Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΟΡΗΓΟΣ www.profilmedia.gr www.profilnet.gr

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1985. Έχει ως μέλη της, Εταιρείες και Συνδέσμους του Κλάδου που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη του βωξίτη, την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, τη μεταποίηση του αλουμινίου και την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις. Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των μελών της με την Πολιτεία και άλλους θεσμικούς φορείς και εκπροσωπεί τον Κλάδο στους παρακάτω διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς: > European Aluminium Association (EAA) > Association for European Surface Treatment on aluminium (ESTAL) > Organisation of European Aluminium Refiners and Remelters (OEA).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

περιεχόμενα 1. ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE 2. ΑΡΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΙΤΤ) 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 4. ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (Υαλοπετάσματα, Κουφώματα) 5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC) ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

7. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ FPC 8. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 9. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Υαλοπετάσματα, Κουφώματα) 10. ΣΗΜΑΝΣΗ CE 11. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3


ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

H Ελληνική Ένωση Αλουµινίου (ΕΕΑ), στα πλαίσια των ενεργειών της για τη Σήµανση CE, µεταξύ άλλων έχει δηµιουργήσει και ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου παραγωγής (FPC) για ένα κατασκευαστικό µε τη βοήθεια εγκεκριµµένων συµβούλων. Το επόµενο βήµα είναι η έκδοση του παρόντος εντύπου µε τίτλο «Προδιαγραφές της Ε.Ε.Α. για τη σήµανση CE», το οποίο συµπυκνώνει µε σαφή και απλό τρόπο τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα κατασκευαστικό για την επικόλληση της σήµανσης CE στα προϊόντα του, είτε αυτά είναι υαλοπετάσµατα είτε πόρτες και παράθυρα. Το έντυπο αυτό, που είναι αποτέλεσµα εργασίας της τεχνικής επιτροπής της ΕΕΑ για τη σήµανση CE, θα αποτελεί πλέον τον οδηγό για τη σωστή εφαρµογή των διαδικασιών και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σήµανσης CE.

Γ. ∆ουκίδης Πρόεδρος

4


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1

1. ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE

Τι είναι η σήμανση CE • Η σήμανση CE είναι μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή σήμανση και βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Διαδικασία επικόλλησης της σήμανσης CE σε υαλοπετάσματα / κουφώματα (σχηματικά) αρχικέσ δοκιμές τύπου (ιττ)

(παραγωγός του συστήματος κουφωμάτων / υαλοπετασμάτων)

+

σύστημα ελέΓχου παραγωγής (fpc)

(κατασκευαστής κουφωμάτων / υαλοπετασμάτων)

+

δήλωση συμμορφωσης

(κατασκευαστής κουφωμάτων / υαλοπετασμάτων)

σημανση

ce

(κατασκευαστής κουφωμάτων / υαλοπετασμάτων)

Αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες για την επικόλληση της σήμανσης CE από τον κατασκευαστή είναι: • Ο παραγωγός του συστήματος διαθέτει στην αγορά συστήματα πιστοποιημένα από κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών (π.χ. IFT Rosenheim, ΕΚΑΝΑΛ). • Ο παραγωγός του συστήματος εκπαιδεύει τον κατασκευαστή για τα συστήματά του και του διαθέτει τα αρχεία αρχικών δοκιμών (ΙΤΤ reports), τα τεχνικά εγχειρίδια, τις δηλώσεις συμμόρφωσης και τα φυλλάδια για τους αγοραστές κουφωμάτων / υαλοπετασμάτων για κάθε σύστημα. Επίσης του δίδει κατάλληλο υλικό

(π.χ. ένα πρόγραμμα Excel ή κάποιον πίνακα σε χαρτί) για να μπορεί να υπολογίζει μόνος του για κάθε κούφωμα το συντελεστή υw (ίσως από την επόμενη χρονιά θα είναι υποχρεωτικό να αποτυπώνει αυτήν την πληροφορία ο κατασκευαστής σε κάθε κούφωμα που διαθέτει στην αγορά). • Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) στην επιχείρησή του. Για την εφαρμογή αυτού του συστήματος ο κατασκευαστής έχει τις παρακάτω δυνατότητες: • Να πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 • ή να εφαρμόσει το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής που έχει αναπτύξει η ΕΕΑ σε συνεργασία με τους εγκεκριμένους συμβούλους της και καλύπτει κατ΄ελάχιστον τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/106/ΕΕ, των επεξηγηματικών εγγράφων και των προτύπων ΕΝ 13830 (2003) και ΕΝ 14351-1(2006) • ή να αναπτύξει και να εφαρμόσει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής με τη βοήθεια του παραγωγού συστημάτων εφόσον αυτό καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/106/ΕΕ, των επεξηγηματικών εγγράφων και των προτύπων ΕΝ 13830 (2003) και ΕΝ 14351-1(2006) • ή να εφαρμόζει το Q - System που προτείνει ο ΣΕΚΑ, εφόσον αυτό καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/106/ΕΕ, των επεξηγηματικών εγγράφων και των προτύπων ΕΝ 13830 (2003) και ΕΝ 14351-1(2006). • Ο παραγωγός του συστήματος υπογράφει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τον κατασκευαστή για τη μεταβίβαση των πιστοποιητικών αρχικών δοκιμών των συστημάτων του. • Ο κατασκευαστής πρέπει να κάνει κάποιες δοκιμές σε εργαστήρια (π.χ. τα μη κοινοποιημένα εργαστήρια των διελάσεων ή των προμηθευτών μηχανισμών) ως επαλήθευση της ορθής κατασκευής του.

5


ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

2

2. ΑΡΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ (ΙΤΤ) Ο παραγωγός του συστήµατος διαθέτει στον κατασκευαστή τα πιστοποιητικά για τα συστήµατα υαλοπετασµάτων και κουφωµάτων του, δηλαδή τα αρχεία των αρχικών ÄÎËÉuÏÍ ¦±±SFQPSUT ¯ÉÁÐÖÉË»ÕÄÎËÉu»ÕǽÍÎÍÒÁÉ σε πρότυπα δείγµατα π.χ. κουφωµάτων κ.λπ. µε σκοπό να µετρηθούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά τους από κοινοποιηµένα εργαστήρια, δηλαδή εργαστήρια eÅÇËÅËÐÉu»ÍÁkÁ“¾ÒÈÍ£×ÐԓÁÙ˼µÍÔÑȯÉÄÎËÉu»Õ τόσο για τα υαλοπετάσµατα όσο και για τα κουφώµατα αναφέρονται στα φυλλάδια για τον αγοραστή.

