Page 1

[[ κατάλογος συμμετοχής χρυσών & μεγάλων χορηγών στο συνέδριο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2011” | ΤΕΥΧΟΣ 1 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011


πεΡιεΧομενα

aluminium gallery

02

2-3

ελληνικη ενωση αλουμινιου

4-5

profilmedia

6-7

αλουμινιο α.ε.

8-9

alumil

10-11

aluset

12-13

analko

14-15

duroplast

16-17

elval

18-19

elvial

20-21

exalco

22-23

μακεδονικη - πανιδησ

24-25

domus

26-27

δουκασ

28-29

etem

30-31

extraplastica

32-33

inver

34-35

neokem

36-37

rolka


οΡγανωση

η ελληνική Ένωση αλουμινίου διοργανώνει το συνέδριο «ελληνικο αλουμινιο» στις 14-15 οκτωβρίου 2011 στο ξενοδοχείο cape sounio που βρίσκεται στο σούνιο αττικής. Το συνέδριο «ελληνικο αλουμινιο 2011» θα εστιάσει στις νέες συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς, ενώ έχει προβλεφθεί εκθεσιακός χώρος όπου οι χορηγοί

η ελληνική ενωση αλουμινίου (ε.ε.α.) ιδρύθηκε το 1985, με τη μορφή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει ως μέλη της, εταιρείες και συνδέσμους του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη του βωξίτη, την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, τη μεταποίηση του αλουμινίου και την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Mιχαλακοπούλου 41-43, 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210/72.56.130-2 Fax: 210/7256133 e-mail: info@aluminium.org.gr www.aluminium.org.gr

03 aluminium gallery

θα εκθέσουν τα προϊόντα τους.


οΡγανωΤικη υποσΤηΡιξη

η εταιρεία profilmedia με έδρα την αθήνα από το 1983 παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας, προβολής, έρευνας και προώθησης διαφημιστικών προϊόντων. η πολυετής εμπειρία και οι προηγμένες μέθοδοι τεχνολογίας προσφέρονται ως ιδανικά εργαλεία επικοινωνίας, marketing και προβολής, η profilmedia διαθέτει αυτά τα στοιχεία

aluminium gallery

04

και σε συνδυασμό με το άριστα καταρτισμένο προσωπικό της επιτυγχάνει το ιδανικότερο τελικό αποτέλεσμα. στον τομέα της εκθεσιακής επικοινωνίας, η expomedia δραστηριοποιείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη διακόσμηση, τη διαμόρφωση και ανακαίνιση εσωτερικών χώρων, στηριζόμενη στην αστείρευτη φαντασία για design, καλύπτοντας όλες τις εκθεσιακές ανάγκες μιας εταιρείας για τη δημιουργία ενός άνετου και λειτουργικού περιβάλλοντος. δείγματα και 3d σχέδια εκθεσιακών περιπτέρων μπορείτε να ανακαλύψετε με μια περιήγηση στο website www.expomedia.gr.

PROFILMEDIA OΛΟΚΛΗρΩΜΕΝΕΣ ΥπΗρΕΣΙΕΣ ΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προμάχων 8 & Πετμεζά, 141 21 Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλ.: 210/80.56.800 Fax: 210/8056806 e-mail: contact@profilmedia.gr www.profilmedia.gr


αδ

ικ

τ

ύο

δρ

ν

μέ

ίω

λυ

νε

πο

συ

&

ωση

υ

οργάν

δι

σα

& ερ

κές εκτυπώσεις & sta n ηφια d s | ψ | m a

ημ ίδε

holders | ε image τ αιρ ς | ικ ή

αρ

r

χι

ke t

τε

in g

ον

ικ

εσιακ εκθ ή &

ά περίπτερα

αι

επ

έντυπα & εκδόσει ς | νία | υπη ρεσ ίες

κτ

ετ

ή ρικ

ινω ικο

ΤΑξιδι σΤΗ ΦΑΝΤΑσιΑ... μΕ όχΗμΑ ΤΗΝ ΤΕχΝόλόγιΑ!

