Page 1

TM

www.profilnet.gr η καθημερινή σας ενημέρωση στο διαδίκτυο! newdesign

Η INVER μεταφέρει την έννοια του χρώματος στην αρχιτεκτονική

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 | Τεύχος 52

DOORS & WINDOWS | ENERGY | CONSTRUCTION | ARCHITECTURE Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον,

Αστικό κιβώτιο

e-market energy ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

στις καιρικές συνθήκες, μεγάλη διάρκεια ζωής και αυξημένες μηχανικές αντοχές, οι πούδρες βαφής της INVER είναι αποτέλεσμα διαρκούς έρευνας και ανάπτυξης. Η INVER EAST MED ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς και να γίνει ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις πούδρες βαφής.

I

PROFIL international by PROFILMEDIA Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Τεύχος 52

Μια κατασκευή από αλουμίνιο για κάθε χρήση στο Μουσείο Μπενάκη

υψηλή αισθητική, ανθεκτικότητα

INVER EAST MED

I

Ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις πούδρες βαφής!

Κύπρος

Στο "σταυροδρόμι τριών ηπείρων"

Ανοδίωση

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΕΟ! κάντε κλικ στο PROFILNET.gr Η πιο έγκυρη ηλεκτρονική ενημέρωση στο διαδίκτυο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΚΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΣΕΜΑΣ & ΕΝΚΑΣ

ΧΡ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ & ΧΑΡ. ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ...

Inver East Med Βιομηχανικά Χρώματα Α.Ε. Σωρού 22, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210/61.09.930-34 Fax: 210/61.09.935 e-mail: info@inver.gr www.inver.gr


TM

www.profilnet.gr η καθημερινή σας ενημέρωση στο διαδίκτυο! newdesign

Η INVER μεταφέρει την έννοια του χρώματος στην αρχιτεκτονική

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 | Τεύχος 52

DOORS & WINDOWS | ENERGY | CONSTRUCTION | ARCHITECTURE Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον,

Αστικό κιβώτιο

e-market energy ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

στις καιρικές συνθήκες, μεγάλη διάρκεια ζωής και αυξημένες μηχανικές αντοχές, οι πούδρες βαφής της INVER είναι αποτέλεσμα διαρκούς έρευνας και ανάπτυξης. Η INVER EAST MED ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς και να γίνει ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις πούδρες βαφής.

I

PROFIL international by PROFILMEDIA Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Τεύχος 52

Μια κατασκευή από αλουμίνιο για κάθε χρήση στο Μουσείο Μπενάκη

υψηλή αισθητική, ανθεκτικότητα

INVER EAST MED

I

Ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις πούδρες βαφής!

Κύπρος

Στο "σταυροδρόμι τριών ηπείρων"

Ανοδίωση

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΕΟ! κάντε κλικ στο PROFILNET.gr Η πιο έγκυρη ηλεκτρονική ενημέρωση στο διαδίκτυο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΚΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΣΕΜΑΣ & ΕΝΚΑΣ

ΧΡ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ & ΧΑΡ. ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ...

Inver East Med Βιομηχανικά Χρώματα Α.Ε. Σωρού 22, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210/61.09.930-34 Fax: 210/61.09.935 e-mail: info@inver.gr www.inver.gr


ECOTEC_45.4X29

11/7/11

7:44 PM

Page 1

PA N A G I O T O P O U L O S ∏ ¤ÎıÂÛË ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ 4˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤ÎıÂÛ˘ «ECOTEC – Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·», ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ηÙÂÁÚ¿ÊË ÚÂÎfiÚ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ (Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 270 ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÎı¤Ù˜, 50 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·fi 15 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡) Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÂȂ‚·›ˆÛ Â¿ÍÈ· ÙË Ê‹ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ˆ˜ «Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·». ÷ڷÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ «Ë ÈÔ Ï‹Ú˘», ÁÈ·Ù› ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∫Ú›ıËΠÂ›Û˘ ˆ˜ «Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο», ÁÈ·Ù› fiÏ· Ù˘ Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· fi¯È ·Ï¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·È¯Ì‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ “Ecoforum”, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÂÚÁÂȷο ·‰¤ÛÌ¢ÙË, ÈÔ Î·ı·Ú‹ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ fiÌÔÚÊË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ó· ‰ÒÛÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ôϛ٘ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ·˘Ù¤˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ªÂ ÙËÓ 5Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 15 ¤ˆ˜ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 ÛÙÔ Expo Athens, ÛÙËÓ ∞ÓıÔ‡Û· ∞ÙÙÈ΋˜, Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· «T EXPO» ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È‡ڢÓÛ‹ Ù˘ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÂÎı¤Ì·Ù·, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÛÂÈ Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ.

√È ÂÎı¤Ù˜ ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË «ECOTEC – Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·» ÚÔ‚¿Ï-

Χορηγοί επικοινωνίας

COATED GLASS FA²ADES

ÏÂÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ, ÁˆıÂÚÌ›·, ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο) ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∞ӷ·ÎψÛË Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÓÂÚÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (˘ÁÚÒÓ, ÛÙÂÚÂÒÓ, ·¤ÚȈÓ) √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰fiÌËÛË ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ·

Έργο: The Mall Athens.

√ ÙfiÔ˜ ∏ «ECOTEC – Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Expo Athens, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ÙËÓ fiÏË, ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. μÚ›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, ÛÙËÓ ∞ÓıÔ‡Û· ∞ÙÙÈ΋˜ (¤ÍÔ‰ÔÈ 14 Î·È 15). ¢È·ı¤ÙÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ 35.000 Ù.Ì., Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ì·Ú Û οı ·›ıÔ˘Û·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ business center, 3 ·›ıÔ˘Û˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù·ÍȉÈÒÓ, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÎÏ., ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û ÂÎı¤Ù˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿ÓÂÛË.

¶Ò˜ ı· ¿ÙÂ

√È ÂÈÛΤÙ˜ ∏ ¤ÎıÂÛË ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ ‹ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Û ∞¶∂, ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ͤÓ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ηıÒ˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÓ-

‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ‹ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ¿ ÙÔ˘˜.

√ ¯ÚfiÓÔ˜ ñ ¶¤ÌÙË ñ ¶·Ú·Û΢‹ ñ ™¿‚‚·ÙÔ ñ ∫˘Úȷ΋

15 ª·ÚÙ›Ô˘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘

12:00 – 20:00 12:00 – 20:00 10:00 – 20:00 10:00 – 20:00

ΗΛIΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤOΠΟΥΛΟΣ & ΥΙOΣ O.E. Εµπόριο υαλοπινάκων > Έδρα: Παπαρρηγοπούλου 63, 121 32 Περιστέρι, Αθήνα Τηλ.: 210/57. 60.200, 57.66.480, Fax: 210/5719332 > Εργοστάσιο: Θέση Ντρασέζα Αυλώνας, Αττική ELIAS PANAGIOTOPOULOS & SON Glass panels trade > Headquarters: 63, Paparigopoulou Str. GR-121 32, Peristeri, Athens, Greece Tel.: +30 210/57.60.200, +30 57.66.480, Fax: +30 210/5719332 > Factory: Thesi Draseza Avlonas, Attica e-mail: info@panagiotopoulosglass.gr www.panagiotopoulosglass.gr


ECOTEC_45.4X29

11/7/11

7:44 PM

Page 1

PA N A G I O T O P O U L O S ∏ ¤ÎıÂÛË ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ 4˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤ÎıÂÛ˘ «ECOTEC – Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·», ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ηÙÂÁÚ¿ÊË ÚÂÎfiÚ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ (Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 270 ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÎı¤Ù˜, 50 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·fi 15 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡) Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÂȂ‚·›ˆÛ Â¿ÍÈ· ÙË Ê‹ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ˆ˜ «Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·». ÷ڷÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ «Ë ÈÔ Ï‹Ú˘», ÁÈ·Ù› ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∫Ú›ıËΠÂ›Û˘ ˆ˜ «Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο», ÁÈ·Ù› fiÏ· Ù˘ Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· fi¯È ·Ï¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·È¯Ì‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ “Ecoforum”, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÂÚÁÂȷο ·‰¤ÛÌ¢ÙË, ÈÔ Î·ı·Ú‹ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ fiÌÔÚÊË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ó· ‰ÒÛÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ôϛ٘ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ·˘Ù¤˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ªÂ ÙËÓ 5Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 15 ¤ˆ˜ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 ÛÙÔ Expo Athens, ÛÙËÓ ∞ÓıÔ‡Û· ∞ÙÙÈ΋˜, Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· «T EXPO» ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È‡ڢÓÛ‹ Ù˘ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÂÎı¤Ì·Ù·, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÛÂÈ Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ.

√È ÂÎı¤Ù˜ ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË «ECOTEC – Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·» ÚÔ‚¿Ï-

Χορηγοί επικοινωνίας

COATED GLASS FA²ADES

ÏÂÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ, ÁˆıÂÚÌ›·, ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο) ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∞ӷ·ÎψÛË Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÓÂÚÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (˘ÁÚÒÓ, ÛÙÂÚÂÒÓ, ·¤ÚȈÓ) √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰fiÌËÛË ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ·

Έργο: The Mall Athens.

√ ÙfiÔ˜ ∏ «ECOTEC – Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Expo Athens, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ÙËÓ fiÏË, ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. μÚ›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, ÛÙËÓ ∞ÓıÔ‡Û· ∞ÙÙÈ΋˜ (¤ÍÔ‰ÔÈ 14 Î·È 15). ¢È·ı¤ÙÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ 35.000 Ù.Ì., Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ì·Ú Û οı ·›ıÔ˘Û·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ business center, 3 ·›ıÔ˘Û˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù·ÍȉÈÒÓ, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÎÏ., ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û ÂÎı¤Ù˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿ÓÂÛË.

¶Ò˜ ı· ¿ÙÂ

√È ÂÈÛΤÙ˜ ∏ ¤ÎıÂÛË ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ ‹ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Û ∞¶∂, ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ͤÓ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ηıÒ˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÓ-

‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ‹ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ¿ ÙÔ˘˜.

√ ¯ÚfiÓÔ˜ ñ ¶¤ÌÙË ñ ¶·Ú·Û΢‹ ñ ™¿‚‚·ÙÔ ñ ∫˘Úȷ΋

15 ª·ÚÙ›Ô˘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘

12:00 – 20:00 12:00 – 20:00 10:00 – 20:00 10:00 – 20:00

ΗΛIΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤOΠΟΥΛΟΣ & ΥΙOΣ O.E. Εµπόριο υαλοπινάκων > Έδρα: Παπαρρηγοπούλου 63, 121 32 Περιστέρι, Αθήνα Τηλ.: 210/57. 60.200, 57.66.480, Fax: 210/5719332 > Εργοστάσιο: Θέση Ντρασέζα Αυλώνας, Αττική ELIAS PANAGIOTOPOULOS & SON Glass panels trade > Headquarters: 63, Paparigopoulou Str. GR-121 32, Peristeri, Athens, Greece Tel.: +30 210/57.60.200, +30 57.66.480, Fax: +30 210/5719332 > Factory: Thesi Draseza Avlonas, Attica e-mail: info@panagiotopoulosglass.gr www.panagiotopoulosglass.gr


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


γράM editorial

μΑ

Έκδο Σης

ΚΩΔ. 8046

Αλλαγές στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»... κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί και μετά το 1989 εντάσσονται στο πρόγραμμα σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η απορρόφηση των πόρων που έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την έλευση του 2012, ενός χρόνου που βρίσκει τη χώρα σ' ένα πολλαπλό αδιέξοδο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις... Ας ελπίσουμε λοιπόν το 2012 να φέρει ό,τι καλύτερο. Ένας χρόνος πάντα φέρνει καινούριες ελπίδες και όνειρα και έτσι πρέπει να είναι... Μια χρονιά πλούσια σε εκδηλώσεις ξεκίνησε. Η περιπλάνηση στον κόσμο του αλουμινίου και της ενέργειας ξεκινά με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη, όπου η «καρδιά» της συμπρωτεύουσας χτυπά στους ρυθμούς των εκθέσεων «INFACOMA» και «ENERGY TECH». Την σκυτάλη στη συνέχεια θα πάρει η Αθήνα από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου με τις εκθέσεις DOMICATEC (εκθεσιακό κέντρο «Metropolitan Expo») και ECOTEC (Expo Athens). Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης και η απονομή των βραβείων των έργων του φοιτητικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού «Σχεδιασμός κατασκευής από αλουμίνιο με τίτλο: ΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ», στο Μουσείο Μπενάκη. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από το Ε.Ι.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, είχε ως θέμα τον Σχεδιασμό μίας Κατασκευής από Αλουμίνιο με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του Αλουμινίου ως υλικό για την υλοποίηση μίας μικρής κατασκευής αποκλειστικά με αυτό. Με σύμμαχό μας τη συνεχή έρευνα προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις στα ζητήματα και τις απορίες που απασχολούν τους ανθρώπους του κλάδου. Απαντούμε στα ερωτήματα που έχει προκαλέσει το νέο πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ’ οίκον" και σας ενημερώνουμε για τις μέχρι τώρα ενέργειες που έχουν γίνει. Φορείς του κλάδου μιλούν για το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ’ οίκον", την οικονομική κρίση που πλήττει τον κλάδο και τα προβλήματα που ταλανίζουν τους κατασκευαστές. Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λένος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου, Ιωάννης Φωτιάδης, Πρόεδρος Σωματείου Ελλήνων μεταποιητών αλουμινίου - σιδήρου και Χαράλαμπος Δουλάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Καταστηματαρχών Σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Νίκαιας, Κορυδαλλού & Πέριξ απαντούν σε ερωτήματα για φλέγοντα θέματα του κλάδου. Ακόμη, σας ενημερώνουμε για την εικόνα που παρουσιάζει η αγορά της Κύπρου και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο "σταυροδρόμι τριών ηπείρων". Τέλος, μάθετε κάθε χρήσιμη πληροφορία για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ. Το «e-ΜΑΡΚΕΤ» έχει στόχο να παρουσιάσει κάθε πτυχή του χώρου: εταιρείες, προϊόντα, νέες εξελίξεις και ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκων και γενικότερα των ΑΠΕ.

Γιώργος Γαζεπίδης

Διμηνιαία έκδοση για το αλουμίνιο, το γυαλί & τις εφαρμογές. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Προμάχων 8 & Πετμεζά 141 21 Ηράκλειο, Αθήνα Τηλ. κέντρο: 210/80.56.800 Fax: 210/8056806 e-mail: profil@profilnet.gr ΕΚΔΟΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Γιώργος Γαζεπίδης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιώργος Γαζεπίδης ΤΜΗΜΑ MARKETING ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Νίκος Γαζεπίδης Αλέξανδρος Γαζεπίδης ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Παρασκευή Καπλάνη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: Θεοδώρα Γαζεπίδου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ PROFILMEDIA: Έλενα Γιουβάνη IT NETWORK ADMINISTRATORS: Αλέξανδρος Γαζεπίδης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ: Θεοδώρα Γαζεπίδου ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Παρασκευή Καπλάνη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιπποδρομίου 14 570 10 Πεύκα, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310/676.022-4, Fax: 2310/676028 e-mail: profil@profilgroup.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γεώργιος Μπιρμπουτσούκης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Θεόδωρος Μπιρμπουτσούκης ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ: Χρύσα Ντάφη ΤΜΗΜΑ MARKETING: Θεόδωρος Μπιρμπουτσούκης ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Πρόδρομος Τζιμπρόγλου ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Μαρία Παπασίκα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελισάβετ Δεμιρτζόγλου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Φιλίτσα Τσουλή ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Ετήσια συνδρομή (6 εκδόσεις) Ελλάδα € 45, Κύπρος € 80 Ευρώπη - Η.Π.Α. € 100 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ: Ολόκληρη η δημοσιευόμενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της με οποιοδήποτε μέσο, γραπτό, οπτικό ή ακουστικό, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του περιοδικού. Φωτογραφικό υλικό slides με την παρέλευση 15 ημερών από την έκδοση του περιοδικού, για τυχόν απώλεια το περιοδικό δε φέρει καμία ευθύνη. Άρθρα, απόψεις, επιστολές, ανακοινώσεις δημοσιεύονται χωρίς δέσμευση. Μακροσκελή κείμενα επιδέχονται σύμπτυξη. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ: Ιταλικό περιοδικό «FINESTRA» του εκδοτικού οίκου «REED BUSINESS INFORMATION», ισπανικό περιοδικό «NOVOPERFIL», του εκδοτικού οίκου «TECNOPRESSEDICONES, S.F.» & Αραβικό περιοδικό «Gulf Construction and Saudi Arabia Review».

6 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


Νέο "άνοιγμα" άνεσης & ασφάλειας!

Νέες Αρχιτεκτονικές Σπανιολέτες & Χωνευτές Κλειδαριές Συρομένων

Ασφάλεια, ευκολία & design! >> Ολοκληρωμένες λύσεις και απεριόριστες επιλογές που προστατεύουν, ασφαλίζουν και ομορφαίνουν το χώρο από την εταιρεία SECURITY LOCK. Εξαρτήματα και μηχανισμοί αλουμινίου που ξεχωρίζουν για τον εντυπωσιακό και πρωτότυπο σχεδιασμό τους, τις πλούσιες χρωματικές επιλογές τους, την απόλυτη ασφάλεια και την ασύγκριτη ποιότητα που παρέχουν σε κάθε κατασκευή.

Aluminium Mechanisms & Accessories Προμηθέως 14, 145 64 Νέα Κηφισιά Τηλ.: 210/80.72.065, Fax: 210/8077973 e-mail:securitl@otenet.gr www.security-lock.gr


Πχό εριε ΜεΝα

contents

ριος Ιανουά 012 άριος 2 ο Φεβρ υ 52 Τεύχος

γός λλου ύ εξωφ

> χορη INVER

ED

EAST M

> Δημιουργικές προτάσεις

εξωφύλλου για την εταιρεία INVER EAST MED... TM

www.profilnet.gr η καθημερινή σας ενημέρωση στο διαδίκτυο! newdesign

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 | Τεύχος 52

DOORS & WINDOWS | ENERGY | CONSTRUCTION | ARCHITECTURE

10 PRESS ROOM ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ • EXALCO: Μέλος της κοινότητας “STRONGEST COMPANIES IN GREECE”. • EXELGROUP: Επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα & ανθεκτικότητα των προϊόντων της. ECOTEC 2012: 15-18 Μαρτίου. • ALUMIL: Συστήματά της & σε μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα. • ΣΕΚΑ: Green Business Ideas ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών πράσινης επιχειρηματικότητας. • PALDOOR: Ο νικητής του μεγάλου διαγωνισμού. • ΣΕΜΑΣ: Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της ΠΟΒΑΣ. • SCHÜCO: O μεγαλύτερος φωτοβολταϊκός σταθμός στην Ελλάδα. • IDECO: Δίνει το «παρών» σε σημαντικές εκθέσεις του εξωτερικού. • HELIOSRES: Νέα έργα 2,5MW σε βιομηχανικές στέγες. INVER • ΠΟΒΑΣ:Ημεταφέρει Κοπή νέα τηνπίτας έννοια τουστα χρώματος στην αρχιτεκτονική γραφεία. • ΣΟΛΑΡ: Η μερίδα «Παθητικά Κτίρια». • ΣΕΜΑΣ: Εκδήλωση για την κοπή πίτας πραγματοποίησε το Σωματείο Θεσσαλονίκης. • ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ - EXALCO: Κοπή πίτας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. • Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών: Κοπή πίτας στην Αίγλη Ζαππείου. • Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο: Επίσκεψη σε τρεις σημαντικές εκθέσεις της γειτονικής χώρας. • SMA SOLAR TECHNOLOGY AG: Το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα κερδών στην ιστορία της. • CONERGY: Νέο Φ/Β πάρκο 1MW στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. • VERPAN: Νέος κατάλογος panel INVER EASTMED αλουμινίου εξωτερικών θυρών. • Έκθεση CONSTRUCTIONS ALBANIA 2012: Τίρανα, Αλβανία, 23-25 Μαρτίου 2012. Η ανταπόκριση για την έκθεση ξεπέρασε… κάθε πρόβλεψη! Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, υψηλή αισθητική, ανθεκτικότητα

Αστικό κιβώτιο

στις καιρικές συνθήκες, μεγάλη διάρκεια ζωής και αυξημένες μηχανικές αντοχές, οι πούδρες βαφής της INVER είναι αποτέλεσμα διαρκούς

e-market energy

έρευνας και ανάπτυξης. Η INVER EAST MED

ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς

και να γίνει ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Νεεσ εΞελιΞεισ & ιΔεεσ στό χΩρό τΩΝ ΦΩτόΒόλτΑΪκΩΝ

στις πούδρες βαφής.

I

PROFIL international by PROFILMEDIA Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Τεύχος 52

ΜιΑ κΑτΑσκευή Από ΑλόυΜιΝιό γιΑ κΑθε χρήσή στό Μόυσειό ΜπεΝΑκή

INVER EAST MED

I

Ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις πούδρες βαφής!

Κύπρος

στό "στΑυρόΔρόΜι τριΩΝ ήπειρΩΝ"

Ανοδίωση

ή ΔιΑΔικΑσιΑ & τΑ πόιότικΑ χΑρΑκτήριστικΑ

ΝΕΟ! κάντε κλικ στο PROFILNET.gr Η πιο έγκυρη ηλεκτρονική ενημέρωση στο διαδίκτυο.

κΩΝστΑΝτιΝόσ

ΛΕΝος

Inver East Med Βιομηχανικά Χρώματα Α.Ε. Σωρού 22, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210/61.09.930-34 Fax: 210/61.09.935 e-mail: info@inver.gr www.inver.gr

ό πρόεΔρόσ τόυ ςΕΚΑ σε συΝεΝτευΞή εΦ' όλήσ τήσ υλήσ

ςΕΜΑς & ΕΝΚΑς

+

Χρ. ΦΩΤΙΑΔΗς & ΧΑρ. ΔούΛΑΚΗς εκ Μερόυσ τΩΝ σΩΜΑτειΩΝ τόυσ ΜΑσ ΑπΑΝτόυΝ...

...που έγιναν TM

www.profilnet.gr η καθημερινή σας ενημέρωση στο διαδίκτυο! newdesign

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 | Τεύχος 52

DOORS & WINDOWS | ENERGY | CONSTRUCTION | ARCHITECTURE

ΑΣΤΙΚΟ κιβώτιο

ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ γΙΑ ΚΑθΕ χΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

PROFIL international by PROFILMEDIA I Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 I Τεύχος 52

e-market energy ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ χΩΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Το χρώΜα είναί ΣυναίΣθηΜα… δίαθεΣη… ζώη & ΣΤην αρχίΤεκΤονίκη δηΜίουργεί!

Βιομηχανικά Χρώματα Α.Ε. Σωρού 22, 15125 Μαρούσι Τηλ.: 210/61.09.930-34 Fax: 210/6109935 e-mail: info@inver.gr www.inver.gr

ο πίο αξίοπίΣΤοΣ ΣυνεργαΤηΣ ΣαΣ!

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΕΟ! κάντε κλικ στο PROFILNET.gr Η πιο έγκυρη ηλεκτρονική ενημέρωση στο διαδίκτυο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΝΟΣ

Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον υψηλή αισθητική, ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, μεγάλη διάρκεια ζωής και αυξημένες μηχανικές αντοχές τα προϊόντα της INVER είναι αποτέλεσμα διαρκούς έρευνας και ανάπτυξης. Η INVER EAST MED ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς και να γίνει ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΚΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΣΕΜΑΣ & ΕΝΚΑΣ

ΧΡ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ & ΧΑΡ. ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ...

...που δεν έγιναν

8 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

• KRANNICH SOLAR: Με νέα & πλήρως ανανεωμένη ιστοσελίδα. • POSITIVE ENERGY - BUILD IT: Δυναμικό «παρών» σε event για τις ΑΠΕ στα Η.Α.Ε. • PAIRAN: Συνεχίζει το έργο της με νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο. • VERPAN: Συμμετοχή στην 29η INFACOMA. • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ: Δεν μπορούν μόνο τα φωτοβολταϊκά να στηρίξουν τη χώρα. • DOMICATEC: 15-18 Μαρτίου Κτίζει το μέλλον. • CONERGY: “PREMIUM” εγγύηση ποιότητας. • TÜV RHEINLAND: 140 χρόνια με επίκεντρο την ασφάλεια. • GLOBAL GREECE: Εμπορική Αποστολή Αμμάν - Ιορδανία.

40 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Αστικό Κιβώτιο: Μια κατασκευή από αλουμίνιο για κάθε χρήση στο Μουσείο Μπενάκη

42 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Τα τελευταία νέα της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου για το διάστημα Ιούλιος - Δεκέμβριος 2011.

44 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΝΟΣ, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου: Ο ΣΕΚΑ φιλοδοξεί να συσπειρώσει όλες τις δυνάμεις του χώρου.

50 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INVER EAST MED ... για έναν κόσμο γεμάτο εντυπωσιακά χρώματα!

54 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σ.Ε.Φ.: Άρση γραφειοκρατικών εμποδίων για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών - απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες

56 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ANALKO: Ποιότητα & αντοχή για μια ζωή γεμάτη χρώμα!

58 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCHÜCO: Schüco AWS 75 SI απόλυτη θερμομόνωση & ασφάλεια.

60 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΑΣ: Παραμένει ένα δυναμικό, ζωντανό και ουσιαστικό Σωματείο.

62 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Φωτιάδης Ιωάννης, Πρόεδρος Σωματείου Ελλήνων μεταποιητών αλουμινίου σιδήρου: Ομοσπονδίες & Σωματεία όλοι μαζί να έχουμε λόγο & συμμετοχή.

64 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Χαράλαμπος Δουλάκης, Πρόεδρος ΕΝΚΑΣ: Στηρίζουμε και συμμετέχουμε τις συλλογικές δράσεις.

66 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξοικονόμηση κατ' οίκον»: Τα πρώτα στοιχεία & οι πρώτες εγκρίσεις αιτήσεων.

72 ΠΑΡΟΥΑΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPAL: Δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευαστικές απαιτήσεις.

74 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ IDECO: Με γνώμονα πάντα την εγγυημένη με προδιαγραφές ποιότητα.

77 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ APERTO ALUMINIUM GROUP: Με σωστές λύσεις για κάθε εφαρμογή.

78 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ PALDOOR: Πόρτες που προσδίδουν ιδιαίτερη εμφάνιση, ποιότητα & αντοχή.


80 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ALUMINCO: Νέο θερμομονωτικό σύστημα AL570 DYNAMIC Υψηλές επιδόσεις για απαιτητικές κατασκευές.

82 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΦ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ.

84 ΠΑΡΟΥΑΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ METALLO ROLL: Η εγγύηση στην ποιότητα.

86 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ ALUMINCO: Συστήματα καγκέλων & συστήματα εξωτερικού χώρου.

90 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ EMPIRE STATE BUILDING: Ο διασημότερος ουρανοξύστης. KINA: Η όπερα της Guangzhou από την αρχιτέκτονα Zaha Hadid.

92 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύπρος: Στο "σταυροδρόμι τριών ηπείρων".

98 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EXALCO: Νέο σύστημα καγκέλου EXRAIL system.

100

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALUIT - ΝICE: Η πρωτοπορία στο χώρο του αυτοματισμού!

102 Ε-ΜΑΡΚΕΤ energy Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών.

122

ΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ANALKO: Η διαδικασία & τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανοδίωσης, Γιάννης Γεωργουσόπουλος, Χημικός Μηχανικός.

124

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALUK: Συνεργάτης εφ’ όρου ζωής.

126

ΑΓΟΡΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ALUMINCO: Νέα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου με σεβασμό στο περιβάλλον. • ALUMIL: Όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός - υλικά για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών. • ΣΥΝΟΔΙΑΣ: Διαθέτει στην αγορά προϊόντα των μεγαλύτερων οίκων. • DOMUS: Κλειδαριά γραναζωτή 3 σημείων «Top Gear». • ΝΕΟΚΕΜ: Αποχρώσεις prisma σε spray. • SCHÜCO: Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών MSE 100/210 οικονομική εγκατάσταση χωρίς θεμελίωση. • SECURITY LOCK: Νέες αρχιτεκτονικές κλειδαριές & πόμολα ασφαλείας. • LASTEF: Ελαστικά προφίλ για κάθε παραγωγική ανάγκη. • ΡΑΒΔΟΣ - ΒΕΝΤΑ: Πτυσσόμενη Βέντα για ένα άριστο λειτουργικό & αισθητικό αποτέλεσμα. • TEAMROLL: Μια δυνατή ομάδα για σίγουρα αποτελέσματα! • FERRAL: Πείρος ασφαλείας, προσδίδει πολλαπλάσια αντοχή & στιβαρότητα.

iΔndιαeφx

ηΜίΣεωΝ ΘΕΜΕΛΙΟ 125 Προγράμματα κοπής αλουμινίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 73 Εμπόριο προϊόντων αλουμινίου ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ 35 Ρολά - Γκαραζόπορτες ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 133 Ενεργειακοί υαλοπίνακες ΣΑΜΑΡΑΣ 47 Ενεργειακοί υαλοπίνακες ΣΥΝΟΔΙΑΣ 61 Υλικά κουφωμάτων AKZO NOBEL 25 Πούδρες Βαφής ALUMIL 21, 31 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ANALKO 134 Βαφές Μετάλλων BMC 5, 19 Βαφές αλουμινίου CONSTRUCTION ALBANIA 132 Έκθεση DOMICATEC 2012 120-121 Έκθεση ECOTEC 2012 3-4 Έκθεση

IDECO 27 Αντικωνωπικά συστήματα Πάνελ αλουμινίου INVER 1-2 Βιομηχανικά Χρώματα KBE 69 Συστήματα κουφωμάτων MAC TECH 29 Μηχανήματα αλουμινίου & σιδήρου METAL SYSTEM 23 Θωρακισμένες πόρτες PALDOOR 13 Θωρακισμένες πόρτες PROFILMEDIA 89 Διαφημίσεις - marketing SECURITY LOCK 7 Εξαρτήματα - Μηχανισμοί SPAL 37 Κουφώματα αλουμινίου TEAM ROLL 59 Ρολά - Γκαραζόπορτες VBH HELLAS 33 Συστήματα μηχανισμών κουφωμάτων VERPAN 39 Πάνελ PVC

ENERGY PHOTOVOLTAIC 2012 70-71 Έκθεση EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 15 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου EXALCO 11 Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου EX.MET.AL. ΧΑΛΚΙΤΗΣ 49 Εξαρτήματα αλουμινίου GU HELLAS 17 Μηχανισμοί

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

9


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

EXALCO

Μέλος της Κοινότητας «STRONGEST COMPANIES IN GREECE»

Η EXALCO μια από τις “Strongest Companies in Greece” για δεύτερη χρονιά! Μια διάκριση που δείχνει ότι η εταιρεία συνεχίζει τη δυναμική της πορεία προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο και επενδύοντας στο υγιές «επιχειρείν». Με βάση το ICAP Rating Score, η EXALCO συνεχίζει να είναι μέλος της Κοινότητας «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η EXALCO εντάχθηκε σε αυτήν την κατηγορία ως μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή. Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι επιβεβαιώνει την παραμονή της  στην ομάδα εταιρειών με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Οι «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating scores) της ICAP Group. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα «STRONGEST COMPANIES IN GREECE»  έχει μόνο μία στις δέκα εταιρείες στην Ελλάδα. Έτσι, η EXALCO, ως επίσημο μέλος μιας ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο και επενδύοντας στο υγιές «επιχειρείν», έτοιμη να δράσει σε κάθε ευκαιρία ανάπτυξης. ||

ICAP

certificate 2011

EXALCO S.A. was assessed by ICAP and awarded with the ICAP Strongest Companies in Greece Certificate 2011 Certificate Number: I0940490771202

The community of “Strongest Companies” includes enterprises that have reached a high ICAP Rating Score Classification, only achieved by one in ten companies in Greece.

Chief Executive Officer:

Place and Date: Athens 05/01/2012

Νikitas Konstantellos

Compliance to the standards in respect to the indicated scope is verified by ICAP Group S.A., the only Greek company recognized by the European Central Bank as an Accepted Rating Tool Source and by the Bank of Greece as an External Credit Assessment Institution (ECAI). The present is based on ICAP business information production process and the available commercial and financial information as contained in the ICAP Databank. The Certificate is valid for twelve months from the issue date on condition the high ICAP Rating Score of the company is observed at all times. Any change in the company rating score might result in the invalidity of the certificate and, if so, the company is obliged to cease all communication of the ICAP Certificate.

EXELGROUP

Πιστοποίηση αντοχής σε συνθήκες αλατονέφωσης για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου για την αντοχή σε διάβρωση από αλάτι και υγρασία για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της σειράς ESP Series60 της EXELGROUP. Η πιστοποίηση έγινε σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61701:1995 από τον ολλανδικό φορέα πιστοποίησης KIWA, και επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων της EXELGROUP ακόμα και σε αλκαλικό περιβάλλον αλλά και σε αντίξοες περιβαλλοντικές και καιρικές συνθήκες, όπως π.χ. υψηλά επίπεδα άλατος στην ατμόσφαιρα παράκτιων

περιοχών και νησιών. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Σταύρος Τριανταφύλλου, ανέφερε σχετικά: «Με την ανωτέρω πιστοποίηση επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά η συνεχής προσπάθεια της EXELGROUP για προϊόντα υψηλής ποιότητας και απόδοσης, τα οποία κατασκευάζονται σε μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής με πρώτες ύλες από αξιόπιστους προμηθευτές. Σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της EXELGROUP αποτελούν ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις σε πάρκα και στέγες, ακόμα και σε περιοχές κοντά στη θάλασσα.» ||

Ecotec 2012

Η 5η διεθνής έκθεση ECOTEC θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 15 μέχρι και την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 έχοντας ως κυρίαρχο μήνυμα την προτροπή για ανάληψη μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας ώστε η Ελλάδα να καταστεί το ταχύτερο δυνατόν ένας σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας καθαρής ενέργειας, κάτι που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές της. Σε μια Ελλάδα που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της, υπάρχει μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται και για την οποία οφείλουμε και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι ως χώρα, αυτή της «Πράσινης Ανάπτυξης». Η 5η διεθνής έκθεση «ECOTEC - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα» θα πραγματοποιηθεί, όπως πάντα, στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens στην Ανθούσα Αττικής από την Πέμπτη 15 μέχρι και την Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 και θα έχει ως κυρίαρχο μήνυμα την προτροπή για ανάληψη μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας ώστε η Ελλάδα να καταστεί το

ταχύτερο δυνατόν ένας σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας «καθαρής» ενέργειας, κάτι που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές της. Πολλές εταιρείες έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους και για τη διοργάνωση του 2012. Παράλληλα αρκετές είναι οι νέες εταιρείες -ελληνικές και ξένες- που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την έκθεση. Μέγας Χορηγός της έκθεσης είναι η εταιρεία SOPRAY. Χορηγοί της έκθεσης είναι οι εταιρείες RenApps, Upsolar και NEON ENERGY ενώ Μεγάλος Χορηγός επικοινωνίας είναι το περιοδικό «Ecotec». Χορηγοί επικοινωνίας είναι η εφημερίδα Ναυτεμπορική, τα περιοδικά Green Tank, Sun & Wind, PV Magazine, Τεχνική Επιθεώρηση, ECON 3, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ, PROFIL ENERGY, Water & Waste ενώ Χορηγοί Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας είναι οι ιστοσελίδες naftemporiki.gr, Biomassenergy.gr και Energypress.gr. ||

Επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα & ανθεκτικότητα των προϊόντων της

15-18 Μαρτίου

www.inver.gr

10 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

ALUMIL

Συστήματά της & σε μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα

ΣΕΚΑ

Green Business Ideas ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών πράσινης επιχειρηματικότητας

Μεγάλο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο «Ελ.Βενιζέλος» 8MW με Στηρίγματα Helios 2100 της ALUMIL. Εδώ και λίγο διάστημα λειτουργεί η μεγαλύτερη ενιαία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε αεροδρόμιο στον κόσμο, στο «Ελ.Βενιζέλος». To Φ/Β πάρκο έχει ισχύ 8MWp και αναπτύχθηκε σε έκταση 160 στρεμμάτων. Την πλήρη κατασκευή του έργου είχε η ΒΙΟΣΑΡ ενεργειακή (όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) και τα στηρίγματα είναι της γνωστής σειράς HELIOS 2100 της ALUMIL. Η συγκεκριμένη σειρά στηριγμάτων της ALUMIL έχει χρησιμοποιηθεί στα μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα (π.χ. 10MW στη Λάρισα, 5MW στη Θήβα, 5MW στη Βοιωτία, 4,3MW στη Φλώρινα, 2MW στην Τρίπολη κ.λπ.)

καθώς και σε φ/β πάρκα σε Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, κ.λπ. Είναι το Νο1 σε πωλήσεις Ελληνικό στήριγμα αλουμινίου, πιστοποιημένο από την TUV και με δυνατότητα σήμανσης CE. Η ALUMIL αναγνωρίζοντας την ανάγκη των εγκαταστατών της για ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης σε μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δημιούργησε επίσης το νέο πρωτοποριακό σύστημα του ΜΟΝΟ-ΠΑΣΣΑΛΟΥ στηρίγματος (σειρά HELIOS 2100-180) προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και πρακτική λύση για την έδραση των Φ/Β πλαισίων. Η νέα αυτή σειρά είναι πιστοποιημένη από την TUV κι έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετά Φ/Β πάρκα στην Ελλάδα μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης μέχρι και 50%. ||

Ο ΣΕΚΑ ενημερώνει τους επαγγελματίες του κλάδου για τις συναντήσεις του Green Business Ideas, που θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα. Το Greenbusiness.gr και η Green Evolution ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εγκαινιάσουν τον κύκλο απογευματινών συναντήσεων συζητήσεων Green Business Ideas, συνοδεία φαγητού και ποτού, στον πλέον φιλόξενο για τη σκέψη πολυχώρο της Αθήνας, “free thinkingzone” (Σκουφά 64 & Γριβαίων, Κολωνάκι). Η πρώτη συνάντηση των Green Business Ideas με θέμα “Σύγχρονο κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, στις 18:30. Στο πλαίσιο των Green Business Ideas που θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, δύο ή τρεις ομιλητές θα παρουσιάζουν το θέμα της ημέρας και θα ακολουθεί συζήτηση την οποία θα συντονίζει ο moderator. Η βραδιά θα ολοκληρώνεται με φαγητό ή ποτό και ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των

συμμετεχόντων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Στόχος, η δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερομένων για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με άμεση ή εξ αποστάσεως συμμετοχή, χάρη στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις, καθώς και προτάσεις για τη θεματική της επόμενης συνάντησης. Τα βασικά συμπεράσματα των συναντήσεων θα καταγράφονται, προκειμένου να γίνει παρουσίασή τους σε μία κεντρική εκδήλωση, όπου θα αναπτύσσονται οι θεματικές που συζητήθηκαν στη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Σημειώνεται πως τόσο η συμμετοχή, όσο και η είσοδος στο “freethinking zone” είναι δωρεάν. ||

«Βουλιάζει» η οικοδομή… Στο πάτο κοντεύει να φθάσει η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2011 είχε πτώση 49,9%  με αποτέλεσμα στο τέλος του 10μήνου πέρυσι, ο οικοδομικός όγκος να έχει συρρικνωθεί κατά 36,9%. || www.inver.gr

12 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


Π ό ρ τ ε ς α σ φ α λ ε ι α σ - θ ω ρα κ ι σ μ ε ν ε σ πο ρ τ ε σ - ε σ ω τ ε ρ ι κ ε σ πο ρ τ ε σ

Προσαρμόζεται άμεσα σε κάθε απαίτηση!

Παραδοσιακές πόρτες ασφαλείας, θωρακισμένες πόρτες με επένδυση αλουμινίου και ξύλου καθώς και εσωτερικές πόρτες σε πληθώρα επιλογών, σχεδίων και χρωματισμών συνθέτουν τις δημιουργίες της εταιρείας PALDOOR. Προτάσεις που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, το σχεδιασμό και την ασφάλεια.

12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλ.: 210/28.47.474 Fax: 210/2847411 e-mail: info@paldoor.gr www.paldoor.gr


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

PALDOOR

Ο νικητής του μεγάλου διαγωνισμού

ΣΕΜΑΣ

Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της ΠΟΒΑΣ

www.inver.gr

14 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη Θωρακισμένη πόρτα με κλείδωμα 14 σημείων, νικήτρια η κα Νικολάου Δήμητρα από το Γέρακα Αττικής. Η εταιρεία PALDOOR σε συνεργασία με την PROFILMEDIA έδωσαν την ευκαιρία σε έναν τυχερό που αναδείχθηκε μετά από κλήρωση να κερδίσει μία αδιάρρηκτη πόρτα ασφαλείας.

Ο νικητής του μεγάλου διαγωνισμού που αναδείχθηκε μέσα από κλήρωση που διεξήχθη στις 12 Ιανουαρίου 2012 στα γραφεία της PROFILMEDIA, είναι η κα Νικολάου Δήμητρα από το Γέρακα Αττικής. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου και διήρκεσε ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και οι συμμετέχοντες στη μεγάλη κλήρωση της εταιρείας PALDOOR έφτασαν τους 2.026. Μεγάλος τυχερός αναδείχθηκε η κα Νικολάου Δήμητρα που κέρδισε αδιάρρηκτη πόρτα ασφαλείας (κωδ. SW446) με τα εξής χαρακτηριστικά:  - Θωρακισμένη πόρτα με κλείδωμα 14 σημείων (τυποποιημένες διαστάσεις). - Σχέδιο παντογράφου εξωτερικά και εσωτερικά. - Χρώμα ξύλου ανιγκρέ. - Ανοξείδωτη χειρολαβή (μπάρα inox). - Αδιάρρηκτη κλειδαριά με κλειδιά χρηματοκιβωτίου. - Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος (σύρτης νυκτός). - Πανοραμικό ματάκι. - Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης. ||

Για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο λόγω της πρωτοφανούς ύφεσης που πλήττει την ελληνική αγορά μίλησαν σε συνάντησή τους μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Α.Σ. και ο νέος Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΑΣ κ. Θεόφιλος Παγιάτης. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 στα γραφεία του Σωματείου συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΕΜΑΣ με εκπρόσωπο της νέας διοίκησης της ΠΟΒΑΣ το Γενικό Γραμματέα κύριο Παγιάτη Θεόφιλο έπειτα από πρόσκληση του Σωματείου. Η συζήτηση ξεκίνησε με τις ευχές όλων στη νέα διοίκηση της ΠΟΒΑΣ για μια καλή και δημιουργική θητεία προς όφελος του κλάδου του Αλουμινίου & Σιδήρου εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράσταση του Σωματείου στο δύσκολο έργο της Ομοσπονδίας.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να συζητηθούν εκτενέστερα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που πλήττει την ελληνική αγορά. Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσμενούς κατάστασης κατατέθηκαν στον κύριο Παγιάτη προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς του κλάδου αλλά και την πολιτεία. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την προσδοκία ότι μέσω της γόνιμης συνεργασίας των φορέων του κλάδου θα ξεπεραστούν, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, τα οξυμένα προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την πρωτοφανή και γενικευμένη κρίση. ||


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

SCHÜCO

Φωτοβολταϊκά πλαίσια SCHÜCO στο μεγαλύτερο σταθμού με tracker στην Ελλάδα, ισχύος 1.996KW, στην περιοχή της Ξάνθης. Η εταιρεία SUN EL ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, συνεργάτης της SCHÜCO, ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού σταθμού με tracker στην Ελλάδα, ισχύος 1.996KW, στην περιοχή της Ξάνθης. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 4 μήνες και εργάστηκαν πάνω από 40 άτομα. Τοποθετήθηκαν 4.846 panels SCHÜCO MPE 235 PS 04 και 3.570 panels MPE 240 PS 04. Τα SCHÜCO Φ/Β πλαίσια MPE της σειράς PS 04 χαρακτηρίζονται από πολυκρυσταλλικές κυψέλες με υψηλούς βαθμούς απόδοσης.

Λόγω της αποκλειστικά θετικής απόκλισης ισχύος +5/-0%, η ονομαστική ισχύς μετά την κατασκευή εξασφαλίζεται ή υπερκαλύπτεται. Η εκτενής εγγύηση προϊόντος ανέρχεται σε δέκα χρόνια. Η εγγύηση ισχύος είναι ακόμη πιο διευρυμένη, η SCHÜCO εγγυάται ότι τα Φ/Β πλαίσια MPE της σειράς PS 04, κάτω από Πρότυπες Συνθήκες Δοκιμών, θα διατηρήσουν τουλάχιστον το 80% της ονομαστικής ισχύος τους εντός 25 ετών. Κάθε πλαίσιο κατασκευάζεται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς ποιότητας. Το περιμετρικό πλαίσιο του Φ/Β πλαισίου από ανοδιωμένο και ανθεκτικό στη στρέψη αλουμίνιο, πληροί υψηλές προδιαγραφές σε σταθερότητα και αντοχή στη διάβρωση, με δύο δε εγκάρσιες δοκούς στην πίσω πλευρά του πλαισίου αυξάνεται και η αντοχή του. ||

IDECO

Σε σημαντικές εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτό το διάστημα στο εξωτερικό συμμετέχει η εταιρεία IDECO. Η εταιρεία IDECO κινείται σταθερά ανοδικά στον τομέα της παραγωγής πιστοποιημένων και πατενταρισμένων αντικωνωπικών συστημάτων, όπως η σήτα Plisse, η σήτα Pietta και παραγωγής 6μετρης μπάρας, σε συνδυασμό με κιτ συναρμολόγησης καθώς και όλη την ποικιλία των κλασικών σητών (κάθετη, οριζόντια, ανοιγόμενη, σταθερή , επάλληλη). Αυτά τα προϊόντα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά και οι επισκέπτες των εκθέσεων R+T Stuttgart, Constructions Albania και 38th INTERNATIONAL BUILDING TRADE FAIR – SEEBBE.

Από τις 28 φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου η εταιρεία θα συμμετέχει στην έκθεση της Στουτγκάρδης, «R+T Stuttgart». Λίγες μέρες αργότερα από τις 23 έως τις 25 Μαρτίου θα βρεθεί στη γειτονική Αλβανία στην έκθεση Constructions. Επίσης στα τέλη Απριλίου (24-28/04/2012) θα δώσει το «παρών» στην έκθεση 38th INTERNATIONAL BUILDING TRADE FAIR SEEBBE, Belgrande Four που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι. ||

HELIOSRES

Εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2,5 ΜW σε βιομηχανικές στέγες στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής. Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία της στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η HELIOSRES ανέλαβε την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2,5 ΜW σε βιομηχανικές στέγες στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής. Οι συγκεκριμένοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί αναμένεται να παράγουν σε ετήσια βάση περίπου 3.800.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας αντίστοιχα την έκλυση τουλάχιστον 3.300 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Η HELIOSRES έχει έως σήμερα υλοποιήσει εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 14 MW πανελλαδικά, ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση νέων σταθμών συνολικής ισχύος 3,5 MW.

Πολύ επιτυχημένη είναι η παρουσία της HELIOSRES και στην αγορά των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχοντας έως σήμερα ολοκληρώσει την εγκατάσταση 145 συστημάτων πανελλαδικά. Το σύνολο των παραπάνω υλοποιημένων εγκαταστάσεων κατατάσσουν την HELIOSRES ανάμεσα στους μεγαλύτερους εγκαταστάτες της χώρας μας. ||

Ο μεγαλύτερος φωτοβολταϊκός σταθμός με tracker στην Ελλάδα

Δίνει το «παρών» σε σημαντικές εκθέσεις του εξωτερικού

Νέα έργα 2,5 MW σε βιομηχανικές στέγες

www.inver.gr

16 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


Ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET περιµετρικής ασφάλισης για αλουµίνια

WK 2

µε UNI-JET το νέο ανοιγο-ανακλινόµενο µηχανισµό περιµετρικής ασφάλισης από την Gretsch-Unitas

Ασφάλεια ανάκλισης Λαβή ασφαλείας Se/Ral - πιστοποίηση για WK 2

UNI-JET

Για όλα τα κουφώµατα, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής

...ασφάλεια Εκµεταλλευθείτε τις ευκαιρίες και επεκταθείτε σε νέες αγορές µε τις δυνατότητες που σας προσφέρει ο ανοιγο-ανακλινόµενος µηχανισµός UNI-JET.

...ποιότητα Όλα εξαρτώνται από το σωστό συνδυασµό! Ποιότητα σηµαίνει µεγαλύτερη ικανοποίηση.

...ευκολία Τι σηµαίνει µεγαλύτερη ευκολία για σας; Αυτόµατη ρύθµιση στη σωστή θέση!

Για περισσότερο από 100 χρόνια, ο όμιλος εταιριών Gretsch-Unitas προσφέρει στους πελάτες του μια πλήρη γκάμα προϊόντων από μηχανισμούς κουφωμάτων και συστήματα ασφαλείας. Ο όμιλος εταιριών G-U αναπτύχθηκε από μία μεσαία τοπική επιχείρηση σε μία εταιρία με παγκόσμια δραστηριότητα, με δυναμική θέση στις αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. Στους τομείς μηχανισμών κουφωμάτων, τεχνολογίας πόρτας και αυτόματων συστημάτων εισόδου παρέχουμε στην αγορά μία πλήρη σειρά προϊόντων για την ασφάλεια των σπιτιών και των κτιρίων δίνοντας σημασία στον ιδανικό συνδυασμό μηχανικής λειτουργίας και ηλεκτρονικών συστημάτων. O όμιλος Gretsch-Unitas πάντα με καινούριες ιδέες προσφέρει "Υπεροχή Ασφάλειας”.

η δική σας ασφάλεια & σιγουριά... το δικό μας όραμα! Hellas A.E.

7o χλµ. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Γέφυρα Καλοχωρίου), Τ.Θ. 1114, 57009 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 755 445 - Fax: +30 2310 753 730, www.guhellas.gr - Email: info@guhellas.gr

aluminium magazine

Περισσότερες έξυπνες λύσεις


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

ΠΟΒΑΣ

Κόπη πίτας στα νέα της γραφεία

Το νέο Δοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Β.ΑΣ. έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στα νέα γραφεία της Ομοσπονδίας στο κέντρο της Αθήνας.

