Page 1

PREVENTIE EN INTERIM

2016 JAARVERSLAG


2016 JAARVERSLAG

INHOUD

1

Voorwoord

4

Interne werking

6

1.1 Beheer

8

1.2 Preventie en Interim

9

1.3 Verbindingspersonen

10

Tewerkstelling in de uitzendsector

12

14

2

2.1 Tewerkstelling 2016 in de uitzendsector

2.2 Tewerkstelling 2016 jobstudent-uitzendkrachten

2

Jaarverslag 2016 |

15


3

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

16

3.1 Nationale cijfers arbeidsongevallen uitzendsector 2016

18

3.2 Arbeidsongevallen van de uitzendkrachten per gewest 26 3.3 Arbeidsongevallen jobstudent-uitzendkrachten

27

3.4 Bevraging via nieuwe arbeidsongevallentool PI-A

29

3.5 Algemeen besluit

29

4

De Centrale Gegevensbank PI-M

30

5

Sensibilisering

36

5.1 Preventie en Interim: 3 websites

38

5.2 Overige communicatiekanalen

39

5.3 Opleidingen

42

5.4 Studiedagen

43

5.5 Arbeidsongevallentool PI-A

44

5.6 Persartikelen

45

Actieplan 2017

46

6

7

Overzicht leden

50

Inhoud

3


VOORWOORD

Preventie en Interim nadert de kaap van 20 jaar als Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector. Al van bij de oprichting in 1998 volgt de Centrale Preventiedienst de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten jaarlijks op. Ook voor het voorbije jaar 2016 heeft Preventie en Interim de arbeidsongevallencijfers van uitzendkrachten van de uitzendkantoren ontvangen. De tewerkstelling van uitzendkrachten, tewerkgesteld bij gebruikers in de verschillende sectoren, blijft succesvol. In 2016 werd de kaap van 214 miljoen gepresteerde uren uitzendarbeid overschreden. Het is het derde jaar op rij dat het aantal gepresteerde uren door uitzendkrachten significant stijgt, namelijk +10% in 2014, +7,5% in 2015 en +9,8% in 2016. Er werden ruim 27 miljoen uren uitzendarbeid door jobstudent-uitzendkrachten gepresteerd. Dit is een stijging met 11,9% t.o.v. het jaar 2015. De markt voor jobstudent-uitzendkrachten bedroeg 12,7% in vergelijking met de hele uitzendsector. Uitzendbureaus erkend voor activiteiten in de bouw namen 2,8% van de totale uitzendarbeid voor hun rekening. Samen met de groei van de tewerkstelling blijft ook in 2016 het aantal arbeidsongevallen van de uitzendkrachten onder controle. Voor 2016 bedraagt de frequentiegraad (Fg) 39,9 en deze blijft zoals de vorige jaren net onder de 40. De stabilisatie van de frequentiegraad geldt zowel voor de globale frequentiegraad als voor de frequentiegraad van hand- en hoofdarbeid apart. Het aantal verloren dagen uitgedrukt in de ernst van de arbeidsongevallen (werkelijke ernstgraad Weg, maat voor het aantal verloren dagen per gepresteerde uren) is al vijf jaar stabiel. In 2016 daalde de Weg tot 0,83. Dit is de laagste waarde sinds het begin van deze eeuw. In vergelijking met 2000 is de ernst van de arbeidsongevallen met meer dan 47% verlaagd. Een kanttekening is dat in 2016 een grotere stijging van arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid (15,6%) is gemeld. In 2015 was de toename van deze arbeidsongevallen 7,6%. Het aantal dagen verlet van deze arbeidsongevallen is in 2016 daarentegen niet evenredig toegenomen. In 2015 waren er gemiddeld 100 dagen arbeidsongeschiktheid per arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid terwijl dit in 2016 is gedaald tot gemiddeld 86 dagen. Voor alle arbeidsongevallen samen, gewone en deze met blijvende ongeschiktheid, is in 2016 het totaal aantal dagen arbeidsongeschikt gestegen met 2,55% terwijl dit in 2015 nog 4,97% was.

4

Jaarverslag 2016 |  


Eind 2016 is Preventie en Interim in de uitzendsector gestart met een opfrissingscampagne rond het weren van onveilige gebruikers bij de tewerkstelling van uitzendkrachten. Sinds het ontstaan van Preventie en Interim zijn de arbeidsomstandigheden voor de uitzendkrachten bij de werkgever sterk verbeterd. In vergelijking met 2000 is de frequentiegraad gedaald met meer dan 60%. Een zelfde trend is er bij de jobstudenten waarbij sedert de start van de bevraging het aantal jobstudenten meer dan verdubbeld is terwijl de Fg daalde met meer dan 75%. Preventie en Interim volgt de evolutie van de arbeidsongevallen aandachtig op en anticipeert met gerichte sensibilisaties voor uitzendsector en gebruikers. De cijfers bewijzen dat preventie en bescherming op de werkplek werkt. Een uitdaging voor de toekomst zal de objectivering van de statistieken van de arbeidsongevallen zijn. Er zijn immers steeds meer arbeidsongevallen, waaronder vooral de ernstige arbeidsongevallen, die op rekening komen van buitenlandse sociale zekerheidstelsels. Dit geldt alvast niet voor de arbeidsongevallen van de uitzendsector. Een Europese inspectiecampagne zal trachten deze buitenlandse stromen enigszins in kaart te brengen door middel van internationale inspectieteams. Het voorkomen van arbeidsongevallen van uitzendkrachten blijft een belangrijk gegeven in de uitzendsector. Preventie en Interim blijft ijveren om samen met de uitzendsector en alle betrokken stakeholders de arbeidsongevallencijfers van uitzendkrachten te verbeteren. In 2016 is de Centrale Gegevensbank PI-M met betrekking tot het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten in gebruik genomen. De databank betekent een belangrijke tijdswinst en kostenbesparing voor de uitzendsector. Er wordt voorkomen dat al medisch geschikte uitzendkrachten nogmaals worden onderzocht voor een gelijkaardige werkpost.

Herwig Muyldermans Marijke Bruyninckx Voorzitter Preventie en Interim Directeur Preventie en Interim

Voorwoord

5


6

Jaarverslag 2016 |


INTERNE WERKING

1

Interne werking

7


1.1

BEHEER

Leden Raad van Bestuur van Preventie en Interim op 31/12/2016 Herwig MUYLDERMANS (Voorzitter)

FEDERGON

Virginie CAVERNEELS (Ondervoorzitter)

ABVV

Pascale WIRKEN

ABVV

Bergie VAN DEN BOSSCHE

ACV

Bram VAN BRAECKEVELT

ACLVB

Piet VAN DEN BERGH

ACV

Alain TERMOTE

ADECCO PERSONNEL SERVICES

Guy VAN LEEMPUT

SYNERGIE BELGIUM

Marie-José JANSSEN

GROUPEQUIP

Ann CATTELAIN

FEDERGON

Jürgen LEZY

KONVERT INTERIM

Erik PIETERS

MANPOWER BELGIUM

Glenn NUYTEMANS

RANDSTAD GROUP

Bea DE GREEF

START PEOPLE

Lies DUMAREY

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

Fabrice HENRIOUL

TRACEGROUP

Els ROELS

T-GROEP

Wim VERMANDER

ADMB

1 8

Jaarverslag 2016 |


1.2

PREVENTIE EN INTERIM

Samenstelling Marijke BRUYNINCKX

Directeur

Jonathan GUYOT

Medewerker Preventie

Nico CANNIE

Medewerker Preventie

Marleen TANS

Communicatiemedewerker

Nicolas KOZYREFF

Webmaster

Katie DE PAUW

Management Assistant

Carine GRYSPEERD

Administratief medewerker

Interne werking

9


1.3

VERBINDINGSPERSONEN

1.3.1 Doel

zoals de rol van de inspectie, risico­analyses, wetgeving, de werkpostfiche, gezondheids­

In het Koninklijk Besluit van 4 december 1997

toezicht, arbeidsongevallen, psychosociale

tot oprichting van een Centrale Preventie­dienst

risico’s en jobstudenten aan bod.

voor de Uitzendsector werd bepaald dat in

Het doel van de opleiding is dat de verbindings­

ieder uitzendbureau een verbindingspersoon

personen de nodige kennis verwerven om

moet worden aangesteld.

gebruikers en uitzendkrachten informatie te

De verbindingspersonen beschikken over een

verstrekken over de risico’s waaraan uitzend­

veiligheidsopleiding (minimum niveau III) en

krachten worden blootgesteld en gepaste

vormen samen met Preventie en Interim de

aanbevelingen te doen in verband met preventie.

Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector. In 2016 bestond het team uit 160 verbindings­

De opleiding werd afgesloten met een bezoek

personen. Het doel van de Centrale Preventiedienst

aan een bedrijf uit de houtsector.

is het bewaken van de veiligheid en gezondheid hun opdracht.

1.3.4 Interacties met verbindings­ personen

1.3.2 Onthaal nieuwe uitzendbureaus

Jaarlijks organiseert Preventie en Interim voor

van uitzendkrachten tijdens de uitvoering van

de verbindingspersonen het event “Dag van de De uitzendbureaus sluiten zich verplicht aan bij de

Verbindingspersonen”.

Centrale Preventiedienst voor de Uitzend­sector.

1 10

Er is een onthaal voorzien door Preventie en

Dag van de Verbindingspersonen in Brussel

Interim waarbij de rol van de verbindingspersoon

Op Sinterklaasdag 6 december 2016 organi­

wordt toegelicht en wat Preventie en Interim

seerde Preventie en Interim de jaarlijkse dag

kan betekenen op het vlak van preventie en

voor de verbindingspersonen met als thema

bescherming voor de uitzendkracht.

“De verantwoordelijkheid van uitzendbureaus bij arbeidsongevallen van een uitzendkracht”.

1.3.3 Basisopleiding Preventie en Bescher­ming voor verbindingspersonen

Jan Geysen (Arbeidsauditeur voor de regio Halle-Vilvoorde bij het Openbaar Ministerie)

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Preventie

en Luc Van Hamme (Adviseur-generaal, Hoofd

en Interim ook in 2016 een basisopleiding

van de regionale directies Arbeidsinspectie,

preventieadviseur (niveau III) voor de verbindings­­­

Toezicht op het Welzijn op het Werk) brachten

personen en hun medewerkers. Tijdens de zes

het thema “Weren van onveilige gebruikers in

lesdagen, verspreid over oktober en november

de uitzendsector” terug onder de aandacht

volgden 20 gedreven personen uit de uitzend­

van de uitzendkantoren. Doel was vooral om

sector deze opleiding. De lesgevers zijn

de uitzendkantoren een platform te bieden

af­komstig uit verschillende bedrijven en

rond het weren van deze gebruikers en een

deskundigen op het vlak van de Welzijnswet­

antwoord te bieden aan de toekomstige actie

geving. Tijdens de opleiding komen thema’s

van de inspectie in 2017 en 2018. Er waren 55

Jaarverslag 2016 |


aanwezigen. Een netwerklunch in aanwezigheid

uitzendkantoor, en het gezondheidstoezicht van

van de sint sloot de dag af.

uitzendkrachten.