> Προμάχων 8 & Πετμεζά, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Αθήνα Τ: 210/80.56.800 (6 γραμμές), F: 210/8056806 Ε: contact@profilmedia.gr www.profilmedia.gr


ΧΡυσοσ ΧοΡηγοσ

η “αλουμίνιον της ελλάδος αΒεε”, ιδρύθηκε τo 1960, με στόχο την αξιοποίηση των σημαντικών ελληνικών κοιτασμάτων βωξίτη, για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου. η εταιρεία εγκατέστησε το βιομηχανικό της συγκρότημα στον Άγιο νικόλαο Βοιωτίας, στη βόρεια ακτή του κορινθιακού κόλπου. από το 2005 είναι μέλος του ομίλου μυΤιληναιοσ.

aluminium gallery

06 η “αλουμινιον Τησ ελλαδοσ” απετέλεσε την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του βιομηχανικού κλάδου μεταποίησης του αλουμινίου στην ελλάδα.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Αρτέμιδος 8, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210/36.93.000 Fax: 210/3693615 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 320 03 Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας Τηλ.: 22670/42.502 Fax.: 22670/49109 e-mail: info@alhellas.gr www.alhellas.com


50 χρόνια παρουσίας

στη βαριά βιομηχανία!

η “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ τΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ ΑΒΕΕ”, ιδρύθηκε τo 1960, με στόχο την αξιοποίηση των σημαντικών ελληνικών κοιτασμάτων βωξίτη, για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου. σήμερα η “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ τΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ” απασχολεί 1.100 εργαζόμενους. είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη βιομηχανία παραγωγής αλουμινίου στη να ευρώπη και εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της.

Αρ τ έ μιδ ο ς 8 , 1 5 1 2 5 Μ αρ ο ύσι Τη λ. : 2 10 /3 6 . 9 3 . 0 0 0 , F ax: 2 1 0 /3 6 9 3 6 1 5 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Δ /ση : Ά γ ιο ς Νικό λαο ς Β ο ιωτ ίας, 3 2 0 0 3 Τη λ. : 2 2 6 7 0 /4 2 . 5 0 2 , F ax. : 2 2 6 7 0 /4 9 1 0 9 e- mail: in fo @ alh ellas . g r www. al hel l as. c om


ΧΡυσοσ ΧοΡηγοσ

η alumil, αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους και περισσότερο προηγμένους τεχνολογικά, βιομηχανικούς ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην ευρώπη.

aluminium gallery

08

η alumil παράγει και διαθέτει μέσω του δικτύου διανομής της συστήματα αλουμινίου, βιομηχανικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών, εσωτερικές θύρες, θύρες ασφαλείας και πυρασφάλειας, εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου, σύνθετα φύλλα αλουμινίου (composite panels), τα λεγόμενα j-bond, πολυκαρβονικά φύλλα, συστήματα αυτοματισμών (ασανσέρ, πόρτες, κ.λπ.), συστήματα ηλιοπροστασίας.

ALUMIL δΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς, 611 00 Κιλκίς Τηλ.: 23410/79.300-79.306, Fax: 23410/71988 e-mail: info@alumil.com www.alumil.com


ΧΡυσοσ ΧοΡηγοσ

η aluset, μια εταιρεία γνωστή στο χώρο του αλουμινίου, αναδεικνύεται ως μία δυναμικά ανερχόμενη βιομηχανία διέλασης αλουμινίου. η πολύχρονη παρουσία, καθώς και εμπειρία, στον απαιτητικό τομέα των προϊόντων αλουμινίου,

aluminium gallery

10

παράλληλα με την έρευνα και την εξέλιξη, δίνουν το στίγμα, της καθ’ όλα ανοδικής, πορείας της aluset.

ALUSET ΣΥΣτΗΜΑτΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Λάκκα Καλογήρου (Αλμυρές), 191 00 Μέγαρα, Aττική Τηλ.: 22960/89.002 Fax: 22960/89220 e-mail: info@aluset.gr www.aluset.gr


aluset a l u m i n i u m

s y s t e m s

Θερ�ο�ονωτικ� συστ��ατα για συρ��ενα κουφ��ατα αλου�ιν�ου �ε �ηχανισ�� ανασ�κωση� Η aluset παρακολουθ�ντα� �ε προσοχ� τι� τ�σει� τη� αγορ��, �ελ�τησε και παρουσι�ζειτα συστ��ατα Τ 400 και Τ 650, τα οπο�α δ�χονται �ηχανισ�ο�� ανασ�κωση� και ε�ναι κατ�λληλαγια �εγ�λα ανο�γ�ατα και ανε�π�διστη θ�α, συνδυ�ζοντα� τη λειτουργικ�τητα των συρο��νων �ε την �ριστη στεγ�νωση απ� νερ� και α�ρα �πω� των ανοιγο��νων. Τα θερ�ο�ονωτικ� προφ�λ των συστη��των Τ 400 και Τ 650 εκτ�� τη� �ριστη� στεγ�νωση�που επιτυγχ�νεται �ε λ�στιχα, προσφ�ρουν και υψηλ�� προδιαγραφ�� θερ�ο��νωση�, καθ��τα προφ�λ αλου�ιν�ου συνεργ�ζονται �ε υψηλ�ν προδιαγραφ�ν πολυα��δια.

