Page 1


SCHOOLGIDS 2011 – 2012

SCHOOLGIDS 2011-2012

Basisschool “De Horizon” Past. Kengenstraat 1 Basis 5985 PV Grashoek telefoon: 077-3072856 fax: 077-3061161 e-mail: info@horizongrashoek.nl

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

1


Inhoudsopgave Voorwoord............................................................................................................................................................. 5 1

2

3.

De School .................................................................................................................................................... 6 1.1

Waar wij voor staan ........................................................................................................................ 6

1.2

Directie/Management Team.......................................................................................................... 6

1.3

Richting en identiteit...................................................................................................................... 6

1.4

Schoolgrootte................................................................................................................................... 7

De organisatie op school .......................................................................................................................... 8 2.1

Aannamebeleid.................................................................................................................................. 8

2.2

Organisatie van de groepen ........................................................................................................... 9

2.3

Schooltijden...................................................................................................................................... 9

2.4

Regels voor aanvang en einde schooltijd..................................................................................... 9

2.5

Groepsgrootte ................................................................................................................................ 10

2.6

Het schoolteam en het onderwijsondersteunend personeel ................................................ 10

2.7

De activiteiten voor kinderen ..................................................................................................... 10

2.8

Verdeling van de tijd over de leer- en vormingsgebieden .....................................................11

2.9

De methodes ....................................................................................................................................11

2.10

Bewegingsonderwijs .......................................................................................................................11

2.11

Overige activiteiten ...................................................................................................................... 12

2.12

Huiswerk .......................................................................................................................................... 13

2.13

Rapporten ........................................................................................................................................ 13

2.14

Verlofregeling en schoolverzuim + melding van afwezigheid ............................................... 14

2.15

Beleid Toelating, Schorsing en/of Verwijdering van leerlingen.......................................... 15

De zorg voor de kinderen ...................................................................................................................... 18 3.1

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen..................................................................... 18

3.2

Extra zorg ....................................................................................................................................... 19

3.3

Weer Samen Naar School (W.S.N.S.)....................................................................................... 19

3.4

Ambulante begeleiding.................................................................................................................. 19

3.5

Permanente Commissie Leerlingenzorg (P.C.L.) en leerlingen met een “Rugzakje”..........20

3.6

Van basisschool naar voortgezet onderwijs.............................................................................20

3.7

Jeugdgezondheidszorg ( JGZ ) ................................................................................................. 21

3.8

Logopedie.........................................................................................................................................23

4.

De leraren.............................................................................................................................................24 4.1

Groepsindeling schooljaar 2011-2012........................................................................................24

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

2


4.2

De wijze van vervanging ...............................................................................................................24

4.3

Nascholing .......................................................................................................................................24

4.4

Begeleiding en inzet van stagiaires van PABO's .....................................................................25

5. De ouders. ......................................................................................................................................................26

6.

5.1

Het belang van de betrokkenheid van de ouders....................................................................26

5.2

Informatie aan ouders..................................................................................................................26

5.3

Inspraak ...........................................................................................................................................27

5.4

De ouderraad ..................................................................................................................................27

5.5

De medezeggenschapsraad ..........................................................................................................27

5.6

De Cliëntenraad..............................................................................................................................28

5.7

Het schoolbestuur .........................................................................................................................28

5.8

De verkeersouders ........................................................................................................................28

5.9

Overige ouderactiviteiten............................................................................................................28

5.10

Ouderbijdrage ................................................................................................................................28

De ontwikkeling van het onderwijs ......................................................................................................30 6.1

Kwaliteitszorg.................................................................................................................................30

6.2

ICT ....................................................................................................................................................30

6.3

Anti-pest beleid .............................................................................................................................30

6.4

De zorg voor leerlingen met specifieke leer-, werkhoudings- en gedragsproblemen..... 31

6.5

De relatie school en omgeving..................................................................................................... 31

7.

De resultaten van ons onderwijs..........................................................................................................32

8.

Allerlei .......................................................................................................................................................33 8.1

Vakantierooster en vrije dagen ..................................................................................................33

8.2

Overblijfmogelijkheden en BSO ................................................................................................33

8.3

Contact met de groepsleerkracht, IB-er en/of directie......................................................34

8.4

Klachten ...........................................................................................................................................34

8.5

Algemene informatie voor groep 1/2.........................................................................................34

8.6

Horizontaal......................................................................................................................................35

8.7

Nieuwsbrieven ................................................................................................................................35

8.8

Verkeersveiligheid.........................................................................................................................35

8.9

Fietsen..............................................................................................................................................36

8.10

Verzekering.....................................................................................................................................36

8.11

Tijdschriften ..................................................................................................................................36

8.12

Schoolbenodigdheden ...................................................................................................................36

8.13

Verjaardagen ..................................................................................................................................37

8.14

Foto’s ................................................................................................................................................37

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

3


9.

8.15

Kostenloos materiaal .....................................................................................................................37

8.16

Lege inktpatronen en batterijen ................................................................................................37

8.17

Kledingcontainer.............................................................................................................................37

8.18

Bibliotheek ......................................................................................................................................37

Namen en adressen .................................................................................................................................38

Bijlage 1

Klachtenprocedure....................................................................................................................40

Bijlage 2

Sponsoring ..................................................................................................................................42

Bijlage 3:

Vervangingsprotocol stichting Prisma .............................................................................43

Bijlage 4:

Buitenschoolse opvang en PadXpress...............................................................................45

Schoolgids basisschool “De Horizon� Grashoek

4


Voorwoord Bij de start van een nieuw schooljaar is het goed stil te staan bij alle ontwikkelingen die op school plaatsvinden en deze nog eens op een rijtje te zetten. Dat doen we in deze nieuwe schoolgids, zodat u als ouders weer volledig op de hoogte bent over alles wat er op de school van uw kind(eren) speelt.

We informeren u o.a. over de opzet en de organisatie van het onderwijs, de doelstellingen die de school nastreeft, de identiteit van de school, de (extra) zorg voor de kinderen, de ouderparticipatie, de activiteiten, de leraren, de kwaliteit van ons onderwijs en allerlei wettelijke verplichtingen (vooral middels de bijlagen achterin de gids).

Alle

ouders

ontvangen

de

schoolgids

aan

het

begin

van

het

schooljaar

nadat

de

Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van de gids. De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen de gids bij aanmelding of op de eerste schooldag van hun kind. De schoolgids is ook terug te vinden op onze website: www. horizongrashoek.nl

Wanneer u na het lezen van de gids nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, bent u welkom om daar met ons over te komen praten. We stellen uw reactie zeer op prijs.

Als aanvulling op de schoolgids houden we u tijdens het lopende schooljaar via onze nieuwsbrief “Horizontaal” regelmatig op de hoogte van alle actualiteiten.

Voor de ontwikkeling van uw kind is een goed contact tussen ouders en school uitermate belangrijk. We hopen dan ook dit jaar weer te mogen rekenen op uw belangstelling, hulp en medewerking en wensen iedereen die op welke manier dan ook bij onze school betrokken is een heel fijn schooljaar toe!

Gerrie van Hoof Directrice.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

5


1

De School

“De Horizon” is de enige basisschool in Grashoek. Vrijwel alle leerlingen uit Grashoek bezoeken onze school. Het bestuur wordt gevormd door de Stichting PRISMA, waarin naast “De Horizon” nog 11 andere basisscholen, en de school voor Speciaal Basis Onderwijs uit de gemeente Peel en Maas vertegenwoordigd zijn. 1.1

Waar wij voor staan

Ons motto is: “Hand in hand, stap voor stap verbreden wij onze Horizon” De Horizon wil een school zijn waar in de eerste plaats goed onderwijs wordt gegeven. Hiervoor hebben we methodes die goed en actueel zijn, en een lerarenteam dat op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Er is ruimte voor iedereen; dat kan worden opgevat als het bieden van een basis voor alle kinderen die onze school willen bezoeken. Wij doen ons uiterste best onze kinderen te vormen en begeleiden naar een niveau dat aansluit bij hun ontwikkeling. Een goede leerlingenzorg en onderwijskundige ontwikkeling scheppen de ruimte om tegemoet te komen aan verschillen tussen de kinderen. In alle groepen besteden we veel aandacht en tijd aan de extra zorg. Dit gebeurt o.a. door extra begeleiding door groepsleerkrachten binnen de groep, de ondersteuning van de Interne Begeleiders en het maken van bewuste keuzes bij het samenstellen van de groepen. Vanaf groep drie leren we de kinderen steeds zelfstandiger met hun taken om te gaan, waarvoor de basis al gelegd is in groep 1 / 2. Hierdoor vinden de leerkrachten binnen de groep de ruimte om onderwijs op maat te geven en te werken met handelingsplannen. Ook het gebruik van de computers neemt een belangrijke plaats in. We bieden aan alle geledingen zoveel mogelijk ruimte en dat betekent dat er een open overlegsituatie met de ouders is. De inbreng van ouders is belangrijk en zal serieus behandeld worden. De Horizon wil een school zijn waar ouders hun kinderen graag aan toevertrouwen en waar de kinderen zich thuis voelen. 1.2

Directie/Management Team

De eindverantwoording is in handen van directrice Gerrie van Hoof. Bij afwezigheid worden haar taken waargenomen door Gerty Matoug. In verband met het feit dat Gerrie van Hoof eindverantwoordelijke is van twee scholen vormen Gerrie van Hoof en Gerty Matoug het Managementteam van basisschool de Horizon. 1.3

Richting en identiteit

“De Horizon” is een bijzondere school met een katholieke identiteit, maar wij staan ook open voor andere levensbeschouwelijke opvattingen. Wat verstaan we onder een katholieke identiteit? Een katholieke school is een school die kinderen helpt om antwoorden te vinden op hun levensvragen en bijdraagt aan gerechtigheid en vrede onder de mensen. We laten ons in ons dagelijkse lesgeven inspireren en leiden door normen en waarden als eerlijkheid, vertrouwen, respect voor de ander of een andere mening, zorgzaamheid en openheid. We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat er geloof is. Geloof in jezelf, geloof in een ander, geloof in elkaar, geloof in een betere wereld. Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

6


Relatie school-parochie. Wat de relatie school-parochie betreft, betekent het dat school en parochie waar mogelijk samenwerken, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De groepsleerkracht verzorgt de lessen over levensbeschouwelijke onderwerpen. Bovendien werken we als school mee aan de voorbereiding van de Communie en het Vormsel. Er wordt op school aandacht geschonken aan de kerkelijke vieringen zoals Kerstmis en Pasen. De directeur is het aanspreekpunt voor zaken die de school/parochie aangaan. Lessen levensbeschouwing. In de lessen vanuit de methode “Leefstijl” schenken leerkrachten in alle groepen wekelijks aandacht aan levensbeschouwelijke onderwerpen. Daarbij speelt vooral de omgeving van kinderen een rol. De lessen die we geven in het kader van normen en waarden noemen we geen catecheselessen meer. Temeer omdat de inhoud van de lessen een bredere inhoud heeft gekregen. In groep 4 worden de kinderen voorbereid op de Communie. Hiervoor gebruiken we het project “Wij stralen”. Gedurende drie maanden voorafgaand aan de Communie worden de lessen gedeeltelijk op school en gedeeltelijk thuis onder verantwoording van de ouders gegeven. Kinderen die niet de Communie doen, krijgen tijdens de projectlessen ander werk. In groep 7 en 8 worden de kinderen voorbereid op het Vormsel. Dit gebeurt iedere twee jaar. Kinderen die niet het Vormsel doen, krijgen tijdens de lessen ander werk. De lessen ter voorbereiding op bovengenoemde vieringen worden door de groepsleerkracht verzorgd. De voorbereiding op Communie en Vormsel vindt plaats in overleg met de ouders en de pastoor/pastoraal medewerker . 1.4

Schoolgrootte

Ieder jaar op 1 oktober vindt de telling plaats van het aantal leerlingen op school (teldatum). Het aantal leerlingen op die datum bepaalt het aantal leraren dat het daaropvolgende schooljaar ingezet mag worden (formatie). Op 1 oktober 2011 zal het aantal leerlingen op onze school 140 bedragen. Daarnaast krijgen we nog een kleine aanvullende formatie voor o.a. taakrealisatie (directiewerk), extra zorg voor onze leerlingen in de vorm van ambulante begeleiding(van buitenaf) indien leerlingen een rugzak krijgen toegewezen.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

7


2

De organisatie op school

2.1

Aannamebeleid

A: Nieuwe aanmeldingen van 4-jarigen.

Inschrijving: De ouders van die kinderen die in de loop van het volgende schooljaar 4 jaar worden, ontvangen van de gemeente Peel en Maas bericht dat zij hun kind op één van de basisscholen aan kunnen melden. Zij kunnen dan met hun kind naar de school van hun keuze komen om de nieuwe leerling in te schrijven. Als de geplande datum een probleem oplevert, kunnen de ouders ook een andere afspraak maken met de directeur van de school. Naar school: De vierjarigen mogen naar school komen op de eerste dag volgend op hun vierde verjaardag. De eerste maand komen de kinderen alleen ‘s morgens naar school. Voor de maanden augustus, juni en juli geldt de volgende regeling:  Kinderen die in augustus 4 jaar worden, mogen vanaf de eerste schooldag naar school. (afhankelijk van de datum van de eerste schooldag kan deze regeling ook voor september gelden)  Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden (afhankelijk van de lengte van het schooljaar), kunnen we om organisatorische redenen pas in het volgende schooljaar plaatsen. Kennismaking: Twee dagdelen, voorafgaand aan hun eerste schooldag komen de leerlingen kennismaken. Dit vindt plaats in overleg met de ouders. Tot de pauze (10.10 uur) mogen de ouders hierbij aanwezig zijn. De school verzorgt de uitnodiging naar het kind. Kinderen die in juni, juli, augustus en september 4 jaar worden, hebben geen kennismakingsochtenden, maar komen naar het zogenaamde “stoeltjes passen” op een ochtend of middag in juni of juli. Alle leerlingen van de school maken bij het stoeltjespassen kennis met hun nieuwe leerkracht, groep en lokaal voor het nieuwe schooljaar. Ook hiervoor volgt een aparte uitnodiging. Vóór de eerste schooldag van de nieuwe leerling worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek bij de leerkracht. Dit gesprek geeft ons een beeld van de voorschoolse ontwikkeling van het kind. De school wil zo breed mogelijk geïnformeerd worden over de beginsituatie van ieder kind. Voor kinderen met speciale zorg (bijvoorbeeld dyslexie, adhd, hoogbegaafdheid) kan de school, voordat het kind op school komt, vragen om aanvullende informatie van ouders of andere instanties. Ook wil de school graag geïnformeerd worden over eerder gedane testen en onderzoeken. Dit strookt met onze opvatting om ieder kind die aandacht en begeleiding te geven waar het volgens ons recht op heeft.