In 2016 heeft Preventie en Interim eveneens

De namiddag werd afgesloten met een praktische

haar mede­werking verleend aan de organisatie

case door de Safety Advisor bij Delhaize Belgium.

Prebes om twee studiedagen te organiseren over preventie en bescherming op het werk.

Studienamiddag “Samen werken op dezelfde werkplek”

Studienamiddag “Werken met werknemers in

Op 13 december 2016 organiseerde het Provinciaal

atypische statuten”

Comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering

Op 28 september 2016 werd in samenwerking

van de arbeid in samenwerking met Preventie

met Prebes een studienamiddag in Tour & Taxis

en Interim een studienamiddag over “Samen

georganiseerd over “Werken met werknemers in

werken op dezelfde werkplek – Hoe kunnen

atypische statuten”.

ondernemingen hun beleid welzijn op het werk

Luc Van Hamme (Adviseur-generaal, Hoofd

op elkaar afstemmen?”

van de regionale directies Arbeidsinspectie, Toezicht op het Welzijn op het Werk) lichtte toe

Pieter De Munck (Adviseur-generaal, Directie­

wat “gezagsoverdracht” voor de uitzendsector

hoofd Limburg - Vlaams-Brabant, Toezicht op

precies betekent. Hij gaf ook een verhelderende

het Welzijn op het Werk) verduidelijkte de

toelichting over “werken met derden”, “gedeta­

regelgeving over het onderling afstemmen van

cheerde werknemers” en “(schijn)zelfstandigen”.

het beleid van de ondernemingen op dezelfde werkplek, de coördinatie, de samenwerking en de

Marijke Bruyninckx kaderde de sector van de

aansprakelijkheid.

uitzendarbeid en ging dieper in op het belang van de werkpostfiche, de rol van de gebruiker en het

Praktijkcases waren deze van “Brussels Airport Company” en de site “Tour & Taxis”.

Interne werking

11


12

Jaarverslag 2016 |


TEWERKSTELLING IN DE UITZENDSECTOR

2

Tewerkstelling in de uitzendsector

13


2.1 TEWERKSTELLING 2016 IN DE UITZENDSECTOR Preventie en Interim (PI) verzamelt jaarlijks de

door uitzendkrachten verdeeld over alle

cijfers van alle uitzendbureaus actief in België.

sectoren. Ten opzichte van het vorige jaar 2015

De cijfers geven een reëel beeld van de opeen­­-

is er een toename van ruim 9,8%.

volgende jaarlijkse tewerkstelling van uitzend­ krachten waaronder ook de uitzendkracht-

Bij uitzendbureaus actief in de bouwsector

jobstudenten.

werden 5,96 miljoen uren gepresteerd. Dit is een stijging met 14,9% t.o.v. 2015. De tewerkstelling

In het belang van de analyse van de arbeids­

in deze niche bedraagt ca. 2,79% van de totale

ongevallen blijft het onderscheid tussen het

uitzendarbeid in België.

inzetten van uitzendkrachten in “handarbeid” (vroeger “arbeiders” genoemd) en “hoofdarbeid”

De uitzendsector stelde in 2016 bijna 110 000

(vroeger “bedienden” genoemd) behouden.

fulltime equivalente (FTE)1 uitzendkrachten tewerk waarvan 60,57% “handarbeid” en 39,43%

In 2016 werden 214,46 miljoen uren gepresteerd

“hoofdarbeid”.

Grafiek 1: uren tewerkstelling uitzendkrachten 220

Uren (miljoen) 214,5

200 186,9 180

2

180,9

176,6

172,0

165,6 164,5

160,8

160 146,2 137,5

140 120

195,2

116,3

121,9

130,6 129,1

181,7

151,1 141,3

128,9

100 80 60 40 20 0

1

14

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1 FTE komt overeen met 1 950 gepresteerde uren per jaar.

Jaarverslag 2016 |

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


2.2 TEWERKSTELLING 2016 JOBSTUDENT-UITZENDKRACHTEN In 2012 werd beslist dat jobstudenten tot

In 2016 maakt de markt van jobstudent-

maximum 50 dagen per jaar kunnen werken aan

uitzendkrachten 12,7% uit van de gehele

een verlaagd tarief van sociale bijdragen. Op

uitzendsector.

1 januari 2017 werd deze regeling aangepast naar 475 uur per jaar. In 2016 werden in de uitzendsector 27,19 miljoen uren gepresteerd door jobstudenten2. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging met 11,9%. Uitgedrukt in aantal contracten gaat het over meer dan 224 507 jobstudent-uitzendkrachten3.

Grafiek 2: uren tewerkstelling jobstudenten2 Uren (miljoen) 30 27,2 25

24,3 22,5 20,8

21,1

20 16,6 15 12,8

13,2

14,0 11,9

11,8

12,6

12,5

10

5

0 ZOMER 2005

2 3

2006

2007

2008

HEEL JAAR 2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tot 2011 werden enkel de gepresteerde uren van jobstudenten in de zomer genoteerd. Studie Federgon (2016): 624 851 uitzendkrachten hebben in 2016 minstens ĂŠĂŠn opdracht uitgevoerd. Er waren 232 919 jobstudent-uitzendkrachten in 2016.

Tewerkstelling in de uitzendsector

15


16

Jaarverslag 2016 |


ARBEIDSONGEVALLEN UITZENDKRACHTEN

3

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

17


3.1 NATIONALE CIJFERS ARBEIDSONGEVALLEN UITZENDSECTOR 2016 3.1.1 Overzicht arbeidsongevallen uitzendkrachten 2016

In 2016 waren 13,72 uitzendkrachten op 1 000 het slachtoffer van een arbeidsongeval met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid. 1,53 uitzendkrachten

In 2016 waren op de arbeidsplaats 8 570 arbeids­­-

op 1 000 hebben een blijvende arbeidsongeschikt­heid

ongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschikt­heid

overgehouden aan een arbeidsongeval. Uitzend­

(de dag van het arbeidsongeval niet meegerekend).

krachten worden flexibel ingezet en werken in vergelijking met vaste werknemers meestal geen

Hiervan waren:

volledig jaar (dit varieert van één dag tot een volledig

è 6 dodelijke arbeidsongevallen,

jaar).

è 959 arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid.

Om arbeidsongevallencijfers eenduidig te interpreteren en te vergelijken met de voorgaande

In totaal geven deze arbeidsongevallen 177 058

jaren, worden de absolute cijfers (aantal arbeids­

dagen arbeidsongeschiktheid. Het aandeel

ongevallen, aantal dagen arbeidsongeschiktheid, …)

arbeidsongeschiktheid voor de ongevallen met

omgerekend tot coëfficiënten die rekening houden

blijvend letsel bedraagt 46,54%.

met het aantal uren dat uitzendkrachten zijn bloot­gesteld aan het risico op een arbeidsongeval

De handarbeiders hebben met 157 983 dagen

(gepresteerde uren). Zo komen we tot volgende

het grootst aantal dagen arbeidsongeschiktheid,

3 coëfficiënten: frequentiegraad Fg, werkelijke

dit is 89,23% van het totaal aantal dagen verlet.

ernstgraad Weg en globale ernstgraad Geg.

3 18

Jaarverslag 2016 |


Tabel 1: toelichting coëfficiënten arbeidsongevallencijfers Coëfficiënt

Definities

Betekenis

Fg = maat voor het aantal ongevallen per miljoen uren tewerkstelling Aantal arbeidsongevallen (min. 1 dag arbeidsongeschiktheid) vermenigvuldigd met 1 000 000 en gedeeld door totaal aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar.

Fg Frequentie­graad

Fg =

∑ arbeidsongevallen x 1 000 000

Fg = 100 komt overeen met: één op 6 fulltime tewerkgestelde werknemers heeft jaarlijks een arbeidsongeval.

aantal gepresteerde uren

Weg = maat voor menselijke schade ten gevolge van alle ongevallen per 1 000 uren tewerkstelling

Weg Werkelijke ernstgraad

Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid (van alle uitzendkrachten samen) vermenigvuldigd met 1 000 en gedeeld door totaal aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar. Weg =

∑ dagen arbeidsongeschiktheid x 1 000

Weg = 1 komt overeen met: 1,5 dag arbeidsongeschikt­heid tijdens één jaar voor elke fulltime tewerkgestelde werknemer.

aantal gepresteerde uren

Geg = maat voor totale menselijke schade ten gevolge van alle ongevallen per 1 000 uren tewerkstelling

Geg Globale ernstgraad

Totaal aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid PLUS aantal forfaitaire dagen vermenigvuldigd met 1 000 en gedeeld door het aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar. Geg =

( ∑ dagen arbeidsongeschiktheid + ∑ forfaitaire dagen) x 1 000

Aantal forfaitaire dagen1 voor: - verlies hand: 4 450 dagen; - verlies oog: 2 800 dagen; - verlies vinger: 825 dagen; - dodelijk arbeidsongeval2: 7 500 dagen.

aantal gepresteerde uren

Tabel 2: frequentie- en ernstgraad 2016 voor de uitzendsector Voor 2016 zijn dit de berekende coëfficiënten voor de hele uitzendsector Frequentiegraad Fg

39,96

Werkelijke ernstgraad Weg

0,83

Globale ernstgraad Geg

2,64

Opmerking:

Bij een blijvende ongeschikt­heid van bv. 1% gaat

De globale ernstgraad (Geg) houdt rekening met de

het dan over 75 dagen (= 1% van het maxi­mum

impact van dodelijke arbeidsongevallen en ongevallen

aantal forfaitaire dagen (7 500)). In de cijfers van het

met blijvende ongeschiktheid (of invaliditeit). Om

jaarverslag van PI worden de forfaitaire dagen bij de

die impact in rekening te brengen telt men afhankelijk

arbeids­ongevallen met blijvende ongeschiktheid in

van de ernst van de arbeidsongeschiktheid een

rekening gebracht zoals gekend in de prognose van

aantal dagen forfaitair bij. In het meest ernstige

de arbeidsongevallenverzekeraar op het moment

geval, een dodelijk arbeidsongeval, gaat dit over

van de opvraging van de arbeids­ongevallencijfers

7 500 forfaitaire dagen.

door PI bij de uitzendbureaus.

1 2

Het aantal forfaitaire dagen houdt rekening met blijvende arbeidsongeschiktheid en dodelijke arbeidsongevallen. Of 100% onbekwaam.