Με την παρουσία μελών της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών έκοψε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στα νέα της γραφεία Καποδιστρίου 24, στην Πλατεία Κάνιγγος, την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Αυτή η εκδήλωση ήταν και η επίσημη πρώτη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΣ, που προέκυψε με τις πρόσφατες εκλογές. Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Αντωνογιαννάκης Χαράλαμπος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Ντέρας Βασίλης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Παγιάτης Θεόφιλος, ο κ. Ποντίκης Πέτρος μέλος του Δ.Σ. Στη σύντομη ομιλία του ο κ. Αντωνογιαννάκης έκανε λόγο για καλύτερη δυνατή απόδοση του νέου Δ.Σ. και χτίσιμό πιο ουσιαστικών σχέσεων. Ο κ. Ντέρας αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας και στα προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους οι κατασκευαστές αλουμινίου. Τέλος ο κ. Παγιάτης μίλησε για την εκπαίδευση, σε έναν τομέα που η νέα σύνθεση της Ομοσπονδίας θέλει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. ||

ΣΟΛΑΡ

Ημερίδα «Παθητικά Κτίρια»

Ημερίδα Ολιστικής Αρχιτεκτονικής με θέμα «Παθητικά Κτίρια: από τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική και τη μηδενική κατανάλωση ενέργειας, στην ολιστική δόμηση» διεξήχθη στις 19 Ιανουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, Σύνταγμα) και η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό. Την ημερίδα οργάνωσαν ο Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής (Σ.ΟΛ.ΑΡ.) και το Περιοδικό ECOΔΟΜΕΙΝ σε συνεργασία με τo Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε./ Νίκης 4, Σύνταγμα. Ομιλητές ήταν οι κ.κ. ΑΠ.ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, μηχ.-δρ. μηχ., πρόεδρος Σ.ΟΛ.ΑΡ, ΡΕΝΑ ΒΙΡΒΙΛΗ μηχ. μηχ, μέλος Δ.Σ. μέλος του Σ.ΟΛ.ΑΡ., Κ.ΣΤ.ΤΣΙΠΗΡΑΣ, μηχ. βιοκλ. αρχ.- δρ. χωροταξίας, ιδρυτής του Σ.ΟΛ.ΑΡ., ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, αρχ. μηχ., μέλος Δ.Σ. Σ.ΟΛ.ΑΡ., ΞΕΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, αρχ. μηχ., γεν. γρ. Σ.ΟΛ.ΑΡ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ, πολ. μηχ., μέλος της Σ.Ε. του περιοδικού ΕCΟΔΟΜΕΙΝ, μέλος Δ.Σ. Σ.ΟΛ.ΑΡ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας προβλήθηκαν εικόνες και ταινίες από παθητικά κτίρια, ενώ διεξήχθη συζήτηση με το κοινό.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν μεταξύ άλλων τα θέματα: - Παθητικά κτίρια: Βασικές αρχές, κριτήρια σχεδιασμού, αεραγωγοί και εναλλάκτες θερμότητας και η εμπειρία από τις πρώτες μελέτες στην Ελλάδα - Παθητικά σπίτια: Η μεθοδολογία υπολογισμού κατά το Γερμανικό PassiveHaus Institut και παραδείγματα υπολογισμού ελληνικών σπιτιών. - Το παρόν της ανανεώσιμης θέρμανσης: Ηλιοθερμικά συστήματα, λέβητες βιομάζας, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας - παραδείγματα εφαρμογών. - Το παρόν της οικολογικής υπερ-θερμομόνωσης: Εξωτερική-εσωτερική θερμομόνωση και εξωτερική θερμο πρόσοψη με οικολογικά υλικά και χωρίς θερμογέφυρες. - Το παρόν της βιοκλιματικής θέρμανσης και δροσισμού: Παραδείγματα ενσωμάτωσης ηλιακών παθητικών στοιχείων, ηλιοπροστασίας και παθητικού δροσισμού στη χώρα μας. - Ολιστική δόμηση: προστασία από τοξικούς και γεωμαγνητικούς κινδύνους. - Το παρόν της αρχιτεκτονικής προσομοίωσης στη χώρα μας: Φωτορεαλισμός, Φωτισμός και Ενέργεια. ||

Ανακύκλωση για το αλουμίνιο!

www.inver.gr

18 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Ξεκίνησε στην πόλη της Καστοριάς η ανακύκλωση αλουμινίου. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καστοριάς Πέτρος Τόσκος αναφερόμενος στη  σημασία της ανακύκλωσης αλουμινίου  σημείωσε ότι με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει ένα κουτί από αλουμίνιο, μπορεί κάποιος ν΄ ακούσει ραδιόφωνο για 4 ώρες, να δει τηλεόραση για 3 ώρες, ν΄ ανάβει μια λάμπα για 5 ώρες ή να λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες. Ο Δήμος τοποθέτησε ήδη τους πρώτους 15  κάδους για την  ανακύκλωση αλουμινίου στην πόλη της Καστοριάς και τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθούν και άλλοι. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης αλουμινίου και των  άλλων  ανακυκλώσιμων υλικών  υλοποιείται στην περιοχή από τη ΔΙΑΔΥΜΑ (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας) σε συνεργασία με το Δήμο Καστοριάς. ||


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

ΣΕΜΑΣ

Έκδήλωση για την κοπή πίτας πραγματοποίησε το Σωματείο Θεσσαλονίκης

ExelGroup

Φωτοβολταϊκά πλαίσια με Πιστοποίηση “Made in Europe”

www.inver.gr

20 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Με τη συμμετοχή πολλών επαγγελματιών του κλάδου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωματείου Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου και Σιδήρου στα τέλη Ιανουαρίου. Την ετήσια κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποίησε το Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου & Σιδήρου (ΣΕΜΑΣ) την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.) Ανάμεσα στα δεκάδες μέλη και φίλους του Σωματείου, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Β.Ε.Θ. κος Παπαδόπουλος Παναγιώτης, ο επίτιμος Πρόεδρος του Β.Ε.Θ. κος Μαγόπουλος Σωτήριος, από το πολιτικό προσκήνιο ο κος Συμόπουλος Στράτος Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ. Ακόμα η Πρόεδρος του Συνδέσμου Υαλοπινάκων & Καθρεπτών του Νομού Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.Ε.Κ.Υ.Θ.) κα Φλωρεντίν Ματθίλδη, ο Πρόεδρος του Σωματείου Τεντοποιών Β. Ελλάδος (Η Τέντα) κος Μακρής Δημήτριος, η υπεύθυνη της INFACOMA κα Ευσταθιάδου Βούλα και ο υπεύθυνος παραρτήματος του Κ.Ε.Κ. ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας κος Πάρδας Βασίλειος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχήθηκε το 2012 να είναι όσο δυνατόν πιο χαρούμενο, και ότι το Σωματείο με τη δραστηριότητά του θα προσπαθήσει στο μέτρο του δυνατού

Με το πιστοποιητικό “Made in Europe” η ExelGroup διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων της. Τα κρυσταλλικής τεχνολογίας φωτοβολταϊκά πλαίσια (ESP Series60) της ελληνικής εταιρείας ExelGroup, πιστοποιήθηκαν ότι πληρούν τις προδιαγραφές για το κριτήριο “Made in Europe”, και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ιταλίας (GSE). Σύμφωνα με το ιταλικό νομοσχέδιο «Conto Energia IV», προβλέπεται πρόσθετη ταρίφα (feed-in tariff) ύψους 10% για τα κατασκευασμένα φ/β πλαίσια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του νομοσχεδίου αποτελεί η επιλογή τουλάχιστον του 60% του κόστους εξοπλισμού των φωτοβολταϊκών έργων από χώρες προέλευσης της Ευρώπης. Η ExelGroup είναι σε θέση να παράγει και να διαθέτει στην εγχώρια και διεθνή αγορά ευρωπαϊκών προδιαγραφών φωτοβολταϊκά πλαίσια σε ανταγωνιστική τιμή. Προκειμένου να επιτύχει την επίσημη αναγνώριση, η ExelGroup υποβλήθηκε

να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στο αρνητικό κλίμα της εποχής. Ακόμα υπογράμμισαν ότι οι συγκυρίες είναι δύσκολες και αυτό που απαιτείται από όλους είναι η συνεργασία. Τυχεροί της ημέρας που κέρδισαν το φλουρί ήταν η κα Δήμητρα Καρυπίδη και ο κος Κίτσας Γεώργιος μέλη του Σ.Ε.Μ.Α.Σ.. Το Δ.Σ. θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον πατέρα Δημήτριο από τον Ιερό ναό του Θεού Σοφία που ευλόγησε την πίτα τους και τις εταιρείες ΑLUMIL και ETEM για την προσφορά τους στα δώρα της πίτας. ||

σε αυστηρούς ελέγχους τόσο για τις διαδικασίες που ακολουθεί όσο και τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της, από την ολλανδική εταιρεία πιστοποίησης KIWA. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Σταύρος Τριανταφύλλου, ανέφερε σχετικά: «Με το πιστοποιητικό “Made in Europe” η ExelGroup προσπαθεί να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων της και να ανταπεξέλθει δυναμικά στον ανταγωνισμό από προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας που εισρέουν στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Με τις πιστοποιήσεις που λαμβάνει η εταιρεία μας και σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, στην ExelGroup προσπαθούμε να παρέχουμε στον καταναλωτή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σχέσης ποιότητας - τιμής». ||


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

EXALCO

Εκπαίδευση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Βιοκαρπέτ Exalco

Κοπή πίτας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου

Η εκπαίδευση συνεχίζεται για την εταιρεία EXALCO σε πολλές πόλεις της χώρας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί ενημερωτικές συναντήσεις σε Ρόδο , Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Η Βιομηχανία Αλουμινίου EXALCO πραγματοποιεί σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ενημέρωση των κατασκευαστών της για τις νέες δραστηριότητές της. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σεμινάρια στη Ρόδο, στην Ιεράπετρα, στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι στόχοι και η συνεχής ανάπτυξη της EXALCO, καθώς επίσης όλα τα συστήματα Albio, δίνοντας έμφαση τόσο στα πιστοποιητικά των συστημάτων, όσο και στο Exalco Complete, τη νέα καινοτομική τεχνολογία που προσφέρει στους κατασκευαστές προφίλ με ενσωματωμένο λάστιχο.

Επίσης, παρουσιάζεται για πρώτη φορά το νέο σύστημα για κάγκελα αλουμινίου Exrail System. Πρόκειται για ένα πλήρες σύστημα ανοδιωμένου αλουμινίου, το οποίο διατίθεται στην αγορά σε μορφή KIT και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον κατασκευαστή. Τέλος, γίνεται ενημέρωση και παρουσίαση των συστημάτων Exalco Sunergy. Πρόκειται για τα συστήματα για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα και στέγες. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δουν τα δείγματα και να εξετάσουν τα νέα προϊόντα της εταιρείας αλλά και να λύσουν τυχόν απορίες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην εργασία τους. Η EXALCO συνεχίζει τη διοργάνωση σεμιναρίων και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. ||

Με δώρα και κοπή πίτας σηματοδοτήθηκε η έλευση του νέου έτους για τη διοίκηση και τους εργαζομένους του Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ- EXALCO. Η έλευση του νέου έτους για τον Όμιλο επιχειρήσεων ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ- EXALCO επισφραγίστηκε επίσημα με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Παρουσία όλων των εργαζομένων και του Δ.Σ. ο Αντιπρόεδρος της Βιοκαρπέτ, κος Καντώνιας Γιώργος, ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και προσωπική επιτυχία. Στο τέλος, όλοι οι εργαζόμενοι δέχτηκαν με χαρά ένα δώρο από τη διοίκηση. ||

Nanox εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο Ονομάζεται nanox και μόλις κυκλοφόρησε. To nanox είναι ένα κιτ μετατροπής, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία που το κατασκευάζει προέρχεται από τα ίδια ακριβώς εργοστάσια στα οποία παράγονται τα προϊόντα της Apple. Είναι φτιαγμένο από ειδικό αλουμίνιο, το οποίο χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική και βγαίνει σε 7 διαφορετικά χρώματα, όσα και το iPod nano δηλαδή. Για το σχεδιασμό του υπεύθυνος είναι ο γνωστός σχεδιαστής Noriaki Miyata. || www.inver.gr

22 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών έκοψε σε μία ξεχωριστή εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου, παρουσία του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Παρουσία περισσότερων από 200 εκπροσώπων εταιρειών και φορέων από τον χώρο των φωτοβολταϊκών, διοργανώθηκε την Τρίτη 10 Ιανουαρίου η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΕΦ στην Αίγλη Ζαππείου. «Αντίδοτο στην ύφεση τα φωτοβολταϊκά» τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου κατά την διάρκεια της κοπής πίτας του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών. Στη σύντομη ομιλία του ο κ. Παπακωνσταντίνου εξήρε το ρόλο των φωτοβολταϊκών, τα οποία, εν μέσω μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, αποτελούν αντίδοτο στην ύφεση, αναπτύσσονται με έντονους ρυθμούς και δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. ||

Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια διεξαγωγής των εκθέσεων 13th INTERNATIONAL WINDOW 2012, 2th INTERNATIONAL GLASS EXPO 2012 και 4th INTERNATIONAL DOOR EXPO 2012. Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρεία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια των εκθέσεων 13th INTERNATIONAL WINDOW 2012, 2th INTERNATIONAL GLASS EXPO 2012 και 4th INTERNATIONAL DOOR EXPO 2012, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας από την 1η έως και τις 4 Μαρτίου 2012. 

Κοπή πίτας στην Αίγλη Ζαππείου

Επίσκεψη σε τρεις σημαντικές εκθέσεις της γειτονικής χώρας

Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρεία θα καλύψει: Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό. Β. Τη μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και στον εκθεσιακό χώρο καθημερινά. Γ. Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση. Οι εταιρείες που θέλουν να επισκεφθούν τις εκθέσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο e-mail info@etee.gr ή Fax 2117409283. Η συμμετοχή στην έκθεση για παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι δύο άτομα και για μη μέλη ένα άτομο. Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους περίπου 36 εκθέσεις το 2012. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας και οπωσδήποτε θα προτιμηθούν τα παλιά και νέα μέλη του επιμελητηρίου. ||

Έργα τέχνης από λαμαρίνα & αλουμίνιο Με βασικό εργαλείο τον τροχό, ο Ελληνας καλλιτέχνης Αποστόλης Μυλωνάς, μπορεί να περάσει πολλές ώρες απομονωμένος στο εργαστήριό του, στην περιοχή του Ταύρου, σκυμμένος πάνω από κομμάτια λαμαρίνες. Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι το αλουμίνιο, ο χαλκός και το inox. Για εκείνον, όπως λέει, το κάθε έργο είναι μια «αποστολή» που πρέπει να αποπερατωθεί, για το λόγο αυτό εξάλλου υπογράφει τις δημιουργίες του ως «Apostoli». || www.inver.gr

24 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα κερδών στην ιστορία της

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η SMA Solar Technology AG πέτυχε τους στόχους της σε πωλήσεις και κέρδη το 2011, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι πρώτες εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της SMA Solar Technology AG (SMA / FWB: S92) για το 2011, δείχνουν τις πωλήσεις να φτάνουν τα € 1,7 δις περίπου και τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) να υπερβαίνουν τα € 240 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, η SMA πέτυχε πλήρως τους στόχους που είχε θέσει, καθώς και το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα κερδών στην ιστορία της. Η επιτυχής αυτή εξέλιξη βασίστηκε τόσο στη διεθνή παρουσία της εταιρείας όσο και στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που επιτρέπουν στη SMA να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πελατειακών απαιτήσεων.  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία διατήρησε το μερίδιο αγοράς της παγκοσμίως στα επίπεδα του περασμένου έτους - 35% - σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο της SMA εκτιμά ότι το 2011 εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ονομαστικής ισχύος περίπου 23 γιγαβάτ. «Σε αυτό το πλαίσιο, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το 2010, ενώ η ζήτηση μετατοπίστηκε γεωγραφικά. Μειώσεις σε ορισμένες σημαντικές αγορές φωτοβολταϊκών αντισταθμίστηκαν από την ανάπτυξη σε νέες αγορές», εξηγεί ο Pierre-Pascal Urbon, Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Financial Officer της SMA Solar Technology AG. «Το προϊοντικό μείγμα μεταβλήθηκε αντίστοιχα και υπήρξε αύξηση της ζήτησης των κεντρικών μετατροπέων. Χάρη στην ευρεία γκάμα των προϊόντων μας - από μετατροπείς Sunny Boy για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central για μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα - και την ισχυρή διεθνή θέση μας, είχαμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες». Στη μεγαλύτερη διεθνώς αγορά φωτοβολταϊκών, τη Γερμανία, η SMA διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά και κατάφερε ακόμη και να την ενισχύσει ελαφρώς. Μόνο το Δεκέμβριο του 2011, στη Γερμανία εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος 3 γιγαβάτ. Η μεγάλη ανάπτυξη οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η μείωση κατά 15% στην εγγυημένη τιμή αγοράς του ρεύματος (feed-in tariff) που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2012. Επιπλέον, σημαντική ήταν και η επιθετική πολιτική προώθησης των πωλήσεων που παρατηρήθηκε στους χονδρεμπόρους στο τέλος του έτους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της υποτίμησης των αποθεμάτων τους. Τα ευνοϊκά επιτόκια, οι χαμηλές τιμές του συστήματος και οι ασυνήθιστα

ήπιες καιρικές συνθήκες συντέλεσαν επίσης στην αύξηση των εγκαταστάσεων. «Υποθέτουμε επίσης ότι πολλά φωτοβολταϊκά έργα δήλωσαν σύνδεση μόνο σε εμπορικό επίπεδο κλειδώνοντας την τρέχουσα τότε εγγυημένη τιμή αγοράς του ρεύματος. Έτσι, τα εγκατεστημένα συστήματα καταχωρίστηκαν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων της Γερμανίας χωρίς μετατροπείς. Αυτό το βλέπουμε ήδη να αντικατοπτρίζεται και στην τρέχουσα ανάπτυξη των πωλήσεων μας,» δήλωσε ο Urbon. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι πωλήσεις της SMA κατά το οικονομικό έτος 2011 ανήλθαν σε περίπου € 1,7 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγικές πωλήσεις αναμένεται να έχουν αυξηθεί σε 55% περίπου (2010: 45%).  Τα μεγάλα έργα αποτέλεσαν περίπου το 25% των πωλήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις (2010: 18%).  Η SMA θα συνεχίσει την επιτυχημένη στρατηγική διεθνοποίησης το 2012 με την ίδρυση θυγατρικών υποκαταστημάτων στη Νότιο Αμερική και την Αφρική. Το Διοικητικό Συμβούλιο της SMA αναμένει μικρή αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης φωτοβολταϊκών κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει και το ενδεχόμενο μιας μικρής μείωσης. «Βλέπουμε μια θετική ανάπτυξη το 2012 στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ινδία. Ωστόσο μια αξιόπιστη πρόβλεψη για την παγκόσμια αγορά σήμερα δεν είναι δυνατή, λόγω των πολλών μεταβολών σε σημαντικές αγορές και της αβεβαιότητας που προκαλείται από την τρέχουσα κρίση του ευρώ, καθώς και τη γενικότερη οικονομική κρίση» τόνισε ο Urbon. «Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη πωλήσεων και κερδών σε αυτό το σημείο για το τρέχον οικονομικό έτος». Το Διοικητικό Συμβούλιο της SMA έχει την πεποίθηση ότι χάρη στην αυξημένη ευελιξία της εταιρείας, τη συνεχή επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη, το καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την ισχυρή διεθνή θέση της, η εταιρεία είναι σε θέση να αντιδράσει ταχύτατα σε όλες τις εξελίξεις της αγοράς και να επωφεληθεί από την εξαιρετικά μακροπρόθεσμη δυναμική ανάπτυξης στον πολλά υποσχόμενο τομέα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της SMA θα παρουσιάσει την πλήρη ενοποιημένη οικονομική κατάσταση για το οικονομικό έτος 2011 στη σχετική συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα ετήσια αποτελέσματά της στις 29 Μαρτίου 2012 στη Φρανκφούρτη.  Η ετήσια έκθεση για το 2011 θα είναι διαθέσιμη στο www.SMA.de στην ενότητα Investors Relations. ||

VETECO 2012 8 - 11 Μαΐου 2012, Μαδρίτη, Ισπανία Στην ισπανική πρωτεύουσα στις αρχές Μαΐου θα παρουσιαστούν καινοτόμες ιδέες και λύσεις από τους τομείς των κουφωμάτων αλουμινίου και λοιπών μετάλλων, ξύλου και PVC, συστημάτων κατασκευής αιθρίων και προσόψεων, μηχανημάτων για την κατεργασία υαλοπινάκων και κατασκευής κουφωμάτων, συστημάτων ηλιοπροστασίας, ρολά, παντζούρια, σήτες γκαραζόπορτες, εξαρτήματα, σιλικόνες και μονωτικά υλικά. www.inver.gr

26 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


¯ˆÚ›˜ ÂÏ·Ù‹ÚÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Â·Ó·ÊÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ Â‡ÎÔÏ· ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ·È‰È¿ Î·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ‹ ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

∆ύο παγκόσµιες πρωτιές ο λεπτότερος οδηγός ολίσθησης µε ύψος 3mm το µεγαλύτερο άνοιγµα κάλυψης 6,00m κάνουν την σίτα

PLISSE IDECO ιδανική για χρήση σε κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, χώρους υγειονοµικού ενδιαφέροντος και κάθε επαγγελµατικό χώρο.

πιστοποιηµένα προϊόντα από διεθνείς οίκους

Û›Ù·

‡ÎÔÏË ÛÙË ¯Ú‹ÛË

plisse by

∑ËÙ‹ÛÙ ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ ·fi ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ‹ ÂÎı¤ÛÂȘ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ

˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ plisse ·Ó› ideco

forte

Ì 3 Ã√¡π∞ °ƒ∞¶∆∏ ∂°°À∏™∏

¯ˆÚ›˜ ÂÏÏ·Ù‹ÚÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜

αέρας - θάλασσα - φύση

ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

Χαρείτε το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς την ενοχλητική παρουσία

∏ ÌÔÓ·‰È΋ Û›Ù· PLISSE Ì ÂÁÁ‡ËÛË

των εντόµων µε τις εντοµοαπωθητικές σίτες PLISSE

ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

IDECO.

2 ¯ÚfiÓˆÓ

Ειδικά κατασκευασµένες για µπαλκονόπορτες (οριζόντια κίνηση). Ένα προϊον σύγχρονης αισθητικής και τεχνολογίας ανθεκτικό, χωρίς ενοχλητικά ελατήρια επαναφοράς, µε µηχανισµό ερπύστριας χωρίς κάτω οδηγό για ανοίγµατα έως 6m.

∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 10o ¯ÏÌ. ∂ÁÓ·Ù›·˜ Ô‰Ô‡ µ¤ÚÔÈ·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∫fiÌ‚Ô˜ ∫Ô˘ÏÔ‡Ú·˜), ∆.∫. 591 00, ∆.£. 74, ∆ËÏ.: 23310.97058 & 23310.97158 - Fax: 23310.97400 www.ideco.gr - info@ideco.gr

profilgroup 52011

∆Ô ·Ó› ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ plisse Î·È ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙË Û˘¯Ó‹ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi plisse ·Ó› Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ Îfi‚ÂÙ·È ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. ¶ÚfiÛıÂÙ· Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÎÔ‹ ÙÔ˘, ÚÔÛٷهÂÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ÙË Û›Ù· ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË. ∆Ô ·Ó› ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ̷‡ÚÔ Î·È ÁÎÚ› ¯ÚÒÌ·.


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

CONERGY

Νέο Φ/Β πάρκο 1 MW στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

VERPAN

Νέος κατάλογος panel αλουμινίου εξωτερικών θυρών

Ένα ακόμη φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1MW ολοκλήρωσε η CONERGY στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στο Νομό Μαγνησίας, για λογαριασμό της εταιρείας ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. Η CONERGY ήταν υπεύθυνη για την προμήθεια των Φ/Β γεννητριών, την εκπόνηση της μελέτης, την επίβλεψη της κατασκευής και τη θέση σε λειτουργία του Φ/Β πάρκου, το οποίο εκτείνεται σε μια έκταση 20.000 τ.μ. και αποτελείται από 4.347 premium Φ/Β γεννήτριες CONERGY PowerPlus 230P. Η Φ/Β εγκατάσταση ισχύος 1MW αναμένεται να παράγει 1.420.000kWh/έτος, όσο δηλαδή θα κατανάλωναν 200 περίπου νοικοκυριά. Τα περιβαλλοντικά οφέλη της λειτουργίας του Φ/Β πάρκου θα είναι πολύ σημαντικά, αφού θα εξοικονομούνται περίπου 1.235,4 τόνοι CO2 ετησίως, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος. O πρόεδρος της CONERGY Ελλάδος, Δρ. Στέφανος Μελισσόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με ένα ακόμα έργο 1MW, η CONERGY ενισχύει την ελληνική αγορά των ΑΠΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία Φ/Β εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζονται για την αξιοπιστία και την ποιότητά τους. Τέτοιου είδους επενδύσεις χρειαζόμαστε και ήρθε νομίζω πια ο καιρός να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον έλληνα επενδυτή αξιόπιστες, ασφαλείς και αποδοτικές επενδύσεις». Από την πλευρά του, ο κ. Peter Keil, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δήλωσε: «Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η συνεργασία με την CONERGY, μια ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των ΑΠΕ. Με την ποιότητα και την τεχνο-

Νέες προτάσεις με εντυπωσιακά σχέδια τόσο σε panel όσο και σε τζάμια περιέχει ο νέος κατάλογος της εταιρείας VERPAN. Η εταιρεία VERPAN δημιούργησε ένα νέο κατάλογο για τις εξωτερικές θύρες.

λογική υπεροχή των προϊόντων της, είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε μια ασφαλή και εγγυημένη επένδυση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην “πράσινη ανάπτυξη” του τόπου μας». Η CONERGY ΜΕΠΕ είναι θυγατρική του γερμανικού Ομίλου Conergy AG, ο οποίος δραστηριοποιείται στην κατασκευή και προώθηση προηγμένης τεχνολογίας προϊόντων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στη μελέτη και υλοποίηση μεγάλων Φ/Β Συστημάτων με το «κλειδί στο χέρι». Διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία στην προμήθεια, το σχεδιασμό, τη μελέτη και την εγκατάσταση χιλιάδων Φ/Β έργων, η CONERGY ΜΕΠΕ έχει ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά Φωτοβολταϊκών διατηρώντας σταθερά υψηλά μερίδια κατά την πενταετία 2007-2011. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 15 χώρες, έχει προμηθεύσει Φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος άνω του 1,5 GWp παγκοσμίως, ενώ έχει υλοποιήσει έργα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 500 ΜWp. ||

Πρόκειται για panel αλουμινίου που πλέον κατασκευάζει και ξεχωρίζουν για τις υψηλές προδιαγραφές τους, τη θερμομόνωση και ηχομόνωσή τους. Ακολουθώντας τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις η VERPAN παρουσιάζει στον καινούριο της κατάλογο σχέδια για εξωτερικές θύρες μοντέρνα, κλασικά, με λεπτομέρειες από στοιχεία inox. Ο νέος κατάλογος για τις εξωτερικές θύρες της εταιρείας VERPAN στόχο έχει να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες της, αφού περιέχει πολλά και καινούρια σχέδια τόσο σε panel όσο και σε τζάμια που δημιούργησε η εταιρεία. Τα σχέδια της VERPAN ξεχωρίζουν για την άψογη αισθητική τους και την αξεπέραστη ποιότητά τους και έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε πελάτη της. ||

Mercedes-Benz SL 2012: Το αλουμίνιο στη ζωή μας

www.inver.gr

28 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχτεί το γνώριμο τεχνολογικό προβάδισμα της έκτης -κατά σειρά- γενιάς της SL, δημιουργεί η Mercedes-Benz. O λόγος για το κατασκευασμένο από αλουμίνιο πλαίσιο του γερμανικού roadster, το οποίο, πέρα από τη σημαντική μείωση του βάρους εξασφαλίζει και ιδιαίτερα αυξημένη ακαμψία. Στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Mercedes-Benz επιλέγει τη σχεδόν αποκλειστική χρήση αλουμινίου για την κατασκευή ενός πλαισίου που προορίζεται για ένα τετράτροχο ευρείας παραγωγής, όπως η SL του 2012.


Πρωτότυπες λύσεις από τη MAC TECH - ΛΑΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • Πλήρης ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε κάθε τύπο μηχανήματος αλουμινίου • Πλήρης γκάμα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ • Πλήρης γκάμα ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ( Δίσκοι, κονδύλια, φρέζες κ.ά)

Η εταιρεία μας με την πολυετή παρουσία και το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη στο service μηχανημάτων αλουμινίου ανεξαρτήτου μάρκας και μοντέλου ικανοποιώντας έτσι τον πελάτη και δημιουργώντας ταυτόχρονα σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ όλων των μηχανημάτων Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση ή την ανακατασκευή κάθε τύπου μηχανήματος αλουμινίου (Μέτρα - Ραουλιέρες, Διπλά πριόνια κ.ά.) σε οποιαδήποτε μορφή απαιτούν οι ανάγκες του πελάτη.

Προσαρμόζουμε στα μηχανήματά σας συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και προγράμματα κοπών, τα οποία συνδέονται με προγράμματα γραφείου ή δίνοντας δεδομένα εργασιών κατευθείαν στο μηχάνημα. Υποστηρίζουμε όλους τους τύπους μέτρων-ραουλιέρων και πριονιών.

Κατασκευάζουμε ειδικά μηχανήματα ανάλογα με τις ανάγκες και την παραγωγική διαδικασία του πελάτη.

Άμεση εξυπηρέτηση - αποτελεσματικότητα – συνέπεια Τηλ. & Fax: 210/26.31.339 Κιν.: 6944/22.70.99

e-mail: info@mactech.com.gr www.mactech.com.gr


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

έΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS ALBANIA 2012

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση της Κύπρου, η Έκθεση «CONSTRUCTIONS» ανοίγει τις πύλες της 23-25 Μαρτίου 2012 στα Τίρανα Αλβανίας, χαράζοντας πλέον το δρόμο στην επιχειρηματική ανάπτυξη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η 12η Διεθνής Έκθεση CONSTRUCTIONS, έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία επί 11 συναπτά έτη στο χώρο των Κατασκευών, αποπνέει αέρα ανανέωσης και αισιοδοξίας, υπό το πρίσμα μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης που ταλανίζει και τρομοκρατεί όλους τους επιχειρηματικούς κύκλους. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις μοιραία οδηγούνται σε νέες διεξόδους και εξελισσόμενες αγορές στα Βαλκάνια, μια μοναδική ευκαιρία τόσο για την ελληνική οικονομία και τους Έλληνες επενδυτές, όσο και για την Αλβανία, η οποία παρουσιάζει άμεσες ανάγκες για την υλοποίηση και έργων υποδομής και ανάπτυξης. Στην έκθεση παρουσιάζονται προϊόντα και υπηρεσίες όπως: χάλυβας οπλισμού, δομικά υλικά, μονωτικά και χρώματα, πόρτες και παράθυρα, κλιματισμός (θέρμανση/ ύδρευση), έπιπλα κουζίνας, πέτρα, πλακάκι, μάρμαρο, ηλιακή ενέργεια, καθώς και οικοδομικοί γερανοί, μηχανήματα έργων, φορτηγά και ανταλλακτικά. Δίνεται, ταυτόχρονα, η ευκαιρία επαφής με όλους τους επιχειρηματίες του χώρου, κατασκευαστές, μηχανικούς, εμπόρους δομικών υλικών, επενδυτές και αξιόλογους επιχειρηματίες, η προβολή των νέων συστημάτων τεχνολογίας και των προϊόντων σας, σε αγορές που κυριολεκτικά αναζητούν αξιόπιστους προμηθευτές, σε χώρες όπου ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας επενδύσεων γης (real estate)για βιομηχανικούς χώρους και κτίρια βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Στο πλαίσιο της Έκθεσης «CONSTRUCTIONS» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 23 Μαρτίου Ημερίδα με θέμα « Έργα Υποδομής-Κατασκευές-Ενέργεια» στο συνεδριακό χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου, με ομιλητές εκλεκτούς επιστήμονες από Ελλάδα και Αλβανία, οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους σε θέματα που αναφέρονται στις νέες τεχνολογίες και εφαρ-

μογές στον τομέα των σύγχρονων κατασκευών. Ξεπερνώντας και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις - σε πείσμα των καιρών, οι συμμετοχές στην έκθεση CONSTRUCTIONS ALBANIA 2012 αυξάνουν με εντυπωσιακό ρυθμό, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών εταιρειών. Αποδεικνύεται πλέον ότι η εξωστρέφεια και η είσοδος σε νέες αγορές του εξωτερικού, μπαίνουν στην ατζέντα κάθε επιχείρησης που αναζητά την ανάπτυξη. Αυτή την εποχή πολλοί μιλούν για εξωστρέφεια, εξαγωγές και ανάπτυξη... από το γραφείο τους. Εμείς πηγαίνουμε στο επίκεντρο των γεγονότων, εκεί όπου κλείνονται οι συμφωνίες. Ξεκινήσαμε με την εξαιρετικά επιτυχημένη έκθεση ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στη Λευκωσία, συνεχίσαμε με μία ακόμη πιο τολμηρή - και όπως αποδείχθηκε αποδοτική - επιχειρηματική αποστολή στο Ερμπίλ του Β. Ιράκ και συνεχίζουμε με την έκθεση CONSTRUCTIONS στην Αλβανία. ||

Krannich Solar

Με καινούρια εμφάνιση στο διαδίκτυο η εταιρεία Krannich Solar, η οποία ανανέωσε την ιστοσελίδα της και αισθητικά και λειτουργικά. Η Krannich Solar, Γερμανική εταιρεία με εξειδίκευση και

εμπειρία 17 χρόνων στη χονδρική προμήθεια φωτοβολταϊκού εξοπλισμού, σας καλωσορίζει στη νέα και ανανεωμένη, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, επίσημη ιστοσελίδα της. Η Krannich Solar παρουσιάζει μια εύχρηστη και λειτουργική ιστοσελίδα, η οποία στοχεύει στην πλέον άμεση, αποτελεσματική και ποιοτική ενημέρωση των πελατών της. H νέα βελτιωμένη ιστοσελίδα διαθέτει: • Αναβαθμισμένη παρουσίαση των προϊόντων • Τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά διαθέσιμα προς αποθήκευση για το σύνολο των προϊόντων, τα οποία επιτρέπουν σε κάθε επισκέπτη επαγγελματία να αντλήσει αναλυτικά και χρήσιμα δεδομένα • Χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση τις δραστηριότητες, την πορεία και τη φιλοσοφία της εταιρείας • Κεντρικά νέα, τα οποία ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση, σχετικά με την Krannich Solar αλλά και την ηλιακή ενέργεια. Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα www.krannichsolar.com, πλοηγηθείτε και ανακαλύψτε την κορυφαία εταιρεία χονδρικής προμήθειας φωτοβολταϊκών συστημάτων. ||

Τίρανα, Αλβανία, 23-25 Μαρτίου 2012 Η ανταπόκριση για την έκθεση ξεπέρασε... κάθε πρόβλεψη!

Με νέα & πλήρως ανανεωμένη ιστοσελίδα

www.inver.gr

30 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

POSITIVE ENERGY Build-IT Δυναμικό «παρών» σε event για τις ΑΠΕ στα Η.Α.Ε.

PAIRAN

Συνεχίζει το έργο της με νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο

www.inver.gr

32 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Δυναμική ελληνική παρουσία στο World Future Energy Summit, το μεγαλύτερο event για τις ΑΠΕ στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή της Build-IT μέλους της Positive Energy Group. Η Build-IT, εταιρεία καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στο χώρο της Ευφυούς Διαχείρισης Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας και μέλος του ομίλου εταιρειών της POSITIVE ENERGY, ήταν η μοναδική ελληνική εταιρεία με εκθεσιακή παρουσία στο μεγαλύτερο event για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μ. Ανατολή, World Future Energy Summit, στο Abu Dhabi από την κρατική εταιρεία MASDAR. Η διοργάνωση προσέλκυσε, για 5η συνεχή χρονιά, το ενδιαφέρον ηγετών κρατών, των μεγαλύτερων εταιρειών του χώρου και χιλιάδων επισκεπτών προερχόμενοι από περισσότερες από 100 χώρες, ενώ φέτος τίμησαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση οι Πρωθυπουργοί της Κίνας και της Νότιας Κορέας, οι Πρόεδροι της Ισλανδίας, της Σερβίας και του Κοσόβου καθώς και πλήθος επισήμων προσώπων από διαφορετικές χώρες. Η Βuild-IT, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, με παρουσία εφάμιλλη του κύρους και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι σήμερα, παρουσίασε τον κόσμο που επισκέφθηκε το περίπτερό της, το οικοσύστημα λύσεων που έχει αναπτύξει για την απομακρυσμένη διαχείριση physical assets, με την επωνυμία

O Dieter Schmitt είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της PAIRAN στην Ελλάδα. O κ. Schmitt θέλει να καταστήσει την PAIRAN Ελλάδας ένα σημαντικό συνεργάτη για τους πελάτες μεγάλων έργων. Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην PAIRAN από την αρχή του έτους. Ο Dieter Schmitt αναλαμβάνει τη διεύθυνση της PAIRAN στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας το Στυλιανό Πετραντωνάκη, ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία στο τέλος του 2011. Βασικοί στόχοι του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, έμπειρου επαγγελματία στον τομέα των φωτοβολταϊκών, αποτελούν η ανάπτυξη νέας οργανωτικής δομής καθώς και αύξηση του μεριδίου της εταιρείας στην αγορά και η βελτίωση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών της. Η PAIRAN είναι γνωστή στην Ελλάδα ως η πρωτοπόρος εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων παρακολούθησης του ήλιου (Tracker). Αυτήν τη φήμη σκοπεύει να εκμεταλλευτεί ο κ. Schmitt, προκειμένου να αυξήσει, μέσω στρατηγικών μεταρρυθμίσεων, τη δημοτικότητα της γερμανικής εταιρείας και στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ελληνική αγορά. «Στόχος μου είναι να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και εκτεταμένες υπηρεσίες, έτσι ώστε να συναγωνιστούμε τους ηγέτες της αγοράς και σύντομα να συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτούς», αναφέρει ο κ. Schmitt. Αρχικά, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον κ. Schmitt είναι η επέκταση και η αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας καθώς και η δημιουργία μιας αποδοτικής λειτουργικής δομής. Στο επίκεντρο των νέων στόχων τίθεται η ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου δικτύου συνεργατών, ώστε να ενισχυθεί η

MyAssets καθώς επίσης και τις καινοτόμες λύσεις που διαθέτει για την ολοκληρωμένη διαχείριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και την ενεργειακή διαχείριση κτιρίων, PVSense και BuildingSense αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών που διεξάγονταν παράλληλα με την έκθεση, πραγματοποίησε σημαντικές συζητήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Masdar, για τη δημιουργία γραφείου της εταιρείας στο Masdar Free Zone, με στόχο μια εποικοδομητική κοινή συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της λύσης PVSense, στη διεθνή αγορά. H Build-IT θα συνεχίσει να συμμετέχει σε κάθε σημαντικό γεγονός προώθησης των ΑΠΕ, με κύρια έμφαση στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων, με διαρκή έρευνα και παρουσία στα διεθνή δρώμενα που αφορούν στην «πράσινη» επιχειρηματικότητα και με γνώμονα την εξωστρεφή στρατηγική ανάπτυξης που δεν μπορεί παρά να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς αναπτυξιακούς στόχους της χώρας μας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και μια βιώσιμη προοπτική. ||

περιφερειακή παρουσία στον τομέα των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πλαισίων της εταιρείας καθώς και να διασφαλιστεί η αποδοτική παροχή υπηρεσιών. Ωθούμενος από τη μακροχρόνια εμπειρία της PAIRAN στην υλοποίηση μεγάλων ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ευρώπη, ο κ. Schmitt θέλει να καταστήσει την PAIRAN Ελλάδας έναν σημαντικό συνεργάτη για τους πελάτες μεγάλων έργων. Ο νέος Διευθύνων σύμβουλος ζει εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα και ασχολείται με το εμπόριο και την κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων. Πριν από την ένταξή του στην PAIRAN, ο κ. Schmitt ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Solion, μιας από τις ηγετικές εταιρείες στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών, καθώς και της Conergy στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πριν από αυτές τις θέσεις, ως έμπειρος ηλεκτρολόγος μηχανικός, είχε αναλάβει τη διαχείριση καθώς και την τεχνική και επιχειρηματική ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία ηλεκτρολογικών έργων στο πλαίσιο μεγάλων προγραμμάτων σε όλον τον κόσμο. Η Brigitte de Paepe, Διευθύνουσα Σύμβουλος της PAIRAN σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ενθουσιασμένη με αυτήν την αλλαγή: « Έχουμε στην ομάδα μας τον Dieter Schmitt, έναν επιτυχημένο γνώστη της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών. Πιστεύουμε ότι σύντομα, σε συνεργασία με την ομάδα μας, θα δώσει σημαντική ώθηση στο μερίδιο της PAIRAN στην ελληνική αγορά». ||


Steganosi_9_2011.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

15/09/2011

2:28


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

VERPAN

Συμμετοχή στην 29η INFACOMA

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Δεν μπορούν μόνο τα φωτοβολταϊκά να στηρίξουν τη χώρα

www.inver.gr

34 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Υποδέχεται τους επισκέπτες της 29ης Διεθνούς Έκθεσης Δομικών Υλικών ΙNFACOMA σε ένα καλαίσθητο περίπτερο παρουσιάζοντας νέες προτάσεις και καινοτόμες ιδέες. Όλα έτοιμα για τη φετινή συμμετοχή της εταιρείας VERPAN στη Διεθνή Έκθεση INFACOMA 2012, η οποία έχει θεσμοθετεί και αποτελεί σημείο συνάντησης στον κλάδο των κατασκευών, προσελκύοντας πολυάριθμους επισκέπτες κάθε χρόνο. Η 29η ΙNFACOMA Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από τις 16 έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2012. Η εταιρεία VERPAN ακολουθώντας τις προγραμματισμένες ενέργειες προβολής της για το 2012, με τις νέες προτάσεις και

τις καινοτόμες ιδέες της δίνει το δυναμικό της παρών στην έκθεση. Στόχος της εταιρείας είναι να διατηρεί υψηλή την ποιότητα και την αισθητική των προϊόντων της ώστε να επιτευχθεί ακόμη μια εντυπωσιακή παρουσία στο χώρο του πάνελ αλλά και των εσωτερικών συνθετικών θυρών. Με βάση τις απαιτήσεις της σχεδίασε ένα λειτουργικό εκθεσιακό περίπτερο στο οποίο θα υποδεχθεί τους επισκέπτες της από Ελλάδα και Εξωτερικό και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ έμπειρο προσωπικό της θα είναι πρόθυμο να τους εξυπηρετήσει. ||

Για όσα διαδραματίζονται τον τελευταίο καιρό στο χώρο της ενέργειας και γενικότερα στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ, κ. Στέλιος Λουμάκης με γραπτή δήλωσή του. Σχετικά με όλα όσα οικονομικά εξελίσσονται στον κλάδο της ενέργειας αλλά και στη χώρα ευρύτερα το τελευταίο διάστημα, η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά ως παραγωγικός κλάδος καλείται να παίξει έναν ιδιάζοντα και πολυσχιδή ρόλο. Της ζητείται μάλιστα ταυτόχρονα να επιτύχει πολλαπλούς και πολυδιάστατους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με: - Στήριξη της ανάπτυξης σε διεσπαρμένο γεωγραφικό και κοινωνικό πλάτος ή καλύτερα τη συγκράτηση της απύθμενης ύφεσης που χαρακτηρίζει την υπόλοιπη οικονομία. - Στήριξη των φορολογικών εσόδων του Κράτους αφού είναι μια δραστηριότητα με μηδενική δυνατότητα φοροδιαφυγής στη λειτουργία των επαγγελματικών φωτοβολταϊκών μονάδων. Συγκεκριμένα σε ετήσια βάση τα φορολογικά έσοδα από τη λειτουργία των 500 MW επαγγελματικών φωτοβολταϊκών που λειτουργούν σήμερα ανέρχονται στα 30 εκατ. ευρώ περίπου ενώ η φοροσυλλογή και απόδοση ΦΠΑ από τις πωλήσεις τους φθάνει τα επιπλέον 36 εκατ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα μάλιστα βαίνουν αυξανόμενα αφού όσο μειώνονται οι λογιστικές αποσβέσεις του εξοπλισμού τους, αυξάνεται η φορολογητέα ύλη. - Μη επιβάρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με εισαγόμενη καύσιμη πρώτη ύλη για τη λειτουργία τους. Πράγματι η λειτουργία των Φ/Β μονάδων έχει μηδενική εξάρτηση από εισαγωγές σε πρώτες ύλες συνεισφέροντας έτσι μόνο θετικά στην οικονομία και ενεργειακή ανεξαρτησία και μάλιστα για διάστημα τουλάχιστον 25ετών που φθάνει η εγγύηση καλής λειτουργίας τους. - Συνεισφορά στην απασχόληση με πολυποίκιλο τρόπο αφού μεγάλο εύρος θέσεων εργασίας συνοδεύει την εγχώρια παραγωγή εξοπλισμού, τη μελέτη και εγκατάσταση των μονάδων, τη χρηματοδότησή τους αλλά και τη συντήρηση και λειτουργία τους.  - Στήριξη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος όπου τα φωτοβολταϊκά έχουν εσχάτως αναδειχθεί στον τελευταίο σημαντικό και αξιόπιστο δανειολήπτη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, συντηρώντας τον μάλιστα καταβάλλοντας ως και διψήφια επιτόκια παρά την συρρίκνωση του Euribor σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα πλησίον της μονάδας. Σε όλες τις ανωτέρω μακροοικονομικές «δοκιμασίες» τα φωτοβολταϊκά μάλλον αριστεύουν. Εσχάτως, ωστόσο, τους ζητείται να συνδράμουν και σε άλλα μικροοικονομικά μέτωπα που έχουν «ξεσπάσει» στον κλάδο της ενέργειας και έχουν να κάνουν με τη στήριξη και εξυγίανση του ταμείου του ΔΕΣΜΗΕ.

Οι επαγγελματίες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β εκπροσωπούμενοι από τον ΣΠΕΦ, με ωριμότητα μετείχαμε στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την αναθεώρηση των Feed-in-Tariffs αλλά και της άρσης των στρεβλώσεων της αγοράς ηλεκτρισμού που δυστυχώς βρίθει τέτοιων. Επιζητώντας πάντοτε τεχνοκρατική και δίκαιη προσέγγιση στις παρεμβάσεις του Υπουργείου στο θέμα, τούτο κατέληξε σε μια εφάπαξ μείωση για τις νέες συμβάσεις ίση με 12,5%, με ανά εξάμηνο επιπλέον μειώσεις της τάξης του 7%. Παρ’ ότι θεωρούμε πως τα επαγγελματικά Φ/Β θίχτηκαν μάλλον περισσότερο ως ΑΠΕ ακόμη και από τα ομόσταβλά τους οικιακά, θα αντιπαρέλθουμε κάθε περιττού πλέον σχολιασμού και θα σταθούμε στην επόμενη μέρα που λέγεται εμπρόθεσμες πληρωμές ΔΕΣΜΗΕ. Από το φθινόπωρο, όπως είναι γνωστό, υφιστάμεθα κατά σειρά μηνών από τον ΔΕΣΜΗΕ ληξιπρόθεσμες μηνιαίες πληρωμές με υπερημερίες τουλάχιστον ενός μήνα κάθε φορά οι οποίες και επιβαρύνουν την εξυπηρέτηση του δανεισμού μας με επιπλέον επιτόκιο υπερημερίας 2,21%, αφού οι σχετικές συμβάσεις μας έχουν εκχωρηθεί σε τράπεζες ως εξασφάλιση και εξυπηρέτηση της χρηματοδότησης μας. Συνδυάζοντας τούτο με το γεγονός ότι το 80% των εσόδων μας οδεύει στην τοκοχρεωλυτική εξυπηρέτηση του δανεισμού μας, αφού οι επενδύσεις μας είναι χαρακτηριστικά εντάσεως κεφαλαίου, αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος πως αδυνατούμε να διατηρηθούμε επί μακρόν στην τρέχουσα κατάσταση. Τέλος η σε μηνιαία βάση απόδοση ΦΠΑ που δεν έχουμε εισπράξει αποτελεί επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για τα μέλη μας. Έχοντας ουσιαστικά αλλά και οικονομικά πλέον συνεισφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια του Υπουργείου να εξυγιάνει το χώρο της ενέργειας αλλά και τον ΔΕΣΜΗΕ ταμειακά, δικαιούμαστε να προσδοκούμε την άμεση «είσπραξη» των ωφελημάτων από τις παρεμβάσεις αυτές όπως θεσπίστηκαν το οποίο άλλωστε και το ίδιο το ΥΠΕΚΑ εξήγγειλε. Στο σημείο αυτό είναι περισσότερο από σημαντικό να αναφέρουμε πως τα έσοδα από τη λειτουργία των επαγγελματικών Φ/Β παραμένουν στη χώρα και δε φεύγουν στο εξωτερικό αφού όπως προαναφέραμε δεν εισάγουμε καμία καύσιμη πρώτη ύλη για τη λειτουργία μας. Έτσι το «χρήμα» των πληρωμών μας ανακυκλώνεται αποκλειστικά στην ελληνική οικονομία ανατροφοδοτώντας την με πολύτιμη ρευστότητα. Όντας βέβαιοι πως όλα τα παραπάνω έχουν συνεκτιμηθεί από το Υπουργείο προσμένουμε το «δίκαιο» τίμημα που μας αναλογεί από την ανοικοδόμηση της αγοράς ενέργειας μετά και τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις στο μέτωπο των προμηθευτών και του ΔΕΣΜΗΕ. ||


Y

Εγγύηση: Έως και 5 έτη για τα ηλεκτρικά µέρη. Αριθµός Μητρώου Ρολού: Η ταυτότητα του ρολού, απαραίτητη για τον τελικό χρήστη. Υποστήριξη: Άµεση και διαρκής, από ειδικό τµήµα Τεχνικής Κάλυψης Βλαβών. Ασφάλεια: Με µοτέρ Ελεγχόµενης Ροπής. θερµοµόνωση - Ηχοµόνωση: Με ειδικά σχεδιασµένα προφίλ κουτιών. Πιστοποιήσεις: CE EN13659, ISO 9001:2008.


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

DOMICATEC

Στην Ελλάδα το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στα κτίρια και ειδικότερα στα παλαιά και ενεργοβόρα που δεν πληρούν τα νέα ενεργειακά κριτήρια. Η 3η Διεθνής έκθεση «DOMICATEC - Δόμηση και ανακαίνιση» θα αναδείξει όλες τις σύγχρονες προτάσεις και λύσεις που προσφέρει η αγορά, για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων αλλά και νέων κτιρίων. Από την Πέμπτη 15 Μαρτίου έως και την Κυριακή 18 Μαρτίου του 2012 στο εκθεσιακό κέντρο «Metropolitan Expo», στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», παρουσιάζονται όλες οι σύγχρονες προτάσεις και λύσεις που προσφέρει η αγορά, για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων αλλά και υπό ανέγερση κτιρίων, ενώ εκτενή παρουσία θα έχουν και οι νέες τεχνολογίες οικολογικής και οικονομικής θέρμανσης όπως ενεργειακά τζάκια, σόμπες βιομάζας, pellet κ.λπ. Η «DOMICATEC - Δόμηση και ανακαίνιση», είναι ετήσια και συμμετέχουν σε αυτήν εταιρείες δομικών υλικών και μηχανημάτων επεξεργασίας τους, σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, επικοινωνίας, ασφαλείας

και διαχείρισης υδάτων, ειδών μπάνιου, κήπου και οικιακού εξοπλισμού, κουφωμάτων, μονώσεων, χρωμάτων, επενδύσεων, προκατασκευών, εργαλείων, λογισμικών, ειδών διακόσμησης κ.ά. Την επισκέπτονται έμποροι δομικών υλικών και εξοπλισμού κτιρίων, τεχνικές εταιρείες, εργολάβοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, γραφεία μελετών, εγκαταστάτες δικτύων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, ειδικοί καυστήρων, συστημάτων ασφαλείας και ανελκυστήρων), επαγγελματίες και τεχνίτες πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, αλουμίνιου, και γυαλιού, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές και φυσικά ιδιώτες. Ένα στοιχείο που προσθέτει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 3η διοργάνωση είναι ότι συμπίπτει αυτή τη φορά με μια μεγάλη διεθνή έκθεση με παρεμφερές αντικείμενο: Τη «METEC - Μηχανήματα Έργων», η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα σε άλλες αίθουσες του ίδιου χώρου. Η είσοδος τόσο στην έκθεση όσο και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις είναι δωρεάν. ||

Conergy

Εγγύηση προστιθέμενης αξίας για τις Φωτοβολταϊκές γεννήτριες Conergy PοwerPlus. Από την 1η Φεβρουαρίου η CONERGY προσφέρει επέκταση της εγγύησης για τις Φ/Β γεννήτριες Conergy PowerPlus σε 12 έτη και γραμμική εγγύηση απόδοσης. Την επέκταση της εγγύησης για τις Φ/Β γεννήτριες Conergy PowerPlus σε 12 έτη και γραμμική εγγύηση απόδοσης, με νέους, πιο φιλικούς προς τον πελάτη όρους, προσφέρει η CONERGY από την 1η Φεβρουαρίου 2012, αποδεικνύοντας έμπρακτα στους πελάτες της το υψηλό επίπεδο “after sales” υπηρεσιών που προσφέρει στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

ολοκληρωμένο πακέτο που θα τον καλύπτει απόλυτα», ανέφερε ο Martin Bambach, Project Manager της CONERGY για την εγγύηση PremiumPlus. «Χάρη στην εξαιρετική ποιότητα και κατασκευή των Φ/Β γεννητριών μας, ο πελάτης είναι σίγουρος. Με ποσοστό επιστροφών 0,0045% (από το 2007), η Φ/Β γεννήτρια Conergy PowerPlus είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες στην αγορά. Σε συνδυασμό με τους καλύτερους, μέχρι στιγμής, όρους εγγύησης, το συμφέρον του πελάτη είναι απόλυτα διασφαλισμένο. Επί του παρόντος, αυτό είναι κάτι μοναδικό».

15-18 Μαρτίου Κτίζει το μέλλον

“Premium” εγγύηση ποιότητας

www.inver.gr

36 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

PremiumPlus: Εγγύηση προστιθέμενης αξίας Με την εγγύηση Conergy PremiumPlus, σε περίπτωση αιτήματος εγγύησης (claim), η CONERGY αναλαμβάνει μέχρι ένα καθορισμένο ποσό όχι μόνο τα έξοδα ελέγχου από ανεξάρτητο ινστιτούτο, αλλά και τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία αντικατάστασης, όπως το κόστος μεταφοράς, αφαίρεσης και επανατοποθέτησης, ελέγχου και ανακύκλωσης. Επιπλέον, εγγυάται την αντικατάσταση της Φ/Β γεννήτριας με άλλη Φ/Β γεννήτρια Conergy PowerPlus του ιδίου τύπου και κατηγορίας απόδοσης, εντός της περιόδου εγγύησης προϊόντος. Η CONERGY δέχεται την αξιολόγηση από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες και παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων της εγγύησης σε τρίτους (π.χ. σε περίπτωση μεταπώλησης του συστήματος). Στο παρελθόν, δεν υπήρχε η δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων εγγύησης των Φ/Β γεννητριών, ή γινόταν υπό περιορισμούς. «Μέχρι τώρα, στην περίπτωση πώλησης ενός οικήματος με Φ/Β σύστημα στη στέγη, οι εγγυήσεις των Φ/Β γεννητριών δε μεταφέρονταν στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη με αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας του συστήματος», λέει ο Martin Bambach. «Η εγγύηση Conergy PremiumPlus είναι μεταβιβάσιμη και έτσι οι εγγυήσεις μεταφέρονται μία προς μία στο νέο ιδιοκτήτη». «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στον πελάτη ένα πλήρες και

Όροι εγγύησης χωρίς ψιλά γράμματα Η διατύπωση των όρων της εγγύησης είναι ξεκάθαρη και σαφής για να γίνεται κατανοητή από όλους. Είναι μια εγγύηση χωρίς «εάν και εφόσον». Η Conergy PremiumPlus ισχύει για δηλωμένες/εγγεγραμμένες Φ/Β γεννήτριες Conergy PowerPlus όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο πελάτης ή εναλλακτικά, ο εγκαταστάτης - είναι να δηλώσει/εγγράψει το Φ/Β σύστημα στην Conergy (ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www. conergy.com/PremiumPlus) εντός 30 ημερών από την έναρξη λειτουργίας. Καλύτερες εγγυήσεις προϊόντος και απόδοσης Επιπλέον των βελτιωμένων όρων εγγύησης, η Conergy PremiumPlus προσφέρει ένα μεγάλο «συν» σε ό,τι αφορά στη διάρκεια της εγγύησης και την απόδοση. Η εγγύηση προϊόντος επεκτείνεται από 10 σε 12 χρόνια, ενώ η, έως πρότινος κλιμακωτή, εγγύηση απόδοσης γίνεται πλέον γραμμική προς όφελος του πελάτη, με 25ετή διάρκεια. Παράλληλα, η CONERGY εγγυάται πως η απόδοση των Φ/Β γεννητριών δε θα μειωθεί περισσότερο από 3,5% κατά το πρώτος έτος λειτουργίας. Από το δεύτερο έτος και μέχρι το τέλος της 25ετίας, η CONERGY εγγυάται πως η μείωση της απόδοσης δε θα ξεπεράσει το 0,6% ετησίως, το οποίο σημαίνει πως οι Φ/Β γεννήτριες θα λειτουργούν τουλάχιστον στο 82% της ονομαστικής τους ισχύος μέχρι και το 25ο έτος λειτουργίας τους. ||


profilgroup 122008

∏ ÂÙ·ÈÚ›· SPAL ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È P.V.C. ªÂ Ó¤Ô Ó‡̷, Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë, ›ڷ 20 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ù·¯‡Ù·ÙË ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·.

∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ª·˘ÚÔÌ·ÓÙ‹Ï·, §·Ì›· 351 00 ∆ËÏ.: 22310/66.533, 22310/28.012, Fax: 22310/66.534 ŒÎıÂÛË: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ 1, §·Ì›· 351 00, ∆ËÏ. & Fax: 22310/48.000 e-mail: spal_ae@otenet.gr, www.spal.gr


ειδήσειςνέα _NEWSLETTER

TUV Rheinland 140 χρόνια με επίκεντρο την ασφάλεια

GLOBAL GREECE

Εμπορική Αποστολή Αμμάν - Ιορδανία

www.inver.gr

38 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Ο όμιλος TUV Rheinland Group γιορτάζει 140 χρόνια διαρκούς προσφοράς στην επιστήμη και τον άνθρωπο και αποτελεί εγγύηση για συνέχιση, εξέλιξη και αξιοπιστία. Το 2012 για τον TUV Rheinland Group, το μεγαλύτερο Οργανισμό Πιστοποίησης Προϊόντων διεθνώς, αλλά και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Βιομηχανικών Ελέγχων, με παρουσία σε 70 χώρες ανά τον κόσμο, είναι μια σημαντική χρονιά αφού γιορτάζει τα 140 χρόνια του! Το νέο logo της εταιρείας «πιστοποιεί» πως η ιστορία της εταιρείας γίνεται ένα με την εμπειρία και τη γνώση, συνδέοντας με επιτυχία την παράδοση με την καινοτομία, ενώ αποτελεί την εγγύηση για συνέχιση, εξέλιξη και αξιοπιστία. Ο Φορέας Πιστοποιήσεων TUV Rheinland Hellas, μέλος  TUV Rheinland Group, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του τα τελευταία 8 χρόνια στη χώρα μας, επιλέχτηκε να πιστοποιήσει, βάσει των απαιτήσεων του Ν.3845/2010 σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πλειάδα Οργανισμών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 9001:2008. Κάθε πιστοποίηση από το TUV Rheinland Hellas  δίδεται  χωρίς καμία απόκλιση ή επιφύλαξη, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις   ιδιαίτερα θετικές κριτικές των επιθεωρητών μας για το επίπεδο των στελεχών και των διαδικασιών των Οργανισμών που πιστοποιήθηκαν. Το προσωπικό των οργανισμών ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της Επιθεώρησης με μεγάλο ενθουσιασμό, αφού είναι πλέον κατανοητό πως η ποιότητα και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας είναι προϋπόθεση για όλους τους δικαιούχους των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων

Ευνοϊκές προοπτικές για περαιτέρω αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη χώρα της Ιορδανίας. Η Πρεσβεία και το επίτιμο προξενείο της Ιορδανίας σε συνεργασία με την Global Greece, διοργανώνουν το Μάρτιο Εμπορική Αποστολή στο Αμμάν. Η Πρεσβεία του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Αθήνα και το επίτιμο προξενείο της Ιορδανίας στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την εταιρεία Global Greece, διοργανώνει Εμπορική Αποστολή στο Αμμάν για την ανάπτυξη επιχειρηματικών & εμπορικών σχέσεων ανάμεσα σε ελληνικές και Ιορδανικές επιχειρήσεις. Η αποστολή θα γίνει το Μάρτιο του 2012 και προβλέπει εξατομικευμένες και προκαθορισμένες συναντήσεις με τοπικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις δικιές σας επιδιώξεις. Η Ιορδανία διαθέτει περιορισμένα αποθέματα νερού, πετρελαίου και άλλων φυσικών πόρων. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, λειτουργεί ως διαμετακομιστικό κέντρο της Μ. Ανατολής. Το 75% του ΑΕΠ προέρχεται από τις υπηρεσίες με κυρίαρχο το ρόλο του τουρισμού και των μεταφορών. Ευνοϊκές προοπτικές για περαιτέρω αύξηση ελληνικών εξαγωγών παρουσιάζουν οι κλάδοι φαρμακευτικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών, ηλεκτρολογικού & ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού υλικού και τροφίμων. Στην Ιορδανία δεν υπάρχουν αμιγείς ελληνικές επενδύσεις, ωστόσο έχουν δραστηριοποιηθεί αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Global Greece, Τηλ.: 2310/474.191 Fax: 2310/474192, Email: info@globalgreece.gr. ||

της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και ειδικότερα εκείνων που εμπίπτουν στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κι είναι αλήθεια, πως η Πιστοποίηση Δημοσίων Οργανισμών, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του Μνημονίου, συνιστά επιτακτική ανάγκη αφού αποτελεί τη βάση για ένα καλύτερο αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Εξ’ άλλου, με την πιστοποίηση του κάθε Φορέα Δημοσίου συμφέροντος, αποδεικνύεται πως η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αφενός και η λειτουργία Δημοσίων Οργανισμών αφετέρου, είναι έννοιες που μπορούν να συμβαδίσουν. Το TUV Rheinland Group, απασχολεί συνολικά 13.000 εξειδικευμένους επιστήμονες σε σύνολο προσωπικού 18.000 ατόμων που έχουν αναλάβει να προσφέρουν υπηρεσίες σε 70 τουλάχιστον χώρες και στις 5 ηπείρους, και πρόσφατα υλοποίησε το μεγαλύτερο εργαστήριο δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων παγκοσμίως. 140 Χρόνια διαρκούς προσφοράς στην επιστήμη και τον άνθρωπο. Με επίκεντρο την ασφάλεια. ||


profilgroup 42011

7.5 ¯ÏÌ. B¤ÚÔÈ·˜ - N¿Ô˘Û·˜, T.£. 130, T.K. 591 00 B¤ÚÔÈ·,, TËÏ.: 23310 93.025, 23310 93.285, Fax: 23310 93.085 www.verpan.gr e-mail:info@verpan.gr


επίκαιραθέματα _CURRENT ISSUES

Αστικό Κιβώτιο

Μια κατασκευή από αλουμίνιο για κάθε χρήση στο Μουσείο Μπενάκη Μία συναρμολογούμενη κατασκευή από αλουμίνιο, ένα «Αστικό κιβώτιο» ήταν το αντικείμενο του Πανελλήνιου Φοιτητικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου και τα αποτελέσματά του παρουσιάζονται σε έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη Κτίριο Πειραιώς).Ο κ. Γιώργος Σαμαρτζόπουλος τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού για την «Πολύ καλά τεκμηριωμένη και ευρηματική μελέτη του με καλή επίλυση λεπτομερειών», όπως αναφέρει η κριτική επιτροπή.

Ο Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, που οργανώθηκε από το Ε.Ι.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, είχε ως θέμα το Σχεδιασμό μίας Κατασκευής από Αλουμίνιο. Ο διαγωνισμός είχε στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του Αλουμινίου ως υλικό για την υλοποίηση μιας μικρής κατασκευής αποκλειστικά με αυτό. Δηλαδή το Αλουμίνιο να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως υλικό επένδυσης, πλήρωσης, αλλά και ως το κυρίως υλικό για την κατασκευή του Φέροντος Οργανισμού. Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης και η απονομή των βραβείων των έργων του φοιτητικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού «Σχεδιασμός κατασκευής από αλουμίνιο με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ», στο Μουσείο Μπενάκη, κτίριο οδού Πειραιώς. Η έκθεση πραγματοποιείται στο χώρο του πωλητηρίου από τις 8 Φεβρουαρίου έως και τις 24 Μαρτίου 2012. Τη χρηματοδότηση του διαγωνισμού και της έκθεσης έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Ελληνική Ένωση Αλουμι-

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ Γιώργος Σαμαρτζόπουλος, Φοιτητής αρχιτεκτονικής

40 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

νίου και η Αλουμίνιον Α.Ε και την επιμέλεια της έκθεσης έχει η κα Μαριάννα Μηλιώνη και ο κος Μιλτιάδης Τζιτζάς. Η έκθεση παρουσιάζει τις συμμετοχές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού καθώς και το υλοποιημένο πρώτο βραβείο. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, το ΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ έπρεπε να είναι μια κατασκευή πολλαπλών χρήσεων, όπως η πώληση προϊόντων (εφημερίδες, εισιτήρια παραστάσεων), ή παροχή πληροφοριών, η οποία τοποθετείται σε υπαίθριο χώρο, όπως μια πλατεία ή ένας πεζόδρομος και είναι ευδιάκριτη από απόσταση. 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ Φοιτητής αρχιτεκτονικής, Γιώργος Σαμαρτζόπουλος Η κατασκευή αποτελείται από έναν κλειστό χώρο χωρητικότητας ενός ατόμου και δύναται να ασφαλίζει το εσωτερικό της. Οι συνολικές εξωτερικές της διαστάσεις εγγράφονται σε κάτοψη που δεν θα υπερβαίνει τα 5,00 μ² και το συνολικό της ύψος τα 3,50 μ. Κατά την καθημερινή της χρήση


Οργάνωση:

Συνδιοργάνωση:

Χορηγοί κατασκευής Α’ Βραβείου:

μπορεί να επεκτείνεται, αυξάνοντας τις εξωτερικές της διαστάσεις, κατά τη λήξη της λειτουργίας της όμως, επανέρχεται στην αρχική της μορφή. Το Αστικό Κιβώτιο συναρμολογείται επιτόπου και τοποθετείται εύκολα χωρίς ιδιαίτερες προσαρμοστικές κατασκευές εδάφους, ώστε να αποσυναρμολογείται και να απομακρύνεται χωρίς να αφήνει μόνιμα ίχνη. Τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιτροπή, σύμφωνα και με την προκήρυξη του διαγωνισμού, αφορούσαν στις δυνατότητες προσαρμογής, πολυλειτουργικότητας, συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης των προτάσεων, καθώς επίσης και στη διασφάλιση άνετων συνθηκών εργασίας, στην οικονομία της κατασκευής και στο βιοκλιματικό σχεδιασμό. Κύρια έμφαση δόθηκε στην καλή δομή και χωρική οργάνωση, στην πρωτοτυπία, και στην κατασκευασιμότητα των μελετών. Χορηγοί κατασκευής Α’ βραβείου είναι οι εταιρείες ΕΤΕΜ και ΕΛΒΑΛ. Το έργο υλοποιήθηκε από τους κατασκευαστές αλουμινίου κ.κ. Δημήτρη και Θεόφιλο Παγιάτη και είναι διαθέσιμο στην έκθεση. Στόχος του προτεινόμενου περιπτέρου είναι η καλύτερη έκθεση των διατιθέμενων προϊόντων και η χωρική άνεση για την καλύτερη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού πελατών, ταυτόχρονα. Οι αναδιπλώσεις του περιτυλίγματος του κιβωτίου, διαμορφώνουν τις επιθυμητές κάθε φορά συσχετίσεις του αγοραστή με το προϊόν και τον πωλητή. Το κιβώτιο λοιπόν, αναλόγως με τις προθέσεις του πωλητή του, «δένει» με τον αστικό υπαίθριο χώρο, με την μορφή του, τις διαστάσεις του, τον εξοπλισμό του. Για το έργο που πήρε το Α’ βραβείο, η επιτροπή σχολιάζει: Πολύ καλά τεκμηριωμένη και ευρηματική μελέτη με καλή επίλυση λεπτομερειών.

Το διπλό κέλυφος επιτυγχάνει να δημιουργεί πολύ ικανοποιητικούς μεταβλητούς χώρους ανάμεσα στο ευρηματικό περίβλημα και στον εσωτερικό πυρήνα. Το πτυσσόμενο περίβλημα μπορεί να αποκτήσει πολλαπλές χρήσεις και μορφές, καταφέρνοντας να δημιουργεί ένα οργανωτικό στοιχείο του αστικού χώρου. Επίσης, η στρεβλή αλλά ορθολογική μορφή του εσωτερικού περιπτέρου ανοίγει τις πλευρές του σε διαφορετικές προσβάσεις. Η διάτρητη επιφάνειά του μπορεί να δεχθεί παρεμβάσεις που έχουν μια αστική ανθεκτικότητα. Η Επιτροπή επιλογής έργων αποτελούνταν από δύο αρχιτέκτονες-μέλη Δ.Σ. του ΕΙΑ τους κ.κ. Σταύρο Γυφτόπουλο Λέκτορα Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. και Μιλτιάδη Τζιτζά Καθηγητή Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., δύο αρχιτέκτονες, μέλη Δ.Ε.Π. τους κ.κ. Ηλία Κωνσταντόπουλο Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών και Αναστάσιο Κωτσιόπουλο Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. και Ελευθέριο Ταφρόγλου, εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ Φοιτήτριες αρχιτεκτονικής, Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, Αμαλία - Μαρία Κονίδη και Σωτηρία Κριεμάδη 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ Φοιτήτριες αρχιτεκτονικής, Χρυσάνθη Τζοβλά και Χαρίκλεια Χαρατσάρη. Επίσης δόθηκαν δύο εύφημες μνείες στους Χρήστο Κουφίδη και Κωνσταντίνο Πίττα και στους Δήμητρα Βογιατζάκη και Θεόκλητο Τριανταφυλλίδη. Στον Πανελλήνιο Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό υπήρξαν συνολικά 56 αιτήσεις και εξ αυτών κατατέθηκαν τελικά 17 έγκυρες μελέτες. ||

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, Αμαλία - Μαρία Κονίδη και Σωτηρία Κριεμάδη, Φοιτήτριες αρχιτεκτονικής

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ Χρυσάνθη Τζοβλά και Χαρίκλεια Χαρατσάρη, Φοιτήτριες αρχιτεκτονική profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

41


επίκαιραθέματα _CURRENT ISSUES

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Συνέδριο Ελληνικό Αλουμίνιο 2011 - cape sounio Τα τελευταία νέα της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου για το διάστημα Ιούλιος - Δεκέμβριος 2011.

Συνέδριο «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» Το Κλαδικό Συνέδριο «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου οργανώθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία στο ξενοδοχείο Cape Sounio την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Το Συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 400 επαγγελματίες και στελέχη του κλάδου του αλουμινίου από όλη την Ελλάδα με τους αλουμινοκατασκευαστές να αντιπροσωπεύουν το 50% των συνέδρων. Οι εργασίες του Συνεδρίου οργανώθηκαν σε 3 βασικές ενότητες:  • Στην 1η ενότητα με θέμα «Tο Αλουμίνιο, η Οικοδομή και η Εξοικονόμηση ενέργειας» έγινε πολυδιάστατη παρουσίαση των προϊόντων αλουμινίου για την οικοδομή, με ανάλυση της καθοριστικής συμβολής τους  στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων και αντιπαραβολή με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΚΕΝΑΚ, σήμανση CE). Παρουσιάστηκαν επίσης τα καλύτερα

έργα του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού φοιτητικού διαγωνισμού «ΑΣΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ» που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. • Στη 2η ενότητα «Η Οικονομική κρίση και οι Προοπτικές του κλάδου» εκπρόσωποι της παραγωγικής αλυσίδας μίλησαν ανοικτά για τη σημερινή κατάσταση και το μέλλον του κλάδου. Παρουσιάστηκαν επίσης η εξαγωγική προσπάθεια της ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου, η πλέον πρόσφατη έρευνα για την αλουμινοκατασκευαστική δραστηριότητα όπως φαίνεται στους πίνακες, η αγορά των ακινήτων καθώς και τα 2 κρατικά προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.  • Στην τελευταία ενότητα «Οι Προκλήσεις για τους Έλληνες Αλουμινοκατασκευαστές» παρουσιάστηκαν προβληματισμοί, θέσεις και προτάσεις τόσο για τη σημερινή κατάσταση στις κατασκευές αλουμινίου όσο και για την αποτελεσματικότερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες.  

Κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα 1ο Εξάμηνο 2011 σε σύγκριση με το 2010 Ανά είδος έργου

Μεγάλα Δημόσια Έργα Επαγγελματικά Ακίνητα Μονοκατοικίες/Μεζονέτες/Εξοχικά Διαμερίσματα/Πολυκατοικίες

42 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Ανά κατηγορία προϊόντος

Άλλες κατασκευές (Παντζούρια, χωρίσματα, πέργκολες κ.λπ.) Ψυχρά κουφώματα Θερμομονωτικά κουφώματα

Ανά τύπο επέμβασης

Αντικαταστάσεις Νέες κατασκευές


Μέσα από τους ποικίλους & σοβαρούς προβληματισμούς που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, προέκυψαν και κάποιες βασικές κατευθύνσεις αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης: μείωση του κόστους & αύξηση της ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφεια, συνεργασία & συγκερασμός δυνάμεων, έμφαση στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης. Μεταξύ 2ης & 3ης ενότητας, η κεντρική Ομιλία του Συνεδρίου με θέμα τη γενικότερη οικονομική συγκυρία και τίτλο «Υπάρχει διέξοδος» προσέλκυσε πυκνό ακροατήριο. Ο ομιλητής κύριος Στέφανος Μάνος, επίτιμος προσκεκλημένος του Συνεδρίου, ανέλυσε την οικονομική κρίση, έκανε ρηξικέλευθες προτάσεις για την έξοδο από αυτή και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των συνέδρων.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια:

• το Συνέδριο ήταν χρήσιμο για το 92% των συμμετεχόντων • τα θέματα και οι παρουσιάσεις ήταν πολύ ή αρκετά ικανοποιητικά για το 96% και 94% • ενώ η οργάνωση ήταν καλή σύμφωνα με το 96% και η πρόσβαση ικανοποιητική σύμφωνα με το 83% • και το 86% των συμμετεχόντων επιθυμεί την επανάληψη του Συνεδρίου μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, με τη μεγάλη πλειοψηφία τους να προτιμά να γίνεται ανά διετία. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την ΑΙΓΙΔΑ των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (ΥΠΑΑΝ), Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), σε συνεργασία με την ΠΟΒΑΣ & τον  Σύνδεσμο Εμπόρων Αλουμινίου Αττικής και με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ) και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ). Χρυσοί Χορηγοί ήταν οι εταιρείες  AΛOYMINION, ALUMIL, ALUSET, ANALKO, DUROPLAST, ΕLVAL, ELVIAL, EXALCO, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙΔΗΣ και Μεγάλοι Χορηγοί οι DOMUS, ΔΟΥΚΑΣ, ΕΤΕΜ, ΕΧTRAPLASTICA, INVER, ΝEOKEM, ROLKA. Συνεργάτης οργάνωσης ήταν η PROFILMEDIA. Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου συνοπτικά είναι ότι οι όποιες προοπτικές για το μέλλον συμπυκνώνονται στις προσπάθειες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη συνεργασία και την εξωστρέφεια αλλά και στην καλύτερη επαγγελματική εκπαίδευση.

Σήματα Ποιότητας QUALICOAT & QUALANOD για το 2012 Οι εταιρείες που έχει πιστοποιήσει η ΕΕΑ ως Φορέας Πιστοποίησης σύμφωνα με το ΕΝ 45011 και έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα σήματα ποιότητας QUALICOAT και QUALANOD για το 2012 (επιθεωρήσεις και δοκιμές έως τον Δεκέμβριο 2011) είναι οι: QUALICOAT: 23 μονάδες ανά αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού EΛΛΑΔΑ 18 Βαφεία: ETEM No 103, ANALKO No 104, EUROPA No 105, EXALCO No 106, ALUMIL No 108, ALCO No 109, ALUMINCO No 110, ALUSET No 113, SANLEV No 115, VEMAL No 117, ELVIAL No 118, BLK No 121, TEXNH-ΠΑΝΤΕΛΟΣ Νο 122, BMC No 123, ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Νο 124, ΠΙΚΡΑΚΗΣ Νο 125, CHROMAL No 126 και ALUXAL-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ No 127 (Νέα πιστοποίηση). EΞΩΤΕΡΙΚΟ 5 Βαφεία: MUSKITA (CY) No 1300, ETEM BULGARIA (BG) No 4101, ALUMIL ROM No 3701, ALUMIL YU INDUSTRY No 4500 και ALUMIL ALBANIA No 4900. QUALANOD: 3 μονάδες (1 στο εξωτερικό) ανά αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού EXALCO No 1503, ΑΛΟΥΦΥΛ No 1505 και MUSKITA (CY) No 300. Τα πιστοποιητικά έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του 2012 και ανανεώνονται με συνεχείς επιθεωρήσεις και εργαστηριακές δοκιμές.

Η εξαγωγική προσπάθεια του κλάδου (9μηνο 2011)

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου το 9μηνο του 2011 ανήλθαν στα 958 εκατ.€ περίπου σε σχέση με τα 652,5 εκατ.€ το αντίστοιχο διάστημα του 2010, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 47% περίπου. Σημειώνουμε ότι οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου -κωδικός 76 της συνδυασμένης ονοματολογίας, δεν περιλαμβάνονται οι εξαγωγές βωξίτη και αλουμίνας - αντιπροσωπεύουν το 5,7% των συνολικών εξαγωγών της χώρας κατά το 9μηνο του 2011. Επιπλέον και πάντα κατά το ίδιο διάστημα ο κλάδος του αλουμινίου με κωδικό 76, είναι ανάμεσα στους 99 κωδικούς της ΕΣΥΕ: • ο 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας, μετά τον κλάδο «27-ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΑΔΙΑ, ΚΕΡΙΑ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ, ΥΛ.» που έχει εξαγωγές 5 δισ.€ περίπου αλλά και το χειρότερο εμπορικό ισοζύγιο με -4,4 δισ.€ περίπου • και ο κλάδος με το 2ο καλύτερο (θετικό) εμπορικό ισοζύγιο 373 εκατ.€ περίπου μετά τον κλάδο «20-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ» που έχει εμπορικό ισοζύγιο 400 εκατ.€ περίπου.

Έρευνα αλουμινοκατασκευαστικής δραστηριότητας Οι στόχοι της έρευνας ήταν η αποτίμηση κατασκευαστικής δραστηριότητας το 1ο Εξάμηνο 2011 και η σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα του 2010. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 3ο τρίμηνο του 2011 με την αποστολή ερωτηματολογίου σε 2500 κατασκευαστές και την ποσοτική επεξεργασία των 351 απαντήσεων. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα συγκριτικά αποτελέσματα των 2 ερευνών. ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

43


π+σ

πρόσωπασυνεντεύξεις _PROFILES - INTERVIEWS

| Συνέντευξη: Γιώργος Γαζεπίδης | Επιμέλεια: Παρασκευή Καπλάνη

Ο ΣΕΚΑ φιλοδοξεί να συσπειρώσει όλες τις δυνάμεις του χώρου Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου & Συναφών ειδών είναι μη κερδοσκοπικός Σύνδεσμος, με έδρα την Αθήνα, ανοικτός σε οποιαδήποτε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη. Ιδρύθηκε το 1995 με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ποιότητας του ελληνικού κουφώματος αλουμινίου. Είναι μέλος της FAECF (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών Κουφωμάτων). Η ιδέα δημιουργίας του Συνδέσμου προήλθε από την επιτακτική ανάγκη της ένωσης των Ελλήνων Κατασκευ-

αστών σε όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονται. Με συνεχή προσπάθεια για πανελλαδική δικτύωση, ο ΣΕΚΑ έχει «ανταποκριτές» σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση της ποιοτικής εξέλιξης του κλάδου. Ο Σύνδεσμος απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που τις ενώνουν υψηλοί στόχοι και το εντονότατο ενδιαφέρον συμμετοχής και παρέμβασης στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Ήταν 8 Απριλίου του 2006 όταν ο κ. Κωνσταντίνος Λένος ανέλαβε τα ηνία του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου, από τότε μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει 6 χρόνια και 3 συνεχείς θητείες στην προεδρία του δυναμικού αυτού Συνδέσμου. Ο κ. Κωνσταντίνος Λένος μιλά για τις προτεραιότητες και τα σχέδια του Συνδέσμου και αναπτύσσει τις ενέργειες του ΣΕΚΑ για φλέγοντα θέματα του κλάδου.

ΛΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου

44 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Θα θέλαμε να μας αναπτύξετε τις προτεραιότητες και τους βασικούς άξονες δράσης του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου καθώς και το σημερινό του ρόλο στον κλάδο. Ο ΣΕΚΑ είχε και θα έχει πάντα στο επίκεντρο τον κατασκευαστή, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια αναβάθμισης των κατασκευών και του κλάδου μας, έχει τις ίδιες αγωνίες με όλους μας και στέκεται πάντα στο πλευρό όλων των κατασκευαστών, προκειμένου να ξεπεραστούν όσο περισσότερες δυσκολίες είναι εφικτό, ώστε να έχουμε υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Η συνεχής προσπάθεια για ενημέρωση, εκπαίδευση και ποιοτικό προϊόν είναι τα σημεία που εστιάζει όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΕΚΑ, τα «όπλα» στη φαρέτρα του κατασκευαστή, που θα τον αναδείξουν από τους χιλιάδες που υπάρχουν πλέον στο χώρο. Ειδικότερα: • Η αναβάθμιση του Συστήματος Ποιότητας ΣΕΚΑ: Q System και η εδραίωσή του στον κατασκευαστικό κλάδο • Η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του, μέσω του Ινστιτούτου Κατασκευών Αλουμινίου, σε θέματα που αφορούν τον κλάδο • Η ευαισθητοποίηση για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και η προώθηση του εθελοντικού κινήματος, το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα, ότι αποτελεί την υγιή αντίδραση και απάντηση της οργανωμένης κοινωνίας σε φαινόμενα αδράνειας και αποχής. Οι συνεργασίες πάντα έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη λύση των προβλημάτων, ποιες οι σχέσεις σας με τους άλλους φορείς ΕΕΑ, ΠΟΒΑΣ, Σωματεία του κλάδου; Οι συνεργασίες προϋποθέτουν έναν κλάδο που θα είναι ενωμένος κάτω από μία σημαία. Τη σημαία της προόδου, της ανάπτυξης, της ποιότητας,


της ουσιαστικής συνεργασίας για την επίλυση των προβλημάτων που όλοι αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε η σχέση μας με όλους τους άλλους φορείς του κλάδου, να διαπερνάται από αυτές τις αρχές και όχι από το παλιομοδίτικο «διαίρει και βασίλευε» και τις διασπαστικές τακτικές, οι οποίες δυναμιτίζουν κάθε προσπάθεια καλόπιστης συνεργασίας, τη στιγμή που τα μηνύματα από παντού είναι μηνύματα αλληλοσυμπλήρωσης των προσπαθειών. Δεν αρκεί λοιπόν να αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα, πρέπει κυρίως και πάνω απ’ όλα να αλλάξει η νοοτροπία αυτή, στην οποία κυριαρχούν τα κόμπλεξ, τα παιχνίδια ισχύος και οι μικρότητες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά οι κατασκευαστές των Σωματείων, με τους οποίους μας συνδέουν μόνο κοινά πράγματα και αγωνίες. Ποια η συνεργασία σας με τα εμπορικά; Ο ΣΕΚΑ φιλοδοξεί να συσπειρώσει όλες τις δυνάμεις του χώρου. Ο Σύνδεσμος λοιπόν έχει τροποποιήσει το καταστατικό του, έτσι ώστε να είναι ανοιχτός και στα συναφή επαγγέλματα και αυτό αποδεικνύεται από τηνσύσταση των μελών του, στην οποία περιλαμβάνονται εκτός από τους κατασκευαστές κουφωμάτων, διελάσεις αλουμινίου, επιχειρήσεις κατασκευής υαλοπινάκων, εταιρείες βιομηχανικών χρωμάτων, παραγωγοί συστημάτων, κ.ά. Στο τέλος της χρονιάς διεξήχθησαν δύο Συνέδρια της ΕΕΑ και του ΣΕΚΑ. Πείτε μας την άποψή σας για αυτά τα δύο γεγονότα του κλάδου. Όπως είπατε και εσείς είναι 2 διαφορετικά Συνέδρια, 2 διαφορετικά γεγονότα. Ο κλάδος του αλουμινίου είναι μεγάλος, δεν θα ήταν δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων μέσα σε 1 γεγονός, σε 2 συνεδριακές ημέρες. Οι ανάγκες οι ίδιες λοιπόν, είναι αυτές που επιβάλλουν τη διεξαγωγή

2 διαφορετικών Συνεδρίων, που θα καλύψουν με τη θεματολογία τους, το διαφορετικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Κατασκευές», το επετειακό Συνέδριο των κατασκευαστών, επιβεβαιώθηκε ως το πιο επιτυχημένο γεγονός του κλάδου και ως το μεγαλύτερο επαγγελματικό Συνέδριο. Ένα Συνέδριο που ανέδειξε τις αξίες, τον υγιή ανταγωνισμό, τη συναδελφικότητα και το ομαδικό πνεύμα, δίνοντας προτεραιότητα στις ανθρώπινες σχέσεις. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η μεγάλη δύναμη του Συνεδρίου ήταν οι κατασκευαστές που αποτέλεσαν το 62% των συνέδρων και το εδραίωσαν σαν το δικό τους Συνέδριο. Οι Βαλκάνιοι παίρνουν αρκετές δουλειές στη Βόρεια Ελλάδα. Πώς αντιμετωπίζετε το φαινόμενο αυτό; Έχουμε διατυπώσει θέσεις και προτάσεις. Πιστεύουμε ότι η χάραξη προσεκτικά σχεδιασμένης από τον κλάδο αλουμινίου (Βιομηχανία, Κατασκευαστές, βαφεία κ.λπ) πολιτικής και δημιουργία ενημερωτικής καμπάνιας, προς τους καταναλωτές και τους Μηχανικούς, με την οποία θα υπογραμμίζεται ο ρόλος και η σημασία του Κατασκευαστή, με την εγγύηση την εκπαίδευση, την ανάληψη αστικής ευθύνης και της δυνατότητας παροχής σήμανσης CE. Κάτι, το οποίο οι «Βαλκάνιοι», όπως τους αποκαλέσατε, δε θα μπορούσαν να το παράσχουν, χωρίς κόστος. Αλλά αυτό που μόλις περιέγραψα, καλύπτεται από το Q-SYSTEM. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, εμείς στο ΣΕΚΑ, δεν προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Απλώς, ερευνήσαμε το τί έκαναν άλλοι πριν από εμάς όταν αντιμετώπισαν (ή για να μην αντιμετωπίσουν) ανάλογα προβλήματα με εμάς- βλ. Γερμανία με RAL, Γαλλία, Ολλανδία κ.λπ). Η εμπειρία μας, μέσω της συνεργασίας του ΣΕΚΑ με την FAECF, μας έχει δείξει ότι τέτοιες

Η συνεχής προσπάθεια για ενημέρωση, εκπαίδευση και ποιοτικό προϊόν είναι τα σημεία που εστιάζει όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΕΚΑ, τα «όπλα» στην φαρέτρα του κατασκευαστή, που θα τον αναδείξουν από τους χιλιάδες που υπάρχουν πλέον στον χώρο.

ρυθμίσεις λειτουργούν αποτρεπτικά και βάζουν φραγμούς σε φαινόμενα τέτοια που πλήττουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω, ότι με προβληματίζει αφάνταστα η αδράνεια της ΕΕΑ. Διότι αν δεν επιλαμβάνεται τέτοιων θεμάτων τι άλλο μπορεί ο κλάδος των Κατασκευαστών να αναμένει από αυτή. Η κρίση έχει διάρκεια… ποιο το μέλλον και πού θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να εστιάσει το ενδιαφέρον του και την προσοχή του ο κατασκευαστής; Επειδή, όπως δεν θα κουραστώ να λέω: ο Κατασκευαστής κάνει τη διαφορά, πρέπει όλοι οι κατασκευαστές να είναι υπέρμαχοι της ποιότητας, να έχουν όραμα και στόχους. Οι κατασκευαστές πια πρέπει να έχουν επιχειρηματικό δόγμα. Να μη φοβού-

νται την αντικειμενική αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα, να έχουν επιχειρήσεις σύγχρονες, με μηχανοργάνωση, με προοπτική. Εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο κατασκευαστή επιχειρηματία, που θα έχει εταιρικό όραμα, κουλτούρα και φιλοσοφία, σε αντίθεση με τον κατασκευαστή ατζέντηαντιπρόσωπο διάφορων εταιρειών. Να δημιουργήσουμε κατασκευαστές, που θα στέκονται στα δικά τους «πόδια», χτίζοντας το καλό τους όνομα μέσα από την ποιοτική δουλειά τους, τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής τους, τους ευχαριστημένους πελάτες τους. Έναν κατασκευαστή που θα επιλέγει ελεύθερα τους προμηθευτές του, με κριτήριο την ποιότητα των προϊόντων τους, γιατί θα γνωρίζει ότι μόνο όταν δημιουργήσει το ΔΙΚΟ του πελατολόγιο, θα μπορεί να αντιμετωπίσει περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή. Ο Έλληνας κατασκευαστής αλουμινίου έχει τα εφόδια και τις δυνατότητες να αναλάβει κατασκευές και έργα στο εξωτερικό; Το επίπεδο των Ελλήνων κατασκευαστών είναι πλέον ιδιαίτερα υψηλό. Το αν μπορεί να αναλάβει κατασκευές και έργα στο εξωτερικό, το απέδειξε με τις υψηλών απαιτήσεων κατασκευές που έφερε σε πέρας με ιδιαίτερη επιτυχία, όπως για παράδειγμα τα ολυμπιακά έργα. Πιστεύω ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία σαν αυτή που βιώνουμε, η μεταστροφή της χώρας μας σε μια παραγωγική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία, είναι λύση για τις επιχειρήσεις που θα το αντιληφθούν έγκαιρα.

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

>

45


π+σ

πρόσωπασυνεντεύξεις

«Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» και «χτίζοντας το μέλλον» αυτά τα δύο προγράμματα ενισχύουν τον Έλληνα κατασκευαστή; Πιστεύω ότι μέσα από τις απαιτήσεις που θέτει η πολιτεία για τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης, «ανοίγονται» σημαντικές ευκαιρίες για τον κλάδο των αλουμινοκατασκευαστών, με δεδομένο ότι μεγάλο ρόλο στην

_PROFILES - INTERVIEWS

εξοικονόμηση ενέργειας παίζουν τα κουφώματα αλουμινίου. Οι πόρτες και τα παράθυρα μπορούν να εξοικονομήσουν το 35% της ενέργειας που καταναλώνει ένα κτίριο, μέσα από την υπόθεση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον», ο ΣΕΚΑ ήταν από τους πρώτους που υπέγραψε σύμβαση εθελοντικής

ΛΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου

46 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), πιστεύοντας ότι πρόκειται για το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα αντικαταστάσεων στην Ευρώπη. Το «Χτίζοντας το μέλλον» είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τη χώρα μας και κατά συνέπεια για τον κατασκευαστικό κλάδο, είναι μια νέα αγορά και ο ΣΕΚΑ είχε την υποχρέωση, μιας και αυτό είναι το κύριο μέλημά του, να δώσει αυτή την ευκαιρία στα μέλη του. Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» , ενώ ξεκίνησε φιλόδοξα, η εφαρμογή του έδειξε ότι ήταν ένα πρόγραμμα δύσκαμπτο, με υπερβολική γραφειοκρατία, αναγκάζοντας τους πολίτες να αγανακτούν και να οπισθοχωρούν υπό το βάρος όλων αυτών (κάτι που φαίνεται ότι δε θα ισχύσει για το «κτίζοντας το μέλλον», αφού η διαχείριση θα γίνει εξ ολοκλήρου από το ΚΑΠΕ). Το ΥΠΕΚΑ μετά τις διαμαρτυρίες όλων, φορέων (με πρωτοπόρο τον ΣΕΚΑ) και πολιτών, «έλαβε» το μήνυμα προχωρώντας σε διορθωτικές κινήσεις, που φαίνεται να έχουν αποδώσει κάπως. Συνεχίζει παρόλα αυτά να κινείται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Στο τελευταίο Συνέδριο του ΣΕΚΑ, η νέα γενιά βραβεύτηκε από το Σύνδεσμο. Τι πιστεύετε για τους νέους του κλάδου; Είμαστε πολύ υπερήφανοι που τόσο ώριμοι νέοι πλαισιώνουν το ΣΕΚΑ. Έχουμε εμπιστοσύνη στη νέα γενιά και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνέπεια και την εργατικότητα αυτών των παιδιών, γι’ αυτό και μετά το Συνέδριο παραμένουν κοντά μας και βοηθούν στις δράσεις του Συνδέσμου. Άλλωστε πιστεύουμε ότι οι νέοι αποτελούν το μέλλον μας και το εννοούμε.

2 διαφορετικά Συνέδρια, 2 διαφορετικά γεγονότα. Ο κλάδος του αλουμινίου είναι μεγάλος, δεν θα ήταν δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων μέσα σε 1 γεγονός, σε 2 συνεδριακές ημέρες. Οι ανάγκες οι ίδιες λοιπόν, είναι αυτές που επιβάλλουν τη διεξαγωγή 2 διαφορετικών Συνεδρίων, που θα καλύψουν με τη θεματολογία τους, το διαφορετικό κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Εκπαίδευση - Σχολή στο κατάστημα κράτησης νέων στον Αυλώνα. Μια μεγάλη προσπάθεια από μέρους σας, έπεται συνέχεια; Μια ιδέα, ένα όνειρο, ένας διακαής πόθος, ένα παράτολμο εγχείρημα, να μάθουμε την τέχνη του αλουμινά στους ανήλικους του Αυλώνα. Η πρώτη προσέγγιση με το Κατάστημα έγινε πριν από 2 χρόνια και στέφθηκε με παταγώδη αποτυχία. Με την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη όμως 2 ανθρώπων ευαισθητοποιημένων, του διευθυντή κ. Παύλου Δουλάμη και του δασκάλου κ. Αρμένη, που βοήθησαν τον ΣΕΚΑ να υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο εγκρίθηκε και έτσι προχωρήσαμε στην ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Ειδίκευσης Τεχνιτών Αλουμινίου. Και το όνειρο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι μαθητές έχουν ήδη κατασκευάσει τα πρώτα κουφώματα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αγκάλιασαν την προσπάθειά μας. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις που έσπευσαν να βοηθήσουν προσφέροντας πρώτες ύλες, μηχανήματα,

>


ΟΦΕΛΗ

profilgroup 102010

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ


π+σ

πρόσωπασυνεντεύξεις

εξαρτήματα και αναλώσιμα, προσφέροντας υλική και ηθική υποστήριξη και όλες όσες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα βοηθήσουν στο μέλλον. Όλη αυτή η συγκινητική ανταπόκριση μάς θύμισε ότι υπάρχει τρόπος, με συνεργασία και κατανόηση, να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και να επιτυγχάνουμε στόχους δύσκολους και υψηλούς. Με την κίνησή του αυτή, επίσης, ο ΣΕΚΑ, θέλει να αναδείξει την ιδέα της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», στα μέλη του αλλά και στις επιχειρήσεις όλου του κλάδου γενικότερα. Να καταδείξει ότι πέραν του στενά εννοούμενου (χρηματικού) κέρδους, υπάρχει και το κοινωνικό κέρδος, το οποίο αποδίδεται πίσω σε όλους μας, με τη μορφή συνειδητοποιημένων πολιτών, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων και υπόλογων, απέναντι στη νέα γενιά για την παράδοση του πλούτου, της ιστορίας και του πολιτισμού, που παρέλαβαν από τους προγόνους τους. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για να συνεχιστεί και να επεκταθεί αυτή μας η προσπάθεια και ελπίζουμε ότι οι υποστηρικτές της κάθε μέρα θα γίνονται και περισσότεροι!!

_PROFILES - INTERVIEWS

Ποιότητα και σήμανση CE. Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνει σε αυτόν τον τομέα ο ΣΕΚΑ; Πιστεύετε ότι στις μέρες μας είναι αναγκαιότητα για τον κατασκευαστή και για τον τελικό καταναλωτή; Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τη σήμανση CE δεν είναι Σήμα Ποιότητας. Το σκεπτικό του σχεδιασμού του από τους Κοινοτικούς είναι ότι και για τους Κατασκευαστές εκείνους οι οποίοι θα έχουν τις δικές τους μετρήσεις και το δικό τους CE, δεν υπάρχει (ακριβώς για τους ίδιους λόγους) εγγύηση ότι θα εφαρμόζουν τις διαδικασίες εκείνες, που εφαρμόστηκαν κατά το Initial Type Testing, δηλαδή κατά τη μέτρηση του προτύπου δείγματος για τη λήψη του Σήματος. Η επιφύλαξη αυτή μάς βρίσκει σύμφωνους και για τον πρόσθετο ακόμη λόγο ότι οι μετρήσεις επί συγκεκριμένου δείγματος (π.χ. παραθύρου) γίνονται εφ’ άπαξ και ότι για τη σήμανση CE δεν απαιτείται καμιά ανανέωση, αν το προϊόν δεν αλλάξει σε κάτι. Απαιτείται, επομένως, η συνεχής εφαρμογή, αξιολόγηση και επαναξιολόγηση ενός Συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου έτσι ώστε τα διάφορα Σήματα να έχουν πραγματική υπόσταση.

ΛΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου

48 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Ο ΣΕΚΑ φιλοδοξεί να συσπειρώσει όλες τις δυνάμεις του χώρου. Ο Σύνδεσμος λοιπόν έχει τροποποιήσει το καταστατικό του, έτσι ώστε να είναι ανοιχτός και στα συναφή επαγγέλματα.

Οι κατασκευαστές, που ενδιαφέρονται για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και οι καταναλωτές ποιοτικών προϊόντων θα πρέπει να αναζητούν επιπλέον κι ένα (μη Υποχρεωτικό) Σήμα Ποιότητας, όπως π.χ το ΣΕΚΑ: Q System. Η Σήμανση CE απαιτεί «Έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας» των κατασκευαστικών μας. Δεν είναι ανάγκη να τρέχουν οι επιχειρήσεις, επιχειρήσεις μικρές και οικογενειακές, να πληρώνουν γιγαντιαία ποσά σε κάποιους συμβούλους για να πιστοποιήσουν την παραγωγική τους διαδικασία - γιατί το ΣΕΚΑ: Q System το εμπεριέχει. Και μάλιστα είναι και πιο προχωρημένο, δε σταματάει στην κατασκευή αλλά επεκτείνεται και στην τοποθέτηση. Ένα σημείο που μπορεί σε κάποιους να διαφεύγει, αλλά με το νέο νόμο που αφορά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, αποκτά μείζονα σημασία η ποιότητα και στην τοποθέτηση. Ο ΣΕΚΑ μέσω του ΙΝΚΑΛ, έχει διεξάγει 4 επαναλαμβανόμενες ενημερωτικές ημερίδες για το CE, με σκοπό την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μελών του και θα το επαναλάβει όποτε του ζητηθεί. ||

Κατά τη διάρκεια της θητείας του κου Λένου… • Το Σήμα Ποιότητας SEKA Q SYSTEM, το οποίο έχει θεσπίσει ο ΣΕΚΑ, αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του κατασκευαστή, που οδηγεί στην αναγνώρισή του, δεδομένου ότι πιστοποιεί την ποιότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής του. • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΣΕΚΑΣΕ. • Το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.) προσφέρει έγκυρη και εξειδικευμένη εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων του κλάδου. • 9ο & 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» σε Λουτράκι και Καμένα Βούρλα αντίστοιχα. • Σχολή ειδίκευσης τεχνιτών αλουμινίου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.


Ολοκληρωμένο σετ σπανιολέτας & χωνευτής κλειδαριάς από την EX.MET.AL Ασύγκριτη ασφάλεια. Ανταγωνιστική τιμή. Μικρό αντίκρισμα. Εύκολη τοποθέτηση. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Δ.Ε. 1005158.

Γκιώνας 11, 121 33 Περιστέρι Τηλ.: 210/57.12.111 Fax: 210/5780046 e-mail: ex.metal@yahoo.gr


παρουσίασηεταιρείας _COMPANY presentation

INVER EAST MED Ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις πούδρες βαφής!

INVER Architectural Χρώματα / Εφέ / Λάμψη

... για έναν κόσμο γεμάτο εντυπωσιακά χρώματα! Η INVER EAST MED, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Inver στην Ελλάδα, έχει αποκλειστικό αντικείμενο την πώληση βιομηχανικών χρωμάτων σε μορφή πούδρας, τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Η INVER EAST MED διακρίνεται για την πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της, τα οποία πρωταγωνιστούν και καθορίζουν τις αγορές της πούδρας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια για περισσότερο από 30 χρόνια. Η κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της σε συνδυασμό με την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και τη συνέπεια, είναι τα στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία της INVER EAST MED  και στην απόκτηση της εκτίμησης και εμπιστοσύνης από το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς της πούδρας.

50 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


Η ιστορία Η Inver είναι μία από τις παλαιότερες εταιρείες χρωμάτων στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1934 στην Bologna και αναπτύχθηκε γρήγορα χάρη στην ποιότητα και την εξειδίκευσή της. Στη δεκαετία του ‘80 ξεκινά την παρουσία της στις πούδρες βαφής και στα υδατοδιαλυτά χρώματα, τομείς στους οποίους θα πρωταγωνιστήσει τις επόμενες δεκαετίες. Το 2003 ιδρύει την πρώτη θυγατρική της στη Γερμανία, ενώ το 2008 εξαγοράζει τον κλάδο των πουδρών βαφής της Beckers αποκτώντας τέσσερα (4) ακόμα εργοστάσια στη Γαλλία, Αγγλία, Πολωνία και Ιταλία. Η Inver, ένας όμιλος καθαρά ευρωπαϊκός, πρωταγωνιστεί σήμερα τόσο στην αγορά των πουδρών βαφής όσο και στην αγορά των υγρών βιομηχανικών χρωμάτων, προσφέροντας μέσω ενός δικτύου εργοστασίων παραγωγής, θυγατρικών εταιρειών και αντιπροσώπων, κορυφαία ποιότητα και υψηλού επιπέδου εμπορική και τεχνική εξυπηρέτηση.

Η εξειδίκευση

1 Ιταλία 2 Ιταλία 3 Γερμανία 4 Γαλλία 5 Αγγλία 6 Πολωνία 7 Σλοβενία 8 Ρωσία 9 Ελλάδα Αλγερία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Αίγυπτος, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιορδανία, Λετονία, Λίβανος, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Ισπανία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία.

Η Inver πίστεψε στην εξειδίκευση πολύ πριν την ανακαλύψουν οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι. Την υιοθέτησε και την εφάρμοσε από την αρχή μέχρι σήμερα με συνέπεια, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά της στα βιομηχανικά χρώματα και τις πούδρες βαφής. Αυτή η υψηλή εξειδίκευση τής επέτρεψε να δημιουργήσει πρωτοπόρα προϊόντα σε διάφορους κλάδους εφαρμογής συνδέοντας το όνομά της με την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της βαφής. Δείγμα αυτής της πρακτικής είναι και η δημιουργία της Inver Architectural, μιας ξεχωριστής δομής μέσα στον όμιλο που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τις πούδρες βαφής που προορίζονται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγικές διαδικασίες, γκάμα προϊόντων, μάρκετινγκ και εμπορική υποστήριξη, όλα ξεκινούν από μια ξεχωριστή βάση και με επιδίωξη να προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις στον πιο απαιτητικό τομέα χρήσης της πούδρας, την αρχιτεκτονική αγορά.

INVER - Κοντά σας σε όλη την Ευρώπη profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

51


παρουσίασηεταιρείας _COMPANY presentation

Η INVER µεταφέρει την έννοια του χρώµατος στην αρχιτεκτονική

Η πολυχρωμία είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Walter Gropius

Inver East Med, ένα δύσκολο στοίχημα που κερδήθηκε Το καλοκαίρι του 2010 η Inver αποφασίζει να δημιουργήσει μια θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα υπεύθυνη και για όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Ακόμα και με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς το εγχείρημα είναι παραπάνω από ριψοκίνδυνο. Ένα χρόνο αργότερα το αποτέλεσμα, καλύτερο από κάθε προσδοκία, δικαιώνει τη ριψοκίνδυνη επιλογή. Η Inver East Med κατακτά στη δύσκολη ελληνική αγορά ένα μερίδιο που αγγίζει το 25%, ενώ αποκτά αξιοπρόσεκτη παρουσία στα Βαλκάνια.

INVER EAST MED, τo καινούριο στις πούδρες βαφής Τα στελέχη της Inver στην Ελλάδα γνωρίζουν την αγορά της πούδρας σε βάθος και από το ξεκίνημά της εδώ και πολλές δεκαετίες. Με αυτή τη γνώση και την εμπειρία δημιούργησαν μια εταιρεία που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων με 800 προϊόντα διαθέσιμα σε 24 ώρες από την αποθήκη της στη Μάνδρα Αττικής. Ανάμεσά τους πολλά που προορίζονται αποκλειστικά για την αρχιτεκτονική αγορά με νέα ειδικά εφέ, υπερανθεκτικές ιδιότητες και πετυχημένη καριέρα στην ευρωπαϊκή αγορά.

52 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


INVER EAST MED, τo συνώνυμο της αξιοπιστίας H πολιτική της Inver βασίστηκε στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην καλή σχέση μαζί του. Αφουγκραστήκαμε με προσοχή της ανάγκες του και του προσφέραμε κάθε δυνατή βοήθεια στη δύσκολη περίοδο που όλοι βιώνουμε. Είδαμε την εξυπηρέτηση σαν κάτι συγκεκριμένο και πρακτικό. Φροντίσαμε και πετύχαμε να μη λείψει ποτέ κανένα προϊόν από την αποθήκη μας, υιοθετήσαμε τα υψηλότερα ποιοτικά standards και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους ώστε να εξαλείψουμε τα ποιοτικά προβλήματα που συχνά ταλαιπωρούν τα βαφεία. Δημιουργήσαμε μια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης που δρα συμβουλευτικά προς τον πελάτη και τον βοηθά να βελτιώσει τη ποιότητα της βαφής και να ελαχιστοποιήσει το κόστος της. Όλα αυτά έκαναν την Inver East Med συνώνυμο της αξιοπιστίας. Μπορούμε με περηφάνια να πούμε ότι έχουμε πάνω από 280 ευχαριστημένους πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν σημαντικό μέρος των αναγκών τους. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται όλες σχεδόν οι μεγάλες διελάσεις αλουμινίου, τα βαφεία φασόν αλλά και μεγάλα ονόματα άλλων κλάδων όπου χρησιμοποιείται πούδρα.

INVER EAST MED, τo μέλλον Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να μιλά κανείς για το μέλλον στην Ελλάδα και κυρίως να το αντιμετωπίζει με αισιοδοξία. Παρ’ όλα αυτά, εμείς στην Inver με προσοχή και συνέπεια σχεδιάζουμε τις κινήσεις που θα μας επιτρέψουν, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα. Νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τον πελάτη, επιμονή στην ποιότητα είναι μερικά από τα στοιχεία πάνω στα οποία φιλοδοξούμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ΙNVER κάνοντάς την πρωταγωνιστή στην αγορά της πούδρας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

To χρώμα χρειάζεται για να διακρίνουμε την ομορφιά που μας περιβάλλει. profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

53


παρουσίαση _presentation

ΣυνδέσμοΣ Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Άρση γραφειοκρατικών εμποδίων

για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες

Αν και παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV LEGAL καταδεικνύει ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ακόμη δρόμο για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των φωτοβολταïκών.

