Page 1

Jh lr~uke lk{kh

lekpkji=

izse izdk'k lUns'k Jh çse çdk'k e.My dk vk/;kfRed ekfld lekpkji= 15 vxLr 2015 dqy i`"B 28

okf"kZd 'kqYd %

o"kZ 8 vad 4 80@& ¼Hkkjro"kZ esa½]

Òxor~ Òtu

800@& ¼fons'k esa½] ,d çfr

7@&

ln~xq# Vsšjke ve`rok.kh

lÒh euq";ksa dks lUrksa dk lax vkSj Òxoku dk Òtu djuk pkfg,- lÒh euq"; Òtu djuk Òh pkgrs gSa vkSj le>rs Òh gSa fd ;g ,d vPNh ckr gS] ijUrq dqN yksx dgrs gSa fd gesa O;ogkj ls gh Qqjlr ugha feyrh tks Òxoku dk Òtu dj ldsafQj dqN çseh dgrs gSa fd O;ogkj dk lkjk dk;Z iwjk dj] ckn esa Òxoku dk Òtu djsaxs- ;g mudh ukle>h gS- lalkj ds dk;Z dÒh iwjs ugha gks ldrsn`"VkUr % ,d MkWDVj lRlaxh] lUrlsoh vkSj ijksidkjh Fkk] tks fd lÒh dks Òxoku dk :i le>dj x+jhcksa] vukFkksa vkSj chekjksa dh muds ?kj tkdj eq¶r o çseiwoZd lsok fd;k djrk Fkk- dqN le; lRlax djus ds i'pkr~ ,dkar eas cSBdj Òxoku dk Òtu dj viuk thou lQy fd;k djrk- ml MkWDVj dk vR;Ur I;kjk çseh fe= ,d fdlku Fkk tks fd lalkj ds dk;ks± esa fnu&jkr Mwck jgrk Fkk- tc Òh og MkWDVj vius fç; fe= ls dgrk] gs fe=! vki dqN O;ogkj ds dk;ks± dks gVkdj] lRlax vkSj Òxoku dk Òtu dj viuk ijyksd lq/kkjks rc og fdlku vius MkWDVj fe= ls dgrk] gs fe=! eq>s rks ?kj ds dkeksa ls gh Qqjlr ugha feyrh] eSa blds fy, cgqr gh ç;Ru djrk gw¡ ijUrq eq>s lalkj ds dkeksa ls ,d feuV Òh Qqjlr ugha feyrhMkWDVj us eu esa fopkj fd;k fd bls rks tSls Òh cus] ijekFkZ ds ekxZ ij yxkuk pkfg;s;g fopkj eu esa /kkj.k dj ,d fnu tc fdlku cjlkr ds ekSle esa MkWDVj ds ;gk¡ vk;k rks MkWDVj us mlls dgk] gs I;kjs! rqEgsa ,d dke djus ds fo"k; esa dgsa] D;k rqe esjh ckr ekuksxs\ fdlku us dgk] ekU;oj! Òys gh crykb,- MkWDVj us ,d [kkyh eVdk fdlku dks nsrs gq, dgk] gs I;kjs! ckgj rkykc ls djhc ik¡p lsj ds cjkcj esa<+d idM+dj blesa Òj ykvks- mUgsa /khjs&/khjs idM+uk] dgha ,slk u gks fd dksbZ esa<+d ej tkos- fdlku eVdk ysdj] esa<+d Qalkdj] mUgsa eVds esa Mkydj MkWDVj ds ikl ys vk;k- MkWDVj us vius ;gk¡ igys ls gh rjktw] ik¡p lsj ds ckV vkSj ,d fMCck j[k fn;k Fkk- MkWDVj us fdlku ls dgk] d"V ds fy, {kek djsa- ;s esa<+d rkSy dj bl fMCcs esa Mkyrs tkvksfdlku eVds esa ls esa<+dj fudky dj rjktw ds ,d iyM+s esa j[kus yxk ijUrq esa<+d ,dne dwn dj rjktw ds iyM+s ls ckgj fudy tkrs- fdlku us cgqr dksf'k'k dh] cM+s gh ç;Ru fd;s ijUrq fQj Òh og esa<+d rkSy ugha ik;k- MkWDVj us mlls dgk] fç; fe=! tYnh djds rkSy nks] cgqr nsj gks pqdh gS- fdlku us dgk] ;s rks eq>ls ugha rqy ldasxs D;ksafd eSa tc ,d dks idM+rk gw¡ rc rd nwljk Vidk ekj dj] mNy dj Òkx tkrk gS- MkWDVj us mlls dgk] fç; cU/kq! tSls vki esa<+d ugha rkSy ldrs mlh çdkj ;s lalkj ds dk;Z Òh dÒh iwjs ugha gksaxs- ,d dke vÒh iwjk gqvk gh ugha fd nwljk dk;Z igys ls gh rS;kj gS- vki fopkj djds ns[ksa rks vius ckck] nknk] ijnknk lÒh lalkj ds dk;ks± dks iwjk ugha dj lds- lÒh dks bu dkeksa us lekIr dj fn;knksgk % /ka/kk fdls u lkf/k;k] /ka/ks lk/;k txA lks gh gjtu ckfp;k] ftl idM+s lr~xq# ixAA rkRi;Z ;g gS fd dksbZ Òh O;fä /ka/ks dks iwjk ugha dj ldk gS] /ka/ks us gh lc dks iwjk ¼lekIr½ dj fn;k gS- dksbZ fojyk gh cM+Òkxh gksxk tks fd Òxoku dk Òtu dj bl ek;k ls cpk gksxk- blfy, gesa lnSo lUr egkRekvksa ds lax esa tkdj Òxoku dk Òtu djuk pkfg,¼ifo= iqLrd ln~xq# VsÅ¡jke thou pfjrke`r ds r`rh; o vafre Òkx ds i`"B 636&638 ls½


2

laf{kIr thou ifjp;

29 vxLr] t;arh fo'ks"k

ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt tUe % ukfj;y iwf.kZek] j{kk cU/ku] vxLr 1907 ekrk&firk % ekrk&tqxyckbZ] firk&vklwnkjke igwtktUeÒwfe %xzke&pd] ft+yk&l[kj] çkUr&flU/k] ns'k&Òkjr uke % NBh dk ukedj.k ^[kSjkt*

thou&;k=k 1913 % cpiu esa Ldwy esa f'k{kk çkIr dh- pkj d{kk rd i<+s1917 % esa pspd jksx ls us= jks'kuh xbZ blds ckn lkb± gfjpwjke lkfgc dh lsok esa 10 o"kZ jgdj vk'khokZn çkIr fd;k- Ldwy NwV x;k vkSj lsok fey xbZ- lkFk esa xq# xzaFk dh ok.kh] Òtu ;kn fd;s1927 ls 15 o"kZ % esa ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds ikl ds xk¡o bter esa vk;s- muds lkFk lnk ds fy;s tqM+ x;s- Òtu lRlax] Òfä] xkus ctkus dh lsok eas ru eu lEiw.kZ lefiZr dj fn;k- vejkiqj LFkku esa xq#nso ds lkFk jgs- uke Lej.k o xq# lsok vkSj vkJe lsok esa leiZ.k Òko ls tqM+ x;s- Ò.Mkj ds lkjs crZu lkQ djrslkFk esa lar Òtunkl th jgrs Fks rFkk ekxZn'kZu djrs Fksxq#nso ds lkFk dqEÒ esys esa] gfj}kj ç;kx vkfn x;s] osn 'kkó xhrk] jkek;.k vkfn dh fo|k çkIr dh- gfj}kj tkdj ikB'kkyk esa jgs vkSj dqN le; ve`rlj tkdj xq# xzaFk dk v/;;u fd;k- Kkuh dh in~oh çkIr dh- lkFk esa Lokeh bZ'ojkuUn th jgrs Fks1942 % xq# dh vkKk ls lsok dk;Z gsrq vFkok lRlax ikB Òtu gsrq fla/k eas vdsys Òh tkrs Fks- ihjxksB] l[kj ds xk¡oksa rFkk gfj}kj dh rjQ tkdj xq# uke dk çpkj djrs Fks1948 % gfj}kj vk;s- fQj vgenkckn vkSj eqEcbZ dh rjQ x;s vkSj fQj dY;k.k vk;s-