6

3

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ Ο παραγωγός του συστήµατος διαθέτει στον κατασκευαστή τεχνικά εγχειρίδια για κάθε σύστηµα υαλοπετασµάτων /κουφωµάτων που διαθέτει. Τα τεχνικά εγχειρίδια πρέπει να είναι λεπτοµερή, να περιγράφουν αναλυτικά τόσο τα υλικά που προτείνει ο παραγωγός του συστήµατος να χρησιµοποιηθούν, όσο και τον τρόπο κοπής, συναρµολόγησης και λειτουργίας της κατασκευής.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4

4α. ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ & ΦΥΛΛΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ: ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ & ΦΥΛΛΟΥ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: ∆ΙΠΛΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ Τύπος / Πάχος1 - ∆ιάκενο - Πάχος2: ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ (ΜΠΑΣΚΙ) ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

Όνοµα συστήµατος (Συµπληρώνεται από τη διέλαση) Συµπληρώνεται από τη διέλαση Συµπληρώνεται από τη διέλαση Συµπληρώνεται από τη διέλαση Απλό 4-14-5 (Συµπληρώνεται από τη διέλαση)

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ14351-1

07

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

89/106/ΕΕ

ΕΝ14351 - 1:2006

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ (Πλάτος x Ύψος / Κλάση)

(ΙΤΤ) ΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΝ12 207 Αεροδιαπερατότητα: __ift__ Test Report# __105 25764___ ΕΝ12208 Υδατοστεγανότητα: ____ Test Report# ______ ΕΝ12210 Αντίσταση σε Ανεµοπίεση: __ift__ Test Report# __105 25764___ ΕΝ13115 Καταπονήσεις Λειτουργίας: ____ Test Report# _______ ΕΝ12400 Αντοχή στη Χρήση: ______ Test Report# ________ ΕΝ13115 Αντοχή σε Στρέψη: ______ Test Report# _______ ΕΝ717-1 Ηχοµόνωση µε IGU 12/16/9GH: ______ Test Report# _________ ΕΝ10077-2 Θερµοδιαπερατότητα: ______ Test Report# __________

∆ιαστάσεις

Κλάση

∆ιαστάσεις

Κλάση

∆ιαστάσεις

Κλάση

1230 x 2210

4

1010 x 2190

4

1585 x 2210

4

«»

E900

«»

E900

«»

E750

«»

C5

«»

C5

«»

C5

«»

1

«»

1

«»

1

«»

2

«»

2

«»

2

«»

4

«»

4

«»

4

∆ιαστάσεις

1230 x 1480

Κλάση

Rw(C;Ctr)= 47(-2;-5)dB Uf= 1,9-2,1 W/(m2*o K)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ (Πλάτος x Ύψος / Κλάση)

(ΙΤΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ

∆ιαστάσεις

Κλάση

∆ιαστάσεις

Κλάση

∆ιαστάσεις

Κλάση

∆ιαστάσεις

Κλάση

7


ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ > ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για να διασφαλίσετε διαχρονικά την καλή ποιότητα των κουφωµάτων που έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει ο κατασκευαστής, θα πρέπει σε τακτά διαστήµατα (τουλάχιστο µία φορά κάθε έξι µήνες) να συντηρείτε τα εξής µέρη: i¨ÈÖÁÍÉÑuÎÀÕuÅÍÒÅÑ»ÄÅ՟žÌÁÒÁËÉÍÈÒ­ÑÈuŽÁ του κουφώµατος αλλά και στους µεντεσέδες, πρέπει να λιπαίνονται κάθε έξι (6) µήνες µε σπρέι ή γράσο σιλικόνης. i±ÁÌ­ÑÒÉÖÁžÐ»“ÅÉÍÁÃÅË­ØÎÍÒÁÉuÅÒνÄÉÎѓлɼ γράσο σιλικόνης, και να σκουπίζονται µε καθαρό πανί. i±Á“ÐÎƽ̞л“ÅÉÍÁËÁÓÁнØÎÍÒÁÉuÅuÁÌÁ˾ απορρυπαντικό και χλιαρό - κρύο νερό και µαλακό πανί (όχι σύρµατα και σκληρά σφουγγάρια) για την αποµάκρυνση σωµατιδίων σκόνης και άλλων κυρίως στις γωνίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ∆εν επιτρέπεται να γίνεται καθάρισµα του ËÎ×ÆÏuÁÒÎÕuÅÎÐ×ËÒ­“ÐÎÙ¾ÍÒÁ Ì­ÄÉ ËÎÉ;ÇЭÑÎ  βενζίνες, διαλύτες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζηµίας στα προφίλ και τα ελαστικά. Προτείνεται η χρήση µαλακών υγρών απορρυπαντικών (π.χ. για τα πιάτα). Για ειδικού τύπου βρωµιές (σηµάδια από µολύβια, άσφαλτο, νεροµπογιές, πένες, καύσιµο πετρέλαιο, κόλλες PVC και κοινές, λάκα µε βάση το νίτρο, λάκα µε βάση το πετρέλαιο, κηροµπογιές) συµβουλευτείτε την εταιρεία µας για να µην υποβαθµίσετε την αντοχή και την εµφάνιση των κουφωµάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ∆εν επιτρέπεται να τρίβετε τα προφίλ µε γυαλόχαρτα, σύρµατα, µεταλλικές βούρτσες, µεταλλικές σπάτουλες ή λάµες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζηµίας στα υλικά. Για τον ίδιο λόγο δεν πρέπει να τρίβετε µε τα παραπάνω υλικά και τα τζάµια διότι χαράζουν και υποβαθµίζεται η οπτική απόδοσή τους και η αισθητική τους. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ∆εν ενδείκνυται το πλύσιµο των προφίλ µε πιεστικό µηχάνηµα ή λάστιχο ποτίσµατος. Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης των νεροχυτών απορροής που φέρουν τα προφίλ, ενώ είναι πιθανόν να δηµιουργηθεί και µόνιµη υγρασία στη βάση του τζαµιού που θα προσβάλλει τη στεγάνωσή του και θα προκαλέσει διείσδυση υγρασίας στο διάκενο του µονωτικού τζαµιού.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

8

Ονοµατεπώνυµο Αγοραστή:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

∆ιεύθυνση:

ΟΧΙ 12, ΣΙΝ∆ΟΣ

Πόλη - Τ. Κ.:

574 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο:Ηµ/νία Εγκατάστασης:

20/2/2008

Παραστατικό Πώλησης:

±š¡


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

> ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο κατασκευαστής των κουφωμάτων εγγυάται: • Για χρονική περίοδο __ ετών, την καλή κατάσταση των προφίλ του κουφώματος. • Για χρονική περίοδο __ ετών (Περίοδος Εγγύησης) την καλή κατάσταση των μηχανισμών ανοιγο-κλεισίματος - ανάκλισης, των μεντεσέδων καθώς και των ελαστικών παρεμβυσμάτων. • Για χρονική περίοδο __ ετών, την καλή κατάσταση των διπλών μονωτικών τζαμιών, έναντι θαμπάδας ή εισόδου υγρασίας και έναντι διαρροής του αερίου, σε περίπτωση που το τζάμι περιέχει αδρανές αέριο (όπως Argon ή άλλο). Εάν εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το κούφωμα βρεθεί σε μη αποδεκτή κατάσταση λειτουργίας, ο κατασκευαστής θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει, χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη εκτός από τις περιπτώσεις ζημιών που προκλήθηκαν εξ’αιτίας: • Ατυχήματος που δεν οφείλεται σε κακή λειτουργία ή λάθος χειρισμό του κουφώματος. • Επέμβασης στην κατασκευή του κουφώματος από μη εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή Τεχνικό. • Χρήσης σε περιβάλλον ή εφαρμογή που δεν προβλέπεται ή δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή. • Υποβολής του κουφώματος σε οποιοδήποτε είδος καταπόνησης που δεν προβλέπεται από τις προδιαγραφές του προϊόντος και τις οδηγίες συντήρησης - καθαρισμού του παρόντος. • Θεομηνίας και ακραίων φαινομένων πολύ μεγαλύτερης έντασης από ό,τι προβλέφθηκε κατά τη μελέτη του κουφώματος με βάση τα ιστορικά στοιχεία για την περιοχή, των τελευταίων είκοσι χρόνων.