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

19


3.1.2 Evolutie arbeidsongevallencijfers uitzendsector 2000 t.e.m. 2016 Frequentiegraad (Fg) Grafiek 1: evolutie frequentiegraad handarbeid Fg 150

135,97 134,70 124,60 120

110,26 99,85

91,86

95,43

95,43

90

89,12 76,54

76,21

72,52 65,32

60

61,53

59,19

2013

2014

57,39

58,12

2015

2016

30

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grafiek 2: evolutie frequentiegraad hoofdarbeid Fg 20

15,77 15

17,42

16,73 15,42

15,00

17,48

16,31

17,32

17,18 14,54

13,77

13,50

14,09 12,47

12,18

2013

11,96

12,07

2014

2015

2016

41,29

40,21

39,30

39,96

2013

2014

2015

2016

10

5

3

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grafiek 3: evolutie frequentiegraad handarbeid + hoofdarbeid Fg 120

99,60

94,29 87,80 79,58

80

71,40

65,90

68,52

67,77

61,78 51,86

53,40

50,50

44,86

40

0

20

Jaarverslag 2016 |

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


Werkelijke ernstgraad (Weg) Grafiek 4: evolutie werkelijke ernstgraad handarbeid Weg 3,0

2,67 2,5

2,49

2,41 2,15 1,94

2,0

1,77

1,77

1,80

1,74 1,50

1,5

1,49

1,47

1,37

1,32

2014

2015

0,22

0,22

0,22

2013

2014

2015

1,34

1,29

2012

2013

1,22

1,0

0,5

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2016

Grafiek 5: evolutie werkelijke ernstgraad hoofdarbeid Weg 0,4

0,34 0,3

0,25

0,25

0,27

0,22

0,25

0,26

0,28

0,32

0,30 0,26 0,23

0,20

0,2

0,23

0,1

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2016

Grafiek 6: evolutie werkelijke ernstgraad handarbeid + hoofdarbeid Weg 2,0

1,81

1,85 1,68 1,54

1,5

1,38 1,25

1,26

1,26

1,19 1,02

1,03

1,0

1,01 0,89

0,85

0,91

0,88

0,83

2015

2016

0,5

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

21


Globale Ernstgraad (Geg) Grafiek 7: evolutie globale ernstgraad handarbeid Geg 8

6,78 6

6,48

5,77

5,45 4,94

5,25

5,12

4,72

4,75

4,54

4,54

4,51 3,85

4

4,11

4,07

4,09

3,99

2013

2014

2015

2016

2

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Grafiek 8: evolutie globale ernstgraad hoofdarbeid Geg 1,0

0,86

0,83 0,8

0,74 0,67

0,6

0,57

0,61

0,66

0,69 0,61

0,65

0,64

0,61

0,61

0,55

0,59 0,52

0,55

0,4

0,2

3

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grafiek 9: evolutie globale ernstgraad handarbeid + hoofdarbeid Geg 5

4,70

4,53

4,19 4

3,86 3,56

3,70

3,59 3,27

3,25 2,96

3

3,12

3,04 2,56

2,67

2,64

2,70

2,64

2013

2014

2015

2016

2

1

0

22

Jaarverslag 2016 |

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


3.1.3 Overzicht gegevens arbeidsongevallen uitzendkrachten Arbeidsongevallencijfers van 2000 t.e.m. 2016 Tabel 3: overzicht 2000 t.e.m. 2016 2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/ 2015

2016/ 2000

Handarbeid Fg

135,97

91,92

95,47

95,48

89,12

76,54

76,20

72,50

65,32

61,53

59,19

57,39

58,12

1,3%

-57%

Weg

2,49

1,77

1,77

1,80

1,74

1,50

1,49

1,47

1,34

1,29

1,37

1,32

1,22

-7,6%

-51%

Geg

5,77

5,31

5,16

4,72

4,75

4,54

4,53

4,51

3,85

4,11

4,07

4,09

3,99

-2,4%

-31%

Hoofdarbeid Fg

15,77

15,39

16,29

17,44

17,48

17,32

17,17

14,54

14,09

12,47

12,18

11,96

12,07

0,9%

-23%

Weg

0,25

0,25

0,26

0,28

0,30

0,34

0,32

0,26

0,23

0,22

0,22

0,22

0,23

4,5%

-8%

Geg

0,57

0,69

0,62

0,64

0,83

0,74

0,86

0,65

0,61

0,61

0,52

0,59

0,55

-6,8%

-4%

Handarbeid + hoofdarbeid Fg

99,60

65,96

68,42

67,85

61,78

51,86

53,38

50,50

44,86

41,29

40,21

39,30

39,96

1,7%

-60%

Weg

1,81

1,25

1,26

1,26

1,19

1,02

1,04

1,01

0,89

0,85

0,91

0,88

0,83

-5,7%

-54%

Geg

4,19

3,74

3,61

3,27

3,25

2,96

3,11

3,04

2,56

2,67

2,64

2,70

2,64

-2,2%

-37%

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

23


Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten 2000-2015-2016 Tabel 4: overzicht 2000-2015-2016 2000

2015

2016

70

60,19

60,57

95 913 964

117 475 321

129 895 568

Aantal ongevallen

13 041

6 742

7 549

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

12 323

5 992

6 693

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

715

746

850

Aantal dodelijke arbeidsongevallen

3

4

6

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

238 580

155 173

157 983

Aantal forfaitaire dagen

314 473

326 046

360 375

Frequentiegraad

135,97

57,39

58,12

Werkelijke ernstgraad

2,49

1,32

1,22

Globale ernstgraad

5,77

4,09

3,99

30

39,81

39,43

41 606 302

77 699 171

84 568 895

Aantal ongevallen

656

929

1 021

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

620

846

912

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

36

83

109

Aantal dodelijke arbeidsongevallen

0

0

0

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

10 497

17 482

19 075

Aantal forfaitaire dagen

13 125

27 975

27 825

Frequentiegraad

15,77

11,96

12,07

Werkelijke ernstgraad

0,25

0,22

0,23

Globale ernstgraad

0,57

0,59

0,55

137 520 266

195 174 493

214 464 464

Aantal ongevallen

13 697

7 671

8 570

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

12 943

6 838

7 605

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

751

829

959

Aantal dodelijke arbeidsongevallen

3

4

6

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

249 077

172 655

177 058

Aantal forfaitaire dagen

327 598

354 021

388 200

99,60

39,30

39,96

Werkelijke ernstgraad

1,81

0,88

0,83

Globale ernstgraad

4,19

2,70

2,64

Handarbeid Procentueel aandeel blootstelling Aantal uren blootstelling

Hoofdarbeid Procentueel aandeel blootstelling Aantal uren blootstelling

3

Handarbeid + hoofdarbeid Aantal gepresteerde uren

Frequentiegraad

24

Jaarverslag 2016 |


Dodelijke arbeidsongevallen

globale ernstgraad (Geg) schommelen sinds 2012 rond dezelfde waarde.

In 2016 waren er 6 dodelijke arbeidsongevallen met uitzendkrachten met als oorzaak:

Uit de arbeidsongevallenbevraging van de

è aanrijding op een stilstaande vrachtwagen;

uitzendbureaus blijkt dat er in 2016 relatief meer

è gekneld in een palletiseermachine;

arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid

è blijven haperen met arm en meegesleept

zijn gemeld. In 2016 was er een stijging van 15,6%

in vergelijking met 2015. In 2015 was het aantal

met transportband;

è met kledingstuk meegesleept met

arbeidsongevallen met 7,6% gestegen t.o.v. 2014

transportband;

(van 770 naar 829).

è in sleuf bedolven onder pvc-buizen; è in kanaal verdronken.

Ondanks de toename in 2016 van het aantal arbeids­ ongevallen met blijvende ongeschiktheid nam het

3.1.4 Toelichting arbeidsongevallen uitzendsector

aantal dagen arbeidsongeschiktheid niet evenredig toe. In 2016 waren er 82 411 dagen ongeschiktheid terwijl in 2015 nog 82 993 dagen verlet werden

In 2016 steeg de tewerkstelling in de uitzend­

gemeld.

sector opnieuw met 9,8%. Het is reeds het

Of anders geformuleerd in 2015 waren er

derde jaar op rij dat het aantal door uitzend­

gemiddeld 100 dagen arbeidsongeschiktheid per

krachten gepresteerde uren significant stijgt:

arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid, in

+10% in 2014, +7,5% in 2015 en +9,8% in 2016.

2016 is dit gedaald tot gemiddeld 86 dagen.

In 2016 waren er in de volledige uitzendsector

Het totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid bij

8 570 arbeidsongevallen. De toename van het

ongevallen met tijdelijke én blijvende ongeschikt­

aantal arbeids­ongevallen hield gelijke tred met

heid is niet evenredig veel gestegen met het aantal

de stijging van het aantal gepresteerde uren. Dit

arbeidsongevallen.

weerspiegelt zich ook in de frequentiegraad (Fg)

In 2016 is het totaal aantal dagen arbeidsongeschikt­­

die, net als in 2015, rond de 39 blijft liggen.

heid gestegen met 2,55% terwijl in 2015 dit nog

De voorbije jaren lijkt deze frequentiegraad zich te

4,97% was.

stabiliseren rond deze waarde.

Of in 2015 waren er gemiddeld 22,5 dagen arbeids­

De stabilisatie van de frequentiegraad geldt zowel

ongeschiktheid per arbeidsongeval, terwijl dat in

voor de globale frequentiegraad (hand- en hoofd­

2016 gedaald is naar gemiddeld 20,6 dagen.

arbeid samen) als voor de frequentiegraad van handarbeid en de frequentiegraad van hoofdarbeid.

Helaas waren er in 2016 zes dodelijke arbeids­ ongevallen in de uitzendsector.

Ook de werkelijke ernstgraad (Weg) en de

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

25


3.2 ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE UITZENDKRACHTEN PER GEWEST 3.2.1 Overzicht arbeidsongevallen 2015-2016 Vlaanderen-Wallonië-Brussel Tabel 5: overzicht Vlaanderen - Wallonië - Brussel Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Nationaal

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

69,53%

68,53%

20,81%

21,61%

9,66%

9,86%

100,00%

100,00%

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Fg

55,53

58,23

67,60

63,32

38,24

35,14

57,39

58,12

Weg

1,26

1,14

1,62

1,50

1,04

1,04

1,32

1,22

Geg

3,68

3,80

4,60

4,52

3,10

4,20

4,09

3,99

Tewerk­­stellings­ uren

HANDARBEID

HOOFDARBEID

Fg

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

11,72

12,20

16,06

13,62

7,36

9,82

11,96

12,17

Weg

0,22

0,22

0,31

0,32

0,11

0,14

0,22

0,23

Geg

0,59

0,55

0,82

0,77

0,21

0,32

0,59

0,55

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016 39,96

HANDARBEID + HOOFDARBEID

Fg

39,53

40,95

48,49

46,54

16,22

18,67

39,30

Weg

0,88

0,79

1,14

1,10

0,38

0,45

0,88

0,83

Geg

2,66

2,58

3,38

3,25

1,04

1,68

2,70

2,64

3.2.2 Toelichting overzicht arbeidsongevallen gewesten

3

In 2016 is het aandeel van de tewerkstelling van

In het Brussels Gewest stijgt de frequentiegraad

uitzendkrachten in Vlaanderen t.o.v. de andere

voor alle uitzendkrachten ook licht in vergelijking

gewesten lichtjes gedaald.

met 2015. Het Brussels Gewest is gekenmerkt

In Vlaanderen stijgt in vergelijking met 2015 de

door een t.o.v. de andere gewesten relatief groot

frequentiegraad bij handarbeid, hoofdarbeid en

aandeel hoofdarbeid in de totale uitzendarbeid

voor alle uitzendkrachten samen. De werkelijke

in het Gewest. In het Brussels Gewest was er 1

ernstgraad daarentegen daalt licht, zowel voor

dodelijk arbeidsongeval.

handarbeid als voor alle uitzendkrachten samen.

