Page 1

nr 1/2020 (77) ISSN 2451-2079

Wydanie specjalne Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

1


Spis treści 03 04 08

SZKOŁA Z INNEJ PERSPEKTYWY Renata Łunarska

PROJEKT UNIJNY „INNOWACYJNA SZKOŁA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” Joanna Kobak - Fluda

SUKCESY INFORMATYCZNE W ALO dr Barbara Fryc

12 14

TEATR W ALO, CZYLI CO NAM W DUSZY GRA

20

28

Piotr Durak

EKSPERYMENTY I DOŚWIADCZENIA – TO CO UCZNIOWIE ZDROWIA I FARMACJI LUBIĄ NAJBARDZIEJ Justyna Kłodowska, dr Karolina Długopolska - Gmitrzuk

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY FIZYKI CZĄSTEK ELEMENTARNYCH

17

23

SZKOLNE KOŁO LITERACKIE

Urszula Górak

Beata Ciepiela

TRANSPLANTALOGIA – POMOC SZTUKĄ I ZAANGAŻOWANIEM

30

ALO ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ NA PODKARPACIU

32

WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA – ASCHAFFENBURG 2019

34

ALO PO RAZ PIERWSZY NA WYSPACH: 15 – 22 CZERWCA 2020

Glib Bersutskyi, Patrycja Bednarz

Gabriela Veith

Jolanta Bartnik

Anna Krawczyk

POETYCKIE INSPIRACJE dr Agnieszka Kusz

36

ALO CHARYTATYWNIE Patrycja Bartosiewicz - Kopeć

Redakcja:

Wydawca:

Red. wydania:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

dr Iwona Leonowicz-Bukała

z siedzibą w Rzeszowie Adres: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Autorzy wydania: Nauczyciele, uczniowie i absolwenci Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

tel.: 17 866 11 11 fax: +48 17 866 12 22 e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Skład: Izabella Bednarz, Karolina Góraj, Sylwia Wójcik

2

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Szkoła z innej perspektywy Powiedz coś od siebie – czasami uczeń słyszy te słowa od nauczyciela. Powiedz, jak to rozumiesz, czy się z tym zgadzasz? Trudne pytania, kłopotliwe, wymagają odwagi mówienia własnym głosem, nie głosem podręcznika, nauczyciela, czy strony internetowej. Jednak, kiedy wyjdziemy ze szkolnej ławki, perspektywa znacznie się poszerza. Warto wtedy zapukać do drzwi szkolnego teatru obcojęzycznego, by odkryć siebie w innej postaci, wyrazić w języku angielskim, to co niewypowiedziane w polskim. Zapukać do drzwi innych ludzi, nieznanych, samotnych, potrzebujących naszej pomocy, by odkryć, że dostajemy więcej niż dajemy. Czasami zapukać do drzwi własnej duszy, zobaczyć co w niej gra, jaka muzyka, jaka poezja? A może otworzyć drzwi do przyszłości? Wziąć udział w olimpiadzie, konkursach, by sprawdzić siebie i poznać inspirujących ludzi. Często takie spotkania pozwalają uczniom wybrać dalszą drogę życiową, dowartościowują, dają motywację do dalszego działania. Uczniowie ALO nie tylko mówią coś od siebie, ale też dają wiele od siebie. Działają w szkolnym teatrze, grają i śpiewają w szkolnym zespole muzycznym, działają charytatywnie, tworzą piękną poezję, sztukę, osiągają sukcesy naukowe, poznają świat, a przede wszystkim siebie. W Intro magazynie ALO, można ich usłyszeć.

Renata Łunarska

Dyrektor ALO

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

3


PROJEKT UNIJNY „INNOWACYJNA SZKOŁA – LEPSZA PRSZŁOŚĆ” Joanna Kobak - Fluda Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 pod tytułem „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość”. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez udział w konkursach, szkoleniach, realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, wdrożenie innowacji dydaktycznych, udział uczniów w doradztwie edukacyjno-zawodowym, doposażenie pracowni IT i pracowni biologiczno-chemicznej oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne.

PROJEKT OBEJMUJE ROK SZKOLNY

DOFINANSOWANIE Z PROJEKTU

2018/2019 2019/2020

522 320,25zł

4

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY 9 ZADAŃ GŁÓWNYCH

ZADANIE 1. AKADEMIA SKUTECZNEGO UCZENIA SIĘ I KREATYWNOŚCI. Warsztaty dla uczniów i uczennic. Realizacja zadania przebiega w formie warsztatów i szkoleń. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z technikami skutecznego uczenia się i zapamiętywania. Logiczne myślenie ćwiczą w Akademii Gier, natomiast kreatywności uczą się w ramach zajęć z pedagogiki cyrku „Juggle it up”. Zajęcia metodą Klanzy to kolejna składowa tego zadania. Uczniowie poprzez animację uczą się współpracy.

ZADANIE 2. AKADEMIA AFTER SCHOOL. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów i uczennic. Uczniowie z profilu Technologie internetowe biorą udział w „Warsztatach z programowania obiektowego w wybranych językach C#, Java lub Python”. Zajęcia prowadzone są przez Panią dr inż. Barbarę Fryc, pracownika Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i nauczyciela informatyki ALO. Warsztaty mają na celu naukę logicznego myślenia, zapoznanie uczniów z programowaniem obiektywnym i narzędziami programistycznymi, a przede wszystkim rozwijanie pasji, jaką jest umiejętność programowania w różnych językach. Uczniowie z profilu Sztuka i projektowanie biorą udziału w „Kursie Grafiki komputero-

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

wej”. Zajęcia prowadzi mgr Adrian Sowiński, nauczyciel akademicki, grafik komputerowy DTP, spec. ds. reklamy, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Kurs ma na celu naukę podstaw projektowania graficznego w oparciu o nabywanie umiejętności pracy z grafiką rastrową i wektorową, a także rozwijanie kreatywności, wrażliwości i estetyki graficznej. Podczas kursu poruszane są zagadnienia dotyczące kompozycji, typografii, koloru, druku i grafiki użytkowej.

