Page 1


Schoolgids 2011 –2012

SCHOOLGIDS 2011-2012

Basisschool De Kemp Kempstraat 36, 5987 AH Egchel tel. 077-3073636 e-mail: info@bsdekemp.nl - internet: www.bsdekemp.nl

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

1


Inhoudsopgave 1. De school ............................................................................................................................................................................... 5 1.1 Naam............................................................................................................................................................................... 5 1.2 Richting en identiteit........................................................................................................................................................ 5 1.3 Directie ............................................................................................................................................................................ 5 1.4 Het voedingsgebied ........................................................................................................................................................ 5 1.5 Schoolgrootte .................................................................................................................................................................. 5 2. Waar onze school voor staat.................................................................................................................................................. 6 2.1 Vooraf.............................................................................................................................................................................. 6 2.2 De Missie van BS De Kemp............................................................................................................................................ 6 2.2.1 De Visie van BS De Kemp: “Elk kind zijn eigen plek” .................................................................................................. 6 2.3 Algemene uitgangspunten .............................................................................................................................................. 6 2.4 Het pedagogisch klimaat................................................................................................................................................. 7 2.5 Het didactisch klimaat ..................................................................................................................................................... 8 2.6 Kwaliteit van binnenuit .................................................................................................................................................... 8 2.6.1 Evaluatie traject ‘Kwaliteit van binnenuit’ ..................................................................................................................... 9 2.7 De vreedzame school ..................................................................................................................................................... 9 3. De organisatie van de school ............................................................................................................................................... 10 3.1 Schoolorganisatie.......................................................................................................................................................... 10 3.2 Groepsindeling .............................................................................................................................................................. 10 3.3 Het schoolteam en het onderwijsondersteunend personeel ......................................................................................... 10 3.4 De activiteiten voor de kinderen.................................................................................................................................... 11 3.5 Team: weekrooster leer/vormgevingsgebieden ............................................................................................................ 13 3.6 Ons schoolgebouw........................................................................................................................................................ 14 4. De zorg voor de kinderen ..................................................................................................................................................... 15 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in onze school ......................................................................................................... 15 4.2.1 Klassen-, groeps- en zorgklapper .............................................................................................................................. 16 4.2.2 Leerlingendossier....................................................................................................................................................... 16 4.2.3 Corrigeren van schriftelijk werk .................................................................................................................................. 17 4.2.4 Rapportage ................................................................................................................................................................ 17 4.3 Aansluiten bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.......................................................................................... 17 4.3.1 Aanwezige voorzieningen voor extra onderwijsbehoeften.................................................................................... 18 4.3.2 De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften................................................................................. 18 4.3.3 Interne begeleiding op Basisschool de Kemp....................................................................................................... 18 4.5 Activiteiten onder schooltijd voor kinderen.................................................................................................................... 19 4.6 Huiswerk ....................................................................................................................................................................... 20 4.7 Jeugdgezondheidszorg in het basisonderwijs............................................................................................................... 20 4.8 SWV Peelkwartier ......................................................................................................................................................... 23 4.9 Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)............................................................................................................. 23 4.10 Leerling Gebonden Financiering (LGF) ofwel ‘het rugzakje’ ....................................................................................... 24 4.11 Zorg en Advies Trajecten en Bureau Jeugdzorg......................................................................................................... 24 4.12 Wat is jeugdstation.nl ? ............................................................................................................................................... 25 4.13 Bureau passend onderwijs.......................................................................................................................................... 26 4.14 AMK Limburg .............................................................................................................................................................. 26 Wat is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling? ............................................................................................................. 26 4.15 Ziek …. en toch onderwijs........................................................................................................................................... 26 4.16 sponsoring in het onderwijs......................................................................................................................................... 27 4.17 Plagen/pesten: De Vreedzame School ....................................................................................................................... 27 5. De leerkrachten .................................................................................................................................................................... 28 5.1 Inleiding......................................................................................................................................................................... 28 5.2 Professionalisering van leraren..................................................................................................................................... 28 5.3 Persoonlijke ontwikkelingsplan ..................................................................................................................................... 29 5.4 Begeleiding en inzet van stagiaires............................................................................................................................... 29 5.5 De wijze van vervanging ............................................................................................................................................... 29 5.6 Beleid bij ziektevervanging............................................................................................................................................ 29 6. De ouders............................................................................................................................................................................. 30 6.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders.......................................................................................................... 30 6.2 informatie aan de ouders .............................................................................................................................................. 30 6.3 Inspraak ........................................................................................................................................................................ 31 6.3.1 De cliëntenraad en de medezeggenschapsraad (MR) ......................................................................................... 31

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

2


6.3.2 Het schoolbestuur................................................................................................................................................. 31 6.3.3 De ouderraad........................................................................................................................................................ 31 6.4 Ouderactiviteiten ........................................................................................................................................................... 32 6.5 Overblijven op De Kemp ............................................................................................................................................... 32 3 Basisregels die ook tijdens de TSO gelden: .................................................................................................................... 32 6.7 Contact met de groepsleraar en/ of directie .................................................................................................................. 34 6.8 Informatie aan gescheiden ouders................................................................................................................................ 34 6.9 Informatie en advieslijn voor ouders ............................................................................................................................. 34 6.10 Verzekering ................................................................................................................................................................. 34 6.11.1 Ouderbijdrage aan de ouderraad........................................................................................................................ 35 6.11.2 Ouderbijdrage aan de school voor speciale schoolactiviteiten ........................................................................... 35 6.11.3 Model “overeenkomst vrijwillige bijdrage”........................................................................................................... 36 6.12 Peuterspeelzaal Pinkeltje............................................................................................................................................ 36 7. De ontwikkelingen van ons onderwijs .................................................................................................................................. 37 7.1 Evaluatie schoolontwikkeling 2010-2011................................................................................................................. 37 7.2 Het strategisch beleidsplan en het schooljaarplan voor onze school............................................................................ 38 7.3 Zorg voor de relatie en omgeving ................................................................................................................................. 39 8. De resultaten van het onderwijs ........................................................................................................................................... 40 8.1 Resultaten vergeleken met de landelijke vormen ......................................................................................................... 40 8.2 Pré-advies in groep 7 door middel van de Cito-entreetoets.......................................................................................... 40 8.3 Cijfers over specifieke zorg voor onze leerlingen.......................................................................................................... 41 9 Schoolregels en vakantietijden ........................................................................................................................................ 42 9.1 Schooltijden................................................................................................................................................................... 42 9.2 Regels voor aanvang en einde schooltijd ..................................................................................................................... 42 9.3 Rooster lichamelijke opvoeding .................................................................................................................................... 43 9.4 Vakantie en activiteitenrooster schooljaar 2011-2012 .................................................................................................. 43 9.5 Verlofregeling en schoolverzuim (gewijzigde leerplichtwet 1994)................................................................................. 43 9.6 Geoorloofd schoolverzuim ............................................................................................................................................ 44 9.7 Ongeoorloofd verzuim................................................................................................................................................... 45 9.8 Snoepgoed, traktaties en anderen zaken ..................................................................................................................... 46 9.9 Internetgebruik .............................................................................................................................................................. 47 9.10 Foto’s en de wet op de privacy ................................................................................................................................... 47 10. Rechten en plichten van: ouders/verzorgers - leerlingen - bevoegd gezag ....................................................................... 47 10.1 Klachtenprocedure ...................................................................................................................................................... 47 10.4 Regels voor toelating .................................................................................................................................................. 50 10.5 Regels voor schorsing en verwijdering ....................................................................................................................... 52 10.6 Verstrekken van onderwijskundige rapporten ............................................................................................................. 53 10.7 Regels voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders................................................................................... 53 Namen en adressen ................................................................................................................................................................. 53 11.1 Schoolteam ................................................................................................................................................................. 53 11.4 Ouderraad “De Kemp”................................................................................................................................................. 54 11.5 Verkeersouder Anita Gijsbers (zie ouderraad)............................................................................................................ 54 11.6 Extern .................................................................................................................................................................. 54

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

3


Voorwoord De basisschool levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het jonge kind. Ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit voor lange tijd toe aan de leerkrachten van basisschool De Kemp. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de school middels een schoolgids zorgt voor een basisdocument voor informatie over het schoolleven, over de manier van werken, over de inhoud van het onderwijs, maar vooral over de manier waarop de school het onderwijs organiseert. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Het team van BS de Kemp heeft voor u deze gids samengesteld om u te informeren waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren, hoe we de kwaliteit van het onderwijs steeds verder verbeteren. Het immer verbeteren van ons onderwijs is niet alleen het streven van de school zelf. Ook anderen die direct of indirect met de school verbonden zijn, steunen de school hierin. Denk aan de ouders, de leden van de medezeggenschapsraad, de cliëntenraad en de ouderraad, de leerkrachten e.d. Een schoolgids is een verplichte bundeling van informatie en kan een hulp zijn bij het kiezen van een school voor uw kind. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken. In deze gids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! Laat schooljaar 2011-2012 een fijn jaar zijn voor u en uiteraard voor de kinderen! Want op De Kemp heeft……………………………… ELK KIND ZIJN EIGEN PLEK!

Met vriendelijke groeten, Schoolteam basisschool De Kemp

* De schoolgids trachten we te verlevendigen met een aantal foto’s die voornamelijk betrekking hebben op allerlei activiteiten die georganiseerd worden. Ze hebben dan meestal ook geen relatie met de tekst waarin ze geplaatst zijn.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

4


1. De school 1.1 Naam De school is gestart in 1948 als Sint Jacobusschool. In augustus 1985 zijn door de Wet op het Basisonderwijs de kleuterschool en lagere school met elkaar samengevoegd tot één school, de basisschool. Het Kwetterclubje (de kleuterschool) en de Sint Jacobusschool (de lagere school) werden onder één dak gehuisvest. Vanaf dat moment werd de naam: Basisschool “De Kemp”. In 2008 heeft de school het 60-jarig bestaan gevierd. In 2000/2001 heeft er een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden, die samen met het “oude” gedeelte de school maakt tot wat ze nu is: een open, kleurrijke, vriendelijke, kindgerichte school. Met ingang van herfstvakantie 2007 is ook peuterspeelzaal ‘Pinkeltje’ in de school gevestigd. Naast het feit dat we in één gebouw zitten, willen we meer inhoudelijke samenwerking ontwikkelen. We zullen daaraan blijven werken. Vanaf schooljaar 2009-2010 is de samenwerkingsvorm tussen Kindcentrum Peel en Maas (BSO) en school geïntensiveerd. Het komende schooljaar en de jaren die volgen zullen we steeds verder doorgroeien naar een brede school. Ons doel is met ingang van schooljaar 2012-2013 de concrete invulling van het integraal kindcentrum gereed te hebben. 1.2 Richting en identiteit Onze school is een bijzondere school met een katholieke identiteit. Vanzelfsprekend staat De Kemp open voor alle gezindtes en mensen met andere levensbeschouwelijke opvattingen èn heeft respect voor de eigen inbreng van kinderen en ouders. 1.3 Directie De verantwoordelijkheid voor de leiding van de school ligt bij directeur Leenette Hendriks. De directie is op maandagmorgen, dinsdagmiddag en donderdagmorgen aanwezig. 1.4 Het voedingsgebied Momenteel komt het grootste gedeelte van onze kinderen uit het kerkdorp Egchel, enkele leerlingen uit Helden en Panningen en een klein gedeelte uit het buitengebied van de gemeente Roggel/Neer en Helden 1.5 Schoolgrootte Ieder jaar op 1 oktober vindt de telling plaats van het aantal leerlingen op school. Men noemt dit de teldatum. Het aantal leerlingen op die datum bepaalt het aantal leraren dat het komend schooljaar ingezet mag worden (de formatie). Op 1 oktober 2010 bedroeg het aantal leerlingen op onze school 96. Dit betekent dat we in het schooljaar 2011–2012 onze formatie kunnen verdelen over 4 groepen.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

5


2. Waar onze school voor staat 2.1 Vooraf In schooljaar 2005/2006 heeft de schoolontwikkeling van BS De Kemp een impuls gekregen middels deelname aan de Q*Primair-pilot ‘Kwaliteit van binnenuit’. Dit traject, met aandacht voor de centrale rol die de leraar speelt bij onderwijs- en schoolverbetering, richt zich op de aspecten professionaliteit en kwaliteitszorg, die samenkomen wanneer de professionele ontwikkeling van leraren wordt afgestemd op de schoolontwikkeling en op die beide ontwikkelingslijnen kwaliteitszorg wordt toegepast. Als gevolg van deze kwaliteitsimpuls vindt ook een geleidelijke verandering plaats in het pedagogisch/didactisch klimaat van de school. In de schooljaren 2006/2007 en 2007/2008 is dit richting de praktijk nog versterkt middels het traject ‘De Vreedzame School’, een doorlopende aanpak van groep 1 t/m 8 wat betreft preventieve aandacht voor goed sociaal gedrag. In deze schoolgids wordt weergegeven hoe wij tegen goed onderwijs aankijken. Onze schoolontwikkeling is hier onlosmakelijk mee verbonden. Alles staat en valt met het werk van de leraar, met zijn/haar betrokkenheid ten aanzien van het aanboren en ontwikkelen van (kern)kwaliteiten en talenten bij de leerlingen, met inzet van coachings- en communicatieve vaardigheden. In de paragrafen 2.6 en 2.7 wordt hier nader op ingegaan middels verdere info over ‘Kwaliteit van binnenuit’ en ‘De Vreedzame School’. 2.2 De Missie van BS De Kemp De Kemp is een schoolorganisatie voor basisonderwijs op katholieke grondslag. Als onderdeel van de Stichting Prisma hebben wij tot doel het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, opvang en educatie aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar in de kern Egchel. Wij willen op een open manier met kinderen omgaan, zien kinderen als gelijkwaardig. We herkennen , erkennen en benoemen de kwaliteiten van het kind. We hebben vertrouwen in het kind. 2.2.1 De Visie van BS De Kemp: “Elk kind zijn eigen plek” Basisschool de Kemp wil een open, actieve school voor kinderen zijn, waarbij in overleg met ouders kwalitatief goed onderwijs centraal staat, met aandacht voor de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Een christelijke levenshouding met aandacht en respect voor andere levenbeschouwelijke opvattingen is de basis voor alle omgang met elkaar. In onze communicatie en interactie met elkaar willen we ons steeds richten op het aanboren en ontwikkelen van (kern) kwaliteiten en talenten bij kinderen en leraren. Omdat het welzijn van onze leerlingen voorop staat , willen wij hen onderwijzen en opvoeden binnen een gestructureerde en veilige omgeving, met respect en acceptatie voor elkaar. We besteden expliciet aandacht voor het welbevinden van het kind door stil te staan bij omgangsvormen en pestgedrag waarbij Kwaliteit van binnenuit en de Vreedzame School uitgangspunten zijn binnen ons onderwijs. We willen de creativiteit en zelfstandigheid van kinderen ontwikkelen en bevorderen, zodat zij vol vertrouwen de volgende fase van hun leven kunnen binnengaan en verantwoordelijkheid daarvoor durven en kunnen nemen. We zien onderwijs niet alleen als overbrengen van kennis en vaardigheden maar beschouwen onderwijs als een belangrijk onderdeel om samen met andere partners de totale kindontwikkeling te stimuleren en tot bloei te laten komen. 2.3 Algemene uitgangspunten        

Wij leven en werken vanuit een christelijke levenshouding, voortkomend uit de katholieke identiteit van de school. Wij willen dat de kinderen leren omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. De sociaal/emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Wij willen de kinderen leren omgaan met verschillen waarbij respect en acceptatie hoog in het vaandel staan. Wij willen dat de leerlingen van onze school zich geborgen en veilig voelen. Wij willen een goed, open en meedenkend contact tussen alle geledingen binnen onze school. Wij streven naar het voeren van een gezond financieel en materieel beleid. Wij willen leerlingen en ouders zo open en optimaal mogelijk informatie verschaffen over alles wat er binnen onze school leeft. Wij verwachten een optimale inzet van zowel directie als leerkrachten met het doel de effectiviteit van de leertijd te vergroten.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

6


2.4 Het pedagogisch klimaat Het pedagogisch klimaat is misschien wel het meest fundamentele aspect van de kwaliteit van een school. Wij onderscheiden de volgende aspecten van het pedagogisch klimaat:  Het team straalt uit dat het er is om op basis van gelijkwaardigheid met de kinderen, maar als professionele volwassenen, de kinderen in hun ontwikkeling te helpen.  Kinderen voelen zich thuis in een situatie waarin zij de ruimte krijgen zichzelf te zijn, inclusief de minder makkelijke kanten van zichzelf. Het gaat erom het kind te accepteren zoals het is:  de kinderen worden uitgenodigd zich te uiten, bijv. in thema’s, het spel, het onderzoek, het hoekenwerk en presentaties. De kinderen kunnen (elkaar) laten zien wat ze gemaakt of gedaan hebben;  belangrijke gebeurtenissen worden gezamenlijk beleefd;  gevoelens worden serieus genomen, bijv. even alle aandacht als een kind huilt.  Kinderen voelen zich het best in een situatie waarin zij naast ruimte en vrijheid ook duidelijkheid en houvast krijgen. Het kader hiervoor geven wij vorm middels drie ‘schoolafspraken’ die overal binnen school zichtbaar zijn en waaraan elk kind van groep 1 t/m 8 zich dient te houden:

Wij gaan goed met materialen om, wij zijn rustig en wij gaan goed met elkaar om! Wij spreken over afspraken i.p.v. regels omdat wij heel bewust een beroep willen doen op de verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf. Deze afspraken zijn verwerkt in drie pictogrammen die duidelijk zichtbaar zijn binnen de school. Accepteren van het kind zoals het is, betekent ook gedragsgrenzen aangeven: ‘op onze school doen we dat zo’. Acceptatie houdt immers geen onvoorwaardelijke goedkeuring in. Hierbij moet worden bedacht dat de behoefte aan structuur niet voor alle kinderen dezelfde is: er wordt gedifferentieerd op basis van observatie. 

 

Veiligheid voelen kinderen als er in de omgang met elkaar en met de leerkracht(en) sprake is van wederzijds respect. Denk daarbij aan: - praten met en niet over het kind; - weerstand van een kind met inlevingsvermogen bespreekbaar maken; waar mogelijk meespelen met het kind. Kinderen worden uitgedaagd tot het leveren van prestaties, zonder directe competitie met andere kinderen. Als verwachte of uitgelokte prestaties achterblijven, zoekt de leerkracht de oorzaak ook bij zichzelf: gaf ik wel de juiste instructie, heb ik niet te hoog gegrepen, heb ik wel goed geobserveerd, heb ik wel goed bij de behoefte van het kind aangesloten? Kinderen werken naar vermogen zelfstandig en worden begeleid in die ontwikkeling naar een steeds grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het pedagogisch klimaat van de school wordt ondersteund door het hanteren van het programma De Vreedzame School in groep 1 t/m 8. Dit programma voor sociaal/emotionele ontwikkeling besteedt op preventieve wijze aandacht aan bewustwording van goed sociaal gedrag en biedt het schoolteam ondersteuning in het afstemmen van de pedagogische ‘huisstijl’ in de begeleiding van kinderen. Daarnaast is er ook aandacht voor de afstemming school/thuis binnen het programma. Middels het werken met mediatoren (leerlingen uit groep 7 en 8) worden de leerlingen in eerste instantie zelf verantwoordelijk gesteld voor het bewaken en waar nodig zelf herstellen van het pedagogisch klimaat op school.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

7


2.5 Het didactisch klimaat   

     

Wij willen ons onderwijsaanbod afstemmen op de mogelijkheden en behoeften van onze leerlingen. De verschillen tussen leerlingen zijn ons uitgangspunt. Wij streven er naar dat elk kind zich de basisvaardigheden op het gebied van lezen, taal, schrijven en rekenen eigen maakt. Wij accepteren dat niet elk kind het eindniveau van groep 8 kan bereiken. Wij streven er naar dergelijke kinderen naar een zo hoog mogelijk niveau te begeleiden waarbij handelingsplannen en prognoselijnen een middel zijn om de leerling goed te blijven volgen en kunnen bijsturen waar nodig. Wij vinden van elkaar leren en met elkaar leren belangrijk. De competentie, autonomie en relaties van onze leerlingen staan centraal. Wij streven er naar dat elk kind succeservaringen opdoet omdat die ervaringen hun directe uitwerking hebben op het zelfvertrouwen van de leerling. Wij willen dat kinderen leren hoe zij op een creatieve wijze uitdrukking kunnen geven aan wat hen bezighoudt en dat zij ook waardering moeten kunnen tonen voor de creatieve uitdrukkingen van anderen. Wij willen dat elk kind zich oriënteert op het gebied mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, gezond en zelfredzaam gedrag, natuuronderwijs, techniek en milieu), kennis verwerft en leert hoe het informatie kan vinden over dit gebied. Wij zetten de computers in binnen ons dagelijks onderwijs, om met het gebruik ervan te komen tot nog effectiever en aantrekkelijker onderwijs voor onze kinderen. Wij hanteren een leerlingvolgsysteem dat zowel de resultaten van de individuele leerling in kaart brengt als de resultaten op groepsniveau en schoolniveau.