In het Waals Gewest daalden in 2016 zowel

Vlaanderen vertoont wat betreft de frequentie­

de frequentiegraad als de ernstgraden. Deze

graad en de globale ernstgraad eenzelfde trend

vaststelling geldt voor handarbeid, hoofdarbeid

als op nationaal niveau. In het Vlaams Gewest

als voor alle uitzendkrachten samen. In het

waren er 4 dodelijke arbeidsongevallen met

Waals Gewest was er 1 dodelijk arbeidsongeval.

uitzendkrachten.

26

Jaarverslag 2016 |


3.3 ARBEIDSONGEVALLEN JOBSTUDENTUITZENDKRACHTEN 3.3.1 Arbeidsongevallencijfers jobstudent-uitzendkrachten 2014-2015-2016 Tabel 6: overzicht 2014-2015-2016 2014

2015

2016

20,00

18,40

15,63

Werkelijke ernstgraad Weg

0,21

0,20

0,13

Globale ernstgraad Geg

0,92

0,57

0,47

209 616

225 928

224 507

22 545 218

24 296 857

27 196 460

107,55

107,54

121,14

451

447

425

4 809

4 768

3 503

2,15

1,98

1,89

Frequentiegraad Fg

Aantal contracten jobstudenten Aantal gepresteerde uren Aantal gepresteerde uren per contract Totaal aantal arbeidsongevallen Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid Aantal jobstudenten op 1 000 slachtoffer van een arbeidsongeval

3.3.2 Evolutie arbeidsongevallencijfers jobstudent-uitzendkrachten 2005 t.e.m. 2016 Grafiek 10: evolutie frequentiegraad 2005 t.e.m. 2016 Fg 80

60

41,98 37,10

40

40,86 30,07

29,23

25,79

23,91

22,46

20

19,65

16,74

20,00

18,40 15,63

0 ZOMER

2005

2006

2007

2008

HEEL JAAR

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

27


Grafiek 11: evolutie werkelijke ernstgraad 2005 t.e.m. 2016 Weg 0,50

0,40

0,37 0,32

0,32

0,30

0,30

0,27

0,28 0,22

0,20

0,20

0,19

0,21

0,20

0,16

0,13

0,10

0,00 ZOMER

2005

2006

2007

2008

HEEL JAAR

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

2016

2015

Tabel 7: evolutie 2005-2016 arbeidsongevallen jobstudent-uitzendkrachten ZOMER

HEEL JAAR

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/ 2015

2016/ 2005

Fg

41,98

37,10

40,86

30,07

29,23

25,79

23,91

22,46

19,65

16,74

20,00

18,40

15,63

-15,1%

-62,8%

Weg

0,32

0,37

0,32

0,27

0,30

0,28

0,22

0,20

0,19

0,16

0,21

0,20

0,13

-35,0%

-59,4%

3.3.3 Toelichting arbeidsongevallencijfers jobstudent-uitzendkrachten 2016

3 28

Het aantal in de bevraging gemelde contracten

werkelijke ernstgraad (Weg 0,13) waren in 2016

van jobstudent-uitzendkrachten was in 2016

de laagste sinds de metingen door PI.

vergelijkbaar met 2015 (224 507 in 2016 t.o.v.

In 2016 was er geen dodelijk arbeidsongeval met

225 928). Het totaal aantal gepresteerde uren

een jobstudent-uitzendkracht. Er werden 425

door jobstudenten is met 11,93% gestegen.

arbeidsongevallen met jobstudenten gemeld, waarvan 51 met een blijvende arbeidsongeschiktheid.

Zowel de frequentiegraad (Fg 15,63) als de

Jaarverslag 2016 |


3.4 BEVRAGING VIA NIEUWE ARBEIDSONGEVALLENTOOL PI-A Een van de kerntaken van Preventie en Interim

online tool PI-A (www.pi-a.be). De uitzendkantoren

is het verzamelen en analyseren van de

kregen per erkenning (algemeen, bouw, artistiek)

arbeidsongevallencijfers van de uitzendkrachten.

een enquêteformulier aangeboden. De verbindings­

Preventie en Interim bevraagt daarom jaarlijks

persoon van elk uitzendbureau kreeg toegang tot

de hele uitzendsector over de arbeidsuren en

PI-A via een gebruikersnaam en paswoord. De

arbeidsongevallen van het voorbije kalenderjaar.

bevraging gebeurde tussen 15 februari 2017 en

In 2017 (arbeidsongevallencijfers van 2016)

15 maart 2017 en verliep vlot.

gebeurde de bevraging voor het eerst via de

3.5

ALGEMEEN BESLUIT

In 2016 steeg de tewerkstelling in de uitzend­

met blijvende onge­schiktheid zijn zette zich

sector tot het hoogste niveau ooit. Met een

in 2016 dus door. Opmerkelijk is dat het aantal

totaal van meer dan 214 miljoen gepresteerde

dagen arbeidsongeschiktheid per ongeval daalt.

uren werd de kaap van 200 miljoen uur vlot gerond. Iets meer dan 60% had een functie

Er waren zes dodelijke arbeidsongevallen met

die als “handarbeid” in te delen is. Iets minder

uitzendkrachten.

dan 40% van de uitzendkrachten was actief in “hoofdarbeid”.

Het aantal gepresteerde uren door jobstudentuitzendkrachten steeg opnieuw met bijna 12%.

Zowel de frequentiegraad als de ernstgraden

Bij de jobstudent-uitzendkrachten zijn de laagste

stabiliseren zich voor alle uitzendkrachten rond

frequentiegraad en ernstgraad genoteerd sinds de

dezelfde waarden als de voorbije jaren.

start van de arbeidsongevallenbevraging door PI.

In 2016 werden er meer arbeids­ongevallen met

De arbeidsongevallenbevraging van 2017

blijvende ongeschiktheid gemeld. De tendens

gebeurde voor het eerst via de onlinetool PI-A.

van de vorige jaren dat er relatief meer ongevallen

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

29


30

Jaarverslag 2016 |


DE CENTRALE GEGEVENSBANK PI-M

4

De Centrale Gegevensbank PI-M

31


Het KB van 15 december 2010 “tot vaststelling

een uitzendkracht al eerder medisch geschikt

van maatregelen betreffende het welzijn op het

werd verklaard voor een gelijkaardige functie en

werk van uitzendkrachten” heeft de oprichting

werkpost met dezelfde gezondheidsrisico’s.

van een Centrale Gegevensbank voorzien waarin minimaal het resultaat van de gezondheids­

De Centrale Gegevensbank PI-M werd in 2013

beoordeling wordt opgenomen voor elke uitzend­-

door Preventie en Interim ontwikkeld en bevat

kracht die onderworpen is aan gezondheidstoezicht.

de resultaten van de gezondheidsonderzoeken

Verder werd bepaald dat de gegevensbank

van uitzendkrachten. Na elk gezondheidsonderzoek

wordt beheerd door Preventie en Interim, de

van een uitzendkracht brengt de betrokken

Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector.

medische dienst het resultaat van het onderzoek

De gegevensbank betekent een belangrijke

over naar de gegevensbank.

tijdswinst voor de uitzendsector omdat flexibel

De gegevensbank voldoet, conform de Belgische

en snel inzetten van competente en medisch

wetgeving, aan de eisen van de “Commissie voor

geschikte uitzendkrachten een prominent

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer”,

issue is voor de sector. Nutteloze herhalingen

het onafhankelijk controleorgaan dat erop toe­ziet

van gezondheidsonderzoeken en de daarbij

dat de privacy bij de verwerking van persoons­

horende kosten worden zo vermeden.

gegevens wordt geëerbiedigd.

Via www.pi-m.be kan snel worden opgezocht of Enkele belangrijke data 15 december 2010: Het KB “tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten” voorziet de oprichting van een Centrale Gegevensbank.

2012 - 2013: Ontwikkeling van de gegevensbank.

Juni 2014: Eerste veiligheidstest tegen hacking.

4 32

November 2015: De uitzendbureaus ontvangen hun toegangscode. 1 januari 2016: De inwerkingstelling van de gegevensbank voor een eerste testjaar. Juni 2016: Tweede veiligheidstest tegen hacking.

In november 2015 bracht Preventie en Interim de

Gedurende het jaar 2016 werden ongeveer 1 000

stakeholders op de hoogte dat de Centrale

logins aangemaakt door de uitzendkantoren voor

Gegevensbank PI-M vanaf 1 januari 2016 geopend

het raadplegen van de gegevens.

zou worden voor gebruik door de uitzendsector.

Jaarverslag 2016 |


Veiligheidstesten

Attentia, Mensura, Spmt arista, Securex en Provikmo zijn de externe diensten die volledig

Tijdens het eerste jaar van de inwerkingstelling

samenwerken met de gegevensbank en die de

van de gegevensbank, werd een nieuwe

resultaten van de gezondheidsonderzoeken van

veiligheidstest in juni 2016 uitgevoerd teneinde

uitzendkrachten naar de Centrale Gegevens­-

te evalueren of de databank voldoet aan de

bank overhevelen. In 2016 hebben deze externe

PI-security policy gebaseerd op ISO27001:27005,

diensten 59 816 resultaten van gezondheids­

COBIT security baseline en OWASP en continu

onderzoeken van uitzendkrachten overgebracht

beschermd is tegen inbreuken van buitenuit door

in de gegevensbank, hetzij 75% van de medische

maatregelen te nemen tegen ‘vulnerabilities’ en

onderzoeken in de uitzendsector. Gedurende

nieuwe aanvalstechnieken (hacking). Een eerste

het volledige jaar 2016 zijn deze externe diensten

test werd reeds in 2014 uitgevoerd.

doorgegaan met de kwaliteitsverbetering van de overgebrachte gegevens.

Evolutie gezondheidsonderzoeken in de uitzendsector Jaarlijks volgt Preventie en Interim de evolutie op van de gezondheidsonderzoeken via een bevra­­ ging van de uitzendkantoren.