Στέγες κατοικιών

Εμπορικές στέγες

Τοποθετήσεις σε βιομηχανικά εδάφη

Ισπανία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Πολωνία

Ολλανδία

Ιταλία

Ελλάδα

χρειαζόταν κατά μέσο όρο 89 εβδομάδες για να εγκαταστήσει κανείς ένα μικρό σύστημα σε στέγες εμπορικών κτιρίων. Η ικανοποίηση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος του συστήματος. Τα ίδια λίγο πολύ ισχύουν και σε άλλες χώρες όπως π.χ. η Βουλγαρία και η Βρετανία. «Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μας απαλλάξουν από αυτά τα αναίτια εμπόδια αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους για το 2020», επεσήμανε ο Reinhold Buttgereit, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ), ενός εκ των συντελεστών του προγράμματος PV LEGAL. Με δεδομένο ότι τα φωτοβολταϊκά θα παίξουν ένα σημαίνοντα ρόλο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα ως το 2020, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η γραφειοκρατία δεν θα εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Μειώνοντας το διοικητικό κόστος, αυξάνουμε την αποδοτικότητα των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και έτσι διευκολύνουμε την περαιτέρω διείσδυ-

Γερμανία

Γαλλία

Αγγλία

Τσεχία

Βουλγαρία

Πόσο κοντά στο στόχο της κάλυψης κατά 20% των ενεργειακών αναγκών με ΑΠΕ βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χώρες ένα χρόνο μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας; Την απάντηση σε ότι αφορά στα θεσμικά μέτρα προώθησης των φωτοβολταϊκών έρχεται να δώσει σχετική έκθεση του ευρωπαϊκού προγράμματος PV LEGAL, το οποίο επί δυόμιση χρόνια παρακολουθεί τις εξελίξεις σε 12 ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα. Σε κάποιες χώρες παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ειδικά σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό τομέα, είχαμε θετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Online αιτήσεις σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, απλές διαδικασίες και υπηρεσίες μιας στάσης, ήταν μερικά από τα εργαλεία που διευκόλυναν την ανάπτυξη της αγοράς. Σε άλλες χώρες όμως, η εικόνα δεν ήταν το ίδιο λαμπρή. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, πριν παγώσουν τελείως τα μέτρα ενίσχυσης των ΑΠΕ,

Τμήμα αγοράς που δεν έχει αναπτυχθεί

| Εικόνα 1 - Συνολικό ποσοστό του νομικού-διοικητικού κόστους σε σχέση με το συνολικό κόστος ανάπτυξης ενός έργου (εξαιρουμένου του κόστους εξοπλισμού).

54 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


Οι πληροφορίες που παρέχει το PV LEGAL: Η βάση δεδομένων του PV LEGAL παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή των διοικητικών και νομικών διαδικασιών σε 12 ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Τσεχία) για τρεις τομείς της αγοράς και συγκεκριμένα για οικιακά συστήματα, μικρές και μεσαίου μεγέθους εμπορικές εφαρμογές επί κτιρίων και φωτοβολταϊκά συστήματα επί εδάφους. Για κάθε τομέα δίνονται αναλυτικά τα βήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του συστήματος. Στο PV LEGAL, το οποίο χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραμμα “Ευφυής Ενέργεια”, συμμετέχουν 13 εθνικοί σύνδεσμοι εταιρειών φωτοβολταϊκών, η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ), καθώς και η εταιρεία συμβούλων eclareon.

Στέγες κατοικιών

Εμπορικές στέγες

Τοποθετήσεις σε βιομηχανικά εδάφη

Τμήμα αγοράς που δεν έχει αναπτυχθεί

Χρόνος αναμονής

Ισπανία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Πολωνία

Ολλανδία

Ιταλία

Ελλάδα

Γερμανία

Γαλλία

Αγγλία

Τσεχία

Βουλγαρία

σή τους, μειώνοντας παράλληλα και τους πόρους που απαιτούνται για την ενίσχυσή τους. Η σύνδεση με το δίκτυο παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι στις περισσότερες χώρες. Μακρόχρονες διαδικασίες, ασαφείς κανόνες και αδικαιολόγητο υψηλό κόστος σύνδεσης, είναι μερικά από τα προβλήματα που εντόπισε η πανευρωπαϊκή έρευνα. «Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να θέσουν άμεσα προθεσμίες για τη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων για τη διασύνδεση με το δίκτυο σε εύλογο κόστος», τόνισε ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ). Το Πρόγραμμα PV LEGAL ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2012, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Τον Μάιο του 2012 ξεκινά η συνέχειά του, το πρόγραμμα PV GRID το οποίο θα εστιάσει στις διαδικασίες και τα προβλήματα διασύνδεσης των φωτοβολταϊκών με το δίκτυο. Θα συμμετέχουν οι φορείς του PV LEGAL αλλά και διαχειριστές δικτύων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, οι φορείς που συμμετέχουν είναι οι εξής: BSW-Solar, Γερμανία (συντονιστής) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ), Ελλάδα ASIF, Ισπανία Assosolare, Ιταλία ENERPLAN, Γαλλία PTPV, Πολωνία MPC, Βρετανία SER, Γαλλία ZSFI, Σλοβενία EPIA, Eclareon. Συνεργαζόμενοι οργανισμοί: Holland Solar (Ολλανδία), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τσεχίας, APESF (Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Πορτογαλίας), Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Βουλγαρίας. ||

Διάρκεια

| Εικόνα 2 - Διαδικασία ανάπτυξης φωτοβολταϊκού έργου: συνολική μέση διάρκεια συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναμονής (εβδομάδες).

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

55


παρουσίασηεταιρείας _COMPANY presentation

ANALKO

Ποιότητα & αντοχή για μια ζωή γεμάτη χρώμα! Με συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού της και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα η εταιρεία ANALKO αποτελεί πλέον μια πρότυπη μονάδα ολοκληρωμένης εφαρμογής βαφής. Ερευνώντας κανείς την πορεία της ANALKO αυτά τα 36 και πλέον χρόνια που δραστηριοποιείται στον κλάδο της βαφής μεταλλικών επιφανειών, διαπιστώνει, πως το κίνητρο είναι η συνέπεια και η απόλυτη ποιότητα. Ειδικές βαφές, βαφές RAL, αποχρώσεις ξύλου, ματ, σαγρέ, περλέ, αμμοβολισμένα, ειδικά μεταλλικά και η χρωματική παλέτα εξελίσσεται...

Η ANALKO είναι η πλέον καταξιωμένη εταιρεία στην Ελλάδα και όχι μόνο, σε ό,τι αφορά στην Επιφανειακή προστασία μετάλλων με τις μεθόδους Η/Β και ανοδίωσης. Δραστηριοποιείται από το 1974 στο συγκεκριμένο τομέα, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις ανελλιπώς και προσαρμόζεται αναλόγως στα νέα δεδομένα. Έχει βαρύνουσα άποψη για το προϊόν της, χαίρει της εκτίμησης του ανταγωνισμού κι έχει καταφέρει μέσα από σκληρή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, να κάνει το όνομά της συνώνυμο του προϊόντος με το οποίο ασχολείται. Στην ΑΝΑΛΚΟ χρόνια τώρα, η κάθε επένδυση σχεδιάζεται με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση τριών παραμέτρων: • Τον άνθρωπο!! εργαζόμενο, συνεργάτη, καταναλωτή. • Το περιβάλλον!! Επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα. • Την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, αγαθά τα οποία πληρώνει και φυσικά δικαιούται απολύτως ο καταναλωτής. Το μυστικό της επιτυχίας της εταιρείας, είναι η κοινή πίστη όλων των εργαζομένων της, στον αμοιβαίο σεβασμό.

ΑΝΟΔΙΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ www.analko.gr

56 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Εγκαταστάσεις Ελλάδα Η έδρα της ANALKO, βρίσκεται στην οδό Τατοϊου 325, στην περιοχή Αχαρναί Αττικής. Σε ένα κτίσμα με συνολικό εμβαδόν στεγασμένων χώρων 9000τ.μ. εκτείνεται η υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής, όπου η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και οργανώσει: • Δύο Φούρνους πολυμερισμού: Έναν πλάγιας μετατόπισης κι έναν Box με δυνατότητα βαφής προφίλ συνολικού μήκους 8 μ, η παραγωγική δυνατότητα των οποίων ξεπερνά τους 60 τόνους ημερησίως. • Πέντε καμπίνες βαφής αυτόματες, εκ των οποίων οι δύο γρήγορου καθαρισμού. • Ένδεκα μπάνια χημικής προ επεξεργασίας, που προσδίδουν στις επιφάνειες των προφίλ τη βέλτιστη καθαρότητα καθώς και το χρωματικό υπόστρωμα που απαιτείται για τέλεια πρόσφυση του στρώματος βαφής. • Τρεις γραμμές συσκευασίας και επικόλλησης φιλμ προστασίας των βαμμένων προφίλ, εκ των οποίων η μία αυτόματη. • Μία υπερσύγχρονη μονάδα ανοδίωσης αλουμινίου. Η μονάδα ανοδίωσης έχει τη δυνατότητα να παράγει γυαλιστερές ή ματ επιφάνειες σε φυσικό χρώμα ή χρώματα απόχρωσης του καφέ και inox από 5 εως 25 μm (μικρά). • Γραμμή διακόσμησης των επιφανειών προφίλ σε απομίμηση ξύλου. • Μία μονάδα βαφής κουρμπαριστών κουφωμάτων με δυνατότητα βαφής τελάρων 2x3μ. • Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα παρακολούθησης όλων των ποιοτικών παραμέτρων της βαφής. • Μονάδα βιολογικού καθαρισμού, από τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές στην Ευρώπη.


Ρουμανία Η έδρα και το κέντρο παραγωγής της ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή της Jilava, στις παρυφές της πόλης του Βουκουρεστίου κι έχει συνολικό εμβαδόν 15000 τ.μ. εκ των οποίων τα 10000 τ.μ. στεγασμένα. Διαθέτει: • Έναν φούρνο πολυμερισμού BOX με δυνατότητα βαφής προφίλ μήκους 8 μ., και με συνολική ικανότητα παραγωγής περί τους 30 τόνους ημερησίως. • Τρεις καμπίνες αυτόματες η μία με δυνατότητα γρήγορης αλλαγής. • Γραμμή συσκευασίας και επικόλλησης film. • Γραμμή συρραφής θερμομονωτικών profile. • Έντεκα μπάνια χημικής επεξεργασίας. • Υπέρ αυτόματη μονάδα σουμπλιχρωμίας (διακόσμησης ξύλου). • Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου πλήρως εξοπλισμένο. • Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων.

Ανοδίωση Ποιότητα & αντοχή Πρόκειται για μια νέα υπερσύγχρονη αυτόματη μονάδα, που έχει όλες τις προϋποθέσεις να παράγει προϊόντα ποιότητας και αισθητικής και με δυνατότητα βαφής profil μήκους έως 7,5 μ. Οι προς βαφή επιφάνειες περνούν από διάφορες μηχανικές επεξεργασίες (Brushing, Mechanical Polishing)αναλόγως των απαιτήσεων του πελάτη. Η ισχύς των 30000 Amps καθιστά τη μονάδα της ANALKO ευέλικτη και ιδιαίτερα παραγωγική, με ελεγχόμενες όλες τις ποιοτικές παραμέτρους σε όλα τα στάδια παραγωγής. Μπορεί να παράξει διάφορες αποχρώσεις όπως: Natural Champagne, Light Bronze, Dark Bronze, Black, Inox, Gold κ.λπ. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα να ακολουθήσει το δείγμα του πελάτη. Το πάχος βαφής το καθορίζει ο πελάτης αναλόγως της χρήσης των προϊόντων του και φτάνει μέχρι και τα 25μm (microns). Η πιστοποίηση Qualanod είναι στις άμεσες προτεραιότητές της και η όλη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αποχρώσεις ξύλου Φύση, έμπνευση & δημιουργία Η σουμπλιχρωμία (απομίμηση ξύλου) έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας. Επιλέξτε τις δικές μας αποχρώσεις ξύλου, μοναδικές σε ποιότητα και αισθητική, με το σύστημα WOODinAL του οποίου την τεχνολογία έχει κατά αποκλειστικότητα η ANALKO. Η τεχνολογία WOODinAL, παρέχει ποιοτική βαφή ανεξίτηλης απόχρωσης ξύλου σε όλων των ειδών τα προφίλ αλουμινίου, καθώς και σε όλους του τύπους των κουφωμάτων. Η βαφή WOODinAL προσφέρει οποιοδήποτε τύπο και απόχρωση ξύλου, καθώς και δυνατότητα πιστής μεταφοράς στη βαμμένη επιφάνεια του αλουμινίου αποχρώσεων μαρμάρου και γρανίτη με απεριόριστη διάρκεια ζωής. Το φάσμα των χρωματικών επιλογών εμπλουτίζεται συνεχώς, ανοίγοντας νέες διαστάσεις στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

Ηλεκτροστατική βαφή Μοναδικές αποχρώσεις Με 9 υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής στις δύο μονάδες Η/Β σε Ελλάδα και Ρουμανία, η ANALKO δύναται να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση σχετική με τη βαφή μεταλλικής επιφάνειας. Ζητήστε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τα χρώματα, τις αντοχές τους και τις ιδιότητές τους. Η βαφή θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την ποιότητα του τελικού προϊόντος και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες πιστοποιημένες μονάδες όπως η ANALKO. Εκτός από τις πιστοποιημένες διαδικασίες βαφής, χρησιμοποιεί πάντα και μόνο εγκεκριμένες πρώτες ύλες ενώ γίνεται ποιοτικός έλεγχος σε κάθε παραγωγικό στάδιο από το τμήμα ποιότητας της εταιρείας, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα λάθους. Η ANALKO κατέχει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία απαιτούνται από τους διεθνείς οίκους πιστοποιήσεων. ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

57


παρουσίασησυστημάτων _SYSTEMS presentation

SCHÜCO

Schüco AWS 75 SI απόλυτη θερμομόνωση & ασφάλεια Το Παράθυρο Αλουμινίου Schüco AWS 75 SI με βελτιστοποιημένη θερμομόνωση & την υψηλότερη αντιδιαρρηκτική προστασία WK3.

Η Schüco παρέχει μεγάλη ποικιλία υλικών, συστημάτων, σχημάτων και χρωμάτων. Χάρη στη νέα τεχνολογία συστημάτων οι συμβιβασμοί ως προς το φωτισμό και τη θερμομόνωση όπως και την αισθητική και το σχεδιασμό ανήκουν στο παρελθόν. Τα συστήματα παραθύρων της Schüco συνδυάζουν ποιότητα, σχεδιασμό και καινοτομία σε ένα απεριόριστο φάσμα προσφοράς και ικανοποιούν σήμερα τις απαιτήσεις τού αύριο. Η μελετημένη τεχνολογία αποτελεί τη βάση για όλους τους σημαντικούς παράγοντες, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ασφάλεια, η ηχομόνωση και η θερμομόνωση καθώς επίσης η φροντίδα και η συντήρηση. Δώστε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην κατοικία σας και απολαύστε την άνεση των κορυφαίων συστημάτων παραθύρων της Schüco. Παράθυρο Αλουμινίου Schüco AWS 75 SI Η εξοικονόμηση και η παραγωγή ενέργειας έχουν γίνει πλέον κεντρικά ζητούμενα της αρχιτεκτονικής, άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ζητήματα της ασφάλειας, του αυτοματισμού και του σχεδιασμού. Πάνω απ’ όλα, το παράθυρο Schüco AWS 75.SI αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της εξέλιξης. Σε συνδυασμό με τον κρυφό μηχανισμό Schüco TipTronic, μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως η ενεργειακά αποδοτική δυνατότητα του αυτοματισμού κτιρίων. Επιπλέον, το παράθυρο Schüco AWS 75.SI χαρακτηρίζεται από τα αξεπέραστα πλεονεκτήματα του αλουμινίου: μακρά διάρκεια ζωής, σταθερότητα και στιβαρότητα,

λεπτές όψεις καθώς και πολυάριθμες δυνατότητες διαμόρφωσης, όλα αυτά και με παράθυρα μεγάλων διαστάσεων. Το βάθος διατομής 75 mm αποτελεί ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα ως προς την ασφάλεια και την ενισχυμένη σταθερότητα της κατασκευής του παραθύρου. Επιπλέον, με τους κρυφούς μηχανισμούς και την παρακολούθηση κλεισίματος του Schüco TipTronic μπορείτε να ενισχύσετε με απλό τρόπο την ασφάλεια της κατοικίας σας. Ανάλογα με τα εξαρτήματα και την υάλωση που χρησιμοποιούνται, τα παράθυρα πληρούν προδιαγραφές αντιδιαρρηκτικής προστασίας  WK3. Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα • Εξαιρετική θερμομόνωση, για βάθος διατομής 75 mm: Τιμές Uf 1,3 W/m²K (όψη 117 mm) • Uw = 1,3 W/m²K με διπλό υαλοπίνακα • Uw ≤ 1,0 W/m²K με τριπλό υαλοπίνακα • Βελτιστοποιημένο κεντρικό παρέμβυσμα με πτερύγιο και περιμετρική μόνωση υαλοπίνακα με αφρό • Εκτενής γκάμα προφίλ, για διάφορες λύσεις • Διαθέσιμο στα σχέδια: RL = Residential Line και SL = Soft Line • Συμβατό με πόρτες Schüco ADS / ADS HD. ||


aluminium magazine

Pολά αλουμινίου - Κουτιά απλά & θερμομονωτικά - Γκαραζόπορτες

Λεωφ. Τατοίου 236, 13671 Αχαρνές Τηλ.: 210.6252.296, fax: 210.6252.051 www.teamroll.gr, e-mail: info@teamroll.gr


παρουσίαση _presentation

ΣΕΜΑΣ

Παραμένει ένα δυναμικό, ζωντανό & ουσιαστικό σωματείο Ένας από τους πιο δυναμικούς φορείς του κλάδου αλουμινίου και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) είναι το Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου & Σιδήρου (ΣΕΜΑΣ). Με έδρα την συμπρωτεύουσα το Σ.Ε.Μ.Α.Σ. απαριθμεί 500 μέλη και κύριο στόχο έχει την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του και του κλάδου γενικότερα. H ίδρυση του Σωματείου προήλθε από την ανάγκη για συλλογική διεκδίκηση και επίλυση των πολλών προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο του Αλουμινίου & Σιδήρου. Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ (Σ.Ε.Μ.Α.Σ.) έχει έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης (Στρατηγού Παπούλα Αν. Τούμπα) και ιδρύθηκε το 2003. Ιδρυτής του Σωματείου είναι ο κος Μπογάς Γεώργιος και ιδρυτικά μέλη οι Αλεξανδρής Αθανάσιος, Ανδρεάδης Χαράλαμπος, Δημόπουλος Μανώλης, Ζαφειρίου Γεώργιος, Ιωαννίδης Γεώργιος, Ιωαννίδης Ηλίας, Καζακίδης Γεώργιος, Καρακεχαγία Ελένη, Κοκόλης Μιχάλης, Λαζαρίδης Αναστάσιος, Μιχαηλίδης Βασίλειος, Μπαταλαμάς Αστέριος, Μπογάς Δημήτριος, Νικηταράς Ιωάννης, Πολυζόπουλος Αθανάσιος, Σιρέτης Ιωάννης, Φωτιάδης Ιωάννης, Χατζόγλου Νίκος, Χατζόγλου Σταύρος. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τους: Πρόεδρος: Μπογάς Γεώργιος Αντιπρόεδρος: Σιρέτης Ιωάννης Γεν. Γραμματέας: Ανδρεάδης Χαράλαμπος Ταμίας: Λαζαρίδης Αναστάσιος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Μπαταλαμάς Αστέριος Υπεύθυνος Ίντερνετ: Μπογάς Δημήτριος Μέλος: Φωτιάδης Ιωάννης Μέλος: Νικηταράς Ιωάννης Μέλος: Ιωαννίδης Θεόδωρος Το Σ.Ε.Μ.Α.Σ. αριθμεί 500 περίπου μέλη ανά την Ελλάδα. Έπειτα από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 2010 προέκυψε νέο Δ.Σ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑΣ απαρτίζεται από τους: Πρόεδρος: Φωτιάδης Ιωάννης Α’ Αντιπρόεδρος: Πορτοκαλίδης Παναγιώτης Β’ Αντιπρόεδρος: Κοκόλης Μιχάλης Γενικός Γραμματέας: Μωυσίδης Θεόδωρος Ταμίας: Τσιφτσής Γεώργιος Δημοσίων Σχέσεων: Καρυπίδης Γεώργιος Αν. Γ. Γραμματέας: Επανωμίτης Λάζαρος Αν. Ταμίας: Σαριανίδης Βασίλειος Αν. Δημ. Σχέσεων: Βαγγελάς Μιχάλης

60 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Σκοποί του Σωματείου Σκοποί του Σωματείου είναι η διεκδίκηση, διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα το Σωματείο έχει ως σκοπούς: • Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των Μεταποιητών Αλουμινίου & Σιδήρου με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. • Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς ,κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους. • Επίσης την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτισμού του μορφωτικού και τεχνικού επιπέδου αυτών και την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης. Επόμενες ενέργειες… Προγραμματισμένες δράσεις για το 2012 είναι η συμμετοχή του Σωματείου μας αλλά και πολλών επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΜΑΣ στην καθιερωμένη έκθεση του κλάδου 29η Ιnfacoma 2012 (16-19/02/12), όπου είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη διεθνής έκθεση δομικών υλικών στην Ελλάδα, με τον πολυκλαδικό χαρακτήρα της. Καλύπτει όλους τους τομείς της δόμησης και των κατασκευών καθιστώντας πλέον τη Θεσσαλονίκη κέντρο της ενέργειας και της δόμησης, έχοντας πάντα ως σκοπό τη διασφάλιση των καλύτερών προϋποθέσεων συμμετοχής για τα μέλη του Σ.Ε.Μ.Α.Σ. To Σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου & Σιδήρου (Σ.Ε.Μ.Α.Σ.) συνεπές στην πολιτική του για παροχή υψηλού επιπέδου τεχνικής υποστήριξης στα μέλη του, διοργανώνει τον τρέχοντα μήνα σεμινάρια FPC (CE κουφώματα) και σεμινάρια επιμορφωτικού προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Επίσης σε εξέλιξη βρίσκονται και τα επιδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια ΛΑΕΚ 1-25 για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΜΑΣ όπου το Σωματείο μας συνεργάζεται με το ΚΕΚ Διαβαλκανικό. ||


™YNO¢IA™ A.E.

Y§IKA KOYºøMATøN A§OYMINIOY & PVC 15Ô ¯ÏÌ. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∫·‚¿Ï·˜, ∆.∫. 572 00 §·Áη‰¿˜, ∆.£. 240 ∆ËÏ.: 23940/72.770, Fax: 23940/73.621 e-mail: sinodias@otenet.gr www.sinodias.com

∫fiÏÏ· ÁˆÓÈ¿ÛÙÚ·˜ MAWEX

...ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Îԇʈ̷

™ÈÏÈÎfiÓ˜ ˘·ÏÔÂÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ

∫·ıÚÂÙfiÎÔÏÏ· √˘‰¤ÙÂÚ˜ ÛÈÏÈÎfiÓ˜

ªÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ ·ÚÈ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· alu & pvc

¶ÂÚÈÌÂÙÚÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ

∞ÊÚÔ› ¶ÔÏ˘ÔυÚÂı¿Ó˘

∞ÚÌfiÎÔÏϘ Î·È MS Polymer

profilgroup 22010

∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ 5 ÛËÌ›ˆÓ


π+σ

πρόσωπασυνεντεύξεις _PROFILES - INTERVIEWS

| Συνέντευξη: Γιώργος Γαζεπίδης | Επιμέλεια: Παρασκευή Καπλάνη

Ομοσπονδίες & Σωματεία όλοι μαζί να έχουμε λόγο & συμμετοχή Ιωάννης

Φωτιάδης

Πρόεδρος Σωματείου Ελλήνων μεταποιητών αλουμινίου & σιδήρου

«Για να υπάρξει δράση πρέπει να υπάρχει συμμετοχή από τα μέλη της Ομοσπονδίας από τα μέλη των Σωματείων. Σήμερα δεν υπάρχει, γιατί τους απογοητεύσαμε δε χειριστήκαμε σωστά πολλά θέματα, δε δώσαμε λύσεις σε πολλά προβλήματά τους» τόνισε ο κ. Φωτιάδης και πρόσθεσε «Πρέπει να αναθεωρηθούν πολλά, να διορθωθούν και να αναλάβουμε τις τύχες μας». Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑΣ μιλά για τους Φορείς, τον κλάδο, τα νέα προγράμματα και τα προβλήματα των κατασκευαστών. | Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑΣ κος Ιωάννης Φωτιάδης.

*

Για να υπάρξει δράση πρέπει να υπάρχει συμμετοχή από τα μέλη της Ομοσπονδίας από τα μέλη των Σωματείων, σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί τους απογοητεύσαμε δεν χειριστήκαμε σωστά πολλά θέματα, δεν δώσαμε λύσεις σε πολλά προβλήματα τους.

62 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Ομοσπονδία, φορείς και Σωματεία από όλη την Ελλάδα, υπάρχει ανταπόκριση και συνεργασία ή η κρίση έχει μειώσει το ενδιαφέρον για τη λύση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος; Η Ψυχολογία της Ελληνικής Αγοράς είναι στο χαμηλότερο σημείο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς όσο απαισιόδοξος κι αν ήταν. Οι ειδικοί που ανέλαβαν το έργο αυτό το κατάφεραν. Το κακό όμως είναι, δεν ξέρουμε που τελειώνει αυτός ο δρόμος. Αυτούς που έως χθες αποκαλούσαν ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας τώρα τους αποκαλούν κλέφτες, απατεώνες, ανθρώπους χωρίς πατριωτισμό, χωρίς συνείδηση. Αφαιρούν από τα ταμεία τους ακόμη και αυτά τα λίγα που τους έχουν απομείνει, χωρίς να ρωτούν, χωρίς να απολογούνται τι τα κάνουν.


*

Τα προγράμματα δεν γίνονται για να χρηματοδοτούνται από τους επαγγελματίες κουφωματάδες ή τους ιδιώτες. Το εξοικονόμηση κατ’ οίκον δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση στην περιοχή μας και άρα δεν ενίσχυσε τον κλάδο. Θεωρώ ότι οι λόγοι είναι προφανείς. Για το καλό της Πατρίδας μας, για το καλό της Δημοκρατίας. Μπορεί τελικά να μου εξηγήσει κανείς τι επιτέλους είναι Πατρίδα, τι είναι Δημοκρατία. Οι συνδικαλιστές λοιπόν που μέχρι χθες αγωνίζονταν για το καλό των κλάδων, σήμερα σιωπούν, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι συνεργοί σ αυτό το κακό σενάριο, δεν πιστεύω όμως ότι μας ραντίζουν. Για να υπάρξει δράση πρέπει να υπάρχει συμμετοχή από τα μέλη της Ομοσπονδίας από τα μέλη των Σωματείων, σήμερα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί τους απογοητεύσαμε δεν χειριστήκαμε σωστά πολλά θέματα, δεν δώσαμε λύσεις σε πολλά προβλήματα τους. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε σκοπιμότητα ίσως ήταν αμέλεια, ίσως βόλεμα, ίσως δεν μπορούσαμε να φανταστούμε που μπορεί να μας οδηγήσουν οι ειδικοί. Αυτά λοιπόν τέλος. Πρέπει να αναθεωρηθούν πολλά, να διορθωθούν και να αναλάβουμε τις τύχες μας. Ο χρόνος θα έλεγα ότι -0 δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε άλλο. Αντικατάσταση, ανακαίνιση, ασφάλεια είναι οι μόνοι τομείς που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε κρατούν τον κλάδο. Ποια είναι η γνώμη σας; Τι κινήσεις θα πρέπει να γίνουν; Αντικατάσταση, ανακαίνιση και ασφάλεια δεν είναι οι δουλειές αυτές που μπορούν να κρατήσουν αυτόν τον τεράστιο κλάδο στην αγορά. Αυτόν τον κλάδο που μέχρι το 2008 απασχολούσε χιλιάδες χωρίς υπερβολή εταιρείες, χιλιάδες εργαζόμενους πρέπει αυτή η Πατρίδα να σταματήσει να πολεμά. Δεν είναι δυνατόν με αυτό το φορολογικό καθεστώς, με υψηλό ΦΠΑ, με αυξημένες ασφαλιστικές εργατικές εισφορές, με αφαίρεση της οικονομικής αγοραστικής δύναμης (έξτρα φόροι - έξτρα φόροι - έξτρα φόροι) αύξηση του κόστους διαβίωσης, μείωση αποδοχών και άλλων για να μην κουράζω. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα, να ανακαλύπτουν κάποιοι ειδικοί ένα νέο μέτρο φορολογίας για τα ακίνητα. Αν δεν επιστρέψουμε στο παλιό καθεστώς με κάποιες διορθώσεις ίσως στο ελεγκτικό σύστημα αυτός ο κλάδος δεν έχει παρόν αλλά ούτε και μέλλον. Δεν είναι δυνατόν να ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι όλα τα κάναμε παράνομα, κάτι φταίει. Ίσως κάποιοι καλλιεργούσαν αυτό το σύστημα, τους βόλευε ίσως. Πονάει πόδι το κόβουμε δεν είναι η λύση αυτή. Πρέπει λοιπόν Ομοσπονδίες Σωματεία όλοι μαζί να έχουμε λόγο και συμμετοχή σ’ αυτό το νέο καθεστώς και ως κόρη οφθαλμού να προστατεύσουμε.

Πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» πιστεύετε ότι αυτή η πρωτοβουλία ενίσχυσε τον κλάδο; Ποια είναι η εικόνα και ποια τα αποτελέσματα στην περιοχή σας από αυτή την προσπάθεια; Προγράμματα όπως το εξοικονόμηση κατ΄οίκον δεν βοηθούν στον κλάδο. Δεν βοηθούν γιατί οι ειδικοί που τα στήνουν είναι γνώστες και δεν χρειάζονται πληροφορίες η βοήθεια από τους πλέον ειδικούς Ομοσπονδία - Σωματεία. Η αρμοδιότητα πρέπει να μεταφερθεί σ’ αυτούς που θα χρησιμοποιούν τα προγράμματα και όχι στους γραφειοκράτες, οι οποίοι δεν έχουν ίσως και γνώση πώς κατασκευάζεται ένα κούφωμα ας μη ξεχνάμε πόσα χρόνια ζούσαμε το όνειρο αυτού του προγράμματος και τις αλλαγές που έγιναν έως ότου παραδοθεί προς χρήση. Η χαρτούρα και οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα δεν πρέπει να περνά από τις τράπεζες και να είναι ευέλικτο και γρήγορο για να μπορεί να εκτελείται. Οι τράπεζες πρέπει να είναι συνεργάσιμες και να μην καθυστερούν στις εγκρίσεις και στις πληρωμές. Τα προγράμματα δεν γίνονται για να χρηματοδοτούνται από τους επαγγελματίες κουφωματάδες ή τους ιδιώτες. Δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση στην περιοχή μας και άρα δεν ενίσχυσε τον κλάδο. Θεωρώ ότι οι λόγοι είναι προφανείς. ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

63


π+σ

πρόσωπασυνεντεύξεις _PROFILES - INTERVIEWS

| Συνέντευξη: Γιώργος Γαζεπίδης | Επιμέλεια: Παρασκευή Καπλάνη

Στηρίζουμε & συμμετέχουμε Στις συλλογικές δράσεις Χαράλαμπος

Δουλάκης

Πρόεδρος Ένωσης Καταστηματαρχών Σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Νίκαιας, Κορυδαλλού & Πέριξ Η Ένωση Καταστηματαρχών Σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Νίκαιας, Κορυδαλλού & Πέριξ ιδρύθηκε το 1977 στη Νίκαια Αττικής με σκοπό τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου και με στόχο την καλύτερη επίλυση τους. Ο Πρόεδρος της ΕΝΚΑΣ, κ. Χαράλαμπος Δουλάκης απαντά στα ερωτήματα του περιοδικού PROFIL για την κρίση, το πρόγραμμα «εξοικονόμησης κατ’οίκον» και τους φορείς του κλάδου.

| Ο Πρόεδρος της ΕΝΚΑΣ κος Χαράλαμπος Δουλάκης.

*

Η σημερινή κατάσταση της αγοράς είναι απογοητευτική αλλά ως φορέας χρειαζόμαστε και ευτυχώς λαμβάνουμε ψήγματα ικανοποίησης από την αποτελεσματικότητά μας.

64 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Ομοσπονδία, φορείς και Σωματεία από όλη την Ελλάδα, υπάρχει ανταπόκριση και συνεργασία ή η κρίση έχει μειώσει το ενδιαφέρον για τη λύση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος; Η ΕΝΚΑΣ ιδρύθηκε πριν 35 χρόνια στη Νίκαια έχοντας ως σκοπό την ενασχόληση με τα προβλήματα του κλάδου και στόχο την επίλυσή τους, καλλιεργώντας ένα πνεύμα αλληλεγγύης και μια κουλτούρα συνεχούς ανάπτυξης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Προστατεύοντας πάντα το ήρεμο κλίμα στον κλάδο των κατασκευαστών, διατηρούμε εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που οφείλει να έχει ένας συνδικαλιστικός φορέας. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις συλλογικές δράσεις που σκοπό έχουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, εστιάζοντας στα φαινόμενα χειραγώγησης από όπου κι αν προέρχονται. Σήμερα η Ένωση της Νίκαιας αντιλαμβανόμενη πλήρως τις δύσκολες μέρες που περνάει ο τόπος μας, προσπαθεί να παράγει έργο προς όφελος των κατασκευαστών σ’ έναν κλάδο που έχει υπάρξει από τα πρώτα θύματα της οικονομικής κρίσης. Αρκετοί συνάδελφοί μας ταλαιπωρού-


νται ή ακόμη δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που έχει ως επακόλουθο την κάθετη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας. Συμμετέχουμε ως πρωτοβάθμιο Σωματείο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία θεωρώντας την επικοινωνία με τα μέλη μας και ολόκληρο τον κλάδο εξαιρετικά σημαντική. Μια επικοινωνία που πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αξιοπρέπεια. Συνεχίζουμε πάντα να πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη μας ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Προσδοκούμε μέσα από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση να επιτυγχάνουν οι συνάδελφοι βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Θέλουμε να διατηρήσουμε ένα κλίμα ψυχραιμίας στην αγορά όσο δύσκολη κι αν είναι η καθημερινότητα. Ως συνδικαλιστικός φορέας καταβάλουμε προσπάθειες για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κάθε τρόπο. Η σημερινή κατάσταση της αγοράς είναι απογοητευτική αλλά ως φορέας χρειαζόμαστε και ευτυχώς λαμβάνουμε ψήγματα ικανοποίησης από την αποτελεσματικότητά μας. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη με τις δυνάμεις της αδράνειας και της αδιαφορίας που θέλουν υστερόβουλα να χειραγωγήσουν την αγορά. Σήμερα περνώντας από αυτή τη στενωπό οφείλουμε να κοιτάζουμε το μέλλον. Πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» πιστεύετε ότι αυτή η πρωτοβουλία ενίσχυσε τον κλάδο; Από την αρχή της εξαγγελίας του προγράμματος χρειάστηκαν αρκετές διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να αποκτήσει την τελική του μορφή. Έχουμε ταλαιπωρηθεί ως κλάδος και εξακολουθούμε να ταλαιπωρούμεθα από τις καθυστερήσεις αποπληρωμής των δικαιούχων μετά και τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. Έχουμε στείλει μέσω της ομοσπονδίας μας (ΠΟΒΑΣ) σχετική επιστολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ. Αναμένουμε σύντομα (μετά τα σχετικά διαβήματα) αλλαγή στη συμπεριφορά των τραπεζών στο συγκεκριμένο θέμα.

*

Ασφαλώς οι κατασκευαστές θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψΗ τους τη νέα αγορά, όπως διαμορφώνεται και να προσαρμοσΤούν. Η αντικατάσταση κουφωμάτων αλλά και η απαίτηση του τελικού καταναλωτή για περισσότερη ασφάλεια είναι θέματα πρώτης γραμμής.

Αντικατάσταση, ανακαίνιση, ασφάλεια είναι οι μόνοι τομείς που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε κρατούν τον κλάδο. Ποια είναι η γνώμη σας; Τι κινήσεις θα πρέπει να γίνουν; Υπερβολική φορολόγηση, επώδυνα οικονομικά μέτρα δημιουργούν αδιέξοδα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δε θα ακολουθήσουμε όμως τον δρόμο των κραυγών με τη δογματική αντίληψη ότι πάντα φταίνε οι άλλοι και ποτέ εμείς. Ασφαλώς οι κατασκευαστές θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την νέα αγορά, όπως διαμορφώνεται και να προσαρμοστούν. Η αντικατάσταση κουφωμάτων αλλά και η απαίτηση του τελικού καταναλωτή για περισσότερη ασφάλεια είναι θέματα πρώτης γραμμής. Η ΕΝΚΑΣ ασχολείται με αυτά για αρκετό χρονικό διάστημα και παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα μέλη της. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας ημερίδας, η οποία θα περιλαμβάνει τέτοια σημαντικά θέματα και θα παρέχει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να κερδίσουν μερίδιο από τη σύγχρονη αγορά, εκμεταλλευόμενοι τις όποιες ευκαιρίες υπάρχουν αυτή τη χρονική περίοδο. ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

65


παρουσίασηπρογράμματος _presentation

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Τα πρώτα στοιχεία & οι εγκρίσεις αιτήσεων

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» συνεχίζεται μέχρι εξάντλησης των πόρων ανά περιφέρεια. Πλέον επιλέξιμες είναι κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί και μετά το 1989 και βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.100 €/τ.μ και μπορούν να υπαχθούν και μεμονωμένα διαμερίσματα χωρίς προϋποθέσεις, αρκεί η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις να είναι το 30 % του κτιρίου αναφοράς. Μάθετε για τα μέχρι στιγμής στοιχεία του προγράμματος και τις ενέργειες που έχουν γίνει όπως παρουσιάζονται από το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Τσαλέμης Δημήτρης Προϊστάμενος Μονάδας Β2 ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ-Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ο κτιριακός τομέας σήμερα Το 87%* των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν από το 1990, έτος ουσιαστικής εφαρμογής του Κανονισμού Θερμομόνωσης, δηλαδή 3.500.000 κτίρια είναι θερμικά απροστάτευτα, άρα ενεργοβόρα (κτίρια υψηλής κατανάλωσης ενέργειας). Υπάρχει τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Μόνο με τη θερμομόνωση των παλαιών κτιρίων εξοικονομείται ενέργεια κατά 42% (*Στατιστικά στοιχεία 2000) «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» αφορά στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή και την κοινωνική συνοχή. «Άμεσα Οφέλη για τον Πολίτη» • Άτοκα Δάνεια • Επιδότηση (35%-15%, Κατηγορία Α - Β) • Κάλυψη Κόστους Ενεργειακών Επιθεωρήσεων • Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ευθυγράμμιση με τις εθνικές πολικές Βασίζεται: • στην αξιοποίηση των Ενεργειακών Επιθεωρητών και • του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που προβλέπονται στο Ν.3661/2008 & την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ Ορθός προσδιορισμός: • Ενεργειακών αναγκών των κτιρίων • Παρεμβάσεων που οδηγούν στη μεγιστοποίηση εξοικονόμησης Ενέργειας.

66 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Προϋπολογισμός Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Εξοικονομώ κατ΄οίκον»: • Με προϋπολογισμό € 396 εκ., συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των ΠΕΠ και των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013 • Εξασφαλίζει ρευστότητα 1 δις € στην αγορά με τη συνεπένδυση κεφαλαίων των τραπεζών σε αναλογία 1:2 € 396 εκ.

€ 241 εκ. - Ταμείο Ανατροφοδοτούμενα Κεφάλαια € 155 εκ. - Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης

Ωφελούμενοι Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: • έχουν δικαίωμα κυριότητας σε επιλέξιμη κατοικία και • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών: Κατηγορία Ωφελούμενου A

B

Άγαμοι Ατομικό Εισόδημα (ΑΕ)

ΑΕ≤ 40.000€

40.000€ < ΑΕ ≤ 60.000€

Έγγαμοι Οικογενειακό Εισόδημα (ΟΕ)

ΟΕ≤ 60.000€

60.000€ < ΟΕ ≤ 80.000€

Κίνητρο

• Άτοκο δάνειο • 35% Επιχορήγηση Κεφαλαίου • Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων

• Άτοκο δάνειο • 15% Επιχορήγηση Κεφαλαίου • Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων

Επιλέξιμες Κατοικίες • μονοκατοικίες • πολυκατοικίες ως σύνολο κτιρίου και • μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ικανοποιούν τα κριτήρια: • Έχουν οικοδομική άδεια και μετά το 1989 • Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης ≤ 2.100 €/ τ.μ. • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ (ενεργοβόρα κτίρια).


Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης 1.Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 250 €/m2 1.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 280 €/m2 1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες: 75 €/m2 1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα: έως 2.500 € / ιδιοκτησία 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής 2.Α. Για δώμα: 40 €/m2 2.Β. Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή: 50€/m2 2.Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης 3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης i) για P<70 kW: 6.000 € ii) για 70< P<150 kW: 8.000 € iii) για P > 150 kW: 11.000 € 3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 € 3.Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία 3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 € 3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € / διαμέρισμα Τίθενται ανώτατα όρια κόστους ανά κατηγορία παρέμβασης Ανώτατος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ανά Ωφελούμενο 15.000€.

Διαδικασία Προγράμματος - Βήματα

Απλοποιήσεις - βελτιώσεις κατά την πορεία υλοποίησης Προγράμματος • Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρις εξάντλησης πόρων • Επιλέξιμα μεμονωμένα διαμερίσματα χωρίς ειδικότερες προϋποθέσεις (αυτονομία) • Για το δάνειο: Δυνατότητα επιλογής εγγυητή & ολικής ή μερικής αποπληρωμής • Για την οικοδομική άδεια: - Σε περίπτωση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή ανέγερσης πριν το 1955 προσκομίζεται άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ή τίτλος- βεβαίωση (Υ.Δ.) - Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, δυνατότητα προσκόμισης κατά την υπογραφή δανειακής σύμβασης - Αποδοχή της καταχωρημένης στο ΠΕΑ επιφάνειας της κατοικίας. • Στη βάση υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες: - Σήτες - Αποξηλώσεις - Επιχρίσματα - Κεραμοσκεπή • Η υλοποίηση των παρεμβάσεων απαλλάσσεται από έκδοση Οικοδομικής άδειας ή «Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας», με ελάχιστες εξαιρέσεις • Για τους προμηθευτές/ συνεργεία: Προκαταβολή & μείωση της διάρκειας υλοποίησης των παρεμβάσεων • Νέος Ενεργειακός Στόχος: - Αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία, ή εναλλακτικά - η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας > 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς (kWh/m2) Εξοικονόμηση: kWh/m2 πριν - kWh/m2 μετά. Ενεργειακοί Επιθεωρητές Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών: www.buildingcert.gr 5.400 επιθεωρητές (κατανομή ανά νομό).

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ • Συνεχής διαβούλευση με: - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.Α.Ε. - ETEAN - Τράπεζες - Φορείς της Αγοράς - Αρμόδιες Αρχές για τον κτιριακό τομέα • Πολυπλοκότητα του κτιριακού τομέα - Νομιμοποίηση κτιρίων (κυρίως πριν το 1955) - Υπερβάσεις δόμησης • Νέο-εισαχθέν θεσμικό πλαίσιο ενεργειακής κατάταξης κτιρίων. • Ανάγκη για δημιουργία σχήματος που να εξασφαλίζει την επιλεξιμότητα των Ευρωπαϊκών Πόρων και ταυτόχρονα να είναι απλό και ελκυστικό για τους πολίτες • Συνεχείς Τροποποιήσεις των Οδηγιών της αρμόδιας Επιτροπής (COCOF) για τη διαχείριση των Ταμείων • Επιλεξιμότητα συνδυασμού κινήτρων: Άτοκο δάνειο & Επιχορήγηση για την ίδια δαπάνη.

Ενέργειες Ενεργειακού Επιθεωρητή Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση • Διενεργείται πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα • Έκδοση 1ου ΠΕΑ • Συμπλήρωση Εντύπου «Πρότασης Παρεμβάσεων» με πρόταση / σύσταση που έχει ήδη συμπεριληφθεί στο ΠΕΑ Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση • Διενέργεια μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων • Έκδοση 2ου ΠΕΑ • Έλεγχος των πιστοποιητικών των υλικών και των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις Υ.Δ. προμηθευτών / αναδόχων και τα δελτία αποστολής. • Καταγραφή των παρεμβάσεων για αποπληρωμή του έργου. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν γίνονται αποδεκτά υλικά / συστήματα χωρίς πιστοποιητικά. profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

67


παρουσίασηπρογραμματος _presentation

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Τα πρώτα στοιχεία & οι εγκρίσεις αιτήσεων

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Ενέργειες αντιμετώπισης σφαλμάτων στα ΠΕΑ • Συνεχής ενημέρωση Επιθεωρητών με e-mails • Δυνατότητα ανάκλησης εσφαλμένων ΠΕΑ • Προσάρτημα ΠΕΑ για τη διόρθωση των συστάσεων ώστε να μην απαιτείται η ανάκληση και επανέκδοση του ΠΕΑ • Εξειδικευμένα e-mails σε Επιθεωρητές με περιγραφή Σφαλμάτων. Ανταπόκριση / Πορεία προγράμματος • Αιτήσεις προεγκρίσεων δανείων: 43.400 • Προέγκριση δανείων: περίπου στο 50% των αιτήσεων • Έχουν εκδοθεί 15.500 ΠΕΑ και εκκρεμούν 2.500 ΠΕΑ • Απόφαση Υπαγωγής για 7.300 αιτήσεις • Αριθμός Υπογεγραμμένων Δανειακών Συμβάσεων: 3.800 • Έχουν υλοποιηθεί 2.000 έργα και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα ΠΕΑ • Συνολικός αριθμός επικοινωνιών μέχρι 19.10.2011 86.000 τηλεφωνικές κλήσεις 1.200 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συνήθη σφάλματα στα ΠΕΑ • Πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή συνολική κατανάλωση • Μηδενική κατανάλωση για - ψύξη - ζεστό νερό χρήσης - θέρμανση • Μη καταγραφή συστάσεων • Ελάχιστη ή και μηδενική εξοικονόμηση ενέργειας.

Εικόνα για το Μείγμα των Παρεμβάσεων • Ποσοστά αιτήσεων που συμπεριλαμβάνουν στις επιλέξιμες παρεμβάσεις - αντικατάσταση κουφωμάτων 90% - τοποθέτηση θερμομόνωσης 50% - αναβάθμιιση συστήματος θέρμανσης και παροχή ΖΝΧ 66% • Ποσοστό επιλέξιμου Π/Υ ανά τύπο παρέμβασης.

Συνήθη σφάλματα στα ΠΕΑ Εσφαλμένη καταγραφή πρότασης για υπαγωγή στο πρόγραμμα

Εξοικονόμηση Ενέργειας • Βάσει των προτάσεων των ΠΕΑ η υλοποίηση των 7.300 έργων θα οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση 107 kWh/τ.μ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% της καταναλισκόμενης στις εν λόγω κατοικίες • Η συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει των ώριμων αιτήσεων που φτάνουν τις 12.000 θα είναι 200 εκ. kWh

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΑ

68 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

ΟΡΘΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΑ

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 210/97.97.400 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ για το πρόγραμμα http://exoikonomisi.ypeka.gr. ||


Ο δρόμος της Πράσινης Ενέργειας οδηγεί...

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

Η συνάντηση των ειδικών!

Για µεγάλη και δυναµική προβολή και επιτυχείς εµπορικές συµφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών

και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

• Η µεγαλύτερη διεθνής κλαδική έκθεση για τα Φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ στην Ελλάδα και την Ν.Α.Ευρώπη • Μεγάλη και δυναµική προβολή των εκθετών • Διεθνής τόπος συνάντησης των ειδικών για τις ΑΠΕ • Επιτυχηµένες επαγγελµατικές συµφωνίες για εκθέτες και επισκέπτες

Είσοδος METROPOLITAN EXPO ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:


Η κορυφαία Διεθνής Έκθεση στην Ελλάδα για τα Φωτοβολταϊκά & τις Α.Π.Ε.

• Το 2011 συµµετείχαν 250 εκθέτες, µε 65 διεθνείς συµµετοχές και την επισκέφθηκαν 22.000 επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI:

ΧΟΡΗΓΟI:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Tηλ.: + 30 210 61 41 164, + 30 210 61 41 223, Fax: + 30 210 80 24 267, e-mail: info@leaderexpo.gr, website: www.leaderexpo.gr


παρουσίασηεταιρείας _COMPANY presentation

SPAL

Δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευαστικές απαιτήσεις Κουφώματα που διακρίνονται για την αισθητική τους και για την κατασκευαστική τους τελειότητα. Προσεγμένα ως την τελευταία λεπτομέρεια δημιουργούν μια αίσθηση πολυτέλειας στο χώρο σας. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας SPAL, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του κουφώματος και σε συνδυασμό με το σχεδιασμό δημιουργούν ένα άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία SPAL, με πολυετή εμπειρία στο χώρο κατασκευής αλουμινίου, με νέο πνεύμα και σύγχρονες αντιλήψεις και με τη συνέπεια και την αξιοπιστία που τη διακρίνουν, έχει καταφέρει χάρη σε όλα τα παραπάνω να διαγράφει μια μοναδική τροχιά ανοδικής πορείας. Το 2000 με νέο ξεκίνημα, η εταιρεία ΑΦΟΙ Αλαφροπάτη - Π. Σπαθούλας Α. Ζήσιμος SPAL, δραστηριοποιείται στην κατασκευή προϊόντων αλουμινίου και PVC. Η νέα εταιρεία αποτελεί τη συνέχεια και την επέκταση της εταιρείας Π. Σπάθουλας - Α. Αλαφροπάτη Ο.Ε., η οποία έκανε τα πρώτα βήματά της στην Αγία Παρασκευή Λαμίας το έτος 1986 με ιδρυτές τους κ.κ. Π. Σπάθουλα και Α. Αλαφροπάτη.

Ποιότητα Οι υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων της, η αισθητική κατασκευής, είναι στοιχεία συνδεδεμένα με το προφίλ της εταιρείας. Η σημερινή δομή της αποτελεί υπόδειγμα οργάνωσης και συνέπειας. Η SPAL ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, δίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως είναι τα υαλοπετάσματα. Προϊόντα Η εταιρεία SPAL έχοντας ως γνώμονα τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις αλλά και τις απαιτήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει κουφώματα που διακρίνονται για τις υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητές τους, που καθορίζουν την ικανότητά τους να εμποδίζουν το πέρασμα του ζεστού ή κρύου αέρα μέσω των αρθρώσεών τους. Οι προδιαγραφές των προϊόντων της εταιρείας στηρίζονται στα απαραίτητα στοιχεία για τη θερμομόνωση αλλά και ηχομόνωση των κτιρίων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει. Τα κουφώματα διακρίνονται για την αισθητική τους και την κατασκευαστική τους τελειότητα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές ανάγκες όπου παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας στην απόδοση των κτιρίων. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Από τα ανοιγόμενα παράθυρα μέχρι τα συρόμενα βαρέως τύπου και τα αίθρια, τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου προσφέρουν τους μέγιστους συντελεστές θερμο-ηχομόνωσης σε συνδυασμό με αντιδιαρρηκτική προστασία. Με σημείο αναφοράς την κατασκευή τους και με έγκυρες πιστοποιήσεις, προσφέρουν παραδοσιακές ή μοντέρνες αρχιτεκτονικές λύσεις. Η μεγάλη γκάμα χρωμάτων δημιουργεί τον απόλυτο προσωπικό σας χώρο. Το ενεργειακό γυαλί low-e είναι ένα διάφανο γυαλί, το οποίο έχει επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων στη μία πλευρά. Αυτή η επίστρωση δεν επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού στον εξωτερικό χώρο και αντίστροφα. Με το planistar μπορείτε να διασφαλίσετε την ιδανική θερμοκρασία και το φωτισμό και τις 4 εποχές του χρόνου. Οι ιδιότητες ηλιακού ελέγχου που συνδυάζονται με την ενισχυμένη θερμομόνωση, κάνουν το planistar ιδανική λύση για άνεση και εξοικονόμηση όλο το χρόνο. ||

Οι υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων της SPAL, η αισθητική κατασκευής, είναι στοιχεία συνδεδεμένα με το προφίλ της εταιρείας.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & PVC www.spal.gr

72 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Εγκαταστάσεις Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στη Μαυρομαντήλα Λαμίας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 12.000τ.μ., στον ήδη υπάρχοντα χώρο και καλύπτουν πλέον 4.000 τ.μ. Η εταιρεία SPAL διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό που διακρίνεται για την τεχνογνωσία του. Αυτά τα δύο αποτελούν και τα ισχυρά σημεία της, τα οποία την καθιστούν ικανή να ανταπεξέλθει και στις πιο απαιτητικές κατασκευές.