Ο κατασκευαστής δεσμεύεται να εξυπηρετεί τον πελάτη, οποτεδήποτε του ζητηθεί, και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης, με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους της εταιρείας. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Σημ.: Με κόκκινα γράμματα είναι αυτά που πρέπει να συμπληρώνει η διέλαση Με πράσινα γράμματα είναι αυτά που πρέπει να συμπληρώνει ο κατασκευαστής

Το φυλλάδιο οδηγιών απευθύνεται στον αγοραστή και περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των κουφωμάτων / υαλοπετασμάτων, οδηγίες καθαρισμού, συντήρησης και εγγύηση.

9


ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

4

4β. ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Όνοµα συστήµατος

ΚΟΛΩΝΕΣ:

Να συµπληρωθεί από κατασκευαστή ανάλογα µε την παραγγελία

ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ:

Να συµπληρωθεί από κατασκευαστή ανάλογα µε την παραγγελία

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ:

Να συµπληρωθεί από κατασκευαστή ανάλογα µε την παραγγελία

∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ:

Να συµπληρωθεί από κατασκευαστή ανάλογα µε την παραγγελία

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ:

Να συµπληρωθεί από κατασκευαστή ανάλογα µε την παραγγελία

ΚΑΠΑΚΙΑ:

Να συµπληρωθεί από κατασκευαστή ανάλογα µε την παραγγελία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ:

Να συµπληρωθεί από κατασκευαστή ανάλογα µε την παραγγελία

∆ΙΠΛΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ Τύπος / Πάχος1 - ∆ιάκενο - Πάχος2:

Απλό 4-14-5

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ13830:2003

07

89/106/ΕΕ

ΕΝ13830:2003

ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

∆ΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΜΟΝ.ΜΕΤ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:

NPD*

NPD

ΚΛΑΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗN ΠΥΡΚΑΓΙΑ:

NPD

NPD

ΚΛΑΣΗ

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΦΩΤΙΑΣ:

NPD

NPD

ΚΛΑΣΗ

R6

9A

ΚΛΑΣΗ

Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ:

188Ρα/563Ρα

NPD

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ:

NPD

NPD

kN

±1,5 ± 2.25

NPD

kN/m 2

13 / Ε3

NPD

ΚΛΑΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ:

NPD

NPD

ΚΛΑΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΦΟΡΤΙΟ:

NPD

NPD

kN

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:

NPD

NPD

W/(m 2 * o K)

Α3 / ΑΕ

4

ΚΛΑΣΗ

NPD

NPD

dB

Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗ:

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ (Επιτρεπόµενο Φορτίο / Φορτίο Ασφαλείας): ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ:

ΑΕΡΟ∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (Σχετιζόµενη µε την επιφάνεια / Σχετιζόµενη µε την περίµετρο): ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟ ΘΟΡΥΒΟ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΗΜ/ΝΙΑ- ΤΙΜΗ):

__/__/____

/1%/P1FSGPSNBODF%FUFSNJOFE šÅ͵ÖÅÉžÐÎÑÄÉÎÐÉÑÓŽ¡“¾ÄÎÑÈÁ“¾ÒÈÍ£ÌÌÈÍÉ˼žÎÌÉÒŽÁ

10


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

> ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Οδηγίες Καθαρισμού & Συντήρησης Για να διασφαλίσετε διαχρονικά την καλή ποιότητα των υαλοπετασμάτων, θα πρέπει σε τακτά διαστήματα (τουλάχιστο μία φορά κάθε έξι μήνες) να συντηρείτε τα εξής μέρη: • Μηχανισμούς - μεντεσέδες: Σε όλα τα κινητά σημεία του υαλοπετάσματος αλλά και στους μεντεσέδες πρέπει να λιπαίνονται κάθε έξι (6) μήνες με σπρέι ή γράσο σιλικόνης. • Τα λάστιχα: Πρέπει να ψεκάζονται με το ίδιο σπρέι ή γράσο σιλικόνης, και να σκουπίζονται με καθαρό πανί. • Τα προφίλ: Πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό απορρυπαντικό και χλιαρό - κρύο νερό και μαλακό πανί (όχι σύρματα και σκληρά σφουγγάρια) για την απομάκρυνση σωματιδίων σκόνης και άλλων κυρίως στις γωνίες. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν επιτρέπεται να γίνεται καθάρισμα των προφίλ του υαλοπετάσματος με ορυκτά προϊόντα, λάδι, κοινό γράσο, βενζίνες, διαλύτες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στα προφίλ και τα ελαστικά. Προτείνεται η χρήση μαλακών υγρών απορρυπαντικών (π.χ. για τα πιάτα). Για ειδικού τύπου βρωμιές (σημάδια από μολύβια, άσφαλτο, νερομπογιές, πένες, καύσιμο πετρέλαιο, κόλλες PVC και κοινές, λάκα με βάση το νίτρο, λάκα με βάση το πετρέλαιο, κηρομπογιές) συμβουλευτείτε την εταιρεία μας για να μην υποβαθμίσετε την αντοχή και την εμφάνιση του υαλοπετάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν επιτρέπεται να τρίβετε τα προφίλ με γυαλόχαρτα, σύρματα, μεταλλικές βούρτσες, μεταλλικές σπάτουλες ή λάμες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημίας στα υλικά. Για τον ίδιο λόγο δεν πρέπει να τρίβετε με τα παραπάνω υλικά και τα τζάμια διότι χαράζουν και υποβαθμίζεται η οπτική απόδοσή τους και η αισθητική τους. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν ενδείκνυται το πλύσιμο του υαλοπετάσματος με πιεστικό μηχάνημα ή λάστιχο ποτίσματος. Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης των νεροχυτών απορροής που φέρουν τα προφίλ, ενώ είναι πιθανόν να δημιουργηθεί και μόνιμη υγρασία στη βάση του τζαμιού που θα προσβάλλει την στεγάνωσή του και θα προκαλέσει διείσδυση υγρασίας στο διάκενο του μονωτικού τζαμιού. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η γείωση του υαλοπετάσματος θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 3 χρόνια από εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να διαπιστώνεται ότι δεν υπερβαίνει τα 10Ω. Σε περίπτωση που η αντίσταση γείωσης υπερβαίνει τα 10Ω, θα πρέπει να αποκαθίσταται η τιμή της με κατάλληλα μέτρα (αντικατάσταση αγωγού γείωσης, ή έλεγχος της διασύνδεσης των επιμέρους τμημάτων του υαλοπετάσματος).