aluset

Τα προφ�λ τη� Τ 400 εχουν τη δυνατ�τητα κατασκευ�� φ�λλου �ω� 200 kg, εν� τη� Τ 650 �ω� 300 kg. Παρ�γονται σ��φωνα �ε τι� αυστηρ�τερε� προδιαγραφ�� και τον πλ�ον σ�γχρονο εξοπλισ��. �ιατ�θενται εκτ�� απ� λευκ� σε �λο το φ�σ�α των αποχρ�σεων RAL, καθ�� και σε �εγ�λη ποικιλ�α χρω��των σε απο���ηση ξ�λου, σ��φωνα �ε τι� προδιαγραφ�� QUALICOAT και β�βαια �ε την ειδικ� επεξεργασ�α προστασ�α� Seaside Class/Παραθαλ�σσια Κλ�ση.

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÄÉÅËÁÓÇÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ: ËÁÊÊÁ ÊÁËÏÃÇÑÏÕ, 191 00 ÌÅÃÁÑÁ, ÔÇË.: 22960 89002, FAX: 22960 89220 ALUMINIUM EXTRUSION PROFILE INDUSTRY : LAKKA KALOGIROU, (ALMIRES),191 00 MEGARA, GREECE, TEL.: +30 22960 89002, FAX:+30 22960 89220 http://www.aluset.gr, e-mail: aluset@otenet.gr


ΧΡυσοσ ΧοΡηγοσ

η analko είναι η πλέον καταξιωμένη εταιρεία στην ελλάδα και όχι μόνο, σε ό,τι αφορά την επιφανειακή προστασία μετάλλων με τις μεθόδους η/Β και ανοδίωσης. δραστηριοποιείται από το 1974 στο συγκεκριμένο τομέα, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις ανελλιπώς και προσαρμόζεται αναλόγως στα νέα δεδομένα.

aluminium gallery

12 Έχει βαρύνουσα άποψη για το προϊόν της, χαίρει της εκτιμήσεως του ανταγωνισμού κι έχει καταφέρει μέσα από σκληρή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, να κάνει το όνομά της συνώνυμο του προϊόντος με το οποίο ασχολείται.

ANALKO ΑΝΟδΙΩΣΗ – ΕπΕξΕργΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ πΟΛΥΕΣτΕρΙΚΕΣ ΒΑφΕΣ ΜΕτΑΛΛΩΝ Τατοϊου 325, 136 71 Αχαρναί Αθήνα Τηλ.: 210/62.01.105, 62.00.250, 62.00.664-5 Fax: 210/8079526 e-mail: info@analko.gr www.analko.gr


ΧΡυσοσ ΧοΡηγοσ

η duroplast ιδρύθηκε το 1977 από το γεώργιο Ρέππα, ένα διορατικό πωλητή πλαστικών ρολών με πολυετή εμπειρία και ευρεία γνώση του προϊόντος και της αγοράς. η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε στον τομέα του pvc με την παραγωγή δομικών πλαστικών.

aluminium gallery

14 παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις της αγοράς, η duroplast aBee εξελίχθηκε σε μία δυναμική και ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ρολών αλουμινίου και πλαστικών προφίλ.

DUROPLAST ΣΥΣτΗΜΑτΑ ρΟΛΩΝ - γΚΑρΑζΟπΟρτΕΣ ΕΔΡΑ: Ν. Περιφ. Οδός Ευόσμου, 562 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310/684.484-6 Fax: 2310/692746 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: BI.ΠΕ. Σταυροχωρίου, 611 00 Κιλκίς Τηλ.: 23410/71.444-6 Fax: 23410/75725 e-mail: info@duroplast.gr www.duroplast.gr