De evolutie van het aantal onderzoeken in 2016 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 14/01

14/02

14/03

SPMT ARISTA

14/04

ATTENTIA

14/05

14/06

MENSURA

14/07

14/08

SECUREX

14/09

14/10

PROVIKMO

14/11

14/12

TOTAAL

De Centrale Gegevensbank PI-M

33


De medische onderzoeken worden vastgelegd

te vinden in het Ministerieel Besluit van 9 juni 2010

in functie van de aangeduide gezondheidsrisico’s,

betreffende het jaarrapport van de Externe Diensten

die op de werkpostfiche vermeld worden onder

Preventie en Bescherming op het werk.

de vorm van risicocodes. Deze codes zijn terug

De meest voorkomende gezondheidsrisico’s aangeduid in de Centrale Gegevensbank

17,51 %

37,66 % 9,76 %

9,06 %

6,84 %

5,83 % 6,62 %

Hanteren van lasten Lawaai Veiligheidsfunctie Ploegenarbeid

4

6,73 %

Clostridium tetani / Tetanos Nachtarbeid Activiteiten met voedingswaren Andere codes*

De verdeling van de meest voorkomende risico’s

Zepen - detergenten (2,41%), Lichaamstrillingen

bij uitzendkrachten toont aan dat er 7 terug­

(2,25%), Beeldschermwerk (1,94%), Temperaturen

kerende gezondheidsrisico’s zijn in meer dan 5%

onder -10°C (1,81%), Functie verhoogde

van de gevallen. De rest, namelijk 37,66%, gaat over

waakzaamheid (1,29%), Industriële warmte (1,27%),

ongeveer 280 verschillende gezondheidsrisico’s,

Pulmonair (1,19%), Monotone en repetitieve

waarvan er enkele slechts 1 keer zijn onderzocht.

arbeid (0,95%), Psychosociale belasting (0,93%), Niet gespecificeerde chemische agentia (0,79%),

* De 15 volgende risico’s volgens belangrijkheid zijn: Vergiftig voor de voortplanting (3,73%), Weekend­ arbeid (2,94%), Ergonomische belasting (2,81%),

34

Jaarverslag 2016 |

Hepatitis B, C (0,69%), Hand-arm trillingen (0,53%).


De Centrale Gegevensbank PI-M

35


36

Jaarverslag 2016 |


SENSIBILISERING

5

Sensibilisering

37


5.1

PREVENTIE EN INTERIM: 3 WEBSITES

5.1.1 Algemene website PI

Naast het inhoudelijk uitbreiden van de website werden er ook diverse afgeleiden ontwikkeld,

In het najaar van 2016 is Preventie en Interim

zoals het contractmapje en een affiche in A2 en

gestart met het vernieuwen van de huidige

A3-formaat.

website. De algemene website van PI is een belangrijke bron van informatie en het eerste aanspreek­ punt voor de leden. Een essentieel onderdeel zijn de ‘Circulaires’. Deze worden regelmatig geüpdatet en zijn een vertaalslag van de wetgeving naar de praktijk van de uitzendsector. De Koninklijke Besluiten uit de Codex over het welzijn op het werk worden in een circulaire op een leesbare en transparante manier weergegeven. Om elk thema vlot te kunnen terugvinden, werd ervoor gekozen om de Titels vanuit de Codex over te nemen in de weergave op de website. Onder andere deze circulaires werden in 2016 geüpdatet: CIN 2016 04 Rijbewijs en CIN 2016 03 Tarifering Externe Diensten PBW.

5.1.2 Ikbenjobstudent.be Na de lanceringscampagne in 2015 met als campagnebeeld een crash test dummy-figuur

5

blijft Preventie en Interim verder bouwen aan de

Het vernieuwen van de jobstudentensite werd

website ikbenjobstudent.be. Op de homepage

opgepikt door SocialWeb. Preventie en Interim

van de website kiest een jobstudent eerst in

kreeg complimenten voor de uitwerking en

welke sector hij of zij actief is en vervolgens

gebruiksvriendelijkheid. Om de vernieuwde

verschijnt er een overzicht van de mogelijke

website nog meer onder de aandacht te brengen

veiligheidsrisico’s in bepaalde functies. Het

bij de jongeren zelf worden er regelmatig

aantal sectoren waaruit er een keuze kan

berichten gepost op de Facebook-pagina ‘PI

worden gemaakt verdubbelde naar 10 sectoren.

Jobisten/Jobstudenten’.

Op die manier kunnen jongeren gericht selecteren in welke branche ze aan de slag gaan

De website richt zich niet alleen tot jongeren,

en verkrijgen ze een specifiek overzicht van de

maar ook tot scholen en uitzendbureaus.

risico’s in hun vak.

Voor hen werd er telkens een afzonderlijk luik ontwikkeld met achtergrondinformatie en de mogelijkheid om sensibiliseringsmateriaal gratis te bestellen.

38

Jaarverslag 2016 |


5.1.3 Werkpostfiche.be

verschillende talen en dit voor diverse sectoren. In 2016 werd onder de rubriek ‘tools’ meer

Werkpostfiche.be blijft een handige tool voor

informatie weergegeven over het OiRA-project.

de uitzendbureaus om hun klant-gebruikers

In België werd voor deze sectoren al een

te informeren over de werkpostfiche.

nationale OiRA tool opgericht: bouw-, horeca-,

Het modelformulier is raadpleegbaar in

en houtsector en voor kappers.

5.2 OVERIGE COMMUNICATIEKANALEN 5.2.1 PI News en PI Mail

bijhorende oneliners. Naast de mogelijkheid om per maand het aantal gewerkte uren in te vullen

Zoals gebruikelijk verscheen de PI News 3 keer

als uitzendkracht is deze agenda ook ingedeeld

per jaar (midden januari, mei en september).

in 4 hoofdstukken. Een eerste hoofdstuk

Deze gedrukte nieuwsbrief richt zich in eerste

‘Algemeen’ stelt Preventie en Interim kort voor.

instantie tot de uitzendbureaus, maar ook de

In het tweede hoofdstuk ‘Financieel’ worden

volgende doelgroepen ontvangen gratis de

er tips gegeven over geldzaken. Het derde

PI News: preventieadviseurs, arbeidsongevallen­

hoofdstuk bevat een beknopt overzicht van

verzekeraars, overheidsinstanties, externe

de voornaamste wetgeving. Ten slotte werd de

diensten voor preventie en bescherming op het

agenda afgesloten met preventietips.

werk en de grootste ondernemingen in België. In totaal zijn er ongeveer 3 000 abonnees.

In 2016 werden er in totaal 148 000 agenda’s

Inhoudelijk kwamen er twee praktijkgevallen

verdeeld onder de uitzendbureaus, de scholen

aan bod over preventie en veiligheid, één in de

en geïnteresseerde bedrijven in heel België.

houtsector en de andere in de horecasector.

Daarnaast wordt de agenda ook verspreid tijdens meetings en opleidingen.

Om kort op de bal te spelen wordt er op regelmatige basis een PI Mail verstuurd naar de verbindingspersonen. Op die manier worden ze op de hoogte gebracht van evenementen, opleidingen, wijzigingen in de wetgeving of nieuwe publicaties die ter beschikking worden gesteld.

5.2.2 Agenda 2017 Naar jaarlijkse gewoonte werd er een zakagenda ontwikkeld waarin de uitzendkrachten en job­studenten hun uren kunnen bijhouden. De agenda kreeg een iets groter formaat dan de editie in 2016 en werd aangevuld met ludieke foto’s en

Sensibilisering

39


5.2.3 Informatieve fiches

voor uitzendkrachten’ ontwikkeld. De nadruk werd hierbij gelegd op de risicoanalyse die als

Onthaalfiche

opstap dient voor de werkpostfiche. Ook bevat

Het onthaal is cruciaal bij de opstart van elke

het document een checklist voor het invullen

werknemer. Het is zowel verplicht voor vaste

van de werkpostfiche. Deze checklist is een

werknemers als voor uitzendkrachten. In

handig instrument bij het invullen van het model­

het kader hiervan ontwikkelde Preventie en

formulier voor de werkpostfiche.

Interim een informatieve fiche die beknopt de belangrijkste elementen kadert, namelijk hoe

WERKPOSTFICHE voor uitzendkrachten

en wanneer het onthaal wordt uitgevoerd en wie het verzorgt. Deze onthaalfiche werd ter promotie meegestuurd met de PI News van mei en in het zomerpakket voor alle uitzendbureaus.

Nood aan een uitzendkracht op die ene werkpost?

Dan is een werkpost­ fiche een handig middel!

Gezond­ heidsrisico’s verbonden aan de werkpost?

Dan is een werkpost­ fiche zelfs verplicht!

Maar hoe hieraan beginnen?

Belangrijk is dat je als werkgever alles weet over elke werkpost! Omschrijf de werkpost en geef ze een naam. Laat je team van preventieadviseurs de werkpost onderzoeken op aanwezige risico’s. Inventariseer en sorteer de risico’s volgens groep zoals: gezondheidsrisico’s: veiligheidspost, chemische agentia, lawaai, … veiligheidsrisico’s: gevaar voor snijwonden, afknellen van ledematen, elektrocutie, … psychosociale risico’s: waakzaamheid, … ergonomische risico’s: heffen en tillen, moeilijk bereikbare knoppen, …

Het onthaal van nieuwe werknemers in het bedrijf Onthaal is…?

Onthaal door wie…?

Voor elk risico bestaan er maatregelen zoals: gezondheidsonderzoeken; beschermingsmiddelen zoals handschoenen; kennis: instructies, opleidingen, peter/meter bij onthaal, …

Wanneer…?

Het team van preventieadviseurs stelt de maatregelen samen met de werkgever op. In geval van aanwezigheid van een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) leg je het resultaat van de analyse van de werkpost voor ter advies. Kennismaken met het nieuwe bedrijf en de medewerkers op de werkvloer. Een heldere uitleg krijgen over de werkpost en de genomen preventiemaatregelen. Het onthaal is verplicht, zowel voor uitzendkrachten als voor vaste werknemers.

De werkgever, een meestergast, of de ploegleider organiseert het onthaal. Diegene die onthaalt heeft veel ervaring, kent de werkpost en het bedrijf en voert deze taak met succes uit. Het onthaal wordt verplicht uitgevoerd door iemand van de hiërarchische lijn.

Als allerlaatste stap breng je alle kennis van de werkpost over naar de werkpostfiche.

Het onthaal start vooraleer de nieuwe werknemer begint aan zijn werkpost. De werknemer krijgt alle nuttige informatie zodat hij veilig aan zijn job kan beginnen. Indien nodig krijgt hij een aangepaste begeleiding vooraleer hij aan zijn taak begint.

Het uitzendkantoor zal met deze werkpostfiche voor jou de beste uitzendkracht selecteren! Voorbeelden van werkpostfiches: www.werkpostfiche.be.