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας τΟΥ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ Σκοπούμενη Χρήση Υαλοπετάσματος: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ονοματεπώνυμο Αγοραστή: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Διεύθυνση: ΟΧΙ 12, ΣΙΝΔΟΣ, Πόλη - Τ. Κ.: 574 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνο: Ημ/νία Εγκατάστασης: 20/2/2008 Παραστατικό Πώλησης:

+30 2310.796740 ΤΔΑ 0092311

11


ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ > ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ

ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο κατασκευαστής του υαλοπετάσµατος εγγυάται: i™ÉÁÖÐÎÍÉ˼“ÅнÎÄÎ@@ÅÒÏÍ ÒÈÍËÁ̼ËÁÒ­ÑÒÁÑÈ των προφίλ του υαλοπετάσµατος. i™ÉÁÖÐÎÍÉ˼“ÅнÎÄÎ@@ÅÒÏÍ žÅнÎÄÎÕ£ÇÇÀÈÑÈÕ  την καλή κατάσταση των µηχανισµών ανοιγο-κλεισίµατος - ανάκλισης, των µεντεσέδων καθώς και των ελαστικών παρεµβυσµάτων. i™ÉÁÖÐÎÍÉ˼“ÅнÎÄÎ@@ÅÒÏÍ ÒÈÍËÁ̼ËÁÒ­ÑÒÁÑÈÒÔÍ διπλών µονωτικών τζαµιών, έναντι θαµπάδας ή εισόδου υγρασίας και έναντι διαρροής του αερίου, σε περίπτωση που το τζάµι περιέχει αδρανές αέριο (όπως Argon ή άλλο). Εάν εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το υαλοπέτασµα βρεθεί σε µη αποδεκτή κατάσταση λειτουργίας, ο κατασκευαστής θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει, χωρίς καµία επιβάρυνση του πελάτη εκτός από τις περιπτώσεις ζηµιών που προκλήθηκαν εξ’αιτίας: i¡Ò×Ö¼uÁÒÎÕ“Î×ÄÅÍÎÆŽÌÅÒÁÉÑÅËÁ˼ÌÅÉÒÎ×ÐǽÁ ή λάθος χειρισµό του υαλοπετάσµατος. i£“»uÂÁÑÈÕÑÒÈÍËÁÒÁÑËÅ×¼ÒÎ××ÁÌΓÅÒ­ÑuÁÒÎÕÁ“¾ µη εξουσιοδοτηµένο από τον προµηθευτή Τεχνικό. i³Ð¼ÑÈÕÑÅ“ÅÐÉ­ÌÌÎͼÅÆÁÐuÎǼ“Î×ÄÅÍ“ÐÎÂÌ»“ÅÒÁÉ ή δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή. i²“ÎÂÎ̼ÕÒÎ××ÁÌΓÅÒ­ÑuÁÒÎÕÑÅΓÎÉÎļ“ÎÒÅŽÄÎÕ καταπόνησης που δεν προβλέπεται από τις προδιαγραφές ÒÎדÐÎÙ¾ÍÒÎÕËÁÉÒÉÕÎÄÈǽÅÕÑ×ÍÒ¼ÐÈÑÈÕËÁÓÁÐÉÑuÎÀ του παρόντος. i›ÅÎuÈͽÁÕËÁÉÁËÐÁ½ÔÍÆÁÉÍÎu»ÍÔÍ“ÎÌÀuÅÇÁÌÀÒÅÐÈÕ έντασης από ό,τι προβλέφθηκε κατά τη µελέτη του υαλοπετάσµατος µε βάση τα ιστορικά στοιχεία για την περιοχή, των τελευταίων είκοσι χρόνων.

12

Ο κατασκευαστής δεσµεύεται να εξυπηρετεί τον πελάτη, οποτεδήποτε του ζητηθεί, και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών µετά το πέρας της περιόδου εγγύησης, µε τους εκάστοτε ισχύοντες όρους της εταιρείας. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ


5

5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Η εταιρεία συμβούλων εγκεκριμένη από την ΕΕΑ πρέπει κατ’ έλάχιστον να: • είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. • έχει εμπειρία σε θέματα συστημάτων ποιότητας ISO 9001, αρχικών δοκιμών ΙΤΤ, ανάπτυξης και εφαρμογής FPC, σήμανσης CE. • έχει αποδεδειγμένη συνεργασία σε θέματα ποιότητας και πιστοποιήσεων με 10 -15 εταιρείες του κλάδου τα 2-3 τελευταία χρόνια. Τέλος οι επιθεωρητές πρέπει να είναι απόφοιτοι Π.Ε. ή Τ.Ε. θετικής κατεύθυνσης με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τρία έτη σε μεταλλικές κατασκευές, κατασκευαστικές εταιρείες και εμπειρία σε συστήματα ποιότητας ώστε να μπορούν να διενεργούν τους ελέγχους.

6

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC) ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.

(ομάδα 15- 20 κατασκευαστών)

Η εκπαίδευση για το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (ΣΠΕ) συνολικής διάρκειας 8-10 ωρών (1 ημέρα) περιλαμβάνει τα παρακάτω: Α. Ανάλυση των διαδικασιών του συστήματος: • Διαχείριση Εγγράφων, Τήρηση Αρχείων, Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, Διαχείριση Μη Συμμορφούμενων, Τεχνική Υποστήριξη Συντήρησης και Εξοπλισμού Ελέγχων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Β. Ανάλυση των διαδικασιών λειτουργίας του κατασκευαστικού: • Πωλήσεις, Αγορές, Παραγωγή, Διαχείριση Ετοίμων, Τοποθέτηση Γ. Αναφορά στην Οδηγία Δομικών Προϊόντων 89/106/ΕΟΚ και τα πρότυπα ΕΝ14351-1 & ΕΝ13830 καθώς και στοιχεία για επιδόσεις κουφωμάτων π.χ. ανεμοπιέσεις, υπολογισμός U-value κουφώματος. Δ. Παρουσίαση οδηγιών εργασίας και παραδειγμάτων συμπληρωμένων εντύπων (αρχείων). Ε. Δημιουργία επιτόπου νέων αρχείων (παραδείγματα) από τους ίδιους τους κατασκευαστές: • Ε-01 Περιγραφή Θέσεων Εργασίας, • Ε-02 Ερωτηματολόγια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, • Ε-03 Καρτέλα Εργαζομένων, • Ε-04 Καρτέλα Συντήρησης, • Ε-05 Καρτέλα Προμηθευτή, • Ε-06 Καρτέλα Ελέγχου Παραγωγής, • Ε-07 Δελτίο Τοποθέτησης, • Ε-08 Καρτέλα Ελέγχου Μετρητικού Εξοπλισμού. ΣΤ. Τεστ κατανόησης της ύλης και ενημέρωση για το επόμενο στάδιο της εγκατάστασης του FPC. • Ερωτηματολόγιο τύπου ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ που η κάθε μία απαντιέται με συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων (επιχειρηματολογία του ΣΩΣΤΟΥ και του ΛΑΘΟΥΣ). Ζ. Προετοιμασία για την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ FPC που γίνεται περίπου 1 μήνα μετά την εκπαίδευση.

