Page 1

PROFILMÉDIA

- Alexander the Great lives? - Yes, he lives and reigns and the world he is conquering.

- ∑ÂÈ Ô µ·ÛÈÏÈ¿Û ∞ϤͷӉÚÔÛ; - ∑ÂÈ Î·È µ·ÛÈÏ¢ÂÈ Î·È ÙÔÓ ∫ÔÛÌÔ Î˘ÚÈ¢ÂÈ.

The mythical gorgon is a favourite legend of the Greek tradition. According to the ancient myth… When Alexander the Great fought and spread Hellenism to east and west, asked the wise men: - “How can I live many years? I want to offer more good things to humanity”. - “There is a way to immortality”, answered the wise men, “but it is difficult”. - “I didn't ask you if it is difficult or not, I want to know what it is”, said Alexander the Great. - “Then, find the water of immortality”, the wise men said to him. - “And where is this water of immortality?” - “Between two mountains which open and close so fast that the most rapid bird cannot get through them. Many famous young princes wanted to get it, but they lost their life to no purpose. If you accomplish to get through the mountains, then you will meet a dragon who never sleeps. If you kill him, you can take it”. When Alexander the Great heard the wise men's words, he commanded that his horse Voukefalas is saddled. This had not wings but it was flying like a bird. He rode his horse and in a few minutes he arrived to the place that the wise men had described. He looked at the two mountains which opened and closed very fast but the king did not lose heart. He passed the mountains untouched; he killed the dragon and took the bottle with the water of immortality. When he came back, he forgot to tell his sister about the content of the bottle. So one day, she took the bottle and slopped it to the garden. The water of immortality came down to an onion

plant and from that day this plant never withers away. When the young princess learnt the bad she had done, she was broken-hearted. - “My God”, she says, “I don't want to believe that one day my brother will die. Let me live with the hope that even if he dies, one day he will come back to the world. And what if difficult years find my country?” Immediately the sister of Alexander the Great turned to a fish beneath the waist and jumped into the sea. She became a Gorgon! Since then she belongs to the sea and if she discerns a ship, she emerges from the sea and asks: - “Ship, ship Alexander the Great continues to live or not?” Alack the captain who says no. The Gorgon makes the sea rough and the ship is sunk. But if the clever captain says: - Yes, he lives my mistress, Alexander the Great. He lives and reigns and the world he is conquering. Then the Gorgon sparkle with vitality, lays her blond hair and the waves calm down. The open sea and the coasts laugh and the seamen enchanted listen, from their ships, the Gorgon sing: - “Yes, Alexander the Great lives. He lives and reigns and the world he is conquering!...”

® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

ƒ√§∞ °π∞ ∫∞∆√π∫π∂™ Residential rolling shutters

> ŒÎıÂÛË: 16Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 145 64 ∫. ∫ËÊÈÛÈ¿ ∆ËÏ.: 210/62.01.040, Fax: 210/8074413

ƒ√§∞ °π∞ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™

> ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: 86o ¯ÏÌ. ∂.√. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 322 00 £‹‚· ∆ËÏ.: 22620/80.520, 80.820, Fax: 22620/80710

Garage rolling shutters

> Show Room: 16th km Athens - Lamia, GR-145 64 K. Kifissia, Athens, Greece Tel.: +30 210/62.01.040, Fax: +30 210/8074413

ƒ√§∞ µπ√ª∏Ã∞¡π∫√À ∆À¶√À Industrial rolling shutters

> Factory: 86th km National Road Athens - Lamia, GR-322 00 Thiva, Greece Tel.: +30 22620/80.520, 80.820, Fax: +30 22620/80710

®

e-mail: info@olivialu.gr www.olivialu.gr

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

ƒ √ § ∞

∞ ™ º ∞ § ∂ π ∞ ™

∞ § √ À ª π ¡ π √ À

-

° ∫ ∞ ƒ ∞ ∑ √ ¶ √ ƒ ∆ ∂ ™

∏ ÁÔÚÁfiÓ· Â›Ó·È ¤Ó· ·Á·Ë̤ÓÔ Ì˘ıÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ… ŸÙ·Ó Ô M¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜ ÔϤÌËÛ ÎÈ ¤Î·Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÊÒÓ·Í ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ: «¶Ò˜ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ˙‹Ûˆ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·; ◊ıÂÏ· Ó· ο̈ ÔÏÏ¿ ηϿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». «BÚ›ÛÎÂÙ·È ÙÚfiÔ˜» ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÛÔÊÔ›, «Ì· Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜». «¢Â Û·˜ ÚÒÙËÛ·» ›Â Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜, «Ó· ÌÔ˘ ›Ù ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ». «N· ‚ÚÂȘ ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi» ÙÔ˘ ›·Ó ÔÈ ÛÔÊÔ›. «K·È Ô‡ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi;» «AÓ¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿, Ô˘ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ ÈÔ ÁÔÚÁfiÊÙÂÚÔ Ô˘Ï› ‰ÂÓ ÚÔÊÙ·›ÓÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ Í·ÎÔ˘Ṳ̂ӷ ‚·ÛÈÏfiÔ˘Ï· ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÔ ·Ô¯Ù‹ÛÔ˘Ó Ì· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¿‰Èη. ÕÌ· ηٷʤÚÂȘ, ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘ ÔÏ˘¯ÚÔÓÂ̤ÓÂ, Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿, ı· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ‰Ú¿ÎÔÓÙ·, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È. AÓ ÛÎÔÙÒÛÂȘ ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔÓÙ·, ı· ÙÔ ¿ÚÂȘ». ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜, ÚfiÛÙ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÛÂÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘, ÙÔÓ BÔ˘ÎÂÊ¿Ï·. ºÙÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â, Ì· ÂÙÔ‡ÛÂ Û·Ó Ô˘Ï›. K·‚·Ï›ÎÂ„Â Î·È Û ϛÁÔ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÈ ÔÈ ÛÔÊÔ›. ™Ù¤ÎÂÙ·È Î·È ‚ϤÂÈ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ó' ·ÓÔÈÁÔÛÊ·ÏÔ‡Ó ·‰È¿ÎÔ· Î·È ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô˘ Ô‡Ù Ô˘Ï› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ. M· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ Ù· ¯¿ÓÂÈ. ¢›ÓÂÈ ÌÈ· ‚ÈÙÛÈ¿ Î·È ¤Ú·Û ·Ó¤ÁÁȯÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿. ™ÎfiÙˆÛ ¤ÂÈÙ· ÙÔ ‰Ú¿ÎÔÓÙ· Î·È ‹Ú ÙÔ Á˘·Ï›, Ô˘ ›¯Â ̤۷ ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi.

ÕÌ· Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘, ͤ¯·Û ӷ ÂÈ ÛÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÈ Â›¯Â ̤۷ ÛÙÔ Á˘·Ï›. ŒÙÛÈ Î·È Î›ÓË ÌÈ· ̤ڷ ‹Ú ÙÔ Á˘·Ï› ÎÈ ¤¯˘Û ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi ¤Íˆ ÛÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ. TÔ ÓÂÚfi ¤ÂÛ Û ÌÈ· ·ÁÚÈÔÎÚÂÌÌ˘‰È¿, ÎÈ ·fi ÙfiÙ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘Ùfi ‰ÂÓ Ì·Ú·›ÓÂÙ·È ÔÙ¤. ŸÙ·Ó ¤Ì·ıÂ Ë ‚·ÛÈÏÔԇϷ ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ¤Î·ÌÂ, ‹Ù·Ó ··ÚËÁfiÚËÙË. «£Â¤ ÌÔ˘!» ϤÂÈ, «‰Â ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ˆ˜ ÌÈ· ̤ڷ ı· Âı¿ÓÂÈ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘. ÕÊËÛ¤ Ì ӷ ˙ˆ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ ÎÈ ·Ó Âı¿ÓÂÈ, ¿ÏÈ ı· ÙÔÓ Í·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘;» A̤ۈ˜ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ „¿ÚÈ Î·È ‹‰ËÍ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÁÈÓ °ÔÚÁfiÓ·! Afi ÙfiÙ Á˘Ú›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ¿Ì· ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó· ηڿ‚È, ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿: «K·Ú¿‚È, ηڷ‚¿ÎÈ ˙ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜;» AÏ›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ Î·Ú·‚Ô·ÚË Ô˘ ı· Ù˘ ÂÈ ˆ˜ ¤ı·ÓÂ. H °ÔÚÁfiÓ· ·Ó·Ù·Ú¿˙ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿, ÛËÎÒÓÂÈ ‚Ô˘Ó¿ Ù· ·̷ٷ Î·È ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ú¿‚È. M· Ô ¤Í˘ÓÔ˜ ηڷ‚Ô·Ú˘ ·Ó ÂÈ: «ZÂÈ, Î˘Ú¿ ÌÔ˘, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜. ZÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ, Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î˘ÚȇÂÈ!». TfiÙÂ Ë °ÔÚÁfiÓ· Ï¿ÌÂÈ ·fi ÙË ¯·Ú¿ Ù˘. AÏÒÓÂÈ Ù· Í·Óı¿ Ù˘ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ù· ·̷ٷ ËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜. °ÂÏÔ‡Ó Ù· ¤Ï·Á· Î·È Ù' ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·, ÎÈ ÔÈ Ó·‡Ù˜ ·fi Ù· ηڿ‚È· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Ó ̷ÁÂ̤ÓÔÈ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ °ÔÚÁfiÓ·˜, Ô˘ ͷӷϤÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿: «ZÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜ ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î˘ÚȇÂÈ!...».


PROFILMÉDIA

- Alexander the Great lives? - Yes, he lives and reigns and the world he is conquering.

- ∑ÂÈ Ô µ·ÛÈÏÈ¿Û ∞ϤͷӉÚÔÛ; - ∑ÂÈ Î·È µ·ÛÈÏ¢ÂÈ Î·È ÙÔÓ ∫ÔÛÌÔ Î˘ÚÈ¢ÂÈ.

The mythical gorgon is a favourite legend of the Greek tradition. According to the ancient myth… When Alexander the Great fought and spread Hellenism to east and west, asked the wise men: - “How can I live many years? I want to offer more good things to humanity”. - “There is a way to immortality”, answered the wise men, “but it is difficult”. - “I didn't ask you if it is difficult or not, I want to know what it is”, said Alexander the Great. - “Then, find the water of immortality”, the wise men said to him. - “And where is this water of immortality?” - “Between two mountains which open and close so fast that the most rapid bird cannot get through them. Many famous young princes wanted to get it, but they lost their life to no purpose. If you accomplish to get through the mountains, then you will meet a dragon who never sleeps. If you kill him, you can take it”. When Alexander the Great heard the wise men's words, he commanded that his horse Voukefalas is saddled. This had not wings but it was flying like a bird. He rode his horse and in a few minutes he arrived to the place that the wise men had described. He looked at the two mountains which opened and closed very fast but the king did not lose heart. He passed the mountains untouched; he killed the dragon and took the bottle with the water of immortality. When he came back, he forgot to tell his sister about the content of the bottle. So one day, she took the bottle and slopped it to the garden. The water of immortality came down to an onion

plant and from that day this plant never withers away. When the young princess learnt the bad she had done, she was broken-hearted. - “My God”, she says, “I don't want to believe that one day my brother will die. Let me live with the hope that even if he dies, one day he will come back to the world. And what if difficult years find my country?” Immediately the sister of Alexander the Great turned to a fish beneath the waist and jumped into the sea. She became a Gorgon! Since then she belongs to the sea and if she discerns a ship, she emerges from the sea and asks: - “Ship, ship Alexander the Great continues to live or not?” Alack the captain who says no. The Gorgon makes the sea rough and the ship is sunk. But if the clever captain says: - Yes, he lives my mistress, Alexander the Great. He lives and reigns and the world he is conquering. Then the Gorgon sparkle with vitality, lays her blond hair and the waves calm down. The open sea and the coasts laugh and the seamen enchanted listen, from their ships, the Gorgon sing: - “Yes, Alexander the Great lives. He lives and reigns and the world he is conquering!...”

® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

ƒ√§∞ °π∞ ∫∞∆√π∫π∂™ Residential rolling shutters

> ŒÎıÂÛË: 16Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 145 64 ∫. ∫ËÊÈÛÈ¿ ∆ËÏ.: 210/62.01.040, Fax: 210/8074413

ƒ√§∞ °π∞ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™

> ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: 86o ¯ÏÌ. ∂.√. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 322 00 £‹‚· ∆ËÏ.: 22620/80.520, 80.820, Fax: 22620/80710

Garage rolling shutters

> Show Room: 16th km Athens - Lamia, GR-145 64 K. Kifissia, Athens, Greece Tel.: +30 210/62.01.040, Fax: +30 210/8074413

ƒ√§∞ µπ√ª∏Ã∞¡π∫√À ∆À¶√À Industrial rolling shutters

> Factory: 86th km National Road Athens - Lamia, GR-322 00 Thiva, Greece Tel.: +30 22620/80.520, 80.820, Fax: +30 22620/80710

®

e-mail: info@olivialu.gr www.olivialu.gr

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

ƒ √ § ∞

∞ ™ º ∞ § ∂ π ∞ ™

∞ § √ À ª π ¡ π √ À

-

° ∫ ∞ ƒ ∞ ∑ √ ¶ √ ƒ ∆ ∂ ™

∏ ÁÔÚÁfiÓ· Â›Ó·È ¤Ó· ·Á·Ë̤ÓÔ Ì˘ıÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ… ŸÙ·Ó Ô M¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜ ÔϤÌËÛ ÎÈ ¤Î·Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÊÒÓ·Í ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ: «¶Ò˜ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ˙‹Ûˆ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·; ◊ıÂÏ· Ó· ο̈ ÔÏÏ¿ ηϿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». «BÚ›ÛÎÂÙ·È ÙÚfiÔ˜» ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÛÔÊÔ›, «Ì· Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜». «¢Â Û·˜ ÚÒÙËÛ·» ›Â Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜, «Ó· ÌÔ˘ ›Ù ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ». «N· ‚ÚÂȘ ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi» ÙÔ˘ ›·Ó ÔÈ ÛÔÊÔ›. «K·È Ô‡ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi;» «AÓ¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿, Ô˘ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ ÈÔ ÁÔÚÁfiÊÙÂÚÔ Ô˘Ï› ‰ÂÓ ÚÔÊÙ·›ÓÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ Í·ÎÔ˘Ṳ̂ӷ ‚·ÛÈÏfiÔ˘Ï· ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÔ ·Ô¯Ù‹ÛÔ˘Ó Ì· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¿‰Èη. ÕÌ· ηٷʤÚÂȘ, ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘ ÔÏ˘¯ÚÔÓÂ̤ÓÂ, Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿, ı· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ‰Ú¿ÎÔÓÙ·, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È. AÓ ÛÎÔÙÒÛÂȘ ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔÓÙ·, ı· ÙÔ ¿ÚÂȘ». ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜, ÚfiÛÙ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÛÂÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘, ÙÔÓ BÔ˘ÎÂÊ¿Ï·. ºÙÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â, Ì· ÂÙÔ‡ÛÂ Û·Ó Ô˘Ï›. K·‚·Ï›ÎÂ„Â Î·È Û ϛÁÔ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÈ ÔÈ ÛÔÊÔ›. ™Ù¤ÎÂÙ·È Î·È ‚ϤÂÈ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ó' ·ÓÔÈÁÔÛÊ·ÏÔ‡Ó ·‰È¿ÎÔ· Î·È ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô˘ Ô‡Ù Ô˘Ï› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ. M· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ Ù· ¯¿ÓÂÈ. ¢›ÓÂÈ ÌÈ· ‚ÈÙÛÈ¿ Î·È ¤Ú·Û ·Ó¤ÁÁȯÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿. ™ÎfiÙˆÛ ¤ÂÈÙ· ÙÔ ‰Ú¿ÎÔÓÙ· Î·È ‹Ú ÙÔ Á˘·Ï›, Ô˘ ›¯Â ̤۷ ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi.

ÕÌ· Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘, ͤ¯·Û ӷ ÂÈ ÛÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÈ Â›¯Â ̤۷ ÛÙÔ Á˘·Ï›. ŒÙÛÈ Î·È Î›ÓË ÌÈ· ̤ڷ ‹Ú ÙÔ Á˘·Ï› ÎÈ ¤¯˘Û ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi ¤Íˆ ÛÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ. TÔ ÓÂÚfi ¤ÂÛ Û ÌÈ· ·ÁÚÈÔÎÚÂÌÌ˘‰È¿, ÎÈ ·fi ÙfiÙ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘Ùfi ‰ÂÓ Ì·Ú·›ÓÂÙ·È ÔÙ¤. ŸÙ·Ó ¤Ì·ıÂ Ë ‚·ÛÈÏÔԇϷ ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ¤Î·ÌÂ, ‹Ù·Ó ··ÚËÁfiÚËÙË. «£Â¤ ÌÔ˘!» ϤÂÈ, «‰Â ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ˆ˜ ÌÈ· ̤ڷ ı· Âı¿ÓÂÈ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘. ÕÊËÛ¤ Ì ӷ ˙ˆ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ ÎÈ ·Ó Âı¿ÓÂÈ, ¿ÏÈ ı· ÙÔÓ Í·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘;» A̤ۈ˜ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ „¿ÚÈ Î·È ‹‰ËÍ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÁÈÓ °ÔÚÁfiÓ·! Afi ÙfiÙ Á˘Ú›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ¿Ì· ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó· ηڿ‚È, ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿: «K·Ú¿‚È, ηڷ‚¿ÎÈ ˙ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜;» AÏ›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ Î·Ú·‚Ô·ÚË Ô˘ ı· Ù˘ ÂÈ ˆ˜ ¤ı·ÓÂ. H °ÔÚÁfiÓ· ·Ó·Ù·Ú¿˙ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿, ÛËÎÒÓÂÈ ‚Ô˘Ó¿ Ù· ·̷ٷ Î·È ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ú¿‚È. M· Ô ¤Í˘ÓÔ˜ ηڷ‚Ô·Ú˘ ·Ó ÂÈ: «ZÂÈ, Î˘Ú¿ ÌÔ˘, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜. ZÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ, Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î˘ÚȇÂÈ!». TfiÙÂ Ë °ÔÚÁfiÓ· Ï¿ÌÂÈ ·fi ÙË ¯·Ú¿ Ù˘. AÏÒÓÂÈ Ù· Í·Óı¿ Ù˘ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ù· ·̷ٷ ËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜. °ÂÏÔ‡Ó Ù· ¤Ï·Á· Î·È Ù' ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·, ÎÈ ÔÈ Ó·‡Ù˜ ·fi Ù· ηڿ‚È· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Ó ̷ÁÂ̤ÓÔÈ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ °ÔÚÁfiÓ·˜, Ô˘ ͷӷϤÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿: «ZÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜ ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î˘ÚȇÂÈ!...».


∏ ÁÔÚÁÔÓ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·ÈÔ˘, ·˘ÙË Ô˘ Ù·Íȉ„ ‰ˆ ·Ô ÙÔ˘Û Î·ÈÚÔ˘Û ÙËÛ Ì˘ıÔÏÔÁÈ·Û, ÚˆÙ· ÙÔ˘Û Ó·˘ÙÈÎÔ˘Û ·Ó·‰˘ÔÌÂÓË ·’ ÙË ı·Ï·ÛÛ·, ·Ó ˙ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ·Û ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔÛ. £· ··ÓÙËÛÔ˘Ì ÏÔÈÔÓ Ó·È ÛÙË ÁÔÚÁÔÓ·, ÔÙÈ ˙ÂÈ Ì ÔÈÔÙËÙ· & ·ÛÊ·ÏÂÈ· ·ÓÙÔ˘!® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

>

∂Ù·ÈÚÈÎfi ÚÔÊ›Ï

> Company

profile

> 06 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ·ÓÙÔ¯‹, ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË: ·Í›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ Û·˜! ∏ OLIVIA LU ÈÛÙ‹ ·fi ÙÔ 1989 Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Í›Â˜, ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Î·È ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ÚÔÏ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÔÙ¤Ú. ªÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ∫¿Ùˆ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÛÙÔ 16Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ì ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ⁄·ÙÔ £‹‚·˜, ÛÙÔ 86Ô ¯ÏÌ. Ù˘ ¡¤·˜ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· OLIVIA LU ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Î·È ÙˆÓ ÈÔ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, Ë ¿ÚÈÛÙË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, Ë ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÔÈ ÏÔ‡ÛȘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·ÚÔ¯¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

Safety, certainty, resistance, duration and confidence, are values that should be instrumental in the choice of your rolling shutters! OLIVIA LU loyal to these values since 1989, manufactures and trades safety aluminium rolling shutters expendable supplies and spare parts for their support as well as motors. Having its headquarters and show-room in K. Kifissia at the 16th km of the national road Athens-Lamia and its factory in Ipato of Thiva at the 86th km of the new national road Athens-Lamia, OLIVIA LU seeks to cover its customer’s special needs. Its long experience, most excellent know-how, irreproachable collaboration, rich functional and after sale choices, services and benefits contribute to the creation of professional relations of long duration.


> ¶ÂÚȯÔÌÂÓ· 07 >

8/12

13/17

ƒ√§∞ °π∞ ∫∞∆√π∫π∂™ Residential rolling shutters > ƒ√§∞ °π∞ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™ - ∫∞∆√π∫π∂™ - °ƒ∞º∂π∞ - ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ Garage rolling shutters - residences - offices - shops 18/21 > ƒ√§∞ µπ√ª∏Ã∞¡π∫√À ∆À¶√À & °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∞™ Industrial & garage rolling shutters 22 > ∫∞∆ø∫∞™π∞ ∞™º∞§∂π∞™ Safety edges “GUARDA-LU” 23/26 > ª√∆∂ƒ - ∞À∆√ª∞∆π™ª√π SOMFY Somfy Motors - Automations 27/29 > ª√∆∂ƒ SIMU Simu motors 30/31 > ª√∆∂ƒ °π∞ ∫∞°∫∂§√¶√ƒ∆∂™ Motors for gates 32 > ™¶∞™∆∂™ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™ & ¶Àƒ∞¡∆√Ã∂™ ¶√ƒ∆∂™ Sectional garage doors & fire resistant doors 33/34 > ¶√π√∆∏∆∞ ƒ√§ø¡ & ∫∞∆∞™∫∂À∏™ Rolling shutters & construction quality 35 > ¶π™∆√¶√π∏∆π∫∞ ¶√π√∆∏∆∞™ Quality certificates 36/37 > ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂ƒ°ø¡ Projects presentation 38 > ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ Partners 39 > Ãøª∞∆√§√°π√ Color palette >


ƒ√§∞_°π∞ ∫∞∆√π∫π∂™_ residential_rolling shutters_

∆À¶√™/TYPE

OL-03 p > ∆À¶√™ OL-03 p (2.50 m) ƒÔÏfi 8 Kg m2 ‰È¿ÙÚËÙÔ, ‚·Ì̤ÓÔ Ì ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ‚·Ê‹, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ 2,5 ̤ÙÚ·. ∏ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ οı ÂÚÛ›‰·˜ Â›Ó·È 32 x 8 x 1,2 mm. ¶·Ú¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ‹ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ.

32.00

> ∆YPE OL-03 p (2.50 m) Rolling shutter 8 Kg m2 perforated, electrostatically painted, ideal for openings up to 2,5 meters. The dimensions of each louver are 32 x 8 x 1,2 mm. It offers absolute security to your personal or working place.

8.00

> 08

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-03 p

8.00

32.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.20

0.00

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

0.28

8.00

*Ì ‰È¿ÙÚËÛË Ô Ù‡Ô˜ OL-03 p. *type OL-03 p available with perforation. * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P. * safety edge “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P. ∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-03 P - OL-04 P O¢∏°√™/DRIVE

25 - 55 55.00 40.00

25.00

O¢∏°√™/DRIVE

25 - 40

25.00


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

∆À¶√™/TYPE

OL-04 p > ∆À¶√™ OL-04 p (3.50 m) ∂ȉÈÎfi ÚÔÏfi 9 Kg m2 Ì ‰È¿ÙÚËÛË, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ 3,5 ̤ÙÚ·. ªÂ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÂÚÛ›‰·˜ 40 x 8,5 x 1,2 mm. ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈΛ· ‹ ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ. Èڛ˜ ÁÚ·ÌÌ‹.

