Page 1

Ã…RSBROSJYRE

2018/19


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 11


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 12


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 13

2018 NYTT REKORDÅR FOR PROFIER Svært høy byggeaktivitet og gunstige transaksjoner sendte Profiers resultat i 2018 mot 200 millioner, en økning på mer enn 55% fra rekordtallene i fjor. Mer enn 1.900 boliger er under bygging eller ble ferdigstilt i 2018, med en samlet omsetningsverdi på over MRD 9. Profier solgte 290 leiligheter i 2018, med en omsetningsverdi på MrD 1,6. (+25%) Gjennomsnittprisen per leilighet passerte dermed MNoK 5,5 (+32%), som bekrefter Profiers posisjon som en ledende aktør i «high-end» markedet for nye boliger. SAMARBEID GIR RESULTATER Profier har de siste årene samarbeidet med tomteeiere og andre ledende aktører i det norske boligmarkedet. Profiers lange erfaring med eiendomsutvikling i partnerskap med andre og vår transparente forretningsmodell, gir oss et godt utgangspunkt for å kunne delta i store, nye utviklingsprosjekter. Vår kompetanse på boligutvikling og frie rolle i forhold til entreprenører, gir oss viktige konkurransefortrinn når samarbeid og tillit skal etableres med andre i verdikjeden. Vi har også et solid eierskap med betydelig løfteevne, og er til enhver tid interessert i å delta å kjøpe utviklingsprosjekter hvor bolig utgjør en vesentlig verdidriver.

GOD KVALITET OG FLOTTE TOMTER GIR HØYE SALGSPRISER Prosjektet Veritas Have på Høvik i bærum ble lansert i markedet høsten 2018, og dro definitivt snittpris pr. leilighet og kvadratmeter til nye nivåer. 48 leiligheter representerer en omsetningsverdi på mer enn MNoK 560, med en snittpris nær 125.000,- pr. kvadratmeter. Villa bekkestuene, 30 leiligheter på bekkestua ble revet bort på få uker, høsten 2018. Profier har et særlig godt grep om boligmarkedet i oslo Vest, bærum og Asker, og oppnår høyere salgsgrad og prisnivå enn hva man ellers ser i konkurrerende og sammenlignbare prosjekter. I Tromsø lanserte vi flere nye byggetrinn i vårt prosjekt Workinntoppen, hvor vi nå har passert 410 solgte leiligheter. siste salgstrinn oppnådde gjennomsnittlige kvadratmeterpriser på over 73.000,- Markedet i Tromsø imponerer med en stor absorberingsevne for kvalitetsleiligheter. Prosjektet eies sammen med barlindhaug eiendom.

SANDSLIKOLLEN / BERGEN

1


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 14

BERGENSMARKEDET ER VIKTIG FOR PROFIER Profier er en betydelig aktør i bergen, med tre store boligprosjekter under oppføring: Lagunetoppen, sandslikollen og skiparviken representerer mer enn 500 leiligheter under bygging. Vi har også flere spennende utviklingsprosjekter foran oss; Lehmkulstranden og sandviksboder i sandviken, Kråkehaugen på Fantoft og Møllendalsveien i sentrum. Markedet i bergen har vært godt de senere år, dog med lavere salgstakt de siste måneder. regionen har sunn befolkningsvekst og et godt næringsgrunnlag. Vi er godt forberedt til å være en ledende boligaktør i dette markedet i tiden som kommer. STORE OSLOPROSJEKTER NÆRMER SEG FERDIGSTILLELSE Profiers store prosjekter i oslo; bygg01, Vinslottet på Hasle, Lilleaker Vest og Harbitzalleen bolig skal overleveres våre boligkunder i 2019 og 2020. Dette representerer mer enn 650 familier som har forventinger til at vi leverer god kvalitet til avtalt tid når deres nye leilighet skal overleveres. PROFIER I TALL Konsernet hadde i 2018 inntekter på MNoK 326,7 og et resultat før skatt på MNoK 199,7. 2019 vil bære preg av at de større boligprosjektene vil fases ut resultatmessig. Vi har derfor fokus på akkvisisjon og nye forretningsmuligheter. Markedet for nye boliger er mer selektivt enn før, og Profiers klare posisjonering som kvalitetsleverandør blir et viktig strategisk fortrinn de kommende år. PROFIERS ROLLE OG UTØVELSE AV SAMFUNNSANSVAR Profiers virksomhet er i all hovedsak knyttet til utvikling, oppføring og salg av nye boliger. et nytt hjem er for våre boligkjøpere som regel den største privatøkonomiske investeringen som foretas

