ¢π∞£∂∆∂𠶧∏ƒ∏ °∫∞ª∞ ª∏Ã∞¡π™ªø¡ & ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡ ™∂ √§∂™ ∆π™ ∞¶√Ãø™∂π™ cod. 307

cod. 312

cod. 311

cod. 310

cod. 313

cod. 309

µπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡ ∞§√Àªπ¡π√À ¶ÚÔÌËı¤ˆ˜ 14, 145 64 ¡¤· ∫ËÊÈÛÈ¿, ∆ËÏ.: 210/80.72.065, Fax: 210/8077973 www.security-lock.gr, e-mail: securitl@otenet.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ΠΟΒΑΣ

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2008 > Όλα έτοιμα για την πρώτη προσυνεδριακή εκδήλωση στην Πάτρα! Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατασκευαστών είναι προ των πυλών. Στα πλαίσια αυτού του σημαντικού γεγονότος, που θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο Ηλείας στο ξενοδοχείο Aldemar από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου του 2008 από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) και την διαφημιστική εταιρεία PROFILMEDIA, θα λάβουν χώρα δύο προσυνεδριακές εκδηλώσεις.

ELVIAL

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ TÜV HELLAS > Ο φορέας πιστοποίησης TÜV HELLAS σε εκδήλωση που πραγματοποίησε για την 20ετή παρουσία του στην Ελλάδα βράβευσε την εταιρεία ELVIAL. Η TÜV HELLAS είναι ένας φορέας πιστοποίησης, με τον οποίο συνεργάζεται η ELVIAL για την εφαρμογή των διαδικασιών και των κανόνων ποιότητας ISO 9001. Η ειδική τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στην ELVIAL για την: • Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο και τον καταναλωτή. • Παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών ποιότητας.

SOMFY

«ΣΤΙΓΜΕΣ ΖΩΗΣ, ΣΤΙΓΜΕΣ SOMFY» > Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η προβολή της εταιρείας SOMFY στην τηλεόραση. Με γνώμονα την 1η επιτυχημένη χρονιά της SOMFY στην τηλεόραση και με σκοπό να συνεχίσει να αναπτύσσει την αγορά των μοτέρ και των αυτοματισμών, αποφάσισε και το 2008 να συνεχίσει τη διαφημιστική της καμπάνια στην τηλεόραση. Η SOMFY έχει σκοπό να προωθήσει το όνομα και τα προϊόντα της στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, έχοντας πάντα ως στόχο την προώθηση των εφαρμογών της ηλεκτροκίνησης στο σπίτι. Η διαφημιστική καμπάνια βασίζεται στη φιλοσοφία «Στιγμές Ζωής, Στιγμές Somfy» και περιλαμβάνει τηλεοπτικά σπoτ καθώς επίσης και καταχωρήσεις και ενθέσεις σε περιοδικά διακόσμησης και στον Kυριακάτικο τύπο.

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

26

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

Ο κύκλος των προσυνεδριακών εκδηλώσεων ανοίγει με την διεξαγωγή της πρώτης συνάντησης στη Νότια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Πάτρας. Η πρωτεύουσα της Αχαΐας και πιο συγκεκριμένα το ξενοδοχείο PATRAS PALACE θα φιλοξενήσουν στις 24 Μαϊου του 2008 την πρώτη προσυνεδριακή εκδήλωση. Λίγους μήνες πριν από το μεγάλο ραντεβού του κλάδου στον Πύργο, το 3o Πανελλήνιο Συνέδριο «Παράθυρο στο Μέλον», οι Προσυνεδριακές εκδηλώσεις ξεκινούν με σκοπό να μεταδώσουν στους επαγγελματίες του κλάδου τον παλμό των εξελίξεων καθώς και να αναδείξουν όλους τους προβληματισμούς και να αναπτύξουν γόνιμες συζητήσεις. >>

• Προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης. • Μακροχρόνια συνεργασία μας. Η βράβευση αυτή ανήκει σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, που έχει συνδράμει δραστικά προς αυτή την κατεύθυνση και αντανακλά στο όραμα της νέας ELVIAL. Όραμα που αναγνωρίζεται πλέον και με τιμητικές διακρίσεις. >>

Η SOMFY λοιπόν επέλεξε και φέτος το Νο.1 τηλεοπτικό σταθμό MEGA, καθώς επίσης και τους ALPHA, ΝΕΤ, ΕΤ1 και SKAI, έτσι ώστε να έχει ισχυρή προβολή σε όλη την Ελλάδα. Η καμπάνια ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Απριλίου. Συνολικά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα προβληθούν 646 σπoτ, με τηλεθέαση που θα αγγίξει τα 2.664.320 άτομα. Παράλληλα με τη διαφημιστική καμπάνια, από τον Απρίλιο μέχρι το Μάιο, θα κυκλοφορήσει ένα 8σέλιδο ένθετο φυλλάδιο σε περιοδικά διακόσμησης ευρείας κυκλοφορίας και στον Κυριακάτικο τύπο, όπως Ιδέες και Λύσεις, Ιδανικό Σπίτι, Οικία και Διακόσμηση, VIMA DECO και CASA VIVA της Ελευθεροτυπίας. Τα ένθετα θα κυκλοφορήσουν σε 375.000 αντίτυπα. >>


16/2/2008

05:18 µµ

Page 1

Ãøª∞Δπ∑∂π ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·! PROFILMÉDIA

BMC KTX

∏§∂∫Δƒ√™Δ∞Δπ∫∂™ μ∞º∂™ ∞§√Àªπ¡π√À & ™π¢∏ƒ√À

∂Δ∞πƒ∂π∞ μ∞™π∫ø¡ ª∂Δ∞§§ø¡ ∞.∂. μπ. ¶∂. ¶·ÙÚÒÓ, 250 18 ¶¿ÙÚ· ΔËÏ.: 2610/241.972, Fax: 2610/647078 e-mail: info@bmc-metals.gr www.bmc-metals.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUSTAR

ΧΡΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 25η INFACOMA > Με εντυπωσιακά εκθέματα και προσεγμένη παρουσία κέρδισε τις εντυπώσεις στην 25η INFACOMA που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως και τις 24 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη. Το δικό της ξεχωριστό στίγμα έδωσε η ALUSTAR, του Ομίλου DORAL, στην INFACOMA 2008 με ένα μοντέρνο και επιβλητικό περίπτερο 250 τ.μ. Μία πληθώρα από εκθέματα και τομές προϊόντων παρουσίασαν ό,τι πιο νέο και πρωτοποριακό στο χώρο των συστημάτων αλουμινίου. Επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν τα εντυπωσιακά πάνελ εισόδων αλουμινίου ALUSTAR καθώς και να δουν από κοντά την πλήρη γκάμα των συστημάτων της. Τα ανοιγοανακλινόμενα συστήματα με θερμοδιακοπή από πολυαμίδιο 24 χιλ. με Universal Chamber και περιμετρικό μηχανισμό Super-Safe-, τα συρόμενα

DUROPLAST

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ SOMFY HELLAS > Ημερίδα ενημέρωσης στο νησί της Ρόδου πραγματοποίησαν οι εταιρείες DUROPLAST και SOMFY HELLAS. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μια ακόμη ενημερωτική ημερίδα με τη συνεργασία των εταιρειών DUROPLAST και SOMFY HELLAS. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου. Αυτή τη φορά οι δύο μεγάλες εταιρείες επέλεξαν το νησί των Ιπποτών. Η Ρόδος όπως είναι γνωστό, αποτελεί μία ζωντανή και συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά.

ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης) είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, ώστε να αποτελέσουν κύριο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, καθώς και του σιδηροδρομικού δικτύου Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης.

28

ROTO - EUROTECHNICA

ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ INFACOMA > Δίνοντας κάθε χρόνο δυναμικό «παρών» στην έκθεση INFACOMA, η εταιρεία ROTO-EUROTECHNICA για ακόμη μια χρονιά κέρδισε τις εντυπώσεις… Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η γιορτή της ROTO-EUROTECHNICA που διοργανώθηκε στα πλαίσια της INFACOMA 2008 στο stand της εταιρείας, στο περίπτερο 15 της HELEXPO. Οι Jazz και Latin μελωδίες μιας πραγματικά εξαιρετικής μπάντας φρόντισαν ώστε οι

www.profilmedia.gr λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

συστήματα με θερμοδιακοπή και τα συρόμενα βαρέως τύπου, καθώς και τα νέα ανυψούμενα συρόμενα «ΣΥΜΗ» και «ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ» . Τις καλύτερες όμως εντυπώσεις κέρδισαν τα νέα ανοδιωμένα προϊόντα αλουμινίου, στις λαμπερές αποχρώσεις gold, champagne και silver, εμπνευσμένες από βιομηχανικά και φυσικά υλικά. Επιβράβευση αυτής της αδιάλειπτης και προσεγμένης παρουσίας, ήταν η απονομή της Χρυσής Κάρτας Μέλους του INFACOMA Club στην ALUSTAR, του Ομίλου DORAL. Ο αριθμός των επισκεπτών στο περίπτερο της ALUSTAR ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τα αισιόδοξα μηνύματά τους δικαίωσαν την αφοσίωση της εταιρείας στο σχεδιασμό έξυπνων, ποιοτικών και πρωτότυπων λύσεων και για τον πιο απαιτητικό κατασκευαστή αλουμινίου. >>

Έτσι στις 2 Απριλίου στο σμαραγδένιο νησί στο ξενοδοχείο PLAZA πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και στη συνέχεια ακολούθησε δείπνο προς τιμή των παρευρισκομένων. Από την εταιρεία DUROPLAST την εκδήλωση προλόγισε με ιδιαίτερο όπως πάντα τρόπο ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Μανώλης Ρέππας, ενώ από τη SOMFY HELLAS ο Διευθυντής κ. Γιώργος Παπαμιχαήλ. Η προσέλευση των κατασκευαστών της Ρόδου ξεπέρασε κάθε προσδοκία κι αυτό είναι κάτι που ενθαρρύνει τις δύο μεγάλες εταιρείες να συνεχίσουν το πρόγραμμα ενημέρωσης κατασκευαστών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια και αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια για τον ελληνικό χώρο. >> παρευρισκόμενοι να απολαύσουν μια υπέροχη βραδιά. Με τον τρόπο αυτόν η ROTO-EUROTECHNICA από τους παραδοσιακούς εκθέτες της INFACOMA,που συμμετέχει ανελλιπώς από την πρώτη διοργάνωση, πλαισίωσε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη παρουσίαση, σε παγκόσμιο επίπεδο του νέου μηχανισμού της ROTO για camera europea, Alou Vision T300. >>


MAKEDONIKH KATAX. MONH

16/2/2008

10:53 πµ

Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

EXALCO

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ > Ενημερωτική ημερίδα πραγματοποίησε στα μέσα Φεβρουαρίου η εταιρεία EXALCO στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Με στόχο την ενημέρωση όλο και περισσότερων κατασκευαστών η εταιρεία EXALCO βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου και διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης. Το σεμινάριο διεξήχθη στις 14 Φεβρουαρίου σε συνεργασία με τον εμπορικό της αντιπρόσωπο Δαρλόπουλο Κωνσταντίνο & ΣΙΑ Ο.Ε. και περιελάμβανε ενημέρωση για τις νέες δραστηριότητες της εταιρείας και για θέματα της σήμανσης CE. Η εκδήλωση έγινε στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του Αλεξάνδρειον Μέλαθρον, ενώ σημείωσε τεράστια επιτυχία χάρη στην υψηλή προσέλευση και το ενδιαφέρον των κατασκευαστών. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι νέοι στόχοι της EXALCO από τον κο Τσιάρα Θάνο, Διευθυντή Εσωτερικού Εμπορίου του

Ομίλου, συμβουλές Πωλήσεων και Προβολής Κουφωμάτων από την κα Κατσιάβα Άλκηστη, Υπεύθυνη Marketing, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σήμανση CE από το αρμόδιο στέλεχος της EXALCO κο Παπαχρήστο Δ. Ακόμη παρουσιάστηκαν όλα τα συστήματα της EXALCO όπως οι σειρές Albio C με μηχανισμό περιμετρικού κλειδώματος, το Υαλοπέτασμα Albio 130 με θερμοδιακοπή και εφαρμογές σε αίθρια, οι σειρές Albio Solar 100 & 200 για εξωτερική σκίαση καθώς και το νέο προϊόν της EXALCO για κάγκελα αλουμινίου RS 50 Serie Tondo από το Διευθυντή του Τμήματος Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης κο Κωνσταντόπουλο Γρ. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των κατασκευαστών της EXALCO αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εταιρείας και πραγματοποιείται με σειρά σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα. Η EXALCO θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρεία του κου Δαρλόπουλου Κωνσταντίνου για την άψογη φιλοξενία και συνδιοργάνωση της εκδήλωσης. >>

> Ο κος Τσιάρας Θ. παρουσίασε τους νέους στόχους της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

> Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ενημερωτική ημερίδα της εταιρείας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

ALUIT Κόντρα για την εθνική σύμβαση εργασίας Έντονη αντιπαράθεση με «βροχή» δηλώσεων ανάμεσα σε πολιτικά κόμματα και κοινωνικούς εταίρους, σε διάφορους και άκρως ενδιαφέροντες συνδυασμούς, σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τις αυξήσεις της νέας εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης για το 2008.

32

ΜΕ Ο,ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΤΗΝ INFACOMA > Μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες εισαγωγής και αντιπροσωπείας μοτέρ για ρολά, γκαραζόπορτες και τέντες, είναι η ιταλική ALUIT SRL. Φέτος, στην 25η έκθεση INFACOMA 2008 που έλαβε χώρα στις 21 - 24 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, η ALUIT κέρδισε τις εντυπώσεις. Ξεχώρισε με τη μοναδική της παρουσία, το καλαίσθητο περίπτερό της και την προθυμία των ανθρώπων της να παρουσιάσουν ό,τι νεότερο και πλέον καινοτόμο έφερε

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

στη χώρα μας η εταιρεία. Στην έκθεση παρέστησαν αντιπρόσωποι της ALUIT, οι οποίοι ήρθαν από την Ιταλία, προσδίδοντας κύρος στην παρουσία της. Η επισκεψιμότητα στο περίπτερο της εταιρείας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η ALUIT δέχτηκε τα συγχαρητήρια των διοργανωτών, των εκθετών και των επισκεπτών, ενώ έγιναν σημαντικές συμφωνίες για μελλοντικές συνεργασίες. >>


11/6/2007

03:56 µµ

Page 1

∫. & £. ∆∑∞ƒ∞™ √.∂. ∂Ì‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 18, 121 31 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∆ËÏ.: 210/57.70.793, 57.27.255, 57.81.088 Fax: 210/5765151 www.tzaras.gr e-mail: tzaras@ath.forthnet.gr

PROFILMÉDIA

TSARAS NEW

ñ ªË¯·ÓÈÛÌÔ› Áηڷ˙fiÔÚÙ·˜ GI.BI.DI. ñ EÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÓÔÍ›‰ˆÙ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.

∏ ηχÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ‰È΋ ÛÔ˘!


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

FAECF

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ EΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ > Μια ακόμη σημαντική επιτυχία για τους Έλληνες κατασκευαστές αλουμινίου και το ΣΕΚΑ. Ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης μέλος του Συνδέσμου και εκπρόσωπός του στη FAECF, εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κατασκευαστών παραθύρων και προσόψεων. Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου του 2008 στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης MADE Expo, πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση των μελών της FAECF (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών παραθύρων και προσόψεων), η οποία και ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Νέος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέλαβε ο μέχρι τώρα Αντιπρόεδρος κος Serge Alaert εκπρόσωπος των Βέλγων Κατασκευαστών, ενώ με ομόφωνη απόφαση ο εκπρόσωπος του ΣΕΚΑ κος Γ. Μυλωνάκης εξελέγη Αντιπρόεδρος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: Πρόεδρος: Serge Allaert - Βέλγιο Αντιπρόεδροι: Franz Hauk - Γερμανία Γιώργος Μυλωνάκης - Ελλάδα Γενικός Γραμματέας: Bert Lieverse - Ολλανδία Τεχνικός Γραμματέας Frank Koos - Γερμανία Ως γνωστόν, σε ό,τι αφορά τα θέματα αλουμινίου, η FAECF αποτελεί το μοναδικό (μαζί με την «Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου»-«ΕΕΑ») αναγνωρισμένο φορέα και συνομιλητή της αρμόδιας Κοινοτικής Διεύθυνσης για θέματα Δομικών προϊόντων και υλικών. Η εκλογή αυτή αποδεικνύει αφ' ενός τη δραστηριοποίηση και τη συμβολή των Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου σε ένα τόσο σημαντικό

ALUMIL

GEZE - SHOW ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Απεργίες των εργαζομένων του ΟΤΕ Συνέχιση κινητοποιήσεων στον ΟΤΕ, για την αποτροπή της ανάληψης του μάνατζμεντ του Οργανισμού από τη γερμανική Deutsche Telekom, που ήδη έχει αγοράσει το 20% των μετοχών του.

34

> Τα προϊόντα της GEZE είχαν την ευκαιρία να δουν συνεργάτες - κατασκευαστές και τα στελέχη της εταιρείας ALUMIL. Το ειδικά διαμορφωμένο φορτηγό της GEZE, που ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, βρέθηκε και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ν. Ελλάδος της ALUMIL. Για δύο ολόκληρες ημέρες από τις 27 έως και τις 28 Φεβρουαρίου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ν. Ελλάδος της ALUMIL συνεργάτες κατασκευαστές και στελέχη της εταιρείας ALUMIL είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίδειξη των προϊόντων GEZE στο νέο υπερσύγχρονο ειδικά διαμορφωμένο show room της εταιρείας, από τον κο Ταξ. Αυγέρη της εταιρείας GEZE.

www.profilmedia.gr λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο ... ένα "κλικ"

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

φορέα παραγωγής ιδεών για τεχνικά ζητήματα, εισηγήσεων, πολιτικών αποφάσεων κ.λπ., αφ' ετέρου την αναγνώριση από μέρους των Ευρωπαϊκών Εταίρων του υψηλού επιπέδου των Ελλήνων Κατασκευαστών. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο γιατί αποτελεί μια διάκριση για τους Έλληνες Κατασκευαστές, το ΣΕΚΑ και γενικά για τον κλάδο Αλουμινίου στη χώρα μας, αλλά διότι συμβαίνει σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία πραγματοποιείται η εφαρμογή της Σήμανσης CE, εξετάζονται και ρυθμίζονται σημαντικές ιδιαιτερότητες των διαφόρων Χωρών-Μελών και «τρέχουν» άλλα επίσης σημαντικά θέματα, όπως η σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά υλικά, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων κ.λπ. >> H GEZE,σε παγκόσμια κλίμακα οδηγεί τον κατασκευαστή και την τεχνολογία ασφαλείας παρουσιάζοντας μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων στους πελάτες της χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο φορτηγό το οποίο ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη κάνοντας επίδειξη σε όλες τις χώρες. Ο πρωτότυπος τρόπος παρουσίασης αλλά και τα προϊόντα της GEZE εντυπωσίασαν τους συνεργάτες κατασκευαστές, οι οποίοι συνεχάρησαν τις εταιρείες ALUMIL και GEZE για την πρωτοβουλία τους. >>


KANBERA KATAX.

16/2/2008

10:51 πµ

Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

QUALICOAT* QUALANOD ALCO

No 109

ΕΤΑΙΡΕIΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚA ΠΟΙOΤΗΤΑΣ

ALCHROM

No 112

ALMACO

No 102

> Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου σε ανακοίνωσή της παρουσίασε τις εταιρείες, που έπειτα από τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές απέκτησαν ή ανανέωσαν τα πιστοποιητικά ποιότητας. Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου που είναι Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων κατά ΕΝ 45011 διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ από το 2001 για τις διεργασίες βαφής και ανοδίωσης αλουμινίου απονέμει τα διεθνή πιστοποιητικά QUALICOAT και QUALANOD αντίστοιχα. Παράλληλα διεξάγει και τις επιθεωρήσεις για την απονομή του σήματος QUALIDECO σε διακοσμητικές επιστρώσεις σε αλουμίνιο. Τα πιστοποιητικά QUALICOAT, QUALANOD και QUALIDECO ανανεώνονται κάθε χρόνο μετά από τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές. Κατά το 2007 η ΕΕΑ πραγματοποίησε 49 επιθεωρήσεις επιτήρησης και απονομής των παραπάνω σημάτων ποιότητας από τις οποίες οι 5 ήταν επαναληπτικές. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών οι εταιρείες που κατέχουν σήματα ποιότητας σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2008 είναι:

ALUMIL

No 108

ALUMINCO

No 110

ALUSET

No 113

ANALKO

No 104

DORAL

No 107

EUROPA

No 105

ETEM

No 103

ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ

ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ INFACOMA > Ακόμα μια επιτυχημένη συμμετοχή για την εταιρεία ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ στην INFACOMA 2008. Η ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά συμμετείχε στη έκθεση

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

36

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

QUALIDECO

No 1502

GR 0001 (αποχρώσεις PAL.250, S8001) No 1504 GR 0002 (αποχρώσεις ΠΕΥΚΟ 9103/201, KAΡΥΔΙΑ AN. 9018/201)

EXALCO

No 106

No 1503

MUSCITA

No 1300

No 300

PROFILCO

No 114

SANLEV

No 115

WOODALL

No 116

VEMAL

No 117

* Όλες οι εταιρείες με σήμα QUALICOAT μπορούν να διαθέσουν προϊόντα βαφής με προεργασία «Παραθαλάσσιας κλάσης» (SEASIDE CLASS). >> Δομικών Υλικών INFACOMA 2008 που πραγματοποιήθηκε από 21 έως 24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Στο περίπτερό της παρουσίασε όλες τις σειρές των πάνελ αλουμινίου (Πρεσαριστά, Παραδοσιακά, Inox και Κορνιζάτα) τη νέα σειρά συνθετικών πάνελ (PVC και ABS-PMMA) καθώς και τα Αντικωνωπικά Συστήματα και τις Θωρακισμένες πόρτες ΤΕΧΝΗ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν δύο νέα πρωτοποριακά προϊόντα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο

ελληνικό κοινό: οι νέες πόρτες αλουμινίου Superior Line, που έχουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως φύλλο αλουμινίου 2,5 χιλιοστά και πάχος 4 εκατοστά καθώς και τα πάνελ αλουμινίου Combo Panels που απευθύνονται σε κατασκευαστές κουφωμάτων PVC. Η παρουσία της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ στις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου συνεχίζεται στο επόμενο διάστημα με τη συμμετοχή της στις εκθέσεις του Βελιγραδίου και της Νυρεμβέργης. >>


ALMACO 2006 15/9/2006 03:35 ÌÌ Page 1

...Û·˜ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó

PROFILMEDIA

™ÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÛÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ALMACO ÔÈÎÔ‰ÔÌ› ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È È‰¤Â˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÚÔÊ›Ï. ªÂ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û Ӥ˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘, Ë ALMACO ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜.

ISO 9001

™ À ™ ∆ ∏ ª ∞ ∆ ∞

∞ § √ À ª π ¡ π √ À

ALUMINIUM OF

DIN 1748 DIN 1725 Al Mg Si 0.5 F22 MACEDONIA S.A.

∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: 611 00, ¡¤· ™¿ÓÙ·, ∫ÈÏΛ˜ ∆ËÏ.: 23410/64.320-4, Fax: 23410/64317 ∞ı‹Ó·: ™. ºÚ›˙Ë 27 (ÚÒËÓ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏË), 121 31 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∆ËÏ.: 210/57.62.600 (6 ÁÚ·Ì̤˜), Fax: 210/5778493 www.almaco.gr e-mail: info@almaco.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMINCO

ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ > Ημερίδα για εμπόρους και κατασκευαστές αλουμινίου από την ALUMINCO πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων και ακολουθεί κι άλλη στο Αγρίνιο. Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η ημερίδα για εμπόρους και κατασκευαστές αλουμινίου του Νομού Ιωαννίνων, η οποία αποτελεί και την έναρξη ενός νέου κύκλου εταιρικών παρουσιάσεων της ALUMINCO. Μέσα στα πλαίσια του νέου πλάνου προωθητικών ενεργειών της, η ALUMINCO διοργάνωσε την πρώτη παρουσίαση στα Ιωάννινα και θα συνεχίσει σταδιακά με σκοπό να επισκεφθεί όσο το δυνατό περισσότερους νομούς της Ελλάδας. Επόμενη προγραμματισμένη «στάση» για εκπαίδευση είναι το Αγρίνιο. Κυριότερος στόχος της είναι η ενημέρωση, η καταγραφή των αναγκών και η επαφή με τους πελάτες της. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων στο ξενοδοχείο EPIRUS PALACE στις 19 Μαρτίου του 2008 και σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, χάρη στη δυνατή προσέλευση 90 και πλέον ατόμων. Το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε εταιρική παρουσίαση της ALUMINCO, των συστημάτων της καθώς και του νέου συστήματός της για θερμομονωτικά συρόμενα και τέλος επίδειξη του κουμπωτού περιμετρικού μηχανισμού από τον εκπρόσωπο της GU κ. Δ. Χριστοδούλου. Για το θερμομονωτικό σύστημα και τα εξαρτήματά του μίλησε και ο κ. Θ. Δημουλάκης, Γενικός Διευθυντής της GIESSE. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είχε τις παρακάτω ενότητες: • Εταιρική φιλοσοφία, εγκαταστάσεις, παραγωγική δύναμη.

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ > Μεγάλη ποικιλία τύπων, σχεδίων, και χρωμάτων και φυσικά διαστάσεων παρουσίασε η εταιρεία ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ στην έκθεση INFACOMA 2008. Η ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ είναι μια εταιρεία που συνδυάζει το υψηλό επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας στα προϊόντα της. Ακολουθώντας τις προγραμματισμένες ενέργειες προβολής της έλαβε για μια ακόμη χρονιά μέρος στη διεθνή έκθεση INFACOMA 2008. Με τη συμμετοχή της κέρδισε τις εντυπώσεις… Με ένα λειτουργικό εκθεσιακό περίπτερο πρόβαλε τα προϊόντα της προσεγγίζοντας πολλούς επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους υπεύθυνους για τις

www.profilmedia.gr BATIMAT EXPOVIVIENDA 10 - 14 Ιουνίου Μπουένος Άιρες Αργεντινή

38

λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Από αριστερά ο κ. Χρήστος Μουές, ο κ. Αργύρης Καρράς, η κα Μαριλένα Μουχρίτσα, ο κ. Χρήστος Λέκκας και ο κ. Δημήτρης Μαγγανάς.

Εισηγητής Αργύρης Καρράς - Εμπορικός Διευθυντής • Πωλήσεις, επενδύσεις, προϊόντα Εισηγητής Δημήτρης Μαγγανάς - Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδας • Ενέργειες Marketing, Διαφημιστική προβολή 2008 Εισηγήτρια Μαριλένα Μουχρίτσα - Υπεύθυνη Επικοινωνίας - Marketing • Παρουσίαση συστημάτων αλουμινίου (σειρές ALUMINCO) Θερμομόνωση & Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Εισηγητής Χρήστος Μουές - Υπεύθυνος Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Στην ημερίδα το «παρών» έδωσε και ο Πωλητής της ALUMINCO στην Ήπειρο κ. Χρήστος Λέκκας. Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε γεύμα για όλους τους παρευρισκομένους. >> προτάσεις και τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. Η εταιρεία διαθέτει μια από της μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής με αντικείμενο τα συνθετικά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, τα ρολά, τις πόρτες ασφαλείας και τις εσωτερικές πόρτες. Τα προϊόντα της ξεχωρίζουν αφού είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με πιστοποίηση CE για τα κουφώματα, τα ρολά και τα τζάμια. Η πολυετής συνεργασία της ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ με καταξιωμένους Ευρωπαϊκούς οίκους κατασκευής συνθετικού προφίλ και μηχανισμών (Koemmerling, G.U.) δίνει την εγγύηση υψηλής ποιότητας τελικού προϊόντος. Το εκθεσιακό περίπτερο επιμελήθηκε η εταιρεία PROFILEXPO. >>


alirac TELIKO

13/1/2007

03:11 µµ

Page 1

PROFILMEDIA

οÓÂÈ ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ fiÚÙ˜, ·Ú¿ı˘Ú·...

À¶√™Δ∏ƒπ∑∂𠶃√´√¡Δ∞

* ∑∏Δ∏™Δ∂ Δ∞ ∞¶√ Δ√¡ ∂ª¶√ƒ√ Δ∏™ ∂ª¶π™Δ√™À¡∏™ ™∞™ ª∂ ∞ÀΔ√ Δ√

™∏ª∞.

ALIRAC ∞μ∂∂

& ∞§§ø¡ ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ∂ƒ°√™Δ∞™πø¡

¶∞π∞¡π∞ - ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∏ - ∞π°∞§∂ø - £∂™™∞§√¡π∫∏ ΔËÏ.: 210/60.28.834 E-mail: alirac@acn.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMIL

ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΓΙΑ «Μία Ενοχλητική Αλήθεια» > Πρωτοβουλία ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των νέων ανθρώπων για το μείζον ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής ανέλαβε η ALUMIL. Τα επιστημονικά σενάρια που αφορούν στην εξέλιξη των κλιματικών δεδομένων προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη. Η διεθνής ανησυχία αφορά κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις που θα έχει η ραγδαία αλλαγή των κλιματικών δεδομένων στον πλανήτη ενώ ο παγκόσμιος «πράσινος» διάλογος αφορά στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιστροφή της υφιστάμενης εικόνας. Η ALUMIL συμμεριζόμενη την ανησυχία για το αύριο του πλανήτη θεωρεί πως η νέα γενιά είναι αυτή που μπορεί και πρέπει να κάνει τη διαφορά, αλλάζοντας τα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, η ALUMIL προγραμμάτισε μία σειρά προβολών της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας - ντοκιμαντέρ «Μία Ενοχλητική Αλήθεια», με κεντρικό «πρωταγωνιστή» τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Al Gore, ειδικά για μαθητές Λυκείου. Η αρχή του προγράμματος έγινε πρόσφατα με την προβολή που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2008 στο «NOESIS» για τους μαθητές Λυκείου του

FENAL

ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΤΗΝ INFACOMA 2008 > Με ξεχωριστή εμφάνιση, εντυπωσικά εκθέματα, ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση επισκεπτών και σημαντικές συνεργασίες επισφραγίστηκε το ντεμπούτο της FENAL στην INFACOMA που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο στο Διεθνές εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην φετινή διεθνή έκθεση INFACOMA, που διεξήχθη για μια ακόμη χρονιά με επιτυχία στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αρκετές ήταν οι εταιρείες που συμμετείχαν για πρώτη φορά. Μια από αυτές ήταν και η εταιρεία FENAL, που πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση με εκθεσιακό περίπτερο στο Βελλίδειο. Η εταιρεία υποδέχθηκε τους επισκέπτες σε ένα λειτουργικό και καλαίσθητό εκθεσιακό χώρο, όπου εκεί παρουσίασε τα προϊόντα της που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την αισθητική τους. Η προσέλευση των επισκεπτών έδωσε στην εταιρεία τη δυνατότητα να αναδείξει τις προτάσεις της σε κλασικό και μοντέρνο στυλ. Προτάσεις που αποδεικνύουν ότι

www.profilnet.gr TURKEYBUILD

> οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

30 Απριλίου 4 Μαΐου 2008 Κωνσταντινούπολη Τουρκία

40

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

Κολεγίου «Ανατόλια». Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από 300 μαθητές οι οποίοι μετά το τέλος της προβολής είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις σκέψεις τους με τη Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής της ALUMIL κα Νέλλη Κόρδα - Μυλωνά, καθώς και με τον πρόεδρο της Περιβαλλοντικής ΜΚΟ Ecoweek Δρ. Ηλία Μεσσίνα, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση της ALUMIL να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Επόμενοι «σταθμοί» του ενημερωτικού προγράμματος της βορειοελλαδικής βιομηχανίας είναι η πόλη του Κιλκίς, όπου τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες προβολές του βραβευμένου ντοκιμαντέρ για όλους τους μαθητές Α’ Λυκείου του νομού, υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς. Ακολουθεί η πόλη των Σερρών ενώ στόχος της ALUMIL είναι το ντοκιμαντέρ να παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές σε αρκετές πόλεις της Βορείου Ελλάδος. Για το σκοπό αυτό ήδη προγραμματίζονται τα επόμενα βήματα της δράσης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος «Green Alumil», το οποίο έχει σχεδιάσει η διοίκηση της ALUMIL, στο πλαίσιο των επιταγών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τις οποίες και ενσωματώνει στην επιχειρηματική της λειτουργία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αποκλειστικά στοχευμένο στην προστασία του περιβάλλοντος και περιλαμβάνει σειρά δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή. >> η εταιρεία στηρίζει τους επαγγελματίες συνεργάτες της στις απαιτήσεις των πελατών τους. Με την ξεχωριστή συμμετοχή της και την εντυπωσιακή προσέλευση επισκεπτών από όλη την Ελλάδα μπόρεσε να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το δίκτυο και τα σημεία πώλησης. Οι νέοι συνεργάτες από Ελλάδα και Κύπρο ζήτησαν και έλαβαν την αμέριστη στήριξη της εταιρείας για το ξεκίνημα της συνεργασίας τους. Οι επαγγελματίες που συνεργάζονται ήδη με τη FENAL πιστοποίησαν με την επίσκεψή τους τη διαχρονικά άψογη επαγγελματική και προσωπική σχέση που έχει αναπτυχθεί. Η διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρείας δίνουν καθημερινά το δυναμικό τους «παρών» ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη εδραιώνοντας έτσι την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο του κουφώματος. Το εκθεσιακό περίπτερο της εταιρείας FENAL σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρεία PROFILEXPO. >>


10/4/2008

05:36 µµ

Page 1

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¶∞°∫∞§√™ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ô›ÎˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· οı ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡.

PROFILMÉDIA

PAGALOS no1

ITALY GREECE

¶∞°∫∞§√™ 30 Ã√¡π∞ ∫√¡Δ∞ ™∞™!

ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ ∞§√Àªπ¡π√À - ™π¢∏ƒ√À & PVC

¶∞°∫∞§√™ SERVICE Δ¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ·!

∫ÂÓÙÚÈÎfi: ¢·È‰¿ÏÔ˘ 42 & ÕÚÁÔ˘˜ 173 42 ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, (¤Ó·ÓÙÈ ÁË¤‰Ô˘), ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210/98.33.055, 210/98.33.279, Fax: 210/9827535 ÀÔηٿÛÙËÌ·: ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 81 562 24 ∂‡ÔÛÌÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ΔËÏ.: 2310/775.089, Fax:2310/707844 e-mail: info@pagalos.gr www.pagalos.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMINCO

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ… > Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα των δοκιμών του ανοιγόμενου συστήματος AL 510 που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΚΑΝΑΛ. Το σύστημα της εταιρείας ALUMINCO πέρασε με επιτυχία όλες τις δοκιμές στις κατηγορίες της υδατοστεγάνωσης, ανεμοπίεσης και αεροπερατότητας. Η ALUMINCO, δίνοντας πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στις δοκιμές των κουφωμάτων της και στη συνέχεια στη μελέτη των αποτελεσμάτων, πραγματοποίησε στις 14 Φεβρουαρίου του 2008, δοκιμή στο ανοιγόμενο σύστημά της AL 510 στον πιστοποιημένο και κοινοποιημένο φορέα ΕΚΑΝΑΛ στις κατηγορίες της υδατοστεγάνωσης, ανεμοπίεσης και αεροπερατότητας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν πάρα πολύ καλά σε όλες τις κατηγορίες. Θα πρέπει βέβαια να σταθούμε ιδιαίτερα στο αποτέλεσμα του τεστ υδατοστεγάνωσης. Το δοκίμιο όχι μόνο κατάφερε να περάσει όλες τις βασικές κατηγορίες (1-9), αλλά άντεξε και σε δυο ειδικές κατηγορίες. Οι δυο ειδικές κατηγορίες δεν μπορούν να μας δώσουν

PANEL CENTER

> Πρωτοποριακά σχέδια πάνελ αλουμινίου και PVC, ρολών αλουμινίου, σητών, αντικωνωπικών συστημάτων και γκαραζοπορτών είχαν την ευκαιρία να δουν οι επισκέπτες της 25ης Διεθνούς έκθεσης Δομικών Υλικών, INFACOMA 2008. Το «παρών» έδωσε στην 25η έκθεση INFACOMA, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου, η εταιρεία PANEL CENTER, με προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τα πρωτοποριακά σχέδιά τους. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως πάνελ αλουμινίου και PVC, ρολά αλουμινίου, σήτες αντικωνωπικά συστήματα και γκαραζόπορτες. Με τη συμμετοχή της κέρδισε τις εντυπώσεις, ενώ η προσέλευση των επισκεπτών στο εκθεσιακό της περίπτερο ήταν αυξημένη. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν και να ενημερωθούν από τους υπεύθυνους για τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία. Το εκθεσιακό περίπτερο της εταιρείας επιμελήθηκε η PROFILEXPO. >>

ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ζητά υψηλότερο τίμημα Απαντώντας στις έντονες πιέσεις που ασκεί η Microsoft για να γίνει αποδεκτή η πρόταση εξαγοράς, ύψους 41 δισ. δολαρίων, η Yahoo δεν αντιτίθεται σε μία συμφωνία με τον κολοσσό του λογισμικού, αλλά θέλει υψηλότερο τίμημα. Σύμφωνα με τη Yahoo, την άποψη αυτή συμμερίζονται τόσο η διοίκηση της εταιρείας όσο και ένα μεγάλο μέρος της μετοχικής της βάσης.

42

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALFA

«ΠΑΙΖΟΥΝ» & ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ > Κοντά στις προσπάθειες ενός ακόμη αθλητικού Συλλόγου είναι τα συστήματα αλουμινίου alfa. Tα συστήματα αλουμινίου alfa είναι για ακόμα μια φορά

www.profilmedia.gr λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

αντιστοιχία με μποφόρ αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα για το τι συνθήκες αντιμετώπισε το δοκίμιο αναφέρουμε ότι η 9η και τελευταία κατηγορία αντιστοιχεί με τυφώνα 11-12 μποφόρ. ΑΕΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: 3 ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: E750 - Κατηγορία 9 ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ: C5 Με τα παραπάνω αποτελέσματα, η ALUMINCO επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά πώς τα συστήματα που διαθέτει είναι πιστοποιημένα. Γιατί σύστημα δεν είναι μόνο τα προφίλ αλουμινίου που σχεδιάζονται και παράγονται. Σύστημα είναι τα εξαρτήματα και τα λάστιχα που πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα και να επιφέρουν την καλύτερη κίνηση και σφράγιση του κουφώματος. Σύστημα είναι οι τεχνικοί κατάλογοι και όλες οι μελέτες που κρύβονται πίσω από αυτούς. Είναι όλοι εκείνοι που έχοντας την τεχνογνωσία κάνουν διαρκώς δοκιμές και διορθώνουν οτιδήποτε δεν μπορεί να εγγυηθεί στον τελικό καταναλωτή ασφάλεια, ηχομόνωση, θερμομόνωση. >>

κοντά στα παιδιά και στον αθλητισμό. Μετά την χορηγία σε όλα τα τμήματα μπάσκετ και βόλλεϋ του Γ.Σ. Περάματος, ενισχύει ως μέγας χορηγός και την ποδοσφαιρική ομάδα του Διονύσου Αττικής. Στη συγκεκριμένη ομάδα αγωνίζεται με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο μικρότερος υιός του κυρίου Λίτινα, Μάνος ,ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδος τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Τα παιδιά εξέφρασαν με ομαδική ευχαριστήρια κάρτα την ευγνωμοσύνη τους στην εταιρεία για το γεγονός ότι όλη τη φετινή χρονιά είναι πάντα κοντά τους σε κάθε στιγμή. >>


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

PANEL PRESS & ALFA PRESS ΜΕ ΝΕΑ & ΕΝΙΑΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

> Οι εταιρείες PANEL PRESS και ALFA PRESS φροντίζουν και για τους χρήστες του διαδικτύου… Οι δύο γνωστές εταιρείες ετοιμάζουν ένα νέο κοινό web site, το οποίο θα ενημερώνεται καθημερινά για τα δρώμενα των εταιρειών και τα νέα προϊόντα τους. Στο τελικό στάδιο της κατασκευής του βρίσκεται το νέο, ανανεωμένο και ενιαίο web site των εταιρειών PANEL PRESS και ALFA PRESS. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.panelpress.gr & www.alfa-press.gr θα εμφανίζεται πλέον η ίδια σελίδα καθώς το νέο web site θα περιλαμβάνει πέραν όλων των άλλων υπηρεσιών και αναλυτικές κατηγορίες με όλα τα προϊόντα alfa, που παράγουν και διαθέτουν στην αγορά. Ανοιγόμενα συστήματα alfa 300 alfa 700 alfa 750 ( με περιμετρικό κλείδωμα ) alfa 900 - 18 thermo ( 18 mm πολυαμίδιο ) alfa 900 - 26 thermo ( 26 mm πολυαμίδιο ) alfa 950 - 18 thermo ( 18 mm πολυαμίδιο & περιμετρικό κλείδωμα ) alfa 950 - 26 thermo ( 26 mm πολυαμίδιο & περιμετρικό κλείδωμα )

BELCO SYSTEMS

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ > Η ποιότητα, η αξιοπιστία, η σύγχρονη τεχνολογία και η καινοτομία των αντικωνωπικών συστημάτων αλουμινίου της BELCO SYSTEMS κέρδισαν τους επισκέπτες της 25ης INFACOMA. Η εταιρεία BELCO SYSTEMS από το 1991 συνεχίζει, με ξεχωριστές κινήσεις και επενδύσεις, να πρωτοπορεί

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

44

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

Συρόμενα συστήματα alfa 400 alfa 600 alfa 800 thermo Υπόλοιπα προϊόντα alfa alfa θωρακισμένες πόρτες αλουμινίου & ξύλου. alfa παραδοσιακές πόρτες αλουμινίου. alfa πόρτες εσωτερικού χώρου. alfa κάγκελα αλουμινίου - αυλόπορτες - αυλόγυροι. alfa panels αλουμινίου - πρεσαριστά - παραδοσιακά & inox . alfa στέγαστρα κυρίας εισόδου. To δυναμικό πλέον site θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έχουν άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν την PANEL PRESS και την ΑLFA PRESS καθώς νέα προϊόντα, νέα σχέδια, υπηρεσίες, συμμετοχές σε εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία κ.λπ. θα εμφανίζονται και θα ανανεώνονται καθημερινά. >>

με νέα προϊόντα και απόλυτη ποιότητα. Πλήθος επισκεπτών βρέθηκε στο περίπτερο της εταιρείας και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά και να γνωρίσει όλες τις προτάσεις της.Η ποιότητα, η αξιοπιστία, η σύγχρονη τεχνολογία και η καινοτομία των αντικωνωπικών συστημάτων αλουμινίου της BELCO SYSTEMS που περιλαμβάνουν αυτόματους μηχανισμούς σήτας, έκλεψαν τις εντυπώσεις για μια ακόμη φορά. Τα στελέχη της εταιρείας, ακολουθώντας πιστά και αφοσιωμένα το στόχο τους, που δεν είναι παρά η

συνεχής ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της, ενημέρωσαν τους επισκέπτες για τις ποικίλες δυνατότητες και λύσεις που προσφέρουν τα προϊόντα της. Το εντυπωσιακό περίπτερο της BELCO SYSTEMS, χάρη στην πολύχρονη εμπειρία, την ευχάριστη υποδοχή και εξυπηρέτηση των υπευθύνων της, αποτέλεσε δυναμικό πόλο έλξης για τους χιλιάδες επισκέπτες που βρέθηκαν στον εκθεσιακό χώρο. >>


ALVEK KATAX.

15/2/2008

06:52 µµ

Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ INFACOMA 2008 > Eντυπωσιακή εμφάνιση με το πλήρως ανανεωμένο περίπτερο και ποικίλα εκθέματα κυρίως καγκέλων είχε η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ στην 25η INFACOMA. Με μια σημαντική και αξιόλογη παρουσία συμμετείχε η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ στην INFACOMA 2008. Ο αυξημένος αριθμός των επισκεπτών απέδειξε τη μεγάλη επιτυχία της έκθεσης και το ενδιαφέρον του κόσμου, επαγγελματιών και ιδιωτών, για τα προϊόντα των εκθετών. Με πλήρως ανανεωμένο περίπτερο σε μοντέρνο σχεδιασμό και με εκθέματα πολλούς τύπους καγκέλων η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ κατάφερε να παρουσιάσει μία σύγχρονη και δυναμική εικόνα που εντυπωσίασε. Η γνωστή εταιρεία καγκέλων αλουμινίου και

εξαρτημάτων για συστήματα αλουμινίου υποδέχτηκε στο περίπτερό της πλήθος κόσμου που θέλησε να δει και να ενημερωθεί για τα νέα της προϊόντα. >>

KALFOPLAST

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ > Με πολλές και αξιόπιστες λύσεις η KALFOPLAST έδωσε το «παρών» στην INFACOMA 2008. Η εταιρεία KALFOPLAST έλαβε μέρος στην έκθεση INFACOMA 2008 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 21 έως 24 Φεβρουαρίου. Με την παρουσία της στην έκθεση η εταιρεία προβλήθηκε και ήρθε σε επαφή με τους επισκέπτες, όπου είχε την ευκαιρία να τους ενημερώσει για τα προϊόντα της. Το κυρίως αντικείμενο της εταιρείας KALFOPLAST είναι η κατασκευή καλουπιών και η παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων με μια ευρεία γκάμα σε πολλούς τομείς όπως αρδευτικά, ηλεκτρολογικά, εξαρτήματα για ρολά αλουμινίου, γκαραζόπορτας κ.λπ.

PRIME - ΖΑΧΑΡΙΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΥ ΕΚΡΥΒΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ > Εντυπωσιακές δημιουργίες σε κουφώματα και μια ξεχωριστή διάκριση ήταν ο απόηχος της συμμετοχής της Z-PRIME ΖΑΧΑΡΙΟΥ στην INFACOMA 2008. Πραγματοποιήθηκε και εφέτος με επιτυχία η 25η INFACOMA 2008 που διεξήχθη στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Τις εντυπώσεις κέρδισε με την συμμετοχή της η εταιρεία Z-PRIME ΖΑΧΑΡΙΟΥ. Η εταιρεία διακρίνεται για την αισθητική και ποιότητα των προϊόντων της, που έχει κατορθώσει να τις διατηρεί

www.profilmedia.gr BATIMATEC 3 - 8 Μαΐου 2008 Αλγέρι Αλγερία

46

λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Το εκθεσιακό περίπτερο της εταιρείας KALFOPLAST επιμελήθηκε η εταιρεία PROFILEXPO. >>

σε υψηλά επίπεδα. Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία είναι σε θέση να προσφέρει κουφώματα ξύλουαλουμινίου αλλά και αλουμινίου που ξεχωρίζουν για την αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής. Στο εκθεσιακό περίπτερο η εταιρεία υποδέχθηκε τους επισκέπτες, όπου τα στελέχη της παρουσίασαν τα προϊόντα της. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το περίπτερο της εταιρείας βραβεύτηκε από τη HELEXPO, για το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά του. >>


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ > Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου στα πλαίσια προώθησης του αλουμινίου ως υλικό, έχει δημιουργήσει δύο ενημερωτικά έντυπα. Ένα με τίτλο «Αλουμίνιο υλικό ζωής» και το άλλο για τα θερμομονωτικά κουφώματα. Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου διαθέτει αυτά τα έντυπα δωρεάν για τους κατασκευαστές. Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί τα παραπάνω έντυπα για την έκθεσή του ή το κατασκευαστικό του παρακαλούμε να απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ κα. Ρ.Αρμάγου

ΣΕΚΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ELVIAL > Για θέματα που απασχολούν τον κλάδο συζήτησε η αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΣΕΚΑ με στελέχη της ELVIAL σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου. Την Πέμπτη 6 Mαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου κ. Κωνσταντίνου Λένου, των Αντιπροέδρων κ. κ. Θεόφιλου Παγιάτη και Σπύρου Ταβιανάτου με τους κ. κ. Ηλία Πετρίδη, Γιώργο Χατζηδημητρίου και Νίκο Κεραμιδά, στελέχη της ELVIAL. Στη διάρκεια της συζήτησης κυριάρχησαν θέματα που απασχολούν τον κλάδο όπως η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος και η εκπαίδευση των κατασκευαστών. Από τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΚΑ έγινε ενημέρωση

ALUMIN ROLLS

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ & Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΩΣΑΝ ΗΧΗΡΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗΝ INFACOMA > Με ρολά και γκαραζόπορτες που ξεχωρίζουν για τα αναρίθμητα πλεονεκτήματά τους συμμετείχε η ALUMIN ROLLS στην INFACOMA. Η εταιρεία ALUMIN ROLLS πιστή στο ραντεβού της συμμετείχε για ακόμη μια φορά στην έκθεση INFACOMA 2008 στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία ακολουθώντας το πρόγραμμα προώθησης και προβολής, έδωσε το δυναμικό της «παρών» και στη φετινή έκθεση. Με τη μακροχρόνια εμπειρία που

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

48

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

Μιχαλακοπούλου 41-43, 4ος όροφος Τηλ.: 210 72 56 130-2, Fax: 210 72 56 133 E-mail: info@aluminium.org.gr >> για το νέο σύστημα ποιότητας Q - System, που είναι η αναβαθμισμένη έκδοση του σήματος ποιότητας ΣΕΚΑ - RAL και εμπεριέχει και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας που απαιτείται για την εναπόθεση της Σήμανσης CE στα κουφώματα. Τα στελέχη της ELVIAL από την πλευρά τους παρουσίασαν το εγχειρίδιο «Ανάπτυξη με την εμπειρία ELVIAL», την πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία για την υποστήριξη των κατασκευαστών - συνεργατών της και ενημέρωσαν τον Σύνδεσμο για την επικείμενη αύξηση της τάξης του 0,25 ευρώ τις επόμενες ημέρες στις τιμές των παραγομένων προϊόντων της εταιρείας. Η συνάντηση έκλεισε με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην αναγκαιότητα διερεύνησης και ανεύρεσης κοινών σημείων συνεργασίας μεταξύ κατασκευαστών και παραγωγών συστημάτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν οι εξελίξεις, μέσα από την ποιότητα του παραγομένου προϊόντος και την εκπαίδευση των κατασκευαστών. >> διαθέτει τόσο στην κατασκευή ρολών αλλά και γκαραζοπορτών ξεχωρίζει σε κάθε προσπάθεια προβολής. Στο περίπτερό της υποδέχθηκε τους επισκέπτες, όπου τους ενημέρωσε για τα προϊόντα της. Ένα εντυπωσιακό περίπτερο, το οποίο διακρινόταν για τη λειτουργικότητα του, την επιμέλειά το σχεδιασμό και την κατασκευή του οποίου είχε αναλάβει η εταιρεία PROFILEXPO. >>


ROLKA KATAX.

14/6/2007

11:37 πµ

Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ΕΤΕΜ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ > Η διαφημιστική καμπάνια της ΕΤΕΜ «παράθυρο στο μέλλον», δίνει δυναμικό «παρών» στην τηλεόραση. Η νέα διαφημιστική καμπάνια της ΕΤΕΜ, που προβάλλεται με μεγάλη επιτυχία στους τηλεοπτικούς δέκτες πανελλαδικά από τον περασμένο Μάιο, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Η ΕΤΕΜ από τη Δευτέρα 3 Μαρτίου «παίζει» δυναμικά στους σταθμούς μεγάλης εμβέλειας δίνοντας το δικό της στίγμα και προβάλλοντας στο ευρύ κοινό την αξία της.

VBH HELLAS

ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΤΗΝ INFACOMA 2008

Μια αξία που χτίζει με συνέπεια εδώ και χρόνια διαμορφώνοντας τις εξελίξεις στον κλάδο του αλουμινίου και ανοίγοντας δρόμους για το μέλλον. Η νέα διαφημιστική καμπάνια φέρει ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα και μια διαφορετική υπογραφή από αυτή του J’ ETEM και του «επιλογή με κλειστά μάτια» που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Σκοπό έχει να αναδείξει ακόμα περισσότερο το όνομα της ΕΤΕΜ και όλα όσα κρύβονται πίσω από αυτό: οι μεγάλες συνεργασίες, η έρευνα και η τεχνογνωσία, ο σχεδιασμός καινοτομικών προϊόντων και η τέλεια εφαρμογή τους. Η έρευνα και ο σχεδιασμός, η πρωτοποριακή τεχνολογία και οι αυστηρές προδιαγραφές χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της ΕΤΕΜ, προϊόντα που ανταποκρίνονται στο μέλλον. Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ο καταναλωτής αλλά και ο επαγγελματίας επιλέγει την ΕΤΕΜ. Η νέα διαφημιστική προσπάθεια της ΕΤΕΜ έχει τον τίτλο «ΕΤΕΜ, παράθυρο στο μέλλον» διάρκειας 22’’ και θα προβάλλεται από τα κανάλια Mega, Alpha, Alter, ΣΚΑΪ και ΝΕΤ. Ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής καμπάνιας έγινε από τη διαφημιστική εταιρεία ATTP, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε η εταιρεία παραγωγής TOP CUT. >> έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να παρουσιάσει τους μηχανισμούς που διαθέτει. Την επιμέλεια και την κατασκευή του επιμελήθηκε η εταιρεία PROFILEXPO. >>

> Λειτουργικές και νέες λύσεις παρουσίασε για ακόμη μια χρονιά η VBH από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση INFACOMA. Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα εντυπωσιακή παρουσία στην έκθεση INFACOMA 2008 ήταν της VBH HELLAS. Με ένα καλαίσθητο και προσεγμένο περίπτερο, όπου οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να δουν την πλούσια ποικιλία, την αισθητική αλλά κυρίως την ποιότητα των προϊόντων της VBH. Η εταιρεία με πολυετή εμπειρία και διατηρώντας υψηλό το επίπεδο της ποιότητάς της, διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό για κτίρια, μηχανισμούς κουφωμάτων αλλά και περιμετρικούς μηχανισμούς. Ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητα του περιπτέρου

LASTEF

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Δυναμικό «παρών» έδωσε και φέτος η εταιρεία LASTEF στην INFACOMA. Στην 25η Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών, INFACOMA 2008 που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 21 έως 24 Φεβρουαρίου συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά η εταιρεία LASTEF.

www.profilmedia.gr VETECO 6 - 9 Μαΐου 2008 Μαδρίτη Ισπανία

52

λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Η εταιρεία θέλοντας να προβάλει τις δραστηριότητές της σχετικά με την παραγωγή λάστιχων για κουφώματα, ρολά, γκαραζόπορτες, εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες, έλαβε μέρος και στη φετινή έκθεση, παρουσιάζοντας και τα νέα προϊόντα της. Η παρουσία της ήταν ξεχωριστή κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Σε ένα λειτουργικό εκθεσιακό περίπτερο υποδέχθηκε τους επισκέπτες που είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προϊόντα της εταιρείας. Την κατασκευή και το σχεδιασμό του περιπτέρου επιμελήθηκε η εταιρεία PROFILEXPO. >>


GIESSE KATAX.

16/2/2008

10:41 πµ

Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

PROFILCO

KΟΠΗ ΠΙΤΑΣ & ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ > Η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας PROFILCO έκοψαν σε μια λαμπερή γιορτή την πρωτοχρονιάτικη πίτα και αντάλλαξαν ευχές για ένα ξεχωριστό και δημιουργικό έτος. Η PROFILCO πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2008 την 1 Φεβρουαρίου όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα ζεστό περιβάλλον σε κοσμικό κέντρο διασκέδασης της Χαλκίδας παρουσία της Διοίκησης και πλήθους συναδέλφων. Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της εταιρείας κος Αντώνης Αθανασόπουλος, ο οποίος μίλησε για την

πρόοδο και ευχαρίστησε τους εργαζομένους για τη εργασία τους και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Συνέχισε με την κοπή της πίτας και ευχές για ένα νέο δημιουργικό έτος. Μετά την σύντομη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία η εκδήλωση συνεχίστηκε με πλούσιο πρόγραμμα και πολύ κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. >>

PERLA PROFIL

> Η ποικιλία, η λειτουργικότητα και ο σύγχρονος σχεδιασμός των προϊόντων της PERLA PROFIL εντυπωσίασαν στην έκθεση INFACOMA. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της PERLA PROFIL στην έκθεση της INFACOMA. Η εταιρεία στην 25η Διεθνή έκθεση που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις νέες πόρτες αποθηκών και πυρασφάλειας, όπως επίσης αντικωνωπικά συστήματα, ρολά αλουμινίου, γκαραζόπορτες και πτυσσόμενες πόρτες. Η PERLA PROFIL σε συνεργασία με την PERLA ROLLS διαθέτουν για τους κατασκευαστές ρολών αλουμινίου υλικά, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τους με μεγάλη ποικιλία σύγχρονων κουτιών και εξαρτημάτων. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, σχεδιάζει σύγχρονα προϊόντα, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των κατασκευαστών της, ακόμα και των πιο απαιτητικών με προϊόντα που συνδυάζουν άρτια λειτουργικότητα και design. >>

EVIMAL

Σε ένα λειτουργικό εκθεσιακό περίπτερο η EVIMAL προσέλκυσε τους επισκέπτες που έδειξαν ενδιαφέρον για τα προϊόντα που παρουσίασε. Η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που τής δόθηκε για να προβληθεί και να ενημερώσει τους επισκέπτες για τα νέα προϊόντα της. Τη δημιουργία του εκθεσιακού περιπτέρου της EVIMAL ανέλαβε εταιρεία PROFILEXPO. >>

ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ INFACOMA 2008

ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ & ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ > Με αξιόπιστα και λειτουργικά προϊόντα πήρε μέρος για πρώτη φορά στην 25η INFACOMA η εταιρεία EVIMAL. Η εταιρεία EVIMAL συμμετείχε για πρώτη φορά στην έκθεση INFACOMA 2008. Στην έκθεση η εταιρεία παρουσίασε τα προϊόντα της τα οποία διακρίνονται για την αισθητική και τη λειτουργικότητά τους. Η EVIMAL δραστηριοποιείται στην κατασκευή ρολών, αλλά διαθέτει στην αγορά σήτες, γκαραζόπορτες, πάνελ αλουμινίου και θωρακισμένες πόρτες.

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

54

> Ο κος Αντώνης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος της εταιρείας, ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους καλή και δημιουργική χρονιά και ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ γνωστοποιεί ότι υπέπεσαν στην αντίληψή της προσφορές σε πελάτες από ανταγωνιστική εταιρεία, οι οποίες αφορούσαν το διπλό πριόνι της EMMEGI mod. ELETTRA 550. Επειδή και στο παρελθόν είχαν σημειωθεί παρόμοια συμβάντα στην προσπάθεια κάποιων να εκμεταλλευτούν την επιτυχία που σημειώνει στην ελληνική αγορά το συγκεκριμένο μοντέλο και η εταιρεία που το αντιπροσωπεύει από την πρώτη στιγμή της παραγωγής του, θέλουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα διευκρινίζοντας τα εξής: Το διπλό πριόνι ELETTRA 550 είναι ένα μηχάνημα, το οποίο σχεδιάστηκε & κατασκευάστηκε από την EMMEGI ύστερα και από δική μας παρότρυνση & σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δικής μας αγοράς, όπως είχαμε υποδείξει στην κατασκευάστρια ιταλική εταιρεία με αποτέλεσμα την επιτυχία που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Λόγω λοιπόν αυτής της συνεργασίας το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθεται αποκλειστικά και μόνο από την ΠΑΓΚΑΛΟΣ από την πρώτη στιγμή που βγήκε στην παραγωγή η οποία και διατηρεί την αποκλειστική διάθεσή του στην ελληνική αγορά. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους που θα ήθελαν να το συμπεριλάβουν και αυτοί μέσα στην γκάμα τους προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να αλλοιώσουν την πραγματικότητα, τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για το ζήλο που δείχνουν να αποκτήσουν το συγκεκριμένο μοντέλο αφού έμπρακτα μάς δικαιώνουν για την επιλογή μας. Τους ενημερώνουμε ότι σε οποιοδήποτε παρόμοιο συμβάν στο μέλλον η εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη διαδικασία προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. >>

ALUMIL

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΝΕΟ SITE ΤΗΣ > Για τη σωστή, έγκυρη και άμεση πληροφόρηση των πελατών της η εταιρεία ALUMIL ανανέωσε την παρουσία της στο διαδίκτυο. Πραγματικά το νέο site www.alumil.gr/ www.alumil.com αποτελεί την αποδοτικότερη ηλεκτρονική παρουσία που θα μπορούσε να επιτευχθεί διατηρώντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο μοντέρνο και το διαχρονικό. H ALUMIL έπειτα από 30 χρόνια πρωτοπορίας στο χώρο της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων αλουμινίου έχει καταστεί πλέον ως ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότερο προηγμένους τεχνολογικά Ομίλους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αναδημιουργία και εξ ολοκλήρου αναβάθμιση του website του, το οποίο βγήκε πρόσφατα on air από την Creative Marketing. Στόχος της ALUMIL είναι η καθολική εξυπηρέτηση και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για όλα όσα αφορούν τον Όμιλο. Η σωστή οργάνωση και προβολή του πλήθους της πληροφορίας που διαθέτει η ALUMIL βασίστηκε στη δημιουργία τεσσάρων mini sites, τα οποία ικανοποίησαν τις αρχές πλήρους ευχρηστίας του δικτυακού της τόπου. Τα mini sites αναφέρονται σε: αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και ιδιώτες ενώ υπάρχει και ξεχωριστό mini site για τους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να ενημερώνονται real-time. Mε αυτό τον τρόπο, γίνεται δυνατή η σωστή, έγκυρη και άμεση πληροφόρηση, ειδικά στους επενδυτές με την

www.profilmedia.gr EDIFICA 7 - 10 Μαΐου 2008 Σαντιάγο Χιλή

56

λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

άμεση ανάρτηση πληροφορίας που πραγματοποιείται μέσα από τη διαχειριστική πλατφόρμα του Osmium. Όσον αφορά το σχεδιαστικό πλαίσιο του έργου πραγματώθηκε με μοντέρνο και σύγχρονο τρόπο σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που αρμόζουν σε έναν τόσο μεγάλο Όμιλο όπως η ALUMIL. >>


BALBHS KATAX. 26/10/2006 06:55 ÌÌ Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

EXALCO

ΔΥΝΑΜΗ, ΑΝΤΟΧΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ > Δυναμική η νέα καμπάνια της EXALCO με πρωταγωνίστρια τη «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Στίβου, Φανή Χαλκιά. O Τερματοφύλακας της Εθνικής Ανδρών, Αντώνης Νικοπολίδης, που πρωταγωνιστούσε για δύο χρόνια στα διαφημιστικά μηνύματα της εταιρείας EXALCO, δίνει τη «σκυτάλη» σε μια εξίσου σημαντική αθλήτρια, τη Φανή Χαλκιά. Μια ακόμη ξεχωριστή παρουσία που θα ενεργοποιήσει μία νέα δυναμική διάσταση στις αξίες της γνωστής μάρκας συστημάτων αλουμινίου. Η Φανή Χαλκιά είναι μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες

αφού εκτός από αναρίθμητα ρεκόρ επιδόσεων έχει και τις πιο σημαντικές παγκόσμιες διακρίσεις κερδίζοντας χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στα 400μ. μετ’ εμποδίων το 2004 στους αγώνες της Αθήνας, και το 2006 κατακτώντας ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Γκέτεμποργκ. Έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς του Πεκίνο. Ως άνθρωπος εκτός από την αγωνιστικότητα έχει αποδείξει ότι τη διακρίνει η σεμνότητα και η αγάπη για τη διάκριση της χώρας της. Δύναμη, αντοχή και εξοικονόμηση ενέργειας, λοιπόν, αποτελούν το μήνυμα για τα συστήματα αλουμινίου EXALCO στη νέα διαφημιστική καμπάνια και βέβαια οι αξίες που η Φανή Χαλκιά πρεσβεύει 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η EXALCO «χτίζει» σταθερά με διαφήμιση στην τηλεόραση και στην επώνυμη ζήτηση των προϊόντων της. >>

> Καρέ από το νέο διαφημιστικό σποτ της EXALCO με πρωταγωνίστρια τη Φανή Χαλκιά.

ELUMATEC

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ > Με προτάσεις για υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια ξεχωριστή γιορτή για τα 10 χρόνια λειτουργία της υποδέχθηκε τους επισκέπτες της INFACOMA 2008, η εταιρεία ELUMATEC HELLAS. Η ELUMATEC HELLAS, που δραστηριοποιείται με αντικείμενο την εμπορία μηχανημάτων Αλουμινίου και PVC, συμμετείχε στην έκθεση INFACOMA 2008. Στο περίπτερό της παρουσίασε ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για τη βιομηχανική επεξεργασία αλουμινίου και σιδήρου. Το νέο κέντρο κατεργασιών SBZ 151 -5 Αξόνων προσφέρει τη δυνατότητα διαφόρων κατεργασιών όπως φρεζάρισμα, τρύπημα, ξελούρισμα καθώς και κοπή. Το προφίλ βρίσκεται ακινητοποιημένο για την αποφυγή φθορών κατά την επεξεργασία. Επίσης στο περίπτερο της ELUMATEC οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν εν λειτουργία τα ήδη γνωστά μοντέλα της εταιρείας για κατασκευή κουφωμάτων όπως το διπλό δισκοπρίονο DG142+E555, τον πάγκο μονταρί-

www.profilnet.gr AIA NATIONAL CONVENTION & DESIGN EXPOSITION

> οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

15 - 17 Μαΐου 2008 Βοστόνη - ΗΠΑ

58

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

σματος περιμετρικού μηχανισμού FAZ 2800 και την υδραυλική γωνιάστρα ΕΡ 124. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες ενημερώθηκαν επίσης και για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των μηχανημάτων επεξεργασίας κουφωμάτων. Το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας ήταν στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει για τις πιο ενδιαφέρουσες λύσεις για τον επαγγελματία κατασκευαστή, να συμβουλέψει για τον κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε κατασκευαστική ανάγκη καθώς και να προτείνει τρόπους συνεργασίας με ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης. Η ELUMATEC HELLAS αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών ELUMATEC και STÜRTZ γιόρτασε κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο περίπτερό της (Περίπτερο 13, Stand 25) τα 10 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. H οικογένεια της ELUMATEC θέλει να ευχαριστήσει όλους αυτούς που την εμπιστεύθηκαν και την εδραίωσαν, ως μια από τις πιο αξιόπιστες λύσεις, στο χώρο των μηχανημάτων. Το εκθεσιακό της περίπτερο επιμελήθηκε η εταιρεία PROFILEXPO. >>


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMINCO

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ & ΜΑΤ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ > Μια νέα συλλογή χρωμάτων προτείνει η ALUMINCO, η οποία αποτελείται από 54 αποχρώσεις, κατάλληλες για μοντέρνες και παραδοσιακές αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Bρίσκεται ήδη στη διάθεση των κατασκευαστών το νέο χρωματολόγιο της ALUMINCO με ειδικά και ματ χρώματα. Γνωρίζοντας καλά πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι για τον επαγγελματία το χρωματολόγιο και πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πελάτης, με εύκολο και πρακτικό τρόπο, η ALUMINCO επέλεξε 54 αποχρώσεις, με οδηγό την εμπορική τους κίνηση, τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς και φυσικά το όμορφο αποτέλεσμα που γνωρίζει καλά ότι προσφέρουν. Η συλλογή χρωμάτων που προτείνει η ALUMINCO αποτελείται από 16 ματ αποχρώσεις και 38 ειδικές. Είναι χρώματα κατάλληλα για όλες τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές από αλουμίνιο και άλλα μέταλλα και παράγονται κυρίως με βάση τις πολυεστερικές ρητίνες, χωρίς μόλυβδο και σκληρυντή TGCIC, με την

ACCESS

ΣΤΗΝ INFACOMA 2008 ΜΕ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ > Τα νέα προϊόντα ACCESS κέρδισαν τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον των επισκεπτών της 25ης Διεθνούς Έκθεσης INFACOMA, που πραγματοποιήθηκε στη συμπρωτεύουσα από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου. Άκρως επιτυχημένη ήταν η παρουσίαση των νέων προϊόντων ACCESS αλλά και όλης της υπόλοιπης γκάμας της εταιρείας στην έκθεση INFACOMA 2008. Ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι ήταν οι πελάτες από

www.profilmedia.gr λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

60

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

τεχνολογία bonding, γεγονός που προσδίδει σταθερή και ομοιογενή μεταλλική απόχρωση κατά την εφαρμογή τους. Όλες οι αποχρώσεις που παρουσιάζονται είναι κατάλληλες για μοντέρνες καθώς και για πιο παραδοσιακές αρχιτεκτονικές εφαρμογές και ανταποκρίνονται σε αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, διατηρώντας τον απαιτούμενο > Το νέο χρωματολόγιο της σεβασμό στο εταιρείας καλύπτει μοντέρνες και περιβάλλον. >> παραδοσιακές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

τα νέα προϊόντα της εταιρείας ACCESS. Στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη η εταιρεία ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ παρουσίασε τον κουμπωτό μεντεσέ Camera Europea αλλά και το νέο πόμολο με μεταλλική βάση. Και τα δύο νέα προϊόντα χαρακτηρίζονται από τα κορυφαία ποιοτικά standards και το μοναδικό σχεδιασμό που παρέχουν όλα τα προϊόντα ACCESS. >>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΕΚΑ Αξιότιμοι κύριοι, Με αφορμή τις πρόσφατες αυξήσεις τιμών των οικοδομικών προφίλ αλουμινίου, από ορισμένες διελάσεις, θέλουμε να σας μεταφέρουμε την αγωνία, την ανησυχία αλλά και τη δυσαρέσκεια των κατασκευαστών. Όμως οι κατασκευαστές (μη έχοντας και τη δυνατότητα εναρμόνισης των τιμών πώλησης των προϊόντων τους) όχι μόνο απορροφούν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, αλλά προβαίνουν ακόμα και σε μειώσεις των τιμών, για να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά. Συμμεριζόμαστε τις δυσκολίες τις οποίες όλος ο κλάδος αλουμινίου περνά, όμως μόνο μέσα στο χώρο των κατασκευαστών αγγίζουν τα όρια της βιωσιμότητας και εκτιμούμε τις προσπάθειες που γίνονται από διελάσεις, οι οποίες δεν προβαίνουν σε αυξήσεις. Διαπιστώνουμε τέλος ότι το κλίμα απαισιοδοξίας και έντονου προβληματισμού θα προκαλέσει αντιδράσεις. Είναι γνωστό ότι οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα από την είσοδο ανταγωνιστικών υλικών τα οποία παίρνουν μερίδιο στην αγορά κουφωμάτων με βασικό κριτήριο το χαμηλό κόστος.>> Για το ΔΣ του ΣΕΚΑ Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Λένος


ALMACO 2 18/9/2006 10:50 Ì Page 1

™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞ ∞ § √ À ª π ¡ π √ À

PROFILMEDIA

O ALMAC

˜ ÚfiÓ· Û· ı ˘ Ï Ô  ËÓ ÒÛÙ ÛÙ Ú · Ï · ¯ ηÈ... ISO 9001

ALUMINIUM OF MACEDONIA

DIN 1748 DIN 1725 Al Mg Si 0.5 F22 S.A.

∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: 611 00, ¡¤· ™¿ÓÙ· ∫ÈÏΛ˜ ∆ËÏ.: 23410/64.320-4 Fax: 23410/64317

∞ı‹Ó·: ™. ºÚ›˙Ë 27 (ÚÒËÓ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏË), 121 31 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∆ËÏ.: 210/57.62.600 (6 ÁÚ·Ì̤˜), Fax: 210/5778493 e-mail: info@almaco.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

KANBERA

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ… ΒΡΑΒΕΙΟ > Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της εταιρείας ΝΙΚΟΣ - KANBERA στην έκθεση INFACOMA 2008. Τα ποιοτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας διέπρεψαν στην έκθεση ενώ της χάρισαν μια ακόμη σημαντική διάκριση. Δυναμική για άλλη μια φορά ήταν η παρουσία της εταιρείας ΝΙΚΟΣ - KANBERA στην έκθεση INFACOMA 2008 που διοργανώθηκε για 25η φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία φρόντισε να δώσει το δικό της στίγμα στην έκθεση… Στον όμορφα διαμορφωμένο χώρο, δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς πελάτες και φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ενημερωθούν για την πορεία της εταιρείας, καθώς επίσης και για τα νέα της προϊόντα. Η ΝΙΚΟΣ - KANBERA με αφορμή τη συμμετοχή της στην έκθεση παρουσίασε τα προϊόντα της, που ξεχωρίζουν για το μοναδικό σχεδιασμό, την άριστη ποιότητα, όπου διατηρούν σε υψηλό επίπεδο τα στάνταρ που θέτει

ALIRAC

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ COMUNELLO > Στη διάθεση των πελατών της εταιρείας ALIRAC είναι ο νέος κατάλογος των προϊόντων της ιταλικής εταιρείας COMUNELLO. Μηχανήματα και εξαρτήματα προηγμένου σχεδιασμού και άρτιας κατασκευής διοχετεύονται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία ALIRAC. Με τη διάθεση προϊόντων που φέρουν την υπογραφή επώνυμων βιομηχανιών του εξωτερικού, η ALIRAC προχωρά δυναμικά και εξελίσσεται διευρύνοντας τα παρεχόμενα είδη και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες της. Ανάμεσα στα προϊόντα που διαθέτει στην ελληνική αγορά είναι και οι αξιόπιστες προτάσεις της ιταλικής εταιρείας COMUNELLO. H εταιρεία ALIRAC με στόχο

ALUMIL

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μετ’ εμποδίων Εν μέσω διαδηλώσεων και επεισοδιακών λαμπαδηδρομιών συνεχίζει το «ταξίδι» για το Πεκίνο η Ολυμπιακή Φλόγα. Οι διαμαρτυρίες κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες παραμένουν ειρηνικές.

62

> Εφαρμόζει τη διαδικασία παραθαλάσσιας κλάσης που τώρα ονομάζεται SEASIDE CLASS πάνω από 10 έτη. Σχετικά πρόσφατα χρησιμοποιείται στην τεχνική ορολογία μας και ειδικότερα στις βαφές ένας νέος όρος

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

η εταιρεία.Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι πρόσφατα η εταιρεία είχε την τιμή, να της απονεμηθεί βραβείο αρίστης ποιότητας από την ACTUALIDAD. Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ στο ξενοδοχείο DIVANI PALACE στην Αθήνα. >> να ενημερώσει με τον καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο τρόπο τους πελάτες της διαθέτει στην αγορά το νέο τεχνικό κατάλογο της COMUNELLO. Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει χρήσιμες και τεχνικές συμβουλές για όλα τα προϊόντα της εταιρείας COMUNELLO. >>

το Seaside Class ή αλλιώς Παραθαλάσσια Κλάση. Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό βαφής ή καλύτερα για πιστοποιημένη διαδικασία χημικής κατεργασίας των προφίλ . Υπενθυμίζουμε ότι τα βαφεία της ALUMIL, κάθετα και οριζόντια, με σκοπό την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΕΤΗ πολύ πριν αρχίσει η διαδικασία λήψης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Πιο συγκεκριμένα, το SEASIDE CLASS, το οποίο κατέχει η ALUMIL, προέκυψε μέσα από αποτελέσματα ερευνών σε εργαστήρια και από τον κίνδυνο νηματοειδούς διάβρωσης των προφίλ αλουμινίου. Έτσι δημιουργήθηκε μια διαδικασία που προέβλεπε μια ενισχυμένη επιφανειακή κατεργασία που προηγείται της βαφής. Η συγκεκριμένη προεργασία περιλαμβάνει διπλή, αλκαλική και όξινη προσβολή του μετάλλου πριν τη χρωμάτωση και τη βαφή των προφίλ με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση σε περιβάλλον με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παραθαλάσσιο ή έντονα μολυσμένο. >>


ALXROM KATAX. 15/9/2006 03:10 ÌÌ Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

TECHNIK SYSTEM

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ > Με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας η εταιρεία TECHNIK SYSTEM ξεχώρισε στην 25η INFACOMA που έλαβε χώρα το Φεβρουάριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ΤECHNIK SYSTEM έχοντας πολυετή εμπειρία στον εξοπλισμό κατασκευαστικών μονάδων κουφωμάτων έδωσε ενισχυτικό «παρών» από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου στην έκθεση INFACOMA 2008 στη Θεσσαλονίκη με ένα εντυπωσιακό περίπτερο που επιμελήθηκε η PROFILMEDIA αναδεικνύοντας τη δυναμικότητα και την προοπτική της. Η ανοδική πορεία της, με αντικείμενο

FINSTRAL

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ INFACOMA > Τα νέα της προϊόντα παρουσίασε η FINSTRAL στην έκθεση INFACOMA 2008 που διεξήχθη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 21 έως και τις 24 Φεβρουαρίου του 2008.

www.profilmedia.gr TEKTONICA 20 - 24 Μαΐου Λισσαβόνα Πορτογαλία

64

λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

τα μηχανήματα επεξεργασίας αλουμινίου και PVC καθώς και το λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης Η/Υ, συνεχίζεται χάρη στην αξιοπιστία και την εξειδίκευση που παρέχει το τεχνικό, εμπορικό και διοικητικό προσωπικό της, το οποίο αποτελεί σημαντικό κρίκο άψογης συνεργασίας με τους συνεργάτες της. Η TECHNIK SYSTEM προωθώντας μηχανήματα επεξεργασίας αλουμινίου και συνθετικού και ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Ελλάδα και Κύπρο των μεγαλυτέρων εταιρειών στον κόσμο URBAN - RAPID - SCHIRMER HOLTEN - FUX μέσω κατάρτισης και εμπειρίας έχει δημιουργήσει μια μακροχρόνια παράδοση στον κλάδο. Στη φετινή έκθεση οι επαγγελματίες του κλάδου που επισκέφθηκαν το περίπτερο της εταιρείας είχαν τη δυνατότητα να δουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μηχανήματα επεξεργασίας ALU & PVC όπως δικέφαλη και μονοκέφαλη κολλητική μηχανή, καθαριστική μηχανή, μονά και διπλά πριόνια, παντογράφο δύο κεφαλών, φρέζα για νεροχύτες, πάγκο μηχανισμού κ.α. Επιπλέον είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Η/Υ τεχνοοικονομικής διαχείρισης TECHWIN και την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με το πάντα πρόθυμο και ευγενικό προσωπικό της εταιρείας, το οποίο και εντυπωσίασε με την υποδειγματική του εξυπηρέτηση. Η TECHNIK SYSTEM ευχαριστεί όλους τους επισκέπτες που την τίμησαν με την παρουσία της. >> Με το νέο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό περίπτερό της, η FINSTRAL προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, μεταξύ των οποίων και πλήθος μηχανικών, αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών και ιδιωτών, στους οποίους παρουσίασε την γκάμα των προϊόντων της και τις ολοκληρωμένες λύσεις που παρέχει για κάθε είδους εφαρμογή στα συστήματα κουφωμάτων. Εντυπωσίασε μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νέου συστήματος σκίασης με περσίδες εξωτερικά του κουφώματος (francisole) και το περιστρεφόμενο παράθυρο σε οριζόντιο άξονα (billico orizzontale) συστήματα κουφωμάτων που αποδεικνύουν την τεχνολογική υπεροχή και πρωτοπορία της FINSTRAL. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες υπήρξε για τα κουφώματα που έχουν εξαιρετικούς συντελεστές θερμοηχομόνωσης και συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς επίσης και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι βασικές εκδόσεις των κουφωμάτων της FINSTRAL ικανοποιούν όλα τα κριτήρια της «ClimaHouse» (φορέας πιστοποίησης) για την κατηγορία Α, με δυνατότητα να φθάσουν έως την κατηγορία G, που είναι και η υψηλότερη ενεργειακή κλάση του Φορέα. Η FINSTRAL που ιδρύθηκε το 1969, σήμερα είναι στην 1η θέση του κλάδου παραγωγής κουφωμάτων PVC στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, υπάρχουν συνεργάτες της FINSTRAL στις περισσότερες μεγάλες πόλεις που με συνέπεια και προθυμία μπορούν να σας ενημερώσουν για τα προϊόντα της. Γραφείο Υποστήριξης & Ανάπτυξης Δικτύου Ελλάδας, Τηλ: 2310/403844. >>


ALUSTAR KATAX.

21/12/2007

04:25 µµ

Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUSTAR

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ! > Πιστοποίηση QUALICOAT SEASIDE CLASS και νέο πιστοποιητικό διεργασίας ανοδίωσης, QUALANOD για τα συστήματα ALUSTAR. Η ALUSTAR, μέλος του Oμίλου DORAL, πρόσφατα απέκτησε το πιστοποιητικό Qualicoat Seaside Class (Παραθαλάσσια Κλάση). Σύμφωνα με το πιστοποιητικό αυτό, επιβεβαιώνεται ότι το βαφείο της ALUSTAR προσφέρει στους πελάτες της μία ενισχυμένη προεπεξεργασία πριν από τη βαφή του αλουμινίου, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη προστασία των παραγόμενων προϊόντων από τη διάβρωση σε ιδιαίτερα επιβαρημένο περιβάλλον (π.χ. παραθαλάσσιο), πληρώντας τις προδιαγραφές Qualicoat Seaside Class. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ALUSTAR παρέχει την προεργασία Seaside Class στους πελάτες της που την επιθυμούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στην τιμή. Επίσης, η ALUSTAR, του Oμίλου DORAL, είναι μία από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που διαθέτει το

SOMFY

ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ > Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών καταναλωτών και των αναγκών τους η εταιρεία SOMFY δημιούργησε το SOMFY EXPERTS. Η ανάπτυξη της εταιρείας SOMFY στην παγκόσμια αγορά, βασίζεται στη συνεχή προσπάθεια για τελειότητα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, όπως η κατασκευή, ανάπτυξη και εξέλιξη των προϊόντων της καθώς και η προώθησή τους. Αξιολογώντας τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή, εστιάζει πλέον στην ευρύτερη διάδοση του ονόματος SOMFY και της ποιότητας που αυτό αντιπροσωπεύει προς τον τελικό χρήστη των προϊόντων. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το δίκτυο των εξειδικευμένων τοποθετητών των προϊόντων της SOMFY, το δίκτυο των Somfy Experts, με σκοπό να συνδυαστεί η ενίσχυση της δραστηριότητας των συνεργατών της SOMFY με την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των τελικών καταναλωτών και των αναγκών τους για προϊόντα και εφαρμογές ηλεκτροκίνησης. Μέσα από το δίκτυο των Somfy Experts η SOMFY ευελπιστεί να προσφέρει τα παρακάτω: • Μια σχέση συνεργασίας με συνεχή υποστήριξη του τοποθετητή. • Εργαλεία για να παρέχετε στους πελάτες σας αξιόπιστες και εγγυημένες λύσεις.

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

66

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ποιότητας Qualanod για την καλή επιφανειακή επεξεργασία (καλή εμφάνιση, αντιδιαβρωτικότητα και αντοχή στο χρόνο) των ανοδιωμένων προϊόντων της αλουμινίου που προορίζονται για αρχιτεκτονική χρήση. >>

• Μια γκάμα προϊόντων που παρέχει ευκολία, άνεση και ασφάλεια με σκοπό να γίνει η πρώτη επιλογή του τελικού καταναλωτή. • Υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα παρακάτω τηλέφωνα της εταιρείας SOMFY Ελλάς, Τμήμα Υποστήριξης Δικτύου Τοποθετητών Τηλ. 211 6000 200. >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ > Συστάθηκε στην ΕΕΑ τεχνική επιτροπή με αντικείμενο την επιφανειακή επεξεργασία δηλαδή ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση του αλουμινίου. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταιρειώνμελών της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βαφής, της ανοδίωσης και της παραγωγής πούδρας που κατέχουν τα σήματα ποιότητας QUALICOAT, QUALANOD και QUALIDECO. Αντικείμενο της επιτροπής είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και της στρατηγικής του κλάδου επιφανειακής επεξεργασίας. Η πρώτη συνάντηση της επιτροπής έγινε στις 6 Μαρτίου 2008 στα γραφεία της ΕΕΑ και οι πρώτες προτεραιότητες που τέθηκαν ήταν η καταγραφή της παρούσας κατάστασης, η ανάγκη για οργανωμένη ενημέρωση των κατασκευαστών και του καταναλωτικού κοινού για τη σημασία των σημάτων (QUALICOAT, QUALANOD, QUALIDECO) και γενικότερα η αναβάθμιση της ποιότητας. >>


17/4/2007

08:08 µµ

Ó¤·!

Page 1

ORION 3000

¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÚÔ›˜

PROFILMEDIA

GROUPAL KATAX.

¶PøTO¶OPIAKO ™YPOMENO ™Y™THMA ∆· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ IRIS Î·È ORION ηıÒ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Â¿ÍÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ORION 3000 ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ORION ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÙÔÓ Â›Â‰Ô Ô‰ËÁfi ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÙÚÔ›˜. ∏ ÚfiÛıÂÛË ÂÓfi˜ ·ÏÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ú¿Ô˘ÏÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÚÔÊ›Ï ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ ORION 3000 ÂÈ¤‰Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ Û ¤Ó· ·Ïfi Û˘ÚfiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ·, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·Û΢‹˜, ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.

®

°∫ƒ√À¶ ∞§√Àªπ¡π√ ∂§§∞™ ∞.µ.∂.∂. BIOMHXANIA ¢IE§A™H™ A§OYMINIOY ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∞§∫√ E¢PA: £∂™∏ ∫Àƒπ§§√, 193 00 ∞™¶ƒ√¶Àƒ°√™ TH§.: 210.5595.892, FAX: 210.2404.725 www.groupal.gr, e-mail: info@groupal.gr EP°O™TA™IO: EY§A§ON •AN£H™ 7Ô ¯ÏÌ. ¢HM. O¢OY TO•OTøN - MA°°ANøN TH§.: 25410.95221, FAX: 25410.95371


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMIL

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ > Δυναμική εμφάνιση με δύο εντυπωσιακά εκθεσιακά περίπτερα πέτυχε η εταιρεία ALUMIL στην έκθεση INFACOMA. Για ακόμη μία χρονιά, η ALUMIL πρωταγωνίστησε με ισχυρή παρουσία στην INFACOMA, με δύο εκθεσιακά περίπτερα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ., με ό,τι πιο σύγχρονο θα μπορούσε να παρουσιαστεί στην παγκόσμια αγορά αλουμινίου. Συγκεκριμένα παραδοσιακά υλικά όπως το ξύλο, δένουν ιδανικά με νέες επιφανειακές κατεργασίες αλουμινίου

VIOMAL

ΜΕ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ > Σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στη δημιουργία και παραγωγή νέων προϊόντων αλλά και στην «εμφάνισή» της, κάνει η εταιρεία VIOMAL. Σε ένα πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον η εταιρεία VIOMAL βρίσκεται σε μια συνεχή έρευνα νέων ποιοτικών προϊόντων και επενδύει σε τεχνολογικό

www.profilmedia.gr WEST CHINA BUILD 22 - 24 Μαΐου Urumqi - Κίνα

68

λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

(μεγάλη γκάμα χρωματικών συνδυασμών ανοδίωσης), δημιουργώντας αισθητική και λειτουργική αρμονία. Η ALUMIL, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου της Ευρώπης, στα πλαίσια της προσπάθειάς της για συνεχή ενημέρωση του τεχνικού κόσμου και των επαγγελματιών, συμμετείχε και φέτος στην Έκθεση Δομικών Υλικών «INFACOMA 2008» που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και όλες οι νέες πρωτοποριακές λύσεις για τα υπάρχοντα συστήματα αλλά και τα νέα πρωτοποριακά συστήματα αλουμινίου που έχει αναπτύξει η ALUMIL. >>

εξοπλισμό με μοναδικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, προσφέροντας μεγαλύτερη και πληρέστερη γκάμα. Μετά από 23 επιτυχημένα χρόνια στο χώρο του αλουμινίου, αποφάσισε να ανανεωθεί και να κάνει σημαντικές αλλαγές τόσο στην παραγωγή νέων ξεχωριστών προϊόντων όσο και στα εταιρικά χρώματα και έντυπα. Τα χρώματα που επέλεξε η εταιρεία VIOMAL μαύρο, ασημί και πορτοκαλί, έχουν ως στόχο τη διαφοροποίηση, εκσυγχρόνιση και ισχυροποίηση του ονόματός της στο πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η εταιρεία θέτει υψηλούς στόχους και δηλώνει δύναμη και σταθερότητα για όσους την εμπιστεύονται και θα εμπιστευτούν. Οι νέες εμφανίσεις της εταιρείας σε εκθέσεις της εγχώριας αλλά και διεθνούς αγοράς καθηλώνουν τον πελάτη και εντυπωσιάζουν με την κομψότητα των νέων σχεδιαστικών χρωμάτων της. Το φιλικό και πλήρως οργανωμένο προσωπικό, παρέχει την κάθε δυνατή φιλοξενία και ενημέρωση για τα νέα προϊόντα. >>


TOXOTHS

10/4/2008

05:46 µµ

Δ √ • ø Δ ∞

Page 1

∫ √ À º ø ª ∞ Δ ∞

-

¢ π ∞ ª √ ƒ º ø ™ ∏

ª ∂ Δ ∞ § § ø ¡

PROFILMÉDIA

ZÂÈ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ!

∫Ô˘ÚÌ·‰fiÚÔ˜

A¶O™TO§E™ ¶∞ƒ∞°°∂§πø¡ ™E O§H THN

E§§A¢A

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Δ√•√Δ∏™ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ∫√Àƒª¶∞ƒπ™Δø¡ ∫√Àºøª∞Δø¡ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ÙȘ ηٿÏÏËϘ χÛÂȘ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

2Ô ¯ÏÌ. ∫ÔÚˆ›Ô˘ - ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘, 194 00 ∫ÔÚˆ› ΔËÏ.: 210/66.20.033, Fax: 210/6620034 ∫ÈÓ.: 6978 418 526 e-mail: toxotis@toxotis-tzovlas.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMINCO

ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ & ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ! > Ανανεώθηκε η ισχύς του πιστοποιητικού QUALICOAT, SEASIDE CLASS για την εταιρεία ALUMINCO. Η ALUMINCO πρόσφατα ανανέωσε για ακόμη μία φορά την ισχύ του πιστοποιητικού Qualicoat, SEASIDE CLASS. Η προεργασία SEASIDE CLASS, η οποία στα ελληνικά ονομάζεται ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΛΑΣΗ, απονέμεται μετά από έλεγχο στις εταιρείες που ήδη έχουν το πιστοποιητικό Qualicoat και επιβεβαιώνει ότι το βαφείο τους έχει την δυνατότητα να πληροί τις προδιαγραφές αυτής της προεργασίας. Η ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΛΑΣΗ ως προεργασία προϋποθέτει την ενισχυμένη χημική επεξεργασία του μετάλλου. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει 2 στάδια όξινης προσβολής προκειμένου να επιτευχθεί συνολική προσβολή 2,5 - 3,0 gr/m2, στη συνέχεια το στάδιο της παθητικοποίησης με τιτάνιο (Chrome free procedure) και τέλος τη βαφή των διατομών του αλουμινίου, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση σε ιδιαίτερα επιβαρημένο περιβάλλον, (όπως είναι οι παραθαλάσσιες περιοχές). To QUALICOAT πιστοποιεί την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται καθώς και των διαδικασιών

SOLIDOM

ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ INFACOMA 2008 > Δυναμικό «παρών» στην INFACOMA 2008 έδωσε η εταιρεία SOLIDOM. Από τις 21 έως και τις 24 Φεβρουαρίου η εταιρεία παρουσίασε το νέο σύστημα παντζουριών με προδιαγραφές και μια πληθώρα λειτουργικών λύσεων στους επισκέπτες της 25ης Διεθνούς Έκθεσης Δομικών Υλικών. Με νέες προτάσεις και με υποδειγματική ποιότητα, η SOLIDOM, παρουσίασε στην INFACOMA, με ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό περίπτερο, όλες τις δυνατές τυπολογίες κουφωμάτων, ικανοποιώντας όλες τις αρχιτεκτονικές ανάγκες. Μεταξύ άλλων τα βλέμματα τράβηξαν το νέο σύστημα παντζουριών με προδιαγραφές και η πληθώρα χρωμάτων που διαθέτει η SOLIDOM στα κουφώματά της (37 στο σύνολο). Υπενθυμίζεται ότι η SOLIDOM έχει τη σήμανση CE από τον Οκτώβριο του 2007 στα πορτοπαράθυρα και στο εγγύς μέλλον και στα νέα παντζούρια. Μεγάλος αριθμός κατασκευαστών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, διακοσμητών, ιδιωτών γνώρισαν από

www.profilnet.gr Construct Expo Ambient

> οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

21 - 25 Μαΐου 2008 Βουκουρέστι Ρουμανία

70

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

που ακολουθούνται, μετά από έλεγχο στις εταιρείες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής. Στις σύγχρονες κατασκευές και με τα νέα υλικά δόμησης, οι εταιρείες οφείλουν να διατηρούν υψηλά τα στάνταρντ και να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις, όχι μόνο σε ζητήματα κόστους και αισθητικής αλλά ακόμη περισσότερο σε θέματα ποιότητας, αξιοπιστίας και διάρκειας ζωής των υλικών. Η ALUMINCO με το πιστοποιητικό αυτό εγγυάται ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στα προϊόντα της, ακόμη και σε αυτά που εκτίθενται σε συνθήκες όπως αυτές που επικρατούν στις παραθαλάσσιες περιοχές. Τα κάγκελα ALUMINCO είναι ένα προϊόν το οποίο διακρίνεται όχι μόνο για την ποικιλία σχεδίων του αλλά και για την αναμφισβήτητη ποιότητά του, κάτι που το καθιστά απολύτως κατάλληλο για τοποθέτηση σε παραθαλάσσια μέρη. Οι πέργκολες, τα πάνελ, τα στέγαστρα και όλη η γκάμα των προϊόντων ALUMINCO μπορούν άξια να σταθούν δυνατά ενάντια σε οποιαδήποτε δυσκολία... και με πιστοποίηση! >> κοντά τις ολοκληρωμένες λύσεις των προϊόντων PVC VEKA της SOLIDOM με προδιαγραφές και CE. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα δύο νέα χρώματα ξύλου, την αφρικανική καρυδιά και την φλαμουριά με υφή επίπλου. Η SOLIDOM, μια από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες στον κλάδο της στα Βαλκάνια, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 130.000 κουφωμάτων σε 2 βάρδιες, κατέγραψε σημαντική αύξηση πωλήσεων το 2007 αγγίζοντας το 120%, σε σχέση με το 2006. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην ολοκλήρωση των εντυπωσιακών γραμμών παραγωγής της εταιρείας καθώς και στην αύξηση μεριδίου της SOLIDOM στην ελληνική αγορά. Η θετική ανταπόκριση και η συνεχιζόμενη ενίσχυση της ποιότητας ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τους στόχους της εταιρείας για ανοδική πορεία, παρέχοντας λύση και στον πιο απαιτητικό πελάτη. >>


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

EXALCO

ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ 25Η INFACOMA > ALBIO 102, ALBIO 130, ALBIO Solar 100, ALBIO 230, RS 50 Serie Tondo, ALBIO 109C και ALBIO 225 μερικές από τις σειρές τις εταιρείας EXALCO, που είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι επισκέπτες της INFACOMA 2008. Μια σημαντική και αξιόλογη παρουσία αποτέλεσε η EXALCO με τη συμμετοχή της στην INFACOMA 2008. Ο αριθμός των επισκεπτών, ξεπερνώντας κάθε άλλη προηγούμενη διοργάνωση, απέδειξε τη μεγάλη επιτυχία της έκθεσης και το ενδιαφέρον του κόσμου, επαγγελματιών και ιδιωτών, για τα προϊόντα των εκθετών. Με περίπτερο σε μοντέρνο design και συνδυασμένο στα νέα χρώματα της εταιρείας, η EXALCO εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά με τη σύγχρονη και δυναμική της παρουσία. Στο κατάμεστο από συνεργάτες, φίλους αλλά και νέο κόσμο περίπτερο παρουσιάστηκαν τα πιστοποιημένα από το IFT Rosenheim υαλοπετάσματα

ALBIO 102 και ALBIO 130 συνδυασμένα με το σύστημα σκίασης ALBIO Solar 100. Ακόμη, επιβλητική παρουσία είχαν τα δυο τελευταία επιτεύγματα της EXALCO, το συρόμενο ανασηκούμενο με θερμοδιακοπή σύστημα ALBIO 230 και το πλήρες σύστημα καγκέλου αλουμινίου RS 50 Serie Tondo. Επιπλέον, ως εκθέματα παρουσιάστηκαν οι σειρές ALBIO 109C, ανοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή και με μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων, το οποίο είναι πιστοποιημένο με υψηλές επιδόσεις από την ΕΚΑΝΑΛ και ALBIO 225, συρόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή. Σε εκδήλωση που οργάνωσε η Διοίκηση της HELEXPO προς τιμή των μεγάλων εκθετών της INFACOMA, η EXALCO τιμήθηκε ως «αργυρό» μέλος του Infacoma Club. Σφραγίζοντας την επιτυχημένη παρουσία της, η Διοίκηση της EXALCO θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους επισκέπτες για το μεγάλο τους ενδιαφέρον, καθώς και τους Διοργανωτές για την άψογη διοργάνωση της φετινής INFACOMA. >>

DUROPLAST

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ INFACOMA 2008 > Από τις 21 έως και τις 24 Φεβρουαρίου του 2008 η εταιρεία DUROPLAST συμμετείχε στην έκθεση INFACOMA που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με ένα εντυπωσιακό περίπτερο η εταιρεία τράβηξε τα βλέμματα των επισκεπτών. Μια από τις συμμετοχές που ξεχώρισαν με την εντυπωσιακή παρουσία τους στην 25η Διεθνή Έκθεση INFACOMA 2008, ήταν η εταιρεία DUROPLAST.

www.profilmedia.gr

33η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ 23 Μαΐου 1 Ιουνίου 2008 Γενική Έκθεση Καταναλωτικών και Βιομηχανικών Προϊόντων

72

λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Τα βλέμματα όλων των επισκεπτών αλλά και των συμμετεχόντων, είχαν επικεντρωθεί στο καλαίσθητο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό περίπτερό της. Η DUROPLAST είναι μια εταιρεία που έχει βασιστεί στην καλή οργάνωση, στην αποτελεσματική λειτουργία και στο άψογο marketing. Στοιχεία που αποτελούν κάποιες από τις παραμέτρους της επιτυχίας της. Στο εκθεσιακό της περίπτερο οι υπεύθυνοι της εταιρείας ενημέρωσαν τους επισκέπτες για τα προϊόντα της που ξεχωρίζουν για το design και την άψογη ποιότητα. >>


TECTONICA MONH

16/2/2008

11:04 πµ

Page 1

∂∆√πª√ ¶√π√∆π∫√ ∫√Àºøª∞ °π∞ ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆∂™ ∞§√Àªπ¡π√À

...Î·È ÂÈϤÍÙ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·

...Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔÏÒÓ ÛÙ· ̤ÙÚ· Û·˜.

∂ƒ°√™∆∞™π√: 6Ô ¯ÏÌ. ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ - £Ú˘ÏoÚ›Ô˘, 691 00 ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ∆ËÏ.: 25310/98.780, 98.781, 98.797, Fax: 25310/98777 °ƒ∞º∂π∞ - ∞¶√£∏∫∂™: ¶fiÓÙÔ˘ 3, 190 14 ∫··Ó‰Ú›ÙÈ ∞ÙÙÈ΋˜, ∆ËÏ.: 210/28.12.345, Fax: 210/2816022, KÈÓ.: 6944/302026 www.tectonica.gr e-mail: tec98777@otenet.gr

PROFILMÉDIA

∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù¿ Û·˜ Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi.


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMIL

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… > Τη σκυτάλη στην εκπαίδευση της εταιρείας πήραν η Άρτα και η Εύβοια. Απεφοίτησαν οι νέοι κατασκευαστές από την ακαδημία της ALUMIL. Ημερίδες H ALUMIL συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την εκπαίδευση ενημέρωση των συνεργατών - κατασκευαστών. Στις 11 και 12 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης όλων των κύκλων και ενημέρωση για το CE στην Άρτα σε 70 κατασκευαστές συνολικά με την αρωγή του εμπορικού αντιπροσώπου κου Μανώλη. Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στη Β. Εύβοια σεμινάρια όλων των κύκλων και ενημέρωση για τη σήμανση CE σε 20 συνεργάτες - κατασκευαστές με την αρωγή του εμπορικού αντιπροσώπου κας Αντ. Κουτσογεωργάκη. Τα σεμινάρια Α΄-Β΄-Γ΄ κύκλου αφορούν: ενημέρωση σειρών club, ειδικών κατασκευών, πωλήσεων, κοστολόγησης και πιστοποίηση CE. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης είναι Δωρεάν και πραγματοποιείται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ν. Ελλάδος (1.000 τμ), διαρκεί 4 μήνες και περιλαμβάνει πέρα από τη θεωρία, ουσιαστική πρακτική άσκηση (στο πρότυπο

ALUMIL

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ TÜV HELLAS > Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων παρουσίας της στην Ελλάδα η TÜV HELLAS βράβευσε επιχειρήσεις, ανάμεσα στις διακριθείσες και η ALUMIL.

www.profilnet.gr INTERBUILD AFRICA

> οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

23 - 26 Ιουνίου 2008 Γιοχάνεσμπουργκ Νότια Αφρική

74

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

κατασκευαστικό που λειτουργεί ως Εκπαιδευτικό Κέντρο) και επίλυση θεμάτων σε πραγματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα (που περιλαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά θέματα) απευθύνεται σε υπαλλήλους αλουμινο - κατασκευαστών αλλά και σε νέους επιστήμονες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το επάγγελμα. Αποφοίτηση Η εκπαίδευση συνεχίζεται και στην Ακαδημία που έχει δημιουργήσει η εταιρεία. Στις 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε αποφοίτηση της 2η τάξης της Ακαδημίας ALUMIL. Οι απόφοιτοι της Ακαδημίας Αλουμινίου παρέλαβαν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης της ALUMIL κ. Αβέρκιο Κατσίπη. Οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες εμπόρους της ALUMIL ή τους συμβούλους πωλήσεων της περιοχής τους προκειμένου να ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο κύκλο εκπαίδευσης. Ακόμη για την Ακαδημία μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κο Αβ. Κατσίπη (210/80.03.700) για ενημέρωση και παραλαβή αιτήσεων εγγραφής στην Ακαδημία. Η ALUMIL, πάντοτε στο πλευρό των κατασκευαστών και των εμπορικών αντιπροσώπων της , κατευθύνει όλους τους πόρους της με τρόπο δημιουργικό αλλά και ουσιαστικά αποτελεσματικό, επιδιώκοντας την τελειότητα κάθε μέρα. >>

Σε εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε η TÜV HELLAS στις 31 Ιανουαρίου του 2008 στο Ξενοδοχείο HILTON, στην Αθήνα, με αφορμή τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της απονεμήθηκαν σε επιλεγμένες επιχειρήσεις τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ αυτών και η ALUMIL. Την απονομή έκανε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Πέτρος Δούκας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους προσωπικότητες από τον οικονομικό και πολιτικό κόσμο της χώρας. Η TÜV HELLAS, ένας από τους κορυφαίους Οργανισμούς Πιστοποίησης στην Ελλάδα, με την τιμητική αυτή διάκριση επιβραβεύει τη συνεισφορά της ALUMIL στο κοινωνικό σύνολο και στον καταναλωτή, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης και τη μακροχρόνια καλή και αποτελεσματική συνεργασία των δύο εταιρειών. Τη διάκριση παρέλαβε εκ μέρους της ALUMIL ο Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου κος Λάμπρος Γιαννούχος. >>


KARAGIANNH TELIKO 18/9/2006 11:38 Ì Page 1

PROFILMEDIA

∞¶√™∆√§∂™ ™∂ √§∏ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞

∏ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ›...

™À™∆∏ª∞∆∞ ∞§√Àªπ¡π√À - ™π¢∏ƒ√À ∂ƒ°∞§∂π∞ - ª∏Ã∞¡∏ª∞∆∞ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ¿ÓÂÏ Áηڷ˙fiÔÚÙ˜ ÙÔ͈ٿ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ›‰Ë ·Ú·‰ÔÛȷο οÁÎÂÏ· ÚÔÏ¿ ÛοϘ Û›Ù˜ ·ÓÙÈΈӈÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ fiÌÔÏ· ›‰Ë ÎÈÁηÏÂÚ›·˜

KAPA°IANNH 10Ô ¯ÏÌ. ∂.√. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 144 51 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ∞ÙÙÈ΋˜ ∆ËÏ.: 210/28.26.131, 28.30.464, Fax: 210/2833090 e-mail: info@karagianni.com www.karagianni.com


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALVEK

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ INFACOMA > Συμμετοχή… για βραβείο, ήταν αυτή της εταιρείας ALVEK στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2008. Η εταιρεία ALVEK, στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης των προϊόντων της συμμετείχε στην INFACOMA 2008. Πιστή στη φιλοσοφία της, η εταιρεία προβλήθηκε μέσα από την έκθεση με ένα περίπτερο που διακρίνονταν για την καλαισθησία και τη λειτουργικότητά του όπως ακριβώς και τα προϊόντα της εταιρείας. Η εταιρεία PROFILEXPO που σχεδίασε και κατασκεύασε το περίπτερο έλαβε υπόψη της τις αρχές που διέπουν την εταιρεία, την εξυπηρέτηση και την ταχύτητα και σχεδίασε ένα περίπτερο ιδιαίτερο με σκοπό να εξυπηρετεί και να πληροφορεί κάθε επισκέπτη όσο το δυνατόν πληρέστερα και διεξοδικά. Έτσι δημιούργησε ένα περίπτερο 120 τ.μ που εντυπωσίασε για την πληρότητα των εκθεμάτων και το σχεδιασμό του και επιβραβεύθηκε από τη διοργανώτρια εταιρεία. Η εταιρεία ΑLVEK δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και υαλοπετασμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προφίλ των κουφωμάτων που διακρίνονται για την καλαισθησία τους και τη λειτουργικότητά τους. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης η ALVEK είχε την ευκαιρία να ανανεώσει αλλά και να δημιουργήσει νέες επαφές από όλη την Ελλάδα. Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε το περίπτερο της εταιρείας, όπου εντυπωσιάστηκε από την ποικιλία των επιλογών και την ποιότητα των προϊόντων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ALVEK διατηρεί εκθέσεις σε όλη τη Β. Ελλάδα και τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα. To 2008 αποτελεί για την εταιρεία εφαλτήριο νέων δραστηριοτήτων με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την ενδυνάμωσή της ακόμη περισσότερο στην αγορά. >>

ALUMINCO

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ > Αναβάθμισε την ιστοσελίδα της η εταιρεία ALUMINCO. Οι επισκέπτες του site www.aluminco. com θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. Η ALUMINCO ακολουθώντας πάντα τις ανάγκες της αγοράς και αναγνωρίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δύναμη του διαδικτύου, προέβη στην αναβάθμιση της

www.profilmedia.gr CONSTRUCT 4 - 6 Ιουνίου Las Vegas Η.Π.Α.

76

λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Η HELEXPO, τίμησε με ειδικό βραβείο καλαίσθητης

και ιδιαίτερης συμμετοχής την ALVEK, η οποία ξεχώρισε ανάμεσα από εκατοντάδες περίπτερα της έκθεσης.

ιστοσελίδας της www.aluminco. com, η οποία διαρκώς ενημερώνεται με νέο υλικό, με στόχο πολύ σύντομα να μπορεί να αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία για ακόμη πιο άμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της, εξυπηρετώντας πιο αποτελεσματικά ιδιώτες και επαγγελματίες του κλάδου. Επίσης πρόκειται να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, ενώ είναι ήδη διαθέσιμη σε ελληνικά, αγγλικά και ρουμάνικα! >>


MAKEDONIKH KATAX. SALONI

16/2/2008

10:54 πµ

Page 1


MAKEDONIKH KATAX. SALONI

16/2/2008

10:54 πµ

Page 2


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ΕΤΕΜ

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ TOURISM AND PROPERTY SHOW 2008 > Τις ξεχωριστές λύσεις που έχει αναπτύξει η εταιρεία ΕΤΕΜ καθώς και πολλά άλλα προϊόντα των εταιρειών του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες της έκθεσης «Tourism & Property Show 2008». Η 2η Διεθνής Έκθεση για την Ακίνητη Περιουσία και τον Ελληνικό Τουρισμό: «Tourism & Property Show 2008» διεξήχθη από τις 22 έως και τις 24 Φεβρουαρίου, στην Ολυμπιακή εγκατάσταση της Ξιφασκίας στο Ελληνικό. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο. Περισσότεροι από 7.100 επισκέπτες έδωσαν το «παρών», ενώ η παρουσία μεγάλου αριθμού επαγγελματιών προσέδωσε εμπορικό χαρακτήρα που μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη οικονομικών συμφωνιών στον κλάδο του τουρισμού καθώς και του αναπτυσσόμενου τομέα του τουριστικού real estate. Η δεύτερη Tourism & Property Show έδωσε την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επικοινωνία φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με επαγγελματίες του παγκόσμιου real estate όσον αφορά στον τουρισμό και την ακίνητη περιουσία. Η ΕΤΕΜ μαζί με τις εταιρείες ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΚΟΡ και CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

ROLLOPLAST

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ! > Επίσημος συνεργάτης της γερμανικής εταιρείας REHAU η εταιρεία ROLLOPLAST. Η επίσκεψη των υπευθύνων της εταιρείας REHAU στο εργοστάσιο της ROLLOPLAST, ήταν ουσιαστική και αποδοτική. Οι υπεύθυνοι είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τη μονάδα παραγωγής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ROLLOPLAST. Ακόμη είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν το υψηλό επίπεδο κατασκευής και τη μοναδική ποιότητα των προϊόντων της. Τα συμπεράσματά τους μετά το πέρας των συναντήσεων ήταν η αναγνώριση που θα έρθει να επισφραγισθεί με μια από τις πιο σημαντικές συνεργασίες ανάμεσα στις δυο

www.profilnet.gr DOOR FAIR ISTANBUL

> οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

5 - 8 Ιουνίου 2008 Κωνσταντινούπολη Τουρκία

80

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

Α.Ε. του Ομίλου Βιοχάλκο συμμετείχαν με ένα κοινό εκθεσιακό χώρο, συνολικής επιφάνειας 81 τ.μ. Τα προϊόντα της ΕΤΕΜ που είχαν οι επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν ήταν: τα νέα ανοιγόμενα θερμομονωτικά συστήματα Ε-38 EASY και Ε-45 ΝΙΟΒΗ, το ανοιγόμενο σύστημα Ε-2300 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, τα συστήματα συρομένων Ε-19 ΔΑΝΑΗ και Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ, το νέο σύστημα υαλοπετασμάτων Ε-85 ΤΙΤΑΝ και τέλος τα σύνθετα πάνελ ETALBOND. >>

εταιρείες. Οι υπεύθυνοι της REHAU επισήμαναν τα εξής: «Σύμφωνα με τον έλεγχο παραγωγής κατά την παραμονή μας στο εργοστάσιό σας και με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από το εργαστήριο προφίλ κουφωμάτων μας στην Αυστρία, τα αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις είναι καλύτερα από τις επιθυμητές τιμές. Είμαστε στη ευχάριστη θέση να σας απονείμουμε το πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της REHAU. Από πλευράς μας, σας ευχόμαστε συγχαρητήρια για την πιστοποιημένη ποιοτικά εργασία». Με επιστολή της η εταιρεία REHAU, αναδεικνύει την ROLLOPLAST ως επίσημο συνεργάτη της REHAU. Η ROLLOPLAST τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται στενά με την παγκοσμίου φήμης, γερμανική εταιρεία REHAU, στην κατασκευή κουφωμάτων PVC αλλά και στην εισαγωγή υλικών επιπλοποιίας. Μέσα σε αυτή τη συνεργασία κατάφερε να φτάσει σε τέτοιο ποιοτικό επίπεδο κατασκευής, που πλέον συμπορεύεται ποιοτικά με τις μεγαλύτερες φίρμες κουφωμάτων της Γερμανίας και της Ευρώπης γενικότερα. Η προσπάθεια αυτή των ιδιοκτητών της ROLLOPLAST, που ανέκαθεν υποστήριζε και στήριζε την ποιότητα πάνω από όλα, αναγνωρίστηκε πλέον από το ινστιτούτο δοκιμών της REHAU. Έτσι σύμφωνα με τα αυστηρότερα γερμανικά πρότυπα, η ROLLOPLAST συγκαταλέγεται και επίσημα πλέον, στην οικογένεια των εξουσιοδοτημένων κατασκευαστών κουφωμάτων REHAU. >>


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ALUMIL MAXIMUM

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ > Δύο εγκαταστάσεις πρωτότυπων γραμμών παραγωγής πραγματοποίησε η εταιρεία ALUMIL στις εταιρείες των κ.κ. Μπλέτσα και Βούλγαρη. Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της ALUMIL με στόχο το μειωμένο κοστολόγιο και την αύξηση της παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου που την καθιστά άμεσα ανταγωνιστική του PVC και ιδανική για την αύξηση της παραγωγικότητας ή και τις μαζικές οικονομικές κατασκευές βρίσκεται ήδη στην αγορά. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το στήσιμο γραμμών παραγωγής στους: • κ. Μπλέτσα για προώθηση ετοίμου σε κατασκευαστές αλουμινίου • κ. Βούλγαρη Το νέο σύστημα έχει πολλά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με κυρίαρχα τα παρακάτω:

ALUMIL

ΝΕΑ SHOW ROOMS ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ > Πέντε νέα SHOW ROOMS συνεργατών κατασκευαστών της εταιρείας ALUMIL προστέθηκαν στη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου.

www.profilmedia.gr λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

82

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

• Εξαιρετική θερμομονωτική συμπεριφορά (Gruppe 2.1) για τόσο οικονομικό κούφωμα αλουμινίου. • Πρωτοποριακός μηχανισμός ανάκλισης, κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο και inox με κουμπωτή συναρμογή και ασφάλιση με πείρους. • Περιορισμένος αριθμός προφίλ. • Ευελιξία τρόπου παραγωγής, από το μικρό μέχρι το μεγαλύτερο κατασκευαστικό. • Ενδιάμεσα στάδια εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κατασκευαστή. • Σε ένα κατασκευαστικό 4 ατόμων, με αυτό το σύστημα και ημιαυτόματα μέσα παραγωγής, η παραγωγική δυνατότητα αγγίζει τα 40-50 κουφώματα το 8ωρο, ενώ δύναται να αυξηθεί στα 150 κουφώματα στην περίπτωση αυτοματοποιημένης παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες για τις γραμμές παραγωγής και τα λεπτομερή τεχνικά στοιχεία του συστήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα Κιλκίς 23410/79300 - Αθήνα 210/8003700 ενώ στο Κιλκίς έχει ήδη στηθεί πρωτότυπη γραμμή για την επίδειξη και εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων κατασκευαστών. >>

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή της δημιουργίας σημείων πώλησης με χρήση κοινής εταιρικής ταυτότητας ALUMIL στα καταστήματα - εκθέσεις των συνεργατών κατασκευαστών, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνονται 5 νέες εκθέσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στα εταιρικού χαρακτήρα ολοκληρωμένα καταστήματα.

Πρόκειται για τα καταστήματα των συνεργατών: • Μπόνος Ιωάννης Ν. Ευβοίας • Al-Center Σταθόπουλος Αναστάσιος Ν. Ζακύνθου • Windoors Μαυράκης Χρ. και Α. Ν. Κορινθίας • Ζαχαριουδάκης Αντώνης Ν. Ρεθύμνου • Poalumil Πολύζος Αθ. Κηφισιά Αττικής Η εταιρεία τους καλωσορίζει στη μεγάλη οικογένειά της και τους εύχεται καλές δουλειές και επιτυχίες. >>


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

FINSTRAL

ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ MADEXPO > Με την παρουσία των συνεργατών από όλη την Ευρώπη, με παρουσιάσεις καινοτομιών και με μια δυναμική συνεργασία επισφραγίστηκε η επιτυχημένη εμφάνιση της εταιρείας FINSTRAL στην έκθεση MADExpo 2008. Τα νέα της προϊόντα παρουσίασε η FINSTRAL στη διεθνή έκθεση MADExpo 2008 που διεξήχθη φέτος για πρώτη φορά στο Εκθεσιακό Κέντρο Fiera Milano Rho, στο Μιλάνο από 5 έως 9 Φεβρουαρίου. Το περίπτερο επισκέφθηκαν πολλοί συνεργάτες της από όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έγινε και η παρουσίαση των νέων καινοτομιών στα προϊόντα της εταιρείας. Η θεαματική αύξηση των πωλήσεων στις χώρες της Μεσογείου, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να ολοκληρωθούν μια σειρά συστημάτων κουφωμάτων που ικανοποιούν πλήρως τις αρχιτεκτονικές ανάγκες δόμησής τους. Μεταξύ άλλων εντυπωσίασε το βαρέως τύπου συρόμενο χωνευτό σε «κασονέτο» FINSTRAL, το νέο φύλλο D285 με υάλωση 4/20/6, θερμικό συντελεστή συστήματος Kw:1, και 36 db ηχομόνωση. H νέα κάσα με το νέο φύλλο παντζουριού που ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες σύγχρονης δόμησης των χωρών της Μεσογείου. Ακόμη, ανακοινώθηκε η σημαντική συνεργασία της FINSTRAL που επιλέχθηκε partner του φορέα Klimahaus-Climacasa, γεγονός που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα της FINSTRAL ανταποκρίνονται στις αυστηρές προδιαγραφές του φορέα. Όλα τα κουφώματα έχουν εξαιρετικούς συντελεστές θερμοηχομόνωσης και συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς επίσης και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σε συνεργασία με τη Siegenia-Aubi, η FINSTRAL χρησιμοποιεί πλέον στα συστήματά της το νέο

AL - MEN

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

84

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

μηχανισμό περιμετρικού κλεισίματος τον TITAN AF, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Η FINSTRAL που ιδρύθηκε το 1969, σήμερα είναι στην 1η θέση του κλάδου παραγωγής κουφωμάτων P.V.C. στην Ευρώπη, με παρουσία σε 18 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Μονακό, Τσεχία, Σαν Μαρίνο, Σλοβενία, Ισπανία, Ελβετία, Βουλγαρία). Αναλυτικότερα, διαθέτει τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες σε συστήματα κουφωμάτων: Πόρτες και παράθυρα από PVC, πόρτες και παράθυρα από PVC & αλουμίνιο, ρολά, περσίδες σκίασης, παντζούρια, αίθρια, στέγαστρα από γυαλί, εξώθυρες PVC, εξώθυρες από αλουμίνιο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2310/403.845. >> > Στις αρχές Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας AL - MEN. Η εταιρεία AL - MEN - Καραμιχαηλίδης Κ.- Στεφανούδης Ν. έχει ήδη 8ετή εμπειρία στις εφαρμογές αλουμινίου. Με τα προϊόντα της να ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να κερδίσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς του κλάδου. Σε ιδιόκτητο οικόπεδο πέντε στρεμμάτων στην περιοχή της Νεοχωρούδας η AL – MEN δημιούργησε τις νέες τις εγκαταστάσεις έκτασης 700 τ.μ. Οι νέοι χώροι περιλαμβάνουν τη μονάδα παραγωγής και τα γραφεία. Τα εγκαίνια των καινούριων εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 5 Μαρτίου. Στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση παρευρέθηκαν συνεργάτες, πελάτες και φίλοι της εταιρείας AL-MEN, όπου της ευχήθηκαν να συνεχίσει δυναμικά την προσπάθειά της. Η εταιρεία ελπίζει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και να συνεχίζει να προσφέρει στην αγορά προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. >>


OPSIS KATAX.

14/6/2007

11:27 πµ

Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ELVIAL

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 25Η INFACOMA > Για ακόμη μια φορά η εμπειρία και η πρωτοπορία της ELVIAL τράβηξαν τα βλέμματα στην 25η INFACOMA, που πραγματοποιήθηκε από τις 21-24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Η καθιερωμένη συμμετοχή της ELVIAL στην INFACOMA, έδωσε και φέτος το στίγμα της διαφορετικότητας της εταιρείας. Η φιλοσοφία του stand ήταν που ξεχώρισε για την ιδιαιτερότητά του καθώς σε πρώτο πλάνο δεν ήταν τόσο τα προϊόντα της εταιρείας όσο η ανθρωποκεντρική της αντίληψη σε συνδυασμό με την εμπειρία πώλησης και των αναβαθμισμένων υπηρεσιών της ELVIAL. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν εκτός από τα προϊόντα και για τις υπηρεσίες πώλησης,

VIOMAL

ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ INFACOMA > Με πρωτοποριακές και αξιόπιστες λύσεις που ξεχωρίζουν για την ευκολία στη χρήση και την υψηλή αντοχή τους «έλαμψε» με την παρουσία της στην 25η INFACOMA 2008 η εταιρεία VIOMAL. Για ακόμα μια φορά η εταιρεία VIOMAL εντυπωσίασε με την νέα της παρουσία στην 25η διεθνή έκθεση δομικών υλικών INFACOMA 2008 που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO της Θεσσαλονίκης. Οι σήτες Plisse, Gioconda και το νέο προϊόν Apollo 38mm έκλεψαν πάλι την παράσταση της έκθεσης, για την ευκολία στη χρήση και την εξαιρετική αντοχή τους. Ξεχώρισαν τα συστήματα σκίασης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που προσφέρουν την τέλεια λύση για επαγγελματικά κτίρια, γραφεία και ιδιωτικές κατοικίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρχε στην ηλεκτροστατική βαφή PROFILES PLOVDIV ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 19 - 22 Νοεμβρίου 2008 Έκθεση Μηχανημάτων Εξαρτημάτων Γυαλιού για Πόρτες και Παράθυρα.

86

www.profilmedia.gr λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

marketing και πιστοποίησης που η ELVIAL προσφέρει στους στρατηγικούς της συνεργάτες προκειμένου να τους βοηθήσει τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο και στην άνοδο της επιχείρησής τους. Το stand, όντας κλειστό περιμετρικά, κέντρισε με τη διαφορετικότητά του όλα τα βλέμματα, προσελκύοντας ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Στο εσωτερικό, υπήρχαν θέσεις εργασίας στελεχωμένες από άτομα με βαθιά γνώση στα θέματα που προαναφέρθηκαν, έτοιμα να παρέχουν πληροφορίες. Η πρωτοπορία, χαρακτηριστικό της εταιρείας, χάρισε στην ELVIAL μια πληθώρα θετικών σχολίων με αποκορύφωμα το «Βραβείο Καλύτερης Δημιουργίας», κάνοντας τα στελέχη που εργάστηκαν για το σύνολο της παρουσίας και των υπηρεσιών, περήφανα. >>

των Ρολών πολυουρεθάνης με υπεριώδες ακτίνες και infrared καθώς και στα νέα Ρολά S-ENN και S-ONRO που με τα νέα μοντέρνα σχήματά τους παρέχουν σκίαση αφήνοντας να εισχωρήσει διάπλατα το φως και τον αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού. Το design είναι εντυπωσιακό και δημιουργεί νέες τάσεις διακόσμησης επιτρέποντας την ορατότητα από μέσα προς τα έξω, ενώ προστατεύει από τα αδιάκριτα βλέμματα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αρκετοί ιδιώτες, επισκέφτηκαν το περίπτερο της εταιρείας VIOMAL και ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα των νέων αυτών μοντέλων δείχνοντας τεράστιο ενδιαφέρον. >>


15/2/2008

06:53 µµ

Page 1

PROFILMEDIA

AMI KATAX.

. ‹.. ! Ï Ô ˜ ÓÙ Û·  ËÓ ÔÓÙ¿ Ù Ù ٷ Î Û ‰Ò fiÌ· ˜ ›  ·˘Ù Û ∂ ›˜  ÂÌ

“∂¶π™∏ª√™ ¢π∞¡√ª∂∞™ ™À™∆∏ª∞∆ø¡ ∞§√Àªπ¡π√À ∆√À √ªπ§√À ALCO.”

∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞£∂™∏™ ™À™∆∏ª∞∆ø¡ ∞§√Àªπ¡π√À & ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡ ∫ÂÓÙÚÈÎfi: ∫ËÊÈÛÔ‡ 54 & ∞ÎÚ¿Á·ÓÙÔ˜, 104 42 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ.: 210/57.61.448, 57.61.449 Fax: 210/5711149 ÀÔηٿÛÙËÌ·: 3Ô ¯ÏÌ. ∂.√. ∆Ú›ÔÏ˘ - ¶‡ÚÁÔ˘ ∆ËÏ.: 2710/227.472, 227.467 e-mail: info@ami.com.gr, www.ami.com.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

SECURITY LOCK

Με απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της η εταιρεία SECURITY LOCK ακολουθεί μια συνεχή αναπτυξιακή πορεία στο χώρο της παραγωγής μηχανισμών και εξαρτημάτων αλουμινίου. Η εταιρεία συμμετείχε στην 25η Διεθνή έκθεση Δομικών Υλικών, Μονωτικών, Κουφωμάτων, Ειδών Υγιεινής, Προκατασκευών και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στα τέλη Φεβρουαρίου. Με μια εξαιρετικά δυναμική παρουσία, η SECURITY LOCK απέδειξε ότι αποτελεί την κορυφαία ελληνική εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής εξαρτημάτων και μηχανισμών αλουμινίου. Στο περίπτερο της εταιρείας οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν προϊόντα της SECURITY LOCK που ήδη έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των σημαντικότερων κατασκευαστών κουφωμάτων καθώς και καινούρια προϊόντα που ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα και αισθητική τους. Μηχανισμοί, σπανιολέτες, πόμολα, μεντεσέδες, μάσκουλα, κλειδαριές, νέος ενσωματωμένος συναγερμός ALARM LOCK καθώς και το σύστημα ασφαλείας MAGIC KEY, λειτουργικές προτάσεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον όσων βρέθηκαν στο περίπτερο της SECURITY LOCK. >>

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ INFACOMA 2008 > Πρωτοποριακός σχεδιασμός και η απόλυτη ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας SECURITY LOCK «έκλεψαν την παράσταση» στην έκθεση INFACOMA 2008.

DUROPLAST

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

> Με καινοτομίες που κερδίζουν και τους πιο απαιτητικούς η εταιρεία κατέκτησε το 1ο βρεβείο καλύτερης δημιουργίας.

ALUMINCO

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ > Χρήσιμες και λειτουργικές πληροφορίες περιλαμβάνει ο νέος συνοπτικός κατάλογος της ALUMINCO.

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

88

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

> Μια εντυπωσιακή παρουσία η οποία επιβραβεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ήταν η συμμετοχή της DUROPLAST στην INFACOMA 2008. Για ακόμα μια φορά η DUROPLAST εντυπωσίασε με την παρουσία της στην 25η INFACOMA τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες. Κατέκτησε το 1ο βραβείο καλύτερης δημιουργίας για το stand της που φιλοξενήθηκε στο περίπτερο 15. Πρώτη στα προϊόντα της αλλά και πάντα γεμάτη καινοτομίες στις εκθεσιακές παρουσίες της η DUROPLAST κέρδισε και τους πιο απαιτητικούς με το γεμάτο χρώματα stand καθώς και με το υπέροχο, γεμάτο με μήλα μπαρ! Με ανυπομονησία περιμένουν την επόμενη INFACOMA, καθώς το δημιουργικό μυαλό της εταιρείας με το γνωστό καλό του γούστο, ο κ. Μανώλης Ρέππας αναμένεται με τους συνεργάτες του, να παρουσιάσουν μια νέα εντυπωσιακή πρόταση. >>

Στόχος αυτού του καταλόγου είναι μια σύντομη και λειτουργική παρουσίαση των συστημάτων έτσι ώστε να αποτελεί ένα ακόμη εύχρηστο εργαλείο για τον κατασκευαστή. Στο νέο συνοπτικό κατάλογο συμπεριλαμβάνονται οι σειρές ανοιγομένων, συρομένων και θερμοδιακοπής. Πιο συγκεκριμένα δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για τις σειρές AL 205, AL 210, AL 410, AL 420, AL 510 και AL 520. Επίσης ανατυπώθηκαν οι ήδη υπάρχοντες τεχνικοί κατάλογοι για την σειρά AL 205 και AL 520 THERMO, με αρκετές βελτιώσεις και πρόσθετες πληροφορίες στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. >>


Elumatec 26/10/2006 07:03 ÌÌ Page 1

™ÙËÓ ELUMATEC Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â›Ó·È Ô˘Û›·˜. ™ÙÔ ÙËϤʈÓÔ, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› Ì·˜ Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Έ‰ÈÎÔÔÈËı› fiÏ· Ù· ÌËӇ̷ٷ Ï¿ıÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·Èٛ˜ ÙÔ˘˜. AÔÙ¤ÏÂÛÌ· AME™H §Y™H fiÙ·Ó ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ, ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·.

Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ...ÌÂ Ô˘Û›· error 345 error 587 error 258 error 158 error 357 error 987 error 951

PROFILMEDIA

°È·Ù› fiÔÈÔ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ, fiÙÈ ı· Ï˘ı› AME™ø™ ÁÈ·Ù› ÂÈϤͷÙÂ Î·È ÛÙÔ Û¤Ú‚È˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ,

ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ELUMATEC.

YÔηٿÛÙËÌ· AıËÓÒÓ: ∫‡ÚÔ˘ 31, 141 22 ¶·Ï·Èfi ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Tel.: +30 210/28.15.786, 28.15.754 , Fax: +30 210/2815028 e-mail: athens@elumatec.gr

Elumatec Hellas E.¶.E: 6Ô ¯ÏÌ. ÷ÚÈÏ¿Ô˘ £¤ÚÌ˘, 570 01, ∆.£. 60165 £ÂÛ/Ó›ÎË Tel.: +30 2310/327.240 (3 ÁÚ·Ì̤˜), Fax: +30 2310/327242 http://www.elumatec.gr, e-mail: info@elumatec.gr


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

ΕΝΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟ-ΑΛΟΥΜΙΝΟ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

> Συνάδελφοι, η ολομέτωπη επίθεση σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών και εμπόρων εντείνεται με αποτέλεσμα την καθημερινή συρρίκνωση των πόρων για την επιβίωσή μας να γίνεται ιδιαίτερα προβληματική μέσα στα πλαίσια της ανακατανομής του πλούτου που γίνεται με τις ευλογίες της κυβέρνησης κατ’ εντολή των βιομηχάνων και της Ε.Ε. Ο χώρος των ΕΒΕ και Εμπόρων δεν είναι στα σχέδια για να επιβιώσει. Απόδειξη αυτού είναι μια σειρά μέτρων που λαμβάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα όπως το ασφαλιστικό που παρ’ όλη τη δεινή οικονομική μας κατάσταση, 160.000 ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις εισφορές τους. Η διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε. αφού για τρίτη φορά εκποιεί την περιουσία του ασφαλιστικού φορέα κάνει εισήγηση για νέα αύξηση της τάξης του 13%. Οι τιμές στις πρώτες ύλες συνεχώς αυξάνονται παρά τη συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας όπου σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στη διετία 2006-2007 υπάρχει πτώση της τάξης του 25%. Βέβαια, η οικονομική κατάσταση δεν ήταν για όλους άσχημη. Σε αντίθεση με εμάς οι βιομήχανοι του χώρου μας είχαν μεγάλες αυξήσεις των κερδών τους και έκαναν τεράστιες επενδύσεις στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον πρώην Πρόεδρο της Ε.Ε.Α. ο ετήσιος τζίρος ανέρχεται στο ποσό των 3 δις ευρώ. Από τις ανακοινώσεις των εταιρειών διέλασης οι αυξήσεις των κερδών τους για το 2006 έφθασαν στο 25,17% σε σχέση με το 2005 αγγίζοντας τα 42.450.000 ευρώ αλλά και το 2007 σύμφωνα με το Χ.Α.Α. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη για την παραπέρα αύξηση των κερδών τους με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ΑLBIO - ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ που είχε αύξηση για το πρώτο εξάμηνο 167%. Οι επενδύσεις σε βαλκανικές χώρες του Περσικού Κόλπου - ΗΠΑ - Ρωσία είναι τεράστιες. Βέβαια εκεί το αλουμίνιο πουλιέται φθηνότερα απ’ ότι στη χώρα μας, οπότε και χρήματα υπάρχουν πολλά όπως και κέρδη για τους βιομήχανους. Άρα η λογική της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου όπως και η άνοδος του χρηματιστηρίου του Λονδίνου δεν ευσταθούν. Προσφεύγουν στην εύκολη λύση της αύξησης των τιμών για να μην περιορισθούν τα κέρδη τους με αποτέλεσμα εμείς να ερχόμαστε σε πιο δεινή οικονομική κατάσταση. Εδώ πάει περίπατο η μεγάλη οικογένεια του αλουμινίου όπως τη χαρακτηρίζουν στα Συνέδριά τους και σε άλλες εκδηλώσεις. Ενώ συμβαίνουν αυτά, η Ομοσπονδία μας ΠΟΒΑΣ, περιορίζεται στην αποστολή επιστολών με την παράκληση για έγκαιρη ενημέρωση όταν επίκεινται αυξήσεις ένα μήνα πιο νωρίς. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περάσουμε σε άλλες μορφές αντιμετώπισης της κατάστασης και επειδή ανατιμήσεις δε γίνονται μόνο στο αλουμίνιο καλούμε τους άλλους κλάδους της οικοδομής να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που προκύπτει. Καλούμε την κυβέρνηση να ελέγξει τις τιμές κατά πόσο είναι δικαιολογημένες οι ανατιμήσεις και τελικά ποιος αυξάνει τα κέρδη τους σε βάρος του καταναλωτικού κοινού. Επίσης καλούμε τη ΓΣΕΒΕ να αντιδράσει προκειμένου να συνεχίσουμε να υπάρχουμε αύριο. >> Ο Πρόεδρος Ντέρας Βασίλειος

Ο Γραμματέας Ποντίκης Πέτρος

ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ SILVER MEMBER ΣΤΟ INFACOMA CLUB

> Τα συστήματα για περιμετρικό μηχανισμό IALOS, τα συστήματα της EXALCO καθώς και κάγκελα, πάνελ και φωτιστικά της εταιρείας ALUMINCO ήταν τα προϊόντα που παρουσίασε στην έκθεση INFACOMA η εταιρεία ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. Με επιτυχία συμμετείχε η εταιρεία ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ στην 25η INFACOMA, που διεξήχθη από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Στο σταντ, οι συνεργάτες της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να δουν μέρος της γκάμας των προϊόντων όπως τα συστήματα για περιμετρικό μηχανισμό IALOS, συστήματα της EXALCO καθώς και κάγκελα, πάνελ και φωτιστικά της εταιρείας ALUMINCO.

www.profilmedia.gr VICB 2008 25 - 27 Ιουνίου 2008 Ho Chi Minh Βιετνάμ

90

λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Ξεχωριστό ενδιαφέρον επέδειξαν οι επισκέπτες του περιπτέρου για το σύστημα αλουμινίου ξύλου της εταιρείας που δέχεται περιμετρικό μηχανισμό. Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή της εταιρείας στο INFACOMA club ως silver member. >>


PALDOOR KATAX.

16/2/2008

10:57 πµ

Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

INOXAL SYSTEMS

INOXAL WOOD ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΞΥΛΟ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ > Ένα νέο θερμομονωτικό προϊόν από την εταιρεία INOXAL SYSTEMS. Με βασικό στόχο τη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας, με αντοχή στο χρόνο και την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων του αρχιτέκτονα και μηχανικού, των αναγκών του κατασκευαστή και των προσδοκιών κάθε καταναλωτή, η εταιρεία INOXAL ολοκλήρωσε την παραγωγή και ανάπτυξη ενός θερμομονωτικού συστήματος αλουμινίου - ξύλου για ανοιγόμενα κουφώματα περιμετρικού μηχανισμού. Για τη δημιουργία του νέου συστήματος INOXAL WOOD επιλέχθηκε από το έμπειρο προσωπικό του τμήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρείας η σειρά DOMAL WOOD. Η εξασφάλιση θερμομόνωσης, η εξάλειψη του φαινομένου εμφάνισης υγρασίας πάνω στο κούφωμα καθώς και η μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε συνδυασμό με την εσωτερική αισθητική του ξύλου,

είναι σημαντικά πλεονεκτήματα που διατηρούν την υπεροχή των θερμομονωτικών συστημάτων σε σύγκριση με τα απλά. Το INOXAL WOOD είναι ένα νέο θερμομονωτικό προϊόν εσωτερικά από ξύλο και εξωτερικά από αλουμίνιο που παρέχει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. Είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε κατασκευή ανοιγοανακλινόμενου, συρόμενου, φυσαρμόνικα. Παραδίδεται μονταρισμένο έτοιμο για τοποθέτηση ή σε ΚΙΤ αμοντάριστο καθώς και σε προφίλ. >>

AKZO NOBEL

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2007 ANTIO ΦΙΛΕ…

> Το 2007 μια εξαιρετική χρονιά για την πορεία της εταιρείας AKZO NOBEL στην ελληνική αγορά. Τα πρώτα στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητά της το 2007 ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία AKZO NOBEL. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 8% φτάνοντας τα 18,5 εκατομμύρια ευρώ ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα καθαρά κέρδη της. Τα μεγέθη αυτά επιβεβαιώνουν για μια ακόμη χρονιά την ηγετική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά των πουδρών ηλεκτροστατικής βαφής και της επιτρέπουν να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία στην υλοποίηση των σημαντικών σχεδίων της την ενίσχυση της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. >>

73η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 6 - 14 Σεπτεμβρίου 2008 Οργάνωση: HELEXPO Θεσσαλονίκη Ελλάδα

92

www.profilnet.gr > οδη γεί στι ς εξε λίξ εις !