B: Aanmelding leerlingen die al eerder onderwijs genoten hebben

Voor kinderen die van een andere school aangemeld worden, is er voor de eerste schooldag een intake-gesprek met de ouders en de leerkracht(en) van de groep waarin het kind wordt geplaatst. Ook vindt er overleg plaats met de vorige school en vervolgens zal het kind in principe zo snel mogelijk geplaatst worden.

C: Contact school - peuterspeelzaal

Een aantal keer per schooljaar is er overleg tussen de school en de peuterspeelzaal. Hierbij Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

8


worden algemene zaken en ervaringen met kinderen doorgesproken. Bij overgang naar kleutergroep wordt een overdrachtsformulier ingevuld en doorgesproken Op de peuterspeelzaal worden de ouders al geïnformeerd over “De Horizon” middels de nieuwsbrief “Horizontaal”. Bovendien ligt de schoolgids van “De Horizon” ter inzage. Al deze documenten zijn ook te vinden op de website www.horizongrashoek.nl Voor de algemene “inloop-avond” van “De Horizon” worden ook “nieuwe ouders” met hun kind(eren) uitgenodigd. 2.2

Organisatie van de groepen

Uitgaande van de leeftijd worden de leerlingen verdeeld over de verschillende jaargroepen. De groepen 1 t/m 4 vormen de onderbouw; de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld; d.w.z. dat 4-, 5- en 6-jarigen bij elkaar in dezelfde groep zitten. Uitgangspunt is dat de kinderen veel van elkaar leren. In het schooljaar 2010-2011 worden alle groepen, uitgezonderd groep 8, gecombineerd. Bij de start van het schooljaar is de groepsgrootte als volgt: groep 1/2A

17 leerlingen (in deze groepen komen tijdens het schooljaar nog 8 instromers) Groep 1/2B 19 leerlingen (in deze groepen komen tijdens het schooljaar 8 instromers) groep 3 16 leerlingen* groep 4 11 leerlingen* groep 5 15 leerlingen* groep 6 26 leerlingen* groep 7 20 leerlingen* groep 8 16 leerlingen Alle groepen uitgezonderd groep 8 zijn komend schooljaar gecombineerde groepen. We kunnen in diverse groepen beschikken over “meer handen in de groep”. Zie verder in deze schoolgids. We zullen u bovendien via de nieuwsbrief Horizontaal op de hoogte houden hoe we deze extra hulp zullen inzetten. 2.3

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen als volgt: ‘s morgens van 8.30 tot 12.00 uur, op woensdag tot 12.15 uur ‘s morgens hebben alle groepen een kwartier pauze ‘s middags van 13.15 tot 15.15 uur ‘s middags hebben alleen de groepen 1 en 2 een pauze 2.4

Regels voor aanvang en einde schooltijd

's Morgens vanaf 8.15 uur en 's middags vanaf 13.00 uur mogen de kinderen op de speelplaats aanwezig zijn. Bij het belsignaal van 8.25 uur en 13.10 uur kunnen de kinderen rustig naar binnen onder toezicht van de leerkrachten. De lessen beginnen om 8.30 en 13.15 uur. Bij slecht weer wordt vroeger gebeld en kunnen de kinderen eerder naar binnen. Alleen de ouders van nieuwe groep 1 leerlingen/instromers mogen de kinderen de eerste weken ‘s morgens naar binnen brengen. Alle andere ouders van de groepen 1/2 mogen ‘s middags met hun kind mee naar binnen. We verzoeken u echter wel om stipt om 13.15 u. het lokaal weer te verlaten, zodat de leerkrachten op tijd met hun programma kunnen beginnen. Na schooltijd bent u altijd welkom om met de leerkracht de werkjes te bekijken of om over uw kind te praten (en dit laatste geldt uiteraard voor alle groepen). Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

9


2.5

Groepsgrootte

Het is erg belangrijk om de ontwikkelingen van leerlingen zo goed mogelijk te volgen. De achteruitgang in formatie weerhoudt er ons niet van om een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs na te streven. Om te kunnen voldoen aan deze kwaliteitseis, hebben we de volgende keuzes gemaakt: twee groepen 1-2, combinatie 3/ 4, combinatie 5 /6, combinatie 6/ 7, groep 8. 2.6

Het schoolteam en het onderwijsondersteunend personeel

Het schoolteam bestaat bij aanvang van het schooljaar 2011-2021 uit 11 groepsleerkrachten, twee IB-ers en één directrice. De directrice heeft de verantwoordelijkheid over de totale schoolorganisatie. Bovendien stelt zij het beleid op m.b.t. onderwijskundige, personele, financiële, materiële en relationele zaken samen. Het samenstellen van het onderwijskundige beleid vindt plaats in het management team van De Horizon. De groepsleerkrachten werken deels in een volledige betrekking en deels in parttime banen. Twee teamleden hebben de functie van Intern Begeleider. Zij coördineren, organiseren en bewaken de extra zorg die sommige kinderen nodig hebben. De verantwoordelijkheid voor signalering van achterstand en de uitvoering van de praktische hulp ligt bij de groepsleerkracht. Via handelingsplannen wordt deze extra hulp in de groep uitgevoerd. Er bestaat vanuit de gemeente Peel en Maas tot einde schooljaar 2011-2012 een samenwerking met de Stichting KREATO op muzikaal gebied. Dit houdt in dat in groep 5 iedere week een muziekleraar van KREATO een muziekles komt verzorgen van 45 minuten. Het doel is dat de leerlingen op deze manier meer gemotiveerd worden om een muziekinstrument te gaan bespelen en eventueel lid worden van muziekverenigingen. In de toekomst wordt muziek onderdeel van het project: Tijd voor talent. Het uitgebreide document is in school aanwezig en komt op de site van Prisma. Als onderwijsondersteunend personeel is er op onze school een interieurverzorgster, mevr. Monique Berben, en voor één dagdeel per week een conciërge, Herm Vissers, werkzaam . 2.7

De activiteiten voor kinderen

Bij de groepen 1-2 gaan we uit van een “plan van aanpak” waarin beschreven staat wat we de kinderen m.b.t. de verschillende ontwikkelingsgebieden willen leren, en welke materialen we daarbij hanteren. Dit plan wordt telkens aan de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen aangepast en is opgenomen in ons schoolplan. Vanaf groep drie wordt er voornamelijk gewerkt aan de hand van de methodes. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van het BHV model: Basisstof voor de grote groep, Herhalingsstof voor de kinderen die dit nodig hebben en Verrijkingsstof voor de kinderen die zelfstandig verder kunnen. Door de invoering van weektaken creëren we extra ruimte voor individuele hulp aan kinderen die dit nodig hebben. In de weektaak staan opdrachten die de kinderen zelfstandig of met hulp van medeleerlingen maken. Ze mogen zelf plannen, zodat hun leermotivatie verhoogd wordt. We stimuleren het samenwerkend leren tussen de kinderen (coöperatief leren). De weektaak is niet voor iedere leerling hetzelfde. Er wordt gedifferentieerd naar hoeveelheid en niveau. De leerkracht werkt tijdens de weektaak met (groepjes) kinderen die extra hulp nodig hebben. (de handelingsplannen) De tijd die dagelijks aan de weektaak wordt besteed, varieert . Er is een “opklimming” in tijdsomvang van groep 3 tot groep 8.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

10


2.8

Verdeling van de tijd over de leer- en vormingsgebieden

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van de beschikbare tijd over de leeren vormingsgebieden per week. De tijd is weergegeven in uren en minuten.

1/2

3

4

5

6

7

8

6.05 3.05 1.20

3.45 9.30 4.00

1.30 9.45 4.45

1.50 9.10 5.00

1.30 8.15 5.00

0.30

5.00

5.20

2.00 7.45 5.00 0.45 4.00

2.00 7.30 5.00 0.45 5.00

0.45

0.45

1.50

1.40

1.15

0.45

1.40

1.00

1.00

0.30

0.15

0.15

2.25 0.25 0.15

2.00 0.15 0.45

1.15 0.30 0.45

1.45 0.15 0.30

2.30 0.15 0.45

1.30 0.30 0.30

25.45

25.45

25.45

25.45

Groep: 1. 2. 3. 4. 5.

zintuiglijke en lich. opv. taalactiviteiten en lezen rekenen en wiskunde Engels kennisgebieden en w.o.

6. sociale redzaamheid o.a 1.00 Leefstijl en werken aan portfolio 7. expressie, schrijven 8.40 8. werkles 9. zelfstandig werk 0.50 10. kring:dag/weekopening 1.30 11. muziek/drama

Totaal incl. pauze

2.9

23.45 23.45 23.45

De methodes

Wij gebruiken op school o.a. de volgende methodes: Technisch lezen Veilig Leren Lezen en Leestheater Begrijpend en studerend lezen Tekst verwerken Rekenen Rekenrijk. We oriënteren ons in het schooljaar 2011-2012 op een nieuwe methode Taal Taal in Beeld Schrijven Schrijftaal en Pennenstreken groep 3 en 4 en 5 Wereldoriëntatie Natuurlijk, Wijzer door de tijd, Hier en daar, Topondernemers Engels Hello World Tekenen, Muziek, Handenarbeid Moet je doen Verkeer Op voeten en fietsen, Jeugdverkeerskrant Thematisch onderwijs onderbouw Schatkist Om individuele kinderen extra te ondersteunen maken we o.a. gebruik van: Maatwerk ( rekenen) computerprogramma van Rekenrijk, Speciale leesbegeleiding, Speciale Spellingbegeleiding, Curriculum Schoolrijpheid(nieuw), Protocol Dyslexie. Voor begaafde kinderen kiezen we behalve de verrijkingsstof vanuit de methoden extra opdrachten uit o.a.: Vooruit, Kien en diverse computer-programma’s. 2.10

Bewegingsonderwijs

Gymtijden: Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

11


groep 1 / 2 groep 3/ 4 groep 5 /6 groep 6 /7 groep 8

Dagelijks spel en beweging in de speelzaal of buiten. dinsdag 11.00 u.-11.45 u. en donderdag van 13.15 u. – 14.15 u. dinsdag 10.15 u.-11.00 u. en donderdag van 14.15 u. – 15.15. u. dinsdag van 9.15 u.- 10.00 u. en vrijdag van 13.15 u. – 14.15 u. dinsdag 8.30 u. – 9.15 u. en vrijdag van 14.15 u. – 15.15 u.

Schoeisel Gymles In het speellokaal: gymlessen voor groep 1 en 2: De kinderen gymmen op blote voeten. Dit is het beste voor de voetontwikkeling. (uitzonderingen: medisch advies). Zij hoeven geen speciale gymkleding te hebben. In de gymzaal/sporthal: gym- en spellessen voor groep 3 t/m 8. Hier geldt: het dragen van gym/sportschoenen is verplicht. Let bij de aanschaf op:  een goede pasvorm  een goede stabiliteit (steunfunctie, stevige hielkap) Koop geen loopschoenen (laten vaak strepen achter) of (gladde) turnschoentjes voor in de zaal. Zwarte zolen zijn in de meeste gymzalen verboden. Sokken dragen in de gymschoenen. Stimuleer om na de les schone sokken aan te trekken. Laat leerlingen nooit op blote voeten in de wasruimte rondlopen. De kans op besmetting (o.a. voetschimmels) is daar het grootst.

Dit betekent dat we de kinderen na de gymles niet de voeten laten wassen!