i livet, og gjenspeiler det ansvaret vår virksomhet påtar oss i markedet vi opererer i. som stor utbygger innebærer dette å etablere og forvalte tilliten med våre kjøpere, og en erkjennelse av at vi er en profesjonell part som tar mange beslutninger på vegne av private husholdninger. Å tilby tidsmessige, energieffektive leiligheter av høy og varig kvalitet, med sentral beliggenhet, er Profiers viktigste arena for utøvelse av samfunnsansvar. Profier ønsker også å forsikre seg om at våre kjøpere opplever kjøpsprosessen som forutsigbar. Vi har høy fokus på kunderelasjonen vår gjennom hele kundereisen, som gir oss viktige konkurransefortrinn. Nye hjem kjøpes i stor utstrekning av familier med en etablert boligformue, som gjerne kommer noe senere i livet. I dette ligger også en mulighet til å tilby økt livskvalitet for en befolkning med stadig lenger levetid og bedre helsemessige forutsetninger for en aktiv livsstil. MILJØ OG LOKALSAMFUNN Nye leiligheter er underlagt strenge bestemmelser som sikrer gode miljø- og levetidskrav. sammenhengen mellom stadig strengere tekniske krav, samfunnets forventing om bærekraftige løsninger og lokalsamfunnenes stadig mer aktive rolle i planog reguleringsarbeid, stiller nye krav og premisser for vår virksomhet. Nye krav i denne sammenheng, mange ikke målbare eller beregnbare, skaper rom for skjønn og meningsforskjeller, med beslutningstakere på administrativt og politisk nivå. Dette setter oss som boligutvikler på stadig nye prøver, hvor krav til egen kompetanse og erfaring må kommuniseres aktivt og vår synlighet og samfunnsengasjement må styrkes.

NØKKELTALL PROFIER GRUPPEN AS

2018

2017

2016

2015

Inntekter

326,7

241,3

199,5

234,4

EBITDA

224,9

150,2

117,5

155,7

Driftresultat

213,7

137,5

85,0

122,5

Resultat før skatt

199,7

126,1

52,2

87,7 Alle tall i MNOK.

2


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 15

eIer- oG seLsKAPssTruKTur AKSJONÆRER: Gjelsten Holding AS (80%) Investeringsselskap. eier: bjørn rune Gjelsten. www.gjelsten.no

SELSKAPSSTRUKTUR: Profier AS synliggjør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. er samtidig et holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

Lundhaug Invest AS (20%) Investeringsselskap. eier: daglig leder i Profier As, Lasse Lundhaug.

Profier Eiendom AS Holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muliggjør medinvestorer på enkelteiendommer.

GJELSTEN HOLDING AS

LUNDHAUG INVEST AS

80%

20%

PROFIER GRUPPEN AS

PROFIER AS

PROFIER EIENDOM AS

100%

100%

Single purpose utviklingsselskaper

Single purpose eiendomsselskaper

FORRETNINGSIDÉ Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet. VISJON Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere. MÅL Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter.