1950 ls 1977 % esa dY;k.k mYgkluxj esa ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dh vkKk ls NksVk lk çse çdk'k vkJe cuk;k] tks vkt fo'kky lqanj vkdkj ys pqdk gS- lSj djrs jgs- lEiw.kZ Òkjro"kZ dk lSj fd;k rFkk dbZ lsok dk;Z fd;s- tufgr dk;ks± esa fo'ks"k #fp Fkh vkSj vkikr fLFkfr;ksa ;Fkk % ck<+] vdky] ÒwdEi ihfM+rksa ds chp Lo;a tkdj lsok dk;Z djrs Fks- ru eu /ku vkSj ok.kh pkjkas çdkj ls lekt dh iw.kZ lsok dh- dbZ lwjnkl] xjhcksa dh vkJe ij lsok gksrh Fkh- Lokeh th xq#nso Lokeh lokZuUn th egkjkt dh iw.kZ vkKk eas jgrs Fks- tks Òh ok.kh Òtu cukrs lc xq#nso ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt dks viZ.k dj nsrs Fks- Lokeh th deZ;ksxh Fks,dkn'kh ozr dk thou Òj ikyu fd;k- lsok dk;Z ds fy;s lnSo rRij jgrs- vius ru ds fy;s dÒh Òh fdlh ls dqN Òh ugha dgrs ijUrq ijfgr] ijksidkj ds fy;s Lo;a rks ihNs ugha gVrs Fks ijUrq nwljksa dks Òh mRlkfgr djds mudk iw.kZ lkFk nsrs Fks- vkidk ;'kLoh thou iw.kZr% Òfä;qä ijksidkje; jgk1977 % Jh çse çdk'k e.My dk dk;ZÒkj lEgkyk- dbZ 'kgjksa esa u;s çse çdk'k vkJeksa dh LFkkiuk dh- iwjs ns'k o nqfu;k esa xq#uke dk çpkj fd;k- xq# ds çsfe;ksa dks xq# dk Lo:i tkudj lc dk eu j[krs Fks1992 % 15 vxLr 1992] j{kk ca/ku ds rhljs fnu tkdjrk tkrs le; flaxkiqj ds vkdk'k esa Òksjosyk dks çkr% 4%30 cts xq# ds pj.kksa eas czãyksd i/kkjsu"Vks eksg% Le`fryZC/kk & RoRçlknkUe;kP;qrA fLFkrks·fLe xrlansg% & dfj";s opua roAA lnk fuf'pr :i ls iw.kZ :i ls xq# vkKk dk gh ikyu djrs jgs- thou eas xq# vkKk dks gh lokZsifj ekuk-


15 vxLr 2015 vad 4 o"kZ 8 eaaxy vk'kh"k ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt ln~xq# Lokeh 'kkafrçdk'kth egkjkt ln~xq# Lokeh gfjnkljke th egkjkt

laLFkkid ln~xq# Lokeh 'kkafrçdk'kth egkjkt

laj{kd&ekxZn'kZd&çsj.kkóksr ln~xq# Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt vuqØe

dqaÒ dk egkRE; nso nkuoksa us fey dj tc lkxj eaFku dhuk] ik, pkSng jRu foy{k.k rqjr foÒktu dhukA vUr esa çdVs /kUoUrfj ys dj esa ve`r dqaÒ] >iVs nso vkSj nkuo uk dhuk rfud foyEcA gqvk ;q) Nhuk >iVh eas ?kV ds fcanq dqN <yds] uxj cus rhjFk ftudh ekVh ij fcanq NydsA xksnkojh rV ij ukfld us ik;k 'kqÒ ojnku] lax gh mTtf;uh ç;kx gfj}kj us ik;k ekuA vUrjky ckjg o"kks± dk daqÒ dk ioZ egku] ve`re; xksnkojh nsrh eqä gLr ls nkuA Òä dqaÒ esys esa djsa lRlax /;ku Luku] pgq¡ fnf'k cgs Òfä dh /kkjk nwj gks; vKkuA n'kZu feys v[kaM T;ksfr dk re dk gksos uk'k] vUrjre dk }an feVs QSys pgq¡ vksj çdk'kA J)k ls ureLrd gks bl dqaÒ esa djks Luku] eu fueZy gks ru ikou djyks ;s ve`r ikuA

fo"k;

1- Òxor~ Òtu ¼ln~xq# VsÅ¡jke ve`rok.kh½ ¼vkoj.k eq[ki`"B½ lnL;rk 'kqYd 2- ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt ¼laf{kIr thou&ifjp;½ vof/k Òkjr esa fons'k esa 3- Òstus okys lkb± VsÅ¡jke & ysus okys lkb± VsÅ¡jke ¼ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke ckck dh vöqr efgek&96½ 80 800 ,d o"kZ ds fy;s 4- dqEÒ esys esa 'kkfey gksus okys çseh /;ku nsa& ¼lwpuk½] ykbZo lRlax ¼vejkiqj lwpuk½ 1600 5- çse çdkf'k;kas }kjk vkuUnyksd dh e/kqj ;k=k ¼ln~x# VsÅ¡jke vorj.kksRlo½ 160 nks o"kZ ds fy;s t;iqj e u h v k M Zj H k st u so i = O ; o g k j d sf y ; si r k % NBh egksRlo] [k.Mw o V.Mksvkne O;oLFkkid] çse çdk'k lUns'k fnYyh xsV] vtesj çse çdk'k vkJe] xk<+os dh xksB] vgenkckn] Jhgfj}kj] mYgkluxj y'dj] Xokfy;j&474001 22 ¼e/;çns'k½ fnYyh] Xokfy;j] dksVk] jk;iqj] dkuiqj bUnkSj] Mcjk] C;koj Qksu 0751&4045144 /kerjh] [kSjFky] tks/kiqj] bUnkSj ¼}kjdkiqjh½] xksfUn;k lEidZ le; çkr 8 ls 10 o lk;a 4 ls 7 cts rd e-mail : premprakashsandesh@gmail.com Bank Facility vkbZMhchvkbZ cSad esa vki dksj lqfo/kk ds ek/;e ls Òh fuEu [kkrs esa 'kqYd tek djkds Qksu ij lwpuk ns ldrs gSa

A/c 92610010000468

&lq/kk tkSgjh] t;iqj

dfoÙk

¬ Jh lr~uke lk{kh Jh çse çdk'k e.My dk vk/;kfRed eq[ki=

i`"B 1 2

4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 ukxiqj] vejkorh] ÒhyokM+k] gkaxdkax] nqcbZ] vkxjk] vyhx<+] jryke] Jhjkes'oje~/kke] pSébZ 15 iyoy] Qjhnkckn] gSnjkckn] ukUnsM+] dksYgkiqj] QStkckn] okjk.klh] eqjSuk] xka/kh/kke] 'kksykiwj 16 Ò.Mkjk] frjksM+k] ikyh] dsdM+h] Òhe] dkeBh] vfEcdkiqj] Òksiky&cSjkx<+] eUnlkSj] cqjgkuiqj] flouh] vkuUn 17 y[kuÅ] Vksad] jk;x<+] gFkhu] jhok] fglkj] dk¡djksyh] chdkusj] jktukanxk¡o] fuokbZ] /keZ'kkyk] tyxk¡o] ulhjkckn 18 ekyiqjk] vdksyk] mTtSu] vgenuxj] ckUnuokM+k] Òknjk] Lisu] U;w;kdZ] fp=dwV /kke 19 6- iyoy esa Lokeh lokZuUn pkSd yksdkfiZr ¼lekpkj½ 19 7- iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt lar e.Myh dk ns'kkVu ¼;k=k&n'kZu½ 20 8- 'kksd lekpkj ¼vejkiqj xeu½ 21 9- ln~xq# VsÅ¡jke NUnkoyh Lej.k çfr;ksfxrk ifj.kke 22 24 10- 79&79&50 Òäksa us fd;k jänku ¼lekpkj½ 24 11- vk/;kfRed oxZ igsyh&134 ds lgh mÙkj nsus okyksa ds uke 12- rht&R;kSgkj] vk/;kfRed oxZ igsyh&135] oxZ igsyh&134 ds lgh gy 25 13- iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt lar e.Myh dk ;k=k&dk;ZØe 26 14- egkdqEÒ ukfld] o xq#ioks± dh lwpuk 27 15- lkehv tk lyksd ¼vkoj.k vafre i`"B½ 28

Editor Prem Prakash Sandesh, Gwalior u;h lnL;rk vFkok uohuhdj.k ds fy;s lnL;rk 'kqYd vki euhvkMZj@dksj cSad ek/;e ds vykok ln~xq# egkjkt th dh ;k=k ds le; cqd LVkWy ij o ns'k Òj ds fofÒé 'kgjksa esa gekjs çfrfuf/k;kas ds ikl tek dj ldrs gaS blds vykok ije ikou xq: /kke Jh vejkiqj njckj ¼fMc½] t;iqj ds Jh vejkiqj lRlkfgR; dsUæ esa çfrfnu ,oa jfookj çkr% 8 ls 12 o çR;sd xq#okj&'kfuokj lk;a 5 ls 8 cts rd Jh dqekj pUnukuh] Jh ukjk;.knkl jkepankuh] Jh fugkypan rstukuh o Jh v'kksd dqekj iqjlkuh ds ikl tek fd;k tk ldrk gSour website : premprakashpanth.com çse çdk'k lans'k bUVjusV ij i<+us ds fy;s fDyd djsa& www.issuu.com/premprakashsandesh