Kleding gymlessen groep 3 t/m 8: korte sportbroek + t-shirt (meisjes evt. gympakje) De sportexpresse “De Sportexpresse” is een project dat aan de kinderen uit alle groepen van de basisscholen in Peel en Maas, de mogelijkheid gaat bieden om na school kennis te kunnen maken met diverse sporten. De gemeente Peel en Maas, het onderwijs (diverse Stichtingen, B. B. C.) en de sportverenigingen in de gemeente Peel en Maas werken in dit sportkennismakingsproject samen. In de loop van dit kalenderjaar zullen de kinderen met enige regelmaat worden uitgenodigd deel te nemen aan activiteiten waarbij ze kunnen kennismaken met diverse sporten. We sporen ouders aan hun kind de gelegenheid te geven met “de Sportexpresse” mee te doen. Alle scholen van de Stichting Prisma hebben het predicaat; “Sportiefactieve school” gekregen, omdat de scholen blijk geven zich op een speciale manier in te zetten voor deelname aan sportactiviteiten. Sportexpresse wordt onderdeel van het project Tijd voor talent. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse stichtingen. Uitgebreide informatie is terug te vinden in het document dat in school aanwezig is en op de site van Prisma komt. Buitenschoolse sportactiviteiten We ontvangen regelmatig uitnodigingen om buiten schooltijd aan allerlei sporttoernooien mee te doen. We hebben hierin als school een keuze gemaakt voor voetbal, volleybal en atletiek. Deze sporten sluiten het beste aan bij het aanbod in Grashoek en de gymlessen op school. Aan de andere activiteiten doen we dus niet mee. 2.11

Overige activiteiten

Op enkele dagen, onder en na schooltijd, worden er activiteiten georganiseerd die buiten het normale lesprogramma vallen, bijv.  de sinterklaasviering  de kerstviering  activiteiten voor schoolverlaters Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

12


 het schoolkamp  het schoolreisje  de kinderboekenweek  de verjaardag van de groepsleerkracht  excursies  de uitreiking van het verkeersdiploma voor groep 7  uitvoeringen en voorstellingen in het kader van het Cultuurpad  het carnavalsgebeuren  creatieve activiteiten  ‘’open podium’’  Toneel  open dagen  kijkavonden  culturele manifestaties en sportevenementen. Voor sommige activiteiten kunnen afwijkende schooltijden gelden. Dit wordt aan de ouders medegedeeld in de “Horizontaal” of via een briefje. 2.12

Huiswerk

Vanaf groep 5 kan er huiswerk aan de kinderen worden meegegeven. Het doel van het huiswerk is om:  kinderen die problemen ondervinden extra oefenstof te bieden;  proefwerken voor te bereiden;  toekomstige brugklassers te laten wennen aan het regelmatig plannen en maken van huiswerk. We verwachten van de ouders dat ze enige controle uitoefenen op dit huiswerk. Controle of het huiswerk daadwerkelijk gemaakt of geleerd wordt en of het verzorgd en volgens de afspraken wordt uitgevoerd. Ook vragen wij de ouders een handtekening onder het werk te plaatsen, zodat het voor de leerkracht duidelijk is dat het werk door de ouders is ingezien. Het huiswerk moet in een tas worden vervoerd. (Wilt u hier als ouders ook op toezien?) Indien uw kind moeite heeft met huiswerkopdrachten mag u daar als ouder gerust bij helpen. Helpen betekent niet het voorzeggen van uitkomsten, maar uw kind begeleiden bij het zelfstandig oplossen van de problemen. Met name in de onderbouwgroepen is het van groot belang dat de kinderen regelmatig met boeken in aanraking komen. Voor de kleuters zijn dit natuurlijk prentenboeken of voorleesboeken, voor de beginnende lezers de eerste “echte” leesboekjes. Samen met de ouders lezen of voorgelezen worden, vergroot de woordenschat van uw kind en is een enorme hulp in de leesontwikkeling. In het steunpunt bibliotheek in Grashoek kunnen op dinsdag- en donderdagmiddag boeken geleend worden. Kinderen gaan onderschooltijd in groepsverband ( groep 1 t/m 5) of op eigen initiatief(groep 6 t/m8) naar de bibliotheek.

2.13

Rapporten

De rapportage over onze jongste leerlingen uit groep 1-2 vindt plaats middels oudergesprekken. De oudergesprekken worden gehouden naar aanleiding van “de stand van zaken” verslagen. Deze verslagen worden meegegeven na 6 maanden onderwijs, einde groep 1, midden en einde groep 2. Met de ouders van de kinderen die in oktober, november, december en januari op school komen houden we na het entreegesprek een tussentijds gesprek. Dit omdat de periode die tussen het einde van de entreeperiode en het einde van het eerste volledige schooljaar ligt, te lang is om Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

13


niet geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van uw kind. Indien nodig kan er ook ( op verzoek van zowel de leerkracht als de ouders ) tussendoor een gesprek plaatsvinden. De groepen 4 t/m 8 krijgen drie keer per schooljaar een rapport mee naar huis. De data zijn dit schooljaar: 21 nov. 2011, 19 maart 2012, 18 juni 2012. Groep 3 geeft een specifieke invulling aan de eerste twee rapporten. Alleen het laatste rapport is grotendeels gelijk aan dat van de overige groepen. Na het eerste en tweede rapport worden 10-minutengesprekken gepland in de week volgend op het meegeven van het rapport. Bovendien krijgen de kinderen dan hun werkboekjes en schriften mee naar huis, zodat u voor de oudergesprekken alles rustig kunt bekijken. Ook de portfolio’s kunnen bij de gesprekken worden betrokken. In groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. In de loop van februari/maart wordt de schoolkeuze met de ouders besproken. Belangrijk: Wanneer u om een of andere reden een gesprek met de leerkracht wenst, bel dan even naar school (na schooltijd) of geef een briefje mee. Een tussentijds gesprek kan altijd. Vroegtijdig contact helpt problemen voorkomen. 2.14

Verlofregeling en schoolverzuim + melding van afwezigheid

Als gevolg van de gewijzigde Leerplichtwet 1994 zijn een aantal bepalingen hierin van belang. 1. Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Alleen wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste 10 schooldagen toestemming geven voor extra vakantie ( echter nooit aan het begin van een nieuw schooljaar!). Ter beoordeling van dit verzoek dient hiertoe een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de schoolvakanties niet mogelijk is. In twijfelgevallen neemt de directeur van de school contact op met de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Een en ander betekent dat u uw kind ook niet één dag eerder van school kunt thuis houden om het kind eerder mee op vakantie te nemen. 2. De directeur mag slechts voor gewichtige omstandigheden verlof verlenen. Hierbij valt te denken aan huwelijk, begrafenis, verhuizing, ernstige ziekte van een der ouders e.d. Om bijvoorbeeld met uw kind een lang weekend te kunnen doorbrengen, mag geen verlof worden gegeven! 3. Het verlenen van toestemming voor extra vakantie voor allochtonen naar het land van herkomst, is komen te vervallen. Ook zij dienen zich te houden aan de vermelde verlofregeling. 4. De directeur is verplicht om de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan op grond van de Leerplichtwet proces-verbaal worden opgemaakt. Een verzoek om verlof moet altijd schriftelijk bij de directeur gebeuren. U kunt hiervoor een briefje bij de groepsleerkracht krijgen. Melding van afwezigheid: Als uw kind wegens ziekte of anderszins de school niet kan bezoeken, vragen we u om 8.15 uur respectievelijk 13.00 uur hiervan telefonisch melding te doen. Ook is het mogelijk een briefje aan een van de andere leerlingen mee te geven. Als er geen melding komt en het kind is toch afwezig, kunt u een telefoontje van de leerkracht verwachten. Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

14


2.15

Beleid Toelating, Schorsing en/of Verwijdering van leerlingen

Toelating van Leerlingen Het toelatingsbeleid is er op gericht dat we alle kinderen waarvan we aan de onderwijsbehoeften kunnen en/of moeten voldoen, zullen toelaten. De onderwijsbehoeften van het kind worden hierbij getoetst aan de mogelijkheden die in de schoolprofielen aangegeven zijn. Uitkomst van de toetsing kan zijn:  toelating +  geen toelating, c.q. verwijzing naar, of advisering voor andere school. + Toelating is: het inschrijven van de leerling in de administratie van de school. Kinderen en ouders/verzorgers dienen in alle gevallen de grondslag van onze school te respecteren. In ons beleid onderscheiden we de volgende categorieën:  onderstroom: 4 – jarigen  zij-instroom: leerling andere basisschool  zij-instroom: speciaal basisonderwijs  leerlingen met indicatiestelling ( Leerling Gebonden Financiering, per 01-08-03 het zgn. Rugzakje) Uitgangspunt van alle categorieën is dat we in het belang van het kind een juiste keuze trachten te maken, zodat het kind op de best mogelijke plek het onderwijs ontvangt dat nodig is A: Onderstroom 4 – jarigen. In principe kunnen alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben worden toegelaten. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beginsituatie van ieder kind, zal er voor inschrijving met instemming van de ouders overdracht van relevante ontwikkelingsgegevens van de voorschoolse educatie plaatshebben, en worden de ouders uitgenodigd voor een intake-gesprek. (Vóór het eerste schoolbezoek en in ieder geval binnen zes weken na inschrijving.) Indien uit de gegevens van de voorschoolse educatie blijkt dat onderzoek noodzakelijk is, dienen de ouders hiervoor toestemming te geven en het onderzoek te worden afgewacht, alvorens de leerling wordt toegelaten. Toelating vindt plaats op de dag volgend op de vierde verjaardag van het kind. Met uitzondering van kinderen die in juni en juli jarig zijn. Deze stromen, om organisatorische reden, in het nieuwe schooljaar in. B: Zij-instromers andere basisschool. Toelating geschiedt na bespreking van het onderwijskundig rapport en eventuele aanvullende onderzoeksgegevens van derden en het bewijs van uitschrijving van de vorige school. Ouders/verzorgers dienen de gegevens ter inzage aan te bieden. Aan de hand van deze gegevens wordt getoetst of er aan de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan en of inschrijving mogelijk is. Binnen zes weken na inschrijving vindt er een intake-gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers. C: Zij-instromers sbo-scholen. Leerlingen afkomstig van een basisschool en daarna toegelaten bij een school voor SBO, die op advies van de PCL in aanmerking komen voor terugplaatsing, worden altijd op de school van herkomst toegelaten. Voor de overige leerlingen geldt dat de onderwijsbehoefte van het kind door de directeur van de school wordt getoetst aan het schoolprofiel, eventueel in overleg met andere directeuren uit het Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

15


Samenwerkingsverband WSNS 5105. Ouders/verzorgers dienen alle beschikbare onderzoeksgegevens aan school ter inzage aan te bieden. D: Leerlingen met indicatiestelling ( Leerling Gebonden Financiering) In onze school worden bij een aanmelding van:  een positieve beschikking van een Commissie van Indicatiestelling ( ook wel leerling met een Rugzak genoemd)  een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingzorg van het Samenwerkingsverband WSNS ( voor het VO een beschikking RVC)  een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school, aan de hand van de onderwerpen die in een schema zijn opgenomen de onderwijskundige vragen van een kind doorgenomen. Vervolgens wordt aan de hand van de onderwijskundige vragen bezien of de school in staat is op de onderwijskundige vragen antwoorden te geven. Centraal in de beantwoording staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen De school zal bij de beantwoording gebruik maken van ondersteuning van bijv. een school aangesloten bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het Samenwerkingsverband WSNS of VO-SVO biedt. Bij het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag van onze school dit besluit nemen) tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers van uit dat bij toelating van de leerling deze de gehele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn.

Schorsing van leerlingen.

Soms kan het nodig zijn om even afstand te scheppen tussen een leerling en zijn of haar klasgenoten of de school. De directeur heeft dan het recht om de leerling voor een bepaalde tijd te schorsen. Deze tijd kan variëren van een dag tot een langere periode. De schorsing wordt ter kennisgeving medegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Peel en Maas en de inspecteur voor het basisonderwijs. Tevens zal het bestuur worden geïnformeerd. Tijdens de periode dat de leerling geschorst is, heeft de directeur de gelegenheid om in overleg met de ouders, de leerkracht, de leerplichtambtenaar en eventuele andere partijen te zoeken naar een oplossing voor het ontstane probleem. Indien nodig kan de schorsing verlengd worden.

Verwijdering van leerlingen

Bij hoge uitzondering komt het voor, dat een leerling van school verwijderd moet worden. Dit moet gebeuren door het bevoegd gezag, het bestuur van de stichting PRISMA. Voordat besloten wordt tot verwijdering hoort het bevoegd gezag altijd de betrokken groepsleraar, de directeur en de ouders. Ook wordt er overleg gepleegd met de leerplichtambtenaar van de gemeente Peel en Maas en de inspecteur voor het basisonderwijs. Een leerling wordt niet definitief verwijderd voordat het bevoegd gezag ervoor gezorgd heeft dat een andere school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan het bevoegd gezag tot verwijdering overgaan. Uitgebreide informatie hierover is te vinden in het beleidsstuk ‘Toelating en verwijdering’. Dit is op school aanwezig. Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

16


Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

17


3.

De zorg voor de kinderen

3.1

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Specifiek voor de groepen 1/2: Dagelijks wordt het functioneren van kinderen bekeken. De middelen die hiervoor gebruikt worden zijn het logboek en het kinderdagboek. In het logboek worden de dagelijkse activiteiten gepland en geëvalueerd. In het kinderdagboek worden observaties genoteerd van individuele leerlingen m.b.t. spelactiviteiten, constructieve- en beeldende activiteiten, lees- en schrijfactiviteiten, taal- en gespreksactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten, muziek, gedrag, sociaal en emotioneel welbevinden en motoriek. Voor de zorgleerlingen volgt extra aandacht in de klas en indien wenselijk gerichte observaties op de probleemgebieden. Voor alle groepen: Het dagelijks werk van de kinderen wordt door de groepsleerkracht bekeken en beoordeeld. De middelen die worden gebruikt om de vorderingen van de leerlingen te volgen zijn:   

 

Het maken van observaties Toetsen en proefwerken die door de methode worden aangereikt of door de leraar zelf worden samengesteld. (taal, lezen, spelling, rekenen en wereldoriëntatie). Niet methodegebonden toetsen. - De CITO-toets Rekenen voor alle leerlingen uit groep 1-2. - Utrechtse Getallenbegriptoets voor groep 2. - De CITO-toets TVK (Taal Voor Kleuters) voor alle leerlingen uit groep 1-2. - Toetspakket beginnenende geletterdheid voor de leerlingen van groep 1 en 2. - D.M.T. (technisch lezen) voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. - De AVI- toets technisch lezen voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8. - De CITO-(lees)woordenschattoets voor groep 3 t/m 8. - De CITO-rekentoetsen voor groep 3 t/m 8. - De CITO - spellingtoets voor groep 3 t/m 8. - De CITO - toets begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8. - De CITO – toets Engels voor groep 7 en 8. - De CITO-entreetoets voor groep 7. - De CITO-eindtoets voor groep 8. De behaalde resultaten bij diverse computerprogramma’s. In het schooljaar 2010-2011 hebben we een aantal vernieuwde versies van de Citotoetsen ingevoerd. Met name de nieuwe vorm van Avi-toetsen is ingrijpend veranderd. Deze is nu ook ondergebracht bij Cito.

