Page 1


УВОД Бијенале графике одржавамо трећи пут по реду ове године. Сублимација искустава, довела су до проширења концепције целог пројекта, и у себи сада обједињују не само излагачку делатност, већ и предавања презентације, промоције, радионице. Инспирисани потребом савремене графичке сцене која је протеклих деценија постала поље интегрисаних уметничких истраживања и место сталне трансформације поимања графичких медија. Велики технолошки развој графичке индустрије отворио је велике могућности за савремени графички израз. Програмски савет је одлучио да за ово издање бијенала публици и стручној јавности уприличи шири избор активности. Ове године сведочимо да експерименти у домени матрице и дводимезионалног графичког остварења уступили су место неуобичајеним праксама креирања отисака које су резултат истраживања у новим подручјима, медијима, створенима утицајем савремене технологије. Уметници уводе нове категорије као важне елементе својих графичких дела, те она неретко укључују неколико медија или балансирају између њих – графике и дизајна, графике и сликарства или графике и нових дигиталних медија. Као одговор на те потребе и у складу са тренутним токовима у графичкој пракси Бијенале, управо делује на пољу модерн графике и њених појава. Манифестација је уско стручно и везано је искључиво за уметност отиска, својим деловањем кроз разне облике промоције уметности, покушава да графичку уметности што више популаризује и приближи публици. Уметнички савет Бијенала

2


ENG

INTRODUCTION This year, we organize Graphic Biennial for the third time. Sublimation of the experiences has resulted in the expansion of the concept of the whole project, which now consists of, not only exhibiting feature but lectures, presentations, promotions, and workshops. We are inspired by the need of the contemporary graphics scene that has become a field of integrated artistic quest and research and the place of perpetual transformation of the understanding of the graphic media.. A great technological evolution of the graphics industry has opened great possibilities for contemporary graphic expression. Program Council has decided to enable a wider choice of activities for the audience and vocational community for this year’s edition of the Biennial. This year we are witnessing that experiments in the domain of matrix and two-dimensional graphics creation have given way to unorthodox practices of creating prints as a result of research in new fields and media created by modern technologies. Artists introduce new categories which are important elements of their graphic creations and often include several media or balance between them – graphics and design, graphics and painting or graphics and new digital media. As a response to these needs and in accord with current tendencies in graphic praxis, Manifestation takes effect in the field of modern graphics and its phenomena. The affiliation has a narrow, professional character and it deals strictly with the art of printing. Through various kinds of promotion, the Platform is trying to popularize Graphic Art and bring it closer to the wide audience.

3


Стварање графичке уметности у традиционалној техници и уопште, ликовно стварање, данас је врло озбиљња, суштинска ствар. То више и није само стварање, већ дубоки крик, забринутост, мали зрак наде који говори не само о опстанку људског изражавања, већ и опстанку човечанства, културе , цивилизације уопште. Ово нису прејаке речи, већ једна велика, судбинска прекретница човечанства. Традиционално графичко стваралаштво у принципу је скромно, тихо, неприметно, ненаметљиво, без агресивне естрадности, сујете, жеље за доминацијом и лажном славом. Данас се графичко И ликовно стваралаштво налазе на великој прекретници - прекретници која значи пут у ништавило, или пут у малу наду и идеализам, односно потрагу за изгубљеном хармонијом, која је нестала негде на путу “савршеног” напретка. На тој раскрсници, постоји један велики, врло доминантан и лажно допадљив путоказ, који директно води до свеобухватне духовне посостојбине данашње цивилизације, нападнуте са свих страна и деструктивно маргинализоване од великог потопа суровог материјализма (фаустовски синдром). На другој страни, која се и не примецује, јос постоји нада, идеализам и духовна вера ликовних и уопсте свих стваралаца, која је тиха, ненаметљива и као најосетљивији духовни сеизмограф, сваког дана у тишини једнод другог простора и времена, остварује своју духовну и стваралачку молитву о опстанку насег срца, љубави, о чистоти нашег погледа. Мало их има, али су мозда као неки предвесник, преџнак, који ће мозда постати све актуелнији, суштаственији за опстанак истинске уметности - искрене, чисте, осећајне, за свеопште разумевање света, хармоничног и осветљеног Божанском,(космичком) есенцијом. Та мала група “одбачених” зањесењака, сваки дан, озбиљњо и константно предупређује радом и стваралаштвом,кретање ка трансхуманистичком амбису, ка коме се све сигурније приближава целокупно човечанство, потпуно равнодушно, безосећајно, без племенитих, идеалистицких мисли, окупирано само тиме како елементарно да се презиви. Почеле су да се стварају одређене ликовне манифестације односно ликовна кретања, која су далеко од гламурозне испразне снобовштине, од сујетног елитистицког, са измештеним амбицијама, манифестације и ликовна збивања која се окрећу ка идеји о чистом хуманизму, као и о племенитом и једином истинском супростављању систематским, перверзно испланираним пројектима, који имају једини циљ - да униште есенцију, срж за истинску потребу да се ствара.

4


Тај елитизам је по великој контроли - критичара, селектора, куратора, а сви ти су под јос већом и директном контролм великих финансиских корпорација – које су у неколико година створиле лазну елиту “најбољих” аутора,и нису више малобројни, увек позитивно селектирани, увек награђивани и редовно презентовани на једној естрадној површности. Балкан, измишљени проблем, који је остављен сам у својој вековној меланхолији,увек је доприносио светском стваралаштву са ауторима који још верују у архетипску предодређеност човека, као бице које ствара помоћу звездане светлости. Далеко од лазног сјаја, далеко од свих шпекулација и диверзија у уметности, он је постао један вид тајанственог острва, који распознаје све дубине и боје будуцности. Оно што одређени појединци, најчесће самостално, донкихотовски стварају, више и нису манифестације, вец одређени појекти, који исихастички, дубоко слушају одкуцаје срца људскости и одкуцаје земље, ослушкују свеобухватну музику неба, где је смештена алхемија стваралаштва. Далеко од свих “центара”, они су у самом центру, центру људске дусе, која је у хармонији са космичком душом. Најпре,много тога је почело са Бијеналом графике у Варни, где вец висе од неколико деценија ради један духовни шаман ствараластва -Венцеслав Антонов,па преко Битоља и Македоније, до Чачка - тај покрет наде, идеализма и повратка истине и човечности, почиње као неко ново сазвежђе да се креце ка оним просторима који се зову - спас, искреност, љубав, смисао, вера, истинско постојање. ВЛАДО ГОРЕСКИ Уметнички директор међународног тријенала графике Битола, Македонија