... δύο "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

Η οικογένεια της ΓΕΜΑ αποχαιρετά έναν από τους ιδρυτές της, καλό φίλο και πολύτιμο συνεργάτη. Από τα χαράματα της 17ης Μαρτίου ο Δημήτρης Κόκκινος δεν είναι πλέον μαζί μας, χάνοντας τη μάχη που έδωσε παλικαρίσια με την επάρατη νόσο. Ο Μήτσος, όπως ήταν γνωστός σε όλη την Ελλάδα, δημιουργεί μαζί με τους αδελφούς Κασφίκη και άλλους 5 συνέταιρους την εταιρεία ΕΞΥΠ, το 1974, συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία τους από την εταιρεία HILTI. Το 1982 ιδρύουν με τους Τάσο και Σπύρο Κασφίκη την εταιρεία ΓΕΜΑ και συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της εταιρείας και τη, γνωστή σε όλους, ιστορία της. Έχει οργώσει αλλεπάλληλα όλη την Ελλάδα πηγαίνοντας μηχανήματα στην πόρτα των επαγγελματιών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους. Έγινε δε γνωστότερος σε όλους σαν το επιτυχημένο δίδυμο με τον Σπύρο Κασφίκη, στα ταξίδια τους, ως ο Ψηλός και ο Κοντός, εξοπλίζοντας συνεχώς παραγωγικές μονάδες από την Ορεστιάδα ως την Κρήτη και τη Ρόδο. Ο Μήτσος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην ιστορία του κλάδου του αλουμινίου, που τον γνώρισε ως αγαθό γίγαντα, λεβέντη και καθαρό άνθρωπο. Αν και αποχώρησε από τη ΓΕΜΑ το 1998, παρέμεινε πάντα ένας καλός φίλος, ένας ουσιαστικός σύμβουλος και ένα σημείο αναφοράς. Παρακολουθούσε δε με αγάπη την εξέλιξη της ΓΕΜΑ, ενός παιδιού που είναι και δικό του. Πατέρα και αδελφέ Καλό Ταξίδι, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. >>


VBH NEA

28/8/2007

04:28 µµ

Page 1


ειδήσεις επικαιρότητα PRESS ROOM

Schüco

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ CLIMATHERM & INFACOMA 2008 > Σε δύο σημαντικές εκθέσεις στον τομέα της συμμετείχε η εταιρεία Schüco μέσα στο μήνα Φεβρουάριο 2008 όπου με τα πρωτοποριακά προϊόντα της, κέρδισε το ενδιαφέρον επαγγελματιών και ιδιωτών. Η πρώτη ήταν η Διεθνής Έκθεση CLIMATHERM 2008, που διοργανώθηκε από τις 13 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2008 στο εκθεσιακό κέντρο του πρώην ανατολικού αερολιμένα στο Ελληνικό. Οι βασικοί τομείς της έκθεσης ήταν το φυσικό αέριο, ο κλιματισμός, η θέρμανση, η βιομηχανική ψύξη, η ηλιακή ενέργεια, η ύδρευση, η μόνωση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Schüco, ηγετική εταιρεία στα ηλιακά συστήματα, παρουσίασε στους επισκέπτες τις καινοτομικές λύσεις που έχει αναπτύξει στον τομέα αυτό και συγκεκριμένα: ηλιακά θερμικά προϊόντα, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα στήριξης. Οι κορυφαίες προδιαγραφές ποιότητας και σχεδιασμού των ηλιακών συστημάτων της Schüco, εντυπωσίασαν τους επισκέπτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν διεξοδικά για τα πλεονεκτήματά τους και τη λειτουργία τους. Λίγες μέρες αργότερα, στις 21 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η έκθεση δόμησης INFACOMA 2008, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στην οποία ξανά η Schüco δήλωσε δυναμικά το «παρών» έχοντας να επιδείξει αυτή τη φορά πέραν των ηλιακών, μια πολύ πλούσια σειρά σε συστήματα αλουμινίου για πόρτες, παράθυρα και προσόψεις, που συνδυάζουν άψογα το σχεδιασμό, την αυτοματοποίηση, την ασφάλεια και την εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, όσοι βρέθηκαν

www.profilmedia.gr λύπλευρη παρουσία! > εντ υπ ωσ ιακ ή &.. . πο

94

1

... ένα "κλικ" μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

στο εντυπωσιακό περίπτερο της Schüco είχαν τη δυνατότητα να δουν και τις προτάσεις της εταιρείας σε συστήματα PVC. Αρχιτέκτονες, επενδυτές, τεχνικές εταιρείες, πολιτικοί μηχανικοί, κατασκευαστές αλουμινίου και PVC αλλά και τελικοί καταναλωτές δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από το υψηλό επίπεδο τόσο των προϊόντων, όσο και της ίδιας της εταιρείας και των στελεχών της. Το βράδυ της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου 2008, συνεργάτες και φίλοι της εταιρείας, ήταν προσκεκλημένοι σε μία όμορφη βραδιά με ζωντανή μουσική και catering, που οργάνωσε η Schüco στο περίπτερό της. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης η παρουσία επισκεπτών στο σταντ της Schüco ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Η INFACOMA ολοκληρώθηκε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008, με τη Schüco να έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία. >>


VBH 26/10/2006 07:31 ÌÌ Page 1


SMARTLINE

2/10/2007

06:48 µµ

Page 1


SMARTLINE

2/10/2007

06:48 µµ

Page 2


98>100

επίκαιρα θέματα CURRENT ISSUES

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ & ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ELVIAL

> Άμεση ήταν η ανταπόκριση των συνεργατών στην ημερίδα που διοργάνωσε η ELVIAL.

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των συνεργατών της εταιρείας ELVIAL στη 2η ημερίδα συνεργατών που πραγματοποίησε με επιτυχία η εταιρεία συστημάτων αλουμινίου για μια ακόμη χρονιά στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την περσινή επιτυχία της ημερίδας συνεργατών, η ELVIAL, τηρώντας τις υποσχέσεις της, διοργάνωσε τη 2η ημερίδα συνεργατών ELVIAL, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο PORTO PALACE της Θεσσαλονίκης στις 25 Φεβρουαρίου. Τα θέματα αφορούσαν στην Εμπειρία που η εταιρεία κατέχει και θέλει να μεταλαμπαδεύσει στους συνεργάτες της, σε θέματα τοπικού marketing, πώλησης, πιστοποιήσεων και διαχείρισης προσωπικού. Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Δημήτρης Τζίκας, Πρόεδρος της εταιρείας και ακολούθησαν οι εισηγήσεις στελεχών και συνεργατών της ELVIAL. «Στόχοι 2008» Το 2008 σηματοδοτεί μια «Χρονιά Εκπαίδευσης», όπως τόνισε η κα Τζίκα Τάνια (Διεύθυνση Εμπορικού) στην εισήγησή της και ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσει με την ημερίδα συνεργατών. Mια χρονιά εκπαίδευσης γιατί μέσα από την εκπαίδευση η εταιρεία και οι συνεργάτες θα φτάσουμε μαζί το στόχο, θα αντέξουμε τις ισχυρές πιέσεις

του ανταγωνισμού και θα εμπλουτίζουμε διαρκώς την τεχνογνωσία. Πλάνο εκπαίδευσης Στο πλάνο της εκπαίδευσης του δικτύου των συνεργατών περιλαμβάνονται: • Eξειδικευμένες τεχνικές πωλήσεων των προϊόντων. • H εφαρμογή FPC ή ISO και η σήμανση CE. • Η αναδιοργάνωση διαδικασιών παραγωγής. • Η διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων. • Η εφαρμογή ενεργειών τοπικού marketing. To 2008 η εταιρεία επενδύει σημαντικά κεφάλαια για την υλοποίηση του πλάνου της εκπαίδευσης και παρέχει συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία στην προσπάθεια για μια κοινή ανάπτυξη με το δίκτυο των συνεργατών της. Γιατί πιστεύει ότι το 2008 είναι μια χρονιά επιτυχίας και αποτελεσμάτων για όλους. Γιατί ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών ELVIAL είναι η ατμομηχανή μιας κοινής ανάπτυξης που θα φέρει την εταιρεία και τους συνεργάτες της στην κορυφή.

> Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι παρευρισκόμενοι τις ομιλίες των στελεχών και συνεργατών της ELVIAL.

98

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Ο κος Δημήτρης Τζίκας χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση.

«Σύγχρονη πώληση & προϊόν» Στη συνέχεια, ο κος Ηλίας Πετρίδης, Διευθυντής Πωλήσεων Εσωτερικού, μαζί με την ομάδα του τους κ.κ. Γιάννη Κερπελέκογλου, Σωκράτη Παπαδόπουλο και Δημήτρη Τρούκα περιέγραψαν τις Τεχνικές της Σύγχρονης Πώλησης μέσω παραδειγμάτων πάνω στα συστήματα ELVIAL αποδεικνύοντας στους ακροατές τους την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν πουλώντας όχι μόνο τα προϊόντα αλλά και την Εμπειρία ELVIAL. «FPC - Πιστοποιήσεις - CE» Αρκετοί ήταν και οι εξωτερικοί συνεργάτες που τίμησαν τόσο την εταιρεία όσο και τους συνεργάτες της, όπως η κα Γκανάκου Έλλη, Διευθύντρια της ΕΕΑ, που μαζί με τον κο Χατζηδημητρίου, Μanager Πιστοποιήσεων της ΕLVIAL και τον κο Γρηγοριάδη, Διευθυντή της TUV Hellas, ανέπτυξαν το θέμα της σημαντικότητας των σημάτων ποιότητας που ένα προϊόν οφείλει να φέρει. Η κα Έλλη Γκανάκου αναφέρθηκε στη σήμανση CE και στις προϋποθέσεις συμμόρφωσης καθώς και στη διαδικασία εφαρμογής της σήμανσης CE στα υαλοπετάσματα και τα κουφώματα. Ο κ. Γιώργος Χατζηδημητρίου τόνισε ότι η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί προϊόντα με αναρτημένη τη σήμανση CE. Στα πορτοπαράθυρα η σήμανση CE επιβάλλεται από την κοινοτική οδηγία ΕΝ 14351-1 και απαιτεί την εφαρμογή διαδικασιών Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής FPC, το οποίο συμβάλλει στη >


επίκαιρα θέματα CURRENT ISSUES

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ & ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ELVIAL

100

> Την επικοινωνιακή στρατηγική ELVIAL για το 2008 ανέλυσε η κα. Αδαμίδου Βασιλική, Υπεύθυνη Marketing της εταιρείας.

> Η κα. Μανωλοπούλου Μαίρη, Διευθύντρια Marketing της εταιρείας AKZO NOBEL ανέπτυξε το θέμα του χρώματος στις κατασκευές αλουμινίου

> Ο κ. Γρηγοριάδης Νίκος, Διευθυντής της TUV HELLAS υπογράμμισε τη σημαντικότητα των σημάτων ποιότητας για τα προϊόντα.

> Στη σήμανση CE, πρόκληση της εποχής αναφέρθηκε στην ομιλία του ο κος Χατζηδημητρίου Γιώργος, Manager Πιστοποιήσεων & ISO της ΕLVIAL.

διαχρονική πιστή εφαρμογή των κανόνων προδιαγραφής της κατασκευής των προϊόντων και στην εύρυθμη, καλή λειτουργία μιας μικρής ή και μεγάλης επιχείρησης κατασκευής πορτοπαραθύρων. Ακόμη ο Μanager Πιστοποιήσεων της ΕLVIAL πρόσθεσε ότι η εταιρεία είναι έτοιμη με πιστοποιήσεις,

τεχνική προδιαγραφή και FPC και είναι δίπλα σε κάθε προσπάθεια των συνεργατών με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας. «Αλουμίνιο & χρώμα» Ακολούθησαν οι κυρίες Μαρία Παπαθεοφάνους Διευθύντρια Πωλήσεων και Μαίρη Μανωλοπούλου Διευθύντρια

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Στον απολογισμό 2007 και τους στόχους του 2008 αναφέρθηκε η κα Τάνια Τζίκα. (Διεύθυνση Εμπορικού της εταιρείας)

Marketing της AKZO NOBEL, παρουσιάζοντας τη σημαντικότητα του χρώματος στις κατασκευές αλουμινίου με χειροπιαστά παραδείγματα και ανοιχτή συζήτηση. Το χρώμα καλύπτει δύο ανάγκες, από τη μία πλευρά αναβαθμίζει αισθητικά το προϊόν και από την άλλη το προστατεύει από τη φθορά με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία AKZO NOBEL διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως σε πούδρες βαφής με 25 εργοστάσια και 60.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Όλα τα αρχιτεκτονικά χρώματα της AKZO NOBEL είναι φιλικά προς το περιβάλλον, μη τοξικά, δεν περιέχουν μόλυβδο και σκληρυντή TGIC. Στη συνέχεια οι κυρίες Παπαθεοφάνους και Μανωλοπούλου παρουσίασαν σημαντικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που έχουν υλοποιηθεί με συστήματα της εταιρείας ELVIAL βαμμένα με πούδρες της εταιρείας AKZO NOBEL. «Διαχείριση προσωπικού» Αμέσως μετά, παρουσιάστηκαν διάφοροι τρόποι διαχείρισης προσωπικού από την κα Μαριβίδου της εταιρείας συμβούλων Create and Act, ενώ, η διαφημιστική καμπάνια ELVIAL σε συνδυασμό με τις συνέργιες τοπικού marketing αναλύθηκαν διεξοδικά από την κα Βασιλική Αδαμίδου, Υπεύθυνη Marketing ELVIAL. «Διαφημιστική προβολή 2008» Η κα Αδαμίδου ανέπτυξε την επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας για το 2008, που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της εταιρικής αναγνωρισιμότητας με παράλληλη διαφημιστική «πίεση» πωλήσεων των ELVIAL Multilock Systems. Η καμπάνια εκτείνεται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών επικοινωνίας. Ακόμη αναφέρθηκε στη στρατηγική προώθησης για το 2008 με τη δημιουργία εμφανών σημείων πώλησης για τον καταναλωτή, την προβολή δικτύου πιστοποιημένων συνεργατών ELVIAL, την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας και των προϊόντων της. Η ανταπόκριση από πλευράς συμμετεχόντων ήταν ενθουσιώδης, βοηθώντας στην ευκολότερη ροή των εισηγήσεων. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων έφτασε στο διπλάσιο σε σχέση με την περσινή ημερίδα, δίνοντας το έναυσμα για την καθιέρωση του θεσμού της. >>


4BX TELIKH

11/1/2007

05:26 µµ

Page 1

PROFILMEDIA

∆∏¡√À 17-19, 144 52 ª∂∆∞ª√ƒºø™∏, ∞£∏¡∞ ∆∏§.: 210 2855545 FAX: 210 2855554 E-MAIL: ad-motion@hol.gr

ª√∆∂ƒ - ∞À∆√ª∞∆π™ª√π & ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞ °π∞ ƒ√§∞ - ∆∂¡∆∂™ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™

¶ƒ√™º∂ƒ∂π ∞¡∂™∏, ∞™º∞§∂π∞ & ∂À∫√§π∞ Ã∂πƒπ™ª√À

4BX ª√∆√ƒ ∫π¡∏™∏ ∞¶√∫§∂π™∆π∫√™

∞¡∆π¶ƒ√™ø¶√™

-

¢π∞¡√ª∂∞™


102>104

έρευνα αγοράς MARKETING RESEARCH

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΟΡΤΩΝ & ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Τον περασμένο Νοέμβριο γνωστή εταιρεία έρευνας για την ισπανική αγορά, Interconnexion Consulting (IC) διοργάνωσε την 7η τεχνική ημερίδα για πόρτες και παράθυρα στην Ισπανία. Η εκδήλωση διεξήχθη σε ξενοδοχείο της Βαρκελώνης και σ’ αυτή πήραν μέρος πολλοί εκπρόσωποι ισπανικών εταιρειών του κλάδου, οι οποίοι παρακολούθησαν την κατάσταση όλου του κλάδου των κατασκευών στην Ευρώπη με έμφαση στην αγορά των πορτών - παραθύρων.

Το σεμινάριο φιλοξένησε υψηλού επιπέδου προσκεκλημένους, όπως ο Frederik Lehner, Γενικός Διευθυντής και ιδρυτής της Interconnection Consulting στη Βιέννη, που έχει μεγάλη εμπειρία στο Marketing και είναι ένας από τους ειδικούς στο κομμάτι που αφορά τις πόρτες και τα παράθυρα και τα υλικά κατασκευής τους.

102

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Ο Konrad Holubek, Διευθυντής της Interconnection Consulting Barcelona, που δραστηριοποιείται με επιτυχία στο κομμάτι των πωλήσεων και του Marketing, Luis Lodeiros, o Σύμβουλος της Interconnection Consulting Barcelona, που παρουσίασε μια ετήσια έρευνα επάνω στον τομέα των εξαρτημάτων για την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.

Οι δυνατοί στην αγορά των κατασκευών στην Ευρώπη Στην πρώτη παρουσίαση της ημερίδας, στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Konrad Holubek, αναλύθηκε η οικονομική κατάσταση και ο κλάδος των κατασκευών στην Ευρώπη. Παρουσιάστηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές των παραγόντων που επηρεάζουν τον κλάδο των κατασκευών τόσο στην Ισπανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και αναλύθηκαν οι τάσεις της αγοράς στα νέα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από πίνακες οι παρευρισκόμενοι μπόρεσαν να διαπιστώσουν τις τάσεις των οικονομιών των χωρών της Ευρώπης και την επιρροή που θα έχουν αυτές στον τομέα των κατασκευών. Βάσει αυτών των εκτιμήσεων συμπεραίνουμε ανάμεσα σε άλλες κατευθυντήριες γραμμές ότι ο τομέας των κατασκευών θα εξακολουθήσει να είναι ο ηγέτης της ισπανικής οικονομίας, ενώ η Γερμανία μετατρέπεται σε ισχυρή δύναμη στην Ευρώπη ωφελούμενη από το εξωτερικό της εμπόριο. Επίσης, κοινωνικοί και δημογραφικοί παράγοντες αλλάζουν τις τάσεις στον τομέα των κατασκευών και παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη στις κατασκευές κτιρίων γραφείων, που αποτελεί ένα κομμάτι της αγοράς και θα δώσει μεγάλη ανάπτυξη στις κατασκευές σε αντίθεση με την κατασκευή νέων κατοικιών που θα εμφανίζουν μια σταθερή τάση τα επόμενα χρόνια. Ακόμη αναλύθηκαν τα αποτελέσματα από την είσοδο των νέων χωρών στην Ε.Ε., που μεταφράζεται σε περισσότερα και ποιοτικότερα έργα και στην ευκαιρία για δημιουργία νέων κατοικιών στα κράτη αυτά. Επιπλέον, από την επιρροή οικονομικών παραγόντων στον τομέα των πορτών - παραθύρων παρατηρείται μια ελαφριά άνοδος τα τελευταία χρόνια στη δυτική Ευρώπη (πιν.1) ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη παρατηρείται μεγαλύτερη ανάπτυξη (πιν.2).


άδειες κατασκευής, τη μετανάστευση, τη χωρητικότητα, τις δράσεις της κυβέρνησης και τους νέους νόμους που ισχύουν για τον κλάδο. Ανάμεσα στις τάσεις του τομέα των κατασκευών στα επόμενα χρόνια ξεχωρίζουν η κάθοδος των κατασκεών νέων κατοικιών και μια ιδιαίτερη ανάπτυξη σε έργα που δεν θα αφορούν κατοικίες. Ακόμα και έτσι, ενώ στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης δίνεται μεγαλύτερο βάρος στις ανακαινίσεις, στη Ισπανία οι νέες κατασκευές εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερο βάρος. Σε ό,τι αφορά τα υλικά, τα παράθυρα από PVC έχουν ένα σημαντικό μερίδιο στις αγορές της Ευρώπης, στην Ισπανία και γενικότερα στις χώρες της Μεσογείου το αλουμίνιο είναι αυτό που έχει την κυριαρχία και ακολουθούν με χαμηλά ποσοστά το PVC και το ξύλο (πιν.3).

> Πίνακας 1 Δυτική Ευρώπη: Αγορά παραθύρων. Αύξηση επανεμφανίστηκε το 2004.

> Πίνακας 2 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: Αγορά παραθύρων. Μεγαλύτερη αύξηση όλων των εποχών.

Η αγορά των πορτών - παραθύρων στην Ισπανία Στην πραγματικότητα, η ισπανική αγορά των κατασκευών πειραματίζεται με σημαντικές αλλαγές ωφελούμενη από την επιρροή νέων νομοθεσιών και μακροοικονομικών αλλαγών που καθορίζουν την εξέλιξη του τομέα των κατασκευών και της ισπανικής οικονομίας. Στην εισήγησή του « Η αγορά των παραθύρων στην Ισπανία ήταν το θέμα που ανέπτυξε

ο Luis Lodeiros, ο οποίος ανέλυσε τον τομέα των παραθύρων και των εξαρτημάτων στην Ισπανία και εξήγησε τις αναλογίες της αγοράς των κατασκευών, όπως επίσης και των νέων τάσεων και τις ευκαιρίες που δίνονται στις ισπανικές εταιρείες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την παρουσίαση η αγορά των κατασκευών των εξοχικών κατοικιών παρουσιάζει κάμψη. Σε γενικές γραμμές, τα επόμενα χρόνια ο κλάδος θα επηρεαστεί από τις

Νέες τάσεις στη αγορά των κατασκευών Από την πλευρά του, ο Frederik Lehner ανέπτυξε στην ομιλία του τις τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς στις κατασκευές και στις κατοικίες. Αρχικά προσέγγισε το θέμα της έκρηξης της κτηματομεσιτικής «φούσκας», που σύμφωνα με την έρευνα στην Ισπανία είναι επικείμενη και θα έχει άμεση επιρροή στην οικονομία της χώρας. Άλλη τάση είναι τα αποτελέσματα από την κλιματική αλλαγή που παράδοξα είναι θετικά για την βιομηχανία κατασκευών. Από την άλλη, μιλώντας για οικολογία, το επιχείρημα «εξοικονόμηση χρημάτων» υπερτερεί της φράσης «σώστε το περιβάλλον» για το οποίο γενικότερα θα έπρεπε να δείχνουμε μεγαλύτερη ευαισθησία για ένα πιο ελκυστικό αποτέλεσμα. Επίσης, άλλη τάση που μπορούμε να υπολογίσουμε είναι οι νέοι που μετατρέπονται σε δυναμικούς πελάτες, σε μεγάλους καταναλωτές πιο απαιτητικούς και έχουν ένα > επίπεδο ανώτερο αγοραστικά.

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

103


έρευνα αγοράς MARKETING RESEARCH

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΟΡΤΩΝ & ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Άλλη τάση που παρατηρείται έντονα είναι η ανακαίνιση, που πρέπει να ενδυναμωθεί με μια πολιτική πώλησης που θα υποστηρίζει ότι το προϊόν έχει έναν κύκλο ζωής που τελειώνει (αυτό πρακτικά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στον τομέα των παραθύρων, που πωλούνται και αγοράζονται ως ένα προϊόν χωρίς ημερομηνία λήξης. Η τελευταία τάση που αναδεικνύεται από την έρευνα είναι το «έξυπνο» κτίριο που έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά ακόμη το αποτέλεσμα είναι ακριβό και χρειάζεται προσπάθεια για να τελειοποιηθεί. Όλες αυτές οι τάσεις πρέπει να μελετηθούν ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν στο κοντινό μέλλον σε νέες ευκαιρίες για την αγορά. Γνωρίζοντας τον πελάτη & τις ανάγκες του Τέλος, οι Υπεύθυνοι της Interconnection Consulting συνέκλιναν στην ανάγκη της αγοράς για ανάπτυξη νέων εμπορικών στρατηγικών για να γνωρίσουμε τον πελάτη καλύτερα και τις πραγματικές του ανάγκες. Γι’ αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια παρακολούθηση του επιπέδου ικανοποίησης μέσω αποτελεσματικών τεχνικών, όπως γρήγορες και σύντομες σφυγμομετρήσεις που θα δώσουν ένα σωστό αποτέλεσμα για κάθε πελάτη. >>

> Πίνακας 1 Το αλουμίνιο ηγέτης στην κατοικία.

> Το 2007 έφερε αλλαγές σε τάσεις του κλάδου.

104

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Παράθυρα αλουμινίου στο νότο.


Syncro ¢È·Ê‹ÌÈÛË 18/9/2006 01:33 ÌÌ Page 1

∏ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÙÈΤٷ Ô˘ ÌfiÓÔ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Û·˜ ÂÏ¿Ù˜ ı· ‚ϤÔ˘Ó. ™ÙȘ ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ «SYNCRO – TORTEROLO & RE», Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·ÙËÁÔÚ›·˜: 2, (class 2), ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÙÈΤٷ, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ‰ÂÓ ı· ‰Ô˘Ó ÔÙ¤! ∂›Ó·È ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ÂͤٷÛË (Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜: UNI 9569), ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο 80 ÏÂÙ¿ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰ÔÎÈÌ‹˜, ‚›·ÈÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‰È¿ÚÚË͢. ªÈ· ÂÈϤÔÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Û·˜. ™˘ÓÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ¿ÚÈÛÙ· ˘ÏÈο Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ù· ÈÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹ fï˜! ªfiÓÔ ÛÙȘ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ fiÚÙ˜ «SYNCRO – TORTEROLO & RE» ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÂÙÈΤٷ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· Û·˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹, ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÁÁ‡ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜. ∏ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÎÏ¿Û˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ¶fiÚÙ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜. ∞ÔÎÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Û·˜ ı· Û·˜

PROFILMEDIA

¢ÁÓˆÌÔÓÔ‡Ó!!!

15,5 ¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - K·‚¿Ï·˜ (ÎfiÌ‚Ô˜ K·‚·Ï·Ú›Ô˘) T.K. 57200 K·‚·Ï¿ÚÈ TËÏ.: 23940/20.406 - 8 Fax: 23940/20416


106>107

παρουσίαση συστημάτων SYSTEMS PRESENTATION

Εξοικονόμηση + Παραγωγή Ενέργειας Συστήματα Αλουμινίου για Παράθυρα από τη Schüco. Εξοπλισμένα με καινοτομικά συστήματα θερμομόνωσης, τα συστήματα αλουμινίου για παράθυρα της Schüco συνδυάζουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ασφαλείας και την άνεση χειρισμού με τον κομψό σχεδιασμό. > Παράθυρο Schüco AWS 70 ST.HI

Συστήματα Παραθύρων

Παράθυρο Schüco AWS 70

Η γενιά παραθύρων Schüco AWS πείθει με τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμομόνωσης και την εκτενή σειρά συστήματος για την πραγματοποίηση ξεχωριστών σχεδιαστικών λύσεων.

Παράθυρο Schüco AWS 70.HI Υψηλής ποιότητας σύστημα παραθύρων με εκτενείς δυνατότητες εφαρμογής: • Βελτιωμένη θερμομόνωση σε βάθος διατομής 70 mm: Τιμές Uf από 1,6 W/m2K (πλάτος όψης 117 mm)

Σύστημα με λεπτό χαλύβδινο περίγραμμα.

• Προαιρετικά ως συνεπίπεδο φύλλο, προς τα έξω ανοιγόμενο φύλλο ή σε εκτέλεση ανοιγοανακλινόμενου φύλλου με μανιβέλα για μεγάλα, βαριά στοιχεία. • Εκτενής γκάμα προφίλ συμπεριλαμβανομένου του συστήματος design Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line), Schüco AWS 70 SL.HI (Soft Line) και του Schüco AWS 70 ST.HI (Steel Contour). • Συμβατό με τη σειρά πορτών Schüco ADS. Σχεδιαστικές δυνατότητες Το Schüco AWS 70.HI προσφέρει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων για ειδικές σχεδιαστικές απαιτήσεις. Το στρογγυλεμένο περίγραμμα των φύλλων SL σε συνδυασμό με τα κατάλληλα πηχάκια αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για πιο απαλές γραμμές. Με τις λοξές εξωτερικές του γωνίες το σύστημα παραθύρων Schüco AWS 70 RL.HI ενδείκνυται για έργα ανακαίνισης ή για να προστεθεί αισθητική έμφαση. Κατά την ανακατασκευή παλαιών χαλύβδινων παραθύρων ή κατά τον εξοπλισμό νεόδμητων κτιρίων με ελκυστική χαλύβδινη αισθητική ενδείκνυται το σύστημα παραθύρων Schüco AWS 70 ST.HI με τα λεπτά, χαλύβδινα περιγράμματα.

> Παράθυρο Schüco AWS 70.HI

106 μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


> Μπαλκονόπορτα εύκολης διέλευσης με παράθυρο Schüco AWS 65.

Μπαλκονόπορτα Εύκολης Διέλευσης Μια σίγουρη λύση για μπαλκονόπορτες και πόρτες αιθρίου αποτελούν τα κατώφλια εύκολης διέλευσης της Schüco με ύψος 20 mm (κατά DIN 18024 ή/ και 18025). Οι λύσεις αυτές εξυπηρετούν ιδιαίτερα σε κατοικίες ηλικιωμένων και σε νοσοκομεία. Με τα συστήματα παραθύρων Schüco AWS μπορούν να πραγματοποιηθούν πρακτικές λύσεις για ανοιγοανακλινόμενα στοιχεία και μπίνι με βάση το κρυφό εξάρτημα Schüco AvanTec.

> Κατώφλι μπαλκονόπορτας εύκολης

διέλευσης για έργα ανακαίνισης.

Παράθυρα Schüco AWS 65 BS Η ιδανική λύση για κιβωτοειδείς κατασκευές με βάθος διατομής 65 mm: • Καλή θερμομόνωση σε βάθος διατομής 65 mm: Τιμές Uf από W/m2K (πλάτος όψης 89 mm). • Πολύ λεπτές όψεις από 67 mm χάρη στα μη ορατά πηχάκια τζαμιού. • Εκτενής γκάμα προφίλ με πλάτη όψης κολώνας ως 44 mm, μπινί και καϊτια. >>

> Παράθυρο Schüco AWS BS.

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

107


108>114

ποιότητα και έρευνα QUALITY & RESEARCH

IFT ROSENHEIM Το Ινστιτούτο για παράθυρα & πετάσματα, θύρες - εξώθυρες, υαλοπίνακες & οικοδομικά υλικά Το IFT Rosenheim είναι πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός για μέτρηση, παρακολούθηση και πιστοποίησης και διαπιστευμένος διεθνώς σύμφωνα με το DIN EN ISO/IEC 17025. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του, βρίσκεται η παροχή πρακτικής, πλήρους και γρήγορης μέτρησης, αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων και των κτιριακών στοιχείων. Σήμανση CE και πρακτική εφαρμογή μέσω της νέας διασφάλισης ποιότητας του IFT Απαραίτητες αποδείξεις σε παράθυρα και πετάσματα Τα εναρμονισμένα πρότυπα προϊόντων για εξώθυρες, παράθυρα, θύρες και πετάσματα (χωρίς ιδιότητες πυροπροστασίας) έχουν ήδη συνταχθεί. Σε άλλα πεδία, όπως π.χ. στα ελάσματα για τις θύρες εξόδων κινδύνου και πανικού, καθώς επίσης και σε περιστρεφόμενες μονοαξονικές θύρες και παράθυρα στον τομέα της πυροπροστασίας η σήμανση CE είναι ήδη δεσμευτική. Τα πρότυπα για εξώθυρες (ΕΝ 13241-1 Εξώθυρες χωρίς ιδιότητες πυροπροστασίας και καπνοπροστασίας) και για τα πετάσματα (ΕΝ 13830 Παράθυρα Οροφής) υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό και η φάση συνύπαρξης έληξε, έτσι ώστε η Σήμανση CE να είναι υποχρεωτική για όλους τους κατασκευαστές. Το εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος για παράθυρα, θύρες και πετάσματα (ΕΝ 14251) συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η φάση συνύπαρξης, διαρκεί από την 01.02.2007 έως τις 31.01.2009. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπου θα ισχύουν παράλληλα οι εθνικοί κανονισμοί (π.χ. Σήμανση Ü) με τη Σήμανση CE, η Σήμανση CE θα γίνει υποχρεωτική για τα παράθυρα και τις εξώθυρες και θα αντικαταστήσει τους εθνικούς κανονισμούς, όπως το Σήμα - Ü.

108

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

1. Ποιος είναι ο σκοπός της Σήμανσης CE; Ο στόχος του νομοθέτη είναι να θεσπιστεί η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων στην Ευρώπη. Αυτό απαιτεί ενιαίους κανόνες που θα διέπουν τον έλεγχο και τη σήμανση των ιδιοτήτων του προϊόντος. Για το λόγο αυτό τα εναρμονισμένα πρότυπα των προϊόντων κάνουν αναφορά στα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχων και κατηγοριοποίησης. Επειδή δεν επιτρέπεται οι εθνικοί κανονισμοί να αντιταχθούν στις καθορισμένες ιδιότητες της Σήμανσης CE, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι κατηγοριοποιήσεις και οι καθορισμένες τιμές χωρίς περιορισμούς. Κατά συνέπεια τα προϊόντα με τη Σήμανση CE είναι ελεύθερα διακινούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία διασυνοριακού ελέγχου των εμπορευόμενων προϊόντων. Εντός της επικράτειας του κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. δεν Αρμοδιότητες του Κατασκευαστή Σύστημα Αρχικός συμμόρ- Έλεγχος Έλεγχος παραγωγής φωσης Τύπου (FPC) (ITT) 1

Χ

1+

Χ

2

Χ

Χ

2+

Χ

Χ

3

Χ

4

Χ

Δειγματοληπτικός έλεγχος

Χ

επιτρέπεται να διακινούνται στην αγορά τα προϊόντα χωρίς τη Σήμανση CE μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Εκτός αυτού, κάθε κατασκευαστής και σχεδιαστής είναι σε θέση, να συγκρίνει τις χαρακτηρισμένες ιδιότητες των προϊόντων και να επιλέγει το κατάλληλο προϊόν που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές/ κατηγοριοποιήσεις θα πρέπει να ορίζονται στο εξής και σε εθνικό επίπεδο. Π.χ. οι απαιτήσεις του EnEV σχετικά με τη θερμομόνωση στη Γερμανία. Η νομοθετική θέσπιση επιπλέον απαιτήσεων από πλευράς του νομοθέτη δεν είναι επιτρεπτή, είναι όμως επιτρεπτή η θέσπιση επιπλέον απαιτήσεων όπως, π.χ. σε προκηρύξεις του Δημοσίου. 2. Ποιες ιδιότητες πρέπει να ελεγχθούν; Οι υποχρεωτικές τυποποιημένες ιδιότητες των προϊόντων (Τυποποιημένες Ιδιότητες) ορίζονται στο παράρτημα ΖA των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων προϊόντων. Τα προϊόντα του κλάδου παραθύρων και πετασμάτων, διακρίνονται σε αυτά που υπάγονται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας και σ’ αυτά που δεν υπάγονται στους κανονισμούς ειδικής συμπεριφοράς σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αντίστοιχα κατατάσσονται τα προϊόντα αυτά σε διαφορετικά συστήματα συμμόρφωσης. Προϊόντα που δεν έχουν σαν σκοπούμενη χρήση την ειδική συμπεριφορά σε ειδικές συνθήκες, όπως π.χ. πυροπροστασία και προστασία καπνού, κατατάσσονται στο σύστημα συμμόρφωσης 3. Ανάλογα την σκοπούμενη χρήση προστασίας είναι διαφορετικές και οι υποχρεώσεις του κοινοποιημένου φορέα και του κατασκευαστή. Μια επισκόπηση για αυτό δίνεται > στον πίνακα 1. Αρμοδιότητες του κοινοποιημένου φορέα Πρώτη επιθεώρηση Αρχικός της εργασίας Έλεγχος και ελέγχου Τύπου (ΙΤΤ) παραγωγής

Συνεχής Δειγματοέλεγχος από ληπτικός εξωτερικό έλεγχος φορέα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ Χ

Χ

Χ Χ

Χ

> Πίνακας 1 Συστήματα συμμόρφωσης και διαδικασίες απόδειξης.

Χ


SOLIDOM KATAX.

2/10/2007

06:49 µµ

Page 1


ποιότητα και έρευνα QUALITY & RESEARCH

110

Χ

Χ

Φορτία χιονιού και αδρανειακού φορτίου

Χ

Συμπεριφορά σε περίπτωση φωτιάς

Χ

Στεγανότητα κατά καταρρακτώδη βροχή

Χ

Χ

Επικίνδυνες ουσίες

Χ

Χ

Ανθεκτικότητα σε κρούση

Χ

Χ

Χ

Αντοχή εξαρτημάτων ασφαλείας

Χ

Χ

Χ

Χ

2.1 Παράθυρα, Θύρες και Παράθυρα Οροφής Οι υποχρεωτικές τυποιημένες ιδιότητες για παράθυρα, θύρες και παράθυρα οροφής για τις οποίες δεν τίθενται απαιτήσεις για πυροπροστασία και προστασία καπνού, καθορίζονται στο ΕΝ 14351-1. Ανάλογα το προϊόν, πρέπει να καθορίζονται διαφορετικές ιδιότητες στα έγγραφα της Σήμανσης CE. Mια επισκόπηση δίνεται στον πίνακα 2. 2.2 Πετάσματα Για τα πετάσματα είναι καθοριστικό το πρότυπο προϊόντος ΕΝ 13830. Μια περίληψη των τυποποιημένων ιδιοτήτων απορρέει από τον πίνακα 3.

Τυποποιημένες ιδιότητες

Εικονόγραμμα

Χ

Εικονόγραμμα

Παράθυρα οροφής

Αντίσταση στην πίεση αέρος

θύρες

Τυποποιημένες ιδιότητες

παράθυρα

Το Ινστιτούτο για παράθυρα & πετάσματα, θύρες και εξώθυρες, υαλοπίνακες & οικοδομικά υλικά

Η διαδικασία για την εκτέλεση των ελέγχων καθώς και το είδος της κατηγοριοποίησης καθορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα προϊόντων. Συχνά γίνεται αναφορά σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Περιγραφές διαδικασιών ελέγχου γίνονται εν μέρει και στο εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος. Η επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ελέγχου είναι υποχρέωση του κατασκευαστή. Η ομαδοποίηση προϊόντων αποτελεί για το σκοπό αυτό μια εφικτή/πρακτική λύση. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ισχύουν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, προτείνεται για το σκοπό αυτό να >

Τυποποιημένες ιδιότητες

Ύψος

Χ

Επίδοση σε συμπεριφορά έναντι φωτιάς

Στεγανότητα από καταρρακτώδη βροχή

Δυνατότητα ελεύθερης εισόδου

Χ

Αντίσταση στη φωτιά

Ηχομόνωση

Λειτουργούσες δυνάμεις

Χ

Διάδοση πυρκαγιάς

Θερμομόνωση

Ηχοπροστασία

Χ

Χ

Χ

Αντοχή σε αδρανειακό φορτίο

Διαπερατότητα υδρατμών

Θερμοπροστασία

Χ

Χ

Χ

Αντοχή σε δυναμικό οριζόντιο φορτίο

Αντίσταση σε κρούση

Απορρόφηση ακτινοβολίας

Χ

Χ

Χ

Ανεμοδυναμική αντοχή

Αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές

Διαπερατότητα αέρος

Χ

Χ

Χ

Διαπερότητα αέρος

Μηχανική αντοχή στη διάρκεια χρόνου

> Πίνακας 2 Τυποποιημένες ιδιότητες παραθύρων, θυρών και παραθύρων οροφής. μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Πίνακας 3 Τυποποιημένες ιδιότητες κρεμαστών πετασμάτων.

Εικονόγραμμα

IFT ROSENHEIM

3. Απαιτούμενες Αποδείξεις Για την απόδειξη των εκάστοτε ιδιοτήτων πρέπει να εκτελεστούν οι Αρχικοί Έλεγχοι Τύπου (ΙΤΤ), οι οποίοι ανάλογα με την ιδιότητα, μπορούν να πραγματοποιηθούν ή από κοινοποιημένο φορέα ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Οι βασικές ιδιότητες (Essential Requirements) πρέπει να ελεγχθούν από έναν κοινοποιημένο φορέα. Αυτές είναι: • Μηχανικά χαρακτηριστικά. • Πυροπροστασία. • Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον. • Ασφάλεια χρήσης. • Ηχοπροστασία. • Εξοικονόμηση ενέργειας και θερμοπροστασία.


ποιότητα και έρευνα QUALITY & RESEARCH

IFT ROSENHEIM Το Ινστιτούτο για παράθυρα & πετάσματα, θύρες και εξώθυρες, υαλοπίνακες & οικοδομικά υλικά επιλεγούν οι πιο μεγάλες διαστάσεις και οι πιο πολύπλοκοι τεχνικοί συνδυασμοί, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις σε απλούστερα συστήματα. Ιδιότητες, για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν θέλει να κάνει δηλώσεις την παρούσα στιγμή, μπορούν να επισημανθούν με το npd/KLB (no performance determined/μη καθορισμένη επίδοση), εντούτοις όμως πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρονται στη Δήλωση Συμμόρφωσης CE. 4. Μεταβίβαση των εκθέσεων ελέγχου Προκειμένου να χορηγηθεί η δυνατότητα στους παρόχους συστημάτων και σχεδιαστές προϊόντων να θέσουν στη διάθεση των πελατών τους, τους Αρχικούς Ελέγχους Τύπου για τα πρσφερόμενα εξαρτήματα/συστήματα, περιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο διαδικασίες στο “Guidance Paper M”, οι οποίες ορίζουν τη δυνατότητα: 1. Από κοινού εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του Αρχικού Ελέγχου Τύπου (shared ITT) 2. Παροχή (Αποδοχή) του Αρχικού Ελέγχου Τύπου (cascading ITT) ITT= Initial Type Test Στο εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος ΕΝ 14351-1 για παράθυρα, θύρες και παράθυρα οροφής εισήχθηκε μετά από παρέμβαση του IFT Rosenheim, η διαδικασία 2, έτσι ώστε και στο μέλλον οι παραγωγοί συστήματος (πάροχοι συστήματος) και οι σχεδιαστές προϊόντος, να μπορούν να διεξάγουν τους κατάλληλους ελέγχους για τους πελάτες/κατασκευαστές τους σε έναν κοινοποιημένο φορέα. Το Guidance Paper M καθορίζει τις ακόλουθες προϋποθέσεις για την μεταβίβαση πιστοποιητικών ελέγχου στους κατασκευαστές:

112

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

• Το προϊόν κατασκευάζεται από τα ίδια υλικά και με τις ίδιες ιδιότητες όπως το πρωταρχικό δείγμα ελέγχου στον Αρχικό Έλεγχο Τύπου (ΙΤΤ). • Ο κατασκευαστής φέρνει την ολική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες κατασκευής του παρόχου συστήματος/ σχεδιαστή προϊόντος και για τη σωστή παραγωγή του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά. • Οι οδηγίες κατασκευής του παρόχου συστήματος είναι αναπόσπαστο στοιχείο του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. • Ο κατασκευαστής είναι κάτοχος των εκθέσεων/πιστοποιητικών ελέγχου, στη βάση των οποίων διεξάγει τη σήμανση των προϊόντων του και έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει. • Εάν το ελεγμένο προϊόν δεν αντιπροσωπεύει το προϊόν που διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής πρέπει να αναθέσει σε έναν κοινοποιημένο φορέα τους συμπληρωματικούς ελέγχους. • Οι εποπτικές αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε περίπτωση ζημιάς / προβλήματος, να θέσουν το σχεδιαστή προϊόντος / πάροχο συστήματος προ των ευθυνών του. 5. Έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει ένα σύστημα ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιό του. Στις οδηγίες εργασίας και περιγραφές διαδικασιών του θα πρέπει να ορίσει συστηματικά όλα τα στοιχεία, τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς παραγωγής των προϊόντων. Για κάθε εγκατάσταση παραγωγής ορίζεται ένας υπεύθυνος, ο οποίος να έχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και την ικανότητα, να ελέγχει την συμμόρφωση των κατασκευασμένων προϊόντων. Για το σκοπό αυτό πρέπει ο κατασκευαστής να έχει τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου.

Εάν εντοπιστούν αποκλίσεις από τον ελεγκτή ποιότητας, πρέπει να διενεργηθούν από αυτόν άμεσα οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για τη συμμόρφωση του προϊόντος. Εάν είναι απαραίτητο γίνονται αναθεωρήσεις στις οδηγίες εργασίας και διεργασίες, για να εξαλειφθούν τα αίτια μη συμμόρφωσης ή να αναγνωριστούν έγκαιρα. Ο έλεγχος παραγωγής πρέπει να ελέγχει τακτικά τα ακόλουθα σημεία: • Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και προϊόντα. • Τις σχετικές διεργασίες για την ποιότητα κατασκευής και τις απαιτούμενες υποδομές παραγωγής για αυτό το σκοπό. • Το έτοιμο προϊόν και την σωστή συσκευασία και αποθήκευσή του. Τα όργανα μέτρησης / ελέγχου, που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της παραγωγής, πρέπει να βαθμονομούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η ιχνηλασιμότητα / ταυτότητα του προϊόντος σε σχέση με τον έλεγχο παραγωγής πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Οι πραγματοποιούμενοι ελέγχοι και τα αποτελέσματά τους πρέπει να τεκμηριώνονται σε κατάλληλη και ικανοποιητική έκταση. Στο σύστημα συμμόρφωσης 1 (βλ. πίνακας 1) πραγματοποιείται μια συνεχής εξωτερική παρακολούθηση από έναν κοινοποιημένο φορέα. Σε αυτούς τους ελέγχους εξετάζονται κατά κανόνα οι ιδιότητες του προϊόντος, η σήμανση προϊόντος, η τεκμηρίωση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο και η τακτική βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε εναρμονισμένων προτύπων, μπορεί να ληφθούν δείγματα προϊόντων για έλεγχο. 6. Διασφάλιση ποιότητας μέσω του IFT Η πιστοποίηση των προϊόντων του IFT Rosenheim για παράθυρα, θύρες, πετάσματα και θερμοκήπια θέτει στο πλαίσιο της Σήμανσης CE των προϊόντων μεγάλη σπουδαιότητα στις απαιτήσεις του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC), έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, που υποβάλλονται στον εθελοντικό ποιοτικό σύστημα, να έχουν ταυτόχρονα ένα ικανοποιητικό, λειτουργικό σύστημα για τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο. Για το λόγο αυτό οι πιστοποιήσεις

>


EXMETAL

16/2/2008

10:39 πµ

Page 1

√§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ §À™∂π™ ™∆∞ ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞ ∞§√Àªπ¡π√À

∏ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È Ë ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÛÙË ‰È·Ú΋ ÂͤÏÈÍË.

Û Ù È ˜

·  · È Ù ‹ Û Â È ˜ . . .

“¡¤Ô ÚÔ˚fiÓ” (∞ƒ. ∫∞∆∞Ã. ¶ƒ√´√¡∆√™: 200 60100711)

∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞ ∞§√Àªπ¡π√À

°ÎÈÒÓ·˜ 11, 121 33 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∆ËÏ.: 210/57.12.111 Fax: 210/5780046

PROFILMÉDIA

ª  Ú Ô Û Ù ¿


ποιότητα και έρευνα QUALITY & RESEARCH

IFT ROSENHEIM Το Ινστιτούτο για παράθυρα & πετάσματα, θύρες και εξώθυρες, υαλοπίνακες & οικοδομικά υλικά IFT περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε εναρμονισμένου πρότυπου προϊόντος. Για την εξασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας, πέραν της απαιτούμενης, μέσω της σήμανσης των προϊόντων με το σήμα πιστοποίησης του IFT, καθορίζονται ορισμένες ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, που πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται από τους χρήστες του σήματος ποιότητας και να δίνουν σ’ αυτόν τη δυνατότητα, να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές του.

Εν συντομία… Επτά κανόνες για την απόκτηση της σήμανσης CE 1. Ποιες ιδιότητες πρέπει να επισημανθούν; Καθορισμός των ιδιοτήτων, που είναι σημαντικές για τον ανταγωνισμό ή που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία στη χώρα εισαγωγής. 2. Καθορισμός των οικογενειών/ ομάδων προϊόντος: Οι οικογένειες προϊόντων εμφανίζουν παρόμοιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Οι ιδιότητες μεταφέρονται κατά κανόνα σε άλλα προϊόντα της ίδιας οικογένειας.

Με λίγα λόγια… Με τον ενοποιημένο έλεγχο και τη σήμανση με το Σήμα CE, τα προϊόντα θα διακινούνται ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δίνονται για όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς νέες ευκαιρίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκάστοτε ξεχωριστά και προσωπικά. Επιχειρήσεις, που έχουν ήδη επισημάνει στο παρελθόν την ποιότητα των προϊόντων τους με το σήμα πιστοποιήσης του IFT, κατέχουν μια μεγάλη εμπειρία, που θα τους φανεί χρήσιμη στην εγκατάσταση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο για τη Σήμανση CE. To IFT Rosenheim με την 40χρονη πείρα του σε ελέγχους, πιστοποιήσεις και τυποποιήσεις, είναι στο πλευρό των παραγωγών και κατασκευαστών. Με πρακτικές και απλές υπηρεσίες και παροχές υποστήριξης οι κατασκευαστές προετοιμάζονται για την εγκατάσταση της Σήμανσης CE. Επιπλέον μέσω της εξωτερικής παρακολούθησης από ουδέτερο οργανισμό/φορέα στο πλαίσιο της πιστοποίησης IFT βεβαιώνεται στις επιχειρήσεις ένα λειτουργικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC). Αυτό μπορεί να αποτελέσει σε μια ολοένα και πιο δύσκολη και σκληρή αγορά ένα πρόσθετο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

114

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

3. Καθορισμός ενός συστήματος: Ένα σύστημα συμπεριλαμβάνει κατά κανόνα περισσότερες οικογένειες προϊόντων και εμφανίζει ισχυρές ομοιότητες στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. 4. Επιλογή του δείγματος: Από τις ιδιότητες του συστήματος (προφίλ, τρόποι ανοίγματος, κ.λπ.) επιλέγεται, σύμφωνα με τους πίνακες μεγέθους και τους κανόνες μεταβίβασης, το πιο πολύπλοκο τεχνικά δείγμα δοκιμών, που αντιπροσωπεύει τις περισσότερες παραλλαγές. 5. Αρχικός Έλεγχος Τύπου - Initial Type Test (ITT): Παρουσίαση των δειγμάτων δοκιμών σ’ ένα κοινοποιημένο φορέα. 6. Εγκατάσταση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC). Για την εξασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος, να ελέγχει και να εξασφαλίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα χρησιμοποιούμενα υλικά και προϊόντα, τις βασικές διεργασίες ποιοτικής παραγωγής και τις απαιτούμενες για αυτό το σκοπό υποδομές παραγωγής, όπως επίσης το τελικό προϊόν και την συσκευασία και την αποθήκευσή του, έτσι ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατή η ιχνηλασιμότητα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να καθιερωθεί ένας υπεύθυνος. 7. Σήμανση CE του προϊόντος. Πηγή: Ift Rosenheim Εξειδικευμένες πληροφορίες CE' 01/2 Απρίλιος 2007. >>


ROLLOPLAST KATAX.

13/2/2007

06:09 µµ

Page 1


116>118

συνέντευξη INTERVIEW

Συνέντευξη: Γιώργος Γαζεπίδης Επιμέλεια: Παρασκευή Καπλάνη

ΚΥΚΛΟΣ

ΟΣΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ & ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΤΕ

Για τους στόχους και τα οράματα της εταιρείας ΚΥΚΛΟΣ και του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου μιλά η κα Δήμητρα Κοντελέ. Η ιδιοκτήτρια της γνωστής εταιρείας τοξωτών κουφωμάτων, ΚΥΚΛΟΣ και Γενική Γραμματέας του ΣΕΚΑ ανοίγει τα χαρτιά της σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης…

>> Η εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ με μακροχρόνια παρουσία στην κατασκευή τοξωτών κουφωμάτων αλουμινίου και ακολουθώντας σταθερά βήματα ανάπτυξης διατηρεί την υπεροχή της και συνεχίζει. Θα θέλαμε ξεκινώντας τη συζήτησή μας να μας αναφέρετε ορισμένα στοιχεία για την εταιρεία σας. Ποια ήταν η πορεία της με την πάροδο του χρόνου; Η εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ ιδρύθηκε το 1997. Ιδρυτής της είναι ο κ. Ανάργυρος Κοντελές, ο πρώτος που κατασκεύασε στην Ελλάδα τοξωτά κουφώματα. Οικογενειακή καθαρά επιχείρηση, η εταιρεία εδώ και έξι χρόνια έχει περάσει στα χέρια τα δικά μου και του αδελφού μου, οι οποίοι προσπαθούμε να συνεχίσουμε το έργο του πατέρα μας. Με σταθερά βήματα η επιχείρηση ακολουθεί μια ανοδική πορεία.

δήμητρα

> Είναι διπλή τιμή για εμένα

που με εξέλεξαν σε μια τόσο σημαντική θέση ως Γενική Γραμματέα του ΣΕΚΑ, τόνισε η κα Δήμητρα Κοντελέ.

>> Εσείς πότε ξεκινήσατε να δραστηριοποιήστε και γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο αντικείμενο; Ο πατέρας μου, Ανάργυρος Κοντελές είναι εκείνος που με έκανε να αγαπήσω αυτόν τον κλάδο. Το πάθος του για αυτή τη δουλειά μάς έκανε και εμένα και

ΚΟΝΤΕΛΕ

116

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

τον αδελφό μου να ακολουθήσουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Μεγαλώσαμε με το «αλουμίνιο». >> Πώς αισθάνεστε ως γυναίκα που δραστηριοποιείται σε ένα χώρο θεωρητικά ανδροκρατούμενο; Πιστεύω ότι εμείς οι γυναίκες τα καταφέρνουμε μια χαρά σε αυτόν τον κλάδο και με το παραπάνω βάζοντας τον πήχη ολοένα και πιο ψηλά. Ήταν πρόκληση για μένα. Ας μην ξεχνάμε ότι αρκετές είναι εκείνες οι γυναίκες που έχουν τα ηνία μιας εταιρείας. Επίσης υπάρχουν και οι αφανείς «ηρωίδες» που στηρίζουν Συνδέσμους, εταιρείες, περιοδικά του κλάδου. Μέσα από τις δυσκολίες που έχω αντιμετωπίσει έγινα πιο δυνατή. >> Σήμερα οι γυναίκες του κλάδου εμφανίζονται διαθέσιμες να αναλάβουν περισσότερους και πιο δύσκολους ρόλους, βάζοντας τον πήχη της καταξίωσης ολοένα και πιο ψηλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εσείς, που εκτός από την επιτυχημένη σας παρουσία στην εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ έχετε εκλεγεί και Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου. Μιλήστε μας γι’ αυτή σας την επιλογή… Η αλήθεια είναι ότι δεν ησυχάζω ποτέ! Ακόμα και τώρα που έγινα μητέρα δεν σταματώ…Έγινα ακόμα πιο υπεύθυνη. Θέλω να συνεισφέρω στον κλάδο μας. Πόσο μάλλον μέσα από έναν ισχυρό Σύνδεσμο όπως είναι ο ΣΕΚΑ. Είναι τιμή μου που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου για δεύτερη διετία. Είναι διπλή τιμή για εμένα που με εξέλεξαν σε μια τόσο σημαντική θέση ως Γενική Γραμματέα και μάλιστα σε έναν ανδροκρατούμενο επάγγελμα και σε έναν ακόμα πιο ανδροκρατούμενο Σύνδεσμο. Στο ΣΕΚΑ ξεκίνησα ως απλό μέλος. Δεν θα ξεχάσω το άγχος που είχα όταν εκλέχτηκα Γραμματέας γιατί είναι μια θέση με τις περισσότερες αρμοδιότητες. Δούλεψα πάρα πολύ για να επιτευχθούν οι στόχοι του Συνδέσμου. Πιστεύω στον ΣΕΚΑ και όραμά μου είναι να τον αγκαλιάσουν και να τον πιστέψουν


Η αλήθεια είναι ότι δεν ησυχάζω ποτέ! Ακόμα και τώρα που έγινα μητέρα δεν σταματώ… Έγινα ακόμα πιο υπεύθυνη. Θέλω να συνεισφέρω στον κλάδο μας.

και άλλοι συνάδελφοι. Είναι ο Σύνδεσμος που πρωταρχικό στόχο έχει την ποιότητα τις πιστοποιήσεις. >> Από τη θέση της Γενικής Γραμματέα του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του έργου σας; Μέσα από τη δουλειά μου στην εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ έρχομαι καθημερινά σε επαφή με ανθρώπους της περιφέρειας και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας εκεί. Για το λόγο αυτό επιμένω συχνά στο να προσφέρει ο ΣΕΚΑ όσο γίνεται περισσότερες παροχές στα μέλη του, για να αγκαλιάσουν το Σύνδεσμο και άλλοι κατασκευαστές. Προτεραιότητά μας είναι να σκύψουμε ακόμα περισσότερο πάνω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην περιφέρεια. Βασική προτεραιότητα είναι και η διαφήμιση του Σήματος Ποιότητας ώστε να το μάθουν και οι ιδιώτες. Έχω δουλέψει πάνω στο θέμα της διαφήμισης και πιστεύω ότι είναι εξίσου πολύ σημαντικός στόχος για το Σύνδεσμο. Αυτή όμως την κίνηση θα πρέπει να την αγκαλιάσουν, να την πιστέψουν οι συνάδελφοι και οι διελάσεις να καταλάβουν ότι είναι πολύ σημαντικό για τους κατασκευαστές που δουλεύουν τα συστήματά τους.

>> Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το άμεσο μέλλον; Ο πιο σημαντικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το Ινστιτούτο των Ελλήνων κατασκευαστών Αλουμινίου. Η ομάδα εργασίας βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και θα έχει άμεσα εξελίξεις. Είναι μια ενέργεια που θα αγκαλιάσουν οι διελάσεις. Ο Σύνδεσμος ανοίγει όλο και πιο πολύ τους ορίζοντές του με τις συνεργασίες του. Τον πιστεύουν και τον αγκαλιάζουν. Με την ευκαιρία της εκλογής του κου Ταφρόγλου στη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου θα ήθελα να τονίσω ότι ο Σύνδεσμός μας είναι ανοικτός σε όλους όσοι θέλουν να βοηθήσουν. Ευχαριστούμε φυσικά και όλα τα περιοδικά που μας στηρίζουν σε κάθε μας προσπάθεια. Επίσης, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τις ημερίδες ανά την Ελλάδα για να γνωρίσουν οι κατασκευαστές καλύτερα το Σύνδεσμο και το Σήμα Ποιότητας και για να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες και τα προβλήματα των Συναδέλφων μας που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν περισσότεροι προσοχή γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Ακόμη να προωθήσουμε τη

διαφημιστική καμπάνια, όπως είπα και προηγουμένως. Τέλος, στόχος μας είναι οι πιστοποιήσεις περισσότερων κατασκευαστών με το Σήμα Ποιότητας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλές είναι και οι διελάσεις που έχουν αγκαλιάσει το Σήμα Ποιότητας και χρηματοδοτούν κατασκευαστικά για να το αποκτήσουν. >> Ας επιστρέψουμε στην εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ. Με βάση τη φιλοσοφία της επιχείρησής σας, σε ποιους τομείς αποδίδετε ιδιαίτερη σημασία; Η φιλοσοφία της επιχείρησης είναι πρωταρχικά η ποιότητα. Δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια, στην συνεργασία μας και στην άμεση επαφή με τον πελάτη. Συνέπεια Εξυπηρέτηση - Επαγγελματική Ενημέρωση και Υποστήριξη. >

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

117


συνέντευξη INTERVIEW

ΚΥΚΛΟΣ

ΟΣΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ & ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΤΕ

Τοξωτά και κυκλικά κουφώματα αλουμινίου επιτραπέζια - τρίγωνα παράγωνα φυσαρμόνικες - ειδικές κατασκευές - κουφώματα οι δημιουργίες της εταιρείας ΚΥΚΛΟΣ.

>> Σήμερα, τι είδους κατασκευές αναλαμβάνετε και ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους; Αναλύστε μας τα δυνατά σημεία των προϊόντων σας. Ποιες είναι οι δυναμικές απαντήσεις της εταιρείας ΚΥΚΛΟΣ στις ειδικές και πρωτότυπες κατασκευές; Αναλαμβάνουμε τοξωτά και κυκλικά κουφώματα αλουμινίου επιτραπέζια - τρίγωνα - παράγωνα - φυσαρμόνικες - ειδικές κατασκευές - κουφώματα με σχέδια για εκκλησίες εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο.

δήμητρα

Όλα τα κουφώματα κατασκευάζονται άβαφα για να αποφευχθούν οι διαβρώσεις, αφού κολληθούν όλες οι ενώσεις τους βάφονται σε όποια απόχρωση επιθυμεί ο πελάτης με βαφές εταιρειών που έχουν πιστοποίηση QUALICOAT - SEASIDE CLASS. Δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και στη σωστή λειτουργία για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μόνο α’ ποιότητας πιστοποιημένα εξαρτήματα. Η εταιρεία έχει αναπτύξει απεριόριστες κατασκευαστικές δυνατότητες. Καθημερινά οι απαιτήσεις των πελατών μας μάς κάνουν να δημιουργούμε νέα σχέδια. Μια ματιά στο site μας www.kyklos.gr θα επιβεβαιώσετε όσα λέω για τις πρωτότυπες κατασκευές που δημιουργεί η εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ.

ΚΟΝΤΕΛΕ

118

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

>> Η ποιότητα βρίσκεται στο προσκήνιο και έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στη συνείδηση τόσο των επαγγελματιών όσο και των καταναλωτών. Πώς κινείται και ποια είναι η φιλοσοφία της ΚΥΚΛΟΣ σε σχέση με τα θέματα ποιότητας; Καταρχήν η εταιρεία έχει σήμα ποιότητας ΣΕΚΑ RAL και βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης του Q System για να πάρει στη συνέχεια και το FPC, αφού αυτό απαιτεί τώρα η αγορά ενόψει της σήμανσης CE. Το προσωπικό της παρακολουθεί συνεχώς σεμινάρια στο ΣΕΚΑ πάνω σε θέματα ποιότητας αλλά και όπου αλλού δοθεί η ευκαιρία. Η εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, κάθε άτομο στο δικό του τομέα ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα, καλύπτοντας όλα αυτά τα χρόνια και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πελατών της. >> Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και να επιβιώσει στον έντονο ανταγωνισμό; Μικρά - μελετημένα και σταθερά βήματα σε όλους τους τομείς. Να κοιτάει πρωτίστως την ποιότητα και μετά το κέρδος. Συνέπεια εξυπηρέτηση και άμεση επαφή με τους πελάτες είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. >> Τέλος θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τα μελλοντικά σας σχέδια και τους στόχους σας. Στόχος μας είναι η σταθερή άνοδος της εταιρείας διατηρώντας την υψηλή ποιότητα και τις άριστες επαγγελματικές σχέσεις. >>


ZAXARIADHS teliki 18/9/2006 01:08 ÌÌ Page 1

∂ª¶√ƒπ√ ∞§√Àªπ¡π√À- ™π¢∏ƒ√À ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆ø¡

∆·¯‡ÙËÙ·, ™˘Ó¤ÂÈ·, ∂͢ËÚ¤ÙËÛË.

PROFILMEDIA

ñ ¶ÚÔÊ›Ï ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ALUMIL, ALMACO ñ ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘Ì È Ó › Ô ˘ ñ °· Ï Ô Ó ¿ Î È ( · Ï Ô ˘ Ì È Ó › Ô ˘ &  Ï · Û Ù È Î fi ) ñ ¶ ¿ Ó Â Ï · Ï Ô ˘ Ì È Ó › Ô ˘ & P V C ñ ƒÔ Ï ¿ · Ï Ô ˘ Ì È Ó › Ô ˘ &  Ô Ï ˘ Ô ˘ Ú Â ı ¿ Ó Ë ˜ ñ ™ ‹ Ù Â ˜ ñ º ‡ Ï Ï · e t a l b o n d &  Ô Ï ˘ ηڂÔÓÈο ñ ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ◗ ∞ÔÛÙÔϤ˜ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·.

ªÂ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Î·È ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· °∂øƒ°π√™ ¶. ∑∞Ã∞ƒπ∞¢∏™ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘.

§ÂˆÊ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 124, ∞¯·ÚÓ·› TËÏ.& Fax: 210/24.68.836 ∫ÈÓ.: 6945/465.820


120>121

τεχνολογία TECHNOLOGY

ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

> Τοποθέτηση βεργών.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΜΑ Με πολυετή παρουσία στο χώρο της εμπορίας μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου και PVC, η εταιρεία ΓΕΜΑ παρέχει στους κατασκευαστές ανά την Ελλάδα τις κατάλληλες εγγυήσεις στηρίζοντας πάντα το έργο τους. Η ΓΕΜΑ συνδυάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με την καινοτομία παρουσιάζοντας πάντα πρωτότυπες ιδέες που κάνουν τη δουλειά των κατασκευαστών πιο αποδοτική και την επιχείρησή τους πιο επιτυχημένη. Με επιλογές όπως τα κέντρα επεξεργασίας VEGAMATIC και MICROMATIC STAR δίνει ουσιαστικές λύσεις στους κατασκευαστές.

> Μετατόπιση προφίλ.

> Μονάδα κοπής.

>> VEGAMATIC Κέντρο επεξεργασίας Ημιαυτόματο κέντρο κοπής CNC, με εμπρόσθια κρυφή λάμα, με δύο ελεγχόμενους άξονες, για κοπή προφίλ αλουμινίου, PVC και ελαφρά κράματα γενικότερα. Το VEGAMATIC εκτελεί αυτόματες κοπές σε 45ο δεξιά και αριστερά και σε ενδιάμεσες γωνίες, προεπιλεγμένες και βελτιστοποιημένες λίστες κοπής. Η φόρτωση και η εκφόρτωση γίνονται χειροκίνητα από την ίδια πλευρά. Τοποθέτηση βεργών Σύστημα τοποθέτησης βεργών υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας. Το σύστημα ολοκληρώνεται από την πένσα μπλοκαρίσματος του προφίλ και τη δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της θέσης.

120

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Μετατόπιση προφίλ Η VEGAMATIC χαρακτηρίζεται επίσης από μια αυτόματη διάταξη μετατόπισης των προφίλ, που επιτρέπει την απόσταση κατά τη διάρκεια μετακίνησης, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά ή χαράξεις. Μονάδα κοπής Η μονάδα κοπής αποτελείται από ένα πριόνι μονής κεφαλής εμπρός, υδροπνευματικής κίνησης, εφοδιασμένο με λάμα 550 mm και ευρύ τομέα κοπής: από +/-45ο (+/- 22ο30’ προαιρετικά). Η ρύθμιση των γωνιών κοπής γίνεται εντελώς αυτόματα και η διαχείριση γίνεται από το CNC. Ραουλόδρομος φόρτωσης & εκφόρτωσης Ο ραουλόδρομος χρησιμοποιείται τόσο για τη φόρτωση των διελασμένων προφίλ όσο και για την εκφόρτωση των τελειωμένων τεμαχίων.

> Ραουλόδρομος φόρτωσης & εκφόρτωσης.