De resultaten van een toetsperiode worden aan de hand van trendanayses op teamniveau besproken, tussen de I(ntern) B(egeleid)ers, en tussen de IB’ers en de directie. De resultaten van deze leerlingbesprekingen worden op de rapportavonden aan de ouders meegedeeld. Indien nodig vindt er reeds eerder contact met de ouders plaats. Van iedere leerling worden de resultaten in schriftelijke en digitale mappen bijgehouden. Daarin worden naast de inschrijfformulieren gegevens opgenomen over de leerlingbespreking, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende schooljaren. De groepsleerkrachten beheren deze dossiers en bespreken

deze regelmatig met de directeur en de IB-er. Op verzoek mogen de ouders de gegevens inzien. Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

18


3.2

Extra zorg

Extra zorg betekent voor ons dat: a. de leerkrachten rekening houden met de persoonlijkheid van elk kind. b. de leerkrachten de activiteiten zoveel mogelijk afstemmen op de ontwikkeling van het kind. c. de leerkrachten vaststellen welke problemen de kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces. Vervolgens bepaalt de leerkracht, indien nodig samen met de Intern Begeleider, de hulp en zorgt voor de uitvoering hiervan. In de praktijk wordt de extra zorg (leerlingenzorg) volgens een aantal stappen gerealiseerd: a. De leerkrachten volgen de ontwikkeling (met name van rekenen, lezen, taal, schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling, taak- en werkhouding) systematisch en signaleren problemen hierin tijdig. b. De gegevens van leerlingen worden volgens een vaste procedure gemiddeld zes keer per jaar met de IB’ers besproken en nader geanalyseerd. c. De leerkracht stelt, eventueel samen met de IB’er, aan de hand van de verzamelde gegevens een (groeps)handelingsplan op om het onderwijs aan de behoeften van leerlingen aan te passen, met het oog op het realiseren van minimum en aanvullende doelen. d. Bij zowel analyse als planning maken leerkrachten c.q. de school gebruik van de deskundigheid en de ervaring van collega's binnen het samenwerkingsverband en/of van externe deskundigen. e. De leerkracht voert de opgestelde plannen uit. Dit gebeurt zoveel mogelijk binnen de eigen groep. De IB’er ondersteunt de leerkracht hier bij. f. De leerkracht evalueert samen met de IB’er de uitvoering van de plannen en zorgt ervoor dat de juiste voortgangsbeslissingen worden genomen. g. De IB’er draagt zorg voor de coördinatie van de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg. h. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 gaan we uitgebreid aan de slag met groepsplannen. Aan de hand van toetsuitslagen ( overwegend Cito) worden leerlingen ingedeeld in instructiegroepen. Onze school heeft twee Intern Begeleiders. Eén voor groep 1 t/m 4: Gerty Matoug, één voor de groepen 5 t/m 8: Imke Geenen. Ook groepsoverstijgende zaken als pesten vallen overigens onder de noemer leerlingenzorg. 3.3

Weer Samen Naar School (W.S.N.S.)

Een aantal jaren geleden stelde men zich in Nederland de vraag hoe de groei van het speciaal onderwijs kon worden afgeremd? Hoe het basisonderwijs meer leerlingen die extra zorg behoeven, kon behouden? Hoe de hulp naar de leerling kon worden gebracht in plaats van de leerling naar de hulp? Naar aanleiding van deze vragen werden samenwerkingsverbanden geformeerd. Ook in de regio Peel en Maas is zo'n samenwerkingsverband opgericht. Aan dit samenwerkingsverband, genaamd Peelkwartier, nemen alle basisscholen uit de gemeente Peel en Maas deel. Ook SBO De Fontein in Helden-Dorp (een basisschool voor speciaal basisonderwijs) is opgenomen in dit samenwerkingsverband. De scholen binnen dit samenwerkingsverband dienen er gezamenlijk voor te zorgen, dat de hulp aan leerlingen met problemen op een goede manier wordt ingericht. 3.4

Ambulante begeleiding

Als een kind op een bepaald gebied speciale hulp nodig heeft, en een rugzak toegewezen heeft gekregen, die wij niet kunnen bieden binnen het basisonderwijs, kan deze soms geboden worden Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

19


in de vorm van ambulante begeleiding. Vanuit een vorm van speciaal onderwijs komt dan iemand dat kind en/of de groepsleerkracht een aantal uren per week of maand begeleiden. 3.5

Permanente Commissie Leerlingenzorg (P.C.L.) en leerlingen met een “Rugzakje”.

Wanneer we van mening zijn dat de zorg die we uw kind binnen onze school kunnen geven ontoereikend is voor een goede ontwikkeling van uw kind, dan kunnen we samen met de ouders een beroep doen op de P.C.L. Aanmelding gebeurt altijd pas na schriftelijke toestemming van de ouders. Bij aanmelding wordt er een onderwijskundig rapport ingevuld waarin het functioneren en de ontwikkeling van het kind op onze school beschreven staat. De P.C.L. bestaat uit:  twee deskundigen uit het basisonderwijs  een deskundige van het B.C.O. (BegeleidingsCentrum voor Onderwijs en Opvoeding)  een deskundige van de school voor speciaal basisonderwijs, SBO De Fontein. De P.C.L. bekijkt de problemen, gaat na welke hulp de basisschool al heeft gegeven en doet eventueel aanvullend onderzoek. Al deze gegevens monden uit in een advies aan de ouders en de basisschool. Het advies kan zijn het kind vanuit de basisschool verder te helpen met extra begeleiding vanuit de school voor speciaal basisonderwijs (ambulante begeleiding). Het kan ook zijn dat de P.C.L. adviseert dat het kind het beste geholpen kan worden door het op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs te plaatsen. Leerlingen met een Rugzakje. Per 01-08-03 is de Wet Expertise Centrum ( WEC) in werking getreden. Dit betekent dat het speciaal onderwijs onderverdeeld wordt in 4 categorieën de zgn. REC’s. Kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking kunnen aanspraak maken op het zgn. Rugzakje. Ouders krijgen een belangrijke stem in het kiezen van het onderwijs en de school voor hun kind. Op onze school worden bij aanmelding van:  een positieve beschikking van een Commissie Indicatiestelling ( ook wel leerling met een Rugzak genoemd)  een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingzorg van het Samenwerkingsverband WSNS Peelkwartier ( voor het VO een beschikking van de Regionale Verwijzingscommissie)  een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school aan de hand van de onderwerpen die in een schema zijn opgenomen, de onderwijskundige vragen van het kind doorgenomen. Vervolgens wordt aan de hand van de onderwijskundige vragen bezien of de school in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal in de beantwoording staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. De school zal bij de beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van bijv. een school aangesloten bij een Regionaal Expertise centrum en/of de mogelijkheden die het Samenwerkingsverband WSNS Peelkwartier of VO-SVO biedt. Bij het besluit ( uiteindelijk zal het bevoegd gezag van onze school dit besluit nemen) tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers van uit dat bij toelating van de leerling de leerling de gehele basisschoolperiode welkom zal zijn. 3.6

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Na groep 8 maken onze leerlingen de stap naar het voortgezet onderwijs. Gezien de ligging van Grashoek betekent dat voor bijna al onze leerlingen een overstap naar het Bouwens van der Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

20


Boijecollege te Panningen. Om de kinderen hierin zo goed mogelijk te begeleiden, worden de volgende activiteiten ondernomen: 1. Aan het begin van het schooljaar wordt met kinderen en hun ouders al gepraat over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Hierbij komen zaken aan de orde als werkhouding, interesse, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, huiswerk en het maken van werkstukken. Wat betreft huiswerk gaat het vooral om het leren plannen van taken, een goede werkverzorging en het maken van keuzen bij met name de werkstukken. 2. Tussen herfstvakantie en kerstvakantie worden met de kinderen een aantal onderwerpen behandeld, zoals: Welke vormen van voortgezet onderwijs zijn er? Welke vorm past het beste bij persoonlijkheid, mogelijkheden en eventuele beroepskeuze? Wat zijn de voornaamste verschillen tussen basisschool en brugklas? Hoe kunnen kinderen met hun ouders hierover praten en welke extra informatie kunnen zij daarbij krijgen? Hoe tot een verstandige keuze te komen! 3. In november/december worden de 10-minutengesprekken n.a.v. het eerste rapport als uitgangspunt gebruikt om met ouders en/of leerlingen de komende keuze alvast oriënterend te bespreken. Natuurlijk zijn ouders daarvoor niet alleen op de 10-minutengesprekken aangewezen. Wie behoefte heeft aan een uitvoeriger gesprek kan daarvoor altijd tussentijds met de leerkracht een afspraak maken. 4. Na de herfstvakantie maken de kinderen kennis met gedeeltes uit de eindtoetsen van de voorbije jaren om hen alvast te laten wennen aan wat bij de echte CITO-eindtoets van hen wordt verwacht. In de periode voor of direct na de kerstvakantie vindt ook een informatieve ouderavond inzake het voortgezet onderwijs plaats. 5. In februari vindt de CITO-eindtoets plaats, waarvan de score mede een rol kan spelen bij de toelating tot het V.O. 6. In februari/maart vinden de adviesgesprekken met de ouders plaats. De kinderen mogen zelf ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Het advies van onze school wordt schriftelijk op een standaardformulier, een zogenaamd onderwijskundig rapport, vastgelegd. De ouders krijgen hiervan twee exemplaren. Een daarvan is bestemd om bij aanmelding op de betreffende school in te leveren. Ons advies wordt vooral bepaald door de ontwikkeling die het kind in de basisschool heeft doorgemaakt, met name in groep 7 en 8 betreffende rapportwaarderingen, omgaan met huiswerk, zelfstandigheid, motivatie, interesse, inzet, omgang met andere kinderen, concentratie en werkhouding. Ook de score van de CITO-entreetoets uit groep 7 wordt hierbij betrokken. Intern worden deze adviezen besproken door de groepsleerkracht, de directeur en andere betrokken leerkrachten. 7. In de periode april/juni is er nog overleg met de brugklascoördinator van het BBC over de meeste leerlingen die naar hun school gaan. 3.7

Jeugdgezondheidszorg ( JGZ )

De jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord-Limburg heeft als doel het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren. Elke basisschool heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een jeugdartsassistente en een logopedist. Indien nodig kan het JGZ-team een beroep doen op de gedragswetenschapper van de GGD. Wat biedt de GGD aan? De GGD biedt jongeren in de leeftijd van 4 tot 19 jaar een individueel onderzoeksprogramma aan. Dit onderzoeksprogramma is een vervolg op de onderzoeken bij het consultatiebureau. Daarnaast verzorgt de GGD activiteiten gericht op de hele groep jeugdigen. Het onderzoekprogramma voor jongeren op de basisschool ziet er als volgt uit:

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

21


In groep 1/2: Een logopedisch onderzoek

Bij de 5-jarigen onderzoekt de logopedist spraak-, taal-, adem-, stemgebruik en het mondgedrag. Over de uitslag wordt u eveneens schriftelijk geïnformeerd. Vervroegde screening ( b.v. bij 4-jarigen) is mogelijk op verzoek van ouders en/of leerkracht. Hierbij is altijd de toestemming van de ouders nodig.

In groep 2: Een uitgebreid onderzoek voor de 5-jarigen.

In groep 2 krijgt uw kind een uitgebreid gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdarts en de jeugdartsassistente. U wordt hiervoor samen met uw kind uitgenodigd. Aan het onderzoek is een vragenlijst gekoppeld voor het opsporen van psychosociale problemen. Deze vragenlijst wordt ingevuld door de ouders en de jeugdarts. De uitkomsten komen aan de orde tijdens het onderzoek. De uitnodiging met vragenlijst wordt via de school meegegeven of krijgt u thuis gestuurd. In groep 4 / 8-jarigen: Vragenlijst. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdartsassistente. De ouders en de leerkracht vullen een vragenlijst in voor het opsporen van psychosociale problemen. Indien de ouders dit aangeven worden het kind en de ouders uitgenodigd voor een gesprek of een onderzoek.

Een test voor ogen (verafzien), lengte en gewicht (Midden-Limburg)

Dit onderzoek wordt eveneens door de jeugdartsassistente uitgevoerd. Ouders krijgen bericht vóór het onderzoek en ná het onderzoek (de resultaten). In groep 4/5: De laatste inentingen In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de herhalingsinentingen tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Deze twee prikken worden tegelijkertijd gegeven, in elke arm één. Het inenten is meestal in het voorjaar. Ouders krijgen een week van tevoren bericht en moeten schriftelijk toestemming geven voor de inentingen.

In groep 8 / 11-jarigen: Een tweede uitgebreid onderzoek.