5


ENG

Creation of graphic art in traditional technique as well as visual arts generally, is a serious, fundamental matter nowadays. It is not just a creation, but a primal scream, concern, glimmer of hope that speaks not just about the survival of the human expression, but about the survival of the humankind, culture, and civilization. These are not just words too strong, but a big, crucial turning point of humanity. Traditionally, graphic art creation is principally humble, quiet, unnoticed and unobtrusive. It is free of aggressive theatricality, vanity, and desire to exert dominance and gain false glory. Today, graphic and visual creation stand at the big turning point – the turning point that marks a way to oblivion, or a way to some hope and idealism, the quest for lost harmony that has disappeared somewhere along the road of the ‘perfect’ progress. There is a big, dominant and deceitfully attractive road sign at this crossroad, that leads directly to the universal spiritual homeland that is attacked from all sides and destructively marginalized by the great flood of the cruel materialism (Faustian Syndrome). On the other hand, which is hardly noticed, there is a hope, idealism, and spiritual belief of visual artists and creators overall. It is quiet and unobtrusive, and like the most sensitive seismograph, in the silence of another space and time, it fulfills its spiritual and creative prayer for the survival of our heart, love, and purity of our view. There are few of them, but they might be kind of pre-heralds, signs, that might become more relevant, more substantial for the survival of the true art – art that is pure, sincere and emotional to comprehend the world in harmony and enlightened by Divine, (cosmic) essence. Every day, the work and creation of this small group of ‘rejected’ devotees seriously and constantly prevent approach to the transhumanistic abyss that the mankind is heading for indifferently and numbly, without noble, idealistic ideas, preoccupied only with simple notion how to live through. However, certain happenings and trends in visual arts are arising, far away from glamorous, fruitless snobbery, distinct from vain elitism, with different ambitions.

6


These events are adopting the idea of pure humanism as well as the noble and true resistance to the systematic, perversely planned projects with one goal – to destroy the essence, the core of the true need to create. That kind of elitism is controlled by critics, selectors, and curators while all of them are directly controlled by large financial corporations. This system has created a false elite of ‘the best’ authors, that are always selected, awarded and regularly presented with theatrical superficiality.. The Balkans, a fabricated problem that is left alone in its centuries-long melancholy, has always been contributing to the world’s art heritage with the authors believing in man’s archetypal predestination to create by means of divine starlight. The Balkans, distant from fool’s gold, distant from all speculations and diversions in art, it has become a sort of mysterious island, that recognizes all depths and colors of the future. Quixotic creations of some individuals are becoming more than just a manifestation, they are becoming projects. Deeply immersed in the depths of their souls they are listening to the heartbeat of humanity, to the beat of the earth, they are listening to the universal music of the sky where the alchemy of the creation resides. Remote from all ‘centers’, they are in the very center, center of the human soul, which is in harmony with the soul of the cosmos. First of all, a lot has started with the Graphic Biennial in Varna, the place where Venceslav Antonov, the true shaman of artistic creation, works for decades. It carries on through Bitola and Macedonia, to Čačak – the movement of hope, idealism, and the return of the truth and humanity. It begins like a new constellation that moves towards spaces called – salvation, honesty, love, meaning, faith, true existence. Vlade Goreski Art director International biennial Bitol Macedonia

7


SERBIA Klatikova Alena Kovačević Dragana Novaković Dušan Bulatović Gabrijela Petrović Gordana Flagar Ivana Đorđević Jovana Jakšić Milan Antonijević Milica Tomašević Mirjana Denić Nada Zeljić Nenad Radosavljević Nikola Luković Slavko Stefanović B. Snežane Simonida Radonjić Bajović Vanja Knežević Irena Mišita Filip POLAND Adam Czech Aleksandra Kosakowska Alicja Snoch-Pawlowska Anna Trojanowska Joanna Paljocha Monika Wanyura-Kurosad Katarzyna Winczek Rafał Urbański Lukasz Cywicki Maciej Zdanowicz Weronika Marszelewska Weronika Siupka Tomasz Marek Kukawski Teresa Anna Ślusarek Malgorzata Stanielewicz 8

LITHUANIA Marija Marcelionyte-Paliuke TAIWAN (Republic of China) Hyun-Jin Kim ITALY Cristiano Vettore Alberto Balletti Pedro Luis Lava Marcela Miranda Marco Trentin Lara Monica Costa TURKEY Emre İnan Sena Sengir BIH Irfan Handukić Ratković Bosnić Tatjana Jelena Ružojčić Olivera Šipka Renata Papišta JAPAN Isao Kobayashi Yuko Tahara NETHERLANDS Jaco Putker FINLAND Janne Laine Yuki Nagashima FRANCE Jason Reittom Jean-François Jullien HUNGARY Maria Deak Nemeth EGYPT Noha Soultan Mamdouh El Kassifi

INDIA Pranjit Sarma Arvind Sharma Preya Bhagat Rahul Dhiman Sanjay Kumar ENGLAND Richard Noyce Roy Willingham Bess Frimodig Colin Gillespie CANADA Briar Craig Carol Mannas Vopiyashina Ekaterina Christiane Roy Chapman Deborah AUSTRIA Christine Kertz Elmar Peintner Manfred Egger ARGENTINA María Victoria Piemonte Toker Jawerbaum Liliana Esteban MACEDONIA Ana Jovanovska NEW ZEALAND Mark Graver GERMANY Michael Wagner UKRAINE Olesya Dzhurayeva RUSSIA Alexey Parygin Vladimir Zuev


ROMANIA Adrian Lis Ovidiu Petca SLOVENIA Maria Karnar-Lemesheva BRASIL Andréa Bryan AUSTRALIA Cleo Wilkinson PORTUGAL António Canau SWEDEN Marija Heed Tibor Jeager CROATIA Dajana Džafo Edvin Dragičević Raoul Marini Maja Zemunik BULGARIA Snejina Bisserova Zoran Mishe NORWAY Judith Elisabeth de Haan IZRAEL Victor Lipkin USA Justin Diggle Tongwei Zhang Tracy Templeton CHINA Shi Peng Xiang 徐绥新姜娜 Xiu Ling Jiang Zhu Guanchu Lin Shufan Xu Suixin 徐绥新

Na Jiang Huicong Kuang Zhou Feng Wang Mumu Jin Hao Zhang Nian Duan Yu Cai Wang Kun Jin Yun Cai Yuanhei Cai Wantong Hyun-Jin Kim Ji Shuyu Zhi Han Chen Xiaohui Hairui Hu Zeng Lei Zhang Yizhi Mengdi Guo Zhixin Chan Jiang Lu Liu Fu Zhong Jiayi Sun Yue Zhifu Zhang Liang Li 李亮 Yuhang Wei魏宇航 Qing Yu Jian Sun Yan Ning Xu Zhang Jingwen Tian Wei Zhang Zhi Qiang Jia Xindong Yu Wang Yang Ziqi

Liang Chen Yu Zhang Liang Fan Dongming Wu Aihu Zhang Yanxin Li Pengpeng Qiu Ting Ling Yu Zhong Zheng Fanqi Xiaoyi Peng Xiang Shun Liu Bin Hao Wen徐绥新姜娜 Zhu Hua Chen Xiaohua Rong Rong 容榕 Jianhong Cao Dai Xiaoyu Jing Lai Li Jian

9


GRAND PRIX GABRIJELA BULATOVIĆ / SERBIA ГАБРИЈЕЛА БУЛАТОВИЋ / СРБИЈА

WIN / DOBITAK Linocut-Gold stamp/ Линорез 50 x44 cm 2018.