3

STRATEGI I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til; • at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå • at utviklingsprosessen gjennomføres med optimal ressursbruk • at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte VERITAS HAVE / HØVIK


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 16

ProsjeKTuTVIKLING PROSJEKTER Profier ble stiftet i 1994, og har i løpet av selskapets historie gjennomført eiendomsprosjekter med over 650.000 m² handel/næring og over 7.000 boliger. Profier har til enhver tid 50-60 eiendomsprosjekter under utvikling og bygging med hovedvekt på boligutvikling, men også prosjekter med handel, kontor og hotell. Profier utvikler forretningskonsepter fra idè til nøkkelferdige bygg, i mange sammenhenger i samarbeid med grunneiere

eller i partnerskap med andre aktører som søker utviklingskompetanse og trygghet for gjennomføring av komplekse utbyggingsprosjekter. KOMPETANSE Profier har 25 medarbeidere/samarbeidspartnere ved kontoret på erteløkka i Asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen;

• Prosjektsøk

• Plan- og byggesak/myndighetssamarbeid • Prosjektsalg næring og bolig

• Demografi /markedsanalyse

• Prosjektforedling/tilrettelegging

• Idé/konseptutvikling

• Kommersiell utvikling og detaljering

• Mulighetsavklaring/programmering

• utleie av næringslokaler

• Kontrahering og oppfølging/kvalitetskontroll av bygging/gjennomføring • Prosjektfinansiering- og investering

Arkitekter/ rådgivere

Regionale samarbeidspartnere Grunneiere (prosjekteiere)

Eiendomsmeglere

Kommuner/ offentlig sektor

Arealbrukere (leietakere)

Entreprenører

Potensielle kjøpere

Finansinstitusjoner

Advokater

SAMSPILL Fra vårt brede nettverk av samarbeidspartnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene. I første rekke er dette velrenommerte, og gjerne lokale, arkitekter og totalentreprenører.

Investorer/ langsiktige eiere

Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider med aktører over hele landet; fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner og langsiktige eiere og investorer (se illustrasjon ovenfor).

4


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 17

FERDIGSTILLES 2019/2020

ILLUSTRASJONSSKISSE

HArbITzALLéeN osLo: boLIG 5


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 18

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

Harbitzalleen bolig er et samarbeidsprosjekt mellom Profier og Møller

Areal:

313 leiligheter

eiendom. 313 leiligheter er nå under bygging på denne praktfulle

Arkitekt:

MAKe Arkitekter As

eiendommen.

Entreprenør:

WK entreprenør

Status:

under bygging/overlevering

www.harbitzalleen.no

Prosjektselskap: Harbitzalléen bolig As Prosjekteier:

Møller eiendom As / Profier As 6


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 19

FERDIGSTILLES 2019/2020

HAsLe LINje byGG01 osLo: boLIG / HANDeL Vinmonopolets tidligere hovedanlegg på Hasle konverteres nå til et

Areal:

223 leiligheter / 9.000 m2 handel

levende nærsenter og leiligheter på taket av det vernede bygget.

Arkitekt:

Kristin jarmund Arkitekter

bygg01, ofte kalt «Vinslottet på Hasle» representerer en spennende

Entreprenør:

solid entreprenør As

konvertering fra industrilokaler til et nytt tyngdepunkt i Hasle-utbyggingen.

Status:

under bygging

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Höegh eiendom. Prosjekt-

Prosjektselskap: Hasle Linje bygg 01 As

selskapet ble solgt til NPro AsA i desember 2018.

Prosjekteier:

www.bygg01.no

7

NPro AsA

IL


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:37 Side 20

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 21

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

LILLeAKer VesT osLo: boLIG 9


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 22

FERDIGSTILLES 2019

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

På historisk grunn langs Lysakerelven er 207 leiligheter nå under

Areal:

207 leiligheter

bygging. beliggende på et høydedrag vil boligene få en elevert sydvendt

Arkitekt:

Lund Hagem Arkitekter As

orientering, mange med fjordutsikt. Prosjektet inneholder leiligheter i

Entreprenør:

HeNT

alle størrelser og priskategorier.