In groep 8 krijgt uw kind nogmaals een uitnodiging voor een uitgebreid gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op school en wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Ook aan dit onderzoek is een vragenlijst gekoppeld om psychosociale problemen op te sporen. De uitnodiging met vragenlijst krijgt u weer tijdig via de school. Net als bij alle onderzoeken bericht de GGD u over de resultaten. Naast de bovengenoemde onderzoeken kunnen ouders extra onderzoek voor hun kind vragen. De extra onderzoeken kunnen ook op verzoek van de leerkracht of het JGZ-team plaatsvinden. Dit gebeurt uiteraard altijd na overleg met de ouders van het kind. Jongeren, ouders en leerkrachten kunnen altijd bij het JGZ-team terecht met vragen over diverse gezondheidsonderwerpen. Het team geeft advies over lichamelijke zaken, maar ook over psychosociale problematiek en onderwerpen als opvoeding, druk gedrag, pesten, kindermishandeling en seksueel misbruik. Het JGZ-team heeft ook een belangrijke rol in het doorverwijzen van jongeren met gezondheidsproblemen (lichamelijk of psychosociaal). Ook dit gebeurt alleen in overleg met de ouders. Het JGZ-team kan naar externe instanties zoals de huisarts doorverwijzen, maar ook naar bepaalde projecten of trainingen van de GGD. Zo is er bij opvoedingsproblemen de mogelijkheid voor ouders en kind om een pedagogisch spreekuur te bezoeken. Dit spreekuur verzorgt de GGD in samenwerking met het Groene Kruis en Zorgcircuits. Ook biedt de GGD elk jaar trainingen aan voor kinderen die op het punt staan de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs en deze overstap ervaren als een grote hindernis. Vaak zijn dit kinderen die minder makkelijk contact leggen. Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u terecht bij het JGZ-team van de school. Jeugdstation Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

22


Met ingang van juni 2008 kunnen ouders met vragen betreffende de opvoeding ook terecht bij Jeugdstation. p/a Nijverheidsstraat 16, 5981 TV Panningen. Email-adres: www.jeugdstation.nl. Hoofdluis Tijdens een schooljaar komt het regelmatig voor dat er hoofdluis wordt geconstateerd. Geef dit altijd meteen door aan de leerkracht en neem passende maatregelen. Op school is de infofolder van de GGD aanwezig. Deze wordt ook aan klasgenoten meegegeven. Controleer in deze gevallen uw kinderen nog dezelfde dag. Alleen zo kan uitbreiding van de besmetting worden voorkomen. De school stelt de GGD op de hoogte bij hardnekkige gevallen van aanwezigheid van hoofdluis. Het is mogelijk dat u vervolgens telefonisch advies krijgt van de GGD omtrent de behandeling. Op De Horizon is een “luizenteam” actief. Een groepje ouders controleert elke donderdag na een vakantie alle kinderen op hoofdluis. Over de data wordt u in de Horizontaal en op de jaarkalender op de hoogte gesteld. De resultaten van deze controles zijn uitstekend. Wilt u er op letten dat de kinderen tijdens deze controle geen gel en “versierselen” in hun haren hebben?

U kunt de jeugdgezondheidszorg bereiken:

 via de vestiging in Helden-Panningen: Jeugdstation, Centrum voor jeugd en gezin. Nijverheidsstraat 16 5981 TV Helden-Panningen, Tel: 077- 4738000  via de hoofdvestiging van de GGD te Venlo: Drie Decembersingel 50 5921 AC Blerick Tel: 077-8504870

De jeugdarts, -assistente en –verpleegkundige hebben ieder 1 maal per week telefonisch spreekuur. Ouders, jongeren en schoolteam kunnen op dat tijdstip in principe altijd contact opnemen met deze personen. tel. 077-8504861 jeugdarts, dhr. Hans Kuijpers, spreekuur op maandag van 16.00-17.00 u. jeugdverpleegkundige,mevr. Doreth Reynders, spreekuur op woensdag van 12.30-13.30 u. logopediste, mevr. Lilian Kempen spreekuur op maandag van 16.30-17.30 u. 3.8

Logopedie

Logopedie is een onderdeel van de jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord-Limburg. Logopedie houdt zich bezig met de (mondelinge) communicatie. Enkele keren per jaar bezoekt een logopedist(e) onze school. Voor onze school is dat Lilian Kempen.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

23


4.

De leraren

4.1

Groepsindeling schooljaar 2011-2012

groep 1-2A

Irma Dorssers

groep 1-2B

Nicole Schouwenberg

groep 3 /4

Angelique Hebben, Bianca Jacobs

Groep 5 /6

Marjon Wijnands en Annelies Thijssen*

groep 6 / 7

Imke Geenen en Gert Bos **

groep 8

Kirsten Janssen en Germy van de Ven

*Annelies Thijssen wordt tijdens haar afwezigheid vervangen door Gert Bos ** Imke Geenen is gedurende 1 dag IB-er bovenbouw. Zij wordt dan vervangen door Gert Bos. Gerty Matoug is IB-er onderbouw en MT-lid van De Horizon. Mia Janssen ondersteunt in de ochtenduren in groep 3 / 4. Zij geeft op donderdagmiddag gymles in groep 3 / 4. 4.2

De wijze van vervanging

Het komt vrijwel niet meer voor dat de leerlingen nog maar één leerkracht in hun groep hebben. Veel leerkrachten werken parttime of hebben ook nog taken buiten hun eigen groep. Bovendien hebben de leerkrachten recht op Compensatieverlof(voorheen ADV) of BAPO (werktijdvermindering voor 52 plussers). Bij ziekte is het soms moeilijk om vaste vervangers voor de school te krijgen. Indien er meerdere leerkrachten voor een groep staan, maken we het schema zo logisch mogelijk. Uiteraard overleggen de leerkrachten veelvuldig met elkaar, zodat goed onderwijs gewaarborgd wordt. 4.3

Nascholing

Voortdurende nascholing is een vereiste voor iedere leerkracht. Het doel van nascholing is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en up-to-date te houden. Bij de nascholingsactiviteiten wordt er zowel gelet op het schoolbelang als op het individuele belang van de leerkrachten. Nascholing vindt plaats middels gezamenlijke teamactiviteiten (vergaderingen, studiedagen) of via cursussen voor individuele leerkrachten of groepen leerkrachten (bijv. de onderbouw) De teamscholing wordt in gezamenlijk overleg afgesproken en zal zich dit schooljaar richten op de verdere implementatie en borging van:  de verdere ontwikkeling van het zelfstandig werken  ICT, digiborden en website  de inzet van de computers in onze school  coöperatief leren en thematisch werken in de vakken wereldoriëntatie.  verdere ontwikkeling van portfolio’s, zowel van leerlingen als leerkrachten  Taal/leesverbetertraject tot 1 januari 2012  Verder Implementeren Topondernemers  Verbetertrajecten inzetten volgens het schema van de PDSA-cirkel.  Verder ontwikkelen van Groepsplannen, Groepshandelingsplannen en HGPD’s.  Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode. Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

24


Ook vindt er individuele scholing per leerkracht plaats. Er wordt o.a. deelgenomen aan de volgende nascholingscursussen:  Bedrijfshulpverlening  Waardevol coachend communiceren  Opleiding IB-er,  Cursus NLP. 4.4

Begeleiding en inzet van stagiaires van PABO's

Iedere basisschool heeft baat bij een goede opleiding van toekomstige leraren. Onze school voelt zich hierin ook verantwoordelijk en ieder schooljaar laten we meerdere stagiaires toe. De stagiaires werken zowel in de onder- als bovenbouw en worden begeleid door de leerkracht van de groep waarin de stageperiode op dat moment plaats vindt. De taak van de stagiaire kan bestaan uit  het observeren van kinderen en lessen,  lessen voorbereiden en geven,  het organiseren van activiteiten voor de kinderen,  het voorbereiden van projecten en thema's,  het maken van verslagen,  het bestuderen van de organisatie en het beleid van de school,  het begeleiden van zorgleerlingen,  het bijwonen van vergaderingen,  het helpen bij activiteiten van de leraar  het uitvoeren van specifieke opdrachten vanuit de school of de PABO. In het schooljaar 2011-2012 zullen studenten van Pabo De Kempel uit Helmond en studenten die een SPW opleiding volgen, in onze school hun stageopdrachten uitvoeren. Concreet: In groep 5/6 Simone De Bruijn tweedejaars Onderwijsassistente Gilde opleidingen In groep 6/7Tara Rambags tweedejaars studente Pabo De Kempel Helmond. In groep 1/2a Hanneke Stammen derdejaars studente Pabo De Kempel

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

25


5. De ouders. 5.1

Het belang van de betrokkenheid van de ouders

Wij vinden een goede samenwerking met de ouders essentieel in ons werken met de kinderen. En ook voor het kind is het belangrijk dat het weet dat de ouders interesse tonen in wat er op school gebeurt. Afstemming tussen thuis en school zorgt voor een optimale leeromgeving voor uw kind. Daarom:  stelt de school zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van ouders over het onderwijs en houdt daar rekening mee (ouderavonden, ouderraad, cliëntenraad).  informeert de school de ouders regelmatig over de algemene gang van zaken op school (schoolgids, nieuwsbrieven, informatieborden, informatieavonden e.d.).  laten de leraren zich informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over de ontwikkeling van hun kind op school en thuis (rapportavonden/gesprekken).  informeren de leraren de ouders regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind (rapportavonden/gesprekken, bespreking handelingsplan).  stimuleren de leraren, indien nodig, onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie (rapportavond, bespreking handelingsplan, meegeven huiswerk).  betrekt de school de ouders bij schoolactiviteiten.  vormen teamleden samen met leden van de OR werkgroepen die de diverse activiteiten tijdens het schooljaar organiseren. Overleg tussen leerkrachten en ouders vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Uitgangspunt is dat we samen het beste met de opvoeding van het kind voorhebben. 5.2

Informatie aan ouders

Via de nieuwsbrief “Horizontaal” en de “groepsgebonden” nieuwsbrieven krijgt u regelmatig informatie over schoolactiviteiten. Ook worden er jaarlijks ouderavonden gehouden. Het ene jaar ligt de nadruk op het werk in de klas en het andere jaar kunnen algemene schoolzaken aan de orde komen, zoals de schoolontwikkeling. Verder organiseren de ouderraad en het schoolteam in onderling overleg een algemene ouderavond waarin een specifiek thema aan de orde komt. Naast deze algemene ouderavonden zijn er enkele groepsgebonden ouderavonden, zoals over de eerste communie en de keuze voor het vervolgonderwijs in groep 8. De ouderavonden worden in “Horizontaal” bekend gemaakt. Ouderavonden worden voor zover bekend vermeld op de schoolkalender of u krijgt tijdig bericht via De Horizontaal of vanuit de groep. Na de eerste twee rapporten worden 10-minutengesprekken gepland, waarvoor u een uitnodiging krijgt. Deze vinden plaats in de week volgend op het meegeven van het rapport. Naast deze gesprekken kennen we nog de gesprekken voor leerlingen die extra ondersteund worden. Dit kan betrekking hebben op “leergebieden” op en/of op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. U krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

26


5.3

Inspraak

Iedere ouder kan meedenken over zaken die de school aangaan. U kunt uw mening kwijt bij de groepsleerkrachten of bij de directeur. Als u actief wilt meedenken, meepraten en meebeslissen over onze school kunt u het beste zitting nemen in de ouderraad (OR) of de cliëntenraad. 5.4

De ouderraad

Ook in het schooljaar 2011-2012 zal de ouderraad weer voor alle ouders en kinderen klaar staan om hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mocht u in de loop van het schooljaar vragen hebben op het gebied van een van onderstaande activiteiten, dan kunt u te allen tijde bij een van onze leden informeren. Heeft u suggesties, dan kunt u deze ook kenbaar maken bij onze leden of op één van de ouderavonden. Enkele activiteiten die mede door de ouderraad georganiseerd worden:  versiering school  sportdag  carnavalsgebeuren  schoolreisje  sinterklaas op school  playback festival / open podium  algemene ouderavond  kerstviering  kinderboekenweek  paasviering  eindejaarsactiviteiten 5.5

De medezeggenschapsraad

Een MR is een medezeggenschapsraad, dat wil zeggen een raad die meepraat en meebeslist over ‘schoolse’ zaken. (bijv. schoolgids, schoolplan, zorgplan). In onze school is de mr geïntegreerd in de Cliëntenraad. De MR heeft: 1:algemene-bevoegdheden Recht op voldoende informatie over beleidsvoornemens Initiatiefrecht: Het recht om zelf informatie te vragen over bepaalde zaken. 2:bijzondere-bevoegdheden Adviesbevoegdheid bij bepaalde zaken en instemmingsbevoegdheid bij bepaalde zaken. De MR heeft ook plichten:  Het bekendmaken van agenda’s en verslagen van de MR vergaderingen.  Geheimhouding  Het opstellen en bekendmaken van een jaarverslag. De samenstelling van de M.R. is reeds inhoudelijk veranderd. Er is een duidelijke tweedeling: de cliëntenraad (oudergeleding) en de personeelsgeleding. Binnen Prisma is er ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. Deze GMR treedt in Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

27


overleg met het overkoepelend bestuur van de Stichting PRISMA. De afgevaardigden van de Horizon zijn Gert Bos en John Hermans. 5.6

De Cliëntenraad

De meeste scholen binnen de stichting PRISMA hebben een cliëntenraad. Te beschouwen als verlengstuk van de medezeggenschapsraad. In onze school fungeert ze vooral ook als “denktank”. 5.7

Het schoolbestuur

De Stichting PRISMA is het bevoegd gezag van de aangesloten basisscholen. De stichting bestaat momenteel uit alle 12 basisscholen uit Helden-Dorp, Panningen, Beringe, Grashoek, Koningslust, Egchel, Kessel en Kessel-Eik en de school voor Speciaal Basis Onderwijs, De Fontein uit Helden. 5.8

De verkeersouders

Om de verkeersveiligheid mede te vergroten, zijn er aan onze school verkeersouders verbonden. Deze proberen het verkeer rondom school en de school-thuis route zo veilig mogelijk te maken. Ze onderhouden contacten met het schoolteam, de gemeente, 3VO en de politie. Verder zijn ze betrokken bij allerlei activiteiten die met verkeer te maken hebben. De verkeersouder is: Cindy Everaars Vanuit school wordt deze groep ondersteund door de leerkracht Imke Geenen. 5.9

Overige ouderactiviteiten

Er zijn verschillende manieren waarop ouders betrokken kunnen zijn bij de school en de schoolervaringen van hun kind. We vragen ieder jaar hulp voor o.a.:  het meedoen met gezelschapsspelletjes in een kleutergroep.  het begeleiden van kinderen tijdens excursies, uitstapjes, wandelingen, schoolreisje en eindejaarsactiviteiten.  het begeleiden bij creatieve en expressieve activiteiten en/of lessen.  ondersteuning bij de handvaardigheidles  het toezicht houden bij het overblijven  het uitvoeren van allerlei klussen, zoals: boeken kaften, materialen schoonmaken  Leerlingen begeleiden naar (steunpunt) bibliotheek in de Ankerplaats. 5.10

Ouderbijdrage

Ieder jaar wordt er door de ouderraad aan alle ouders een vergoeding per kind gevraagd voor het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen. Deze vergoeding bedraagt € 17,50 (instromers € 10,50) per schoolgaand kind. In september krijgt u een verantwoording over de uitgaven van het afgelopen schooljaar en een begroting van de uitgaven voor het huidige schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar gelukkig doen alle ouders hieraan mee. U dient jaarlijks een schriftelijke overeenkomst over de ouderbijdrage aan te gaan alvorens u deze betaalt. Wat wordt er zoal van de ouderbijdrage georganiseerd? Een kleine opsomming:  culturele activiteiten,  oliebollen St. Maarten,  sinterklaas,  Kerstmis,  Pasen,  carnaval,  “open podium”, Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

28


 kinderboekenweek,  sportdag,  afsluiting schooljaar,  bijdrage verjaardag leerkrachten. Als er een schoolreisje georganiseerd wordt, zullen er afhankelijk van het reisdoel of invulling van de dag nog extra kosten worden berekend. Ook aan het schoolkamp voor groep 8 zijn extra kosten verbonden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

29


6.