ΧΡυσοσ ΧοΡηγοσ

ο Όμιλος ελΒαλ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου της ΒιοΧαλκο. η ελΒαλ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1973 και σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά βιομηχανικά συγκροτήματα έλασης αλουμινίου διεθνώς, ενώ αποτελεί

aluminium gallery

16

και το μοναδικό Όμιλο που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο σε αυτό το αντικείμενο. στη διευρυμένη παραγωγική βάση του ομίλου ελΒαλ, παράγεται μια σειρά προϊόντων αλουμινίου, που καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων, των ναυπηγείων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κλάδου κατασκευών και του κλάδου εκτυπώσεων.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑφΕΙΑ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 3ο χλμ Περιφ. Οδού Οινοφύτων - Αγίου Θωμά, 320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας Τηλ.: 22620/53.564 Fax: 22620/53581 e-mail: info@elval.vionet.gr www.elval.gr


Με έμφαση στην τεχνολογική εξέλιξη των προϊόντων. H εΛΒάΛ είναι η μόνη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων έλασης, η οποία κατέχει εξέχουσα θέση διεθνώς, τόσο για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, όσο και για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της και την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που εφαρμόζει.

ΚεντριΚά Γράφειά & ερΓοστάσιο: 3ο χλμ Περιφ. οδού οινοφύτων - άγίου Θωμά 320 11 οινόφυτα Βοιωτίας τηλ.: 22620/53.564, Fax: 22620/53581 e-mail: info@elval.vionet.gr www.elval.gr


ΧΡυσοσ ΧοΡηγοσ

σύγχρονη, πλήρως καθετοποιημένη και τεχνολογικά προηγμένη βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας προφίλ αλουμινίου. η elvial μελετά, σχεδιάζει και αναπτύσσει προηγμένα συστήματα αλουμινίου για να καλύψει με απόλυτη επιτυχία τις απαιτήσεις για ασφάλεια, μόνωση, λειτουργικότητα

aluminium gallery

18

και design. η elvial έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα, Ρολά, υαλοπετάσματα, Βιτρίνες, αναλαμβάνει τη σχεδίαση και παραγωγή προφίλ αλουμινίου για βιομηχανική χρήση. με την ολοκληρωμένη αυτή σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, η elvial διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πελάτες της για επιλογή ριζικής και μόνιμης λύσης στις προμήθειές τους.

ELVIAL δΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Βιομηχανικό Πάρκο Αγίου Παντελεήμονα, 61 100, Τ.Θ: 79, Κιλκίς Τηλ.: 23410/39.500 Fax: 23410/64173 e-mail: info@elvial.gr www.elvial.gr


ΧΡυσοσ ΧοΡηγοσ

η exalco αποτελεί ένα πλήρες και ολοκληρωμένο βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής προφίλ αλουμινίου και διαμόρφωσης φύλλων λαμαρίνας, με δυνατότητα κάλυψης όλων των σύγχρονων κατασκευαστικών και αρχιτεκτονικών αναγκών.

aluminium gallery

20

η Βιομηχανία αλουμινίου exalco α.ε., ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις για παραγωγή προϊόντων καθορισμένων χαρακτηριστικών και στην προσπάθεια της να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα με προκαθορισμένες προδιαγραφές και ποιότητα, πιστοποίησε το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας βάσει του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου εν 15088.

EXALCO ΣΥΣτΗΜΑτΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5ο χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών Τηλ.: 2410/688.688 Fax: 2410/688530 e-mail: info@exalco.gr www.exalco.gr


ΧΡυσοσ ΧοΡηγοσ

η εταιρεία «μακεδονικη – πανιδησ», με συνεχή παρουσία στο χώρο του αλουμινίου από το 1974, ειδικεύεται στην παραγωγή εξαρτημάτων για συστήματα αλουμινίου και καγκέλων αλουμινίου.

aluminium gallery

22

η εταιρεία θέτει νέα πρότυπα στην παραγωγή εξαρτημάτων για συστήματα αλουμινίου και συστημάτων καγκέλων αλουμινίου. με διαρκή πληρότητα και άμεση εξυπηρέτηση, μεταλλάσσεται σε μία σύγχρονη, τεχνολογικά προηγμένη και πελατειακά προσηλωμένη χωρίς σύνορα εταιρεία.