2.6 Kwaliteit van binnenuit Uit: ‘Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele ontwikkeling’ (F. Korthagen/A. Vasalos, Institiuut voor Multi-level Learning (IML), Amsterdam)

Op BS de Kemp wordt gewerkt vanuit Kwaliteit van binnenuit. We nemen waar is dat door het werken met Kwaliteit van binnenuit ‘diep leren’ plaatsvindt. School kijkt meer naar leerlingen vanuit de vraag wat hun kwaliteiten zijn dan vanuit de vraag wat hun zwaktes zijn. Een volgende stap is dat we onze leerlingen ook uitdrukkelijk zo naar zichzelf en naar elkaar leren kijken. Daar komt bij dat we de inspiratie en idealen van leerlingen meer centraal stellen in het onderwijs en dat kinderen ervaren wat dit toevoegt, niet alleen qua motivatie bij de leerlingen en henzelf, maar ook qua diepgang van het leerproces. De Kemp kenmerkt zich doordat de voorwaarden voor optimaal leren gecreëerd worden zodat zowel het kind als leerkracht samen de flow ervaren.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

8


Het ui-model staat centraal in een benadering van leren waarin het erom gaat de zes lagen in onderstaand figuur op elkaar afgestemd te krijgen. Die benadering heet multi-level learning. Het ontwikkelen van competenties is daarin belangrijk, maar essentieel is dat die steunen op de diepere lagen van de ui. Door deze visie op leren en professionele groei wordt de competentiegerichte benadering niet alleen verdiept, maar het denken vanuit de zes lagen leidt ook tot een fundamentele blikwisseling als het gaat om de vraag hoe competenties en gedrag zich kunnen ontwikkelen. (Korthagen & Vasalos) Enkele kenmerken: ● er is sprake van een aangename uitdaging, die je graag aangaat ● je voelt je als een vis in het water ● je staat in je kracht ● ‘shining eyes’ ● je bent snel en haast ongemerkt aan het leren

Het ui-model Omgeving

Gedrag Competenties Overtuigingen Identiteit

Het aanboren van kwaliteit van binnenuit leidt tot flow…’

Betrokkenheid

Wat kom je tegen? (Waar heb je mee te maken?) Wat doe je? Wat kun je? Waar geloof je in? Hoe zie je jezelf? (Hoe zie jij je professionele rol?) Waar doe je het allemaal voor? (Op welk groter geheel voel jij je betrokken?)

2.6.1 Evaluatie traject ‘Kwaliteit van binnenuit’ Het team geeft meermaals duidelijk aan het traject als een prima antwoord te zien op de behoefte om op het gebied van communicatie en interactie (met de kinderen, elkaar en ook de ouders) de juiste stappen te zetten. Om “Kwaliteit van binnenuit” te blijven praktiseren is het van belang om regelmatig de theorie te ‘updaten’ en ons handelen hieraan te spiegelen. Dit ‘updaten” zal komend schooljaar (2011-2012) een plek krijgen in onze schoolontwikkeling.

2.7 De vreedzame school In het verlengde van het traject ‘Kwaliteit van Binnenuit’ , gericht op een diepere communicatie met meer authentiek contact tussen leerkracht en leerling onderling door het benoemen van (kern)kwaliteiten en gevoelens, hebben we de nieuwe versie van Vreedzame School in schooljaar 2011-2012 ingevoerd als concreet leerstofprogramma met essentiële thema’s voor een goede onderlinge relatie. De Vreedzame School streeft er naar dat de school een gemeenschap is waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel. Waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar de werkelijkheid is dat, dat lang niet overal meer zo vanzelfsprekend is. Kinderen en volwassen moeten soms (weer) leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan, en rekening met elkaar te houden. Binnen De Vreedzame School is conflictoplossing het uitgangspunt. Met dit programma leren leerlingen, personeel en ouders vaardigheden om op een andere manier conflicten op te lossen dan met (fysiek of verbaal) geweld. Behalve training in conflictoplossingvaardigheden leren alle betrokkenen in de school op een positieve manier met elkaar om te gaan, door een hoge standaard neer te zetten wat betreft gedrag ten opzichte van elkaar. Concreet leraren- en leerlingengedrag is daar waar nodig vastgelegd in een protocol.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

9


De doelen van het programma zijn:  Verandering van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische gemeenschap, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt;  Vergroting van sociale competentie, en met name van vaardigheden in conflictoplossing bij leerlingen, personeel en ouders;  Vergroting van de verantwoordelijkheid van kinderen in het klimaat in school en klas;  Minder conflicten en minder ordeverstoringen, een beter leer- en werkklimaat in de klas;  Verbetering van het groepsklimaat, betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen. De thema’s die jaarlijks, met opklimmende moeilijkheidsgraad, van groep 1 t/m 8 aan bod komen. Blok 1: Onze klas Blok 4: Gevoelens Blok 2: Conflicten zelf oplossen Blok 5: Mediatie Blok 3: Communicatie Blok 6: Anders en toch samen Middels dit afgelegde traject streven we er op onze basisschool naar conflicten voortaan op een andere manier dan met fysiek of verbaal geweld op te lossen. Voor en door onze leerlingen!

3. De organisatie van de school 3.1 Schoolorganisatie Afhankelijk van hun leeftijd worden de leerlingen verdeeld over de verschillende jaargroepen. De groepen 1 t/m 4 vormen de onderbouw, de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw. Binnen de groepen worden regelmatig werkgroepen gevormd met als doel om van elkaar te leren, elkaar te helpen en samen nieuwe dingen te ontdekken. Het is hierbij tevens belangrijk dat de kinderen elkaar vertellen hóe ze een taak hebben aangepakt of een probleem hebben opgelost en dat ze zowel leren samenwerken in de grote groep als in kleine groepjes. De groepjes worden afwisselend ingedeeld vanuit verschillende didactische en/of pedagogische uitgangspunten. U moet dan denken aan leeftijd, ontwikkelingsniveau, sociaal gedrag, motivatie en belangstellingssfeer. 3.2 Groepsindeling Onze school heeft, gezien het leerlingenaantal combinatiegroepen. Voor het schooljaar 2011-2012 zijn de leerlingen als volgt over de groepen verdeeld: Groep 1/2: start met 24 kleuters, uitgroeiend tot 31 (einde schooljaar). Groep 3/4: 25 leerlingen (11 + 8) Groep 5/7: 26 leerlingen (14+ 11) Groep 6/8: 24 leerlingen (12 + 12) 3.3 Het schoolteam en het onderwijsondersteunend personeel  De directeur heeft geen lesgevende taken, maar is grotendeels verantwoordelijk voor de schoolorganisatie en personeelsbeleid. De directie maakt beleid op onderwijskundige-, personele-, financiële-, materiële- en relationele zaken. De directie doet dit samen met de teamleider die 1 dag per week de taak van intern begeleider vervult.  De intern begeleider organiseert en bewaakt de extra zorg die sommige kinderen met specifieke behoeften nodig hebben en onderhoudt de contacten met de desbetreffende externe instanties. Via handelingsplannen (individueel- en groepshandelingsplannen) wordt deze extra zorg in de groep uitgevoerd door de groepsleerkracht. Op de Kemp werken 7 groepsleerkrachten.  Vanuit de gemeente Peel en Maas is in samenwerking met de Stichting Kreato - een project vormgegeven op muzikaal gebied, het A.M.V.-project (Algemene Muzikale Vorming). Dat betekent dat in de groep 5 een gediplomeerde muziekleerkracht, Lieke Smeets, wekelijks een muziekles komt verzorgen.  Onze school wordt met regelmaat bezocht door een logopediste, Lilian Kempen Schouwenberg. Zij screent de leerlingen.  Het interieur van de school wordt schoongemaakt door Sybille Selen – Gommans, die deze taak met veel toewijding, ervaring en naar volle tevredenheid van schoolteam en ouders uitvoert.  Met ingang van het schooljaar ’04 – ’05 is het ‘Kriebelteam’ gestart. Een groep ouders controleert de kinderen na de vakanties op hoofdluis. Deze groep is geïnstrueerd door de GGD. Er

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

10


worden afspraken gemaakt over de privacy. De ouders van het kriebelteam tekenen daartoe een contract. Aan het beleid m.b.t. de hoofdluiscontrole is destijds door de MR instemming gegeven. De gegevens van de controle worden gemeld bij de ouders, directie en team.

3.4 De activiteiten voor de kinderen De Kleutergroep In groep 1-2 wordt het onderwijs thematisch aangeboden. Hierbij krijgen taal-, bewegings- en expressieactiviteiten veel aandacht. Er wordt met ontwikkelingsmaterialen gewerkt. Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Hiervoor zijn materialen aanwezig. Er wordt met de kleuters veel gepraat over allerlei onderwerpen uit hun leef- en ervaringsmilieu. Door deze gesprekken wordt hun woordenschat uitgebreid en leren ze zich uiten. Dit is belangrijk als voorbereiding op het latere leesen taalonderwijs. Een gezonde mix van de uitgangspunten van basisontwikkeling en ervaringsgericht onderwijs wordt in groep 1-2 gehanteerd. Als kleuters daaraan toe zijn, kunnen ze met reken-, lees- en schrijfmateriaal de eerste stappen zetten op het gebied van het voorbereidend leren rekenen, lezen en schrijven In de groepen 3 t/m 8 wordt met cursustijd en thematijd gewerkt Cursustijd: Overwegend in de ochtend uren worden de vakken Nederlandse taal, lezen, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap, gym, muziek (groep 5) en verkeer cursorisch en methodisch aangeboden. Om aan te sluiten bij het juiste niveau van elk kind starten de groepen 3 t/m 8 elke ochtend eerst met rekenen gevolgd door taal. Zo kunnen wij elk kind de mogelijkheid bieden op eigen niveau te werken. Dit kan dus ook in een andere groep zijn. Voor deze groepen hebben wij ook weektaken ontwikkeld om o.a. specifiek te oefenen op behoeften, zelfstandigheid te bevorderen, meer betrokkenheid, motivatie bij de taak en zelfsturing te bevorderen, de leerkracht tijd en ruimte te kunnen laten creëren om aandacht te besteden aan kinderen die extra onderwijsbehoeften hebben, etc.  Expressieactiviteiten en bewegingsonderwijs Goed bewegingsonderwijs bevordert de fitheid, concentratie en motivatie van onze leerlingen. Vandaar dat alle groepen les krijgen in bewegingsonderwijs. Deze lessen zijn voornamelijk gebaseerd op lichaamsoefening en spel. Regelmatig komen ook dans, ritmiek en expressie aan bod.  Verkeerseducatie In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met de methode “Klaar..over”. De methode bevat werkboekjes voor de leerlingen en kopieerbladen, die mee naar huis gegeven kunnen worden, zodat ouder en kind ook nog samen bezig kunnen zijn met verkeerseducatie. In de groepen 5 en 6 wordt gewerkt met werkboekjes van Veilig Verkeer Nederland. De werkboekjes “Op voeten en fietsen” bevatten werkbladen die van tijd tot tijd naar huis meegegeven worden. Groep 7 neemt deel aan het jaarlijkse verkeersexamen. Basisschool de Kemp doet mee aan zowel het theoretisch- als het praktisch examen. De kinderen werken daarnaast in de “Jeugd Verkeerskrant” van Veilig Verkeer Nederland. Natuurlijk geven de leerkrachten ook aandacht aan verkeersveiligheid bij routes die onder schooltijd worden afgelegd. In schooljaar 2010-2011 hebben we het ‘Verkeersveiligheidslabel’ behaald. Hier zijn we uiteraard trots op. Het is zaak dat we op de ingeslagen weg doorgaan. In schooljaar 2011-2012 zullen de eerste weken van het nieuw schooljaar in het teken staan van “De scholen zijn weer begonnen”. Zowel ‘Streetwise’ als ‘Jungleverkeer’ worden dan ingezet. Thematijd: Overwegend in de middaguren vindt thematijd plaats. Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur), techniek, cultuur, burgerschap, tekenen en handvaardigheid en muzikale vorming wordt thematisch aangeboden. Het thema van wereldoriëntatie komt vanuit een methode en staat enkele weken centraal waarbij de bovengenoemde vakken binnen het thema geïntegreerd worden. De kerndoelen van de diverse vakgebieden worden verbonden door werkvormen en aanbod binnen thematijd. Door deze manier van werken kunnen we het onderwijs voor kinderen betekenisvoller en

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

11


rijker maken, waardoor dieper leren en meer vanuit interesse en kwaliteiten van kinderen kan plaatsvinden. We halen de wereld in de klas en trekken met de klas naar de wereld.  Bij beeldende en muzikale vorming maken de kinderen kennis met technieken en mogelijkheden om zich creatief uit te drukken. De lessen uit de methode “Moet je doen” vormen naast de wereldoriëntatie methode een bron waaruit geput kan worden om te voldoen aan de kerndoelen en de integraliteit van vakgebieden tijdens thematijd te waarborgen.  Cultuureducatie is in onze visie een kennismaking met allerlei vormen van kunst en cultuur, van dichtbij (uit de eigen omgeving) tot veraf (een bezoek aan een theater of museum). We zien cultuureducatie niet als extraatje voor de leerlingen, maar ook als overdracht van normen en waarden, dat leerlingen gaan ervaren dat wat je leert, je wat doet en je raakt. Om dit te ontdekken is kennismaking met kunst en cultuur noodzakelijk. Niet al onze leerlingen groeien op met kunst en cultuur of komen er thuis mee in aanraking, daarom zien we hierin een taak voor de school, waarbij we ook duidelijk wijzen op de verantwoordelijkheid die ook bij de ouders ligt om cultuureducatie een plek te geven binnen de opvoeding van hun kind(eren). De Kemp ziet cultuureducatie als meer dan alleen de kunsten. Wij willen kinderen vanuit de praktijk actief en receptief in aanraking brengen met allerlei aspecten die o.i. tot cultuureducatie behoren: dans, drama, muziek, literatuur, film, theater, beeldende kunst, musea, cultureel erfgoed, etc. Daarbij vinden wij het belangrijk om een eigen cultuurbeleid te voeren, passend bij de school, de leerlingen, het team en de omgeving van de school. Uitgangspunten: Cultuureducatie is geen apart leergebied binnen ons onderwijs, maar is opgenomen in het onderwijsconcept van de school. Dit doen we door culturele activiteiten in te bedden in het thematisch onderwijs en waar mogelijk aan te sluiten bij de lessen vanuit de methode. Door activiteiten af te stemmen op onze vraag en door ze te integreren in de dagelijkse praktijk. Van consument naar interactie over het aanbod. Uitgangspunt bij de uitvoering van ons cultuurbeleid is een activiteitengerichte aanpak waarbij activiteiten aan moeten sluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van onze leerlingen. We willen daarom bij het opstellen van de activiteitenplannen ervaringen van leerlingen actief betrekken in de vorm van voor- en nabesprekingen. Het eventueel bijstellen van de plannen aan de hand van de uitkomsten kan dan noodzakelijk zijn. Het cultuur aanbod wordt jaarlijks opgesteld aan de hand van de te behalen kerndoelen. Hierbij wordt de verbinding binnen het thematisch onderwijs en methodisch onderwijs gelegd. Elk leerling zal tijdens zijn/haar schoolloopbaan op onze school kennis maken met alle aspecten van cultuureducatie. Voor hulp of advies m.b.t. deze keuzes/aspecten wordt contact opgenomen met een vertegenwoordiger van stichting CultuurPAD. Relatie met CultuurPAD Bij de implementatie van de visie en het samenstellen van het activiteitenplan is er ondersteuning vanuit CultuurPAD, een bundeling van culturele krachten binnen de stichtingen Prisma, AkkoordPO! en Dynamiek. Op stichtingsniveau worden alle activiteitenplannen gecoördineerd en in een passende vorm gegoten. CultuurPAD treedt op als intermediair tussen vraag en aanbod en als een soort filter/doorgeefluik voor de school. Binnen CultuurPAD vindt afstemming van activiteiten, gezamenlijke inkoop, verkennen van het culturele veld, maken van een culturele kaart, verzamelen van informatie, signaleren van hiaten tussen vraag en aanbod plaats en kunnen tussentijdse vragen op het gebied van kunst en cultuur van informatie of antwoord voorzien worden. Meer informatie over CultuurPAD is te vinden op de website: www.cultuurpad.nl Zowel tijdens cursustijd als thematijd heeft de pc een plek binnen ons onderwijs. De digitale wereld is volledig ingeburgerd binnen ons onderwijs.  Onderwijs in sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap vinden wij van essentieel belang om kinderen voor te beiden op de samenleving dat deze vak- leergebieden zowel in cursustijd als thematijd aangeboden worden. Met ingang van schooljaar 2006 – 2007 werken wij op De Kemp in groep 1 t/m 8 met het programma ‘De Vreedzame School’, een programma met preventieve aandacht voor goed sociaal gedrag. Wij willen hiermee onze leerlingen opvoeden tot een leven in een gemeenschap en ze voorbereiden op een actieve rol in de samenleving. Een school waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel, waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

12


De kerngedachten van De Vreedzame School zijn dan ook: - leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan, - leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten, - de groep en de school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Naast de methode De Vreedzame School vindt er tijdens thematijd een bewust aanbod aangaande burgerschap plaats door de wereld in de klas te halen en trekken we met de klas naar de wereld. De Egchelse gemeenschap is hierbij nauw verbonden. Echter we zijn ons ervan bewust dat de wereld verder reikt, vandaar dat we hierop inspelen door aanbod te creĂŤren dat juist voor onze populatie minder voor de handliggend is. Kinderen laten ontdekken en vol verwondering laten ervaren en leren openstaan voor de diversiteit van de wereld is hierbij ons doel zodat het kind vanuit zijn eigen kwaliteiten en voeling zelfstandig de wereld kan toetreden. Leerlijnen in vogelvlucht Groep 1-2: krijgen taal-,bewegings- en expressieactivitetiten veel aandacht, Er wordt met ontwikkelingsmaterialen gewerkt. Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Hiervoor zijn materialen aanwezig. Er wordt met de kleuters veel gepraat over allerlei onderwerpen uit hun leef-en ervaringsmilieu. Door deze gesprekken wordt hun woordenschat uitgebreid en leren ze zich uiten. Dat is belangrijk als voorbereiding op het latere lees-en taalonderwijs. Een gezonde mix van de uitgangspunten van basisontwikkeling en ervaringsgericht onderwijs wordt in groep 1-2 gehanteerd. Als kleuters daar aan toe zijn, kunnen ze met reken-,lees-en schrijfmateriaal de eerste stappen zetten op et gebied van het voorbereidend leren rekenen, lezen en schrijven. Groep 3: basisvaardigheden met betrekking tot lees-, schrijf-, taal- en rekenonderwijs In groep 3 wordt het aanvankelijk lezen, schrijven, taal en rekenen methodisch aangeleerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het zich goed leren uiten, het leren onder woorden brengen van hun eigen mening, het leren luisteren naar anderen en het leren formuleren van antwoorden. Bij het leesonderwijs proberen we de kinderen naar behoefte te begeleiden zodat ieder kind een optimale leesvaardigheid kan realiseren. Bij het rekenen gaat het voornamelijk op het ordenen van getallen, eenvoudig optellen en aftrekken, vergelijkingen van hoeveelheden. Bij het rekenen wordt naast het leren cijferen een beroep gedaan op het rekeninzicht. Daarnaast leren we de kinderen vanaf groep 3, via een methode, een duidelijk leesbaar handschrift te ontwikkelen. Groep 4 t/m 8: vanaf groep 4 wordt de rekenvaardigheid opgevoerd in het berekenen van grotere getallen. Niet alleen leren de kinderen de tafels van vermenigvuldiging, op- en aftreksommen, delingen, breuken, procenten, het lezen, kunnen interpreteren en het maken van tabellen en grafieken. Vanaf groep 4 is wordt er in toenemende mate aandacht geschonken aan het begrijpend- en/of studerend lezen. Vanaf schooljaar 2010-2011 gebruiken we de nieuwe methode “Lezen in Beeldâ€?. Op het gebied van taalonderwijs trachten we kinderen datgene mee te geven wat voor onze moderne maatschappij noodzakelijk is. Regelmatig worden er leestoetsen afgenomen om te kijken of het technisch lezen bij het kind zich normaal ontwikkelt. Naast de verdere ontwikkeling van een duidelijk en leesbaar handschrift, worden ook de spellingsregels van de Nederlandse taal aangeleerd. Bovendien moeten de kinderen zelfstandig een verhaal of samenvatting kunnen schrijven. Ze leren hoofd- en bijzaken uit een leestekst te onderscheiden. In de bovenbouw wordt gesteld dat ieder kind het eindniveau technisch lezen behaalt (AVI-Plus). 3.5 Team: weekrooster leer/vormgevingsgebieden Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van de beschikbare tijd over de leer- en vormingsgebieden per week. De tijd is weergegeven in uren en minuten.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

13


bewegingsonderwijs taal/lezen / schrijven rekenen / wiskunde Engels oriëntatie op de wereld * verkeer * expressie-activiteiten, incl. werken in groepen en brede ontwikkelingsbevorderende activiteiten Godsdienst / Vreedzame school Pauze Totaal

Groep ½

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

4.45 4.00 2.00

1.30 11.15 4.30

1.30 8.45 5.30

1.30 10.00 4.45

1.30 10.00 4.45

0.00 0.00 8.00 werken met ontw. Mat.