10

Адреса Луја Адамича 16, 11070 Нови Београд, Србијаe-mail bulatovic333@hotmail.com


SECOND AWARD Tomasz M. Kukawski / POLAND Томаш M. Куковски / ПОЉСКА

Address Batalionow Chlopskich 6/9, 15-661,, Bialystok, Poland e-mail tkukawski@gmail.com

“U from the cycle LABIRYNTORY” Colography ( Intaglio tactics) 48,5 x48,5 cm 2018.

11


THIRD AWARD NENAD ZELJIĆ / SERBIA НЕНАД ЗЕЉИЋ / СРБИЈА

SOLITER / СОЛИТЕР Aquatint / Акватинта 70 x60cm 2018.

12

Адреса: Поручника Спасића и Машаре 118 Београд, Србија e-mail zelnen64@gmail.com


AWAGAMI AWARD LIU ZHANLEI / CHINA

Address Depart,ent of print College of Fine Arts, Jing Yue 2555 Northeast normal Universuty, 130117, Chang Chun, Chine mail10869752@qq.com

”City music· human 7” Woodcut 26.5 x 26.5 cm 2018

13


ЖИРИ ЗА ОДАБИР РАДОВА И ДОДЕЛУ НАГРАДА: ПРЕДСЕДНИК: Проф. др. Бојан Оташевић, графичар ЧЛАН: Проф. Владимир, графичар ЧЛАН: Весна Петровић, Уредник ликовног програма Дома културе JURY BIENNIAL: Head of the Committee: Bojan Otasevic Member: Bladimir Rankovic Member: Vesna Petrovic, Editor of the Arts Program of the Cultural Center КОМИСИЈА ЗА АКАДЕМСКА ИЗЛАГАЊА: ПРЕДСЕДНИК Доц. др Ирена Кечкеш, Универзитет Гуам, САД ЧЛАН Доц. др Таида Јашаревић, Hefford Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву, AЛУ Tрeбињe, БИХ ЧЛАН Доц. мр Милош Ђорђевић, Факултет педагошких наука, Јагодина, СРБИЈА JURY FOR LECTURES AND PANEL DISCUSSION: Head of the Committee: Irena Keckes, PhD, University of Guam, USA Member: Taida Jasarevic, PhD, Assistant Professor, Hefford University, member, BIH Member: Milos Djordjevic, M.A., Assistant Professor, Faculty of Education, Jagodina,

14


Упливом дигиталног у живот и уметност, повремено и из неке, само нама знане потребе да се будмо актуелни, ствара се утисак да све што је везано за класичну уметност и такав начин уметничког изражавања треба да се склони новим технологијама и новим визуелним приступима ликовности и уметности уопште. Ослушкујући ток графичке уметности у свету, не можемо а да се не запитамо откуд та упорност и жеља за исказивањем уметничких намера кроз графику, одкуда та непрестана њена експанзија? Графика никако да посрне на том тешком путу модернизације, штавише, графички листови су још надахнутији и свежији, духовитији и оригиналнији. На још један начин графичари су својим залагањем показали и доказали своје место у свету уметности. Чврсто се држећи заједно, међусобно комуницирају свим измишљеним, али и тек замишљеним графичким и графичарским средствима. Графички листови свих класичних, али и савремених техника путују поштама у једноставним тубама, чинећи исто оно што су одвајкада чинили: преносе знање у уметности, јављају другима како је код њих, друже се, размењују искуства и комуницирају. Није их поклопила општа помама за друштвеним мрежама,за површним осмесима аватара, извештаченом породичном срећом, намештеном за јавност. У питању је исконска жеља за уметничким стварањем. Страст ка сазнавању могућности уметничке и комерцијалне штампе коју други користи, потреба да се све то испроба на споственом уметничком раду. Број пристиглих радова на конкурс Трећег бијенала графике у Чачку није изненађујућ. Преко сто педесет аутора је пожелело да буде заступљено на овом бијеналу. Сваки аутор са више листова. Око шездесет пет аутора из Кине је учинило да овогодишње, Треће бијенале има и посебну националну кинеску излгачку секцију. Све је то више него позитиван одговор организаторима Трећег бијенала графике. Потврда да глобално село има и својих изузетних страна, јер су успели својом професионалном организацијом да окупе праву светску уметност код себе и да је презентују на најбољи могући начин својим суграђанима а и шире. Анализирајући и разгледајући, посебно уживајући у раду жирија, на изложбама овакве врсте човек из Србије постане свестан да је добро то што ради на уметничком плану. Не каскају уметници из Србије за светом, напротив. Графичари прате савремене техничко-технолошке иновације, прате уплив нових технологија и са задовољством их унапређују, негујући један посебан ликовносликарски језик графике, тако карактеристичан за нас, оригиналан и напредан. Графика је оно по чему нас свет познаје и признаје. Бојан Оташевић Председник жирија Бијенала 2018. 15


ENG With the rising impact of digital technologies on life and art, sometimes, out of some intrinsic need to be up-to-date, the impression emerges that everything about classical art and classical way of the artistic expression should be replaced with new technologies and new visual approaches in visual arts, and in fine arts in general. Following the tendencies of graphic art in today’s world, it is hard not to wonder, where does the desire to express artistic intentions through graphic art originate? What is the source of its persistence and constant expansion? Graphics have never stumbled on the tough road of modernization, as a matter of fact, graphic pieces are becoming more inspired, refreshing, wittier and more unique. There is one more feature of graphic artists that shows and proves their place in the world of arts. They stick together firmly, they communicate among themselves using all existing as well as just imagined graphics and typography mediums. Graphic pieces in all classical and contemporary techniques are mailed in simple tubes doing the same thing they have been doing since time immemorial: they convey knowledge in the art, give an account of what is going on, communicate and share the experience. They are not overshadowed by social media frenzy, The world of superficial smiling avatars, feigned family happiness, set up for the public. Their work is about the pristine desire for artistic creation. It’s a passion for gaining knowledge about possibilities of both artistic and commercial printmaking that other people use and need to try it in your own artistic creation. The number of applications for The Third Graphic Biennial in Čačak is not a surprise. Over one hundred and fifty authors wanted to be presented at this biennial. Each of them with multiple pieces. Around sixty-five authors from China have contributed to the fact that this biennial will have a particular Chinese exhibition section. Altogether, it is more than a positive response for the organization of The Third Graphic Biennial. It is the testimony that ‘global village’ has its exceptional side too allowing professional and dedicated organizers to assemble the true world art and to present it in a best possible way to their city and beyond. Through analyses and observation, taking a special joy with the work of jury, at this kind of exhibitions a man from Serbia can become aware of the quality of his work in art. Serbian artists do not fall behind the world, on the contrary. Graphic artists from Serbia keep track of contemporary technical and technological innovations, using it and improving it with pleasure, nurturing a special visual language of graphics, distinctive and typical for us, unique and progressive. Graphic art is what we are known for, and recognized for.