40.00

> ∆YPE OL-04 p (3.50 m) Special rolling shutter 9 Kg m2 with perforation, ideal for big openings up to 3,5 meters. The louver's dimensions are 40 x 8,5 x 1,2 mm. It is the safest proposal for the house or the working place. Without line.

8.50

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-04 p

8.50

40.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.20

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

0.31

9.00

*Ì ‰È¿ÙÚËÛË Ô Ù‡Ô˜ OL-04 p. *type OL-04 p available with perforation. * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P. * safety edge “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P. ∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-03 P - OL-04 P O¢∏°√™/DRIVE

25 - 55 55.00 40.00

25.00

O¢∏°√™/DRIVE

25 - 40

25.00

09 >


ƒ√§∞_°π∞ ∫∞∆√π∫π∂™_ residential_rolling shutters_

OL-05 s

∆À¶√™/TYPE

> ∆À¶√™ OL-05 s (3.50 m) ∂ȉÈÎfi ÚÔÏfi Ì ‰È¿ÙÚËÛË Û˘Ó¯fiÌÂÓË (Û‹Ù·) Ì 9,5 Kg m2 ‚¿ÚÔ˜. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÛ›‰·˜ Â›Ó·È 49,8 x 9 x 1,5 mm. ¶·Ú¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙËÓ ÔÈΛ· ‹ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜. 49.80

> ∆YPE OL-05 s (3.50 m) Special rolling shutter with continuous perforation (riddle) and 9,5 Kg m2 weight. The louver's dimensions are 49,8 x 9 x 1,5 mm. It offers absolute safety and security to your residence or your office.

> 10 9.00

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-05 s

9.00

49.80

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.50

126.50

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

0.34

9.50

* Ô Ù‡Ô˜ OL-05 s Ì ‰È¿ÙÚËÛË (Û‹Ù·). * type OL-05 s available with perforation (riddle). * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P. * safety edge “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P. ∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-03 P - OL-04 P O¢∏°√™/DRIVE

25 - 55 55.00 40.00

25.00

O¢∏°√™/DRIVE

25 - 40

25.00


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

∆À¶√™/TYPE

OL-04 Ds > ∆À¶√™ OL-04 Ds (3.50 m) ∂ȉÈÎfi ÚÔÏfi ÁÈ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ Î·È 3,5 ̤ÙÚ·, Ì ‚¿ÚÔ˜ 9,5 Kg m2, ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÌÌ‹, Ì ‰È¿ÙÚËÛË, ‚·Ì̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο. ∫¿ı ÂÚÛ›‰· ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 40 x 9 x 1,2 mm. ªÈ· ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ χÛË Ì ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈ· ηÙÔÈ˘.

40.00

> ∆YPE OL-04 Ds (3.50 m) Special rolling shutter for openings up to 3,5 meters, with weight 9,5 Kg m2, without line, with perforation, electrostatically painted. Every louver's dimensions 11 > are 40 x 9 x 1,2 mm. One quality and secure solution for recidences resistant to time and weather conditions.

9.00

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

* * * *

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-04 Ds

9.00

40.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.20

123.90

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

0.34

9.00

Ô Ù‡Ô˜ OL-04 Ds Ì ‰È¿ÙÚËÛË. type OL-04 Ds available with perforation. ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P. safety edge “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P. ∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-03 P - OL-04 P O¢∏°√™/DRIVE

25 - 55 55.00 40.00

25.00

O¢∏°√™/DRIVE

25 - 40

25.00


ƒ√§∞_°π∞ ∫∞∆√π∫π∂™_ residential_rolling shutters_

∆À¶√™/TYPE

OL-02 Ds > ∆À¶√™ OL-02 Ds (6 m) °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ Î·È 6 ̤ÙÚ· ‰È¿ÙÚËÙÔ Ì 12 Kg m2 ‚¿ÚÔ˜. ƒÔÏfi Ì ÚÔÊ›Ï ‰ÈÏ‹˜ fi„˘, ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο ‚·Ì̤ÓÔ. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÛ›‰·˜ Â›Ó·È 45 x 12,5 x 1,2 mm. ªÈ· ·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. 45.00

> ∆YPE OL-02 Ds (6 m) For bigger openings up to 6 meters, perforated, with 12 Kg m2 weight. Rolling shutter with two sided profile, electrostatically painted. The louver's dimensions are 45 x 12,5 x 1,2 mm. A safe choice for home or office.

12.50

> 12

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-02 Ds

12.50

45.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.20

172.50

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

0.47

12.00

* Ô Ù‡Ô˜ OL-02 Ds Ì ‰È¿ÙÚËÛË. * type OL-02 Ds available with perforation. * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-01 Ds - OL-02 Ds. * safety edge “Guarda-Lu” OL-01 Ds - OL-02 Ds. ∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU” O¢∏°√™/DRIVE

OL-01 Ds - OL-02 Ds

30 - 70

70.00

O¢∏°√™/DRIVE

35 - 40 O¢∏°√™/DRIVE

30 - 40

40.00

30.00

40.00

35.00

30.00


®

ƒ√§∞_°π∞ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™_

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

∫∞∆√π∫π∂™_°ƒ∞º∂π∞_∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞_ garage_rolling shutters_residences_offices_shops

∆À¶√™/TYPE

OL-60 Dwo

> ∆À¶√™ OL-60 DwÔ (6.50 m)

60.00

ƒÔÏfi Ì ‚¿ÚÔ˜ 11 Kg m2, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È Ì ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙË ‰È¿ÙÚËÛË. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ οı ÂÚÛ›‰·˜ Â›Ó·È 60 x 20 x 1,2 mm. ∂›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο ‚·Ì̤ÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÛÊ·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· Û›ÙÈ· ‹ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

> ∆YPE OL-60 DwÔ (6.50 m) Rolling shutter of 11 Kg m2 weight, with or without perforation, having a bigger hook in case of perforation. Each louver's dimensions are 60 x 20 x 1,2 mm. It is electrostatically painted and it is also one safe proposal for houses and work places.

20.00

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-60 DwÔ

20.00

60.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.20

141.90

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

0.65

11.00

* Ô Ù‡Ô˜ OL-60 DwÔ Ì ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË. * type OL-60 DwÔ available with and without perforation. * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-60 Dw - OL-80 Dw. * safety edge “Guarda-Lu” OL-60 Dw - OL-80 Dw. ∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-60 Dw - OL-80 Dw

O¢∏°√™/DRIVE

40 - 80 80.00

40.00

13 >


ƒ√§∞_°π∞ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™_ ∫∞∆√π∫π∂™_°ƒ∞º∂π∞_∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞_ garage_rolling shutters_residences_offices_shops

∆À¶√™/TYPE

OL-04 Dsc > ∆À¶√™ OL-04 Dsc (3.50 m) ∆‡Ô˜ ÚÔÏÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ Î·È 3,5 ̤ÙÚ·. ∏ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î¿ı ÂÚÛ›‰·˜ Â›Ó·È 40 x 9 x 1,2 mm. ªÂ ‚¿ÚÔ˜ 9,50 Kg m2 ‚·Ì̤ÓÔ Ì ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ‚·Ê‹. ªÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô.

40.00

> ∆YPE OL-04 Dsc (3.50 m) A type of rolling shutter without perforation appropriate for openings up to 3,5 meters. Each louver's dimensions are 40 x 9 x 1,2 mm. Its weight is 9,50 Kg m2 and it is electrostatically painted. A reliable proposal for home or office.

9.00

> 14

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-04 Dsc

9.00

40.00

‚¿ÚÔ˜ - weight

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.20

123.90

kg/m

kg/m^2

0.34

9.50

* Ô Ù‡Ô˜ OL-04 Dsc ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‰È¿ÎÂÓÔ ÂÚÛ›‰·˜. * type OL-04 Dsc available without perforation and louver gap. * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P. * safety edge “Guarda-Lu” OL-03 P - OL-04 P.

∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-03 P - OL-04 P

O¢∏°√™/DRIVE

25 - 55 55.00 40.00

25.00

O¢∏°√™/DRIVE

25 - 40

25.00


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

∆À¶√™/TYPE

OL-01 Ds > ∆À¶√™ OL-01 Ds (6 m) ƒÔÏfi ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ 6 ̤ÙÚ·, Ì ‚¿ÚÔ˜ 12 Kg m2, Ì ÚÔÊ›Ï ‰ÈÏ‹˜ fi„˘, ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË, ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο ‚·Ì̤ÓÔ. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ Â›Ó·È 45 x 12 x 1,2 mm. ƒÔÏfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Áηڷ˙fiÔÚÙ˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜, ÙÚ¿Â˙˜, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

45.00

> ∆YPE OL-01 Ds (6 m) Rolling shutter for openings up to 6 meters, with weight 12 Kg m2, with two sided profile, closed type without perforation, electrostatically painted. The louver's dimensions are 45 x 12 x 1,2 mm. A rolling shutter which is ideal for garage doors, industrial doors, banks, fire stations, shops, a solution that offers absolute safety and security.

12.00

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

OL-01 Ds

12.00

¿¯Ô˜/thickness ¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm mm section mm^2

45.00

1.20

189.30

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

0.51

12.00

* Ô Ù‡Ô˜ OL-01 Ds ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË. * type OL-01 Ds available without perforation. * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-01 Ds - OL-02 Ds. * safety edge “Guarda-Lu” OL-01 Ds - OL-02 Ds. ∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-01 Ds - OL-02 Ds O¢∏°√™/DRIVE

30 - 70 O¢∏°√™/DRIVE

30 - 60 70.00 60.00 40.00

O¢∏°√™/DRIVE

30 - 40

30.00

30.00

30.00

15 >


ƒ√§∞_°π∞ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™_ ∫∞∆√π∫π∂™_°ƒ∞º∂π∞_∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞_ garage_rolling shutters_residences_offices_shops

> ∆À¶√™ OL-80 Dw (¤ˆ˜ 6.50 m) ƒÔÏfi ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË ‚¿ÚÔ˘˜ 10 Kg m2, Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ 80 x 20 x 1,2 mm, ‚·Ì̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο. ƒÔÏfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Áηڷ˙fiÔÚÙ˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ, ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. 80.00

> ∆YPE OL-80 Dw (¤ˆ˜ 6.50 m) Rolling shutter without perforation, 10 Kg m2 weight, with louver dimensions 80 x 20 x 1,2 mm, electrostatically painted. A rolling shutter appropriate for garage doors for houses, offices and shops. > 16 20.00

∆À¶√™/TYPE

OL-80 Dw

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-80 Dw

20.00

80.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross section mm^2 mm

1.20

241.50

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

0.65

10.00

* Ô Ù‡Ô˜ OL-80 Dw ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË. * type OL-80 Dw available without perforation. * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-60 Dw - OL-80 Dw. * safety edge “Guarda-Lu” OL-60 Dw - OL-80 Dw.

∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-60 Dw - OL-80 Dw O¢∏°√™/DRIVE

40 - 80 80.00 50.00

O¢∏°√™/DRIVE

40 - 50 40.00

40.00


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

∆À¶√™/TYPE

OL-80 S

> ∆À¶√™ OL-80 S (6 m)

80.00

∂ȉÈÎfi ÚÔÏfi ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ Î·È 6 ̤ÙÚ·, Ì ‚¿ÚÔ˜ 12 Kg m2, Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ 80 x 20 x 1,6 mm, Ì ‰È¿ÙÚËÛË Û›Ù·˜ ‹ Ì Ù˙·Ì¿ÎÈ·. ªÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Áηڷ˙fiÔÚÙ˜, ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈ·, ÙÚ¿Â˙˜, ·Ôı‹Î˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜.