4

izse izdk'k lUns'k

15 vxLr 2015

ln~xq# lkb± VsÅ¡jke th egkjkt dh vöqr efgek&96

^Òstus okys lkbZa VsÅ¡jke & ysus okys lkbZa VsÅ¡jke* ln~xq# VsÅ¡jke dh efgek dgh u tk;A dfBu le; esa gksr gS] lokZuUn lgk;AA lar&egkiq#"kkas dh yhyk vijEikj! os tSlk pkgsa] oSlk dj ldrs gSa fQj pkgs feêh dks Òh lksuk dj ns ;k fQj yksgs dks lksuk cuk nsa- lekt dks ubZ fn'kk&n'kk nsus okys] ,sls gh Fks ijeg¡l] egk;ksxh] fla/k fgan ds egku lar] ije iq#"k] leLr _f)&flf) ds nkrk] vkpk;Z Jh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt! muds nsgksRlxZ ds i'pkr~ tc igyk pS= esyk fla/k V.Mkvkne njckj esa ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dh v/;{krk esa euk;k tk jgk Fkk] ml le; dk lR; çlax& ml le; v[k.M Òkjr dk fgLlk Fkk fla/kvkpk;Z ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds czãyksd i/kkjus ds ckn pS= dk esyk euk;k tk jgk Fkk- esys dh rS;kfj;k¡ tksj 'kksj ls py jgh Fkha- ftKklq vkSj vke yksx esys esa Òkx ysus ds fy, vk jgs Fks- djkph ls Jh çÒnkl fgaxksjkuh vius ifjokj lfgr ¼jru] bUæ] tlksrk] eksguh] fo'kuh] fp=k] euw½ pS= esys esa vk;s Fks- ml le; dksBkj ¼Ò.Mkj½ dh O;oLFkk ¼ns[kÒky½ ij Lokeh pUnuçdk'k th Fks- Jh çÒnkl vkSj mlds cPps igys ls gh lc lUrksa ls ifjfpr Fks- cPps igyh ckj esys esa vk;s Fks- cPpksa dk LoÒko gS& [ksyuk&dwnuk] vkSj iwNuk- vkJe esa cgqr cM+k [kqyk eSnku Fkk- cPpksa dks tks cM+k eSnku fey x;k blfy;s b/kj&m/kj [ksyus yxs- [ksyrs gq, lc cPps ogk¡ tk fudys tgk¡ dksBkj Fkk- ogk¡ ij Lokeh pUnuçdk'k th dks ns[kdj mls pkjkas rjQ ls ?ksj dj dksbZ dqN iwNus yxk rks dksbZ dqN iwNus yxk- ,d us iwNk] ckckth! brus lkjs yksx esys esa vk;s gSa] mu yksxksa ds fy, Òkstu lkexzh Òh rks mruh gh gksxh] og dgk¡ gS\ gesa fn[kkvks] gesa fn[kkvks-------- dgdj lc cPps 'kksj epkus yxs- Lokeh pUnuçdk'k th mu cPpksa dks ysdj Ò.Mkj esa vk;s vkSj Òkstu lkexzh fn[kkrs gq, dgus yxs fd ;s pkoy gSa] ;s vkVk gS] ;s vkyw] I;kt vkSj nkysa gSaÒkstu lkexzh ns[kdj cPps dgus yxs fd cl! bruh&lh lkexzh! bruh rks gekjs ?kj esa Òh gS- ij brus lkjs yksx tks esys esa vk;saxs rks D;k ;g lkexzh de ugha iM+sxh\ ,slk dgrs gq, cPps fQj [ksyus&dwnus esa yx x;s vkSj [ksyrs gq, vius

firk ds ikl tk igq¡ps ¼Òkstu dh O;oLFkk ij Jh çÒnklth dks fu;qä fd;k x;k Fkk-½ brus esa ,d lsok/kkjh us vkdj çÒnkl th dks dgk fd vkt jkr ds fy;s rks Òkstu dh O;oLFkk gks x;h vkSj dy lcsjs cPpksa ds fy;s tks f[kpM+h cussxh] brus nky& pkoy gSa] ckdh yksxksa ds fy;s 'kh?kz Òkstu lkexzh dk çcU/k djsa- lwpuk ikdj çÒnkl Lokeh pUnuçdk'kth ds ikl x;s vkSj Òkstu lkexzh ds fo"k; esa iwNk] mlus dgk fd Òkstu lkexzh bruh ugha gS tks dy ds fy;s Òkstu cu lds- bl fo"k; esa vki tkdj Lokeh lokZuUn th egkjkt dks crk;sa- fQj tSlh vkKk gksxh oSlk fd;k tk;sxkçÒnkl Lokeh th ds ikl tc vkrs gSa] ml le; uxj ds dqN lsB yksx Lokehth ds ikl cSBs Fks vkSj esys ds fy;s vé] /ku bR;kfn dh viuh lsok,¡ nsus ds fy, çkFkZuk dj jgs Fks- Lokehth us mu yksxksa dk eu j[kus ds fy;s dgk fd vki yksxksa dks Òh lsok dk volj fn;k tk;sxk- mu yksxksa ds pys tkus ds ckn çÒnkl us Lokehth dks Òkstu lkexzh ds fo"k; esa crk;k ¼brus esa Lokeh pUnujketh Òh vk x;s½- çÒnkl us dgk fd ;s tks lsB yksx lsok ds fy;s çkFkZuk dj jgs Fks] ;fn vkidh vkKk gks rks eSa mUgas okil cqyk yw¡] fQj vki mUgas lsok ds fy;s vkKk nsa] ;k tks mfpr le>as djsa] Lokeh pUnuçdk'kth Òh vuqjks/k djus yxs] ij Lokeh lokZuUnth egkjkt dk rks ,d gh mÙkj Fkk] og ;g fd xq# egkjkt ds flok vkSj fdlh ds lkeus gkFk ugha QSykÅ¡xk- Lokeh th ds n`<+ fu'p; dks ns[kdj Lokeh pUnuçdk'kth us Òh fo'ks"k vkxzg djuk mfpr ugha le>klkjh ckr lqudj Lokehth us dgk fd lsBksa dks dgus dh t:jr ugha gS- eSa vÒh tkdj vius xq#nso dks ¼tks lcls cM+k lsB gS½ Òkstu lkexzh bR;kfn ds fo"k; esa çkFkZuk djrk gw¡- vxj xq#nso us esys ds fy;s vkt jkr Òj esa Òkstu lkexzh dh iwjh O;oLFkk dj nh rks Bhd gS] ugha rks eSa vkSj vki nksukas ;gk¡ ls pys tk,¡xs- ftudk esyk gS ogh vkdj iwjk djsaxs! bl fo"k; esa losjs ik¡p cts ls igys eq>s lwpuk nsa- Lokehth dh ckr lqudj çÒnkl vokd~ jg x;s-


15 vxLr 2015 5 izse izdk'k lUns'k vc jkr gksus yxh- Lokehth eafnj esa Jh xq#nso Lokehth dks cqykdj ys vkrk gw¡- mUgksaus dgk fd gesa nsj gks ds ikl x;s] vkSj esys ds dk;ks± dks xq#nso ds lkeus fuosnu jgh gS] fQj dÒh vk;saxs- ,sls dgdj os yksx pys x;sdjus yxs- b/kj cPpkas dks rek'kk yx jgk Fkk] os vkil esa fQj Òh çÒnkl muds ihNs x;k exj os u tkus dgk¡ dgus yxs fd ge Òh ns[ksaxs fd ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th vn`'; gks x;s- losjk gksrs gh çÒnkl Lokehth ds ikl egkjkt dSls Òkstu lkexzh Òstrs gSa- Òkstu lkexzh u x;k] pj.kksa esa ç.kke dj lkjh ?kVuk lquk;h] vkSj dgk fd vkus ij firkth o Lokeh th dSls Òkxrs gSa- ;g lkspdj /kU; gS vkidh xq#Òfä vkSj Jh xq#nso esa vkidk vVwV lc cPps ckgj okys eq[; njokts ij tkdj cSB x;s- vc fo'okl! jkr chrus yxh- cPpkas dks Òkstu [kkuk rks Òwy x;k ij mUgas ln~xq# VsÅ¡jke ds fcu vkSj u dksbZ eq>s vk/kkjkAA uhan lrkus yxh] fQj Òh rek'kk ns[kus dh ykyp esa lokZuUn u dks fgrdkjh] lrxq# le lalkj esaA tSls&rSls tx jgs FksdfBu le; esa tYnh vkdj] yxÒx vk/kh jkr chr pqdh Fkh] vpkud ,d Vªd d"V fo?u nq%[k esVr ÒkjkAA vkSj lkr cSyxkfM+;k¡ lkeku ls Òjh gqbZ njokts ds lkeus ln~ x Lokeh lokZuUn th egkjkt dks tc dÒh vkdj [kM+h gks x;ha] Vªd vkSj xkfM+;ksa ds pkyd cM+s Òh t:jr iM+rq#h Fkh rks og vius b"V Òxoku ln~xq# Lokeh tksj&tksj ls Òxr VsÅ¡jke] Òxr VsÅ¡jke ------- dgdj VsÅ¡jke th egkjkt dks gh dgrs Fks- vius xq#nso dks gh iqdkjus yxs- cPps tks uhan ls Å¡?k jgs Fks] vkokt lqudj viuk b"V ekurs Fks- ln~xq# lnk esjs lkFk gSa mUgha dk gh lko/kku gks x;s] vkSj ,dne nkSM+dj ogk¡ x;s vkSj pkydksa vkljk gS- os ln~xq# egkjkt th dks lnSo vius lkFk ns[krs ls iwNus yxs fd D;k ckr gS\ mUgksaus dgk fd Òxr VsÅ¡jke Fksdks cqyk ykvks rks lkeku lÒky ys- gesa nsj gks jgh gS mudks ,d xq# dh 'kj.k yh] ,d xq# dk vk/kkjA tYnh cqyk ykvks- ;g lqudj cPps nkSM+dj firk ds ikl x;s ,d Òko ls Òfä dj] gks x;s Òo ls ikjAA vkSj mUgas ogk¡ ys vk;s] çÒnkl us mu pkydksa ls iwNk fd ;s ,sls Òä oRly] nhukukFk] Òä&larksa ds çk.kk/kkj] lkeku fdlus Òstk gS\ mUgkasus dgk fd lsB y{ehukjk;.k us ije xq # ns o ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th Òxoku dks dksfV'k% Òstk gS- çÒnkl us lkjk lkeku laÒky dj Ò.Mkj esa &lk/kd] Jh vejkiqj njckj ¼fMc½] t;iqj j[kok;k- fQj pkydkas dks dgk fd tjk Bgj tkvks rks eSa oUnu&ueu!