De ontwikkeling van het onderwijs

6.1

Kwaliteitszorg

Het begrip kwaliteit kan op vele manieren worden ingevuld. Voor ons betekent kwaliteit in feite niet meer en niet minder dan het verzorgen van goed onderwijs. Goed onderwijs is onderwijs dat zich aanpast aan de eisen van de tijd en de omgeving. Goed onderwijs verandert. Deze veranderingen worden bereikt door doelen te stellen. Deze doelen proberen we systematisch te bereiken en vervolgens vast te houden. Hierop kunnen dan weer nieuwe verbeteringen gebouwd worden. Kwaliteit kun je vaststellen. Dit vaststellen kan extern, zoals door de onderwijsinspectie in het PKO( Periodiek Kwaliteits Onderzoek) of door een ouderenquête, maar ook intern door middel van een zelfevaluatie. Plannen voor de toekomst:  de leerkrachten bekwamen zich verder in het omgaan met verschillen in de groep door de verdere ontwikkeling van het ontwikkelingsgericht werken in de onderbouw, het zelfstandig werken in alle groepen en het werken met handelingsplannen bij leerlingen die extra zorg nodig hebben. Daarvoor gebruiken we het HGPD. (HandelingsGerichte Proces Diagnostiek)formulier.  de aangeschafte methodes worden verder ingevoerd, geëvalueerd en er wordt regelmatig gesproken over de wijze waarop iedereen de methodes toepast.  bestaande methodes worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig vervangen, zoals in schooljaar 2011-2012 oriëntatie zal plaatsvinden op een nieuwe rekenmethode.  het verder integreren van het computeronderwijs binnen het lesprogramma in de eigen groep.  in groep 7 wordt de Cito Entreetoets afgenomen. Dit is een graadmeter om inzicht te krijgen, in hoeverre de stof door de leerlingen op dat moment al beheerst wordt. Het is voor ons een uitgangspunt om nog intensiever te kunnen werken in de groepen 7 en 8, zodat de leerlingen goed voorbereid aan de Cito Eindtoets kunnen beginnen. 6.2

ICT

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op de maatschappij, waarbij informatie en communicatietechnologie een steeds grotere rol zal gaan spelen. Daarom hebben we flink geïnvesteerd in een modern computernetwerk waarin 50 computers en 5 digi-borden een plaats hebben. De aansluiting op Kennisnet maakt het gebruik van Internet voor de leerlingen mogelijk. Ook hebben we een eigen website gerealiseerd waarop allerlei informatie komt staat met daarnaast werk van kinderen. Bovendien staan er in alle onderbouwgroepen nog “stand-alone” computers met software die is toegespitst op deze groepen. De inzet van computers zal het onderwijs flink blijven veranderen. Nicole Schouwenberg en Gert Bos hebben als taak het onderwijskundig gebruik van de computer te begeleiden. 6.3

Anti-pest beleid

Kinderen hebben recht op een veilige schoolomgeving. Maar dat kan alleen maar gehandhaafd worden als wij samen (school, ouders en kinderen), alert blijven op pestsignalen en daar meteen maatregelen tegen treffen. De leerkrachten maken samen met de kinderen afspraken over de omgang met elkaar en er worden lessen gegeven over sociaal-emotionele vorming. Als ouders kunt u helpen het pesten te voorkomen door meteen contact met ons op te nemen als er iets aan de hand is. Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

30


We werken met een methode sociaal emotionele ontwikkeling, nl. ‘Leefstijl’. Dit is verder uitgewerkt in het team en u als ouders zullen we op de hoogte houden via de Horizontaal en ouderavonden. Ook zal de school contact met de ouders opnemen wanneer er sprake is van ernstig pestgedrag. Afspraken worden in de vorm het leerlingvolgsysteem van Leefstijl op papier gezet, zodat de pestproblematiek door iedereen op dezelfde manier aangepakt wordt. We zijn bezig het pestprotocol te herzien. In de loop van het schooljaar zal het pestprotocol aangepast zijn en gepubliceerd worden. 6.4

De zorg voor leerlingen met specifieke leer-, werkhoudings- en gedragsproblemen

Er wordt op onze school veel zorg besteed aan kinderen voor wie het gewone onderwijsaanbod niet helemaal voldoet. Door observaties, toetsen en onderzoeken proberen we de oorzaken van de problemen vast te stellen. We geven kinderen met problemen zoveel mogelijk die hulp die nodig is voor hun verdere ontplooiing. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3. 6.5

De relatie school en omgeving

“De Horizon” werkt samen met diverse extern betrokkenen. Het is van belang om van elkaars standpunten op de hoogte te zijn. We kunnen onze visie uitdragen, maar ook leren van anderen. Enkele voorbeelden van deze externe contacten zijn:  Het deelnemen van de directeur aan het overleg in het Directeurencollectief.  Het deelnemen aan sociale en culturele gebeurtenissen in specifiek de Grashoekse gemeenschap en meer algemeen die van de gemeente Peel en Maas. In het kader van burgerschap zijn o.a. concrete activiteiten: kranslegging bij vliegtuigmonument op 15 juni. Musical opvoeren voor KBO. Voorlezen door oma’s, opa’s en bij peuters. Voor onze visie op burgerschap verwijs ik naar het schoolplan.  Het contact met de peuterspeelzaal. We zijn op weg om van de PSZ een Integraal Kindcentrum te maken.  Contact met instellingen die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, opvoeding, verzorging en welzijn zoals het B.C.O., de GGD en andere zorginstellingen. Bureau Jeugdzorg en Jeugdstation ( per 14 juni 2008);  Contact met het Voortgezet Onderwijs Peel en Maas ( brugklas, begeleiding );  Contact met de basisschool voor Speciaal Onderwijs in Helden; De Fontein  Deelnemen aan het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School regio Peel en Maas; Peelkwartier.  Steunpunt bibliotheek in De Ankerplaats.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

31


7.

De resultaten van ons onderwijs

Hoe geef je de resultaten van het onderwijs weer? Wat versta je onder goed onderwijs? Alleen maar het eindniveau op bijv. rekengebied? Of moet je ook kijken naar het instapniveau? Of naar het hele leerproces? En kijk je alleen maar naar leerprestaties of is het ook belangrijk hoe kinderen op school met elkaar omgaan? Hoe zelfstandig ze informatie kunnen verwerven? Hoe lekker ze in hun vel zitten op school? Hoe gaat de school om met verschillen tussen leerlingen? Blijven er veel zorgleerlingen met een apart programma op school of volgt er eerder een aanmelding bij het speciaal onderwijs? Kortom: vele vragen waar niet zo’n eenduidig antwoord op te geven is. Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen vanaf hun binnenkomst in groep 1 tot hun eindniveau in groep 8 en we vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen in hun eigen tempo te groeien in hun ontwikkeling. Binnen die grenzen willen we eruit halen wat mogelijk is en dat is nu eenmaal niet bij alle kinderen hetzelfde. Daarom geven we binnen ons zorgsysteem de extra zorg en begeleiding die nodig is, en daarom proberen we de (hoog)begaafde kinderen meer uitdaging te bieden. Het eindresultaat van de inspanningen van de leerkrachten en de leerlingen (en soms ook de ouders) op de cognitieve gebieden (”wat de kinderen op het gebied van taal en rekenen en wereldoriëntatie weten en kennen” ) wordt zichtbaar in de gegevens van de CITO eindtoets. Hieronder ziet U de gemiddelde resultaten van de CITO eindtoets van de laatste vijf jaar. Jaar

totaalscore groep 8

2006 2007 2008 2009 2010 2011

534,8 536,3 538,9 533.6 533,4 534,4

Toelichting bij het overzicht: Het landelijk gemiddelde ligt telkens rond de 535 punten. De individuele leerlingen kunnen een score halen tussen de 501 en 550 punten. Het groepsgemiddelde is uiteraard sterk afhankelijk van het aantal kinderen dat in een groep zit. Het gemiddelde van een relatief kleine groep wordt veel meer beïnvloed door enkele zeer zwakke of zeer goede leerlingen dan dat van een grotere groep. En tenslotte: goed onderwijs is veel meer dan het resultaat van de CITO toets. De leerlingen uit groep 8 die in het schooljaar 2010-2011 onze school verlieten, kregen het volgende advies voor hun vervolgonderwijs: VMBO: 35 % HAVO: 37 % HAVO/VWO: 25 % PRAKTIJKONDERWIJS: 3 %

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

32


8.

Allerlei

8.1

Vakantierooster en vrije dagen

Eerste schooldag

maandag 22aug. 2011

Studiedagen

10 okt. 2011, 2 febr. 2012. *

Herfstvakantie

maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2011

St. Nicolaas

6 dec.

Kerstvakantie

maandag 26 december 2011 t/m vrijdag 6 jan. 2012

Carnaval

maandag 20 febr. t/m vrijdag 24 febr. 2012

Pasen

maandag 9 april 2012

Meivakantie

woensdag 25 april t/m vrijdag 4 mei 2012

Hemelvaart

donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei 2012

Pinksteren

maandag 28 mei 2012

Zomervakantie 2011

vrijdagmiddag 30 juni t/m vrijdag 10 aug. 2012

Het is mogelijk dat er nog één of twee studiemomenten worden ingepland. Dit laten wij u tijdig weten. Schooltijden: groep:

maandag morgen middag 8.30 13.15 1 t/m 4 12.00 15.15 8.30 13.15 5 t/m 8 12.00 15.15

dinsdag morgen 8.30 12.00 8.30 12.00

woensdag middag morgen middag 13.15 8.30 15.15 12.15 13.15 8.30 15.15 12.15

donderdag morgen middag 8.30 13.15 12.00 15.15 8.30 13.15 12.00 15.15

vrijdag morgen 8.30 12.00 8.30 12.00

middag ADV 1 t/m 4 13.15 15.15

De leerplichtigen, de 5- en 6-jarigen, en groep 3 en 4 komen ook elke vrijdagochtend naar school en hebben de vrijdagmiddag vrij m.u.v. één terugkomdag: vrijdag 17 febr. 2012 hele dag (carnaval). Vierjarigen komen op 8 juli in de ochtend naar school ( laatste schooldag) 8.2

Overblijfmogelijkheden en BSO

U kunt uw kind/kinderen tijdens de middagpauze tegen een vergoeding van € 1,50 laten overblijven. De kinderen dienen zich te houden aan de school- en overblijfregels en te luisteren naar de opvangkrachten. De opvangkrachten ontvangen een vergoeding van € 8,00 per keer en zijn aanwezig van 11.45 uur tot 13.00 uur. Voor meer informatie (ook belangstellenden als opvangkracht) over overblijven kunt u contact opnemen met Gerrie van Hoof 077-3072856. Helaas komt het wel eens voor dat kinderen slecht luisteren naar de opdrachten of opmerkingen van de opvangkrachten. Dit is natuurlijk een onhoudbare situatie. Als bovenstaande op uw kind van toepassing is, kunt u een telefoontje van de opvangkracht of de directeur verwachten. We verzoeken u dan e.e.a. met uw kind te bespreken om herhaling te voorkomen. In onze school zijn ook mogelijkheden voor Voorschoolse-, Naschoolse Opvang. Informeer ernaar bij de directie. Zie ook bijlage over PadXpress blz. 44.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

33


8.3

Contact met de groepsleerkracht, IB-er en/of directie

Indien u een afspraak wilt maken met de groepsleerkracht of Intern Begeleider van uw kind, dan kunt u na schooltijd bij hen terecht. Zij zijn graag bereid voor u tijd vrij te maken en in overleg met u een tijdstip af te spreken. Hetzelfde geldt voor een afspraak met de directrice. 8.4