1.15 0.45 4.30

1.30 0.45 5.30

4.00 0.30 3.15

4.15 0.30 3.00

1.30 7.15 5.00 1.00 4.45 0.30 3.30

1.30 7.30 5.00 1.00 4.45 0.30 3.15

0.30

0.45

1.00

1.00

0.30

0.30

1.00

1.00 20.15

1.15 25.45

1.15 25.45

1.15 25.45

1.15 25.45

1.15 25.45

1.15 25.45

* = groep 1-2 tijdens expressie-activiteiten, incl. werken in groepen en brede ontwiikkelingsbevorderende activiteiten vindt oriëntatie op de wereld plaats. Op jaarbasis dienen de groepen 1-2 minimaal 760 uren onderwijs en de groepen 3 t/m 8 minimaal 1000 uren onderwijs te ontvangen. Een lesdag bedraagt ten hoogste 5,5 uren. Op basisschool de Kemp ontvangen de groepen 1-2: 791 uur en de groepen 3 t/m 8 1003 ¾ uur onderwijs op jaarbasis. Lesuitval komt niet voor. Bij ziekte of nascholing van een leerkracht wordt voor vervanging/opvang gezorgd. In geval geen vervanging mogelijk is, hanteert de school een vervangingsprotocol (zie par. 5.5). 3.6 Ons schoolgebouw Het gebouw kent naast de 5 groepslokalen, het speellokaal en peuterspeelzaal Pinkeltje, ook de hal. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze hal. Niet alleen doordat er een extra netwerk voor de computers is aangelegd, maar ook omdat kinderen ruimte krijgen om op een andere plek in de school te werken. Soms individueel, soms in groepjes. Ook de personeelsruimte, de IB-ruimte en de directieruimte worden hiervoor ingezet. Het onderwijs speelt zich niet meer af achter dichte deuren van de groepslokalen, maar in het gehele schoolgebouw. Het is een levendig geheel.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

14


4. De zorg voor de kinderen 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in onze school De ouders van die kinderen die in de loop van het volgende schooljaar 4 jaar worden, ontvangen van de gemeente Peel & Maas persoonlijk bericht om hun kind op één van de basisscholen in de gemeente aan te melden. Op de datum van inschrijving komen de ouders hun kind op school en worden op school ontvangen door een deel van het team. De thuis ingevulde formulieren worden besproken en eventueel nog aangevuld. De kinderen kunnen ondertussen de kleuterlokalen verkennen. In de week voordat het kind 4 jaar wordt, mag het twee ochtenden op school kennis komen maken. De ouders worden hiervoor tijdig benaderd door de groepsleerkracht(en). Eén ochtend daarvan is in het bijzijn van één van de ouders. Het kind stroomt in op de dag na de verjaardag. In de eerste week na de instroomdag wordt in overleg met ouders bekeken of het kind al de gehele dag dan wel een halve dag naar school komt (de meeste kinderen starten meteen met hele dagen, dit wordt met de ouders besproken). Deze regeling van twee kijkochtenden en van tussentijdse 4 jarige instroom loopt tot de laatste 6 schoolweken. Dit in verband met de tegen die tijd grotere groep (die dan overigens ook anders van samenstelling is dan ná de zomervakantie) en de drukke werkzaamheden op het einde van het schooljaar. Deze kinderen stromen in na de zomervakantie. Om hen toch alvast kennis te laten maken met de nieuwe (kleinere) groep en met de situatie ná de zomervakantie, kunnen zij terecht op de ‘doorschuif-morgen’ in de laatste schoolweek, wanneer alle kinderen van De Kemp een kijkje gaan nemen in de nieuwe groep en daar kennismaken met hun nieuwe meester/juf. Met de ouders zal een afspraak worden gemaakt dat zij na de vakantie een morgen mogen meedraaien. Voor deze ‘doorschuifmorgen’ worden óók de kinderen uitgenodigd die ín de zomervakantie jarig zijn, dan wel die in de eerste 4 weken ná de zomervakantie 4 jaar worden. Ook zij stromen op de eerste dag na de zomervakantie in. Vanaf de 5e week na de zomervakantie wordt weer de gewone instroomprocedure gehanteerd. Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen van andere scholen op onze school worden aangemeld. Er volgt dan een kennismakingsgesprek met de directie/teamleider. De ouders en het kind krijgen de gelegenheid de school te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht. Indien wenselijk mag het kind een paar dagen meedraaien in de nieuwe groep voordat het definitief geplaatst wordt in de groep. Wanneer een kind tussentijds of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs onze school verlaat, krijgt de ontvangende school een onderwijskundig rapport toegestuurd. Ouders ontvangen hiervan een afschrift. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school Naast het dagelijks werk van de kinderen dat door de groepsleerkracht regelmatig bekeken en beoordeeld wordt, zijn er ook andere middelen die worden gebruikt om de vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen te volgen, namelijk: De digitale volgkaart; Observaties Methode afhankelijke toetsen òf proefwerken; De beoordelingenlijst: de verzameling beoordelingen per leerling; Methode onafhankelijke toetsen, waarvoor wij momenteel de volgende toetsen gebruiken: CITO – Taal voor kleuters groep 2 CITO – Rekenen voor kleuters groep 2 Herfst-, winter-, lente- en eindsignalering voor groep 3 CITO - Drie-minuten-toets lezen (DMT) voor groep 3 t/m 8 AVI-toets technisch lezen voor groep 3 t/m 8 CITO - Spellingtoets voor groep 3 t/m 7 CITO - Rekenen / wiskunde toets voor groep 3 t/m 7 CITO - Toets begrijpend lezen voor groep 3 t/m 7 CITO - Entree toets groep 7 (pré-advies) CITO - Eindtoets voor groep 8

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

15


De resultaten worden na iedere toetsperiode door de intern begeleider en de groepsleerkracht bekeken en geanalyseerd waar nodig. Indien dit wenselijk is, volgt overleg. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan kinderen met extra onderwijsbehoeften. 3 Keer per jaar vinden er leerlingenbesprekingen plaats waarbij mogelijk leerlingen vanuit didactische of sociaal-emotionele gegevens worden besproken tussen leerkracht en intern begeleider. De gegevens van deze leerlingenbesprekingen worden op de rapportavonden aan de ouders meegedeeld. Indien nodig vindt er reeds eerder contact met de ouders plaats. Van iedere leerling worden de gegevens bijgehouden in het dossier. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerlingenbespreking, gesprekken met ouders of kind, consultaties, observaties, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende schooljaren. Alle genoemde volginstrumenten vinden hun plek in het digitale volgsysteem dat zowel per individuele leerling als per groep bijgehouden en gevolgd wordt.

4.2.1 Klassen-, groeps- en zorgklapper Iedere groep heeft een groepsklapper en een zorgklapper. Deze klappers kunnen de volgende onderdelen bevatten indien zij niet digitaal aanwezig zijn:  Algemene leerlingengegevens  Gespreksverslagen met ouders of externe instanties;  Actuele handelingsplannen/logboeken;  De resultaten van de methode onafhankelijke toetsen;  Verslagen van de leerlingenbesprekingen;  Observaties;  Onderzoeken;  Groepsoverzichten van niveau 0 t/m 5 leerlingen;  Medische informatie. De klapper wordt door de leerkracht up-to-date gehouden en gaat na het schooljaar mee naar de volgende groep. Zo heeft de volgende leerkracht meteen de beginsituatie voor het nieuwe schooljaar. 4.2.2 Leerlingendossier Voor alle kinderen wordt een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat:  Aanmeldingsformulier  Kennisgeving van inschrijving  Overdrachtsformulier peuters  Overzicht kleuterperiode;  Schoolloopbaanoverzicht.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

16


Deze dossiers worden in een aparte dossierkast opgeborgen, zodat de privacy gewaarborgd wordt. Naast een papieren dossier wordt de ontwikkeling, voortgang en voortgangsafspraken vastgelegd in een digitaal dossier. De leerlingen met extra onderwijsbehoeften op onze school hebben een meer uitgebreid dossier. Dit dossier kan bevatten:  Actuele handelingsplannen;  Gespreksverslagen, intern en extern;  Onderzoeken;  Verslagen van leerlingenbesprekingen;  Observaties;  Handelingsgerichte inventarisatie (HGPD) en voorlopige probleemverklaring;  Onderwijskundig rapport;  Analyse van toetsen/onderzoeken. 4.2.3 Corrigeren van schriftelijk werk Als team hebben we de meerwaarde van het corrigeren van werk van de leerlingen onder de loep genomen en zijn tot de conclusie gekomen dat het niet de voorkeur verdient ALLES te corrigeren. Als de leerkracht corrigeert, blijven leerlingen weinig kritisch op hun eigen werk en leren niet de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te dragen. Immers, de juf of meester kijkt wel na! We trachten leerlingen zoveel mogelijk zelf hun werk te laten corrigeren. Wij hebben afspraken gemaakt t.a.v. het correctiewerk: meer feedback in de groep en alleen dát werk corrigeren dat ons een beeld geeft van de resultaten van de leerling. Alle toetsen worden nagekeken, maar niet meer al het dagelijkse werk van de leerlingen. Middels alle observaties en toetsen rapporteren wij zo zorgvuldig mogelijk naar de ouders. 4.2.4 Rapportage Voor de kleuters wordt een observatierapportage opgesteld en met ouders besproken. Deze observatierapportage wordt op het einde van het jaar mee naar huis gegeven. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie maal per jaar een rapport mee naar huis. Voor de eerste ouderavond worden alle ouders uitgenodigd om met de groepsleerkracht de ontwikkelingen te bespreken in een 10 minutengesprek. Voor de tweede periode worden de ouders van de groepen 1 t/m 7 uitgenodigd die op verzoek van de leerkracht dan wel op hun eigen wens een gesprek willen. Voor groep 8 geldt dat er in de tweede periode een gesprek plaatsvindt m.b.t. het advies voor het Voortgezet Onderwijs en het tweede rapport. Voor de derde periode worden alle ouders van de kinderen uit groep 1/2 en de ouders van de kinderen uit groep 7, n.a.v. de Cito entreetoets groep 7, uitgenodigd. Alle andere ouders worden op verzoek van de leerkracht dan wel op hun eigen wens ingepland voor een gesprek. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 8 tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze van harte welkom. 4.3 Aansluiten bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften In de afgelopen jaren is er op onze school steeds meer aandacht besteed aan kinderen voor wie het reguliere onderwijsaanbod te moeilijk of te makkelijk blijkt te zijn. Door observaties, toetsen, gesprekken en onderzoeken proberen we de oorzaken hieromtrent vast te stellen. We streven ernaar om dát kind met die behoefte zoveel mogelijk díe hulp te geven die het nodig heeft voor zijn/haar verdere ontplooiing. De groepsleerkracht en de intern begeleider bespreken het probleem van de betreffende leerling. De leerkracht maakt een handelingsplan, indien wenselijk in overleg met de intern begeleider. De groepsleerkracht voert dit plan uit en de resultaten worden geëvalueerd. Na verloop van tijd wordt het kind – indien nodig - nogmaals getest en wordt er gekeken of het kind een stapje verder is gekomen. Dan wordt bepaald of extra hulp nog wenselijk is. De extra zorg vindt plaats binnen de eigen groep en wordt gevolgd door de intern begeleider. Levert deze handelwijze niet voldoende effect op, dan kan o.a. Giralis (onderwijsadviesbureau) ingeschakeld worden voor consultaties of om een verdiept onderzoek te doen bij de leerling. Om aan te sluiten bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften maken wij gebruik van de vaardigheden geleerd binnen het pedagogisch/didactische traject Kwaliteit van Binnenuit, dat vanaf het schooljaar 2005/2006 de ‘ruggengraat’ van onze schoolontwikkeling vormt. Ook kunnen

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

17


problemen hieromtrent op een collegiale manier besproken worden tijdens de intervisiegesprekken binnen het team, die net als vorig schooljaar binnen de overlegstructuur ingepland worden. 4.3.1 Aanwezige voorzieningen voor extra onderwijsbehoeften 

    

Hulpvoorziening binnen de groep met hulp van de intern begeleider. De groepsleerkracht geeft het kind met specifieke behoeften: extra instructie en/of tijd, extra beurten, aangepaste opdrachten, aangepaste hoeveelheid, aangepast huiswerk, eventueel een eigen leerlijn of verlegde leerlijn vastgesteld middels prognoselijnen, uitvoering van het handelingsplan binnen de groep. Het beleidstuk Prognoselijnen kunt u nalezen op de site van onder onderwijskundig → didactisch Als we een leerling vanuit het speciaal onderwijs op onze school krijgen, vragen we ondersteuning van een ambulante begeleider vanuit die school. Onze school vraagt ook externe advisering bijvoorbeeld van de leerlingenbegeleider van Giralis (onderwijsadviesbureau) in de vorm een consultatie. Indien de hulp van de school niet toereikend is, vragen we de ouders om medewerking voor nader didactisch en/of intelligentie onderzoek. Ook kan een persoonlijkheidsonderzoek plaatsvinden. Binnen de stichting is vanaf schooljaar 2008-2009 de Plusbus gestart. De Plusbus biedt meerbegaafde kinderen de mogelijkheid om één dagdeel in de week gelijk gestemde te treffen en middels specifieke educatieve werkvormen zich verder te ontplooien. Binnen onze eigen school is vanaf schooljaar 2009-2010 de Kempbus gestart. De Kempbus biedt meerbegaafde kinderen de mogelijkheid om één uur per week gelijk gestemde te treffen en zich verder te ontplooien. Het beleidstuk meer-/hoogbegaafdheid op de Kemp inclusief de Kempbus kunt u nalezen op de site van onze van onder onderwijskundig → didactisch

4.3.2 De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Voor leerlingen met specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften wordt een handelingsplan opgezet. De meeste aandacht van onze leerlingenzorg zal met name gericht zijn op het onderbouwen middenbouwkind. Dit om preventief te kunnen werken. Bij blijvende specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoefte trachten we de kinderen uit de bovenbouw te begeleiden, maar tevens te leren hoe om te gaan met hun specifieke ondersteuningsbehoeften en hen te begeleiden in zelfacceptatie van hun kunnen en zijn. Er wordt tijdens groepsactiviteiten zoveel mogelijk op het eigen niveau van het kind gewerkt. Onze orthotheek (een verzameling toets-, leer- en hulpmiddelen voor aangepaste leerstof) is afgelopen jaar verder geordend, up-to-date gemaakt en zal steeds worden geactualiseerd 4.3.3 Interne begeleiding op Basisschool de Kemp Onderwijsbehoeften van onze leerlingen Wij willen graag aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit betekent dat kinderen die iets extra’s nodig hebben, dit ook zoveel mogelijk krijgen. In de praktijk betekent dit dat een leerling die bijvoorbeeld moeite heeft om het niveau van de groep te volgen, mag vertragen in de leerstof. Hij krijgt dan een aangepaste leerstof en/of hoeveelheid. We gaan daarbij uit van wat het kind kán, van zijn mogelijkheden, en niet van wat het kind niet kan. Een leerling die extra instructie nodig heeft, kan door middel van een extra instructiemoment individuele uitleg krijgen en vervolgens het niveau binnen de groep volgen. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, zullen geprikkeld worden door extra verdiepende en/of verrijkende opdrachten. De rol van de leerkracht De leerkracht observeert de ontwikkeling van een leerling op sociaal-emotioneel en/of didactisch gebied. Op het moment dat een leerkracht signaleert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, probeert hij/zij eerst zelf tot inzichten te komen alvorens hij/zij met een gerichte vraag bij de intern begeleider komt. De leerkracht, als professional, verwerkt de extra hulp in een handelingsplan en biedt deze hulp aan binnen de groep. De organisatie is zodanig vormgegeven dat er tijdens zelfstandig werk/weektaak in de groep, momenten vrijkomen om die hulp te bieden.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

18


Mocht de extra hulp onvoldoende bieden, brengt de leerkracht de zorgen omtrent de leerling in tijdens de leerlingbespreking om vervolgstappen te kunnen zetten. De rol van de intern begeleider De intern begeleider:  organiseert en bewaakt de leerlingenzorg,  voert leerlingenconsultaties met de leerkrachten,  helpt bij het opstellen en uitvoeren van de handelingsplannen en HGPD’s waar nodig,  voert – op aanvraag - oudergesprekken samen met de leerkracht,  voert gesprekken met leerlingen,  volgt ontwikkelingen van leerlingen, groepen en school met leerkrachten mee, zowel didactisch als sociaal-emotioneel  neemt toetsen af en maakt hiervan een analyse,  bewaakt en houdt de orthotheek up-to-date,  onderhoud contacten met externe instanties,  Op aanvraag van een leerkracht coacht de intern begeleider de leerkracht in de groep. Dit betekent dat de leerkracht werkt aan een persoonlijk ontwikkelingsplan. Op aanvraag wordt er een coachingsmoment gepland. Na ieder moment worden doelen bijgesteld en eventueel nieuwe doelen toegevoegd. Externe hulp Wanneer de realistisch gestelde doelen binnen het handelingsplan niet gehaald worden, zal de intern begeleider waar nodig een diagnostische toets afnemen, observeren en gesprekken voeren en op die manier te weten komen waar de ontwikkeling precies stagneert en wat er nodig is om deze stagnatie op te heffen. Wanneer dit niet lukt, wordt een externe instantie (eventueel Giralis, onderwijsadviesbureau) ingeschakeld en zal middels consultatie en indien nodig een daarvoor bestemd verdiept onderzoek duidelijk worden waar de specifieke hulp bij deze leerling moet komen te liggen. Voordat een externe instantie wordt ingeschakeld, worden de ouders eerst uitgenodigd voor een gesprek. De ouders wordt om toestemming gevraagd voor het afnemen van nader onderzoek. De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs Tijdens de gehele schoolperiode wordt veel aandacht besteed aan de opvoeding tot een goede taak-/ werkhouding bij de leerling. Deze houding en de belangstellingssfeer van de leerling bepaalt mede de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Uiteraard spelen de schoolresultaten hierin een zeer belangrijke rol. Ook het huiswerk en agendagebruik krijgen speciale aandacht. De leerling wordt gewezen op het inplannen van huiswerk en het correct en netjes verwerken van de opdrachten. Er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de keuze van een bepaald type voortgezet onderwijs. Verder wordt er gesproken over de sfeer op de brugklas, de doorstromingsmogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs en de latere beroepskeuze. Ook de ouders van onze schoolverlaters worden hier vroegtijdig over geïnformeerd. Zij ontvangen brochures over de schoolkeuzemogelijkheden, informatie over de open dagen binnen het voortgezet onderwijs in de regio en procedures die gevolgd moeten worden bij de aanmelding. Er wordt een aparte informatieavond georganiseerd over de schoolkeuze en de te volgen procedures. De toekomstige brugklassers brengen middels een excursie ook een bezoek aan het voortgezet onderwijs in Panningen. De CITO Eindtoets geeft een schoolkeuzeadvies aan school en ouders. De leerkracht van groep 8 maakt een onderwijskundig rapport op voor de coördinator van de brugklas. Er vinden gesprekken plaats met zowel de ouders als het kind om samen de definitieve schoolkeuze vast te stellen. Indien men van mening verschilt, hebben de ouders het recht zich aan te melden bij de brugklas van hun keuze. De school voor Voortgezet Onderwijs beslist vervolgens over de aanname. Na de aanmelding is er contact tussen de basisschool en de brugklascoördinator en worden er gegevens uitgewisseld. De nazorg bestaat uit het contact tussen de groepsleraar en de brugklascoördinator gedurende het brugklasjaar. 4.5 Activiteiten onder schooltijd voor kinderen Onderstaande activiteiten worden praktisch ieder jaar georganiseerd:  het Kempfeest voor groep 1 t/m 8;  het schoolkamp voor de schoolverlaters;  het Sint-Nicolaasfeest;

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

19


        

de kerstviering; de carnavalsviering; bezoek bakker communicanten; de paasviering; de verjaardag van de leerkracht; uitreiking van het verkeersdiploma voor groep 7; activiteiten CultuurPAD; diverse excursies n.a.v. het thema en andere educatieve excursies afscheidsavond voor groep 8;