ZADANIE 3. BLISKIE SPOTKANIA Z ZAWODOWCAMI – o zawodach przy herbatce. Nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zapraszamy do naszego liceum przedstawicieli zawodów z branż związanych z profilami ALO, głownie z branży IT, sztuki i projektowania oraz zdrowia i farmacji. Uczniowie mają możliwość porozmawiania z gościem o wymaganiach rynku, specyfice danej branży czy o kierunku dalszej edukacji. Spotkania z zawodowcami, a także z doradcą zawodowym, pozwalają naszym uczniom upewnić się w swoich wyborach zawodowych, sprawdzić czy dany zawód jest odpowiedni dla nich. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania swojej kariery zawodowej opartej na znajomości własnych możliwości. Przy podjęciu decyzji o wyborze określonego zawodu ma, pomóc zbiór informacji o rynku pracy, systemie edukacji oraz wymaganiach co do

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

5


danego zawodu. Uczniowie klas o profilu Technologie internetowe mieli możliwość spotkania się z grafikiem komputerowym oraz programistą. Artysta – malarz, architekt, dekorator – projektant - stylista, aktor odwiedzili klasy o profilu Sztuka i projektowanie. Do klas z profilu Zdrowie i farmacja zaprosiliśmy lekarza, pielęgniarkę, położną, analityka medycznego, fizjoterapeutę oraz dietetyka.

ZADANIE 4. AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic. W ramach tego zadania uczniowie ALO korzystają z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi: „Kim będę w przyszłości? – indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla klas 1 i 2” oraz „Mam wybór – indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe pod kątem wyboru studiów dla klas maturalnych”. Zrealizowanych w przeciągu dwóch lat zostanie łącznie 960 godzin indywidualnych spotkań uczniów z doradcą zawodowym. Dla każdego z uczniów tworzona jest Indywidualna ścieżka rozwoju edukacyjno – zawodowego, która pozwala na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej własnych umiejętności, cech osobowości oraz wartości w pracy. Indywidualne konsultacje ułatwiają wybór przyszłej ścieżki zawodowej z podziałem na zawód wiodący i alternatywny, a rozwiązywane testy wskazują, jakie ścieżki zawodowe znajdują się w kręgu zainteresowań ucznia, a jakie należy odrzucić. Uczniowie w trakcie zajęć z doradcami zawodowymi korzystają z profesjonalnych testów i otrzymują materiały ułatwiające dokonanie wyborów edukacyjno – zawodowych.

6

ZADANIE 5. ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ. Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zadanie to realizowane jest w formie konkursu dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie zgłaszają swoje projekty obejmujące jeden z czterech obszarów: artystyczne, IT, biologiczno-chemiczne lub z dziedziny przedsiębiorczości. Wybranych zostanie 10 najciekawszych projektów, które będą realizowane w II semestrze roku 2019/2020. Wygrane projekty zostają dofinansowane w kwocie 1000zł na jeden projekt, z przeznaczeniem na zakup pomocy, materiałów, itp. niezbędnych do wdrożenia projektu.

ZADANIE 6. WDROŻENIE MECHANIZMU GRYWALIZACJI W RAMACH PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Nowatorskie rozwiązywanie organizacyjne i metodyczne.

Zajęcia prowadzone są przez panią Joannę Świętoniowską, doktor nauk społecznych, zatrudnioną jako adiunkt w Katedrze Zarządzania WSIiZ i w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Realizacja zajęć opiera się na wykorzystaniu mechanizmów znanych z gier dla zwiększenia motywacji uczniów i uczennic. Na lekcjach z tego przedmiotu nie jest stosowany system oceniania poprzez stopnie. Zastępują je punkty.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


ZADANIE 7.

ZADANIE 9.

AKADEMIA ZAANGAŻOWANEGO NAUCZYCIELA. Doskonalenie nauczycieli.

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM IT.

Nauczyciele Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w ramach tego zadania mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Biorą udział w szkoleniach i warsztatach m. in. takich jak: Doradztwo zawodowe w pracy z uczniem, Gamifikacja w edukacji, Innowacyjne narzędzia dydaktyczne w pracy nauczyciela.

ZADANIE 8. LAB – BOX. Mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne.

W ramach tego zadania zakupiono: 11 laptopów, 1 rzutnik medialny, 4 zestawy układów logicznych - Brick’R’Knowledge, licencje na pakiet oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki oraz wideo wraz z narzędziami pomocniczymi. Sprzęt jest wykorzystywany podczas lekcji, kółek oraz warsztatów z programowania w języku Java. Uczniowie podczas zajęć wykorzystują odpowiednie oprogramowanie, tj. kompilator Javy wraz ze środowiskiem NetBeans IDE 8.0.2. Dodatkowo korzystają z materiałów przygotowywanych przez prowadzącego, do uruchomienia których potrzebny jest edytor tekstowy Word oraz program 7-zip służący do kompresji plików.

Głównym celem zadania było doposażenie szkolnej pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych: chemii i biologii. Zakupiono „LAB – BOX”, w skład którego wchodzą min.: mikroskop optyczny stereoskopowy, mikrotom ręczny, palnik spirytusowy, czasze grzejne, tace laboratoryjne. Osoby odpowiedzialne za wykorzystanie LAB-BOX to dr Karolina Długopolska-Gmitrzuk i mgr inż. Justyna Kłodowska – nauczyciele Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Zakupiony sprzęt laboratoryjny wykorzystywany jest w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu biologia medyczna oraz na lekcjach o charakterze warsztatowym z elementami metod praktycznych z biologii i chemii.