Για On-line αγορές… eshop.karagianni.com Πάνελ Είδη κιγκαλερίας

Θωρακισμένες πόρτες Γκαραζόπορτες

Ρολλά Παραδοσιακά κάγκελα Σίτες Βιομηχανικά είδη Εργαλεία - Μηχανήματα Σκάλες Κλειδαριές ασφαλείας

Τοξωτά κουφώματα

Συστήματα αλουμινίου - σιδήρου

On-line πωλήσεις εξαρτημάτων αλουμινίου και σιδήρου! Τώρα με εύκολο και απλό τρόπο μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι χρειάζεστε μέσα από το νέο e-shop της εταιρείας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ στη διεύθυνση http://eshop.karagianni.com.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΙΤΕΣ 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλ.: 210/28.26.131 - 28.30.464, Fax: 210/2833090 e-mail: info@karagianni.com

www.karagianni.com


παρουσίασηπροïόντων _PRODUCTS presentation

IDECO

Pietta

ΣΗτα pieTta & σΗτα plisse... ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Με σταθερή βάση της την ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής της που αποδίδει άριστα κατασκευαστικά και τεχνικά προϊόντα, επιδιώκει συνεχώς βελτιώσεις και νέες λύσεις που διευκολύνουν όλους τους επαγγελματίες - πελάτες της. Η εταιρεία IDECO δραστηριοποιείται από το 1992 στο χώρο διαγράφοντας μια σημαντική πορεία σε αυτόν, γεγονός που την καθιστά ηγέτιδα δίνοντάς της τη δυνατότητα να εξαπλώνεται πλέον δυναμικά και σε νέες δραστηριότητες. Η εταιρεία IDECO κινείται σταθερά ανοδικά στον τομέα της παραγωγής  πιστοποιημένων και πατενταρισμένων αντικωνωπικών συστημάτων, όπως η σήτα Plisse, η σήτα Pietta και παραγωγής 6μετρης μπάρας, σε συνδυασμό με κιτ συναρμολόγησης καθώς και όλη την ποικιλία των  κλασικών σητών (κάθετη, οριζόντια, ανοιγόμενη, σταθερή, επάλληλη). Ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής Με σταθερή βάση της την ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής της που αποδίδει άριστα κατασκευαστικά και τεχνικά προϊόντα, επιδιώκει συνεχώς βελτιώσεις και νέες λύσεις που διευκολύνουν όλους τους επαγγελματίες πελάτες της, βάζοντας ως γνώμονα πάντα την εγγυημένη με προδιαγραφές ποιότητα, την υψηλή αισθητική, τις τάσεις της αγοράς και τη διατήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος άμεσης εξυπηρέτησης πελατών που διαθέτει. Εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της αναπτύσσεται, πρωτοπορεί και αναζητά να φέρει καινοτομίες στο χώρο. Εγκαταστάσεις Η εταιρεία στις αρχές του 2008 μεταφέρθηκε σε νέες σύγχρονες και τεχνολογικά άρτιες, αυτοματοποιημένες, ιδιόκτητες στεγασμένες εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ. σε έναν εύκολα προσβάσιμο χώρο 24000 τ.μ. στον κόμβο της Κουλούρας Ημαθίας, στο 10ο χλμ της Εθνικής Οδού Βέροιας - Θεσσαλονίκης, επί της Εγνατίας. Η εταιρεία IDECO έχει την πιο σύγχρονη αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη και όλα της τα προϊόντα διαθέτουν CE από έγκυρα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργικότητας των προϊόντων της, η εταιρεία παρουσιάζει αντικωνωπικά συστήματα (σήτα plisse - σήτα pietta με πανί plisse και σήτα screen με σύστημα καδένας - ίσιο πανί).

ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - PANEL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ www.ideco.gr

74 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Μονόφυλλη pietta σήτα Max πλάτος: 2000 mm Max ύψος: 2600 mm Δίφυλλη pietta σήτα Max πλάτος: 3000 mm Max ύψος: 2600 mm (ανοίγει ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές)

kit piettas Διατίθενται kit piettas Μοντέλο 100 Μοντέλο 130 Μοντέλο 160 Μοντέλο 190

Υψηλής αντοχής πανί Το πανί έχει τη μορφή πλισέ και δεν παρουσιάζει φθορές στη συχνή καθημερινή του χρήση. Είναι το μοναδικό plisse πανί της αγοράς που δεν κόβεται στις άκρες του όταν εκτίθεται στον ήλιο και δεν αποσυντίθεται από την υγρασία. Πρόσθετα η ενίσχυση με κορδόνι μεγάλης αντοχής στην κοπή του, προστατεύει απεριόριστα τη σήτα από τις καταστροφές που προκαλούνται από τον αέρα και την καθημερινή χρήση. Το πανί διατίθεται σε μαύρο και γκρι χρώμα. Εγγύηση καλής λειτουργίας Η μοναδική σήτα pietta με εγγύηση 1 χρόνου καλής λειτουργίας. Χωρίς ελατήρια επαναφοράς Η λειτουργία της δε βασίζεται στο μηχανισμό επαναφοράς, αλλά κλείνει και ανοίγει εύκολα ακόμα και από παιδιά και ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Εύκολη χρήση Δίνει τη δυνατότητα επιλογής της σήτας σε οποιοδήποτε σημείο εμείς επιθυμούμε. Αέρας - Θάλασσα - Φύση Χαρείτε το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων με τις εντομοαπωθητικές σήτες pietta IDECO. Ειδικά κατασκευασμένες για μπαλκονόπορτες (οριζόντια κίνηση). Ένα προϊόν σύγχρονης αισθητικής και τεχνολογίας ανθεκτικό, χωρίς ενοχλητικά ελατήρια επαναφοράς.


Plisse Ειδικά κατασκευασμένες για μπαλκονόπορτες (οριζόντια κίνηση). Ένα προϊόν σύγχρονης αισθητικής και τεχνολογίας ανθεκτικό, χωρίς ενοχλητικά ελατήρια επαναφοράς, με μηχανισμό ερπύστριας χωρίς κάτω οδηγό για ανοίγματα έως 6m. Η μοναδική και παγκοσμίως πατενταρισμένη τεχνολογία scorpion tail προσφέρει στην πλισέ σήτα ελεύθερη διέλευση και τον εύκολο καθαρισμό του δαπέδου.

Εύκολη χρήση Δίνει τη δυνατότητα επιλογής της σήτας σε οποιοδήποτε σημείο εμείς επιθυμούμε.

Χωρίς ελατήρια επαναφοράς Η λειτουργία της δε βασίζεται στο μηχανισμό επαναφοράς, αλλά κλείνει και ανοίγει εύκολα ακόμα και από παιδιά και ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εύκολη αφαίρεση Με τη βοήθεια των ειδικών πλαστικών κουμπωμάτων αφαιρείται εύκολα, δίνοντας τη δυνατότητα καθαρισμού, αποθήκευσης αλλά και επανατοποθέτησης.

Υψηλής αντοχής πανί με ενίσχυση Kevlar Το πανί έχει τη μορφή πλισέ και δεν παρουσιάζει φθορές στη συχνή καθημερινή του χρήση. Είναι το μοναδικό plisse πανί της αγοράς που δεν κόβεται στις άκρες του όταν εκτίθεται στον ήλιο και δεν αποσυντίθεται από την υγρασία. Πρόσθετα η ενίσχυση με κορδόνι μεγάλης αντοχής στην κοπή του, προστατεύει απεριόριστα τη σήτα από τις καταστροφές που προκαλούνται από τον αέρα και την καθημερινή χρήση. Το πανί διατίθεται σε μαύρο και γκρι χρώμα.

Η μοναδική με εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνων. Με μηχανισμό ερπύστριας scorpiontail. Διατίθεται σε: Μονόφυλλη plisse σήτα Max πλάτος: 1900 mm Ύψος: 2600 mm Δύο παγκόσμιες πρωτιές ο λεπτότερος οδηγός ολίσθησης με ύψος 3 mm το μεγαλύτερο άνοιγμα κάλυψης 6,00 m κάνουν την πλισέ σήτα IDECO ιδανική για χρήση σε κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και κάθε επαγγελματικό χώρο.

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

75


παρουσίασηπροïόντων _PRODUCTS presentation

IDECO

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Η εταιρεία IDECO διατηρώντας την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της, παρουσιάσει και άλλα αντικωνωπικά συστήματα προσπαθώντας να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες της.

• Έχει τη δυνατότητα να προμηθεύει kit πιέτας (kit pietta) συναρμολογημένες και έτοιμες για τοποθέτηση σε τυποποιημένες διαστάσεις. Η τοποθέτηση απαιτεί μόνο, κόψιμο της σήτας στο επιθυμητό ύψος. Ανοιγόμενες σήτες, με αυτόματη επαναφορά και κλείσιμο με μαγνήτη. Κατασκευασμένες από προφίλ αλουμινίου. Είναι ιδανικές για εξώπορτες και μπαλκονόπορτες. Συναρμολογούνται με μεταλλικές γωνίες σύνδεσης για κοπές 45 μοιρών. Διατίθεται με ειδικό «πηχάκι», κουμπωτό προφίλ αλουμινίου με σκοπό το τέτνωμα του πανιού. Το πανί είναι από soft fiberglass που δεν σαπίζει και δεν καίγεται.

• Δυνατότητα εφαρμογής σε όλους τους τύπους κουφωμάτων, νεόδμητων και αναπαλαιωμένων κτιρίων, πόρτων, παραθύρων και μπαλκονόπορτων αλουμινίου. Η οριζόντια σήτα ελατηρίου είναι ένα εξαιρετικό προϊόν για μπαλκονόπορτες μπορεί να καλύψει μεγάλα ανοίγματα με μονόφυλλο και δίφυλλο πλάγιο ρολό προσφέροντας λειτουργία, αντοχή, κομψότητα. Διαθέτει ελατήριο επαναφοράς , προσφέροντας μεγάλη ευκολία στην καθημερινή χρήση. Προσφέρεται η οριζόντια σήτα και με αναδιπλούμενο οδηγό που ευνοεί τον εύκολο καθαρισμό του δαπέδου και τη διέλευση χωρίς την ενοχλητική παρουσία του κάτω οδηγού.

• Ιδανικό σύστημα για την κατασκευή σταθερών σητών για παράθυρα, όπου η εξωτερική πρόσβαση δεν είναι απαραίτητη. Κατασκευάζεται από ειδικό κράμα αλουμινίου, ενώ η σύνδεση των προφίλ γίνεται με πλαστικές γωνίες και ταυ από πολυαμίδιο σε μεγαλύτερα ανοίγματα. Παρέχεται δυνατότητα βαφής του σε ποικιλία χρωμάτων RAL, RAL MAT, ειδικά, απομίμησης ξύλου. Δέχεται πανί σήτας από άκαυστο υαλόνημα (fiberglass) ή εναλλακτικά πανί σήτας αλουμινίου για εξαιρετική αντοχή στην ανεμοπίεση.

Η κάθετη σήτα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν για μπαλκονόπορτες. Μπορεί να καλύψει μεγάλα ανοίγματα έως 3 μέτρα πλάτους λόγω του ενισχυμένου άξονα (με πολλαπλές νευρώσεις) περιτυλίγματος πανιού. Διατίθεται και με φρένο επαναφοράς της σήτας. Το πανί είναι αρίστης ποιότητας fiberglass. ||

76 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


παρουσίασηεταιρείας _COMPANY presentation

APERTO ALUMINIUM GROUP Με σωστές λύσεις για κάθε εφαρμογή H εταιρεία APERTO διαθέτει μεγάλη γκάμα ποιοτικών εξαρτημάτων, καγκέλων και άλλων προϊόντων σχετικών με το χώρο. Όλα τα προϊόντα που διαθέτει ελέγχονται για την άριστη λειτουργία τους και εγγυώνται ένα άριστο και αισθητικά τέλειο αποτέλεσμα.

H εμπορική εταιρεία APERTO ALUMINIUM GROUP αποτελεί μια νέα, ποιοτική και ολοκληρωμένη πρόταση στο χώρο του αλουμινίου. Βασικά προϊόντα της είναι εξαρτήματα και κάγκελα αλουμινίου. Η ευελιξία της βέβαια, της επιτρέπει και την εμπορία δεκάδων άλλων προϊόντων σχετικών με το χώρο. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται πάνω σε 4 βασικούς άξονες κι ένα στόχο. Άριστη επιλογή αξιόπιστων συνεργατών που εμπλουτίζουν τον κατάλογό της με επίσης αξιόπιστα, ποιοτικά και προσιτά προϊόντα για τους πελάτες της. Σωστές προτάσεις και λύσεις βασιζόμενη στην τεχνογνωσία, εμπειρία και διαρκή ενημέρωση των στελεχών που απαρτίζουν την εταιρεία.

Άμεση και ουσιαστική εξυπηρέτηση έχοντας μια ομάδα που άσχετα με τη θέση που κατέχει στην εταιρεία, έχει ως βασική γραμμή την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη με τον καλύτερο και αμεσότερο τρόπο. Αξιοποίηση προτάσεων - συμβουλών διότι ο καλύτερος σύμβουλος είναι ο ίδιος ο πελάτης και πιστεύει ότι όλες οι προσαρμογές της θα πρέπει να βασίζονται σε αξιολογημένες προτάσεις των πελατών της. Ακολουθώντας πιστά αυτούς τους 4 άξονες αποσκοπεί να εισέλθει δυναμικά στο χώρο και το όνομά της να είναι συνυφασμένο με την ποιότητα των προϊόντων, τις σωστές λύσεις για κάθε εφαρμογή, την εξυπηρέτηση και την αξιοποίηση κάθε πρότασης με μοναδικό στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της και κατά συνέπεια τη μόνιμη και μακροχρόνια συνεργασία. ||

ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ INOX www.aperto.gr

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

77


παρουσίασηπροϊόντων _PRODUCTS presentation

PALDOOR

SERIES 1000

Πόρτες που προσδίδουν ιδιαίτερη εμφάνιση ποιότητα & αντοχή Η εταιρεία PALDOOR δραστηριοποιείται με βασικό αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση παραδοσιακών πορτών ασφαλείας, θωρακισμένων πορτών με επένδυση αλουμινίου και ξύλου καθώς και εσωτερικών πορτών. Επίσης η εταιρεία είναι σε θέση να δημιουργήσει και ειδικές κατασκευές που αφορούν πόρτες κυρίας εισόδου.

Τα προϊόντα της εταιρείας PALDOOR διατίθενται σε ποικιλία σχεδίων και χρωματισμών (RAL, ειδικά χρώματα, απομιμήσεις ξύλου), ενώ η πληθώρα επιλογών που παρέχουν ξεχωρίζει για την ποιότητα, το σχεδιασμό και την ασφάλεια. Οι πόρτες της PALDOOR κατασκευασμένες με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παρέχουν απόλυτη ασφάλεια και αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανθεκτικές στη φθορά που επιφέρει το πέρασμα του χρόνου. Η επιμονή στο σχεδιασμό και την ποιότητα είναι ευδιάκριτη τόσο στη συνολική εμφάνιση των πορτών που παράγει η PALDOOR, όσο και στις λεπτομέρειες στα διακοσμητικά τους μέρη.

www.paldoor.gr

78 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Παραδοσιακές πόρτες ασφαλείας Οι παραδοσιακές πόρτες ασφαλείας είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, για να εξασφαλίσουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο χωρίς να χρειάζονται συντήρηση. Τα διακοσμητικά τους στοιχεία από χυτό αλουμίνιο προσδίδουν ιδιαίτερη εμφάνιση που τις κάνει να ξεχωρίζουν και να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις κοινές πόρτες. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής θερμοδιακοπής 16mm για μέγιστη θερμική αντίσταση. Η μέθοδος αυτή εκμηδενίζει τη μετάδοση της θερμότητας προς τον εσωτερικό χώρο και αντίστροφα την απώλεια της θερμότητας προς τον εξωτερικό χώρο. Υπάρχει επίσης δυνατότητα εφαρμογής ανοιγοανακλινόμενου παραθύρου για αυξημένη λειτουργικότητα και παραδοσιακό ύφος. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: - πόρτες με κανονική ψυχρή σειρά - πόρτες με θερμοδιακοπή. Κατασκευάζονται σε 3 τύπους: μονόφυλλη - μονόφυλλη με πλαϊνό ανοιγόμενο - δίφυλλη, σε μεγάλη ποικιλία χρωματισμών καθώς και σε απομιμήσεις ξύλου. Η σειρά 1000 διατηρεί τα πιο υψηλά standards προδιαγραφών σε ποιότητα υλικών, κατασκευής και ασφάλειας. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • Φύλλο αλουμινίου 1,4 mm • Τζάμια TRIPLEX με ασφάλειες αλουμινίου • Περιμετρικό κλείδωμα 15 σημείων με 11 κινητά και 4 σταθερά έμβολα • Κύλινδρος υψηλής ασφάλειας ANTI DRILL με 5 μικρά κλειδιά • Ασφάλεια κυλίνδρου με εξαιρετικής σκληρότητας ατσάλι • Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης • Ενσωματωμένο κατωκάσι αλουμινίου • Πανοραμικό μάτι 180 μοιρών στις πόρτες χωρίς τζάμι • Λάστιχο στεγάνωσης E.P.D.M. περιμετρικά σε κάσα και φύλλο πόρτας • Θερμοηχομονωτικό υλικό εσωτερικά υψηλής πυκνότητας για άριστη ηχομόνωση και θερμομόνωση • Μεντεσέδες βαρέως τύπου • Εύκολη και άμεση αντικατάσταση τζαμιών με το σύστημα CLIP-LOCK • Δυνατότητα επιλογής Θερμοδιακοπής 16mm • Δυνατότητα επιλογής ανοιγοανακλινόμενου παραθύρου

SERIES 1000

SERIES 1000


SP 3000 SERIES

SP 3000 SERIES

SP 3000 SERIES Θωρακισμένες πόρτες με επένδυση αλουμινίου Οι θωρακισμένες πόρτες με επένδυση αλουμινίου, διαθέτουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που τις κάνει να ξεχωρίζουν τόσο για την τεχνολογική αρτιότητα όσο και για το σχεδιασμό τους. Κατασκευασμένες από χάλυβα ειδικής σκληρότητας με διακοσμητικές επενδύσεις αλουμινίου εξωτερικά σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωματισμών καθώς και σε απομιμήσεις ξύλου. Διαστάσεις πόρτας: Πλάτος από 85cm έως 105cm Ύψος από 205cm έως 220cm Ειδικές διαστάσεις: Πλάτος άνω 105cm έως μέγιστο 110cm Ύψος άνω 220cm έως μέγιστο 232cm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • Διπλή θωράκιση από γαλβανισμένη λαμαρίνα ειδικής σκληρότητας • Περιμετρικό κλείδωμα 15 σημείων με 11 κινητά και 4 σταθερά έμβολα

SP 6000 SERIES • Κύλινδρος υψηλής ασφάλειας ANTI-DRILL με 5 μικρά κλειδιά • Ασφάλεια κυλίνδρου με εξαιρετικής σκληρότητας ατσάλι • Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης • Ενσωματωμένο κατωκάσι αλουμινίου • Πανοραμικό μάτι 180 μοιρών • Λάστιχο στεγάνωσης E.P.D.M. περιμετρικά σε κάσα και φύλλο πόρτας • Θερμοηχομονωτικό υλικό εσωτερικά υψηλής πυκνότητας για άριστη ηχομόνωση και θερμομόνωση • Μεντεσέδες βαρέως τύπου

SP 6000 SERIES Θωρακισμένες πόρτες με επένδυση αλουμινίου πάχος φύλλου αλουμινίου 1,5mm

Si 3000 SERIES Θωρακισμένες πόρτες με διακοσμητικά inox ||

Si 3000 SERIES profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

79


παρουσίασησυστημάτων _SYSTEMS presentation

ALUMINCO

ΝΕΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AL570 DYNAMIC

Υψηλές επιδόσεις για απαιτητικές κατασκευές

Το AL570 DYNAMIC είναι ευέλικτο ανοιγοανακλινόμενο θερμομονωτικό σύστημα με κορυφαία επίπεδα θερμομόνωσης. Παρέχει απόλυτη στεγανότητα από νερό και αέρα, υψηλές επιδόσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ένα άψογο και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η ALUMINCO στοχεύοντας στην άριστη ικανοποίηση των απαιτήσεων του κατασκευαστή αλουμινίου σχεδίασε και ανέπτυξε το θερμομονωτικό σύστημα AL570 DYNAMIC για ανοιγοανακλινόμενα θερμομονωτικά κουφώματα που εντάσσεται στα προτεινόμενα ενεργειακά κουφώματα της κατηγορίας ALUMINCO CLIMA. Η σειρά προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων για αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες (ψύχος, καύσωνας) χάρη στα δύο διαστάσεων πολυαμίδια και στο αυξημένο πάχος των προφίλ τους που ενδείκνυνται για κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων. Το θερμομονωτικό σύστημα AL570 της ALUMINCO συνδυάζει αποτελεσματικά την λειτουργικότητα με την μοντέρνα αισθητική, δίνοντας περισσότερες λύσεις με τα 2 διαφορετικά σχέδια με 34mm ή 24 mm πολυαμίδιο. Είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα υψηλών επιδόσεων για απαιτητικές κατασκευές που προσφέρει την απόλυτη ασφάλεια του περιμετρικού κλειδώματος. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία προφίλ που καλύπτει πολλαπλές αρχιτεκτονικές εφαρμογές και δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών κατασκευαστικών λύσεων. Είναι σχεδιασμένο βάσει πλεονεκτημάτων που το καθιστούν ανταγωνιστικό, ανθεκτικό, ασφαλές, εύκολο στην κατασκευή και ευαίσθητο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η μέγιστη ασφάλεια πολλαπλών κλειδωμάτων, η υψηλή θερμομόνωση και ευελιξία κατασκευών εγγυώνται άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα.

Πλεονεκτήματα συστήματος Ευέλικτο ανοιγοανακλινόμενο θερμομονωτικό σύστημα με κορυφαία επίπεδα θερμομόνωσης. • Απόλυτη στεγανότητα από νερό και αέρα • Υψηλές επιδόσεις θερμομόνωσης και ηχομόνωσης • Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας • Πανίσχυρη συνδεσμολογία με προφίλ που εξασφαλίζουν τη διαχρονική και ομαλή λειτουργία των κουφωμάτων • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ www.aluminco.com

80 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


Η μέγιστη ασφάλεια πολλαπλών κλειδωμάτων, η υψηλή θερμομόνωση και ευελιξία κατασκευών εγγυώνται άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ AL570 DYNAMIC PLUS ΜΕ 34mm ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ AL570 DYNAMIC ΜΕ 24mm ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

• Ειδικό πολυθάλαμο κεντρικό ελαστικό που βοηθάει στην βέλτιστη στεγανοποίηση της κατασκευής, αποτρέποντας τη θερμική μετατόπιση • Περιορισμένος αριθμός προφίλ, καλύπτοντας όλες τις κατασκευές • Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού κλειδώματος/ανάκλισης σε περιμετρικό σύστημα • Δυνατότητα χρήσης τριπλού υαλοπίνακα έως 52mm • Τρία επίπεδα στεγάνωσης • Ενσωματωμένο λάστιχο στο αρμοκάλυπτρο περιμετρικά της κάσας το οποίο εξασφαλίζει την σφράγιση αλλά και την μόνωση του κασώματος από την τοιχοποιία • Δυνατότητα κατασκευής με πηχάκια κοπής 90ο αλλά και κουμπωτά για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα εσωτερικά του κουφώματος • Δυνατότητα θωράκισης προφίλ με χρήση φύλλων χάλυβα εσωτερικά του κουφώματος, για ενισχυμένη αντιδιαρρηκτική προστασία (WK3).

• Ειδικό πολυθάλαμο κεντρικό ελαστικό που βοηθάει στην βέλτιστη στεγανοποίηση της κατασκευής, αποτρέποντας τη θερμική μετατόπιση • Περιορισμένος αριθμός προφίλ, καλύπτοντας όλες τις κατασκευές • Τρία επίπεδα στεγάνωσης • Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού κλειδώματος/ανάκλισης σε περιμετρικό σύστημα και σε CAMERA EUROPEA • Δυνατότητα χρήσης διπλού υαλοπίνακα έως 42mm • Ενσωματωμένο λάστιχο στο αρμοκάλυπτρο περιμετρικά της κάσας το οποίο εξασφαλίζει την σφράγιση αλλά και την μόνωση του κασώματος από την τοιχοποιία • Δυνατότητα κατασκευής με πηχάκια κοπής 90ο αλλά και κουμπωτά για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα εσωτερικά του κουφώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πλάτος φύλλου 95mm Πλάτος κάσας 94mm Πολυαμίδια γερμανικής προέλευσης 34mm.

| AL 570 DYNAMIC PLUS ME 34mm ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ

50 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πλάτος φύλλου 85mm Πλάτος κάσας 84mm Πολυαμίδια γερμανικής προέλευσης 24mm. ||

| AL 570 DYNAMIC PLUS ME 24mm ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

81


άρθρο _ARTICLE

ΣΕΦ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Οι στρεβλώσεις του Τέλους ΑΠΕ & η συκοφάντηση των φωτοβολταϊκών Η ονομασία του «Τέλους ΑΠΕ» υπονοεί πως πρόκειται για μια δαπάνη, την οποία υφίσταται ο κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ενισχυθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Ωστόσο, το σημερινό σύστημα υπολογισμού του Τέλους ΑΠΕ είναι στρεβλό και άδικο για τους καταναλωτές.

Αποκρύβει τα πραγματικά κόστη της ηλεκτροπαραγωγής, ευνοεί τις συμβατικές ρυπογόνες μονάδες, αποφέρει κέρδη στους προμηθευτές σε βάρος των καταναλωτών, και συκοφαντεί, εν τέλει, χωρίς λόγο τις ΑΠΕ και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά. Αυτό είναι το συμπέρασμα σχετικής μελέτης του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ). Το ειδικό Τέλος ΑΠΕ πληρώνεται από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας επιπλέον των λοιπών χρεώσεων, ώστε να ισοσκελίσει τα έσοδα και τις δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το Τέλος ΑΠΕ, όπως υπολογίζεται σήμερα: • Το μείγμα τεχνολογιών ΑΠΕ στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο • Τα τιμολόγια ΑΠΕ (ταρίφες) που καθορίζει το ΥΠΕΚΑ για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ • Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το κόστος καυσίμου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (όσο μεγαλύτερη η ΟΤΣ και το κόστος καυσίμου, τόσο μικρότερο το Τέλος ΑΠΕ).

Ο τρόπος αυτός υπολογισμού, δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και στρεβλώσεις. Με τον τρόπο που γίνεται σήμερα ο υπολογισμός του Τέλους ΑΠΕ, στην ουσία ευνοούνται οι προμηθευτές ενέργειας (πρωτίστως δηλαδή η ΔΕΗ) και επιβαρύνεται αναίτια ο καταναλωτής. Συγκεκριμένα: • Η ΟΤΣ δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί δεν περιλαμβάνει το κόστος πρόσβασης στο λιγνίτη και το κόστος της χρήσης των υδάτων από τη ΔΕΗ στα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Οι εθνικοί αυτοί πόροι καταναλώνονται δωρεάν από τη ΔΕΗ. • Η ΟΤΣ δεν υπολογίζεται σωστά, γιατί δεν περιλαμβάνει το κόστος των ρύπων των θερμικών μονάδων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, ούτε και το κόστος των Αποδεικτικών Διαθέσιμης Ισχύος (ΑΔΙ), με τα οποία επιδοτούνται άμεσα οι μονάδες αυτές. • Οι καταναλωτές πληρώνουν δυο φορές για τον ίδιο σκοπό, μόνο που ένα μέρος το καρπώνεται τελικά ο προμηθευτής, δηλαδή η ΔΕΗ, και όχι οι ΑΠΕ. Η είσοδος περισσότερων ΑΠΕ στο σύστημα, «αποβάλλει» τις ακριβές ρυπογόνες θερμικές μονάδες και ρίχνει την ΟΤΣ, δηλαδή το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, η οποία, ωστόσο, εξακολουθεί να την πουλάει ακριβά στον τελικό καταναλωτή, παρότι την αγόρασε φθηνότερα. Είναι σαφές ότι απαιτούνται δραστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το τέλος ΑΠΕ, ώστε να αντιπροσωπεύει το πραγματικό ύψος των ενισχύσεων που αποδίδονται στις ΑΠΕ και όχι να συμπεριλαμβάνει άσχετες προς τις ΑΠΕ ενισχύσεις (ρυπογόνων μονάδων ή της κερδοφορίας των προμηθευτών). Μόνο έτσι θα καταστεί δυνατό να εκτιμηθεί το πραγματικό ύψος των ενισχύσεων που απαιτούνται για την προώθηση των ΑΠΕ, ώστε, και να επιτύχουμε τους εθνικούς στόχους και να πάψουν να συκοφαντούνται αδίκως οι ΑΠΕ και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά. Επισημαίνουμε ότι, η επίτευξη της πρώτης φάσης του στόχου για τις ΑΠΕ ως το 2014, συνεπάγεται, πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους και της βελτίωσης ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας,

82 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


Όσο περισσότερα, λοιπόν, επενδύουμε στα φωτοβολταϊκά, τόσο καλύτερα για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

τη δημιουργία 12.450 θέσεων πλήρους απασχόλησης στις ΑΠΕ και, συνυπολογίζοντας και τις έμμεσες θέσεις εργασίας σε ευρύτερους τομείς της οικονομίας, συνολικά 26.235 θέσεων εργασίας, σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής ύφεσης. Τη μερίδα του λέοντος στις νέες αυτές θέσεις εργασίας προσφέρουν σήμερα τα φωτοβολταϊκά, αφού στον κύκλο παραγωγής, εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησής τους δραστηριοποιείται ήδη πλήθος επιχειρήσεων. Υπολογίζεται ότι, για κάθε ευρώ που επενδύουμε στα φωτοβολταϊκά, η κοινωνία παίρνει πίσω τουλάχιστον 1,15 ευρώ (έχοντας οφέλη από αποφυγή δημιουργίας νέων συμβατικών υποδομών, από αποφυγή κόστους ρύπανσης, από δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κ.λπ). Όσο περισσότερα λοιπόν επενδύουμε στα φωτοβολταϊκά, τόσο καλύτερα για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Για αυτό το λόγο, ο ΣΕΦ εμμένει στο αίτημά του να αυξηθεί ο εθνικός στόχος για τα φωτοβολταϊκά έως το 2020. Ήδη μια πρόσφατη υπερσυντηρητική μελέτη της ΔΕΗ έχει δείξει ότι τα υφιστάμενα δίκτυα επαρκούν για την άμεση σύνδεση 5.500 MW φωτοβολταϊκών, διαψεύδοντας όσους ισχυρίζονται ότι για την παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων ηλιακής ενέργειας απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές δικτύων. Μαζί, λοιπόν με τα 10.000 MW του προγράμματος ΗΛΙΟΣ, η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στην ηλιόλουστη χώρα μας μπορεί να ξεπεράσει το 2020 τα 15.000 MW, όση δηλαδή ήταν στη Γερμανία ένα χρόνο πριν! Μήπως όμως ακόμη και οι συντηρητικοί εθνικοί στόχοι για το 2020 θέτουν σε κίνδυνο, μέσω του Τέλους ΑΠΕ τη βιωσιμότητα του ΔΕΣΜΗΕ; Μήπως για να αποφευχθεί η “οικονομική κατάρρευση” του ΔΕΣΜΗΕ πρέπει να μειωθούν οι ταρίφες για τα φωτοβολταϊκά; Το σύνηθες “αφελές” επιχείρημα είναι πως οι υψηλές ταρίφες των φωτοβολταϊκών επιβαρύνουν υπέρμετρα το τέλος ΑΠΕ, δηλαδή τους καταναλωτές. Το επιχείρημα αυτό δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα, όπως εξηγήθηκε πριν και όπως δείχνει και το παρακάτω διάγραμμα για τα ποσά που δόθηκαν μέσω των εγγυημένων τιμών στις ΑΠΕ το 2010. Όταν μάλιστα συγκρίνει κανείς τα ποσά αυτά με τα χρήματα που δόθηκαν για να επιδοτηθούν τα ορυκτά καύσιμα μέσω των Αποδεικτικών Διαθέσιμης Ισχύος (ΑΔΙ) ή η ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο στα νησιά (όπου κατά μέσο όρο το κόστος παραγωγής είναι διπλάσιο από την τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας), τότε βλέπει ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς και πού ξοδεύονται τα χρήματα των καταναλωτών.

Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι ξέρει να παίρνει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της μείωσης των εγγυημένων τιμών πώλησης, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Πριν από δύο περίπου έτη, αξιολογώντας την επίδραση της μείωσης του κόστους εξοπλισμού, ο ΣΕΦ ζήτησε από την Πολιτεία να εξαιρεθούν τα φωτοβολταϊκά από την επιδότηση του αναπτυξιακού νόμου, ενέργεια η οποία ισοδυναμούσε, κατά τους υπολογισμούς της ίδιας της Πολιτείας, με μείωση της ταρίφας κατά 20%! Αν πρέπει να εξεταστεί εκ νέου η προσαρμογή των εγγυημένων τιμών, για τα έργα που θα υλοποιηθούν μελλοντικά, είναι γιατί έχει μειωθεί το κόστος των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, και όχι γιατί ένα στρεβλό σύστημα υπολογισμού του τέλους ΑΠΕ απειλεί το ΔΕΣΜΗΕ. Εξάλλου, μια εύλογη αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών, που λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους κόστους ενός έργου, δε δημιουργεί προβλήματα στην αγορά (χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας). Αντίθετα, η δραστική και αλόγιστη περικοπή των εγγυημένων τιμών σε διάφορες κατηγορίες (π.χ. Τσεχία) ή/και η επιβολή πλαφόν (π.χ. Ισπανία), οδηγούν τμήματα της αγοράς σε κατάρρευση, με άμεση συνέπεια την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ήδη, με τις μειωμένες ταρίφες που ισχύουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, πολλά έργα κινούνται συχνά στα όρια της βιωσιμότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες δανεισμού στην Ελλάδα (περιορισμένη ρευστότητα των τραπεζών, υψηλότερα επιτόκια και μικρότερη διάρκεια δανεισμού), την υψηλή φορολογία, τα επενδυτικά ρίσκα και τους μεγάλους και συχνά απρόβλεπτους χρόνους ωρίμανσης των έργων, αντιλαμβάνεται εύκολα κάθε καλοπροαίρετος συνομιλητής, ότι η οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να γίνει χωρίς σπουδή, αλλά με περίσσεια προσοχή, ώστε να μη θιγεί μια ακμάζουσα αγορά που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η χρηματοπιστωτική στενότητα είναι άλλωστε και ο σημαντικότερος λόγος που η Ελλάδα έχει, και θα αποφύγει και στο μέλλον, μια υπερθέρμανση της αγοράς φωτοβολταϊκών, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, και όχι μια δραστική μείωση της ταρίφας. Επειδή, όπως δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου, σύντομα θα ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών, ο ΣΕΦ πιστεύει ότι, οι όποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν δύο πράγματα: τη βιωσιμότητα της αγοράς και των επενδύσεων και τη λελογισμένη επιβάρυνση των καταναλωτών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ανασχεδιαστεί άρδην ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ΑΠΕ και να προστατευθεί η φιλοσοφία και «αρχιτεκτονική» του Ν.3851/2010, του ισχύοντος δηλαδή νόμου για τις ΑΠΕ, που προβλέπει εξαμηνιαία απομείωση των εγγυημένων τιμών για τους νεοεισερχόμενους στα φωτοβολταϊκά. Σε κάθε περίπτωση επίσης, δε συζητάμε για αναδρομικές μειώσεις των εγγυημένων τιμών ή άλλου είδους ανορθόδοξες παρεμβάσεις σε υφιστάμενα έργα. Περισσότερες πληροφορίες για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ στο site www.profilnet.gr ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

83


παρουσίασηπροϊόντων _PRODUCTS presentation

METALLO ROLL

Η εγγύηση στην ποιότητα

Με πολυετή παρουσία στο χώρο η εταιρεία METALLO ROLL με ποιοτικές και αξιόπιστες προτάσεις παρέχει λύσεις για κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση. H εταιρεία METALLO ROLL ιδρύθηκε το 1995 ως εμπορικό κατάστημα αλουμινίου. Το 2002 επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην παραγωγή ολοκληρωμένου συστήματος ρολού - γκαραζόπορτας και πλέον διαγράφει μια ξεχωριστή πορεία, τόσο στο χώρο του εμπορίου αλουμινίου και παραγωγής ρολού όσο και στον επίσης ανταγωνιστικό χώρο του εμπορίου εξαρτημάτων, διεκδικώντας επάξια και αυτό το κομμάτι της αγοράς, με κύριο γνώμονα πάντα το συμφέρον και την πλήρη κάλυψη των συνεργατών της. Στις ιδιόκτητες κτιριακές της εγκαταστάσεις τόσο στο Κορωπί, όσο και στον Άγιο Δημήτριο, με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα, σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο υπαλληλικό προσωπικό της, η εταιρεία είναι έτοιμη να εξυπηρετεί άμεσα και έγκαιρα τους συνεργάτες της. Παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης ISO για τη νέα παραγωγική μονάδα στη Ριτσώνα, στην οποία θα μεταφερθεί η υπάρχουσα παραγωγή ρολού, υποστηρίζοντας έτσι το νέο εμπορικό της κατάστημα, το οποίο θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή (Αττική, Βοιωτία, Εύβοια). Το Φεβρουάριο του 2010 και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα της παράγονται βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων για την έκδοση του πιστοποιητικού CE. Οι «άξονες» επάνω στους οποίους κινείται η εταιρεία είναι η εγγύηση στην ποιότητα και η απόλυτη εξυπηρέτηση των συνεργατών της. Κορυφαίας ποιότητας, ανθεκτικότητας και αισθητικής, τα ρολά και εξαρτήματα που θα βρείτε στην εταιρεία, αλλά και οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται, υπόσχονται να ικανοποιήσουν και τους πλέον απαιτητικούς.

www.metalloroll.gr

84 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Συστήματα αλουμινίου Η METALLO ROLL στα πλαίσια της εμπορικής δραστηριότητάς της προσφέρει όλες τις σειρές αλουμινίου του Ομίλου ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ. Όντας ο μεγαλύτερος εμπορικός αντιπρόσωπός της, διαθέτει σε stock όλες τις σειρές του Ομίλου (100,200,300, Plus 45.56.65, Ecoline, Groupal, Astra - κατά αποκλειστικότητα). Προσφέρει έτσι ολοκληρωμένες, ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις σε όλους τους τύπους συστημάτων αλουμινίου (ανοιγόμενο, συρόμενο, επάλληλο). Σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της αγοράς διαθέτει λύσεις σε θερμομονωτικά κουφώματα προσφέροντας και τα νέα προϊόντα του Ομίλου, τις σειρές 350inox και 2300 ανασυρόμενο. Ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις σε χωρίσματα επαγγελματικών χώρων, πτυσσόμενες κατασκευές καθώς και υαλοπετάσματα του ομίλου GUTMANN.


Ρολά

Εξαρτήματα

Η METALLO ROLL με πολυετή παρουσία στο χώρο της κατασκευής ρολού διαθέτει τόσο την τεχνογνωσία όσο και μεγάλη ποικιλία υλικών άριστης ποιότητας για να μπορεί να κατασκευάσει ρολά που να καλύπτουν την κάθε ανάγκη. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με CE και ακολουθεί πιστά τις προδιαγραφές κατασκευής ρολού που ορίζουν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Διαθέτει: Ρολά αλουμινίου, ρολά πολυουρεθάνης, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.

Η εταιρεία σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις στο εξάρτημα για τις σειρές ALOYSYSTEM, EUROPA, ALUMIL καθώς και για όλες τις γνωστές σειρές αλουμινίου. Παράλληλα διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε αναλώσιμα υλικά, εξαρτήματα σιδήρου, εργαλεία κ.λπ.

Τα ρολά λειτουργούν με τρεις τρόπους με ιμάντα, με μανιβέλα και με ηλεκτρικό μηχανισμό. Με το πάτημα ενός κουμπιού, εγκατεστημένο στον τοίχο ή με τηλεχειριστήριο από απόσταση, μπορεί να ανέβει και να κατέβει ένα ή και περισσότερα ρολά, προσφέροντας πρακτικότητα εκτός από άνεση και ασφάλεια. Η επιπλέον χρήση μοτέρ με μανιβέλα, εξυπηρετεί στην περίπτωση διακοπής ρεύματος (Ιδανικό και για γκαραζόπορτα). Η ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, δίνει τη δυνατότητα κάλυψης οποιουδήποτε επιθυμητού ανοίγματος. Πολύ μεγαλύτερα ανοίγματα μπορούν να καλυφθούν με περισσότερα ρολά τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Άλλα προϊόντα Η METALLO ROLL σε συνεργασία με τις πιο επώνυμες εταιρείες του χώρου προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο των αντικωνωπικών συστημάτων, των πάνελ, των θωρακισμένων πορτών, των πτυσσόμενων πορτών ασφαλείας, των πέργκολων και καγκέλων. Αξιόπιστες προτάσεις για σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο και όχι μόνο. Τέλος, η εταιρεία παρέχει καθημερινό service και τεχνική υποστήριξη σε ό,τι πρόβλημα και αν παρουσιαστεί. Βρίσκεται δίπλα στους συνεργάτες τηγς καθημερινά με ενισχυμένο τμήμα πωλήσεων και ο ενισχυμένος στόλος της εξασφαλίζει καθημερινές παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα. ||

Διαθέτει επίσης: • Κουτιά με υποδοχή για αρμοκάλυπτρο διαφόρων διαστάσεων. Διακρίνονται σε επικαθήμενα ίσια, επικαθήμενα πομπέ, εξωτερικά οβάλ, εξωτερικά ίσια και κουτιά θερμοδιακοπής σε διάφορες διαστάσεις. • Φυλλαράκια αλουμινίου και πολυουρεθάνης για οικιακά ρολά και για γκαραζόπορτες. • Μοτέρ-Μηχανισμούς επώνυμων εταιρειών και οδηγούς.

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

85


παρουσίασησυστημάτων _SYSTEMS presentation

ALUMINCO

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΓΚΕΛΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι διαρκείς προσπάθειες της ALUMINCO για τελειοποίηση του σχεδιασμού και ποιότητας, με την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή καινοτομικών προϊόντων, έτσι ώστε να συμπίπτουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση της κυρίαρχης θέσης της εταιρείας στον τομέα χυτού αλουμινίου που αναγνωρίζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ανάμεσα στα προϊόντα που η εταιρεία διαθέτει στην αγορά είναι και τα συστήματα καγκέλων και εξωτερικού χώρου.

Παραδοσιακά ΚΑΓΚΕΛΑ Τα κάγκελα ALUMINCO διατίθενται σε πολύ μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια και είναι κατασκευασμένα από μακράς διάρκειας κράμα αλουμινίου και προφίλ με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Συνοδεύονται από πληθώρα εξαρτημάτων, προσφέροντας λύσεις για πολλαπλές κατασκευές, με ιδιαίτερη ευκολία στην τοποθέτηση καθώς και με μέγιστη προστασία κατά της διάβρωσης, πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς και ινστιτούτα. Τα συστήματα καγκέλων ALUMINCO έχουν πολλαπλές εφαρμογές, όπως σε μπαλκόνια, φράχτες, εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες και διακρίνονται για την αντοχή τους στο χρόνο χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση, καθώς έχουν υποστεί τη διαδικασία της επιφανειακής επεξεργασίας για παραθαλάσσια κλάση (seaside class).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ www.aluminco.com

86 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


F50-Tύπου ΙΝΟΧ Το σύστημα F50 INOX στηρίζεται σε μια απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη: σε ένα σωληνωτό σύστημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που δένεται με ένα χαρακτηριστικό περίτεχνο τρόπο και δημιουργεί ένα αέρινο, υψηλής αισθητικής σύνολο. Τα μεταλλικά στοιχεία του μπορούν εύκολα να συνδυαστούν, με τζάμι ή πολυκαρμπονικό φύλλο προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες σχεδιαστικών εφαρμογών. Οι εφαρμογές του συστήματος F50 INOX είναι πάρα πολλές και προσφέρουν μοναδικές λύσεις στις σύγχρονες κατασκευές, όπως:

• Κάγκελα μπαλκονιών, αποδεικνύοντας ιδιαίτερη αντοχή στις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες. Κάγκελα εσωτερικής σκάλας, προσδίδοντας μια αίσθηση υψηλής αισθητικής στο εσωτερικό σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. • Κάγκελα εξωτερικής σκάλας, κατάλληλα για μοντέρνες κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια. • Κάγκελα για σκάλες δημόσιων χώρων ιδιαίτερα χρηστικά στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε άλλου είδους χώρους όπως πισίνες ξενοδοχείων, σπιτιών κ.λπ. για μπαλκόνια και σκάλες.

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

87


παρουσίασησυστημάτων _SYSTEMS presentation

ALUMINCO

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΓΚΕΛΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΦΡΑΧΤΕΣ Οι καλαίσθητοι φράχτες αλουμινίου διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον προσεγμένο σχεδιασμό τους. Περιβάλλουν την αυλή του σπιτιού σας με τον πιο όμορφο τρόπο και την προστατεύουν από τους «ανεπιθύμητους» επισκέπτες. Διατίθενται σε πολλά σχέδια και χρωματισμούς, πάντα με την εγγύηση της ALUMINCO. ||

ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ Οι αυλόπορτες είναι προϊόντα που προσφέρουν λύσεις για κάθε τύπο κατασκευής και διατίθενται σε πολλά σχέδια και ακόμη περισσότερους συνδυασμούς, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο των παραδοσιακών όσο και των μοντέρνων αρχιτεκτονικά κτιρίων. Κατασκευάζονται με εξαρτήματα από αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι, για μέγιστη προστασία από τη διάβρωση. Βάφονται ηλεκτροστατικά με ειδική επεξεργασία seaside class για προστασία από την αρμύρα και διατίθενται σε μεγάλη χρωματική ποικιλία σε αποχρώσεις από RAL, RAFAELLO & ΜΑΤ, καθώς και ειδικά χρώματα & αποχρώσεις σε απομίμηση ξύλου. Εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής, μεγάλη αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και φυσικά δε χρειάζονται συντήρηση.

88 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


οινωνία

| έντυπα & εκδό

σει

ς | υπ η

ρε

σί

ες δι

αδ ικ τύ

συ

πολ

ση

&

άνω

ου

οργ

ν

υμέ

εδ ρί

&

ψηφιακές εκτυπώ σ ε ι ς & σα | sta

ων

ημε

ρίδε ς | image ho lder s

n

ds |

| ε τ

αι ρ

ar k

ή

m

ικ

et

αρ

i

ng

χι

τε

κτ

ονι

κή

εσιακά περίπ & εκθ τερ

α

ετα

επικ κή ιρι

Ταξιδι στη Φαντασία... με όχημα την τεχνολογία!

> Προμάχων 8 & Πετμεζά, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Αθήνα Τ: 210/80.56.800 (6 γραμμές), F: 210/8056806 Ε: contact@profilmedia.gr www.profilmedia.gr


αρχιτεκτονικόθέμα _ARCHITECTURAL ISSUE

Empire State Building ΗΠΑ: Ο ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ έκλεισε τα 80 Ο διασημότερος ουρανοξύστης στον κόσμο, ύψους 443,2 μέτρων και στιλ Art Deco, χτίστηκε σε 410 ημέρες! Το Empire State Building, το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης, συμπλήρωσε τα 80 του χρόνια και αποτελεί έναν από τους διασημότερους ουρανοξύστες στον κόσμο, καθώς κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες ανεβαίνουν στην οροφή του προκειμένου να θαυμάσουν από το Big Apple την καταπληκτική θέα που προσφέρει. «Σε αυτή τη σημαντική επέτειο, το Empire State Building γιορτάζει 80 χρόνια ως ένα διεθνές σύμβολο καινοτομίας και εφευρετικότητας», τόνισε σε δήλωσή του ο ιδιοκτήτης, Anthony Malkin. Το κτίριο, που σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, είναι «το πιο διάσημο κτίριο γραφείων στον κόσμο» γιόρτασε την 1 Μαΐου 2011 την συμπλήρωση της όγδοης δεκαετίας της ζωής του. Όπως και την 1 Μάη του 1931, που ο τότε Πρόεδρος των Η.Π.Α. Herbert Hoover πατώντας ένα κουμπί από την Ουάσιγκτον άνοιξε τις πόρτες του εγκαινιάζοντας επίσημα τον υπέροχο αυτό ουρανοξύστη! Το κτίριο 443,2 μέτρων (συμπεριλαμβανομένου και του αλεξικέραυνου), που έγινε το καταφύγιο του «Κινγκ Κονγκ» κατασκευάστηκε σε μόλις 410 ημέρες! Στη μεγάλη ύφεση ο ρυθμός της κατασκευής ήταν τεσσεράμισι όροφοι ανά εβδομάδα, με επτά εκατομμύρια ώρες εργασίας και 40 εκατομμύρια δολάρια που έφθασε η τότε επένδυση. Το Empire State αναγνωρίζεται ως η διεθνής εικόνα της οικονομικής ανάπτυξης του περασμένου αιώνα, αλλά και ο μεγαλύτερος αγοραστής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη Νέα Υόρκη.

Επισήμως έχει φιλοξενήσει πάνω από 230 γάμους και για περισσότερες από τρεις δεκαετίες προγραμματίζει ή πραγματοποιεί ακόμη κι έναν αγώνα αναρρίχησης στις σκάλες μέχρι το 1576ο σκαλοπάτι και προσελκύει κάθε χρόνο επαγγελματίες αθλητές από όλο τον κόσμο. «Μετά από μια διαδικασία εκσυγχρονισμού που απαιτούσε μια σειρά από επαναστατικές ανακαινίσεις», εξήγησε ο Malkin, το κτίριο προσφέρει μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους ενοίκους του και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών του. Για την ανακαίνιση αυτού του μεγαθήριου των 5,663 κυβικών μέτρων γρανίτη και ασβεστόλιθου, 10 εκατομμυρίων τούβλων, περίπου 7.000 παραθύρων και 730 τόνων αλουμινίου και Ανοξείδωτου χάλυβα, δαπανήθηκαν 550 εκατομμύρια δολάρια, αλλά τώρα το κτίριο εξοικονομεί μόνο για δαπάνες που σχετίζονται με την ενέργεια ετησίως 4,4 εκατομμύρια δολάρια. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου σχεδόν πριν από δέκα χρόνια και την καταστροφή των Δίδυμων Πύργων και το κλείσιμο εμβληματικών τουριστικών χώρων όπως το Chrysler Building ή το Άγαλμα της Ελευθερίας στο οποίο μπορεί τώρα να ανέβει ένας περιορισμένος αριθμός επισκεπτών, το Empire State είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη στην πόλη για να δει κάποιος τη Νέα Υόρκη από ψηλά. Από το παρατηρητήριο του κτιρίου στην καρδιά του Μανχάταν, που είναι ανοιχτό όλες τις μέρες του χρόνου, όταν ο ουρανός είναι καθαρός η ορατότητα φτάνει μέχρι και τα 80 μίλια, και από εκεί ο επισκέπτης μπορεί να δει μέχρι πέντε πολιτείες: Κονέκτικατ, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσεϋ, Νέα Υόρκη και Πενσυλβάνια. ||

90 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


αρχιτεκτονικόθέμα _ARCHITECTURAL ISSUE

ΚΙΝΑ H Όπερα της Guangzhou από την αρχιτέκτονα Zaha Hadid Η Όπερα της Guangzhou σχεδιάστηκε από την αρχιτέκτονα Zaha Hadid, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας. Αυτό το εντυπωσιακό οικοδόμημα, στεγάζει ένα 1.800 θέσεων θέατρο και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 400 θέσεων, αίθουσες πρόβας και την είσοδο. Είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να μοιάζει με δύο χαλίκια στην όχθη του ποταμού Pearl. Η τελετή των εγκαινίων αυτού του εντυπωσιακού κτιρίου έγινε στα μέσα Μαρτίου με εκπροσώπους από διάφορες χώρες του κόσμου. Όπως τα χαλίκια σε ένα ρεύμα έτσι και η Guangzhou Όπερα βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με την τοποθεσία δίπλα στο ποτάμι. Η όπερα είναι στην καρδιά της πολιτιστικής ανάπτυξης του Guangzhou. Με ένα μοναδικό design οι δύο δίδυμοι ογκόλιθοι ενισχύουν την πόλη με το άνοιγμά τους στον ποταμό Pearl, ενοποιώντας τα παρακείμενα παραδοσιακά κτίρια με τους πανύψηλους πύργους διεθνών χρηματοοικονομικών εταιρειών. Το 1800 θέσεων αμφιθέατρο της Όπερας είναι εξοπλισμένο με την τελευταία ακουστική τεχνολογία όπως και η μικρότερη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 400 θέσεων. Ο σχεδιασμός εξελίχθηκε από τις έννοιες του φυσικού τοπίου και τη συναρπαστική αλληλεπίδραση μεταξύ αρχιτεκτονικής και της φύσης, σύμπραξη με τις αρχές της διάβρωσης, της γεωλογίας και της τοπογραφίας. Ο σχεδιασμός της Guangzhou Όπερα έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από κοιλάδες ποταμών - και τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπονται από τη διάβρωση.

Η κύρια αίθουσα είναι γεμάτη με διαμορφωμένο πάνελ και κατασκευάζεται από υαλοενισχυμένο γύψο για να δημιουργήσει ένα δίπλωμα και μία επιφάνεια που «ρέει». Ένα εντυπωσιακό πολιτιστικό μέρος που πρέπει να το ανακαλύψετε… ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

91


αφιέρωμα | Επιμέλεια: Παρασκευή Καπλάνη

Στο «σταυροδρόμι τριών ηπείρων» Έρχεται βαρυχειμωνιά… στην οικοδομή Οι λιγότερες νέες άδειες και η υποχώρηση στα στεγαστικά δάνεια, προδιαγράφουν έναν κακό χειμώνα στην κατασκευαστική βιομηχανία της Κύπρου…

Κύπρος Η Κύπρος είναι το διαμάντι της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας τόπος με πανάρχαια ιστορία και πολιτισμό κι ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίμα. Η Κύπρος είχε την τύχη και την ατυχία μαζί να στέκεται στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων και για 6000 χρόνια να αποτελεί το αντικείμενο του πόθου για όλους εκείνους που ζηλεύουν την ομορφιά της.