DAILY LIVE SATSANG OF SHRI AMRAPUR ASTHAN On Internet

Link for Computer : www.ustream.tv/channel/amrapurdarbar and for Mobiles Download : ustream apps and search amrapurdarbar

Msyh ykbZo lRlax&n'kZu dk vkuUn ysa vejkiqj njckj ls uksV % mijksä lRlax n'kZu ¼fjdkMsZM½ Youtube ij vki fdlh Òh le; amrapurdarbar lpZ djds mlesa ns[k&lqu ldrs gSa-

dqEÒ esys esa 'kkfey gksus okys çseh /;ku nsa& @ esys esa çseh iapoVh ukdk fLFkr egky{eh flusek ds cktw esa] f<a<ksjh jksM+ ij LFkkfir vejkiqj /kke igq¡ps- ;gha ij Nko.kh

dh ç/kku çca/kdh; O;oLFkk j[kh xbZ gS- fuEu eksckbZy uEcj vius ikl fy[kdj j[ksa] oDr t:jr ij ;g vkids dke vk ldrs gSa& 095951 93137] 094254 18597] 090960 65206] 098338 43389@ esys esa vkids lkFk ftrus Òh yksx gksa lÒh viuh& viuh vkbZMh ;kfu QksVks;qä ewy ifjp;&i= ¼vk/kkj dkMZ @oksVj dkMZ@isu dkMZ bR;kfn½ vius lkFk vko';d :i ls j[ksa@ esys dh lqO;oLFkk esa yxs lartu vFkok lsok/kkjh fuokl ds fy, tgk¡ vkidks vklu miyC/k djk,¡ mls lg"kZ çseiwoZd Lohdkjsa- cPpkas dk fo'ks"k /;ku j[ksa] mudh ikWdsV ¼tsc½ esa ifjp; lEcU/kh iphZ vo'; j[ksa@ vius jgus ds LFkku dh lQkbZ Lo;a gh j[ksa- pyrs fQjrs Òh dpjk fu;r LFkkuksa ij gh Mkysas- b/kj&m/kj u Qsads-


6

izse izdk'k lUns'k

15 vxLr 2015

ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku dk 129ok¡ vorj.k fnol fnO; tUeksRlo dks vkuUnesys ds :i esa euk;k x;k bfrgkl lk{kh gS fd gj ;qx eas ikou ÒkjrÒwfe ij vusd lk/kq lRiq#"kkas dk vorj.k thoksa ds m)kj gsrq gksrk jgk gS- lar ln~dk;ksZa ls lalkj dks ijekFkZ iFk ij pyus dh çsj.kk nsrs gSalarksa xq#nso ds }kjk crk;s lUekxZ ij pydj tho vius gh vanj fojkt jgs vkRe&rÙo :ih ije lÙkk dk lk{kkRdkj dj vius thou dks lQy djrk gSlR; lukru /keZ ds LrEÒ] lR;ekxZ ds ç.ksrk] loZ xq.kkas dh [kku] loZ miek ;ksX;] iw.kZ czãosÙkk] czãKkuh] ekuo dY;k.k gsrq çofÙkZr Jh çse çdk'k iaFk ds vkpk;ZJh 1008 eaxyewfrZ ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke Òxoku dk 129 ok¡ vorj.k fnol] iapfnolh; tUeksRlo dks vkuUnesys ds :i esa ns'k&nqfu;k ds çseçdkf'k;ksa }kjk cM+s gh ÒfäÒko ls g"kksZYykliwoZd euk;k x;k- bu fnuksa esa ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku ds xxuÒsnh t;&t;dkj ls leLr yksd vkYgkfnr gks mBs- mYykflr gksrs yk[kksa Òätuksa ds ân; [kq'kh ls foÒksj gq,- Òfäjl ds vlhe ân;kuUn ls lcdh vk¡[ksa ,d fnO; vkst ls pedus yxha- ns'k gks ;k nqfu;k ds vU; eqYd] tgk¡&tgk¡ gekjs vkpk;ZJh ds vkJe@eafnj gSa] ysfdu ;gk¡ ij ;g dguk Òh ,d lhekc) gksuk gh gS( D;ksafd bu lhekvksa ls ijs vusd vU; eafnjksa esa Òh gekjs ân;k/kkj ln~xq# Òxoku dk vkuUnesyk cM+s gh tks'k mYykl ds lkFk euk;k x;k;qx egkfoÒwfr ckck VsÅ¡jke Òxoku ds vkuUnksRlo@vkuUnesys ls leLr çseçdk'kh lalkj eas ,d uoLQwfrZ dk lapkj gks mBrk gS- vkpk;ZJh dk 129ok¡ vorj.k fnol] 17 tqykbZ] 'kqØokj ls 21 tqykbZ] eaxyokj rd ns'k&nqfu;k esa mR;ar mRlkg meaxrk ls vk;ksftr gqvk- blds lkFk gh 11 twu ls çkjEÒ ln~xq# VsÅ¡jke pkyhgs dks Òh iw.kZrk feyhln~xq# VsÅ¡jke vkuUnesys esa leLr nqfu;k esa QSys çseçdk'kh fdl çdkj ls vkuUnyksd dh vöqr ;k=k ij jgs- vkb;s ys[kuh ds ek/;e ls ge Òh vkuUnyksd esa igq¡ps&

ikjEifjd dk;ØZe > Jhen~Òxon~xhrk o Jh çse çdk'k xzUFk ds iapfnolh; ikBksa dk ikjk;.k gqvk lÒh vkJeksa ij> fuR; çkr% lk;adky ln~xq# VsÅ¡jke lRlax Kkuxaxk ds vfojy çokg esa larksa fo}kukas dfo;ksa Òxrksa o efgyk e.Mfy;kas] çsfe;ksa us vkpk;ZJh ds xq.kksa dk c[kku fd;k- çfrfnu Òtu la/;k] lkb± VsÅ¡jke pkyhlk] xq# çkFkZuk"Vd] lkb± VsÅ¡jke tUe

lk[kh dk lLoj lkewfgd xk;u gqvk> vafre fnol 21 tqykbZ dks yxÒx lÒh LFkkukas ij vke Ò.Mkjs ds vk;kstu gq,-

/kkfeZd vuq"Bku > vusd vkJeksa ij lkb± VsÅ¡jke pkyhgk ds pkyhl fnu gou ;K gq, rks dgha ij 17 tqykbZ o 21 tqykbZ dks gou ;K gqvk> Jh çseçdk'kh /otkoanu Òh vusd vkJeksa ij gqvk> Jhen~Òkxor dFkk ds vk;kstu Òh gq,> lkb± VsÅ¡jke pkyhgs ds vUrxZr pkyhl fnuksa rd lkb± VsÅ¡jke pkyhlk dk ikB] dgha dgha ij pkyhl fnuksa rd gh vyx vyx ?kjksa eas tkdj laxr larksa }kjk ikB Òtu dhrZu ds vk;kstu gq,- fdlh fdlh vkJe esa o vusd ?kjkas esa pkyhl fnolh; v[k.M T;ksr rks dgha ij ik¡p fnolh; v[k.M T;ksr txkbZ xbZ> vusd vkJeksa ij lkewfgd tusÅ laLdkj esa cVqdkas dks ;Kksiohr /kkj.k djk;s x;s-

fof'k"B ut+kjs > dgha jFk;k=k ¼Òxoku txékFk dh Òk¡fr lkbZ± VsÅ¡jke Òxoku dh jFk;k=k½ ds ut+kjs rks dgha pkyhl fnuksa rd çÒkrQsjh }kjk gfjuke dh xw¡t rks dgha ij ,d fnu çÒkrQsjh }kjk gfjuke ds ve`r dk vkLoknu laxr }kjk fd;k x;k> vkd"kZd jaxksyh ij nhiekyk ds vöqr ut+kjs> NIiu Òksx eas lSdM+kas çdkj ds O;atukas dks vkpk;ZJh ds le{k Òksx ds fy, j[kk x;k> t;iqj lfgr vusd vkJeksa ij egkvkjrh dh ÒO;rk us rks çsfe;ksa dks jksekafpr dj fn;k> fo|qrh; NVk o vkd"kZd Ük`¡xkj ls txexk mBs vkJe&eafnj] t;iqj eas rks Qwy caxyk >k¡dh us fofLer dj fn;k- vusd çseçdk'kh Òäksa }kjk fut Òoukasdk Òh vuqie Ük`¡xkj fd;k x;k-

lkekftd ljksdkj ds dk;Z > jänku] fu%'kqYd fpfdRlk f'kfoj] fu%'kqYd us= vkWijs'ku f'kfoj ds lkFk i'kq fpfdRlk f'kfoj Òh vkJeksa e.Mfy;ksa }kjk vk;ksftr fd;s x;s-