Χαρακτηριστικά Λάμα: Διάμετρος: 550 mm Υλικό κοπτικών: WIDIA CARBIDE - TIPPED Υδροπνευματική προώθηση Προστατευτικά ζώνης κοπής: Ενιαία με πνευματική λειτουργία. Σύστημα λίπανσης: Μικρονέφος με γαλάκτωμα λαδιού. Μέγκενες: 3 κάθετες πνευματικές μέγκενες. Ζεύγος οριζόντιων πνευματικών μεγκενών με μειωτήρα πίεσης και μανόμετρο. Μειωτήρας πίεσης μεγκενών με μανόμετρο. Μοτέρ: Ισχύς κινητήρα λάμας «τριφασικός» (KW). Προεγκατάσταση για απορροφητήρα: MG4-MG8. >>


>> MICROMATIC STAR Κέντρο επεξεργασίας Συμπαγές κέντρο κατεργασίας με 5 ελεγχόμενους άξονες, ο τελευταίος των οποίων ελέγχει τη μετακίνηση της ρέγουλας αναφοράς του τεμαχίου δεξιά και αριστερά για έναν πλήρη έλεγχο του κύκλου κατεργασίας. Η περιστρεφόμενη μονάδα κοπής (άξονας CN) επιτρέπει την επεξεργασία του τεμαχίου έως και σε 4 όψεις χωρίς να ξεμπλοκαριστούν οι μέγκενες. Ηλεκτροκίνητο μαντρέλι μεταβλητής ταχύτητας έως 11.500 στροφές/λεπτό, γρήγορη αλλαγή εργαλείου με συνδέσεις με αρπάγη, Weldon ή κώνο ISO 30. Μπλοκάρισμα τεμαχίου με 4 κάθετες και 2 οριζόντιες μέγκενες μειωμένου μεγέθους προκειμένου να διευκολύνεται η φόρτωση του τεμαχίου. Ηλεκτροκίνητο περιστρεφόμενο επίπεδο μέγκενης Η περιστρεφόμενη μονάδα κοπής επιτρέπει την επεξεργασία του τεμαχίου σε 4 όψεις χωρίς ξεμπλοκάρισμα των μεγκενών. Η περιστροφή του εδράνου είναι ηλεκτροκίνητη και η διαχείριση της θέσης του γίνεται απευθείας από το CN. Το προφίλ τοποθετείται σε τακάκια που τοποθετούνται οριζόντια ή κάθετα ανάλογα με τις ανάγκες. Πέντε ηλεκτροκίνητοι άξονες Παρά τις μικρές διαστάσεις του, το MICROMATIC STAR ανήκει στην κατηγορία των κέντρων επεξεργασίας αριθμητικού ελέγχου. Η κίνηση των αξόνων Χ,Υ,Ζ,Α γίνεται με πινιόν με κρεμαγιέρα. Στον άξονα U το ζευγάρι μοτέρ/μειωτήρα έχει τοποθετηθεί στη γραμμική μονάδα με μετακίνηση σε οδηγούς. Ρέγουλες Το σύστημα με ρέγουλες που ενεργοποιείται από τη γραμμική μονάδα, επιτρέπει την κάλυψη των ζωνών εργασίας σε μέγιστο μήκος 2800 mm, σε έναν περιορισμένο χώρο.

> Ρέγουλες. > Ηλεκτροκίνητο περιστρεφόμενο επίπεδο μέγκενης.

> Ξεμπλοκάρισμα εργαλείου.

> Μέγκενες.

> Ηλεκτροκίνητο περιστρεφόμενο επίπεδο μέγκενης.

> Ρέγουλες.

Μέγκενες Το σύστημα μεγκενών μπλοκαρίσματος τεμαχίου αποτελείται από 2 κάθετες και 2 οριζόντιες μέγκενες, οι οποίες με περιστροφική κίνηση ελευθερώνουν το επίπεδο εργασίας για τη φόρτωση και εκφόρτωση του προφίλ. Ξεμπλοκάρισμα εργαλείου. Το MICROMATIC STAR διαθέτει κώνο σύνδεσης εργαλείου ISO 30 που επιτρέπει το ξεμπλοκάρισμα του ίδιου με μια απλή πίεση του κουμπιού. Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαδρομές αξόνων Άξονας Χ (επιμήκης): 370 Άξονας Υ (εγκάρσιος): 130 Άξονας Ζ (κάθετος): 140 Άξονας Α (αυτόματη περιστροφή τεμαχίου): 0ο 45ο 90ο 135ο 180ο 270ο. Άξονας U (τοποθέτηση μπάρας): 1020 Ηλεκτρικό μαντρέλι Μέγιστη ισχύς σε S1 (kW) 1,1 Μέγιστη ταχύτητα (στροφές/λεπτό) 11500 Κώνος σύνδεσης εργαλείου ISO30 Συνδέσεις με αρπάγη, με προέκταση Weldon R16

> 5 ηλεκτροκίνητοι άξονες.

Ψύξη με μικρονέφος, με γαλακτωματοποίηση λαδιού. Εργαλείο στο μηχάνημα Μέγιστη διάσταση εργαλείων που μπορούν να φορτωθούν στην αποθήκη (mm): 10 Μήκος = 100 Όψεις επεξεργασίας Με απευθείας εργαλείο (επάνω πλευρά, πλαϊνά, κάτω πλευρά): 4 Πεδίο εργασίας (Βασικό x Ύψος x Μήκος) Μέγιστη διάσταση τεμαχίου για επεξεργασία σε 4 όψεις 100x100x2800 Τοποθέτηση προφίλ Ρέγουλες αναφοράς τεμαχίου με τοποθέτηση CN 3 Μέγκενες Στάνταρ αριθμός μεγκενών (κάθετες, οριζόντιες) 4+2 Χειροκίνητη τοποθέτηση μεγκενών. >>

> 5 ηλεκτροκίνητοι άξονες.

> Μέγκενες. > Ξεμπλοκάρισμα εργαλείου. profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

121


122>124

αρχιτεκτονικές εφαρμογές Architectural projects

ETEM BUILDING SYSTEMS ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ…

«ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ» ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΕΜ Επιβλητικά έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη «επιλέγουν» τα συστήματα της εταιρείας ΕΤΕΜ. Πρόκειται για το πολυκατάστημα AVENUE, το κτίριο του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.

Πολυκατάστημα AVENUE Άνοιξε πριν από μερικούς μήνες και αισιοδοξεί πως θα γίνει το επίκεντρο των βορείων προαστίων... πρόκειται για το νέο εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου, ονομάζεται «AVENUE». Συνολικά το AVENUE θα φιλοξενήσει 70 καταστήματα τόσο από τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς επώνυμες αλυσίδες λιανικής πώλησης. Η συνολική επένδυση των Sanyo - Carrefour αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ και οι δύο εταιρείες έχουν ως στόχο να εδραιώσουν τη νέα τάση των τεράστιων εμπορικών πολυχώρων στην Αττική. Βέβαια, κάπου εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το αρχικό κτίριο της Sanyo - Carrefour προϋπήρχε, αλλά ο νέος χώρος αλλάζει εντελώς τη φυσιογνωμία της περιοχής, καθώς πρόκειται για 6500 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 50 μαγαζιά. Ιδιοκτήτης: SANYO HELLAS Τεχνική εταιρεία κατασκευής: Ζ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. Αρχιτεκτονική μελέτη: ARCHICON Ε.Π.Ε. Κατασκευαστής αλουμινίου: ALL MAST ΤΡΑΪΚΟΣ Ε.ΠΕ. Συστήματα ΕΤΕΜ: Ε-2300 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, Ε-8000 ΥΠΕΡΙΩΝ, Ε-6400 ΓΑΙΑ

122

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

ΔΟΛ Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επικεφαλής ενός Ομίλου, ο οποίος έχει εδραιωμένη παρουσία με σημαντικά μερίδια αγοράς στους κλάδους των εκδόσεων ημερησίων και κυριακάτικων εφημερίδων και περιοδικών γενικού και ειδικού περιεχομένου, στον κλάδο των προεκτυπώσεων, των βιομηχανικών εκτυπώσεων και των τουριστικών υπηρεσιών. Η ΕΤΕΜ συνέβαλε στην αναμόρφωση του κτιρίου, όπου στεγαζόταν το Υπουργείο Ανάπτυξης, με την τοποθέτηση θερμομονωτικών προφίλ του συστήματος Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ. Ενώ για τη διαμόρφωση σχεδόν όλων των όψεων του κτιρίου επιλέχθηκαν τα σύνθετα πάνελ αλουμινίου ETALBOND. Η όλη εγκατάσταση και τοποθέτηση αυτών των στοιχείων αλουμινίου, χρωματιστών panel etalbond και κουφωμάτων έγινε με την άμεση υποστήριξη της ΕΤΕΜ είτε συμβουλευτικά, είτε ακόμα και με την παρουσία των έμπειρων τεχνικών της, με απώτερο σκοπό την τελική απόδοση ενός ογκοπλαστικού δημιουργήματος πιστό στο πνεύμα της μελέτης, και τη σηματοδότηση αυτού του γνωστού χώρου της πρωτεύουσας, ώστε να αποτελέσει ένα σημείο διαφοράς για το μέλλον των αναγνωστών της πλειάδας εκδόσεων του οίκου. Ιδιοκτήτης: ΔΟΛ Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Αρχιτεκτονική μελέτη: Λ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ Κατασκευαστής αλουμινίου: ΓΚΙΚΑΣ Ε.ΠΕ. Συστήματα ΕΤΕΜ: Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ, Ε-6400 ΓΑΙΑ > Επένδυση: ETALBOND


20/6/2007

10:12 πµ

Page 1

BIOTEXNIA

E¶E•EP°A™IA™ ¶§A™TIKOY KATA™KEYE™ KA§OY¶IøN

“fiÌÔÚÊ·”ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·... ∏ ÂÙ·ÈÚ›· µ. & ¢. ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ √∂ ¤¯ÂÈ ÂÍÂȉÈ΢ٛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡. ∂‰Ò Î·È Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ Ï·ÛÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Û˘ÚfiÌÂÓˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∂›Û˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂȉÈÎÒÓ Â› ۯ‰›ˆ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ηÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. ∏ ¿ÚÈÛÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÓÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∆ƒπ∞¡∆∞™ ˆ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÈÏÔÁ‹.

PROFILMÉDIA

TRIANTAS

®

BA™. & ¢HM. TPIANTAºY§§OY O.E. ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ - ηٷÛ΢¤˜ ηÏÔ˘ÈÒÓ KøN™TANTINOY¶O§Eø™ 117 ( ™¶YPOY BPETTOY 3 ), 136 71 AXAPNE™ TH§.: 210/24.65.422, FAX: 210/2401336

V. & D. TRIANTAFILLOU CÔ. 117, KONSTANTINOUPOLEOS ( SPIROY VRETTOU 3 ) STR. GR-136 71 AHARNES, ATHENS, GREECE TEL.: ++30 210/24.65.422, FAX: ++30 210/2401336


αρχιτεκτονικές εφαρμογές Architectural projects

ETEM BUILDING SYSTEMS ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ…

«ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ» ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΕΜ

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης εμπιστεύτηκε την τεχνογνωσία της ΕΤΕΜ και γι΄αυτό το λόγο επιλέχθηκαν τα συστήματα της ΕΤΕΜ για την κατασκευή του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Μεγάρου Μουσικής.

Έργο: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Β΄ ΦΑΣΗ (ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Ιδιοκτήτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περιγραφή κτιρίου: H επιφάνεια του οικοπέδου του έργου είναι 16.820,78 τ.μ.

Το κτίριο αποτελείται από δύο υπόγεια, ισόγειο και έξι ορόφους συνολικής επιφάνειας 7.632,18 τ.μ. και έχει συνολικό όγκο 57.434,56 κ.μ.. Το κτίριο στεγάζει τις παρακάτω χρήσεις: • Υπόγειοι Χώροι (επίπεδα 1 και 2): Κλειστοί Χώροι Στάθμευσης, βοηθητικές χρήσεις (αποθήκες, εγκαταστάσεις Η/Μ κλπ.) • Ισόγειο (επίπεδο 3): Χώροι υποδοχής κοινού, Αίθουσα Εκδηλώσεων - Συνεδρίων, Μουσείο μουσικών οργάνων και Γραφεία Μουσείου. • Επίπεδο 4: Μουσική Βιβλιοθήκη , Εξώστης Αίθουσας Εκδηλώσεων- Συνεδρίων, τμήμα foyer, χώροι γραφείων συνέδρων. • Επίπεδο 5 και 6: Θεωρεία - Εξώστης Αίθουσας Εκδηλώσεων - Συνεδρίων, τμήμα foyer, και χώροι τεχνικής υποστήριξης αίθουσας. • Επίπεδο 7: Mηχανολογικοί διάδρομοι Αίθουσας. • Επίπεδο 8: Eστιατόριο, Αίθουσα Συνεδρίων, foyer. • Επίπεδο 9: Χώροι τεχνικής υποστήριξης Αίθουσας Συνεδρίων, γραφείο, υπαίθριο τμήμα εστιατορίου και κουζίνα. Η κατακόρυφη επικοινωνία επιτυγχάνεται με δύο κεντρικά πυροπροστατευόμενα κλιμακοστάσια και πέντε ανελκυστήρες που εξυπηρετούν όλα τα επίπεδα, όπως επίσης με τα τρία κλιμακοστάσια και δύο ανελκυστήρες που εξυπηρετούν τα δύο πρώτα υπόγεια. Επίσης με ανοικτές κλίμακες από το foyer της αίθουσας εκδηλώσεων προς το αναψυκτήριο και τον Εξώστη. Εξωτερικά, τέλος, υπάρχει δυνατότητα ανόδου με υπαίθριες κλίμακες από την πλατεία προς τα κλιμακωτά δώματα. Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΔΙΑΡΧΩΝ - ΚΙΩΝ ΑΕ., ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ν. ΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ. Ανάδοχος: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ AE. Κατασκευαστής αλουμινίου: ARCONAL. Συστήματα αλουμινίου: Ε-85 ΤΙΤΑΝ, Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ, Ε-3000 ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ. >>

124

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


GEORGITSELHS KATAXOR.

28/8/2007

04:27 µµ

Page 1


126>128

συστήματα αλουμινίου ALUMINIUM SYSTEMS

ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ δραστηριοποιείται από το 1969 και είναι από τις πρώτες Bιομηχανίες στο χώρο του Αλουμινίου στην Eλλάδα. Tα προφίλ που παράγει, καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης κατασκευής αλουμινίου. Προτάσεις για κάθε έργο που δίνουν τις καλύτερες κατασκευαστικές λύσεις σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Ανάπτυξη αλουμινίου από το 1969 Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ είναι η πρώτη βιομηχανία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1969 στο χώρο της διέλασης αλουμινίου. Μελετώντας την αγορά και αποκτώντας εμπειρία και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου, πέτυχε τη δημιουργία μιας μεγάλης γκάμας έργων που στηρίζονται στα συστήματα αλουμινίου ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ, διατηρώντας όμως την αξία του προϊόντος σε πραγματικά υψηλό επίπεδο. Ως μεγάλη βιομηχανία, που έχει τη δυνατότητα να επενδύσει μόνο σε πραγματική αξία προϊόντος, προτείνει τη μέγιστη ποιότητα του συστήματος με το καλύτερο δυνατό κόστος. Αυτός είναι ένας συνδυασμός στον οποίο η εταιρεία επιμένει να πιστεύει και να επενδύει.

Επενδύσεις και επέκταση εγκαταστάσεων Σήμερα, εντείνει τις επενδύσεις της για περισσότερες και πιο ποιοτικές εργασίες, ενώ βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος ύψους 2.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2006 το νέο υπερσύγχρονο βαφείο πολλαπλών καμπινών για την ταυτόχρονη βαφή διαφόρων αποχρώσεων, δίνοντας έτσι στο συνεργάτη της σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση της νέας πρέσας και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων, που θα δώσουν στην εταιρεία αναπτυγμένες

> Το υπερσύγχρονο βαφείο πολλαπλών καμπινών λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2006.

δυνατότητες εξυπηρέτησης μεγάλου όγκου εργασιών. Ενώ, και η αναβάθμιση του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού δυναμώνουν σημαντικά την παραγωγικότητά της. Ανάπτυξη οργάνωσης Συγχρόνως με την παραγωγική της ενδυνάμωση, η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ αναπτύσσει την οργανωτική της δομή, μέρος του οποίου είναι η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λογισμικού συστήματος «Enterprise». Με την πλήρη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος πραγματοποιείται με επιτυχία και ταχύτητα η διαχείριση πελατολογίου, παραγγελιών και παραγωγής. Σχεδιασμός και παραγωγή νέων σειρών Ακολουθώντας την εποχή και ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ δε θα μπορούσε να μην εμπλουτίσει την γκάμα της με νέες σειρές αλλά και με βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες με την προσθήκη νέων υποσειρών στα ανοιγόμενα για περιμετρικό μηχανισμό, αλλά και με ανοξείδωτους οδηγούς στα συρόμενα. >

Μια μεγάλη γκάμα έργων στηρίζονται στα συστήματα αλουμινίου ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ. > Τα προφίλ της εταιρείας δίνουν τις καλύτερες κατασκευαστικές λύσεις.

126

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


galanakopoulos 23x29

11/6/2007

04:14 µµ

Page 1

∏ ÌfiÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜

M·˙› Ì·˜ Ë ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤...

°ÂÚÌ·ÓÈ΋ Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ÀÂÚÔ¯‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο - ªË¯·ÓÈο ªÔÙ¤Ú & ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› ÁÈ· ÚÔÏ¿ PROFILMÉDIA

ñ ¶Ï‹Ú˘ ÛÂÈÚ¿ ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙˆÓ Î·È ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ÌÔÙ¤Ú ÁÈ· ÚÔÏ¿ ñ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔ‹˜ Û ÌÔÙ¤Ú ÁÈ· ÚÔÏ¿ Ì Ì˯·ÓÈ΋ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔ‡ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Î¿Ùˆ ‹ Â¿Óˆ ñ ¡¤· ÁÂÓÈ¿ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 868 MHz ñ ∞ÍÈÔÈÛÙ›· ñ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ñ ∂ÚÁÔÓÔÌ›· Î·È Â˘ÎÔÏ›· ÛÙË ¯Ú‹ÛË

SELVE GmbH & Co. KG Werdohler ñ Landstraße 286 ñ 58513 Lüdenscheid Tel.: +49 2351 925-0 ñ Fax: +49 2351 925-155 ñ www.selve.de ñ e-mail: info@selve.de ∂¶π™∏ª√™ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™: Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¢. °∞§∞¡∞∫√¶√À§√™ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 23 ñ 171 24 ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 93 16 399, 93 16 362 ñ Fax: 210 93 16 351 www.selve.gr ñ e-mail: info@galanakopoulos.gr


συστήματα αλουμινίου ALUMINIUM SYSTEMS

ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ

128

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Αν θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε επιγραμματικά τα συστήματα ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ αυτά συνθέτουν ένα δεκάλογο πλεονεκτημάτων: 1. Ελαφρύτερα (άριστη σχέση βάρους - διατομής). 2. Οικονομικότερα (άριστη σχέση ποιότητας - τιμής). 3. Ποικιλία και πληρότητα. 4. Πλήρως πιστοποιημένα. 5. Καθιερωμένα και πλήρως αποδεκτά εδώ και χρόνια. 6. Δοκιμασμένα στα μεγαλύτερα έργα (δημόσια και ιδιωτικά) στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 7. Υψηλής αισθητικής και σε όλα τα χρώματα. 8. Απλότητα κατασκευής και ευκολία τοποθέτησης. 9. Χρήση μόνο 2 - 3 εξαρτημάτων για την κατασκευή τους. 10. Άμεση τεχνική υποστήριξη. Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ απαντά στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και εμπλουτίζει την γκάμα της με νέες ποιοτικές σειρές, προτείνοντας «επένδυση στην πραγματική αξία προϊόντος».

Οι Σειρές SLIM 100, SLIM 200, ENERGY 22

> SLIM 100 (τομή)

> SLIM 200 Ανοιγόμενο σύστημα

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

SLIM 100 Συρόμενο σύστημα Το νέο οικονομικό συρόμενο σύστημα αλουμινίου που ανταποκρίνεται στις περισσότερες απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευών. Επιλογή διαφορετικών σχεδίων για φύλλο. Πλάτος φύλλου 32mm. Δυνατότητα χρησιμοποίησης κλειδαριάς πολλαπλών κλειδωμάτων.

ENERGY 22 Ανοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Χρήση πολυαμιδίου 22mm που εξασφαλίζει ιδανική θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με τη χρήση ανάλογων υαλοπινάκων (low-e) επιτυγχάνεται για το κούφωμα συντελεστής θερμοπερατότητας (U value) 1,8. Εξασφαλίζει πλήρη υδατοστεγάνωση χάρη στα ειδικά μελετημένα κανάλια απορροής, αλλά και στα τρία EPDM λάστιχα στεγάνωσης που διαθέτει. Δυνατότητα επιλογής προφίλ για κατασκευή κουφώματος με περιμετρικό κλείδωμα. >>

SLIM 200 Ανοιγόμενο σύστημα Τεχνολογικά άρτιο και πλήρες σύστημα ανοιγομένων, ιδανικό για όσους αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις. Εξασφαλίζει πλήρη υδατοστεγανότητα χάρη στα τρία EPDM λάστιχα στεγάνωσης που διαθέτει. Πολύ απλό στην κατασκευή του χάρη στον ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων εξαρτημάτων. Διαχρονική σχεδίαση με απαλές καμπύλες για αισθητικά άψογη εμφάνιση. > SLIM 100 Συρόμενο σύστημα

> ENERGY 22 Ανοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή


VIOLOCK NEW

4/10/2007

04:54 µµ

Page 1

Η απόλυτη λύση κόντρα στον άνεµο!

∂¶π∆∂§√À™!

¡∂∞ ª∞™∫√À§∞ ∞¶√ ∆∏ VIOLOCK ª∂ ∂¡™øª∞∆øª∂¡√ ∞¡∂ª√™∆∏ƒπ°ª∞ (INTERNATIONAL PATENT)

¶∂πƒ√™ (INOX)

¶∂∆ÀÃ∞ª∂ ∆∏¡

∞¶√§À∆∏

∏ Ó¤· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ VIOLOCK,, Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÓÙ˙Ô˘ÚÈÒÓ, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ, ηٷÚÁÒÓÙ·˜ Ù· ÂÈϤÔÓ ·ÓÂÌÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÙÚ‡˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.

∆∂§π∫∞...

∆√™√ ∞¶§∞! >>

∆¤ÏÔ˜ Û ¤ÍÙÚ· ·ÓÂÌÔÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·.

>>

∆¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÙÚ‡˜ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô.

>>

∆¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ì·˜ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÁÈ· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ٷ ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ·.

VIOLOCK A.µ.∂.E. MHXANI™MOI & E•APTHMATA A§OYMINIOY IøNIA™ 113, 136 00 XAMOMY§O™ AXAPNAI, ATTIKH TH§.: 210/23.16.998, FAX: 210/2384666

PROFILMÉDIA

∞¡∂ª√™∆∏ƒπ•∏


130>131

τεχνολογία TECHNOLOGY

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των μηχανημάτων, η εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μηχανήματα που παρέχουν στο χειριστή τους απεριόριστες ευκολίες, επιλογές και δυνατότητες. Ανάμεσα στις προτάσεις της εταιρείας ΠΑΓΚΑΛΟΣ είναι το κέντρο επεξεργασίας πέντε αξόνων, MICROMATIC STAR, το κοπτικό μηχάνημα διπλής κεφαλής TWIN ELECTRA 550 και το κέντρο επεξεργασίας VEGAMATIC.

>> MICROMATIC STAR Κέντρο επεξεργασίας πέντε αξόνων Περιγραφή και χαρακτηριστικά Συμπαγές κέντρο επεξεργασίας με 5 ελεγχόμενους άξονες, από τους οποίους ο τελευταίος χρησιμοποιείται για την αλλαγή του ορίου δεξιά και αριστερά για τον ολικό έλεγχο του κύκλου εργασιών. Η περιστρεφόμενη μονάδα κοπής (άξονας CN) επιτρέπει την επεξεργασία του τεμαχίου έως και 4 όψεις χωρίς να ξεμπλοκαριστούν οι μέγκενες. Άξονας με μεταβαλλόμενη ταχύτητα μέχρι τις 11.500 r.p.m και γρήγορη αλλαγή εργαλείου με κώνο τύπου Weldon ή ISO 30. Έχει 2 κάθετες και 2 οριζόντιες συμπαγείς μέγκενες για την ευκολότερη φόρτωση του τεμαχίου. Σύστημα ψεκασμού / λίπανσης ψυκτικού υγρού. Προγραμματισμός του μηχανήματος: Ο προγραμματισμός του MICROMATIC ελέγχεται από ένα πακέτο λογισμικού για Microsoft XP Embedded®, το οποίο

130

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

επιτρέπει το γρήγορο καθορισμό σε γραφική μορφή των διαφόρων επεξεργασιών του τεμαχίου. Συνεπώς, ο χρήστης μπορεί να περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού στο στάδιο εκτέλεσης μόνο σε μερικά λεπτά. Οι σκοποί του χειριστή απλοποιούνται χάρη στο εύκολο και καθοδηγούμενο σύστημα. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού ενώ μειώνεται το κόστος και ο χρόνος παραγωγής. Cam • Δισδιάστατη απεικόνιση των προφίλ σε γραφική μορφή dxf. • Γραφικός προγραμματισμός των επεξεργασιών σε όλες τις πλευρές του τεμαχίου. • Άμεση διαθεσιμότητα των στάνταρ παραμετρικών σχημάτων: τρύπες, χάραξη, τετράγωνα, τρύπες κλειδαριάς, τόξα, νεροχύτες, ξελουρίσματα. • Δημιουργία εντολής σειράς ενεργειών του υπολογιστή η οποία μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. • Προσομοίωση επεξεργασιών. Editor • Ορισμός λίστας επεξεργασιών. • Αυτόματη χρήση λίστας επεξεργασιών δημιουργημένη στο Frame Project Pro, το οποίο είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα για windows: παραγωγή κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων. • Εισαγωγή λίστας επεξεργασιών από εξωτερικά υπολογιστικά

προγράμματα μέσω ενός driver το οποίο είναι προαιρετικό. • Βελτιστοποίηση υλικού με έλεγχο των κομματιών που περισσεύουν/ ρεταλιών. • Απεικόνιση και εκτύπωση σε γραφική μορφή των κομματιών μαζί με τις επεξεργασίες τους. Drill • Εύκολη χρήση διαχείρισης του μηχανήματος. • Έλεγχος εργαλείων και περιοχών επεξεργασίας. • Αναγνώριση τεμαχίων με barcode (αναγνώστης barcode προαιρετικός.) • Αυτόματος καθαρισμός θέσης μεγκενών. • Αυτόματη δημιουργία βελτιστοποιημένου προγράμματος ISO. CAM plus Το CAM plus επιτρέπει: • Πραγματική γραφική απεικόνιση του τεμαχίου και των εργαλείων και τρισδιάστατο γραφικό προγραμματισμό των επεξεργασιών. • Προσομοίωση εκτέλεσης επεξεργασιών. • Άμεση διαθεσιμότητα των στάνταρ περιμετρικών σχηματισμών: τρύπες, χάραξη, τετράγωνα, τρύπες κλειδαριάς, τόξα, νεροχύτες, ξελουρίσματα. • Γραφικές εκτυπώσεις του τεμαχίου με τις επεξεργασίες. • Εισαγωγή (μέσω ενός προαιρετικού driver) τεμαχίων από τρισδιάστατα προγράμματα CAD. • Ορισμό μηχανολογικής λίστας. Αυτόματη χρήση της λίστας επεξεργασίας, η οποία δημιουργείται από το Frame Project Pro, το οποίο είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα για windows: παραγωγή κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων. • Εισαγωγή λιστών επεξεργασίας από εξωτερικά υπολογιστικά προγράμματα μέσω ενός driver (προαιρετικό.) • Βελτιστοποίηση υλικού με έλεγχο των κομματιών που περισσεύουν/


ρεταλιών. Shape Το Shape επιτρέπει: • Το γραφικό καθορισμό σχεδίων οποιασδήποτε μορφής όπως ελεύθερες γραμμές, τόξα και τρύπες. • Εισαγωγή εικόνων σε μορφή dxf. • Πιο γρήγορη εκτέλεση επεξεργασιών που διαφορετικά θα γινόταν με την τακτοποίηση των στάνταρ σχημάτων. • Συνεργασία με το CAM plus. Τρόπος λειτουργίας To Micromatic επιτρέπει την αυτόματη εκτέλεση του προηγούμενα προγραμματισμένου κύκλου εργασίας: Η τοποθέτηση του άξονα (x,y,z) είναι ΑΥΤΟΜΑΤΗ. Το MICROMATIC εκτελεί αυτόματα όλες τις προγραμματισμένες επεξεργασίες κατόπιν εντολής έναρξης του χειριστή. Τοποθέτηση προφίλ Ο χειριστής τοποθετεί το προφίλ που πρόκειται να επεξεργαστεί στη περιστρεφόμενη βάση με τις μεγκενές

και στο ένα από τα δύο στοπ (σημεία 0) και ξεκινά τον κύκλο επεξεργασίας. Μέγκενες Τέσσερις στάνταρ μέγκενες. Δυνατότητα σύσφιξης: 100mm x 100mm (3,94 ίντσες x 3,94 ίντσες) Δυνατότητα κατεργασίας Περιοχές επεξεργασίας Μέγιστο μήκος 2800mm Μέγιστο κομμάτι προφίλ Μέγιστο φάρδος: 100mm Μέγιστο ύψος: 100mm Σύστημα προφύλαξης To MICROMATIC έχει ένα αυτόματο κινητό σύστημα προφύλαξης γύρω από την μονάδα επεξεργασίας. Μονάδα ελέγχου Περιλαμβάνει: CNC-PC με έγχρωμη οθόνη TFT 12’’, πληκτρολόγιο, ποντίκι, θήρα USB και κάρτα σύνδεσης δικτύου RJ45 (10/100). Ηλεκτρικός θάλαμος με σύστημα

εξαερισμού. Λογισμικό φτιαγμένο από την Emmegi: MICROMATIC - Cam, Editor, Drill. Λεπτομέρειες αυτόματων σημείων 0 Τεχνικά χαρακτηριστικά Κίνηση άξονα: Α (αυτόματη περιστροφή τεμαχίου) 0, 45o, 90o, 135o, 180o, 270o. Χ (επιμήκης άξονας): 370mm. Υ (εγκάρσιος άξονας): 130mm. Ζ (κάθετος άξονας): 140mm. U (άξονας αναφοράς): 1020mm. Ταχύτητα τοποθέτησης: X: 8m/min. Y: 8m/min. Z: 8m/min. U: 20m/min. Ηλεκτρικός άξονας Ισχύς: 1,1 KW. Ταχύτητα: 11.500 r.p.m. Ροπή: 8,2 Nm. Κώνος με βάση: ISO 30. >>

>> TWIN ELECTRA 550 Κοπτικό μηχάνημα διπλής κεφαλής

Τα κοπτικά μηχανήματα διπλής κεφαλής της EMMEGI διαθέτουν μοναδικές επιδόσεις όπως στιβαρότητα και αξιοπιστία. Αποτελούν το ιδανικό εργαλείο για την κοπή βεργών αλουμινίου και PVC διαφορετικού πάχους και σε διαφορετικές γωνίες. Μηχανήματα τελευταίας γενιάς που μπορούν να συμβάλλουν

αποφασιστικά στον κύκλο παραγωγής λόγω του υψηλού επιπέδου ακρίβειας και της καταπληκτικής ευκολίας στη χρήση. Το TWIN ELECTRA 550 είναι κοπτικό μηχάνημα διπλής κεφαλής και 3 αξόνων με αυτόματη κίνηση της κινητής κεφαλής σε οδηγούς και ολισθητήρες. Ηλεκτρονικός χειρισμός όλων των γωνιών μέσω κινητήρα «BRUSHLESS» (χωρίς ψύκτρες) από 45o (εσωτερικά) έως 22o 30’ (εξωτερικά) με ακρίβεια 240 θέσεων, στο εσωτερικό της κάθε μοίρας. Το μηχάνημα μπορεί να εφοδιαστεί με βιομηχανικό εκτυπωτή για ετικέτες που επιτρέπει την αναγνώριση και τη σύνδεση με την αντίστοιχη παραγγελία. >>

> TWIN ELECTRA 550. > Έλεγχος. > Κλίση κινητών κεφαλών.

>> VEGAMATIC Κέντρο επεξεργασίας

Ημιαυτόματο κέντρο κοπής CNC, με εμπρόσθια κρυφή λάμα, με δύο ελεγχόμενους άξονες, για κοπή

προφίλ αλουμινίου, PVC και ελαφρά κράματα γενικότερα. Το VEGAMATIC εκτελεί αυτόματες κοπές σε 45ο δεξιά και αριστερά και σε ενδιάμεσες γωνίες, προεπιλεγμένες και βελτιστοποιημένες λίστες κοπής. Η φόρτωση και η εκφόρτωση γίνονται χειροκίνητα από την ίδια πλευρά. >>

> Μετατόπιση προφίλ. > Τοποθέτηση βεργών.

> Μονάδα κοπής.

> Ραουλόδρομος φόρτωσης & εκφόρτωσης.

> VEGAMATIC.

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

131


132

επίκαιρα θέματα CURRENT ISSUES

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

> Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μενίδι.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΚΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOMFY ΕΛΛΑΣ Επιτυχημένος ήταν ο 1ος κύκλος σεμιναρίου που πραγματοποίησε η εταιρεία SOMFY ΕΛΛΑΣ για τις επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΚΑ. Τα στελέχη της εταιρείας συστημάτων αυτοματισμού, SOMFY, φρόντισαν να ενημερώσουν τους παρευρισκομένους για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο και να τους δώσουν χρήσιμες τεχνικές συμβουλές.

Το Σάββατο 1η Μαρτίου 2008 η εταιρεία SOMFY ΕΛΛΑΣ διοργάνωσε στις νέες εγκαταστάσεις της, στη Λ. Καραμανλή 47 στο Μενίδι, σεμινάριο για τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΚΑ. Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας SOMFY ΕΛΛΑΣ κ. Γιώργος Παπαμιχαήλ καλωσόρισε τους παρευρισκομένους ευχαριστώντας τους για την συμμετοχή τους. Στο σεμινάριο παρευρέθησαν μέλη των επιχειρήσεων του ΣΕΚΑ, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Θεόφιλος Παγιάτης, καθώς και εκπρόσωποι του κλαδικού τύπου, από το περιοδικό PROFIL INTERNATIONAL ο κος Γιώργος Γαζεπίδης, από το Aluminium magazine ο κ. Σωτήρης Κρουστάλλης, από το ΚΤΙΣΜΑ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ η κα Τατιάνα Αναγνωστοπούλου. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν περίπου τρεις ώρες και το ενδιαφέρον των καταρτιζομένων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, ενώ το πλήθος των ερωτήσεων που έθεσαν οι παρευρισκόμενοι

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, «ανάγκασε» τους ανθρώπους της SOMFY να προχωρήσουν λίγο πιο πέρα από την προκαθορισμένη ύλη του πρώτου κύκλου, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των γνώσεών τους. Το ενδιαφέρον όλων στράφηκε στις νέες τεχνολογίες της εταιρείας που αφορούν στην αναβάθμιση των ρολών και στη διαχείριση της ενέργειας μέσα από ένα πλήθος επιλογών που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης. Ο ΣΕΚΑ από την πλευρά του ευχαριστεί την εταιρεία SOMFY ΕΛΛΑΣ και ευελπιστεί στην πραγματοποίηση επόμενων σεμιναρίων. Η εταιρεία SOMFY επιστρατεύει την τεχνογνωσία της και δραστηριοποιείται στην αγορά των ρολών, στην αγορά της γκαραζόπορτας, της εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης και τέλος στην αγορά των βιομηχανικών ανοιγμάτων και συστημάτων κτιριακού ελέγχου. Η κινητήριος δύναμη της SOMFY είναι το «HOME MOTION» δηλαδή να εξασφαλίζει

> Με κάθε δυνατό τρόπο οι υπεύθυνοι της εταιρείας ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους.

> Οι μηχανισμοί, τα τηλεχειριστήρια, οι χρονοδιακόπτες και οι αυτοματισμοί της εταιρείας δημιουργούν άνεση και ασφάλεια στο σπίτι.

στον τελικό χρήστη των προϊόντων της, αυτοματοποιημένη κίνηση στο σπίτι, με άνεση και ασφάλεια. >>

SOMFY Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα των συστημάτων αυτοματισμού για το σπίτι, με μερίδιο άνω του 50% στην παγκόσμια αγορά. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1969 στην Cluses της Γαλλίας και από τότε παράγει και διανέμει τα προϊόντα της σε επαγγελματίες και τελικούς καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

> Οι νέες τεχνολογίες της εταιρείας κέντρισαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο σεμινάριο.

132

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


SPAL KATAX.

28/8/2007

04:32 µµ

Page 1


134

επίκαιρα θέματα CURRENT ISSUES

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ INFACOMA & ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Κοντά σε κάθε εξέλιξη η Ένωση Νίκαιας, Κορυδαλλού & Πέριξ Πάντα πρωτοπόρα η Ένωση Νίκαιας παρακολουθεί τις εξελίξεις του κλάδου και παλεύει καθημερινά για τη συνεχή βελτίωσή του, σε μια εποχή τόσο δύσκολη όσο η σημερινή που απαιτεί συνεχή αγώνα για την καθημερινή επιβίωση.

Τα μέλη της Ένωσης Νίκαιας, Κορυδαλλού και Πέριξ ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες και συστήματα και παρακολουθούν συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από εταιρείες και φορείς του κλάδου. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης δουλεύουν ακούραστα για το καλό των συναδέλφων τους αφιερώνοντας τον ελεύθερο χρόνο τους και παραμερίζοντας πολλές φορές τις προσωπικές τους ανάγκες.

Οι δραστηριότητες της Ένωσης είναι πολλές… Στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση «INFACOMA 2008» Η Ένωση επισκέφθηκε την έκθεση «INFACOMA 2008» που διεξήχθη στο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη από τις 21 έως και τις 24 Φεβρουαρίου. Μέλη της Ένωσης που βρέθηκαν στη συμπρωτεύουσα είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν με άτομα που σχετίζονται με τον κλάδο. Ακόμη ο Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Λοπαρνάκης και αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Σωματείου πραγματοποίησε επίσκεψη σε πολλά περίπτερα και ενημέρωνε τους εκθέτες για διάφορα θέματα της Ένωσης, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους τους. Μια ξεχωριστή βραδιά για τα μέλη της... Στην καρδιά των Αποκριών, την Παρασκευή 7 Μαρτίου του 2008, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός της Ένωσης Νίκαιας, Κορυδαλλού και Πέριξ στο κοσμικό Κέντρο «Can Can» (Πέτρου Ράλλη 62 & Κηφισσού, Αιγάλεω). Τα μέλη της Ένωσης και οι οικογένειές τους καθώς και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου του αλουμινίου έδωσαν το «παρών» σε μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά γεμάτη χορό, κέφι και διασκέδαση, που έκρυβε πολλές εκπλήξεις. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διεξήχθη κλήρωση με δώρα 7 ταξίδια σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

134

> Στην ξεχωριστή βραδιά που διοργάνωσε η Ένωση, βρέθηκαν πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Ο κος Λοπαρνάκης, πρόεδρος της Ένωσης Νίκαιας καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους.

Η Ένωση θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι βρέθηκαν στην όμορφη γιορτή καθώς και όλους τους χορηγούς, BALKAN, NIKITA’S, ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, TEAM ROLL, TECTONICA, εταιρείες που συνέβαλαν με την προσφορά τους στην πραγματοποίηση της όλης εκδήλωσης. Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Λοπαρνάκης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος: Διαμαντίδης Μιχάλης Γεν. Γραμματέας: Γκόψης Κωνσταντίνος Ταμίας: Παγιάτης Δημήτρης Αναπλ. Γραμματέας: Τσούκας Κωνσταντίνος Αναπλ. Ταμίας: Βιγλής Παναγιώτης Έφορος Δημ. Σχέσεων: Παπαγρηγορίου Δημήτρης Μέλη: Δουλάκης Θεοφάνης Δουλάκης Χαράλαμπος >>


136>137

παρουσίαση προϊόντων PRODUCTS PRESENTATION

ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Πλούσιες επιλογές & αισθητικές λύσεις από την ALMACO Με έδρα το Κιλκίς, η εταιρεία ALMACO επενδύει διαρκώς σε νέα μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας ώστε τα προϊόντα της να είναι ξεχωριστής ποιότητας και ομορφιάς. Η ALMACO φροντίζει να δίνει στα προϊόντα της μοναδικά χαρακτηριστικά, που τα κάνουν να ξεχωρίζουν τόσο για τον προηγμένο σχεδιασμό όσο και για την υψηλή ποιότητα.

Η ALMACO διαθέτει πλούσιες επιλογές και αισθητικές λύσεις που προσδίδουν σε κάθε είδους κατασκευή ασφάλεια και λειτουργικότητα.

Η εταιρεία παράγει σειρές που παρέχουν υψηλή θερμομόνωση. Ολοκληρωμένα συστήματα άψογης εμφάνισης και λειτουργικότητας για ανοιγόμενα και συρόμενα κουφώματα.

> Σειρά 40

> Σειρά 48

> Σειρά 48 Περιμετρικό

136

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Σειρά 48 ΠΟΡΤΑ ΣΠΑΣΤΗ (ΦΥΣΟΥΝΑ)

> Σειρά 48κ

Τα επώνυμα ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου της ALMACO περιλαμβάνουν: > Ανοιγόμενες σειρές Η άψογη εφαρμογή, η απόλυτη λειτουργικότητα και η υψηλή αισθητική καθώς και το φινίρισμα, καλύπτουν απόλυτα ακόμη και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις. Σειρά 40 Σειρά 48 Σειρά 48 (Περιμετρικός Μηχανισμός) Σειρά 48 (Πόρτα σπαστή - Φυσούνα) Σειρά 48Κ (Κουρμπαριστά) Σειρά 48Π (Περιστρεφόμενα)

> Σειρά 48π


> Σειρά 55

> Σειρά 65

> Ανοιγόμενες θερμομονωτικές Δημιουργίες υψηλής αισθητικής και απόλυτης λειτουργικότητας που ικανοποιούν και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις αφήνοντας ζέστη, κρύο και θόρυβο έξω από το χώρο σας. Σειρά 55 Σειρά 65 Σειρά 75

> Σειρά 75

Με την σοβαρότητα, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα, που την χαρακτηρίζει, το επιτυχημένο παρελθόν της ALMACO εγγυάται και εξασφαλίζει τη διαρκή στήριξη των πελατών της στο μέλλον, όσο μεγάλοι και υψηλοί και αν είναι οι στόχοι τους. >>

> Συρόμενες σειρές Αξιόπιστες λύσεις που καλύπτουν όλες τις κατασκευαστικές ανάγκες συνδυάζοντας την ευελιξία με την ποιότητα και τον άψογο σχεδιασμό. Σειρά 32 Σειρά 35 Σειρά 39 > Συρόμενες θερμομονωτικές Σειρά 39Θ Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και με διαρκή στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της η ALMACO Α.Ε, παράγει προφίλ, που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές και διαθέτουν τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά ποιότητας (‘U’-διέλασης, QUALANODανοδίωσης και QUALICOATηλεκτροστατικής βαφής).

> Σειρά 32

> Σειρά 39θ

> Σειρά 35

> Σειρά 39 profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

137


138

επίκαιρα θέματα CURRENT ISSUES

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Το Σωματείο Μεταλλοκατασκευαστών Νομού Χανίων «ο Ήφαιστος» πραγματοποιεί ξεχωριστές ενέργειες που στόχο έχουν την ψυχαγωγία και την ενημέρωση των μελών του. Ανάμεσα σ’ αυτές τις ενέργειες ήταν και ο ετήσιος χορός και η κοπή της πίτας του Σωματείου, καθώς και τα νέα σεμινάρια που έχει προγραμματίσει.

138

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου το Σωματείο Μεταλλοκατασκευαστών Νομού Χανίων «ο Ήφαιστος», πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό του και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κοσμικό κέντρο «ΑΛΚΥΩΝ» στο Μάλεμε Χανίων και σ’ αυτή έδωσαν το «παρών» περισσότερα από 300 άτομα. Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Στριλιγκάς σε συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου διοργάνωσαν μια ξεχωριστή κρητική βραδιά με πλούσια δώρα για τους 100 συναδέλφους τους και τις οικογένειές τους, καθώς και για άλλους προσκεκλημένους από τον κλάδο και από τον πολιτικό κόσμο της Μεγαλονήσου, που πήραν μέρος στην εκδήλωση. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους τοπικοί άρχοντες, Αντινομάρχες του Ν. Χανίων, Πρόεδροι Σωματείων του Νομού, ο κ. Χαράλαμπος Αντωνογιαννάκης, Πρόεδρος του Σωματείου Μεταλλοκατασκευαστών Ν. Ηρακλείου, ο κ. Σαριδάκης Ευάγγελος, Προϊστάμενος ΚΕΚ ΓΕΣΕΒΕ Ηρακλείου και

ο κ. Καραβιτάκης Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων. Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Σωματείο επιφύλασσε για τα μέλη του μια ξεχωριστή εκδήλωση με κρητική μουσική, με λαχειοφόρο αγορά και πλούσια δώρα και σημαντικές βραβεύσεις… Κοπή πίτας Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας έγινε από τον Πρόεδρο του Σωματείου κ. Ιωάννη Στριλιγκά, ο οποίος αξίζει να αναφέρουμε ότι είχε επιμεληθεί την οργάνωση για την πραγματοποίηση της όλης εκδήλωσης. Το πρώτο φλουρί έτυχε ο Αντινομάρχης Χανίων κ. Κωνσταντίνος Γυπάρης, το οποίο είχε ως δώρο μια αναμνηστική πλακέτα με το σήμα του Σωματείου. Το δεύτερο φλουρί έτυχε η κα Τζουγαράκη, η οποία κέρδισε ένα κρητικό μαχαίρι με τη σφραγίδα του Σωματείου. Απονομές Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν από τους επισήμους και οι απονομές των βεβαιώσεων σε 13

> Ο κ. Ιωάννης Στριλιγκάς κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Σωματείου.

> Πολλοί ήταν αυτοί που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση του Σωματείου Χανίων.

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

μέλη του Σωματείου για τα σεμινάρια τεχνικού πωλήσεων & Marketing. Χορηγοί Οι εταιρείες, που στήριξαν και ενίσχυσαν με τη χορηγία τους την όλη προσπάθεια ήταν πάρα πολλές. Χορηγοί ήταν οι εταιρείες ALMAPLAST, ALUMIL, ANALKO, DUROPLAST, ETEM BUILDING SYSTEM, HYDRO, SCHÜCO, SMARTLINE, ΓΕΜΑ, ΔΟΥΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΔΗΜ. Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΕΤΞΕ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΡΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINCO ΚΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΣΚΜΕΚΑ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. MECAL ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ. Από τις χορηγούς εταιρείες την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Σπύρος Συναδινός από την ANALKO, o κ. Γιώργος Πικράκης ΠΡΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINCO ΚΡΗΤΗΣ, από την ΠΡΟΣΚΜΕΚΑ ο Διευθυντής του Εμπορικού Συνεταιρισμού Μεταλλοκατασκευαστών κ. Ιωάννης Μαράκης και το προσωπικό, ο κ. Γιώργος Τσικανδυλάκης από την ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ, ο κ. Ιωάννης Ανδρεαδάκης από την εταιρεία ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Σ. MECAL, o κ. Stefan Wunder από την εταιρεία SCHÜCO, ο κ. Αντώνιος Παπουτσιδάκης Υπεύθυνος Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας της ΕΤΕΜ BUILDING SYSTEM, ο κ. Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου Υπεύθυνος της εταιρείας DUROPLAST για την Κρήτη, ο κ. Γιώργος Καπετανάκης από την NEW SMART LINE και ο Μπουζάκης Ηλίας από την ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ. Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Μεταλλοκατασκευαστών Νομού Χανίων «ο Ήφαιστος» Πρόεδρος: Στριλιγκάς Ιωάννης Αντιπρόεδρος: Δασκαλάκης Ιωάννης του Αντωνίου Γεν Γραμματέας: Κιτρινορίνης Εμμανουήλ Ταμίας: Κασιωτάκης Θεόδωρος Β΄Γραμματέας: Βομβολάκης Γεώργιος Εκπαίδευση… Με στόχο την πλήρη ενημέρωση για τις εξελίξεις και την σωστή εκπαίδευση των μελών του το Σωματείο Μεταλλοκατασκευαστών Νομού Χανίων «ο Ήφαιστος», πραγματοποιεί πολλά σεμινάρια. Αυτό το διάστημα τα μέλη του Σωματείου καλούνται να παρακολουθήσουν σεμινάρια όπως είναι το 3ο μέρος του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σεμινάρια για τη χρήση AUTOCAD και το σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν 50 ώρες. Τέλος, θα διεξαχθεί σεμινάριο ΛΑΕΚ για τους εργαζομένους των εταιρειών, το οποίο διαρκεί 50 ώρες. >>


PRIME ZAXARIOY KATAX.

13/2/2007

06:07 µµ

Page 1


140

παρουσίαση συστημάτων SYSTEMS PRESENTATION

ALOUSYSTEM 700 PARTITIONS & ALOUSYSTEM 200 Η ALCO ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Με το όραμα των δημιουργών του Ομίλου ALCO να συνοψίζεται σε τρεις βασικές αρχές: να σχεδιάζουμε, να παράγουμε, να προσφέρουμε επώνυμα, πρωτοποριακά, ολοκληρωμένα συστήματα προφίλ αλουμινίου για όλους τους τομείς των σύγχρονων κατασκευών και εφαρμογών. H εταιρεία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ του Ομίλου διαθέτει σήμερα πρωτοποριακά συστήματα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών, άριστης ποιότητας και αισθητικής καλύπτοντας όλο το φάσμα των κατασκευαστικών εφαρμογών.

Με συνεχή έρευνα και ανάπτυξη και ακολουθώντας πάντοτε τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς, η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ έχει δημιουργήσει σύγχρονα και εξελιγμένα προϊόντα. Ανάμεσα σ’ αυτά είναι και οι σειρές Alousystem 700 partitions και Alousystem 200 που διακρίνονται για το ξεχωριστό σχεδιασμό, την άψογη λειτουργικότητα και αισθητική, την αντοχή στο χρόνο, την απόλυτη ασφάλεια και υψηλή θερμομόνωση. Alousystem 700 partitions Η ανάγκη λειτουργικής και γρήγορης εσωτερικής διαρρύθμισης χώρων πολλαπλών χρήσεων, ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του συστήματος Alousystem 700 partitions. Το σύστημα προσφέρει την καλύτερη εναλλακτική λύση, σε σχέση με την κλασική δόμηση (τοιχοποιία από τούβλα ή γυψοσανίδες, κ.α). Τα χωρίσματα με την κατάλληλη στερέωση, μπορούν να αποτελέσουν τα σταθερά τμήματα αντί της τοιχοποιίας, δίνοντας στο σχεδιαστή εσωτερικών χώρων, απεριόριστες δυνατότητες διαρρύθμισης. Χρησιμοποιώντας μικρές και ανθεκτικές διατομές αλουμινίου, μπορούν να κατασκευαστούν εσωτερικά χωρίσματα, πολλών διαστάσεων και τύπων σε διάφορες γωνίες. Τα πλαίσια μπορούν να καλυφθούν με νοβοπάν, ραμποτέ, όπως επίσης με σύνθετα πάνελ αλουμινίου σε κάθε απόχρωση χρώματος ή απομίμησης ξύλου, με εσωτερικές κινητές περσίδες ή όχι. Επίσης εκτός από τα κλασικά πορτοπαράθυρα αλουμινίου, το σύστημα επιδέχεται και ξύλινες πόρτες. Το σύστημα παρέχει διατομές, οι

140

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

οποίες επιδέχονται υποδοχές για πρίζες και κανάλια για εσωτερικές καλωδιώσεις. Η κατασκευή όλων των τύπων χωρισμάτων, πραγματοποιείται με την εφαρμογή ελαχίστων προφίλ, εξαρτημάτων και ελαστικών. Alousystem 200 Το σύστημα Alousystem 200 έχει σχεδιαστεί να προσφέρει μια σειρά από λύσεις, για κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση. Οι δυνατότητες αυτές το καταξίωσαν και συνεχίζουν να το διατηρούν, στην πρώτη γραμμή πωλήσεων, στα συστήματα ανοιγομένων κουφώματων. Συγκεντρώνει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα λειτουργικότητας, αντοχής και ευκολίας στην κατασκευή, που εξασφαλίζουν οικονομία σε κόστος και χρόνο. Πλεονεκτεί επίσης και σε σύνθετες κατασκευές, που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή μικρού αριθμού προφίλ. Μία από τις πολλές κατασκευές είναι και ο ενσωματωμένος μηχανισμός της χωνευτής σήτας. Πρόκειται για ειδικό προφίλ που επιτρέπει να «χωνευτεί» μέσα στην κάσα ο μηχανισμός της σήτας, προσδίδοντας στο σύστημα μεγάλο λειτουργικό και αισθητικό πλεονέκτημα. Το κούφωμα με την χωνευτή σήτα είναι πατενταρισμένο είδος και μόνο η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ μπορεί να το παράγει. Το σύστημα Alousystem 200 είναι απολύτως συμβατό με τα πρότυπα της «Camera Europea», που βεβαίως αποτελεί τη βασική σχεδιαστική αρχή, επί των όλων συστημάτων που παράγει η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ. Η συμβατότητα αυτή εξασφαλίζει αφθονία από ποιοτικά εξαρτήματα που παράγονται από

> Alousystem 700 partitions.

> Alousystem 200. αναγνωρισμένους κατασκευαστές εξαρτημάτων. Η αερο-διαπερατότητα και η υδατοστεγανότητα του συστήματος ευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, λόγω της παρουσίας τριών τύπων ελαστικών, αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών. Το σύστημα έχει να επιδείξει άριστες τιμές, που αποτυπώνονται στα πιστοποιητικά ποιοτικών ελέγχων που το συνοδεύουν. >>


EURODOMICA KATAX. 26/10/2006 07:05 ÌÌ Page 1


142>143

παρουσίαση εταιρείας COMPANY PRESENTATION

EXTRAPLASTICA ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ! Μία εταιρεία με μεγάλη ιστορία, η EXTRAPLASTICA έχει αναπτυχθεί δυναμικά, αποτελώντας πλέον μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιχείρηση στην παραγωγή ρολών αλουμινίου και γκαραζοπορτών. Παράλληλα, μετά από σημαντικές επενδύσεις είναι σε θέση να δώσει ποιοτικές λύσεις στον τομέα της βαφής εξυπηρετώντας όχι μόνο τις δικές της ανάγκες αλλα και τις απαιτήσεις συνολικά της αγοράς. Το υψηλό αίσθημα ευθύνης σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό και την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η EXTRAPLASTICA, την καθιστούν ένα πολύτιμο συνεργάτη που παρέχει με τη σειρά του πλεονεκτήματα στους πελάτες. H εταιρεία με την άμεση και ειλικρινή επικοινωνία, την πολύπλευρη υποστήριξη, την πλούσια ποικιλία προϊόντων, τις γρήγορες παραδόσεις και την τεχνική κάλυψη προσφέρει μια αξιόπιστη συνεργασία που αποτελεί πρότυπο για τον κλάδο.

Τα δυνατά σημεία της EXTRAPLASTICA, τα οποία θεμελιώνουν την ισχυρή της θέση στην αγορά είναι: ‘Ερευνα και ανάπτυξη Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η εταιρεία μελετά την αγορά και προσπαθεί συνεχώς να εξελίσσεται για να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες, στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες. Προς την κατεύθυνση αυτή διερευνά νέες συνεργασίες, εκπαιδεύει ανθρώπους, βελτιώνει διαδικασίες και συστήματα, επενδύει και αναπτύσσεται. Πολιτική για την ποιότητα Ο βασικός στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις

142

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

προσδοκίες των πελατών της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού κύρια εργαλεία της είναι η ποιότητα των προϊόντων, η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και ο επαγγελματισμός των εργαζομένων. Η EXTRAPLASTICA εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000 αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα είναι κυρίαρχη προτεραιότητά της. Όλοι οι τομείς της επιχείρησης είναι οργανωμένοι κατά τρόπο που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, συνέπειας, εμπιστοσύνης, όπως επίσης και ένα αίσθημα ασφάλειας που είναι απαραίτητο σε κάθε συνεργασία. Γρήγορη εξυπηρέτηση Η EXTRAPLASTICA έχει επενδύσει σημαντικά στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και στην απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού. Το γεγονός αυτό έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την

ευελιξία της επιχείρησης και τη γρήγορη εξυπηρέτηση των συνεργατών της. Οι παραγγελίες εκτελούνται άμεσα σε όλη την Ελλάδα σε χρόνους ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Σχέση με τον πελάτη Ένα ακόμη δυνατό σημείο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους πελάτες. Πέρα από τα υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, στην EXTRAPLASTICA οι συνεργάτες συναντούν τη φιλικότητα, την ευγένεια, το σεβασμό, την έντονη προσωπική επαφή παράλληλα με τον επαγγελματισμό. Υπάρχει πάντα ένα ζεστό ανθρώπινο πρόσωπο από τα στελέχη της εταιρείας, που προάγει την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία. Τα αποτελέσμα είναι η δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες που έχουν μακροχρόνια προοπτική. Τεχνική υποστήριξη Η γνώση της EXTRAPLASTICA τής δίνει τη δυνατότητα για τεχνική υποστήριξη που να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών της. Η εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας


πηγάζει από την πολυετή παρουσία της στην αγορά στα πλαίσια της οποίας έχει υλοποιήσει πλήθος διαφορετικών έργων. Έτσι, είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη με γρήγορο και υπεύθυνο service, τεχνική καθοδήγηση για οτιδήποτε προκύψει πολλά χρόνια μετά την πώληση. Ευρεία γκάμα προϊόντων Η EXTRAPLASTICA καλύπτει πολυδιάστατα τις ανάγκες των πελατών της έχοντας μία εξαιρετικά πλούσια ποικιλία προϊόντων: - Ρολά αλουμινίου. - Γκαραζόπορτες. - Μοτέρ - τηλεχειρισμοί. - Εξαρτήματα ρολών. - Ρολά πλαστικά. - Γαλονάκια (συρόμενες περσίδες PVC). - Επενδύσεις/ψευδοροφές PVC. - Πτυσσόμενες πόρτες PVC (φυσαρμόνικες). - Συστήματα σήτας. - Στορ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής γκαραζοπορτών για μεγάλα ανοίγματα έως και 6 m.

Κυρίως δε, κάτι πολύ σημαντικό, επιτυγχάνεται η ποιοτική ομοιομορφία του χρώματος στο κούφωμα, στο ρολό ή στην γκαραζόπορτα, στο πάνελ, στη σήτα κτλ. Για παράδοση σειρών προφίλ, σιτών, πάνελ, ρολών αλουμινίου, γκαραζοπορτών κτλ σε χρώματα ral, ειδικά και ξύλου έχει επιτευχθεί πολύ γρήγορη παράδοση για τα τρέχοντα δεδομένα που επικρατούν. To βαφείο της extracolor διαθέτει μια τεράστια γκάμα χρωματικών παραλλαγών για το αλουμίνιο. Συνολικά σε χρώματα RAL, MAT, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, RAFAELLO, SAMPLE, FIJI, NCS, ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΛΑΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ διατίθενται 530 διαφορετικά χρώματα!

Σε αυτό τον άξονα κινήθηκε και η εξελικτική πορεία της extraplastica, η οποία προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου υπερσύχρονου βαφείου ηλεκτροστατικής βαφής και χρωμάτων ξύλου με την ονομασία extracolor. Με τον τρόπο αυτό είναι σίγουρο ότι η εταιρεία θα μπορέσει να εξυπηρετήσει σφαιρικά τις ανάγκες των πελατών της, έτσι ώστε να μην χρειάζεται για μια συγκεκριμένη κατασκευή να συντονίζονται πολλές διαφορετικές ενέργειες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικά στοιχεία, που εδραιώνουν την εταιρεία στη συνείδηση του επαγγελματία. Φυσικά, υπόσχεση της EXTRAPLASTICA είναι πάντα η προσπάθεια για μεγαλύτερη βελτίωση στην ποιότητα, την τεχνολογία, την αποτελεσματικότητα ώστε να δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον πελάτη. Καθίσταται πλέον σαφές ότι: "η extraplastica είναι η εταιρεία που σας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα!." >>

Υπερσύγχρονο βαφείο Η εταιρεία διαθέτει μία από τις πλέον σύγχρονες καθετοποιημένες μονάδες ηλεκτροστατικής βαφής με ρομποτικής τεχνολογίας εξοπλισμό και υψηλά στάνταρ, καλύπτοντας και τις πιο ειδικές απαιτήσεις σε χρώμα για: προφίλ αλουμινίου, πάνελ, ρολά αλουμινίου, τοξωτά, σήτες κ.α. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική υπαγορεύει όχι πλέον μουντές πόλεις και κτίρια, αλλά κατασκευές με άποψη και κυρίως νέες χρωματικές παραλλαγές. profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

143


144>146

συστήματα αλουμινίου ALUMINIUM SYSTEMS

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΕΣΗ & ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALUSTAR… Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ακολουθώντας πιστά το στόχο της, που δεν είναι άλλος από τη συνεχή ικανοποίηση και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της, η ALUSTAR δημιουργεί συστήματα που συνδυάζουν ποιότητα, αντοχή, λειτουργικότητα και άνεση.

Τα συστήματα αλουμινίου ALUSTAR ξεχωρίζουν γιατί συνδυάζουν την πολύχρονη εμπειρία του Ομίλου DORAL στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την τοποθέτηση κουφωμάτων, με τη βαθειά γνώση σε ό,τι αφορά τις ανάγκες και απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή. Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός πείρας και γνώσης αποτυπώνεται σε κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια των συστημάτων ALUSTAR, με αποτέλεσμα να προσφέρουν στο σύγχρονο κατασκευαστή τα μέσα για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου με τον καλύτερο τρόπο και πάντοτε με άριστες τεχνικές προδιαγραφές.

ALUSTAR 11200 - ΠΑΝΟΡΜΟΣ Ευέλικτο & εμπορικό συρόμενο. Συνδυάζει ευκολία στην κατασκευή και τοποθέτηση, με την οικονομική τιμή. Ο σχεδιασμός και το πλήρες τυπολόγιό του το καθιστούν την ιδανική επιλογή τόσο για νέα έργα όσο και για αντικαταστάσεις. Χαρακτηριστικά: • Φύλλο πλάτους 28mm. • Εργονομικός σχεδιασμός με κινητά πόμολα εσωτερικά και σταθερές χούφτες εξωτερικά. • Τέλεια εφαρμογή μεταξύ κουφώματος και τοιχοποιίας με ειδικό κορδόνι αρμού, τακάκια, ελαστικά και σιλικόνη. • Πρωτοποριακός ατσάλινος μηχανισμός ασφάλισης για εξαιρετική προστασία. • Δυνατότητα διπλής υάλωσης έως 20mm. • Άριστη συνεργασία με συρόμενη κουνουπιέρα ή συρόμενο παντζούρι.

> ALUSTAR 14000 - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

• Πρωτοποριακός τρόπος ασφάλισης με ατσάλινους γάντζους σε δύο σημεία. • Δυνατότητα διπλής υάλωσης έως 22mm. • Άριστη συνεργασία με συρόμενη κουνουπιέρα ή συρόμενο παντζούρι. ALUSTAR THERMO 10000 - ΧΑΛΚΗ Εύχρηστη σειρά για μεγάλες κατασκευές. Συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τις άριστες επιδόσεις σε θερμομόνωση με > τη λειτουργικότητα των συρόμενων

ALUSTAR 14000 - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Για μεγάλες κατασκευές. Συνδυάζει στιβαρότητα με άνεση, εργονομία και σιγουριά. Ο πρωτοποριακός τρόπος ασφάλισης της σειράς προσφέρει αντιδιαρρηκτική προστασία πρωτοφανή για συρόμενα προϊόντα. Χαρακτηριστικά: • Φύλλο πλάτους 35mm. • Ενισχυμένα μεταλλικά ράουλα βαρέως τύπου για φύλλα βάρους μέχρι και 240kg. • Αθόρυβη και εύκολη κύλιση. • Κινητό πόμολο εσωτερικά και χούφτα εξωτερικά για απόλυτη εργονομία και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. > ALUSTAR 11200 - ΠΑΝΟΡΜΟΣ.

144

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> ALUSTAR THERMO 10000 - ΧΑΛΚΗ.


VIEXAL KATAX.

21/12/2007

04:30 µµ

Page 1


συστήματα αλουμινίου ALUMINIUM SYSTEMS

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΕΣΗ & ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALUSTAR… Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

προϊόντων. Είναι μία στιβαρή και εύχρηστη ζεστή σειρά της ALUSTAR που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για μεγάλες κατασκευές. Χαρακτηριστικά: • Φύλλο πλάτους 38mm. • Ενισχυμένο προφίλ κάσας για έξτρα στιβαρότητα και αντοχή. • Ένωση των προφίλ με ειδικού τύπου πολυαμίδιο ενισχυμένο με fiberglass και πολλαπλά μονωτικά υλικά σε κάσα και φύλλο, για την επίτευξη άριστης θερμοδιακοπής. • Διπλά ενισχυμένα μεταλλικά ράουλα και ανοξείδωτος ή ανοδιωμένος οδηγός κύλισης για άνετη κύλιση. • Ειδικού σχεδιασμού σταθερή λαβή εσωτερικά και βοηθητική λαβή εξωτερικά για άριστη λειτουργικότητα και ευκολία στη χρήση. • Δυνατότητα διπλής υάλωσης έως 25mm. • Άριστη συνεργασία με συρόμενη κουνουπιέρα ή συρόμενο παντζούρι. ALUSTAR 14000 HS SUPER-SAFE - ΣΥΜΗ Σχεδιασμένη για μεγάλα ανοίγματα. Είναι μία κρύα ανυψούμενη συρόμενη σειρά της ALUSTAR που σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις για μεγάλα ανοίγματα. Συνδυάζει άριστα την υψηλή αισθητική με τη λειτουργικότητα και τη στιβαρότητα. Χαρακτηριστικά: • Φύλλο πλάτους 35mm. • Ειδικό κράμα αλουμινίου για εξαιρετική αντοχή και ασφάλεια. • Ρυθμιζόμενα ράουλα ανυψώνουν ελαφρά το φύλλο και κατόπιν το σύρουν για υψηλή λειτουργικότητα. • Πρωτοποριακός μηχανισμός ασφάλισης που κλειδώνει μέχρι και σε δέκα σημεία για εξαιρετική προστασία. • Εργονομικό πόμολο εσωτερικά περιστρεφόμενο για απόλυτη ευκολία στη χρήση. • Περιμετρική στεγάνωση μέσω ειδικών ελαστικών και ενισχυμένα

146

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Τα συστήματα ALUSTAR προσφέρουν στον κατασκευαστή τα μέσα για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου.

> ALUSTAR 14000 HS SUPER-SAFE ΣΥΜΗ.

> ALUSTAR THERMO 15000 HS SUPER-SAFE - AΣΤΥΠΑΛΑΙΑ.

βουρτσάκια για υψηλές αποδόσεις σε μόνωση και στεγάνωση. • Ειδική θέση εξαερισμού στη θέση κλειδωμένο. • Δυνατότητα διπλής υάλωσης έως 22mm. • Άριστη συνεργασία με συρόμενη κουνουπιέρα ή συρόμενο παντζούρι.

• Ρυθμιζόμενα ράουλα ανυψώνουν το φύλλο κατά 9mm και κατόπιν το σύρουν, για υψηλή λειτουργικότητα. • Δέχεται εξελιγμένο ηλεκτρικό μηχανισμό για ευκολία στη χρήση. • Πρωτοποριακός μηχανισμός ασφάλισης που κλειδώνει μέχρι και σε δέκα σημεία για εξαιρετική προστασία. • Εργονομικό πόμολο εσωτερικά περιστρεφόμενο για απόλυτη ευκολία στη χρήση. • Περιμετρική στεγάνωση μέσω ειδικών ελαστικών και ενισχυμένα βουρτσάκια για υψηλές αποδόσεις σε μόνωση και στεγάνωση. • Ειδική θέση εξαερισμού στη θέση κλειδωμένο. • Δυνατότητα διπλής υάλωσης έως 44mm. • Άριστη συνεργασία με συρόμενη κουνουπιέρα ή παντζούρι. >>

ALUSTAR THERMO 15000 HS SUPER-SAFE - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Λειτουργικότητα & ασφάλεια. Είναι μία ζεστή ανυψούμενη-συρόμενη σειρά της ALUSTAR που συνδυάζει λειτουργικότητα, ευελιξία και πάνω απ’ όλα ασφάλεια. To μεγάλο ύψος του φύλλου - έως 2800mm - παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής μεγάλων ανοιγμάτων. Χαρακτηριστικά: • Φύλλο πλάτους 60mm.


IDECO KATAX.

16/2/2008

10:43 πµ

Page 1


148>149

επίκαιρα θέματα CURRENT ISSUES

MANTZARIS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Μια ξεχωριστή συνάντηση διοργάνωσε η εταιρεία MANTZARIS για τους συνεργάτες της. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα Marketing και λογισμικού καθώς και για την παρουσία της εταιρείας Schüco και των προϊόντων της.

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου του 2008 πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία MANTZARIS ενημερωτική εκδήλωση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι συνεργάτες της εταιρείας MANTZARIS βρέθηκαν στην αίθουσα ΠΟΣΕΙΔΩΝ του ξενοδοχείου MEDITERRANEAN PALACE και παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή τις ομιλίες των εκπροσώπων τόσο της εταιρείας MANTZARIS όσο και της εταιρείας Schüco. Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Γεώργιος Μαντζάρης με ένα σύντομο καλωσόρισμα. Αμέσως μετά, ακολούθησε η παρουσίαση της εταιρείας και των έργων που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα. Ο κ. Γιάννης Τσίκλης

ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την πορεία της εταιρείας στο χώρο του αλουμινίου και τα προϊόντα της, καθώς και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει στους πελάτες της ακόμη και μετά την πώληση. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βίντεο με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας (χώροι παραγωγής και αποθηκευτικοί χώροι) καθώς και έργα της εταιρείας και των συνεργατών της με κατασκευές κοντά στη θάλασσα, με μεγάλη επιφάνεια γυαλιού, πολυγωνικές, με κουρμπαριστά κουφώματα, αίθρια και μεγάλα ανοίγματα. Ανάμεσα στα έργα το Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Εμπορικό κέντρο «Λιμάνι»,

> Ο κ. Γιώργος Μαντζάρης απένειμε πιστοποιητικά εξειδικευμένων

αντιπροσώπων σε συνεργάτες της εταιρείας.