Η Κύπρος έχει αναπτύξει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με σκοπό να προσελκύσει ξένες επιχειρήσεις να έχουν ως έδρα τους την Κύπρο για τις διεθνείς τους δραστηριότητες. Έχοντας άριστες σχέσεις με χώρες κλειδιά της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής κι έχοντας εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ζητήματα μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η Κύπρος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ευέλικτο Επιχειρηματικό Κέντρο της περιοχής. Το θεσμικό πλαίσιο για τις ξένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβάνει φορολογικά κίνητρα, την ελευθεροποίηση διακίνησης κεφαλαίου, τη βελτίωση των αεροσυγκοινωνιών, λιμανιών και τηλεπικοινωνιών και πολλά άλλα. Σήμερα, πολλές ξένες επιχειρήσεις της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας έχουν ως έδρα τους την Κύπρο για τις διεθνείς δραστηριότητές τους. Οικονομία Η κυπριακή οικονομία έχει υγιείς βάσεις και οι προοπτικές της χαρακτηρίζονται ως πολύ θετικές, γεγονός το οποίο ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο.

92 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας είναι: • Η γεωγραφική θέση της Κύπρου (σταυροδρόμι τριών ηπείρων) • Το μικρό της μέγεθος • Η ευελιξία της • Η οργανωτική της δομή • Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού • Το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Κυπρίων. Εμπόριο & Βιομηχανία Η Κύπρος, λόγω του μικρού μεγέθους της επιτόπιας αγοράς της, καθώς και της ανοικτής οικονομίας της, θεωρεί την πρόσβαση σε ξένες αγορές εξαιρετικά σημαντική. Το εμπόριο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας, προσφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Η πλήρης ένταξη της χώρας στην ΕΕ, το Μάιο του 2004 έδωσε περαιτέρω ώθηση στις εμπορικές συναλλαγές της, με αποτέλεσμα το 2004 να σημειωθεί αύξηση τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές.

Οι ανακοινώσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον αριθμό των οικοδομικών αδειών καταλήγουν με μια στερεότυπη φράση: «οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα». Το μήνυμα που στέλνουν τα στοιχεία του πρώτου εννιαμήνου του 2011 προδιαγράφουν μια μελλοντική περίοδο ισχνών επιδόσεων για την κυπριακή αγορά ακινήτων, καθώς εκδόθηκαν 5.751 νέες άδειες, από 6.635 το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2010. Παράλληλα σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων μειώθηκαν τον Αύγουστο στα 14,885 δισ. ευρώ από 14,975 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ένα στοιχείο που δείχνει με εύγλωττο τρόπο την απροθυμία των καταναλωτών να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου. (Πίνακας 1) Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων που θα κατασκευαστεί με τις νέες άδειες που εκδόθηκαν ανέρχεται σε 7.077 έναντι 11.173 οικιστικών μονάδων με τις άδειες που εκδόθηκαν το πρώτο εννιάμηνο του 2010. Η συνολική αξία των αδειών έφθασε 1.144.682 και το συνολικό εμβαδόν 1.288.698. Η Λευκωσία εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο εννιάμηνο του 2011 εκδόθηκαν 1.954 νέες άδειες από 2.200 το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Ακολουθεί η Λεμεσός (1.511 το 2011 έναντι 1.974 το 2010), ενώ η Πάφος χαρακτηρίζεται από σταθερότητα (εκδόθηκαν 1.037 νέες άδειες από 1.051 το 2010). Στη Λάρνακα εκδόθηκαν 948 νέες άδειες στο εννιάμηνο (από 1.071 το αντίστοιχο διάστημα του 2010) και στην Αμμόχωστο 301 έναντι 339. (Πίνακας 2)


Η μειωμένη ζήτηση, ο ανταγωνισμός από άλλες κυπριακές εργοληπτικές εταιρείες, η οικονομική κρίση καθώς και τα προβλήματα ρευστότητας και δανειοδότησης αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα της κυπριακής κατασκευαστικής βιομηχανίας. Η σκληρή πραγματικότητα για έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της κυπριακής οικονομίας αποτυπώνεται στο Δείκτη Πορείας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ο οποίος κινείται σε χαμηλά επίπεδα. «Αυτή η εικόνα ισχύει πλέον για όλες τις επαρχίες, με τη Λάρνακα και Αμμόχωστο να παρουσιάζουν, και σε αυτό το τρίμηνο, τα χαμηλότερα αρνητικά πρόσημα, αλλά και τη Λευκωσία να επιδεινώνεται σημαντικά», τονίζεται στα συμπεράσματα της τελευταίας έκδοσης του δείκτη. (Πίνακας 3) Η απασχόληση Ιδιαίτερα αρνητικά είναι και τα μηνύματα που έρχονται από το μέτωπο της απασχόλησης στον κλάδο, με την ανεργία να παρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο κλάδος των κατασκευαστών «παράγει» το 20% της ανεργίας. Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2011 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 6.101 πρόσωπα ή κατά 29,3%, σε σύγκριση με το 2010, που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.535 ανέργων) και των κατασκευών (αύξηση 1.227). Κάποια πιθανά θετικά μηνύματα φαίνονται μέσα από

Την 1η Μαΐου 2004 μόνο η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία της Κύπρου προσχώρησε στην ΕΕ και μόνο οι Κύπριοι που έχουν Κυπριακό διαβατήριο έχουν τη θέση ενός ευρωπαίου πολίτη. τους επιμέρους δείκτες που αφορούν τη ζήτηση. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Αγορών - Οικοδόμησης βρίσκεται στο 4,6% σε σύγκριση με τα χαμηλότερά του επίπεδα που ήταν της τάξης του 2%-3%.Επίσης ο Δείκτης Ανακαίνισης (εντός των επόμενων 12 μηνών) ανεβαίνει στο 9,6% και φθάνει σε επίπεδα καλύτερων εποχών για την κατασκευαστική βιομηχανία, όπως σχολιάζει η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. Ωστόσο η στροφή στην ανακαίνιση υφιστάμενων κατοικιών φανερώνει τη διάθεση των νοικοκυριών να μην αλλάξουν κατοικία. Υποσχέσεις για μέτρα Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, βλέπουν διάθεση για αγορές, αρκεί να δοθούν κίνητρα κι ένα τέτοιο κίνητρο αποτελεί η μείωση του ΦΠΑ. Στο μεταξύ και η κυβέρνηση υπόσχεται τη λήψη μέτρων για τη στήριξη του κλάδου.Ο υπουργός Οικονομικών, Κίκης Καζαμίας, σε χαιρετισμό του κατά την έναρξη του 7ου Συνεδρίου Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών ανέλαβε προσωπική δέσμευση για την ολοκλήρωση σε σύντομο χρονικό διάστημα μελέτης, η οποία θα αξιολογεί τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας στο σύνολό της, για όλα τα στάδια δηλαδή της απόκτησης, της χρήσης και της εκποίησής της.

Ειδικότερα, θα αξιολογηθούν όλες οι φορολογίες και ανάλογα με τα συμπεράσματα θα υπάρξουν διορθώσεις. Επιπρόσθετα θα επιδιωχθεί η επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης μεγάλων έργων. Σήμερα μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς ότι ο τομέας των ακινήτων βρίσκεται σε περίοδο κρίσης μεν αλλά και αναγκαίας διόρθωσης. Ως εκ τούτου ο σκοπός του εξορθολογισμού της οικονομικής πολιτικής δεν θα πρέπει να είναι η επαναφορά των επιπέδων της ζήτησης που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο αυτή του 2007-2008, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν εξωπραγματικό, αλλά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα (υψηλότερα των υφιστάμενων), όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Σύγκριση της πιο πρόσφατης περιόδου του 2011 με την αντίστοιχη του 2010 - Πίνακας 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Κώδικας CC 1996

Κατηγορία έργου

11 Οικιστικά κτίρια 111 Μονοκατοικίες 112 Κτίρια με δύο ή περισσότερες κατοικίες

Αριθμός

Εμβαδόν (μ2)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αξία (€000’ς)

Αριθμός οικιστικών μονάδων

Αριθμός

Εμβαδόν (μ2)

Αξία (€000’ς)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Αριθμός οικιστικών μονάδων

Αριθμός

Εμβαδόν (μ2)

Αξία (€000’ς)

465

158,679

138,983

932

4,079

1,288,698

1,144,682

7,077

4,882

1,914,471

1,634,810

385

88,028

78,934

329

3,249

733,474

668,977

2,920

3,791

968,871

863,833

11,173 4,289

79

68,740

58,449

603

827

552,213

472,435

4,157

1,088

939,334

765,959

6,884

Διπλοκατοικίες

27

41,039

35,454

463

280

167,111

150,259

1,387

244

116,654

101,933

774

Οικιστικές πολυκατοικίες

41

11,977

10,112

94

454

293,547

242,123

2,249

719

603,229

484,385

4,773

Μικτές πολυκατοικίες

11

15,724

12,883

46

85

79,810

70,641

410

115

168,463

139,094

710

0

0

0

0

8

11,745

9,412

111

10

50,988

40,547

627

Συγκροτήματα εξοχικών διαμερισμάτων 113 Συλλογικές κατοικίες

1

1,911

1,600

3

3,011

3,270

3

6,266

5,018

12 Μη οικιστικά κτίρια

99

60,760

39,852

887

411,519

336,360

920

315,836

272,169 14,114

121 Ξενοδοχεία και παρόμοια κτίρια

12

1,161

1,788

125

23,464

33,324

116

8,987

Ξενοδοχεία

2

805

864

13

15,983

20,077

11

5,104

6,126

Τουριστικά διαμερίσματα και χωριά

0

0

0

18

1,938

5,207

13

1,104

2,039 5,949

Εστιατόρια, καφετέριες και μπυραρίες

9

76

424

92

5,263

7,340

92

2,779

Άλλα κτίρια διακοπών

1

280

500

2

280

700

0

0

0

7

12,018

9,921

86

122,093

104,746

95

106,525

93,342

123 Κτίρια χονδρικού και λιανικού εμπορίου

9

26,126

12,095

90

51,710

33,739

79

28,163

22,904

124 Κτίρια μεταφορών και επικοινωνιών

0

0

0

6

9,846

16,213

2

11,396

25,000

122 Κτίρια γραφείων

125 Βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες 126

Αριθμός οικιστικών μονάδων

Κτίρια για δημόσια θεάματα και ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς ή υγειονομικούς σκοπούς

127 Άλλα μη οικιστικά κτίρια

20

16,407

7,397

167

167,982

95,165

176

101,650

55,845

17

4,507

7,536

123

28,623

35,922

116

39,961

42,369

34

541

1,115

290

7,801

17,251

336

19,154

18,595

2 Έργα πολιτικού μηχανικού

26

53

3,678

260

4,384

22,032

294

17,783

37,948

3 Διαίρεση οικοπέδων

50

5,002

459

51,853

471

4 Κατασκευή δρόμων

8

314

66

5,298

68

ΣΥΝΟΛΟ

47,590 4,861

648

219,492

187,829

932

5,751

1,704,601

1,560,225

7,077

6,635

2,248,090

1,997,378

Μεγάλα έργα

44

125,170

93,695

551

496

913,984

746,800

3,343

731

1,255,980

1,027,036

11,173 6,383

Μικρά έργα

604

94,322

94,134

381

5,255

790,617

813,425

3,734

5,904

992,110

970,342

4,790

Σημ: Μεγάλα έργα είναι αυτά που έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο από 900 τ.μ. profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

93

>


αφιέρωμα

Στο «σταυροδρόμι τριών ηπείρων» Το μέγαρο πολιτισμού Το κτίριο θα περιλαμβάνει μεγάλη αίθουσα πολλαπλής χρήσης, χωρητικότητας 1.400 θέσεων, κατάλληλη για συναυλίες συμφωνικής μουσικής και παραστάσεις όπερας, μπαλέτου κ.λπ. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί και μια μικρότερη αίθουσα 500 θέσεων για μουσική δωματίου, χορό, διεθνή μουσική, κ.λπ. Το κόστος ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ. Αρχικός στόχος η ολοκλήρωση του έργου στις 30 Μαρτίου του 2012. Το κτίριο της νέας Βουλής Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το έργο έγινε το 1994, και ο κατ’ αρχήν προϋπολογισμός που έγινε το 1998 κοστολογούσε τη δαπάνη του έργου στα 26 περίπου εκατομμύρια λίρες, (περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ) που αναμένεται όμως να αυξηθεί κατά πολύ. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2011 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αρχικός στόχος η ολοκλήρωση του έργου το 2012.

Κύπρος Σημαντικά έργα Πολλά από τα μεγαλεπήβολα σχέδια ανάπτυξης του νησιού της Αφροδίτης έχουν μείνει στα χαρτιά παρόλο που έχουν γίνει εξαγγελίες για έναρξή τους.

Το έργο με το Κατάρ Το έργο θα γίνει σε χώρο στρατιωτικών γραφείων έκτασης 25.000 τ.μ. που θα περιλαμβάνει πολυτελέστατο ξενοδοχείο έξι αστέρων, διαμόρφωση επιχειρηματικών, εμπορικών και οικιστικών μονάδων, καθώς και ανέγερση διαμερισμάτων συνολικού κόστους μισού δις ευρώ. Αρχικός στόχος η ολοκλήρωση έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Το νέο αρχαιολογικό μουσείο Η πρώτη απόφαση για την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου της Κύπρου έγινε το 1990 και η κατεδάφιση των κτιρίων του παλαιού νοσοκομείου έχει ολοκληρωθεί. Στόχος ήταν ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός να τελειώσει εντός 2011 και να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής του. Τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί ανέρχονται στα 38 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου είναι ακόμα άγνωστη.

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Σύγκριση της πιο πρόσφατης περιόδου του 2011 με την αντίστοιχη του 2010 - Πίνακας 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΕΠΑΡΧΙΑ

Αριθμός

Εμβαδόν (μ2)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αξία (€000’ς)

Αριθμός οικιστικών μονάδων

Αριθμός

Εμβαδόν (μ2)

Αξία (€000’ς)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Αριθμός οικιστικών μονάδων

Αριθμός

Εμβαδόν (μ2)

Αξία (€000’ς)

Αριθμός οικιστικών μονάδων

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

232

105,246

80,208

252

1,954

634,395

547,755

2,219

2,200

822,463

701,640

3,296

Αστική

117

62,521

46,305

117

1,087

403,645

342,581

1,446

1,295

574,808

489,890

2,375

Αγροτική

115

42,725

33,903

135

867

230,750

205,174

773

905

247,655

211,750

921

38

9,712

8,664

56

301

115,498

109,533

504

339

145,366

124,637

876

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Αγροτική

38

9,712

8,664

56

301

115,498

109,533

504

339

145,366

124,637

876

ΛΑΡΝΑΚΑ

103

38,681

32,372

175

948

328,124

283,877

1,279

1,071

402,659

351,660

2,299

Αστική

65

22,040

18,011

39

503

198,544

155,160

634

536

197,323

167,608

1,027

Αγροτική

38

16,641

14,361

136

445

129,580

128,717

645

535

205,336

184,052

1,272

ΛΕΜΕΣΟΣ

170

31,585

34,258

112

1,511

373,363

373,720

1,628

1,974

579,270

557,460

2,877

Αστική

104

22,319

21,407

75

826

251,102

246,076

1,043

986

396,860

375,632

1,921

Αγροτική

66

9,266

12,851

37

685

122,261

127,644

585

988

182,410

181,828

956

ΠΑΦΟΣ

105

34,268

32,327

337

1,037

253,221

245,340

1,447

1,051

298,332

261,981

1,825

Αστική

47

26,040

23,407

309

451

137,306

121,676

901

433

142,131

121,891

857

Αγροτική

58

8,228

8,920

28

586

115,915

132,664

546

618

156,201

140,090

968 11,173

ΣΥΝΟΛΟ

648

219,492

187,829

932

5,751

1,704,601

1,560,225

7,077

6,635

2,248,090

1,997,378

Αστική

333

132,920

109,130

540

2,867

990,597

865,493

4,024

3,250

1,311,122

1,155,021

6,180

Αγροτική

315

86,572

78,699

392

2,884

714,004

694,732

3,053

3,385

936,968

842,357

4,993

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ στις κατασκευές

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ στις κατασκευές

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2011

ΚΤΙΡΙΑ Δείκτης

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ετήσια μεταβολή (%)

Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2011

ΚΤΙΡΙΑ Δείκτης

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ετήσια μεταβολή (%)

Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

1o Τρίμηνο

77.1

-15.4

115.7

21.0

84.8

-7.9

1o Τρίμηνο

114.4

-0.3

104.0

3.1

112.4

0.3

2o Τρίμηνο

83.5

-15.7

161.2

24.5

98.9

-5.8

2o Τρίμηνο

113.9

-0.6

105.0

3.4

112.1

0.1

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ κατασκευαστικών υλικών ΜΗΝΕΣ

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Έτος 2011

122.47

123.30

123.94

125.41

125.80

125.08

126.11

126.06

126.13

126.43

126.36

94 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


Το παλιό ΓΣΠ Η ανάπλαση του παλιού ΓΣΠ περιλαμβάνει την κατασκευή μεγάλης πλατείας χωρητικότητας 18.000 ατόμων και χώρου στάθμευσης περίπου 1.500 ΙΧ. Επίσης, θα κατασκευάζονταν χώροι φιλοξενίας καταστημάτων, εστιατορίων, χώροι αναψυχής, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Το κόστος ανέρχεται στα 92 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου είναι ακόμα άγνωστη. Μαρίνες Λάρνακας, Πάφου και Αγίας Νάπας Μαρίνα Λεμεσού Η μαρίνα θα είναι στα πρότυπα της γαλλικής μαρίνας Grimaud και θα περιλαμβάνει κατοικίες (βίλες και διαμερίσματα), καταστήματα και εστιατόρια. Το κόστος κατασκευής θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ και μαζί του θα αναπαλαιωθούν οι αποθήκες Τρακασόλ που θα μετατραπεί σε ναυτική σχολή και σε χώρο φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί πολυόροφος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων χωρητικότητας 700 θέσεων. Το έργο θα βοηθήσει τη Λεμεσό και την Κύπρο, τοποθετώντας την στο ναυτικό χάρτη σκαφών αναμένοντας να επιφέρει έσοδα και ανάπτυξη στην περιοχή. Η μαρίνα θα μπορεί να δεχτεί τα πρώτα σκάφη τον Οκτώβριο του 2012 και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το Μάιο του 2014. ||

H Kύπρος είναι µια µικρή χώρα µε µακραίωνη ιστορία και πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά. Eνδεικτικό είναι το γεγονός ότι η OYNEΣKO έχει περιλάβει τις αρχαιότητες της Πάφου, τη Xοιροκοιτία και τις εννιά βυζαντινές εκκλησίες του Tροόδου στον επίσηµο κατάλογό της για την Παγκόσµια Kληρονοµιά Πολιτιστικών και Φυσικών Θησαυρών.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ κατασκευαστικών υλικών 2011 - Πίνακας 3 Κώδικας Είδος

Μέσος ΌΡΟΣ

>

2011

2008

2009

2010

ΙΑΝ

ΦΕΒΡ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠΤ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

ορυκτά

119.42

124.02

127.42

129.15

129.31

130.58

133.97

134.46

134.48

134.37

134.33

134.46

134.55

134.71

2

προΪοντα ορυκτων

112.14

115.78

117.60

118.13

118.42

118.29

122.66

122.75

123.11

122.49

122.58

122.56

122.86

122.81

3

προΪοντα απο ξυλο, μονωτικά, χημικα & πλαστικα

114.19

116.69

117.35

115.93

116.50

116.50

117.27

117.44

118.07

118.25

118.25

118.40

118.56

118.81

1

4

μεταλλικα προΪοντα

138.72

115.44

121.96

127.71

128.52

128.86

127.68

128.61

129.01

129.66

129.39

129.50

130.17

129.69

5

ηλεκτρομηχανολογικα ειδη

117.88

114.34

116.90

120.65

124.38

126.98

126.91

126.91

126.51

126.51

126.51

126.51

126.51

126.45

ΣΥΝΟΛΟ

121.49

117.18

120.38

122.47

123.30

123.94

125.41

125.80

126.08

126.11

126.06

126.13

126.43

126.36

ΔΕΚ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ κατασκευαστικών υλικών 2011 Κώδικας Είδος 4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ προΪοντα

Μέσος ΌΡΟΣ

2011

2008

2009

2010

ΙΑΝ

ΦΕΒΡ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠΤ

ΟΚΤ

ΝΟΕΜ

138.72

115.44

121.96

127.71

128.52

128.86

127.68

128.61

129.01

129.66

129.39

129.50

130.17

129.69

41

Προϊοντα από σίδηρο & χάλυβα

141.33

105.37

113.64

121.53

121.60

122.14

120.45

121.92

121.81

122.83

122.41

122.41

123.46

122.71

41.01

Σίδηρος οικοδομής

163.91

98.09

116.73

133.81

134.42

134.13

131.21

131.21

133.26

132.96

132.96

132.97

134.72

134.43

41.02

143.09

149.44

149.39

149.39

149.39

149.39

149.39

149.39

149.39

149.39

149.39

149.39

149.39

149.39

112.47

111.43

112.09

113.01

110.05

112.69

110.80

112.63

109.15

113.77

112.06

112.06

114.89

112.34

41.04

Σιδερένια κάγκελα Στέγες/υπόστεγα & μεταλλικά μέρη τοποθέτησης γυψοσανίδας & τσιμεντοσανίδας Κατασκευαστικός χάλυβας

143.09

100.54

101.05

104.98

104.98

104.98

104.98

110.38

110.38

110.38

110.38

110.38

110.38

110.38

41.05

Σωλήνες από χάλυβα

118.97

97.61

105.30

106.31

114.43

114.43

114.43

114.43

114.43

114.43

114.43

114.43

107.02

107.02

41.06

Είδη υγιεινής & κουζίνας από ανοξείδωτο χάλυβα

108.47

111.78

106.52

99.30

103.06

103.06

103.06

103.06

100.37

100.37

100.37

100.37

100.37

100.37

42

Προϊοντα από αλουμίνιο & άλλα μέταλλα

134.10

133.24

136.68

138.65

140.74

140.74

140.45

140.45

141.74

141.74

141.74

142.04

142.04

142.04

41.03

42.01

Πόρτες & παράθυρα από αλουμίνιο

134.74

137.71

138.78

138.88

141.58

141.58

141.58

141.58

143.40

143.40

143.40

143.40

143.40

143.40

42.02

Κάγκελα & γρίλιες από αλουμίνιο

111.43

113.95

113.98

113.98

113.98

113.98

113.98

113.98

113.98

113.98

113.98

113.98

113.98

113.98

42.03

Κλειδαριές, μεντεσέδες & χερούλια

113.68

115.20

115.87

116.25

116.25

116.25

116.25

116.25

116.80

116.80

116.80

116.80

116.80

116.80

42.04

Χαλκοσωλήνες

225.09

167.94

212.12

243.13

248.04

248.04

243.13

243.13

243.13

243.13

243.13

248.09

248.09

248.09

ΔΕΚ

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

95


αφιέρωμα

Στο «σταυροδρόμι τριών ηπείρων»

WINDOWGALLERY Λεωφ. Κυριάκου Μάτσι 48A, Άγιοι Ομολογητές 1082 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 515 650, Fax: +357 22 516 664 e-mail: info@cypruswindowgallery.com www.cyprusupvc.com Α. Καραολιάς & Κο Λεωφ. Κυριάκου Μάτσι 7Α, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία Τηλ.: +357 22 437 826, 99 639 408, Fax: +357 22 438 073 e-mail: karaolias@spidernet.com.cy, info@karaolias.com http://www.karaolias.com Γ.ΤΡΙΚΚΗΣ & ΥΙΟΙ Γαλιλαίου 44, 3011 Λεμεσός Τηλ.: + 357 25 577 552 Fax: + 357 25 565 024 e-mail: info@trikkis.com.cy www.trikkis.com.cy

Κύπρος _Διέλαση Αλουμινίου MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES ΒΙΠΕ Λευκωσίας, 3603 Λευκωσία, PO Box: 50322 Τηλ.: +357 25 844 444, Fax: +357 25 393 671 e-mail: info@muskita.com.cy www.muskita.com.cy

_Κατασκευαστές αλουμινίου Νεοφύτου Γεώργιος & Υιοι Γ. Κουρσουμπά 4, Καϊμακλί, 1028 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 343 408, Fax: +357 22 349 182 e-mail: g.neofytou@cytanet.com.cy www.gneophytou.com ALPACO DOMICA Βουκουρεστίου 22, Στρόβολος, 2033 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 497 113, Fax: +357 22 498 838 e-mail: alpaco@alpacodomica.com Alutech Aluminium Limited Χριστόδουλου Μαζαράκη 24, ΒΙΠΕ, 8200 Πάφος Τηλ.: +357 26 913 551, Fax: +357 26 913 549 e-mail: alutech@cytanet.com.cy ARISTEIDOU & SCHIZAS Γρηγόρη Αυξεντίου 20, Πέγια, 8560, Πάφος Τηλ.: +357 26 621 245, Fax: +357 99 789 245 www.paphosaluminium.com

ΑΝΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Συνεργασίας 4, ΒΙΠΕ Ύψωνα, 3056 Κάτω Πολεμιδία Λεμεσός Τηλ.: +357 25 710 555 Fax: +357 25 724 051 e-mail: info@androsnicolaou.com http://www.androsnicolaou.com Βασιλείου Βάσος Αλουμίνια Υψηλάντη 5, ΒΙΠΕ, Λατσιά, 2234 Λευκωσία Τηλ: +357 22 485 847, 22 480 237, 99 678 109 Fax: +357 22 480 337 www.vasaluminium.com Petros shailis-aluminium design Μ. Μπότσαρη 55, ΒΙΠΕ, Καϊμακλί, Λευκωσία, P.O.Box: 29681 Τηλ: +357 99 382 707, 22 434 401, Fax: +357 22 349 505 e-mail: pshailis@netmail.com.cy www.shailis-aluminium.com ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD Γιάννη Κορόμια 21, Καϊμακλί P.O.Box: 29530, 1720 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 466 180, Fax: +357 22 432 154 e-mail: ceconomi@logos.cy.net www.economides-metal.com.cy ELEFTHERIOU E. & PH. Athienou ΒΙΠΕ, No. 8, 7600 Athienou Τηλ.: +357 24 522 012, 99 439 998, Fax: +357 24 523 450 e-mail: eleftheriou.aluminium.ltd@cytanet.com.cy www.epheleftheriou.com

C.S. & K. Aluminium Industry Βιομηχανική Αγίου Σύλα, Λεμεσός Τηλ.: +357 25 390 868, 25 399 344, Fax: +357 25 712 938 www.cskaluminium.com

GEOPET ALUMINIUM P.O.Box: 14527, 2682 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 834 983, Fax: +357 22 834 985 e-mail: info@geopetaluminium.com www.geopetaluminium.com

CHRIS KASMIRIS ΒΙΠΕ εργατών 2643 Λευκωσία Τηλ.:+357 22 621 814, 22 621 773, Fax: +357 22 621 790 e-mail: kasmiris@cytanet.com.cy www.kasmiris.com

IMMORTAL AUTOMATIONS Τηλ.: +357 24 626 383, 99 684 887, Fax: +357 23 825 181   e-mail: immortalgroup@cytanet.com.cy www.immortal.com.cy

OSMACO Παγκρατίου 1 & Προπυλαίων 10 ΒΙΠΕ Στροβόλου, 2033 P.O.BOX 29078, 1621, Λευκωσία   Τηλ.: +357 22 455 522, Fax: +357 22 515 936     e-mail: osmaco@cytanet.com.cy www.osmaco.com.cy

96 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

THUNDERBOLT Χαρ. Βαρνάβα 7Α, 2323 Λακατάμεια P.O.Box: 28281, 2092 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 325 105, Fax: +357 99 206 369 www.thunderbolt.com.cy

AK ΑΛΟΥΜΙΝΟΡΑΜΑ Δρόμος Ανθούπολης Αγίους Τριμιθιάς, Λευκωσία Τηλ.: +357 99 496 863 e-mail: info@akalouminorama.com ΜΑΡΣΕΛΛΗ Αγίου Ελευθερίου 201, Περβόλια, 7560 Λάρνακα Τηλ.: +357 99 654 951, 24 426 711, Fax: +357 24 426 712 e-mail: info@marselli.com.cy www.marselli.com.cy ΜΑΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Πολυφήμου 8 & 9, ΒΙΠΕ Στροβόλου P.O.Box: 12753, 2252 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 429 151, 22 420 069, Fax: +357 22 316 609 e-mail: m.stavrou@cytanet.com.cy MAVE Πεντάγειας 15, Βιομ. Ιδαλίου, Τ. Κ. 1144, P.O.Box: 27309 Τηλ.: +357 22 815 660, Fax: +357 22 610 660 Neocleous & Neocleous   Λεωφ. Κυριάκου Μάτσι 11, Nikis Center 5ος όροφος P.O.Box: 21491, 1509 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 680 670, Fax: + 357 22 426 921 e-mail: neocleous@neocleouslaw.com, info@neocleouslaw.com www.neokleous.com NEDISACO Θεοδόση Πειρίδη 38Γ, 2480 Τσέρι, Λευκωσία Τηλ.: +357 22 625 191, Fax: +357 22 625 171 www.nedisaco.com Π. Χειλά & Κ. Ευαγόρα ΛΤΔ ΒΙΠΕ Αγλαντζιά 84, 2102 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 331 291, 99 631 467, Fax: +357 22 330 814 e-mail: achilous@cytanet.com.cy Γιαννάκης Αντρέου Κολοκοτρώνη 39, Καϊμακλί, 1037 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 877 077 www.yandreou.com Αλουμετκο Κονστραξιονς Ι. Πατάτσου 20, Αραδίππου, 7101 Λάρνακα Τηλ.: +357 24 531 918 Αρχοντους Γ. & Δ. Λεωφ. Αλ. Παναγούλη 3Α, 6057 Λάρνακα Τηλ.: +357 24 631 311 Σπυρου Γεωργιος Κουντουριώτη 6A, 6052 Λάρνακα Τηλ.: +357 24 634 253 Χαμπη Μιχαλης Ακροπόλεως 139, Αραδίππου, 7101 Λάρνακα Τηλ.: +357 24 532 307


Χαραλαμπους Ερρικος Κόντζα Τεπέ, Βιοτεχνική Ζώνη, 6025 Λάρνακα Τηλ: +357 24 621 431

Αντωνιου Χριστακης Ανθούπολης, Ύψωνας, 4180 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 394 306

Καρκας Λεωνιδας Κολώνη, 8310 Πάφος Τηλ.: +357 26 961 272

Κεζουδης Νεοφυτος Ζήνωνα 6, 8010 Πάφος Τηλ: +357 26 933 058

Κουμουρος Αντωνης Κλεοπάτρας 7, 3042 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 368 242

Ιωαννου Χριστακης BIΠΕ Ανατολικού, Αγία Βαρβάρα, 8501 Πάφος Τηλ.: +357 26 423 422

Κυπριανου Σωκρατης Λεωφ. Ελλάδος 70, 8020 Πάφος Τηλ.: +357 26 938 689

Κυριακου Νικολας Λοϋδ Τζωρτζ 9A, 3015 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 560 758

Συκαλ Δεκελείας 13, 3045 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 566 141

Παφιτης Σ. Θ. Λτδ Χαρ. Τρικούπη 8, 8020 Πάφος Τηλ.: +357 26 818 610

Λεβεντης Ανδρεας Χ Τεπελενίου 30, Άγιος Αθανάσιος, 4104 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 721 730

Αβρααμ Κ.Μ. & Υιοι Βιομηχανική Ζώνη, Αραδίππου, 7100 Λάρνακα Τηλ.: +357 24 532 530

Θεοχαρους Ανδρεας Γ Ιωνίας 1, 8016 Πάφος Τηλ.: +357 26 934 987

Λυσανδρου Χριστοδουλος Κλεοπάτρας 21A, 3042 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 361 617

Αφοι Βασιλειαδη Κωνσταντινουπόλεως 7, 3011 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 573 844

Χριστοδουλου Ανδρεας Φελλαχόγλου 109, 8016 Πάφος Τηλ.: +357 26 934 446

Μερτας Δημητρακης Ζαλόγγου 20, 3022 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 366 286

Βικαλ Οδ. Ανδρούτσου 11, Αραδίππου, 7104 Λάρνακα Τηλ.: +357 24 530 648

Χριστοδουλου Μενελαος Θερμοπυλών 7, 8010 Πάφος Τηλ.: +357 26 932 145

Παναγιωτου Αγαθοκλης (Καραολης) Θουκιδίδου 10, 3060 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 563 472

Μεληνιωτης Χριστος Αλεβίζου Τάσου 28, 3046 Λεμεσός Τηλ.: +357 99 642 378

Α. & Κ. Σιδεροφρακτη Φαίδρας 7, Παλλουριώτισσα, 1037 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 436 652

Τρυφωνος Στελιος Θάσου 7, 3048 Λεμεσός Τηλ. : +357 25 575 806

Καρασπυρου Αδελφοι Λεωφ. Ελλάδος 60, Shop 2, 8020 Πάφος Τηλ.: +357 26 221 019

Αλουσακ Άρεως 26, 1015 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 752 871

Τυμβιοι Αφοι Επιμηθέως, 3056 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 392 278

Ζαντης Χριστακης Φυτειών, ΒΙΠΕ Λεμεσού, 3056 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 392 173

Γιαγκουλλης Παντελης Αγ. Ιλαρίωνος 122, Καϊμακλί, 1028 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 434 433

Θωμα Π. Νεοκλης Δ. Ηροδοτου 4A, 3051 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 393 808

Κακουρης Γεωργιος & Υιοι Αγ. Ερμόλαου 6, Λακατάμεια, 2322 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 323 077

Ελκομ Εταιρεία Αλουμινιου Δηγενή 28, Λατσιά, 2235 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 482 003

Στυλιανου Λ. Πετρος Μεδούσης 53, 6059 Λάρνακα Τηλ.: +357 24 635 244

Μικελλης Γιαννης Αλουμινιουμ Γκλεϊζινγκ Σερβισες Σαράντα Κολώνων 7, 8040 Πάφος Τηλ.: +357 26 955 963

Κακουρης Γιαννακης Δ. Αγάπης 5, Λακατάμεια, 2323 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 329 497

Σταυρινου Γενεθλιος Λεωφ. Ελλάδος 21, Shop 5, 8020 Πάφος Τηλ.: +357 26 939 911

Σολωμου Χρυσος Αντιφανίτου, Ύψωνας, 4193 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 390 868

Παπασταυρου Κωστας M. Κουσουλίδη 1, Παλλουριώτισσα, 1041 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 436 758

Δ. & Δ. Αλουμινια Αφροδίτης 16, 3042 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 352 057

Βασμα Αλουμινια Πενταδάκτυλου 54, 1016 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 347 700

Πελεκανος Χριστοδουλος A. Μιαούλη 57, Λακατάμεια, 2320 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 388 485

Παπαλλα Σ. & Γ. Νικοκλέους 6, 8010 Πάφος Τηλ.: +357 26 934 059

Κλείτος Χαραλάμπους Αλουμίνια Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 41, Φαρμακάς, 2620 Λευκωσία Τηλ.: +357 99 466 105, 99 642 605

Πιερη Ανδρεας Αιόλου 4, Λακατάμεια, 2311 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 387 849

Προκοπιου Αντης & Υιοι Μαρκόνι 30A, 3017 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 578 488

Χρύσανθος Παναγιώτου & Υιοι Μεγ. Αλεξάνδρου 60, Παλαιομέτοχο, 2682 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 836 900, 99 618 962, Fax: +357 22 832 916

Σιαλ Καλαμών 23, Στρόβολος, 2032 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 481 330

Ασπρομαλλης Γ. - Κυριακου Κ. Χαρ. Πεττεμερίδη 63-64, 8028 Πάφος Τηλ.: +357 26 960 250

Τσιακκας Νικος Αγ. Δημητρίου 66, Καϊμακλί, 1022 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 439 820

Θεοδωρου Γ. Παναγιωτης Λαρίσης 43, 6040 Λάρνακα Τηλ.: +357 24 363 553

Kυριάκος Κάρμενος Στυλιανού Λένα 16, Καϊμακλί, 1028 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 436 400, 99 621 265, 96 507 428 Fax: +357 22 344 701

Χατζηθωμα Σωτηρης Αγ. Ιλαρίωνος 24E, Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 439 474

Κερπαν Αλουμινιουμ & Στηλ Γουερκς Χ. Μιχαήλ 2, Καϊμακλί, 1020 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 434 271

Χατζηπετρου Στελιος Νίκης 7, Λακατάμεια, 2312 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 380 612

Τηλεμαχου Γ. & Κυριακου Π. Λεωφ. Ελλάδος 2, 8020 Πάφος Τηλ.: +357 26 932 299

Γκρέση Τρέιδιγκ Τσερίου 203Α-Δ, Στρόβολος, Λευκωσία Τηλ.: +357 22 321 359, 22 325 355, 99 418 459 Fax: +357 22 322 718

Χριστοφη Ιωαννης Ασφαλείας 20, Λακατάμεια, 2326 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 329 837

Κακουλλας Δ. Αχιλλέως 6, 3016 Λεμεσός Τηλ.: +357 25 562 101

Μέηβ Τρέιτινγκ Κόμπανυ Οδός Πεντάγιας 15, ΒΙΠΕ, Δάλι, 1644 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 815 660, Fax: +0357 22 610 660 .||

_Κάγκελα Αλουμινίου Κλείτος Χαραλάμπους Αλουμίνια Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 41, Φαρμακάς, 2620 Λευκωσία Τηλ.: +357 99 466 105, 99 642 605

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

97


παρουσίασησυστημάτων _SYSTEMS presentation

EXALCO

Νέο σύστημα καγκέλου EXRAIL system Η σύγχρονη αρχιτεκτονική το επιτάσσει, η EXALCO το δημιούργησε για εσάς! Το EXRAIL system είναι φτιαγμένο από 100% αλουμίνιο και καλύπτει όλο το φάσμα των εφαρμογών.

Η EXALCO παρουσιάζει το νέο πλήρες σύστημα για κάγκελα αλουμινίου. Πρόκειται για ένα νέο προϊόν με την επωνυμία EXRAIL System. Το EXRAIL system είναι φτιαγμένο από 100% αλουμίνιο και καλύπτει όλο το φάσμα των εφαρμογών με διάφορες διατομές, δίνοντας τη δυνατότητα σε αρχιτέκτονες, διακοσμητές, και κατασκευαστές να αυτοσχεδιάσουν και να δημιουργήσουν. Το σύστημα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: Α) Σωληνωτές διατομές ανοδιωμένου αλουμινίου. Περιλαμβάνει κοίλη διατομή κουπαστής διαμέτρου 50mm με κοίλο κατακόρυφο ορθοστάτη διαμέτρου 40mm Β) Ορθογώνιες διατομές ανοδιωμένου αλουμινίου. Περιλαμβάνει κοίλη διατομή κουπαστής διάστασης 80Χ30mm με κοίλο κατακόρυφο ορθοστάτη διάστασης 40Χ40mm Γ) Συμπαγείς διατομές ανοδιωμένου αλουμινίου. Περιλαμβάνει κοίλη διατομή κουπαστής διαμέτρου 50mm με κατακόρυφους ορθοστάτες με διπλές συμπαγείς λάμες διάστασης διατομής 50Χ7mm ή 65X7mm.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ www.exalco.gr

98 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Για πλήρωση του καγκέλου μεταξύ των ορθοστατών μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια διατομή διαμέτρου 16mm ή υαλοπίνακες τύπου triplex ή πολυκαρβονικά φύλλα. Οι διατομές και τα εξαρτήματα είναι από κράμα 6063Τ6, υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στις περισσότερες κατασκευές από αλουμίνιο στα κτίρια. Τα εξαρτήματα του συστήματος είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο και οι βίδες σύνδεσης είναι ανοξείδωτες. Η ανοδίωση είναι τύπου ΙΝΟΧ, με ελάχιστο πάχος επεξεργασίας της ανοδίωσης των διατομών και των εξαρτημάτων 20μm. Τα κύρια πλεονεκτήματα της ανοδίωσης είναι τα εξής: • Αισθητική Μεταλλική εμφάνιση τύπου ΙΝΟΧ • Κόστος Μικρότερο κόστος κατασκευής και συντήρησης σε σχέση με τα ανοξείδωτα κάγκελα. • Αντοχή Μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμη και σε έντονο διαβρωτικό περιβάλλον. • Σταθερότητα εμφάνισης Η απόχρωση δεν αλλάζει, δεν ξεφλουδίζει και δε δημιουργούνται ρωγμές στην επιφάνεια. • Συντήρηση Η επιφάνεια καθαρίζεται με κοινά (μη ισχυρά) απορρυπαντικά ή με νερό. • Ασφάλεια Το προϊόν δεν είναι τοξικό.

Η γκάμα των εφαρμογών του EXRAIL System περιλαμβάνει κάγκελα για μπαλκόνια, για εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες, για πατάρια κτιρίων, γυάλινους φράχτες κ.λπ.


Το EXRAIL System καθίσταται το πλέον καινοτόμο σύστημα της αγοράς μιας και διατίθεται με τοποθετημένα τα εξαρτήματα στους ορθοστάτες σε μορφή ΚΙΤ. Αυτό σημαίνει ότι: • Διατηρείται η υψηλή ποιότητα του συστήματος αποφεύγοντας τις φθορές σε όλες τις διαδικασίες • Ελαττώνεται ο χρόνος παράδοσης του έργου στον τελικό καταναλωτή • Μειώνεται το κόστος της επεξεργασίας των υλικών • Μεταφέρεται το προϊόν στο έργο στην αρχική του συσκευασία.

Στη διάθεση του κατασκευαστή υπάρχει η επιλογή προμήθειας διατομών και εξαρτημάτων (για σωληνωτά και ορθογώνια) σε τεμάχια για τη συναρμολόγηση ειδικών κατασκευών. Η γκάμα των εφαρμογών του EXRAIL System περιλαμβάνει κάγκελα για μπαλκόνια, για εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες, για πατάρια κτιρίων, γυάλινους φράχτες κ.λπ. Μπορεί να εγκατασταθεί σε κατοικίες και δημόσιους χώρους (σταθμούς μετρό, μουσεία, δημόσια κτίρια κ.λπ.) ,σε ξενοδοχεία (πισίνα, μπαλκόνια, φράχτες) κ.ά. Το σύστημα ανταποκρίνεται πλήρως σε κάθε ανάγκη της ελληνικής αγοράς και όχι μόνο συμπληρώνοντας τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων της EXALCO. ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

99


παρουσίασηπροϊόντων _PRODUCTS presentation

ALUIT - ΝICE Η πρωτοπορία στο χώρο του αυτοματισμού!

Η ALUIT, εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας ως πρωταρχικό της στόχο την ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών προσφέρει, σε συνεργασία με την κορυφαία στο χώρο εταιρεία NICE, μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών μοτέρ ρολών και γκαραζόπορτας, όλων των τύπων.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία του προσωπικού της, η ALUIT είναι πάντα σε θέση να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, γεγονός το οποίο την τοποθετεί μεταξύ των υψηλότερων βαθμίδων των διεθνών αγορών. Όλα της τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, καινοτόμο διάθεση, άρτιο, πρωτοποριακό σχεδιασμό, λειτουργικότητα, υψηλά ποιοτικά στάνταρντς και δικαιολογούν απόλυτα την κορυφαία θέση που κατέχει η εταιρεία στην αγορά του αλουμινίου. Ιδιαίτερα οι αυτοματισμοί ομαδοποίησης της NICE που διαθέτει η ALUIT, είναι εξαιρετικά λειτουργικοί, καθώς, πραγματικά, λύνουν τα χέρια του χρήστη τους. Βασικό πλεονέκτημα της ALUIT επίσης, είναι η αμεσότητα των παραδόσεων, καθότι οι φορτώσεις από την Ιταλία γίνονται ανελλιπώς σε εβδομαδιαία βάση. Η εταιρεία έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πελατών της με τους οποίους έχει άψογες σχέσεις κι έχει κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη τους. Η ALUIT όντας μια εταιρεία με διεθνείς προδιαγραφές δεν «αναπαύεται» στο θρόνο της αλλά συνεχίζει να εργάζεται εξίσου σκληρά προκειμένου να διατηρήσει αλλά και να αυξήσει τα κεκτημένα της στο τόσο ανταγωνιστικό κλάδο του αλουμινίου.

ΜΟΤΕΡ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ www.nice4you.gr

100 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Από την πλευρά της η NICE μετά από δύο δεκαετίες λειτουργίας, αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα ονόματα στο χώρο των μοτέρ ρολών, τεντών και γκαραζόπορτας. Προσφέρει μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών μοτέρ ρολών, τεντών και γκαραζόπορτας όλων των τύπων. Ο κυρίαρχος στόχος της εταιρείας είναι να επιλύει ουσιαστικά όλες τις ανάγκες των πελατών της, παρέχοντας βοήθεια και λειτουργική ευελιξία. Όλα τα μοτέρ της εταιρείας διακρίνονται για τη γρήγορη εγκατάστασή τους σε κάθε σημείο του γκαράζ, καθώς επίσης και για την εύκολη χρήση τους. Η ρύθμισή τους δεν απαιτεί ιδιαίτερη δυσκολία και η λειτουργία τους είναι απόλυτα ασφαλής. Η NICE φροντίζει να διευκολύνει κάθε διαδικασία που αφορά στο άνοιγμα και στο κλείσιμο των ρολών και των γκαραζοπορτών, προτείνοντας εξελιγμένες τεχνολογικά λύσεις, που ανταποκρίνονται ιδανικά σε κάθε εφαρμογή. Η NICE, που έχει συνδέσει πια το όνομά της με την καινοτομία, ιδρύθηκε το 1990 και το λογότυπό της καταγράφηκε την επόμενη χρονιά. Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών χρόνων άρχισε την παραγωγή της ηλεκτρικής της γκάμας: των χειριστηρίων και αξεσουάρ της Nice. Το 1995 η εταιρεία άρχισε την παραγωγή μιας σειράς μηχανικών προϊόντων και ένα νέο αρχηγείο εγκαταστάθηκε στο Οderzo της Ιταλίας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το όνομά της να καταξιωθεί διεθνώς. Στη Γαλλία, δημιουργήθηκε τότε το πρώτο υποκατάστημα της εταιρείας, στα νότια του Παρισιού. Το 1997 ο Όμιλος Νice επεκτάθηκε σε νέες αγορές: Η Nice Polska ιδρύθηκε στο Warsaw, με μοναδικό στόχο να μετατρέψει τη Nice σε ηγέτη της Ανατολικής Ευρώπης. Στην αλλαγή της χιλιετίας, η Nice διπλασίασε το μέγεθος του


αρχηγείου της. Ο Όμιλος απέκτησε την εταιρεία Motus srl, έναν κατασκευαστή σωληνωτών μοτέρ που βρίσκεται κοντά στο Μιλάνο. Τότε ήταν που δημιουργήθηκε το εμπορικό είδος «Mhouse». Το 2001 ο Όμιλος Nice ενίσχυσε την παρουσία του στην Ευρώπη, με τη δημιουργία της Nice Belgium στις Βρυξέλλες και της Νice Espana στη Μαδρίτη. Στο μεταξύ τα προϊόντα της πιστοποιήθηκαν με ΙSO 9001. Τα προϊόντα Moby, Sumo και Moon, μάλιστα, ψηφίστηκαν ως τα καλύτερα προϊόντα της κατηγορίας «Σχεδίαση για το Περιβάλλον». Το 2002 ιδρύθηκε η Nice Padova, η Nice Roma, η Nice Rhone-Alpes, η Nice France Sud και η Nice Espana Barcelona. Την ίδια χρονιά ο Όμιλος εισχώρησε στην ασιατική αγορά και στην αγορά της Μέσης Ανατολής με την ίδρυση της Nice China.Τότε ήταν που γεννήθηκε ένα νέο, επαναστατικό προϊόν. Πρόκειται για το σύστημα BlueBus, το οποίο αλλάζει τη φιλοσοφία του αυτοματισμού. Το 2003 η Nice άρχισε την κατασκευή του νέου αρχηγείου της και κατασκεύασε και νέα αποθήκη. Ταυτόχρονα απέκτησε το πιστοποιητικό ISO 9001/2000. Λίγο αργότερα ιδρύθηκε και η Mhouse France. Το 2004 έλαβε χώρα η συγχώνευση της Motus με τη Nice. Έτσι γεννήθηκε ένας νέος οργανισμός πωλήσεων με 2 γραμμές παραγωγής. Η Nice έγινε έτσι, η μοναδική εξειδικευμένη εταιρεία για αυτοματισμούς πυλών, γκαραζοπορτών, ρολών και τεντών. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η Nice UK και την επόμενη η Nice Romania και η Nice Deutschland GmbH. Το νέο, επαναστατικό προϊόν που παρουσίασε τότε η εταιρεία ήταν το σύστημα ασύρματων χειριστηρίων NiceWay. Το NiceWay είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασύρματων χειριστηρίων, σχεδιασμένο να διαχειρίζεται τους αυτοματισμούς της NICE, όπως τέντες, ρολά, πόρτες και γκαραζόπορτες. Το σύστημα NiceWay είναι βασισμένο σε έναν αριθμό υπομονάδων χειριστηρίων, που μπορούν να τοποθετηθούν σε 4 διαφορετικά μοντέλα βάσεων, για να δημιουργηθεί μια ελαστική εμβέλεια, που θα δώσει διάφορες λύσεις. Οι υπομονάδες, διαθέσιμες από 1-80 γκρουπ ή 240 κανάλια, είναι πολύ μικρές σε μέγεθος και πολύ εύκολες στη χρήση. Η NICE διέθετε πλέον μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη σειρά για τον αυτοματισμό των ρολών και των τεντών. Πέρυσι, με επένδυση 6% στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ο τζίρος της NICE έφτασε στα τα 200 εκατ. ευρώ και το προσωπικό δυναμικό της στους 350 υπάλληλους.

Η ALUIT έχει καθιερωθεί στο μυαλό των πελατών της ως μια από τις πιο έμπιστες εταιρείες στο χώρο του αλουμινίου κι έχει επάξια κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

H NICE επαναστατεί στο κόσμο των συστημάτων του αυτοματισμού H NICE μπορεί να προσφέρει ένα κατανοητό σύστημα αυτοματισμού το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση - με ένα μοναδικό χειριστήριο και με ένα μοναδικό πάτημα πλήκτρου - ολόκληρης της γκάμας των αυτοματισμών της ΝICE για ρολά, τέντες, γκαραζόπορτες, καθώς και τον έλεγχο των συστημάτων αυτοματισμού, ποτίσματος και φωτισμού. Το σύστημα της Nice αυξάνει την αληθινή αξία της οικίας σας, εξασφαλίζοντας περισσότερη άνεση και ασφάλεια στις καθημερινές σας κινήσεις. Μοτέρ ΤΟ-ΜΑΧ: Σωληνωτό μοτέρ ιδανικό για ρολά με ανίχνευση εμποδίου και αντιστροφή κίνησης σε ενσύρματη έκδοση. Ηλεκτρονικά όρια. Μέγεθος Μ Φ45mm. Μοτέρ FOR-MAX: Σωληνωτό μοτέρ ιδανικό για ρολά με ανίχνευση εμποδίου και αντιστροφή κίνησης σε ασύρματη έκδοση με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη. Ηλεκτρονικά όρια. Μέγεθος Μ Φ45mm. Αισθητήρας NiceWay: Νέος αισθητήρας ασύρματος για τον έλεγχο του φωτισμού και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος: η υπέρτατη άνεση, αυτόματος. Καθώς προσφέρει τις καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες, ο αισθητήρας NiceWay είναι επίσης ιδανικός για την αύξηση της θερμικής απόδοσης της οικίας, μειώνοντας την επίδραση των ακτινών ηλίου κατά τους ζεστούς μήνες και αυξάνοντας την επίδρασή τους κατά τους κρύους μήνες εξασφαλίζοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας. Εύκολο στη χρήση: Διαθέτει 5 γλώσσες προγραμματισμού. Η NICE προσφέρει το απλούστερο σύστημα για τη δημιουργία ενός συστήματος αυτοματισμού σε κάθε οικία, γραφείο, ξενοδοχείο ή δημόσιο κτίριο. Επιλέγοντας τη NICE επιλέγετε την εξασφάλιση της υπέρτατης απόδοσης, της τελευταίας και πιο προχωρημένης τεχνολογίας και του πιο πρακτικού και καινοτομικού σχεδιασμού. ||

Μοτέρ FOR-MAX

Μοτέρ TO-MAX profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

101


e-market Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών!