Ouders ontvangen een flyer waarop alle activiteiten gepland zijn die bij de uitgave van deze schoolgids bekend zijn. Mochten er gedurende het jaar nog activiteiten bijkomen dan worden ouders middels een extra ouderbrief of via het informatieblad “ Info-Kwettergezet” tijdig geïnformeerd. Voor sommige activiteiten kunnen afwijkende schooltijden gelden! Ook dit wordt tijdig aan de ouders bekend gemaakt. 4.6 Huiswerk Leren-op-school is niet geïsoleerd van leren thuis. Het heeft een relatie, het versterkt elkaar. In alle groepen is in feite sprake van huiswerk, alleen toegespitst op het niveau van het kind. Denk maar eens aan het mee helpen vormgeven van de steeds wisselende themahoeken. Thuis worden spullen gezocht en meegebracht naar school. Van verzamelen, verhalen vertellen, meebrengen wordt steeds meer naar doelgericht leren toegewerkt. Zo wordt er gezocht naar een combinatie van leerinhouden van zowel thuis als op school. De zelfstandigheid van de kinderen neemt toe, de leerbehoefte verandert, de voorbereiding op het voortgezet onderwijs dient vorm te krijgen. Een aantal voorbeelden:  Het automatiseren van bijvoorbeeld de tafeltjes. Op speelse wijze kan dit in de gezinssfeer regelmatig per dag geoefend worden.  Het lezen extra inoefenen en/of onderhouden door dagelijks thuis kort te lezen. Zo zijn er nog tal van geschikte voorbeelden te noemen. Denk aan het voorbereiden van een spreekbeurt, presentatie of boekbespreking, het maken van een werkstuk of het leren van toetsen. Een ander aspect is het maken van een planning op de korte en de lange termijn én het stellen van prioriteiten. Zo kan er huiswerk gegeven worden dat direct de volgende dag klaar moet zijn. Huiswerk waar je een paar dagen de tijd voor hebt én huiswerk waar je een aantal weken aan mag werken. Omdat niet elk kind dezelfde leerbehoefte heeft, kan er differentiatie toegepast worden in het geven van huiswerk. Naarmate de zelfstandigheid van de kinderen toeneemt, verandert de vorm van correctie.Het huiswerk kan volledig door de leerkracht nagekeken worden, steekproefsgewijs of er vindt zelfcontrole door de leerling plaats. Van de ouders verwachten we dat ze enige controle uitoefenen op dit huiswerk. Wordt het huiswerk daadwerkelijk gemaakt of geleerd? Ziet het er verzorgd uit? Kan het kind plannen? Indien het kind moeite heeft met de opdrachten, mag thuis natuurlijk de helpende hand geboden worden, maar het moet wel het werk van de kinderen blijven. 4.7 Jeugdgezondheidszorg in het basisonderwijs Een gezonde leefstijl begint op jonge leeftijd. Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord richt zich op alle 4 tot 19 jarigen en hun ouders en/of verzorgers. Er is een nauwe samenwerking met de zorg van Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar van de Zorggroep. Samen bewaken, bevorderen en beschermen we de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen, lichamelijk én geestelijk. Dit doen we onder meer door:

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

20


            

gezondheidsonderzoeken opvoedingsondersteuning (o.a. pedagogisch spreekuur) logopedie gezondheidsbevordering via de vraaggestuurde methodiek De Gezonde en Veilige School inspecties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouderopvang en peuterspeelzalen vaccinaties (DTP, BMR, HPV, MenC, HepB) advies, voorlichting en informatie toeleiding naar zorg zorgcoördinatie vertrouwenspersoon tandenpoetsinstructie cursussen zorgadviesteams (ZAT’s)/ Multidisciplinair overleg (MDO)

Kleuters Eerste gezondheidsonderzoek In groep 2 onderzoeken jeugdarts en assistente onder meer gedrag, lengte, gewicht, ogen, gehoor, hart, longen, rug, voeten, houding, en bewegen. Ook wordt besproken of de opvoeding naar wens verloopt. Wij nodigen ouder(s)/verzorger(s) en kind uit voor een onderzoek en vragen ouder(s) en of verzorger(s) een vragenlijst in te vullen. De artsen nemen daarnaast deel aan de ZorgAdviesTeams op de scholen voor basisonderwijs. In ZorgAdviesTeams worden leerlingen besproken die extra zorg, aandacht of begeleiding nodig hebben.

5-jarigen

Logopedie In veel gemeenten krijgen kinderen rond de vijf jaar via school een schriftelijke uitnodiging voor een bezoek aan de logopedist. De logopedist bekijkt het stemgebruik, de spraak en communicatieaspecten. Ouders/verzorgers hoeven niet aanwezig te zijn. Na het onderzoek ontvangen ouders/verzorgers bericht over de resultaten.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

21


9-jarigen Inentingen / vaccinaties In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen ze de herhalingsinentingen tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Deze twee prikken worden tegelijkertijd gegeven, in elke arm één. Het inenten is meestal in het voorjaar. Ouders krijgen ongeveer een week van tevoren bericht en dienen schriftelijk toestemming te geven voor de inentingen. Ook kinderen die nog een vaccinatie tegen HepatitisB of MeningokokkenC moeten inhalen, kunnen bij ons terecht.

groep 8 Tweede gezondheidsonderzoek De kinderen in groep 8 worden door de verpleegkundige onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats op school en ouder(s)/ verzorger(s) hoeven niet aanwezig te zijn. In een gesprek gaat de verpleegkundige na of de jongere lekker in z’n vel zit, thuis, op school en in de vrije tijd. Ook wordt aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid. Natuurlijk krijgt de jongere de mogelijkheid om vragen te stellen. De jongere krijgt bericht over de resultaten mee naar huis.

12-jarige meisjes

Inentingen / vaccinaties Vanaf 2009 krijgen meisjes die 12 worden een uitnodiging voor de 3 prikken tegen baarmoederhalskanker (HPV). Meer informatie is terug te vinden op www.ggdlimburgnoord.nl/rijksvaccinatie programma

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

22


Als een kind vier jaar wordt draagt het consultatiebureau van de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg de gegevens over aan de GGD Limburg-Noord. Soms hebben kinderen extra zorg nodig om bijvoorbeeld de ogen, het gehoor of de ontwikkeling in de gaten te houden. Wij nodigen deze kinderen uit voor een onderzoek. Jeugdarts: Dhr. H. Kuijpers Jeugdarts-assistente: Mevr. W. Thijssen Jeugdverpleegkundige: Mevr. D. Reynders Logopediste: Mevr. L. Kempen U kunt de jeugdgezondheidszorg bereiken: Afdeling JGZ Noord-en Midden-Limburg (secretariaat) Drie Decembersingel 50, Postbus 1150, 5900 BD Venlo, tel: 8504855, fax: 8504888 4.8 SWV Peelkwartier SWV Peelkwartier is een samenwerking tussen de scholen van Stichting Prisma (regio Helden-Kessel) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om in goede onderlinge samenwerking een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in onze regio na te streven. Het SWV stelt zich ten doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen de basisscholen te realiseren, in samenwerking met de school voor speciaal basisonderwijs "de Fontein", zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. De voornaamste taak van SWV Peelkwartier hangt samen met het project ‘Weer Samen Naar School', afgekort als WSNS. WSNS is een landelijk onderwijsproject dat stimuleert dat kinderen waar mogelijk hun schoolloopbaan op de eigen basisschool kunnen voortzetten. Het project werkt er naar toe om scholen op maat te ondersteunen bij het kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Het merendeel van de taken die SWV Peelkwartier uitvoert, richt zich op het verschaffen van de extra ondersteuning en facilitering die nodig is voor dit Weer-Samen-Naar-School-idee. Meer informatie over het samenwerkingsverband is ook te vinden op: www.peelkwartier.nl of www.prisma-spo.nl 4.9 Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Kinderen verschillen. Het ene kind kan meer en andere leerstof aan dan het andere. Leerkracht, school en samenwerkingsverband houden hier rekening mee. Toch kan het voorkomen dat ondanks hulp van de leerkracht en de intern begeleider (IB-er), het kind niet de juiste instructie en ondersteuning ontvangt. Dan komt PCL in beeld. Deze instantie kan een toelaatbaarheidsbeschikking voor het speciaal basisonderwijs (SBO) afgeven. Zonder een dergelijke SBO-beschikking kan een kind niet toegelaten worden tot het speciaal basisonderwijs. PCL SWV Peelkwartier bekijkt vooral met welke onderwijsondersteuning het kind het beste geholpen is. Het streven is zo min mogelijk kinderen door te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs. PCL Peelkwartier een kind helpen en ondersteunen? Vaak maakt PCL Peelkwartier een keuze uit de volgende mogelijkheden: - Plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs Extra ondersteuning kan gegeven worden door het kind te plaatsen op een school voor speciaal basisonderwijs. In de praktijk zal de PCL pas voor deze vorm van ondersteuning kiezen als andere oplossingen niet voldoen. - Crisisopvang Crisisopvang binnen het SWV is ingericht. De toelating daarvan gaat middels de Centrale Directie. De uitvoering ligt in handen van de directeur van SBO De Fontein. De middelen voor de crisisopvang worden door de eigen besturen bekostigd. De procedure Als een kind ondersteuning nodig heeft die de basisschool met hulp van de IB-er of extern begeleider niet meer kan bieden, kan het kind door ouders aangemeld worden bij de PCL middels het invullen van het onderwijskundig rapport. Doorgaans gebeurt dit in overleg met en op advies van de basisschool.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

23


Op school is ook een brochure beschikbaar waarin beschreven staat wat de PCL doet en hoe de procedure bij de PCL verloopt. Meer informatie over het samenwerkingsverband is ook te vinden op: www.peelkwartier.nl of www.prisma-spo.nl . Op deze site’s vindt u ook de klachtenregeling van klachtenregeling van SWV Peelkwartier. 4.10 Leerling Gebonden Financiering (LGF) ofwel ‘het rugzakje’ Met ingang van het schooljaar 2003-2004 is de wettelijke regeling Leerling Gebonden Financiering in werking getreden. Leerlingen, ouders, speciale scholen en scholen voor primair onderwijs hebben met een nieuwe wet te maken. Het doel van deze regeling is om ouders meer keuzevrijheid te geven bij het zoeken naar een geschikte school voor hun kind met een stoornis of handicap en om de integratiemogelijkheden van deze kinderen te bevorderen. De stoornissen en handicaps zijn ingedeeld in 4 verschillende groepen, ook wel ‘clusters’ genoemd. Cluster 1: kinderen met een visuele handicap Cluster 2: kinderen met ernstige gehoorproblemen of ernstige spraak- en taalproblemen. Cluster 3: kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Cluster 4: kinderen met ernstige gedrags- en omgangsproblemen. Wat betekent dit voor basisschool De Kemp? Als ouders kiezen voor aanmelding op de reguliere basisschool, dan is het mogelijk dat deze leerlingen bij ons op school komen. Denk bijvoorbeeld aan een slechthorende leerling. Voorheen ging deze leerling naar een school voor slechthorende kinderen. Nu kunnen ouders kiezen voor een plekje op de reguliere basisschool. De school kan dan gebruik maken van extra faciliteiten voor het kind, zowel materieel als personeel. Dit wordt betaald uit de inhoud van het denkbeeldige ‘rugzakje’. Een deel van de begeleiding wordt uitgevoerd door personeel van de stichting Prisma (rugzakbegeleiding), een ander deel bestaat uit ondersteuning door het REC (Regionaal Expertise Centrum) middels ambulante begeleiding en het derde deel is beschikbaar voor materieel. Plaatsing op de basisschool gebeurt niet zo maar. Er zal een aantal stappen worden gezet om in te schatten of de basisschool in staat is het kind verantwoord te begeleiden. Meer informatie over de regeling leerlingengebonden financiering (LGF) is op school verkrijgbaar. Daarnaast wijzen we u op de internetsite die voor ouders van kinderen met een ‘rugzakje’ is ontwikkeld: http://www.oudersenrugzak.nl Mocht u vragen hebben, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de directie van onze school.

4.11 Zorg en Advies Trajecten en Bureau Jeugdzorg Waar gaat het om? De school wil de zorg voor de leerling steeds verbeteren en sneller de zorg kunnen inroepen die nodig is. Als er vragen zijn over de leerling, dan doen we ons best om daar een passend antwoord of passende hulp op te vinden. Samen kunnen en weten we meer. Uiteraard bent u als ouder de eerste met wie we overleggen. Veel vragen en problemen kunnen we als school zelf beantwoorden. Waar ons dat niet voldoende lukt omdat er bijvoorbeeld vragen zijn over de ontwikkeling van het kind, vragen over gedrag, emotionele problemen enzovoorts, kan de school in overleg met u als ouder snel gebruik maken van de adviezen of de hulp. Contactpersoon zijn, als er snel hulp of advies nodig is, naar behoefte oproepbaar en denken met ons mee. Er worden afspraken gemaakt die met u besproken worden. Dit kan leiden tot een gesprek met u als ouder/opvoeder als u dat wenst. Zo kan ook hulp, als dat wenselijk is, zonder veel ‘drempels’ worden opgestart. Zorg en Advies Team (ZAT) In onze regio wordt intensief samengewerkt als het gaat om leerlingenzorg. Een goed voorbeeld daarvan zijn de Zorg en Advies Teams (ZAT). Hierin kunnen o.a. de school, de jeugdarts, Bureau Jeugdzorg, en in sommige gevallen de leerplichtconsulent van de gemeente of de speciale leerlingenzorg van Giralis (onderwijsadvies en begeleidingsdienst) samenwerken. De zorg voor de leerlingen wordt zo verbeterd en hulp kan zo nodig sneller tot stand komen. Het ZAT tracht bij door/op

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

24


school geconstateerde (niet-didactische) problemen van leerlingen op zo direct mogelijke wijze hulp/advies te geven (advies, nader onderzoek, begeleiding, doorverwijzing, etc.) Tot nu toe hebben deze ZAT-teams in het voortgezet onderwijs hun succes bewezen. Leerkrachten, leerlingen en ouders worden sneller en op maat geholpen en zo kunnen veel problemen voorkomen worden. Het is ons streven deze ZAT-teams per geval zoveel mogelijk op maat van de problematiek samen te stellen, zodat hulp daadkrachtig en zonder al te veel tijdsverlies opgepakt kan worden. Bureau Jeugdzorg (BJZ) Bureau Jeugdzorg Limburg is de Toegang tot de jeugdzorg in Limburg. Jeugdigen (0-18 jaar) en hun ouders en opvoeders kunnen bij Bureau Jeugdzorg Limburg terecht met vragen over (ernstige) problemen bij opgroeien en opvoeden en voor informatie, advies of hulp. En dat geldt ook voor hen die beroepsmatig veel met jeugdigen omgaan. Opvoeden en opgroeien valt soms niet mee. Elke ontwikkelingsfase van kinderen en jeugdigen gaat immers gepaard met specifieke problemen en zorgen. Thuis, op school of in de vrije tijd kunnen jeugdigen allerlei problemen tegenkomen. Misschien wil uw kind niet luisteren, of maakt u zich zorgen omdat uw kind negatief gedrag vertoont of is uw kind altijd angstig. Daarnaast kunnen ook omstandigheden, ziekte, echtscheiding of alleenstaand ouderschap de opvoeding bemoeilijken. Wat de vraag of wat uw probleem ook is, u kunt ermee terecht bij Bureau Jeugdzorg. Buiten de ouders zijn vaak de huisarts en de leerkracht op school de eersten die deze problemen signaleren. Is lichte hulp nodig, weet u zelf vaak de oplossing of kunt u bijvoorbeeld ook op school terecht en kan hulp vaak in de directe omgeving worden geboden. Soms lukt het niet om de problemen op te lossen, zelfs niet met de hulp van een huisarts of een leerkracht. Dan kan hulp en ondersteuning van een deskundige uitkomst bieden. Bureau Jeugdzorg gaat samen met de jeugdige en/of de ouders onderzoeken welke zorg nodig is. Ook derden kunnen hun zorgen over jeugdigen melden bij Bureau Jeugdzorg. BJZ verzorgt als onafhankelijke instelling de indicatie voor alle vormen van jeugdzorg. Als langer durende of intensieve hulp nodig is, dan regelt BJZ dat die beschikbaar komt en houden zij zicht op de voortgang daarvan. Ook vervullen zij de taken Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Bureau Jeugdzorg in actie. Voor meer informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg in het algemeen of Bureau Jeugdzorg Venlo in het bijzonder: zie www.bjzlimburg.nl. Bureau Jeugdzorg Venlo is gevestigd aan de Prinsenstraat 4 te Venlo. Het postadres is: Postbus 219, 5900 AE Venlo. Tel. 077-3540959/088-0072970. E-mail: venlo@bjlimburg.nl.

4.12 Wat is jeugdstation.nl ? Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Daarom is er nu één centraal punt voor alle vragen over opgroeien en opvoeden in de Gemeente Helden: Jeugdstation.nl. In Jeugdstation.nl zijn alle organisaties vertegenwoordigd die zich met jeugd en gezin bezighouden. Samen vormen zij één loket waar u terecht kunt voor informatie en advies bij opgroeien en opvoeden. Jeugdstation.nl is:  Het centrum voor jeugd en gezin in de gemeente Peel & Maas  Een plek voor iedereen in Peel & Maas die een vraag heeft over opgroeien en opvoeden  Ieen website en een gebouw Voor vragen over opvoeden en opgroeien! Voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar, voor ouders en professionals Adres: Nijverheidstraat 16 te Panningen Telefoon: 077 38 000 Website: www.jeugdstation.nl E-mail: info@jeugdstation.nl De partners van Jeugdstation.nl: Gemeente Peel & Maas - www.peelenmaas.nl

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

25


Bouwens van der Boijecollege - www.bouwensvanderboije.nl GGD - www.ggdlimburgnoord.nl Stichting Prisma - www.prisma-spo.nl Stichting Vorkmeer - www.vorkmeer.nl Jeugd Gezondheidszorg - www.jeugdgezondheid.nl Bureau Jeugdzorg - www.bjzlimburg.nl

4.13 Bureau passend onderwijs Met ingang van schooljaar 2009-2010 is binnen stichting Prisma Bureau Passend Onderwijs actief. School kan met tal van vragen betreffende de zorg zich richten tot Bureau Passend Onderwijs. De coördinatie is in handen van: Lee Franssen Bereikbaarheid: maandag 8.00-17.00 uur en dinsdag 8.00-17.00 uur T: 06-212 703 98 Email: lee@prisma-spo.n

4.14 AMK Limburg Wat is het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling? Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Het AMK is de instelling voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling. Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 100.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie.    

Ook als u twijfelt: 'Is dit wel kindermishandeling?' Ook als u alleen advies wilt: 'Wat kan ik zelf doen om dit kind te helpen?' Ook als u vindt dat het AMK onderzoek moet doen. Ook als u niet wilt dat uw naam genoemd wordt: u kunt anoniem blijven.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg Prinsenstraat 4 5913 ST Venlo telefoon (088) 007 29 75 fax (088) 007 29 72 4.15 Ziek …. en toch onderwijs Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct op school gemeld worden bij de groepsleerkracht. Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de mogelijkheden en voorzieningen die we op onze school getroffen hebben. Eventueel kunnen we de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen inschakelen bij het opstellen van een zorgplan. Leerlingen die opgenomen zijn in een academisch ziekenhuis, worden door de consulenten van de educatieve voorziening van dat ziekenhuis ondersteund, echter onder verantwoordelijkheid van de school. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling van onze school, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling en de school. Ook als de leerling in een ziekenhuis ligt. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht(en). De leerling moet weten en ervaren dat hij / zij dan ook meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

26


onderwijsbegeleidingsdienst (BCO -Onderwijsadvies Venlo: www.bco.onderwijsadvies.nl) en op de website van Ziezon, het landelijk netwerk ´Ziek Zijn en toch Onderwijs´ (www.ziezon.nl).

4.16 sponsoring in het onderwijs Het doel van sponsoring in het onderwijs is om financiële middelen of diensten te verwerven die de school ten goede komen. Het mag echter absoluut geen inbreuk op de kwaliteit van de school maken. Het beleid van Prisma is dat er binnen de scholen enkel sprake kan zijn van incidentele sponsoring, mits men zich houdt aan de afspraken van het convenant “scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. Dit convenant is op school aanwezig. 4.17 Plagen/pesten: De Vreedzame School Ook op onze basisschool kan het gebeuren dat een plagerijtje plaats vindt. Door de groepsleerkracht wordt dit bespreekbaar gemaakt met de desbetreffende kinderen. Op onze school mag niet gepest worden! De school wil er alles aan doen om het pesten zoveel mogelijk tegen te gaan. Als wij uitgaan van onze missie en onze uitgangspunten t.a.v. het welzijn van onze leerlingen, dan is het duidelijk dat wij een school willen zijn waar pesten geen deel uit maakt van onze omgang met elkaar. Hier zullen wij heel alert op zijn. Mochten leerkrachten of ouders toch signalen opvangen van structureel pestgedrag, dan is het tegengaan ervan een zaak van kinderen, ouders en school. Alleen in gezamenlijkheid heeft het tegengaan van pesten een kans van slagen. De school heeft een pestprotocol. Het pestprotocol ligt ter inzage voor iedereen die daar interesse voor heeft. Op onze school wordt gewerkt vanuit en met het programma ‘De Vreedzame School’, een programma dat aandacht besteed aan preventieve aandacht voor goed sociaal gedrag. Dit in aanvulling op de pedagogisch/didactische ‘huisstijl’ van de school: ‘Kwaliteit van Binnenuit’ (zie hoofdstuk 2 en 7). Daarnaast beschikt de school over een “Pestprotocol” waarna we handelen indien we signalen omtrent pesten signaleren en/of ontvangen en middel dat ingezet wordt is bijv. de NO-BLAME methodiek. Het “Pestprotocol” ligt ter inzage op school en te vinden op onze site.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

27


5. De leerkrachten 5.1 Inleiding Onze basisschool kenmerkt zich door een ontspannen en open werksfeer voor schoolteam, onderwijs ondersteunend personeel, vrijwilligers, stagiaires en ouders die op school werkzaamheden verrichten. Alle teamleden zetten zich optimaal in voor hun groep en de school in het algemeen, waarbij we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en zo efficiënt mogelijk samenwerken. 5.2 Professionalisering van leraren Professionalisering van personeel is van essentieel belang om de modernisering van het onderwijs gestalte te geven en de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Daarom hebben we in ons professionaliseringsbeleid de volgende doelstellingen opgenomen:      

het bevorderen en op peil houden van de kwaliteit van ons onderwijs en van de ondersteunende activiteiten hierbinnen; het afstemmen van de professionalisering van het personeel op de schoolontwikkeling; het meegroeien van het schoolteam binnen passend onderwijs in het samenwerkingsverband; het bevorderen van de beroepsmatige ontplooiing en interesse- ontwikkeling van onze leraren; het bevorderen van de mogelijkheden tot overplaatsing op een andere school (job-rotation); het promoten van vitaal leraarschap (voorkomen van burn-out).