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

7


SUKCESY INFORMATYCZNE W ALO dr inż. Barbara Fryc Jednym z największych sukcesów informatycznych ubiegłego roku był udział Wiktorii Gierczak (uczennicy klasy III profilu Technologie Internetowe) w finale Olimpiady Cyfrowej. Warto nadmienić, że Wiktoria jest dwukrotną laureatką tej olimpiady. Co dał jej udział w olimpiadzie?

"Udział w Olimpiadzie Cyfrowej znaczył dla mnie bardzo wiele. To przede wszystkim możliwość rozwoju, poszerzania horyzontów, czy - jak podkreśla Fundacja Nowoczesna Polska kształtowania świadomych użytkowników w dzisiejszym mobilnym świecie. Olimpiada z pewnością pozwoliła mi nakierować moją przyszłość na określoną ścieżkę - wiem już, jakie studia chcę podjąć. Gale finałowe były doskonałą okazją do zaczerpnięcia motywacji do pracy przez kolejne miesiące. Właśnie taki wpływ miały na mnie przemówienia gości, obecnych głównie na ubiegłorocznym finale. Poza tym świadomość, że jest się w najlepszej 20-tce w kraju, to wielki power do działania. Warto także podkreślić, że takie konkursy są również szansą na poznanie wspaniałych ludzi, którzy naprawdę chcą nam pomoc w samorozwoju, czy to przez rozmowę z nami, czy też kontakty z "ludźmi w biznesie". Doceniam fakt, że mogłam zawrzeć nowe znajomości, które trwają do dnia dzisiejszego."

8

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

9


Do ubiegłorocznych sukcesów można zaliczyć uczestnictwo uczniów Norberta Hanfa, Filipa Kaczora i Kamila Pytla w finale Ogólnopolskiego Konkursu Mat@ndo. Nasi uczniowie zajęli miejsce

10

dziewiąte na 82 zespoły uczestniczące w konkursie. Konkurs weryfikował nie tylko zdolności matematyczne, ale i informatyczne uczniów. Jak na pierwszy taki konkurs poszło im całkiem nieźle.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Niewątpliwie na uwagę zasługuje również udział Jakuba Płocha i Jana Dworaka (uczniów klasy II profilu Technologie internetowe) w konkursie PIX 2019 – Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu, którzy zostali laureatami tego konkursu zajmując XIII i IX miejsce w kategorii EXPERT. Sukcesem może

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

pochwalić się też Małgorzata Orzeł (obecna absolwentka), która w ubiegłym roku znalazła się bardzo wysoko na liście uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Bóbr”, konkursu, który co roku przyciąga setki uczestników. Jej niestety zabrakło 0,1 punktu, aby być w finale.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

11


MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY FIZYKI CZĄSTEK ELEMENTARNYCH Urszula Górak W kwietniu 2019 roku, po raz pierwszy Akademickie Liceum Ogólnokształcące wraz z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk współorganizowało Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych w Rzeszowie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (International Masterclasses, Hands on Particle Physics), w których brało udział około 160 licealistów z całego Podkarpacia. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. W pierwszej części warsztatów uczniowie brali udział w wykładach dotyczących fizyki cząstek elementarnych. Po wykładach uczniowie dokonali samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych z eksperymentu przy akceleratorze LHC, a na zakończenie podczas wideokonferencji omówili swoje wyniki z fizykami z CERN oraz z uczniami z innych krajów, którzy wykonywali to samo ćwiczenie. Kolejna edycja warsztatów w Rzeszowie odbędzie się 26 marca 2020 roku również w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.

12

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Jeden z uczniów klasy IIa, Jakub Witkowski, we wrześniu tego roku miał okazję zwiedzić CERN. Tak go wspomina: "Pobyt w CERNie był wyjątkowy. Ogromna ilość ludzi, częściowo studentów, z różnych krajów, mówiących różnymi językami, wszyscy pracujący nad jednym: odkrywaniem świata. W czasie wielkiego wyłączenia technicznego organizowane są dni otwarte CERN. W ciągu 2 dni przewinęło się tam ponad 40000 osób. Ze względu na to, że

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

pracownicy są z różnych stron świata, jest szansa na oprowadzenie w danym języku narodowym. Eksperymenty robią wrażenie, jak chociażby długi na 46m i wysoki na 25m, ważący 7000 ton i zawierający około 3000km kabli ATLAS, największy ze wszystkich eksperymentów. Sam jego widok jest czymś niezwykłym. Tunel jest niesamowity. Długi na 27km rząd rur, tylko po to, by nakierować protony na jeden z detektorów."

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

13


TEATR W ALO, CZYLI CO NAM W DUSZY GRA Beata Ciepiela Halo Theatre Company jest anglojęzycznym kołem teatralnym w ALO. Grupa teatralna zdobyła do tej pory liczne nagrody, w tym:

2016 2017 2018 2019 14

działającym

WYRÓŻNIENIE ZA DUET KOMICZNY NA FESTIWALU SZKOLNYCH TEATRÓW OBCOJĘZYCZNYCH W RZESZOWIE.

III MIEJSCE I WYRÓŻNIENIE ZA GRĘ AKTORSKĄ DLA PATRYCJI KAWECKIEJ NA FESTIWALU SZKOLNYCH TEATRÓW OBCOJĘZYCZNYCH W RZESZOWIE.

III MIEJSCE NA FESTIWALU SZKOLNYCH TEATRÓW OBCOJĘZYCZNYCH W RZESZOWIE.