Status:

under bygging

Prosjektselskap: Lilleaker boligutvikling As www.lilleakervest.no

Prosjekteier:

Mustad eiendom As / Profier As 10


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 23

HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 24

FERDIGSTILT JULI 2018

HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

eLsesro bryGGe berGeN: boLIG elsesro brygge har en fantastisk beliggenhet i sandviken, bergen. Prosjektet

Areal:

80 leiligheter

innebærer en transformasjon fra gamle industrilokaler til 80 eksklusive

Arkitekt:

LINK Arkitektur As

bryggeleiligheter i et vakkert område av bergen. Leilighetene blir levert med

Entreprenør:

LAb entreprenør

båtplasser og fantastisk, vestvendt beliggenhet.

Status:

Ferdigstilt juli 2018

Profier eier flere eiendommer i strandkanten i sandviken, som vil bli utviklet

Prosjektselskap: elsesro brygge As

de kommende år.

Prosjekteier:

Profier As

www.elsesrobrygge.no

12


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 25

UNDER BYGGING

ILLUSTRASJONSSKISSE

LAGuNeToPPeN berGeN: boLIG / HANDeL 13


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 26

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

sentralt ved Lagunen kjøpesenter har vi under bygging 222 leiligheter,

Areal:

222 leiligheter / 1700 m2 næring

samt butikklokaler for reMA og annen detaljvarehandel som drar nytte

Arkitekt:

Grieg Arkitekter As

av stor trafikk og lett tilgjengelighet for kundene i dette strategiske

Entreprenør:

LAb entreprenør

knutepunktet i bergen. siste salgstrinn lanseres i markedet sommeren 2019.

Status:

under bygging

Prosjektselskap: Proma eiendom As www.lagunetoppen.no

Prosjekteier:

rema etablering Vest As / Profier As / storm eiendom As 14


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 27

UNDER BYGGING

sKIPArVIKeN berGeN: boLIG Med enestående utsikt over Nordåsvannet og Trollhaugen er bygging

Areal:

130 leiligheter

igangsatt av 130 leiligheter i samarbeid med LAb entreprenør. Prosjektet er

Arkitekt:

Norconsult

blitt meget godt mottatt av kjøpere med tilhørighet på Nesttun, og selger

Entreprenør:

LAb entreprenør As

meget godt i konkurranse med andre boligprosjekter i området.

Status:

under bygging

Prosjektselskap: skiparviken As www.skiparviken.no

Prosjekteier:

LAb e-Invest As / Profier As / storm eiendom As

15


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 28

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 29

ILLUSTRASJONSSKISSE ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE ILLUSTRASJONSSKISSE


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 30

PROSJEKTET ER I SALG

ILLUSTRASJONSSKISSE

sANDsLIKoLLeN berGeN: boLIG sandsli er et av bergens største fremtidige boligområder, hvor eiendommer

Areal:

137 leiligheter

i et utpreget industri og kontormiljø skal konverteres til bolig. På sandslis

Arkitekt:

LINK Arkitektur As

høyeste punkt, med kort avstand til bybanen, har Profier utviklet 137 areal-

Entreprenør:

LAb entreprenør As

effektive leiligheter. Vi ønsker med sandslikollen å tilby boligkundene

Status:

under utvikling

gjennomtenkte planløsninger, god materialkvalitet og den beste tomten i

Prosjektselskap: sandslikollen As

området. salgstrinn 1 ble lagt ut for salg høsten 2018. siste salgstrinn lanseres

Prosjekteier:

våren 2019. bygging igangsettes sommeren 2019.