Om te bevorderen dat er planmatig gewerkt wordt aan genoemde doelstellingen, wordt jaarlijks een professionaliseringsplan opgezet, als onderdeel van de schoolontwikkeling. Dit plan geeft een overzicht van de prioriteiten voor het toekomstig professionaliseringsbeleid, gekoppeld aan de schoolontwikkeling met daarbij een raming van de benodigde financiële middelen.

Voor het schooljaar 2011-2012 staan o.a. de volgende professionaliseringszaken gepland:  Cursustijd: implementeren nieuwe rekenmethode ‘Reken Zeker’, verfijnen directe instructiemodel  Thematijd: implementeren door gebruik te maken van een nieuwe wereldoriëntatiemethode (Brandaan, Meander, Naut) en techniek, cultuureducatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap, tekenen en handvaardigheid met elkaar te verbinden, zodat kinderen vanuit een betekenisvolle, krachtige leeromgeving kennis en vaardigheden aangaande de wereld tot zich nemen.  Weektaak: herziene weektaak uitwerken, uitvoeren en bijstellen, zodat gedifferentieerd individueel aanbod gepraktiseerd kan worden.  Continueren en verfijnen inzet dashboard PDSA: iedere groep formuleert in het begin van het schooljaar een klassenspreuk voor schooljaar 2011-2012. Vervolgens worden de klassenregels opgesteld. Deze zijn verbonden met de schoolregels. Twee maal per jaar vindt n.a.v. de toetsanalyse een PSDA-cirkel plaats met als doel kwaliteitsontwikkeling en resultaatverbetering aangaande de gesignaleerde en geanalyseerde onderwijsbehoefte van de groep. Dit groepshandelingsplan wordt weergegeven op het dashboard.  Overgang eigen LVS naar ESIS  Kwaliteitscirkel HGPD  Onderwijskundige vergaderingen: o Cursustijd: doorontwikkelen en borgen van de ingezette kwaliteitsimpulsen o Thematijd: doorontwikkelen en borgen van ingezette kwaliteitsimpulsen o Implementatie directe instructiemodel binnen totaal onderwijsaanbod

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

28


o o o

o

o o

Implementatie weektaak Opfrissen van de visie en handelingsgerichtheid t.a.v. de Vreedzame School en Kwaliteit van Binnenuit Implementatie SCOL, vervolgens analyseren en trendanalyse genereren en hierop interventies plegen SCOL (leerlingvolgsysteem aangaande de sociale competentie observatie lijst) Elk kind zijn eigen plek verbinden met passend onderwijs door hoogbegaafdheid, Prognoselijnen, HP’s, HGPD-denken en handelen, cursustijd en thematijd, kortom binnen ons totale handelen Onderwijsdag stichting Prisma: het hele team woont deze studiedag bij over diverse actuele thema’s vanuit de onderwijspraktijk; Individuele ondersteuning/ scholing in het kader van persoonlijke ontwikkelingsplannen van leerkrachten.

5.3 Persoonlijke ontwikkelingsplan Professionalisering van alle leraren is gewenst. Binnen het integraal personeelsbeleid (IPB) is de inzet om het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de leraar af te stemmen op de schoolontwikkeling. Gedurende een bepaalde periode is dit POP onderwerp van gesprek binnen de gesprekkencyclus, een reeks van gesprekken die de ontwikkeling van de leraar ondersteunt en uiteindelijk tot een beoordeling leidt. Vervolgens kunnen weer andere prioriteiten gesteld worden. 5.4 Begeleiding en inzet van stagiaires Iedere basisschool is gebaat bij een goede opleiding van toekomstige leraren. Onze school voelt zich hiervoor medeverantwoordelijk en ieder schooljaar bezoeken meerdere stagiaires De Kemp. De stagiaires werken over het algemeen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Ze worden als mentor begeleid door de groepsleerkracht waar de stageperiode op dat moment plaatsvindt en krijgen waar nodig een coach toegewezen. De taak van de stagiaire kan bestaan uit het observeren van kinderen en lessen, lessen voorbereiden en het lesgeven, het organiseren van activiteiten voor de kinderen, het voorbereiden van projecten en thema’s, het maken van verslagen, het bestuderen van de organisatie en het beleid van de school, het begeleiden van zorgleerlingen, het bijwonen van vergaderingen, het helpen bij activiteiten van de leraar en het uitvoeren van specifieke opdrachten vanuit de school, de PABO of andere opleidingen. Door stagiaires te zien als onze toekomstige collega’s, gaan we er vanuit dat ze zoveel mogelijk betrokken worden bij alles wat komt kijken bij het beroep leerkracht. We vragen vooraf of een PABO 4 student bij een oudergesprek mag zijn. Indien u dit niet op prijs stelt mag u dit gerust aangeven. 5.5 De wijze van vervanging Het is niet meer zo als vroeger dat elke leraar vijf dagen werkt en daarmee de enige leraar van een groep is. Enkele leraren werken vier, drie of twee dagen per week. Bovendien hebben sommige leraren ook recht op ADV (arbeidsduurverkorting), zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, opfrisverlof of seniorenverlof. Daarom hebben verschillende groepen in onze school twee leraren, waarbij we proberen te voorkomen dat er nog meer mensen in de groep komen. Binnen de schoolorganisatie proberen we zo weinig mogelijk leraren voor één groep te plaatsen, maar helaas is het momenteel zo dat wij dit streven niet altijd waar kunnen maken. Bij ziekte of verlof van een leraar proberen we zoveel mogelijk vervangers in te zetten die de school, het team en de kinderen al kennen (bijv. parttimers). Voor het zoeken van vervangers kan de directie een beroep doen op het bestuurskantoor van stichting Prisma. Om er voor te zorgen dat de vervangingen soepel en duidelijk verlopen, is er zowel op bovenschools niveau als op schoolniveau een vervangerprotocol opgesteld. 5.6 Beleid bij ziektevervanging 1. Bij een ziektemelding schat de directeur in hoe lang de vervanging noodzakelijk is. 2. Indien de school eigen vervangers heeft, wordt eerst geprobeerd dezen te benaderen. 3. De directie meldt de vervanging bij het “Centrale Meldpunt Vervanging” (Vervangingsplein) 4. Als het meldpunt geen vervanging kan verzorgen, dienen andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen overwogen te worden:  Verschuiving:

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

29


als er wel een vervanger beschikbaar is voor de onderbouw, dan intern gaan wisselen indien een PABO 4 student aanwezig is, vervangt deze onder supervisie van een leerkracht een groep of deel groep.  Inzetten of ruilen: De ADV van leerkrachten, taakrealisatie of IB-uren inzetten of ruilen.  Verdelen: De groep verdelen over andere groepen (maximaal voor één dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).  Uitbetalen ADV-uren van leerkrachten. 5. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan wordt de betreffende groep thuis gelaten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:  Melden aan de Algemeen Directeur;  In principe niet de eerste dag;  Alleen in het uiterste geval wordt hiertoe overgegaan;  De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;  Er wordt een ‘telefoonboom‘ per groep ingesteld om in geval van nood ouders snel te kunnen informeren;  Leerlingen die geen opvang hebben, worden binnen de school opgevangen;  Elke dag wordt er vervolgens een andere groep naar huis gestuurd. De schoolleider dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan. -

6. De ouders 6.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders Het is van groot belang dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind(eren) op onze school. Als ouders een goed contact hebben met de school, weet hebben van wat er dagelijks met hun kinderen wordt gedaan, er thuis positief over praten, dan werkt dit stimulerend voor kind, ouders en school. Het is het belangrijk dat ouders en school met elkaar als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek raken en blijven over hun opvattingen over onderwijs, opvoeding én wat zij van elkaar verwachten. 6.2 informatie aan de ouders  Informatieavonden: elk schooljaar houden de leerkrachten van groep 1 t/m 8 een informatieavond. Deze avond kan betrekking hebben op de leerstof die dat schooljaar behandeld wordt, op de organisatie, het huiswerk, de zorgbreedte, de afspraken die voor die groep gelden, maar ook bijv. over nieuwe ontwikkelingen.  Rapportavonden: Naar aanleiding van het rapport wordt u uitgenodigd voor een 10minutengesprek, waar de ontwikkelingen van uw kind besproken worden. Er zijn drie ouderavonden per schooljaar. Meer informatie, zie 4.2.4.  Info-Kwettergezet: iedere laatste donderdag van de maand ontvangt u, middels de InfoKwettergezet tussentijdse, actuele informatie over allerlei zaken die zich op onze school voordoen.  Zorggesprek: indien uw kind specifieke onderwijsbehoefte heeft, kunt u door de groepsleraar en/of intern begeleider uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de zorgen aan de orde gesteld en wordt er eventueel een handelingsplan opgezet voor specifieke hulp.  Brieven: via brieven ontvangt u, via uw kind, de meest recente informatie thuis. Als dat nieuws voor alle kinderen of gezinnen geldt, krijgt u die brieven ook alleen via uw oudste zoon/dochter thuis.  Folders: regelmatig worden wij op school geïnformeerd over allerlei nieuwe zaken. Het gaat daarbij om onderwijskundige zaken, maar ook om zaken waarbij de aanbieder er zelf financieel beter van kan worden. Vaak is de keuze niet moeilijk en worden dergelijke aanbiedingen direct terzijde gelegd. Soms gaat het echter om mogelijkheden die we niet afwijzen, maar ook niet willen aanprijzen. Dit geldt voor aanbiedingen van boeken, cd’s en tijdschriften. Als school willen we geen reclame voor uitgeverijen of andere commerciële instellingen maken, maar willen we u de geboden informatie niet onthouden. In zo’n geval zullen de folders uitgereikt worden en moet u zelf beslissen of een en ander voor u aantrekkelijk is.  Gesprek op afspraak: hebt u behoefte aan een gesprek, dan kunt u altijd vóór of na schooltijd een afspraak maken met de groepsleraar, de intern begeleider of de directie.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

30


“Open Huis”: in de periode oktober-november houden we “Open Huis” waarvoor we alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en alle andere betrokkene uitnodigen om een kijkje te nemen binnen onze school. De kinderen vertellen zelf wat ze geleerd hebben en laten vol trots hun werk zien.  Spreekbeurt bijwonen: per leerjaar kan een ouder eenmaal een spreekbeurt van zijn/haar kind bijwonen indien het kind dit op prijs stelt. 6.3 Inspraak Als u wilt meepraten, meehelpen en/of meebeslissen over onze school kunt u het beste deelnemen aan de ouderraad of de cliëntenraad. U kunt dan invloed uitoefenen op de organisatie en de inrichting van ons onderwijs en u bepaalt mede het toekomstbeleid van de school. Heeft u als ouders vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met leden van de cliëntenraad, de ouderraad of de directie. 6.3.1 De cliëntenraad en de medezeggenschapsraad (MR) De positie van de MR Op 1 januari 2007 is de wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van kracht geworden. In de WMS wordt het medezeggenschap van personeel en ouders wettelijk geregeld. In dat kader hebben wij op BS de Kemp nog steeds een medezeggenschapsraad die bestaat uit vier leden: twee leden van het personeel en twee leden van de ouders. De MR vergadert niet meer apart, maar de leden ervan maken deel uit van de cliëntenraad. In het geval dat er voor een bepaald onderwerp toestemming/instemming van de MR nodig is, dan zullen zij dat binnen de cliëntenraadsvergaderingen doen. De positie van de cliëntenraad De cliëntenraad is een afvaardiging van ouders die in samenspraak met de directie en de leerkrachten overleggen over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen op school. De directie zorgt ervoor dat er een beleid is waardoor de schoolorganisatie blijft draaien. De cliëntenraad kan op het gevoerde beleid reageren. De cliëntenraad op BS de Kemp wil voor de ouders en leerkrachten een klankbord zijn om op het gevoerde beleid te reageren. De cliëntenraad bestaat momenteel uit vijf personen, en zij komen ongeveer 6x per jaar bij elkaar om te vergaderen over lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de cliëntenraad worden in het begin van het schooljaar in de Info-Kwettergezet van de school bekend gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij er over individuele personen wordt gesproken. De leden van de cliëntenraad van BS de Kemp staan achter in deze schoolgids vermeld (hoofdstuk 11). 6.3.2 Het schoolbestuur Het Algemeen Bestuur van de Stichting Prisma Helden is het bevoegd gezag van de aangesloten basisscholen. Dit bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de organisatie van het onderwijs aan de basisschoolkinderen in gemeente Peel & Maas m.u.v. Meijel. De algemeen directeur van de stichting is de heer M. Rutten. Het directeurencollectief wordt gevormd door alle directeuren onder zijn voorzitterschap. 6.3.3 De ouderraad Sinds het schooljaar 1999-2000 is er op basisschool de Kemp een ouderraad actief. De ouderraad is er voor de kinderen en de ouders van de school. De voornaamste doelstellingen op dit moment zijn: - Het behartigen van de belangen van ouders en kinderen; - Het stimuleren van de contacten en communicatie tussen team en ouders; - Het vertegenwoordigen van de ouders bij allerlei binnen- en buitenschoolse aangelegenheden; - Het (mede) organiseren van allerlei activiteiten op school; - Het houden van toezicht op de besteding van de ouderbijdrage. De adresgegevens van de leden van de ouderraad staan in hoofdstuk 11. Een aantal activiteiten die de ouderraad (mede) organiseert zijn onder andere: - Sinterklaasviering - Kempfeest - De wandelvierdaagse - Foto cd maken - Kledingactie - Luizencontrole* - Schoolfotograaf - Kerstviering - Carnaval - Paasviering * De luizencontrole is altijd de eerste schooldag na een vakantie van een week of meer dan 1 week!

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

31


6.4 Ouderactiviteiten Er zijn verschillende manieren waarop ouders betrokken kunnen zijn bij de school en de schoolervaringen van hun kind. Aan het begin van elk schooljaar vraagt onze school ouderhulp voor:  De ouderraad; (zie 6.3.3)  Het meedoen met gezelschapsspelletjes in een kleutergroep;  Het begeleiden van kinderen tijdens excursies, uitstapjes, wandelingen;  Het begeleiden van de leerlingen van groep 7 bij het verkeersexamen;  Het begeleiden van de leerlingen van groep 8 bij het schoolkamp;  Het helpen en begeleiden bij feesten, vieringen, evenementen;  Het meehelpen bij creatieve opdrachten voor de kinderen in en buiten het schoolgebouw;  Het uitvoeren van allerlei klussen, zoals: boeken kaften, materialen schoonmaken e.d.;  Het helpen en begeleiden bij de speelleesset in groep 3;  Foto’s knippen bij activiteiten;  Kopieerouder;  Het schoonmaken van de materialen van de groepen 1 en 2 op het einde van het jaar;  Het schoonmaken van de stoelen en tafels in de groepen 1 t/m 8 op het einde van het jaar;  Ouders die helpen bij tuinonderhoud;  Ouders die licht administratief werk willen verrichten. Alle activiteiten die door ouders op school gedaan worden vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Wellicht ten overvloede: alle informatie over school en zeker waar het individuele leerlingen betreft, is vertrouwelijk en hoort niet thuis op straat. 6.5 Overblijven op De Kemp Overblijven kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 13.15 uur. Bij 0 - 10 kinderen is er 1 overblijfkracht aanwezig. Bij meer dan 10 kinderen zijn er 2 overblijfkrachten aanwezig. Bij meer dan 20 kinderen zijn er 3 overblijfkrachten aanwezig. Aan- en afmelden en administratie:  Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden voor vaste overblijfdagen en voor incidentele overblijfmomenten  Aanmelden incidenteel en vaste overblijven kan door het overblijfformulier op school in te vullen of telefonisch (3073636). Aanmelden kan tot uiterlijk 10.30 uur de dag voorafgaand aan de overblijfdag. Op vrijdag zijn er vrijwel geen kinderen die overblijven. Om uitsluitsel te geven of de overblijfouder al dan niet moet komen, dient u de aanmelding voor het overblijven op vrijdag al op donderdag voor 10.30 uur door te geven.  Is een aangemeld kind zonder afmelding er niet, dan neemt de overblijfkracht contact op met de desbetreffende leerkracht (het kind is bijv. ziek). Levert dit geen duidelijkheid op, dan neemt de overblijfkracht contact op met de desbetreffende ouders Buitenspelen:  Vanuit de afspraken die daartoe op school binnen elke groep met de leerkracht gemaakt zijn (sportzone= rood / spelzone= geel/ praatzone= blauw), is duidelijk waar welk spel wel/niet gespeeld mag worden. Deze afspraken gelden ook tijdens het overblijven. 3 Basisregels die ook tijdens de TSO gelden: Ook bij het overblijven hanteren we de 3 basisregels vanuit de Vreedzame school. Ieder andere regel is naar deze basisregels terug te herleiden. Wij gaan goed met elkaar om Wij zijn rustig Wij gaan goed met materiaal om De kosten: De kosten van het overblijven bedragen € 2,50 per dag, per kind. Kinderen nemen zelf hun lunchpakket en drinken mee, de school verzorgt een fruittraktatie. De kosten van het overblijven worden middels een nota per maand gebundeld per gezin. Na verwachting zullen we rond de herfstvakantie over kunnen stappen op het digitaal versturen van de nota per gezin. Er wordt geen

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

32


korting verleend als een kind meer dan één keer per week overblijft of in geval van meer kinderen per gezin per dag dan wel per week. Verzekering: Het overblijven valt onder de verzekering van de school. Organisatie, afspraken rond aan- en afmelding en regels m.b.t. het overblijven zijn vastgelegd in een overblijfprotocol. Bij de start van het schooljaar ontvangen gezinnen die gebruik maken van het overblijven het overblijfprotocol. Ook nieuwe vaste overblijvers ontvangen het protocol. Voor alle andere ouders ligt het overblijfprotocol ter inzage op school. Wilt u meer informatie over het overblijven op de Kemp dan kunt u Hannie Beentjes (tel. nr. 326 8731) raadplegen of de directie. 6.6 Buitenschoolse opvang Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de scholen verplicht om Buiten Schoolse Opvang (BSO) te realiseren. Dat betekent voor de scholen van stichting Prisma dat er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met Kindcentra Peel en Maas. De samenwerking tussen stichting Prisma en Kindcentra Peel en Maas is vastgelegd in een contract. De contractvorming heeft op bestuurlijk niveau plaats gevonden. Het personeel van Kinderopvang Helden is in dienst van deze opvangorganisatie. De opvangorganisatie zorgt voor opvangruimte. Het toezicht op de uitvoering vindt plaats op basis van de Wet Kinderopvang. De opvangorganisatie blijft juridisch en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering. De ouders sluiten zelf een overeenkomst met Kindcentra Peel en Maas. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen. De Wet Kinderopvang heeft enkel tot doel dat scholen de aansluiting tussen onderwijs en opvang gemakkelijker maken als ouders dit wensen. De scholen van stichting Prisma, waartoe ook De Kemp behoort, verwijzen de ouders naar Kindcentra Peel en Maas als er bij de ouders behoefte is aan kinderopvang voor of na school (VSO of NSO). Ouders kunnen hiervan gebruik maken, maar ook kiezen voor een andere organisatie of opvangvorm die beter bij hun wensen past. Ouders betalen zelf de kosten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen via de Wet Kinderopvang. De tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s). Voor meer informatie hierover en de mogelijkheden die de buitenschoolse kinderopvang biedt verwijzen we naar Kindcentra Peel en Maas (tel. 077-3076049). De BSO is in Egchel gesitueerd in “t Erf, het gemeenschapsdorp in het dorp zelf. Naschoolse activiteiten: Prisma presenteert de PADXPRESS! In schooljaar 2011-2012 starten alle basisscholen van stichting Prisma met de PADXPRESS; een breed aanbod van naschoolse activiteiten. Met de PADXPRESS bieden we alle kinderen een unieke mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur. Waarom? Naschoolse activiteiten bieden veel mogelijkheden voor kinderen. Met het realiseren van een breed aanbod naschoolse activiteiten: o bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen binnen de acht intelligenties o bieden we kinderen de mogelijkheid om in hun vrije tijd zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn o slaan we een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving; in die omgeving fungeert de school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling. o leggen we een verbinding tussen school en de omgeving o versterken we de leefbaarheid in de kernen o zetten we een eerste stap in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) PADXPRESS is een onderdeel van stichting CultuurPAD die werkt in opdracht van stichting Prisma. Meer informatie? Kijk dan eens op www.padxpress.nl

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

33


6.7 Contact met de groepsleraar en/ of directie Indien u een gesprek wilt hebben met één van de groepsleerkrachten, dan stellen we het op prijs als u dat na schooltijd wilt doen. Iedere leerkracht zal tijd voor u vrijmaken. Het komt echter vaak voor dat de leerkracht na schooltijd, in overleg is met collega’s of andere taken heeft die voor het onderwijs van belang zijn. Om toch met u in alle rust in gesprek te kunnen gaan verzoeken we u dan ook om vooraf een afspraak te maken. Hetzelfde geldt voor een afspraak met de directie. Kom gerust naar ons toe met uw vraag of als u zich zorgen maakt! 6.8 Informatie aan gescheiden ouders Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, de rapporten en de uitnodigingen voor de informatie- en gespreksavonden. Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil (bijv. opsturen van informatie), kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een gespreksavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken. Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt een kopie mee als ouders niet meer op één adres wonen. Mocht het kind hierdoor in verlegenheid worden gebracht kan school besluiten de ene ouder het rapport per post toe te sturen. Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont. In overleg wordt bepaald hoe de desbetreffende ouder de informatie ontvangt. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden, wordt altijd aan beide ouders gericht.