ΜΑΚΕδΟΝΙΚΗ – πΑΝΙδΗΣ ΕξΑρτΗΜΑτΑ ΣΥΣτΗΜΑτΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑφΕΙΑ: 11ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Κιλκίς, 570 08, Τ.Θ. 141, Ιωνία, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310/780.352, 784.519 Fax: 2310/783764 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝώΝ: Δράκοντος 89 & Κηφισού, 104 42 Αθήνα Τηλ.: 210/51.55.430 Fax: 210/5155434 www.makedoniki-panidis.gr


Νέα ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου! Κορυφαία ποιότητα κατασκευής που συνοδεύεται από εγγύηση ανοδίωσης. Έξυπνες λύσεις συναρµολόγησης, µε έτοιµες τρυπηµένες κολόνες που µειώνουν στο ελάχιστο το χρόνο τοποθέτησης. Ποικιλία σχεδίων υψηλής αισθητικής µε δυνατότητα επιλογής χρωµάτων. Από τη ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ τη µοναδική ελληνική βιοµηχανία που σχεδιάζει και παράγει ανοδιωµένα κάγκελα αλουµινίου .

εξαρτήµατα συστηµάτων αλουµινίου

www.makedoniki-panidis.gr


μεγαλοσ ΧοΡηγοσ

η τεχνογνωσία, η πολύχρονη εμπειρία, η έρευνα και η καινοτομία της domus προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα μεγάλης αξιοπιστίας και υψηλής ασφάλειας. αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής κλειδαριών και συστημάτων ασφαλείας, τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και σε ξένες αγορές.

aluminium gallery

24 επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και τη δημιουργία προϊόντων ασφάλειας, με χαρακτηριστικά τη λειτουργικότητα και την ευκολία στην τοποθέτηση και τη χρήση.

DOMUS ΚΛΕΙδΑρΙΕΣ – ΣΥΣτΗΜΑτΑ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ γΙΑ πΟρτΕΣ & πΑρΑθΥρΑ Θηβών 208, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33, Πειραιάς Τηλ.: 210/49.36.202, 49.18.107 Fax: 210/4917247 e-mail: domus@domus.gr www.domus.gr


μεγαλοσ ΧοΡηγοσ

η δουκασ δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των υλικών κατασκευών. κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία και η διανομή υλικών σε επαγγελματίες που σχετίζονται με το αλουμίνιο και το σίδερο, το pvc αλλά και με μηχανήματα κατεργασίας αυτών.

aluminium gallery

26

η εταιρεία φροντίζει καθημερινά να παρέχει στους επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου των οικοδομικών κατασκευών, μεγάλη γκάμα προϊόντων, τα οποία διακρίνονται από ποιότητα αλλά και λειτουργικότητα. η δουκασ παρέχει τεχνική υποστήριξη υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένη γνώση για το κάθε προϊόν που προωθεί στην αγορά αλλά και εμπειρία τριών δεκαετιών στο χώρο, γεγονός που σήμερα της δίνει το προβάδισμα στην αγορά.

δΟΥΚΑΣ ΣΥΣτΗΜΑτΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙδΗρΟΥ Λεωφόρος Αθηνών 302-304, 121 36 Περιστέρι Τηλ.: 210/57.50.057 Fax: 210/5715799 e-mail: info@doukas.com.gr www.doukas.com.gr


κές πόρτες

Ιταλικές μεταλλικές πόρτες πυρασφαλείας και γενικής χρήσης Η αγορά τους είναι φθηνότερη από την κατασκευή τους! Από γαλβανιζέ λαμαρίνα (Μέσα-έξω) σε μονόφυλλη & δίφυλλη Αναστρέψιμη (Αριστερή – Δεξιά φορά ανοίγματος)

Δεν χρειάζεται βάψιμο γιατί την παραλαμβάνετε έτοιμη βαμμένη Σε Standard διαστάσεις

πόρτα γενικής χρήσης 56kg*

Άμεση παράδοση Κατάλληλη για κλιμακοστάσια, υπόγεια, αποθήκες, διαχωριστικά σε μεταλλικά κτίρια

πόρτα πυρασφαλείας

71kg*

*ανάλογα με την διάσταση

http://www.doukas.com.gr - email: info@doukas.com.gr

Έτοιμη με την κάσα για απευθείας τοποθέτηση

Οι έτοιμες μεταλλικές πόρτες προσφέρουν στον επαγγελματία Οικονομία σε χρόνο και χρήμα! ΚΕΝΤΡΙΚΟ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 302-304, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ: 210 5750057 FAX: 210 5715799

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (κόμβος εθνικού σταδίου) 30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΗΛ: 26410 24652 FAX: 26410 21897