15 vxLr 2015

7

izse izdk'k lUns'k

> vusd 'kgjksa esa e.Mfy;ksa vkJeksa }kjk tufgr ds dk;Z fd;s x;s- tylsok }kjk jkgxhjksa dh I;kl cq>kuk] vLirkyksa ds jksfx;ksa dh lsok] vkfnokfl;ksa dh lsok] vukFkky;] dq"VkJe] ean cqf) o us=ghu vkJeksa eas jgus okyksa dh lsok] cs?kj ¼ftudks jgus ds fy, Nr Òh ugha½] ,sls yksxksa dh lsok bR;kfn> if{k;ksa ds fy, ?kjkSans yxkuk> fdUgha fdUgha vkJekas ij pkyhl fnu rd vuojr vé{ks= }kjk jkgxhjksa dh lsok rks vusd vkJeksa ij ik¡p fnukas ds fy, vé{ks= ds vk;kstu rks dgha ij ,d fnu vé{ks= pyk;s x;s> xjhc fo/kokvksa vukFkksa dks gj ekg vkJe lsok e.Mfy;ksa dh vksj ls feyus okys lkexzh dks Òh bl ckj c<+k fn;k x;k Fkk-

lkaLÑfrd eapu

> vusd vkJeksa ij ln~xq# VsÅ¡jke thou pfjrke`r ls fy;s x;s çlaxksa dk thoUr n'kZu rks ckfydk e.Mfy;ksa }kjk lkb± VsÅ¡jke efgek ij vkd"kZd u`R; ns[kdj gq, lc Òko foÒksjçkIr lekpkjkas dk fo'ys"k.k djus ij ;g dgus esa dksbZ vfr';ksfä ugha gS fd o"kZ&nj&o"kZ lÒh LFkkukas ij vorj.k fnol vkSj vf/kd vkuUnksYykl ds lkFk vk;ksftr fd;s tk jgs gSa- pkjksa vksj vkuUn o[kkZ dh ek¡xfyd fjef>e ckSNkj ls yk[kksa çsfe;ksa ds eu esa xq#Òfä dk lapkj gqvk- Òäkas ds ân; çÒq ijekRek o ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt dh çhfr esa n`<+ gksdj txexk mBs- bu fnukas çseçdk'kh lalkj ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku ds Òfä lkxj ds vkuUnyksd esa eqfnr gksdj Mwck jgklkb± VsÅ¡jke pkyhgk % 11 twu ls lkb± VsÅ¡jke pkyhgs dk vkjEÒ gqvk] blds fy;s lÒh Òätuksa esa vR;ar mYykl Nk;k gqvk Fkk- lkb± VsÅ¡jke pkyhgs ds vUrxZr çfrfnu yxÒx gj vkJe ij xq#nso n'kZu ds lkFk nhi çdk'k djds lSdM+ksa efgykvksa&ckfydkvksa&çsfe;ksa us euok¡fNr Qy ikus dks ekrk Ñ".kk dh Òkafr ozr /kkj.k fd;k ¼bl ozr esa çfrfnu ,d le; Òkstu djuk] lR;/keZ dk ikyu djuk] fdlh dh fuank u djuk] lnk xq#uke ¼eU=½ dk lqej.k djrs jguk½- vusd vkJeksa ij pkyhl fnolh; çkr% gou&;K o jkf= dks lkb± VsÅ¡jke pkyhlk dk ikB Òäkas }kjk fd;k x;k- vusd LFkkuksa ij 40 fnu gh çfrfnu vyx&vyx çsfe;ksa ds ?kjksa esa lkb± VsÅ¡jke lRlax Kku/kkjk dk laxhre; ve`r çokg gqvklks'ky ehfM;k esa lkb± VsÅ¡jke vkuUnesys % lkb± VsÅ¡jke vorj.k dh [kqf'k;ksa dks c/kkbZ;ksa ds ek/;e ls iwjs lalkj esa yk[kksa Òäkas us ,d&nwljs ds lkFk ck¡Vk] lapkj ek/;eksa dh rhoz igq¡p dks Òh çsfe;ksa us lkb± VsÅ¡jkee; cuk fn;k- Qslcqd] okV~l,i] fVoV~j bR;kfn ij cl lkb± VsÅ¡jke Òxoku gh Nk;s jgs 21 tqykbZ dks- vusd 'kgjksa esa LFkkuh; lekpkj i=kas o ehfM;k }kjk Òh lkb± VsÅ¡jke vkuUnyksd dh ;k=k dks dojst fn;k x;kJheafnj Ük`¡xkj & nhi&çdk'k % lqxaf/kr jax&fcjaxs Qwyksa o ltkoVh oLrqvkas] rksj.k vkfn ls vkJe eafnj dk lkSE; lqanj

Lo:i ns[kdj çsfe;ksa ds ân; vkuUn lkxj esa ygjkus yxrslk;adky vkJeksa eafnjksa ds vykok] ?kj vk¡xu esa nhiekyk dh ltkoV] f>yfeykrh bUæ/kuq"kh jaxksa dks fc[ksjrh fo|qrh; dykvksa ds vöqr ut+kjs- lÒh txg viwoZ mYykl meax] J)k] ÒfäÒko] xq#nso ds çfr çsefu"Bk Nydrh fn[kk;h iM+ jgh Fkh& larksa&Òäkas esa] lkb± VsÅ¡jke ckck ds vkuUnyksd ;k=k esa?kj&?kj nhiksRlo % t;iqj] vgenkckn] jk;iqj] dkuiqj] okjk.klh] C;koj lfgr vusd 'kgjksa ds çsfe;ksa }kjk lkb± VsÅ¡jke vorj.k fnol 21 tqykbZ dks vius&vius ?kjksa&çfr"Bkuksa esa 5] 11] 21] 51] 101] 129 nhid tykdj çdk'kksRlo euk;k x;kdgus dk rkRi;Z ;g gS fd lkb± VsÅ¡jke Òxoku ds vkuUnesys dk ftruk o.kZu fd;k tk,] FkksM+k gS- ge lÒh dh vis{kk,¡@ Òkouk,¡ fd gekjs uxj dk fooj.k lfoLrkj çdkf'kr fd;k tkos] vkSj ;g lksp LokÒkfod Òh gS gh] vkSj lp iwNas rks gekjh Òh ;gh Òkouk gS ysfdu ;g NksVk lk i= gS] ftlesa foLrkfjr o.kZu rks djus esa ge vleFkZ gSa] fQj Òh ln~ç;kl dj jgs gS vkidh vis{kkvksa ij [kjk mrjus dk& ije ikou xq#/kke Jh vejkiqj LFkku] t;iqj dk lekpkj lfoLrkj nsus dk ç;kl fd;k tk jgk gS- bls i<+dj gh ge lcdks ,glkl gks tk;sxk fd 'ks"k leLr LFkkukas vkJeksa ij ijEijkxr o fof'k"B dk;ZØeksa dk fdl meaxksYykl ls vk;kstu gqvk gksxk- ân; ls ç;kl gS fd lÒh dh Òkoukvksa dks ys[kuh ds ek/;e ls n'kkZ;k tk lds- vkJe O;oLFkkidksa] lsok e.Mfy;ksa] lans'k lekpkj laoknnkrkvksa ds lkFk mu vkuUn&g"kZ&foÒksj djrs {k.kkas dks çseçdkf'k;ksa ds oSdq.Byksd ^vejkiqj /kke* lfgr vkuUnyksd ;k=k ls lesVsa fnO; vorj.kksRlo ds vkuUnesys dks&

t;iqj ¼jktLFkku½ xqykch xq# uxjh t;iqj ds xq#Òäksa ds g"kksZYykl dk dkj.k& ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku ds tUeksRlo ftls vkuUnesys ds :i esa iwjh nqfu;k eas euk;k tk jgk gS] ds çkjEÒ esa gktjkagtwj iwT; ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt dk ije iq.;e;h lkfu/;! gekjs eu&ân; esa cls eaxyewfrZ vkpk;Z Jh Jh 1008 ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds vorj.kksRlo ds iapfnolh; vkuUnyksd dh ;k=k dh 'kq:vkr gksus tk jgh gS] ftldh lsok O;oLFkk,¡ esys dh iwoZ la/;k ij iwT; ln~xq# egkjkt th dh mifLFkfr ekxZn'kZu esa lar e.My çsfe;ksa }kjk iw.kZ dh xbZatUeksRlo esys ds fy, 17 tqykbZ dks Òksjdky ls gh çsfe;kas ds vkus dk flyflyk tks 'kq: gqvk og fnu Òj fujarj tkjh jgkgj dksbZ bu [kqf'k;ksa ds {k.kksa dks xq# ckck ds lkfu/; esa vius ân; esa vfeV djus dks mRlqd FkkJh xq# njckj esa ços'k djrs gh lkeus ^ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku* ds vkuUnyksd ;k=k dk igyk ut+kjk Fkk& eap ds nk;ha vksj Jheafnj ds ckgj o vanj xSyjh dh vksj jktegy ljh[kk e.Mi- Jheafnj esa Òh fofo/k çdkj ds lqaxf/kr iq"ikas dks ysdj