6.9 Informatie en advieslijn voor ouders Een beetje hulp is nooit weg. De school is altijd in beweging, kinderen vragen om aandacht. Soms hebben ouders vragen. Met deze vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht of directie. U kunt ook ondersteuning en advies vragen bij 0800-5010; de gratis informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs. Deskundige medewerkers met ruime ervaring in het onderwijs staan klaar om iedere vraag over het onderwijs te beantwoorden. 0800-5010 Is gratis en bereikbaar op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur. 6.10 Verzekering De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

34


gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.  Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingspichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.  Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Indien u leerlingen per auto vervoert, is een inzittendenverzekering noodzakelijk. Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij uw verzekeringsadviseur. 6.11 Financiële bijdrage door ouders aan school 6.11.1 Ouderbijdrage aan de ouderraad De Ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het inrichten van bepaalde activiteiten. Het is geen geldelijke bijdrage aan de school, maar aan de ouderraad. De verantwoording over de besteding van deze gelden ligt bij de Ouderraad. Dit geld is bestemd voor bijzondere activiteiten, zoals vieringen (o.a. Sinterklaas, de kerstviering, activiteiten aan het eind van het schooljaar enz.), speciale groepsactiviteiten (uitstapjes enz.) en voor materialen die niet vanuit het schoolbudget te financieren zijn. Ouders die de geldelijke bijdrage niet betalen, worden persoonlijk benaderd en wordt nogmaals geïnformeerd waarvoor het geld bedoel is. De bijdrage blijft vrijwillig. Op BS de Kemp worden geen kinderen buitengesloten, dus als de ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdragen niet betalen nemen deze kinderen toch gewoon deel aan de activiteiten. 6.11.2 Ouderbijdrage aan de school voor speciale schoolactiviteiten Daarnaast vraagt de school voor enkele speciale activiteiten (schoolkamp groep 8, het overblijven, de communie) een vergoeding. Deze financiële bijdragen staan vermeld op een jaarlijks met de ouders van het kind af te sluiten “overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage”. Als u de overeenkomst over deelname aan die vrijwillige ouderbijdrage ondertekend, dan geldt ook de verplichting om die ouderbijdrage te betalen. Indien u niet betaalt, wordt uw kind niet uitgesloten van het volgen van het reguliere onderwijsprogramma. De oudergeleding van de MR heeft jaarlijks instemmingsrecht ten aanzien van de bedragen genoemd in de overeenkomst. Het is mogelijk dat u vanuit uw visie of financiële draagkracht niet aan de gevraagde bijdrage wilt of kunt voldoen. U kunt dan contact opnemen met de directie. Wij zullen uw mening met respect behandelen en samen kijken of er mogelijkheden zijn tot reductie of kwijtschelding, zodat uw kind toch aan de activiteiten kan deelnemen. In onderstaand model staan de bedragen genoemd. Het is niet zo dat elk bedrag voor elk kind gevraagd zal gaan worden. Zo zijn er bijv. een aantal communie-activiteiten die ook van toepassing zijn op kinderen die niet de communie doen. De kosten zullen naar verhouding worden doorberekend.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

35


6.11.3 Model “overeenkomst vrijwillige bijdrage” Schooljaar 2011/2012 De ouders/verzorgers van …………………………………………………… groep……………. …………………………………………………… groep……………. …………………………………………………… groep……………. …………………………………………………… groep……………. gaan akkoord met de vrijwillige financiële bijdrage, die gevraagd wordt voor de hierna genoemde activiteiten. Wenst u voor een onderdeel geen of een geringere financiële bijdrage te leveren, neem dan contact op met de directie. Omschrijving

bedrag

Vrijwillige Ouderbijdrage aan de ouderraad

€ 10,00

Overblijfregeling

€ 2,50

Communie

€ vooraf niet bekend

Schoolkamp

€ 25,00

Excursies

variabel

Per kind per schooljaar. De ouderraad verzorgt de brief en de verdere afhandeling Per leerling per dag overblijven. U ontvangt een factuur Groep 4 (afhankelijk van het aantal communicanten evt. ook groep 3) De communiewerkgroep zorgt voor verdere afhandeling t.z.t. Groep 8 De leerkracht groep 8 zorgt voor verder afhandeling t.z.t. Per leerling per excursie indien nodig. De desbetreffende leerkracht zorgt voor verder afhandeling t.z.t.

Opmerkingen: Handtekening ouders/verzorgers…………………………………………………….. Telefoon:……………………………………

6.12 Peuterspeelzaal Pinkeltje Sinds oktober 2007 maakt ook de Egchelse peuterspeelzaal Pinkeltje deel uit van basisschool De Kemp. PSZ Pinkeltje maakt gebruik van het lokaal dat grenst aan de speelzaal van de school. Op het speelplein heeft men een eigen speelweide. Pinkeltje is geopend op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen, van 8.30 – 11.45 uur. Ouders die hun peuter naar PSZ Pinkeltje willen brengen, kunnen binnen via de ingang voor de PSZ aan de Kempstraat. Tot 8.30 kan dat ook via de speelplaats, echter de poort gaat om 8.30 uur dicht. U kunt dan gebruik maken van de PSZ-ingang.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

36


7. De ontwikkelingen van ons onderwijs 7.1 Evaluatie schoolontwikkeling 2010-2011 Wat betreft de leervormingsgebieden zijn in schooljaar 2009/2010 de volgende stappen gezet:  Rekenen Na bestudering van onze huidige methode hebben we moeten constateren dat de rekenmethode verouderd was en niet meer aansloot bij onze visie: “Elk kind zijn eigen plek”. De methode voldeed niet meer aan onze verwachting t.a.v. goed rekenonderwijs. Na bestudering van diverse methodes is onze keuze op ‘Reken Zeker’ gevallen. Een eigentijdse methode die vanuit één oplossingstrategie en één rekenkundig vraagstuk per les de kinderen stap voor stap het rekenaanbod eigen laat maken. Kinderen die zelf met andere oplossingsstrategieën komen vanuit hun eigen kracht worden niet belemmerd. Als leerkracht sluit je aan bij deze behoefte.  Begrijpend/ studerend lezen Implementatie van “Lezen in Beeld” een methode voor begrijpend- en studerend lezen  Thematijd Vanuit onze onderwijskundige en pedagogische visie hebben we gezocht hoe we enkele vakgebieden die cursorisch werden aangeboden voor de kinderen betekenisvoller konden maken. Dit heeft geleid tot aanschaf van een nieuwe wereldoriëntatie methode en schoolbrede afspraken omtrent het opzetten en inhoud geven aan thematisch onderwijs. Tijdens thematijd vindt verbinding plaats met het cursorische aanbod en diverse vakgebieden (tekenen, handvaardigheid, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap en techniek). Hierover hebben we afspraken gemaakt en vastgelegd zodat er een beredeneerd aanbod middels verdieping en verbreding plaatsvindt.  Kwaliteitsbeleid Het werken aan verbeteringen gaat volgens een vaste structuur. Deze structuur hebben we geïmplementeerd in ons onderwijs. We doen dit middels de PDSA-cirkel van Demming (Plan – Do – Study - Act) Deze cirkel levert dan de volgende acties op:  Plan: beschrijf het verbeteronderwerp meet de huidige situatie analyseer de oorzaken en stel een verbetertheorie op  Do: probeer de verbeteringen uiteindelijk  Study: beschrijf de resultaten  Act: borg de verbeteringen en continueer de verbetering De PDSA-cirkel wordt minimaal tweemaal per jaar ingezet nadat de resultaten geanalyseerd en gediagnosticeerd zijn.  Passend Onderwijs Onze schoolvisie “Elk kind zijn eigen plek” staat nauw in verbinding met Passend Onderwijs. Iedere school zal vanuit de schoolvisie invulling dienen te geven aan Passend Onderwijs. We hebben ons verder ontwikkelt in het opstellen en werken met: o Prognoselijnen o De Kempbus: extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen Beide initiatieven zijn beschreven in een beleidstuk. Ook is er een betere koppeling tot stand gekomen tussen het zorgsysteem en de dagelijkse praktijk. Om de leerkrachten nog vaardiger te laten worden zodat het onderwijs passender wordt. We gaan meer uit van het HGPD- gedachtegoed (handelings-gerichte-proces-diagnostiek). Dit gedachtegoed gaat vooral uit van de compenserende factoren en mogelijkheden waarbij het leerkracht handelen centraal staat. “ Wat kan ik in mijn handelen als leerkracht doen om de leerling tot verdere ontplooiing te brengen”. Dit gedachtegoed gaat uit van pedagogisch optimisme. Deze ontwikkeling is mede tot stand gekomen doordat er competentievergrotende interventies op het gebied van gedragsproblematiek hebben plaatsgevonden.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

37


 Verkeer We hebben wederom het verkeersactieplan ingevuld, uitgevoerd en opgestuurd naar ROVL. De Kemp voorziet in voldoende beredeneerd verkeersaanbod met gevolg dat we het verkeersveiligheidslabel kunnen behouden en de subsidie aangaande verkeer binnengehaald hebben.  Techniek Er is een visie op techniekonderwijs geformuleerd die in verbinding staat met onze schoolvisie “Elk kind zijn eigen plek”. Dit heeft geleid tot schoolbrede afspraken omtrent het opzetten en inhoud geven aan techniekonderwijs. Techniek is geïmplementeerd binnen thematijd, daarnaast is het een vast onderdeel op het rooster.  ICT Zowel binnen het reguliere lesgebeuren als binnen het leerlingvolgsysteem is de inzet van ICT verder toegenomen. Een touchscreenbord is in gebruik genomen. Het internetprotocol is opgesteld en in gebruik genomen. Daarnaast wordt met eigentijdse software gewerkt.  Invoering dans uit de methode ‘Planmatig Bewegingsonderwijs’ Implementatie van de module ‘Dans’. 7.2 Het strategisch beleidsplan en het schooljaarplan voor onze school Iedere basisschool is verplicht een strategisch beleidsplan te hebben. Dit strategisch beleidsplan is een beschrijving van de beleidsvoornemens, de doelen die de school in een periode van vier jaren nastreeft. (20011-20015) In het strategisch beleidsplan staat opgenomen:  De gezamenlijke visie van waaruit wij onderwijs willen geven. De gewenste situatie wordt afgezet tegen de feitelijke situatie. Van hieruit zijn de beleidsvoornemens, de doelen vastgesteld t.a.v. het onderwijsbeleid - gerelateerd aan ons kwaliteitsbeleid. Dit gebeurt in samenhang met ons personeelsbeleid.  Een beschrijving van welke doelen wij deze periode willen bereiken (zie hierboven).  Een beschrijving van hoe en op welke manier wij denken de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen bepalen, bewaken, bevorderen en kunnen borgen.  Een beschrijving van de wijze op welke manier wij het personeel verder kunnen professionaliseren om de onderwijstaak zo goed mogelijk uit te voeren. In de voorbije schooljaren heeft binnen stichting Prisma, het schoolteam en de cliëntenraad een heroriëntering plaatsgevonden op de prioriteiten die gelden voor de stichting en onze school. De activiteiten ter verbetering van ons onderwijs staan beschreven in het strategisch beleidsplan 20112015. Van deze meerjaren planning wordt een schooljaarplan gedestilleerd. In het schooljaarplan is specifiek beschreven welke onderwijskundige prioriteiten en doelen we voor dat schooljaar ons gesteld hebben. Ook staat beschreven hoe we dat gaan doen en hoe we evalueren. Het strategisch beleidsplan en het schooljaarplan zijn goedgekeurd door de MR en liggen ter inzage op school. In de jaren 2011-2015 zijn de speerpunten:  Profilering  Passend onderwijs  Opbrengstgericht werken  Integraal kindcentrum (IKC) Op enkele gebieden is in de voorbije schooljaren een aanzet gemaakt tot onderwijsvernieuwing en zullen in het nieuwe schooljaar een vervolg krijgen. Er zijn ook nieuwe items waarmee we dit schooljaar mee aan de slag gaan. 7.2.2 Onderwijsvernieuwingen en doelstellingen 2010-2011 Hieronder leest u in het kort wat deze speerpunten voor BS de Kemp inhouden. Een gedetailleerde beschrijving per speerpunt waarbij doelstellingen en de route er naartoe beschreven zijn, liggen ter inzage op school.  Profilering van Basisschool de Kemp: hierbij zullen cursustijd, thematijd verbonden met de gemeenschap Egchel en de wereld buiten Egchel, de hoge mate van Passend Onderwijs en hoge opbrengstverwachting kenmerkend zijn voor onze school. Dit verder uitdiepen en hiermee naar buiten treden staat specifiek beschreven in het schooljaarplan 2011-2012.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

38


Passend Onderwijs: de afgelopen jaren hebben er vele interventies plaatsgevonden waardoor we kunnen stellen dat er hoge mate van rust, regelmaat en routines zichtbaar zijn binnen ons dagelijks handelen. Werken met kinderen binnen het autistisch spectrum is ons toevertrouwd. Op onze school zijn we gevorderd in het passend maken van aanbod voor kinderen die beduidend meer moeite of zeer snel de leerstof eigen maken. De komende jaren zullen we dit nog verder tot ontwikkeling laten komen, daarbij opmerkend dat we als school een schoolprofiel dienen op te stellen waarin we zowel onze kwaliteiten, kennis en vaardigheden als de begrenzing aangeven. We staan schooljaar 2011-2012 voor deze uitdaging.  Opbrengstgericht werken: basisschool de Kemp haalt hoge opbrengsten. Zaak is om deze te behouden zodat een structurele trend van hoge opbrengsten gewaarborgd is. De middelen die er toe doen zijn reeds ingezet, zaak is om deze de komende jaren te blijven aanscherpen en nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland te blijven volgen en daar waar nodig in te zetten.  Integraal Kindcentrum: schooljaar 2011-2012 zullen we samen met onze partner Kindcentrum Peel en Maas de beide organisaties toerusten en klaar maken om per 1 augustus 2013 te kunnen starten als IKC BS de Kemp. Het concreet uitgewerkte schooljaarplan ligt ter inzage op school. 7.3 Zorg voor de relatie en omgeving De school benut de mogelijkheden om met extern betrokkenen samen te werken. Het is van belang om van elkaars standpunten op de hoogte te zijn én van elkaar te leren. Sommige zaken vragen om een gezamenlijke aanpak en kunnen vervolgens dan ook verantwoord uitgevoerd worden. Externe contacten zorgen er mede voor dat onze school niet geïsoleerd raakt. Enkele voorbeelden van externe contacten zijn:  Actief deelnemen aan het directeurencollectief van stichting Prisma;  Het deelnemen aan sociale en culturele gebeurtenissen in onze Egchelse gemeenschap;  Het contact met de peuterspeelzaal;  Het contact met de coördinator VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie);  Contacten leggen met instellingen die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, opvoeding, verzorging en welzijn (Bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, Giralis, Adelante e.d.):  Actief deelnemen aan het IB-netwerk van stichting Prisma  Contact onderhouden met het Voortgezet Onderwijs in de regio ( brugklas, begeleiding);  Contact met de Speciale School voor basisonderwijs (De Fontein) in Helden;  Contacten met de Jacobus parochie m.b.t. de Eerste Heilige Communie, het Kerstspel, het Vormsel en de misdienaars;  Deelnemen aan het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School, regio Helden en omstreken;

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

39


8. De resultaten van het onderwijs 8.1 Resultaten vergeleken met de landelijke vormen In alle groepen gebruiken we in onze school allerlei toetsen, methode gebonden en niet methode gebonden toetsen, om de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen goed in de gaten te houden. Bij de CITO-toetsen (niet methode gebonden) kunnen de resultaten die onze leerlingen behalen ook vergeleken worden met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land. Daarmee kunnen we zien of onze school de kwaliteit heeft die wij willen bieden. Bij de CITO-toetsen kunnen de kinderen een A I, A II, B II, B III, C III, C IV, D IV, D V en E V-resultaat halen. De kinderen in de A-groep hebben het hoogste resultaat behaald; kinderen in de E-groep hebben het laagste resultaat. Landelijk gezien scoort 75% van de kinderen in de A, B en C-groep, 15 % in de Dgroep en 10 % in de E-groep. 8.2 Pré-advies in groep 7 door middel van de Cito-entreetoets Eind groep 7 wordt de CITO-entreetoets bij de leerlingen afgenomen. Deze entreetoets leverde op basis van de prestaties op de gebieden taal-lezen-rekenen een voorlopig leerlingenrapport richting VO op. Tijdens de laatste ouderavond wordt de Cito-entreetoets besproken en wordt een voorzichtig preadvies met ouders besproken. CITO-eindtoets in groep 8 De advisering richting voortgezet onderwijs komt tot stand in overleg met ouders en leerlingen. De CITO-eindtoets, die in februari wordt afgenomen in groep 8, dient ter bevestiging van de reeds gemaakte keuze. De CITO-toets verschaft niet alleen informatie over individuele leerlingen in verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs. De toets levert ook informatie t.b.v. de evaluatie van het onderwijsprogramma van de school. De gemiddelde score over de verschillende onderdelen van de eindtoets van de afgelopen schooljaren is als volgt:

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Taal

Rekenen

74 % goed 79 % goed 67% goed 73,8% goed 82,3% goed

73 % goed 78 % goed 62% goed 72,2% goed 86,7% goed

Informatie verwerking 77 % goed 81 % goed 72% goed 79% goed 85,8% goed

Wereldoriëntatie 72 % goed 75 % goed 72% goed 74,6% goed 82,3% goed

In schooljaar 2010-2011 haalde de kinderen uit groep 8 bij de Cito eindscore een gemiddelde van 538,8 (gecorrigeerd). Het landelijk gecorrigeerde gemiddelde was 335,2 De kinderen verlaten de basisschool met een advies voor het V.O. (Voortgezet Onderwijs). Hier volgt het uitstroomadvies van onze school naar het V.O. over de afgelopen 5 schooljaren. Schooljaar LVBO

VMBO/ VMBOVMBO-T HAVO / VWO + België AANTAL Basis KGT /HAVO VWO A/B LLN. 2006-2007 0 0 4 1 3 1 3 12 2007-2008 0 1 2 6 6 0 1 16 2008-2009 0 4 5 2 6 0 1 18 2009-2010 0 1 3 4 4 2 0 14 2010-2011 0 1 2 2 5 1 0 11 De resultaten van ons onderwijs zijn op onze site te vinden www.bsdekemp.nl onder onderwijskundig/leerresultaten.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