> ∆YPE OL-80 S (6 m) Special rolling shutter for big openings up to 6 meters, with weight 12 Kg m2, with louver dimensions 80 x 20 x 1,6 mm, with riddle perforation or glazed window cut-outs. A unique choice for garage doors, depots, banks, warehouses, shops and fire stations.

20.00

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-80 S

20.00

80.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m^2

kg/m

1.60-1.80

12.00

* Ô Ù‡Ô˜ OL-80 S Ì Ù˙¿ÌÈ, ‰È¿ÙÚËÛË (Û‹Ù·). * type OL-80 S available with glazed window cut-outs, perforation (riddle). * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-60 Dw - OL-80 Dw. * safety edge “Guarda-Lu” OL-60 Dw - OL-80 Dw.

∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-60 Dw - OL-80 Dw O¢∏°√™/DRIVE

40 - 80 80.00 50.00

O¢∏°√™/DRIVE

40 - 50 40.00

40.00

17 >


ƒ√§∞_µπ√ª∏Ã∞¡π∫√À ∆À¶√À_ & °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∞™_ industrial & garage_rolling shutters_

> ∆À¶√™ OL-90 Ds (12 m)

90.00

∂ȉÈÎfi ÚÔÏfi ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ Î·È 12 ̤ÙÚ·, Ì ‚¿ÚÔ˜ 15 Kg m2, ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο ‚·Ì̤ÓÔ, Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ 90 x 26,60 x 1,4 mm, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË, Ì ÂȉÈÎfi ·ÓÙÈ·ÓÂÌÈÎfi Á¿ÓÙ˙Ô. ªÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·, ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈ·, ÙÚ¿Â˙˜, ·Ôı‹Î˜.

> ∆YPE OL-90 Ds (12 m) Special rolling shutter for big openings up to 12 meters, with weight 15 Kg m2, electrostatically painted, with louver dimensions 90 x 26,60 x 1,4 mm, without perforation, with special wind resistant hook. A reliable proposal for industrial buildings, depots, banks, warehouses.

> 18

∆À¶√™/TYPE

26.60

OL-90 Ds

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-90 Ds

26.60

90.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.40

425.60

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

1.15

15.00

* Ô Ù‡Ô˜ OL-90 Ds ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË. * type OL-90 Ds available without perforation.

O¢∏°√™/DRIVE

45 - 80 80.00

45.00

∂ȉÈο ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ ÛÙËÚ›ÍÂȘ. Special boxes with reinforced supports.


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

∆À¶√™/TYPE

OL-90 S

Ì ‰È¿ÙÚËÛË (Û‹Ù·). with perforation (riddle) > ∆À¶√™ OL-90 S (6.50 m)

90.00

∂ȉÈÎfi ÚÔÏfi ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ Î·È 6.50 ̤ÙÚ·, Ì ‚¿ÚÔ˜ 10 Kg m2 ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ 90 x 12,8 x 1,6 mm, Ì Ù˙·Ì¿ÎÈ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜, Áηڷ˙fiÔÚÙ˜, ÙÚ¿Â˙˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·.

> ∆YPE OL-90 S (6.50 m) Special rolling shutter for big openings up to 6.50 meters, with weight 10 Kg m2, with louver dimensions 90 x 12,8 x 1,6 mm, with glazed window cut-outs, ideal for industrial doors, garage doors, banks, shops.

12.80

∆À¶√™/TYPE

OL-90 S

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-90 S

12.80

90.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.60

275.90

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

0.75

10.00

* Ô Ù‡Ô˜ OL-90 S Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË 90 x 12,8 x 1,6 mm. * type OL-90 S available with or without perforation 90 x 12,8 x 1,6 mm.

O¢∏°√™/DRIVE

30 - 70 O¢∏°√™/DRIVE

30 - 60

70.00 60.00 40.00

O¢∏°√™/DRIVE

30 - 40

30.00

30.00

30.00

∂ȉÈο ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ ÛÙËÚ›ÍÂȘ. Special boxes with reinforced supports.

19 >


ƒ√§∞_µπ√ª∏Ã∞¡π∫√À ∆À¶√À_ & °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∞™_ industrial & garage_rolling shutters_

> ∆À¶√™ OL-100 Dw (8.50 m) ∂ȉÈÎfi ÚÔÏfi ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ Î·È 8,50 ̤ÙÚ·, Ì ‚¿ÚÔ˜ 15 Kg m2,, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ 100 x 20 x 1,5 mm, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜, Áηڷ˙fiÔÚÙ˜, ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈ·, ÙÚ¿Â˙˜, ·Ôı‹Î˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. 100.00

> ∆YPE OL-100 Dw (8.50 m) Special rolling shutter for big openings up to 8.50 meters, with weight 15 Kg m2, with louver dimensions 100 x 20 x 1,5 mm, without perforation, ideal for industrial doors, garage doors, depots, banks, warehouses, shops and fire stations.

> 20

∆À¶√™/TYPE

OL-100 Dw 20.00

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-100 Dw

20.00

100.00

‚¿ÚÔ˜ - weight

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

1.50

423.40

kg/m

kg/m^2

1.50

15.00

* Ô Ù‡Ô˜ OL-100 Dw ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È Ì Ù˙·Ì¿ÎÈ·. * type OL-100 Dw available without perforation and with glazed window cut-outs. * ηوοÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ “Guarda-Lu” OL-100 Dw. * safety edge “Guarda-Lu” OL-100 Dw.

∫∞∆ø∫∞™π/SAFETY EDGE “GUARDA-LU”

OL-100 Dw

O¢∏°√™/DRIVE

40 - 80 80.00 50.00

O¢∏°√™/DRIVE

40 - 50 40.00

40.00


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

> ∆À¶√™ OL-150 Dw (25 m) ∂ȉÈÎfi ÚÔÏfi ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈο ‚·Ì̤ÓÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ¤ˆ˜ Î·È 25 ̤ÙÚ·, Ì ‚¿ÚÔ˜ 25 Kg m2, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ 150 x 40 x 2,5 mm, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË, Ì ÂȉÈÎfi ·ÓÙÈ·ÓÂÌÈÎfi Á¿ÓÙ˙Ô. ªÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·, ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈ·, ÙÚ¿Â˙˜, ·Ôı‹Î˜.

> ∆YPE OL-150 Dw (25 m) Special rolling shutter electrostatically painted, for big openings up to 25 meters, with weight 25 Kg m2, with louver dimensions 150 x 40 x 2,45 mm, without perforation, with special wind resistant hook. A reliable proposal for industrial buildings, depots, banks, warehouses.

∆À¶√™/TYPE

150.00

21 >

OL-150 Dw

> ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ - TECHNICAL CHARACTERISTICS ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÛ›‰·˜ - louver dimensions

∆À¶√™/TYPE

Ï¿ÙÔ˜/width mm

‡„Ô˜/height mm

OL-150 Dw

40.00

150.00

¿¯Ô˜/thickness ‰È·ÙÔÌ‹/cross mm section mm^2

2.50

‚¿ÚÔ˜ - weight kg/m

kg/m^2

3.90

25.00

* Ô Ù‡Ô˜ OL-150 Dw ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÙÚËÛË. * type OL-150 Dw available without perforation.

40.00

∂ȉÈο ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ ÛÙËÚ›ÍÂȘ. Special boxes with reinforced supports.

120.00

O¢∏°√™/DRIVE

80 - 120

80.00


∫∞∆ø∫∞™π∞_∞™º∞§∂π∞™_ safety_edges_”guarda-lu”_

∞¡√πÃ∆√/OPEN

∆À¶√™/TYPE

OL-01 Ds OL-02 Ds

∆À¶√™/TYPE

OL-03 P OL-04 P ∫§∂π™∆√/CLOSED

∫§∂π™∆√/CLOSED

∞¡√πÃ∆√/OPEN

> 22

∆À¶√™/TYPE

OL-60 Dw OL-80 Dw

∞¡√πÃ∆√/OPEN

∆À¶√™/TYPE ∫§∂π™∆√/CLOSED

OL-100 Dw


®

ª√∆∂ƒ_∞À∆√ª∞∆π™ª√π_SOMFY_

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

somfy_motors_automations_

> ∞¡∞∫∞§Àæ∆∂ ª∂ ∆∏ SOMFY ∆∞ ¶§∂√¡∂∫∆∏ª∞∆∞ ∆∏™ ∏§∂∫∆ƒ√∫π¡∏™∏™ ∆ø¡ ª√∆∂ƒ > WITH SOMFY DISCOVER ALL THE ADVANTAGES OF MOTORIZING YOUR SHUTTERS

∏ Á·ÏÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Somfy Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÔÈÎȷο ÚÔÏ¿, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÛΛ·Û˘ Î·È ÁÈ· Áηڷ˙fiÔÚÙ˜. √È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› Ù˘ Somfy ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¿ÓÂÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Somfy ÛÙ· ÚÔÏ¿ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙÂ: ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ∂˘ÎÔÏ›·: ∫¿ÓÙ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ ·È¯Ó›‰È. ∞ÓÔ›ÍÙÂ Î·È ÎÏ›ÛÙ ٷ ÚÔÏ¿ Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ∞ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·: √È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ Somfy ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ Î·ıÒ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ οو ·fi ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜. ¢È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜: ∂ÁηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Somfy, ÂÈÙÚ¤ÂÙ ÛÙ· ÚÔÏ¿ Û·˜ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ∆· ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙ· ÚÔÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û·˜ ·fi 15% ¤ˆ˜ 20% Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· ÚÔÏ¿. Somfy is the world leading french manufacturer and distributor of motors and controls for the motorization of rolling shutters, awnings, blinds, gates and garage doors. All Somfy solutions offer their users comfort and security while making life easier at home. Install a Somfy motor and control system to operate your rolling shutters, and you will enjoy: Greater convenience: Make opening and closing a comfort factor: open and close your shutters with a simple touch of a button, from your bed in the morning or anywhere in your home whenever you want to! Greater durability: Replacing manual handling with smooth motorized control means your shutters are handled less roughly, are never forced or wound past the correct top or bottom positions and ultimately, have an extended life span. Energy efficiencies: By installing a timer, you can allow your rolling shutters to open and close automatically according to set times. Motorized rolling shutters reduce heat loss from a bay window by 15% to 20% in winter and can shade your home from direct sunlight all year round.

23 >


ª√∆∂ƒ_∞À∆√ª∞∆π™ª√π_SOMFY_ somfy_motors_automations_

> ∂¶π§√°∂™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ ∆ø¡ ƒ√§ø¡ > CONTROL AND AUTOMATION SOLUTIONS

ªÂÌÔӈ̤ÓÔ˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜: §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÚÔÏÔ‡. ∂›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ Î¿ı ÚÔÏfi ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿, ·fi ÎÔÓÙ¿ ‹ Ì·ÎÚÈ¿, Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ Î·È ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ Somfy.

Individual Control: Each roller is operated by wall-mounted wire or radio control. > 24

Inis Uno

Telis 1 RTS Silver

Telis 4 RTS Silver

∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜: §ÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ٷ ÚÔÏ¿ Û·˜ fiˆ˜ ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ∆· ÙÂÙڷοӷϷ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ Somfy Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ¿ÓÂÛË Î·È Â˘ÎÔÏ›· ¯Ú‹Û˘, ηıÒ˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜, ·fi fiÔ˘ ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.

Centralised Control: From a single point, the occupant can operate all the roller shutters in a room, by floor or in the whole flat or house. Telis 4 RTS Lounge

Telis Composio RTS Silver


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

> ∂¶π§√°∂™ §∂π∆√Àƒ°π∞™ ∆ø¡ ƒ√§ø¡ > CONTROL AND AUTOMATION SOLUTIONS

ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ì ÃÚÔÓԉȷÎfiÙË: ∆· ÚÔÏ¿ Û·˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Ù˘ Somfy. ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙÂ, fiˆ˜ ÂÛ›˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ Û·˜. Automatic Control: Automatic control replaces an individual or centralised control. It works according to set times or weather conditions. The user retains the possibility to intervene directly.