16


Art works / Radovi

17


Pranjit Sarma INDIJA / Прњат Сарма ИНДИЈА Untitled / Без назива Etching / Дубока штампа 20 x 38 cm 2017.

Rаhul Dhiman INDIA / Рахул Диман ИНДИЈА Untitled / Без назива Medium-forex cut / Комбинована техника 18X20 cm 2018.

18


Jean-François Jullien FRANCE / Жан Жулиен ФРАНЦУСКА Ils s’invitent les soirs d’été / Позивају једни друге на вечерњим вечерима Drypoint on plexiglas / Дубока штампа на плексигласу 42x30cm 2018

Sanjay Kumar INDIA / Сања Кумур ИНДИЈА Soulful Play-II / Друштвена игра II Drypoint / Сува игла 54x108 cm 2018

19


Beata Filipowicz POLAND / Бета Филиповиц ПОЉСКА Street II / Улуца II Intaglio,etching chinecolle, drawing / Комбинована техника 25x45cm, 2015.

Deborah Chapman KANADA Дебора Чапман КАНАДА “L’heure extreme“ Mezzotint / Мецотинта 34X40 cm 2016.

20


Weronika Siupka POLJSKA / Вероника Суипка ПОЉСКА Mariacka / Маричка Aquatint / Акватинта 21,5 x 16,9 cm 2017.

Olivera Šipka BIH / Оливера Шипка БИХ Home / Дом Aquatint / Акватинта бакропис 30 x 25 cm 2018.

21


Marija Marcelionyte Paliuke LITHUANIA Марија Марцелионате Палиуке ЛИТВАНИЈА Flash in, or out / Блиц у, или излаз Drypoint / Дубока штампа 74x102cm, 2018.

Joanna Paljocha POLJSKA / Јоана Пољочка ПОЉСКА Fortress Garden II / Тврђава и врт II Linocut / Линорез 10,8x10,5cm, 2018.

22


Irfan Handukić BIH / Ирфан Хандукић БИХ “M.A.100“ intaglio / Сува игла 50 x 48 cm 2018.

Katarzyna Winczek, POLAND Катарина Винчек ПОЉСКА Mappa VII / Мапа VII Etching, aquatint... / Комбинована техника 50x68 cm 2016.

23


Ovidiu Petca ROMANIA / Овидие Петка РУМУНИЈА Logical 7 / Логистика 7 Digital print / Дигитална штампа 45 x 45cm 2018.

Malgorzata Stanielewicz POLJSKA Малгорзата Станилевиц ПОЉСКА From profile / Профил Linocut / Линорез 36 x 36 cm,

24


Colin Gillespie UK Колин Гилеспи ЕНГЛЕСКА Unnamed / Неименована Mixed media / Комбинована техника 21,5 x 16,9 cm 2017.

Sayaka Suzuki JAPAN / Сајака Сузуки ЈАПАН Oboro Drypoint Etching / Дубока штампа 10 x 46 cm 2017.

25


Alexey Parigin RUSSIA / Алексеј Палагин РУСИЈА Proto V, б Linocut / Linorez 42 x 30 cm 2016.

Liliana Esteban ARGENTINA Лилијана Естебан АРГЕНТИНА Creative imbalance Digital Art-gravure in linoleum / Комбинована техника 50 х 31,52cm 2018

26


Adam Czech POLAND / Aдам Чех ПОЉСКА Three colours – yellow / Три боје жута ALGRAPHY / Алграфија 2018

Rafał Urbański POLJSKA / Рафал Урбински ПОЉСКА “QR-027-III“ Digital print / Дигитална штампа 50x50cm 2017.

27


Senejina Bisserova BULGARIA / Снежана Бисерова БУГАРСКА ser.A Tribute to O. Paz Wind Etching, Aqvatinta / Дубока штампа 24 x 39 cm 2018.

Renata Papišta BIH / Рената Папишта БИХ Longer shipping time /Време дуге пловидбе Digital print / Дигитална штампа 28 x 50 cm 2017.

28


Janne Laine FINLAND / Јане Лаине ФИНСКА Duet / Дует Heliogravure and Photoetching / Комбинована техника 30x40cm 2018

Tracy Templeton USA / Трејси Тремплтон САД Slivers of Indescision / Одсечак неодређености Digital, etching, chine colle, gold leaf / Комбинована техника 21 x 25 cm 2018

29


Sena Sengir TURKEY Сена Сенгир ТУРСКА No name / Без назива CDG 24 x 30 cm 2018.

Tibor Jeager SWEDEN Тибор Јагер ШВЕДСКА Blurred images in blue 3, Mixed madia 21,5 x 16,9 cm 2017.

30


Alberto Balletti ITALIJA Алберто Белети ИТАЛИЈА “Stun 1“ Etching & Ink jet / Дубока штампа 35 x 50cm, 2016.

Mark Graver NOVI ZELAND Марк Гравер НОВИ ЗЕЛАНД “Opera“ Archival inkjet pigment print / Комбинована техника 25x25cm, 2018.

31


Christine Kertz AUSTRIA Кристин Керц АУСТРИЈА Vogelfrei 20x20cm 2017

Preya Bhagat INDIA / Преја Багат ИНДИЈА The Addictive Cage Dry Point / Дубока штампа 40 x 55 cm 2018.

32


Marco Trentin ITALIA / Марко Трентин ИТАЛИЈА Bacchanal of Scoundrel Woodcut / Дрворез 70 x 50cm, 2017.

Manfred Egger AUSTRIA / Манфред Егер АУСТРИЈА Arachne IV Woodblock Print / Дрворез 47 x 36cm, 2017

33


Vladimir Zuev RUSSIA / Владимир Зуев РУСИЈА Geometry of Ballet / Геометрија балета Еtching / Дубока штампа 18x11,4cm 2018

Cleo Willkinson Australia / Клио Вилкинсон АУСТРАЛИЈА Witness II / Сведок Mezzotint Print 2016

34


Cristiano Vettore ITALIA / Кристиано Веторе ИТАЛИЈА Opera Etching, Souftgroung / Дубока штампа 20 x 30 cm 2017.