40


8.3 Cijfers over specifieke zorg voor onze leerlingen ZORGNIVEAU 0 Kinderen volgen het onderwijs en kunnen zich in de klas optimaal ontwikkelen, er is geen extra aandacht of zorg nodig. Overleg is niet nodig. Methode gebonden, niet methode gebonden en op gedragsniveau zijn geen bijzonderheden te vermelden. ZORGNIVEAU 1 Kinderen in zorgniveau 1, krijgen door de groepsleerkracht dagelijkse aandacht op de gebieden waar dat nodig en wenselijk is (methodisch, niet methodisch, op gedragsniveau) , passend in het dagelijks onderwijs. Zij krijgen bijv. hulp d.m.v. extra instructie en individuele hulp tijdens de lessen. Op de digitale volgkaart wordt kort melding gemaakt van de geboden aandacht. Informeel overleg tussen leerkrachten kan plaatsvinden. ZORGNIVEAU 2 Voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften methode gebonden, niet methode gebonden, op gedragsniveau of bijvoorbeeld taalontwikkeling/lichamelijke ontwikkeling en waarbij de dagelijkse ondersteuning onvoldoende is, wordt een klein individueel (genoteerd op het groepsoverzicht) of groepshandelingsplan (HP) opgesteld. Ouders worden geïnformeerd van de inzet en inhoud van het HP. Extra ondersteuning kan door de leerkracht in de groep gerealiseerd worden. Deze leerlingen worden besproken tijdens de leerlingbespreking. Op de digitale volgkaart wordt kort melding gemaakt van de geboden aandacht en verwezen naar het klein HP op het groepsoverzicht. Het in kaart brengen van het kind middels het HGPD wordt overwogen gezien de mogelijke meerwaarde. ZORGNIVEAU 3 De leerling wordt ingebracht tijdens de leerlingbespreking, benodigde formulieren zijn ingevuld door de leerkracht. Vanaf dit niveau starten leerkrachten, indien dit niet eerder is opgestart, een HGPD, wat vorm krijgt als groeidocument. Begeleiding vanuit een klein HP biedt onvoldoende hulp, een groot HP wordt opgezet o.a. door preteaching, re-teaching, gedifferentieerde instructie, MRT, gerichte gedragsaanpak of extra spraaktaalondersteuning en kan i.s.m. ouders, door de IB’er gecoördineerd, Bureau Passend Onderwijs (BPO) of een externe instantie worden ingeschakeld voor advies middels een consultatie of onderzoek (intelligentie, gedrag en/of beleving van het kind) en begeleiding. Bij externe instanties valt te denk aan Mutsaersstichting, Giralis, PGZ, BJZ, SBO, JGZ. Voorafgaand aan de consultatie van een externe instantie start de leerkracht een HGPD op (handelingsgerichte procesdiagnostiek) om het kind nog preciezer in kaart te brengen. Door hierbij voornamelijk te kijken naar de mogelijkheden en kansen wordt de hulpvraag van dat moment geformuleerd. Begeleiding van deze leerlingen komt vast te liggen in een groot HP. Op de digitale volgkaart wordt kort melding gemaakt van de geboden aandacht, wordt verwezen naar het HP groot en wordt de eventueel ingeschakelde instantie benoemd. ZORGNIVEAU 4 De leerling wordt ingebracht tijdens de leerlingbespreking, benodigde formulieren zijn ingevuld door de leerkracht, het HGPD wordt verder onderhouden. Alle bovenstaande begeleiding heeft onvoldoende hulp gebracht waardoor het kind onvoldoende kan groeien in ontwikkeling. Externe diagnostiek (in samenspraak met ouders besloten) is voor kinderen in zorgniveau 4 nodig geweest om meer zicht te krijgen op de problematiek om nog specifieker te krijgen wat de behoeften zijn. Vanuit onderzoek en overleg wordt het groot HP aangepast en verder toegespitst op de behoeften van het kind of krijgt het kind verlegde leerlijnen a.d.h.v. prognoselijnen.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

41


Indien gewerkt gaat worden met prognoselijnen, dienen capaciteiten van het kind helder te zijn om bij de behoeften aan te kunnen sluiten. De intern begeleider bespreekt het kind, na toestemming van ouders, in een ZAT (Zorg Advies Traject) waarbij BPO betrokken blijft. Vanuit deze bespreking wordt de begeleiding verder vomgegeven, waarbij o.a. bijvoorbeeld gekozen kan worden voor ambulante begeleiding door BPO of plaatsing in de Plusbus. Coördinatie is in handen van de IB’er. Op de digitale volgkaart wordt kort melding gemaakt van de geboden aandacht, wordt verwezen aar het HP groot en wordt de ingeschakelde instantie en eventuele diagnose benoemd met verwijzing naar verslagen in het digitale dossier of de dossierkast. ZORGNIVEAU 5 Onder zorgniveau 5 vallen leerlingen waarbij het onderzoekstraject is afgesloten en waarvoor i.s.m. ouders aanvraag is ingediend. Dit kan een beschikking zijn voor het Speciaal BasisOnderwijs (SBO), aangevraagd bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingzorg). Na aanlevering van de benodigde documenten bekijkt deze commissie met welke onderwijsondersteuning het kind het beste geholpen kan worden. Dit kan een verwijzing naar een andere basisschool zijn , afgeven van een SBO beschikking, advisering van ambulante begeleiding vanuit het SWV, doorverwijzing naar andere instanties of het blijven volgen van onderwijs op de huidige school. Het kan ook een aanvraag zijn bij de CVI (Commissie voor Indicatiestelling) voor Speciaal Onderwijs (SO). De CVI kan een positieve beschikking afgeven. Met deze beschikking kunnen ouders kiezen voor plaatsing in het SO (speciaal onderwijs) of voor LGF (leerling-gebonden financiering, beter bekend als het “rugzakje”) vanuit het SO op een basisschool. Indien de beschikking positief is, dient school het kind aan te melden bij het REC en in te schrijven bij de CFI. Daarnaast kan ook het advies gegeven worden het kind door te verwijzen naar een Leonardoschool.

9 Schoolregels en vakantietijden 9.1 Schooltijden Groep 1-2:

maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur woensdag: van 8.30 - 12.15 uur. vrijdag: vrij

Let op: Van bovenstaande schooltijden wordt voor groep 1-2 afgeweken op: Donderdag 16 februari hele dag vrij ↔ vrijdag 17 februari naar school (carnavalsviering) Groep 3 t/m 8:

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur woensdag: van 8.30 - 12.15 uur.

9.2 Regels voor aanvang en einde schooltijd ‘s Morgens vanaf 8.15 uur en ‘s middags vanaf 13.15 uur mogen de kinderen op de speelplaats komen. Om tijdig met de lessen te kunnen beginnen gaat het belsignaal om 8.25 uur en 13.25 uur. De kinderen gaan dan bij ‘hun ingang’ naar binnen. Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.15 uur en 13.15 uur naar binnen komen. Ouders die hun kinderen brengen en ophalen en die even iets aan de leerkracht willen mededelen, kunnen dit voor óf na schooltijd doen. Vóór schooltijd graag wel vóór het belsignaal, omdat vanaf dat moment de aandacht uitgaat naar de kinderen. Aan de ouders van nieuwe vierjarige kleuters vragen we expliciet om in de eerste week nog even met hun kind mee naar binnen te lopen om afscheid te nemen en – indien nodig - hun kind op het gemak te stellen. Wilt u even een kijkje nemen in het groepslokaal van uw kind, dan is dat natuurlijk na schooltijd mogelijk. Ouders die wachten op hun kind, zijn vrij om zich binnen of buiten de poort op te stellen. Let u er s.v.p. wel op dat u binnen de poort de kinderen niet stoort in hun doorgang of hun spel. De poort wordt uit veiligheidsoverwegingen gesloten om 8.30 en 13.30 uur, en wordt een kwartier voor het einde van de schooltijd weer geopend. Als de poort gesloten is, kan gebruik gemaakt worden van de hoofdingang aan de voorzijde van de school.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

42


9.3 Rooster lichamelijke opvoeding Dinsdag : Groep 3-4: 10.30 – 11.15 uur Groep 5-7: 11.15 – 12.00 uur Groep 6-8: 13.30 – 14.30 uur

Donderdag: Groep 3-4: 10.30 – 11.15 uur Groep 5-7: 11.15 – 12.00 uur Groep 6-8: 13.30 – 14.30 uur

Groep 1-2 heeft dagelijks bewegingsonderwijs in de speelzaal of buiten op de speelplaats. Vereiste sportkleding: Groep 1 en 2: De kinderen hebben gymschoenen (geen zwarte zolen) nodig - voor in de speelzaal die ze op school laten en zelfstandig kunnen aandoen en het gehele jaar op school kunnen laten. Wij vragen u de naam van uw kind in de schoenen te schrijven. Groep 3 t/m 8 Meisjes : gympakje of sportbroek met T-shirt, gymschoenen Jongens: sportbroek met T-shirt, gymschoenen. Gymschoenen die buiten gedragen worden, mogen – uit hygiënisch oogpunt - niet in de gymzaal gebruikt worden. Alle kinderen dragen sportkleding. Wij verzoeken u in kleding, tassen en schoeisel de naam te zetten. We raden de kinderen aan om sieraden, horloges e.d. tijdens de les af te doen of thuis te laten! De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van waardevolle zaken. 9.4 Vakantie en activiteitenrooster schooljaar 2011-2012 Begin schooljaar maandag 22 augustus Herfstvakantie zaterdag 22 oktober Studiemiddag dinsdag 4 oktober kinderen ’s middags vrij St. Nicolaas dinsdag 6 december Kerstvakantie zaterdag 24 december Carnaval voor groep 1-2 donderdag 16 februari hele dag vrij ↔ vrijdag 17 februari naar school (carnavalsviering) zaterdag 18 februari Studiemiddag donderdag 22 maart kinderen ’s middags vrij Paasmaandag maandag 9 april Meivakantie woensdag 25 april t/m zondag 6 mei Hemelvaart donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei Pinkstermaandag maandag 28 mei Kermis maandag Continurooster, aangepaste schooltijden 8.30-14.00 uur. Bij het ter perse gaan van deze schoolgids was de datum nog niet bij de gemeente bekend Zomervakantie zaterdag 30 juni t/m zondag 12 augustus 12.00 uur: Start zomervakantie voor kinderen groep 3 t/m 8 Het kan voorkomen dat er bij sommige activiteiten veranderende schooltijden zullen zijn. We zullen dit zo beperkt mogelijk houden en brengen u hiervan tijdig op de hoogte. 9.5 Verlofregeling en schoolverzuim (gewijzigde leerplichtwet 1994) Wanneer is een leerling leerplichtig?  4 jaar: nog niet leerplichtig Een kind mag naar de basisschool zodra het 4 jaar is. Leerplichtig is het dan nog niet. Indien het kind op deze leeftijd start met zijn/haar schoolloopbaan is het kind wel schoolplichtig. Bij aanvang schoolloopbaan zal het kind opgenomen worden in de leerling-administratie. Naast persoonsgegevens wordt er dan ook een start gemaakt met de dossiervorming rondom aanwezigheid, verlof en verzuim  5 jaar: Zodra het kind echter 5 jaar is geworden, is het leerplichtig en wel op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind jarig is. 5 jaar is nog niet volledig leerplichtig: De ouders mogen het kind nog thuishouden ten hoogste 5 uur per week. Als de ouders van deze regeling gebruik maken, moeten zij dit bij de directeur van de school melden. Op verzoek van de ouders kan de directeur ook nog ten hoogste 5 uur per week verlof

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

43


geven. In totaal kan een 5-jarige dus maximaal 10 uur per week thuisblijven. Deze uren mogen niet opgespaard worden. Deze regeling houdt op als het kind 6 jaar is. 

6 jaar:Volledig leerplichtig

9.6 Geoorloofd schoolverzuim Het is een misverstand te denken dat een kind recht heeft op 10 dagen extra verlof per jaar. De regelgeving hieromtrent is: Een aanvraag voor extra vakantieverlof wordt altijd afgehandeld door de directie. Een dergelijk verlof van maximaal 10 schooldagen kan alleen worden verleend als de aard van het beroep van een van beide ouders met zich meebrengt dat het gezin tijdens een vakantie niet 14 dagen aaneengesloten op vakantie zou kunnen gaan. Daarvoor is het nodig dat in de vakantie een substantieel deel van het gezinsinkomen verdiend moet worden. Te denken valt aan beroepen als strandtenthouder, campingbaas en sommige agrarische beroepen Daartoe moet ook een verklaring van de werkgever overlegd worden. Het verlof moet bij de directeur aangevraagd worden. De directeur kan daartoe positief beslissen, maar slechts éénmaal per jaar en voor ten hoogste 10 dagen. Dit verlof kan niet verleend worden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar  Wie om organisatorische redenen geen vrij kan krijgen tijdens de schoolvakantie komt niet in aanmerking voor dit extra vakantieverlof – ook niet als een verklaring van de werkgever wordt overlegd  Het verlof mag nooit verleend worden voor de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Daarnaast kan alleen verlof worden verleend op grond van “overige gewichtige omstandigheden” (art. 11.g van de Leerplichtwet). In dergelijke situaties moet dan sprake zijn:  Van noodzaak of overmacht – in ieder geval van buiten de eigen wil gelegen omstandigheden.  Als er sprake is van een medische of sociale indicatie dient de verlofaanvraag vergezeld te gaan van een verklaring van bijvoorbeeld een arts of maatschappelijk werker. o Vrije dagen om gebruik te kunnen maken van een voordelig weekendje weg of om de files naar de wintersport te vermijden, vallen uiteraard niet onder “gewichtige omstandigheden”. o Aanvragen tot 10 (school)dagen worden door de directie afgehandeld. Gaat het om een langere periode, dan beslist de gemeente, i.c. de leerplichtambtenaar. Het is dus niet zo dat directeuren 10 dagen “te vergeven” hebben; schooldirecteuren die ten onrechte verlof verlenen zijn zelf strafbaar! Verder hanteren de schooldirecties de volgende richtlijnen voor het verlenen van verlof: a) voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; b) voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; c) voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; d) bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur; e) bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag; f) bij 25-,40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -,25-,40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. De dag waarop het verlof wordt opgenomen hoeft niet samen te vallen met de dag van het jubileum; de schooldirectie bepaalt welke termijn hiervoor wordt gehanteerd. Op het moment dat de directeur verlof heeft verleend voor in totaal 10 dagen per schooljaar per kind , dient een volgende verlofaanvraag te worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar die hierover een besluit neemt, de directeur gehoord hebbende. Waarschuwing: Schooldirecteuren die ten onrechte verlof verlenen of verzuim niet melden bij de leerplichtambtenaar overtreden daarmee de Leerplichtwet. Een dergelijke overtreding kan bestraft worden met een geldboete van de tweede categorie, zijnde maximaal € 2250,- of maximaal een

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

44


maand hechtenis. Ook ouders die de Leerplichtwet overtreden kunnen bestraft worden met een geldboete van maximaal € 2250,- of maximaal een maand hechtenis. 9.7 Ongeoorloofd verzuim Als een leerling afwezig is wegens ongeoorloofd verzuimd, dan wordt daarna de volgende procedure gevolgd:  De ouders worden door de directie ervan in kennis gesteld dat het verzuim aangemerkt wordt als “ongeoorloofd verzuim”.  De directie meldt dit verzuim bij het College van B en W of de leerplichtconsulent van de gemeente Peel & Maas.  De ouders worden door de gemeente opgeroepen om een verklaring te komen afleggen.  De gemeenteambtenaar legt de vervolgprocedure uit.  Er wordt door een bevoegd opsporingsambtenaar een officieel procesverbaal opgemaakt.  Dit procesverbaal gaat naar justitie. Justitie legt al of niet een strafmaat op en de ouders krijgen van justitie hierover officieel bericht. Voor vragen over de gewijzigde Leerplichtwet en/of het nemen van verlof kunt u zich wenden tot de directeur en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente Peel en Maas, mevrouw A. Symogy (tel 077 – 3066666). U kunt zelf middels onderstaand stroomdiagram zien of uw kind al dan niet in aanmerking komt voor geoorloofd verzuim Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u hiervoor een formulier bij de directeur krijgen. Na de aanvraag besluit de directeur of het verlof wel of niet verleend wordt.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

45


9.8 Snoepgoed, traktaties en anderen zaken Het pauzehapje: u wordt vriendelijk verzocht er voor te zorgen dat de kinderen geen snoepgoed mee naar school nemen. We prefereren fruit, een boterham of en een andere gezonde snack. Op school

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

46


kan uw kind altijd water drinken. Geeft u uw kind drinken mee naar school (bijv. voor het overblijven) dan alleen in een plastic drinkbeker, die weer mee naar huis gaat. De traktatie: in de kleutergroep mag op verjaardagen geen snoep, chocola of chips uitgedeeld worden, maar wel een ander gezond kleinigheidje. Indien u twijfelt, overleg dan met de leerkracht. In de overige groepen wordt er op verjaardagen niet getrakteerd. Het wensje: voor verjaardagen van ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s mogen de kinderen van groep 1-2 een tekening of kleurplaat maken. Geeft u hiervoor wel even een briefje mee. In de overige groepen gebeurt dit niet meer. De fiets: als school adviseren wij de ouders dringend hun kind alleen met de fiets naar school te laten komen als men buiten de bebouwde kom woont. Als kinderen voor het spelen na school hun fiets meenemen, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij u als ouder. Op het schoolplein de fiets s.v.p. niet afsluiten om te voorkomen dat sleutels kwijtraken (onder schooltijd is de poort gesloten). De mobiele telefoon: het is (kinderen) niet toegestaan een mobiele telefoon te gebruiken of aan te hebben staan op school en het schoolplein. Als school adviseren wij de ouders dringend hun kind geen mobiele telefoon mee te geven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een mobiele telefoon meegenomen worden, dit dient in overleg te gebeuren met de leerkracht. Omgaan met materialen: wij vinden het belangrijk kinderen te leren goed om te gaan met materialen. Wij merken in de dagelijkse omgang toch nog vaak dat kinderen dit moeilijk vinden. Spullen verdwijnen, gaan kapot of worden zelfs opgegeten. Daarom hebben wij het volgende besluit genomen betreffende de kinderen uit de groepen 3 t/m 8:  Kinderen ontvangen van school: een blauwe balpen, een potlood, een gum, een liniaal, een schaar en kleurpotloden. Mochten er spullen herhaaldelijk kwijtraken of bewust stuk gemaakt worden, dan zijn de kosten en aanschaf voor thuis.  Bij vragen of onduidelijkheden kunt U bij de leerkrachten terecht.  Als de kinderen gelpennen of viltstiften van thuis willen gebruiken op school, mogen ze die in een etui meenemen naar school en daar tijdens bepaalde lessen gebruiken. 9.9 Internetgebruik Op school bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om gebruik te maken van internet. De informatie die ze hier van afhalen, kunnen de leerlingen gebruiken bij het maken van werkstukken, projecten en/of presentaties. Zelfstandig en veilig gebruik hiervan willen we als school zoveel mogelijk bevorderen. Samen met de ouders moeten we onze leerlingen daarbij opvoeden tot het goed gebruik maken van het internet vanuit verantwoorde keuzes. Op school ligt een internet protocol ter inzage. 9.10 Foto’s en de wet op de privacy Gedurende het schooljaar worden er geregeld foto’s gemaakt van activiteiten op school. Tevens is er een schoolwebsite, waarop foto’s getoond worden. Natuurlijk vormen leerlingen de hoofdrol. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind(eren) op één van de foto’s te zien is/zijn, kunt u dit kenbaar maken middels het formulier voor toestemming tot vertoning, dat ieder gezin aan het begin van het schooljaar ontvangt. Hetzelfde geldt voor video-opnames die gemaakt kunnen worden. Deze opnames van onderwijssituaties zullen alleen intern voor scholingsdoelen gebruikt worden.

10. Rechten en plichten van: ouders/verzorgers - leerlingen - bevoegd gezag 10.1 Klachtenprocedure Op elke school van stichting Prisma is een klachtenregeling aanwezig. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt ingediend, maar ook het belang van de school. We onderscheiden drie soorten klachten: 1) Klachten betreffende schoolorganisatorische zaken 2) Klachten betreffende agressie, geweld en discriminatie 3) Klachten betreffende seksueel misbruik of seksuele intimidatie

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

47


Wanneer ouders een klacht hebben kunnen ze hiermee terecht bij de desbetreffende leerkracht. Samen wordt naar een eventuele oplossing gezocht. Wanneer ouders met hun klacht niet bij de eigen leerkracht terecht kunnen, kan dit misschien bij de directeur. Samen wordt vervolgens naar een oplossing gezocht. Kan een ouder zowel bij de eigen leerkracht of directeur niet terecht, dan kan de ouder contact opnemen met het bevoegd gezag dhr. Rutten( 077 3079748). Deze gaat in gesprek met de ouders en verwijst indien ouders dit wensen door naar de vertrouwenspersoon. 1. Klachten over schoolorganisatorische zaken Heeft u een klacht over schoolorganisatorische zaken dan geldt de volgende procedure: KLACHT

U probeert de klacht te bespreken met de betrokkene om samen tot een oplossing te komen

OPLOS SING

Ja, u bent tevreden en voert geen verdere actie

Nee, u bent niet tevreden.

U wendt zicht tot de directeur.

OPLOS SING

Ja, u bent tevreden en voert geen verdere actie

Nee, u bent niet tevreden.

U wendt zicht tot de contactpersoon van de school.

De contactpersoon verwijst u naar de algemeen directeur.

OPLOS SING

Ja, u bent tevreden en voert geen verdere actie

Nee, u bent niet tevreden.

U neemt weer contact op met de contactpersoon van de school

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel De contactpersoon verwijst u naar vertrouwenspersoon.

48


2.Klachten over agressie, geweld en discriminatie Heeft u een klacht betreffende agressie, geweld of discriminatie dan geld in eerste instantie dezelfde procedure als voor klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school. Indien dat echter gezien de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien e afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kun u een beroep doen op de klachtenregeling naar het model van de VBKO. Onder onderstaand schema is deze procedure in kaart gebracht. KLACHT

U neemt contact met de contactpersoon van de school.

De contactpersoon verwijst u naar de vertrouwenspersoon

OPLOSSING

Ja, u bent tevreden en voert geen verdere actie.

Nee, u bent niet tevreden.

U dient een klacht in bij de klachtencommissie, de vertrouwenspersoon ondersteunt en adviseert u in de verdere procedure. Klachtencommissie voor katholiek onderwijs Postbus 82324, 2508 EH Den Haag

De klachtencommissie stelt een onderzoek in.

De commissie rapporteert haar bevindingen aan het bevoegd gezag.

Klacht gegrond.

Klacht ongegrond.

Rapportage en advies aan schoolbestuur.