Klachten

Overal waar mensen met elkaar omgaan en werken kunnen zich wel eens situaties voordoen die als onprettig of onaangenaam worden ervaren. Dit kan ook op onze school gebeuren. In de aanpak van het kind kan het wel eens gebeuren dat de ouders hun gevoelens van onvrede willen uiten. Het beste kan de vraag en/of klacht voorgelegd worden aan diegene op wie de vraag en/of klacht betrekking heeft. Als dit niet lukt of indien de vraag en/of klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt, kunt u zich wenden tot de contactpersoon. Deze zal u dan verder helpen met uw klacht en naar de juiste instantie doorverwijzen. De contactpersoon is: Dhr. Hub Houben, Helenaveenseweg 80, 5985 NM Grashoek, tel. 0493-539420 Zie ook bijlage 1 in deze schoolgids. 8.5

Algemene informatie voor groep 1/2

Bijna alle kinderen uit Grashoek bezoeken de peuterspeelzaal. De kinderen hebben dan al enigszins ervaren hoe het voelt een tijd van huis te zijn, te spelen en om te gaan met anderen. Op het moment dat de kleuter de basisschool binnenkomt, heeft hij al veel vaardigheden en kennis op allerlei gebied opgedaan. Deze zijn niet bij alle kinderen hetzelfde. Voordat uw kind onze school bezoekt, houden de leerkrachten van groep 1/2 met u een intakegesprek. In dit gesprek vragen wij naar gegevens over de vroege, voorschoolse ontwikkeling. Hierdoor krijgen wij een beeld van de kinderen en kunnen wij vanaf het begin ons omgaan en begeleiden hierop afstemmen. Er wordt van elk kind een overdrachtsformulier meegegeven voor de basisschool. Ouders en school vormen samen belangrijke verbindende schakels die elkaar nodig hebben en samen zorg dragen voor het welzijn en een zo goed mogelijke ontwikkeling van kinderen. Samen maken wij hun wereld steeds groter. Onze school wil een veilige plek zijn waar jonge kinderen zichzelf mogen zijn binnen afgesproken grenzen, de ander leren respecteren, zich prettig kunnen voelen, uitgedaagd worden en actief en betrokken kunnen zijn. Bij kleuters staat het spelend leren centraal: kinderen doen al spelend met elkaar en met allerlei spelmateriaal in verschillende werkvormen veel nieuwe ervaringen op. Op sociaal-emotioneel terrein, in de omgang met anderen en in het reageren op de schoolomgeving, ontdekt en leert het kind veel. Gaandeweg ontluikt bij kinderen vanuit dit spel(en) een natuurlijke belangstelling naar alles wat met leren te maken heeft. De leerkrachten volgen dit proces, stimuleren dit en bouwen het verder uit. Naarmate een kind ouder wordt speelt het proces, de manier waarop het kind tot leren komt, de eigen rol van kinderen, m.a.w. het zelf verantwoordelijk zijn voor dit leren, een steeds grotere rol. In het zelfstandig willen worden en zijn is het belangrijk dat kinderen deze alledaagse handelingen thuis leren:  zichzelf aan- en uitkleden  leren handen wassen en de neus snuiten  zelfredzaam te zijn bij toiletgebruik Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

34


eigen naam en adres gebruiken

Voor het gemak van ons en uw kinderen vragen we u     

dagelijks een zakdoek mee te geven. het fruit, eten en drinken thuis te voorzien van de naam en drinken in een goed afsluitbare beker of in een pakje mee te geven. voor de verjaardag of speciaal feest van ouders, broer, zus, opa, oma, peetoom, peettante, dit tijdig aan te geven op school zodat uw kind hiervoor iets leuks kan maken. kleding zonodig (regenkleding, m.n. laarzen) te merken. handschoenen aan een koord aan de jas te bevestigen.

Plakboek / Portfolio Op school krijgen alle kinderen een portfolio waarin werk verzameld wordt. Dit portfolio geeft een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind en is voor velen later een dankbare herinnering aan het begin van wat een lange schoolweg gaat worden. Op het einde van de kleutertijd krijgt uw kind het portfolio mee naar huis. Voor alle groepen startten we in het schooljaar 2011-2012 geven wee een vervolgd aan de inrichting van een portfolio. Daarin komen werkjes die de leerlingen belangrijk genoeg vinden om in hun “persoonlijk ontwikkelboek” op te nemen. Deze portfolio’s kunnen in de toekomst deel uit maken van de oudergesprekken. Speelgoed De kinderen mogen geen speelgoed mee naar school nemen. Uitzonderingen hierop zijn de dag na sinterklaas, de verjaardag van uw kind of wanneer de leerkracht hier bij een project of thema naar vraagt. Gezelschapsspellen Maandelijks spelen wij in groepjes, mede onder begeleiding van ouders, met de kinderen gezelschapsspellen. In het begin van het schooljaar vragen wij uw hulp hierbij. 8.6

Horizontaal

Via onze nieuwsbrief “Horizontaal” wordt u regelmatig van alle nieuws op De Horizon op de hoogte gehouden. Lees a.u.b. de nieuwsbrief goed; het is een actuele aanvulling op deze schoolgids. De nieuwsbrief wordt telkens aan de jongste van het gezin meegegeven. Bovendien verschijnt deze op de website. 8.7

Nieuwsbrieven

Behalve de algemene nieuwsbrief Horizontaal worden er in de afzonderlijke groepen ook nieuwsbrieven meegegeven met groepsspecifieke mededelingen. Deze staan ook op de website bij de betreffende groep. 8.8

Verkeersveiligheid

Een veilige schoolweg is uitermate belangrijk voor uw kinderen. Met name tijdens de drukte meteen voor en na school kunt u daar als ouders uw steentje aan bijdragen door de weg voor de uitgang vrij te houden. U wordt dringend verzocht geen auto’s te parkeren aan beide zijden van de Past. Kengenstraat voor de uitgang op het gedeelte van de witte strepen. Dus ook niet voor het snel in-en uitstappen van uw kinderen. Fietsen kunt u plaatsen in de fietsenstalling voor het hekwerk.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

35


De kinderen kunnen het beste, in verband met de veiligheid, aan de schoolzijde van de poort worden opgewacht. Wilt u er voor zorgdragen dat wanneer een ander dan uzelf uw kind(eren) komt brengen en ophalen van school hiervan de op hoogte is! 8.9

Fietsen

In principe mogen alleen de kinderen die buiten de bebouwde kom wonen met de fiets naar school komen. In alle andere gevallen vragen wij u om de kinderen te voet naar school te laten komen. In verband met de veiligheid zijn steps, skateboards e.d. op de speelplaats verboden. (ook na schooltijd). 8.10

Verzekering

De leerlingen zijn op onze school onder schooltijd en op weg van en naar school verzekerd tegen ongevallen. Dit geldt ook voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school vallen. ( dus ook voor hulp van ouders, stagiaires). Ze zijn niet WA verzekerd. We raden u aan zelf een WA verzekering af te sluiten. 8.11

Tijdschriften

De kinderen kunnen een abonnement nemen op:  Doremi voor groep 1 en 2.  Okki voor groep 3 en 4.  Taptoe voor groep 5 t/m 8.  Hello You voor groep 7 en 8. Met ingang van het schooljaar 2011-2012 is het niet meer mogelijk om via school een abonnement te nemen. De uitgeverij gaat dit zelf stroomlijnen. 8.12

Schoolbenodigdheden

Door school worden aan de leerlingen de volgende materialen verstrekt:  vulpen,  balpen,  potlood,  liniaal,  gum,  etui,  schaar,  klapper,  plakstift,  kleurpotloden. Verder uiteraard schriften en werkboekjes. Alleen deze door de school verstrekte materialen mogen gebruikt worden. In sommige groepen maakt de leerkracht met de kinderen aanvullende afspraken over het gebruik van b.v. een markeerstift. Mocht uw kind door eigen schuld of nalatigheid materialen kwijtraken of kapot maken, dan dient het op school tegen kostprijs nieuwe te kopen. Dit geldt ook als materialen, b.v. werkboekjes beklad worden. Uw kind krijgt dan een briefje mee waarop het te betalen bedrag vermeld staat. Voor onze controle dient u dit briefje ondertekend mee terug naar school te geven.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

36


8.13

Verjaardagen

We hebben de afspraak dat wanneer uw kind jarig is geen traktatie meer te laten uitdelen aan de klasgenoten. In alle groepen wordt in overleg met de leerkracht uiteraard wel aandacht aan de verjaardag besteed en zal de jarige in het zonnetje worden gezet. De ouders van groep 1 en 2 worden uitgenodigd om bij het feestvieren van hun kind aanwezig te zijn. In het kader van de wet op de privacy willen wij u vragen om het filmen in de groep(en) te beperken. Ook de verjaardag van de leerkrachten wordt met alle kinderen in de groep gevierd. Zie Bijlage 5. 8.14

Foto’s

Ieder jaar worden van enkele groepen individuele foto’s gemaakt en van alle groepen een groepsfoto. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van de dag waarop de schoolfotograaf op school komt ( het staat ook vermeld op de jaarkalender). Uiteraard is het kopen van de foto('s) geheel vrijblijvend. De ouderraad onderhoudt contact met de fotograaf en voor op- of aanmerkingen kunt u bij de ouderraad terecht. 8.15

Kostenloos materiaal

Kosteloos materiaal vinden wij fantastisch, maar geef dit uw kind alleen mee als de groepsleerkracht hierom vraagt. Onze bergingen raken anders overvol. 8.16

Lege inktpatronen en batterijen

Onze school zamelt ook het schooljaar 2011-2012 geen lege inktpatronen (cartridges) meer in. Batterijen worden nog wel opgehaald door de stichting STIBAT. De verzamelton staat in de gemeenschapsruimte. 8.17

Kledingcontainer

Op de speelplaats staat een kledingcontainer waarin u kleding en schoenen (verpakt in zakken) kunt deponeren. Probleem is vaak wel dat er zoveel zakken in de container zitten dat er niets meer bij past. U kunt de kleding dan naast de container leggen. Het is ook soms handiger om de kleding in kleinere plastic tassen te verpakken. Door het mechanisme van de containerbak kan er dan meer in. Via de ouderraad krijgt de school een vergoeding voor de ingezamelde kleding. 8.18

Bibliotheek

Het lidmaatschap van de openbare bibliotheek is gratis voor alle kinderen t/m 17 jaar. Er is een bibliotheek servicepunt in De Ankerplaats. Er zijn klassikale bezoeken op de dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.15 en 15.30 uur. De bibliotheekpasjes blijven in principe in school. Wanneer een kind zelfstandig naar een andere Maas en Peel bibliotheek wil kan dit. Vraag om het pasje en zorg dat het weer tijdig in school terug is. Het gaat hier om een experiment, via de Horizontaal zult u op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

37


9.

Namen en adressen

Directie: Gerrie van Hoof Korenbloemstraat 55 6035 AZ Ospel Tel. 0495-633424/0651139008 Schoolteam: Gert Bos Van Goghstraat 14 5986 BC Beringe 077-3072582

Irma Dorssers Rector Isidorusstr. 4 5984 NB Koningslust 077-4653894

Kirsten Janssen Frans Halsstraat 9 5995 CM Kessel 077-3078871

Nicole Schouwenberg Leijgraaf 119b 5951 GS Belfeld 06-12608752

Annelies Thijssen Fort Sint Michielstr. 2 5922 XC Venlo-Blerick 06-10317449

Germy v.d. Ven Gaelengoed 9 5993 HP Maasbree 077-4650366

Angelique Hebben Bergerstraat 21 6086 BL Neer 0475-440300

Gerty Matoug Van Renessestr 7 5975 SN Sevenum 077-4673399

Marjon Wijnands Akkerveld 32 5988 JE Helden 077-3075654

Imke Geenen Zonnedauw 9 5975 TD Sevenum 06-10551341

Mia Janssen Klaproosstraat 9 6002 TW Weert 0495-538526

Bianca Jacobs Leemkuilen 33 5768 EM Meijel 0615538829

Hay v.d. Munckhof gaat per 1 okt. met FPU Gerty Matoug en Imke Geenen zijn de Intern Begeleiders. Gert Bos en Nicole Schouwenberg zijn ICT-ers. Gert Bos en Nicole Schouwenberg zijn in het bezit van een E.H.B.O.-diploma. Gert Bos, Germy Verscharen, Gerrie van Hoof, Nicole Schouwenberg zijn in het bezit van het diploma Bedrijfs-Hulp-Verlener (B.H.V.) Onderwijs ondersteunend op vrijwilligersbasis: Herm Vissers Past. Kengenstraat 2a 5985 PT Grashoek 077-3076423 Interieurverzorgster: Monique Berben Roomweg 41 5985 NS Grashoek 077-3078939 Logopediste: Lilian Kempen Schoolgids basisschool “De Horizon� Grashoek

Tel. 077-8504861 38


Bestuur Stichting

PRISMA

Postadres: PRISMA Postbus 7192 5980 AD Panningen 077-3079748

Algemeen Directeur: dhr. Thijs Rutten

Voorzitter:

dhr. Herm Verbugt

Medezeggenschapsraad (GMR) Namens het team: Gert Bos Namens de ouders: John Hermans Cliëntenraad Christian Meulendijks(voorzitter), Irene Couperus( secrtearesse), Jeannette Kompier, Carla Verdonschot, Ruud Verbruggen, Diana Hunnekens, Dorien Teeuwen. Ouderraad Voorzitter: Rosalie van Mullekom Kievit 27 5985 NG Grashoek 077-4664503

Penningmeester: Sandra Cuijpers Johan Spruytstr.1 5985 PP Grashoek 077-3210608

Overige Leden Wendy Maessen Marisbaan 17 5985 NA Grashoek 077-3061295

Michel Gommans Helenaveenseweg 5 5985 NK Grashoek 077-3071454

Loed Gielen Johan Spruytstraat 11 5985 PP Grashoek 077-3078767

Janneke Tillemans Bergerhof 21 5985 RW Grashoek 077-3076410

Wendy Houben Erna van Oijen Past v.d. Sterrenstr. Eikenhof 9 5985 RZ Grashoek 5985 RX Grashoek 077-3072661 077-3078887

Winanda Aelen Roomweg 3 5985 NR Grashoek 077-3078756

In de loop van het schooljaar worden de namen en adressen van de nieuwe leden via de Horizontaal bekend gemaakt.