Tatjana Ratković Bosnić BIH / Татјана Рашковић Боснић БИХ Call / Клица Aquatint / Акватинта 15,5 x 12 cm 2018.

35


Anna Trojanowska MAKEDONIA / Ана Тројановска МАКЕДОНИЈА MUSCLE MEMORY 02 lithography / Литографија 40 x 30 cm 2018

Yuko Tahara JAPAN / Јуко Тахара ЈАПАН Cape of Good Hope / Рт добре наде Ekching / Дубока штампа 38 x 50 cm, 2018

36


Arvind Sharma INDIA Арвинд Сарма ИНДИЈА Dream and desire 6, Ekching / Дубока штампа 15 x 21 cm 2017.

Victor Lipkin IZRAEL Виктор Липкин ИЗРАЕЛ Goat / Коза Linocut / Линорез 30 x 24 cm 2018.

37


Ekaterina Vopiyashina СANADA Екатарина Вопијашина КАНАДА Self portrait as a goese rudge / Самопортрет као греска Etching / Дубока штампа 50x38cm, 2017.

Lara Monica Costa ITALIA Лара Моника Коста ИТАЛИЈА Oranti Linocut, relief printing / Линорез рељеф 50x40cm, 2018.

38


Noha Soultan EGIPAT / Ноха Султан ЕГИПАТ Black bird / Црна птица Lithography / Литографија 80 x 60 cm 2018.

Aleksandra Kosakowska POLJSKA Александра Косаковска ПОЉСКА coral reef creatureII / корални гребен створ Screen print 50x43cm

39


Olesya Dzhurayeva UKRAJNA / Олесија Џурајева УКРАЈНА “After the rain / После кише linocut / Линорез 27,5x40cm, 2017.

Pedro Luis Lava ITALIA / Педро Луис Лава ИТАЛИЈА “Therasia II / Теразије Mixed media / Комбинована техника 9,5 x 32 cm, 2017

40


Dajana Džafo HRVATSKA / Дајана Џафо ХРВАТСКА Natural environment / Prirodni okoliš Digital print / Дигитална штампа 40 x 50 cm 2018.

Elmar Peintner AUSTRIA / Елмар Пеинтнер АУСТРИЈА MARY Etching, paper / Дубока штампа 30 x25 cm, 2018.

41


Lukasz Cywicki POLAND / Лукас Сивицки ПОЉСКА “Person of time - 31“ linocut / Линорез 20 x 20 cm 2018.

Jelena Ružojčić BIH / Јелена Ружојчић БИХ Golden Gate / Златна врата Aquatint / Акватинта, Бакропис 23x‚17cm 2017

Christine Christos CANADA / Кристина Крисмос КАНАДА Isolation / Изолација Etching / Дубока штампа 76x56cm 2018.

42


Mamdouh Kassifi EGIPAT / Мамадух Касифи ЕГИПАТ Face in the night / Лице у ноћи Silkscreen / Сито штампа 30x20cm, 2017.

Raoul Marini CROATIA / Рауло Марини ХРВАТСКА Viribus Unitis Etching t / Дубока штампа 50x35cm 2017

43


Maciej Zdanowicz POLJSKA / Мациеј Здановиц ПОЉСКА Phonographic IV Digital print 25 x 50 cm 2017

Maja Zemunek CROATIA / Маја Земунек ХРВАТСКА Čuvar / Guardian Digital print 35 x 50 cm 2017

44


Monika Wanyura-Kurosad POLAND Моника Баниура Карусед ПОЉСКА Verges 49 Digital print / Дигитална штампа 70x 70cm 2018.

Christiane Roy KANADA / Кристин Рој КАНАДА Fléau Burin on copper plate 56cm x 46cm 2018

45


Tongwei Zhang USA Three bird / Три птице Relief 28 x 29cm 2018.

46

Maria Viktoria Piamonte ARGENTINA Мариа Викториа Пиамонте АРГЕНТИНА TRANSLACIÓN Waterless lithography / Литографија 30 x 30cm 2018.


Yuki Nagashima FINLAND /Јуки Нагашима ФИНСКА Metropoliten Carborundum 40x50cm 2018.

Marcela Miranda ITALIA Марсела Миранда ИТАЛИЈА MOTOWN SPACE Xilografia 34 x 40 cm

47


Maria Karnar Lemesheva SLOVENIA Марија Кернер Лемешева СЛОВЕНИЈА Kopf gegen Wand I etching, aquatinta, drypoint 20X10cm 2018,

48

Michael Wagner GERMANY / Михаел Вагнер НЕМАЧКА MOTOWN SPACE Digitalgraphic / Inkjet-Print 30 x 30 cm 2018.


Alicja Snoch-Pawlowska POLAND Алиша Снок Павловска ПОЉСКА X1-Diffusion Mixed technique / Комбинована техника 11x18cm 2018.

Ana Jovanovska MAKEDONIA Ана Јовановска МАКЕДОНИЈА Autonomy Inverted freehand aquatint and linocut / Дубока штампа 50cm х 44cm 2016.

49


Andréa Bryan BRASIL / Андреа Брајан БРАЗИЛ Os Botanicos I, Linocut / Линорез 30 x 50 cm 2018,

50

Edvin Dragičević HRVATSKA Един Драгичевић ХРВАТСКА Tower of hope / Торањ наде digial print / Дигитална штампа 30 x 50 cm 2018.


Jaco Putker HOLANDIJA / Јосо Путкер ХОЛАНДИЈА interior 56 Photopolymer etchung / Комбинована техника 28x38 cm 2017.

Zoran Mishe BUGARSKA / Зоран Мише БУГАРСКА before they crash I / Пре него што се срушио Aquatint,etching,drypoint / Комбинована техника 45-35cm 2018.

51


Justin Diggle USA / Џастин Диги САД The Surveilling Eye / Свевидуће око Etching / Дубока штампа 46 x 36 cm, 2016,

Briar Craig CANADA / Брир Креиг КАНАДА Trump Card / Адут Ultra Violet Screenprint / Комбинована штампа 50x35cm, 2017.

52


Marija Heed SWEDEN Марија Хед ШВЕДСКА Legend / Легенда Drypoint / Дубока штампа 45 x 35cm

Antonio Canau PORTUGAL Антонио Канау ПОРТУГАЛИЈА TWO HARE MAN ARGUING / Препирање Digital print / Дигитал штампа 11.74x15cm 2018

53


Adrian Lis ROMANIA / Адриан Лис РУМУНИЈА Cat / Мачак Digital print / Дигитална штампа 20X30cm 2018.