25 >

Soliris RTS Sensor

Chronis RTS

∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ƒÔÏÒÓ Û ∞Û‡ÚÌ·Ù· - ∞Û‡ÚÌ·ÙË ∆¯ÓÔÏÔÁ›· Somfy: ∞Ó·‚·ıÌ›ÛÙ ٷ ÚÔÏ¿ Û·˜ - ∞Ï¿ ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ Û·˜ Ì ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Centralis Uno RTS. ŒÙÛÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ٷ ÚÔÏ¿ Û·˜ Î·È Ì ·Û‡ÚÌ·Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ Somfy.

Impresario Chronis RTS Lounge

Radio Technology Somfy® Thanks to Radio Technology Somfy®, you can motorize existing shutters without the need of wiring and without damaging the interior design.

Centralis Uno RTS

Chronis RTS

Telis 1 RTS Lounge

Telis 4 RTS Lounge

Telis Composio RTS Lounge

Telis 4 RTS Silver

Impresario Chronis RTS Silver


ª√∆∂ƒ_∞À∆√ª∞∆π™ª√π_SOMFY_ somfy_motors_automations_

> AXROLL Ns ∏ √§√∫§∏ƒøª∂¡∏ §À™∏ °π∞ √§∂™ ∆π™ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™ > AXROLL Ns THE GLOBAL SOLUTION FOR GARAGE DOORS INSTALLATIONS

> 26

√ ‰¤ÎÙ˘ Axroll RTS ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ هÔ Áηڷ˙fiÔÚÙ·˜ ÚÔÏÔ‡. ∂›Ó·È Û˘Ì‚·Ùfi˜ Ì fiÏË ÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ Somfy Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ Áηڷ˙fiÔÚÙ·˜, ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÛ›‰ˆÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. √ ‰¤ÎÙ˘ Axroll RTS Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. The Axroll receiver fits almost every type of garage doors. Axroll solution uses Radio Technology Somfy, so it is compatible with all RTS remote controls. Thus you can control gates, shutters, blinds and garage doors having also a significant scope for developping the installation. The Axroll complies with European safety standards combining easy programming, security and proper operation. > ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ªfiÓÔ ¤Ó·˜ ‰¤ÎÙ˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. > Accessories Only one receiver to connect and control all the element of your garage door installation.

¶ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ʈ˜ - Alarm light ªÔÙ¤Ú CSI Motot CSI ∂͈ÙÂÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ External lighting ∫ÏÂȉԉȷÎfiÙ˘ ‹ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÎÏÂȉԉȷÎfiÙ˘ Key switch or keypad

ºˆÙÔ·ÙÙ·Ú· Photocells

¶·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ 230 V Power supply 230 V

¶ÚÂÛÛÔÛÙ¿Ù˘ Pressure switch ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Keytis 2 RTS Remote control Keytis 2 RTS

¢¤ÎÙ˘ Axroll Axroll receiver

Keytis 2 RTS Ref: 1844126 ∂ÈÙÔ›¯ÈÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ Wall control unit

∞Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ Wall control unit

∞Û‡ÚÌ·Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Telis 4 RTS Remote controls Telis 4 RTS 1. Pure 2. Patio 3. Silver

ºˆÙÔ·ÙÙ·Ú· Photocells

Keytis 4 RTS Ref: 1841025

∫ÏÂȉԉȷÎfiÙ˘ Key switch

∞Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÎÏÂȉԉȷÎfiÙ˘ Keypad

¶ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ʈ˜ 24 V Alarm light 24 V

™Ù· ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÛ¤˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÎÏ› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ In the pocket remote controls clips in several colours can be adapted


®

ª√∆∂ƒ SIMU_

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

_ simu_motors_

∏ ÔÈÔÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ The quality brand for professionals °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· Ë SIMU ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÚÔÏÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ fiÚÙ·˜ Î·È Áηڷ˙fiÔÚÙ·˜.

For more than 50 years Simu has become the benchmark for professional manufacturers of safety roller shutters, commercial access and garage doors.

ÿÚË ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ë SIMU ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜: ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ χÛÂȘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

Thanks to it's customer culture based on proximity and quality, SIMU is more than just a supplier: a real designer and manufacturer of reliable, accurate and long lasting motorized solutions.

∏ SIMU η٤¯ÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ¯¿ÚË ÛÙËÓ Â˘Ú›· Áο̷ ÌÔÙ¤Ú Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ·fi ÙËÓ ÈÔ ·Ï‹ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ χÛË. ∂›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛˆÏËÓˆÙ¿ - ¯ˆÓÂ˘Ù¿ ÌÔÙ¤Ú, ÁÈ· ÌÔÙ¤Ú Ï·˚Ó‹˜ ΛÓËÛ˘ (Ù‡Ô˘ BOX) ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ AXIALIS, Ë SIMU Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

SIMU plays a major role on the market, thanks to a wide range of motors, from the standard to the most innovative version. Whether it is a question of tubular motors, side motors or the exclusive Axialis solution, SIMU is a real market leader.

AXIALIS 1) ∂Óۈ̷و̤ÓÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÚ¤ÓÔ ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. Integrated safety brake system for maximum security. 2) ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÌÔÙ¤Ú Î·È ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÛ‡ÌÏÂ͢, ÁÈ· ‡ÎÔÏË ¯ÂÈÚÔΛÓËÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜. A compensation motor with integrated declutching system. 3) ∂‡ÎÔÏÔ ÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· & ÁÚ‹ÁÔÚË ÙÔÔı¤ÙËÛË-Ú‡ıÌÈÛË. Easy assembling & quick installation. 4) ªÈÎÚfiÙÂÚÔ Ù‡ÏÈÁÌ· ÚÔÏÔ‡. Reduced size. 5) ¶Ï‹Ú˘ Î·È ·Ï‹ χÛË ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ∂¡ 13241-1. Complete and simple solution to the European Standards ∂¡ 13241-1. 6) °Ú‹ÁÔÚË Î·È ·ıfiÚ˘‚Ë Ï‡ÛË. Fast (17rpm) and silent solution. 7) π‰·ÓÈ΋ χÛË ÁÈ· Áηڷ˙fiÔÚÙ˜. Best solution for garage doors.

27 >


ª√∆∂ƒ_SIMU_ simu_motors_

SIMUBOX & SIMUBOX SI ª√∆∂ƒ ¶§∞´¡∏™ ∫π¡∏™∏™ (BOX) EXTERNAL SIDE MOTORS ñ π‰·ÓÈ΋ χÛË ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ fiÚÙ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. Best solution for commercial access doors. ñ SIMUBOX: ∞fi 180-430 Nm, ÌÔÓÔÊ·ÛÈο Î·È ÙÚÈÊ·ÛÈο, Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ›Ó·Î· Î·È ¯ÂÈÚÔΛÓËÛË Ì ÎÈÙ ·Ï˘Û›‰·˜. SIMUBOX: 180-430 Nm, monophase & tri-phase, electronics integrated, manual override with chain kit. ñ SIMUBOX SI: ∞fi 250-1400 Nm, ÙÚÈÊ·ÛÈο, Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ›Ó·Î· Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÚ¤ÓÔ, ¯ÂÈÚÔΛÓËÛË Ì ÎÈÙ ·Ï˘Û›‰·˜. SIMUBOX SI: 250-1400 Nm, tri-phase, electronics and safety brake integrated, manual override with chain kit. > 28

∆8 - ∆9 ™ø§∏¡ø∆∞ (Ãø¡∂À∆∞) ª√∆∂ƒ TUBULAR MOTORS ñ ∏ ÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ χÛË. A discreet solution. ñ ªÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔ‡. Reduces the size. ñ ∆8: ∏ ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ÌÔÓÔÊ·ÛÈο ÌÔÙ¤Ú (130-450 Nm). ∆8: The power in single phase motors. ñ T9: ∏ ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ÙÚÈÊ·ÛÈο ÌÔÙ¤Ú (300-800 Nm). T9: The power in tri-phase motors. ñ T8M & T9M: ¶¿ÓÙÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯¿ÚË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÂÈÚÔΛÓËÛ˘. T8M & T9M: Always operational thanks to manual override system. ñ ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ÔÚ›ˆÓ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. Integrated safety end-limit system.


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

∞À∆√ª∞∆π™ª√™ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∞™ GARAZE DOOR AUTOMATISM RSA H2 ∞™Àƒª∞∆√™ ¢∂∫∆∏™ - RADIO RECEIVER ñ ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ‰¤ÎÙ˘ ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ªore than just a receiver. ñ ∂ϤÁ¯ÂÈ ÊˆÙÈÛÌfi (Ê¿ÚÔ Û‹Ì·ÓÛ˘ ηÈ/‹ ÚÔ‚ÔϤ· ÂÚÈÔ¯‹˜) Î·È 3 Û˘Û΢¤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜: 1 ‹ 2 ÛÂ٠ʈÙÔ·ÙÙ·Ú· (̤۷/¤Íˆ) Î·È ÙÔ Î·ÙˆÎ¿ÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ - Controls lighting (signal and/or area) and 3 safety accessories: one or two photocells (inside/outside) and a safety edge. ñ ∂‡ÎÔÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË Ú‡ıÌÈÛË - Easy and quick configuration. ñ æËÊȷ΋ ÔıfiÓË Î·È ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÂϤÁ¯Ô˘. Digital display and control keyboard. ñ ™ÙÈ‚·Úfi ÎÔ˘Ù› - Robust box. ñ ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ ÌÂÙÚËÙ‹˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ - Integrated cycle meter. ñ ∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· 2 Î·È 4 ηӷÏÈÒÓ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi ÎÏÔ‹ Î·È ·ÒÏÂÈ· - 2 and 4 channels remote controls. ∂•∞ƒ∆∏ª∞∆∞ ∞™º∞§∂π∞™ - SAFETY ACCESSORIES ºˆÙÔ·ÙÙ·Ú· - Photocells ñ ∞ÓȯÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÚÔÛٷهԢÓ. Detect movement and protect. ñ ∂Ì‚¤ÏÂÈ· 30 ̤ÙÚ· - Range 30 m. ∫·ÙˆÎ¿ÛÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ - Safety Edge ñ ∞ÓȯÓ‡ÂÈ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÏÔ‡ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ. Detects all obstacles in the way of the shutter. ñ ∞·Ú·›ÙËÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ. Essential accessory conforming to standards ñ Œ˘ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË - Easy to install. ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÊÚ¤Ó· - Safety brakes ñ ™ÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔ‡. Support of the door shaft. ñ ™˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ fiÚÙ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. Blocking of the shutter in case of component failure. ñ ∫fi‚ÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÌÔÙ¤Ú Î·È ÚÔÏfi - Cuts the electric power to the motor. ñ ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ì ÌÔÙ¤Ú Ù‡Ô˘ ∆8-∆9 Î·È SIMUBOX ÁÈ· Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ∂˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘·. It is compulsory in installations with T8-T9 and SIMUBOX motors, to meet the European standards.

29 >


ª√∆∂ƒ_°π∞ ∫∞°∫∂§√¶√ƒ∆∂™_ motors_for gates_

> ¶ÔÈfiÙËÙ·, ۯ‰ȷÛÌfi˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ Ù˘ ∫∂À ÁÈ· ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˜ Î·È Û˘ÚfiÌÂÓ˜ ηÁÎÂÏfiÔÚÙ˜. √È ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› Ù˘ ∫∂À Û¿˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. > Quality, design, safety and efficiency are the words that compose the advantages of KEY automations for opening and sliding gates. KEY automations give you free access to the future.

> 30


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

> ∆À¶√™ Aby

> ∆À¶√™ Agies

¢˘Ó·Ùfi˜ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·Ó‡„ˆÛ˘ Ì¿Ú·˜ Û Ì¿ÓÈÔ Ï·‰ÈÔ‡. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ‰È·ÎfiÙ˜ ÁÈ· ·ÚÁ‹ ·ÓÔ‰È΋ / ηıÔ‰È΋ ΛÓËÛË. ∏ Ì˯·ÓÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi ÌÔ¯ÏÔ‡˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ Û ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì Ì¿Ú· Ì‹ÎÔ˘˜ 5m ‹ 6m. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÂÌÏÔ΋˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜.

∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·Ó‡„ˆÛ˘ Ì¿Ú·˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘, Û˘Û΢‹ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ ηٿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÏÈÛÙ› Ì Ì·Ù·Ú›Â˜. ∆¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó›¯Ó¢Û˘ ÂÌÔ‰›ˆÓ.

> TYPE Aby Safe and powerful rising barrier mechanism in oil-bath. It is projected for left and right installation, it is provided with two switches for slow descending/ascending motion. Its mechanical transmission is warranted by lever mounted on bearings. It is available in 5m or 6m bar. Moreover, it has a mechanical release system, helpful in case of electric black-out.

> TYPE Agies Security rising barrier automatism with regulated speed and incorporated control-panel, retarding appliance during closing and opening. Its use is continual while it can be equipped with batteries. Finally, it can detect obstacles.

> ∆À¶√™ Personal

∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ηÁÎÂÏfiÔÚÙ˜, ˘‰·ÙÔÛÙÂÁ‹˜ Î·È Û Ì¿ÓÈÔ Ï·‰ÈÔ‡. ∂ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÂ Û˘Û΢‹ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·.

∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ÂΉfiÛÂȘ: ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙËϯÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ 4 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Ì Ì·Ù·Ú›Â˜. ∂›Ó·È ‡ÎÔÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ó οÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û¿ÛÂÈ ÌÔÚ› ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â‡ÎÔÏ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›.

> TYPE Terra

> TYPE Personal

Automatism for gates, watertight and in oil-bath. It is equipped with releasing appliance. Its installation is easy.

Automatism which protect the position of your car. It is available in three models: manually operated, automatic with 4 units control capability and automatic with batteries. Its installation is easy and if an element breaks, it can be easily and quickly replaced.

> ∆À¶√™ Terra

31 >


™¶∞™∆∂™_°∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™_ & ¶Àƒ∞¡∆√Ã∂™_¶√ƒ∆∂™ sectional_garage doors_ & fire_resistant_doors

> ∆À¶√™ Diplomat ŒÓ· fiÌÔÚÊÔ Û›ÙÈ ·Í›˙ÂÈ ÌÈ· fiÌÔÚÊË Áηڷ˙fiÔÚÙ·! √È Û·ÛÙ¤˜ Áηڷ˙fiÔÚÙ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ χÛË. √ ÎÔÌ„fi˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™¯Â‰È¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ Î·È ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. > 32 > TYPE Diplomat A beautiful house deserves a perfect garage door! The company’s sectional garage doors are the ideal solution. The smart diachronic design enables adjustment to all styles of architecture and environment. They are designed to meet the highest standards and they are well-known for their perfect appearance and functionality. They provide absolute security, they are very resistant and durable under bad weather conditions.

> ¶Àƒ∞¡∆√Ã∂™ ¶√ƒ∆∂™

> FIRE RESISTANT DOORS

∂ȉÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û οı ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ··›ÙËÛË.

Rolling shutters designed to prevent the spread of fire. They can harmonize with every building structure.


®

¶√π√∆∏∆∞_ƒ√§ø¡ & ∫∞∆∞™∫∂À∏™_

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

rolling shutters_ & construction quality_

¶∞ƒ∞§∞µ∏ - ∂§∂°Ã√™ - ∞¶√¢√Ã∏ ∆ø¡ ¶ƒ√´√¡∆ø¡ ∆· ÚÔÛÎÔÌÈ˙fiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ ÙÚfiÔ fiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÁÂÏı› ÔfiÙ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¿ Î·È ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. - ƒÔÏ¿ Â› ̤ÙÚˆ. ∆· ˘ÏÈο ı· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ fiÔ˘ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. - ŒÙÔÈÌ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ÚÔÏ¿. ∆· ¤ÙÔÈÌ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ÚÔÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜. ∆· ÚÔÏ¿ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ Â›‰Ô˜, Ë ÔÛfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞¶√£∏∫∂À™∏ & ª∂∆∞º√ƒ∞ ∆ø¡ ¶ƒ√´√¡∆ø¡ - ƒÔÏ¿ Â› ̤ÙÚˆ. √ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ÚÔÏÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ‰È·ÙÔÌÒÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· οı ¤ÚÁÔ. √È ‰È·ÙÔ̤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÔÓÙ·È Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‹ ηٷÎfiÚ˘Ê· Ú¿ÊÈ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ·fi ÊÔÚÙ›·, Ù˘¯·›· ¯Ù˘‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏϘ ‚Ï·ÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ. ∫·Ù' ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚfiÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÔÓÙ·È Ù· ¤ÙÔÈÌ· ÚÔÏ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ. ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ ÚÔÏ¿ ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÊıÔÚ¤˜ Û' ·˘Ù¿ Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫∞∆∞™∫∂À∂™ - ™À¡∂ƒ°∂π√ ∆√¶√£∂∆∏™∏™ - ∆· ÚÔÏ¿ ı· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‹ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Ì ∂˘ı‡ÓË ÙÔ˘, ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Î·ÙãÂÍ·›ÚÂÛË ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘¯fiÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ, ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹. - ∆Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ - ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÓfiÌÈÌ· Î·È ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÎÈÓËÙfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÂÚÁ·Û›· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÚÔ˜ ηٷÛ΢‹ ÚÔÏÒÓ. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ¿Ô„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. - ∆Ô Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÚÔÏÒÓ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÂÈÙfiÔ˘ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÚÔÏÒÓ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. ∆Ô Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· ηı·Ú¿ Î·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. - √ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ı· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì¤Û· ·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (ª.∞.¶.). ¶ƒ√∂∆√πª∞™π∞ ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ fiˆ˜ .¯. ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ηψ‰ÈÒÛÂȘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ηψ‰ÈÒÛÂȘ ˘Ú·Ó›¯Ó¢Û˘, ı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙ›‚·ÚˆÓ, ı¤ÛÂȘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ‹ ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË Î.Ï. °È· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ù· ÂϤÁÍÂÈ Î·È ı· Ù· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ.

PRODUCT COLLECTION - CONTROL - ACCEPTANCE The acceptable products will be controlled so that it is confirmed in any available way that they are those that have been ordered. In this case they will be accepted and their integration in the project will be allowed. - Made-to-measure rolling shutters The materials will be sent packed to the manufacturer's laboratory where the employer can make the material control. - Ready rolling shutters The ready rolling shutters must be given in their package with the fixing and function components. They will be protected according 33 > to the specifications. The roller shutters will be accompanied with descriptive documents mentioning the kind, the quantity and the project. PRODUCT STORAGE & TRANSPORTATION - Made-to-measure rolling shutters The rolling shutters manufacturer must have in his laboratory a well-designed space for the temporary storage of aluminium profiles, separately for every project. The profiles must be stored in horizontal or vertical shelves so as not to be in danger of distortion from loads, accidental strikes and other harmful effects. The ready rolling shutters must be also stored until their transportation to the building site. Assembled rolling shutters will be accepted in the building site packed to avoid damages in these and their components. CONSTRUCTIONS - INSTALLING TEAM - The rolling shutters will be fabricated in the factory or in the expert manufacturer's laboratory on his own responsibility, from well-trained personnel under his guidance. In the building site will be carried out exceptionally only assembling works for rolling shutters that cannot be transported due to their size. - The manufacturer's factory - laboratory will operate legally and will have all the necessary steady and mobile equipment for aluminium processing required for rolling shutter construction. The equipment will be in a perfect condition in terms of function and security. - The rolling shutter installing team will have all the necessary equipment and tools for on the spot assembling and integration of the rolling shutters in the project. The team must maintain the equipment and tools clean and in good condition. - The manufacturer and his staff will comply with the rules of safety and hygiene and will have and use means of personal protection.


¶√π√∆∏∆∞_ƒ√§ø¡_ & ∫∞∆∞™∫∂À∏™_ rolling shutters_ & construction quality_

ª∂∆ƒ∞ À°π∂π¡∏™ & ∞™º∞§∂π∞™ ∆· Û˘ÓÂÚÁ›· ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ ·) Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰ËÁ›· 92π57/∂∂, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ «∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ Î·È ÎÈÓËÙÒÓ ∂ÚÁÔÙ·Í›ˆÓ», ηıÒ˜ Â›Û˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ - (¶.¢ 778/80, ¶.¢ 399/94, ¶.¢ 105/95, ¶.¢ 16/96, ¶.¢ 17/96, ¶.¢ 90/99, ¶.¢ 159/99, Î.Ï.) ‚) Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì¤Û· ·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (ª.∞.¶.). ¢ËÏ·‰‹: ñ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ÂÓ‰˘Ì·Û›·, ∂§√∆ ∂¡ 863-95 ñ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¯ÂÚÈÒÓ Î·È ‚Ú·¯ÈfiÓˆÓ, ∂§√∆ ∂¡ 388-94 ñ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÎÂÊ·ÏÈÔ‡, ∂§√∆ ∂¡ 397-95 ñ ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ô‰ÈÒÓ, ∂§√∆ ∂¡ 345-95 ∫∞£∞ƒπ™ª√™ Ãøƒø¡ ∂∫∆∂§∂™∏™ ∂ƒ°∞™πø¡ ™∆√ ∂ƒ°√∆∞•π√ ∫·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ Ë̤ڷ˜, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ı· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi ηٿÏÔÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. H§∂∫∆ƒ√™∆∞∆π∫∏ µ∞º∏ ∏ ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ‚·Ê‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌÔÓ¿‰· Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ Û‹Ì· QUALICOAT Î·È Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ > 34 ŒÓˆÛË ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¿¯Ô˜ ‚·Ê‹˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 60mm, ÂÓÒ Ë ÎÏ¿ÛË ÛÙÈÏÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·fi¯ÚˆÛË Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÚ¯fiÓÙˆÓ ¯ÚˆÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ô‡‰Ú·˜ ‚·Ê‹˜ Ì ¤ÁÎÚÈÛË QUALICOAT. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È Ù· ÚfiÙ˘· Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ QUALICOAT.

PREPARATION The positions of the necessary functioning and security supply such as electrical supply for automatic function, alarm system cables, fire detection cables, positions and supports of counterbalance systems, security system stands for open and close position etc. must be taken into consideration. For all the above there should be a co-operation with the employer who will control and authorize everything. HEALTH & SAFETY MEASURES During the works the working team should: a) comply with the directive 92/57/EU which refers to “Minimum Safety and Health requirements at temporary or mobile construction sites”, as well as with Greek Legislation in topics of health and safety. b) have and use means of personal protection. That is to say: ñ Protective apparel, ELOT EN 863-95 ñ Arm and hand' s protection, ELOT EN 388-94 ñ Head' s protection, ELOT EN 397-95 ñ Leg' s protection, ELOT EN 345-95 CLEANING IN THE CONSTRUCTION SITE During works and at the end of every working day, the place will be cleaned from aluminium remnants. ELECTROSTATIC PAINTING The electrostatic painting will be realized in a unit having the QUALICOAT mark and being certified from the Aluminium Association of Greece. Indicatively it is mentioned that the minimum painting thickness is determined at 60mm, while the gloss' class and the color are determined from the client according to the color palette of powder coating producers all tests and standards having the approval of QUALICOAT: In the following lines all the tests and the standards of QUALICOAT specifications are refered.

¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ QUALICOAT/ QUALICOAT SPECIFICATIONS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

™ÙÈÏÓfiÙËÙ·/Gloss ¶¿¯Ô˜ ÂÈÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜/Coating thickness ¶ÚfiÛÊ˘ÛË/Adhesion ¢ÔÎÈÌ‹ ·˘Ï¿ÎˆÛ˘ ηٿ Buchholz/Buchholz indentation test ¢ÔÎÈÌ‹ ÎԛϷÓÛ˘/Cupping test ¢ÔÎÈÌ‹ Â˘Î·Ì„›·˜/Bend test ¢ÔÎÈÌ‹ ·ÓÙÔ¯‹˜ Û ·fiÙÔÌË ·Ú·ÌfiÚʈÛË/Impact test ¢ÔÎÈÌ‹ Machu/ Machu test ¢ÔÎÈÌ‹ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ·Ï·ÙÔӤʈÛË ÔÍÈÎÔ‡ ¿Ï·ÙÔ˜/Acetic acid salt spray resistance ¢ÔÎÈÌ‹ ·ÓÙÔ¯‹˜ Û ˘ÁÚ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÚÔ˘Û›· SO2/Determination of resistance to humid atmospheres containing SO2 ¢ÔÎÈÌ‹ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË Á‹Ú·ÓÛË/Accelerated weathering test ¢ÔÎÈÌ‹ ÔÏ˘ÌÂÚÈÛÌÔ‡ (ÁÈ· ˘ÁÚ¤˜ ‚·Ê¤˜)/Colour variation (humid paintings) ¢ÔÎÈÌ‹ ·ÓÙÔ¯‹˜ Û ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο/Resistance to mortar ¢ÔÎÈÌ‹ ·ÓÙÔ¯‹˜ Û ‚Ú·ÛÙfi ÓÂÚfi/Resistance to boiling water ¢ÔÎÈÌ‹ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÛÂ Û˘Ì˘ÎÓÒÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡/Constant climate condensation water test º˘ÛÈ΋ Á‹Ú·ÓÛË (¢ÔÎÈÌ‹ FLORIDA)/Natural weathering test (FLORIDA test)

ISO 2813 ∂¡ ISO 2360 EN ISO 2409 EN ISO 2815 EN ISO 1520 EN ISO 1519 ASTM D 2794 QUALICOAT πS√-9227 ∂¡ πS√-3231 ∂¡ ISO 11341 QUALICOAT ASTM D3260 QUALICOAT DIN 50017 πS√ 2810


®

¶π™∆√¶√π∏∆π∫∞_¶√π√∆∏∆∞™_

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

quality_certificates_

ªÂ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ¿ÚÙÈ· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Î¿ı ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜, Ë OLIVIA LU ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÒÛÙ ӷ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ªÂ Ù· ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜, Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Û˘Ó¯›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ë OLIVIA LU ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙ· ÚÔÏ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ Áηڷ˙fiÔÚÙ˜. ∂ÁÁ‡ËÛË ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ηıÒ˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË! ∆· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ Ë OLIVIA LU.

Having state-of-the-art technology and caring for completing every order, OLIVIA LU offers products of top quality and absolute security. Using the safest construction materials, modern technological equipment and constant quality controls, OLIVIA LU is a guarantee for perfect safety aluminium rolling shutters and garage doors. Its products are guaranteed forever as they do not need maintenance! The certificates of important qualified organizations that the company has, confirm the reliability of OLIVIA LU.

35 >


¶∞ƒ√À™π∞™∏_∂ƒ°ø¡_ projects_presentation_

> 36

ªÂ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· OLIVIA LU ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ƒÔÏ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÔÙ¤Ú, ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ·ÓÙÔ¯‹, ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ·Í›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ OLIVIA LU ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û οı Ù˘ ¤ÚÁÔ.

Having as an objective to meet the market demands, OLIVIA LU consistently creates quality products. Safety rolling shutters, expendable supplies, spare parts and motors, are all products that give a special to buildings. Security, resistance, durability and reliability are important company values that play a leading role in all OLIVIA LU projects.


® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

37 >


™À¡∂ƒ°∞∆∂™_ partners_

www.exalco.gr

www.keyautomation.it

www.alumil.com www.cedrematic.it

> 38

www.delma.it www.somfy.com

www.daspi.it

www.simu.com

www.analko.gr

www.vimar.eu


®

Ãøª∞∆√§√°π√_

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

color_palette_

µ·Ê¤˜ ·ÔÌ›ÌËÛ˘ ͇ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ OLIVIA LU Û ̛· ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Î·È Ì ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÔÈfiÙËÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÚÔÏ¿ Û·˜ ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÁÈ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. Wood imitation paintings of top quality by OLIVIA LU in a great variety, create the perfect design, giving your rolling shutters the warmth of wood in combination with the special aluminium characteristic for a life time.

∏ OLIVIA LU… ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜. 39 >

OLIVIA LU… colors your life.

∂ÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ ¯ÚÒÌ·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋˜ ‚·Ê‹˜, Û ·Ô¯ÚÒÛÂȘ RAL Î·È Û ̛· ÌÔÓ·‰È΋ ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ¯·Ú›˙Ô˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙ· ÚÔÏ¿ Û·˜. Enriched colors of electrostatic paintings, in RAL and in a unique variety of special effects, impress and offer particular liveliness to your rolling shutters.The legendary Aegean gorgon, asks seamen if Alexander the Great lives or not. Our answer to the gorgon is yes, he lives everywhere with quality & safety!


PROFILMÉDIA

- Alexander the Great lives? - Yes, he lives and reigns and the world he is conquering.

- ∑ÂÈ Ô µ·ÛÈÏÈ¿Û ∞ϤͷӉÚÔÛ; - ∑ÂÈ Î·È µ·ÛÈÏ¢ÂÈ Î·È ÙÔÓ ∫ÔÛÌÔ Î˘ÚÈ¢ÂÈ.

The mythical gorgon is a favourite legend of the Greek tradition. According to the ancient myth… When Alexander the Great fought and spread Hellenism to east and west, asked the wise men: - “How can I live many years? I want to offer more good things to humanity”. - “There is a way to immortality”, answered the wise men, “but it is difficult”. - “I didn't ask you if it is difficult or not, I want to know what it is”, said Alexander the Great. - “Then, find the water of immortality”, the wise men said to him. - “And where is this water of immortality?” - “Between two mountains which open and close so fast that the most rapid bird cannot get through them. Many famous young princes wanted to get it, but they lost their life to no purpose. If you accomplish to get through the mountains, then you will meet a dragon who never sleeps. If you kill him, you can take it”. When Alexander the Great heard the wise men's words, he commanded that his horse Voukefalas is saddled. This had not wings but it was flying like a bird. He rode his horse and in a few minutes he arrived to the place that the wise men had described. He looked at the two mountains which opened and closed very fast but the king did not lose heart. He passed the mountains untouched; he killed the dragon and took the bottle with the water of immortality. When he came back, he forgot to tell his sister about the content of the bottle. So one day, she took the bottle and slopped it to the garden. The water of immortality came down to an onion

plant and from that day this plant never withers away. When the young princess learnt the bad she had done, she was broken-hearted. - “My God”, she says, “I don't want to believe that one day my brother will die. Let me live with the hope that even if he dies, one day he will come back to the world. And what if difficult years find my country?” Immediately the sister of Alexander the Great turned to a fish beneath the waist and jumped into the sea. She became a Gorgon! Since then she belongs to the sea and if she discerns a ship, she emerges from the sea and asks: - “Ship, ship Alexander the Great continues to live or not?” Alack the captain who says no. The Gorgon makes the sea rough and the ship is sunk. But if the clever captain says: - Yes, he lives my mistress, Alexander the Great. He lives and reigns and the world he is conquering. Then the Gorgon sparkle with vitality, lays her blond hair and the waves calm down. The open sea and the coasts laugh and the seamen enchanted listen, from their ships, the Gorgon sing: - “Yes, Alexander the Great lives. He lives and reigns and the world he is conquering!...”

® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

ƒ√§∞ °π∞ ∫∞∆√π∫π∂™ Residential rolling shutters

> ŒÎıÂÛË: 16Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 145 64 ∫. ∫ËÊÈÛÈ¿ ∆ËÏ.: 210/62.01.040, Fax: 210/8074413

ƒ√§∞ °π∞ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™

> ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: 86o ¯ÏÌ. ∂.√. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 322 00 £‹‚· ∆ËÏ.: 22620/80.520, 80.820, Fax: 22620/80710

Garage rolling shutters

> Show Room: 16th km Athens - Lamia, GR-145 64 K. Kifissia, Athens, Greece Tel.: +30 210/62.01.040, Fax: +30 210/8074413

ƒ√§∞ µπ√ª∏Ã∞¡π∫√À ∆À¶√À Industrial rolling shutters

> Factory: 86th km National Road Athens - Lamia, GR-322 00 Thiva, Greece Tel.: +30 22620/80.520, 80.820, Fax: +30 22620/80710

®

e-mail: info@olivialu.gr www.olivialu.gr

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

ƒ √ § ∞

∞ ™ º ∞ § ∂ π ∞ ™

∞ § √ À ª π ¡ π √ À

-

° ∫ ∞ ƒ ∞ ∑ √ ¶ √ ƒ ∆ ∂ ™

∏ ÁÔÚÁfiÓ· Â›Ó·È ¤Ó· ·Á·Ë̤ÓÔ Ì˘ıÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ… ŸÙ·Ó Ô M¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜ ÔϤÌËÛ ÎÈ ¤Î·Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÊÒÓ·Í ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ: «¶Ò˜ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ˙‹Ûˆ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·; ◊ıÂÏ· Ó· ο̈ ÔÏÏ¿ ηϿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». «BÚ›ÛÎÂÙ·È ÙÚfiÔ˜» ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÛÔÊÔ›, «Ì· Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜». «¢Â Û·˜ ÚÒÙËÛ·» ›Â Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜, «Ó· ÌÔ˘ ›Ù ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ». «N· ‚ÚÂȘ ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi» ÙÔ˘ ›·Ó ÔÈ ÛÔÊÔ›. «K·È Ô‡ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi;» «AÓ¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿, Ô˘ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ ÈÔ ÁÔÚÁfiÊÙÂÚÔ Ô˘Ï› ‰ÂÓ ÚÔÊÙ·›ÓÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ Í·ÎÔ˘Ṳ̂ӷ ‚·ÛÈÏfiÔ˘Ï· ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÔ ·Ô¯Ù‹ÛÔ˘Ó Ì· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¿‰Èη. ÕÌ· ηٷʤÚÂȘ, ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘ ÔÏ˘¯ÚÔÓÂ̤ÓÂ, Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿, ı· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ‰Ú¿ÎÔÓÙ·, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È. AÓ ÛÎÔÙÒÛÂȘ ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔÓÙ·, ı· ÙÔ ¿ÚÂȘ». ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜, ÚfiÛÙ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÛÂÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘, ÙÔÓ BÔ˘ÎÂÊ¿Ï·. ºÙÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â, Ì· ÂÙÔ‡ÛÂ Û·Ó Ô˘Ï›. K·‚·Ï›ÎÂ„Â Î·È Û ϛÁÔ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÈ ÔÈ ÛÔÊÔ›. ™Ù¤ÎÂÙ·È Î·È ‚ϤÂÈ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ó' ·ÓÔÈÁÔÛÊ·ÏÔ‡Ó ·‰È¿ÎÔ· Î·È ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô˘ Ô‡Ù Ô˘Ï› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ. M· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ Ù· ¯¿ÓÂÈ. ¢›ÓÂÈ ÌÈ· ‚ÈÙÛÈ¿ Î·È ¤Ú·Û ·Ó¤ÁÁȯÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿. ™ÎfiÙˆÛ ¤ÂÈÙ· ÙÔ ‰Ú¿ÎÔÓÙ· Î·È ‹Ú ÙÔ Á˘·Ï›, Ô˘ ›¯Â ̤۷ ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi.