Profier As / storm eiendom As

www.sandslikollen.no 18


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 31

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

VerITAs HAVe bæruM: boLIG 19


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 32

I SALG

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

Profier har en enestående markedsposisjon i bærum Kommune, og ønsker til enhver tid å tilby eksklusive leiligheter på de beste tomtene i kommunen. Vi er stolte over å utvikle 50 praktfulle leiligheter i selveste Veritasparken på Høvik. Tomten ligger inne på Veritas med enn 400 mål store, parkmessige eiendom – og representerer en helt unik mulighet for å kunne bo sentralt, ved sjøen - i historiske omgivelser. utviklingen av boligprosjektet er gjort med respekt for områdets egenart og behovet for stedstilpasset arkitektonisk utforming. byggestart forventes å bli sommeren 2019. www.veritashave.no

ILLUSTRASJONSSKISSE

Areal:

50 leiligheter

Arkitekt:

MAKe Arkitekter As

Entreprenør:

solid entreprenør As

Status:

I salg

Prosjektselskap: Veritas Have As Prosjekteier:

Profier As 20


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 33

NYE BYGGETRINN I 2019

ILLUSTRASJONSSKISSE

WorKINNToPPeN TroMsø: boLIG 21


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 34

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

Workinntoppen er blitt en egen bydel i Tromsø. Mer enn 400 familier har

Areal:

500 leiligheter

funnet sitt nye hjem på toppen av Tromsøya, med enestående utsikt og

Arkitekt:

MAKe Arkitekter As

solforhold. De siste salgstrinn vil bli lansert gjennom 2019 og prosjektet er

Entreprenør:

Consto As

fortsatt markedsledende i Tromsømarkedet.

Status:

under bygging

Prosjektselskap: Workinntoppen As www.workinntoppen.no

Prosjekteier:

barlindhaug eiendom As / Profier As 22


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 35

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 36

SALGSSTART MAI 2019

ILLUSTRASJONSSKISSE

DrAGoNHøyDeN AsKer: boLIG Dragonhøyden består av 20 rekkehus og 16 terrasseleiligheter i flotte og

Areal:

16 leiligheter 20 rekkehus

rolige omgivelser, på øvre billingstad. stedstilhørigheten blant folk som bor på billingstad er høy, og mer enn 20 boliger ble revet bort på få

Arkitekt:

MAKe Arkitekter As

timer når prosjektet hadde salgsstart i mai 2019. bygging vil bli igangsatt

Entreprenør:

Ikke kontrahert

sensommeren 2019.

Status:

I salg

Prosjektselskap: Dragonveien 16 As www.dragonhoyden.no

Prosjekteier:

Profier As

24


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 37

BYGGESTART SOMMEREN 2019

VILLA beKKesTueNe bæruM: boLIG bekkestua er Profiers «hjemmebane». Med utviklingen av bekkestua senter,

Areal:

30 leiligheter

bechenstuen, Vinmonopol og ikke minst boligprosjektene bekkestua syd 1 og 2 har

Arkitekt:

MAKe Arkitekter As

vi i høyeste grad satt vårt preg på det vi liker å omtale som hovedstaden i bærum

Entreprenør:

AF-Gruppen As

øst. Villa bekkestuene i bærumsveien 225/227, som består av 30 leiligheter fordelt

Status:

bygging igangsettes sommeren 2019

på 4 punkthus, med vestvendt beliggenhet. Alle leilighetene er solgt. www.villabekkestuene.no

25

Prosjektselskap: bærumsveien bolig As Prosjekteier:

Profier As


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 38

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:38 Side 39

ILLUSTRASJONSSKISSE

KLeIVVeIeN beKKesTuA: boLIG 27


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 40

UNDER UTVIKLING / REGULERING

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

et nytt, stort utviklingsprosjekt er under utarbeidelse på bekkestua, denne

Areal:

gang sydøst for bekkestua senter. I partnerskap med AF eiendom forventer

Arkitekt:

A-LAb

vi å utvikle mer enn 20.000 m2 bolig, samt butikk- og næringslokaler langs

Entreprenør:

Ikke kontrahert

Gamle ringeriksvei. Dette vil danne en spennende ny del av bekkestua

Status:

under utvikling

sentrum, og skape en fin portal ved innkjøring til bekkestua fra stabekk.