148 μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Ο κ. Stefan Wunder Διευθυντής

Πωλήσεων της Schüco έδωσε το στίγμα του παγκόσιου χαρακτήρα του ονόματος Schüco.

οι αποθήκες της εταιρείας “adidas”, το κτίριο ZEDA και το DAVITEL HOTEL. «Αρχές πωλήσεων - Marketing» ήταν το θέμα της εισήγησης του κου Νικόλαου Κελπέκη, ο οποίος τόνισε ότι η πεμπτουσία του Marketing είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη και ανέλυσε το μείγμα του Marketing. Στη συνέχεια ο κ. Κελπέκης αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους η πώληση των προϊόντων της Schüco θα γίνει πιο αποτελεσματική. • Προετοιμασία πώλησης. • Προσέγγιση πελάτη. • Διεύρυνση των αναγκών του πελάτη. • Παρουσίαση προϊόντος. • Χειρισμός αντιρρήσεων. • Κλείσιμο της πώλησης. • Εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Ο κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας PROGRAMMA INFORMATICS παρουσίασε το νέο πρόγραμμα προσφορών PROTO SALES, το οποίο χρησιμοποιεί σήμερα και η εταιρεία MANTZARIS. Πρόκειται για ένα νέας γενιάς λογισμικό που επιτρέπει στην εταιρεία να κερδίζει χρόνο και να αποφεύγει τα λάθη. Τα οφέλη του προγράμματος είναι η γρήγορη ανταπόκριση και χωρίς λάθη αποστολή, η δυνατότητα διαχείρισης των προσφορών ανά πελάτη, οι ενημερωμένοι τιμοκατάλογοι από την εταιρεία, οι εκτυπώσεις


> Η κα Δέσποινα Γρηγορίου,

Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Στήριξης Αρχιτεκτόνων και Έργων στη Schüco παρουσίασε τα προηγμένα συστήματα AWS 50 και AWS 65. προσφορών, παραγγελιών, συμφωνητικών και στατιστικών στοιχείων, η εύκολη διαχείριση πελατολογίου. Ακολούθησε ένα σύντομο διάλειμμα και στη συνέχεια οι συνεργάτες της εταιρείας MANTZARIS παρακολούθησαν παρουσιάσεις για την εταιρεία Schüco και των νέων σειρών της. Ο κ. Stefan Wunder αρχικά έκανε λόγο για την άριστη διοργάνωση της όλης εκδήλωσης από την εταιρεία MANTZARIS και στη συνέχεια ανέπτυξε το δυναμικό προφίλ της εταιρείας Schüco, που ξεκίνησε την πορεία της στο χώρο το 1951 στη Γερμανία και σήμερα διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα Schüco σε 75 χώρες. Η κα Δέσποινα Γρηγορίου από την εταιρεία Schüco παρουσίασε τις νέες σειρές AWS 50 και AWS 65 προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν δημιουργηθεί για να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στην συνέχεια ο κ. Γεώργιος Μαντζάρης απένειμε στους κ.κ. Καρανίκη Κώστα από τη Ρόδο, Χέρμπερτ Σολντς, Μαλαχιά Φάνη από τη Χίο και Καραγιαννίδη Απόστολο από την Καστοριά, πιστοποιητικά εξειδικευμένων αντιπροσώπων. Επίσης, οι προαναφερόμενοι συνεργάτες και οι κ.κ. Αϊβαλής Δημήτριος, Θαλασσινός Ιωάννης, Ιωαννίδης Ηρακλής, Καρανίκης Σύλας,

> Οι συνεργάτες της εταιρείας ΜΑΝΤΖΑRIS ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα

οδηγώντας σε μια επιτυχημένη εκδήλωση.

Κυριακούλης Βασίλης, Παππάς Αναστάσιος, Ρουσάκης Ανδρέας και Στάμος Βασίλης παρέλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίου πώλησης. Τέλος, οι συμμετέχοντες

επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και μεταφέρθηκαν στο χώρο που διεξάγονταν η INFACOMA για να παρακολουθήσουν ξενάγηση στο stand της Schüco. >>

> Ο κ. Γιάννης Τσίκλης ανέπτυξε τις

> Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν

δραστηριότητες της εταιρείας MANTZARIS, τη φιλοσοφία λειτουργίας της και τα έργα που έχει υλοποιήσει.

η παρουσίαση του κ. Νικόλαου Κελπέκη με θέμα το Marketing.

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

149


PROFIL 2008

21/12/2007

04:29 µµ

Page 1

13Ë ∂∫£∂™∏

*

2. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÔÈ Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ı· Â›Ó·È ÂΛ… ÂÛ›˜;

¢π∂£¡∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂∫£∂™∏ ¶∞ƒ∞£Àƒø¡ - ¶√ƒ∆ø¡ & ¶ƒ√™√æ∂ø¡

22-26 √∫∆øµƒπ√À ∂∫£∂™π∞∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ∂§§∏¡π∫√À ¶ƒø∏¡ ∞¡∞∆√§π∫√™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ (§. µ√À§π∞°ª∂¡∏™)

*

1. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Û¿˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Î·È ¤Í˘Ó˜ ȉ¤Â˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, PVC Î·È Í‡ÏÔ˘.

¢øƒ∂∞¡ PARKING °π∞ ∂∫£∂∆∂™ & ∂¶π™∫∂¶∆∂™

¶ƒ√´√¡∆∞ > µÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ‰È¤Ï·Û˘ > ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ & PVC > ¶fiÚÙ˜ & ·Ú¿ı˘Ú· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ - ͇ÏÔ˘ - PVC > ¶fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ - ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ > ¶fiÚÙ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ > °Î·Ú·˙fiÔÚÙ˜ > ∞˘ÏfiÔÚÙ˜ > ∏ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ‚·Ê‹ - Ô‡‰Ú˜ > ∂ȉÈο ¯ÚÒÌ·Ù· - ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ͇ÏÔ˘ > ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ & Ûȉ‹ÚÔ˘ > ƒ¿Ô˘Ï· > ∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ > ªË¯·ÓÈÛÌÔ› > ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÚÔÏÒÓ > ƒÔÏ¿ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ & PVC > ∫¿ÁÎÂÏ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ - Ûȉ‹ÚÔ˘ & inox > ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ & PVC > ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ηÙÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ & Ï·Ì·Ú›Ó·˜ > ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘·ÏÔÈÓ¿ÎˆÓ > ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙÔÌÔÚÔÛÙ·Û›·˜ > ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÚÔÛÙ·Û›·˜ - Ù¤ÓÙ˜ > ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛΛ·Û˘ > 梉ÔÚÔʤ˜ > ÈڛÛÌ·Ù· > ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› > ∆ËϯÂÈÚÈÛÌÔ› - ÌÔÙ¤Ú > ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÌÌÔ‚ÔÏ‹˜ Á˘·ÏÈÔ‡ > À·ÏÔÂÙ¿ÛÌ·Ù· > ∂›‰Ë ÎÈÁηÏÂÚ›·˜ > ∂ÚÁ·Ï›· > ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÔ‹˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ > ∫Ï·‰ÈÎfi˜ Ù‡Ô˜


PROFIL 2008

21/12/2007

04:29 µµ

Page 2

Ζήστε κάθε εξέλιξη από κοντά...

*

PROFILMÉDIA

4. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ·fi ÎÔÓÙ¿ οı ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË International PROFIL 2008 ·fi ÙȘ 22 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008…

*

3. ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰›·˘ÏÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ· ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û Â›Â‰Ô ÂÎıÂÙÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ.

Ã√ƒ∏°√™ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

13Ë ∂∫£∂™∏

¶ƒø∏¡ ∞¡∞∆√§π∫√™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ (§. µ√À§π∞°ª∂¡∏™)

√ƒ°∞¡ø™∏ ∂∫£∂™∂ø¡

∞fi ÙȘ 22 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 Ë International PROFIL 2008, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÚˆÙÔÔÚȷο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

§·ÛηڿÙÔ˘ 5, 111 41 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ: 210/22.81.525, Fax: 210/2283205 e-mail: info@interguide.gr www.interguide.gr


152>154

επίκαιρα θέματα CURRENT ISSUES

ΕΝΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ & ΠΕΡΙΞ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός και κοινοποιήθηκαν τα άμεσα σχέδια της Ένωσης στην ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Νίκαιας στις αρχές Απριλίου.

Στο Δημαρχείο της Νίκαιας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Απριλίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Νίκαιας, Κορυδαλλού & Πέριξ. Η ημερήσια διάταξη, που διεξήχθη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, πραγματεύτηκε τα παρακάτω θέματα: • Διοικητικός Απολογισμός. • Οικονομικός Απολογισμός. • Προϋπολογισμός 2008. • Προγραμματισμός δράσης 2008. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης άνοιξαν με την εκλογή του προεδρείου, στο οποίο επικεφαλής ήταν ο κ. Θεοφάνης Δουλάκης. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του ΣΕΚΑ και μέλος της Ένωσης Νίκαιας, κ. Κωνσταντίνος Λένος, ο οποίος απεύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό. Ακόμη το «παρών» έδωσε και κλαδικός τύπος, ο κ. Γεώργιος Γαζεπίδης εκπροσωπώντας την εταιρεία PROFILMEDIA και το περιοδικό PROFIL INTERNATIONAL, χαιρέτισε την εκδήλωση και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες της.

> Δυναμικό «παρών» έδωσαν τα μέλη της Ένωσης στην εκδήλωση.

152

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Αμέσως μετά τους χαιρετισμούς των προσκεκλημένων το λόγο πήρε ο κ. Θεοφάνης Δουλάκης για την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Λοπαρνάκης, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχήθηκε υγεία και καλές δουλειές, μίλησε για τον ξεχωριστό χαρακτήρα αυτής της συνάντησης και το ρόλο που διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια η Ένωση Νίκαιας στον κλάδο. Ενός Σωματείου που χάρη στην ενεργό δράση των μελών του Δ.Σ. και τη συμπαράσταση των μελών του είναι σήμερα ένα από τα πρώτα Σωματεία στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο γενικός Γραμματέας της Ένωσης ο κ. Γκόψης Κωνσταντίνος, ο οποίος μίλησε για τις δράσεις του Δ.Σ. από τις 29 Μαϊου του 2007. Αναφέρθηκε στις ενέργειες για τις άδειες λειτουργίας, στη συμμετοχή του Σωματείου στις εκθέσεις INTERNATIONAL PROFIL, ΟΙΚΟΔΟΜΗ και στην 9η κλαδική έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΟ

> Το προεδρείο της Συνέλευσης με επικεφαλής τον κ. Θεοφάνη Δουλάκη.

> Στο ρόλο που έχει όλα τα χρόνια η Ένωση αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Λοπαρνάκης, Πρόεδρος της Ένωσης.

> Ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης κ. Κωνσταντίνος Γκόψης ανέπτυξε τις δράσεις της Ένωσης του δυναμικού αυτού φορέα για το 2007.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, στη δυναμική παρουσία των μελών της Ένωσης στο Συνέδριο Αλουμινίου, που διεξήχθη το Νοέμβριο στην Κρήτη, στη διοργάνωση και στη συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες (τεχνικός ασφαλείας, Υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας), στη διοργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων όπως ήταν η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ονείριον» και στον ετήσιο χορό της ένωσης στο κοσμικό κέντρο «CAN CAN». Επίσης αναφέρθηκε στη συμμετοχή 4 μελών του Δ.Σ. της Ένωσης στις εκλογές του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και στις ενέργειες που κάνει η Ένωση για >


επίκαιρα θέματα CURRENT ISSUES

ΕΝΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ & ΠΕΡΙΞ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ το ασφαλιστικό. Επίσης στόχος της Ένωσης, όπως ανέφερε ο κ. Γκόψης είναι να ενημερώνει τα μέλη του για θέματα που τα αφορούν όπως η κατοχύρωση του επαγγέλματος, το φαρολογικό, οι συντάξεις, το ΙΚΑ, η δημιουργία ΒΙ.ΠΑ, η σήμανση CE,

η συνεργασία με τοπικούς φορείς, η ίδρυση τεχνικών σχολών. Θέματα που παρακολούθησε αντιπροσωπεία της Ένωσης σε ημερίδες που διεξήγαγαν η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, η ΓΣΕΒΕΕ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία

> Ως μέλος της Ένωσης στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του ΣΕΚΑ, κ. Κωνσταντίνος Λένος.

> Ο κ. Δημήτρης Παγιάτης διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό.

> Μετά τη Γενική Συνέλευση στο Δημαρχείο Νίκαιας τα μέλη της Ένωσης δείπνησαν σε ταβέρνα της περιοχής.

154

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Αλουμινοσιδηρικατασκευαστών και το ΕΚΑΝΑΛ. Επίσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των εταιρειών ALUMIL και COMPASS. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης κ. Γκόψης Κωνσταντίνος έκανε λόγο για τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2008. Η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης για Τεχνικό ασφαλείας, η διεξαγωγή προγραμμάτων ΛΑΕΚ για εργαζόμενους και εργοδότες, η διοργάνωση ημερίδας για το σύστημα ελέγχου παραγωγής FPC, τη σήμανση CE και την κοστολόγηση, η συμμετοχή σε προσυνεδριακές εκδηλώσεις της ΠΟΒΑΣ καθώς και η συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο Κατασκευαστών της ΠΟΒΑΣ που θα πραγματοποιηθεί 7-9 Νοεμβρίου στον Πύργο Ηλείας. Ακόμη η Ένωση θα πραγματοποιήσει εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας και τον ετήσιο χορό, όπου δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και σύσφιξης σχέσεων. Επίσης έχει προγραμματίσει συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις και επισκέψεις σε διάφορες εταιρείες για ενημέρωση. Τέλος, στοχεύει μέσω των εμπλεκομένων Υπουργείων και Φορέων για την ίδρυση τεχνικών Σχολών (ΤΕΕ) για αλουμινοκατασκευαστές και στη συνεργασία με το ΣΕΚΑ για την ίδρυση του Ινστιτούτου Κατασκευών Αλουμινίου. Στη συνέχεια ο κ. Δημήτρης Παγιάτης Ταμίας της Ένωσης ανέπτυξε τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό του. Έπειτα από ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα το λόγο πήραν τα μέλη της Ένωσης, τα οποία απεύθυναν τις δικές τους ερωτήσεις και προτάσεις. Η εκδήλωση έκλεισε με την ψήφιση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού και του προϋπολογισμού. Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Νίκαιας, Κορυδαλλού και Πέριξ παρατέθηκε δείπνο προς τιμή των παρευρισκόμενων. >>


SOMFY

10/4/2008

05:44 µµ

Page 1

Somfy ∂ÏÏ¿˜ ∞.∂., §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 47, ªÂÓ›‰È - ∞¯·ÚÓ·› 136 71, ΔËÏ.: 211 6000 205, Fax: 210 6120745 e-mail: somfy.hellas@somfy.com


156>160

συνεργασίες PARTNERSHIPS

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΓΕΜΑ Συνεχίζει το ταξίδι εξοπλισμού των εταιρειών ανά την Ελλάδα με τεχνολογία αιχμής η ΓΕΜΑ. Η καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο των μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου και PVC εφοδίασε με μηχανήματα υψηλής ποιότητας και αντοχής τις εταιρείες των κ.κ. Αβτζή, Ντάμο, Τιχάλα, Χατζημανωλάκη, Πολυζώπουλου, Γκλαβά. > Οι κ.κ. Νταγιόπουλος Νικόλαος, Riccardo Soffritti από την EMMEGI και Μόσχος Γρηγόρης στην εγκατάσταση του Comet T4.

156

Η ΓΕΜΑ παρέχει στην αγορά τα αρτιότερα μηχανήματα επεξεργασίας αλουμινίου και PVC, αποτελώντας την πρώτη προτίμηση κατασκευαστικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Πολλές ήταν οι εταιρείες που εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία και το σύγχρονο εξοπλισμό της ΓΕΜΑ στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκδοση του νέου τεύχους. Η ΓΕΜΑ έφθασε στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ζάκυνθο, στην Καλαμάτα, στη Χαλκιδική, στην Κατερίνη και στη Μυτιλήνη και μετέδωσε την υψηλή τεχνογνωσία της, εξοπλίζοντας τις εταιρείες των κ.κ. Αβτζή, Ντάμο, Τιχάλα, Χατζημανωλάκη, Πολυζόπουλου, Γκλαβά με μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας.

Ηράκλειο Κρήτης Στο Ηράκλειο Κρήτης ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων εξαιρετικής απόδοσης στο κατασκευαστικό της εταιρείας του κου Αβτζή. Η εταιρεία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου εμπιστεύτηκε την τεχνογνωσία και το σύγχρονο εξοπλισμό της ΓΕΜΑ. Έτσι λοιπόν, εξόπλισε το κατασκευαστικό της με το κέντρο επεξεργασίας CΟΜΕΤ T4 της EMMEGI GROUP. Ζάκυνθος Η ΓΕΜΑ, εφοδίασε με υψηλής ποιότητας μηχανολογικό εξοπλισμό το κατασκευαστικό του κου Γκλαβά στη Ζάκυνθο. Ο κ. Γκλαβάς εμπιστεύθηκε την εταιρεία ΓΕΜΑ για την αγορά του διπλού πριονιού Radial Libra της EMMEGI GROUP.

> Εγκατάσταση του Comet T4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι κ.κ. Ευστράτιος Βαγιάννης από τη ΓΕΜΑ, ο Μανώλης Συναδινάκης, ο Νικόλαος Αβτζής και ο Βαγγέλης Βρέλος.

> Ο κ. Βαγγέλης Βρέλος από τη ΓΕΜΑ και ο κ. Κώστας Γκλαβάς μπροστά από το διπλό πριόνι Radial Libra.

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Οι κ.κ. Ευστράτιος Βαγιάννης, Γιώργος Σπάχος, Σταύρος Χατζημανωλάκης, Νίκος Καράπατσιας μπροστά από το Phantomatic T4 στη Μυτιλήνη.

Καλαμάτα Η ΓΕΜΑ ταξίδεψε στην πόλη της Μεσσηνίας και τοποθέτησε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας του κου Ντάμου το κέντρο επεξεργασίας Comet T4 της EMMEGI GROUP. Χαλκιδική Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τη ΓΕΜΑ μια ακόμη εγκατάσταση. Ο κ. Τιχάλας Αθανάσιος, που έχει εταιρεία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου στη Χαλκιδική εμπιστεύτηκε την τεχνογνωσία, το σύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας ΓΕΜΑ με σκοπό να πλαισιώσει το κατασκευαστικό του με καινοτόμα μηχανήματα επεξεργασίας αλουμινίου. Στην εταιρεία του κου Τιχάλα τοποθετήθηκαν το κέντρο επεξεργασίας Phantomatic T4 Star και το διπλό πριόνι Radial Libra της > EMMEGI Ιταλίας.


PANEL CENTER KATAX.

16/2/2008

10:58 πµ

Page 1


συνεργασίες PARTNERSHIPS

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΓΕΜΑ

> Ο κ. Βαγγέλης Βρέλος από τη ΓΕΜΑ και ο κ. Τουμάσης με τους γιους του.

> Οι κ.κ. Γιώργος & Αναστάσιος Κασφίκης, ο κ. και η κα Λένου και οι κ.κ. Φακουλέλης και Κουφόπουλος.

> Οι κ.κ. Στρατηλάτης και Σπύρος Κασφίκης.

> Οι κ.κ. Τσιμερίκας, Βρέλος, Δημήτρης Δασκαλάκης, Κουρουπάκης και Γιώργος Κασφίκης.

> Στο περίπτερο της ΓΕΜΑ στην INFACOMA η κα Μάγδα Μπατάλα, ο κ. Αθανάσιος Κόκκινος, ο κ. Γιώργος Κασφίκης, ο κ. Μιχάλης Μπατάλας και ο κ. Σπύρος Κασφίκης.

> Οι κ.κ. Κοντός, Ρούσσος, Φιλιππούσης, Λιοφάγος και Κασφίκης στην έκθεση INFACOMA 2008.

> O κ. Ζηρδέλης και ο κ. Κασφίκης Σταύρος.

Μυτιλήνη Η εταιρεία του κου Χατζημανωλάκη, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, θέλησε να εξοπλίσει το κατασκευαστικό της με ένα κέντρο επεξεργασίας αλουμινίου και για το λόγο αυτό εμπιστεύτηκε την πολύχρονη πείρα της ΓΕΜΑ. Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζημανωλάκης επέλεξε να εξοπλίσει το κατασκευαστικό του με το κέντρο επεξεργασίας αλουμινίου Phantomatic T4 Α της EMMEGI Ιταλίας.

Η ΓΕΜΑ ευχαριστεί τους επιχειρηματίες που εμπιστεύτηκαν τα κατασκευαστικά τους κέντρα στην πολύχρονη πείρα της εταιρείας και υπόσχεται να βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους όπως βρίσκεται ήδη εδώ και 30 χρόνια. >

Κατερίνη Η ΓΕΜΑ συνεχίζει να εφοδιάζει το χώρο του αλουμινίου με αναγνωρισμένα παγκοσμίως μηχανήματα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την ευελιξία των κατασκευαστικών του κάθε απαιτητικού επιχειρηματία. Εγκατέστησε στην εταιρεία του κου Πολυζόπουλου στην Κατερίνη, μια πλήρη γραμμή logistics της EMMEGI GROUP.

158

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


BIOMETALOUMIN KATAX.

18/4/2007

02:39 µµ

Page 1


συνεργασίες PARTNERSHIPS

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΓΕΜΑ

> Το team της ΓΕΜΑ.

> Στη MADE EXPO οι κ.κ. D' ambosio, Μασούρας, Δαμανάκης, Βρέλος, Γ. Κασφίκης και Artuso.

> Οι κ.κ. Κεμαλάκης, Γ. Κασφίκης και Γιαγκόζης.

> Οι κ.κ. Γ. Κασφίκης, Σ. Κασφίκης,

Κ. Μπαλόγλου, Κ. Μιχαηλίδης, Β. Βρέλος.

> Οι κ.κ. Βρέλος, Ντογιατζάκης και Γιώργος Κασφίκης.

> Στο κατασκευαστικό της εταιρείας

ALTECH o κ. Γιάννης Φουρλακίδης και ο κ. Σπύρος Κασφίκης.

160

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Στο περίπτερο της ΓΕΜΑ στην έκθεση INFACOMA οι κ.κ. Θοδωρής, Τσιμερίκας και Θεοδωράκης.

ΛΑΜΠΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ INFACOMA Η εταιρεία ΓΕΜΑ παρούσα στον κλάδο τα τελευταία τριάντα χρόνια βρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις του χώρου, δυναμικά, δίνοντας λύσεις και στον πιο απαιτητικό κατασκευαστή. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ΓΕΜΑ ανανέωσε το ραντεβού της με τους κατασκευαστές στη Διεθνή Έκθεση INFACOMA. Σε ένα φιλικό και άνετο περιβάλλον, για ακόμα μια φορά παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Στην έκθεση INFACOMA 2008 που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο επιτεύχθηκαν πολλές συμφωνίες και δόθηκαν σωστές βάσεις για το μέλλον. Επίσκεψη στην MADE EXPO Δυναμική ήταν και η εμφάνιση της ΓΕΜΑ στη 1η Διεθνή Έκθεση MADE EXPO. H ΓΕΜΑ έδωσε το «παρών» στη σημαντική αυτή συνάντηση του κλάδου των κατασκευών που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας. >>


επίκαιρα θέματα

162>164

CURRENT ISSUES

ΑΝΟΙΞΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ & ΣΤΗΝ INFACOMA 2008 ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ETEM Περίπτερο και εκθέματα κέρδισαν τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης INFACOMA 2008, που διεξήχθη το Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΤΕΜ συμμετείχε στην Έκθεση INFACOMA 2008, η οποία πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Δ.Ε.Θ., από 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2008 με ένα διαφορετικό και σύγχρονο περίπτερο 120 τ.μ. άρτιας τεχνολογικά κατασκευής. Το περίπτερο της ΕΤΕΜ άνοιξε τις πόρτες του στους επισκέπτες της έκθεσης δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τα συστήματά της από κοντά, συστήματα που δημιουργούν «παράθυρο στο μέλλον». Επιθυμία της ήταν η παρουσία της να συμβαδίσει με τον τρόπο που σκέφτεται, δημιουργεί και αντιμετωπίζει το μέλλον. Και γι’ αυτό οι άνθρωποι της εταιρείας επέλεξαν να δημιουργήσουν ένα χώρο διαφορετικό και προσαρμοσμένο στη σύγχρονη εποχή που κυρίως όμως αντανακλά την ανάγκη να οραματίζονται το μέλλον και να βελτιώνουν τις αξίες που προσφέρει στους πελάτες η εταιρεία. Όλα τα συστήματα της ΕΤΕΜ και τα προϊόντα αλουμινίου που διαθέτει εκτέθηκαν σε ένα σύγχρονο σχεδιαστικά χώρο που συγκέντρωσε τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κοινού. Συγκεκριμένα το περίπτερο διέθετε δύο ορόφους, όπου στον πρώτο όροφο το κοινό είχε την ευκαιρία να δει και να γνωρίσει σε ένα άνετο χώρο όλα τα συστήματα της ΕΤΕΜ, ενώ ο δεύτερος όροφος αποτελούσε το χώρο

162

συναντήσεων του περιπτέρου όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενέστερα με τους ανθρώπους της ΕΤΕΜ. Στο περίπτερο της ΕΤΕΜ παρουσιάστηκαν μερικά από τα αρχιτεκτονικά συστήματα της εταιρείας: Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ Ένα ιδιαίτερα «έξυπνο» σχεδιαστικά συρόμενο σύστημα, κοπής 45° και 90°, που καλύπτει κάθε κατασκευαστική απαίτηση. Προσφέρει άριστη στεγάνωση από τον αέρα και το νερό, έχει ανοξείδωτους οδηγούς και πολλαπλές σειρές από στεγανώσεις. Δυνατότητα να δεχθεί τζάμι έως 30 χιλιοστά.

Ε-45 ΝΙΟΒΗ Το νέο θερμομονωτικό ανοιγόμενο που σχεδιάστηκε να παρέχει άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες. Η σειρά είναι κατάλληλη για την κατασκευή κάθε τύπου ανοιγόμενου όπως πόρτες, παράθυρα, μονόφυλλα, δίφυλλα, αλλά και σύνθετες κατασκευές, όπως φυσαρμόνικες και «Vollkswagen». Ε-38 EASY Το θερμομονωτικό ανοιγόμενο που στο σχεδιασμό του ενσωματώθηκε το τρίπτυχο Άριστη Ποιότητα, Ταχύτητα, και Παραγωγικότητα. Είναι ένα σύστημα που δέχεται περιμετρικό κλείδωμα πολλαπλών σημείων με καβαλίκι 8 χιλιοστά. Ε-23 Το νέο σχεδιαστικό επίτευγμα ανοιγομένου συστήματος με τριθάλαμα προφίλ, κατάλληλο για στιβαρές και ανθεκτικές κατασκευές μεγάλων διαστάσεων. Είναι ένα σύστημα που δέχεται περιμετρικό κλείδωμα πολλαπλών σημείων με καβαλίκι 8 χιλιοστά. Ε-48 ΜΙΑ Το νέο ανοιγόμενο σύστημα Αλουμινίου Ξύλου, που συνδυάζει την ποιότητα και το νεωτερισμό, αποτέλεσμα της έρευνας για τελειότητα σε κάθε επίπεδο τιμής. Τα καλύτερα υλικά, οι πιο υψηλές επιδόσεις, το ιδιαίτερα μελετημένο design εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο το όνομα της ΕΤΕΜ. Ε-19 ΔΑΝΑΗ Ένα ιδιαίτερα «έξυπνο» σχεδιαστικά συρόμενο σύστημα, κοπής 45° και 90°, που καλύπτει κάθε κατασκευαστική απαίτηση, χωρίς να ξεφεύγει από τον προϋπολογισμό. Προσφέρει άριστη στεγάνωση από τον αέρα και το νερό, έχει ανοξείδωτους οδηγούς και πολλαπλές > σειρές από στεγανώσεις.

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

ETEM INFACOMA.indd 1

4/11/08 4:58:35 PM


2/10/2007

06:14 µµ

Page 1

PROFILMÉDIA

ALUIT KATAX.


επίκαιρα θέματα CURRENT ISSUES

ΑΝΟΙΞΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ & ΣΤΗΝ INFACOMA 2008 ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ETEM

Ε-40 ΕΣΤΙΑ Είναι κατάλληλο για την κατασκευή οποιουδήποτε τύπου ανοιγόμενου κουφώματος. Με την προσεγμένη και πρωτοποριακή σχεδίασή του επιτυγχάνεται η ιδανική σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους στα θερμομονωτικά συστήματα. E-2300 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Το πλέον στιβαρό και καταξιωμένο ανοιγόμενο σύστημα της ελληνικής αγοράς. Διαχρονικό σύστημα που καλύπτει όλες τις σύγχρονες αισθητικές απαιτήσεις και δίνει λύσεις σε όλες τις λειτουργικές ανάγκες. Ιδιαίτερα μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα στέγαστρα της ΕΤΕΜ που κοσμούσαν το περίπτερο. Είναι ποιοτικές κατασκευές από αλουμίνιο και γυαλί, σε όμορφα σχέδια, που προσφέρουν άρτια αισθητική και λειτουργικότητα στα σύγχρονα κτίρια. Σε μια ηλιόλουστη χώρα σαν την Ελλάδα, τα σκιάδια καθίστανται απαραίτητα στοιχεία για κτίρια και κατοικίες προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας και απαράμιλλη αισθητική. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων επιτυγχάνεται μέσω ενός σωστού βιοκλιματικού σχεδιασμού. Τα συστήματα σκίασης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του και γι’ αυτό το λόγο η ΕΤΕΜ διαθέτει το σύστημα σταθερών και κινητών σκιαδίων Ε66-ΑΥΡΑ.

164

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Προφυλάσσουν τα κτίρια από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και συμβάλλουν στη διαμόρφωση των ιδανικών συνθηκών σε εσωτερικούς - κοινόχρηστους χώρους. Ε85 ΤΙΤΑΝ Ακόμη είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νέο σύστημα υαλοπετασμάτων της ΕΤΕΜ Ε85 ΤΙΤΑΝ, το πιο εξελιγμένο σύστημα υαλοπετασμάτων στην ελληνική αγορά. Προσφέρει λύσεις σε οποιαδήποτε σύνθετη εξωτερική μορφή κάθε επαγγελματικού κτιρίου και είναι κατάλληλο για όλες τις σύνθετες κατασκευές. Τέλος, παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο λογισμικό κατασκευών κουφωμάτων ETEMPRO, το «απόλυτο εργαλείο» του κατασκευαστή, το οποίο - με τη βοήθεια υπολογιστή - προσφέρει ακρίβεια και αμεσότητα στον τεχνικό και οικονομικό υπολογισμό κάθε έργου. Στην ειδική ζώνη του etalbond, παρουσιάστηκε η εταιρική ταυτότητα των κορυφαίων σύνθετων πάνελ της ΕΤΕΜ. Στο χώρο υπήρχαν διάφορες αποχρώσεις που διαθέτει το etalbond και κατέδειξε για μία ακόμη φορά γιατί το etalbond είναι μία από τις πρώτες επιλογές στην Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Παράλληλα, μια μεγάλη οθόνη παρουσίαζε τα πλεονεκτήματα του υλικού, καθώς και μια συλλογή από τα πιο επιβλητικά έργα με etalbond στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΕΤΕΜ με την 35χρονη παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά έχει καταξιωθεί ως μία από τις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές εταιρείες παραγωγής βιομηχανικών προφίλ. Έτσι, σε ειδικό τομέα του περιπτέρου εκτέθηκαν τα προϊόντα (προφίλ ειδικού σχεδιασμού) της συνεργασίας της ΕΤΕΜ με τις αυτοκινητοβιομηχανίες BMW, PORCHE, και AUDI). Συγκεκριμένα εκτέθηκαν, το πλαίσιο του κινητήρα της BMW (νέες σειρές 1 & 3), το υποπλαίσιο του κινητήρα AUDI TT και η πόρτα του PORSCHE CAYENNΕ. Επίσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ειδικά προφίλ υψηλής τεχνολογίας, καθώς και φωτογραφίες των εφαρμογών τους. >>


ROBERT BOSCH 18/9/2006 01:00 ÌÌ Page 1


166>167

παρουσίαση μηχανημάτων MACHINERY PRESENTATION

ΤΕΛΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & PVC ΑΠΟ ΤΗΝ TECHNIK SYSTEM Δυναμική παρουσία στο χώρο των μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου και P.V.C, η TECHNIK SYSTEM εφοδιάζει την αγορά με τις ποιοτικότερες και τεχνολογικά αρτιότερες λύσεις, διευκολύνοντας την εργασία των κατασκευαστών.

Με τη συνεχή έρευνα, την τεχνογνωσία, την οργάνωση και την ποιότητα να την ακολουθούν από το ξεκίνημά της, η TECHNIK SYSTEM αναλύει προσεκτικά τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες του κάθε κατασκευαστή και προσαρμόζει την τεχνολογία στις απαιτήσεις τους. Ανάμεσα στις λύσεις που παρέχει η εταιρεία είναι και ο πάγκος τοποθέτησης περιμετρικού μηχανισμού URBAN FAS 320.

URBAN FAS 320 Αυτόματο συγκρότημα τοποθέτησης ολοκληρωμένου μηχανισμού φύλλου. Εύκολη ενσωμάτωση σε γραμμή παραγωγής. Δυνατότητα αλλεπάλληλων αυτόνομων επεκτάσεων. Κορυφαίος εξοπλισμός χειρισμού με αυτόματο κύκλο εργασιών.

Εξοπλισμός του πάγκου μηχανισμού • Στιβαρή κατασκευή για μακροχρόνια χρήση, εύκολη συντήρηση. • Πλαίσιο του πάγκου κατ' επιλογή με τσόχα ή βουρτσάκι. • Μεμονωμένες ρυθμίσεις: ύψος: 850 - 950 mm. Δυνατότητα κλίσης του πάγκου 0o -10o. • Σύστημα εντολών με πλακέτες (EURO - NORM.). • Αυτόματο κεντράρισμα και σύσφιγξη πλαισίου. • Εργοοικονομική τοποθέτηση των χειριστηρίων και των εργαλείων. • Εύκολη μετακίνηση των εργαλείων επεξεργασίας, επάνω σε βαμμένους και ρεκτιφιαρισμένους άξονες με έδραση ρουλεμάν. • Προσαρμογή μέχρι 3 κινητών μονάδων επεξεργασίας και λειτουργίες όπως τρύπημα χερουλιού, κοπή σπανιολέτας και ψαλιδιού ανάκλισης, βιδολόγο με αυτόματη αποθήκη τροφοδοσίας και τρυπάνι μεντεσέ. • Μετακίνηση συγκροτημάτων με ένα πλήκτρο. • Εύχρηστος χειρισμός με το κινητό χειριστήριο. • Αυτόματη αναγνώριση διάστασης πατούρας φύλλου. • Αλλαγή προφίλ σε δευτερόλεπτα με οδηγούς που κομπλάρουν. • Αυτόματο σταμάτημα σε διακοπή ρεύματος ή πτώση της πίεσης αέρα. Όλα τα εργαλεία του μηχανήματος προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα για την επεξεργασία κάθε τύπου προφίλ καθώς το μηχάνημα διαθέτει καστάνια θέσεων (ρεβόλβερ). Τεχνικά χαρακτηριστικά Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του πάγκου μηχανισμού με ηλεκτρονική μέτρηση για πηχάκι. >>

166

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


Εργαλεία του μηχανήματος:

> S-320 Αυτόματος βιδολόγος για την εφαρμογή του μηχανισμού, με αποθήκη και αυτόματη προώθηση βιδών. Επίσης με υποδοχή για χειροκίνητη εισαγωγή βίδας μεντεσέ.

> FAS-320-L Laser για ταχύτερο κεντράρισμα σημείου εφαρμογής της βίδας.

> ΕΒ-320 τρυπάνι για άνοιγμα οπών υποδοχής του κάτω μεντεσέ φύλλου.

> BS-320 Αυτόματο ψαλίδι για κοπή του μηχανισμού.

> ASK-320 σύστημα οδηγών για θέση έκκεντρου χερουλιού

> ASKM-320 οδηγοί για θέση χερουλιού στο κέντρο

> GOB-320 άνοιγμα οπών για χερούλι 12-14-12. Δυνατότητα προσαρμογής κατ’ επιλογήν του πελάτη π.χ. 10-12-10.

> GOB-AS7-320 κανόνας τοποθέτησης του πλαισίου για έκκεντρο χερούλι. Διαθέτει 14 σημεία αριστερά/δεξιά, τα οποία ρυθμίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του μηχανισμού.

> FE-320 μονάδα φρεζαρίσματος σπανιολέτας Φ 8 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ca. 540 kg

7 bar

230 / 400 V L1-L2-L3-N-PE 1,3 kW 3A

6 I/sec max. 42 I / Ablag

L/T = 3400 mm B = 1750 mm H = 900 - 1040 mm

S = 3,5 - 4,8 mm K = 7,0 - 10,0 mm L = 19 - 35 mm U/min. = 1700

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

167


168>170

παρουσίαση εταιρείας COMPANY PRESENTATION

ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ! Οι πλούσιες λύσεις σε συνδυασμό με τη δυνατότητα για γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση, έχουν καταξιώσει τις εμπορικές επιχειρήσεις με την επωνυμία ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ στην αγορά. Οι αξιόλογες συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου εξασφαλίζουν τις σύγχρονες προδιαγραφές των προϊόντων.

Από το 1977 ο Εμπορικός Όμιλος εξαρτημάτων και αλουμινίου με την επωνυμία ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ελληνική αγορά. Σήμερα η άριστη γνώση σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των ιδιοκτητών πάνω στο αντικείμενο αποτελούν για τις εταιρείες, που φέρουν την επωνυμία ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ, εγγύηση για μια άψογη συνεργασία. Μέσα σε 30 χρόνια οι επιχειρήσεις εμπορίας αλουμινίου και εξαρτημάτων με την επωνυμία ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ είναι από τα πιο αξιόπιστα εμπορικά έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς.

168

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο των εξαρτημάτων με τις επιχειρήσεις ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ Ο.Ε. και ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε. σε Καματερό και Πετρούπολη αντίστοιχα. Ουσιαστικά πρόκειται για μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της έχει διαμορφωθεί σε δύο επιμέρους επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ Ο.Ε. και ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε. διακρίνονται για τις άριστες συνεργασίες τους με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους.

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί από τις εταιρείες στην άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση των προϊόντων καθώς και στην αμεσότητα των υπηρεσιών. Αμιγώς εμπορικά εξαρτημάτων, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους μια μεγάλη γκάμα ποιοτικών προϊόντων που παρέχουν τις κατάλληλες λύσεις για κάθε εφαρμογή και ανάγκη. Εξαρτήματα για όλες τις σειρές, μηχανισμοί ανάκλισης, λάστιχα στεγάνωσης, μάσκουλα, μεντεσέδες, κουμπάσα, γωνίες σύνδεσης, σπανιολέτες τζαμιού και παντζουριού, πόμολα, στόπερ τζαμιών, μηχανισμοί φεγγίτη, αεροπλανάκια, βουρτσάκια

>


ΟΣ ΙΣΗΜ Π Ε Ο ΤΗΣ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑ

ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ


παρουσίαση εταιρείας COMPANY PRESENTATION

ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ! καθώς επίσης και εργαλεία συνθέτουν την πλούσια συλλογή προϊόντων των εταιρειών. Ακόμη, διαθέτουν σήτες, πάνελ αλλά και θωρακισμένες πόρτες και μία μεγάλη συλλογή ρολών για κάθε απαίτηση. Η άριστη και άμεση εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με τις φιλικές τιμές καθιστούν τις εταιρείες με την επωνυμία ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ την ιδανικότερη επιλογή. Οι εμπορικές επιχειρήσεις συνεργάζονται με τις πλέον αξιόλογες και αξιόπιστες εταιρείες του χώρου: POWER LOCK, PRODUCTA, YALE, FAPIM, LAVAAL, ACCESS, BEST, ALOY, ETEXAL, MAVIEL, EX.MET.AL., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, STAMEXAL, INTERBLOCK, PLASTEKA, TRIANTAS, SAVIO, COMUNELLO, DOMUS, CIZA, SECURITY LOCK, SIMAK, PRIMO DISEGNO, BRIGHT, SITAL, EXTRAPLASTICA, DUROPLAST, GIESSE, GU, ERRETI, INTERLOCK. Η συνεργασία με τις παραπάνω εταιρείες αποτελεί εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας για όλα τα προϊόντα.

170

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Ρολά αλουμινίου - Γκαραζόπορτες EXTRAPLASTICA H/B - Χρώματα ξύλου EXTRACOLOR Οι εμπορικές επιχειρήσεις με την επωνυμία ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ διαθέτουν στην αγορά τα ρολά αλουμινίου και τις γκαραζόπορτες της EXTRAPLASTICA. Τα προϊόντα της EXTRAPLASTICA διακρίνονται για την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και την απαράμιλλη αισθητική τους. Παράλληλα, η ποιότητα είναι εγγυημένη και στον τομέα του χρώματος καθώς τα εν λόγω προϊόντα βάφονται στην υπερσύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα βαφής EXTRACOLOR της EXTRAPLASTICA. Μία ευρεία παλέτα αποχρώσεων RAL, μεταλλικών, ματ, RAFAELO, SAMPLE, FIJI, NCS, πέρλας και απομίμησης ξύλου είναι διαθέσιμη για να επιλέξετε την απόχρωση που επιθυμείτε.

Τα εμπορικά καταστήματα με την επωνυμία ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ μέσα από τη συνεργασία με την EXTRAPLASTICA παρέχουν στους πελάτες τους ρολά αλουμινίου και γκαραζόπορτες εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών με σωστό αποτέλεσμα βαφής σε συνδυασμό με συνέπεια και ταχεία εξυπηρέτηση. >>


METAXAS 18/9/2006 03:58 ÌÌ Page 1

H ÂÙ·ÈÚ›· METAXAS ·fi ÙÔ 1979 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘·ÏÔÈӿΈÓ. H Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÚ›· Ù˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘, ηıÒ˜ η٤¯ÂÈ ÙÔ 90% Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜.

PROFILMEDIA

·ÎÚ›‚ÂÈ· & ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹

KATA™KEYE™ MHXANHMATøN E¶E•EP°A™IA™ YA§O¶INAKøN £¤ÛË ∆ÛÔ‡Ì·, 190 11 ∞˘ÏÒÓ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ TËÏ.: 22950/29.942 - 3, Fax: 22950/ 29327 e-mail: metaxa13@otenet.gr


172>174

επιλογές CHOICES

ΠΟΛΛΕΣ & ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ROBERT BOSCH Με όποια τέχνη κι αν ασχολείστε η ROBERT BOSCH διευκολύνει τη δουλειά σας παρέχοντας όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία που χρειάζεστε. Ειδικές λύσεις που αλλάζουν τα δεδομένα και λύνουν τα χέρια επαγγελματιών και ερασιτεχνών αναφορικά με κάθε είδους εργασία.

Εργονομία και ποιότητα αλλάζουν όχι μόνο τον τρόπο εργασίας αλλά και το αποτέλεσμα …γιατί η ROBERT BOSCH δημιουργεί εργαλεία πρωταθλητές στην κατηγορία τους. Ανάμεσα σ’ αυτά και το φαλτσοπρίονο διπλής κοπής GTM 12 Professional της BOSCH.

Το πολυτάλαντο εργαλείο με 100% ακρίβεια • Χρησιμοποιείται είτε ως φαλτσοπρίονο είτε ως σταθερό δισκοπρίονο. • Εξαιρετικά ακριβείς εργασίες με το ενσωματωμένο λέιζερ. • Ο ισχυρός κινητήρας των 1800 W εγγυάται γρήγορη πρόοδο της εργασίας. Το φαλτσοπρίονο διπλής κοπής GTM 12 Professional της BOSCH είναι εντυπωσιακό, κάθε κοπή είναι εξαιρετικά ακριβής είτε σε εργοτάξια είτε σε εργαστήρια. Χρησιμοποιείται είτε ως φαλτσοπρίονο είτε ως σταθερό δισκοπρίονο. Αυτό το πολυτάλαντο εργαλείο των 22 μόνο κιλών και διαστάσεων 67Χ57Χ38,5 εκατοστών είναι εύκολα

172

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

μεταφερόμενο σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο - αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για τεχνίτες εσωτερικού χώρου, κατασκευαστές δαπέδων, παραθύρων, ξυλουργούς και ηλεκτρολόγους. Όταν χρησιμοποιείται ως φαλτσοπρίονο, το ενσωματωμένο λέιζερ και οι υψηλής ποιότητας μετ’ εγκοπών βαλβίδες γωνίας βοηθούν το χρήστη να εκτελέσει ακριβείς σε μήκος κοπές σε ξύλο. Το λέιζερ δείχνει ακριβώς το σημείο στο οποίο θα γίνει η κοπή πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Για το λόγο αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο να τοποθετείται ο πριονόδισκος στη γραμμή κοπής. Το εύρος της φαλτσογωνίας και για τις δύο μεριές είναι μέχρι και 48 μοίρες και για κοπές με κλίση είναι μέχρι 47 μοίρες.

>


ROZOS KATAX.

15/2/2007

09:57 µµ

Page 1


επιλογές CHOICES

ΠΟΛΛΕΣ & ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ROBERT BOSCH Ο ισχυρός κινητήρας των 1800 W καταφέρνει να κόψει επιτυχώς μεγάλα σε πλάτος κομμάτια καθώς επίσης έχει και τη δυνατότητα να κόψει κατά μήκος αγωγούς από αλουμίνιο ή πλαστικό. Όταν χρησιμοποιείται ως σταθερό δισκοπρίονο με μέγιστο ύψος κοπής τα 51 χιλιοστά με τη βοήθεια του οδηγού παραλλήλων επιτυγχάνονται ακριβείς κοπές. Επίσης καθιστά δυνατή την κοπή μεγάλων σε μήκος κομματιών όπως ξύλινων πινάκων ή φύλλων. Ο οδηγός παραλλήλων μπορεί επίσης να τοποθετηθεί πάνω στον πριονόδισκο για προστασία κατά τη μεταφορά. Δύο άλλα χαρακτηριστικά του φαλτσοπρίονου GTM 12 Professional καθιστούν εύκολη και απλή τη χρήση του. Το ενσωματωμένο φως διευκολύνει την κοπή σε πιθανή έλλειψη φωτισμού. Το φαλτσοπρίονο είναι εφοδιασμένο με το σύστημα μανδάλωσης του άξονα για εύκολες αλλαγές πριονόδισκων.

Χαρακτηριστικά

GTM 12 Professional

Ονομαστική ισχύς

1800 W

Ονομαστικές στροφές

4.300 rpm

Διάμετρος Πριονόδισκου

305 mm

Οπή Πριονόδισκου

30 mm

Μέγιστη Φαλτσογωνία

48 μοίρες αριστερά και 48 μοίρες δεξιά

Μέγιστη Κλίση

47 μοίρες αριστερά

Βάρος

22 Kg

Βάθος Χ Πλάτος Χ Ύψος 67 χ 57 χ 38,5 cm

174

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Το GTM 12 Professional είναι εφοδιασμένο με ένα πριονόδισκο 40 δοντιών TC και ένα σάκο σκόνης. Ήδη διατίθεται στα καταστήματα λιανικής από το Μάρτιο του 2008 με προτεινόμενη τιμή 645 ευρώ συν τον ΦΠΑ. Το φαλτσοπρίονο αυτό συμπληρώνει την γκάμα των σταθερών επαγγελματικών εργαλείων της BOSCH. Τα επόμενα οκτώ εργαλεία ήταν διαθέσιμα μέχρι τώρα: δύο επαγγελματικά φαλτσοπρίονα το GCM 10 Professional και το GCM 12 Professional, τέσσερα Radial φαλτσοπρίονα το GCM 8S Professional, το GCM 10 S Professional, το GCM 10 SD Professional και το GCM 12 SD Professional, το επιτραπέζιο πριόνι GTS 10 Professional και ο κόφτης μετάλλων GCO 14-1 Professional. Όλα τα φαλτσοπρίονα και το νέο φαλτσοπρίονο μπορούν να τοποθετηθούν στον πάγκο εργασίας GTA 3700 Professional της BOSCH.

Ιδανικός σχεδιασμός για μεγάλο εύρος εφαρμογών καθώς διαθέτει πολλές θέσεις λαβής, με μαλακή επιφάνεια σε τρία εργονομικά σημεία πιασίματος, ελάχιστους κραδασμούς, μικρό βάρος και ενσωματωμένη συσκευή αναρρόφησης σκόνης με μικροφίλτρο. Αυτά αποτελούν και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου καινοτόμου επαγγελματικού έκκεντρου τριβείου GEX 125-1 AE Professional της BOSCH. >>


INTEREP KATAX.

16/2/2008

10:43 πµ

Page 1


176>178

παρουσίαση συνεδρίου CONFERENCE PRESENTATION

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 7-9 Νοεμβρίου 2008 Πύργος - Ηλεία - Πελοπόννησος Aldemar, ξενοδοχείο Olympian Village Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (Π.Ο.Β.ΑΣ.) σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία PROFILMEDIA διοργανώνει το 3ο Συνέδριο Κατασκευαστών Κουφωμάτων στο Aldemar Olympian Village Hotel στον Πύργο το τριήμερο από τις 7 έως και τις 9 Νοεμβρίου 2008.

Έχοντας ως παρακαταθήκη τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων Συνεδρίων (Νοέμβριος 2004 - Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2006 - Βόλος) η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (Π.Ο.Β.ΑΣ.) και η διαφημιστική εταιρεία PROFILMEDIA στοχεύει ακόμη πιο ψηλά, με σκοπό να παρέχει στον κλάδο κουφωμάτων πληροφόρηση υψηλού επιπέδου και μία ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Οργανωτής Συνεδρίου Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών Π.Ο.Β.ΑΣ.

176

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου Πύργος Ηλείας Πελοπόννησος Ξενοδοχείο Aldemar Olympian Village Το Aldemar Olympian Village Hotel βρίσκεται στην Πελοπόννησο μόνο 35 λεπτά απόστασης από τον τόπο που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 45 λεπτά από το Αεροδρόμιο του Αράξου, 15 λεπτά από τον Πύργο Ηλείας και περίπου 3 ώρες από την Αθήνα οδικώς. Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου απλώνονται πάνω σε μία απέραντη αμμουδιά του Ιονίου, όπου πολυτελή bungalows, δωμάτια, σουίτες και οικογενειακά διαμερίσματα περιβάλλονται από ατέλειωτες επιφάνειες νερού και καταπράσινους κήπους.

Το άψογο service, οι πολυτελείς χώροι, η φροντισμένη λεπτομέρεια, η ποιοτική κουζίνα, ο υπερσύγχρονος Συνεδριακός χώρος και το υπέροχο φυσικό περιβάλλον προδιαγράφουν τις ιδανικές συνθήκες τόσο για τη διαμονή των Συνέδρων όσο και για τη διαξαγωγή του Συνεδρίου. Συνεδριακός χώρος Η τεχνογωσία του Ομίλου Aldemar και οι άνετες εγκαταστάσεις εγγυώνται την άψογη διοργάνωση κάθε Συνεδρίου στο Aldemar Olympian Village Hotel. Το σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου διαθέτει αίθουσα 380 τ.μ. εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα, μηχανήματα προβολής και μικροφωνική, έχοντας τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 550 άτομα. Παράλληλα στο lobby του Συνεδριακού χώρου θα λειτουργήσει η έκθεση των χορηγών καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου. Εκεί θα λάβουν χώρα και τα διαλείμματα καφέ, δίνοντας τη δυνατότητα στους Συνέδρους να ενημερωθούν για τους χορηγούς του Συνεδρίου και τα προϊόντα τους. Προβολή Συνεδρίου Για την προβολή του Συνεδρίου θα οργανωθούν δύο προσυνεδριακές συναντήσεις. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Πάτρας το Σάββατο 24 Μαϊου ενώ η άλλη προσυνεδριακή εκδήλωση θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στη Βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συμμετοχές Τις εργασίες του 3ου Συνεδρίου Κατασκευαστών Κουφωμάτων θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποι εταιρειών από διάφορες ειδικότητες και συγκεκριμένα: • Κατασκευαστές κουφωμάτων (πόρτες - παράθυρα - υαλοπετάσματα). • Διελάσεις αλουμινίου. • Εξαρτήματα & μηχανισμοί αλουμινίου - σιδήρου. • Ρολά - γκαραζόπορτες. • Μοτέρ - αυτοματισμοί. • Βαφή αλουμινίου. • Πούδρες βαφής. • Εμπόριο αλουμινίου - σιδήρου. • Μηχανήματα επεξεργασίας αλουμινίου - σιδήρου - PVC • Κάγκελα αλουμινίου. • Αντικωνωπικά συστήματα. • Θωρακισμένες πόρτες - πάνελ. • Εργαλεία. • Ηλιακά συστήματα - φωτοβολταϊκά.


Επίσης, παρόντες στο Συνέδριο θα είναι: • Φορείς, Ενώσεις και Σύνδεσμοι από τον τομέα των κατασκευών. • Κλαδικός τύπος. • Αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί. • Ξένα περιοδικά. Παράθυρο… στην εκπαίδευση Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις προσκεκλημένων ομιλητών και Συνέδρων, οι οποίες θα στοχεύουν στην εύρεση απαντήσεων αλλά και ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών. (Σχολές μαθητείας, σήμανση CE, Εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.). Παράθυρο… στην εξέλιξη Όλοι οι συμμετέχοντες αναμένεται ότι θα έχουν ενεργό συμμετοχή στη συλλογική εργασία του Συνεδρίου, από τη μελέτη και την καταγραφή των καίριων ζητημάτων του κλάδου έως την κριτική συζήτηση και την αντιμετώπισή τους. Σημαντικά θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση είναι η κατοχύρωση του επαγγέλματος, η μετεγκατάσταση των κατασκευαστικών, η δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. & ΒΙ.ΠΑ., το ασφαλιστικό κ.λπ. Παράθυρο… στην ψυχαγωγία Η περιοχή της Ηλείας είναι γεμάτη από σταυροδρόμια, το καθένα από τα οποία οδηγεί σε κάτι ενδιαφέρον: έναν αρχαίο ναό, ένα Βυζαντινό μοναστήρι, ένα Φράγκικο κάστρο, ένα θαυμάσιο βουνό, μια απέραντη αμμώδη παραλία ή ακόμα και στο μοναδικό ξενοδοχείο Aldemar Olympian Village. Η Ηλεία βρίσκεται στο δυτικό μέρος της Πελοποννήσου. Η περιοχή είναι διάσημη για τα σημαντικά αρχαιολογικά της ευρήματα και κυρίως το χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης, παντού υπάρχουν

διάσπαρτα ορεινά χωριά, όλα γεμάτα θρύλους και παραδόσεις. Με τα απέραντα γόνιμα λιβάδια, ο τόπος μοιάζει να έχει ευλογηθεί από κάποιο αρχαίο πνεύμα. Κάθε γωνία είναι καλλιεργημένη με αμπέλια, ελιές, πορτοκαλιές κ.λπ. Και όσο για τη θάλασσα…χιλιόμετρα λεπτής άσπρης άμμου αναμειγνύονται με τα πεντακάθαρα γαλανά νερά. Παράθυρο… στη χαλάρωση & αναζωογόνηση Μόνο 35 χλμ από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας και 8 χλμ από την πόλη του Πύργου, κοντά στο χωριό Σκαφιδιά, βρίσκεται το νέο "κόσμημα" του Aldemar, το ξενοδοχείο Olympian Village. Τρεις παράγοντες εγγυώνται την επιτυχία κάθε Συνεδρίου στο Olympian Village: Η εμπειρία και τεχνογνωσία του ομίλου Aldemar, οι υπέροχοι χώροι και οι άψογες εγκαταστάσεις και, πάνω απ’ όλα, η αίγλη που αποκτά κάθε δημόσια εκδήλωση που γίνεται δίπλα στο συμβολικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Το υπερσύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου είναι εφοδιασμένο με συστήματα εικόνας, ήχου και ταυτόχρονης μετάφρασης που αποτελούν την τελευταία λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας. Η πανέμορφη κεντρική του αίθουσα - που έχει χωρητικότητα 550 ατόμων - είναι ιδανική για Συνέδρια. Οι συναρπαστικοί χώροι του Olympian Village που συνθέτουν μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία, οι φιλόξενες σουίτες και τα πολυτελή του δωμάτια, οι μοναδικές ανέσεις που προσφέρει, η φημισμένη δημιουργική του κουζίνα και η παράδοσή του στη διοργάνωση επιτυχημένων events κάθε είδους, εξασφαλίζουν αξέχαστη διαμονή και συμβάλλουν καθοριστικά στην απόλυτη επιτυχία κάθε επαγγελματικής διοργάνωσης.

Ανοίξτε ένα παράθυρο διαλόγου, ρυθμίσεων & αλλαγών… να είστε όλοι εκεί! ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ Για τη στήριξη του Συνεδρίου έχουν οριστεί τα παρακάτω επίπεδα χορηγιών ανάλογα με το ποσό που ο κάθε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συνδράμει: ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (αποκλειστικότητα) 1. Παραχώρηση ειδικού εκθεσιακού χώρου 24 τ.μ. στο foyer του Συνεδριακού κέντρου. 2. Προφορικός χαιρετισμός 150 λέξεων κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. 3. Ειδική εμφάνιση του λογοτύπου του μεγάλου χορηγού σε πανό, banner και stand προβολής στο συνεδριακό χώρο, στην είσοδο του ξενοδοχείου και στη Γραμματεία. 4. Εμφάνιση λογοτύπου του μεγάλου χορηγού στις διαφημιστικές καταχωρίσεις του Συνεδρίου Π.Ο.Β.ΑΣ. στα κλαδικά περιοδικά. 5. Εμφάνιση του λογοτύπου του μεγάλου χορηγού σε όλο το έντυπο υλικό προώθησης του Συνεδρίου (αφίσες, έντυπα, δελτία συμμετοχής κ.λπ). 6. Δωρεάν παροχή 10 προσκλήσεων για συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου. 7. Δωρεάν είσοδο 20 ατόμων για τη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο βράδυ 8 Νοεμβρίου 2008. 8. Εμφάνιση λογοτύπου του μεγάλου χορηγού στη σήμανση μέσα στην αίθουσα της δεξίωσης. 9. Δωρεάν παροχή 2 δίκλινων δωματίων για 2 διανυκτερεύσεις στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2008. 10. Διαφημιστική καταχώριση δύο σελίδων (σαλόνι) στο επίσημο πρόγραμμα του Συνεδρίου. 11. Διαφημιστική καταχώριση μίας δεξιάς > σελίδας στα πρακτικά του Συνεδρίου. profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

177


παρουσίαση συνεδρίου CONFERENCE PRESENTATION

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 7-9 Νοεμβρίου 2008 Πύργος - Ηλεία - Πελοπόννησος Aldemar, ξενοδοχείο Olympian Village 12. Διαφημιστική καταχώριση μίας δεξιάς σελίδας σε 2 τεύχη στο περιοδικό PROFIL INTERNATIONAL. 13. Χαιρετισμός στο επίσημο πρόγραμμα του Συνεδρίου. 14. Εμφάνιση λογοτύπου χορηγού στο εξώφυλλο του επίσημου προγράμματος του Συνεδρίου. 15. Διαφημιστικό έντυπο του μεγάλου χορηγού στην τσάντα του Συνεδρίου. 16. Αναφορά του μεγάλου χορηγού σε όλα τα δελτία τύπου που θα σταλούν σε περιοδικά του κλάδου πριν και μετά το Συνέδριο. 17. Λογότυπο μεγάλου χορηγού στη σήμανση στα τραπέζια του coffee break. 18. Εμφάνιση του λογοτύπου του χορηγού σε ειδικό διαφημιστικό banner του συνεδρίου ΠΟΒΑΣ στο web site www.profilnet.gr.

178

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

ΧΟΡΗΓΟΙ 1. Παραχώρηση εκθεσιακού χώρου 12 τ.μ. στο foyer του Συνεδριακού Κέντρου. 2. Αναφορά των χορηγών κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου από τους οργανωτές. 3. Εμφάνιση του λογοτύπου των χορηγών σε πανό, banner και stand στο Συνεδριακό χώρο, στην είσοδο του ξενοδοχείου. 4. Εμφάνιση λογοτύπου των χορηγών στις διαφημιστικές καταχωρίσεις του Συνεδρίου Π.Ο.Β.ΑΣ. στα κλαδικά περιοδικά. 5. Εμφάνιση του λογοτύπου των χορηγών σε όλο το έντυπο υλικό προώθησης του Συνεδρίου (αφίσες, έντυπα, δελτία συμμετοχής κ.λπ.). 6. Δωρεάν παροχή 5 προσκλήσεων για συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου. 7. Δωρεάν είσοδος 10 ατόμων για τη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο βράδυ 8 Νοεμβρίου 2008. 8. Δωρεάν παροχή 1 δίκλινου δωματίου για 2 διανυκτερεύσεις στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2008. 9. Διαφημιστική καταχώριση μίας σελίδας στο επίσημο πρόγραμμα του Συνεδρίου. 10. Διαφημιστική καταχώριση μίας δεξιάς σελίδας σε 1 τεύχος στο περιοδικό PROFIL INTERNATIONAL.

11. Εμφάνιση λογοτύπου χορηγών στο εξώφυλλο του επίσημου προγράμματος του Συνεδρίου. 12. Διαφημιστικό έντυπο του μεγάλου χορηγών στην τσάντα του Συνεδρίου. 13. Αναφορά των χορηγών σε όλα τα δελτία τύπου που θα σταλούν σε περιοδικά του κλάδου πριν και μετά το Συνέδριο. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 1. Παραχώρηση εκθεσιακού χώρου 6 τ.μ. στο foyer του Συνεδριακού Κέντρου. 2. Δωρεάν παροχή 2 προσκλήσεων για συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου. 3. Δωρεάν είσοδος 4 ατόμων για τη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο βράδυ 8 Νοεμβρίου 2008. 4. Δωρεάν παροχή 1 δίκλινου δωματίου για 2 διανυκτερεύσεις στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2008. 5. Αναφορά των υποστηρικτών σε όλα τα δελτία τύπου που θα σταλούν σε περιοδικά του κλάδου πριν και μετά το Συνέδριο. 6. Διαφημιστική καταχώριση μίας δεξιάς σελίδας στο επίσημο πρόγραμμα του Συνεδρίου. >>


ALUPLAST

15/2/2008

06:52 µµ

Page 1


180

παρουσίαση προϊόντων PRODUCTS PRESENTATION

AluVision

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ROTO - EUROTECHNICA

Η εταιρεία ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 1983 και από τότε ειδικεύτηκε στους μηχανισμούς ανοιγομένων ανακλινομένων κουφωμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο στην ποιοτική αναβάθμιση των εξωτερικών κουφωμάτων στην ελληνική αγορά. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάστηκε με τον ηγέτη του χώρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη γερμανική εταιρεία ROTO FRANK, την οποία και έκτοτε αντιπροσωπεύει κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η ROTO αξιοποιώντας τη μακροχρόνια εμπειρία της σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και την εφαρμογή της πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανισμών κουφωμάτων αλουμινίου με την επωνυμία ROTO AluVision. Στο πρόγραμμα ROTO AluVision περιλαμβάνονται τα συστήματα • Τ 300. • Τ 540. • Τ 540 200/ 300 Kg. • T 600. • T 540 C.W. που καλύπτουν με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς. Στο πρόγραμμα ROTO AluVision υπάρχουν συστήματα για όλες τις γνωστές λειτουργικές ανάγκες, επιπλέον δε , και για κουφώματα με βάρος φύλλου 200 και 300 Kg όπως φυσικά και πλήρης σειρά εξαρτημάτων για υαλοπετάσματα.

180

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Ο T 300 είναι η νέα πρόταση της ROTO στους μηχανισμούς camera europea που σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των αγορών των χωρών της Νότιας Ευρώπης, που για λόγους αρχιτεκτονικής δεν απαιτούν κουφώματα μεγάλων διαστάσεων και συνεπώς μεγάλου βάρους. Βασικά χαρακτηριστικά του νέου μηχανισμού είναι η απόλυτη αξιοπιστία του και η γνωστή ποιότητα ROTO και μάλιστα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Στο πρόγραμμα του νέου μηχανισμού περιλαμβάνονται εφαρμογές για ανοιγόμενα - ανακλινόμενα, μόνο ανοιγόμενα, φεγγίτες κ.λπ. Σημεία που κάνουν τον νέο μηχανισμό ιδιαίτερα ελκυστικό για τους κατασκευαστές είναι: • Κατάλληλος για όλα τα προφίλ που υπάρχουν στην αγορά. • Εργονομική λαβή μοντέρνου σχεδιασμού. • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, με προμονταρισμένα λαμάκια • Νέος τρόπος τοποθέτησης των γωνιών χωρίς βίδωμα. • Πολύπλευρες ρυθμίσεις. • Δυνατότητα πλευρικής ρύθμισης χωρίς να χρειάζεται να βγει το φύλλο. • Σύγχρονη αισθητική. Η ROTO με τον Τ300 σε συνδυασμό με την τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου από την ROTO-EUROTECHNICA δίνει την δυνατότητα στον Έλληνα κατασκευαστή να κατασκευάσει κουφώματα άριστης λειτουργίας, υψηλού επιπέδου ασφάλειας και σύγχρονης αισθητικής. >>


GOPSIS KATAXORISH

16/2/2008

03:00 µµ

Page 1

PROFILMÉDIA

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ¶fiÚÙ˜ ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ∫¿ÁÎÂÏ· - ƒÔÏ¿ - ™›Ù˜ ªË¯·Ó‹Ì·Ù· - ∂ÚÁ·Ï›· ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

›ÙˆÛË... Ú Â   ı ¿ Î Â Û ÁÎË... ÁÈ· οı ·Ó¿ ÙË Ï‡ÛË is ¤¯ÂÈ Ë Gops

∂ª¶√ƒπ√ ∞§√Àªπ¡π√À ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞ ∞§√Àªπ¡π√À & ™π¢∏ƒ√À °∫√æ∏™ & ™π∞ √.∂. ¶π¡¢√À 13 & 28˘ √∫∆øµƒπ√À, 182 33 ƒ∂¡∆∏™ ∆∏§.: 210/49.18.416, 49.25.501, FAX: 210/4923676


182>184

συνεργασίες PARTNERSHIPS

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ INFACOMA & ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Συνώνυμη με την πρωτοπορία και την υψηλή τεχνολογία η εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ εισάγει στην Ελλάδα μηχανήματα των κορυφαίων κατασκευαστικών οίκων, εξοπλίζοντας τα κατασκευαστικά με μηχανήματα που παρέχουν απεριόριστες επιλογές και δυνατότητες. Η εταιρεία συμμετείχε στην έκθεση INFACOMA 2008 που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο, ενώ προχώρησε σε τρεις ακόμη τοποθετήσεις σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Λύσεις υψηλής τεχνολογίας στην INFACOMA 2008 Η εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ κέρδισε για άλλη μία φορά τις εντυπώσεις στην έκθεση INFACOMA 2008 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 21 έως και τις 24 Φεβρουαρίου του 2008. Εντυπωσιακή πραγματικά ήταν η επισκεψιμότητα στο περίπτερο της εταιρείας ΠΑΓΚΑΛΟΣ καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, όπου παραβρέθηκαν πελάτες και φίλοι σχεδόν από όλη την Ελλάδα όπως Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Ήπειρος δημιουργώντας το αδιαχώρητο στο περίπτερο της. Την παράσταση έκλεψε το νέο και πρωτοποριακό Κέντρο Επεξεργασίας MICROMATIC

STAR, του οίκου ΕMMEGI. Πρόκειται για ένα πλήρες κέντρο επεξεργασίας τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο είναι πιο μικρό και οικονομικό από τα γνωστά Κέντρα Επεξεργασίας που ήδη υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Διαθέτει 5 ελεγχόμενους άξονες, από τους οποίους ο τελευταίος χρησιμοποιείται για την αλλαγή του ορίου δεξιά και αριστερά για τον ολικό έλεγχο του κύκλου εργασιών. Η περιστρεφόμενη μονάδα κοπής (άξονας CN) επιτρέπει την επεξεργασία του τεμαχίου έως και 4 όψεις χωρίς να ξεμπλοκαριστούν οι μέγκενες με μεταβαλλόμενη ταχύτητα μέχρι τις 11.500 r.p.m και γρήγορη αλλαγή εργαλείου με κώνο τύπου Weldon ή

ISO 30. Έχει 2 κάθετες και 2 οριζόντιες συμπαγείς μέγκενες για την ευκολότερη φόρτωση του τεμαχίου καθώς και σύστημα ψεκασμού/λίπανσης ψυκτικού υγρού. Οι κ. κ. Μιχάλης και Δημήτρης Πάγκαλος δεν μπορούν να κρύψουν την ικανοποίησή τους για αυτή τη νέα παρουσίαση στην ελληνική αγορά αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι ποτέ δεν σταματούν να ενημερώνονται για οτιδήποτε νέο και πρωτοποριακό παρουσιάζεται στη διεθνή αγορά. >

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζεται η τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού σε πολλά κατασκευαστικά της Ελλάδας. Αυτή τη φορά, σειρά είχε η κεντρική Ελλάδα, η εταιρεία επισκέφθηκε τη Λαμία, την Άρτα και τα Τρίκαλα, όπου υλοποίησε δύο ακόμη τοποθετήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού στις εταιρείες των κυρίων Χριστοδούλου, Πανούλα και Καρρά.