WYRÓŻNIENIE ZA GRĘ AKTORSKĄ DLA KAROLINY WOŹNIAK NA FESTIWALU SZKOLNYCH TEATRÓW OBCOJĘZYCZNYCH.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

15


Zajęcia teatralne prowadzone są przez nauczycieli języka angielskiego we współpracy z aktorem Teatru „Maska” w Rzeszowie - Tomaszem Kuliberdą. Aleksandra Opioła: "Teatr jest wszystkim co we mnie żyje. Jest to słowo, taniec, a przede wszystkim emocje i uczucia, które nie zawsze w dzisiejszym czasie można pokazać z życiu codziennym. Jest to również możliwość głębszego poznania siebie oraz swoich możliwości. Teatr skłania także do wielu przemyśleń, pozwala otworzyć się i popatrzeć na niektóre sprawy zupełnie z innej perspektywy, odłączyć się od codzienności, którą uczyniliśmy dość szarą i martwą.”

jest dla mnie nowym rodzajem odczuwania. Przez poznawanie odgrywanej postaci, poznaję na nowo samą siebie. Ciekawym wyzwaniem był dla mnie teatr szkolny. Wcześniej nigdy nie zdarzyło mi się używać języka obcego na scenie, więc było to dla mnie całkowicie nowe doświadczenie. Halo Theatre Company pomógł mi podszlifować język angielski, popracować w nowy sposób nad interpretacją." Karolina Woźniak: "Teatr pozwala mi rozwijać moje pasje. Dzięki zajęciom teatralnym czuję, że moje umiejętności gry aktorskiej polepszają się, a ja jestem bardziej pewna siebie. Teraz wiem, że moją przyszłość powiążę z teatrem”.

Marcelina Kolbusz: "Teatr łączy w sobie słowo, obraz, ruch, muzykę. Gdy bierzemy udział w sztuce, angażujemy wszystkie swoje zmysły. Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, kształtują nasze osobowości. Nasze koło teatralne integruje i uczy współpracy”. Aleksandra Sawicka: "Teatr jest dla mnie sposobem na oderwanie się od rzeczywistości. Gdy się w swojej roli znajdzie powiązanie z samym sobą, wpływa to na nasze późniejsze zachowanie. Każda rola, każda książka, film czy spektakl wpływa na nas w pewien sposób, daje nam powód do myślenia. Może pomóc w wielu sytuacjach. Teatr pozostawia w nas ślad na zawsze. Pomaga nam odnaleźć siebie i zauważyć swoje dobre i złe strony. W teatrze łatwo się zakochać, co czyni to jeszcze piękniejszym”. Sabina Szetela: "Jestem w świecie teatralnym od czasów gimnazjalnych i nieustannie mnie zaskakuje swoimi walorami, które poznaje, na każdym kroku mojej artystycznej ścieżki. Granie na scenie

16

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


TRANSPLANTALOGIA – POMOC SZTUKĄ I ZAANGAŻOWANIEM Anna Krawczyk W latach 2016 - 2019 ALO wzięło trzykrotnie udział w kampanii „Drugie Życie” Polskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Jej celem jest promowanie idei transplantacji i zachęcanie do podpisywania oświadczeń woli.

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

17


Trzy edycje projektu i trzy wielkie wygrane – tak można podsumować przygodę uczniów ALO z kampanią społeczną „Drugie Życie”, którzy za każdym razem zdobywali tytuł laureata. Celem „Drugiego Życia” jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest idea transplantacji. Wygrywamy, gdy uda nam się dotrzeć do ludzkiej mentalności. W tym nasi uczniowie są bezkonkurencyjni. Zasięg tej kampanii społecznej to cztery tysiące osób, które otrzymały od nas oświadczenia woli i piętnaście tysięcy osób, do których docierały nasze posty w Internecie.

Niemożliwe – zawsze możliwe Okazuje się, że chęć pomocy jest zaraźliwa, ponieważ bez najmniejszej trudności udało się namówić do współpracy pisarkę

18

Katarzynę Bondę, komika Abelarda Gizę, blogerkę Kasię Harmony i youtuberów z kanału Historia bez cenzury. Znani Polacy propagowali ideę transplantacji na swoich profilach w mediach społecznościowych oraz nagrywali filmy promujące naszą akcję.

Sztuka łączy Zawsze działamy poprzez sztukę. Uczniowie biorą udział w konkursach na najlepszą reklamę, czy film artystyczny, w których prezentują, jak ważne jest głośne mówienie o transplantacji i podpisywanie oświadczeń woli. Miniona edycja to także autorska gra komputerowa, która sprawdzała wiedzę o wspomnianym zagadnieniu. Jest to projekt uczniów klasy 2a. Zorganizowaliśmy także maraton zumby w centrum Rzeszowa.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Razem w słusznej sprawie Istotnym aspektem kampanii jest jej zasięg. Z tego powodu włączyliśmy w nią ludzi niemal z całego świata. Wspierali nas mieszkańcy Europy, Australii, Ameryki Północnej i Azji. Prezentowali swoje poparcie, fotografując się

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

z napisem #transplanALOgia oraz podczas gry. Nauczyciele ALO prowadzili tematyczne zajęcia dla studentów WSIiZ, prezentując swoje zaangażowanie w akcję. Przyłączając się do działań Kampanii, prezentujemy nie tylko kreatywność, ale przede wszystkim zaangażowanie i brak obojętności na drugiego człowieka.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

19


POETYCKIE INSPIRACJE dr Agnieszka Kusz Niemal tradycją stało się to, że Julia Ciołkosz wygrywa w Ogólnopolskim Konkursie na wiersz inspirowany twórczością Agnieszki Osieckiej w ramach Mazowieckiego Przeglądu Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź”. Po ubiegłorocznym zdobyciu drugiego miejsca, w tym roku przyszła kolej na złoto. Wszystko za sprawą wiersza „Ostatnie pokolenie", który zapewnił Julii Ciołkosz I miejsce w konkursie.