Roy Willingham ENGLEND Рој Вилингем ЕНГЛЕСКА Fragmented Landform / Издељен пејзаж Digitalna print / Дигтална штампа 18x18cm, 2018.

54


Dragana Kovačević SERBIA Prozor / The window Lithography / Литографија 50x49,5cm 2017.

Alena Klatikova SERBIA Silvia / Силвија Drupoint / Дубока штампа 21x30cm 2016

55


Simonida Radonjić SERBIA / Симонида Радоњић СРБИЈА Plavetnilo / Azure Akvatinta / Aquatint 21,5 x 16,9 cm 2017.

Snežana Stefanović SERBIA / Снежана Стефановић СРБИЈА An enamored elephant / Осмоглави слон Digital print / Дигитална штампа 50x40cm 2018.

56


Gordana Petrović SERBIA / Гпрдана Петровић Србија Ash Tire II / Пепео тире II Rezervaž, linorez / Mixed media 9 x 31 cm,

Filip Misita SERBIA / Филип Мисита СРБИЈА Layers / Слојеви Mixed media / Дубока штампа, ЦНЦ гравура 30 x 30 cm, 2017.

57


Irena Knežević SERBIA / Ирена Кнежевић СРБИЈА One is the loneliest number / Један је најхрабрији број CGD 30 x 30 cm 2018.

Nada Denić SERBIA / Неда Денић СРБИЈА Field / Поље Drypoint / Сува игла 39 x 43 cm 2018.

58


Dušan Novaković SERBIA Душан Новаковић СРБИЈА “Glegotvorina # 04 SD6 30x30cm, 2018.

Nikola Radosavljević SERBIA Никола Радосављевић СРБИЈА Moon and sailor / Месец и морнар Drypoint / Сува игла 50x35cm 2017.

59


Jovana Đorđević SERBIA Јована Ђорђевић СРБИЈА Decay / Распадање Aquatint / Акватинта, бакропис 50x50cm, 2018.

60

Ivana Flegar SERBIA Ивана Флегар СРБИЈА CRACK / Kрек Colography /Калографија 60x47cm 2017.


Mirjana Tomašević SERBIA / Мирјана Томашевић СРБИЈА Tragom svetla 2 / Trail of light 2 kolografija / Colography 49 x 28 cm 2018.

Slavko Luković SERBIA / Славко Луковић СРБИЈА The last yellow air / Задњи румени зрак Digital print / Дигитална штампа 17,5 x 17 cm 2017.

Milan Jakšić SERBIA / Милан Јакшић СРБИЈА Dihtung / Дихтунг Drypoint / Сува игла 39 x 43 cm 2018.

61


Vanja Bajovic SERBIA / Вања Брајовић СРБИЈА Blue / Плаветнило Intaglio / Дубока штампа 21,5 x 16,9 cm 2017.

Milica Antonijević SERBIA / Милица АНТОНЈЕВИЋ србија Tracker Enigma / Трагач ( Енигма ) Hight print / Висока штампа 21,5 x 29,5 cm 2018.

62


Paulo Roberto Lisboa BRASIL Паоло Роберто Лисбоа БРАЗИЛ Engraving 1 / Гравирање Echering / Дубока штампа 40X50cm 2018.

Emre İnan ТURKEY / Емре Инан ТУРСКА Global invitation / Глобални позив Lithography / Литографија 43 x 35,5cm 2018.

Tulio Jawerbaum ARGENTINA Тулио Јевербаум АРГЕНТИНА Escape / Бекство Mixed technique / Комбинована техника 30 x45 cm 2018.

63


Teresa Ana Ślusarek POLAND Тереса Ана Слусарек ПОЉСКА Nautilus Deconstruction / Деконструисан наутилус Оwn technique / Комбинована техника 41x50 cm 2016

Carol Mannas CANADA Карол Манас КАНАДА laughlines / Светлосно Mixed technique / Комбинована техника mbl3 2018.

Maria Deak Nemeta HUNGARY Марија Дек Немет МАЂАРСКА Virtual realiti / Паралелна стварност Aquatint / Акватинта 50x50cm 2018.

64


Isao Kobayashi JAPAN / Ишао Кобајаши ЈАПАН The proof of the existence No.12 / Доказ постојања бр.12 Mixed technique / Комбинована техника 2018.

Jason Reittom FRANCE / Џејсон Ретон ФРАНЦУСКА Deus Momentum Echering / Дубока штампа 25x40cm 2018.

65


Judith Elisabeth De Haan NORWAY Џудит Елизабет Де Хан НОРВЕШКА Trallebanen Ålvik / Траллебанен Алвик Woodcut / Дрњорез 45 x65 cm 2016.

66


КИНЕСКА СЕЛЕКЦИЈА CHINESE SELECTION 中国选择 КИНЕСКИ ПАВИЉОН CHINESE PAVILJON Међуопштински историјски архив Inter-municipal historical archive

67


Zhu Guanchu 徐绥新姜娜 CHINA 朱冠初 SY-0001 Digital print / Дигитал принт 50x50cm 2018

Lin Shufan 徐绥新 姜娜CHINA They World 6 / Они су свет Lithography / Литографија 30cmx30cm 2018.

68


Shi Peng Xiang 徐绥新姜娜 CHINA 周枫 石鹏翔 Fruitful Achievements No.21, / Плодови достигнућа бр. 21 Etching / Дубока штампа 20 × 20cm, 2016

Xiu Ling Jiang 徐绥新 姜娜CHINA 周枫 No name / Без назива Linocut / Линорез 21 × 14 cm, 2018.

69


Xu Suixin 徐绥新 姜娜CHINA 周枫 Shifting / Премештање Lithography / Литографија 43 x cm, 2018

70

Na Jiang 姜娜 CHINA 周枫 Still Life / Стил живота woodcut watermark / Дрворез и суви жиг 38 x 28cm 2018


Huicong Kuang 匡汇聪张津浩CHINA 周枫 F Screen printing/ Комбинована штампа 28 × 184 cm 2017

Zhou Feng 张津浩 CHINA 周枫 Sship / Брод Woodcut / Дрворез 21x14cm 2018

71


Wang Mumu CHINA 王木木 turning 2 / Окретање Digital print / Дигитална штампа 50x50cm 2016

Nian Duan CHINA 段念 Dreamtimes / Време за сањарење Collograph Collage / Колографија колаж 42 x 46cm 2018.

72


Jin Hao Zhang 张津浩 CHINA Quiet ground storehouse / Мирно складиште Copper plate / Дубока штампа 24 x 37.5cm 2018

Yu Cai CHINA Clown and her friends / Кловн и пријатељи Etching / Дубока штампа 30 x 19 cm 2017.