182

> Το νέο κέντρο επεξεργασίας τελευταίας τεχνολογίας, MICROMATIC STAR, έκλεψε την παράσταση στο περίπτερο της εταιρείας στην INFACOMA 2008. μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


VETA KATAX.

16/2/2008

10:25 πµ

Page 1


συνεργασίες PARTNERSHIPS

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ INFACOMA & ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Νέες τοποθετήσεις σύγχρονου εξοπλισμού Υπερσύγχρονα μηχανήματα σε Λαμία, Άρτα & Τρίκαλα Με αμείωτους ρυθμούς η εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ συνεχίζει τις εγκαταστάσεις σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Πάντα δίπλα στους συνεργάτες της, παρέχει υψηλής τεχνολογίας προϊόντα που βελτιώνουν την αποδοτικότητα των κατασκευαστικών εταιρειών. Σειρά στον εφοδιασμό υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας από την εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ είχε η Λαμία, Άρτα και Τρίκαλα.

Λαμία Άλλη μία τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού πραγματοποίησε η εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ αυτή τη φορά στη Λαμία και συγκεκριμένα στην εταιρεία του κου. Χριστοδούλου Κωνσταντίνου. Η εταιρεία εξοπλίστηκε με τα ακόλουθα μηχανήματα: • Πριόνι αλουμινίου δυο κεφαλών του οίκου EMMEGI MOD. GRAFITE ELLETRA • Παντογράφος μιας κεφαλής του οίκου RINALDI MOD. COPIA 380 SL • Φρέζα χειροκίνητη του οίκου RINALDI MOD. LILIPUT 300M • Πάγκος περιμετρικού μηχανισμού του οίκου OMGA MOD. BA825

> Τα μηχανήματα της εταιρείας ΠΑΓΚΑΛΟΣ επέλεξε και η εταιρεία Αφοί Καρρά.

> Σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό εγκατέστησε η ΠΑΓΚΑΛΟΣ στην εταιρεία του κ. Χριστοδούλου.

184

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας στην εταιρεία του κ. Πανούλα, στην Άρτα.

• Μηχάνημα κοπής ETALBOND • Πάγκοι μονταρίσματος & βοηθητικά καρότσια. Άρτα Σειρά στον εφοδιασμό υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας είχε και η πόλη της Άρτας. Η εταιρεία βρέθηκε στο Γρίμποβο Άρτας και πιο συγκεκριμένα στην εταιρεία του κου Πανούλα Νικόλαου προκειμένου να εφοδιάσει με σύγχρονο εξοπλισμό το κατασκευαστικό του. Τα μηχανήματα με τα οποία εξοπλίστηκε η εταιρεία του κου Πανούλα Νικόλαου είναι τα ακόλουθα: • Πριόνι αλουμινίου δυο κεφαλών του οίκου EMMEGI MOD. GRAFITE ELLETRA. • Παντογράφος δυο κεφαλών του οίκου EMMEGI MOD. PANTO 310/2. • Φρέζα αυτόματη αθόρυβη του οίκου RINALDI MOD. LILIPUT 350 SILENCE. • Πάγκοι μονταρίσματος & βοηθητικά καρότσια. Τρίκαλα Στα Τρίκαλα έγινε η εγκατάσταση ενός πριονιού αλουμινίου δυο κεφαλών του οίκου EMMEGI MOD. GRAFITE LUNA, μιας χειροκίνητης φρέζας του οίκου RINALDI MOD.LILIPUT 300M, ενός πάγκου μονταρίσματος του οίκου EMMEGI MOD. ACCA XL, μιας χειροκίνητης γωνιάστρας του οίκου ATLA COOP MOD. ITACA και βοηθητικά καρότσια του οίκου EMMEGI GROUP στην εταιρεία των ΑΦΩΝ ΚΑΡΡΑ. Η εταιρεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει τις κατασκευάστριες εταιρείες για την εμπιστοσύνη, την προτίμηση και την επιλογή των μηχανημάτων της και να της ευχηθεί ό,τι καλύτερο στην πορεία της στο μέλλον. >>


FENAL KATAX.

16/2/2008

10:40 πµ

Page 1


186>202

αφιέρωμα

νησιά

Eπιμέλεια: Παρασκευή Καπλάνη

SPECIAL PRESENTATION

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δωδεκάνησα - Κυκλάδες

ΝΗΣΙΑΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

«ταξιδεύει» στην επαρχία και παρουσιάζει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αλουμινίου. Συγκεκριμένα αφουγκράζεται και μεταδίδει τον παλμό των εξελίξεων στη νησιωτική Ελλάδα Δωδεκάνησα & Κυκλάδες και αποτυπώνει τις απόψεις των κατασκευαστών. Γιατί για εμάς είδηση είναι όταν ο επαγγελματίας ψάχνεται και ετοιμάζεται για το μέλλον!

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Οι Κυκλάδες είναι νησιωτικό σύμπλεγμα στο Αιγαίο πέλαγος. Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας προσδίδοντας την επιμέρους διάκριση σε Δυτικές και Ανατολικές Κυκλάδες, οι οποίες αποτελούν τον ομώνυμο νομό Κυκλάδων. Ο συνολικός πληθυσμός του Νομού είναι 112.615 κάτοικοι (απογραφή 2001) και η έδρα του στην Ερμούπολη.

Ο νομός Δωδεκανήσου είναι ένα σύμπλεγμα νησιών και νησίδων στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου πελάγους, ανάμεσα στη Σάμο, την Κρήτη και τα μικρασιατικά παράλια. Παρά την ονομασία του, το σύμπλεγμα αυτό αποτελείται από περισσότερα νησιά, πολλά από τα οποία είναι ακατοίκητα. Αποτελούνται από τα νησιά: Ρόδος, Κως, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Λέρος, Σύμη, Πάτμος, Αστυπάλαια, Νίσυρος, Κάσος, Τήλος, Λειψοί, Χάλκη, Καστελόριζο και Αγαθονήσι. Επίσης ο νομός Δωδεκανήσου περιλαμβάνει και πολυάριθμα μικρότερα νησιά όπως η Αλιμιά, η Ψέριμος, οι Αρκοί, τα Λέβιθα, η Σαριά, η Σύρνα, το Γυαλί, ο Νίμος, η Τέλενδος, το Φαρμακονήσι και άλλα μικρότερα. Τον Οκτώβριο του 2006 τα κατοικημένα νησιά και νησίδες της Δωδεκανήσου ήταν στο σύνολο 27. Το 1912 ο πληθυσμός τους ήταν 143.482. Απ' αυτούς, οι 131.332 ήταν Έλληνες. Ο συνολικός πληθυσμός του νομού Δωδεκανήσου φτάνει τους 190.071 κατοίκους (απογραφή 2001) και έχει έκταση 2.579.275 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 υπογράφεται στο Παρίσι συνθήκη ειρήνης μεταξύ των συμμάχων και των συνασπισμένων Δυνάμεων και της Ιταλίας, σύμφωνα με την οποία η Ιταλία εκχωρεί στην Ελλάδα με πλήρη κυριαρχία τα νησιά της Δωδεκανήσου και τις παρακείμενες νησίδες. Η 7η Μαρτίου 1948, ορίζεται ως ημέρα της πανηγυρικής τυπικής ενσωμάτωσης. Το 1955 η Δωδεκάνησος έγινε Nομός με πρωτεύουσα τη Ρόδο.

Το όνομά τους δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω απ' την ιερή νήσο Δήλο (γενέτειρα της θεάς Άρτεμης και του Απόλλωνα) σε αντιδιαστολή των υπολοίπων νήσων του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν Σποράδες. Στις Κυκλάδες ανήκουν τα παρακάτω νησιά, τα οποία κατά σειρά μεγέθους είναι: Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Κέα, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Θήρα ή Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος, Αντίπαρος, Φολέγανδρος, Μακρόνησος, Γυάρος, Πολύαιγος, Ρήνεια, Θηρασία, Δεσποτικό, Δήλος. Έξι μικρά νησάκια μεταξύ Αμοργού και Νάξου, αποτελούν τις Μικρές Κυκλάδες. Αυτά είναι: το πάνω και κάτω Κουφονήσι, η Ηράκλεια, η Σχοινούσα, η Δονούσα και η Κέρος.

186

Το περιοδικό PROFIL INTERNATIONAL

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ & ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H ALUMIL, με πολυετή παρουσία στο χώρο, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και περισσότερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς Ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου. Η ALUMIL διαθέτει μέσω του δικτύου διανομής της και των εμπορικών της αντιπροσώπων μια μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως, συστήματα αλουμινίου, βιομηχανικά προφίλ, εσωτερικές θύρες, θύρες ασφαλείας και πυρασφάλειας ,εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου ,σύνθετα φύλλα αλουμινίου (composite panels), τα λεγόμενα j-bond πολυκαρβονικά φύλλα. Στην περιοχή του Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων η εταιρεία έχει μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία την οποία ενισχύουν οι συνεργάτες της:

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ & ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η παρουσία της εταιρείας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. είναι ηχηρή και στα νησιά του Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στα Δωδεκάνησα. Στην περιοχή λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις που δουλεύουν τα προϊόντα της εταιρείας. Ανάμεσα σε αυτές είναι και οι εταιρείες: ΔΡΑΚΟΣ Μακρυγιάννη 10, Ρόδος 851 00 Τηλ.: 22410/29.350

ΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΥΡΟΣ ΤΗΝΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΩΣ ΡΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ... ΤΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Δ ωδεκάνησα - Κυκλάδες

ALUMIL

ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ Κ.& Μ. 6ο χλμ. Επαρχιακής Οδού, Πλατανάκι Κως 853 00 Τηλ.: 22420/30.236 ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ποταμοί, Κάλυμνος 852 00 Τηλ.: 22430/28.288

• Πολίτης Παναγιώτης, Ρόδος • Γορανίτης Παναγιώτης, Ρόδος • Μαστροκόλιας Μάκης, Κως > Μύκονος

> Σαντορίνη

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

187


αφιέρωμα

νησιά SPECIAL PRESENTATION

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δωδεκάνησα - Κυκλάδες

ΝΗΣΙΑΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΟΣ

Το νησί του Ομήρου & του ονείρου Η Ίος ή Νιος, όπως συνηθίζουν να αποκαλούν οι ντόπιοι το νησί τους, είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων. Βρίσκεται ανάμεσα στη Σαντορίνη, την Πάρο και τη Νάξο. Είναι ένα σχετικά μικρό νησί, που ξεχωρίζει για τις φυσικές καλλονές του. Προικισμένο με απέραντες χρυσαφένιες ακτές και «στολισμένο» με πανέμορφους κάτασπρους οικισμούς, εγγυάται σε κάθε επισκέπτη του αλησμόνητες διακοπές. Το ονειρεμένο αυτό νησί του Αιγαίου

ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η εταιρεία ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου. Με έδρα το νησί της Ίου η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη. Με την εμπειρία και την ενασχόλησή της με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες και λειτουργικές λύσεις. Η εταιρεία του κου Δράκου Αντώνιου εξυπηρετεί εκτός από την τοπική αγορά του νησιού της Ίου και άλλα νησιά όπως αυτά της Σίκινου και της Μήλου.

188

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

τα έχει όλα. Πλούσια ιστορία, που αποτυπώνεται στους αρχαιολογικούς χώρους της Ίου. Λάμψη και γοητεία, που πηγάζει από την αρχιτεκτονική των οικισμών του, που διατηρούν την κυκλαδίτικη παράδοση. Εναλλαγές τοπίων, που ξυπνούν το ρομαντισμό ή προκαλούν δέος με την αγριάδα τους. Και κυρίως, έχει ατελείωτες παραλίες. Αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του νησιού. Διαθέτει 86 χλμ. ακτογραμμής από τα οποία τα 32 χλμ. είναι αμμουδιές! Σε συνδυασμό με τα καθαρά κρυστάλλινα νερά του πελάγους, δημιουργούν έναν επίγειο παράδεισο. >>

Συνεργάτες Η εταιρεία ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ συνεργάζεται με τις βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ και ALUSET και τις εταιρείες ΡΟΔΙΤΗΣ, ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ και ΔΟΥΚΑΣ. Προβλήματα στην εργασία Σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κατασκευαστικά που δραστηριοποιούνται σε νησιά είναι με την πολεοδομία και την απαγόρευση που ισχύει για το αλουμίνιο στους παραδοσιακούς οικισμούς.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Η ενημέρωση της εταιρείας γίνεται από τα περιοδικά και τις εκθέσεις. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται για να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των νέων παιδιών για να ασχοληθούν με το επάγγελμα του κατασκευαστή. >>


Μύκονος

Η γραφικότητα συμβαδίζει με την ξέφρενη ανάπτυξη Η Μύκονος είναι ένα κυκλαδίτικο νησί του Αιγαίου Πελάγους που βρίσκεται μεταξύ των νησιών Τήνου, Σύρου, Πάρου και Νάξου. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Μύκονος ή Χώρα και βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού. Η Μύκονος πήρε το όνομά της από το Μύκονο, γιο του Άνιου, μυθικού βασιλιά της Δήλου, ο οποίος καταγόταν από τον Απόλλωνα και τη Ρόη. Η σημερινή ζωηρή τουριστική και κοσμική της κίνηση που την κρατά πάντα στο προσκήνιο, συγκρινόμενη θυμίζει αναπόφευκτα την κοσμοπολίτικη αρχαία Δήλο της περιόδου της εμπορικής της ακμής (ελληνιστική - ρωμαϊκή περίοδος).

ΑΝTANΑΚΛΑΣΗ REFLECTION ΜΗΤΡΟΠΙΑΣ Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Η Μύκονος είναι σταθερά, από τη δεκαετία του ’50 και μετά, ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά νησιά στη Μεσόγειο. Η Χώρα, όπως κοινά αποκαλείται η πόλη της Μυκόνου, εντυπωσιάζει και γοητεύει τον επισκέπτη της από την πρώτη στιγμή, χάρη στην ωραία θέση, την κλίμακα και την αρχιτεκτονική της. Στη σημερινή Μύκονο, η επανάληψη των μορφών της κυκλαδίτικης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και στα νεότερα κτίρια, εξασφαλίζει στην πόλη και την ενδοχώρα μια αίσθηση συνέχειας και αρμονίας. >>

Ενημέρωση για τις εξελίξεις Κατά κύριο λόγο η εταιρεία ενημερώνεται από τις εκθέσεις. Επίσης, πληροφόρηση για τις εξελίξεις του κλάδου έχει από τα περιοδικά και από τις εταιρείες που συνεργάζεται. Νέα γενιά Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά να ασχοληθεί και να μάθει αυτή τη δουλειά. >>

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1985 με έδρα της το Μαράθι της Μυκόνου και αντικείμενο το εμπόριο και την τοποθέτηση υαλοπινάκων και καθρεπτών. Διπλά θερμοηχομονωτικά τζάμια, μπιζουτέ σε ευθύγραμμα και καμπύλα γυαλιά, ροντέ καρέ από 3mm έως 38mm φόρμα και ευθύγραμμα, γυαλιά από 2mm έως και 19mm, λαμινέιτ γυαλιά, έπιπλα ή ράφια με κολλήσεις λάμπας UV, είναι τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά της Μυκόνου. Η εταιρεία αναλαμβάνει τοποθετήσεις σε οικίες και οικοδομές καθρεπτών και υαλοπινάκων. Συνεργάτες Συνεργάζεται με τις εταιρείες PAPSAFETY, ΑΛΦΑ GLASS, ΚΑΖΑΝΑΣ, ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ, ΡΟΜΒΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, INAL, ΨΑΡΡΗΣ, ΝΑΖΟΣ, ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΖΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, NOVACRYL, BΙOΝΤΡAK.

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

189


αφιέρωμα

νησιά SPECIAL PRESENTATION

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δωδεκάνησα - Κυκλάδες

ΝΗΣΙΑΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Σαντορίνη

Στη σκιά του Ηφαιστείου Το νησί Σαντορίνη ή Θήρα βρίσκεται στο νότιο Αιγαίο πέλαγος, στο νησιωτικό σύπλεγμα των Κυκλάδων, νότια της Ίου και δυτικά από την Ανάφη. Η έκταση της είναι 73 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σήμερα η Σαντορίνη είναι ένα από τα διασημότερα τουριστικά κέντρα του κόσμου. Είναι επίσης γνωστή για το νεότερο ηφαίστειο της Ελλάδας και από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης. Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα ήταν το 1950 και μελλοντικές εκρήξεις είναι σίγουρες.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Η εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ δραστηριοποιείται με επιτυχία στο νησί της Σαντορίνης. Εδώ και 27 χρόνια ασχολείται με την κατασκευή και εμπορία κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων. Ανάμεσα στα προϊόντα που η εταιρεία διαθέτει στην αγορά της Σαντορίνης είναι κουφώματα αλουμινίου, διπλά τζάμια, φυσαρμόνικες από γυαλί και αλουμίνιο, ρολά, κάγκελα αλουμινίου, αυλόπορτες.

190

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Η Σαντορίνη καθώς και τα νησιά Θηρασία και Ασπρονήσι είναι απομεινάρια του ηφαιστειογενούς νησιού Στρογγύλη. Η Μινωική έκρηξη που έγινε στο νησί αυτό το 1613 π.Χ. είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία αυτού που σήμερα ονομάζουμε καλδέρα της Σαντορίνης και την καταστροφή του προϊστορικού πολιτισμού του νησιού. Όλο το νησί είναι ένα αξιοθέατο. Οι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι (Ακρωτήρι, Αρχαία Θήρα) που μπορείτε να επισκεφθείτε, τα μουσεία, τα μοναστήρια, οι εκκλησίες, οι διατηρητέοι οικισμοί, το ηφαίστειο, όλα κομμάτια του παζλ που ενώνουν το χθες με το σήμερα και αποδεικνύουν το πόσο ξεχωριστό νησί είναι η Σαντορίνη. >>

Έδρα της εταιρείας είναι το Εμπόρειο Θήρας και το τηλέφωνο επικοινωνίας 22860/81484. Η δραστηριότητα της εταιρείας περιορίζεται στην τοπική αγορά λόγω της δύσκολης μετακίνησης στα άλλα νησιά του Αιγαίου. Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι η απαγόρευση της χρήσης κουφωμάτων αλουμινίου στο νησί. Συνεργάτες Προμηθευτές των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά η εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ είναι οι εταιρείες ΒΙΜΑΛ, ΔΟΥΚΑΣ, ΜΙΧΑΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ - ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ, PERLA PROFIL.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις Από τα κλαδικά περιοδικά, τις εκθέσεις και τις ημερίδες που διεξάγονται κάθε χρόνο η εταιρεία ενημερώνεται για τα νέα προϊόντα και οτιδήποτε συμβαίνει στο χώρο. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα; Ναι, αν και τα προβλήματα στις μετακινήσεις και η απαγόρευση της χρήσης αλουμινίου σε παραδοσιακούς οικισμούς εμποδίζουν μια επιχείρηση να κάνει άνοιγμα σε άλλες αγορές και αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες για τους νέους. >>


Σύρος

Η νύμφη του Αιγαίου Το αρχοντικό νησί των Κυκλάδων δεσπόζει στο κέντρο του νησιώτικου συμπλέγματος και γοητεύει τους επισκέπτες του με τις μοναδικές ομορφιές του. Η Σύρος ή Σύρα είναι νησί των Κυκλάδων και πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού και της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη.

ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Με έδρα την Ερμούπολη η εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ βρίσκεται εδώ

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΡΟΥ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Η εταιρεία του κου Βακόνδιου Νίκου δραστηριοποιείται στο νησί της Σύρου εδώ και 16 χρόνια με αντικείμενο την εμπορία εξαρτημάτων και πολλών άλλων υλικών για τον κλάδο της δόμησης. Η ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΡΟΥ με ποιοτικές

ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία του κου Τσαλκάνη Ευάγγελου βρίσκεται στο χώρο εδώ και τέσσερα χρόνια. Με έδρα το νησί της Σύρου και πιο συγκεκριμένα την πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων, την Ερμούπολη η εταιρεία αναλαμβάνει κατασκευές αλουμινίου, σιδήρου, PVC και inox. Ανάμεσα στις δημιουργίες της επιχείρησης του κου Τσαλκάνη είναι και γκαραζόπορτες, βιομηχανικές πόρτες,

Καθώς το πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι της Ερμούπολης, το οποίο υπήρξε το πρώτο εμπορικό λιμάνι της Ελλάδας, καταλαβαίνει γιατί όλοι την αποκαλούν «Αρχόντισσα». Η πρωτεύουσα του νησιού και του νομού Κυκλάδων είναι κτισμένη αμφιθεατρικά. Τα μεγαλόπρεπα νεοκλασικά κτίρια, τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά του περασμένου αιώνα, οι επιβλητικές εκκλησίες και οι παραδοσιακοί οικισμοί εικόνες που δεσπόζουν στη Σύρο. >>

και δέκα χρόνια στο χώρο των κατασκευών σιδήρου. Με την εμπειρία που έχει αποκτήσει με την ενασχόλησή με τις σιδηροκατασκευές, η εταιρεία σήμερα είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες και λειτουργικές λύσεις. Εκτός από το νησί της Σύρου η εταιρεία αναλαμβάνει δουλειές σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, την Αθήνα και αν χρειαστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Συνεργάτες Προμηθευτές της ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ είναι οι εταιρείες ALUMIL, ΠΡΟΜΕΤΑΛ, ΕΜ ΜΕΤΑΛ.

και ποικίλες λύσεις έχει κατορθώσει να καθιερωθεί στην αγορά της Σύρου.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Τα κλαδικά περιοδικά που κυκλοφορούν, οι εκθέσεις, οι ημερίδες και τα συνέδρια που πραγματοποιούνται στον ελλαδικό χώρο είναι τα μέσα ενημέρωσης της ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΡΟΥ για τα γεγονότα και τις εξελίξεις του κλάδου.

Συνεργάτες Προμηθευτές της εταιρείας είναι οι επιχειρήσεις ΔΟΥΚΑΣ και SITAL. Προβλήματα στην εργασία Ο έντονος και σε πολλές περιπτώσεις αθέμιτος ανταγωνισμός από τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την εταιρεία.

κάγκελα, σήτες κ.λπ. Ποιοτικές κατασκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή αντοχή και την λειτουργικότητά τους.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Η ενημέρωση της εταιρείας γίνεται από τα περιοδικά και από τις εκθέσεις. >>

Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Ναι, οι νέοι επιλέγουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του κατασκευαστή αλουμινίου. >> ενημερωτικού υλικού. Είναι από τα θέματα που απασχολούν την επιχείρηση. Επίσης ο κ. Τσαλκάνης αναφέρθηκε και στην έλλειψη εκπαίδευμένου προσωπικού.

Συνεργάτες Προμηθευτές της εταιρείας ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ είναι γνωστές εταιρείες του χώρου όπως η ΕΤΕΜ, η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ, ALUMINCO, κ.α.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Η ενημέρωση της εταιρείας γίνεται από τα περιοδικά που κυκλοφορούν και από τις εκθέσεις που επισκέπτεται ο κ. Τσαλκάνης.

Προβλήματα στην εργασία Τα προβλήματα στις μεταφορές, μη σταθερές ημερομηνίες στις παραδόσεις των υλικών και η έλλειψη διαφημηστικού και

Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Όχι, τα νέα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. >> profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

191


αφιέρωμα

νησιά SPECIAL PRESENTATION

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δωδεκάνησα - Κυκλάδες

ΝΗΣΙΑΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Τήνος

Το νησί της Μεγαλόχαρης Η Τήνος είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων (Έκταση 194 τ. χμ.) μετά την Άνδρο, τη Νάξο και την Πάρο. Έχει 8.574 κατοίκους (απογραφή 2001) μοιρασμένους σε 62 οικισμούς. Ανήκει στις βόρειες Κυκλάδες και βρίσκεται νοτιοανατολικά της Άνδρου και βορειοδυτικά της Μυκόνου.

TEXNALCO ΡΗΓΟΣ & ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η εταιρεία TEXNALCO ιδρύθηκε το 1975 από τους κους Ρήγο και Βιδάλη. Με 33 χρόνια παρουσίας στο χώρο η εταιρεία αναλαμβάνει κατασκευές αλουμινίου, PVC και ξύλου παντός τύπου. Η επιτυχημένη και συνεχώς ανοδική πορεία της εταιρείας, οφείλεται κυρίως στην άριστη ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

192

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Η απόσταση από την Άνδρο είναι μόλις (στο σημείο που ονομάζεται Στενό) 1/2 μίλι ενώ η κοντινότερη απόσταση από τις ακτές της Μυκόνου απέχουν περίπου 5 μίλια και 9 μίλια από λιμάνι σε λιμάνι. Νοτιοδυτικά του νησιού και σε απόσταση 12 μιλίων βρίσκεται η Σύρος. >>

Η TEXNALCO κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της Τήνου και η δραστηριότητά της έχει επεκταθεί και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως τη Μύκονο και την Άνδρο. Συνεργάτες Η εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες του κλάδου όπως είναι η SCHÜCO, η ΜΑΡΤΙΝΟΣ, η FINSTRAL, η VEKA και η εταιρεία ΤΣΙΓΚΑ. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Κατά κύριο λόγο η εταιρεία ενημερώνεται από τα περιοδικά αλλά και τις εκθέσεις, τις ημερίδες και τα Συνέδρια που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς.

Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή αλουμινίου; Όχι, ελάχιστοι είναι αυτοί που επιλέγουν να γίνουν κατασκευαστές αλουμινίου. Μια επιλογή που τις περισσότερες φορές είναι και λύση ανάγκης. >>


Κάλυμνος Το νησί των σφουγγαράδων

Η Κάλυμνος, είναι το τέταρτο σε έκταση νησί των Δωδεκανήσων με μήκος ακτών 104,588 τ.χ. Απέχει 183 ν.μ. από τον Πειραιά και 14 ν.μ. από τα Τουρκικά παράλια. Πολλοί δύτες που βουτούν εκεί για σφουγγάρια, βεβαιώνουν ότι μέσα στο βυθό του Διαύλου διακρίνουν παλιά κτίσματα, γεγονός που δείχνει ότι κάποτε Κάλυμνος και Λέρος ήταν μια ενωμένη νήσος. Γνωστή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όχι μόνο για τα περίφημα σφουγγάρια της, αλλά και για τα βουνά της. Ορεινό νησί με βουνά γεμάτα αρωματικά βότανα όπως θυμάρι, ρίγανη, θρίμπη και άλλα.

ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΙΚΗΤΑΣ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ Η επιχείρηση του κου Νικήτα Μουζουράκη, βρίσκεται στα Βασιλικά Καλύμνου του Νομού Δωδεκανήσου. Ο κ. Μουζουράκης ξεκίνησε τη δραστηριότητά του γύρω στο 1970 κατασκευάζοντας χειροποίητα κάγκελα και κουφώματα σιδήρου. Επίσης έκανε και τοποθετήσεις σε ρολά και γκαραζόπορτες. Δειλά - δειλά γύρω στο 1992 άρχισε να ασχολείται και με κατασκευές αλουμινίου. Το 1997 το τμήμα αλουμινίου ανέλαβε ο υιός Μουζουράκης Γιώργος. Η εταιρεία δημιουργεί κατασκευές παντός είδους κουφωμάτων, ενώ αναλαμβάνει και τις τοποθετήσεις ρολών και καγκέλων αλουμινίου. Το 2003 ξεκινά και την κατασκευή και τοποθέτηση PVC κουφωμάτων της εταιρείας VEKA. Η επιχείρηση είναι καθαρά οικογενειακή και μαζί με τους ιδιοκτήτες απασχολεί 8 άτομα. Οι ώρες λειτουργίας της είναι 9 μ.μ. - 19μ.μ. με ένα διάλειμμα το μεσημέρι. Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει επεκταθεί και

Στην Κάλυμνο μπορεί κανείς να απολαύσει αξέχαστες στιγμές πεζοπορία ή -αν αντέχειαναρρίχησης μέσα στη χαλαρή και ειρηνική ατμόσφαιρα του νησιού. Όμορφα τοπία, γαλάζια διάφανα νερά φιλόξενοι κάτοικοι και ορειβάτες από όλο τον κόσμο που συρρέουν για να απολαύσουν την αναρρίχηση σε βουνά με σταλαγμίτες, αρνητικά και στέγες συνθέτουν το προφίλ της Καλύμνου. >>

στα γύρω νησιά της Καλύμνου. Ο κ. Νικήτας Μουζουράκης με πολύ μεράκι στις σιδηροκατασκευές και ο γιος του Γιώργος με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι η εγγύηση για τον κάθε πελάτη που θέλει ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα. Συνεργάτες Η συνεργασία της εταιρείας ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΙΚΗΤΑΣ με τους προμηθευτές της είναι άψογη. Η εταιρεία συνεργάζεται με της εταιρείες ΔΟΥΚΑΣ, ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ, ALUMINCO, PANEL PRESS, GIESSE, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, WÜRTH, BIMEΞ.

έντονο πρόβλημα με τη μόνιμη υγρασία. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Από τα περιοδικά και τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο για τις εξελίξεις του κλάδου. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά, το κακό όμως είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες της κατασκευής και τοποθέτησης με αποτέλεσμα, οι πελάτες να αμφισβητούν τη στεγανότητα και τη καλή λειτουργία του αλουμινίου. >>

Προβλήματα στην εργασία Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ο έντονος ανταγωνισμός και η έλλειψη κατοχύρωσης του επαγγέλματος. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την έναρξη του επαγγέλματος. Επίσης σε ό,τι αφορά το αλουμίνιο ως υλικό, υπάρχει ένα

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

193


αφιέρωμα

νησιά SPECIAL PRESENTATION

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δωδεκάνησα - Κυκλάδες

ΝΗΣΙΑΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Κάρπαθος

Το νησί με τις μεγάλες αντιθέσεις Η Κάρπαθος , το δεύτερο σε έκταση νησί της Δωδεκανήσου μετά τη Ρόδο (301 τ.χ. είναι ένα από τα πιο απομακρυσμένα αλλά και όμορφα ελληνικά νησιά.. Το κεντρικό και βόρειο τμήμα της είναι ορεινό με πυκνά δάση και γραφικά χωριουδάκια, ενώ το νότιο καλύπτεται από εύφορες πεδιάδες με πλούσιες πηγές, αμμουδιές και κρυφούς παραδεισένιους κόλπους.

ΒΑΣΗΛΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με αντικείμενο τις κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου η εταιρεία των κων Βασηλαράκη Ηλία και Κωστάκη Νικόλαου δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 1974 στην περιοχή της Καρπάθου. Η εταιρεία βρίσκεται στη Β΄ ζώνη Καρπάθου και αναλαμβάνει την κατασκευή πορτών, παραθύρων, βιτρινών, αιθρίων και καγκέλων, ακολουθώντας συνειδητά εδώ και 34 χρόνια μια πορεία ποιότητας.

194

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

H Κάρπαθος ή Πηγάδια πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι του νησιού, ταυτίζεται με το αρχαίο λιμάνι Ποτίδαιο ή Ποσείδιο. Στην είσοδο του λιμανιού υψώνεται ο βράχος με τα λείψανα της ακρόπολης. Ερημωμένη σχεδόν από τα κύματα μετανάστευσης των Καρπαθίων (κυρίως στην Αμερική), διατηρεί ακόμα μία ισχυρή παράδοση και διαφυλάσσει την πλούσια ιστορία της. Το νησί αποτελεί πλούσιο βιότοπο και για αυτόν το λόγο διαθέτει προστατευμένες περιοχές. Η Κάρπαθος συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα αφήνοντας έτσι τις καλύτερες εντυπώσεις στον επισκέπτη. >>

Τα προϊόντα που δημιουργεί η εταιρεία προορίζονται κυρίως για την τοπική αγορά του νησιού και σπάνια για άλλα κοντινά νησιά. Επίσης εκτός από τις κατασκευές αλουμινίου αναλαμβάνει και κατασκευές σιδήρου όπως καγκελόπορτες και κάγκελα. Η επιχείρηση λειτουργεί καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 4:30 μ.μ. Συνεργάτες Συνεργάζεται με τον Όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, την ALCO, την εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ και επίσης την ALUMINCO (κάγκελα). Η επιχείρηση των κων Βασηλαράκη Ηλία και Κωστάκη Νικόλαου δουλεύει στα ανοιγόμενα την σειρά 2300 της ΕΤΕΜ και στα συρόμενα τη σειρά ALOUSYSTEM 100.

Προβλήματα στην εργασία Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρεία και γενικότερα οι κατασκευαστές των νησιών είναι η απαγόρευση που ισχύει για την χρήση του αλουμινίου στους παραδοσιακούς οικισμούς. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Οι άνθρωποι της επιχείρησης ενημερώνονται από τα Περιοδικά και τις εκθέσεις του κλάδου. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Οι κύριοι Βασηλαράκης Ηλίας και Κωστάκης Νικόλαος πιστεύουν ότι τα νέα παιδιά σήμερα δύσκολα ακολουθούν αυτή τη δουλειά και ότι υπάρχει πρόβλημα στην συνέχεια του επαγγέλματος. >>


Κως

Το νησί του Ιπποκράτη Έχει πληθυσμό 30.947 κατοίκους (απογραφή 2001) και είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου σε έκταση, μετά τη Ρόδο και την Κάρπαθο και το δεύτερο σε πληθυσμό μετά τη Ρόδο. Η επιφάνεια του νησιού είναι 295 τετραγωνικά χιλιόμετρα με μια ακτή 112 χλμ.

Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Με έδρα της το 4ο χλμ. Επαρχιακής Οδού στη Κω, η εταιρεία έχει ως αντικείμενο τις κατασκευές PVC και αλουμινίου. από το 1969 αναλαμβάνει κατασκευές υαλοπετασμάτων, πορτών και παραθύρων δημιουργώντας σημαντικά έργα στο νησί της Κω. Επίσης εμπορεύεται κουφώματα PVC και αλουμινίου. Στόχος της εταιρείας είναι να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με άμεσα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Κως, όπου είναι και το κύριο λιμάνι του νησιού. Απέχει από τον Πειραιά 200 ναυτικά μίλια. Στην πόλη της Κω η σύζευξη πολιτισμών και ιστορικών εποχών που καθόρισε την εξέλιξη του νησιού είναι ευδιάκριτη στις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις...

Η σύγχρονη πόλη χτίστηκε με ιταλική αρχιτεκτονική μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1933 και εναρμονίζεται με τα αρχαιοελληνικά, βυζαντινά και βενετσιάνικα ερείπια. Η πόλη είναι πολύ όμορφη με μεγάλους δρόμους, γεμάτη με πλατείες και πολλές δεντροστοιχίες. >>

Συνεργάτες Η επιχείρηση του κου Αντωνίου είναι αντιπρόσωπος στην Κω της εταιρείας BILDUS, που διαθέτει έτοιμο κούφωμα όπως και της εταιρείας ALTIA (κάγκελα).

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Τα κλαδικά περιοδικά και οι εκθέσεις αποτελούν μέσο για την πληροφόρηση της εταιρείας για τα γεγονότα και τις εξελίξεις στο χώρο.

Προβλήματα στην εργασία Το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρεία είναι η μεταφορά κυρίως των εμπορευμάτων.

Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Όχι, οι νέοι δεν επιλέγουν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Στην αγορά προτιμείται κυρίως το έτοιμο προς τοποθέτηση κούφωμα. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

195


αφιέρωμα

νησιά SPECIAL PRESENTATION

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δωδεκάνησα - Κυκλάδες

ΝΗΣΙΑΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΒΕΡΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Στο όμορφο νησί της Δωδεκανήσου, στη γραφική Κω δραστηριοποιείται ο κ. Βερούτας Νικόλαος, ο οποίος διατηρεί μια αξιόλογη κατασκευαστική εταιρεία με 10 άτομα εργατικό δυναμικό. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή και την εμπορία κουφωμάτων αλουμινίου - σιδήρου και υαλοπινάκων και βρίσκεται στην περιοχή Λινοπότι – Δικαίου στη Κω.

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ Η εταιρεία του κου ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ βρίσκεται στο χώρο εδώ και πέντε χρόνια με αντικείμενο τις κατασκευές αλουμινίου, σιδήρου και inox. Φιλοσοφία της εταιρείας η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη με κατασκευές υψηλής ποιότητας και άριστης αντοχής. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται και εκτός του νησιού της Κω.

196

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Η πορεία του κου Βερούτα στο χώρο των σιδηροκατασκευών ξεκινά το 1974 ως υπάλληλος σε εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Δέκα χρόνια αργότερα (1984) έχοντας αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία ο κ. Βερούτας αποφασίζει να ανοίξει το δικό του κατασκευαστικό. Οι σειρές που δουλεύει η εταιρεία είναι της εταιρείας ALUMINCO. Επίσης η εταιρεία προμηθεύεται προϊόντα από την εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ. Ο ανταγωνισμός στο χώρο όπως δηλώνει ο κ. Βερούτας είναι μεγάλος αλλά η μακρόχρονη πορεία του στο χώρο τον έχει κάνει να συνεχίζει ακάθεκτος και αλώβητος.

Οι δραστηριότητες της επιχείρησής του επεκτείνονται και σε γειτονικά νησιά όπως στην Κάλυμνο, στη Σύμη, στη Νίσυρο και σε πολλά άλλα. Τα έργα του εκτός από ιδιωτικές κατασκευές κοσμούν επίσης μερικές από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νησιού όπως και δημόσια κτίρια, επίσης συνεργάζεται και με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες.

Συνεργάτες Συνεργάτες - προμηθευτές της εταιρείας είναι οι επιχειρήσεις EURODOMICA, ΔΟΥΚΑΣ, ΚΑΣΑΜΠΑΛΑΚΟΣ και ALTIA.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Μέσω των περιοδικών και των εκθέσεων του κλάδου ενημερώνεται για τα δρώμενα και τις εξελίξεις ο κ. ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. >>

Προβλήματα στο χώρο της εργασίας Τα προβλήματα είναι αρκετά με κυριότερο τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις χαμηλές τιμές στα κουφώματα PVC.

Ενημέρωση Περιοδικά, εκθέσεις και Συνέδρια αποτελούν την πηγή ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου και για τον κο Βερούτα. >>


Ρόδος

Το νησί των Ιπποτών Η Ρόδος, με έκταση 1410 τ.χλμ., είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και το τέταρτο σε έκταση νησί του Αιγαίου. Γενικότερα, είναι και το τέταρτο σε έκταση νησί της Ελλάδας. Βρίσκεται περίπου 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τουρκίας και έχει πληθυσμό 55.086 κατοίκων (απογραφή 2001).

ALTOC

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Η εταιρεία ALTOC Τοκμακίδης Γεώργιος ιδρύθηκε το 2005 στην περιοχή Ασγούρου της Ρόδου (οδός Α. Παπαναστασίου) και λειτουργεί καθημερινά εκτός Κυριακής από τις οκτώ το πρωί έως τις δέκα το βράδυ. Ο κος Τοκμακίδης, έχοντας εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου - καθώς στο παρελθόν

Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα του νησιού η πόλη της Ρόδου με πληθυσμό 53.709 κατοίκους. Επίσης είναι πρωτεύουσα του Νομού Δωδεκανήσων. >>

διατηρούσε ιδιόκτητο εργοστάσιο κατασκευής κουφωμάτων στην Αυστρία έχει ως πρωταρχικό στόχο τις ποιοτικές κατασκευές απαράμιλλης αισθητικής. Επιπλέον, ο σεβασμός στον πελάτη και τις ανάγκες του είναι μια από τις βασικές αρετές τόσο του ιδιοκτήτη όσο και των εργαζομένων. Στην ALTOC ικανοποιούνται οι ανάγκες για κάθε τύπο κουφώματος και παρέχονται κατασκευαστικές λύσεις όσο δύσκολο κι αν αυτό φαίνεται για κάποιες περιπτώσεις. Εκτός από την κατασκευή και την τοποθέτηση κουφωμάτων, η εταιρεία αναλαμβάνει την αντικατάσταση παλιών

κουφωμάτων και την τοποθέτηση ρολών και αντικωνωπικών συστημάτων. Ακόμη, η ALTOC δραστηριοποιείται και στο χώρο των μεταλλικών (κάγκελα) αλλά και των ειδικών κατασκευών (αίθριο, υαλοπέτασμα, wv). Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στα συστήματα περιμετρικής ασφάλισης και αντιδιαρρηκτικής προστασίας elvial multilock systems, τα οποία έχουν κυριολεκτικά κατακλύσει την αγορά της Ρόδου. Προκειμένου τα κουφώματα να ανταποκρίνονται στα υψηλά standards που έχει θέσει η διεύθυνση της εταιρείας για όλα της τα έργα, η αγορά ενός πριονιού 400, μιας γωνιάστρας και ενός παντογράφου ήταν ζωτικής ανάγκης. Ακόμη και αυτά όμως γρήγορα αντικαταστήθηκαν με πιο εξελιγμένο εξοπλισμό που αποτελείται από πριόνι 550 emmegi και μια ηλεκτρονική γωνιάστρα Alvit. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

197


αφιέρωμα

νησιά SPECIAL PRESENTATION

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δω δεκάνησα - Κυκλάδ ε ς

ΝΗΣΙΑΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ALUSTYL ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Με έδρα το Γεννάδι της Ρόδου η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1980 στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, πορτών, παραθύρων, καγκέλων και υαλοπετασμάτων. Με 27ετή πείρα και εμπειρία αναλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, πάνελ, κατασκευών inox, πορτών ασφαλείας, ρολών αλουμινίου, καγκέλων αλουμινίου και σιδήρου, γκαραζοπορτών, υαλοπετασμάτων, σιδηροκατασκευών, εσωτερικών πορτών, ξύλινων πατωμάτων,

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΓΝΩΣΗ Από το 1979 η επιχείρηση του κου Γιώργου Πολίτη ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι στο χώρο του αλουμινίου. Χάρη στην πολυετή παρουσία της στο χώρο και στη γνώση και την εξειδίκευση του ιδιοκτήτη της η εταιρεία είναι σε θέση να φέρει σε πέρας κάθε κατασκευή.

198

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

τεντών, επίπλων κήπου κ.λπ. ,Χάρη στην πολυετή εμπειρία και γνώση που έχει αποκτήσει από την ενασχόλησή της με αυτό το αντικείμενο είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε κάθε κατασκευαστική απαίτηση και να δημιουργεί ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 7:30 έως τις 3:00. Συνεργάτες Προμηθευτές της εταιρείας είναι οι εταιρείες EXALCO, ETEM, ALUMINCO, ALUMIL, ΑΓΓΕΛΑΚΑΡΗΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ - ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Π. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΚΑΝΤΙΜΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦ. Προβλήματα στην εργασία Η εταιρεία ALUSTYL έθιξε μια σημαντική παράμετρο, αυτή της έλλειψης τεχνικού εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και χρήζει αντιμετώπισης και επίλυσης από αρμόδιους φορείς με τη δημιουργία σχολών ή τη διεξαγωγή τεχνικών ημερίδων. Επίσης ο κ. Παπασάββας ζήτησε από τους εμπόρους να δείχνουν περισσότερο

Πόρτες και παράθυρα, ανοιγόμενα και συρόμενα, σήτες, ρολά αλουμινίου με μοτέρ ή ιμάντα, κάγκελα αλουμινίου ή inox είναι μερικές από τις κατασκευές της ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Αρχάγγελο και η δραστηριότητά της επεκτείνεται σε όλο το νησί της Ρόδου. Συνεργάτες Η εταιρεία προμηθεύεται προϊόντα από την ALUMINCO. Προβλήματα στην εργασία Σημαντικό πρόβλημα ο κ. Πολίτης θεωρεί την εμπορευματοποίηση της τέχνης,

ενδιαφέρον προς τους κατασκευαστές. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Κλαδικά περιοδικά και εκθέσεις αποτελούν τα μέσα ενημέρωσης της εταιρείας ALUSTYL - ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Τα νέα παιδιά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την κατασκευή κουφωμάτων, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν σχολές πάνω σ’ αυτό τον κλάδο, που να τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις. >>

που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μη σωστών εργασιών που κάνουν τον κόσμο να χάνει την εμπιστοσύνη του προς το αλουμίνιο. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Από τα κλαδικά περιοδικά που κυκλοφορούν και τις εκθέσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Το ενδιαφέρον των νέων του νησιού για το επάγγελμα είναι μικρό. Οι νέοι επιλέγουν να ασχοληθούν με τουριστικά επαγγέλματα. >>


ROAL

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ Μια από τις πρώτες εταιρείες πανελλαδικά με ISO 9001:2000 και μέλος του ΣΕΚΑ (Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου), η εταιρεία ROAL του κου Αναστασάκη Κωνσταντίνου δραστηριοποιείται στην περιοχή Κανδύλη της Ρόδου από το 1967 με αντικείμενο την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου. Με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο και εφοδιασμένη με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να υλοποιήσει κάθε είδους κατασκευή. Η πολύχρονη πείρα, η τεχνογνωσία, η συνέπεια, η ποιότητα αποτελούν στοιχεία που έχουν καθιερώσει την εταιρεία στην αγορά, αυτό άλλωστε το αποδεικνύουν και πολλαπλοί πελάτες της που την εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Η ROAL επεκτείνει τις κτιριακές της εγκαταστάσεις σε 4.000 τ.μ., προσθέτοντας στις ήδη υπάρχουσες νέες εγκαταστάσεις 2.000 τ.μ. Εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα μηχανήματα από τον οίκο

ΠΟΛΙΤΗΣ Π. & ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Π. Εμπόριο Σιδήρου Αλουμινίου

ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Με έδρα την περιοχή Τσαΐρι Σγουρού στη Ρόδο η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2000 με αντικείμενο την εμπορία αλουμινίου και σιδήρου. Το 2008 μετά την αγορά μηχανημάτων στραντζα, ψαλίδι, παντογράφου, η δραστηριότητα της

EMMEGI και έχοντας την υποστήριξη της εταιρείας ΓΕΜΑ που εκπροσωπεί την ιταλική εταιρεία μηχανημάτων EMMEGI στην Ελλάδα, είναι έτοιμη να καλύψει τις ανάγκες κάθε αρχιτεκτονικών απαιτήσεων. Υαλοστάσια, υαλοπετάσματα, αίθρια, σύγχρονα κουφώ-ματα με περιμετρικό κλείσιμο, επάλληλα, φυσαρμόνικες, ETALBOND, η εταιρεία είναι σε θέση να δημιουργήσει κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου, σιδήρου και PVC.

Δωδεκανήσου και επιλεκτικά σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις εταιρείες DOMAL, WICONA, TECHNAL, EUROTECHNICA και DUROPLAST. Ενημέρωση Ο κ. Αναστασάκης Κωνσταντίνος ενημερώνεται για τις εξελίξεις του κλάδου από τα περιοδικά, τις εκθέσεις και τα Συνέδρια που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς στην Ελλάδα. >>

Συνεργάτες Η δραστηριότητα της εταιρείας ROAL επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της

εταιρείας επεκτείνεται και στην μορφοποίηση του σιδήρου. Η εταιρεία δραστηριοποιήται με επιτυχία στην τοπική αγορά διαθέτοντας αξιόπιστες λύσεις από μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Συνεργάτες Η εταιρεία ΠΟΛΙΤΗΣ Π & ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Π προμηθεύεται προϊόντα υψηλής ποιότητας που αφορούν όλες τις δραστηριότητές της από όλες σχεδόν τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Ανάμεσα στους συνεργάτες της είναι οι εταιρείες: ALUMIL, ANALKO, GS, ALDO, ALUMINCO, ΕΛΒΙΔΟ, ALIRAC, ΛΥΡΙΤΗΣ ROLSAR, ΒΙΠΑΝΕΛ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, ACCESS, ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ALUCOM, INTERNO, ΑΛΟΥΣΥΣ κ.α.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που τους βοηθούν να ενημερώνονται για ό,τι συμβαίνει στον κλάδο. Διαβάζουν τα κλαδικά περιοδικά και συμμετέχουν σε εκθέσεις, ημερίδες και Συνέδρια που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς σε όλη την Ελλάδα. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Το συγκεκριμένο επάγγελμα πλέον δεν είναι από αυτά που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι νέοι. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

199


αφιέρωμα

νησιά SPECIAL PRESENTATION

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δω δεκάνησα - Κυκλάδ ε ς

ΝΗΣΙΑΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η πολυετής πείρα της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ στην κατασκευή κουφωμάτων και η άριστη ποιότητα των προϊόντων της δίνουν σημαντική θέση στην αγορά τόσο της Ρόδου όσο και όλης της Δωδεκανήσου. Με έδρα την οδό Λονδίνου 33 στην πόλη της Ρόδου η εταιρεία αναλαμβάνει κατασκευές αλουμινίου, σιδήρου και PVC. Με 30ετή εμπειρία και γνώση η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση ρολών ασφαλείας κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελων και σύνθετων πάνελ.

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η εταιρεία ιδρύθηκε με αντικείμενο την εμπορία σιδήρου και αλουμινίου στις αρχές του 1980 από τους Πολίτη Απόστολο και Παπαελευθερίου Απόστολο. Η έδρα της αρχικά ήταν στη βιομηχανική περιοχή της πόλης της Ρόδου. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 η εταιρεία απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 850 τ.μ. στην περιοχή Ασγουρού, στα περίχωρα της πόλης της Ρόδου.

200

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Συνεργάτες Η εταιρεία προμηθεύεται προϊόντα υψηλής ποιότητας από τις εταιρείες ALUMINCO, ETEM, ALUMIL και EUROPA. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Η επιχείρηση χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που τη βοηθούν να ενημερώνεται για ό,τι συμβαίνει στον κλάδο. Ο κ. Γιάννης Πατούνας διαβάζει τα κλαδικά περιοδικά, επισκέπτεται τις εκθέσεις και συμμετέχει σε ημερίδες και Συνέδρια που διεξάγονται κατά καιρούς σε όλη την Ελλάδα. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Σήμερα τα νέα παιδιά δεν επιλέγουν να ασχοληθούν με την κατασκευή κουφωμάτων. >>

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ιδρύει την θυγατρική Α. ΠΟΛΙΤΗΣ με τα ίδια αντικείμενα πώλησης. Σήμερα οι εταιρείες ασχολούνται με την πώληση του αλουμινίου και του σιδήρου και όλων των συναφών ειδών. Επίσης διαθέτουν στην αγορά του νησιού της Ρόδου και άλλα προϊόντα όπως λαμαρίνες στέγης και κάγκελα αλουμινίου. Συνεργάτες Η εταιρεία συνεργάζεται με εταιρείες του κέντρου αλλά και της επαρχίας. Ανάμεσα στις εταιρείες είναι και η EXALCO, η ALCO, ALUMIL, η HYDRO, η ALUMINCO, η MACRAIL, ΠΡΟΜΕΤΑΛ.

Προβλήματα στην εργασία H κακή ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού τόσο με την ενδοχώρα όσο και με τα άλλα νησιά δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Η ενημέρωση της εταιρείας γίνεται από τα περιοδικά και από τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται κατά καιρούς. >>


ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΤΟΧΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η εταιρεία ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου, σιδήρου και λαμαρίνας από το 1982, στην περιοχή της Ρόδου αλλά και γενικότερα σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Η βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών του κου Σάκκαρη Φίλιππα δημιουργεί κατασκευές που μπορούν να πλαισιώσουν ένα διαμέρισμα έως και ένα ξενοδοχείο. Κατασκευάζει ρολά καταστημάτων και σπιτιών, κουφώματα όλων των τύπων και κάγκελα από χυτό αλουμίνιο και σίδηρο, κατασκευές ψηλής ποιότητας και αντοχής που έχουν ως στόχο την άμεση ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Η έδρα της εταιρείας είναι στην οδό Κων. Υδραίου 34 στην πόλη της Ρόδου. Συνεργάτες Η εταιρεία προμηθεύεται υλικό από τις εταιρείες KATSIANOS (γκαραζόπορτες), ALTIA, ALU CENTER, ARTRAIL (κιγκλιδώματα αλουμινίου), INOXAL SYSTEMS (πόρτες - παράθυρα).

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ

ΜΕ ΕΦΟΔΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ βρίσκεται στο χώρο εδώ και 22 χρόνια με αντικείμενο τις κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου. Με έδρα της το νησί των Ιπποτών, τη Ρόδο και με εφόδια την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι σε θέση να υλοποιήσει απλές αλλά και σύνθετες κατασκευές από

Προβλήματα στην εργασία Ο έντονος και σε πολλές περιπτώσεις αθέμιτος ανταγωνισμός από επιχειρήσεις του κλάδου είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την εταιρεία. Η Ρόδος είναι μια μικρή αγορά και οι κατασκευαστές είναι πάρα πολλοί. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Περιοδικά, εκθέσεις και ημερίδες αποτελούν τα μέσα ενημέρωσης της εταιρείας για τις νέες τάσεις και εξελίξεις του κλάδου. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το επάγγελμα του κατασκευαστή; Ναι, στην περιοχή της Ρόδου υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τους νέους που επιλέγουν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. >>

αλουμίνιο και σίδηρο. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει δουλειές και σε άλλα νησιά κοντινά της Ρόδου. Συνεργάτες Προμηθευτές των προϊόντων είναι οι εταιρείες EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ALUMINCO και ΠΡΟΜΕΤΑΛ. Προβλήματα στην εργασία Η έλλειψη τεχνιτών, έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να επιλυθεί με τη δημιουργία μιας σχολής.

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Από τα κλαδικά περιοδικά, τις εκθέσεις και τα τοπικά συνέδρια που διεξάγονται κατά καιρούς αντλεί η εταιρεία πληροφορίες για τα νέα προϊόντα και οτιδήποτε συμβαίνει στον χώρο. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Οι νέοι δεν επιλέγουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του κατασκευαστή αλουμινίου. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

201


αφιέρωμα

νησιά SPECIAL PRESENTATION

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Δω δεκάνησα - Κυκλάδ ε ς

ΝΗΣΙΑΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η εταιρεία του κου Κοσμά Σπυρίδωνα δραστηριοποιείται στην πόλη της Ρόδου εδώ και 29 χρόνια με αντικείμενο τις κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου. Από το 1979 με εφόδια την τεχνογνωσία και

ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η εταιρεία ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ δραστηριοποιείται εδώ και 23 χρόνια στο νησί της Ρόδου στις κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου. Με πολυετή παρουσία στο

EURAL ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με πολυετή, επιτυχή και αποτελεσματική παρουσία στο χώρο η εταιρεία EURAL - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αναλαμβάνει κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου σε όλο το νησί της Ρόδου.

202

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

την εμπειρία δημιουργεί παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου. Δημιουργίες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη λειτουργικότητά τους και εξασφαλίζουν ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα. Η δραστηριότητα της εταιρείας εκτός από το νησί της Ρόδου επεκτείνεται και στην Κάρπαθο. Συνεργάτες Προμηθευτές της εταιρείας είναι οι επιχειρήσεις ALUMIL, GIESSE, ALUMINCO, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, GU, DOMUS, ALDO,

ALUSET, BIOPANEL και POWER LOCK. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Τα κλαδικά περιοδικά αποτελούν τα μέσα ενημέρωσης της εταιρείας του κου Κοσμά Σπυρίδωνα για τις εξελίξεις του κλάδου. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Τα νέα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την κατασκευή κουφωμάτων. >>

χώρο η εταιρεία διαθέτει πολύ μεγάλη εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία και είναι σε θέση να ικανοποιήσει κάθε κατασκευαστική ανάγκη.

Από τις εκθέσεις που επισκέπτεται κάθε χρόνο ενημερώνεται ο κ. ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για τα δρώμενα και τις εξελίξεις του κλάδου.

Συνεργάτες Η εταιρεία του κου ΒΑΡΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ προμηθεύεται προϊόντα από τις εταιρείες PLUS ONE, ROLLAX, ΑLSYK, ΠΙΚΡΑΚΗΣ, FORSA PRESS, ALTECH. Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου

Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή; Δυστυχώς, οι νέοι σήμερα δεν ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Δεν το επιλέγουν γιατί δεν είναι αναγνωρισμένο και λόγω της έλλειψης σχολής. >>

Εδώ και 18 χρόνια δημιουργεί κατασκευές σε κατοικίες και ξενοδοχεία φροντίζοντας πάντα να διασφαλίζει την άριστη ποιότητα, την μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τη λειτουργικότητα του τελικού προϊόντος.

PVC από την Τουρκία είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα στο χώρο.

Συνεργάτες Προμηθευτές των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά της Ρόδου η εταιρεία είναι οι εταιρείες ΕΤΕΜ, PLUS ONE και ROLKA. Προβλήματα στην εργασία Ο μεγάλος ανταγωνισμός, οι χαμηλές τιμές, το έτοιμο κούφωμα και η εισαγωγή

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου Η ενημέρωση για τις εξελίξεις γίνεται κυρίως από τα περιοδικά του κλάδου τις εκθέσεις αι τις ημερίδες. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή αλουμινίου; Μικρό είναι το ποσοστό των νέων που ενδιαφέρεται να ασκήσει το επάγγελμα του κατασκευαστή αλουμινίου. >>


VEKA KATAX.

16/2/2008

10:24 πµ

Page 1


204>207

παρουσίαση προϊόντων PRODUCTS PRESENTATION

ALIRAC

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Η ALIRAC διαγράφει μία αξιόλογη και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στο χώρο των μηχανημάτων, των αυτοματισμών, των γκαραζοπορτών και των εξαρτημάτων. Με προτάσεις υψηλής τεχνολογικής αιχμής η εταιρεία φροντίζει πάντα να παρέχει ποιοτικές και λειτουργικές λύσεις για κάθε κατασκευαστική απαίτηση.

ΚΩΔ. 2

ΚΩΔ. 4

ΚΩΔ. 22 μικρό

Με τη διάθεση προϊόντων που φέρουν την υπογραφή γνωστών εταιρειών, η ALIRAC προχωρά δυναμικά και εξελίσσεται διευρύνοντας τα παρεχόμενα είδη και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες της. Σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

ΚΩΔ. 22

μικρό 21-41

ΚΩΔ. 24

ΚΩΔ. 22 μεσαίο - 22 μεγάλο

ΚΩΔ. 24 μικρό

ΚΩΔ. 24 μεσαίο - 24 μεγάλο

ΚΩΔ. 2 μικρό

ΚΩΔ. 2C μεσαίο - 2C μεγάλο

μεσαίο 25-45 μεγάλο 35-52

μεσαίο P = 250 kg μεγάλο P = 350 kg

P = 30 kg ΚΩΔ. 4 μικρό

ΚΩΔ. 4C μεσαίο - 4C μεγάλο φορτίο ράουλου

μεσαίο P = 280 kg μεγάλο P = 400 kg

P = 50 kg

φορτίο ράουλου

Πόρτα κλειστή

204

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Πόρτα ανοιχτή


Aνάμεσα στις λύσεις που διαθέτει η εταιρεία είναι και μια πλήρης σειρά οδηγών για συρόμενες πόρτες (κρεμαστές και αυλόπορτες), φυσαρμόνικες και αυτοφερόμενες μαντρόπορτες. Οδηγοί που συμπληρώνονται από μια εξειδικευμένη σειρά εξαρτημάτων για να φτιάξετε μια πόρτα με πιστοποίηση CE, μια πόρτα λειτουργική στις σημερινές απαιτήσεις μιας κατασκευής.

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι τεχνικές οδηγίες για τους οδηγούς των συρόμενων πορτών υπάρχουν σε ειδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στα καταστήματα της εταιρείας ALIRAC. >>

Ράουλα οροφής & οδηγός οροφής με στηρίξεις της COMUNELLO.

ΚΩΔ. 2

ΚΩΔ. 4

ΚΩΔ. 23

ΚΩΔ. 24

ΚΩΔ. 23 μικρό

ΚΩΔ. 23 μεσαίο - 23 μεγάλο

ΚΩΔ. 24 μικρό

ΚΩΔ. 24 μεσαίο - 24 μεγάλο

ΚΩΔ. 2 μικρό

ΚΩΔ. 2C μεσαίο - 2C μεγάλο

μεσαίο P = 250 kg μεγάλο P = 350 kg

P = 30 kg ΚΩΔ. 4 μικρό

φορτίο ράουλου

μεσαίο P = 280 kg μεγάλο P = 400 kg

P = 50 kg

Πόρτα κλειστή

ΚΩΔ. 4C μεσαίο - 4C μεγάλο

φορτίο ράουλου

Πόρτα ανοιχτή

> profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

205


παρουσίαση προϊόντων PRODUCTS PRESENTATION

ALIRAC

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Οδηγός εξωτερικός 289 για συρόμενες αυλόπορτες της COMUNELLO.

Ισόποσα κατανεμημένο βάρος

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

D

F

L

H

S

289P-Φ15-Sp3

L=3000

10201501 001

Φ15

Φ9,5

3000

13

3

25

116,00

289P-Φ15-Sp3

L=6000

10201502 001

Φ15

Φ9,5

6000

13

3

25

232,00

289G-Φ19-Sp3

L=3000

10201505 001

Φ19

Φ12

3000

16

3

25

123,00

289G-Φ19-Sp3

L=6000

10201510 001

Φ19

Φ12

6000

16

3

25

246,00

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

D

F

L

H

S

289I-G-Φ19-Sp2

L=3000

10201605

Φ19

Φ12

3000

15

2

1

3,30

289I-G-Φ19-Sp2

L=6000

10201610

Φ19

Φ12

6000

15

2

1

6,60

1

ΚΩΔ. 289P-Φ15

206

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

2

ΚΩΔ. 289G-Φ19

3

ΚΩΔ. 289I-G-Φ19


1

289P Φ15 SP 3 mm

Φ 15

έδαφος έδαφος

2

289G Φ19 SP 3 mm

Φ 19

έδαφος έδαφος

3 289 INOX

289I-G Φ19 SP 2 mm Φ 19

έδαφος έδαφος

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

207


208>210

παρουσίαση προϊόντων PRODUCTS PRESENTATION

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ GIESSE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Με πολυετή εμπειρία και γνώση η GIESSE παράγει εξαρτήματα και μηχανισμούς κουφωμάτων αλουμινίου που διακρίνονται για την ευκολία τοποθέτησής τους. Η εταιρεία εγγυάται για ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα με άριστα ποιοτικά προϊόντα.

Η GIESSE, ξέρει κάθε φορά να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες της αγοράς δημιουργώντας τα ανάλογα προϊόντα. Ανάμεσα στις επιλογές που διαθέτει στην ελληνική αγορά είναι ο μηχανισμός GIESSE FUTURA 3D, τα νέα μανιτάρια GIESSE, τον αυτόματο μετρητή ΜΤΑ01 και το μηχάνημα κοπής πολυαμιδίου GS008. Μηχανισμός GIESSE FUTURA 3D & Nέα μανιτάρια GIESSE Για ενισχυμένη περιμετρική ασφάλεια Στα ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα, η GIESSE προτείνει το συνδυασμό του FUTURA με τα νέα μανιτάρια 04031. FUTURA 3D: O γνωστός FUTURA με νέο ρυθμιζόμενο μεντεσέ ανάκλισης (3D) Η GIESSE στα πλαίσια της φιλοσοφίας QID (Ποιότητα-Καινοτομία-Σχεδιασμός) επένδυσε στον επανασχεδιασμό του μεντεσέ ανάκλισης του FUTURA για να προσφέρει στον κατασκευαστή ένα προϊόν ακόμα πιο ανθεκτικό, με περισσότερες δυνατότητες ρυθμίσεων.

208

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Ο FUTURA 3D με το νέο μεντεσέ έχει ακριβώς την ίδια διαδικασία τοποθέτησης, αλλά διευκολύνει ακόμα περισσότερο τον τεχνικό στο έργο του γιατί ο 3D μεντεσές ανάκλισης δίνει: • Δυνατότητα πλευρικής ρύθμισης. • Δυνατότητα ρύθμισης καθ’ύψος. • Δυνατότητα ρύθμισης πίεσης στεγάνωσης. Νεα μανιτάρια (κωδ.04031): Συνεργάζονται με το FUTURA για ανοιγοανάκλιση με Περιμετρική Ασφάλεια. Για πολλαπλά κλειδώματα στα ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου η GIESSE προτείνει τα νέα μανιτάρια κωδ. 04031. Τα νέα μανιτάρια τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα σε όσα σημεία επιθυμεί ο κατασκευαστής εξασφαλίζοντας υψηλή περιμετρική ασφάλεια. Μηχανήματα SPAZIO GIESSE Αυτόματος μετρητής ΜΤΑ01 & Μηχάνημα κοπής πολυαμιδίου GS008 Μειώστε το κόστος, αυξήστε την ταχύτητα και την ποιότητα παραγωγής στα ανοιγόμενα κουφώματα.

> Ο αυτόματος μετρητής MTA01 συνεργάζεται απόλυτα με τα αυτόματα μηχανήματα κοπής πολυαμιδίου GS 008 (Camera) & GS 003 (Europa) επιταχύνοντας τις διαδικασίες παραγωγής του κατασκευαστή.

> Τα δεδομένα του μετρητή περνούν αυτόματα στο μηχάνημα κοπής που κόβει και τρυπάει τις ντίζες και περνάει σε αυτές αυτόματα όσα βαρελάκια χρειάζονται για extra κλειδώματα.

Η GIESSE ολοκληρώνει την αυτοματοποίηση της παραγωγής στο ανοιγόμενο κούφωμα: δίπλα στο μηχάνημα κοπής πολυαμιδίου (GS008 για Camera Europea, GS003 για R-40 & R-50) παρουσιάζει τώρα τον αυτόματο μετρητή φύλλου ΜΤΑ01. Μέχρι σήμερα για τον υπολογισμό της ντίζας ενός κουφώματος η μόνη λύση ήταν ο κατασκευαστής να μετρήσει με το χέρι τις διαστάσεις και στη συνέχεια να τις εισαγάγει χειροκίνητα στο μηχάνημα κοπής πολυαμιδίου. Η διαδικασία είχε ως συνέπεια σημαντική απώλεια > χρόνου, πιθανότητα λάθους στον


2/10/2007

06:51 µµ

Page 1

PROFILMÉDIA

SYNODIAS KATAX.


παρουσίαση προϊόντων PRODUCTS PRESENTATION

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ GIESSE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

Μειώστε το κόστος, αυξήστε την ταχύτητα και την ποιότητα παραγωγής στα ανοιγόμενα κουφώματα.

Πλεονεκτήματα Με τη συνεργασία Μετρητή ΜΤΑ01 και Μηχανήματος Κοπής Πολυαμιδίου επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους και του χρόνου παραγωγής, ενώ αυξάνεται η ποιότητά της διότι: Δεν υπάρχουν απώλειες υλικού στις ντίζες από λάθη. Δεν υπάρχει απώλεια χρόνου από λάθη στους υπολογισμούς και στις αφαιρέσεις. Η τοποθέτηση των εξαρτημάτων γίνεται με απόλυτη ακρίβεια. Η χρήση των μηχανημάτων είναι τόσο απλή που μπορεί να γίνει και από ανειδίκευτους τεχνίτες

> Με αισθητήρες, ο μετρητής ΜΤΑ01 αναγνωρίζει την παρουσία του φύλλου και μετρά αυτόματα όλες τις κρίσιμες διαστάσεις του.

> Αύξηση της ακρίβειας

και της ποιότητας συναρμολόγησης του μηχανισμού FUTURA αλλά και όλων των εργασιών που απαιτούν ντίζα, γιατί δεν υπάρχουν λάθη ακόμα και όταν η χρήση γίνεται από ανειδίκευτο εργάτη.