De risicoanalyse als opstap naar de werkpostfiche

CHECKLIST voor werkpostfiche

Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid vzw

Een registratie van het onthaal ? Beschik je als werkgever niet over een standaardformulier voor het opmaken van de werkpostfiche? Download dan op www.werkpostfiche.be een modelformulier en ga meteen aan de slag.

In de onderneming wordt een onthaalregister bijgehouden. Hierin worden alle documenten bewaard die aantonen dat het onthaal is gebeurd en alle nodige inlichtingen en instructies werden gegeven. In het onthaalregister vindt men altijd volgende gegevens terug:

è è è è

Neem er ook even onderstaande checklist bij, zodat je niets vergeet in te vullen.

naam en voornaam: verantwoordelijke onthaal; naam en voornaam: werknemer die werd onthaald;

Bedrijfsgegevens

datum onthaal;

Vul zeker het KBO-nummer in.

handtekening: verantwoordelijke onthaal.

Werkpost/Functie Vul in: intern nummer van de werkpost en uitgiftedatum. Een uitzendkracht mag enkel de taken uitvoeren die op de werkpostfiche staan. Omschrijf daarom de taken en vereiste kwalificaties zo gedetailleerd mogelijk.

TIP Bij onthaal van een uitzendkracht kan de werkpostfiche als onthaaldocument gebruikt worden. Het is voldoende dat de verantwoordelijke voor het onthaal luik C van de werkpostfiche ondertekent en bijhoudt in het onthaalregister.

Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Vul de details over het type en de kenmerken van de vereiste PBM in.

Welke informatie bevat het onthaal?

De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de PBM. Een commerciële overeenkomst met het uitzendbureau is mogelijk.

Gezondheidstoezicht Duid de verplichte vaccinaties aan. Vul de codes van de gezondheidsrisico’s in.

Onderneming

Als er een gezondheidsrisico is aangeduid, dan is het gezondheidstoezicht verplicht. Het uitzendbureau organiseert dit.

• Het arbeidsreglement. • Informatie over het bedrijf en zijn arbeidsplaatsen zoals refter, de sanitaire voorzieningen, verboden toegangen, enz.

Moederschapsbescherming Is er een aanpassing van de werkpost nodig voor zwangere vrouwen of werkneemsters die borstvoeding geven? Of moeten zij verwijderd worden van de werkpost?

• Bij brand: welke nooduitgangen, alarm, evacuatieprocedure, enz. • Wie is de preventieadviseur intern/extern, arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur psychosociale aspecten?

5

Data advies CPBW

• Wie is de vertrouwenspersoon?

Vul alle gevraagde data in.

• Kennismaking tussen nieuwe werknemer en collega’s.

Dit is het bewijs dat bij het opstellen van de werkpostfiche en het uitvoeren van de risicoanalyse volgende partijen betrokken waren: CPBW, arbeidsgeneesheer en preventieadviseur interne of externe dienst PBW.

• Informatie eerste hulp (EHBO). • Organisatie spontane raadplegingen bij de arbeidsgeneesheer. • Wie wordt de peter/meter van de nieuwe werknemer?

Nog vragen? Contacteer Preventie en Interim (PI) via

Werkpost

info@p-i.be

Welzijnswet 1996 • KB Welzijnsbeleid 1998 • KB Uitzendarbeid 2010

• De werkpost en de uit te voeren taken (goede praktijk en preventiemaatregelen). • De voorafgaande opleidingen zoals bv. BA4-BA5, intern verkeersplan, enz. • Plaats waar de handleidingen beschikbaar zijn. • Wie verwittigen bij een arbeidsongeval? Hoe handelen? • Wat te doen in geval van machinepanne.

Denk ook aan... • Is het onthaal geslaagd, dan voelt de nieuwe werknemer zich welkom en veilig. • Diegene die onthaalt, kent het bedrijf en weet dus wat de nieuwe werknemer nodig heeft! • Een onthaalbrochure is een nuttig startmiddel maar is zeker geen eindpunt! • Check altijd of de nieuwe werknemer wel alles goed heeft begrepen en correct toepast.

Wet Welzijn op het werk van 1996 • KB Beleid welzijn op het werk van 1998 • KB Welzijn van uitzendkrachten van 2010

Voor meer inlichtingen: zie onze circulaire “Onthaal” op onze website www.p-i.be in de rubriek “Wetgeving”.

Veiligheidssignalisatiekaartje Het kaartje met een overzicht van de veiligheidssignalisatie werd vernieuwd. De aangepaste gevaarsymbolen zijn al een tijdje in omloop, waardoor enkel de nieuwe variant nog vermeld wordt op een handig A6-formaat.

40

Werkpostfiche voor uitzendkrachten

Op de achterkant staan de voornaamste

Om de gebruikers te briefen over het belang

symbolen van gebods-, verbods-, reddings-,

van de werkpostfiche voor elke werkpost werd

brandbestrijdings- en waarschuwingstekens.

volgende informatieve fiche ‘Werkpostfiche

Het compacte formaat zorgt ervoor dat het

Jaarverslag 2016 |


een kaartje is dat gemakkelijk kan meegegeven

5.2.4 Winterdoos 2016

worden aan de uitzendkrachten. Het werkjaar werd afgesloten met een Dag van de Verbindingspersonen op 6 december, waarbij elke VEILIG AAN HET WERK!

verbindingspersoon een winterdoos ontving.

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

GEBODSTEKENS

VERBODSTEKENS

GEVAARSYMBOLEN Gelaatsbescherming verplicht

Corrosief

Irriterend / schadelijk

Giftig

Veiligheidshandschoenen verplicht

Individueel veiligheids­ harnas verplicht

Niet aanraken

Verboden voor voetgangers

Adembescherming verplicht

Gehoorbescherming verplicht

Geen toegang voor onbevoegden

Verboden te roken

Vuur, open vlam en roken verboden

Verboden voor transport­ voertuigen

Veiligheidshelm Lange termijn verplicht gevaarlijk

Oxiderend

Oogbescherming verplicht Gevaarlijk voor het milieu

Ontplofbaar

Ontvlambaar

Houder onder druk

Verplichte oversteekplaats

Veiligheidsschoenen verplicht

REDDINGSTEKENS

Het is noodzakelijk om het etiket te lezen ! Respecteer de instructies op de werkplek !

Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid

Veiligheids­ douche

Eerste hulp

Richting van een nooduitgang

Plaats of richting van een uitgang

Blusapparaat

Brandslang

Antigifcentrum

vzw

Ogen spoelen

Te volgen richting

Plaats van een nooduitgang

Verzamelpunt

Telefoon voor brandbestrijding

Weg naar brandbestrijdings­ materiaal

• 1000 Brussel

werden de volgende gadgets opgenomen in de winterdoos:

BRANDBESTRIJDING

PREVENTIE EN INTERIM Tour & Taxis • Havenlaan 86c Bus 302 info@p-i.be • www.p-i.be

Naast de informatieve fiches en de agenda

è Sjaal & Handschoenen

0800 23 999WAARSCHUWINGSTEKENS

070 245 245 Gevaar v.u.: Marijke Bruyninckx | Preventie en Interim

Explosieve stoffen

Vallen door hoogteverschil

Bijtende stoffen

Lage Gevaar voor Belangrijk temperatuur elektrische spanning magnetisch veld

Oxiderende stoffen

Struikelen

Ontvlambare stoffen

Giftige stoffen

Transport­ voertuigen

Hangende lasten

Explosierisico

Informatiefiche over PI-A Om de nieuwe online tool voor arbeidsongevallen beknopt toe te lichten werd een fiche ontwikkeld. Op die manier ontvingen de uitzendbureaus een

è Fluovestje PI-A

duidelijk overzicht van de gevraagde informatie in de jaarlijkse enquête. Deze fiche werd uitgedeeld in de winterdoos.

ARBEIDSONGEVALLENCIJFERS van uitzendkrachten

Preventie en Interim (PI), de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector, heeft als opdracht het verzamelen en in kaart brengen van arbeidsongevallencijfers van uitzendkrachten. PI bevraagt jaarlijks alle uitzendbureaus, actief in België, over de gepresteerde uren en arbeidsongevallen van de door hen tewerkgestelde uitzendkrachten. Vanaf 2017 beschikt PI over de online tool PI-A.

NIEUW IN 2017 Tijdswinst dankzij: • vooraf ingevulde gegevens Vanaf 2017 gebeurt de bevraging via de online tool PI-A. De gevraagde info blijft hetzelfde en dankzij deze tool is het gebruiksvriendelijker.

www.pi-a.be

BELANGRIJKE DATA • 7 februari: je ontvangt als verbindingspersoon een login

è Sleutelhanger met bouwhelm PI-A

• automatische berekeningen van de frequentie- en ernstgraden

Rapporten

BOODSCHAPPENLIJST

• Alle statistieken worden samengebracht in het Jaarverslag PI.

voor PI-A

• Elk uitzendbureau krijgt een overzicht van de arbeidsongevallencijfers van • 15 maart: einde bevraging hun uitzendkrachten in vergelijking Altijd één bevraging per erkenning! met de cijfers uitzendsector De arbeidsongevallencijfers van van het de voorbije jaar in (Algemeen, Bouw of Artistiek) België en de cijfers in de privésector. Alle arbeidsongevallencijfers worden per erkenning ingevuld. De arbeidsongevallenverzekeraar bezorgt je de arbeidsongevallencijfers van de uitzendkrachten. • 15 februari: start bevraging

Welke cijfers heb je precies nodig? Voor alle uitzendkrachten (inclusief jobstudenten) Afzonderlijk in te vullen per gewest (Vlaanderen, Wallonië en Brussel):

• Aantal gepresteerde arbeidsuren voor handarbeid • Aantal gepresteerde arbeidsuren voor hoofdarbeid

Deze gadgets sloten aan bij het winterthema en de arbeidsongevallentool PI-A werd hiermee nog eens extra in de kijker gezet.

• De cijfers over arbeidsongevallen zijn onderverdeeld in: Aantal dodelijke arbeidsongevallen en aantal werkelijk verloren kalenderdagen. Aantal arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid, aantal werkelijk verloren kalenderdagen en de som van alle percentages blijvende ongeschiktheid. Aantal arbeidsongevallen met tijdelijke ongeschiktheid en aantal werkelijk verloren kalenderdagen.

Voor jobstudenten Afzonderlijk in te vullen voor < 18 jaar en voor ≥ 18 jaar:

• Aantal jobstudenten • Aantal gepresteerde arbeidsuren • De cijfers over arbeidsongevallen zijn onderverdeeld in: Aantal dodelijke arbeidsongevallen en aantal werkelijk verloren kalenderdagen. Aantal arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid, aantal werkelijk verloren kalenderdagen en de som van alle percentages blijvende ongeschiktheid. Aantal arbeidsongevallen met tijdelijke ongeschiktheid en aantal werkelijk verloren kalenderdagen.