13


7

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

7. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ FPC

ΜΟΝΤΕΛΟ Α: στον ίδιο χώρο που έγινε η εκπαίδευση i¥œÉÓÅÏÐÈÑÈÓÁǽÍÅÒÁÉuÅ­ÑÈÒλÍÒדΣ Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης (παρακάτω) για το σύνολο των «συστηµικών» εντύπων αλλά και µε δύο τουλάχιστον φακέλους έργων (προσφορά / ιδιωτικό συµφωνητικό / κατασκευαστικά µέτρα / παραγγελίες παραλαβές υλικών / παραγωγή (Ε-06) / Τοποθέτηση (Ε-07):

A/A

14

i¥œÉÓÅÏÐÈÑÈÓÅÔÐŽÒÁÉœÉÒ×Ö¼ÕÅ­ÍÄÅÍ“ÐÎËÀÃÅÉ ούτε ένα Μη Αποδεκτό σηµείο επιθεώρησης, και υπογράφεται από τον επιθεωρητή το αντίστοιχο Ε-02 έντυπο και σφραγίζεται όπως παρακάτω: Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟ FPC ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ iŸÅ“Åн“ÒÔÑÈ“Î×ÄÅÍŽÍÁÉœÉÒ×Ö¼ÕÈœÉÓÅÏÐÈÑÈ του γίνονται οι παρατηρήσεις και καλείται να επανέλθει µε συµπληρωµένα έντυπα την επόµενη φορά τουλάχιστον µετά από 1 µήνα.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

1

Αναφέρονται στο εγχειρίδιο FPC οι τύποι Υαλοπετασµάτων / Κουφωµάτων που η εταιρεία δουλεύει

2

Έχουν υπογραφεί καταλλήλως τα έγγραφα (Εγχειρίδιο, Οδηγίες, Περιγραφές θέσεων Εργασίας και Έντυπα;)

3

Είναι συµπληρωµένες οι καρτέλες των εργαζοµένων; (πρέπει όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν καρτέλα συµπληρωµένη)

4

Είναι συµπληρωµένες οι καρτέλες εξοπλισµού (για τον εξοπλισµό που είναι κρίσιµος για τη σωστή κατασκευή κουφωµάτων)

5

Έχουν ανοιχτεί καρτέλες διακρίβωσης - Ελέγχου των οργάνων µέτρησης; (Μετροταινίες - Παχύµετρα)

6

Έχουν ανοιχτεί οι καρτέλες των προµηθευτών, καταγράφονται σε αυτές τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούν;

7

Βρέθηκαν συµπληρωµένα έντυπα (αρχεία) Ελέγχου της παραγωγής για τουλάχιστον µια ολοκληρωµένη παραγγελία;

8

Γίνεται σωστή χρήση της σφραγίδας στις παραλαβές και στους ελέγχους της παραγωγής;

9

Υπάρχουν αρχεία τοποθετήσεων; είναι σωστά συµπληρωµένα τα αντίστοιχα έντυπα; τα υπογράφουν οι πελάτες;

10

Έγινε κάποια επεξεργασία στις περιγραφές θέσεων εργασίας; τις κατανοεί η εταιρεία; έχουν µοιρασθεί στους εργαζόµενους;


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ Β: στο χώρο του κατασκευαστή τόσο για την εγκατάσταση του FPC όσο και για τις περιοδικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις. (Το μοντέλο αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα).

A/A

• Ο κατασκευαστής ενημερώνεται περίπου μία εβδομάδα πριν τη διενέργεια της επιθεώρησης και ότι πρέπει να επιδείξει την κατασκευή ενός τυπικού κουφώματος. • Διενέργεια επιθεώρησης: Διάρκεια περίπου 3 ωρών, ανάλογα το μέγεθος του κατασκευαστή. • Εξοπλισμός επιθεωρητή: Μέτρο, παχύμετρο, γωνιά.

ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

1

Τα Δέκα Σημεία του Εντύπου Ε-02 Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης με περισσότερη εμβάθυνση (π.χ. αν κατά την ημέρα της επιθεώρησης ο εργαζόμενος που κάνει μοντάζ είναι δηλωμένος στην καρτέλα του ως εξουσιοδοτημένος για την εργασία αυτή).

2

Έλεγχος των ΙΤΤ Κουφωμάτων / Υαλοπετασμάτων και των συνημμένων εγγράφων: - Ιδιωτικά Συμφωνητικά σε Ισχύ, - ΙΤΤ όλων των Συστημάτων που δηλώνει στο Εγχειρίδιο του FPC ο κατασκευαστής - Δηλώσεις Συμμόρφωσης, - Φυλλάδια για τον Αγοραστή

3

Έλεγχος των εγγράφων που βεβαιώνουν την πιστότητα των Μονωτικών Τζαμιών με τις απαιτήσεις του ΕΝ 1279-5: - Δηλώσεις Συμμόρφωσης (με αέρα ή με αδρανές αέριο) - Σήμανση CE (φυλλάδιο του αγοραστή) - Δήλωση για το συντελεστή θερμοπερατότητας του μονωτικού τζαμιού Ug

4

Έλεγχος των εγγράφων που βεβαιώνουν την πιστότητα των υπόλοιπων εμπορευμάτων (ρολλά, παντζούρια, σήτες, γκαραζόπορτες) με τις απαιτήσεις της σήμανσης CE.