210

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

υπολογισμό και την εισαγωγή των δεδομένων και ταυτόχρονα απαιτούσε μόνο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα και απώλειες υλικού. Τώρα με τον αυτόματο Μετρητή ΜΤΑ01, το μόνο που χρειάζεται είναι η τοποθέτηση του φύλλου πάνω στο μηχάνημα, το οποίο με αισθητήρες αναγνωρίζει την παρουσία του φύλλου και μετράει αυτόματα και αλάνθαστα όλες τις κρίσιμες διαστάσεις: Ύψος & πλάτος φύλλου Ύψος θέσης σπανιολέτας Το μηχάνημα κοπής πολυαμιδίου (GS008 ή GS003), δέχεται τα δεδομένα του μετρητή και κόβει, τρυπάει και περνάει αυτόματα στις ντίζες όσα βαρελάκια επιθυμεί ο κατασκευαστής για extra κλειδώματα.

Ποιότητα QID για μεγάλη διάρκεια ζωής Η φιλοσοφία QID της GIESSE προστάζει Ποιότητα ΚαινοτομίαDesign για τα προϊόντα GIESSE. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα, επιλέγονται εξαιρετικής ποιότητας α’ ύλες και τα προϊόντα υποβάλλονται σε συνεχείς δοκιμές και εργαστηριακούς ελέγχους. Πάνω απ’ όλα όμως, τα προϊόντα GIESSE υποβάλλονται σε διαρκείς ελέγχους στην πράξη. Δοκιμάζονται στην οικοδομή καθημερινά από εκατομμύρια επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο που τα εμπιστεύονται εδώ και 20 χρόνια. Για τεχνικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της GIESSE στο 210/55.82045. >>


VERPAN KATAX.

16/2/2008

10:25 πµ

Page 1


212>213

τεχνικό θέμα TECHNICAL ISSUE

EX.MET.AL. ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ ΑΙΟΛΟΣ Το πρωτοποριακό ανεμοστήριγμα της EX.MET.AL είναι μικρό, ανθεκτικό, αυτόματο και εύκολο στην τοποθέτησή του.

Οδηγίες τοποθέτησης στον τοίχο: Το ανεμοστήριγμα παντζουριών ΑΙΟΛΟΣ είναι ένα νέο προϊόν, το οποίο αποτελείται από μεταλλικά και πλαστικά μέρη (ΝΑΥΛΟΝ 6). Πρόκειται αναμφίβολα για μια καινοτομία καθώς αντίστοιχό του δεν κυκλοφορεί στην αγορά. Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι διαθέτει ελατήρια για την αποφυγή των κραδασμών και της καταπόνησης της βάσης στήριξης. Επίσης, είναι το μοναδικό που έχει μία βίδα στήριξης και δεν του επιτρέπει να περιστραφεί. Έχει ρύθμιση για μεγαλύτερη ευκολία στην τοποθέτησή του. Το ανεμοστήριγμα διατίθεται σε δύο μεγέθη, το μικρό πιάνει μέχρι 15 mm και το μεγάλο έως 27 mm. Ανάλογα με το φάρδος του σημείου συγκράτησης χρησιμοποιείται το κατάλληλο ανεμοστήριγμα. >> > Κάνουμε μια τρύπα Φ10 σε απόσταση 15 cm από το σημείο συγκράτησης.

212

> Τοποθετούμε το ούπα και βιδώνουμε τη μεταλλική βάση στον τοίχο. Η εγκοπή του ούπα και η μεταλλική βάση πρέπει να τοποθετηθούν κάθετα στην πλευρά του κουφώματος. μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Συρταρώνουμε το ανεμοστήριγμα στη μεταλλική βάση και το ρυθμίζουμε αφήνοντας 2-3 mm αέρα από το σημείο που εγκλωβίζεται η γλώσσα.


Εφαρμογές

> Τοποθέτηση από κάτω ή στο πλάι.

> Μπινί δίφυλλου τοποθετείται στο πλάι.

> Στο κάτω μέρος του ταμπλά.

> Στο τετράφυλλο τοποθετεί από κάτω ή στο πλάι.

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

213


214

ασφάλεια & ποιότητα SECURITY & QUALITY

Η ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΡΤΑ IMPORTANT SECURITY DOORS Ποικιλία σχεδίων, συνδυασμοί χρωμάτων, αντοχή και ποιότητα, στοιχεία που κάνουν την εταιρεία IMPORTANT να ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά παρέχοντας στον τελικό χρήστη το καλύτερο δυνατό επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μετά την πρώτη επιτυχημένη παρουσίαση της εταιρείας IMPORTANT στην έκθεση International PROFIL στην Αθήνα έγινε και μια δεύτερη αυτή τη φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην έκθεση INFACOMA, όπου πλήθος επισκεπτών θαύμασε το προϊόν και αναγνώρισε την εξαιρετική σε υψηλές προδιαγραφές και κόστος κατασκευή. Η εταιρεία IMPORTANT φαίνεται να κερδίζει ολοένα την ελληνική αγορά δίνοντας πάντα έμφαση στην υψηλή ποιότητα, την αντοχή και το σχεδιασμό του προϊόντος της. Important security doors Οι πόρτες ασφαλείας IMPORTANT διαθέτουν μια από τις καλύτερες συλλογές σχεδίων σε μοντέρνα και νεοκλασική γραμμή. Η σχεδίασή τους στηρίζεται πάνω στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλισης κατά DIN EN 1627 και με βαθμό ασφάλισης wk2 ή wk3. Οι πόρτες ασφαλείας Important αποτελούνται από ανοξείδωτα υλικά όπως οι κλειδαριές, τα αντικρίσματα, τα έμβολα καθώς και ειδικά προφίλ αλουμινίου για πόρτες υψηλής ασφαλείας που είναι της Schüco.

Η εταιρεία IMPORTANT φαίνεται να κερδίζει ολοένα την ελληνική αγορά δίνοντας πάντα έμφαση στην υψηλή ποιότητα, την αντοχή και το σχεδιασμό του προϊόντος της.

214

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες Tα τζάμια ασφαλείας τύπου antivandal, τα φύλλα αλουμινίου 3mm καθώς και οι μεντεσέδες βαρέως τύπου καθιστούν τις πόρτες Important τις κορυφαίες στο είδος τους. Η σειρά Important security doors δεν θα μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητους και τους πιο απαιτητικούς. Οι διάφοροι συνδυασμοί χρωμάτων Ral, Ral Mat, Polydrox ή οι αποχρώσεις ξύλου που μπορούν να προκύψουν, δίνουν μια ευελιξία στο design της πόρτας αλλά και στο χώρο που θα τοποθετηθεί. Αυτό το κομψό αποτέλεσμα συνοδεύεται και επιτυγχάνεται με το συνδυασμό ιδιαίτερου χερουλιού inox ενώ το σύστημα κρυφού μεντεσέ έρχεται να το ολοκληρώσει όπου δε φαίνονται οι εσωτερικοί μεντεσέδες της πόρτας.

Η πόρτα εκτός από τη χρηστική της σημασία δίνει, επιπλέον, ένα πρωτότυπο σύνολο για μια ιδιαίτερη διακόσμηση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πόρτας IMPORTANT είναι ότι απλά με το κλείσιμο της η πόρτα είναι πάντα κλειδωμένη. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδική κλειδαριά της Schüco. Μία πόρτα ασφαλείας IMPORTANT, δεν ανοίγει μόνο με ένα κλειδί … …με το σύστημα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων περνάμε σε μια άλλη διάσταση εφαρμογών. Το κλειδί στην προκειμένη περίπτωση είναι το δάκτυλο όπου τοποθετώντας το σε ειδική θερμική λωρίδα αναγνώρισης αποτυπωμάτων της Schüco η πόρτα ανοίγει αυτόματα. Το σύστημα είναι αξιόπιστο και εξασφαλίζει ασφάλεια και άνετη πρόσβαση. …ξεκλείδωμα με το πάτημα ενός κουμπιού. Το τηλεχειριστήριο δίνει τη δυνατότητα να ανοίγετε εύκολα τις εξώπορτες. Ο δέκτης είναι καλά κρυμμένος στο πλαίσιο της πόρτας και το σήμα πάντα κωδικοποιημένο προσφέροντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια. Αυτό όμως που κάνει την Important πραγματικά ξεχωριστή, είναι ότι πέρα από τη μοναδική γκάμα σχεδίων, την υψηλή αισθητική και την αντοχή του προϊόντος της, στόχο έχει τον τελικό χρήστη για την απόλυτη ικανοποίησή του. >>


216>217

παρουσίαση προϊόντων PRODUCTS PRESENTATION

Μοτέρ & αυτοματισμοί NICE Επιλογές με λειτουργική ευελιξία Με αρχικό στόχο την επίλυση των αναγκών των πελατών της η εταιρεία ALUIT παρέχει χρήσιμες επιλογές με εξαιρετική λειτουργικότητα. Σε συνεργασία με τη NICE προσφέρει μια πλούσια ποικιλία ηλεκτρικών μοτέρ ρολών και γκαραζόπορτας όλων των τύπων.

Μοτέρ ΤΟ - ΜΑΧ από τη Νice. Νέο ενσύρματο μοτέρ με ανίχνευση εμποδίου (41,8 cm στα 8ΝΜ και 44 cm στα 15ΝΜ). Διατίθεται σε 8, 15 και 30ΝΜ με 17 στροφές και σε 50ΝΜ με 12 στροφές.

> Μοτέρ Max με αποσπώμενη

κεφαλή.

> Αποθήκες

216

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Ανίκητη ασφάλεια χάρη στην ανίχνευση εμποδίου: Η κίνηση του μοτέρ σταματάει αν κάποιο εμπόδιο βρεθεί κατά την άνοδο ή τη κάθοδο του ρολού, και αυτό ακολουθεί μια αντίστροφή κίνηση.

> Ασύρματο χειριστήριο

Niceway.

Απλός προγραμματισμός: Με ηλεκτρονικά όρια, γρήγορη και εύκολη ρύθμιση μέσω του ρυθμιστή μοτέρ ΤΤU χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει το κουτί. Οπτικοί δείκτες για να σας οδηγήσουν στα στάδια προγραμματισμού του μοτέρ. Το ΤΟ-ΜΑΧ καθημερινά μαθαίνει τα όρια και τη δύναμη του ρολού. Αξιόπιστο και ακριβές: Η τεχνολογία κωδικοποιητή εξασφαλίζει κίνηση ακριβή στο χιλιοστό, αξιοπιστία, διατήρηση των ρυθμισμένων αξιών στο χρόνο, καταλληλότερη και συνεχή δύναμη στο ρολό. Μοτέρ FREE - MAX από τη Nice Νέο ασύρματο μοτέρ με ανίχνευση εμποδίου (41,8cm στα 8ΝΜ και 44cm στα 15ΝΜ). Διατίθεται σε 8 , 15 και 30ΝΜ με 17 στροφές και σε 50ΝΜ με 12 στροφές. Ασύρματο σύστημα NRC: Αποκλειστικές λειτουργίες. Ασύρματος δέκτης που λειτουργεί σε συχνότητα 433,92ΜΗΖ, κυλιόμενος κωδικός με περισσότερους από 4,5 δισεκατομμύρια συνδυασμούς. Κατάλληλη λειτουργία για τα ασύρματα χειριστήρια NiceWay, Ergo, Plano, FloR, VeryVR. Εύκολος προγραμματισμός: Προγραμματισμός μέσω χειριστηρίων σε 4 τρόπους λειτουργίας: αυτόματη, ημιαυτόματη, manual και η λειτουργία ρυθμισμένη από το κατασκευαστή. Αποθηκεύει νέα χειριστήρια χωρίς να χρειαστεί να συνδεθείτε με το μοτέρ. Οπτικοί δείκτες για να σας οδηγήσουν

> Είσοδος αποθήκης φόρτο-

εκφόρτωσης.


στα στάδια προγραμματισμού του μοτέρ. Αξιόπιστο και ακριβές: Η τεχνολογία κωδικοποιητή εξασφαλίζει κίνηση ακριβή στο χιλιοστό, αξιοπιστία, διατήρηση των ρυθμισμένων αξιών στο χρόνο, καταλληλότερη και συνεχή δύναμη στο ρολό. Ασφαλές: Το ρολό σταματάει αν διακρίνεται κάποιο εμπόδιο και ακολουθεί μια επανάληψη της κίνησης. NICEWAY Σύστημα ασύρματων χειριστηρίων Το πιο ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό σύστημα ασύρματων χειριστηρίων: ηλεκτρονικά και επαγγελματικά με ένα εξαιρετικό σχέδιο. Το ΝiceWay είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύρματων χειριστηρίων για να διαχειρίζεται τους αυτοματισμούς της Nice όπως τέντες, ρολά, πόρτες και γκαραζόπορτες. Ηλεκτρονικές υπομονάδες: Το σύστημα ΝiceWay είναι βασισμένο σε ένα αριθμό υπομονάδων χειριστηρίων που μπορούν να τοποθετηθούν σε 4 διαφορετικά μοντέλα βάσεων για να δημιουργηθεί μια ελαστική εμβέλεια για να δώσει διάφορες λύσεις. Οι υπομονάδες, διαθέσιμες από 1-80 γκρουπ ή 240 κανάλια, είναι πολύ μικρές σε μέγεθος και πάρα πολύ εύκολες στη χρήση. Ελαστικό: Επιλέγοντας από τις διάφορες βάσεις τοίχου ή τραπεζιού, κάθε αυτοματισμός σπιτιού ή κήπου μπορεί να λειτουργεί

> Σύστημα χειριστηρίων.

σύμφωνα με τα συστήματα 433,92 MHz Nice Ergo, Plano, FloR και VeryVR, με τα οποία το σύστημα NiceWay είναι απόλυτα συμβατό. Για να προστατεύονται τα ηλεκτρονικά μέρη από σκόνη ή βρομιά, τα πλαστικά πλήκτρα είναι ενσωματωμένα στο σώμα των χειριστηρίων. Το σύστημα NiceWay μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στο σπίτι, στο γκαράζ, στο σαλόνι, στη κουζίνα και στην τουαλέτα. Επαγγελματικό: Για περισσότερη επαγγελματική και πρακτική χρήση, το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί από τον επιπαλάμιο υπολογιστή της Nice. Νice σχεδιασμός: Άθραυστα υλικά, άψογα τελειώματα και ουσιώδης σχεδιασμός: χρήση, άνεση και ευκολία είναι εγγυημένα από το παγκόσμια διάσημο σχεδιασμό της Nice. H επιλογή των διακριτικών και προσωπικών λύσεων είναι απέραντη λόγω της ποικίλας γκάμας χρωμάτων και τελειωμάτων. Όλες οι επιλογές NiceWay: Τα 240 κανάλια που ελέγχουν 80 γκρουπ ή 70 πολύ-γκρουπ είναι ιδανικά για τη διαχείριση πολύπλοκων συστημάτων. Όλες οι τέντες, τα ρολά, οι πύλες καθώς και το σύστημα φωτισμού του γραφείου, του σπιτιού ή του ξενοδοχείου βρίσκονται μόνο σε 18g και 16cm2. Τα κανάλια 1, 3, 6 και 9 για τον έλεγχο μονού αυτοματισμού, γκρουπ ή πολύ-γκρουπ. Το καθένα είναι διαθέσιμο σε διάφορα σχέδια που είναι ειδικά της γκάμας της NiceScreen ή της NiceGate. >>

> ErgoNice.

> Αμφιθέατρο.

Nice εν συντομία… Είναι εκατομμύρια εκατομμυρίων αριθμοί συνδυασμών ενός ασύρματου χειριστηρίου μικρού μεγέθους. 2.500.000 χειριστήρια παράγονται κάθε χρόνο 2.000.000 μοτέρ παράγονται κάθε χρόνο. 25.000 επισκέπτες κατά τις εκθέσεις της Nice. 14.000 θέσεις παλετών στη νέα αποθήκη της Nice. 12.000 τ.μ. αρχηγείο. 483 υπάλληλοι που εργάζονται στην Ιταλία και ευρέως για την προώθηση των προϊόντων Nice. 170 Ιταλοί Υπάλληλοι. 72 μοντέλα συστημάτων ασύρματων χειριστηρίων Nice. 31,5 Μέσος όρος ηλικίας των υπαλλήλων της Nice. 17 τα λίγα χρόνια μέσα στα οποία η Nice έγινε μια από τις ηγετικές εταιρίες στη βιομηχανία αυτοματισμού. 12 υποκαταστήματα Nice σε όλο τον κόσμο. Μόνο 2 καλώδια για τη σύνδεση και τoν έλεγχο 64 συσκευών.

> Plano 4. profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

217


218>220

θερμομόνωση και ενέργεια THERMAL INSULATION & ENERGY

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας & σχεδιασμού από την ΕΤΕΜ Η χρήση των θερμομονωτικών κουφωμάτων ωφελεί το περιβάλλον και εξασφαλίζει μεγαλύτερη οικονομία για τον καταναλωτή. Η ΕΤΕΜ διαθέτει καταξιωμένα θερμομονωτικά συστήματα όπως είναι το Ε-45 ΝΙΟΒΗ, το Ε-40 ΕΣΤΙΑ, το Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ και το Ε-3000 ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ που μπορούν να δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες στο εσωτερικό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, κυρίως του πετρελαίου, είναι ζητήματα που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Οι ανάγκες του κτιριακού τομέα για θέρμανση και ψύξη έχουν αυξηθεί δραματικά σε σημείο να καταναλώνει το 40% περίπου της ενέργειας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται τόσο η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών όσο και το περιβάλλον. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση η χρήση των θερμομονωτικών κουφωμάτων κρίνεται αναγκαία εφόσον μπορεί να εξασφαλίσει οικονομία στο εισόδημα του καταναλωτή και να μειώσει σε ένα σημαντικό βαθμό τους περιβαλλοντικούς

ρύπους. Η ΕΤΕΜ προτείνει στην ελληνική αγορά καταξιωμένα θερμομονωτικά συστήματα που μπορούν να δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες στο εσωτερικό περιβάλλον μιας κατοικίας ή ενός κτιρίου, ενώ παράλληλα δικαιολογούν απόλυτα τη σχέση τιμής και ποιότητας, εφόσον οι δαπάνες για πετρέλαιο και κλιματιστικό μειώνονται σημαντικά. Επιλέγοντας θερμομονωτικά κουφώματα: • Ο καταναλωτής κερδίζει σε οικονομία. • Περιορίζεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. • Σταθεροποιείται το κλίμα αλλά και η οικονομία σε εθνικό επίπεδο.

• Εξοικονόμηση ενέργειας σημαίνει για τον καταναλωτή κέρδος, διότι με την τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων σπαταλάει λιγότερο πετρέλαιο το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι η χρήση κλιματιστικού μπορεί να μειωθεί κατά ένα σημαντικό ποσοστό. • Η επιλογή θερμομονωτικού κουφώματος πρέπει να είναι ανάλογη με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του. • Το θερμομονωτικό κούφωμα για να αποδίδει σωστά και να μην υπάρχουν απώλειες θερμικές πρέπει να «σφραγίζει» καλά δηλαδή να μην υπάρχουν ρωγμές που να επιτρέπουν να εισέρχεται ή να εξέρχεται αέρας. Και αυτό το παρέχει η ΕΤΕΜ εφόσον οι σχεδιαστικές της λύσεις στα κουφώματα δεν επιτρέπουν απώλειες. • Η επιλογή θερμομονωτικού υαλοπίνακα έχει μεγάλη σημασία ώστε να απολαμβάνουμε ωραία και ασφαλή κουφώματα για πολλά χρόνια. • Η σωστή τοποθέτηση επίσης, γι΄αυτό επιλέγουμε καλούς κατασκευαστές που είναι ταυτόχρονα καλοί τοποθετητές. • Σε περιπτώσεις αντικαταστάσεων τα θερμομονωτικά κουφώματα περιορίζουν τις θερμικές απώλειες και αυξάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας (και στην τσέπη) 30-40 φορές περισσότερο απ΄ό,τι τα παλιά κουφώματα. • Και αυτό οφείλεται στην τεχνολογία σχεδιασμού και κατασκευής της ΕΤΕΜ. • Τέλος, με τη χρήση θερμομονωτικών κουφωμάτων αποτρέπεται το φαινόμενο της υγροποίησης, το οποίο επιβαρύνει τόσο το κούφωμα αλλά και το εσωτερικό περιβάλλον της κατοικίας ή του σπιτιού. Θερμομονωτικά συστήματα Τα θερμομονωτικά συστήματα της ΕΤΕΜ Building Systems σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, στα οποία εφαρμόζεται η πιο προηγμένη τεχνολογία. Οι ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας και σχεδιασμού σάς προσφέρουν: • Θερμομόνωση που σας προσφέρει την ιδανική θερμοκρασία χειμώνα καλοκαίρι. • Ηχομόνωση που σας εξασφαλίζει ένα χώρο χωρίς θορύβους, για απόλυτη ηρεμία. • Στεγανότητα που σας προστατεύει από τη βροχή και τον αέρα. • Ασφάλεια που εφαρμόζεται με ειδικές ενισχύσεις και μηχανισμούς.

218

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


Ε-45 ΝΙΟΒΗ Το νέο θερμομονωτικό σύστημα Η Ε-45 ΝΙΟΒΗ είναι ένα από τα καλύτερα ανοιγόμενα συστήματα νέας γενιάς, που διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό και άριστες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες (ανισόπαχα πολυαμίδια από 24 mm - 30 mm). Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα κατασκευής ανοιγόμενου κουφώματος με τη χρήση του προφίλ «κρυφού» φύλλου. Σε σύνθετες κατασκευές σταθερών και ανοιγομένων δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο αισθητικό αποτέλεσμα της εξωτερικής τους πλευράς. Σύμφωνα με τα διαπιστευμένα ινστιτούτα, το σύστημα φέρει άριστα αποτελέσματα ηχομείωσης, υδατοστεγανότητας και θερμομόνωσης. Η μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων που διαθέτει φέρουν την υπογραφή της ΕΤΕΜ Building Systems.

Οφέλη Το σύστημα Ε-45 ΝΙΟΒΗ προσφέρει: • Μέγιστη θερμομόνωση και υδατοστεγανότητα απέναντι σε έντονες καιρικές συνθήκες. • Αριστη ηχομείωση σε αστικές περιοχές • Λύσεις για όλες τις κατασκευαστικές ανάγκες. • Το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε ίσια και πομπέ γραμμή • Άριστη σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους. • Μέγιστη ασφάλεια εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πολλών περιμετρικών κλειδωμάτων • Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ηλεκτροστατική βαφή οποιασδήποτε απόχρωσης RAL , σε ειδικές βαφές απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες επιφανειακές επεξεργασίες - ανοδίωση. Πιστοποιητικά: ΑΕΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: ΕΛΟΤ ΕΝ 1026:2000/ ΕΛΟΤ ΕΝ 12207:2000 ΕΚΑΝΑΛ :

Κατηγορία 4

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ: ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000/ Κατηγορία C5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12210:2000 ΕΚΑΝΑΛ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: IFT ROSENHEIM

Uf = 2,1 W/(m2.K) Uf = 1,9 W/(m2.K)

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΟΤ ΕΝ 1027:2000/ ΕΛΟΤ ΕΝ 12208:2000 ΕΚΑΝΑΛ

Κατηγορία Ε 1200 Κατηγορία E 1950

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ: ΕΛΟΤ 370,3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

42 dB Θ/Y(8+4+274+(4+4)mm 38 dB Θ/Y6+18+4mm 36 dB Θ/Y4+17+4mm

Ε-40 ΕΣΤΙΑ Το «προσιτό» σύστημα To θερμομονωτικό σύστημα της ΕΤΕΜ Building Systems E-40 ΕΣΤΙΑ, είναι κατάλληλο για την κατασκευή κάθε τύπου ανοιγόμενου κουφώματος. Με την προσεγμένη και πρωτοποριακή σχεδίασή του επιτυγχάνεται η ιδανική σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους στα θερμομονωτικά κουφώματα. Τα ειδικά σχεδιασμένα ανισόπαχα προφίλ του συστήματος, καθώς και η μεγάλη ποικιλία διατομών σε ίσια και πομπέ μορφή, μας επιτρέπει να δημιουργούμε ανθεκτικές κατασκευές, προσιτές για όλους. Η σειρά έχει λάβει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας από τους κοινοποιημένους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς. Συνοδεύεται από μια μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων που φέρουν την υπογραφή της ΕΤΕΜ Building Systems. Οφέλη Το σύστημα Ε-40 ΕΣΤΙΑ προσφέρει: • Αποτελεσµατικές και προσιτές λύσεις σε όλους τους τύπους των κατασκευών. • Αισθητική, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα. • Ηχοµόνωση, στεγανότητα και θερµοµόνωση ακόµη και σε περιοχές με έντονες καιρικές συνθήκες. • Μέγιστη ασφάλεια εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πολλών περιμετρικών κλειδωμάτων. • Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL, ειδικές βαφές απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες επιφανειακές > επεξεργασίες - ανοδίωση. Πιστοποιητικά: ΑΕΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: ΕΛΟΤ ΕΝ 1026:2000/ ΕΛΟΤ ΕΝ 12207:2000 ΕΚΑΝΑΛ

Κατηγορία 4

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1027:2000/ ΕΛΟΤ ΕΝ 12208:2000 ΕΚΑΝΑΛ

Κατηγορία Ε 1050 Κατηγορία 9Α

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000/ Κατηγορία C5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12210:2000 ΕΚΑΝΑΛ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΕΛΟΤ 370,3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

41 dB Θ/Y(6+4)+24+(4+4)mm 34 dB Θ/Y4+12+4mm 37 dBΘ/Y6+12+4mm

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ IFT ROSENHEIM

Uf = 2,9 W/(m2.K)

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

219


θερμομόνωση και ενέργεια THERMAL INSULATION & ENERGY

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων υψηλής ποιότητας & σχεδιασμού από την ΕΤΕΜ Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ Σύστημα «υψηλών προδιαγραφών» H σειρά Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ έχει χαρακτηριστεί ως η θερμομονωτική σειρά υψηλών προδιαγραφών και έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μεγάλων έργων στην Ελλάδα, όπως τα Ολυμπιακά Έργα του 2004 αλλά και το εξωτερικό. Λόγω των υψηλών θερμομονωτικών ιδιοτήτων που διαθέτει είναι ιδανική για περιοχές με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα κατασκευής ανοιγόμενου κουφώματος με τη χρήση του προφίλ «κρυφού» φύλλου. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι σημαντικό διότι σε σύνθετες κατασκευές σταθερών και ανοιγομένων δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο αισθητικό αποτέλεσμα της εξωτερικής τους πλευράς. Φέρει όλα τα πιστοποιητικά απόδοσης και άριστης λειτουργίας, των κοινοποιημένων εργαστηρίων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Διαθέτει μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων και μηχανισμών με την εγγύηση της ΕΤΕΜ Building Systems. Οφέλη Το σύστημα Ε-2004 ΩΚΕΑΝΙΣ προσφέρει: • Αισθητική και λειτουργικότητα. • Υψηλή θερµοµόνωση και ηχοµόνωση. • Απόλυτη προστασία από τις έντονες καιρικές συνθήκες. • Πολλαπλές επιλογές για την κατασκευή οποιουδήποτε τύπου κουφώματος. • Ανθεκτικές κατασκευές. • Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL, ειδικές βαφές απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες επιφανειακές επεξεργασίες - ανοδίωση.

220

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Πιστοποιητικά ΑΕΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: EN 1026 EN12207 PIB

Κατηγορία 4

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 1027 EN12208 PIB

Κατηγορία E1200

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ EN12211 EN12210 PIB

Κατηγορία C5

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ prEN 947-1 prEN 948-1 EN1191 prEN 12400 prEN 13115 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΡΕΨΗ • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ PIB

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 (800N) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 (400N) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (20.000 ΚΥΚΛΟΙ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ IFT ROSENHEIM

Uf = 2,9 W/(m2.K)

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

44 dB Θ/Y(3+3)/ 18/3/14/(3+3)mm ΕΛΟΤ 370,3 40 dB Θ/Y4+4/ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ-ΣΤΗΜΙΟ 25/6mm ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 37 dB Θ/Y 5/12/ 4mm PIB 42 dBΘ/Y6+6/20/ ISO 140-3 6+4mm 44 dB GLASSCON ISO 717-1 ACOU 52

Ε-3000 ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ Σύστημα «υψηλών απαιτήσεων» Εκεί όπου οι σχεδιαστικές και κατασκευαστικές ανάγκες είναι ιδιαίτερες, το σύστημα Ε-3000 ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ προσφέρει την απόλυτη λύση για θερμοηχομόνωση υψηλών απαιτήσεων σε συρόμενες επάλληλες κατασκευές. Σε μεγάλα έργα, όπως η ανακαίνιση του ξενοδοχείο HILTON στην Αθήνα και του MACEDONIA PALACE στη Θεσσαλονίκη, επιλέχθηκε για τη δυνατότητα που έχει στη δημιουργία στιβαρών και ανθεκτικών κατασκευών για μεσαία και μεγάλα ανοίγματα. Η στεγάνωση του συστήματος είναι η βέλτιστη, επειδή βασίζεται σε ειδικά

ελαστικά, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του μηχανισμού κίνησης και να προσφέρει ιδανική στεγάνωση. Είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει την απόλυτη ασφάλεια, ενώ η κλειδαριά τριών σημείων που χρησιμοποιείται στη σειρά, αποτελεί το τελειότερο κλείδωμα συρόμενου κουφώματος. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας του ινστιτούτου Rosenheim της Γερμανίας. Έπειτα από δοκιμές κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, απέδωσε τα υψηλότερα αποτελέσματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. Οφέλη Το σύστημα Ε-3000 ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ προσφέρει: • Θερμομόνωση και ηχομόνωση υψηλού επιπέδου • Βέλτιστη στεγάνωση απέναντι και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες • Δυνατότητα δημιουργίας στιβαρών και ανθεκτικών κατασκευών, που καλύπτουν μεγάλα και μεσαία ανοίγματα, • Εξοικονόμηση χώρου όταν πρόκειται για μεγάλα ανοίγματα • Απόλυτη ασφάλεια λόγω του ειδικού κλειδώματος τριών σημείων • Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL, ειδικές βαφές απομίμησης ξύλου αλλά και σε άλλες επιφανειακές επεξεργασίες - ανοδίωση. Πιστοποιητικά ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ EN ISO 10077-1 IFT ROSENHEIM

Uw= 2.0 W/(m2.K)

Τα κίνητρα για την χρήση θερμομόνωσης στα πλαίσια των πορτοπαραθύρων είναι μονόδρομος και είναι τα κάτωθι: • Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας. • Απουσία συμπύκνωσης. • Καμία ζημιά στην κατασκευή. • Προσαρμογή στη συνεχή βελτίωση της μόνωσης των υαλώσεων. Πολύ σημαντικό είναι, η επιλογή του θερμομονωτικού συστήματος πρέπει να γίνεται σε πλήρη αντιστοιχία του δείκτη θερμομόνωσης του κουφώματος και του κλίματος που επικρατεί στην περιοχή. >>


AUTODOOR 26/10/2006 06:54 ÌÌ Page 1


222>236

εκθέσεις > Επιμέλεια: Παρασκευή Καπλάνη Νίκος Παπαβασιλείου

EXHIBITIONS

21 - 24 Φεβρουαρίου 2008 Θεσσαλονίκη

25η INFACOMA ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η INFACOMA, η σημαντικότερη, μεγαλύτερη και πλέον δημοφιλής Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών, Μονωτικών, Κουφωμάτων, Ειδών Υγιεινής και Μπάνιου, Προκατασκευών και Τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη άνοιξε τις πύλες της από την Πέμπτη 21 έως και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου του 2008 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και κατάφερε να γίνει πιο διεθνής και να κατακτήσει νέες κορυφές ποιότητας και αποτελεσματικότητας για τους εκθέτες και τους επισκέπτες της.

Κέρδισαν το στοίχημα της αύξησης της εμπορικότητας και της διεθνοποίησής τους, η 25η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών, Μονωτικών, Κουφωμάτων, Ειδών Υγιεινής και Μπάνιου, Προκατασκευών INFACOMA και η 32η Διεθνής Έκθεση Μαρμάρου - Πετρωμάτων - Ορυκτών Κατασκευών από Μάρμαρο Μηχανημάτων & Εξοπλισμού MARMINSTONE, που πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 21 έως 24 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, οι εμπορικοί επισκέπτες της 25ης INFACOMA ήταν 24.573, καταγράφοντας αύξηση 146% και της 32ης MARMINSTONE 2.336, σημειώνοντας αύξηση 51,4%, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος Expoparteneariat πραγματοποιήθηκαν 380 προσυμφωνημένες επιχειρηματικές συναντήσεις. Συνολικά οι δύο εκθέσεις δέχθηκαν 53.161 επισκέπτες (εμπορικοί και απλοί). Αυξημένος ήταν, επίσης, ο αριθμός των ξένων εμπορικών επισκεπτών των δύο Εκθέσεων, που προέρχονταν από

40 χώρες και συγκεκριμένα από: Αίγυπτο, Αλβανία, Αλγερία, Βέλγιο, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Εσθονία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιράν, Καναδάς, Κίνα, Κοσσυφοπέδιο, Κύπρο, Λευκορωσία, Λιβύη, Λιθουανία, Μαλαισία, Μαυροβούνιο, Μ. Βρετανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πολωνία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, Σουηδία, Συρία, Τουρκία, Τσεχία και Φινλανδία. Δυναμικό «παρών» ξένων εκθετών Με αυξημένες συμμετοχές ξένων εκθετών, που προέρχονταν από συνολικά 37 χώρες, με δυναμικό «παρών» των ελληνικών επιχειρήσεων ολόκληρου του φάσματος των κατασκευών και με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ειδικά αφιερώματα και σαλόνια - το θεματικό αφιέρωμα «Prokat OIKIA», το ειδικό αφιέρωμα στα είδη μπάνιου, είδη υγιεινής και αξεσουάρ «VIVA BAGNO», το ειδικό σαλόνι για κεραμικά πλακίδια «CERAMICA SHOW»

και το ειδικό αφιέρωμα για τζάκια, επενδύσεις τζακιών, θερμάστρες και αξεσουάρ «FIREPLACE SALON» η 25η INFACOMA, κάλυψε για ακόμη μια φορά τις ανάγκες κάθε σύγχρονης και ειδικών απαιτήσεων και προδιαγραφών κατασκευής. Το «παρών» έδωσαν συνολικά 1065 εκθέτες, έναντι 1055 πέρυσι, εκ των οποίων οι 565 ξένοι, έναντι 527 στην περσινή διοργάνωση, προερχόμενοι από 37 χώρες. Χώρες προέλευσης των ξένων εκθετών της 25ης INFACOMA ήταν η Αίγυπτος, η Αυστρία, η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Κορέα, η Κροατία, η Kύπρος, η Λιβύη, το Λουξεμβούργο, η Μ. Βρετανία, η Μαλαισία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία, η Πολωνία, η Π.Γ.Δ.Μ., η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Εγκαίνια… Κηρύσσοντας την επίσημη έναρξη των εργασιών της 25ης INFACOMA και της 32ης MARMINSTONE και της Αρχιτεκτονικής Έκθεσης «ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ» το βράδυ της Πέμπτης (21/2/2008), ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, κ. Μαργαρίτης Τζίμας, τόνισε τη σημασία τής παράλληλης διοργάνωσης των δύο Εκθέσεων για τον κλάδο των κατασκευών, καθώς και την προσφορά τής Αρχιτεκτονικής για την ανάδειξη της εθνικής κληρονομιάς της χώρας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Άγιον Όρος. Γεγονός διεθνούς εμβέλειας… με ξεχωριστά events Όπως, εξάλλου, συμβαίνει με όλες τις κλαδικές εκθέσεις της HELEXPO, η 25η INFACOMA και η 32η MARMINSTONE πλαισιώθηκαν από πλούσιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, όπως η Έκθεση Αρχιτεκτονικής «ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ», που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στην αίθουσα

222

μάρτιος - απρίλιος > profil international


> Πολλές εταιρείες του κλάδου βραβεύτηκαν και στη φετινή ΙΝFACOMA.

θηκαν στις επιχειρήσεις PRIME ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, P.S., ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΥΔΡΟΑΚΡΥΛΙΚΗ, ΤΖΑΚΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ και τα Ειδικά Βραβεία Διοργανωτή της 25ης INFACOMA στις επιχειρήσεις DESIGN DOORS, ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α. - ΣΙΜΟΣ Ν., ALUMIL, GEA CERAMICA, ISOBAU HELLAS, ALVEK ΗΛΙΑΔΗΣ, RIGIPS HELLAS και BERRY FLOOR-ΠΑΡΚΕΤΑ Ι.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ. HelexpoCORONA. Η Αρχιτεκτονική Έκθεση αποτέλεσε σημαντικό πόλο ενδιαφέροντος. Επίσης έλαβαν χώρα ημερίδα με θέμα «Βιομηχανική ιδιοκτησία και παραγωγή καινοτομίας σε Ελλάδα και Ε.Ε.», που διοργανώθηκε από το ΤΕΕΤΚΜ, κοινή εκδήλωση του ΣΕΒΕ και του ΕΛΟΤ με θέμα την «Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας Νέας Προσέγγισης 89/106 που αφορά στην υποχρεωτική σήμανση CE για τα ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», εκδήλωση του ΙΓΜΕ στην οποία παρουσιαστηκαν τα αποτελέσματα του εκτελούμενου από το ΙΓΜΕ ερευνητικού προγράμματος «Ολοκληρωμένη διαχείριση διακοσμητικών πετρωμάτων, αδρανών υλικών και απορριμμάτων εκμεταλλεύσεων», επιστημονική ημερίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης, σεμινάρια των εταιρειών Stabil S.A. Σαριδεμερτζής & Συνεργάτες και FiratPlastikKaucukA.S., εκδηλώσεις των εταιρειών Ιντερμπετόν (ΤΙΤΑΝ), P-SYSTEMS, SCHÜCO, ROTO - EUROTECHNICA κ.α. ECON3 Στο πλαίσιο της 25ης INFACOMA κυκλοφόρησε από την εταιρεία PROFILMEDIA μια περιοδική έκδοση για την οικονομία, την οικολογία και την κατασκευή, το «ECON3». Το νέο αυτό περιοδικό διανέμονταν δωρεάν σε όλους τους εκθέτες και επισκέπτες της 25ης INFACOMA μέσω ειδικών stands στις εισόδους του εκθεσιακού χώρου.

Θεματικό αφιέρωμα για τη «ΔΟΜΗΣΗ» στην 73η ΔΕΘ Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της HELEXPO A.E., κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος, επεσήμανε τον αυξημένο διεθνή χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης της INFACOMA και της MARMIN STONE και ανακοίνωσε ότι φέτος η HELEXPO Α.Ε. στο πλαίσιο της 73ης ΔΕΘ, που θα διεξαχθεί από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2008, διοργανώνει ένα νέο αφιέρωμα στη Δόμηση. Βραβεία Καλύτερων Συμμετοχών Η 25η INFACOMA και η 32η MARMIN STONE ολοκληρώθηκαν με τις Βραβεύσεις των Καλύτερων Συμμετοχών από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο της HELEXPO A.E., κ. κ. Θέμη Καρτσιώτη και Κωνσταντίνο Μπελιμπασάκη. Τα Βραβεία Καλύτερης Δημιουργίας της 25ης INFACOMA απονεμήθηκαν στις επιχειρήσεις ΠΑΝΕΛΚΟ - ΣΙΔΜΑ, DUROPLAST, ELVIAL, NOVEL ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ και ΚΡΟΝΟΣ ΕΞΠΕΡΤ. Οι Έπαινοι της 25ης INFACOMA απονεμή-

«INFACOMA CLUB 2008» Στο πλαίσιο του «HELEXPOCLUB», το οποίο λειτουργεί ως επιβράβευση της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι εκθέτες, αλλά, και ως ουσιαστικό κίνητρο προνομιακής συμμετοχής τους σε περισσότερες εκθέσεις και εργαλείο ενδυνάμωσης της εταιρικής εικόνας τους μέσα από τα προνόμια που τους παρέχει η HELEXPO, συγκροτήθηκε το «INFACOMACLUB 2008». Τα μέλη του απολαμβάνουν τα ειδικά, οικονομικά και άλλα, προνόμια των τίτλων τους, από την αρχή της φετινής μέχρι και την επόμενη διοργάνωση της Έκθεσης «INFACOMA» και «MARMINSTONE». Χρυσό μέλος του «INFACOMA CLUB 2008» είναι η DORAL και Αργυρά Μέλη οι εταιρείες ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α.- Ν. ΣΙΜΟΣ Ν.ΑΕΒΕ, EXALCO, ΡΑΠΤΗΣ Γ. ΓΙΑΓΚΟΥ Α., ΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DUROSTICK, ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ, ECO HOME, ΣΠΙΤΣΕ, ΒΡΟΧΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ, ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ, ΛΥΡΙΤΗΣ, ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ, ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΥ ΑΦΟΙ, ALUMIL, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΕΜΚΟΓΚΡΑΚΟ, ΕΛΒΙΑΛ και EPAL - ΠΕΡΠΕΡΗΣ Π.-ΡΙΣΚΟΣ Α. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

223


εκθέσεις EXHIBITIONS

25η INFACOMA ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

PROFILMEDIA Διαφημίσεις - Eκδόσεις - Έντυπα Δημιουργική... απόδραση! Με εμπειρία, συνεχή έρευνα, αστείρευτη φαντασία στο design και προσοχή ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση ή τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής σας εικόνας. Με ιδιαίτερο τρόπο η PROFILMEDIA εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διαφορετικότητα κάθε επαγγελματία παρέχοντας ποικίλες δυνατότητες προβολής και προώθησης της επιχείρησής του.

ALUSTAR Συστήματα Αλουμινίου

224

Η γρήγορη ανάπτυξη των συστημάτων ALUSTAR είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας στο σχεδιασμό και την κατασκευή κουφωμάτων της εταιρείας DORAL. Ανοιγοανακλινόμενα με ή χωρίς θερμοδιακοπή, συρόμενα με ή χωρίς θερμοδιακοπή, συρόμενα βαρέως τύπου, υψούμενα συρόμενα με ή χωρίς θερμοδιακοπή, υαλοπετάσματα, ρολά. Παντζούρια, κουνουπιέρες και διακοσμητικά πάνελ μια πλήρη γκάμα των πρωτοποριακών προϊόντων που εξυπηρετεί κάθε κατασκευαστική ανάγκη. μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

ALCO Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου

ALUMIL Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου

Ο Όμιλος ALCO διαθέτει πρωτοποριακά συστήματα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών, άριστης ποιότητας και αισθητικής καλύπτοντας όλο το φάσμα των κατασκευαστικών εφαρμογών. Η δομή του Ομίλου συμπεριλαμβάνει μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής προφίλ αλουμινίου και εμπορικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το όραμα του Ομίλου ALCO συνοψίζεται σε τρεις βασικές αρχές: Να σχεδιάζουμε - Να παράγουμε - Να προσφέρουμε Επώνυμα, Πρωτοποριακά, Ολοκληρωμένα Συστήματα Προφίλ Αλουμινίου για όλους τους τομείς των σύγχρονων Κατασκευών και Εφαρμογών

Με πολυετή εμπειρία στον κλάδο η εταιρεία ALUMIL είναι από τις πιο εξελιγμένες εταιρείες στο χώρο του σχεδιασμού και της παραγωγής προϊόντων διέλασης. Τα 48 διαφορετικά συστήματα αποτελούν την κυρίαρχη ομάδα προϊόντων του Ομίλου και καλύπτουν κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή. Τα συστήματα της ALUMIL διακρίνονται για την κατασκευαστική τους αρτιότητα, το σύγχρονο σχεδιασμό τους, την υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα, όπως και τη δυνατότητα συνδυασμού τους, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις εναλλακτικές επιλογές του χρήστη. «Αγάπα τον πλανήτη σου με τα ελαττώματά σου» ο τίτλος του βιβλίου για την προστασία του πλανήτη που μοιράζονταν από το περίπτερο της εταιρείας.

ΒΑΛΚΑΝ Constructing Solutions

ELVIAL Βιομηχανία Διέλασης Αλουμινίου

Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων, η επιλεγμένη ποιότητα και η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών έδωσαν γρήγορα το προβάδισμα στην εταιρεία, στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει και τις σειρές BLK, συστήματα για πόρτες και παράθυρα που δίνουν μια ξεχωριστή εικόνα στο χώρο.

Με συνεχή έρευνα και σημαντικές επενδύσεις η ELVIAL αποτελεί την πιο σύγχρονη, πλήρως καθετοποιημένη και τεχνολογικά προηγμένη βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου. Σχεδιάζει και αναπτύσσει προηγμένα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου, με σκοπό να καλύψει με απόλυτη επιτυχία τις απαιτήσεις για ασφάλεια μόνωση, λειτουργικότητα και design.


ΕΤΕΜ Building Systems Εταιρεία Ελαφρών Μετάλλων

EXALCO Συστήματα Αλουμινίου

SCHÜCO Συστήματα Αλουμινίου

Η ΕΤΕΜ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο χώρο των προϊόντων αλουμινίου τα τελευταία 35 χρόνια, τόσο στην παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων και προϊόντων διέλασης, όσο και στην παραγωγή συνθετικών πάνελ αλουμινίου. Η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της ETEM Building Systems τής προσδίδει μοναδικά πλεονεκτήματα και την ισχυροποιεί τόσο, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνίζεται με επιτυχία σημαντικές εταιρείες του εξωτερικού.

Η EXALCO, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, σχεδιάζει και παράγει προϊόντα αλουμινίου σύμφωνα με τις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες. Ανοιγόμενα, συρόμενα και πτυσσόμενα συστήματα, χωρίσματα και υαλοπετάσματα υψηλής ποιότητας και σύγχρονου design συνθέτουν την πλούσια γκάμα των προϊόντων της εταιρείας. Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε ποικίλες και ξεχωριστές αποχρώσεις. Η EXALCO εξασφαλίζει την ποιότητα και το άψογο αισθητικό αποτέλεσμα τηρώντας απόλυτα τα πιο αυστηρά διεθνή στάνταρ και διαθέτοντας πιστοποιητικά ποιότητας.

Η SCHÜCO δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών που αφορούν στο κέλυφος του κτιρίου, με βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των συστημάτων αλουμινίου υψηλής ποιότητας και θερμομόνωσης και στην παραγωγή ενέργειας μέσω ηλιοθερμικών-φωτοβολταϊκών συστημάτων. «Energy2» δηλαδή ενέργεια στο τετράγωνο είναι το μοντέλο στα πλαίσια του οποίου κατευθύνονται πλέον όλες οι ενέργειες μηχανισμοί έρευνας και ανάπτυξης - των τελευταίων προϊόντων και συστημάτων της SCHUECO INTERNATIONAL KG. Αυτή τη φιλοσοφία προέβαλε η εταιρεία και στην έκθεση INFACOMA.

SECURITY LOCK Εξαρτήματα - Μηχανισμοί

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ Συστήματα Καγκέλων Αλουμινίου Εξαρτήματα

ΓΕΜΑ Μηχανήματα Αλουμινίου & PVC

Μια εξαιρετικά δυναμική παρουσία, η SECURITY LOCK σχεδιάζει και παράγει εξαρτήματα και μηχανισμούς αλουμινίου, ασύγκριτης ομορφιάς και λειτουργικότητας, που οδηγούν την εταιρεία στην κορυφή. Εκπληκτικές δημιουργίες ειδικού σχεδιασμού και άψογης αισθητικής που αντέχουν στα χτυπήματα του χρόνου και του καιρού. Ανάμεσα στα προϊόντα της εταιρείας οι κλειδαριές ασφαλείας με ενσωματωμένο συναγερμό, ALARM LOCK και το σύστημα Magic Key που ανοίγει μια πόρτα εύκολα και γρήγορα.

Με συνεχή παρουσία στο χώρο του αλουμινίου από το 1974, σχεδιάζει και παράγει τα πρωτοποριακά συστήματα καγκέλων αλουμινίου ΜΑΚ - SYSTEM, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων, με εξελιγμένο σχεδιασμό και εύκολες τεχνικές εφαρμογές. Τοποθετούνται σε μπαλκόνια, σκάλες, περιφράξεις, αυλόπορτες κ.α. Η εταιρεία συνεχίζει την προσπάθεια με αδιάκοπη έρευνα για να παρουσιάσει στην αγορά του αλουμινίου νέα πρωτοποριακά είδη, πάντα υψηλών προδιαγραφών, με σεβασμό στην εμπιστοσύνη των συνεργατών της.

Με την τεχνογνωσία, τη συνεργασία και τη φιλική αντιμετώπιση των πελατών να αποτελούν τα κύρια όπλα της εταιρείας από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της, η ΓΕΜΑ κατάφερε και καταφέρνει έως σήμερα να κρατά τα ηνία στην εμπορία μηχανημάτων, διαθέτοντας προϊόντα υψηλής και προηγμένης τεχνολογίας αλλά και ύψιστης ποιότητας. Κοντά σε κάθε νέα εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς στον κλάδο του αλουμινίου, η ΓΕΜΑ εισάγει στην Ελλάδα κέντρα επεξεργασίας αλουμινίου, τα οποία με την άριστη απόδοσή τους καλύπτουν τις ανάγκες κάθε απαιτητικού > κατασκευαστή.

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

225


εκθέσεις EXHIBITIONS

25η INFACOMA ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

PORTA IMPRESA Εσωτερικές & θωρακισμένες πόρτες

CHROMAL Ηλεκτροστατικές Βαφές

MACRAIL Κάγκελα Αλουμινίου

Η CHROMAL συγκαταλέγεται σε μια από τις μεγαλύτερες και αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα της ηλεκτροστατικής βαφής στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Με πίστη, μεράκι, όρεξη, γνώσεις και εμπειρία όλοι στη CHROMAL είναι πρόθυμοι να καλύψουν όλο το φάσμα των απαιτήσεων του πελάτη.

Πληθώρα πρωτοποριακών σχεδίων παραδοσιακών, νεοκλασικών και μοντέρνων επιτρέπουν την κατασκευή κιγκλιδωμάτων υψηλής αισθητικής.

ΑΡΡΗΚΤΟΝ Θωρακισμένες & Εσωτερικές Πόρτες

ΣΥΝΟΔΙΑΣ Υλικά Κουφωμάτων Αλουμινίου & PVC

Η εταιρεία ΑΡΡΗΚΤΟΝ έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και εκεί κατασκευάζει με μεγάλη επιτυχία θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Η πολυετής παρουσία της εταιρείας στην αγορά σε συνδυασμό με τα συστήματα επεξεργασίας υψηλής τεχνολογίας εξασφαλίζουν στα προϊόντα, που παράγει σήμερα η ΑΡΡΗΚΤΟΝ, ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή στο χρόνο και μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά.

Με κέντρο δράσης την πόλη της Θεσσαλονίκης η εταιρεία ΣΥΝΟΔΙΑΣ , από το 1990 εισάγει με βάση τα αυστηρότερα κριτήρια επιλεγμένα υλικά στερέωσης και συναρμολόγησης κουφωμάτων. Σήμερα αντιπροσωπεύει τους πολυεθνικούς οίκους Dow Corning (σιλικόνες), ARA (αφρό πολυουρεθάνης και αρμόστοκο), Mawex (κόλλα γωνιάστρας), Heicko (βίδες), Deflex (λάστιχα υάλωσης).

Σχεδιάζει και παράγει εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν καθημερινά την αίσθηση της πολυτέλειας. Συνδυάζοντας την τέχνη με την τεχνολογία, τη σύγχρονη αισθητική με την παράδοση δημιουργεί μια μοναδική πρόταση για κάθε χώρο. Προσεγμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια οι πόρτες της εταιρείας εντυπωσιάζουν με την ποιότητα και την εμφάνισή τους.

BELCO SYSTEMS Κουνουπιέρες - Καμπίνες - Φυσούνες Μια ευρεία γκάμα από αντικωνωπικά συστήματα, πτυσσόμενες πόρτες, φυσούνες και καμπίνες μπάνιου διαθέτει η εταιρεία BELCO SYSTEMS στην ελληνική αγορά.

226

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Εξαρτήματα Συστημάτων Αλουμινίου

METAL SYSTEM Θωρακισμένες Πόρτες

KANBERA Εισαγωγές - Εξαγωγές - Αντιπροσωπείες

Συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις της αγοράς και βασισμένη στην εμπειρία που διαθέτει, η εταιρεία, σχεδιάζει και υλοποιεί νέα προϊόντα της σειράς ACCESS φροντίζοντας πάντα να καλύπτει τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα. Κλειδαριές, χούφτες, σπανιολέτες συρομένων, κουμπωτοί μεντεσέδες, μάσκουλα, ρυθμιζόμενα αντικρίσματα κάσας, κύλινδροι κλειδαριών, κλειδαριές ανοιγομένων, πόμολα με ροζέτα, πόμολα με πλάκα, σπανιολέτες ανάκλισης, ρυθμιζόμενα ανεμοστηρίγματα, πόμολα παραθύρων, σπανιολέτες ανοιγομένων, κιτ ανοιγομένων για Camera Europea και εξαρτήματα inox, προϊόντα που συνθέτουν τη μεγάλη γκάμα της εταιρείας ACCESS - ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ.

Με αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων μορφοποιημένης λαμαρίνας η METAL SYSTEM ξεκινά τη λειτουργία της το 1980. Δεκαπέντε χρόνια μετά προσθέτει στα προϊόντα της και την παραγωγή σασί για θωρακισμένες πόρτες. Τα φύλλα της πόρτας που παράγει η εταιρεία ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την αντοχή τους και εξασφαλίζουν την απόλυτη και διαχρονική θωράκιση. Η εταιρεία στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των πελατών με ταχύτερο και αποτελεσματικό τρόπο, αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων που παράγουν.

Η εταιρεία ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία στο χώρο της εμπορίας προϊόντων αλουμινίου. Διαθέτει συστήματα αλουμινίου της βιομηχανίας ΕΤΕΜ στη Βόρεια Ελλάδα και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, με πλήρη γκάμα προϊόντων αλουμινίου όπως μηχανισμούς, εξαρτήματα, σπανιολέτες, ελαστικά προφίλ, βίδες, πόμολα, κάγκελα, μηχανήματα κοπής αλουμινίου, γκαραζόπορτες, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, πάνελ, ηλεκτρικά εργαλεία. Παράγει αντικωνωπικά συστήματα και πλήρη γκάμα ρολών αλουμινίου και γκαραζόπορτας.

ΤΖΑΡΑΣ Εξαρτήματα Σιδήρου & Αλουμινίου Εισαγωγή - Παραγωγή - Εμπορία

ALVEK Πόρτες - Παράθυρα

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Εξαρτήματα Αλουμινίου

Δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο των εξαρτημάτων με αντικείμενό της τη χονδρική πώληση εξαρτημάτων για κατασκευές από σίδηρο και αλουμίνιο. Επίσης η εταιρεία διαθέτει παραδοσιακά διακοσμητικά εξαρτήματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία τεχνιτών και βαριά εργαλεία. Σκοπός της ΤΖΑΡΑΣ Κ. & Θ. είναι πάντα η καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πελάτη με στόχο την απόλυτη ικανοποίησή του.

Με έδρα την Ξάνθη δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα πορτών και παραθύρων. Η ALVEK διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Κατασκευάζει κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά, σήτες, γκαραζόπορτες, θωρακισμένες πόρτες, εσωτερικές πόρτες και κάγκελα που ικανοποιούν κάθε απαίτηση.

Είναι η πρώτη εταιρεία εξαρτημάτων αλουμινίου που ιδρύθηκε το 1965 στην Ελλάδα. Από τότε παραδίδει τα υψηλότερης ποιότητας προϊόντα αλουμινίου στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο. Η εκτενής γκάμα των προϊόντων της βασίζεται στο κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, στην αυξημένη παραγωγικότητα και το χαμηλότερο κόστος. Γωνίες για πηχάκια, κλειδαριές, σπανιολέτες, χειρολαβές, σύρτες, μεντεσέδες, πόμολα, μάσκουλα, γωνίες συνδέσεων, κάγκελα αλουμινίου, προϊόντα που συνθέτουν την πλούσια γκάμα της > εταιρείας.

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

227


εκθέσεις EXHIBITIONS

25η INFACOMA ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

GU HELLAS Μηχανισμοί - Συστήματα Ασφαλείας

ΡΟΖΟΣ Π. & ΣΙΑ Τεχνολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων

Η G-U HELLAS είναι μια εμπορική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1995 στην Θεσσαλονίκη με κύριο αντικείμενο την πώληση μηχανισμών κουφωμάτων, κλειδαριών και συστημάτων ασφαλείας.

Με άμεσες, μοντέρνες και λειτουργικές λύσεις η εταιρεία ROZOS λύνει τα προβλήματα σε κάθε κτίριο. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη η εταιρεία εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά εξαρτήματα αλουμινίου και σιδήρου, εργαλεία και αναλώσιμα, ανοξείδωτα προφίλ, κάγκελα ανοξείδωτα και αλουμινίου, παράθυρα οροφής, συστήματα ασφαλείας, διακοσμητικά υλικά, πόμολα, σήτες κάθετης και οριζόντιας κίνησης, πάνελ για παραδοσιακές πόρτες, οδηγούς για συρόμενες πόρτες, μηχανισμοί, πυράντοχες πόρτες κ.λπ.

ΒΙΜΕΞ Ρολά - Γκαραζόπορτες - Σήτες

MEKKAL Μηχανήματα Αλουμινίου & P.V.C.

Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της αλλά και την αμείωτη διάθεση για δημιουργία, ερευνά τις ανάγκες της αγοράς, σχεδιάζει και εξελίσσει νέα συστήματα ρολών αλουμινίου και PVC, γκαραζόπορτας και αντικωνωπικών. Δημιουργεί ιδανικές προτάσεις με ιδιαίτερη αισθητική και άριστη λειτουργικότητα.

Με αντικείμενό της την εισαγωγή και τη διάθεση στην αγορά μηχανημάτων αλουμινίου και P.V.C, η εταιρεία MEKKAL έχει τη δυνατότητα να καλύψει κάθε διάσταση στην κατασκευή κουφωμάτων σε σχέση πάντα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε κατασκευαστή.

PRIME - ΖΑΧΑΡΙΟΥ Κουφώματα Εξειδικεύεται από το 1993 στην κατασκευή κουφωμάτων από αλουμίνιο και ξύλο, με οργανωμένο τμήμα σχεδίασης. Με εξελισσόμενη τεχνογνωσία και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά ολοκληρωμένα συστήματα και προϊόντα άψογης αισθητικής, ποιότητας, θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, ασφάλειας.

ΡΟΛΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συστήματα Ρολών Αλουμινίου & PVC Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Το προφίλ για την κατασκευή του ρολού είναι δημιουργία της εταιρείας, μετά από μελέτη προσωπική και σε συνεργασία με σχεδιαστική εταιρεία έτσι ώστε να υπάρχει μια τέλεια λειτουργία και αισθητική άποψη των προφίλ. Όλα τα καλούπια από τα πλαϊνά των κουτιών και από τις γκαραζόπορτες καθώς και οι μήτρες των προφίλ, είναι δημιουργήματα της εταιρείας.

228

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


SYNCRO Πόρτες Εσωτερικές - Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας/ Πυρασφαλείας Κουνουπιέρες - Παράθυρα Στέγης

ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ - ROTO Μηχανισμοί - Εξαρτήματα

ΠΑΓΚΑΛΟΣ Μηχανήματα Αλουμινίου & PVC

Ακολουθώντας την ολοένα αυξανόμενη απαίτηση για ασφαλές αποτέλεσμα, αξιόπιστη λειτουργία και εγγυημένη αισθητική, δημιουργήθηκε μια σύγχρονη επιχείρηση για να υπηρετήσει τον ιδιαίτερο χώρο του εσωτερικού και εξωτερικού κουφώματος, της θωρακισμένης πόρτας και της κουνουπιέρας.

Ιδρύθηκε το 1983 και από τότε ειδικεύτηκε στους μηχανισμούς ανοιγόμενων ανακλινόμενων κουφωμάτων, ανοίγοντας το δρόμο στην ποιοτική αναβάθμιση των εξωτερικών κουφωμάτων στην ελληνική αγορά. Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκε με τον ηγέτη του χώρου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τη Γερμανική εταιρεία ROTO FRANK AG την οποία και έκτοτε αντιπροσωπεύει κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Με δυναμική και συνεχώς ανερχόμενη πορεία διαθέτει στην αγορά μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων αλουμινίου, PVC αλλά και σιδήρου, τα οποία εισάγει στην Ελλάδα από τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού. Η εταιρεία πλαισιώνεται από έμπειρους πωλητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αφού μελετήσουν τις ανάγκες των κατασκευαστών προτείνουν την κατάλληλη αγορά μηχανημάτων με γνώμονα πάντα το συμφέρον του πελάτη.

ELUMATEC Μηχανήματα Επεξεργασίας Αλουμινίου & PVC

ΚΤΙΡΙΟ Θωρακισμένες Πόρτες Συστήματα Σκίασης

VBH HELLAS Τεχνολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων Συστήματα Μηχανισμών Κουφωμάτων

Η εταιρεία ELUMATEC δίνει «ενισχυτικό παρών» στην ελληνική και κυπριακή αγορά προωθώντας μηχανήματα επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου και PVC της εταιρείας ELUMATEC. Διαθέτοντας μια πλήρη γκάμα μηχανημάτων παρέχει στους κατασκευαστές ιδανικές λύσεις για την κατεργασία προφίλ αλουμινίου.

Εξωτερικές περσίδες σκίασης, συστήματα εσωτερικής σκίασης, πρωτοποριακές κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα, ανοξείδωτες υαλοσκεπές και θωρακισμένες πόρτες αποτελούν τις πιο λειτουργικές, και αποτελεσματικές λύσεις της εταιρείας ΚΤΙΡΙΟ. Προϊόντα μοναδικής και απέριττης αισθητικής που αναδεικνύουν τις σύγχρονες κατασκευές. Στις ίδιες εγκαταστάσεις με την ΚΤΙΡΙΟ στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται και η εταιρεία ΣΤΙΒΟΣ που παρέχει αξιόπιστες προτάσεις σε δάπεδα πολλαπλών χρήσεων και σε εξοπλισμό σταδίων και γυμναστηρίων.

Η VBH Hellas δραστηριοποιείται από το 1995 κυρίως στον τομέα των μηχανισμών κουφωμάτων, καθώς και στον τομέα τεχνικών έργων από το 1998. Ακολουθώντας τη στρατηγική κατεύθυνση της μητρικής εταιρείας, η VBH Hellas προωθεί και υποστηρίζει τεχνικά, μόνο υψηλής και αναγνωρισμένης ποιότητας προϊόντα των κυριότερων ευρωπαϊκών οίκων.

> profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

229


εκθέσεις EXHIBITIONS

25η INFACOMA ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗIRAL Κουφώματα Αλουμινίου Σχεδιασμός, μελέτη, ολοκληρωμένες λύσεις, υψηλής ποιότητας συνθέτουν το χαρακτήρα των κατασκευών της εταιρείας THIRAL. Με εφόδια την τεχνογνωσία και την εμπειρία δημιουργεί κάθε εφαρμογή αλουμινίου για το σύγχρονο σπίτι, όπως κουφώματα, διαχωριστικά, είδη κιγκαλερίας, πάνελ αλουμινίου, ρολά, σήτες.

ΚΑΤΕΕ Αυτόματες Πόρτες - Ρολά Η ΚΑΤΕΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο την κατασκευή ρολών ασφαλείας (με ή χωρίς θερμοηχομόνωση), γκαραζοπορτών, βιομηχανικών πορτών, αυτόματων αυλόπορτων, πορτών ασφαλείας και πυρασφάλειας, μπαρών και αλυσίδων parking, κουρτινών και πορτών PVC. Προϊόντα που διακρίνονται για την αντοχή, την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής τους.

230

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

ΕPAL Πόρτες - Παράθυρα

ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Ανοξείδωτα Συστήματα - Στέγαστρα

Η EPAL είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα σημαντική παρουσία στη διεθνή. Τα προϊόντα της EPAL διακρίνονται για την άψογη αισθητική στο σχεδιασμό τους και εγγυώνται τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα της θερμικής και ηχητικής μόνωσης, της ασφάλειας και της τέλειας λειτουργικότητας, χάρις των άριστων υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.

Η εταιρεία ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΕΛΛΑΣ διαθέτει στην αγορά ανοξείδωτα συστήματα για σκάλες και κιγκλιδώματα, ανοξείδωτα στέγαστρα και κάγκελα σιδήρου. Ανοξείδωτα συστήματα, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, για σκάλες και μπαλκόνια που μπορούν να συνδυαστούν με ποικίλα υλικά και να εφαρμόσουν τέλεια εντυπωσιάζοντας με τη λάμψη και το σχεδιασμό τους.

VIOMAL Εταιρεία Μορφοποίησης Ρολών Αλουμινίου

ALUPLAST Κουφώματα - Διαχωριστικά Είδη Κιγκαλερίας

Ποιότητα, ασφάλεια, κομψότητα και λειτουργικότητα είναι τα πλεονεκτήματα που διακρίνουν τα προϊόντα της και προσφέρουν λύσεις για όλες τις απαιτήσεις και για κάθε ανάγκη. Ο συνεχής εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με την άρτια κατάρτιση του προσωπικού και τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, διασφαλίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Η εταιρεία ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ αντιπροσωπεύει από το 1991 στην Ελλάδα και Κύπρο μια από τις πιο πετυχημένες επεκτατικές διεθνείς εταιρείες που ηγούνται στο χώρο της κατασκευής συνθετικών κουφωμάτων, την ALUPLAST.


E.BI.M.AΛ. Μεταποίηση Προϊόντων Αλουμινίου

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Συνθετικά Κουφώματα - Ρολά Πόρτες Ασφαλείας

TEXNH ΠΑΝΤΕΛΟΣ Πάνελ - Βαφές Αλουμινίου

Με έδρα την πόλη του Βόλου η εταιρεία EVIMAL διαθέτει ρολά, σήτες, γκαραζόπορτες, συστήματα αλουμινίου, εξαρτήματα πάνελ, θωρακισμένες πόρτες και κάγκελα αλουμινίου. Με αξιόπιστα προϊόντα καλύπτει τις ανάγκες προσφέροντας ποιότητα και άψογη συνεργασία.

Ηγείται στον κατασκευαστικό τομέα συνθετικών κουφωμάτων (PVC). Στα προϊόντα της εταιρείας συγκαταλέγονται τα συνθετικά κουφώματα (πόρτες, παράθυρα, παντζούρια), χειροκίνηταηλεκτροκίνητα-τηλεκατευθυνόμενα συστήματα ρολού/ γκαραζόπορτας, πληθώρα υλικών δόμησης - συνθετικές επενδύσεις οροφών και τοίχων, καθώς και πόρτες ασφαλείας.

Ιδρύθηκε το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Σήμερα κατασκευάζει πρεσαριστά πάνελ αλουμινίου, αντικωνωπικά συστήματα και πόρτες αλουμινίου με θωράκιση. Έχοντας πλέον αποκτήσει εξειδικευμένη τεχνογνωσία επάνω στις κατασκευές πάνελ, πόρτες αλουμινίου με θωράκιση, αντικωνωπικά συστήματα και διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την παραγωγή σταθερά υψηλής ποιότητας προϊόντων, η «ΤΕΧΝΗ» προχωρά οδηγώντας πλέον τις εξελίξεις στο χώρο του αλουμινίου.

HERMIS - ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ Μηχανήματα Επεξεργασίας Αλουμινίου

PANEL CENTER Πάνελ Αλουμινίου - Ρολά Αλουμινίου Αντικωνωπικά Συστήματα Γκαραζόπορτες

TECHNIK SYSTEM Μηχανήματα Επεξεργασίας Αλουμινίου & PVC

Η πρώτη κατασκευαστική εταιρεία μηχανημάτων αλουμινίου στην Ελλάδα, η HERMIS ιδρύθηκε το 1979 από τον κ. Ευάγγελο Χαρκοφτάκη. Από τότε μέχρι και σήμερα η εταιρεία ακολουθεί μια ιδιαίτερα ανοδική πορεία διαθέτοντας στην αγορά αποκλειστικά ελληνικής κατασκευής μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας αλουμινίου, που καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων και των αναγκών των κατασκευαστών αλουμινίου. Μια μεγάλη ποικιλία μηχανημάτων όπως πριόνια, παντογράφοι, ξελουριστήρια και πολλά άλλα πιο ειδικά προσφέρουν δυνατότητες ποιοτικής κατασκευής και ταυτόχρονα εύρυθμη λειτουργία και ευκολία στη χρήση.

Παράγει ρολά και γκαραζόπορτες καθώς επίσης και αντικωνωπικά συστήματα και διαθέτει στην αγορά πάνελ αλουμινίου και πάνελ PVC για εξώπορτες. Η εταιρεία ενεργεί πάντα με γνώμονα την ικανοποίηση του κάθε μεμονωμένου πελάτη, στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο να ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά.