Prosjektselskap: Kleivveien utbygging As Prosjekteier:

Ca. 23.000 brA

Profier As / AF-Gruppen Norge As 28


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 41

UNDER UTVIKLING / REGULERING

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

LerVIGsVeIeN sTAVANGer: boLIG Lervigsveien er en spennende transformering av industriområde til en

Areal:

Ca 160 boliger

sjøpark og urbane boliger.

Arkitekt:

A-LAb

stavanger øst utvikles til en moderne bydel, og vårt boligprosjekt vil få

Entreprenør:

Ikke kontrahert

en lun, men samtidig sjønær beliggenhet. samarbeidet med A-Lab

Status:

under utvikling

arkitekter sikrer et spenstig og særegent utrykk på prosjektet.

Prosjektselskap: Lervigsveien bolig As Prosjekteier:

29

Profier As / Leif Hübert eiendom As


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 42

UNDER UTVIKLING / REGULERING

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

GArDerMoVeIeN 5 jessHeIM: boLIG På en av jessheims mest sentrale eiendommer har vi under utvikling 3

Areal:

75 leiligheter / 3-500m2 næring

punkthus med 70 leiligheter.

Arkitekt:

MAKe Arkitekter As

Entreprenør:

Ikke kontrahert

Profier har utviklet mer enn 550 leiligheter på jessheim, og gleder oss til

Status:

under utvikling

å utvikle et «high end» prosjekt på denne flotte tomten.

Prosjektselskap: Gardermovegen 5 utvikling As Prosjekteier:

Profier As 30


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 43

UNDER UTVIKLING / REGULERING

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

sANDVIKsTrANDeN berGeN: boLIG sandvikstranden er et nytt vestvendt prosjekt med flott utsikt over byfjorden,

Areal:

Ca. 6.800 m2

plassert mellom elsesro og den fredete Holmefjorboden med sjøen som

Arkitekt:

LINK Arkitektur As

nærmeste nabo. Prosjektet er plassert langs den Trondjemske postvei, med kort

Entreprenør:

Ikke kontrahert

vei til Gamle bergen og flotte turmuligheter på sandviksfjellet og i Fjellveien.

Status:

under regulering

Prosjektselskap: sandviksboder 78 As Prosjekteier: 29 31

Profier As


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 44

UNDER BYGGING

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

3050 soLsIDeN MjøNDALeN: boLIG/AreNA På Consto Arena, som er hjemmebanen til Mjøndalen IF, bygges nå nytt

Areal:

60 leiligheter

garderobe- og tribuneanlegg for klubben. På toppen av tribuneanlegget

Arkitekt:

MAKe Arkitekter As

bygger vi 60 nye leiligheter med meget gode solforhold. Fra balkongen blir

Entreprenør:

CoNsTo As

det private «tribuneplasser» til kunstgressbanen og MIF sine hjemmekamper.

Status:

under bygging

Prosjektselskap: Mjøndalen boligutvikling As www.3050solsiden.no

Prosjekteier:

Profier As / MIF 30 32


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 45

UNDER UTVIKLING

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

KrÅKeHAuGeN berGeN: boLIG Kråkehaugen ligger på Fantoft, utenfor bergen sentrum, i et område preget

Areal:

50 leiligheter

av spredt boligbebyggelse, eneboliger, terrassehus samt noe nærings-

Arkitekt:

LINK Arkitekter As

virksomhet med kontorer og forretningslokaler.

Entreprenør:

LAb entreprenør

Det er et rolig, og hyggelig og ettertraktet boligområde hvor vi skal bygge 50

Status:

I salg 2019 / 2020

leiligheter. eiendommen er er nylig ferdig regulert og leilighetene kommer

Prosjektselskap:

Kråkehaugen As

i salg høsten 2019.