5

Έλεγχος των αναφορών των διελάσεων για τυχόν περιοδικούς ελέγχους για την τήρηση του ΙΤΤ εκ μέρους του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που τους τελευταίους 6 μήνες δεν υπήρξε τέτοια αναφορά, ο επιθεωρητής κάνει τυπικούς ελέγχους τυχαίου δείγματος κουφώματος, τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιεί στη διέλαση: - Διαστασιολογικός έλεγχος κουφώματος (με βάση την παραγγελία του πελάτη και με βάση τις αποδεκτές αποκλίσεις που δηλώνονται στο τεχνικό εγχειρίδιο της διέλασης). - Έλεγχος ορθογωνιότητας κουφώματος (με τη βοήθεια της γωνιάς) - Έλεγχος νεροχυτών (σωστή γεωμετρία και θέσεις στην κάσα και στο φύλλο) - Έλεγχος ανοιγο-κλεισίματος (για τα ανοιγο-ανακλινόμενα) - Έλεγχος τυπολογίας μηχανισμών και ελαστικών που χρησιμοποιούνται με βάση τις προδιαγραφές της διέλασης (και του ΙΤΤ)

15


ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

8

8. Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στ..... ................................σήµερα την ....................................... του µηνός ............................., ηµέρα ........................................ του έτους ......................... µεταξύ των (α) ............................... του ............................................, κατοίκου ..............................., οδός ........................................................ αριθµός ..................., µε Α∆Τ ................................. που εκδόθηκε την ...................... από το .................................. µε ΑΦΜ ........................................ της ∆ΟΥ ................................ και ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος της .................................................... της Εταιρείας µε την επωνυµία ................................................. ................................, η οποία εδρεύει στ..................................... και στην οδό ............................................... αριθµός................., µε ΑΦΜ ......................................... της ∆ΟΥ ............................... και η οποία εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία στη συνέχεια θα καλείται για λόγους συντοµίας «παραγωγός» και (β) τ.......................................................... του .................................... και της ........................................................................................., κατοίκου ....................................., οδός ...................................... αριθµός ............................., µε Α∆Τ ........................................... της ∆ΟΥ ..................................., ο οποίος στο παρόν για λόγους συντοµίας θα καλείται «κατασκευαστής», συµφωνήθηκαν συνοµολογήθηκαν και συναποδέχθηκα τα εξής :

1. Ο παραγωγός έχει πραγµατοποιήσει τις Αρχικές ∆οκιµές Τύπου (ΙΤΤ) που επιβάλλονται από το πρότυπο ΕΝ 13830 (υαλοπετάσµατα) / ΕΝ 14351 (κουφώµατα) και έχει αποκτήσει Πιστοποιητικά Αρχικών ∆οκιµών για συγκεκριµένα Yαλοπετάσµατα / Κουφώµατα από Κοινοποιηµένο Εργαστήριο ∆οκιµών. Αντίγραφο του πιστοποιητικού, επικυρωµένο µε τη σφραγίδα του παραγωγού, προσαρτάται στο Παράρτηµα 4 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του συµφωνητικού. 2. Ο κατασκευαστής διαθέτει µονάδα και το µηχανολογικό εξοπλισµό για την κατασκευή και την τοποθέτηση Υαλοπετασµάτων / Κουφωµάτων σε κτίρια, κατάλληλα για τον σκοπό τον οποίο προορίζονται. 3. Προκειµένου ο κατασκευαστής να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει για τη Σήµανση CE τα Πιστοποιητικά Αρχικών ∆οκιµών του παραγωγού για συγκεκριµένα συστήµατα Υαλοπετασµάτων / Κουφωµάτων, είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει όλους τους κανόνες και να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

16


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

• Να τηρεί επακριβώς τις σχετικές οδηγίες του παραγωγού και να εφαρμόζει όλους τους επιβαλλόμενους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την Πολιτεία και από το Πρότυπο ΕΝ 13830 / ΕΝ 14351. • Να χρησιμοποιεί όλα τα εξαρτήματα, γωνίες, κόλλες, ελαστικά κ.λπ και γενικά κάθε στοιχείο, το οποίο έχει προδιαγράψει και προμηθεύει ο παραγωγός. Εκείνα που δεν προμηθεύει ο παραγωγός του συστήματος ο κατασκευαστής τα προμηθεύεται από προμηθευτές, τα ονόματα των οποίων θα του υποδείξει εγγράφως ο παραγωγός. Την ευθύνη για την ποιότητα των εξαρτημάτων φέρουν αποκλειστικά οι συγκεκριμένοι προμηθευτές και ο παραγωγός. • Να είναι πιστοποιημένος κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, ή να εφαρμόζει σύστημα ελέγχου παραγωγής που προβλέπεται από το Πρότυπο ΕΝ 13830 / ΕΝ 14351. • Να είναι ο ίδιος εκπαιδευμένος και γνώστης στην κατασκευή των συγκεκριμένων συστημάτων Υαλοπετασμάτων / Κουφωμάτων σύμφωνα με το περιεχόμενο του Τεχνικού Εγχειριδίου ή να ορίσει εγγράφως άτομο / άτομα τα οποία θα έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση, ώστε να εκπαιδευθούν στην κατασκευή των συγκεκριμένων συστημάτων Υαλοπετασμάτων / Κουφωμάτων σύμφωνα με το περιεχόμενο του Τεχνικού Εγχειριδίου. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται και βεβαιώνεται από τον παραγωγό. Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον κατασκευαστή, όταν του ζητηθεί, τις απαραίτητες κάθε φορά πληροφορίες και να παρίσταται με κατάλληλο τεχνικό (εκπρόσωπό της) στην κατασκευή πρώτου δείγματος (δοκιμαστικού) Υαλοπετάσματος / Κουφώματος.

• Να εφαρμόζει απαρέγκλιτα το Τεχνικό Εγχειρίδιο του παραγωγού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής του κατασκευαστή, καθώς και κάθε είδους οδηγία έγγραφη η οποία θα δοθεί σε αυτόν κατά την υπογραφή του παρόντος (και τα οποία τεχνικό εγχειρίδιο και οδηγίες προσαρτώνται στο παρόν και αποτελούν ενιαίο σύνολο με το παρόν) όσο και τυχόν μεταγενέστερες που θα κοινοποιηθούν εγγράφως στον κατασκευαστή και οι οποίες δε θα αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των Αρχικών Δοκιμών Τύπου. • Να μεριμνά ούτως ώστε τα χαρακτηριστικά των Υαλοπετασμάτων / Κουφωμάτων που θα κατασκευάσει να είναι ταυτόσημα με τα συγκεκριμένα Υαλοπετάσματα / Κουφώματα του παραγωγού, τα οποία και υποβλήθηκαν στις Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ).

17


ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ i®ÁœÉÒл“ÅÉÑÒÎ×ÕÁÐuÎĽÎ×ÕÅ˓ÐÎÑϓÎ×Õ του παραγωγού ή από εξουσιοδοτηµένους από αυτόν εξωτερικούς συµβούλους, οι οποίοι (άπαντες) θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε γραπτή εξουσιοδότηση και εντολή γι αυτό από τον παραγωγό, να προβαίνουν σε επιθεωρήσεις και ελέγχους ώστε να ελέγχεται η τήρηση των επιβαλλοµένων προδιαγραφών του παραγωγού και του Προτύπου. i®ÁÑ×uÂÎ×ÌÅÀÅÒÁÉ ÅËÒÔÍ“ÐÎÒ»ÐÔÍÒÎÍ“ÁÐÁÇÔǾ για κάθε ειδική κατασκευή Υαλοπετάσµατος / Κουφώµατος, ώστε η σχετική κατασκευή να ταυτίζεται στο συγκεκριµένο Υαλοπέτασµα / Κούφωµα. Ρητώς συµφωνείται στο σηµείο αυτό, πως σε περίπτωση που ο κατασκευαστής ζητήσει από τον παραγωγό συµβουλές για τα παραπάνω, ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να τον ενηµερώσει και να του απαντήσει άµεσα και αν κριθεί απαραίτητο να αποστείλει και ειδικό αντιπρόσωπό του γι’αυτό, προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό και από τις δύο πλευρές αποτέλεσµα. i®ÁÁÍÁÆ»ÐÅÉÁu»ÑÔÕ ÅÇÇЭÆÔÕ ÑÒÎÍ“ÁÐÁÇÔǾ κάθε αλλαγή ονόµατος νοµικής µορφής της επιχείρησης, αλλαγή διεύθυνσης και γενικά κάθε αλλαγή σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία που δυνατόν είναι να επιφέρει επίδραση στο παρόν συµφωνητικό. Ρητά όµως συµφωνείται, πως την αυτή όµως υποχρέωση έχει και ο παραγωγός προς τον κατασκευαστή για τους ίδιους λόγους.