20

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

21


JULIA CIOŁKOSZ

OSTATNIE POKOLENIE Dalej czekasz pod gwarnym barem? Już listopad Masę ludów rozpalasz, a niczym papieros gaśniesz, pod brudnym, burzliwym niebem W luny oczach srebrnych się zatracasz Zbyt oczywiste Głupie Dzieci tanich wzruszeń, po nich nic już nie zostanie Głowa nie daje oddychać spokojnie Kto kazał ci uciekać? Kto kazał do domu nie wracać? Szarpiąc Ci duszę niby bestie pazerne Ja uczę się latać, szybować po cichu Mamo zostanę, jeśli czuję, że się unoszę ?

22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


SZKOLNE KOŁO LITERACKIE Piotr Durak Wiersze autorstwa uczniów ALO, pasjonatów poezji i literatury zrzeszonych w Szkolnym Kole Literackim ALO, powstały z inspiracji polonisty, Pana Piotra Duraka.

Podczas spotkań uczniowie przy świecach odczytują swoje utwory napisane na wybrany wcześniej temat, po czym dyskutują o nich, wymieniając dobre i złe strony tekstów. W ten sposób powstają wiersze i opowiadania oryginalne i jedyne w swoim rodzaju. Do Koła należy obecnie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

8 uzdolnionych literacko uczniów. Dołączyć może każdy, kto tworzy coś więcej niż tylko obowiązkowe rozprawki maturalne. A w planach wieczór poetycki oraz publikacje wierszy uczniów w lokalnych czasopismach, a w przyszłości może też własne tomiki i książki.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

23


GLIB BERSUTSKYI KL. 2 A

***

***

Robak wije w oczach trupa

Jeden ruch, jeden krok - do przodu

Czerep schronem wstrętnych much

Zerwie niemy się krzyk - cisza

Martwa duszy tej skorupa

Śmierć ma zapach i smak - wody

Dawno ją opuścił duch

Nic nie widzieć, nie znać, nie słyszeć

Odzież jeszcze ciało kryje Dziury sączą szpetny jad

Jeden ruch, jeden krok - do tyłu

Pętlą śmierć ścisnęła szyję

Jeden strzał, jeden cios - nożem

Zniekształciła na swój ład

Ile czasu to trwa - chwila

Czas rozkłada bezlitośnie

Umrzeć raz - po raz drugi nie ożyć

Prochem skórę czarnych rąk Wokół drzewa nic nie rośnie

Jeden ruch, jeden krok - wybuch

Lecz ucieka z tamtych łąk

Bezlitosna dla nich - wojna Nie unikniesz jedynie - uchybu Wzrok pod lufą i twarz - spokojna

Jeden ruch, jeden krok - fala Piersi obręcz stalowa ściska Tylko ten kto umierał - śmiało Tylko ten o niej zna - wszystko

Jeden ruch, jeden krok - w wieczność Tylko krok - i zapomnią na zawsze Własne życie każdemu - sprzeczność Każdy umrze tych prawd nie poznawszy

24

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


JULIA JURUŚ KL. 1A WŁASNOŚĆ

W oczach błyszczą firmamenty dawno martwych gwiazd, Autostradą biegnie cień, gasnący pewnie od marzeń, Niesie się echem - śmiech, wśród opuszczonych miast, Na powiekach straszne strzępy - strasznie starych zdarzeń.

Zakurzone usta pozostają w mroku, Porzucone cienie błąkają się gdzieś w ciszy, Skąpy smutny uśmiech, wyłoniony ze szlochu, Jak Mojżesz tnący morze, głuchy, chociaż słyszy.

Nieistniejące skargi, które krzyczą po wsze czasy, Nieujarzmione oczy dziko tnące twarze, Ludzie dziwni sobie, pośród swojej krasy, I ten zapach co w powietrzu, czasem głosy maże,

Świat skąpany w aparycji, jakby chciał nas zabić, Zarobiony uśmiech jakby, chciał nas zabić, I te piękne oczy - pewnie też chcą zabić I zakończyć marne spory, definicje chcąc poprawić.

Nie dopuścić znamion, by pospadały z twarzy, Dać rzęsom odpocząć, odejść, przepaść w cieniu, Rumieńcom na policzkach, możesz dać pomarzyć A sercu dać pokochać, tak we własnym imieniu.

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

25


SPADEK Metrum jak woda płynie spokojnie, Krew rozpylona w porannej bryzie, Trzęsące się dłonie w malutkiej wojnie Dwóch światów - niepoddających się analizie...

Za uchem dwa maki, w trawie ich ziarna, Źdźbła tnące mocno - mocniej niż słowa, Puszysta chmurka, mała, ofiarna, Chciałbyś zatańczyć? To tańczmy, od nowa!

Na boso, wśród kwiatów, niech tną nasze stopy, Nago, na wietrze, wyleci nam z głowy, Gwiazdy powiedzą - jak horoskopy, Kiedy kto w serduszku będzie gotowy...

By wzlecieć. Tam w górę, tam na wyżyny Zapomnieć o świecie, siedząc gdzieś w zbożu, Rozmazać na twarzy młodziutkie maliny, Z rąk wyciągać kolce w polowym tym morzu...

Biec bez wytchnienia i upaść na ziemię, Stoczyć się z góry, wpaść w Twe ramiona, Rozpłakać się w deszczu, wiedzieć co w nim drzemie, Złapać za rękę, być wiecznie zielona...

O czwartej rano paść wśród śpiewu ptaków, Zasnąć na zawsze pod Bożym sklepieniem, Oddać swoje serce, na przykład dla maków, Odpłynąć oddechem - jedynym uniesieniem...