8

izse izdk'k lUns'k

dykRed :i ls Qwyksa dk caxyk cuk;k x;k Fkk ftlesa vkt gekjs vkpk;ZJh ln~xq# nso Òxokuksa ds fnO;re Lo:iksa ds n'kZu djrs gh eu eafnj ,d vuks[kh fnO; vn`'; fdj.kkas ls vkufUnr gks mBk- ln~xq# egkjkt th ds Jheafnj esa iq"ikas ls ltkbZ xbZ eueksgd >k¡dh ds n'kZu djrs gh jkse&jkse iqydk;eku gks mBk vkSj eu uohu LQwfrZ ls lapkfjr gksus yxk- eap ds lehi gh tgk¡ ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dk fnO; eueksgd Lo:i fojkteku jgrk gS ogk¡ ij jktegy ln`'k e.Mi cukdj Jh y{eh ukjk;.k Òxoku o ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt] ln~xq# Lokeh lokZuUnth egkjkt] ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'kth egkjkt] ln~xq# Lokeh gfjnkljketh egkjkt ds fnO; Lo:i LFkkfir fd;s x;s Fks] ftudk [kqyk n'kZu lRlaxky; esa cSBs leLr çsfe;ksa dks lgtrk ls gks jgk Fkk- Jheafnj esa jaxkjax fo|qrh; txexkgV Òh gj le; gks jgh Fkh- çkr%dkyhu fuR; fu;e çkFkZuk ds ckn gekjs I;kjs xq#oj Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt ds iq.;e;h lkfu/; esa iapfnolh; Jheöxon~xhrk o Jh çse çdk'k xzaFk ds ikBkjEÒ gq,- rRi'pkr~ ije iwT; xq#nso Òxoku ds ikou Jheq[k ls çokfgr Kkuxaxk dh ve`r jl/kkjk ls mifLFkr gtkjksa çsfe;ksa ds ân; xq#uke o Òxor~Òfä dh çhfr esa flafpr gksdj vkSj vf/kd lqn`<+ gq,vkuUnyksd ;k=k dh lk;adkyhu lRlax lÒk esa iwT; xq# egkjkt th ds ve`r opuksa dh o[kkZ us çsfe;kas ls [kpk[kp Òjs vejkiqj lRlaax lÒky; dks ea=eqX/k dj fn;kegkvkjrh % lRlax lÒk ds var eas vkpk;ZJh dh egkvkjrh] gekjs I;kjs xq#nso Òxoku ds lkfu/; esa larksa o xq#eq[kksa ,oa gtkjkas çsfe;kas }kjk dh xbZ- lpeqp esa J)k çse Òfä ;qä bl vf}rh; ut+kjs us lcdks vkuUnyksd ds pje esa yk fn;k- lk;a 6%30 cts e/kqj 'yksdksa ds mPpkj.k ds lkFk tSls gh egkvkjrh dk vkàku gqvk] lEiw.kZ Jhnjckj ds okrkoj.k esa vkjrh ds Loj xw¡t mBs- ln~xq#nso Òxoku] larksa ds lkFk egkvkjrh ds fy, gtkjkas çsfe;kas esa meaxksYykl muds psgjkas ls gh ifjyf{kr gks jgk Fkk- lÒh çseh vius&vius LFkku ij gkFk esa çTofyr nhid ysdj cM+s gh çse o J)k ls ckck dh vkjrh eas euks;ksx ls 'kkfey Fks- egkvkjrh esa Òkx ysus okys vusd çseh ,dlh os'kÒw"kk /kkj.k fd;s gq, Fks] ml oDr lRlax ifjlj ds n`';koyksdu ls eu e;wj vkuUnyksd esa mM+kus Òjus yxk& gtkjksa gtkj nhi Fkkfy;ksa dh drkjc) yM+h dks txexkrs gq, ns[kdj] Fks fofLer us= vkSj vUrj ls vkokt vk jgh Fkh fd ;gh rks gS vkuUnyksd& gk¡ ;gh rks gS vkuUnyksd! vkjrh] iYyo ds ckn iwjk njckj ifjlj Ük`¡[kykc) gtkjksa nhiksa dh f>yfeykgV ls jks'ku gks mBk- jaxksyh ls Òh çeq[k }kj o Jh xq#eq[k }kj dks cM+s gh dykRed :i ls ltk;k x;k Fkkegkvkjrh esa nknh olhnsoh o xq#ekrk }kjk Òh Òkx fy;k x;ku`R;kuUn % 18 tqykbZ dks çkr%dkyhu lRlax lÒk eas lar gfjvkseyky ds i'pkr~ dSlsV~ }kjk opuke`r Jo.k fd;s laxr us

15 vxLr 2015

blds i'pkr~ iwT; xq# ckck us viuh vkstLoh e`nqy ve`rok.kh ls laxr dks Òxoéke dk ve`r fiyk;k- lk;adkyhu lRlax lÒk esa Òtu dhrZu ds i'pkr~ ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds thou n'kZu ls fy;s x;s ^ek;k* çlax ij çseçdk'kh cky e.Myh }kjk lkewfgd u`R; dh euksgkjh çLrqfr us çsfe;kas dks ek;k eksg ls nwj jgus dh çsj.kk nhf'ko rk.Mo u`R; % 19 tqykbZ dks [kkl dk;ZØe ds rgr lk;adky f'ko rk.Mo u`R; lqjs'k ,.M ikVhZ }kjk laxhr ds lqjksa ds lkFk çLrqr fd;k x;k fd fdl çdkj f'ko Òxoku rk.Mo u`R; }kjk rhukas yksdksa dks ÒLe djus pys] dh yhyk dk eapu cM+s gh lq?k<+ :i eas fd;k x;k- blds vykok bUgha dykdkjkas }kjk ln~xq# egkjkt th ds tUe c/kkbZ xhr ij cM+s gh Òko ds lkFk u`R; çLrqr fd;k x;kNIiu Òksx % 20 tqykbZ lkseokj dks vkpk;ZJh ds le{k lSdM+kas çdkj ds #fpdj O;atukas dh NIiu Òksx >k¡dh ltkbZ xbZ! ftlesa vusd çdkj ds [kês&ehBs&uedhu&Qykfn ukuk çdkj ds O;atu lfEefyr Fks- lÒh çseh ckck dks Òksx yxkus ds fy, vius&vius ?kjksa ls cM+s gh J)k ,oa Òfä&Òko ds lkFk O;atu cukdj yk;s Fks- vkSj lcds eu esa ;gh dkeuk Fkh fd ckck muds O;atu dks t:j Lohdkj djsaxs- tc larksa us ckck dks Òksx yxkus ds fy, fourh djh] fd ^vkvks Òksx yxkvks esjs lr~xq# ckck* rks çseh Òh lqj eas lqj feykdj ckck dks fj>kus yxs ,oa nksuksa gkFk mBkdj ckck ls Òksx Lohdkjus dh fou; djus yxs- vkjrh ds i'pkr~ ckck dh Òksx çlknh lÒh çsfe;ksa esa forfjr gqbZÒtu vUrk{kjh&fDod ç'uksÙkjh % 20 tqykbZ dks 10 efgyk,¡ o 10 iq#"kkas ds e/; laxhre; Òtu vUrk{kjh dk vkuUn gqvk bleas lÒh dks ln~xq# VsÅ¡jke efgek ds Òtu gh xkus Fks- vUrk{kjh ds e/; ln~xq# VsÅ¡jke th egkjkt ds thou ls lEcfU/kr ç'u lar thrwjke th laxr ls iwN jgs Fks] lcls igys lgh tokc nsus okys dks rR{k.k larksa ds dj deyksa ls iqjLdkj Òh fn;s tk jgs FksÒksx] egkçlknh] Ò.Mkjk] nhikoyh % vkuUnyksd ;k=k dk vafre iM+ko& 21 tqykbZ& Òxoéke ds ek/kq;Z jl ls ifjiw.kZ ;s pkj fnu dSls chr x,] dqN irk gh u pyk vkSj vkt bl ;k=k dk ik¡pok o vfUre fnol gS- 128 o"kZ iwoZ vkt gh ds fnu fnol 'kfuokj dks ekrk Ñ".kk dh dks[k ls firk psykjke ds ?kj Òxoku f'ko ds va'kkorkj o çseçdkf'k;ksa ds vkjk/; nso] iw.kZ iq#"kksÙke Lo:i] ;qxiq#"k] ;qxn`"Vk] egk;ksxh] riLoh] eaxyewfrZ ln~xq# lkb± VsÅ¡jke ckck dk eaxy vorj.k gqvk- cl ân; dks vkuUn ls ifjiw.kZ djus ds fy, vkt vejkiqj /kke esa çsfe;ksa dh pgy igy vU; fnuksa dh vis{kk vR;f/kd Fkh- ,slk yx jgk Fkk tSls t;iqj dk lewpk Òä lekt meM+ vk;k gks] vkt ckck ds Jheafnj esa uohu Qwy caxyk ltk;k x;k Fkk] ftldh ifo= lqxa/k ls njckj ifjlj eas ekStwn gj çseh egd jgk Fkkçkr%dkyhu çkFkZuk] lRlax ds ckn ln~xq# Lokeh lokZuUnth