Prosjekteier:

LAb e-invest As / Profier As / storm eiendom As

29 33


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 46

UNDER UTVIKLING

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

MøLLeNDALsVeIeN berGeN: boLIG 50 sentrumsnære leiligheter beliggende i Møllendalsveien, rett ved store

Areal:

50 leiligheter

Lungegårdsvann i bergen. Kommer for salg i 2020.

Arkitekt:

LINK Arkitekter As

Entreprenør:

Ikke kontrahert

Status:

under regulering

Prosjektselskap:

Møllendalsvegen 63

Prosjekteier:

Profier As / storm eiendom As 30 34


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 47

UNDER REGULERING

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

GjeTTuMÅseN bæruM: boLIG området ligger nær T-bane og Gjettum stasjon. eiendommen utskilles fra Gjettum gård og ligger sydøstvendt. utbygges med rekkehusbebyggelse og noen enkeltleiligheter. Inspirert av vår suksess med «Dragonhøyden» på billingstad, utvikler vi for tiden ca. 42 rekkehus og leiligheter på Gjettum i bærum. Tomten har en fin helning mot syd, og sikrer flott utsikt og gode solforhold for alle leilighetene. Interessen for rekkehus og familieboliger er stort i området, og vi forventer stor interesse når prosjektet legges ut for salg vinteren 2020. 35

Areal:

42 rekkehus/leiligheter

Arkitekt:

MAKe Arkitekter

Entreprenør:

Ikke kontrahert

Status:

under regulering

Prosjektselskap:

Gjettum utvikling As

Prosjekteier:

Profier As

Salgsstart:

Q1 2020


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 48

FERDIGSTILT

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

NorDre HAVe LILLeHAMMer: boLIG I sentrum av Lillehammer, ligger Nordre Have, bestående av 42 leiligheter

Areal:

42 leiligheter

som ble ferdigstilt i 2019.

Arkitekt:

MAKe Arkitekter As

Entreprenør:

byggutvikling øst As

Status:

Ferdigstilt

Prosjektselskap:

Nordre Have utvikling As

Prosjekteier:

Profier As

Alle leilighetene i prosjektet er solgt.

36


ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 49

UNDER UTVIKLING

LeHMKuHLsTrANDeN berGeN: boLIG / NærING Lehmkuhlstranden ligger vestvendt og fint til mot byfjorden, i sandviken i

Areal:

Ca. 300 leiligheter

bergen. Prosjektet ligger langs den Trondhjemske postvei med nærhet til

Arkitekt:

LINK Arkitekter As

bybanen, Haukeland og bergen sentrum.

Entreprenør:

Ikke kontrahert

Status:

under regulering

Prosjektselskap: Lehmkuhlstranden As Prosjekteier:

37

Profier As


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 50

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE ILLUSTRASJONSSKISSE

ILLUSTRASJONSSKISSE


Ã…RSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 51


cogito design

ÅRSBROSJYRE 2018.qxp_Layout 1 29.05.2019 15:39 Side 52

sIKKerHeT For GjeNNoMFørING

Når man kjøper en ny leilighet under oppføring, er det viktig å være trygg på at leiligheten blir som planlagt, og at man har tillit til utbyggers gjennomføringsevne. Profier AS er en landsdekkende eiendomsutvikler som de siste 25 år har realisert mer enn 7.000 boliger i hele Norge. Boligprosjekter som er utviklet av Profier kjennetegnes av høy fokus på brukervennlighet, gjennomtenkte planløsninger og høy boligstandard. Selskapet har en sunn økonomi og solide eiere.


BESØKSADRESSE: ERTELØKKA 7, 1384 ASKER POSTADRESSE: PB 485, 1373 ASKER TELEFON: 66 79 99 00 E-POST: POST@PROFIER.NO WWW.PROFIER.NO