26

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


ALEKSANDRA OPIOŁA KL. 3B

***

***

Chciałabym być latawcem

Sezon na wiśnie

W Twoich rękach

Właśnie się skończył

Aby wiatr mną niósł

Nie było ich wiele

Nie dalej niż sznur

Jak w tamtym roku

Być w tej dłoni sznurem

Jesień nadchodzi

To rzecz niezwykła

Podpala ogrody

Możesz mną wiązać

Nadzieja zasypia

Każdą pojedynczą więź

Pod starymi liśćmi

Możesz mną

A gdy mróz przyjdzie

Również obwiązać

Dom mój zmartwiony

Serce swoje

Zagrzeje w piecu

Szyję też.

Poczyta mi bajki

W wiosnę smutek Uderzy wraz z deszczem W policzek blady Kolorem przyozdobi

Czasem nocą mnie odwiedzasz Jesteś przez chwilę przy moim boku Lecz szczęście moje zabierasz Gdy odchodzisz nad ranem Niezapowiedzianie.

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

27


EKSPERYMENTY I DOŚWIADCZENIA – TO CO UCZNIOWIE ZDROWIA I FARMACJI LUBIĄ NAJBARDZIEJ Justyna Kłodowska, dr Karolina Długopolska - Gmitrzuk Uczniowie profilu Zdrowie i farmacja zdobywają nie tylko wiedzę niezbędną do rozpoczęcia studiów na kierunkach przyrodniczo-medycznych, lecz również nabywają podstawowe umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

W tym celu uczestniczą w cyklicznych lekcjach wyjazdowych, organizowanych w nowoczesnych laboratoriach WSIiZ w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej, gdzie realizowany jest program nauczania przedmiotu dodatkowego, biologia medyczna. W ramach przedmiotu realizowane są zaplanowane w podstawie programowej doświadczenia i obserwacje z zakresu chemii i biologii oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne w formie warsztatów lub laboratoriów z różnych dziedzin, takich jak biologia komórki, dietetyka, fizjoterapia i rehabilitacja. Czas spędzony w laboratoriach biologicznochemicznych uczniowie poświęcają na zdobywanie umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym oraz przeprowadzenie doświadczeń

28

z jakościowej analizy związków organicznych i nieorganicznych, metod izolacji i rozdziału DNA oraz identyfikacji bakterii. Zmagają się również z badaniem aktywności i właściwości enzymów, jak też z reakcjami redoks i alkacymetrią. Szczególne miejsce w pamięci uczniów zajmują zajęcia z anatomii kręgowców. Patrycja Bednarz, Hanna Skiba: „W laboratorium w Kielnarowej ćwiczymy swoją wiedzę zdobytą podczas lekcji biologii i chemii. Doświadczenia przeplatane są z zajęciami z fizjoterapii. Dotychczas rozdzielaliśmy mieszaniny, tworzyliśmy nowe roztwory, sprawdzaliśmy, co wpływa na białko. Z zajęć wynosimy bardzo dużo, a przy tym bawimy się świetnie”.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

29


ALO ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ NA PODKARPACIU Glib Bersutskyi, Patrycja Bednarz 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej stała się świetną okazją do całodniowej wycieczki po Podkarpaciu, w której wzięło udział ponad 40 uczniów ALO. W programie znalazły się takie miejsca, jak fabryka samolotów PZL Mielec, Park Historyczny w Bliźnie, Góra Śmierci, przy dawnym obozie pracy w Pustkowie, czy schron kolejowy w Stępinie. Pierwszym punktem programu była wizyta w fabryce samolotów w Mielcu. Obecnie produkowane są tu głównie śmigłowce Black Hawk dla amerykańskiej armii, ale fabryka pamięta jeszcze czasy przedwojenne, gdy była częścią Centralnego Okręgu Przemysłowego. odbiorze osobistych przepustek, Po przewodnik oprowadził nas po hali montażu samolotów z lat 30-tych XXwieku, a następnie opowiedział historię poszczególnych samolotów produkowanych w fabryce. Po wszystkim nastąpił gwóźdź programu, czyli wspólne zdjęcie pod jedyną na świecie repliką samolotu bombowego PZL-37 Łoś, stojącego na terenie zakładów. Łoś był we wrześniu 1939 roku najnowocześniejszym i najważniejszym samolotem pol-

30

skiego lotnictwa. Chętne i odważne osoby mogły udać się na ekstremalne zwiedzanie opuszczonego schronu z lat 30-tych, gdzie podczas bombardowań ukrywali się pracownicy fabryki. Schron, choć mocno zaniedbany i zarośnięty pajęczynami, wywarł ogromne wrażenie na odważnych i uzbrojonych w latarki ALO-wiczach.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Poligon rakietowy Następnie odwiedziliśmy Park Historyczny w Bliźnie, gdzie zobaczyliśmy opancerzone samochody, czołgi oraz samoloty. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia pod makietą rakiety, pan Durak zabrał nas na spacer do pobliskiego lasu, gdzie obejrzeliśmy pozostałości po konstrukcji, która utrzymywała rakiety podczas startu oraz po magazynie, w którym produkowano sprzęt lotniczy.

Góra Śmierci Przybyliśmy do miejsca zwanego Górą Śmierci w miejscowości Pustków, gdzie Niemcy utworzyli obóz pracy. W tym miejscu zginęło z powodu głodu, chorób i wycieczenia 15 tysięcy polskich więźniów. Do dzisiaj zachowały się paleniska krematoryjne, pomieszczenia do przechowywania zwłok, oraz szczątki ofiar obozu. Szliśmy w milczeniu „Drogą Cierpienia”, na którą składa się 14 rzeźb w kształcie ludzkich rąk. Stanęliśmy u podnóża pomnika upamiętniającego ofiary obozu pracy, by złożyć biało – czerwony wieniec i odśpiewać pierwszą zwrotkę hymnu.