Hou dit ook bij de hand • Het aantal medische onderzoeken uitgevoerd door de aangesloten Externe Dienst(en) PBW van de uitzendkrachten.

• Een actuele lijst met adresgegevens van de kantoren verbonden aan jouw uitzendbureau. Vanaf 15 februari start de bevraging op www.pi-a.be en dit loopt tot 15 maart. Vragen over de nieuwe tool? Neem de handleiding er even bij op www.pi-a.be of contacteer ons op info@p-i.be.

Sensibilisering

41


5.3 OPLEIDINGEN 5.3.1 Basisopleiding Preventie en Bescherming voor verbindings­ personen en hun medewerkers

5.3.2 Praktische Workshop “Beter begrijpen en gebruiken van de Centrale Gegevensbank PI-M

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Preventie

Naar aanleiding van de opening van de Centrale

en Interim ook in 2016 een basisopleiding

Gegevensbank organiseerde Preventie en Interim

preventieadviseur (niveau III) voor de

in juni 2016 eveneens een praktische workshop

verbindingspersonen en hun medewerkers.

voor de verbindingspersonen en de medewerkers

Tijdens de zes lesdagen, verspreid over oktober

van de uitzendkantoren. Tijdens deze sessie

en november volgden 20 gedreven personen

werd de databank uitgelegd. De opleiding was

uit de uitzendsector deze opleiding. De

interactief opgevat en de deelnemers hadden

lesgevers zijn afkomstig uit verschillende

de mogelijkheid om opzoekingen te verrichten

bedrijven en deskundigen op het vlak van

in de Centrale Gegevensbank en alle vragen

de Welzijnswetgeving. Tijdens de opleiding

hieromtrent te stellen.

komen thema’s zoals de rol van de inspectie, risicoanalyses, wetgeving, de werkpostfiche,

5.3.3 Federgon cursus

gezondheidstoezicht, arbeidsongevallen, psychosociale risico’s, jobstudenten aan bod.

De cursus “Preventiebeleid bij uitzendarbeid” ontwikkeld voor uitzendconsulenten wordt

Het doel van de opleiding is dat de verbindings­

gegeven door Preventie en Interim. Deze

personen de nodige kennis verwerven om

maakt deel uit van een Federgon cursus voor

gebruikers en uitzendkrachten informatie te

consulenten van de uitzendsector.

verstrekken over de risico’s waaraan uitzend­ krachten worden blootgesteld en gepaste

Het primaire doel van Preventie en Interim is

aanbevelingen te doen in verband met preventie.

de uitzendconsulenten die de cursus volgen bewust te maken van preventie en veiligheid

5 42

op de werkplek voor de uitzendkracht. Dit zijn centrale thema’s die deel uitmaken van de dagelijkse missie van de uitzendconsulenten. De wetgeving inzake welzijn op het werk, gezondheidsonderzoeken, werkpostfiche, de taakverdeling tussen de gebruiker en het De opleiding werd afgesloten met een bezoek

agentschap maken deel uit van de besproken

aan een bedrijf uit de houtsector.

onderwerpen.

Jaarverslag 2016 |


5.4 STUDIEDAGEN In 2016 heeft Preventie en Interim haar mede­

“Samen werken op dezelfde werkplek” -

werking verleend aan de organisatie PreBes om

Hoe kunnen ondernemingen hun beleid welzijn

volgende twee studiedagen te organiseren rond

op het werk op elkaar afstellen?

preventie en bescherming op het werk. Pieter De Munck (Adviseur-generaal, Directie­

5.4.1 Studienamiddag “Werken met werknemers in atypische statuten”

hoofd Limburg - Vlaams-Brabant, Toezicht op het Welzijn op het Werk) verduidelijkte de regelgeving over het onderling afstemmen van het beleid van de ondernemingen op dezelfde

Op 28 september 2016 werd in samenwerking

werkplek, de coördinatie, de samenwerking en de

met Prebes een studienamiddag in Tour & Taxis

aansprakelijkheid.

georganiseerd over “Werken met werknemers in atypische statuten”.

Praktijkcases waren deze van “Brussels Airport

Luc Van Hamme (Adviseur-generaal, Hoofd van

Company” en de site “Tour & Taxis”.

de regionale directies Arbeidsinspectie, Toezicht op het Welzijn op het Werk) lichtte toe wat “gezagsoverdracht” voor de uitzendsector

5.4.3 Dag van de Verbindingspersonen in Brussel

precies betekent. Hij gaf ook een verhelderende toe­lichting over “werken met derden”,

Op Sinterklaasdag 6 december 2016 organiseerde

“gedetacheerde werknemers” en “(schijn)

Preventie en Interim de jaarlijkse dag voor de

zelfstandigen”.

verbindingspersonen met als thema “De verantwoordelijkheid van uitzendbureaus bij

Marijke Bruyninckx kaderde de sector van de

arbeidsongevallen van een uitzendkracht”.

uitzendarbeid en ging dieper in op het belang van de werkpostfiche, de rol van de gebruiker en

Jan Geysen (Arbeidsauditeur voor de regio Halle-

het uitzendkantoor, en het gezondheidstoezicht

Vilvoorde bij het Openbaar Ministerie) en Luc

van uitzendkrachten.

Van Hamme (Adviseur-generaal, Hoofd van de regionale directies Arbeidsinspectie, Toezicht

De namiddag werd afgesloten met een

op het Welzijn op het Werk) brachten het

praktische case door de Safety Advisor bij

thema “Weren van onveilige gebruikers in de

Delhaize Belgium.

uitzendsector” terug onder de aandacht van de uitzendkantoren. Doel was vooral om de

5.4.2 Studienamiddag “Samen werken op dezelfde werkplek”

uitzendkantoren een platform te bieden rond het weren van deze gebruikers en een antwoord te bieden aan de toekomstige actie van de

Op 13 december 2016 organiseerde het

inspectie in 2017 en 2018.

Provinciaal Comité van Vlaams-Brabant voor de bevordering van de arbeid in samenwerking met

Er waren 55 aanwezigen. Een netwerklunch in

Preventie en Interim een studienamiddag over

aanwezigheid van de sint sloot de dag af.

Sensibilisering

43


5.5 ARBEIDSONGEVALLENTOOL PI-A Tot en met de bevraging van 2016 (arbeids­

o.a. rekenen op een werkgroep van verbindings­

ongevallen 2015) verliep de jaarlijkse enquête

personen die nuttige feedback opleverde voor

van PI over de arbeidsongevallen van uitzend­

het optimaliseren van PI-A.

krachten bij alle Belgische uitzendkantoren via

De lancering ging gepaard met een informatie­

mail of per post.

campagne om alle verbindingspersonen zo goed

In de tweede helft van 2015 ontwikkelde Preventie

mogelijk in te lichten over het gebruik van de tool.

en Interim de online toepassing PI-A om deze jaarlijkse bevraging gebruiksvriendelijker te maken,

Voordelen van de online tool PI-A

zowel voor de uitzendkantoren als voor PI. In

è Minder arbeidsintensief voor uitzendbureaus

2017 (arbeidsongevallen 2016) gebeurde de

en PI. PI-A rekent waar mogelijk de sommen en

bevraging voor het eerst online via www.pi-a.be.

parameters uit. è Kleinere kans op fouten, zowel door

In 2016 werd PI-A op punt gesteld. Hierbij kon PI

5 44

Jaarverslag 2016 |

uitzendbureaus als PI.


5.6 PERSARTIKELEN In 2016 heeft Preventie en Interim onderstaande artikels gepubliceerd

December 2016

Aanwerving van uitzendkrachten: eerst een risicoanalyse van de werkpost Auteur: Marijke Bruyninckx

Juni 2016

Het welzijnsalfabet Auteur: Marijke Bruyninckx

Mei 2016

Persbericht: â&#x20AC;&#x153;Arbeidsongevallencijfers uitzendkrachten in 2015â&#x20AC;?

Preventactua 2016-22 (p.4) Prebes nr. 190 (p.35) Belga

Sensibilisering

45


46

Jaarverslag 2016 |


ACTIEPLAN 2017

6

Actieplan 2017

47


Centrale Gegevensbank PI-M (CGB)

onderzoek naar het voorkomen van ernstige arbeids­ongevallen bij uitzendkrachten wordt

De bevraging over het gebruik van de Centrale

opgesplitst in functie van de erkenningen van de

Gegevensbank PI-M werd in december 2016

uitzend­bureaus (Algemeen, Bouw en Artistiek).

afgerond. Resultaten en gepaste acties worden

De bedoeling is om in 2017 een doelgerichte actie

in 2017 teruggekoppeld naar de betrokken

op te starten naar consulenten en gebruikers.

stakeholders. De verwerking van de cijfer­

Op die manier kunnen consulenten tijdens hun

gegevens in de centrale databank wordt in 2017

contacten malafide gebruikers leren herkennen

verfijnd. Er wordt een module statistieken

voor wat betreft een correct welzijnsbeleid naar

ontwikkeld, gebaseerd op de ontvangen resul­

hun eigen werk­nemers en uitzendkrachten.

taten van Spmt arista, Attentia, Mensura, Provikmo en Securex.

Sensibiliseringsproducten

Websites Preventie en Interim

De belangrijkste producten zijn: PI News (3 x per jaar), Jaarverslag PI, Agenda voor de uitzendkracht,

De site PI werd in de voorbije jaren uitgebouwd

PI Mail verbindingspersonen en de technische

als kennisbibliotheek over de welzijnsmaterie

hulpmiddelen zoals ‘Onthaalfiches voor uitzend­

voor de uitzendsector. Opdat de materie actueel

krachten’, een fiche met informatie over ‘Verplichte

en correct blijft en gemakkelijk kan worden

vaccinaties op de werkplek’, een fiche over de

aangepast, werd recent voor deze site een nieuw

‘Risicoanalyse van de werkpost’ of de gekende

frame uitgewerkt. In 2017 worden alle teksten en

‘Gevarenkaart’. Het ‘onthaalpakket’ voor nieuwe

thema’s door verschillende preventieadviseurs

uitzendbureaus wordt uitgebreid met bestaand

herlezen, geactualiseerd en herschikt in de frame.

sensibiliseringsmateriaal en een nieuwe brochure

De jobistensite www.ikbenjobstudent.be en de

over de werking van de centrale preventiedienst PI.

site www.werkpostfiche.be worden geïntegreerd in deze nieuwe site.

Werkgroepen

Arbeidsongevallen (AO)

In 2016 werd de werkgroep AO betrokken bij het op punt stellen van de arbeids­ongevallentool PI-A.