i®ÁÅÍÈuÅÐÏÑÅÉÁu»ÑÔÕÅÇÇЭÆÔÕÒÎÍ“ÁÐÁÇÔǾ ÑÒÈÍ“Åн“ÒÔÑÈËÁÒ­ÒÈÍΓνÁÁ“ÎÆÁѽÑÅÉÍÁÄÉÁ˾ÃÅÉ οριστικά την κατασκευή του συγκεκριµένου συστήµατος Υαλοπετάσµατος / Κουφώµατος. Στην περίπτωση έργου σε εξέλιξη η διακοπή υλοποιείται µετά την οριστική παραλαβή του έργου. Ο κατασκευαστής θα υποδείξει εγγράφως στον παραγωγό τα έργα που είναι σε εξέλιξη. 4. Ο παραγωγός χορηγεί, µε το παρόν συµφωνητικό, στον κατασκευαστή το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, για τη Σήµανση CE, τα Πιστοποιητικά τα οποία έχει αποκτήσει για τα συγκεκριµένα συστήµατα Υαλοπετασµάτων / Κουφωµάτων, υπό τους εξής βασικούς όρους και προϋποθέσεις: i¥­ÄÅÉÁÖмÑÈÕÒÔÍžÉÑÒΓÎÉÈÒÉËÏÍšÎËÉu¼Õ αφορά µόνον στα συγκεκριµένα συστήµατα Υαλοπετασµάτων / Κουφωµάτων τα οποία αναφέρονται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα 3. Για κάθε άλλο µελλοντικό σύστηµα Υαλοπετάσµατος / Κουφώµατος απαιτείται συµπληρωµατικό Παράρτηµα 3α.

18


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

• Η άδεια χρήσης περιορίζεται για μια περίοδο ενός (1) έτους, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου αυτής αναφέρεται στο Παράρτημα 3. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της περιόδου κάποιο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη η άδεια χρήσης αυτοδικαίως παρατείνεται έως το τέλος του έργου. • Η άδεια αυτή θα ανανεώνεται για μια περίοδο ενός (1) έτους εφόσον τηρούνται απαρέγκλιτα όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφόσον συμφωνούν και τα δύο εδώ συμβαλλόμενα μέρη για την παράταση αυτή εγγράφως.

Τα παρακάτω παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμφωνητικού. • Παράρτημα 1: Τεχνικό Εγχειρίδιο • Παράρτημα 2: Ειδικοί Όροι και Οδηγίες • Παράρτημα 3: Περιγραφή συστημάτων Υαλοπετασμάτων / Κουφωμάτων και ημερομηνίες έναρξης και λήξης του παρόντος • Παράρτημα 4: Πιστοποιητικά Αρχικών Δοκιμών του παραγωγού για τα συγκεκριμένα Υαλοπετάσματα / Κουφώματα

• Η άδεια χρήσης των Πιστοποιητικών Δοκιμής διακόπτεται από τον παραγωγό, εφόσον ο κατασκευαστής δεν τηρήσει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Ο παραγωγός θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον κατασκευαστή τους λόγους αναλυτικά και ευκρινώς για τους οποίους διακόπτεται η άδεια χρήσης των πιστοποιητικών αυτών, οι οποίοι λόγοι θα πρέπει να είναι βάσιμοι και αληθείς. Το ίδιο ακριβώς δικαίωμα διατηρεί και ο κατασκευαστής, εφόσον δεν τηρηθούν όλα τα εδώ συμφωνηθέντα.

Ρητώς συμφωνείται από τους εδώ συμβαλλόμενους πως όλοι οι παραπάνω όροι και συμφωνίες θεωρούνται ουσιώδεις και οποιαδήποτε αθέτηση αυτών επιφέρει αζημίως διακοπή του παρόντος συμφωνητικού και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ρητώς συμφωνείται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη πως ο παραγωγός δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη από σφάλματα που τυχόν έχουν γίνει από την πλευρά του κατασκευαστή κατά την κατασκευή των συγκεκριμένων Υαλοπετασμάτων / Κουφωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο παραγωγός εφόσον οι ελλείψεις και τα σφάλματα έχουν δημιουργηθεί λόγω ελαττωματικής πρώτης ύλης και εξαρτημάτων που θα έχει χορηγήσει στον κατασκευαστή.

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αφού υπογράφηκε νομίμως, έλαβε από δύο (2) ο παραγωγός και ένα (1) ο κατασκευαστής.

Επίσης για οποιαδήποτε διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια έδρας του παραγωγού / κατασκευαστή.

Ο παραγωγός

Ο κατασκευαστής

Το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι απαραίτητο προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση των πιστοποιητικών Αρχικών Δοκιμών από τον παραγωγό του συστήματος στον κατασκευαστή.

19


9

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

9α. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Υαλοπετάσµατα)

(Στην Οδηγία ∆οµικών Προϊόντων 89/106/ΕΕ)

0§¡±¡Ÿ§£²¡Ÿ±¥Ÿ Επωνυµία: ∆ιεύθυνση: Τηλ. / Φαξ / e-mail: ∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ: Τύπος / Εµπορική Ονοµασία:

¹ÍÎuÁÑ×ÑÒ¼uÁÒÎÕ

¢°¦Ÿ§£±¡¦Ÿ£Ÿ²¨©¬®¦¡¨£±¦Ÿ¡ž¡¦±¥Ÿ£¦Ÿ±¥Ÿ¯šž££ ¢¡Ÿ£¦±¬®ž°¯±²ž¬® Εναρµονισµένα:

EN 13830:2003

∆ιεθνή Πρότυπα Απαιτήσεων:

&/ £® &/ QS&/

∆ιεθνή Πρότυπα ∆οκιµών και Υπολογισµών:

&/ &/ &/ &/ &/ QS&/  &/ &/ QS&/ &/*40 &/*40

ΙΤΤ από Προµηθευτή Συστήµατος:

*GU5FTU3FQPSU

FPC Τηρούµενο από τον Κατασκευαστή:

Σύµφωνα µε την §5.3 του ΕΝ13830:2003 και το Εγχειρίδιο FPC που εκπονήθηκε από την οµάδα εργασίας της £ÌÌÈÍÉ˼ÕµÍÔÑÈÕ¡ÌÎ×uÉͽÎ×ËÁÉÅÇËÁÒÁÑÒ­ÓÈËÅuÅÒÈÍÒÅÖÍÉ˼דÎÑÒ¼ÐÉÊÈÅÇËÅËÐÉu»ÍÎ×Ñ×uÂÎÀÌÎ× της ΕΕΑ και επιτηρείται από τον παραγωγό του συστήµατος

$BTDBEJOH

Σύµφωνα µε το Ιδιωτικό Συµφωνητικό Μεταβίβασης του ΙΤΤ που υπογράφηκε από τα δύο µέρη στις ..........