Schron dla pociągu Hitlera Ostatnim punktem programu był schron kolejowy w Stępinie. Dotarliśmy tam już po zmroku, w deszczu lecz mimo to, a może właśnie dlatego, zrobił on na nas ogromne wrażenie. To było niesamowite doświadczenie. Gdy weszliśmy do środka, zobaczyliśmy długi, kilkusetmetrowy, betonowy, wysoki korytarz, od którego odchodziło mnóstwo bocznych zejść do oddzielnych pomieszczeń. Niewiarygodne. Na pewno pojechalibyśmy tam ponownie.

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

31


WYMIANA POLSKO – NIEMIECKA – ASCHAFFENBURG 2019 Gabriela Veith W dniach 20 - 24 listopada grupa uczniów z ALO odwiedziła w ramach wymiany uczniowskiej Aschaffenburg w Niemczech. Współpraca między naszym liceum, a niemieckim Maria-Ward-Gymnasium trwa już 15 lat, co świadczy o dużym zainteresowaniu młodzieży obu krajów. Polscy uczniowie zostali bardzo ciepło przyjęci w niemieckich rodzinach. Program wymiany obejmował zarówno zwiedzanie, jak i zajęcia w szkole niemieckiej. Do najciekawszych punktów programu należało z pewnością zwiedzanie Frankfurtu z jego nowoczesnymi drapaczami chmur. Zaskoczyło nas nowe „Stare Miasto” ze świeżo wybudowanymi kamieniczkami, stylizowanymi na zabytki. Na każdym kroku widoczne już były przygotowania do adwentu, rozstawiano jarmarki świąteczne, przystrajano domy, ustawiano choinki na ulicach. Ukoronowaniem pobytu we Frankfurcie była możliwość obejrzenia panoramy miasta ze szczytu Katedry Cesarskiej – najstarszego i największego obiektu sakralnego w mieście. Organizatorem wymiany była pani Gabriela Veith oraz pani Sigrid Braun ze szkoły Maria-Ward-Schule w Aschaffenburgru. Jakub Witkowski: "Tegoroczna wymiana

32

była moją pierwszą i zdecydowanie się opłacało! Większość wolnego czasu spędzaliśmy na rozmowach na przeróżne tematy, od szkoły po publiczną służbę zdrowia, dzięki czemu przekonałem się, że Niemcy i Polska nie są takie różne od siebie. Fajnie było pograć w karty, gry planszowe, pooglądać wspólne seriale. Najbardziej mi się podobało odkrywanie drugiego kraju, różnej od naszej architektury, zwyczajów, jak i również dań. Cała rodzina znała angielski, więc kiedy zabrakło mi znajomości niemieckiego, była to druga opcja. Nie ma chyba lepszego sposobu na poznanie drugiego kraju, jak rozmowa z rdzennymi mieszkańcami." Olga Baran: "Będąc w Niemczech, mieliśmy wiele ciekawych zajęć z naszymi niemieckimi rodzinami. Ja spędzałam czas z Chantal na pieczeniu ciastek świątecznych, chodzeniu na kręgle, oglądaniu filmów. Byłyśmy również na imprezie urodzinowej jednej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


z przyjaciółek Chantal. Najbardziej podobał mi się Frankfurt, a szczególnie widok z Katedry Cesarskiej. Jeśli chodzi o moje największe zaskoczenie to były to domki stawiane specjalnie na jarmark świąteczny. Są one budowane co roku z największymi detalami. Wymiana dała mi nowe międzynarodowe znajomości i zwiększyła pewność siebie, ponieważ wygłosiłam prezentację o Krakowie przed uczniami niemieckiej szkoły. Miałam również możliwość treningu języka obcego w praktyce. Wymiana bardzo mi się podobała i jestem pewna, że warto było doświadczyć czegoś takiego, a w przyszłości na pewno postaram się utrzymywać znajomość z Chantal." Aleksandra Rodzinka: "Razem z Kathariną i jej rodziną wspólnie przygotowywaliśmy obiad, graliśmy w gry rodzinne np. Qwirkle, ale także popularne w Polsce np. Monopoly.

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Obejrzeliśmy razem kilka filmów w języku angielskim, brałyśmy udział w treningu kickboxingu, na który pojechałyśmy na rowerach. Najbardziej podobały mi się miasta, które zwiedziliśmy oraz piękne widoki z wieży Katedry we Frankfurcie, czy z zamku w Würzburgu. Mogliśmy też obejrzeć charakterystyczne budownictwo dla tego regionu, a także posmakować najlepszej czekolady i niemieckich żelek. Zaskoczyły mnie bardzo intensywne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, które rozpoczęły się jeszcze przed adwentem. Dzięki tej wymianie mogłam przede wszystkim podszkolić swoje umiejętności i wiedzę z języka niemieckiego, a także angielskiego, poznać tradycyjne dania serwowane w niemieckich domach, obserwować styl życia mieszkańców. Bardzo podobał mi się ten czas, który nauczył mnie wielu ciekawych rzeczy."

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

33


ALO PO RAZ PIERWSZY NA WYSPACH: 15 – 22 CZERWCA 2020 Jolanta Bartnik W czerwcu 2020 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wyjeżdżają na 8 dniową wycieczkę: Londyn – Kornwalia – Londyn. Jest to projekt edukacyjno - językowy, w trakcie którego uczniowie będą realizować autorskie wyzwania językowe, zadania terenowe oraz grę miejską. Zaczynamy od stolicy Anglii. Zobaczymy Buckingham Palace, Houses of Parliament, Big Bena, National Gallery, Piccadilly Circus, China Town, Trafalgar Square i Hyde Park. Czeka na nas rejs Tamizą i podróż londyńskim metrem. Po pełnym wrażeń dniu w Londynie kwaterujemy się w domach angielskich rodzin. Jedziemy z wizytą do lokalnej szkoły, gdzie prezentujemy polskie szkolnictwo, tradycje i zwyczaje. Czeka na nas również spacer w Parku Narodowym Dartmoor, gdzie nacieszymy oko pięknem przyrody, typowej dla tego regionu Anglii. Wyjeżdżamy do Plymouth, tam zwiedzamy Mayflower Memorial and Steps, schody upamiętniające wyprawę Purytanów do Ameryki (z XVI wieku!). Zobaczymy również Royal Citadel, datowaną na XVII wiek twierdzę będącą wciąż w użyciu, aktualnie we władaniu Brytyjskiej Marynarki Wojennej. Zajrzymy do Plymouth City Museum and