73


Wang Kun CHINA Modern Dunhuang Series / Модерна даунхунг серија Letterpress out of print / Летрасет штампа 30 × 30 cm, 2018.

Jin Yun CHINA he Rains / Кише Woodcut / Дрворез 40 x 40cm 2016.

74


Cai Yuanhei CHINA Dashilar Notes No.1 Woodcut / Дрворез 40X45cm 2016

Cai Wantong CHINA 蔡婉彤 Waiting For You In the Autumn / Чека Вас на јесен Woodcut / Дрворез 30cm x 30cm 2017

75


Hyun-Jin Kim CHINA On the road # 19 / На путу # 19 Woodcut / Дрворез 30x28cm 2017

Ji Shuyu CHINA 吉书玉 You have a memory, please note to check / Имате сећање молим Вас да... Woodcut / Дрворез 42cm × 29.7cm 2018

76


Zhi Han CHINA 芦江 Resist and harmony 2 / Отпор и хармонија Intaglio / Дубока штампа 25 x 25cm 2018.

Chen Xiaohui CHINA 芦江 The vast expanse / Пространо пространство Intaglio / Дубока штампа 25 x 25cm 2018.

77


Hairui Hu 胡海瑞CHINA 芦江 Creating scenary / Креирање сценографије Woodcut / Дрворез 24 × 50 cm 2018.

Zeng Lei CHINA 芦江曾雷 On the platform / На платформи Mezzotint / Мецотинта 15×20cm 2018

78


Zhang Yizhi CHINA 芦江张译之 Fairy Town / Бајковити град Woodcut / Дрворез 17cm x 24cm 2017,

Mengdi Guo CHINA Mortise and Tenon Series 6 / Мортисе и Тенон серија Mezzotint / Мецотинта 27x20cm 2018.

79


Zhixin Chan CHINA The day of memories / Дан сећања Intaglio / Дубока штампа 22 x 15cm 2017

Jiang Lu CHINA 芦江 Reverse growth No.1 / Растиње из реке бр. 1 Etching / Дубока штампа 15 × 15 cm, 2018.

80


Zhong Jiayi CHINA 钟嘉怡 To Theresa No.5 / На тераси бр. 5 Aquatint / Акватинта 38X40 2018

Liu Fu CHINA 刘福 Somewhere else 2 / Негде другде 2 Lithography / Литографија 40 × 26 cm 2016

81


Sun Yue CHINA 孙月 Lotus rhyme / Ритам лотуса lntaglio / Дубока штампа 27X16cm 2016

Zhifu Zhang 王禹 CHINA Inspiration from Trees IV / Инспиративно дрвеће IV Woodcut / Дрворез 32,5 × 45 cm, 2018.

82


Liang Li 李亮 王禹CHINA stand alone complex-Tower 2 Administrat of X1-5 26 × 19,5 cm 2018.

Yuhang Wei魏宇航 王禹CHINA No Title / Без назива Etching / Дубока штампа 20×25 цм 2018.

83


Qing Yu Jian 王禹CHINA 卿玉剑 Listen to the bamboo / Ослушкивање бамбуса Woodcut engraving / Дрворез 39x33cm 2017

Ning Xu 王禹CHINA Tibeten Woman / Жене са тибета Copperplate Etching / Комбинована техника 22 × 35 cm, 2018.

84


Sun Yan 王禹CHINA 张志强 贾昕东 张靖雯 孙艳 dream / Сан Watermark prints / Водени жиг и штампа 30cm x 30cm 2018

Zhang Jingwen 王禹CHINA 张志强 贾昕东 张靖雯 PM2.5 Woodcut / Дрворез 30 x 30cm 2016

85


Tian Wei CHINA 张志强 The pilgrimage / Ходочашће Woodcut / Дрворез 20x25cm 2017

Zhang Zhi Qiang CHINA 张志强 NO.1 Lithography / Литографија 49 x 31cm 2017.

86


Yu Wang 王禹CHINA 张志强 贾昕东 The Nightmare of the beast / Ноћна мора C7 20 × 28 cm 2017

Jia Xindong CHINA 张志强 贾昕东 Scenery with masts / Сценографија са јарболима Aquatint / Акватинта 39 × 28cm 2017

87


Yang Ziqi CHINA Garden edge / Златно доба Woodcut / Дрворез 30 x 45cm 2018.

Zhang Liang CHINA 张良 I’m like a mystery seeker in the series / Ја сам мистериозни трагач у серији Woodcut / Дрворез 41X41cm 2017

88


Liang Chen Yu CHINA 于良晨 Negative Space 3 / Негативан простор lithography / Литографија 30x40 2017

Fan Dongming CHINA 范东明 “Seek 2 / Потрага intaglio / Сува игла 30cm x40cm 2016

89


Wu Aihu 吴爱虎 CHINA Torch Festival Zinc Plate 22x22cm 2017

Li Pengpeng CHINA 李鹏鹏 kill / Војник плаћеник woodcut / Дрворез 20cm x 45cm 2016.

90


Zhang Yanxin CHINA 张延昕 Parallel Doll / Лутка Lithography / Литографија 33x33cm 2016

Qiu Ting Ling CHINA 凌秋婷 The rogue that is not blocked / Лопов који није блокиран Woodcut / Линорез 31x29.5 2018

91


Yu Zhong CHINA 钟昱 Up 1 Digital print / Дигитална тампа 60X70cm 2018

Zheng Fanqi CHINA 郑凡琦 Gluttonous feast / Глутеус фест Woodcut / Drvorez 30cm x 30cm 2017,

92


Xiaoyi Peng CHINA THE gargin of o Lithography / Литографија 45 × 39 cm 2018.

Xiang Shun Liu CHINA Desert Fanyin Mixed media / Комбинована техника 24cmx30cm 2018.

93


Bin Hao Wen徐绥新姜娜 CHINA Bendžamin Fikus I, Аquatint / Акватинта 18 × 19 cm 2018.

Chen Xiaohua CHINA 崔孝华 The vast expanse / Пространство Woodcut / Дрворез 29.5 × 21cm 2017

94


Zhu Hua CHINA 朱华 Floating life / Плутајући живот Woodcut / Дрворез 30x 40 cm 2017

Rong Rong 容榕CHINA Export / Извоз Out of print color woodcut / Дрворез 15cm × 11cm 2018

95


Jianhong Cao 徐绥新姜娜 CHINA 曹建红 Another Mountain / Друга планина Watermark wood / Дрворез 38 × 40 cm 2018

96

Dai Xiaoyu 徐绥新姜娜 CHINA 代晓宇 Shackles / Окови Intaglio / Дубока штампа 30X20cm 2017


Jing Lai 徐绥新姜娜 CHINA 赖婧 Smilling series / Мала серија Woodcut / Дрворез 20 × 30 cm 2016.