ÕÌ· Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘, ͤ¯·Û ӷ ÂÈ ÛÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÈ Â›¯Â ̤۷ ÛÙÔ Á˘·Ï›. ŒÙÛÈ Î·È Î›ÓË ÌÈ· ̤ڷ ‹Ú ÙÔ Á˘·Ï› ÎÈ ¤¯˘Û ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi ¤Íˆ ÛÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ. TÔ ÓÂÚfi ¤ÂÛ Û ÌÈ· ·ÁÚÈÔÎÚÂÌÌ˘‰È¿, ÎÈ ·fi ÙfiÙ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘Ùfi ‰ÂÓ Ì·Ú·›ÓÂÙ·È ÔÙ¤. ŸÙ·Ó ¤Ì·ıÂ Ë ‚·ÛÈÏÔԇϷ ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ¤Î·ÌÂ, ‹Ù·Ó ··ÚËÁfiÚËÙË. «£Â¤ ÌÔ˘!» ϤÂÈ, «‰Â ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ˆ˜ ÌÈ· ̤ڷ ı· Âı¿ÓÂÈ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘. ÕÊËÛ¤ Ì ӷ ˙ˆ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ ÎÈ ·Ó Âı¿ÓÂÈ, ¿ÏÈ ı· ÙÔÓ Í·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘;» A̤ۈ˜ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ „¿ÚÈ Î·È ‹‰ËÍ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÁÈÓ °ÔÚÁfiÓ·! Afi ÙfiÙ Á˘Ú›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ¿Ì· ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó· ηڿ‚È, ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿: «K·Ú¿‚È, ηڷ‚¿ÎÈ ˙ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜;» AÏ›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ Î·Ú·‚Ô·ÚË Ô˘ ı· Ù˘ ÂÈ ˆ˜ ¤ı·ÓÂ. H °ÔÚÁfiÓ· ·Ó·Ù·Ú¿˙ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿, ÛËÎÒÓÂÈ ‚Ô˘Ó¿ Ù· ·̷ٷ Î·È ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ú¿‚È. M· Ô ¤Í˘ÓÔ˜ ηڷ‚Ô·Ú˘ ·Ó ÂÈ: «ZÂÈ, Î˘Ú¿ ÌÔ˘, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜. ZÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ, Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î˘ÚȇÂÈ!». TfiÙÂ Ë °ÔÚÁfiÓ· Ï¿ÌÂÈ ·fi ÙË ¯·Ú¿ Ù˘. AÏÒÓÂÈ Ù· Í·Óı¿ Ù˘ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ù· ·̷ٷ ËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜. °ÂÏÔ‡Ó Ù· ¤Ï·Á· Î·È Ù' ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·, ÎÈ ÔÈ Ó·‡Ù˜ ·fi Ù· ηڿ‚È· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Ó ̷ÁÂ̤ÓÔÈ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ °ÔÚÁfiÓ·˜, Ô˘ ͷӷϤÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿: «ZÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜ ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î˘ÚȇÂÈ!...».


PROFILMÉDIA

- Alexander the Great lives? - Yes, he lives and reigns and the world he is conquering.

- ∑ÂÈ Ô µ·ÛÈÏÈ¿Û ∞ϤͷӉÚÔÛ; - ∑ÂÈ Î·È µ·ÛÈÏ¢ÂÈ Î·È ÙÔÓ ∫ÔÛÌÔ Î˘ÚÈ¢ÂÈ.

The mythical gorgon is a favourite legend of the Greek tradition. According to the ancient myth… When Alexander the Great fought and spread Hellenism to east and west, asked the wise men: - “How can I live many years? I want to offer more good things to humanity”. - “There is a way to immortality”, answered the wise men, “but it is difficult”. - “I didn't ask you if it is difficult or not, I want to know what it is”, said Alexander the Great. - “Then, find the water of immortality”, the wise men said to him. - “And where is this water of immortality?” - “Between two mountains which open and close so fast that the most rapid bird cannot get through them. Many famous young princes wanted to get it, but they lost their life to no purpose. If you accomplish to get through the mountains, then you will meet a dragon who never sleeps. If you kill him, you can take it”. When Alexander the Great heard the wise men's words, he commanded that his horse Voukefalas is saddled. This had not wings but it was flying like a bird. He rode his horse and in a few minutes he arrived to the place that the wise men had described. He looked at the two mountains which opened and closed very fast but the king did not lose heart. He passed the mountains untouched; he killed the dragon and took the bottle with the water of immortality. When he came back, he forgot to tell his sister about the content of the bottle. So one day, she took the bottle and slopped it to the garden. The water of immortality came down to an onion

plant and from that day this plant never withers away. When the young princess learnt the bad she had done, she was broken-hearted. - “My God”, she says, “I don't want to believe that one day my brother will die. Let me live with the hope that even if he dies, one day he will come back to the world. And what if difficult years find my country?” Immediately the sister of Alexander the Great turned to a fish beneath the waist and jumped into the sea. She became a Gorgon! Since then she belongs to the sea and if she discerns a ship, she emerges from the sea and asks: - “Ship, ship Alexander the Great continues to live or not?” Alack the captain who says no. The Gorgon makes the sea rough and the ship is sunk. But if the clever captain says: - Yes, he lives my mistress, Alexander the Great. He lives and reigns and the world he is conquering. Then the Gorgon sparkle with vitality, lays her blond hair and the waves calm down. The open sea and the coasts laugh and the seamen enchanted listen, from their ships, the Gorgon sing: - “Yes, Alexander the Great lives. He lives and reigns and the world he is conquering!...”

® ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

ƒ√§∞ °π∞ ∫∞∆√π∫π∂™ Residential rolling shutters

> ŒÎıÂÛË: 16Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 145 64 ∫. ∫ËÊÈÛÈ¿ ∆ËÏ.: 210/62.01.040, Fax: 210/8074413

ƒ√§∞ °π∞ °∫∞ƒ∞∑√¶√ƒ∆∂™

> ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: 86o ¯ÏÌ. ∂.√. ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, 322 00 £‹‚· ∆ËÏ.: 22620/80.520, 80.820, Fax: 22620/80710

Garage rolling shutters

> Show Room: 16th km Athens - Lamia, GR-145 64 K. Kifissia, Athens, Greece Tel.: +30 210/62.01.040, Fax: +30 210/8074413

ƒ√§∞ µπ√ª∏Ã∞¡π∫√À ∆À¶√À Industrial rolling shutters

> Factory: 86th km National Road Athens - Lamia, GR-322 00 Thiva, Greece Tel.: +30 22620/80.520, 80.820, Fax: +30 22620/80710

®

e-mail: info@olivialu.gr www.olivialu.gr

ƒ√§∞ ∞™º∞§∂π∞™ ∞§√Àªπ¡π√À

ƒ √ § ∞

∞ ™ º ∞ § ∂ π ∞ ™

∞ § √ À ª π ¡ π √ À

-

° ∫ ∞ ƒ ∞ ∑ √ ¶ √ ƒ ∆ ∂ ™

∏ ÁÔÚÁfiÓ· Â›Ó·È ¤Ó· ·Á·Ë̤ÓÔ Ì˘ıÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ… ŸÙ·Ó Ô M¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜ ÔϤÌËÛ ÎÈ ¤Î·Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÊÒÓ·Í ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ: «¶Ò˜ ı· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ˙‹Ûˆ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·; ◊ıÂÏ· Ó· ο̈ ÔÏÏ¿ ηϿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». «BÚ›ÛÎÂÙ·È ÙÚfiÔ˜» ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÛÔÊÔ›, «Ì· Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜». «¢Â Û·˜ ÚÒÙËÛ·» ›Â Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜, «Ó· ÌÔ˘ ›Ù ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ». «N· ‚ÚÂȘ ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi» ÙÔ˘ ›·Ó ÔÈ ÛÔÊÔ›. «K·È Ô‡ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi;» «AÓ¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿, Ô˘ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ ÈÔ ÁÔÚÁfiÊÙÂÚÔ Ô˘Ï› ‰ÂÓ ÚÔÊÙ·›ÓÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ Í·ÎÔ˘Ṳ̂ӷ ‚·ÛÈÏfiÔ˘Ï· ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÔ ·Ô¯Ù‹ÛÔ˘Ó Ì· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¿‰Èη. ÕÌ· ηٷʤÚÂȘ, ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÔ˘ ÔÏ˘¯ÚÔÓÂ̤ÓÂ, Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿, ı· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ‰Ú¿ÎÔÓÙ·, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È. AÓ ÛÎÔÙÒÛÂȘ ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔÓÙ·, ı· ÙÔ ¿ÚÂȘ». ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜, ÚfiÛÙ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÛÂÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘, ÙÔÓ BÔ˘ÎÂÊ¿Ï·. ºÙÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â, Ì· ÂÙÔ‡ÛÂ Û·Ó Ô˘Ï›. K·‚·Ï›ÎÂ„Â Î·È Û ϛÁÔ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÈ ÔÈ ÛÔÊÔ›. ™Ù¤ÎÂÙ·È Î·È ‚ϤÂÈ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ó' ·ÓÔÈÁÔÛÊ·ÏÔ‡Ó ·‰È¿ÎÔ· Î·È ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô˘ Ô‡Ù Ô˘Ï› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ. M· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ Ù· ¯¿ÓÂÈ. ¢›ÓÂÈ ÌÈ· ‚ÈÙÛÈ¿ Î·È ¤Ú·Û ·Ó¤ÁÁȯÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô ‚Ô˘Ó¿. ™ÎfiÙˆÛ ¤ÂÈÙ· ÙÔ ‰Ú¿ÎÔÓÙ· Î·È ‹Ú ÙÔ Á˘·Ï›, Ô˘ ›¯Â ̤۷ ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi.

ÕÌ· Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘, ͤ¯·Û ӷ ÂÈ ÛÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÈ Â›¯Â ̤۷ ÛÙÔ Á˘·Ï›. ŒÙÛÈ Î·È Î›ÓË ÌÈ· ̤ڷ ‹Ú ÙÔ Á˘·Ï› ÎÈ ¤¯˘Û ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi ¤Íˆ ÛÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ. TÔ ÓÂÚfi ¤ÂÛ Û ÌÈ· ·ÁÚÈÔÎÚÂÌÌ˘‰È¿, ÎÈ ·fi ÙfiÙ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘Ùfi ‰ÂÓ Ì·Ú·›ÓÂÙ·È ÔÙ¤. ŸÙ·Ó ¤Ì·ıÂ Ë ‚·ÛÈÏÔԇϷ ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ¤Î·ÌÂ, ‹Ù·Ó ··ÚËÁfiÚËÙË. «£Â¤ ÌÔ˘!» ϤÂÈ, «‰Â ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ˆ˜ ÌÈ· ̤ڷ ı· Âı¿ÓÂÈ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘. ÕÊËÛ¤ Ì ӷ ˙ˆ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ ÎÈ ·Ó Âı¿ÓÂÈ, ¿ÏÈ ı· ÙÔÓ Í·Ó·Ê¤ÚÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘;» A̤ۈ˜ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ „¿ÚÈ Î·È ‹‰ËÍ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÁÈÓ °ÔÚÁfiÓ·! Afi ÙfiÙ Á˘Ú›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ¿Ì· ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó· ηڿ‚È, ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿: «K·Ú¿‚È, ηڷ‚¿ÎÈ ˙ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜;» AÏ›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ Î·Ú·‚Ô·ÚË Ô˘ ı· Ù˘ ÂÈ ˆ˜ ¤ı·ÓÂ. H °ÔÚÁfiÓ· ·Ó·Ù·Ú¿˙ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿, ÛËÎÒÓÂÈ ‚Ô˘Ó¿ Ù· ·̷ٷ Î·È ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ú¿‚È. M· Ô ¤Í˘ÓÔ˜ ηڷ‚Ô·Ú˘ ·Ó ÂÈ: «ZÂÈ, Î˘Ú¿ ÌÔ˘, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜. ZÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ, Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î˘ÚȇÂÈ!». TfiÙÂ Ë °ÔÚÁfiÓ· Ï¿ÌÂÈ ·fi ÙË ¯·Ú¿ Ù˘. AÏÒÓÂÈ Ù· Í·Óı¿ Ù˘ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ù· ·̷ٷ ËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜. °ÂÏÔ‡Ó Ù· ¤Ï·Á· Î·È Ù' ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·, ÎÈ ÔÈ Ó·‡Ù˜ ·fi Ù· ηڿ‚È· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Ó ̷ÁÂ̤ÓÔÈ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ °ÔÚÁfiÓ·˜, Ô˘ ͷӷϤÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿: «ZÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ AϤͷӉÚÔ˜ ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î˘ÚȇÂÈ!...».

Olivia Lu  
Olivia Lu  

Aluminium rolling shutters from Olivia Lu

Advertisement