Την επανάσταση συνεχίζει να φέρνει η εταιρεία TECHNIK SYSTEM με τα πρωτοποριακά και συνεχώς εξελισσόμενα προϊόντα της. Η εταιρεία δε σταματά να εφοδιάζει την αγορά με τις ποιοτικότερες και τεχνολογικά αρτιότερες λύσεις σε μηχανήματα επεξεργασίας αλουμινίου και P.V.C. «χτίζοντας» δυναμικές συνεργασίες βασισμένες στην τεχνολογία αιχμής.

> profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

231


εκθέσεις EXHIBITIONS

25η INFACOMA ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ Βιομηχανικές Πόρτες

WOODALL - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Μηχανήματα Βαφής Αλουμινίου - Η/Β

Ως κάθετη βιομηχανία παραγωγής βιομηχανικών ρολών, η εταιρεία ΚΟΛΛΙΑΣ πρωτοπορεί ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη της ποιότητας και της εργονομίας των προϊόντων και των εφαρμογών τους. Διευρύνει διαρκώς την ήδη πολύ μεγάλη γκάμα των προϊόντων της και προετοιμάζεται για νέες προτάσεις στο σχεδιασμό και την κατασκευή επαναστατικών προϊόντων.

LASTEF Παραγωγή Ελαστικών Προφίλ Κουφωμάτων & Πολλαπλών Εφαρμογών Με αντικείμενο την παραγωγή ελαστικών προφίλ πολλαπλών εφαρμογών η εταιρεία ακολουθεί μια συνεχή ανοδική πορεία γεγονός που ενισχύεται από την αυξανόμενη διείσδυσή της στην αγορά. Η LASTEF είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής ελαστικών προφίλ.

Πρωτοπόρος στην κατασκευή μηχανημάτων Ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα, προϊόντα της εταιρείας είναι εγκατεστημένα σε πολλές ελληνικές και ξένες εταιρείες. Το 1996 παρουσίασε σε παγκόσμια πατέντα την επαναστατική τεχνολογία woodall, που είναι βαφή του αλουμινίου σε χρώματα ξύλου. Η εταιρεία πιστή στην παράδοση και με σεβασμό στην αρχιτεκτονική ευαισθησία του κλάδου, δημιούργησε μια ομάδα χρωμάτων που μπορούν να προσαρμοστούν απόλυτα και στην πιο απαιτητική επιλογή.

ΒΙΟΡΟΛ Ρολά - Γκαραζόπορτες Κινητήρες - Αυτοματισμοί Η εταιρεία ΒΙΟΡΟΛ διαθέτει ολοκληρωμένες, ποιοτικές και υψηλών προδιαγραφών λύσεις σε ό,τι έχει σχέση με τον τομέα σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής προϊόντων ρολών, πορτών γκαράζ, βιομηχανικών πορτών, καθώς και εμπορία όλων των σχετικών, με τα παραπάνω, αυτοματισμών σε ένα πολύ μεγάλο εύρος τύπων, διαστάσεων, χρωμάτων ή ειδικών απαιτήσεων.

232

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

ΓΑΜΒΡΙΝΟΣ Βίδες

FENAL Κουφώματα P.V.C.

Εφαρμόζοντας το τρίπτυχο ποιότητα, οικονομία, εξυπηρέτηση έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πελατών της. Επικεντρωμένη πάντα στον άνθρωπο και στις ανάγκες της αγοράς χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, άριστη τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό κάνουν την εταιρεία FENAL να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς έχοντας ως βάση την ποιότητα κατασκευής.


ALUMIN ROLLS Συστήματα Ρολών - Γκαραζόπορτες

FINSTRAL Πόρτες - Παράθυρα & Παντζούρια

VIEXAL Βιομηχανία Εξαρτημάτων Αλουμινίου

Δραστηριοποιείται στην κατασκευή συστημάτων ρολών και γκαραζοπορτών. Με τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών καθώς και άρτια εξειδικευμένο προσωπικό εγγυάται για την άριστη ποιότητα κατασκευής των προϊόντων της και την άψογη λειτουργία και αισθητική τους.

Από μια μικρή επιχείρηση εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές στο χώρο των κουφωμάτων. Η δυναμική και νεωτεριστική δομή της εταιρείας, συμβαδίζουν με την ευελιξία και την ποιότητα, που σε συνδυασμό με τη δική της παραγωγή προφίλ και τζαμιών, προσφέρουν στον πελάτη κουφώματα κατ’ επιθυμία. Η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στη διασφάλιση της ποιότητας, στην ασφάλεια της εργασίας και στη φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Παράγει και διαθέτει εξαρτήματα αλουμινίου. Προϊόντα που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και έχουν οδηγήσει σε συνεργασίες με επαγγελματίες εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Τελευταία η εταιρεία με ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και την αισθητική δραστηριοποιείται με επιτυχία και στο χώρο των καγκέλων αλουμινίου και των εξαρτημάτων τους.

FENSTER PROFIL Πόρτες - Παράθυρα

DUROPLAST Συστήματα Ρολών - Γκαραζόπορτες

POWER LOCK Εξαρτήματα

Ιδρύθηκε πριν από 12 χρόνια στη Νάουσα. Σήμερα η εταιρεία είναι από τις πιο δυναμικές, εύρωστες και ακμαίες επιχειρήσεις κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC στην Ελλάδα.

Παρακολουθώντας πάντα στενά τις ανάγκες της αγοράς έχει εξελιχθεί σήμερα σε μία από τις πλέον υπολογίσιμες μονάδες παραγωγής ρολών αλουμινίου και πλαστικών προφίλ. Η εταιρεία έχει αναπτύξει με τους πελάτες της στενές σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Η απόλυτη εξειδίκευση σε καινοτομίες παγκοσμίου πατέντας σε μηχανήματα και εξαρτήματα που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς. Μια δυναμική πλέον εταιρεία που συνεχίζει να παράγει εξαρτήματα ανώτατων προδιαγραφών.

> profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

233


εκθέσεις EXHIBITIONS

25η INFACOMA ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

EUROALOYMIN Πόρτες - Παράθυρα

LIRITIS Βιομηχανικές Πόρτες - Ρολά Ασφαλείας Γκαραζόπορτες

ΠΗΓΑΣΟΣ Πόρτες - Παράθυρα Συστήματα Αλουμινίου

Ποιότητα, ασφάλεια και αισθητική στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της εταιρείας. Οικιακές γκαραζόπορτες, βιομηχανικές πόρτες, ρολά επαγγελματικών χώρων, μηχανισμοί για ανοιγόμενες πόρτες μονόφυλλες ή δίφυλλες και μπάρες ελέγχου μερικά από τα αξιόπιστα προϊόντα της εταιρείας.

Η εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου, προσφέροντας στον επαγγελματία ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους τύπους των κουφωμάτων. Η βασική αρχή της εταιρείας είναι η προσήλωση στην ποιότητα, ιδιότητα που χαρακτηρίζει όλα τα στάδια της παραγωγής.

Σ.Ε.Μ.Α.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

MONOTIKI - ΒΛΑΧΟΣ Μονωτικά Υλικά

Το Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου Σιδήρου έχει έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Σκοποί του Σωματείου αυτού είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Από την ίδρυσή της προ 35ετίας ασχολείται με μονωτικά και δομικά προϊόντα, χημικά υλικά και εφαρμογές και κατασκευές μονώσεων. Βασιζόμενη στα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν: ταχύτητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα η πορεία της επιχείρησης είναι διαρκώς ανοδική.

Μια σύγχρονη εταιρεία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC με έδρα της την περιοχή Λοφίσκος στο Λαγκαδά. Η πλούσια γκάμα των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει οτιδήποτε απαιτεί η σύγχρονη οικοδομή και οι αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής, πάντα με την υψηλή ποιότητα και την εγγύηση της EUROALOYMIN.

VEPRAN - ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Συνθετικά εξαρτήματα Η ειδικευσή της στον τομέα των πολυεστερικών ειδών ξεκινάει από το 1986. Η εταιρεία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους τομείς όπως είναι τα πάνελ κεντρικής εισόδου και οι επενδύσεις θωρακισμένων.

234

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international


SOLIDOM - ΑΦΟΙ ΠΑΣΣΑ Συστήματα Κουφωμάτων

ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΙ Εμπόριο Αλουμινίου - Υαλοπετάσματα

NICE ALUIT Αυτοματισμοί

Με ιδρυτή τον κ. Αθανάσιο Πασσά η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο χώρο της κατασκευής κουφωμάτων το 1950. Σταδιακά με τον καιρό, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί και έχει στηθεί καινοτομικά γύρω από την παραγωγή, με καθημερινό μέλημά της την ανταγωνιστικότητα, την εξυπηρέτηση και την ποιότητα.

Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία η εταιρεία ΠΤΗΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ φροντίζει να παρέχει τις πιο αξιόπιστες λύσεις. Η πείρα και η συνεχής αναζήτηση για τη βελτίωση, οδήγησε την εταιρεία στο σχεδιασμό και την παραγωγή σειρών που ικανοποιούν ένα εύρος κατασκευαστικών απαιτήσεων.

H NICE έχει έναν ομοιογενή & καινοτόμο σχεδιασμό με ορθολογική λειτουργικότητα, εύκολα προσαρμοσμένη σ’ ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων και αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Αυτοματισμοί, χειριστήρια, αξεσουάρ, αισθητήρες και προγραμματισμοί, έξυπνες καινοτόμες, λειτουργικές και μοναδικές λύσεις από τη NICE.

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Ρολά - Γκαραζόπορτες Βιομηχανικές πόρτες

KALFOPLAST Κατασκευή Καλουπιών & Παραγωγή Πλαστικών Εξαρτημάτων

MEGAN Ελάσματα & Εξαρτήματα Ανοξείδωτου Χάλυβα

Η εταιρεία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ιδρύθηκε το 1971 και ειδικεύεται στην κατασκευή και εμπορία ρολών αλουμινίου, γκαραζόπορτων, βιομηχανικών πορτών και αυτοματισμών. Με εμπειρία 35 ετών ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς παρέχοντάς τους προϊόντα που διακρίνονται για την ασφάλεια , την υψηλή αισθητική, τη λειτουργικότητα και την προστασία.

Παράγει πλαστικά εξαρτήματα για ρολά και γκαραζόπορτες. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν με την πάροδο του χρόνου εδραίωσαν την εταιρεία ως την πιο ευέλικτη και ταχεία αναπτυσσόμενη στον τομέα της σχεδίασης -κατασκευής καλουπιών και παραγωγής πλαστικών εξαρτημάτων.

Η MEGAN έχει δημιουργήσει συστήματα ανοξείδωτων καγκέλων και σκαλών συνδυάζοντας υλικά όπως το ανοξείδωτο ατσάλι με το κρύσταλλο, το ξύλο ή το μάρμαρο, δημιουργώντας απέριττες, στιβαρές και πολυτελείς κατασκευές. Η εταιρεία υποστηρίζει το συνεργάτη της, τον κατασκευαστή και τον ιδιώτη, από το στάδιο της μελέτης των σχεδίων μέχρι και την άριστη ολοκλήρωση του έργου.

> profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

235


εκθέσεις EXHIBITIONS

25η INFACOMA ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

IDEA PANEL Πάνελ αλουμινίου - Κάγκελα Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, προσθέτει καινούρια υλικά και δημιουργεί νέα σχέδια για πόρτες εισόδου. Τα πρωτοποριακά υλικά και η πλέον σύγχρονη μέθοδος κατασκευής τους κάνουν τα IDEA PANELS να υπερέχουν. Η άριστη ποιότητα κατασκευής ο καλαίσθητος σχεδιασμός και η μεγάλη ποικιλία σχεδίων δημιούργησαν τη μεγαλύτερη συλλογή PANELS στην Ελλάδα και την τέλεια λύση για κάθε αρχιτεκτονική εφαρμογή.

ΒΙΟΜΕΤΑΛΚ - ΚΑΜΠΕΡΗΣ Κουφώματα Αλουμινίου & PVC Η εταιρεία εξελίσσεται και αναπτύσσει την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου και συνθετικού, λόγω της ραγδαίας δημιουργίας Νέων Σειρών σ' όλο τον ελληνικό χώρο, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να βρίσκεται ανάμεσα στις δυναμικότερες κατασκευάστριες εταιρείες αλουμινίου και συνθετικού στην ελληνική αγορά.

236

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

ROCCA PORT / SPITZE Ξύλινα & Συνθετικά Κουφώματα Θωρακισμένες Πόρτες

SOLID ΜΠΟΓΑΣ Bιοτεχνία Αντικωνωπικών Συστημάτων

Η εταιρεία κουφωμάτων Spitze διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κουφωμάτων προτείνει για κάθε περίπτωση τις καταλληλότερες λύσεις, σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής αισθητικής. Τα προϊόντα της ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, στεγανότητας, ηλιοπροστασίας και ασφάλειας των χώρων.

Η εταιρεία του κου Μπογά Δημήτριου δραστηριοποιείται με επιτυχία στην κατασκευή και εισαγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου, πάγκων, ραουλιέρων, ανέμων, μέτρων, καροτσιών, κολλών, σιλικονών, μηχανισμών ανάκλισης, κλειδαριών και κυλίνδρων.

BORAL Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοπετάσματα

NOFERT Κοπτικά Μηχανήματα Ελαστικών

Ξεκίνησε το 1967 και σήμερα πρωταγωνιστεί στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου και PVC ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στην κατασκευή θωρακισμένων πορτών ασφαλείας και σε γκαραζόπορτες. Η επιχείρηση μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας, που διακρίνονται για την άψογη αισθητική και εγγυώνται ένα άριστο ποιοτικά αποτέλεσμα.

Τα κοπτικά μηχανήματα ελαστικών της NOFERT είναι ιδανικά για την τέλεια γωνιακή κοπή των ελαστικών που χρησιμοποιούνται για στεγανοποιήσεις θυρών - παραθύρων αλουμινίου, ξύλου και PVC.


THEMELIO KATAX.

16/2/2008

10:22 πµ

Page 1


αγορά ιδέες

238>247

MARKET IDEAS

exalco ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ ALBIO 230 >

Σημειώνοντας μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην ιστορία του ελληνικού αλουμινίου, η εταιρεία EXALCO έχει ταυτιστεί απόλυτα με τη βαθιά γνώση, την εξέλιξη και την ανάπτυξη, πάντα με απώτερο στόχο το ποιοτικό και άρτιο αποτέλεσμα. Αποτελεί ένα πλήρες και δυναμικό βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αλουμινίου διαθέτοντας ένα εκτεταμένο και εδραιωμένο δίκτυο πωλήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Η σειρά Albio 230 αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγμα της EXALCO στα συρόμενα συστήματα. Χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια στο σχεδιασμό και είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, με προφίλ υψηλών αντοχών και ροπών αδράνειας.

Παρουσιάζει άριστη θερμομόνωση με πολυαμίδια 20 mm και προφίλ από PVC καθώς και στεγανότητα, χάρη στον ειδικό μηχανισμό κύλισης. Τεχνικά χαρακτηριστικά • Κράμα αλουμινίου AlMgSi 0.5 F22, DIN 1725. • Ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο QUALICOAT. • Ανοδίωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο QUALANOD. • Ανοχές διαστάσεων ΕΛΟΤ ΕΝ 12020 - 2. • Λάστιχα στεγάνωσης EPDM. • Διαστάσεις φύλλου πλάτος 69,3 mm, ύψος 95,9mm. • Πάχος υαλοπίνακα 22 έως 50 mm. • Μηχανισμός κυλίσεως GU - 934. • Οδηγός κύλισης ανοξείδωτος, πολυαμιδίου.

hermis ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΙ LM/1 & LM/2 >

Αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στο χώρο της κατασκευής μηχανημάτων αλουμινίου που αποτελούν εγγύηση για κάθε επαγγελματία παρέχει η εταιρεία HERMIS από το 1979.

> Μονός παντογράφος LM/1

238

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Με εφόδια την πολυετή πείρα και την άριστη τεχνογνωσία η εταιρεία έχει δημιουργήσει ξεχωριστές προτάσεις. Ανάμεσα σε αυτές οι παντογράφοι LM/1 και LM/2.

Μονός παντογράφος LM/1 Παντογράφος μονής κεφαλής με ένα εξαιρετικά ισχυρό και ταυτόχρονα αθόρυβο μοτέρ 1,5 Hp. Διαθέτει, επίσης, δυνατότητα ψεκασμού και αερομέγγενες. Εργάζεται με τρία συστήματα αντιγραφής για λεπτά και χοντρά κοντύλια. Πρόσθετο πλεονέκτημα του παντογράφου είναι ότι τελειώνει την κλειδαριά με εξαιρετική ταχύτητα, χάρη στην ειδική αντιγραφή που έχει. Ανταποκρίνεται με ιδανικό τρόπο > Διπλός παντογράφος σε όλες τις σειρές. LM/2

• Θερμοδιακοπή 20 mm, 24 mm (ΡΑ 6.6, 25% GF). Εφαρμογές: Μπαλκονόπορτες και παράθυρα επάλληλα ή χωνευτά. >>

Διπλός παντογράφος LM/2 Παντογράφος με δύο ανεξάρτητες κεφαλές, εξοπλισμένος με δύο δυνατά και αθόρυβα μοτέρ 1,5 Hp. Εργάζεται με τρία συστήματα αντιγραφής για λεπτά και χοντρά κοντύλια καθώς και τέλματα. Υπάρχει η δυνατότητα ξετρυπήματος του προφίλ και στην οριζόντια κεφαλή. Διαθέτει ψεκασμό και τέσσερις μέγγενες αέρος και το εντυπωσιακό είναι ότι τελειώνει την κλειδαριά σε 20 δευτερόλεπτα με ένα πιάσιμο. Έχει, επίσης, πλάκες για όλες τις σειρές των προφίλ. Tεχνικά χαρακτηριστικά LM/1 & LM/2: -Κινητήρας: 1,5 Hp. -Ταχύτητα κοντυλιού: 12000 rpm. -Διάμετρος κοντυλιού: Φ 4 - Φ 25 mm. -Μέγιστη διαδρομή κοντυλιού: 280x110x120 mm. -Εξωτερικές διαστάσεις: 900x1600x750 mm. -Βάρος: ~110 kg. >>


αγορά ιδέες MARKET IDEAS

δούκας D-INOX ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ >

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων, η ποιότητα, αλλά και η άμεση διαθεσιμότητά τους είναι οι κύριοι στόχοι της εταιρείας ΔΟΥΚΑΣ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών. Η ΔΟΥΚΑΣ εμπλουτίζοντας συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της, δίνει τώρα μια σειρά από πολλές και ποιοτικές προτάσεις για ανοξείδωτα είδη (ανοξείδωτα κάγκελα, σύστημα καγκέλου, λαβές, εξαρτήματα, κ.λπ.), τα οποία χαρακτηρίζονται από την προσιτή τιμή τους και φυσικά από την αισθητική και την αντοχή τους. Λαβές inox Η αρχιτεκτονική χρησιμότητά τους δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τα ανοξείδωτα μπορούν να στολίσουν ένα χώρο ιδανικά αλλά και να διατηρήσουν την αισθητική τους για πάντα, αφού η λάμψη τους δεν αλλοιώνεται. Για άψογη εφαρμογή, για δύναμη και αντοχή, η ΔΟΥΚΑΣ προτείνει τη σειρά D-INOX που εγγυάται προστασία από το χρόνο και τη φθορά.

Εξαρτήματα καγκέλων inox Αρθρωτοί ή ευέλικτοι inox σύνδεσμοι μπορούν να διαμεσολαβήσουν στη μεταλλική κατασκευή, υλοποιώντας κάθε σχεδιαστική απαίτηση σε σκάλες και κάγκελα, προσφέροντας έτσι ποικιλία λύσεων. Συστήματα καγκέλων Τα ανοξείδωτα κάγκελα και οι ανοξείδωτες σκάλες που δημιουργούνται από την συναρμολόγηση των μεταλλικών εξαρτημάτων ΔΟΥΚΑΣ, έχουν άριστο φινίρισμα και λειτουργικότητα και υποκαθιστούν το άνοιγμα τρυπών στο ατσάλι, τις δύσκολες ή φάλτσες κοπές και φυσικά τις ηλεκτροσυγκολλήσεις και τα επακόλουθα δύσκολα γυαλίσματα των inox μετάλλων. Η D-INOX σειρά εξαρτημάτων, σωληνωτών καγκέλων, είναι ένα σύστημα που δημιουργεί καλαίσθητες και σταθερές κατασκευές ικανοποιώντας μοναδικά αρχιτεκτονικές και αισθητικές απαιτήσεις. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

239


αγορά ιδέες MARKET IDEAS

paldoor SERIES 1000 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ >

Οι παραδοσιακές πόρτες ασφαλείας είναι κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο, για να εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο χωρίς να χρειάζονται συντήρηση. Τα διακοσμητικά τους στοιχεία από χυτό αλουμίνιο, προσδίδουν ιδιαίτερη εμφάνιση που τις κάνει να ξεχωρίζουν και να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις κοινές πόρτες. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής θερμοδιακοπής 16mm για μέγιστη θερμική αντίσταση. Η μέθοδος αυτή εκμηδενίζει τη μετάδοση της θερμότητας προς τον εσωτερικό χώρο και αντίστροφα την απώλεια της θερμότητας προς τον εξωτερικό χώρο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα εφαρμογής ανοιγοανακλινόμενου παραθύρου για αυξημένη λειτουργικότητα και παραδοσιακό ύφος.

240

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις πόρτες με κανονική ψυχρή σειρά και στις πόρτες με θερμοδιακοπή. Κατασκευάζονται σε τρεις τύπους: σε μονόφυλλη, σε μονόφυλλη με πλαϊνό ανοιγόμενο, και σε δίφυλλη και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωματισμών καθώς και σε απομιμήσεις ξύλου. Η σειρά 1000 διατηρεί τα πιο υψηλά standards προδιαγραφών σε ποιότητα υλικών, κατασκευής και ασφαλείας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: • Φύλλο αλουμινίου 1,4mm. • Τζάμια TRIPLEX με ασφάλειες αλουμινίου. • Περιμετρικό κλείδωμα 15 σημείων με 11 κινητά και 4 σταθερά έμβολα. • Κύλινδρος υψηλής ασφαλείας ANTI DRILL με 5 μικρά κλειδιά. • Ασφάλεια κυλίνδρου με εξαιρετικής σκληρότητας ατσάλι. • Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης. • Ενσωματωνένο κατωκάσι αλουμινίου. • Πανοραμικό μάτι 180 μοιρών στις πόρτες χωρίς τζάμι. • Λάστιχο στεγάνωσης E.P.D.M. περιμετρικά σε κάσα και φύλλο πόρτας. • Θερμοηχομονωτικό υλικό, εσωτερικά, υψηλής πυκνότητας για άριστη ηχομόνωση και θερμομόνωση. • Μεντεσέδες βαρέως τύπου. • Εύκολη και άμεση αντικατάσταση τζαμιών με το σύστημα CLIP-LOCK. • Δυνατότητα επιλογής Θερμοδιακοπής 16mm. • Δυνατότητα επιλογής ανοιγοανακλινόμενου παραθύρου. >>


αγορά ιδέες MARKET IDEAS

opsis ΠΟΙΚΙΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ >

Από το ξεκίνημα της δραστηριότητάς της η εταιρεία OPSIS προσθέτει κάθε χρόνο στην γκάμα της νέα εξαρτήματα, εμπλουτίζοντας έτσι το παραγωγικό και το εμπορικό της τμήμα. Με αργά και σταθερά βήματα κατασκευάζει και εμπορεύεται ποικίλα εξαρτήματα που ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, ούτως ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των συνεργατών της.

Ύστερα από ένα χρόνο δημιουργίας και ανάπτυξης, η εταιρεία OPSIS κάνει μια σύντομη αναδρομή στο παραγωγικό τμήμα της εταιρείας και σας παρουσιάζει ένα μέρος από τα νέα εξαρτήματα που προστέθηκαν στο δημιουργικό και κατασκευαστικό της τομέα. Επίσης σας παρουσιάζει ένα μέρος από το εμπορικό της εταιρείας, όπου με αμείωτο ζήλο συνεχίζει να προσθέτει σύγχρονα προϊόντα ποιότητος. >>

> Βίδες

> Τάπες

> Βάση

> Κεντρική βάση

> Γωνιά

cal - λεονταρίδης ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ CAL DOUBLEX & ΑΣΦΑΛΕΙΑ «τιγράκι» >

Συνώνυμο της δημιουργικής φαντασίας στο σχεδιασμό και την παραγωγή εξαρτημάτων αλουμινίου είναι η εταιρεία CAL.

Πρωτότυπα εξαρτήματα αλουμινίου που εμφανίζουν υψηλές προδιαγραφές σχεδίασης και εφαρμογής και δίνουν διαφορετικές λύσεις από τα κλασικά αντίστοιχα εξαρτήματα.

Τα προϊόντα της είναι μάλιστα κατοχυρωμένα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσα στις πρωτοποριακές προτάσεις και οι κλειδαριές CAL DOUBLEX που ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και λειτουργικότητά τους. Οι κλειδαριές CAL DOUBLEX CLASSIC κυρίως για τις παλιές σειρές και οι CAL DOUBLEX OVAL για νέες σειρές και με ενσωματωμένη τη λαβή για βαριά φύλλα τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ύψος με λαμαρινόβιδες. Οι κλειδαριές CAL DOUBLEX πέρασαν το HURRICANE test στην Αμερική με τη μεγαλύτερη επιτυχία. Μια ακόμη πρωτότυπη και αξιόπιστη πρόταση είναι η ασφάλεια «τιγράκι» με πλαστικές ροδέλες. Οι ροδέλες τοποθετούνται πίσω από την ασφάλεια για να μην λασκάρουν οι βίδες ποτέ. Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε καταστήματα ειδών αλουμινίου, κιγκαλερίας και σε όλους τους κατασκευαστές αλουμινίου. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

241


αγορά ιδέες MARKET IDEAS

alumil S450 FALCON ALUTHERM LIGHT & Μ65 ELEMENT FACADE >

Με νέες αξιόπιστες και λειτουργικές λύσεις η εταιρεία ΑLUMIL τράβηξε τα βλέμματα των επισκεπτών της INFACOMA 2008. Ανάμεσα στις καινούριες προτάσεις της εταιρείας είναι το S450 FALCON ALUTHERM LIGHT και το Μ65 ELEMENT FACADE. S450 FALCON ALUTHERM LIGHT Νέο ανασηκούμενο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα, βασισμένο στο συστημα Μ300, σε πιο οικονομική έκδοση ενώ διαθέτει επιλογή χρήσης κύλισης με απλά ράουλα. Γενικά χαρακτηριστικά: • Δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων μεγάλων διαστάσεων. • Αθόρυβη και ομαλή κύλιση με υαλοπίνακες βάρους έως και 90 kg. • Μηχανισμός διπλής κίνησης με ειδικά ράουλα σε ανοξείδωτο οδηγό. • Περιμετρική στεγάνωση με δύο σειρές ελαστικών EPDM. • Κλειδαριά δύο και άνω σημείων με αντικρίσματα ενσωματωμένα στον οδηγό.

• Τοποθέτηση υαλοπίνακα μετά τη συναρμολόγηση του φύλλου (με πηχάκι). Το νέο σύστημα εντυπωσίασε και θεωρείται ότι θα ακολουθήσει ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην αγορά. Μ65 ELEMENT FACADE Το νέο σύστημα υαλοπετασμάτων της ALUMIL, τύπου element (έτοιμα προκατασκευασμένα πλαίσια για άμεση και εύκολη τοποθέτηση στο κτίριο) με πλάτος κάναβου 65 mm. • Προσφέρει δυνατότητα διπλής υάλωσης έως 64mm εσωτερικά, με έναν επιπλέον τρίτο υαλοπίνακα στο έξω μέρος της κατασκευής. • Δυνατότητα για ιδιαίτερα εύκολη αντικατάσταση υαλοπινάκων. • Τα βιδωτά εξωτερικά καπάκια αλουμινίου το καθιστούν ιδιαίτερα ασφαλές. • Διαθέτει προβαλλόμενα παράθυρα τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν, έτσι ώστε να μην διαφέρουν από την υπόλοιπη κατασκευή. Γενικότερα στις κατασκευές τα

καραγιάννη ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ & ΤΡΟΧΟΙ >

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» διαθέτει στην αγορά μια πλούσια ποικιλία προϊόντων επιλεγμένης ποιότητας από συστήματα αλουμινίου και σιδήρου καθώς και εξαρτήματα, εργαλεία χειρός μεγάλων οίκων του εξωτερικού και μηχανήματα, πάνελ, κουρμπαριστά κουφώματα και ρολά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη

Μεταμόρφωση Αττικής, οι επαγγελματίες μπορούν να βρουν ένα μεγάλο στοκ σε εξαρτήματα για όλες τις σειρές αλουμινίου και πολλές προσφορές. Ανάμεσα στα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά είναι και το δραπανοκατσάβιδο ελαφριού τύπου 10mm ΤΣΟΚ - 400W, το δραπανοκατσάβιδο κρουστικό 13mm ΤΣΟΚ - 230V - 710W, δράπανο σκαπτικό τύπου BOSCH

πάντα γίνονται στο εργοτάξιο, τα υλικά επεξεργάζονται και τοποθετούνται στο χώρο του κτιρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των κατασκευών εις βάρος της ποιότητας της τελικής κατασκευής (σκαλωσιές, ρεύμα στην οικοδομή κ.λπ.). Έρχεται τώρα ένα νέο είδος κατασκευής υαλοπετάσματος όπου η κατασκευή του λαμβάνει χώρο εκτός εργοταξίου. Το συγκεκριμένο υαλοπέτασμα είναι σχεδιασμένο σαν ένα σύστημα από επιμέρους στοιχεία τα οποία διαμορφώνονται και κατεργάζονται στο ελεγχόμενο περιβάλλον μιας βιοτεχνίας κατασκευής συστημάτων αλουμινίου. Τα επιμέρους στοιχεία μεταφέρονται στο εργοτάξιο, τα οποία τοποθετούνται απευθείας με γερανούς στην πρόσοψη συνδεόμενα το ένα με το άλλο. Παράλληλα, οι κατασκευές τέτοιου τύπου ανταποκρίνονται άριστα στις υψηλές ανάγκες για υψηλή θερμομόνωση, αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα και στην ποιοτική λεπτομέρεια που αποτελεί και ζητούμενο στις αρχιτεκτονικές μελέτες και εφαρμογές. >> 220V - 24mm - 620 W - 0-800r/ min, ο τροχός Φ125 220V - 11000 rpm - 800 W, ο τροχός Φ180 220V - 6500 rpm - 1900 W και το τριβείο (καμηλοπάρδαλη) 300 W - 220 V. >>

> Τροχός Φ125 220V - 11000 rpm - 800 W.

> Τροχός Φ180 220V - 6500 rpm - 1900 W.

242

> Δραπανοκατσάβιδο ελαφρού τύπου 10mm ΤΣΟΚ - 400W. μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

> Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό 13mm ΤΣΟΚ - 230V - 710W.

> Δράπανο σκαπτικό τύπου BOSCH 220V - 24mm 620 W - 0-800r/min.

> Τριβείο (καμηλοπάρδαλη) 300 W - 220 V.


αγορά ιδέες MARKET IDEAS

μακεδονική – πανίδης ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΜΑ-1000

Νέα πλεονεκτήματα 1. Ρύθμιση (δεξιά - αριστερά) κάτω πλευράς φύλλου 2. Μονταρισμένοι μεντεσέδες

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ παρουσιάζει στην αγορά το νέο μηχανισμό ανάκλισης ΜΑ-1000. Ο νέος μηχανισμός είναι αισθητά βελτιωμένος, καθώς έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές για εύκολο και γρήγορο μοντάρισμα και τέλεια εφαρμογή. Ακολουθεί υψηλή ποιότητα κατασκευής ως προς τα υλικά αλλά και ως προς την αισθητική, αφού διατίθεται με τρία σχέδια σπανιολέτας ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

Πλάτος φύλλου Ψαλίδι Νο1 από 370mm - 536 mm Ψαλίδι Νο2 από 537 mm - 1250 mm >>

>

Τα πλεονεκτήματα του νέου μηχανισμού: • Διαθέτει πολλαπλά σημεία ασφάλισης. • Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες μέσα - έξω και πάνω - κάτω για καλύτερο σφράγισμα. • Οι μεντεσέδες διατίθενται μονταρισμένοι προς αποφυγή απώλειας χρόνου κατά την τοποθέτηση. • Επιβράδυνση ανοίγματος κατά την ανάκλιση. • Κούμπωμα ασφάλισης από το δυνατό άνεμο σε θέση ανάκλισης.

• Δυνατότητα τοποθέτησης extra ασφάλειας πίσω φύλλου (ΕΧ-Α-100). • Δυνατότητα τοποθέτησης extra ασφάλειας 2ου φύλλου στις μπαλκονόπορτες (ΑΣΦ-10-κρυφός μεντεσές).

> XS – 600 ΣΕΙΡΑ VENUS

> XS – 100 ΣΕΙΡΑ FINA

> XS – 500 ΣΕΙΡΑ NEFELI

alumil ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 260Kg >

Η ALUMIL προχώρησε στο σχεδιασμό ενός καινοτόμου συστήματος υψηλών προδιαγραφών με βασικά χαρακτηριστικά: • Structural εμφάνιση • Κρυφούς μεντεσέδες και μηχανισμούς • Ηχομόνωση • Υψηλή θερμοπερατότητα H πιστοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος πραγματοποιήθηκε στο Ift ROSENHEIM, στους παρακάτω τομείς: Ανεμοπερατότητα, Υδατοστεγανότητα, Αντοχή στην πίεση με αποτέλεσμα την κατηγοριοποίηση στις υψηλότερες κλάσεις, ενώ ο συντελεστής θερμοπερατότητας είναι 1,83w/m2k . Πρώτη εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο έγινε για το κτίριο Στέγη των Τεχνών και των Γραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση και ανάδοχος των κατασκευών αλουμινίου η εταιρεία

> Έξτρα Ασφάλεια ΜΑ - 1000

2008 προκαλώντας το θαυμασμό επισκεπτών και αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα προσαρμογής της ALUMIL πραγματικά σε κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση. >>

Μonotherm ΑΒΕΕ. H αρχιτεκτονική απαίτηση του κτιριακού κελύφους προκαθόριζε ένα σύστημα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών με βασικά χαρακτηριστικά: • Structural εσωτερική εμφάνιση, μη εμφανής σκελετός από την εσωτερική πλευρά του κτιρίου. • Διαστάσεις θυρών 1,5 μ. πλάτος x 2,5 μ. ύψος. • Κρυφοί μεντεσέδες και μηχανισμοί. • Ηχομειωτική απαίτηση. • Συντελεστή θερμοπερατότητας της τάξης των 2 W/m2k. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα ανοιγόμενα τμήματα να ζυγίζουν περισσότερο από 260 kg ανά φύλλο, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυξημένες στατικές απαιτήσεις. Δείγμα ανοιγόμενου φύλλου ως μέρος της υπόλοιπης structural φόρμας εκτέθηκε στην INFACOMA profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

243


αγορά ιδέες MARKET IDEAS

profilco PR44, Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ >

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των καταναλωτών και έχοντας ως γνώμονα τις προδιαγραφές και τις τάσεις της αγοράς εσωτερικών χωρισμάτων, η PROFILCO προχώρησε στη δημιουργία της νέας σειράς PR44 για εσωτερικά χωρίσματα. Η φιλοσοφία της νέας σειράς απαιτεί τη χρήση ελάχιστων προφίλ και εξαρτημάτων, που συνεργαζόμενα προσφέρουν άψογα αποτελέσματα καθώς και μειωμένο χρόνο κατασκευής. Τα κύρια χαρακτηριστικά του PR44: • Πλάτος συστήματος: 72 mm. • Επίπεδος σχεδιασμός επιφανειών. • Εύκολο και γρήγορο στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση.

• Δυνατότητα δημιουργίας πολύπλοκων κατασκευών με τη χρήση απλών υλικών. • Υποδοχή για τοποθέτηση υαλοπινάκων 4 και 5 mm καθώς και πάνελ μελαμίνης. • Εσωτερικό διάκενο ανάμεσα στα τζάμια 55mm που διατίθεται για την τοποθέτηση κινουμένων περσίδων ρυθμιζόμενων με εσωτερικό-κρυφό μηχανισμό. • Ειδικά σχεδιασμένο προφίλ για δυνατότητα μεταφοράς καλωδίων στο εσωτερικό του, καθώς και δημιουργίας πρίζας ρεύματος, τηλεφώνου ή άλλου δικτύου κατά μήκος του χωρίσματος. • Συνεργάζεται με τη σειρά PR52 της PROFILCO μέσω ειδικά σχεδιασμένης κάσας για τη δημιουργία ανοιγμάτων μέσα στα χωρίσματα.

plus one ΡΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ PLUS >

Ποιότητα, τεχνογνωσία και ευελιξία είναι το τρίπτυχο, στο οποίο βασίζεται η δομή της εταιρείας PLUS ONE, παρέχοντας υπηρεσίες με επίκεντρο τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας η PLUS ONE δημιούργησε ένα ακόμη λειτουργικό και πρακτικό προϊόν. Πρόκειται για το νέο, πρωτοποριακό ρολό ασφαλείας έκδοση PLUS.

244

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

• Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία και πολύπλοκες κατεργασίες στη φάση της κατασκευής. • Το σύνολο σχεδόν της εργασίας πραγματοποιείται στο χώρο τοποθέτησης της κατασκευής. >>

Το νέο ρολό διαθέτει αναρτήρες ασφαλείας, μοτέρ ανίχνευσης εμποδίου και σύρτες ασφαλείας. Οι αναρτήρες ασφαλείας σε απόπειρα παραβίασης του ρολού, μπλοκάρουν την ανύψωσή του ακόμα κι αν δεν έχουμε τοποθετήσει τους σύρτες. Το μοτέρ, δίνει τη δυνατότητα στο ρολό να σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία του όταν ακουμπήσει σε αυτό κάποιο εμπόδιο, προστατεύοντας έτσι από βλάβες, ζημιές και τραυματισμούς. Οι σύρτες ασφαλείας συνεργάζονται μόνο με το συγκεκριμένο τύπο μοτέρ και κλειδώνουν το κάτω μέρος του ρολού εμποδίζοντας τη διάρρηξή του. >>


αγορά ιδέες MARKET IDEAS

ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΕΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΜΟΛΟ ACCESS >

Διατίθεται από τις αρχές Μαρτίου στην αγορά το νέο πόμολο της σειράς Venice. Το DH-606 βασισμένο στην αισθητική του υπάρχοντος DH-605 που έχει ήδη καταξιωθεί στην αγορά. Όπως όλα τα προϊόντα ACCESS εδώ και 8 χρόνια, διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό, άριστη εργονομία και κορυφαία ποιότητα. Ειδικότερα, διαθέτει μεταλλική βάση για μεγαλύτερη αντοχή, και περιστρεφόμενο καπάκι με ελατήριο για γρηγορότερη

και ευκολότερη τοποθέτηση. Επίσης όπως και το DH-605 διαθέτει μεταλλικό κώλυμα του μύλου της κλειδαριάς, για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και διατήρηση του χρώματος. Είναι αριστερό - δεξί ώστε να μην απαιτεί ούτε πολλαπλό στοκ, αλλά ούτε και κάποια ιδιαίτερη διαδικασία για να μετατραπεί ανάλογα με τις ανάγκες μας. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται και δύο καρέ, 85 mm και 100 mm για διαφορετικά φάρδη προφίλ αλλά και για την δυνατότητα

HEROAL HEROAL - PROFISERIE 020S & PROFISERIE 020 >

Η εταιρεία HEROAL ανήκει στους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων προφίλ αλουμινίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απασχολεί 500 εξειδικευμένους σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, οι οποίοι εργάζονται για την προοδευτική εξέλιξη και καλυτέρευση των συστημάτων και των υπηρεσιών της, για την επιτυχία των πάνω από 3.000 πελατών της σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα η εταιρεία Dirk Treptow αντιπροσωπεύει και την HEROAL ως γενικός αντιπρόσωπος, με έδρα και εκθεσιακό χώρο στην Κατερίνη, Ευζώνων 3, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η εταιρεία Dirk Treptow προσδοκεί σε μια καλή συνεργασία με τους πελάτες στην Ελλάδα. HEROAL - PROFISERIE 020 S Τεχνικά χαρακτηριστικά Σύστημα προφίλ αλουμινίου - Σχεδιασμός μονού χώρου χωρίς μόνωση. Εικόνα / όψη - Εξωτερική όψη πλαίσιο 47 mm, φύλλο 70 mm. Συστήματα στεγανότητας - Περιμετρικό λάστιχο φούσκα με αντιολισθητική επίστρωση, χώρος λαβυρίνθου με τέσσερα λάστιχα στεγανότητας.

Σύστημα υγροποίησης (υδρορροή) - Μετατοπισμένη έξοδος υγροποίησης τοποθετημένη στο πλαίσιο και στο φύλλο. Συρόμενες πόρτες - Έκδοση με 2 και 3 σιδηροδρόμους με έως και 6 φύλλα. - Σιδηρόδρομοι από ΙΝΟΧ. Πάχος γυαλιού - Πάχος γυαλιού από 6-24 mm. HEROAL - PROFISERIE 020 Τεχνικά χαρακτηριστικά Σύστημα προφίλ αλουμινίου - Σχεδιασμός μονού χώρου χωρίς μόνωση. Εικόνα / όψη - Εξωτερική όψη πλαίσιο από 53mm, φύλλα παραθύρου από 35mm, φύλλα πόρτας από 73 mm. - Όψη ενός επιπέδου σε πλαίσιο και φύλλα. Εξαρτήματα - Μηχανισμούς κλεισίματος για φύλλα παραθύρου με υποδοχή αλουμινίου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών DIN. - Εξωτερικοί μεντεσέδες για πόρτες. - Είναι δυνατή η τοποθέτηση μιας ενσωματωμένης κλειδαριάς. - Εξαρτήματα για περίπτωση πανικού σύμφωνα με DIN EN 179 και DIN EN 1125.

χρήσης ως δύο μονών πόμολων. Τέλος, διατίθεται σε λευκό, μαύρο και INOX like επιμετάλλωση. Όλα αυτά όπως πάντα η ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ τα διαθέτει σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. >>

- Φύλλα σταθερά με ή χωρίς κουμπώματα για πόρτες καπνοπροστασίας. Συστήματα στεγανότητας (ανεμοφράχτες) - Αυτόματο βυθιζόμενο εξάρτημα στεγανότητας δαπέδου, με ή χωρίς καμπυλωτό προφίλ στο κατώφλι, για πόρτες καπνοπροστασίας. - Πόρτες: Περιμετρικό εξωτερικό λάστιχο υάλωσης στεγανότητας με περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης εσωτερικά και εξωτερικά, βυθιζόμενο εξάρτημα στεγανότητας δαπέδου. Σύστημα υγροποίησης (υγρορροή) - Μετατοπισμένη έξοδος υγροποίησης τοποθετημένη στο πλαίσιο και στο φύλλο. Ηχοπροστασία (ηχομόνωση) - Υψηλή ηχοπροστασία σε συνδυασμό με ειδικά τζάμια. Πόρτες καπνοπροστασίας - Πόρτα καπνοπροστασίας με 1 και 2 φύλλα. Πάχος γυαλιού - Πάχος γυαλιού στο πλαίσιο 4-34 mm, στο φύλλο 4-44 mm. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

245


αγορά ιδέες MARKET IDEAS

Olivia Lu ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ >

Με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς η εταιρεία OLIVIA LU εργάζεται με συνέπεια για τη δημιουργία αξιόπιστων και ποιοτικών

προϊόντων. Ρολά ασφαλείας αλουμινίου, αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά για την υποστήριξή τους, καθώς και μοτέρ, προϊόντα που προσδίδουν στα κτίρια ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Ασφάλεια, σιγουριά, αντοχή, διάρκεια και εμπιστοσύνη, αξίες οι οποίες έχουν για την OLIVIA LU σημαντικό ρόλο και πρωταγωνιστούν σε κάθε έργο.

ask ελλάς ΝΕΑ ΕΞΥΠΝΗ ΣΗΤΑ ZIG ZAG ZAC >

H εταιρεία ASK ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων ηλιοπροστασίας, εντομοπροστασίας και εξαρτημάτων αλουμινίου, κατέχοντας ξεχωριστή θέση. Διαθέτει μια μεγάλη σειρά προϊό-ντων, των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων, που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Ανάμεσα στις προτάσεις της εταιρείας είναι και ένα νέο προϊόν το ZIG ZAG ZAC, το οποίο αποτελεί την εξέλιξη της σήτας ZIG ZAG με πολλά πλεονεκτήματα… • Πωλείται τυποποιημένη και με ένα απλό κόψιμο στο ύψος και στο πλάτος που θέλετε έτοιμη σε ελάχιστα λεπτά.

246

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

Η OLIVIA LU πιστή από το 1989 σε αυτές τις αξίες, κατασκευάζει και εμπορεύεται ρολά για κατοικίες, ρολά για γκαραζόπορτες και ρολά βιομηχανικού τύπου. >>

• Απλή και γρήγορη στην τοποθέτηση όπως και η απλή ZIG ZAG. • Η ίδια τυποποιημένη μπορεί να γίνει από ύψος 2,00μ έως 2,45μ με ένα απλό κόψιμο. • Μπορείτε να προμηθευτείτε τυποποιημένα άβαφα να τα βάψετε σε ό,τι χρώμα θέλετε και να τα συναρμολογήσετε απλά και γρήγορα. • Σε περίπτωση λάθους μπορείτε να την κόψετε και ως προς το ύψος και ως προς το πλάτος γρήγορα και απλά στο σημείο τοποθέτησης. • Σε περίπτωση καταστροφής της σήτας αντικαθίσταται γρήγορα από εσάς από κιτ σήτας έτοιμα, που μπορείτε να προμηθευτείτε σε stock. • Με 2 τυποποιημένα μπορείτε να κάνετε δίφυλλο ZIG ZAG και να καλύψετε άνοιγμα έως 3,70μ. • Είναι ετοιμοπαράδοτη και παραδίδονται σε 4 διαφορετικά πλάτη 100, 130, 150 και 185cm. με ένα ύψος 2,45μ (χρώμα λευκό - καφέ).

Η νέα έξυπνη ZIG ZAG ZAC είναι ένα προϊόν καινοτομίας, πρωτοποριακά σχεδιασμένο από την GENIUS GROUP Ιταλίας και κατασκευάζεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την ASK ΕΛΛΑΣ. >>


αγορά ιδέες MARKET IDEAS

SELVE SEL Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΤΕΡ >

Η ακρίβεια, η ευελιξία, η ευκολία στη ρύθμιση και άλλα καινοτόμα χαρακτηριστικά είναι που κάνουν τα ηλεκτρονικά μοτέρ, για ρολά SELVE SEL μια εξαιρετική επιλογή. Ιδιαίτερα δε η μεταβαλλόμενη ροπή που παρέχει ηλεκτρονική αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του ρολού, όταν ανιχνευθεί εμπόδιο είτε στην άνω ή στην κάτω κατεύθυνση, αξιολογείται ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες αλλά και από τους τελικούς χρήστες, καταναλωτές. Όλα τα μοτέρ SELVE μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε οποιοδήποτε τύπο ρολού χάρη στην πλήρη σειρά βάσεων στήριξης και προσαρμοστών στον

άξονα (ανταπτόρων). Τα όρια των ρολών στα ηλεκτρονικά μοτέρ SELVE ρυθμίζονται πάρα πολύ εύκολα και απλά, μέσω ενός ηλεκτρονικού διακόπτη χωρίς να απαιτείται να ανοίξει το κουτί του ρολού. Επίσης στην έκδοση των ηλεκτρονικών μοτέρ SEL-Plus δίνεται η δυνατότητα το μοτέρ να αυτορυθμιστεί στα όρια άνω και κάτω κατά την πρώτη λειτουργία του ρολού στην οικοδομή εύκολα και απλά χωρίς καμία επιπλέον διαδικασία. Τα ηλεκτρονικά μοτέρ SELVE είναι πραγματικά τα πλέον καινοτομικά μοτέρ ρολών και αποτελούν την πρώτη επιλογή στις εφαρμογές των ρολών. Τα πλεονεκτήματα του μοτέρ SEL-Plus: • Μεταβαλλόμενη ροπή και ανίχνευση εμποδίων στην άνω ή στην κάτω κατεύθυνση του ρολού που παρέχει ηλεκτρονική αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του ρολού. • Προστασία υπερφόρτωσης για την υπερβολική ροπή στην άνοδο του ρολού.

ALPHA METAL ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ >

H εταιρεία ALPHA METAL ιδρύθηκε από τον κ. Ιωάννη Λαγό και δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στο χώρο της εμπορίας ειδών αλουμινίου. Η εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα και διαθέτει στην αγορά αξιόπιστα προϊόντα γνωστών εταιρειών.

Ανάμεσα στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η ALPHA METAL είναι και οι εταιρείες PLASTEKA, DOMUS, SITAL, PRODUCTA, ALUMINCO, VETA, NUOVA FEB, MACO, VIOLOCK, MASTER, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ, GIESSE, GIEF, FF, CISA, MONTICELI, TESA, BEST και ALUTEAM.

• Απαλή προσέγγιση και αυτόματη ανακούφιση του ρολού στο κουτί στην ανώτερη στάση ορίου. • Δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των ορίων άνω και κάτω σε περίπτωση που μεγαλώνει το ύψος του ρολού. • Παράλληλη σύνδεση διαφόρων ηλεκτρονικών μοτέρ SELVE SEL-Plus χωρίς πρόσθετα ρελέ. • Εύκολη προσαρμογή σε όλους τους τυποποιημένους άξονες ρολών. • Εύκολη και απλή ρύθμιση των ορίων άνω και κάτω μέσω του ειδικού διακόπτη ρυθμιστή, χωρίς άνοιγμα του καπακιού του ρολού. • Αυτόματη αυτορύθμιση των ορίων άνω και κάτω, του ρολού μετά την τοποθέτησή του στην οικοδομή από ένα απλό διακόπτη. Επίσημος αντιπρόσωπος της SELVE είναι η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210/93.16.399 και 210/93.16.362. >>

Οι αποτελεσματικότερες λύσεις στα εξαρτήματα αλουμινίου είναι μία πραγματικότητα χάρη στην εταιρεία ALPHA METAL. Η εταιρεία επιδεικνύει αφοσίωση στη διάθεση ποιοτικών και ανθεκτικών προϊόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής που θα καλύπτουν και τις πιο ιδιαίτερες κατασκευαστικές ανάγκες. Ανάμεσα στα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία είναι και η αυτορυθμιζόμενη μαγνητική παγίδα με κινούμενη κεφαλή για πολυ εύκολη τοποθέτηση. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

247


248>251

profil international ALUMINIUM & INDUSTRY

25th INFACOMA 21 - 24 February 2008, Thessaloniki MORE INTERNATIONAL THAN EVER WITH INCREASED TRADE VISITORS INFACOMA the most important and well known International Exhibition of Construction, Insulation, Door and Window Frames, Sanitary Ware, Preconstruction and Technology took place from the 21st to 24th February 2008 and managed to be more international than ever, satisfying exhibitors and visitors. Both INFACOMA and the 32nd edition of MARMIN STONE, the international exhibition of marbles, rocks and minerals- construction, machinery and equipment were a great success. In particular, INFACOMA trade visitors were 24,573 showing an increase of 146%, MARMIN STONE trade visitors were 2,336 showing an increase of 51,4% while in the context of the programme Expoparteneariat 380 business meetings were made. In total both exhibitions had 53,161 visitors (trade and simple).

There was also an increase in the number of foreign trade visitors in both fairs from 40 countries: Egypt, Albania, Algeria, Belgium, BosniaHerzegovina, Bulgaria, France, Germany, Georgia, Estonia, USA, Italy, Spain, Israel, Iran, Canada, China, Cyprus, Belarus, Libya, Lithuania, Malaysia, Great Britain, Hungary, Ukraine, Palestine, Poland, Romania, Serbia, Sweden, Turkey Finland and many other. A great number of foreign exhibitors With many participations of foreign exhibitors, from 37 countries, with the dynamic presence of many greek companies, with a great number of special presentations and salons such as “Prokat OIKIA”, “VIVA BAGNO”, “CERAMICA SHOW” and “FIREPLACE SALON”, the 25th INFACOMA covered every aspect of modern and specialized construction. INFACOMA hosted 1065 exhibitors (1055 last year), 565 (527 last year) of whom were foreign companies.

> In the context of the 25th INFACOMA many events were organized attracting the attention of the visitors.

248

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

The origins of the foreign exhibitors were: Egypt, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Danemark, Switzerland, USA, Japan, India, Indonesia, Spain, Israel, Italy, Canada, China, Korea, Croatia, Cyprus, Libya, Luxemburg, Great Britain, Malaysia, Norway, Holland, Hungary, Ukraine, Poland, Romania, Slovenia, Sweden, Turkey, Czech Republic, Finland. Participation awards The best participation in INFACOMA were awarded by HELEXPO SA managing director Mr. Themis Kartsiotis and HELEXPO SA Vice President Mr. Kontantinos Belibasakis.The best creation awards were given to PANELKO SIDMA, DUROPLAST, ELVIAL, NOVEL and KRONOS EXPERT. The commendations of 25th INFACOMA were given to PRIME ZACHARIOU, OIKOKATASKEVASTIKI, P.S., SAVVOPOULOS, HYDROAKRILIKI, TZAKIA LAZAROU, DRUCKFARBEN HELLAS. The special organizer prizes, were given to DESIGN DOORS, KALPINIS A. - SIMOS N., ALUMIL, GEA CERAMICA, ISOBAU HELLAS, ALVEK ILIADIS, RIGIPS HELLAS και BERRY FLOOR-PARKETA KALANTZIS. “INFACOMA CLUB 2008” In the context of “HELEXPO CLUB”, HELEXPO created “INFACOMA CLUB 2008”. Its members have special financial and other benefits until the next edition of INFACOMA. Gold member of “INFACOMA CLUB 2008” is DORAL, and silver members are the companies KALPINIS A. - N. SΙMOS N. SA, EXALCO, RAPTIS G. GIAGOU A., HOULIS NIKOLAOS DUROSTICK, EUROTECHNIKA, ECO HOME, SPITZE, VROCHIDIS-CHATZIS, ARCHITEKTONIDIS MONOTIKA, PTINOPOULI ALOUMINIO, TECHNOBETON, LIRITIS, MATHIOS REFRACTORIES, KATSAMAKOU BROS, ALUMIL, ELLINIKI KLEMKO GRAKO, ELVIAL and EPAL PERPERIS P.-RISKOS A. >>


13th INTERNATIONAL PROFIL 2008 ATHENS 22 - 24 OCTOBER 2008 EXHIBITION CENTER OF ELLINIKO The 13th edition of INTERNATIONAL PROFIL will be held from the 22th to the 26th of October 2008 at the exhibition center of Elliniko in Athens. In a total space of 20.000 sq.m. and having a great number of participating companies, this exhibition will cover all the products and services regarding the

following sectors: aluminium & PVC profiles, aluminium wood and pvc doors and windows, security systems, garage doors, accessories, mechanisms, rails, rolling shutters, panels, partitions, glass products, aluminium & PVC processing machinery and many other. This innovative exhibition will be a

unique opportunity for every professional to see all the innovations and state-of-the art products related to the above fields. The exhibition organizing company INTERGUIDE always fulfiles the exhibitor’s expectations for quality and high level of services. For any information concerning INTERNATIONAL PROFIL 2008 you can call at +30 210 22 81 525. >>

Schüco ALUMINIUM WINDOW SYSTEMS Equipped with a state-of-the-art thermal insulation system, the Schüco aluminium window systems combine the latest technology with user-friendly comfort and elegant design. The new Schüco AWS generation of windows offers excellent thermal insulation properties and a comprehensive system program for the realization of individual design solutions. Schüco Window AWS 70 Schüco Window AWS 70.HI The high quality window system with a comprehensive range of solutions: • Improved thermal insulation for basic depths of 70 mm: Uf values of 1.6 W/m2K (face width 117 mm). • Also available as flush-fitted vent, outward-opening vent or as crankoperated turn/tilt solution for large, heavy units. • Wide range of profiles including the design systems Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line), Schüco AWS 70 SL.HI (SoftLine) and Schüco AWS 70 ST.HI (Steel contour).

> Schüco Window AWS 70.HI.

• Compatible with the Schüco ADS door range. Design options Schüco AWS 70.HI offers a comprehensive range of solutions for special design requirements. The rounded SL vent contour in conjunction with the appropriate glazing bead is an attractive solution for softer lines. With its bevelled outer corners, the Schüco AWS 70 RL.HI window system is ideally suited to refurbishment projects or to add visual emphasis. The Schüco window AWS ST.HI system with its very narrow steel contour, is ideal both for refurbishing old steel windows or fitting new homes with attractive steel look-windows. Easy access Window Door At a height of just 20 mm, Schüco easy-access thresholds represent a reliable solution for balcony and patio doors and meet DIN 18024 and 18025 standards. These solutions are highly regarded in homes for the elderly and in hospitals. Schüco AWS window systems allow for practical solutions

> Schüco Window AWS 70.HI System with narrow steel contour.

> Sill for easy access window door for renovation projects. for turn/tilt and double-vent windows on the basis of the concealed Schüco AvanTec fittings. Schüco Window AWS 65 BS The ideal solution for block window constructions with a basic depth of 65 mm: • Good thermal insulation with a basic depth of 65 mm: Uf values of 2.2 W/m2K (face width 89 mm). • Very narrow face widths from 67 mm due to concealed glazing beads. • Comprehensive profile range with mullion face widths of up to 44 mm, double vents and sash bars. >>

> Easy access window door with Schüco AWS 65 window.

> Schüco Window AWS 65 BS. profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

249


profil international ALUMINIUM & INDUSTRY

HISTORY OF ALUMINIUM THE FIRST CENTURY OF ALUMINIUM… In the following lines you can find the most important dates in aluminium history from the era of bauxite and alumina. 3600 (circa) - Alum (aluminium potassium double sulphate) used in China to make medicine and die skins, China. 1754 German chemist Andreas Sigismund Marggraf (1709-1782) isolates the substance later to be called "alumina”, Germany. 1787 French chemist Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) names the substance “alumine” alumina in English, France. 1821 French mineralogist Pierre Berthier (1782-1861) analyses ore samples from the Les Baux-deProvence area. He discovers that they contain a large share of alumina (aluminium oxide). The ore is later named "bauxite", France. 1858 A process for making alumina from bauxite is developed by Sainte-Claire Deville and his colleagues; the patent is filed in the name of Louis Le Chatelier. Until then, alumina was extracted from alum, France. 1887 In Russia, Austro-Hungarian chemist Karl Bayer (1847-1904) develops a new process for turning bauxite into alumina, intended for the textile industry. The process is soon adopted in the aluminium industry, Austria, Hungary, Russia. 1893 Difficult industrial development of the Bayer process

250

μάρτιος - απρίλιος 2008 > profil international

for alumina production by K. Bayer with P. Héroult at the Gardanne plant (Bouches-du-Rhône, France), France, Austria, Hungary. 1894 Union des Bauxites, a subsidiary of BACO, sets up in Var (France), marking the start of a boom in industrial bauxite production, in which France will remain the world’s main producer until the 1914-1918 war. France, United Kingdom. 1895 BACO sets up an alumina production plant using the Bayer process in Larne (Northern Ireland), United Kingdom. 1902 The Pittsburgh Reduction Company starts up an alumina production plant in East Saint Louis (Illinois), United States. 1905 AIAG creates its subsidiary Bauxites de France; two years later it is the largest company in the Var basin, France, Switzerland. 1906 Czech chemist Ottokar Serpeck patents a process for the simultaneous production of alumina and ammoniac using aluminium nitride, Czech Republic. 1910 Société Générale des Nitrures (SGN) Is founded to use the Serpek process (1906) for alumina production. France, Czech Republic. 1825 Danish chemist Christian Oersted (1777-1851) attempts in vain to obtain aluminium from synthesised chloride. Wöhler will successfully take the idea further, Danemark 1827 German chemist Friedrich Wöhler (1800-1882) continues Oersted’s work and obtains aluminium powder by reducing chloride by potassium. Because of potassium impurities, the aluminium can be attacked by boiling water so attracts little interest, Germany. 1845 Wöhler continues his 1827 work. He obtains small aluminium globules, describes their properties and determines the metal’s density, Germany. 1854 French chemist Henri SainteClaire Deville (1818-1881) obtains pure aluminium by reducing chloride by sodium and forecasts a brilliant future for the metal: “It is easy to see how a white metal that is as stable as silver, does not

blacken in air, is fusible, malleable, ductile and sturdy and has the singular property of being lighter than glass could provide many services were it possible to obtain it easily.”, France. 1855 Coins and medals: First known aluminium object: SainteClaire Deville makes a medal that he gives to Wöhler in recognition of his work in 1827, France, Germany. 1855 A few kilos of aluminium produced by Sainte-Claire Deville are exhibited at the Paris Universal Exhibition, as well as a scales beam - the first manufactured aluminium object, France. 1855 Thanks to financial support from Emperor Napoleon III of France, Sainte-Claire Deville installs a pilot aluminium manufacturing workshop in Javel, near Paris, France. 1855 German chemist Heinrich Rose (1795–1864) uses cryolite reduced by sodium to obtain aluminium. English chemist Allan Dick obtains similar results the same year, Germany, United Kingdom. 1856 Precious metalworking: Honoré-Séverin Bourdoncle (French goldsmith, 1823-1893) makes a moulded aluminium rattle for the imperial prince. The metal is then a precious rare material, France. 1857 Industrial production of aluminium is launched in Nanterre, near Paris, by Paul Morin et Cie, a company made up of notables and scientists such as the Sainte-Claire Deville brothers, Pereire, Sellières and Le Chatelier, France. 1858 Precious metalworking: Charles Christofle (French goldsmith, 1805-1863): moulded aluminium table centrepiece for Emperor Napoleon III, France. 1860 Precious metalworking: JeanAuguste Barre (French goldsmith, 1811-1896): Napoleon III orders gilded aluminium eagles for the imperial army’s flagpoles, France. 1860 The Sainte-Claire Deville process is transferred to Salindres (Gard, France) in the soda ash plant of Henry Merle et Cie, founded in 1855 and later to become Pechiney. The location brings aluminium production closer to its raw materials. For 30 years, the plant will be the only operation worldwide that regularly produces


aluminium, France. 1860 The Bells begin aluminium production using the Deville process in Washington, near Newcastle-on-Tyne. Production lasts until 1867, United Kingdom. 1862 Aeronautics: Gustave de Ponton d'Amécourt (French numismatist and archaeologist, 1825-1888) : steam-powered helicopter with aluminium boiler, France. 1865 Aerospace: Jules Verne, From the Earth to the Moon. Well-informed about the scientific progress of his times, French novelist Jules Verne imagines conquering space with “an all-aluminium cannonball.”, France. 1866 Precious metals: after visiting Rome, Paul Morin obtains a papal authorisation to make aluminium bronze liturgical vases, provided that they are covered in gold or silver. Religious artefacts or tableware using precious metals will be one of the main outlets for aluminium during the “chemical” period. France, Italy. 1876 W. & L. E. Gurley of Troy produce the “light mountain transit,” the first known aluminium manufactured object in the USA, United States. 1884 Architecture: William Frishmuth (German architect and metallurgist, 1830-1893) makes the top of the George Washington monument from moulded aluminium manufactured by him (he had filed the patent in the US in 1883). 1855 Thanks to financial support from Emperor Napoleon III of France, Sainte-Claire Deville installs a pilot aluminium manufacturing workshop in Javel, near Paris, France. 1857 Industrial production of aluminium is launched in Nanterre, near Paris, by Paul Morin et Cie, a company made up of notables and scientists such as the Sainte-Claire Deville brothers, Pereire, Sellières and Le Chatelier, France. 1860 The Sainte-Claire Deville process is transferred to Salindres (Gard, France) in the soda ash plant of Henry Merle et Cie, founded in 1855 and later to become Pechiney.

The location brings aluminium production closer to its raw materials. For 30 years, the plant will be the only operation worldwide that regularly produces aluminium, France. 1860 The Bells begin aluminium production using the Deville process in Washington, near Newcastle-on-Tyne. Production lasts until 1867, United Kingdom. 1866 Precious metals: after visiting Rome, Paul Morin obtains a papal authorisation to make aluminium bronze liturgical vases, provided that they are covered in gold or silver. Religious artefacts or tableware using precious metals will be one of the main outlets for aluminium during the “chemical” period, France, Italy. 1887 Creation of Société Métallurgique Suisse (SMS), later to become Aluminium Industrie Aktien Gesellschaaft (AIAG) then Alusuisse and finally Algroup. Its first aluminium smelting shop is located in Neuhausen with the cooperation of P. Héroult's cooperation, Switzerland. 1888 Alfred Hunt (American industrialist, 1855-1899), C. M. Hall and a group of capitalists found the Pittsburgh Reduction Company (PRC), to become Aluminum Company of America (Alcoa) in 1907; the company starts up a smelter using Hall’s patents in the Smallman Street plant (Pittsburgh), United States. 1888 P. Héroult and a group of capitalists found Société Electrométallurgique Française (SEMF); the following year, the company starts up France’s first aluminium smelter in Froges (Isère), France. 1892 SEMF sets up an electrolysis plant in the Maurienne valley at La Praz, the first of a series of smelters that will earn the area the nickname “aluminium valley.”,France. 1894 Creation of the British Aluminium Company (BACO), United Kingdom.

1894 Union des Bauxites, a subsidiary of BACO, sets up in Var (France), marking the start of a boom in industrial bauxite production, in which France will remain the world’s main producer until the 1914-1918 war, France, United Kingdom. 1901 Creation of the Aluminium Association, a cartel intended to organise the new industry worldwide. 1901 First Canadian production of aluminium at the Pittsburgh Reduction Company plant in Shawinigan (Quebec), Canada, United States. 1902 The Northern Aluminium Company (a Canadian subsidiary of the Pittsburgh Reduction Company) is incorporated and will later change its name to Alcan, Canada, United States. 1907 Creation of Aluminium Corporation (production in North Wales). 1907 BACO created the AngloNorwegian Aluminium Company and builds a plant in Vigeland (Norway), United Kingdom, Norway. 1910 Société Générale des Nitrures (SGN) Is founded to use the Serpek process (1906) for alumina production. France, Czech republic. 1911 Creation of L'Aluminium Français, a marketing and application development syndicate that will launch La Revue de l'Aluminium in 1924, France. 1912 Société Générale des Nitrures (SGN) and Elektrokemisk Industri A/S created the Norwegian nitrides company which later founds the Eydehavn plant, France, Norway. 1914 - 1918 The First World War intensifies the boom in aluminium, a “strategic” metal, Global. consumption increases from 65,000 t in 1913 to 189,000 t in 1918. >>

profil international > μάρτιος - απρίλιος 2008

251


TM

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Απλά, γρήγορα, δημιουργικά... με ALMACO

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Aldemar - Πύργος Ηλείας 7-9 Νοεμβρίου 2008

Στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία και στην άριστη τεχνογνωσία η βιομηχανία ALMACO οικοδομεί τις δικές σας ανάγκες και ιδέες με μοναδικές σειρές προφίλ. Με επενδύσεις σε νέες σύγχρονες τεχνολογίες και με τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ALMACO αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το έργο σας.

newdesign

1η ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ Patras Palace - Πάτρα 24 Μαϊου 2008

I

PROFILMEDIA

I

PROFIL international by PROFILMEDIA Μάρτιος - Απρίλιος 2008 Τεύχος 30

ALUMINIUM & ARCHITECTURE | Μάρτιος - Απρίλιος 2008 | Τεύχος 30 | Διμηνιαία έκδοση

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ALUMINIUM OF MACEDONIA S.A.

ISO 9001

"Φωνές του κλάδου" Μεταδίδει τον παλμό των εξελίξεων & στις νησιώτικες περιοχές.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

IFT ROSENHEIM

Εργοστάσιο: ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ - ΚΙΛΚΙΣ Τηλ.: 23410/64.320-4, Fax: 23410/64317 Aθήνα: Σ. ΦΡΙΖΗ 27, (πρώην Κρυστάλλη) 121 31 Περιστέρι, Αθήνα Τηλ.: 210/57.62.600 (6 γραμμές), Fax: 210/5778493 www.almaco.gr e-mail: info@almaco.gr

Το ινστιτούτο για παράθυρα & πετάσματα, θύρες & εξώθυρες, υαλοπίνακες & οικοδομικά υλικά.

Schüco

ENERGY 2 = Εξοικονόμηση Ενέργειας + Παραγωγή Ενέργειας Συστήματα Αλουμινίου για Παράθυρα.

ΕΚΘΕΣΗ INTERNATIONAL

PROFIL 2008 22-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ

Σε κάθε μεγάλο έργο... ALMACO

DIN 1748 DIN 1725 AI Mg Si 0.5 F22

No.30 PROFIL INTERNATIONAL  

Profil International - Issue 30: Aluminium Magazine & Architecture. www.profilnet.gr