15 vxLr 2015

9

izse izdk'k lUns'k

egkjkt ds eq[kkjfoUnq ls ve`rok.kh dk Jo.k dSlsV ds ek/;e ls lar lsodksa us cM+s gh J)kÒko ,oa euks;ksx ls fd;krRi'pkr~ larkas }kjk ^ln~xq# ,slh Kku dh T;ksfr txkvks] vfo|k frfej ulkvks* Òtu xk;u ds e/; 129 nhiksa dks çTofyr fd;k x;k] lc çseh ÒkofoÒksj gksdj djrky ds lkFk vius ân; esa NkbZ [kqf'k;ksa dks ukp&>wedj O;ä djus yxs- bu drkjc) nhidkas dh yM+h esa xq# ckck dh vuqie NVk lcdks ea=eqX/k djus okyh Fkh- 129 ikm.M dk lso ekos dh feBkbZ dk Øhe;qä dsd Òh vkpk;ZJh ds vkxs Òksx ds fy, cM+h lqUnjrk ds lkFk ân; esa vFkkg J)k fy;s j[kk x;k- blds ckn j[ks x;s ikBkas dk ikjk;.k gksdj vkjfr;k¡ xkbZ xb±- lkb± VsÅ¡jke ckck ds tUeksRlo ds miy{k esa tks NUnkoyh Lej.k çfr;ksfxrk vk;ksftr dh xbZ Fkh] muds fotsrkvksa dks larksa }kjk iqjLÑr fd;k x;k- ukVî& u`R; e.Myh ds dykdkjksa dk Òh lEeku fd;k x;klar uanyky o vU; larksa us feydj tc /kqfu yxkbZ ^[k.Mwv okjks] V.Ms okjks] M.Ms okjks*] ^esjs I;kjs xq#nso dh t; eukyks* rks çseh vius&vius LFkku ij mBdj ukpus&>weus yxs- ml oDr gtkjkas tksM+h gkFkksa dks ,d lkFk djrky dh /ofu djrs ns[k eu esa vkuUn dh ygjksa us ,slk rks leka ck¡/kk fd ân; xq#nso dh çsekÒfä esa Òhxdj ljkcksj gks mBk- ,slh vykSfdd fnO; vkuUnyksd dh ;k=k ds vafre pj.k esa Òätuksa ds ân;krad ljkcksj gks mBs- ckts xkts ds lkFk c/kkbZ xhr lkb± VsÅ¡jke /kqfu ds ckn 'kkgh Ò.Mkjs esa gtkjkas çsfe;ksa us Òkstu çlknh ikbZvkuUnyksd ;k=k esa 79 ÒDrkas us jDrnku egknku djds vius thou esa iq.;dk;Z dk lap; fd;k- lk;adky dks vejkiqj fo|kFkhZ e.My o efgyk e.Myh }kjk vejkiqj njckj ds ifjlj esa gtkjksa nhi tykdj nhiksRlo euk;k x;kln~xq# VsÅ¡jke efgyk lRlax e.Myh] nknh psrk }kjk gok egy] tysch pkSd o vxzoky QkeZ esa 114@91 esa fLFkr lRlax lnu ds vykok cuh ikdZ ds çse çdk'k eafnj] lkaxkusj ds >wysyky eaafnj ds utnhd cus çse çdk'k lRlax Òou] jktk ikdZ ds çse çdk'k eafnj] Jh vejyksd /kke] vkn'kZuxj esa Òh vkuUnessys dh vkuUn;k=k ds vuks[ks ut+kjkas us lcds ân; dks vkufUnr fd;k-

NBh egksRlo 26 tqykbZ dks lkb± VsÅ¡jke ckck çkdVî ds NBh miy{k esa Jh xq# njckj t;iqj esa lRlax o[kkZ] ckck ds cky:i >k¡dh n'kZu rFkk [khjçlknh dk Òksx vkfn vusd vk;kstu fd;s x;sjfookj gksus ds dkj.k vkt çkr% lRlax lÒk esa lRlax eap ij lqaxf/kr Qwyksa ls Ük`¡xkfjr ikyus eas lkb± VsÅ¡jke ckck dks fojkteku fd;k x;k Fkk- blds nksuksa vksj lkb± VsÅ¡jke ckck ds cky :i dks n'kkZrs Nk;kfp=kas dks cgqr gh lqanj :i eas yxk;k x;k Fkk- iq"i lqaxf/k o vxjcrh b= ls iwjk lÒky; egd jgk Fkk- bl fnO;re >k¡dh dks ns[kdj çsfe;ksa ds ân; esa çsekÒfä dk vkuUn fgyksjsa ysus yxk- larkas us lkb± VsÅ¡jke ckck dh efgek dk

xq.kkuqokn fd;k- vkjrh i'pkr~ lkb± dks [khj çlknh dk Òksx yxkdj laxr eas forfjr fd;k x;k- ukfld eas ln~xq# egkjkt th ds lkfu/; esa NBh mRlo dk vk;kstu lk;adkyhu lRlax lÒk eas gqvk- blh çdkj leLr vkJekas ij 6Bh egksRlo euk;s tkus ds lekpkj feys gSa-

[k.Mw o V.Mksvkne ¼flU/k½ fla/k çns'k ¼ikfdLrku½ ds fofÒé 'kgjksa d'eksj] xkSaliqj] da/kdksV] pd] c<k.kh vkfn esa jg jgs lSdM+ksa çseh vius&vius 'kgjksa dLcksa ls iwoZ fu/kkZfjr le;kuqlkj 6%30 cts pydj 20 tqykbZ dks vkuUnyksd ;k=k ds igys iM+ko pduxjh ¼ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt dh tUe LFkyh½ ds çse çdk'k vkJe esa 10%30 cts igq¡ps- ;gk¡ lkb± VsÅ¡jke Òxoku ds tUeksRlo dh ekSt ds ckn Òkstu Ò.Mkjk ikdj nksigj 12 cts pys lkb± VsÅ¡jke Òxoku dh tUeÒwfe [k.Mw dh vksj- lk;a 4 ls 7 cts rd ln~xq# egkjkt th dh tUeÒwfe esa vkuUn gh vkuUn gqvk bls 'kCnkas esa c;ka djuk vR;ar eqf'dy Òjk dk;Z gSt;iqj ls lar gjs'kyky Òh fla/k ds tUeksRlo esys esa iwT; xq# ckck dh vkKk ls 'kkfey gq,- ;gk¡ ij ,d vR;ar vkd"kZd >wys esa ln~xq# VsÅ¡jke ckck ds eueksgd fpÙkkd"kZd Lo:i ¼laxejej dh NksVh çfrek½ dks fojkftr fd;k x;k Fkk- >wyk bruk rks lqanj Fkk fd mldk fp= ns[kdj gh eu vkufUnr gks mBk- yxÒx rhu ?kaVs rd lar gjs'kyky ds lkfu/; esa [kwc ekSt epkbZ fla/kokfl;ksa us lkb± VsÅ¡jke Òxoku dh tUe Òwfe ij;gk¡ xzkeokfl;kas dks çlknh forj.k djds laxr us jkf= foJke 'kgnkniqj esa fd;k21 tqykbZ dks çkr% 6 cts fofÒé okgukas ls yxÒx 250 çseh pydj vkuUnyksd ;k=k ds vxys iM+ko ln~xq# lkb± VsÅ¡jke Òxoku dh deZ o ri Òwfe Jh vejkiqj njckj ¼fMc½] V.Mksvkne igq¡ps ] ln~xq# VsÅ¡jke ckck ds }kjk Lo;a djlsok djds bls LFkkfir fd;k x;k Fkk- bl ,sfrgkfld egÙo dh çkphu njckj dk th.kksZ)kj vc çseçdk'kh ckxM+h czknjh }kjk çsfe;ksa ds lg;ksx ls djok;k tk jgk gS- fofnr gks o"kZ 2013 esa ikfdLrku mPpre U;k;ky; }kjk fgUnqvksa dks iwtk vkjk/kuk djus ds fy, V.Mksvkne njckj lkSai nh xbZ Fkh] bldh fu;fer :i ls lsok laÒky çseçdk'kh ckxM+h czknjh ¼V.Msvkne o eyhj ds çseh½ }kjk orZeku esa dh tk jgh gS- çkr% 8 cts ls nksigj 1 cts rd ;gk¡ tUeksRlo esys dk egkvkuUn çsfe;ksa us fy;k10%30 ls 11 cts rd gktjkagtwj ln~xq# Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt }kjk lapkj ek/;e ls fla/kokfl;ksa dks ve`rjl fiyk;k x;k- ln~xq# egkjkt th ds Jheq[k ls c/kkbZ Òtu lqudj lÒh çseh vkuUn foÒksj gksdj ukpus&>weus yxs- vkidks tkudkjh ns nsa fd Jhnjckj lkfgc ds Jheafnj esa jax jksxu djokdj ln~xq# egkjkt th dk eueksgd Lo:i LFkkfir fd;k x;k gS] ftldh iwtk&vpZuk fu;fer :i ls ckxM+h leqnk; djrk gS- ;gk¡ ij