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 7 12 200 ΑΙΓΑΛΕΩ


μεγαλοσ ΧοΡηγοσ

η εΤεμ πρωτοπορεί και δημιουργεί προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας, που καλύπτουν από τις πιο απλές μέχρι και τις πιο σύνθετες ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών. Έτσι, από την ίδρυση και την καθιέρωσή της ως η πρώτη ουσιαστικά εταιρεία που ξεκίνησε την παραγωγή προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονικές

aluminium gallery

28

και βιομηχανικές εφαρμογές στην ελλάδα, βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στις μεγαλύτερες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου στη νοτιοανατολική ευρώπη. με βάση την πολύτιμη εμπειρία 40 και πλέον ετών που διαθέτει, η εΤεμ αποτελεί πλέον την ειδικό στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου.

ΕτΕΜ ΕτΑΙρΕΙΑ ΕΛΑφρΩΝ ΜΕτΑΛΛΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4, 190 18 Μαγούλα, Αττικής Τηλ.: 210/48.98.605, 8001113836 (γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210/4898500-10 e-mail: etem@etem.gr Υποκατάστημα Θεσ/νίκης: 6ο χλμ Θεσ/νίκης – Αθηνών, 570 09 Καλοχώρι Θεσ/νίκης Τηλ.: 2310/790.330 Fax: 2310/790327 www.etem.gr


μεγαλοσ ΧοΡηγοσ

η extraplastica δραστηριοποιείται στον κλάδο των πλαστικών ρολών, συρόμενων και επενδύσεων καθώς και στον κλάδο αλουμινίου με τη δημιουργία ρολών αλουμινίου και γκαραζοπορτών.

aluminium gallery

30

Τα τελευταία χρόνια προχώρησε στη δημιουργία σύγχρονου βαφείου ηλεκτροστατικής βαφής και χρωμάτων ξύλου extracolor. Τα προϊόντα της extraplastica διακρίνονται από υψηλή ποιότητα και αισθητική, ασφάλεια και τέλεια εφαρμογή, αθόρυβη κίνηση, στεγανότητα και θερμοηχομόνωση.

EXTRAPLASTICA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ρΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ πΛΑΣτΙΚΩΝ δΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚτρΟΣτΑτΙΚΗ ΒΑφΗ - ΧρΩΜΑτΑ ξΥΛΟΥ φούρτζη 4, 136 77 Αχαρναί Τηλ. Κέντρο: 210/57.35.315 Fax: 210/5723544 e-mail: info@extraplastica.gr www.extraplastica.gr


Οικολογικά Ρολά Το μέλλον τους ανήκει

Η EXTRAPLASTICA, EXTRACOLOR, εφαρμόζοντας τις κοινοτικές οδηγίες για Ρολά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης, δημιούργησε για τους κατασκευαστές, το νέο τύπο ρολού με θερμομονωτικό κουτί για: › Μέγιστη Εξοικονόμηση Ενέργειας › Φυσικό Αερισμό και Σκίαση › Φυλλαράκια με μόνωση και βαφή σε φυσικές αποχρώσεις ξύλου Τα Οικολογικά Ρολά Εxtraplastica προσφέρουν φυσική λειτουργία & εικόνα διατηρώντας τα δέντρα στον πλανήτη.

ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕ

3 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας προϊόντος & 5 χρόνια εγγύηση στα μοτέρ

Τηλ: 210 5735 315 • Fax: 210 5723 544 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΦΟΥΡΤΖΗ 4 • 136 77 ΑΧΑΡΝΑΙ info@extraplastica.gr - www.extraplastica.gr


μεγαλοσ ΧοΡηγοσ

η inver east med, θυγατρική εταιρεία του ομίλου inver στην ελλάδα, έχει αποκλειστικό αντικείμενο την πώληση βιομηχανικών χρωμάτων σε μορφή πούδρας, τόσο στην αγορά της ελλάδας όσο και σε άλλες βαλκανικές χώρες. αν και νεοϊδρυθείσα, η inver east med διακρίνεται για την πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία

aluminium gallery

32

των στελεχών της, τα οποία πρωταγωνιστούν και καθορίζουν τις αγορές της πούδρας στην ελλάδα και στα Βαλκάνια για περισσότερο από 30 χρόνια. Το εύρος των προϊόντων που διαθέτει περιλαμβάνει 400 πούδρες πολυεστερικές για αρχιτεκτονική χρήση, 25 βάσεις σουμπλιχρωμίας για την παραγωγή απομίμησης ξύλου, 100 πούδρες για βιομηχανική χρήση, 120 εποξει-πολυεστερικές για εσωτερική χρήση και πολλά ακόμα προϊόντα ειδικών χρήσεων, όπως αστάρια, πρόσθετα κλπ.