Verkeersouder: Mevr. C. Everaars Past. Goossensstraat 28 5985 PX Grashoek. Inspectie basisonderwijs: Inspectie Postbus 530 5600 AM Eindhoven 040-2197000 Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

39


Bijlage 1

Klachtenprocedure

Op elke school van de stichting Prisma is een klachtenregeling. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school. Zowel leerlingen als hun ouders kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit kan een klacht zijn over agressie, geweld en discriminatie. Deze klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer u met uw klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en PRISMA op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling die op iedere school aanwezig is. De contactpersoon zal u hierin verder helpen. Enkele begrippen: Contactpersoon De contactpersoon fungeert binnen de school als meldpunt voor klachten en draagt de zorg voor de eerste opvang. De rol van de contactpersoon is die van voorlichter: hij verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. De contactpersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat deze persoon het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. Hij is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. De contactpersoon van onze school is dhr. Hub Houben, Helenaveenseweg 80, 5985 MN Grashoek tel: 0493-539420 Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon (extern) vervult de functie van laagdrempelig klankbord voor de klager(s) en van verwijzer en informatieverstrekker. Ook heeft hij een functie bij het bewaken van de zorgvuldigheid van de procedure van de behandeling van een klacht zolang deze nog niet aan het oordeel van een klachtencommissie is onderworpen. Bovendien kan een vertrouwenspersoon soms zelf een klacht in een vroeg stadium afhandelen, bijvoorbeeld door bemiddeling tot een oplossing brengen. Tenslotte vervult de vertrouwenspersoon een rol in de nazorg. De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de participanten hierin en dient kundig te zijn op het terrein van opvang en verwijzing. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat hij het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. De vertrouwenspersoon bezit vaardigheden om begeleidingsgesprekken te leiden. Hij is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de problemen met de aangeklaagde of met de directeur van de betrokken school op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen. De vertrouwenspersoon kan een klager in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak, geen klacht in te dienen bij de klachtencommissie, de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag, dan wel aangifte te doen bij politie/justitie. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Ook kan hij de klager verwijzen, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten. Vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen: Schoolgids basisschool “De Horizon� Grashoek

40


Mevr. H. van Vessem, GGD, tel. 077-8504855 Dhr. H Kuijpers schoolarts. De vertrouwensinspecteur Bij de onderwijsinspectie zijn per onderwijssector vertrouwensinspecteurs aangesteld, die een speciale scholing hebben gevolgd om klachten over seksuele intimidatie adequaat af te handelen. Vertrouwensinspecteurs vervullen een klankbordfunctie voor leerlingen en personeelsleden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of -misbruik of die worden geconfronteerd met seksuele intimidatie of -misbruik jegens andere leerlingen of personeelsleden. Vertrouwensinspecteurs adviseren over de te nemen stappen en verlenen bijstand bij het zoeken naar oplossingen. Desgewenst begeleiden ze bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. Het meldpunt van de vertrouwensinspecteur voor onze regio is: 0900-111 3 111

  

De klachtencommissie De Klachtencommissie Katholiek Onderwijs is een onafhankelijke commissie. In overeenstemming met het bepaalde in de modelklachtenregeling voor het primair en voortgezet onderwijs bestaat de klachtencommissie die een klacht behandelt uit drie leden en hun plaatsvervangers. De klachtencommissie beschikt over juridische, onderwijskundige en sociaal-medische deskundigheid. De voorzitter van de klachtencommissie is bij voorkeur een jurist. Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt de klachtencommissie samengesteld. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet na dat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd. De klachtencommissie brengt jaarlijks verslag aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden. De ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie Katholiek Onderwijs is: Mr. A.R. ten Berge (tel. 070-3568114) De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over: de (on)gegrondheid van de klacht het nemen van maatregelen overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

41


Bijlage 2 Sponsoring Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:  gesponsorde lesmaterialen, zoals lesboekjes, video's, posters en spellen  sponsoren van activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen of schoolreisjes  sponsoren van gebouw/inrichting/computerapparatuur Het doel van sponsoring in het onderwijs is om financiële middelen of diensten te verwerven die de school ten goede komen. Het mag echter absoluut geen inbreuk op de kwaliteit van de school maken of kwaliteit van sponsoring afhankelijk maken. Alle landelijke onderwijsorganisaties hebben binnen een zogeheten convenant afspraken gemaakt over sponsoring. Dit convenant, "scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring", is op school aanwezig en voor iedereen ter kennisname beschikbaar. Enkele belangrijke onderdelen uit het convenant zijn:  scholen gaan zorgvuldig om met sponsoring  sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school  sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen en er mag geen geestelijke en lichamelijke schade berokkend worden aan de leerlingen  de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de school mag niet in gevaar gebracht worden  sponsoring mag de continuïteit en inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden  klachten kunnen gericht worden aan de klachtencommissie en voor inhoudelijke concrete gevallen naar de Reclame Code Commissie  er mag geen blijvende afhankelijkheid ontstaan Het beleid van PRISMA is dat er binnen de scholen enkel sprake mag zijn van incidentele sponsoring, mits men zich houdt aan het convenant.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

42


Bijlage 3: Vervangingsprotocol stichting Prisma Het vinden van vervangers bij ziekte is soms moeilijk. Omdat er vaker naar andere oplossingen gezocht moet worden, is het verstandig in een vervangingsprotocol aan te geven welke stappen men neemt in het geval een leerkracht zich ziek meldt. We stellen dit vervangingsprotocol op bestuursniveau. Het voordeel hiervan is dat elke directeur weet wat hij/zij moet doen en dat alle scholen binnen het bestuur ook op dezelfde wijze handelen. Dit protocol zal ook in de schoolgids worden opgenomen, zodat alle ouders op de hoogte zijn van de acties die de school onderneemt bij ziekte van de leerkracht en wanneer de kinderen eventueel naar huis worden gestuurd. Inleiding De afgelopen jaren was het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een probleem. Hoewel het probleem op dit moment minder nijpend is, kan het soms voorkomen dat geen vervanging gevonden kan worden . Ook kennen we het probleem dat onder de beschikbare vervangers te weinig mensen beschikbaar zijn voor de bovenbouwgroepen. Een eerste stap in de goede richting was het instellen van een 'Centraal Meldpunt Vervanging' van het bestuur. Het hieronder beschreven beleid is een overzicht van de stappen die genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Beleid bij ziektevervanging 1. Bij een ziektemelding moet men eerst trachten in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is. 2. Directeuren zoeken op www. Vervangersplein.nl naar beschikbare vervangers. 3. Indien men eigen vervangers heeft, deze eerst proberen te benaderen. 4. Indien het meldpunt geen vervanging kan verzorgen, dienen andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen overwogen te worden:  Verschuiving - Als er wel een onderbouwvervanger beschikbaar is, intern gaan wisselen. - Indien een LIO aanwezig is: vrijgeroosterde leerkracht inzetten (niet de LIO dus)  Inzetten of ruilen - De ADV van leerkrachten, taakrealisatie of IB-uren inzetten of ruilen.  Verdelen - De groep verdelen over andere groepen. (Maximaal voor een dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is.)  Uitbetalen ADV uren van leerkrachten 5. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:  Melden aan de Algemeen Directeur.  In principe niet de eerste dag.  Alleen in het uiterste geval toe over gaan.  Ouders schriftelijk op de hoogte stellen.  Instellen van een ‘telefoonboom’ per groep om in geval van nood de ouders snel te kunnen informeren.  Voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen.  Wisselende groepen. 6. De schoolleider dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is, en zijn geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan. 7. Dit protocol wordt opgenomen in elke schoolgids. Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

43


Toelichting ad 4 Deze mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het onderwijskundig enigszins verantwoord is, hangt af van vele factoren. Dat is ter beoordeling van de schoolleider. De samenstelling van de groep(en) kan aanleiding zijn hier niet voor te kiezen. ad 5 De eerste ziektedag is veelal pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er naar de ouders vaak weinig meer te regelen. De telefoonboom maakt een snelle actie mogelijk. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. Regelmatig zelf als directeur voor een groep vervangen is daarbij geen optie. De uren hoeven op een later moment niet te worden gecompenseerd. Ad 6 Schoolleiders zullen altijd zelf de afweging moeten maken in hoeverre zij tijdens hun ambulante tijd invallen voor zieke leerkrachten. Bij plotselinge calamiteiten zullen zij dat vaak wel zelf oplossen. Te veel invallen is een ongewenste oplossing voor het probleem, omdat het kan leiden tot managementproblemen.

Schoolgids basisschool “De Horizon� Grashoek

44


Bijlage 4: Buitenschoolse opvang en PadXpress Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de scholen verplicht om Buitenschoolse opvang te realiseren. Dat betekent voor de scholen van de Stichting Prisma dat er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met Kindcentra Peel en Maas. De samenwerking tussen Stichting Prisma en Kindcentra Peel en Maas is vastgelegd in een contract. De contractvorming heeft op bestuurlijk niveau plaats gevonden. Het personeel van Kindcentra Peel en Maas is in dienst van deze opvangorganisatie. De opvangorganisatie zorgt voor opvangruimte. Het toezicht op de uitvoering vindt plaats op basis van de Wet kinderopvang. De opvangorganisatie blijft juridisch en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering. De ouders sluiten zelf een overeenkomst met Kinderopvang Helden. Ouders blijven ook zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen. De Wet kinderopvang heeft enkel tot doel dat scholen de aansluiting tussen onderwijs en opvang gemakkelijker maken als ouders dit wensen. De scholen van Stichting Prisma, waartoe ook De Horizon behoort, verwijzen de ouders naar Kindcentra Peel en Maas als er bij de ouders behoefte is aan kinderopvang voor- of na school. Ouders kunnen hiervan gebruik maken, maar ook kiezen voor een andere organisatie of opvangvorm die beter bij hun wensen past. Ouders betalen zelf de kosten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen via de Wet kinderopvang. De tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s). Voor meer informatie hierover en de mogelijkheden die de buitenschoolse kinderopvang biedt verwijzen we naar Kinderopvang Helden of een andere organisatie voor kinderopvang waar u een overeenkomst mee afsluit. Er bestaat een beleidsnota Brede School Grashoek. Het komende schooljaar gaat daar concrete invulling aan gegeven worden. Er heeft een integratie plaatsgevonden in het schoolgebouw tussen peuterspeelzaal en basisschool. In het verlengde hiervan is er ook een opbouw gaan plaatsvinden in voor-en naschoolseopvang. In sept. 2011 zal de vso en nso gaan plaatsvinden in het gebouw van de Brem ( bij de Ankerplaats) Via de nieuwsbrieven Horizontaal zult u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden. Er zal met ingang van het schooljaar 2011-2012 een uitgebreider aanbod komen van naschoolse opvang via het project PadXpress. In de loop van het schooljaar wordt ook meer duidelijk over Tijd voor Talent in Peel en Maas ( aanbod van allerlei culturele activiteiten). Prisma presenteert de PADXPRESS! In schooljaar 2011-2012 starten alle basisscholen van stichting Prisma met de PADXPRESS; een breed aanbod van naschoolse activiteiten. Met de PADXPRESS bieden we alle kinderen een unieke mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur. Waarom? Naschoolse activiteiten bieden veel mogelijkheden voor kinderen. Met het realiseren van een breed aanbod naschoolse activiteiten: o

bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen binnen de acht intelligenties

Schoolgids basisschool “De Horizon� Grashoek

45


o

bieden we kinderen de mogelijkheid om in hun vrije tijd zich verder te ontwikkelen of te

ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn o

slaan we een brug tussen het kind en zijn of haar omgeving; in die omgeving fungeert de

school als vindplaats voor talent en wegwijzer voor verdere ontwikkeling. o

leggen we een verbinding tussen school en de omgeving

o

versterken we de leefbaarheid in de kernen

o

zetten we een eerste stap in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC)

PADXPRESS is een onderdeel van stichting CultuurPAD die werkt in opdracht van stichting Prisma. Meer informatie? Kijk dan eens op www.padxpress.nl

Schoolgids basisschool “De Horizon� Grashoek

46


Bijlage 5: Gruiten in school Enkele jaren gelden hebben we besloten om geen snoep, allerlei soorten koek en frisdranken meer in school toe te laten. Uitzonderingen daarop vormen schoolreisjes en sportdagen. We blijven dit project voortzetten. De leerlingen brengen hun eigen fruit mee. In school gaan we het eten van fruit en groenten erg stimuleren. Op dinsdag en donderdag zal er voor de pauze in elke groep aandacht worden besteed aan het opeten van het meegebrachte fruit. Wij hopen uiteraard dat elke leerling fruit meebrengt. We streven er naar dat de leerlingen elke dag fruit mee zullen brengen. Naast het niet meer toestaan van allerlei soorten koek en snoep, hebben we ook het besluit genomen om geen frisdranken meer toe te staan. Uiteraard mogen leerlingen onbeperkt water drinken. Voor het overblijven hebben we geen beperkingen. U kunt voor het overblijven meegeven wat u goeddunkt. Wij bevelen uiteraard aan om een zo gezond mogelijk lunchpakket mee te geven. In de Horizontaal zult u op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in het uitvoering geven aan ”Gruiten in school”.

Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

47


Schoolgids basisschool “De Horizon” Grashoek

48

Schoolgids de Horizon 2011-2012  

Schoolgids de Horizon 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you