µÒÎÕËÁÒ­ÒÎΓνλÖÅÉÒÅÓŽÈѼuÁÍÑÈ$& žÐ¾ÑԓÎÅÊÎ×ÑÉÎÄÎÒÈu»ÍÎÍÁדÎÇЭÃÅÉ για λογαριασµό του κατασκευαστή:

±¾“ÎÕËÁÉ¥uÅÐÎuÈͽÁ@@@@@@@@@@

Υπογραφή

20

Σφραγίδα Κατασκευαστή


9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

9 . ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (κουφώματα)

(Στην Οδηγία Δομικών Προϊόντων 89/106/ΕΕ)

O Κατασκευαστής: Επωνυμία: Διεύθυνση: Τηλ. / Φαξ / e-mail: δηλώνω ότι το προϊόν: Τύπος / Εμπορική Ονομασία:

Όνομα συστήματος π.χ. Παράθυρα ανοιγόμενα, ανοιγο-ανακλινόμενα, σταθερά, και ποικιλία συνδυασμού αυτών

βρίσκεται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ΟΔΠ 89/106/ΕΕ, βάσει των προτύπων: Εναρμονισμένα:

EN 14351-1:2006

Διεθνή Πρότυπα Απαιτήσεων:

EN 12210, EN 13501-1, EN 12208, EN 12400, EN ISO 140-3, EN 13115, EN 12217, EN 12400

Διεθνή Πρότυπα Δοκιμών και Υπολογισμών:

EN 12211, EN 1027, EN ISO 717-1, EN 1026, EN 12046-1, είτε EN 12046-2, EN 14608, EN 14609, EN 1191, ΕΝ10077-2

ΙΤΤ από Προμηθευτή Συστήματος:

Ift Test Report#: 107 30017/1e & Ift Test Report#: 107 30023 (Ηχομόνωση) & Ift Test Report#: 107 30077 (Θερμοδιαπερατότητα)

FPC Τηρούμενο από τον Κατασκευαστή:

Σύμφωνα με την §7.3 του ΕΝ14351-1:2006 και το Εγχειρίδιο FPC που εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου και εγκαταστάθηκε με την τεχνική υποστήριξη εγκεκριμένου συμβούλου της ΕΕΑ και επιτηρείται από τον παραγωγό συστήματος.

Cascading:

Σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης του ΙΤΤ που υπογράφηκε από τα δύο μέρη στις ..........

Έτος κατά το οποίο έχει τεθεί η σήμανση CE: .......... Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να υπογράψει για λογαριασμό του κατασκευαστή:

Τόπος και Ημερομηνία: ___/___/____

Υπογραφή

Σφραγίδα Κατασκευαστή

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική και επιτρέπει στον κατασκευαστή να επικολλήσει τη σήμανση CE στο προϊόν

21


ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

10

10. ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ετικέτα) ¥ѼuÁÍÑÈ$&œÉËÎÌÌ­ÒÁÉÑ×ͼÓÔÕÑÒνÄÉÎÒΓÐÎÙ¾Í ¼¾“Î×Á×Ò¾ŽÍÁÉÁÄÀÍÁÒÎ̾ÇÔÒÈÕÆÀÑÈÕÒÎדÐÎÙ¾ÍÒÎÕ  στη συσκευασία του (εφόσον υπάρχει) και στα συνοδευτικά έγγραφα του κατασκευαστή. ¥ѼuÁÍÑÈ$&“л“ÅÉÍÁÂнÑËÅÒÁÉ“­ÍÔÑÒΓÐÎÙ¾Í σε θέση ορατή, να είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλη ËÁÉÍÁ»ÖÅÉÀÃÎÕÒÎ×Ì­ÖÉÑÒÎÍNN Επίσης, η ετικέτα να είναι από υλικό PVC ή PP ή PE και όχι χάρτινη και µπορεί να είναι οποιωνδήποτε διαστάσεων (ενδεικτικές διαστάσεις περίπου 12mm x 100mm).

Η ετικέτα µε τη σήµανση CE µπορεί να είναι της παρακάτω µορφής: ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ:

08

ΕΝ 14351-1:2006

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ε.Π.Ε. ,0:©¬¨¡±¡¡œ¯²¨¦®¦¯² ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200, 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5ÈÌ ±À“ÎÕ@@@@@@@@@@ Uw@@@@@@@@@@X N2, µÒÎÕ@@@@@@

ΓΙΑ ΤΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ:

08

ΕΝ 13830:2003

22

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ε.Π.Ε. ,0:©¬¨¡±¡¡œ¯²¨¦®¦¯² ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200, 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5ÈÌ ±À“ÎÕ@@@@@@@@@@ ³Ð¼ÑÈ@@@@@X N2, µÒÎÕ@@@@@@


11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

11. σήμανση CE σε προΪοντα κατασκευων αλουμινιου ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ

Υποχρεωτική Σήμανση CE από

Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης

ΕΝ13241-1:2003

1/5/2005

Υαλοπετάσματα όψεων Πρότυπα Προϊόντος

ΕΝ 13830:2003

1/12/2005

Εξωτερικές περσίδες Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας (στο πρότυπο αυτό υπάγονται και οι κουνουπιέρες).

ΕΝ 13561:2004

1//4/2005

Εξώφυλλα Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας

ΕΝ 13659:2004

1/4/2006

Ύαλος για δομική χρήση Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων Μέρος 5 : Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης

ΕΝ1279-5:2005

1/3/2007

Παράθυρα και πόρτες Πρότυπο Προϊόντος, χαρακτηριστικά απόδοσης Μέρος 1: δίχως αντίσταση στη φωτιά και / ή χαρακτηριστικά διαρροής καπνού

ΕΝ14351-1:2006

1/2/2010

23


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

PROFILMÉDIA

Μιχαλακοπούλου 41-43, 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210/72.56.130-2, Fax: 210/7256133 www.aluminium.org.gr e-mail: info@aluminium.org.gr

ΧΟΡΗΓΟΣ www.profilmedia.gr www.profilnet.gr

Entypo CE  
Entypo CE  

Entipo gia simansi CE apo tin Elliniki Enosi Alouminiou

Advertisement