INVER EAST MED πΟΥδρΕΣ ΒΑφΗΣ Σωρού 22, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210/61.09.930-34 Fax: 210/6109935 e-mail: info@inver.com.gr www.inver.gr


μεγαλοσ ΧοΡηγοσ

η νεοκεμ είναι μία αξιόπιστη και δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο τον βιομηχανικών χρωμάτων από το 1972. οι προσπάθειές της επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων αγορών, παρέχοντας στους συνεργάτες της το επιθυμητό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από ένα πλήρες φάσμα προϊόντων υψηλών προδιαγραφών

aluminium gallery

34

και άρτιας τεχνικής υποστήριξης. αποστολή της neokem είναι ο εφοδιασμός της αγοράς με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, πάντοτε σε συνδυασμό με τον απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με απεριόριστο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες, τους υπαλλήλους της και την κοινωνία.

ΝΕΟΚΕΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧρΩΜΑτΑ Αγ. Γεωργίου 95, 194 00, Τ.Θ. 143, Κορωπί Αττικής Τηλ.: 210/66.26.860 Fax: 210/6625305 e-mail: info@neokem.gr www.neokem.gr


Νέα σειρά υπερανθεκτικών χρωμάτων

Mesogeios

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ “PRISMA” ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Η ΝΕΟΚΕΜ, παρακολουθώντας με προσοχή τις τάσεις αλλά και τις ανάγκες της αγοράς, παρουσιάζει την ανανεωμένη συλλογή “Prisma”, που περιλαμβάνει τη νέα σειρά υπερανθεκτικών χρωμάτων “Mesogeios”. Τα χρώματα της νέας σειράς αποτελούν μια πρωτοποριακή λύση και είναι επηρεασμένα από την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική των περιοχών, που βρέχει η Μεσόγειος Θάλασσα. Η νέα σειρά, όπως και η σειρά Sahara, τηρεί τις προδιαγραφές Qualicoat Class II διασφαλίζοντας άριστη εφαρμογή στις πλέον απαιτητικές αρχιτεκτονικές κατασκευές. Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή ενημερωτικού υλικού, επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing της εταιρείας στο 210 6626860 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.neokem.eu

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Αγ. Γεωργίου 95, 194 00 Κορωπί Αττικής, Τ.Θ. 143 Τηλ: 210 6626860, Fax: 210 6625305, E-mail: info@neokem.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 48Β Α9, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 773799, Fax: 2310 773699, Ε-mail: thessaloniki@neokem.gr

www.neokem.eu


μεγαλοσ ΧοΡηγοσ

H εταιρεία Ρολα καΤεΡινησ με το διακριτικό τίτλο rolka δραστηριοποιείται στην κατασκευή συστημάτων ρολών, γκαραζόπορτας και αντικουνουπικών συστημάτων. η εταιρεία έχει καθετοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παραγωγή της και εκτός του τελικού προϊόντος παράγει επίσης και φύλλα αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης

aluminium gallery

36

σε διάφορες διαστάσεις καθώς και πληθώρα εξαρτημάτων ρολών από πλαστικές ύλες όπως pvc, aBs κ.λπ. η rolka εδώ και χρόνια προσανατολίζεται κυρίως προς την εξέλιξη των προϊόντων της τόσο στον τομέα του σχεδιασμού όσο και σ’ αυτόν της ποιότητας.

ROLKA ΣΥΣτΗΜΑτΑ ρΟΛΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκη, 601 00 Κορινός Πιερίας Τηλ.: 23510/91.596-8 Fax: 23510/91661 e-mail: info@rolka.gr www.rolka.gr


A u d i o Vi s u a l Lighting

Remarkable Displays for R e m a r k a b l e C o m p a n i e s w w w . i m a g e h o l d e r s . g r

Signage

®

Merchandising Graphics Literature & Selving Countertop

by PROFILMEDIA

w w w . e x p o m e d i a . g r

Τηλ: 210/80.56.800-2, Fαχ: 210/8056806, e-mail: contact@expomedia.gr, www.imageholders.gr

PROFILMEDIA

STANDS & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Profil Aluminium Gallery No.01  

Profil Aluminium Gallery No.01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you