34

Art Gallery, po czym udamy się na wyzwania językowe w centrum miasta. W kolejny dzień ruszamy do Eden Project, niesamowitych sferycznych stref klimatycznych, w których znajdziemy najprawdziwszy las równikowy i tropikalny w samym środku Wielkiej Brytanii. W drodze powrotnej zajeżdżamy nad przepiękne klify, z których widok rozciąga się niemal nad ocean. Przejeżdżamy do Exeter. Tam przejdziemy wzdłuż średniowiecznych murów aż do Rougemont Castle, ruin zamku Wilhelma Zdobywcy. To właśnie w tym miejscu powieszono ostatnie cztery czarownice w Wielkiej Brytanii. Odwiedzimy Royal Albert Memorial Museum, w którym każdy znajdzie coś dla siebie spośród niemal miliona (!) eksponatów. Zwiedzimy Quayside, urokliwą portową część miasta wraz

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


z Exeter Cathedral, piękną średniowieczną katedrę, szczycącą się najdłuższym na świecie gotyckim sklepieniem. Podejmiemy wyzwania językowe na głównej ulicy Exeter, High Street.

wizyta edukacyjna w Science Museum i Natural History Museum, dwóch niezwykle interaktywnych muzeach. Udamy się na Oxford Street, ikonę międzynarodowych zakupów. Do Polski wyruszymy wieczorem.

Kolejny dzień w Londynie. Na dobry początek

A co w przyszłym roku? Może Szkocja?

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

35


ALO CHARYTATYWNIE Patrycja Bartosiewicz - Kopeć Pomagamy każdego dnia. Od pierwszego września organizujemy zbiórkę nakrętek plastikowych dla Damiana, by zebrać fundusze na kosztowną rehabilitację. Organizujemy także kiermasze świąteczne. W poprzednim roku był to kiermasz Wielkanocny, z którego dochód przekazaliśmy na rzecz Fundacji „Zdążyć z pomocą”. W tym roku wpływy z kiermaszu bożonarodzeniowego zostaną przeznaczone dla chorego Jakuba – brata naszego ucznia.

Angażujemy się także w wiele innych akcji charytatywnych. Jedną z ich jest akcja mikołajkowa „I Ty możesz mieć czerwoną czapkę!” na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

36

Wspieramy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, spędzając czas z osobami starszymi. W ubiegłym roku nasi uczniowie kolędowali wspólnie z podopiecznymi i częstowali ich upieczonymi przez siebie piernikami.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


ALO pomaga nie tylko osobom potrzebującym, ale także zwierzętom. Regularnie wspieramy schronisko „Kundelek” w Rzeszowie, a w tym roku udajemy się do schroniska w Boguchwale „Cztery Łapy”, gdzie będziemy mogli poza ofiarowaną pomocą materialną,

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

zabrać zwierzęta na długi spacer. Lubimy też działać charytatywnie przez sztukę – w tym roku szkolnym klasa IIb obdarowała dzieci przebywające na Oddziale Onkohematologii Szpitala nr 2 w Rzeszowie swoimi pracami, które na pewno wywołają uśmiech na niejednej buzi.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

37


Obecny rok szkolny to również początek naszej współpracy ze Szkołą Specjalną im. UNICEF i Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie. Nasi uczniowie regularnie uczęszczają na zajęciach w ramach terapii zajęciowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością.

W ALO dobrze wiemy, że dobro powraca!

38

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)


Kalina Kida: „Jestem wolontariuszką od zaledwie miesiąca, ale już zdążyłam pokochać nasze spotkania. Wolontariat daje o wiele więcej niż punkty na świadectwie, jest to wspaniałe doświadczenie, które już wiele mnie nauczyło. Wraz z kilkoma moimi znajomymi ze szkoły, raz w tygodniu, przychodzimy do Młodzieżowego Domu Kultury na zajęcia. Dla nas - wolontariuszy polegają one na pomocy osobom niepełnosprawnym w robieniu dzieł plastycznych, co sprawia nam oraz im wiele radości. Z pewnością

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

nigdy nie zapomnę momentu, gdy jedna z naszych podopiecznych powiedziała: ,,Cieszę się każdym dniem, ponieważ nie wiadomo, czy nadejdzie jutro", co skłoniło mnie do rozmyślań. Praca z takimi osobami wbrew pozorom nie jest ciężka i chociaż czasami pojawiają się trudności, to jest bardzo przyjemne, a wszyscy są dla siebie mili i życzliwi. Będąc na spotkaniach można zapomnieć o swoich zmartwieniach oraz problemach. Wolontariat może wydawać się poświęceniem, ale tak naprawdę dostajesz więcej niż dajesz.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

39


40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Intro Magazyn // nr 01/2020 (77)

Profile for Intro Magazyn

Intro Magazyn - Wydanie specjalne Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego #1/2020 (77)  

Kolejne wydanie specjalne naszego magazynu, przygotowane przez uczniów, absolwentów i nauczycieli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w...

Intro Magazyn - Wydanie specjalne Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego #1/2020 (77)  

Kolejne wydanie specjalne naszego magazynu, przygotowane przez uczniów, absolwentów i nauczycieli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w...

Profile for pressja
Advertisement