Με τη στροφή προς τις καθαρές πηγές ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος, τα φωτοβολταϊκά συστήματα άρχισαν να γίνονται μια δημοφιλής επιλογή παραγωγής ενέργειας. Η επιλογή αφορά την παραγωγή ενέργειας με στόχο το κέρδος από την πώληση της ηλιακής κιλοβατώρας σε ενισχυμένη τιμή, αλλά και περιπτώσεις αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εφαρμογές εκτός δικτύου, γιατί οι υπόλοιπες λύσεις (ηλεκτρογεννήτριες) είναι ακριβές, θορυβώδεις και ρυπογόνες. Φωτοβολταϊκές λύσεις με οικιακά φωτοβολταϊκά, βιομηχανικές στέγες, φωτοβολταϊκά πάρκα, εταιρείες, προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε επένδυση... τώρα σε έναν πρακτικό οδηγό. Κάθε χρήσιμη πληροφορία για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο ... και όχι μόνο. Το «Ε-ΜΑΡΚΕΤ» έχει στόχο να παρουσιάσει κάθε πτυχή του χώρου: εταιρείες, προϊόντα, νέες εξελίξεις και ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκων και γενικότερα των ΑΠΕ. Αναλυτική παρουσίαση με όλο το υλικό θα αναρτηθεί και στο Site www.profilnet.gr.

| Επιμέλεια: Παρασκευή Καπλάνη

102 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

ExelGroup

Ολοκληρωμένα συστήματα υψηλής απόδοσης & αντοχής Η ExelGroup, αποτελεί σήμερα την πρωτοπόρο παραγωγό ελληνικών φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής απόδοσης, σταθερών βάσεων στήριξης από χάλυβα υψηλής αντοχής και ολοκληρωμένων συστημάτων οροφής. Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ένα μοντέρνο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Το σύγχρονο, βιοκλιματικό εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου στο Κιλκίς, σε συνδυασμό με τον πλήρως αυτοματοποιημένο και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό αλλά και τις αυστηρά επιλεγμένες α’ ύλες, παρέχουν σε κάθε επενδυτή φωτοβολταϊκών πάρκων, ποιοτικά προϊόντα αλλά και την απαιτούμενη ασφάλεια. Η ExelGroup είναι μια ισχυρή εταιρεία, η οποία διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας και ολοκληρωμένη παρουσία στην αγορά των φωτοβολταϊκών: • Με μια κάθετη μονάδα κατασκευής μεταλλικών προϊόντων και βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων με παραγωγική δυνατότητα 100 MW / βάρδια • Με ένα σύγχρονο βιοκλιματικό εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων, παραγωγικής δυνατότητας 75 MW / έτος • Με συνεργασίες με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές αντιστροφέων τάσης (inverters) • Με συμμετοχή, από τον Ιούνιο του 2009, στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων με συνολική ισχύ πάνω από 19MW.


Απευθυνόμενη σε ιδιώτες, επιχειρηματίες αλλά και σε φορείς του Δημόσιου τομέα, με την συνδρομή ενός εξειδικευμένου και αξιόπιστου δικτύου συνεργατών, έχει θέσει ως βασικό στόχο να αποτελέσει μια ισχυρή επιχειρηματική μονάδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

λή περιεκτικότητα σε σίδηρο και υψηλούς συντελεστές διαπερατότητας της ακτινοβολίας για μεγαλύτερη απόδοση • Υψηλές αποδόσεις ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας και συννεφιάς • Προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.

Η ExelGroup παράγει φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικού και μονοκρυσταλλικού πυριτίου άριστης ποιότητας. Η πιστοποιημένη από την TÜV Rheinland, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC 61215 Ed.2 και IEC 61730, σειρά προϊόντων της ExelGroup (ESP Series 60), έχει σχεδιαστεί με τις αυστηρότερες προδιαγραφές διεθνώς και με βαθμό απόδοσης που ξεπερνάει το 16%. Η ονομαστική ισχύς των φωτοβολταϊκών πλαισίων της ExelGroup αφορά αποδόσεις από 200Wp έως 260Wp, ανάλογα με το προϊόν. Οι εγγυήσεις που συνοδεύουν τα προϊόντα και τις αποδόσεις τους είναι από τις μεγαλύτερες στην αγορά. Συγκεκριμένα: Εγγύηση απόδοσης:  12 έτη για το 90% της ονομαστικής ισχύος 26 έτη για το 80% της ονομαστικής ισχύος Εγγύηση προϊόντος: 12 έτη.

ESP series60 mono

ESP series60 poly

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

Πολυκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πλαίσιο • Σχεδιασμός πλαισίου με χρήση πολυκρυσταλλικών κυψελών 2 & 3 αγωγών (bus-bar) • Εύρος ονομαστικής ισχύος, ανά 5W από 200 έως 240 Wp • Αυξημένη αντοχή σε φορτία ανέμου (2400 Pascal) και φορτία χιονιού (5400 Pascal) • Ειδικό γυαλί, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με χαμη-

Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πλαίσιο • Σχεδιασμός πλαισίου με χρήση μονοκρυσταλλικών κυψελών 2 & 3 αγωγών (bus-bar) • Εύρος ονομαστικής ισχύος ανά 5W από 220 έως 260 Wp • Αυξημένη αντοχή σε φορτία ανέμου (2400 Pascal) και φορτία χιονιού (5400 Pascal) • Ειδικό γυαλί για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και υψηλούς συντελεστές διαπερατότητας της ακτινοβολίας για μεγαλύτερη απόδοση • Υψηλές αποδόσεις ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας και συννεφιάς • Προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.

Η ExelGroup κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένα συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, τόσο για εδάφη (διαμορφωμένα ή επικλινή) όσο και για οροφές (επίπεδες ή επικλινείς). Η καθετοποιημένη παραγωγή των βάσεων γίνεται εξ ολοκλήρου στη βιομηχανική μονάδα της εταιρείας στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.

Κατασκευάζονται αποκλειστικά από χάλυβα υψηλής αντοχής γαλβανισμένο εν θερμώ, μέσω της πιστοποιημένης διαδικασίας παραγωγής κατά το πρότυπο ISO 9001/2000. Έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν πιστοποιηθεί από την TUV Hellas και καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα. Οι βάσεις στήριξης της ExelGroup είναι πλήρως τυποποιημένες, απλές και γρήγορες στην τοποθέτηση και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα υλικά για τη συναρμολόγηση. Κάθε λύση διατίθεται στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες με εγχειρίδια εγκατάστασης, λίστες υλικών και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για μια ασφαλή και γρήγορη τοποθέτηση. Σε όλους τους συνεργάτες της εταιρείας παρέχεται πλήρης υποστήριξη και εκπαίδευση πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από την πώληση. Επιπλέον, τα συστήματα βάσεων για οροφές της ExelGroup χαρακτηρίζονται από: • Μεγάλη διάρκεια ζωής • Ευκολία εγκατάστασης (ελάχιστος χρόνος συναρμολόγησης) • Δυνατότητα τοποθέτησης όλων των φωτοβολταϊκών πλαισίων της αγοράς ανεξαρτήτως διαστάσεων • Σχεδιασμός τεγίδων και συστημάτων προσαρμογής για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση • Ανταγωνιστικό κόστος Όλες οι βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων της ExelGroup συνοδεύονται από 20 χρόνια εγγύησης.

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

103

>


e-market

• Δυνατότητα γρήγορης και εύκολης ρύθμισης της κλίσης • Τρεις (3) εναλλακτικοί τρόποι θεμελίωσης: - Εδαφοπάσσαλος - Σύνδεση σε πέλμα σκυροδέματος - Εδαφοκοχλίας • Δύο (2) σημεία πάκτωσης ανά στατικό φορέα • Δυνατότητα κλίσεων κατά τον άξονα των τεγίδων • Δυνατότητα προσαρμογής της θέσης των τεγίδων ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση όλων των τύπων Φ/Β πλαισίων • Δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις του έργου • Διατίθενται βάσεις για τη στήριξη των αντιστροφέων τάσης (inverters) • Ανταγωνιστικό κόστος

Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών!

ExelGroup

Ολοκληρωμένα συστήματα υψηλής απόδοσης & αντοχής Μοντέλα Βάσεων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Συστήματα Στήριξης επί οροφής Exel RB1 (για επίπεδες οροφές -μονή σειρά φωτοβολταϊκών πλαισίων) • Εύρος ρύθμισης της γωνίας 10 - 35 μοίρες,  με τη χρήση κατάλληλου διαγώνιου αποστάτη • Μέθοδος ασφαλούς στερέωσης με τη χρήση  εκτονούμενων αγκυρίων και δυνατότητα στερέωσης με τη χρήση αντίβαρων εφόσον το επιτρέπει ο φέρων οργανισμός • Δυνατότητα προσυναρμολόγησης του φωτοβολταϊκού πλαισίου στη βάση στήριξης, για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση • Για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων • Ιδανική για περιοχές με ισχυρά φορτία ανέμου και χιονιού. Exel RB2 (για επικλινείς οροφές) • Με δυνατότητα τοποθέτησης σε κεραμοσκεπές κατοικιών καθώς και σε οροφές βιομηχανικών κτιρίων (πάνελ πολυουρεθάνης ή λαμαρίνα) με χρήση του αντίστοιχου προφίλ και τρόπου στήριξης • Με δυνατότητα χρήσης είτε για οριζόντια είτε για κάθετη τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων • Με δυνατότητα τοποθέτησης όλων των Φ/Β πλαισίων ανεξαρτήτως διαστάσεων  Exel RB3 (για επίπεδες οροφές - με ανάγκη για τοποθέτηση περισσότερων του ενός φ/β πλαισίου σε portrait ή landscape θέση) • Εύκολα ρυθμιζόμενη κλίση • Εύρος ρύθμισης της γωνίας 23 - 30 μοίρες • Μέθοδος ασφαλούς στερέωσης με τη χρήση  εκτονούμενων αγκυρίων • Δυνατότητα προσυναρμολόγησης του φωτοβολταϊκού πλαισίου στη βάση στήριξης, για γρήγορη και εύκολη

104 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Exel G3 εγκατάσταση • Για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Συστήματα Στήριξης επί εδάφους Exel G1 Το σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων Exel G1 είναι ιδανικό για περιοχές με ισχυρούς ανέμους και μεγάλες χιονοπτώσεις. Επίσης είναι κατάλληλο για ικανής πυκνότητας εδάφη προς αποφυγή εκσκαφής και χρήσης εδαφοπασσάλων. Η καινοτόμα σχεδίαση του συστήματος Exel G1 σας προσφέρει μια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: Ισχυρό Τριγωνικό Πλαίσιο • Τρία (3) σημεία πάκτωσης ανά στατικό φορέα για αντοχή σε αξονικές και εγκάρσιες φορτίσεις • Δυνατότητα ρύθμισης για τοποθέτηση σε μη διαμορφωμένα, επικλινή και βραχώδη εδάφη • Δεν απαιτείται κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βάση στήριξης τεγίδων • Κατασκευή με δικτύωμα για αυξημένη αντοχή σε φορτίσεις • Σε σχήμα τόξου, για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της γωνίας κλίσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων • Διαμόρφωση για δυνατότητα άμεσης στήριξης όλων των τύπων φωτοβολταϊκών πλαισίων. Τέσσερις (4) εναλλακτικοί τρόποι θεμελίωσης • Μεταλλικό πέλμα με εκσκαφή και επίχωση • Εδαφοπάσσαλος • Σύνδεση σε πέλμα σκυροδέματος • Εδαφοκοχλίας.

Exel G2 Το σύστημα στήριξης φ/β πλαισίων Exel G2 αποτελείται από τουλάχιστον δύο αυτόνομα πλαίσια επί των οποίων τοποθετούνται οι τεγίδες. Το κάθε πλαίσιο φέρει δύο (2) σημεία πάκτωσης για μεγαλύτερη ευκολία στην εγκατάσταση. Είναι ιδανικό για παντός τύπου εδάφη και έχει αυξημένη αντοχή σε ισχυρά φορτία ανέμου και χιονιού. • Ακαμψία όλης της κατασκευής • Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλους τους τύπους εδάφους

Η βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί εδάφους Exel G3 είναι ένα μονοπάσσαλο σύστημα στον κατά μήκους άξονα. Είναι ιδανική για περιοχές με ισχυρούς ανέμους (π.χ.νησιωτικές περιοχές). Είναι εύκολα προσαρμόσιμη σε εδάφη με μεγάλη κλίση. • Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλους τους τύπους εδάφους • Δυνατότητα γρήγορης και εύκολης ρύθμισης της κλίσης • Ένα (1) σημείο πάκτωσης ανά στατικό φορέα • Τρεις (3) εναλλακτικοί τρόποι θεμελίωσης: - Εδαφοπάσσαλος - Σύνδεση σε πέλμα σκυροδέματος - Έμπηξη με χρήση Wagon-Drill και τσιμεντενέματος • Δυνατότητα προσαρμογής της θέσης των τεγίδων ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση όλων των τύπων Φ/Β πλαισίων • Δυνατότητα ρύθμισης για τοποθέτηση σε μη διαμορφωμένα, επικλινή και βραχώδη εδάφη • Χωροθέτηση με χρήση μονού πασσάλου κατά μήκος της συστοιχίας (ένα σημείο πάκτωσης) για δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης και προσαρμογής σε ιδιαίτερες συνθήκες εδάφους • Ανταγωνιστικό κόστος. ||


| Λαμαρίνα | Κεραμίδι

ALUMINCO

EΣTIA

Συστήματα στήριξης φ/β πλαισίων H ALUMINCO διευρύνει τις δραστηριότητές της και εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη στήριξη φωτοβολταϊκών πλαισίων. Βασισμένη στην πολυετή εμπειρία της στον κλάδο του αλουμινίου η εταιρεία ανέπτυξε και παρουσιάζει συστήματα στήριξης Φ/Β πλαισίων για οροφές, στέγες και πάρκα.

ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των εφαρμογών σε επίπεδες οροφές. Έχει τη δυνατότητα στήριξης τόσο των κρυσταλλικών όσο και των άμορφων (thin film) Φ/Β πάνελ και παραδίδεται έτοιμο κομμένο & τρυπημένο ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις διαστάσεις των Φ/Β του εκάστοτε έργου. Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ μπορεί είτε να πακτωθεί στην οροφή του κτιρίου, είτε να στηριχθεί σε στηθαίο με τη χρήση ειδικού εξαρτήματος. Το σύστημα κατασκευάζεται σε σταθερές γωνίες κλίσης των πάνελ ως προς το έδαφος το εύρος των οποίων κυμαίνεται από 22°-30°.

ΦΑΕΘΩΝ Συστήματα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε πάρκα Το σύστημα ΦΑΕΘΩΝ χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μεγάλων πάρκων. Υπάρχει η δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης ρύθμισης της κλίσης των βάσεων τόσο κατά την τοποθέτηση όσο και μετά από αυτήν, με τον τρόπο αυτό βελτιστοποιείται η απόδοση του πάρκου ανάλογα με την εποχή. Στα πλεονεκτήματα του συστήματος συγκαταλέγεται το καινοτόμο εξάρτημα συγκράτησης των Φ/Β που δίνει τη δυνατότητα στον τοποθετητή να εργασθεί πάνω ή κάτω από την επιφάνειά τους. Το σύστημα ΦΑΕΘΩΝ έχει τη δυνατότητα στήριξης των κρυσταλλικών και των άμορφων (thin film) Φ/Β πάνελ και παραδίδεται με τα τρίγωνα στήριξης των τεγίδων συναρμολογημένα ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής γωνίας κλίσης των πάνελ ως προς το έδαφος σε εύρος που κυμαίνεται από 15°-30°. Για την άρθρωση των πελμάτων παρέχονται δύο επιλογές: α) Επίμηκες προφίλ σωλήνα που απλοποιεί τη συναρμολόγηση και διευκολύνει την ευθυγράμμιση των διαδοχικών πελμάτων. β) Τμήματα προφίλ σωλήνα που επιτρέπουν την ανεξάρτητη πάκτωση κάθε πέλματος σε ανώμαλο έδαφος με πιθανά εμπόδια.

Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε κεκλιμένες οροφές μεταλλικού τραπεζοειδούς πάνελ & σε στέγες με κεραμίδια Το σύστημα EΣTIA αποτελείται από έναν οδηγό αλουμινίου πάνω στον οποίο τοποθετούνται τα Φ/Β πάνελ και μια ειδικά σχεδιασμένη βίδα η οποία με μισή περιστροφή τα συγκρατεί. Ο οδηγός είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να συγκρατεί το Φ/Β μέχρι την οριστική στήριξή του με τη βίδα. Ο ευφυής σχεδιαστικός κανόνας του συστήματος EΣTIA προσαρμόστηκε για να καλύψει επίσης τις απαιτήσεις των εφαρμογών σε κεκλιμένες οροφές με κεραμίδια. Τόσο στις μεταλλικές οροφές όσο και σε αυτές με κεραμίδια το σύστημα EΣTIA μειώνει το χρόνο παραμονής του τοποθετητή στην οροφή στο ελάχιστο, στεγανοποιεί οποιοδήποτε τρύπημα στο υλικό κάλυψης της οροφής ενώ το κόστος του είναι συγκριτικά μικρό. Η διάταξη των πάνελ μπορεί να είναι οριζόντια ή κάθετη. Για τη στήριξη των Φ/Β panel σε κεραμοσκεπές, η ALUMINCO, παρουσιάζει την πατενταρισμένη καινοτομική λύση των ειδικών κεραμιδιών από σκληρό αλουμίνιο 6063660 συμβατό με τα πρότυπα ΑΑ6063 (AIMgSi alloy), στο χρώμα των κοινών κεραμιδιών. Τα κεραμίδια αλουμινίου αντικαθιστούν μερικά από τα υπάρχοντα συμβατικά κεραμίδια της στέγης της κατοικίας σε καθορισμένα σημεία στήριξης από την εκάστοτε μελέτη Φ/Β εγκατάστασης. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί μιας υψηλής αντοχής και στερέωσης υποδομή για το συνολικό Φ/Β σύστημα. Τα κεραμίδια αλουμινίου της ALUMINCO σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία κατά την τοποθέτηση. Η διπλή διάταξή τους συμβάλλει στον αερισμό των Φ/Β πάνελ, ενώ η αποφυγή οπών στα κεραμίδια διασφαλίζει την άριστη υδατοστεγανότητα της συνολικής κατασκευής. Τα κεραμίδια αλουμινίου διατίθενται σε 3 διαφορετικούς τύπους - ρωμαϊκός, ολλανδικός και γαλλικός - συμβατούς με τα αντίστοιχα κεραμικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα στήριξης Φ/Β πλαισίων μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ALUMINCO. ||

| Ηλεκτρα

| Γαλλικό

> | ΦΑΕΘΩΝ

| Ολλανδικό

| Ρωμαϊκό profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

105


e-market Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών!

SUNTECH

Η αξιόπιστη πρόσβαση στην πιο καθαρή & άφθονη ενεργειακή πηγή Η SUNTECH POWER HOLDINGS ηγείται στην παραγωγή φωτοβολταϊκών για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Με κεντρικά γραφεία στην Κίνα, την Ελβετία και τις ΗΠΑ και παραγωγές κλίμακας gigawatt, η SUNTECH έχει παράξει πάνω από 15.000.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια για χιλιάδες πελάτες της σε περισσότερες από 80 χώρες.

H πρωτοπορία της SUNTECH στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δημιουργεί καινοτομίες με στόχο τον πελάτη και κατεύθυνση την εξίσωση του κόστους παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με το κόστος παραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Αποστολή της είναι να προσφέρει σε όλους αξιόπιστη πρόσβαση στην πιο καθαρή και άφθονη ενεργειακή πηγή που υπάρχει στη φύση. | HiPerforma™ Pluto Vdm-295/Pluto Vdm-290

| HiPerforma™ Pluto Wdm-245 / Pluto Wdm-240

106 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

HiPerforma™ Pluto Wdm-245 / Pluto Wdm-240 245 Watt Πολυκρυσταλλικό Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πλαίσιο

HiPerforma™ Pluto Vdm-295/Pluto Vdm-290 295 Watt Πολυκρυσταλλικό Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πλαίσιο

Χαρακτηριστικά • Φ/Β πλαίσιο υψηλής απόδοσης μετατροπής (έως και 15,1%) μέσω της ανώτερης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών και της κορυφαίας κατασκευαστικής μας δυνατότητας • Θετική ανοχή. Η εγγυημένη θετική ανοχή 0~+5% εξασφαλίζει αξιοπιστία στην παραγόμενη ισχύ • Βελτιστοποιημένη έξοδος ισχύος. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιακών συντελεστών και της προηγμένης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών, τα πλαίσια HiPerformaTM παράγουν 2-5% επιπλέον ισχύ • Εκτεταμένες δοκιμές σε φορτία ανέμου και χιονιού. Το Φ/Β πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ανέμου (3800 Pascal) και φορτία χιονιού (5400 Pascal)* • Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (πρωινά, νωρίς το βράδυ, μέρες με συννεφιά) • Διαδικασία ταξινόμησης της Suntech με βάση το ρεύμα. Όλα τα Φ/Β πλαίσια της Suntech ταξινομούνται και συσκευάζονται με βάση το ρεύμα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος σε ποσοστό έως 2% κι επομένως την αύξηση της ισχύος του συστήματος.

Χαρακτηριστικά • Φ/Β πλαίσιο υψηλής απόδοσης μετατροπής (έως και 15,2%) μέσω της ανώτερης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών και της κορυφαίας κατασκευαστικής μας δυνατότητας • Θετική ανοχή. H εγγυημένη θετική ανοχή από 0/+5% διασφαλίζει αξιοπιστία στην παραγόμενη ισχύ • Βελτιστοποιημένη έξοδος ισχύος. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιακών συντελεστών και της προηγμένης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών, τα πλαίσια HiPerformaTM παράγουν 2-5% επιπλέον ισχύ • Εκτεταμένες δοκιμές σε φορτία ανέμου και χιονιού. Το Φ/Β πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ανέμου (3800 Pascal) και μεγάλα φορτία χιονιού (5400 Pascal)* • Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (πρωινά, αργά το απόγευμα, μέρες με συννεφιά) • Διαδικασία ταξινόμησης της Suntech με βάση το ρεύμα. Όλα τα Φ/Β πλαίσια της Suntech ταξινομούνται και συσκευάζονται με βάση το ρεύμα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος σε ποσοστό έως 2% κι επομένως την αύξηση της ισχύος του συστήματος.


STP190S - 24/Ad+ 190 Watt Μονοκρυσταλλικό Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πλαίσιο Χαρακτηριστικά • Φ/Β πλαίσιο υψηλής απόδοσης μετατροπής (έως και 14,9%) μέσω της ανώτερης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών και της κορυφαίας κατασκευαστικής μας δυνατότητας • Θετική ανοχή. H εγγυημένη θετική ανοχή από 0/+5% διασφαλίζει αξιοπιστία στην παραγόμενη ισχύ • Εκτεταμένες δοκιμές σε φορτία ανέμου και χιονιού. Το Φ/Β πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ανέμου (3800 Pascal) και μεγάλα φορτία χιονιού (5400 Pascal)* • Αυτοκαθαρισμός. Το αντι-ανακλαστικό, υδρόφοβο στρώμα βελτιώνει την απορρόφηση του φωτός και μειώνει τη σκόνη στην επιφάνεια • Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (πρωινά, αργά το απόγευμα, μέρες με συννεφιά) • Διαδικασία ταξινόμησης της Suntech με βάση το ρεύμα. Όλα τα Φ/Β πλαίσια της Suntech ταξινομούνται και συσκευάζονται με βάση το ρεύμα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος σε ποσοστό έως 2% κι επομένως την αύξηση της ισχύος του συστήματος.

| STP250S - 20/Wd / STP245S - 20/Wd

| STP250S - 20/Wd+ / STP245S - 20/Wd+

STP250S - 20/Wd / STP245S - 20/Wd 250 Watt Μονοκρυσταλλικό Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πλαίσιο

STP250S - 20/Wd+ / STP245S - 20/Wd+ 250 Watt Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πλαίσιο κρυσταλλικού πυριτίου

Χαρακτηριστικά • Φ/Β πλαίσιο υψηλής απόδοσης μετατροπής (έως και 15,2%) μέσω της ανώτερης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών και της κορυφαίας κατασκευαστικής μας δυνατότητας • Θετική ανοχή. H εγγυημένη θετική ανοχή από 0/+5% διασφαλίζει αξιοπιστία στην παραγόμενη ισχύ • Εκτεταμένες δοκιμές σε φορτία ανέμου και χιονιού. Το Φ/Β πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ανέμου (3800 Pascal) και μεγάλα φορτία χιονιού (5400 Pascal) * • Αυτοκαθαρισμός. Το αντι-ανακλαστικό, υδρόφοβο στρώμα βελτιώνει την απορρόφηση του φωτός και μειώνει τη σκόνη στην επιφάνεια • Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού(πρωινά, αργά το απόγευμα, μέρες με συννεφιά) • Διαδικασία ταξινόμησης της Suntech με βάση το ρεύμα. Όλα τα Φ/Β πλαίσια της Suntech ταξινομούνται και συσκευάζονται με βάση το ρεύμα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος σε ποσοστό έως 2% κι επομένως την αύξηση της ισχύος του συστήματος.

Χαρακτηριστικά • Φ/Β πλαίσιο υψηλής απόδοσης μετατροπής (έως και 15,2%) μέσω της ανώτερης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών και της κορυφαίας κατασκευαστικής μας δυνατότητας • Θετική ανοχή. H εγγυημένη θετική ανοχή από 0/+5% διασφαλίζει αξιοπιστία στην παραγόμενη ισχύ • Εκτεταμένες δοκιμές σε φορτία ανέμου και χιονιού. Το Φ/Β πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ανέμου (3800 Pascal) και μεγάλα φορτία χιονιού (5400 Pascal)* • Αυτοκαθαρισμός. Το αντι-ανακλαστικό, υδρόφοβο στρώμα βελτιώνει την απορρόφηση του φωτός και μειώνει τη σκόνη στην επιφάνεια • Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (πρωινά, αργά το απόγευμα, μέρες με συννεφιά) • Διαδικασία ταξινόμησης της Suntech με βάση το ρεύμα. Όλα τα Φ/Β πλαίσια της Suntech ταξινομούνται και συσκευάζονται με βάση το ρεύμα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος σε ποσοστό έως 2% κι επομένως την αύξηση της ισχύος του συστήματος. | STP190S - 24/Ad+ profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

107

>


e-market STP280 - 24/Vd 280 Watt Πολυκρυσταλλικό Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πλαίσιο

Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών!

SUNTECH

Η αξιόπιστη πρόσβαση στην πιο καθαρή & άφθονη ενεργειακή πηγή HiPerforma™ Pluto Ade-200 / Pluto Ade-195 200 Watt Μονοκρυσταλλικό Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πλαίσιο Χαρακτηριστικά • Φ/Β πλαίσιο υψηλής απόδοσης μετατροπής (έως και 15,7%) μέσω της ανώτερης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών και της κορυφαίας κατασκευαστικής μας δυνατότητας • Θετική ανοχή. H εγγυημένη θετική ανοχή από 0/+5% διασφαλίζει αξιοπιστία στην παραγόμενη ισχύ • Βελτιστοποιημένη έξοδος ισχύος. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιακών συντελεστών και της προηγμένης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών, τα πλαίσια HiPerformaTM παράγουν 2-5% επιπλέον ισχύ • Εκτεταμένες δοκιμές σε φορτία ανέμου και χιονιού. Το Φ/Β πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ανέμου (3800 Pascal) και μεγάλα φορτία χιονιού (5400 Pascal)* • Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (πρωινά, αργά το απόγευμα, μέρες με συννεφιά) • Διαδικασία ταξινόμησης της Suntech με βάση το ρεύμα. Όλα τα Φ/Β πλαίσια της Suntech ταξινομούνται και συσκευάζονται με βάση το ρεύμα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος σε ποσοστό έως 2% κι επομένως την αύξηση της ισχύος του συστήματος.

| HiPerforma™ Pluto Ade-200 / Pluto Ade-195

108 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

| STP230 - 20/Wd / STP225 - 20/Wd

Χαρακτηριστικά • Φ/Β πλαίσιο υψηλής απόδοσης μετατροπής (έως και 14,4%) μέσω της ανώτερης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών και της κορυφαίας κατασκευαστικής μας δυνατότητας • Θετική ανοχή. H εγγυημένη θετική ανοχή από 0/+5% διασφαλίζει αξιοπιστία στην παραγόμενη ισχύ • Εκτεταμένες δοκιμές σε φορτία ανέμου και χιονιού. Το Φ/Β πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ανέμου (3800 Pascal) και μεγάλα φορτία χιονιού (5400 Pascal)* • Αυτοκαθαρισμός. Το αντι-ανακλαστικό, υδρόφοβο στρώμα βελτιώνει την απορρόφηση του φωτός και μειώνει τη σκόνη στην επιφάνεια • Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (πρωινά, αργά το απόγευμα, μέρες με συννεφιά) • Διαδικασία ταξινόμησης της Suntech με βάση το ρεύμα. Όλα τα Φ/Β πλαίσια της Suntech ταξινομούνται και συσκευάζονται με βάση το ρεύμα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος σε ποσοστό έως 2% κι επομένως την αύξηση της ισχύος του συστήματος. ||

STP230 - 20/Wd / STP225 - 20/Wd 230 Watt Πολυκρυσταλλικό Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πλαίσιο Χαρακτηριστικά • Φ/Β πλαίσιο υψηλής απόδοσης μετατροπής (έως και 13,9%) μέσω της ανώτερης τεχνολογίας παραγωγής κυψελών και της κορυφαίας κατασκευαστικής μας δυνατότητας • Θετική ανοχή. H εγγυημένη θετική ανοχή από 0/+5% διασφαλίζει αξιοπιστία στην παραγόμενη ισχύ • Εκτεταμένες δοκιμές σε φορτία ανέμου και χιονιού. Το Φ/Β πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ανέμου (3800 Pascal) και μεγάλα φορτία χιονιού (5400 Pascal)* • Αυτοκαθαρισμός. Το αντι-ανακλαστικό, υδρόφοβο στρώμα βελτιώνει την απορρόφηση του φωτός και μειώνει τη σκόνη στην επιφάνεια • Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (πρωινά, αργά το απόγευμα, μέρες με συννεφιά) • Διαδικασία ταξινόμησης της Suntech με βάση το ρεύμα. Όλα τα Φ/Β πλαίσια της Suntech ταξινομούνται και συσκευάζονται με βάση το ρεύμα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος σε ποσοστό έως 2% κι επομένως την αύξηση της ισχύος του συστήματος.

| STP280 - 24/Vd


ALLCOM

Βέλτιστες υπηρεσίες & λύσεις με μείγμα τεχνολογικής εμπειρίας, οικονομικής τεχνογνωσίας & οικολογικής αντίληψης H ALLCOM είναι μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και κατασκευή στη βιομηχανία της ενέργειας. Η ALLCOM ξεκίνησε το 2006 με τρεις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας, παρέχοντας ολοκληρωμένη διαχείριση και εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων «με το κλειδί στο χέρι» στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των κατασκευών έργων ΑΠΕ και τον εξοπλισμό. Το πνεύμα της ομάδας ALLCOM οδηγείται από τη σταθερή βούληση για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών και λύσεων στους επενδυτές της. Με μείγμα τη δημιουργία, τεχνολογική εμπειρία, οικονομική τεχνογνωσία και οικολογική αντίληψη προσπαθεί και φέρνει στους επενδυτές της κερδοφόρα και τεχνολογικά υποδειγματικά αποτελέσματα. Η ALLCOM ομάδα επενδύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων turn-key projects στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Στόχος της βασικά είναι η ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 250MW Υδροηλεκτρικά, 1000MW αιολικών πάρκων και 100MW φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενέργεια αντιπροσωπεύει έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο δυναμικούς τομείς, περιλαμβάνει αιολικά πάρκα, ηλιακά πάρκα, καθαρισμό του ύδατος και Βιο-καύσιμα, και την ανακύκλωση των υλικών. Η εταιρεία έχει όραμα να συμβάλει πλήρως στις ταχέως μεταβαλλόμενες Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές και κυβερνητικές πρωτοβουλίες πράσινης ανάπτυξης που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Η φιλοσοφία της ομάδας της βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες. Πρώτον, μπορούν οι επενδυτές να εισέλθουν ομαλά σε κάθε συγκεκριμένο στάδιο του σχεδίου. Δεύτερον, τη βελτιστοποίηση της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, τεχνικής και οικολογικής αξίας του έργου. Τρίτον, τη μετάβαση παραλαβή και εξασφάλιση ενός βιώσιμου και άψογου έργου. Η ALLCOM έχει αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης και διανομής με διάφορους εταίρους για την Κύπρο, Ελλάδα και άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Η βάση της συνεργασίας είναι σημαντικοί εταίροι, τα δικαιώματα, η εμπειρία και οι σχετικές επαφές στην τοπική αγορά, και η εκτεταμένη εμπιστοσύνη που δίνει η ALLCOM.

Η ALLCOM τώρα προσφέρει νέας γενιάς φωτοβολταϊκά Υψηλής Απόδοσης έως 55%,τα οποία χρειάζονται 3 φορές λιγότερο χώρο για να τοποθετηθούν, και το κόστος τους είναι ακόμη ακριβότερο από τα πρώτης γενιάς Μονοκρυσταλικά 16,5% απόδοσης η Πολυκρυσταλικά 14,5% απόδοσης, τα οποία και η ALLCOM έχει στον κατάλογο της και προσφέρει. Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευνοημένη από τον ήλιο όλο το έτος. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει τα πλέον ύψιστης ποιότητας φωτοβολταϊκά στην αγορά. Τα νέα προϊόντα της είναι Αμερικανικής τεχνολογιας. Για περισσότερες πληροφορίες www.allcom.com.gr. Πλεονεκτήματα • Παράγουν «δωρεάν» ηλεκτρική ενέργεια απο τον ήλιο • Δεν έχουν κινούμενα μέρη και είναι αθόρυβα • Δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον • Λειτουργουν αυτόνομα χωρίς χειριστή • Μπαινουν σε απομονωμένες περιοχές • Μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με Ανεμογεννήτριες • Λειτουργούν με όλες τις καιρικές συνθήκες • Δεν χρειάζονται συντήρηση • Εχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (30 έτη) • Ειναι επεκτάσιμα και έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο δίκτυο ή μπαταρίες). ||

>

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

109


e-market Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών!

ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Νέο μονόστηλο σύστημα στήριξης

Η εμπειρία πλέον της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ σε βάσεις στήριξης για εγκαταστάσεις μεγάλων έργων που ξεπερνούν πλέον τα 40MW και η ανάγκη της αγοράς για οικονομικότερες, ευκολότερες και πιο εργονομικές λύσεις, οδήγησε στο σχεδιασμό, πιστοποίηση και παραγωγή της νέας ΜΟΝΟΣΤΗΛΗΣ βάσης στήριξης, η οποία εδράζεται σε 1 μόνο ορθοστάτη!

110 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Η νέα βάση: • Ελαχιστοποιεί το κόστος θεμελίωσης • Μειώνει το χρόνο εγκατάστασης περίπου στο μισό • Προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ρυθμισιμότητα • Διαθέτει στατική μελέτη και πιστοποίηση από την TÜV HELLAS • Είναι η οικονομικότερη δυνατή λύση στο θέμα στήριξης! • Δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης λόγω ικανότητας παραλαβής θερμικών διαστολών • Δυνατότητα υποδοχής οποιουδήποτε τύπου Φωτοβολταϊκού Συλλέκτη • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα του συστήματος σε οποιαδήποτε περίπτωση έργου και για οποιαδήποτε κλίση εδάφους • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση της βάσης, η οποία είναι απαλλαγμένη από εξαρτήματα (Σύνδεση των προφίλ μόνο με ανοξείδωτες βίδες με αποτέλεσμα τη μείωση στο ελάχιστο των χρόνων συναρμολόγησης) • Η κατασκευή από αλουμίνιο είναι αρκετά ελαφριά, άρα δεν απαιτούνται ανυψωτικά μηχανήματα για την εγκατάσταση

• Η γωνία κλίσης των συλλεκτών είναι σταθερή και η επιλογή της κυμαίνεται από 20ο - 40ο, ανεξαρτήτως της διαφορετικής ορογραφίας του εδάφους • Δυνατότητα Portrait ή Landscape τοποθέτησης συλλεκτών, αναλόγως με τις ανάγκες του έργου • Εξασφάλιση της μακροβιότητας της κατασκευής χάρη στο εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό που χρησιμοποιείται (κράμα αλουμινίου AlSiMg 6005) • Μηδενικό κόστος συντήρησης • Κατασκευή από ανακυκλώσιμο υλικό, φιλική προς το περιβάλλον • Στατική μελέτη πλήρως πιστοποιημένη από τον επίσημο φορέα TÜV HELLAS • Διαδικασίες παραγωγής των συστημάτων αλουμινίου βάσει του προτύπου EN ISO 9001 και ISO 14001 της TÜV CERT Αυστρίας • Σχεδιασμός και μελέτη σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 1 και 9 με μέγιστη ταχύτητα ανέμου δοκιμής τα 180 km/h. ||


DEAL SOLAR

Καινοτόμος πρόταση στήριξης φ/β πλαισίων σε λαμαρινοσκεπή Η εταιρεία DEAL SOLAR δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και εμπορίας παραγώγων αλουμινίου, από το 1991, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 2.000 διαφορετικά προϊόντα. Η μακροχρόνια εξειδίκευση, στον εν λόγω τομέα, η εφευρετικότητα, η δημιουργικότητα, η άρτια οργάνωση και η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, αλλά και η στρατηγική επέκτασης στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχουν καθιερώσει την DEAL SOLAR, ως μια από τις πιο καινοτόμες, αξιόπιστες και αναγνωρισμένες εταιρείες στην αγορά προϊόντων αλουμινίου. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πρωτοπορεί και πάλι στην επινόηση λύσεων για τη στήριξη φωτοβολταϊκών πλαισίων και προσφέρει την καινοτόμο πρότασή της, για τη στήριξη Φ/Β συστήματος σε βιομηχανικές στέγες ή λαμαρινοσκεπές.

Το βασικό πλεονέκτημα της Βάσης Στήριξης Λαμαρινοσκεπής (κωδικός 150.3060) είναι ότι, εκμεταλλευόμενη την έξυπνη σχεδίασή της, μπορεί, με μεγάλη ευελιξία και ευχέρεια να τοποθετηθεί σε λαμαρινοσκεπές, οποιουδήποτε τραπεζοειδούς σχήματος. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η Βάση αποτελείται από τρία (3) διαφορετικά προφίλ αλουμινίου, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τέσσερις (4) γωνιακούς βραχίονες. Οι διαστάσεις των πελμάτων είναι 15x4cm και ο κορμός της βάσης έχει διαστάσεις 7,8x7,8x6,5cm. Η στερέωση των γωνιακών βραχιόνων στον κορμό της βάσης γίνεται με βίδες ΙΝΟΧ, δια μέσου των οβάλ οπών που αυτά διαθέτουν. Τα δύο (2) κινητά πέλματα ρυθμίζονται κατά γωνία, από 0ο μέχρι μέγιστο 110ο και άνοιγμα των πλευρών τους μέχρι 73mm. Στην επάνω επιφάνεια της βάσης  προσαρμόζονται οι ράγες αλουμινίου (τεγίδες), ενώ τα κινητά προφίλ ή πέλματα στήριξης προσαρμόζονται στην επιφάνεια της λαμαρινοσκεπής. Τα πέλματα στήριξης, στην εσωτερική τους πλευρά, φέρουν αυτοκόλλητη ταινία, αφενός για διευκόλυνση τοποθέτησης της βάσης στη λαμαρινοσκεπή και αφετέρου για άριστα αποτελέσματα στεγανοποίησης. Πρώτα γίνεται η προσκόλληση των πελμάτων της βάσης στη λαμαρινοσκεπή και στη συνέχεια η σύσφιξή τους με τις αυτοδιάτρητες βίδες ΙΝΟΧ 6,3x32mm. Για να έχουμε πλήρη στεγανοποίηση της εγκατάστασης οι αυτοδιάτρητες βίδες στο πάνω τμήμα τους και πριν το παξιμάδι φέρουν ελαστική ροδέλα.

Διάθεση Προϊόντος Η βάση διατίθεται σε χαρτοκιβώτιο συσκευασίας, το οποίο περιλαμβάνει 14 σετ βάσεων, πλήρως συναρμολογημένα. Το σετ επίσης περιλαμβάνει τέσσερις (4) αυτοδιάτρητες βίδες ΙΝΟΧ 6,3x32mm και δύο (2) αυτοδιάτρητες (τρυπανόβιδες) βίδες ΙΝΟΧ (6,3x19mm) για κάθε βάση. ΚΩΔ. 150.3060 Βάση Στήριξης Λαμαρινοσκεπής Όλα τα προϊόντα της εταιρείας DEAL SOLAR είναι πιστοποιημένα με TUV, καλύπτονται από 10ετή εγγύηση και είναι άμεσα παραδοτέα. Η εταιρεία είναι υπερήφανη για «την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ευελιξία» στη χρήση των προϊόντων της. Για περισσότερες πληροφορίες www.dealsolar.gr. ||  

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

111

>


e-market Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών! | Αλεξανδρούπολη

ARVIS SOLAR Αξιόπιστες επιλογές από τη μελέτη έως & την υλοποίηση

Η ARVIS SOLAR, θυγατρική της ARVIS Α.Ε., εταιρείας πιστοποιημένης κατά ISO 14001 και ISO 9001 από τον ΕΛΟΤ, με την μακρόχρονη εμπειρία της μητρικής εταιρείας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη, δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Τα προϊόντα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν όλα τα στάδια μελέτης και υλοποίησης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. • Έρευνα αγοράς για τον κατάλληλο χώρο εγκατάστασης • Τεχνική και οικονομική μελέτη βιωσιμότητας του έργου • Μελέτη εφαρμογής με βάση τις διαστάσεις και τη μορφολογία του χώρου για τη μεγιστοποίηση της ηλεκτρικής παραγωγής • Αίτηση για λήψη όρων σύνδεσης με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.( για έργα ισχύος μικρότερης από 1.000 kWp και για μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά έως 10 kWp) • Αίτηση για λήψη άδειας παραγωγής (για έργα ισχύος μεγαλύτερης από 1.000 kWp) • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (για έργα ισχύος

μεγαλύτερης από 500 kWp) ή απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης ΕΠΟ • Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία (όπου απαιτείται) • Εμπορία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού • Έργα υποδομής (χωματουργικά, περίφραξη κ.ά.) • Εργασίες συναρμολόγησης-εγκατάστασης εξοπλισμού από εξειδικευμένο Προσωπικό • Θέση σε αποδοτική λειτουργία από έμπειρους μηχανικούς • Συμβόλαιο σύνδεσης με τα δίκτυα Χαμηλής ή Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η. • Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος με το διαχειριστή του συστήματος ή σύμβαση συμψηφισμού με τη Δ.Ε.Η. • Εγγύηση καλής λειτουργίας - μακροχρόνια διαχείριση και τεχνική υποστήριξη. Η ARVIS SOLAR, με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον και την ικανοποίηση των πελατών της, εισάγει προϊόντα γνωστών οίκων του εξωτερικού με πολύχρονη εμπειρία στην αξιοποίηση του ήλιου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ των άλλων στόχων της είναι και η εκμετάλλευση, για λογαριασμό των οικιακών και εμπορικών πελατών της, των πολύ ευνοϊκών κινήτρων, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί ή και πρόκειται να θεσμοθετηθούν στην αγορά των φωτοβολταϊκών συστημάτων. H εταιρεία εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα τα συστήματα ιχνηλάτισης ηλίου δύο αξόνων της Γερμανικής εταιρείας Solar-Trak GmbH. Από το 2000, όταν ξεκίνησε η παραγωγή, η εταιρεία Solar-Trak έχει κατασκευάσει περισσότερα από 2.500 κινούμενες βάσεις, εκ των οποίων 1.500 βάσεις αφορούν στον τύπο ST2000. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε κινούμενες βάσεις της εταιρείας υπερβαίνει τα 9.000 kWp. Οι βάσεις εξάγονται σε πολλές χώρες εκτός Γερμανίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Φιλανδία, η Βουλγαρία, η Χιλή και φυσικά η Ελλάδα. Τα trackers παρουσιάζουν συνοπτικά τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: • Υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία (100% made in Germany από χάλυβα υψηλής ποιότητας) • Υπολογισμοί όλων των διατομών (ιστού και επιφάνειας στήριξης πλαισίων) σύμφωνα με την προδιαγραφή

112 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

DIN 1055 - 4 wind area 2 • Κίνηση μέσω δύο απλών ηλεκτροκινητήρων υψηλού φορτίου, χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης διάρκειας ζωής • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, κινητήρας κάθετης περιστροφής και καλωδιώσεις ενσωματωμένοι στον ιστό στήριξης, προσφέροντας προστασία από ακραίες καιρικές συνθήκες, από την υπεριώδη ακτινοβολία και από κακόβουλες ενέργειες • Κινητήρες συνεχούς ρεύματος (DC), ώστε σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας εναλλασσομένου ρεύματος, οι ενσωματωμένοι συσσωρευτές παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια για τις αναγκαίες κινήσεις • Τροφοδοσία της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου με συνεχές ρεύμα από ενσωματωμένους συσσωρευτές αυξάνοντας την αξιοπιστία του συστήματος • Έλεγχος από μικροεπεξεργαστή με βάση αστρονομικά δεδομένα, αποφεύγοντας τα προβλήματα με αισθητήρες φωτεινότητας του ηλίου και προσφέροντας βέλτιστη ιχνηλάτισή του • Αξιόπιστο λογισμικό (software) χωρίς ελαττώματα (bugs) για την κίνηση και ευθυγράμμιση με τον ήλιο, δοκιμασμένο σε δεκάδες έργα με άριστα αποτελέσματα • Δυνατότητα τηλεχειρισμού και τηλε-εποπτείας συνδέοντας, μέσω δικτύου, τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή • Άμεση προστασία από ισχυρούς ανέμους. Σε περίπτωση υπέρβασης της προκαθορισμένης ταχύτητας ανέμου, ο μικροεπεξεργαστής οδηγεί όλα τα συστήματα σε οριζόντια θέση, μέσω του εγκατεστημένου ανιχνευτή ταχύτητας ανέμου. Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό τόσο στη φάση σχεδίασης ενός πάρκου, όσο και στη φάση της κατασκευής του και της μακροχρόνιας συντήρησής του.

| Κιμέρια, Ξάνθης


| Καλαμάτα

Ενδεικτικά έργα… Αλεξανδρούπολη Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 99,66 Τύπος μετατροπέων: SMA SMC 11000TL-10 Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 453 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP ND-220 (E1F) Για τη στήριξη των Φ/Β γεννητριών χρησιμοποιήθηκαν: 17 trackers 2 αξόνων της εταιρείας Solar Trak, τύπου ST2000 Έτος Κατασκευής: 2011 Καλαμάτα Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 148,5 Τύπος μετατροπέων: SMA SMC 10000TL-10 Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 675 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP ND-220 (E1F) Για τη στήριξη των Φ/Β γεννητριών χρησιμοποιήθηκαν : σταθερές βάσεις και 6 trackers 2 αξόνων της εταιρείας Solar Trak, τύπου ST2000 Έτος Κατασκευής: 2011

| Κηφισιά, Αττικής

| Καλαμιά Κοζάνης

Κηφισιά, Αττικής Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 4,93 Τύπος μετατροπέα: SMA SB 5000TL Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 21 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP NU-235 (E1) Έτος Κατασκευής: 2011

Καλαμιά Κοζάνης Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 9,9 Τύπος μετατροπέων: SMA STP 10000TL Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 45 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP ND-220(Ε1F) Έτος Κατασκευής: 2011

Καλύβια, Αττικής Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 9,46 Τύπος μετατροπέων: SMA STP 10000TL-10 Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 43 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP ND-220(E1F) Έτος Κατασκευής: 2011

Κοιλάδα Κοζάνης Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 9,9 Τύπος μετατροπέων: SMA SB 4000TL Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 45 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP ND-220(E1F) Έτος Κατασκευής: 2011

Ξάνθη Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 9,9 Τύπος μετατροπέων: SMA STP 10000TL Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 45 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP ND-220(Ε1F) Έτος Κατασκευής: 2011

Άνω Λιόσια, Αττικής Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 6,86 Τύπος μετατροπέων: SMA STP 8000TL Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 28 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP NU-E245(J5) Έτος Κατασκευής: 2011. ||

| Καλύβια, Αττικής

| Κοιλάδα Κοζάνης

Κιμέρια, Ξάνθης Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 9,9 Τύπος μετατροπέων: SMA STP 10000TL-10 Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 45 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP ND-220 (E1F) Έτος Κατασκευής: 2011 Αχαρναί, Αττικής Εγκατεστημένη ισχύς (kWp): 7,76 Τύπος μετατροπέων: SMA SB 2500 Αριθμός Φ/Β γεννητριών: 33 Τύπος Φ/Β γεννητριών: SHARP NU-235 (E1) Έτος Κατασκευής: 2011

> | Αχαρναί, Αττικής

| Ξάνθη

| Άνω Λιόσια, Αττικής profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

113


e-market Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών!

I.E.S.

Πάντα σε θέση να γνωρίζει την καταλληλότερη επιλογή Η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή και εμπορία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, διασφαλίζοντας πάντα την υψηλή ποιότητα υλικών και υπηρεσιών. Η σωστή και εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η φιλική και ανθρώπινη σχέση και διάθεση προς τον πελάτη, η συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των εγκαταστάσεων των πελατών της, καθώς και οι προσιτές τιμές, την καθιστούν την καταλληλότερη επιλογή.

114 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Το έμπειρο προσωπικό της και οι στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας με τους μεγαλύτερους προμηθευτές Φ/Β υλικών, εγγυάται την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της και καλύπτει σε απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις τους. Αναλαμβάνει κάθε έργο από το αρχικό του στάδιο και το παραδίδει ολοκληρωμένο, πάντα με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον πελάτη. Οι εκπαιδευμένοι, πιστοποιημένοι και έμπειροι τεχνικοί εγκαθιστούν το Φ/Β σύστημα σε κάθε χώρο, το οποίο παραδίδεται σε λειτουργία, αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί για τη μέγιστη απόδοσή του. Η υλοποίηση του έργου γίνεται το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και πάντα με την ελάχιστη ενόχληση για τους πελάτες της. Εξασφαλίζει την έγκυρη και πλήρη ενημέρωσή της σε όλη τη διάρκεια του έργου, ώστε να είναι πάντα σε θέση να γνωρίζουν ποια είναι η καταλληλότερη επιλογή.

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας αποτελούν: • Ο πρωτοποριακός και καινοτόμος σχεδιασμός εγκαταστάσεων, που προσφέρουν βέλτιστες αποδόσεις, με το ελάχιστο δυνατό κόστος κατασκευής και συντήρηση. • Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για κάθε πελάτη ξεχωριστά, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του και καλύπτοντας απόλυτα τις προσωπικές του ανάγκες. • Η απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία των συστημάτων που παραδίδει, μέσω των εκτεταμένων δοκιμών που πραγματοποιούνται πριν την παράδοση του έργου. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τη μεγάλη εμπειρία της I.E.S. στο χώρο των τεχνικών έργων και εγγυώνται την υπεύθυνη, ποιοτική και αξιόπιστη υλοποίηση του έργου, με σεβασμό στις απαιτήσεις των πελατών της. Η μεγαλύτερη διαφήμιση άλλωστε, είναι οι ευχαριστημένοι πελάτες της. ||


HELIOSPHERA

Προάγει τη μείωση του κόστους του ηλιακού ηλεκτρισμού Η HELIOSPHERA είναι μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007, με βασικούς μετόχους την Plainfield Asset Management LLC (αμερικανική επενδυτική εταιρεία), τη Sciens (εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών) κι έναν έλληνα επιχειρηματία. Στόχος είναι η παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων τεχνολογίας λεπτών υμενίων (thin-film micromorph) με ετήσια δυναμικότητα 60MWp, σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ευρώπη διαβλέποντας στην ανάπτυξη της ελληνικής, ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας αγοράς φωτοβολταϊκών, καθώς και στη σταδιακή στροφή της βιομηχανίας προς τις καινοτόμες τεχνολογίες λεπτών υμενίων.

H συνολική επένδυση είναι της τάξης των 200 εκ.€, ενισχύθηκε από το κράτος μέσω επιδότησης από τον Αναπτυξιακό Nόμο (σχεδόν 30 εκ.€), και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο εξοπλισμός και η τεχνογνωσία της παραγωγής προέρχονται από την ελβετική Oerlikon, μια εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο παγκοσμίως, που παρέχει τεχνολογία αιχμής για την παραγωγή υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκών. Με προηγμένη τεχνολογία, μια πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή και οικονομία κλίμακος, η HELIOSPHERA προάγει τη μείωση του κόστους του ηλιακού ηλεκτρισμού.

Τα πλαίσια της HELIOSPHERA παράγονται σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και αποδίδουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας ή μερικής σκίασης (διάχυτη ακτινοβολία) και σε υψηλές θερμοκρασίες, που τα συμβατικά φωτοβολταϊκά έχουν σημαντικές απώλειες. Τα φωτοβολταϊκά της HELIOSPHERA είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις στο έδαφος ή σε κτίρια, όπου χάρη στην αισθητική τους υπεροχή μπορούν να ενσωματωθούν ως δομικά στοιχεία καλύπτοντας όλο το εύρος εφαρμογών φωτοβολταϊκών στη διεθνή αγορά. Στόχος είναι να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες, αναδυόμενες αγορές του κόσμου όπως είναι οι χώρες της Μέσης Ανατολής, και η Αμερική. Ήδη από τις αρχές του 2010 έχουν πραγματοποιηθεί πωλήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τα πρώτα φωτοβολταϊκά της HELIOSPHERA τροφοδοτούν με καθαρή ενέργεια το ηλεκτρικό δίκτυο, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον ενεργειακό ισοζύγιο. ||

| Ελλάδα

| Γερμανία

| Ιταλία

| Τσεχία profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

115

>


e-market Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών!