Li Jian CHINA My Island / Острво Silk screen / Сито штампа 27.5 x 27.5 cm 2017

97


Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Србија Faculty of Philology and Arts Kragujevac, Serbia,

http://www.filum.kg.ac.rs

98


Примењене уметности, суштински везане за уметничке вештине и знања, непосредно учествују у развијању квалитета културног живота и индустријске производње. У Крагујевцу, који је одувек био познат као индустријски град, град радника и фабрика, привредне али и културне потребе тржишта условиле су неопходност успешних решења савременог дизајна, који обезбеђује производима конкурентност, али и развијање ликовног укуса градске средине, што је омогућ ило примењеним уметницима да потврде и развијају свој таленат. То је био један од разлога што је 2002. године основан Одсек за примењену уметност Филолошко-уметничког факултета у Универзитета Крагујевцу, који је свој рад прво започео као Одсек за графички дизајн. Данас, петнаест година касније, он је прерастао потребе једног студијског програма и, под називом Одсек за примењену и ликовну уметност, делује са тридесетак наставника и сарадника који реализују основне и мастер академске студије Графички дизајн, Зидно сликарство и Унутрашња архитектура. Од академске 2017/2018. године на Одсеку за примењену и ликовну уметност се реализују реакредитовани студијски програми Графички дизајн са модулима Графика књиге и Визуелне комуникације, и Ликовне уметности са модулима Сликарство и Графика. Данас се на студијским групама Одсека за примењену уметност образују савремени стручњаци, оспособљени за самосталан уметнички, уметничко-истраживачки и педагошки рад. Applied arts, essentially connected to artistic skills and crafts, have a direct influence on the development of the quality of the cultural life and industrial production. Economic as well as cultural needs of the market in Kragujevac, which has always been known as an industrial city of workers and factories, have caused a need for the successful contemporary design that would provide competitiveness for products, but also to shape visual taste and affinities of the urban environment. These premises allowed applied artists to affirm and develop their talent. That was one of the reasons for the creation of Department for Applied Arts, of the Faculty of Philology and Art, of the University of Kragujevac, back in 2002. It has started as the Department for Graphic Design. Today, fifteen years later, it has overgrown the needs of the single program of studies and under the name, The Department for Applied and Visual Arts, it operates with around thirty lecturers and associates on basic and master studies of Graphic Design, Wall Painting, and Interior Design. Starting with the academic year 2017/2018 the Department for Applied and Visual Arts offers reaccredited programs of studies of Graphic Design with modules Graphic Book and Visual Communication, and Visual Arts with modules Painting and Graphics. Today, programs of studies at the Department for Applied Arts educate contemporary experts capable of independent artistic, artistic-research and pedagogic work.

99


Profesors: ПРОФЕСОРИ: Bojan Otasevic Бојан Оташевић Vladimir Rankovic Владимир Ранковић Students: Nikola Gavrilovic Ana Maksimovic Ivana Jankovic Dubravka Bojovic Vidan Ristovic Milica Tucakovic Marija Bogdanovic Marija Janićijevic Tamara Jevremović

100

Студенти: Никола Гавриловић Ана Максимовић Ивана Јанковић Дубравка Бојовић Видан Ристовић Милица Туцаковић Марија Богдановић Марија Јанићијевић Тамара Јевремовић


Уметничка школа у Чачку од 2008. године образује ученике у области ликовних и примењених уметности. У овом кратком временском периоду, школа је развила савремени приступ реализацији наставе а као резултат тога имамо висока постигнућа у настави која резултирају развијањем и оснаживањем капацитета младих што се огледа у високој пролазости наших ученика на факултетима, успешном току студија и у њиховом активном учешћу у културним догађајима у нашем граду. short period of time, the school has developed a modern approach to the realization of teaching and as a result we have high achievements in teaching which result in the development and empowerment studies and their active participation in cultural events in our city.

101


The exhibition was realized with the support of the Municipal Assembly of Cacak, partners and donors. Изложба је реализована уз подршку Скупштине Општине Чачак, партнера и донатора.

102


Local Partners:

International Partners:

Partners:

Media sponsors:

103


3. МЕЂУНАРОДНO БИЈЕНАЛЕ GРАФИКЕ У ЧАЧКУ Издавач: ПЛАТФОРМА ЗА ПРОМОЦИЈУ УМЕТНОСТИ МУЛТИОРИГИНАЛА, Чачак За издавача: Драган Добросављевић Уредник: Драган Добросављевић Ликовно-графичко обликовање: Зоран Добросављевић Превод и транскрипција: Валентин Николић Фотографијe: Миланко Роговић Концепција поставке: Милош Ђорђевић Снежана Добросављевић Весна Петровић Техничка реализација поставке: Вања Брајовић Добросав Добросављевић Знак Бијенала: Драган Добросављевић Штампа и повез: „Интранет” Београд Тираж: 250 Чачак, 2018.

104

3rd INTERNATIONAL PRINT MAKING BIENNIAL CACAK Publisher: The Multi-Original Art Platform Cacak For Publisher: Dragan Dobrosavljevic Editor: Dragan Dobrosavljevic Graphic design: Zoran Dobrosavljevic Translation and transcription: Valentin Nikolic Photography: Milanko Rogovic The Conception of the Layout: Milos Djordjevic Snezana Dobrosavljevic Vesna Petrovic Technical Realisation of Layout: Vanja Brajovic Dobrosav Dobrosavljevic Biennial logo: Dragan Dobrosavljevic Printing and Binding: „Intranet“ Cacak Circulation: 250 Cacak, 2018


CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 76(100)”2018”(083.824) 76:069.9(497.11)”2018”(083.824) МЕЂУНАРОДНО бијенале графике (3 ; 2018 ; Чачак) Треће међународно бијенале графике у Чачку 2018. / [уредник Драган Добросављевић ; превод Валентин Николић ; фотографијe Миланко Роговић] = Third International Print Making Biennial, [Čačak], 2018. / [editor Dragan Dobrosavljevic ; translation Valentin Nikolic ; photography Milanko Rogovic]. - Чачак : Платформа за промоцију уметности Мултиоригинала = Cacak : The Multi-Original Art Platform, 2018 (Београд : Интранет = Belgrade : Intranet). - 106 стр. : репродукције ; 20 x 20 cm Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст ћир. и лат. - Тираж 250. - Стр. 4-5: Предговор / Владо Ѓорески. ISBN 978-86-900635-0-5 a) Међународно бијенале графике (3 ; 2018 ; Чачак) - Изложбени каталози COBISS.SR-ID 268532748

105


Profile for Print Biennial Čačak

Catalog  

Third International PrintMaking Biennial 2018. Čačak, Serbia

Catalog  

Third International PrintMaking Biennial 2018. Čačak, Serbia

Advertisement