6 48

In 2016 werd de online tool PI-A ontwikkeld. In maart 2017 werden de arbeidsongevallencijfers

In 2016 werd in samenwerking met een extern

van de uitzendkrachten opgevraagd via deze AO

bureau en de werkgroep VCU een bevraging

tool PI-A. De tool vereenvoudigt de bevraging

opgestart binnen de uitzendsector m.b.t. VCU.

voor de uitzendbureaus en zal mogelijke foute

De bevraging wordt tegelijkertijd uitgevoerd

berekeningen sneller opsporen. In 2017 wordt

met de bevraging door de Nederlandse partner

in de werkgroep AO de bestaande procedure

VCU. In de loop van 2017 zullen de bevindingen

over het weren van gebruikers bij herhaaldelijke

van de bevraging worden teruggekoppeld naar

ernstige arbeidsongevallen opgefrist en

de stakeholders en beslissingen worden

afgetoetst op haalbaarheid in de sector. Het

geno­men m.b.t. mogelijke vereenvoudigingen

Jaarverslag 2016 |


rond de VCU-aanpak. Uit de eerste resultaten

consulenten, kantoorhouders en andere

binnen de uitzendsector blijkt alvast dat de

ge誰nteresseerden. Preventie en Interim wil in

opleiding VIL, voor de consulenten in uitzend足

2017 een erkenning van de overheid, voor de

kantoren, zeker moet behouden blijven.

opleiding in beide landstalen, behalen. Ook in 2017 blijft de mogelijkheid om op

Vorming

aanvraag van uitzendbureaus extra vormingen voor verbindingspersonen en consulenten

De oorspronkelijke doelgroep voor de basis足

te organiseren over werkpostfiches, arbeids足

vorming preventieadviseur niveau III wordt

ongevallen, de Centrale Gegevensbank, enz.

uitgebreid van verbindingspersonen naar

Actieplan 2017

49


50

Jaarverslag 2016 |


OVERZICHT LEDEN

7

Overzicht leden

51


Overzicht leden Preventie en Interim op 31/12/2016

7 52

@COR INTERIM

8900

IEPER

A CONCEPT INTERIM

2060

ANTWERPEN

ABALONE TT BELGIUM

4000

LUIK

ABSOLUTE@CONSTRUCT

8470

GISTEL

ABSOLUTE@WORK

8470

GISTEL

ACCENT CONSTRUCT

8800

ROESELARE

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

8800

ROESELARE

ACTA INTERIM

4800

VERVIERS

ACTIEF CONSTRUCT

3560

LUMMEN

ACTIEF INTERIM

3560

LUMMEN

ADECCO CONSTRUCT

1702

GROOT-BIJGAARDEN

ADECCO PERSONNEL SERVICES

1702

GROOT-BIJGAARDEN

ADEQUAT BELGIUM

1050

BRUSSEL

ADMB HR SERVICES

8200

BRUGGE

AGO CONSTRUCT

8500

KORTRIJK

AGO JOBS & HR

8500

KORTRIJK

AGRO-SERVICES

3000

LEUVEN

ALLO INTERIM

1060

BRUSSEL

APPRO

2830

WILLEBROEK

ASAP CONSTRUCT

3600

GENK

ASAP.BE

3600

GENK

AVANCE HASSELT

3500

HASSELT

AXIS

2000

ANTWERPEN

AXXICOM

2000

ANTWERPEN

BAKKER & PARTNERS

2600

BERCHEM

BELGIUM TECHNICAL SUPPORT

9120

BEVEREN

CARE TALENTS

8500

KORTRIJK

CONSELLT

8800

ROESELARE

CONSTRUCT INTERIM - ADMB

1000

BRUSSEL

DAOUST INTERIM

1050

BRUSSEL

DELTAWORX

2060

ANTWERPEN

DIAMANT-A-GO//OPUS INTERIM

8700

KORTRIJK

D-JOB

2000

ANTWERPEN

ELITE INTERIM

1020

LAKEN

EQUIP'

1000

BRUSSEL

ERGOFLEX

2800

MECHELEN

EUROP INTERIM

1060

BRUSSEL

EUROSTAR 25 BELGIUM

2321

MEER

EXARIS INTERIM

1050

ELSENE

EXCEL INTERIM

1050

BRUSSEL

EXPERZA

8700

TIELT

FLEXIBILITY BELGIÃ&#x2039;

2000

ANTWERPEN

Jaarverslag 2016 |


FLEXPOINT

3500

HASSELT

FLEXTRA INTERIM

8400

OOSTENDE

FORUM JOBS

8800

ROESELARE

FRIDAY EUROTECH CONSTRUCT

2970

SCHILDE

GO TEMP

8500

KORTRIJK

GO4JOBS

2000

ANTWERPEN

H&L PEOPLE

2000

ANTWERPEN

HARVEY NASH

1702

GROOT-BIJGAARDEN

HAYS

8500

KORTRIJK

HUMAN SUPPORTS

8400

OOSTENDE

IMPACT

3500

HASSELT

IMPACT CONSTRUCTION

3500

HASSELT

INC-MEDICAL

4000

LUIK

INFINITY JOBS

8870

IZEGEM

INTELECT

2630

AARTSELAAR

INTERIM PARTNER

1332

GENVAL

IPS POWERFUL PEOPLE

3630

MAASMECHELEN

JOB EXPERT

3550

HEUSDEN-ZOLDER

JOB TALENT

3000

LEUVEN

JOBCONNECTION

3000

LEUVEN

JOBMATCH

1070

ANDERLECHT

JOBS CONSTRUCT

3620

LANAKEN

KELLY SERVICES INTERIM

1160

BRUSSEL

KEYWORKS

3300

TIENEN

KONVERT

8500

KORTRIJK

KONVERT CONSTRUCT

8500

KORTRIJK

KONVERT INTERIM BRUSSEL

8500

KORTRIJK

KONVERT INTERIM VLAANDEREN

8500

KORTRIJK

KONVERT INTERIM WALLONIE

7500

DOORNIK

KONVERT OFFICE

8500

KORTRIJK

LAB SUPPORT

2018

ANTWERPEN

LEM INTERIM

4030

GRIVEGNEE

LET'S WORK

8500

KORTRIJK

LINK2EUROPE

2860

SINT-KATELIJNE-WAVER

LINK4JOBS

9000

GENT

LOSFELD CONSULT

7500

DOORNIK

M INTERIM

1070

ANDERLECHT

MANPOWERGROUP BELGIUM

1200

BRUSSEL

MERVEILLE PLUS INTERIM

7950

CHIÈVRES

METISELECT

9470

DENDERLEEUW

MISE EN PLACE BELGIË

3000

LEUVEN

MON INTERIM

1160

OUDERGEM

Overzicht leden

53


7 54

MOVE INTERIM

8790

WAREGEM

MUNDO INTERIM

3620

LANAKEN

NESTOR

9000

GENT

NOVA ENGINEERING

3500

HASSELT

NURSE & CO

7000

BERGEN

PACK INTERIM

7100

LA LOUVIÈRE

PAGE INTERIM

1050

BRUSSEL

PASSION WORKS

3540

HERK-DE-STAD

PAYROLL PROFESSIONALS BELGIUM

2000

ANTWERPEN

PEPS INTERIM

7000

BERGEN

Q JOBS

3900

OVERPELT

Q JOBS CONSTRUCT

3900

OVERPELT

QUALITY

8790

WAREGEM

RAINBOW RESOURCES GROUP

1200

BRUSSEL

RANDSTAD CONSTRUCT

1082

SINT-AGATHA-BERCHEM

RANDSTAD GROUP

1082

SINT-AGATHA-BERCHEM

REAL INTERIM / AXINTOR

8630

VEURNE

RECREWTMENT

2000

ANTWERPEN

REFLEX HEALTHCARE PEOPLE

1050

BRUSSEL

RIALTO RECRUITMENT

2845

NIEL

ROBERT HALF

1702

GROOT-BIJGAARDEN

ROBERT WALTERS PEOPLE SOLUTIONS

1050

ELSENE

RUNTIME

2221

BOOISCHOT

SAFETEC INTERIM

2940

STABROEK

SAMENWERKING TECHNIEK ORGANISATIE BELGIË

8630

VEURNE

SEAL RECRUITMENT

2000

ANTWERPEN

SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT

2000

ANTWERPEN

SEGERS SELECT

3500

HASSELT

SELECT HUMAN RESOURCES

8500

KORTRIJK

SKILLFLEX

2800

MECHELEN

SMART - INTERIMPALEIS

1060

SINT-GILLIS

STAFFABLE BELGIUM

9000

GENT

STAFFING

3583

PAAL-BERINGEN

START PEOPLE

2000

ANTWERPEN

START PEOPLE CONSTRUCT

2000

ANTWERPEN

STEGMANN BELGIUM

2000

ANTWERPEN

SYNERGIE BELGIUM

2018

ANTWERPEN

SYNERGIE SERVICES - CONSTRUCT

2018

ANTWERPEN

TALENT4WORK

2800

MECHELEN

TALENTUS

2610

WILRIJK

TCP BELGIUM

2000

ANTWERPEN

TEAM-ONE

4040

HERSTAL

Jaarverslag 2016 |


TEMPO-TEAM

1082

SINT-AGATHA-BERCHEM

TEMPO-TEAM CONSTRUCT

1082

SINT-AGATHA-BERCHEM

TENTOO PAYROLL SERVICES

1930

ZAVENTEM

T-GROEP

2800

MECHELEN

THE CREW FLEX

2000

ANTWERPEN

TOBASCO

3500

HASSELT

TOPANGELS

1020

BRUSSEL

TRACE

6000

CHARLEROI

TRACE CONSTRUCTION

6000

CHARLEROI

TRIXXO

3730

HOESELT

USG PROFESSIONALS TEMPING

2000

ANTWERPEN

UNIQUE

2000

ANTWERPEN

UNIQUE / EXPRESS MEDICAL / UGC

2000

ANTWERPEN

UPDATE-PRO

2018

ANTWERPEN

VALESTA

2800

MECHELEN

VCARRE AND PARTNERS

1090

JETTE

VDET

3500

HASSELT

VIAVERA

3000

LEUVEN

VIND!

8800

ROESELARE

VIO INTERIM

9080

BEERVELDE

VISION POINT

3520

ZONHOVEN

VIVALDIS CONSTRUCT

2000

ANTWERPEN

VIVALDIS INTERIM

2000

ANTWERPEN

WE AND WORK

2970

's GRAVENWEZEL

WHOOHOO BELGIUM

2140

BORGERHOUT

XTRA INTERIM

2110

WIJNEGEM

XTRA INTERIM KONTICH

2110

WIJNEGEM

YES!TALENTS

2940

STABROEK

YOUR OXYGEN

2550

KONTICH

Overzicht leden

55


2016 JAARVERSLAG

Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid vzw · 02 204 56 80 · info@p-i.be · www.p-i.be v.u.: Marijke Bruyninckx | Preventie en Interim | Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 302, 1000 Brussel | Design: www.cdncommunication.be

Jaarverslag Preventie en Interim 2016  
Jaarverslag Preventie en Interim 2016  

De Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector

Advertisement