Χρηματοδότηση Σε συνεργασία με τράπεζες και με την παρέμβαση και διευκόλυνση του Ομίλου, η εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματικούς τρόπους χρηματοδότησης, προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη.

SOLARISE

Εγκαταστάσεις συστημάτων με εγγυημένες ενεργειακές αποδόσεις Ο Όμιλος Prime Green ιδρύθηκε το 2006 με αποκλειστικό σκοπό τη δραστηριοποίηση στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή και για τον τομέα των Φωτοβολταϊκών, η εταιρεία Solarise A.E. αποτελεί τον κατασκευαστικό βραχίονα ενώ η Prime Energy έχει τον επενδυτικό ρόλο του Ομίλου. Οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου είναι η Prime Water A.E. που ενεργοποιείται στη διαχείριση υδάτινων πόρων (αφαλάτωση, κ.λπ.) και η Prime Geothermal A.E. με αντικείμενο τη διαχείριση γεωθερμικών πεδίων. Οι μέτοχοι της Prime Green προέρχονται από το χώρο της Ναυτιλίας, της Πληροφορικής και των Μεταλλικών Κατασκευών, με σημαντική ιστορία και αποτελέσματα. Κύριο αντικείμενο της Solarise είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η συντήρηση και η λειτουργία Φ/Β πάρκων στην Ελληνική και Διεθνή αγορά. Για το σκοπό αυτό έχει στελεχωθεί από έμπειρη ομάδα μηχανικών με σημαντική τεχνογνωσία. Η Solarise έχει ήδη ξεκινήσει να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ενώ εξετάζει την παρουσία της στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση την Βουλγαρία, την Τουρκία και το Μεξικό.

| Λακωνία

116 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Έργα

Σχεδιασμός

Η Solarise σήμερα ολοκληρώνει την κατασκευή επτά Φ/Β πάρκων στη Λακωνία συνολικής ισχύος 850 kW, ενώ έχει αναλάβει συμβάσεις και σχεδιάζει άλλα τρία πάρκα στην Κρήτη και το Κιλκίς συνολικής ισχύος 300 kW. Επιπλέον, ολοκληρώνει τις αδειοδοτικές διαδικασίες μίας Φ/Β άδειας 7 MW στην Ξάνθη, για την οποία αμέσως μετά θα προχωρήσει στην κατασκευή και σύνδεση του Φ/Β πάρκου στο δίκτυο.

Ο σχεδιασμός συνιστά κομβικό στάδιο στην πορεία υλοποίησης του έργου. Το κύριο χαρακτηριστικό στο στάδιο αυτό είναι η ταυτόχρονη εφαρμογή νομικών, κανονιστικών, οικονομικών, τεχνικών και κατασκευαστικών παραμέτρων που αφορούν κάθε Φ/Β σταθμό. Το τμήμα σχεδιασμού της Solarise διοικείται από Ολλανδό Τεχνικό Διευθυντή, με 10ετή εμπειρία στις ανεπτυγμένες αγορές της Ολλανδίας και της Γερμανίας, πλαισιωμένου από μόνιμα απασχολούμενους μηχανικούς.

| Λακωνία

| Λακωνία

| Λακωνία


| Χανιά

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική του Φ/Β συστήματος, τη χωροθέτησή του, τα ηλεκτρολογικά διαγράμματα, τυχόν στατική μελέτη, τη μελέτη εφαρμογής και τέλος το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των φάσεων ανάπτυξης του έργου. Στόχος είναι η εγκατάσταση ενός άρτιου, αξιόπιστου Φ/Β συστήματος με μεγιστοποιημένη και εγγυημένη απόδοση λειτουργίας.

Εγκατάσταση Η εγκατάσταση του σταθμού περιλαμβάνει όλες τις εργασίες από την προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης (εργασίες πολιτικού μηχανικού) μέχρι και τη σύνδεση του Φ/Β πάρκου στο δίκτυο παροχής ρεύματος. Η Solarise διατηρεί αυστηρά καθορισμένους κανόνες ποιότητας ως κάτοχος του πιστοποιητικού ISO 9001:2000 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Η εταιρεία μέσα από τα έργα που έχει ήδη αναλάβει, διαθέτει τις αναγκαίες συνεργασίες με έμπειρους και ικανούς μελετητές, υπεργολάβους και μηχανικούς.

Υπηρεσίες Εξαιτίας των αυστηρών κανόνων ποιότητας που ακολουθεί, η εταιρεία, προσφέρει εγγυημένη απόδοση σε συνάρτηση με την ηλιοφάνεια της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, ο επενδυτής γνωρίζει ότι διασφαλίζει τη μέγιστη εγγυημένη απόδοση της επένδυσης του.

| Χανιά

Δοκιμή - Σύνδεση - Παράδοση Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του Φ/Β σταθμού, γίνονται οι τελευταίες ρυθμίσεις, εκτελούνται οι αναγκαίες εργασίες ελέγχου της λειτουργίας και ο Φ/Β σταθμός συνδέεται επίσημα στο δίκτυο, οπότε και αρχίζει η μακρά περίοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σημείο αυτό, το έργο παραδίδεται οριστικά στον ιδιοκτήτη του μαζί με όλα τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά, τις εγγυήσεις, τις συμβάσεις, τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών και τις αναφορές που αφορούν τον Φ/Β σταθμό.

Οι παραπάνω υπηρεσίες σε συνδυασμό τόσο με τις παρεχόμενες εγγυήσεις του εξοπλισμού και των εργασιών κατασκευής, όσο και την ασφαλιστική κάλυψη από καταστροφές παντός είδους και προέλευσης, την ασφάλιση κερδών σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, διασφαλίζουν ότι ο επενδυτής θα απολαμβάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η SOLARISE διαθέτει εκτεταμένο πακέτο υπηρεσιών που μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επενδυτή. ||

Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης Η συντήρηση και λειτουργία του σταθμού είναι εξίσου σημαντική με την κατασκευή του. Οι εργασίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν συνεχή, παραγωγική λειτουργία για 20-25 χρόνια. Στο σκέλος της λειτουργίας η εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, τη διεκπεραίωση όλων των εμπορικών και επιχειρησιακών θεμάτων που αφορούν το σταθμό. Οι υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνουν τόσο τις εργασίες τακτικής προληπτικής συντήρησης όσο και τις ενέργειες αποκατάστασης ενδεχόμενων βλαβών.

| Ρέθυμνο

| Ρέθυμνο

| Ρέθυμνο profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

117

>


e-market Nέες εξελίξεις & ιδέες στο χώρο των φωτοβολταϊκών!

CRYPTO

Με πολυετή υποδομή εμπειρία & τεχνογνωσία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Η εταιρεία CRYPTO μπαίνει δυναμικά στην αγορά των Φωτοβολταϊκών panels και inverters, δημιουργώντας πανελλαδικό δίκτυο στη χονδρική πώληση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ήδη η εταιρεία έχει ξεκινήσει στρατηγικές συνεργασίες με τις εταιρείες S-Energy, Siliken, CSG στα πλαίσια, καθώς και Kostal, SMA στους αντιστροφείς, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά παγκοσμίως.

118 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Στόχος της CRYPTO είναι η χονδρική διάθεση πλαισίων και αντιστροφέων, αξιοποιώντας την πολυετή υποδομή, εμπειρία και τεχνογνωσία των συνεργατών της, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της. Το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας είναι η διάθεση ευρωπαϊκών, κορεάτικων και κινέζικων φωτοβολταϊκών συστημάτων, καλύπτοντας πλήρως με αυτόν τον τρόπο τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της. Κύρια προτεραιότητα της CRYPTO είναι η ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων με στόχο τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο σε ελληνική όσο και σε ξένη αγορά. Η εταιρεία αντιμετωπίζει ως πρόκληση τις αντίξοες υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, και μέσα από τις συνεργασίες της κάνει πραγματικότητα το όραμα της πράσινης ανάπτυξης, τελειοποιώντας την ποιότητα των υπηρεσιών της. ||


ΕLAMPSIS

Η απόλυτη εγγύηση για την ποιότητα των εγκαταστάσεων H Εlampsis Ενεργειακά Συστήματα Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στη μελέτη, στο σχεδιασμό, στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η προώθηση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και η εφαρμογή των διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού εκτός της ευεργετικής επίδρασης για το περιβάλλον, αποτελεί μία σοβαρή επένδυση χωρίς ρίσκο, με γρήγορη απόσβεση, μακροχρόνια προοπτική και υψηλή απόδοση. Ειδικότερα οι μικρές επιχειρήσεις ή οι ιδιώτες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα στο δώμα ή στη στέγη κτιρίων, μέχρι 10 Kwp, εξασφαλίζουν άμεσα το ρεύμα που καταναλώνουν και επίσης ένα συμπληρωματικό αφορολόγητο εισόδημα για πολλά χρόνια μετά την, σύντομη σχετικά, απόσβεση της επένδυσης.

Τα συστήματα των 10 KWp για στέγες και οροφές, κορυφαίας ποιότητος, που εμπορεύεται η εταιρεία μας, σύμφωνα με τη γενικότερη ομαλοποίηση των τιμών, ξεκινούν από 25,000 € και φτάνουν έως και 33.000 €, ανάλογα με τη χώρα παραγωγής των panels και των ειδικών χαρακτηριστικών τους. Η 60χρονη πείρα των εταιρειών του Oμίλου, σε επεμβάσεις αναβάθμισης κτιρίων, είναι η απόλυτη εγγύηση για την ποιότητα των εγκαταστάσεών της. H εταιρεία Εlampsis Ενεργειακά Συστήματα Α.Ε. είναι δίπλα στους πελάτες της με συνέπεια, όλα τα χρόνια της διάρκειας της επένδυσής τους, προσφέροντάς τους την σιγουριά καλής λειτουργίας που χρειάζονται. ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

119


DOMICA2012_KX46X29neo

11/7/11

5:53 PM

Page 1

∏ ¤ÎıÂÛË

∏ 2Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤ÎıÂÛ˘ «DOMICATEC – ¢fiÌËÛË & ∞ӷη›ÓÈÛË» ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «Δ ∂Ã√» ÁÈ· ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ë ÔÔ›· ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ fiÏ· fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ οو ·fi ÌÈ· ÛÙ¤ÁË, ‚ڋΠÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙfiÛÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ fiÛÔ Î·È ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ 3Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2012 ÛÙÔ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔ «Metropolitan Expo», ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜», ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È‡ڢÓÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÛÂÈ Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ‰fiÌËÛ˘ Î·È ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ηχ„ÂÈ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙË ‰fiÌËÛË (∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο – ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË – ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰›ÎÙ˘·), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¶·ÓfiÚ·Ì· ª·ÚÌ¿ÚÔ˘» ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÍfiڢ͢, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ۯ‰›·Û˘, ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ¤ÙÚ·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓÒÓ˘ÌË Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÔÈ Ôԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ËÁ¤˜ ÚfiÛıÂÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ˆ˜ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔۤϢÛË.

∫·ÙËÁÔڛ˜ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ

√È ÂÎı¤Ù˜ ™ÙËÓ «DOMICATEC – ¢fiÌËÛË & ∞ӷη›ÓÈÛË» ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜, ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰fiÌËÛ˘ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Û˘Û΢ÒÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÂȉÒÓ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÔÚÁ¿ÓˆÓ ̤ÙÚËÛ˘, ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Û¯Â‰›·Û˘, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂȉÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î.¿.

√È ÂÈÛΤÙ˜ ∏ ¤ÎıÂÛË ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÂÌfiÚÔ˘˜ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ‰È·ÎÔÛÌËÙ¤˜, ÁÚ·Ê›· ÌÂÏÂÙÒÓ, ÂÁηٷÛٿ٘ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ (˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜, „˘ÎÙÈÎÔ‡˜, ÂȉÈÎÔ‡˜ η˘ÛÙ‹ÚˆÓ, Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ), Ù¯ӛÙ˜ ¤ÙÚ·˜, Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘, ͇ÏÔ˘, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ˘ Î·È Á˘·ÏÈÔ‡, ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜, ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ¤˜ Î·È Ê˘ÛÈο ȉÈÒÙ˜.

√ ¯ÚfiÓÔ˜ √È Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ 3˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:

ñ ¶¤ÌÙË

15 ª·ÚÙ›Ô˘

12 .Ì. - 9 Ì.Ì.

ñ ¶·Ú·Û΢‹

16 ª·ÚÙ›Ô˘

12 .Ì. - 9 Ì.Ì.

ñ ™¿‚‚·ÙÔ

17 ª·ÚÙ›Ô˘

10 .Ì. - 9 Ì.Ì.

ñ ∫˘Úȷ΋

18 ª·ÚÙ›Ô˘

10 .Ì. - 9 Ì.Ì.


DOMICA2012_KX46X29neo

11/7/11

5:54 PM

Page 2


τεχνικόάρθρο _TECHNICAL ARTICLE

ANALKO ανοδιωση Η διαδικασία & τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Γιάννης Γεωργουσόπουλος Χημικός Μηχανικός

Με την ανοδίωση, μετασχηματίζεται η επιφάνεια του αλουμινίου και δημιουργείται τεχνητά, ένα στρώμα οξειδίου (σκουριά). Επειδή η διαδικασία γίνεται σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες, αυτό το στρώμα οξειδίου είναι πάρα πολύ συνεκτικό και σκληρό. Το στρώμα αυτό, επειδή είναι ήδη οξείδιο(σκουριά), όταν εκτίθεται στην ατμόσφαιρα δε διαβρώνεται και έτσι προστατεύει το αλουμίνιο. Το ανοδικό επίστρωμα είναι διαφανές και η δομή του φέρει πόρους και επιτρέπει την ενσωμάτωση χρωστικών υλών για την επίτευξη του χρωματισμού.

Μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανοδίωσης είναι: • Το στρώμα ανοδίωσης δημιουργείται από το ίδιο το μέταλλο, είναι πλήρως ενσωματωμένο σ’αυτό κι έτσι δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσφυσης • Η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά της ανοδίωσης είναι πάρα πολύ καλή, εφ όσον τηρηθούν όλοι οι κανόνες παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμογής και χρήσης • Τα ανοδιωμένα προϊόντα αλουμινίου έχουν μεταλλική εμφάνιση • Υπάρχει περιορισμός χρωμάτων. Η ανοδίωση, ως επιφανειακή επεξεργασία, εφαρμόζεται πάνω από 60 χρόνια. Στο διάστημα αυτό είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα προβλήματα που εμφανίζονταν στην πράξη και με τις κατάλληλες τεχνικές να εξαλειφθούν. Σήμερα, μετά από 60 χρόνια, θεωρείται ότι κατέχουμε πλήρως την τεχνολογία της ανοδίωσης και γνωρίζουμε τη συμπεριφορά της στο χρόνο.

Ανοδίωση Τα βασικά στάδια της δημιουργίας ανοδικού επιστρώματος είναι η προεργασία, η ανοδίωση, ο χρωματισμός (αν απαιτείται), το σφράγισμα. Προεργασία: Οι επιφάνειες που πρόκειται να ανοδιωθούν υποβάλλονται σε μηχανικές ή και σε χημικές επεξεργασίες λείανσης με κατάλληλα λειαντικά μέσα ή χημικά αντιδραστήρια. Σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι να δώσει στην επιφάνεια εμφάνιση γυαριστερή ή ματ. Στη συνέχεια, τα τεμάχια αλουμινίου υφίστανται επεξεργασία απολάδωσης/ προσβολής και εξουδετέρωσης. Ανοδίωση: Η διαδικασία γίνεται με ηλεκτρόλυση (διοχέτευση συνεχούς ρεύματος σε μπάνιο θειϊκού οξέος) κάτω από αυστηρές συνθήκες ελέγχου των συγκεντρώσεων των χημικών συστατικών, της θερμοκρασίας, της πυκνότητας του ρεύματος κ.λπ. Αποτέλεσμα της ηλεκτρόλυσης είναι η - με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο οξείδωση της επιφάνειας του αλουμινίου. Το ανοδικό επίστρωμα είναι διαφανές (σαν γυαλί). Επίσης, το ανοδικό επίστρωμα δεν είναι συνεχές και παρουσιάζει πόρους (Εικ.1). Χρωματισμός: Το έγχρωμο ανοδιωμένο αλουμίνιο επιτυγχάνεται με την εναπόθεση έγχρωμων στοιχείων στους πόρους του ανοδικού επιστρώματος (ηλεκτρολυτικός χρωματισμός) και γίνεται μετά τη φάση της ανοδίωσης και πριν τη φάση του σφραγίσματος. Ο χρωματισμός επιτυγχάνεται με την εμβάπτιση των προϊόντων σε μπάνιο που περιέχει ιόντα μέταλλου (π.χ. κασσίτερος, κοβάλτιο, νικέλιο, κ.λπ.) Τα ιόντα μετάλλου επικάθονται στους πόρους του ανοδικού επιστρώματος κι έτσι επιτυγχάνονται οι διάφοροι χρωματισμοί.

| Εικόνα 1

122 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012


Σφράγισμα: Το σφράγισμα των πόρων αποτελεί μία από τις βασικότερες διεργασίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή προστασία του αλουμινίου. Στα σημεία των πόρων του ανοδικού επιστρώματος, το πάχος της ανοδίωσης είναι πολύ μικρό (2-3 μικρά) και η προστασία στα σημεία αυτά είναι ασθενής. Με τη διαδικασία του σφραγίσματος ενυδατώνεται το οξείδιο του αλουμινίου και με την ερχόμενη διόγκωση του κλείνουν (σφραγίζονται) οι πόροι. Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει προηγηθεί η διαδικασία χρωματισμού, οι χρωστικές ύλες εγκλωβίζονται μέσα στους πόρους και εξασφαλίζεται έτσι η σταθερότητα του χρώματος στο χρόνο. Οι χρωστικές ουσίες είναι ορατές γιατί το ανοδικό επίστρωμα είναι διαφανές (τζάμι). Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανοδίωσης Εμφάνιση: Η τελική εμφάνιση των προϊόντων εξαρτάται: • Από το κράμα. Αυτό πρέπει να είναι καθορισμένο και ο προμηθευτής οφείλει να πιστοποιεί ότι το υλικό είναι κατάλληλο να υποστεί ανοδίωση και ότι είναι σύμφωνο με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. • Από τον τρόπο επιφανειακής επεξεργασίας (μηχανικής και χημικής) πριν την ανοδίωση. Έτσι η τελική εμφάνιση μπορεί να είναι γυαλιστερή ή ματ.

• Από την επιφανειακή επεξεργασία μετά την ανοδίωση, όπως π.χ. το χρωματισμό ή τις συνθήκες σφραγίσματος. Πάχος ανοδίωσης: Το πάχος ανοδίωσης αντιστοιχεί στο πάχος σε μικρά (μm= χιλιοστά χιλιοστομέτρου) του επιστρώματος του οξειδίου του αλουμινίου της σημαντικής επιφάνειας. Ανάλογα με τη χρήση και το περιβάλλον που θα τοποθετηθεί η κατασκευή, επιβάλλεται και το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος ανοδίωσης. Έτσι επιβάλλεται: • Εσωτερικοί χώροι: ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 10μm (μικρά) • Εξωτερικοί χώροι σε κοινό αστικό περιβάλλον: ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 15μm(μικρά) • Εξωτερικοί χώροι σε διαβρωτικό περιβάλλον (Θαλάσσιο, βιομηχανικό): ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 20μm (μικρά) Σφράγισμα ανοδίωσης: Η ποιότητα του σφραγίσματος είναι από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας των ανοδικών επιστρωμάτων. Σ’ένα μη ή κακά σφραγισμένο ανοδικό επίστρωμα, οι ρύποι της ατμόσφαιρας θα επιτεθούν και θα προσβάλλουν τα σημεία των πόρων όπου το επίστρωμα είναι μόλις λίγων μικρών. Είναι εύκολα κατανοητό ότι ένα κακά σφραγισμένο ανοδικό επίστρωμα, ακόμη και πολλών μικρών πάχους, είναι αναποτελεσματικό ώστε να προαστατεύσει το αλουμίνιο από οξείδωση. Επιπλέον, στα έγχρωμα ανοδικά επιστρώματα, με το σφράγισμα εγκλωβίζονται οι χρωστικές ουσίες στο εσωτερικό των πόρων κι έτσι εξασφαλίζεται μακροχρόνια σταθερότητα χρωματισμού. ||

| Εικόνα 2 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

122


παρουσίασηεταιρείας _COMPANY presentation

ALUK

Συνεργάτης εφ’ όρου ζωής Παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς η εταιρεία ALUK ενημερώνεται και ανανεώνεται διαθέτοντας υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο προσωπικό, ποιοτικά προϊόντα και άψογη εξυπηρέτηση. Δημιουργεί μοναδικούς και μακροχρόνιους δεσμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Όταν η ALUK ιδρύθηκε το 1977 από τον κ. Χρήστο Κουνέλη ήταν μια μικρή μονάδα παραγωγής αλουμινίου(πόρτες - παράθυρα) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η ALUK είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής, η οποία εξελίσσεται καθημερινώς και παράγει υψηλής ποιότητας κουφώματα αλουμινίου και συνθετικού καθώς και υαλοπετάσματα. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας έκτασης 6500τ.μ. με τα κεντρικά γραφεία και μονάδα παραγωγής βρίσκονται στα περίχωρα Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία ακόμη και σήμερα ανήκει στον κ. Χρήστο Κουνέλη. Οι ιδέες που πρεσβεύει η ALUK παραμένουν αναλλοίωτες: • Πάθος για την τελειότητα • Αγάπη για οτιδήποτε δημιουργεί • Σεβασμός προς τους πελάτες της, προμηθευτές της και το προσωπικό της. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τις αξίες στη φιλοσοφία της εταιρείας. Καθώς, οι εποχές αλλάζουν η εταιρεία βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον ενώ παράλληλα σέβεται το φυσικό περιβάλλον που μας περιβάλλει. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, εμπορεύεται υψηλής ποιότητας ξύλινα κουφώματα (πόρτες-παράθυρα) και ξύλινα κουφώματα με αλουμίνιο, καθώς επίσης και εσωτερικές πόρτες και διαχωριστικά κατασκευασμένα από ξύλο με τζάμι ή

124 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Πάθος για την τελειότητα, αγάπη για οτιδήποτε δημιουργεί και σεβασμός προς τους πελάτες, προμηθευτές και το προσωπικό της, ιδέες που πρεσβεύει η ALUK και παραμένουν αναλλοίωτες. χωρίς, εισαγόμενα από γνωστούς προμηθευτές από την Ε.Ε (Ιταλία). Ο βασικός σκοπός της εταιρείας είναι να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα. Έτσι χρόνια τώρα συνεχίζει να παραμένει προσηλωμένη στην ποιότητα και στη διασφάλισή της. Η ALUK έχει σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα (στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ιδιόκτητα καταστήματα και τα υπόλοιπα είναι με συνεργάτες), παράλληλα έχει επεκταθεί και στο εξωτερικό, δημιουργώντας ένα νέο showroom στη Γερμανία (Στουγκάρδη). Ο στρατηγικός της στόχος για τα επόμενα 5 χρόνια είναι να επεκταθεί ακόμα περισσότερο, όχι μόνο στις αγορές όπου έχει ήδη εδραιώσει μια καλή εξαγωγική συνεργασία (Γαλλία και Κύπρο) αλλά και στη Μέση Ανατολή στοχεύοντας το 40% του ετήσιου τζίρου της μέσω της εξαγωγικής διαδικασίας. Εν συντομία ALUK σημαίνει: • Εμπειρία • Αισθητική • Απόλυτη Ποιότητα • Φροντίδα • Μεθοδικότητα • Εμπιστοσύνη • Τεχνογνωσία • Ένας συνεργάτης για την Επιτυχία • Συνεργάτης εφ’όρου ζωής. ||


αγοράπροïόντα _MARKET & PRODUCTS

aluminco

ΝΕΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ALUMINCO στη συνεχή προσπάθειά της για ανάπτυξη νέων και καινοτόμων συστημάτων αλουμινίου, παρουσιάζει πέντε πιστοποιημένα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών που σέβονται το περιβάλλον, εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα. Τα συστήματα AL220 και AL250 ανασυρόμενα θερμομονωτικά, τα συστήματα AL420 και AL520 ανοιγόμενα θερμομονωτικά και το σύστημα κύριας εισόδου AL590, εντάσσονται στα προτεινόμενα ενεργειακά κουφώματα της κατηγορίας ALUMINCO CLIMA. Είναι σχεδιασμένα ώστε οι άριστες θερμομονωτικές ιδιότητές τους να συμβάλλουν στην αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνοντας την ανάγκη λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, αντίστοιχα χειμώνα-καλοκαίρι. Με τη χρήση των θερμομονωτικών κουφωμάτων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος αφού περιορίζονται οι εκπομπές ρύπων. Διαμορφώστε το “clima” του σπιτιού σας έξυπνα και οικονομικά, επιλέγοντας ενεργειακά κουφώματα ALUMINCO. ||

AL220

126 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

AL250

AL590

AL420

AL520


alumil

Όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός - υλικά για τους εγκαταστάτες Φ/Β Η ALUMIL πρωτοπορεί και κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των συστημάτων στήριξης Φ/Β πλαισίων (8 στα 10 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα έγιναν με στηρίγματα αλουμινίου ALUMIL). Παράλληλα συνεργάζεται (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) με κορυφαίους, διεθνώς καταξιωμένους, κατασκευαστές αντιστροφέων και φωτοβολταϊκών πλαισίων. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εγκαταστατών, η εταιρεία διαθέτει πλέον ετοιμοπαράδοτα Φ/Β πλαίσια, inverters, καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό για μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Επικοινωνήστε με τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) ή με τους κατά τόπους συνεργάτες της για να ενημερωθείτε για το νέο τιμοκατάλογο, τα νέα προϊόντα - βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών, με τη δυνατότητα προσυναρμολόγησης και άμεσης παράδοσης, καθώς και τις ειδικές τιμές που ισχύουν για την αγορά «πακέτου» εξοπλισμού. Γιατί να επιλέξετε την ALUMIL SOLAR για την προμήθεια του εξοπλισμού σας: • Διαθέτει τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς σε συνεργασία με τους ποιοτικότερους προμηθευτές. • Εξυπηρετεί άμεσα από τις κεντρικές της αποθήκες και τους 20 συνεργαζόμενους εμπόρους της όλη την Ελλάδα. • Προσφέρει τις καλύτερες τιμές εάν προμηθεύεστε όλο το πακέτο. • Υποστηρίζει και εκπαιδεύει συνεχώς τους εγκαταστάτες της σε μελετητικά και τεχνικά θέματα. ||

Η 2400 HELIOS Βιομηχανικές στέγες

Φωτοβολταϊκά πάνελ

Μετατροπείς

Η 2200 HELIOS

Η 2200 HELIOS Στέγες

συνοδιάς

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΙΚΩΝ Με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης κουφωμάτων, η εταιρεία ΣΥΝΟΔΙΑΣ παρέχει προϊόντα των γνωστότερων οίκων, όπως DOW CHEMICAL - DOW CORNING - ARA - HEICKO - DEFLEX - MAWEX. Η εταιρεία διαθέτει αποκλειστικά στην αγορά και τις κόλλες πολυουρεθανικής βάσης DURAPAN 40 FC και MAWEX ALU-TOP S. MAWEX ALU-TOP S Eίναι κόλλα ενός συστατικού με βάση πολυουρεθάνη-πρεπολυμερές. Χρησιμοποιείται για ισχυρή συγκόλληση και στεγάνωση προφίλ αλουμινίου με χρήση γωνιάστρας. Το πλεονέκτημα της MAWEX είναι ότι η κόλλα διογκώνεται ελαφρώς όταν έρθει σε επαφή με την υγρασία και έτσι έχουμε ισχυρή συγκόλληση και πλήρη κάλυψη και στεγάνωση των αρμών στις γωνίες του αλουμινίου. Διατίθεται σε άσπρο χρώμα σε συσκευασία 310ml και 1000ml. DURAPAN 40 FC Είναι αρμόκολλα πολυουρεθανικής βάσης, μαστίχη ενός συστατικού για συγκόλληση και σφράγιση δομικών υλικών όπως αλουμίνια, μέταλλα, λαμαρίνες, πλαστικά, ξύλο και αρμών μεταξύ τοιχοποιίας και κουφωμάτων. Το DURAPAN 40 FC είναι παχύρρευστη κόλλα που δεν κρεμάει. Μετά την ωρίμανση παραμένει ελαστική και δε συρρικνώνεται. Βάφεται κατά DIN 52452. Έχει αντοχή στα χημικά και σε θερμοκρασίες από -30οC έως +90ο C. Διατίθεται σε χρώμα άσπρο, μαύρο, καφέ και γκρι, σε συσκευασία 310ml και 600ml. || profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

127


αγοράπροïόντα _MARKET & PRODUCTS

domus

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ “TOP GEAR” Το νέο πρωτοποριακό προϊόν της DOMUS, η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά και δυο μικρότερες, μία στο πάνω και μία στο κάτω μέρος της κλειδαριάς. Προκειμένου να κλειδώσουμε πλήρως την TOR GEAR πραγματοποιούμε δύο πλήρεις περιστροφές στον κύλινδρο. Μέσω ενός συστήματος χαλύβδινων γραναζιών και οδοντωτών κανόνων ενεργοποιούνται οι τρεις γλώσσες, οι οποίες κλειδώνουν ταυτόχρονα. Η άνω και η κάτω γλώσσα με το σχήμα σφήνας επιτυγχάνουν την απόλυτη στεγανότητα στην πόρτα, ενώ για τη μέγιστη ασφάλεια όλες οι γλώσσες εκτείνονται 20mm. Στη μεσαία κλειδαριά η άνω γλώσσα είναι ρυθμιζόμενη και μετατρέπεται εύκολα από δεξιά σε αριστερή. Οι τρεις κλειδαριές της TOP GEAR πάχους μόλις 16mm παρέχουν τη δυνατότητα για μικρότερη επεξεργασία στο προφίλ, ευκολότερη τοποθέτηση και ρύθμιση. Η ομαλή λειτουργία κατά το κλείδωμα καθιστά την κίνηση της κλειδαριάς αθόρυβη. Σε περίπτωση παραβίασης της κεντρικής κλειδαριάς η πάνω και η κάτω γλώσσα δεν λειτουργούν «παγώνουν». Επειδή οι βασικές διαστάσεις της TOP GEAR δε διαφοροποιούνται από τις άλλες κλειδαριές της DOMUS ή όσων κυκλοφορούν στην αγορά, η αντικατάστασή τους είναι εύκολη και δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες τοποθέτησης. Την TOP GEAR χαρακτηρίζει το υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική της τιμή. Η DOMUS θα κρατάει ενήμερους τους εμπόρους και τους αλουμινοκατασκευαστές για ό,τι νεότερο έχει να προσφέρει.

neokem

Αποχρώσεις PRISMA σε SPRAY

2απο2

e-Newsletter 18/01/2012 ,No 2012-01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SPRAY  Καζαρίδοσκε τελ επηυάλεηα  Τρίβοσκε κε ιεπτό γσαιόταρτο θαη αποκαθρύλοσκε τα σποιείκκατα  Αλαθηλούκε θαιά τε υηάιε  Ψεθάδοσκε από απόστασε 20-25 εθατοστά  Ευαρκόδοσκε αρτηθά έλα ποιύ ιεπτό στρώκα

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας στα τηλέφωνα 210/49.12.513 / 210/49.36.202. ||

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας ΝΕΟΚΕΜ για ανταπόκριση στις ανάγκες και επιθυμίες της αγοράς, είναι πλέον διαθέσιμες σε spray όλες οι αποχρώσεις του νέου χρωματολογίου PRISMA, που περιλαμβάνει τα προϊόντα των σειρών Sahara, Mesogeios και Cosmos. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SPRAY • Καθαρίζουμε την επιφάνεια. • Τρίβουμε με λεπτό γυαλόχαρτο και απομακρύνουμε τα υπολείμματα. • Ανακινούμε τη φιάλη. • Ψεκάζουμε από απόσταση 20-25 εκατοστών. • Εφαρμόζουμε αρχικά ένα πολύ λεπτό στρώμα. • Συνεχίζουμε με λεπτότερα στρώματα. • Τελειώνουμε εφαρμόζοντας ένα παχύτερο στρώμα.

 Σσλετίδοσκε κε ιεπτότερα στρώκατα  Τειεηώλοσκε ευαρκόδολτας έλα πατύτερο στρώκα

Το χρονικό διάςτημα ανάμεςα ςε κάθε εφαρμογή ςτρϊματοσ, δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά.

Πριν την εφαρμογή, χρήςιμο είναι να γίνει ζνα δοκιμαςτικό τεςτ.

Για βζλτιςτο αποτζλεςμα, αποφεφγουμε ςυνθήκεσ υψηλήσ υγραςίασ, υψηλήσ o

θερμοκραςίασ, καθϊσ και θερμοκραςίεσ μικρότερεσ των 15 C.

Αποθηκεφουμε τη φιάλη τοποθετημζνη ανάποδα.

ΚΕΝΣΡΙΚΑ: Αγ. Γεωργίου 95,19400 Κορωπί Αττικήσ,Σ.Θ. 143 Σηλ:+30 210 6626860 Fax:+30 210 6625305 e-mail: info@neokem.gr

ΤΠΟΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ΢: ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΢ίνδοσ,48Β Α9 57022 Θεςςαλονίκη Tηλ:+30 2310 773799 Fax:+30 2310 773699 e-mail: thessaloniki@neokem.gr

www.neokem.eu

128 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε κάθε εφαρμογή στρώματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Πριν την εφαρμογή, χρήσιμο είναι να γίνει ένα δοκιμαστικό τεστ. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, αποφεύγουμε συνθήκες υψηλής υγρασίας, υψηλής θερμοκρασίας, καθώς και θερμοκρασίες μικρότερες των 15 °C. Αποθηκεύουμε τη φιάλη τοποθετημένη ανάποδα. Το τμήμα marketing της εταιρείας ΝΕΟΚΕΜ είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία. ||


schüco

Σύστημα στήριξης Φωτοβολταϊκών MSE 100/ 210 Οικονομική εγκατάσταση χωρίς θεμελίωση Νέο πρωτοποριακό σύστημα στήριξης Φωτοβολταϊκών MSE 100/ 210 από τη Schüco. Το σύστημα στήριξης επί εδάφους με πασσαλόμπηξη Schüco MSE 100/ 210 επιτρέπει την οικονομική, ταχεία και σταθερή εγκατάσταση Φ/Β πάρκων μεγάλης κλίμακας με κάθε είδους Φ/Β πλαίσια. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλή στατική επάρκεια, πιστοποιημένο ακόμη και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες της Ελλάδας (ταχύτητα ανέμου πάνω από 33m/sec) έχει τη δυνατότητα αλλαγής γωνίας κλίσης από 10ο ως 30ο

security lock

Νέες αρχιτεκτονικές κλειδαριές & πόμολα ασφαλείας

και προσφέρει οικονομική εγκατάσταση σε κάθε τύπο εδάφους, με πασσάλους από χάλυβα υψηλής ποιότητας που τοποθετούνται στο έδαφος με γρήγορο και πρακτικό τρόπο. Ήδη με την εισαγωγή στην ελληνική αγορά του νέου συστήματος στήριξης με πασσαλόμπηξη (MSE210), υπογράφηκαν παραγγελίες 4.5 MW, οι οποίες αφορούν 2 έργα 3.5 MW στη βορειοδυτική Ελλάδα, 1 έργο 500kw στην Πελοπόννησο και 5 έργα 100kw στην περιοχή της Αχαΐας. Το πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει γεωτεχνική μελέτη, πασσαλόμπηξη, εγκατάσταση των βάσεων και πανέλων παρέχεται μέσω της Grünkraft, εξειδικευμένου συνεργάτη της Schüco. ||

Η SECURITY LOCK μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της κατασκευής μηχανισμών και εξαρτημάτων αλουμινίου, παρουσιάζει τις νέες και πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές κλειδαριές & πόμολα ασφαλείας. Εντυπωσιακές δημιουργίες που συνδυάζουν απόλυτα το κάλλος, την αρμονία και την άψογη αισθητική. Γιατί η SECURITY LOCK ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο να προσέχει την εμφάνιση των προϊόντων της. Κομψά και απλά σχεδιασμένες ώστε να ικανοποιούν κάθε γούστο και να προσφέρουν ομοιομορφία στο χώρο οι νέες αρχιτεκτονικές κλειδαριές & πόμολα ασφαλείας αποτελούν μια ακόμη αξιόπιστη πρόταση από την εταιρεία SECURITY LOCK. ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

129


αγοράπροïόντα _MARKET & PRODUCTS

lastef

Ελαστικά προφίλ για κάθε παραγωγική ανάγκη Η εταιρεία LASTEF δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαστικών προφίλ πολλαπλών εφαρμογών. Έχοντας μακροχρόνια παρουσία στο χώρο, ακολουθεί μία συνεχή ανοδική πορεία, γεγονός που ενισχύεται από την αυξανόμενη διείσδυσή της στην αγορά. Η LASTEF, εκτείνεται σε στεγασμένες εγκαταστάσεις 600 τ.μ., και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής ελαστικών προφίλ. Προσανατολίζεται κυρίως στην εξέλιξη των προϊόντων της, όσον αφορά στην ποιότητα αλλά και την ποικιλία των χρωματισμών ελαστικών προφίλ.

Ράβδος-Βέντα

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η εταιρεία ΡΑΒΔΟΣ-ΒΕΝΤΑ παρουσιάζει μία ελληνική ευρεσιτεχνία, την Πτυσσόμενη Βέντα. Η πτυσσόμενη Βέντα είναι ένα καινοτόμο σύστημα σκίασης από φύλλα αλουμινίου που ανοίγουν και κλείνουν σε όποιο σημείο

130 profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

Η LASTEF παράγει ελαστικά προφίλ που έχουν εφαρμογή σε πόρτες και παράθυρα από αλουμίνιο, ξύλινα κουφώματα, γκαραζόπορτες, ρολά-σήτες, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, έπιπλα κουζίνας και πολλές άλλες εφαρμογές. Ο βασικός στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και η ικανοποίηση κάθε παραγωγικής ανάγκης σε ελαστικά προφίλ των πελατών της. Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα, το εξειδικευμένο προσωπικό, η τεχνογνωσία και η εμπειρία της εταιρείας ενισχύουν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και την τοποθετούν στις πρώτες επιλογές. ||

επιθυμούμε, ενώ παράλληλα μαζεύουν τελείως, απλά και μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η πτυσσόμενη Βέντα είναι υδατοστεγής, προσφέρει απόλυτη σκίαση και προστατεύει από όλες τις καιρικές συνθήκες. Γι’αυτό αποτελεί την ιδανική λύση για την κάλυψη ανεκμετάλλευτων χώρων και αιθρίων. Η τοποθέτησή της είναι εύκολη και γρήγορη, δε σκουριάζει και προσφέρει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. (Πληροφορίες τηλ.: 210/5545188). ||


teamroll

Μια δυνατή ομάδα για σίγουρα αποτελέσματα! Στην TEAM ROLL πιστεύουν στο ομαδικό πνεύμα. Κάθε τελικό προϊόν TEAM ROLL είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και έχει τη δική του ταυτότητα, την οποία εγγυάται το δικό της όνομα και τα ονόματα των συνεργατών της. Στην TEAM ROLL πιστεύουν στην απόλυτη εξειδίκευση γι΄αυτό και είναι αφοσιωμένοι στο αντικείμενό της και μόνο, δηλαδή στην παραγωγή και διάθεση σε επαγγελματίες ολοκληρωμένων ρολών και γκαραζοπορτών. Κάθε τελικό ρολό TEAM ROLL φέρει τη δική του, ξεχωριστή σήμανση CE, η οποία αφορά το συγκεκριμένο προϊόν, για τις συγκεκριμένες διαστάσεις και προδιαγραφές. Η TEAM ROLL είναι η πρώτη βιοτεχνία ρολών στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε σειρά δοκιμών για τα προϊόντα της, στα Ινστιτούτα ΙΝΚΑΛ και TUV Rheinland Hellas. Επιπλέον η TEAM ROLL, έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες εσωτερικές μετρήσεις που επιβεβαιώνουν τις προδιαγραφές για κάθε διαφορετικό τύπο ρολού που διαθέτει.

ferral

Πείρος ασφαλείας, προσδίδει πολλαπλάσια αντοχή & στιβαρότητα Κάθε 13 δευτερόλεπτα – πραγματοποιείται μια διάρρηξη, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν χρησιμοποιηθεί εργαλεία παραβίασης. Συνήθως οι διαρρήκτες μπαίνουν με εύκολους τρόπους όπως από ανοιχτή πόρτα ή παράθυρο. Οι πόρτες εισόδου, τα παράθυρα, οι μπαλκονόπορτες, οι γκαραζόπορτες ή και οι πόρτες της κουζίνας, πρέπει να επιτρέπουν με ελεγχόμενο τρόπο το πέρασμα του ηλίου, του φωτός, του αέρα και των προσώπων με ελεγχόμενο τρόπο, σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη του κτηρίου. Τα πλεονεκτήματα του πείρου ασφαλείας της FERRAL δεν πηγάζουν μόνο από την μεγαλύτερη διατομή που διαθέτει σε σχέση με άλλους που κυκλοφορούν στο εμπόριο, προσδίδοντας πολλαπλάσια αντοχή και στιβαρότητα, αλλά και από τον τρόπο τοποθέτησής του. Τοποθετείται σε παλιές και νέες κατασκευές εύκολα και γρήγορα χωρίς μερεμέτια στο υπάρχον κούφωμα, δίνοντας το επιπρόσθετο πλεονέκτημα να επιλέγει ο ιδιοκτήτης το μέγιστο άνοιγμα ασφαλείας που θέλει να δώσει στο συρόμενο ( το ελάχιστο είναι 4 εκ.) ώστε να επιτρέπεται ο αερισμός του χώρου, αλλά όχι η κυκλοφορία ανθρώπων ή ζώων. Η κατασκευή αποτελείται από τη βάση με Φ20 που τοποθετείται στον τοίχο και περιλαμβάνει και θέση εναπόθεσης του πείρου όταν δεν το χρειάζεστε

Η TEAM ROLL έχοντας δεδομένη την ποιοτική και παραγωγική της βάση, φρόντισε παράλληλα για την εξασφάλιση μιας αντίστοιχης ομάδας συνεργατών, με υψηλές προδιαγραφές και αναγνώριση στην ελληνική και διεθνή αγορά. Όλοι οι συνεργάτες της SOMFY, VIOMAL, ALUMIL, ALMACO, ETEM διαθέτουν έγκυρα διεθνή πιστοποιητικά για όλα τα προϊόντα που της προμηθεύουν. ||

και έκκεντρο καπάκι, περιστρεφόμενο για κλείσιμο της τρύπας εμποδίζοντας την είσοδο εξωτερικού αέρα όταν δεν είναι τοποθετημένος ο πείρος. Επιτρέπεται δε το απρόσκοπτο άνοιγμα του συρόμενου. Το σύνολο συμπληρώνει και ο πείρος με Φ16 μασίφ, ο οποίος βυθίζεται στη βάση και βιδώνεται στον τερματισμό του με το χέρι μία ή περισσότερες στροφές για να μην ξεκουμπώσει σε περίπτωση εντοπισμού του σε πιθανή απόπειρα διάρρηξης. Διατίθεται σε δύο (2) μήκη 32cm με κωδικό 4132 και 35cm με κωδικό 4135 και κατά παραγγελία σε διάφορα μήκη ανάλογα με το πάχος της τοιχοποιΐας. Για την τοποθέτηση απαιτούνται ένα τρυπάνι με μακρύ διαμαντοτρύπανο Φ20 και σιλικόνη ή μαστίχη ή πάστα ρητίνη για συγκόλληση της βάσης με τον τοίχο. Με κλειστά τα φύλλα των συρομένων και κλειστές και τις σήτες αν υπάρχουν, ανοίγεται τρύπα με διαμαντοτρύπανο Φ20 στην εσωτερική τοιχοποιία και μέρος της εξωτερικής προσέχοντας να μην διαπεραστεί η εξωτερική τοιχοποιία σε απόσταση από 4 εκατοστά από το αρμοκάλυπτρο έως ανάλογα με το επιθυμητό άνοιγμα σε θέση «κλειδώματος».Τοποθετείται η βάση στην τρύπα βάζοντας παράλληλα σιλικόνη ή μαστίχη ή πάστα ρητίνη για τη συγκόλλησή της με τον τοίχο και το σύστημα είναι έτοιμο. Το σύστημα ασφαλείας (πείρος και βάση) είναι κατασκευασμένα από ΙΝΟΧ AISI 304, τελική μορφή γυαλιστερό, για απόλυτη διάρκεια σε βάθος χρόνου χωρίς ανάγκη κανενός είδους συντήρησης. ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2012

131


12HH ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ 12 12H ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ NDÈRTIME NDÈRTIME NDÈRTIME

www.kataskeves.com.gr www.kataskeves.com.gr www.kataskeves.com.gr

www.constructionsalbania.com www.constructionsalbania.com www.constructionsalbania.com

CONSTRUCTIONS ΑΛBANIA ΕΛΛΑΔΑ // ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ / ΑΛΒΑΝΙΑ // ΣΕΡΒΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ / ΚΥΠΡΟΣ // ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ / ΣΕΡΒΙΑ

ΤΙRΑΝΑ ΤΙRΑΝΑ • • PALLATI PALLATI CONGRESEVE CONGRESEVE ΤΙRΑΝΑ • PALLATI CONGRESEVE

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ

23-25 23-25

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ! ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ! ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ! ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ! ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

2012 2012 2012

ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ...

ΧΑΛΥΒΑΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΟΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ &

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΕΤΡΑ - ΠΛΑΚΑΚΙ ΠΕΤΡΑ ΠΛΑΚΑΚΙ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΕΤΡΑ -- ΠΛΑΚΑΚΙ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕΣΤΙΣ ΣΤΙΣ

B2B B2B B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ Η ΛΩΣΣΕΕΤΟΧΗ Η Δ ΛΩΩ Ε ΟΧΧΗ ΛΜ Ο ΔΔΗΥΗΜ ΕΕΤΤ Σ ΜΜΜ Μ Υ ΣΣΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ -- ΥΔΡΕΥΣΗ

..& ΤΑ ΕΡΓΑ ..& ΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ..& ΥΠΟΔΟΜΩΝ! ΥΠΟΔΟΜΩΝ! ΥΠΟΔΟΜΩΝ!

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΗΜΕΡΙΔΑ: ΗΜΕΡΙΔΑ:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ, «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ» & & ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΑ & ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ & ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΕ • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ••ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣΑΛΒΑΝΙΑΣ ••ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ••ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

New Genesis New Genesis Genesis New

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ && ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Χορηγοί επικοινωνίας

οργάνωση: οργάνωση: οργάνωση: Λ. Βουλιαγμένης 312  173 43 Αγ. Δημήτριος T +30 210 97.64.118  F +30 210 97.64.119  info@newgenesis.gr  www.newgenesis.gr Λ.Βουλιαγμένης Βουλιαγμένης312 312   173 173 43 43 Αγ. Αγ. Δημήτριος Δημήτριος T +30 210 97.64.118  F +30 210 97.64.119  Λ.  info@newgenesis.gr info@newgenesis.gr   www.newgenesis.gr www.newgenesis.gr


ECOTEC_45.4X29

11/7/11

7:44 PM

Page 1

PA N A G I O T O P O U L O S ∏ ¤ÎıÂÛË ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ 4˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤ÎıÂÛ˘ «ECOTEC – Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·», ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ηÙÂÁÚ¿ÊË ÚÂÎfiÚ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ (Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 270 ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÎı¤Ù˜, 50 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·fi 15 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡) Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÂȂ‚·›ˆÛ Â¿ÍÈ· ÙË Ê‹ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ˆ˜ «Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·». ÷ڷÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ «Ë ÈÔ Ï‹Ú˘», ÁÈ·Ù› ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∫Ú›ıËΠÂ›Û˘ ˆ˜ «Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο», ÁÈ·Ù› fiÏ· Ù˘ Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· fi¯È ·Ï¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·È¯Ì‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ “Ecoforum”, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÂÚÁÂȷο ·‰¤ÛÌ¢ÙË, ÈÔ Î·ı·Ú‹ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ fiÌÔÚÊË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ó· ‰ÒÛÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ôϛ٘ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ·˘Ù¤˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ªÂ ÙËÓ 5Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 15 ¤ˆ˜ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 ÛÙÔ Expo Athens, ÛÙËÓ ∞ÓıÔ‡Û· ∞ÙÙÈ΋˜, Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· «T EXPO» ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È‡ڢÓÛ‹ Ù˘ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÂÎı¤Ì·Ù·, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÛÂÈ Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ.

√È ÂÎı¤Ù˜ ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË «ECOTEC – Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·» ÚÔ‚¿Ï-

Χορηγοί επικοινωνίας

COATED GLASS FA²ADES

ÏÂÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ, ÁˆıÂÚÌ›·, ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο) ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∞ӷ·ÎψÛË Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÓÂÚÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (˘ÁÚÒÓ, ÛÙÂÚÂÒÓ, ·¤ÚȈÓ) √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰fiÌËÛË ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ·

Έργο: The Mall Athens.

√ ÙfiÔ˜ ∏ «ECOTEC – Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ & ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Expo Athens, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ÙËÓ fiÏË, ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. μÚ›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, ÛÙËÓ ∞ÓıÔ‡Û· ∞ÙÙÈ΋˜ (¤ÍÔ‰ÔÈ 14 Î·È 15). ¢È·ı¤ÙÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ 35.000 Ù.Ì., Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ - ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ì·Ú Û οı ·›ıÔ˘Û·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ business center, 3 ·›ıÔ˘Û˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù·ÍȉÈÒÓ, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÎÏ., ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û ÂÎı¤Ù˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿ÓÂÛË.

¶Ò˜ ı· ¿ÙÂ

√È ÂÈÛΤÙ˜ ∏ ¤ÎıÂÛË ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ ‹ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Û ∞¶∂, ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ͤÓ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ηıÒ˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÓ-

‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ‹ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ¿ ÙÔ˘˜.

√ ¯ÚfiÓÔ˜ ñ ¶¤ÌÙË ñ ¶·Ú·Û΢‹ ñ ™¿‚‚·ÙÔ ñ ∫˘Úȷ΋

15 ª·ÚÙ›Ô˘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘

12:00 – 20:00 12:00 – 20:00 10:00 – 20:00 10:00 – 20:00

ΗΛIΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤOΠΟΥΛΟΣ & ΥΙOΣ O.E. Εµπόριο υαλοπινάκων > Έδρα: Παπαρρηγοπούλου 63, 121 32 Περιστέρι, Αθήνα Τηλ.: 210/57. 60.200, 57.66.480, Fax: 210/5719332 > Εργοστάσιο: Θέση Ντρασέζα Αυλώνας, Αττική ELIAS PANAGIOTOPOULOS & SON Glass panels trade > Headquarters: 63, Paparigopoulou Str. GR-121 32, Peristeri, Athens, Greece Tel.: +30 210/57.60.200, +30 57.66.480, Fax: +30 210/5719332 > Factory: Thesi Draseza Avlonas, Attica e-mail: info@panagiotopoulosglass.gr www.panagiotopoulosglass.gr


TM

www.profilnet.gr η καθημερινή σας ενημέρωση στο διαδίκτυο! newdesign

Η INVER μεταφέρει την έννοια του χρώματος στην αρχιτεκτονική

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 | Τεύχος 52

DOORS & WINDOWS | ENERGY | CONSTRUCTION | ARCHITECTURE Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον,

Αστικό κιβώτιο

e-market energy ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΙΔΕΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

στις καιρικές συνθήκες, μεγάλη διάρκεια ζωής και αυξημένες μηχανικές αντοχές, οι πούδρες βαφής της INVER είναι αποτέλεσμα διαρκούς έρευνας και ανάπτυξης. Η INVER EAST MED ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς και να γίνει ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις πούδρες βαφής.

I

PROFIL international by PROFILMEDIA Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Τεύχος 52

Μια κατασκευή από αλουμίνιο για κάθε χρήση στο Μουσείο Μπενάκη

υψηλή αισθητική, ανθεκτικότητα

INVER EAST MED

I

Ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας στις πούδρες βαφής!

Κύπρος

Στο "σταυροδρόμι τριών ηπείρων"

Ανοδίωση

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΕΟ! κάντε κλικ στο PROFILNET.gr Η πιο έγκυρη ηλεκτρονική ενημέρωση στο διαδίκτυο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΚΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΣΕΜΑΣ & ΕΝΚΑΣ

ΧΡ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ & ΧΑΡ. ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ...

Inver East Med Βιομηχανικά Χρώματα Α.Ε. Σωρού 22, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210/61.09.930-34 Fax: 210/61.09.935 e-mail: info@inver.gr www.inver.gr

Profil Energy No. 52  

Greek Magazine about Aluminium | Doors & Windows | Energy | Construction | Architecture

Profil Energy No. 52  

Greek Magazine about Aluminium | Doors & Windows | Energy | Construction | Architecture

Advertisement