Het bevoegd gezag besluit of ze het advies opvolgen en neemt maatregelen.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

49


3. Klachten betreffende seksueel misbruik of seksuele intimidatie Een klacht over seksuele intimidatie of seksueel misbruik kent de volgende procedure: Schooldirecteur/personeelslid/contactpersoon krijgt informatie ↓ Melding aan het bevoegd gezag ↓ Bevoegd gezag overlegt met vertrouwensinspecteur ↓ Redelijk vermoeden van strafbaar feit ↓ Bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde dat aangifte wordt gedaan ↓ Bevoegd gezag doet aangifte bij justitie of politie  Vertrouwenspersoon: Voor ouders en leerlingen: dhr. Kuypers, Drie Decembersingel 50, 5921 AC Venlo, tel. 0778504855 Voor leerkrachten: mw. A. Ten Doenschate (GGD Limburg-Noord)  Vertrouwensinspecteur: Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, centraal tel.nr. 0900-1113111 (lokaal tarief). De gehele klachtenprocedure stichting Prisma is te vinden op www.prisma-spo.nl Op school ligt ter inzage het protocol hoe school omgaat met agressiviteit geuit jegens een leerkracht of ander personeelslid. 10.2 Klachtencommissie Samenwerkinggsverband Peelkwartier Ouders of verzorgers van kinderen binnen ons SWV kunnen ten aanzien van PCL-besluiten en of gevolgen voor kinderen ten aanzien van besluiten die voortvloeien uit de inrichting van de zorgstructuur van ons SWV een klacht indienen. De procedure is te vinden op www.prisma-spo.nl (peelkwartier) 10.3 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende onderwijsactiviteiten Alle kinderen op onze school volgen het onderwijsproces zoals staat aangegeven in het schooljaarplan. Met ouders en kinderen die een andere levensopvatting of geloofsovertuiging hebben, anders dan rooms- katholiek, is afgesproken dat deze kinderen de godsdienstlessen volgen. Indien vanuit deze lessen extra activiteiten voortkomen, zoals o.a. kerkbezoek of voorbereiding op de E. H. Communie of het H. Vormsel, kunnen de ouders voor deze kinderen ontheffing vragen voor deze specifiek gerichte activiteiten. Bij deze activiteiten krijgen de kinderen nooit vrijaf maar zorgt de groepsleraar of de school voor een ander onderwijsprogramma. Deze zelfde procedure wordt gevolgd bij kinderen waarvan de ouders geen toestemming geven de kinderen mee te sturen met een excursie, schoolreis of schoolkamp. 10.4 Regels voor toelating Het toelatingsbeleid is erop gericht dat we alle kinderen waarvan we aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zullen toelaten. De onderwijsbehoeften van het kind worden hierbij getoetst aan de mogelijkheden die in het schoolprofiel zijn aangegeven. Uitkomst van deze toetsing kan zijn:  toelating (= het inschrijven van de leerlingen in de administratie van de school),  toelating met contract (= een bindende, schriftelijke afspraak tussen ouders en school, waarin wordt vastgesteld wanneer niet meer aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan worden voldaan),  geen toelating, c.q. verwijzing naar of advisering voor andere school. Kinderen en ouders/verzorgers dienen in alle gevallen de grondslag van onze school te respecteren. In ons beleid onderscheiden we de volgende categorieën: A onderinstroom 4-jarigen B zij-instroom leerlingen andere basisschool

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

50


C D

zij-instroom speciaal basisonderwijs leerlingen met indicatiestelling (Leerling Gebonden Financiering): “Het rugzakje”

Uitgangspunt in alle categorieën is dat we in het belang van het kind een juiste keuze trachten te maken zodat het kind op de best mogelijke plek het onderwijs ontvangt dat nodig is. Ouders van leerlingen die zijn toegelaten, ontvangen hiervan schriftelijk bericht. A: Onderinstroom 4-jarigen In principe kunnen alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben worden toegelaten. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beginsituatie van ieder kind, zal er voor inschrijving overdracht van relevante ontwikkelingsgegevens van de voorschoolse educatie plaatshebben. Na enkele weken van inschrijving zullen ouders geïnformeerd worden over de start van hun kind. Indien uit de gegevens van de voorschoolse educatie blijkt dat verder onderzoek noodzakelijk is, dienen de ouders hiervoor toestemming te geven en het onderzoek te worden afgewacht, alvorens de leerling wordt toegelaten. Wat betreft de datum van toelating: zie par. 4.1 ‘De opvang van nieuwe kinderen in onze school’. B: Zij-instromers andere basisschool Toelating geschiedt na bespreking van het onderwijskundig rapport en evt. aanvullende onderzoeksgegevens van derden en het bewijs van uitschrijving van de vorige school. Ouders/verzorgers dienen deze gegevens ter inzage aan te bieden. Aan de hand van deze gegevens wordt getoetst of er aan de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan en inschrijving op school mogelijk is. Binnen zes weken na inschrijving vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers. C: Zij-instromers sbo-scholen Leerlingen afkomstig van een basisschool en daarna toegelaten bij een school voor SBO, die op advies van de PCL in aanmerking komen voor terugplaatsing, worden altijd op de school van herkomst toegelaten. Voor de overige leerlingen geldt dat de onderwijsbehoefte van het kind door de directeur van de school wordt getoetst aan het schoolprofiel, eventueel in overleg met andere directeuren uit het Samenwerkingsverband WSNS 5105. Ouders/verzorgers dienen alle beschikbare onderzoeksgegevens aan de school ter inzage aan te bieden. D: Leerlingen met indicatiestelling (Leerling Gebonden Financiering) “Het rugzakje” Algemene informatie Met ingang van het schooljaar 2003-2004 is de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) ingegaan, ook wel “het rugzakje” genoemd. Doel van deze regeling is om ouders meer keuzevrijheid te geven bij het zoeken naar een geschikte school voor hun kind met een stoornis of handicap en om de integratiemogelijkheden van deze kinderen te bevorderen. Ouders van geïndiceerde kinderen kunnen kiezen voor speciaal onderwijs binnen het REC, of voor aanmelding bij het gewone basisonderwijs met extra ondersteuning. Voorwaarde is wel dat een speciale commissie (CvI: Commissie van Indicatiestelling) een positieve indicatie heeft afgegeven. Als ouders kiezen voor aanmelding op de reguliere basisschool en het kind wordt op deze basisschool geplaatst, dan zal de school extra begeleiding voor het kind kunnen inzetten, zowel materieel als personeel. Deze wordt betaald uit de inhoud van het denkbeeldige “rugzakje”. Een deel van de begeleiding wordt uitgevoerd door personeel van stichting Prisma, een ander deel bestaat uit ondersteuning door het REC middels ambulante begeleiding. Plaatsing op de basisschool gebeurt niet zo maar. Er zal een aantal stappen worden gezet om in te schatten of de basisschool in staat is het kind verantwoord te begeleiden. Procedure Omdat elk kind anders is, en ook het gevolg van de stoornis of handicap voor elk kind anders is, zullen we elke aanmelding van kinderen met een “rugzakje” apart bekijken. Hierbij volgen we als school een stappenplan. In grote lijnen komt dit op het volgende neer: Het gaat steeds om de balans tussen de hulpvraag van het kind (in termen van pedagogische aanpak, didactische aanpak, kennis en vaardigheden van de leerkracht/het team, organisatie binnen school en de klas, gebouwelijke en materiële aspecten, de positie van medeleerlingen, de rol van de ouders/verzorgers en de externe ondersteuning) én de (on)mogelijkheden van de school. Het gaat steeds om een individuele beslissing. Het advies is dan ook om altijd aan te geven op welke manier

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

51


(procedure) en aan de hand van welke criteria (inhoud) een aanmelding van een kind met een “rugzak” in behandeling wordt genomen. Voor alle duidelijkheid: er bestaat geen plaatsingsplicht; iedere school zal voor ieder verzoek opnieuw een afweging moeten maken. Mocht inschrijving op de Kemp niet mogelijk zijn omdat school niet tegemoet kan komen aan de onderwijskundige en/of zorgbehoefte van het kind dan ontvangen ouders/verzorgers een schriftelijke argumentering. School zal ouders doorverwijzen en een proactieve houding aannemen richting Bureau Passend onderwijs zodat op stichtingsniveau samen met ouders gezocht kan worden naar een passende school. Beoordelingscriteria bij toelating: elke aanmelding zullen we apart beoordelen om te bezien welke mogelijkheden en onmogelijkheden onze school heeft om het kind te begeleiden. Ondanks het individuele karakter van elke aanmelding zijn er een aantal algemene zaken waarmee onze school rekening wil (of moet) houden die van belang zijn bij een goede afweging. We zetten er een aantal op een rijtje: - centraal in de afweging staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school. Bij die mogelijkheden wordt ook rekening gehouden met de andere kinderen op onze school. - plaatsing moet meerwaarde bieden voor ontwikkeling van het kind ten opzichte van plaatsing in de speciale school van het REC. Deze afweging geschiedt in overleg met de ouders. Samen zullen we afwegen welke voordelen plaatsing op de basisschool biedt ten opzichte van plaatsing op een speciale school. - door de plaatsing van een kind met een “rugzakje” mag de veiligheid van het kind en de andere kinderen op onze school niet in gevaar komen. We willen immers voor alle kinderen die op onze school zijn geplaatst een veilig schoolklimaat bieden. - de continuïteit van de begeleiding zoals omschreven in het handelingsplan moet gewaarborgd zijn, bijvoorbeeld:  als de ambulante begeleiding door het REC om welke reden dan ook niet volgens het handelingsplan kan worden uitgevoerd, dan is dit van invloed op de begeleidingsmogelijkheden.  een “rugzakje” biedt over het algemeen ongeveer 3 uur en 20 minuten per week extra begeleiding door iemand van de stichting, inclusief overleg met het REC en de ouders, voorbereiding, rapportages, etc. Als hiervoor (binnen school, binnen het bestuur, of na werving) geen personeel is, is dit van invloed op de begeleidingsmogelijkheden.  de praktijk van het onderwijs in Nederland is dat groepen kinderen te maken hebben met wisselingen van leerkracht, bijvoorbeeld bij ziekte, ADV, duobanen. Gecombineerd met de vervangingsproblemen vanwege een tekort aan leraren kunnen ook dit factoren zijn die de begeleidingsmogelijkheden van het kind beïnvloeden. Dit geldt zeker als succesvolle begeleiding van het kind op de reguliere basisschool afhangt van de continuïteit van de begeleiding door een voor het kind herkenbare persoon of structuur.  de medewerking van de ouders is noodzakelijk. Het is bijvoorbeeld gewenst dat ouders goed  bereikbaar zijn als er zich onverhoopt problemen voordoen. We schatten in dat de extra begeleiding die een kind met een “rugzakje” krijgt, niet uit het “rugzakje” alleen kan worden betaald. Het vergt altijd meer tijd en inzet van een team dan wat het “rugzakje” aan mogelijkheden biedt. Dit hoeft plaatsing niet in de weg te staan. Soms kan de school nog wat extra’s doen; dat doen we immers voor alle leerlingen met extra onderwijsbehoeften, “rugzakje” of niet. Ook die overweging zullen we per kind maken, rekening houdend met het belang van alle kinderen op onze school en de draagkracht van het team. 10.5 Regels voor schorsing en verwijdering Ordemaatregel Hieronder wordt verstaan een maatregel die nodig is om de rust/orde in een groep te kunnen handhaven of te herstellen. Dat betekent dat een leerling tijdelijk uit de eigen groep geplaatst wordt in een andere groep of bij een toezichthouder. Deze maatregel kan gezien worden als een voorloper op een mogelijke schorsing en uiteindelijk een verwijdering. Voorafgaand aan deze ordemaatregel worden ouders uitgenodigd voor een toelichtend gesprek met de groepsleerkracht(en) en de directie. Schorsing Onder schorsing wordt verstaan het n.a.v. gedragsproblematiek tijdelijk verwijderen van een leerling uit de groep of van de school. Onder tijdelijk wordt verstaan minimaal een dag en maximaal drie dagen. Zo’n maatregel wordt genomen op basis van gedragsproblemen van de leerling (inclusief niet te tolereren gedrag) of op basis van niet te tolereren gedrag van ouders / opvoeders.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

52


Verwijdering Verwijdering van een leerling is een uitzonderlijke maatregel, zowel gelet op de missie en visie van de school als op de positie van de leerling en de betreffende ouders/verzorgers. Daarom is het bij:  een negatieve escalatie in het gedrag van de leerling  een ernstige vertrouwensbreuk met de ouders/verzorgers noodzakelijk dat de directie de ouders/verzorgers in de gelegenheid stelt de ontwikkelingen te volgen om daardoor de nodige maatregelen met begrip en verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Indien schorsing geen verbetering van het wangedrag oplevert, kan de school de leerling voor verwijdering voordragen bij het schoolbestuur. Op school is de procedure omtrent schorsing en verwijdering ter inzage aanwezig. Ook op www.prismp-spo.nl kunt u meer informatie vinden. 10.6 Verstrekken van onderwijskundige rapporten Voor ieder kind dat onze school verlaat (verhuizing, overplaatsing, schoolverlater) maakt de school een onderwijskundig rapport op. In dit onderwijskundig rapport staan o.a. vermeld: de gegevens van de leerling, ouders/ verzorgers en de school, de eventuele leerbelemmeringen, aandachtspunten en specialistische hulp, gegevens over de vorderingen bij de leer- en vormingsgebieden en een overzicht van de gebruikte methoden. Zowel de ontvangende school als de ouders/ verzorgers ontvangen (een kopie van) dit onderwijskundige rapport. 10.7 Regels voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders Indien ouders meehelpen bij het ondersteunen van sommige lessen, toezicht houden of een groep leerlingen begeleiden, worden deze ouders vooraf opgeroepen door de verantwoordelijke groepsleerkracht(en) om regels en afspraken op een rijtje te zetten. Tijdens de activiteit zijn zowel de leerkracht(en) als ook de ouders alert op de gemaakte afspraken. Tussentijds of bij een nieuwe activiteit worden regels en afspraken geëvalueerd.

Namen en adressen 11.1 Schoolteam Team is akkoord met het verstrekken van adresgegevens echter gelieve het thuis bellen van leerkrachten te beperken tot zeer dringende aangelegenheden. Directeur:

Leenette Hendriks, Baarskampstraat 16, 5995 AV Kessel, tel. 06 38484389

Teamleider / Interne begeleider: Marlies Hermans, Sterappel 50, 5988 ES Helden, tel: 3077751 Groepsleraren: Groep 1-2: Marloes Metsemakers-Moberts, Raadhuisstraat 37, 6042 JK Roermond, tel. 0475-568493 Groep 3-4:

Corine Zanders-Lamber, Th. Pubbenstraat 6, 5988 KS Helden, tel. 3073694 Edith Jacobs, Patersstraat 4, 5981 TS Panningen, tel. 3078821

Groep 5-7:

Anita Zelen-van Dijck, Wethouder Tielenstraat 46, 5987 NK Egchel, tel: 3073301 Annemiek Huveneers, Jacobusstraat 14, 5987 AK Egchel, tel: 06-52668665

Groep 6-8:

Wouter Smits, Jan Vermeerstraat 9, 5991 GB Baarlo, tel: 077-8518845

ICT:

Binnen het taakbeleid een taak van een leerkracht

Bewegingsonderwijs: Binnen het taakbeleid een taak van een leerkracht Interieurverzorging:

Sybille Selen, Van Achgelstraat 5, 5987 AZ Egchel, tel: 3075929

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

53


Tussenschoolse Opvang:

Hannie Beentjes, Jacobusstraat 31, 5987 AK Egchel, tel. 326 8731

11.2 Cliëntenraad “De Kemp” Voorzitter: Esther van Venrooij, Linskesweg 14, 5987 AC Egchel, tel: 3079767 Leden: Daniëlle Delissen, Hub 1, 5981 PT Panningen, tel: 3071918 Linda Hubers, Haambergweg 2, 5987 NZ Egchel, tel: 3073504 Debby Huijs, Kapelaan Nausstraat 25, 5987 AR Egchel, tel: 3060719 Sjoerd Karis, Hoekerstraat 6, 5987 AN Egchel, tel: 3072223 Jeroen Riethorst, Melkweg 4, 5987 NE Egchel, tel: 30770887 Judith Wijnen, Molenheg 8, 5987AP Egchel, tel: 3066885 Medezeggenschapsraad: Oudergeleding: Daniëlle Delissen en Jeroen Riethorst Personeelsgeleding: Marloes Metsemakers en Marlies Hermans 11.3 Bestuur Stichting Prisma Postadres: Stichting Prisma Helden Postbus 7192, 5980 AD Panningen, tel: 3079748 Voorzitter: Dhr. H. Verbugt Algemeen directeur: Dhr. M. Rutten 11.4 Ouderraad “De Kemp” Voorzitter: Ellen Gommans, Molenheg 13, 5987 AP Egchel, tel: 3072150 Penningmeester: Jolanda Kempen, Jacobusstraat 27, 5987 AK Egchel, tel: 3077982 Leden: Anita Gijsbers, Rector Thomassenstraat 4, 5987 AE Egchel, tel. 3073051 Wendy Lucker, Wethouder Tielenstraat 18, 5987 NK Egchel, tel. 3078599 Claudia Peters, Kapelaan Nausstraat 14, 5987 AR Egchel, tel. 4633194 Gerda Kerkhoffs, Kapelaan Nausstraat 24, 5987 AR Egchel, tel. 3077146 Miriam Joosten, Eemsestraat 11, 5981 PP Panningen, tel. 3076560 Claudia Doensen, Wethouder Tielenstraat 28, 5987 NK Egchel, tel. 3077912 Yvonne Bosch, Zelen 36, 5981 PN Pannignen, tel. 3079032 Jessie Fleuren, Linderweg 11 5981 PR Panningen, tel. 3071269 Heidy Boots, Egchelseweg 44 5987 AB Egchel, tel. 3078384 11.5 Verkeersouder Anita Gijsbers (zie ouderraad) 11.6 Extern Inspectie:

Inspectie van het onderwijs Postbus 530, 5600 AM Eindhoven, tel: 040-2197000 info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl Vragen over het onderwijs: 0800-5010 (gratis)

Leerplichtambtenaar:

Mevr. A Somogyi telefoonnummer: 306 6666

GIRALIS.:

Amerikastraat 3, Postbus 3430, 5203 DK ‘sHertogenbosch, tel:073-6405000

Pastoraat:

Pastoor-Deken P. van de Horst, Rochusplein 3, 5988 CG Helden, tel: 0773071488,

A.M.V. leerkracht:

Lieke Smeets (Kreato)

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

54


Bijlage 1

Groepsbezetting schooljaar 2011/2012 Groep 1-2:

maandag t/m donderdag: Marloes Metsemakers, tot carnaval heeft Marloes op maandag ouderschapsverlof. De vervanging wordt door Mieke Raedts verzorgd

Groep 3-4:

maandag t/m woensdag: donderdag t/m vrijdag:

Corine Zanders Edith Jacobs

Groep 5-7:

maandag t/m woensdag: donderdag t/m vrijdag:

Anita Zelen*, Annemiek Huveneers

*Anita is bij de aanvang van het schooljaar nog niet hersteld, ze zal vervangen worden door Marie-José Hendricks Groep 6-8:

maandag t/m vrijdag: ADV-dagen:

Wouter Smits Edith Jacobs

Theo Hekkens zal iedere dinsdagmorgen administratieve ondersteunende werkzaamheden verrichten. Taakverdeling schooljaar 2011/2012 Directietaken: Leenette Hendriks, tevens werkzaam op BS Panningen-Noord, is maandagmorgen, dinsdagmiddag, donderdagmorgen aanwezig Teamleider: Marlies Hermans, is aanspreekpunt indien de directie afwezig is. Interne begeleiding: Interne begeleiding groep 1 t/m 8:

Marlies Hermans dinsdag t/m donderdag aanwezig

Conciërgetaken:

Sjraar Gommans / Jac van Rijn

(Langdurige) vervanging vanwege ziekte/afwezigheid wordt gemeld via schoolkrant ‘De InfoKwettergezet’ dan wel via aparte informatiebrieven richting ouders.

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

55


Bijlage 2 FORMULIER INSTEMMING MET SCHOOLGIDS Schoolnaam: BS De Kemp Adres:

Kempstraat 36

Postcode:

5987 AH

Plaats:

Egchel

Verklaring: Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de hierboven genoemde school in te stemmen met, de van 31 juli 2011 t/m 1 augustus 2012, geldende schoolgids van deze school. Namens de MR, Datum:

31 juli 2011

Plaats:

Egchel

Naam:

Jeroen Riethorst

Functie:

Voorzitter MR

Handtekening: Verklaring: Hierbij verklaart het College van Bestuur van de stichting Prisma (Primair Onderwijs Regio Helden e.o.) in te stemmen met, de van 31 juli 2011 t/m 1 augustus 2012, geldende schoolgids van de hierboven genoemde school. Namens het College van Bestuur, Datum: Plaats: Panningen Naam:

Dhr. M.A.E. Rutten

Functie:

Ad interim voorzitter College van Bestuur

Handtekening:

Schoolgids 2011/2012 BS De Kemp, Egchel

56

Schoolgids De Kemp 2011-2012  
Schoolgids De Kemp 2011-2012  

Schoolgids De Kemp 2011-2012

Advertisement