10

izse izdk'k lUns'k

gSnjkckn o djkph ls Òh vkdj çseh lfEefyr gq,- ,d vkd"kZd >wys esa lkb± dks >qyk;k x;k vkSj 129 vkjrh Fkkfy;k¡ tks fd çseh vius vius 'kgj dLcs ls yk;s Fks] esa nhid çTofyr djds egkvkjrh dh xbZ- ,d cM+k lqanj dsd lkb± dks Òksx ds fy, vfiZr fd;k x;k- 'kkdkgkjh fcj;kuh ftls ge iqyko ¼Òqxs pkoy½ dgrs gaS] dk forj.k Òh ckgj vé{ks= pykdj 10 ls 1 cts rd fd;k x;k- da/kdksV ds Jh deydqekj] d'eksj ds Jh ';keyky] jkds'k dqekj] Jh ukjk;.knkl th ¼lar gjs'kyky ds firk½] Jh dSyk'k] Jh jfo dqekj lfgr efgyk e.Myh }kjk lkb± VsÅ¡jke efgek ds Òtuksa dk vkuUn laxr dks djk;k x;kt;iqj ls igq¡ps lar gjs'kyky th us Òh opuke`r dh o[kkZ dhvar esa vke Ò.Mkjk gqvk- ns'k foÒktu ds i'pkr~ nwljh ckj Jh vejkiqj njckj ds Jheafnj xÒZx`g esa lkb± dk tUeksRlo euk;k x;k- >wyk >k¡dh fo'ks"k vkd"kZ.k jgh- bl tUeksRlo esa efgykvkas o ckyd ckfydkvksa us Òh cM+h la[;k esa Òkx fy;k- V.Mksvkne njckj esa lkb± VsÅ¡jke tUeksRlo dks ,Q-,e- fla/kh jsfM;ks }kjk ykbZo çlkfjr fd;k x;k rks fla/k ds çeq[k lekpkj&i=ksa esa Òh lfp= lfoLrkj lekpkj fla/kh vjch fyfi eas çdkf'kr gq,da/kdksV] pd] xkSaliqj] c<k.kh] d'eksj] eyhj ds çse çdk'k vkJeksa esa Òh tUeksRlo esys esa gtkjkas fla/koklh 'kkfey gq,lD[kj ds ukiqjfu th njckj esa LFkkfir Jh çse çdk'k e.My }kjk Òh tUeksRlo esyk euk;k x;k-

fnYyh xsV] vtesj osnkar dsljh iwT; Lokeh clarjke th egkjkt dh riksLFkyh] mUgha ds }kjk fnYyh xsV ij LFkkfir Jh çse çdk'k vkJe] ln~xq# VsÅ¡jke vkuUnesys ds fy, dbZ fnuksa ds vFkd ifjJe ls nqYgu dh Òk¡fr ltk;k x;k Fkk- lewpk vkJe ifjlj vUnj& ckgj ls ltk&l¡ojk ,d uohu mtkZ ls mYykflr Fkk] dgrs gSa u tc vkuUnyksd dh ;k=k ij tho je.k djrk gS rks mldk jkse&jkse vkSj ml LFky dk d.k&d.k mYykl Òko ls jksekafpr gks mBrk gS ;s mfä ;gk¡ ij lkdkj gksrh fn[kkbZ iM+ jgh gSosnkar eeZK lar f'kjksef.k iwT; Lokeh czãkuUn th egkjkt] lar vkseçdk'k ds lkfu/; esa tUeksRlo esys dk çeq[k vk;kstu ;gha ij gS- iqu% vkidh tkudkjh ds fy,] fd [k.Mw vkJe dh lsok laÒky iwT; Lokeh clarjke th egkjkt gh djrs Fks vkSj vkpk;ZJh ds czãyhu gksus ds i'pkr~ igyh ckj [k.Mw esa ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dh v/;{krk esa ml le; ln~xq# egkjkt th dk tUeksRlo euk;k x;k Fkk] mlh ijEijk dk vuqikyu Jh çse çdk'k e.My }kjk fujarj fd;k tk jgk gSbl gsrq ;gk¡ vk;ksftr tUeksRlo esys esa 'kkfey gksus ds fy, gekjs I;kjs xq#nso Òxoku 18 tqykbZ dks i/kkjus okys gSavkuUnesys ds vUrxZr 17 tqykbZ dks çkr% ikB j[ks x;s] rRi'pkr~ gou&;K ds le{k vtesj o vU; 'kgjksa ds 74 ckydksa dks osnfof/k ds vuqlkj ;Kksiohr laLdkj ls osnK czkã.kksa

15 vxLr 2015

}kjk laLdkfjr fd;k x;k- larksa }kjk mudks mTToy thou thus dk ljy ekxZ crk;k x;k ,oa mudks ik[kj çlkn nsdj vk'khokZn fn;k x;k- vkt iwT; Lokeh czãkuUn th egkjkt dk 72ok¡ tUefnol Òh /kwe/kke ls euk;k x;k18 tqykbZ dks çkr% gou&;K fd;k x;k ftleas iwT; Lokeh czãkuUnth egkjkt ds lkfu/; esa vusd tksM+kas us Òkx fy;klk;a 5 cts gekjs gktjkagtwj ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt ds eaxy vkxeu ls rks tSls bl eaxy esys dh jkSud gtkjksa xquk c<+ xbZ- ln~xq# egkjkt th ds lkFk Lokeh euksgj çdk'k th egkjkt] lar gfjvkseykyth] lar <kyw] lar dey] lar xqjnkl] lar Jheqä] Òxr y{e.k Òh 'kkfey gSa- vkt gh lk;adky dks Òxoku >wysyky ds cgjk.ks lkgc dk iwtu&vpZu] T;ksfr çTToyu iwT;Jh larksa ds }kjk fd;k x;k- blds i'pkr~ fo'kkyre ÒO; jFk;k=k lk;a 6 cts fudyh- bl 'kksÒk;k=k esa vkpk;ZJh ln~xq#nsoksa o osnkar dsljh iwT; Lokeh clarjke th egkjkt ds vknedn eueksgd fp= Lo:iksa ds lkFk fnYyh ls vk;s dykdkjksa }kjk yhyk/kkjh iq#"kksÙke ijekRek ds fofo/k lkax Lo:i f'ko&ikoZrh] jk/kk&Ñ".k] y{eh&ukjk;.k] Jhjke&guqeku bR;kfn dh >k¡fd;k¡ 'kksÒk;k=k esa n'kZuh; jgha- lwjr o vtesj e.Myh 'kksÒk;k=k ds çkjEÒ esa ladhrZu ds ek/;e ls 'kgj dks ÒxoRuke dh jl/kkj ls fÒxksrs gq, py jgh Fkh- ije iwT; ln~xq# Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt] lar f'kjksef.k iwT; Lokeh czãkuUnth egkjkt tks fd ,d 'kkunkj cX?kh esa fojkteku Fks ftuds ikou lgt n'kZulq[k ls uxjoklh vkufUnr gksrs fn[kkbZ iM+ jgs Fks] ln~xq# egkjkt th ds lkFk lar gfjvkseykyth Òh cSBs gq, Fks- 'kksÒk;k=k dk ekxZ esa txg&txg O;olkbZ;ksa ,oa lkekftd laLFkkvksa }kjk rksj.k }kj ltkdj Lokxr fd;k x;kLokxrkFkZ iq"io"kkZ o çlkn is; inkFkZ dk forj.k fd;k tk jgk Fkk- vk'p;Z dh ckr ;g fd bUæ Òxoku Òh iwjh xjt ped ls cjlus yxs ysfdu uk rks dksbZ çseh b/kj&m/kj gqvk uk gh jFk;k=k dks bl dkj.k dgha jksdk x;k- jkf= 8%30 cts vkJe ij jFk;k=k igq¡ph vkSj lRlax lÒk esa iYyo ikdj esys dk vkSipkfjd 'kqÒkjEÒ fd;k x;k19 ls 21 tqykbZ rd fuR;çfr lRlax dh ekSt çkr% 8 ls 11 o lk;a 4 ls 8%30 cts rd esa gtkjksa çsfe;ksa us vkuan fy;kfof'k"V dk;ZØeksa ds vUrxZr uxj ds fla/kh czkã.k ifjokjksa ds lSdM+ksa lnL;kas dks lqLoknq Òkstu çlknh ls r`Ir djds ;Fks"B oó&nf{k.kkfn nh xbZvkuUnyksd ;k=k eas 21 tqykbZ dks vkpk;ZJh vorj.k fnol ds volj ij çkr% 6 cts vkpk;ZJh ln~xq#nsoksa ds fnO;re Jhfoxzgksa dk iwtu&vfÒ"ksd osnea= mPpkj.k ds lkFk ifo= oLrqvkas ls fd;k x;k] uwru oókyadkj ds ckn NIiu Òksx O;atu Òksx gsrq ÒkoÒfä ls xq# egkjkt th ds le{k j[ks x;s- blds ckn 129 nhi Fkkfy;ksa ls xq# egkjkt th larksa çsfe;ksa }kjk vkpk;ZJh dh egkvkjrh dh xbZ] ;g ut+kjk Òh vius vki eas


15 vxLr 2015

11

izse izdk'k lUns'k

vkuUno)Zd jgk- blds ckn gou&;K gqvk rRi'pkr~ Jh çse çdk'kh /otkoanu ckts xkts ds lkFk iwT;Jh larksa ds }kjk lEié gqvk- lk;adkyhu lRlax lÒk eas iYyo ikdj vtesj esa vk;ksftr tUeksRlo vkuUnesys dk lekiu fd;k x;k iwT; xq# egkjkt th }kjk] vkSj ;gh le; Fkk tc ln~xq# egkjkt th ds Jheq[k ls c/kkbZ xku o lkb± VsÅ¡jke /kqfu dk eaxyxku gqvk rks ukprs&>wers lkjh laxr us vkuUnyksd ;k=k iw.kZ dhln~xq# egkjkt lar e.Myh vkt çkr% iwtu&vfÒ"ksd ds i'pkr~ vkn'kZ uxj vkJe ij igq¡ps ;gk¡ ij Òh tUeksRlo dk vkuUn jgk-

vgenkckn Lokeh VsÅ¡jke uxj] dksrjiqj esa LFkkfir Lokeh VsÅ¡jke egkjkt th dh ÒO; njckj dk lkb± VsÅ¡jke vkuUnesyk iwjs vgenkckn eas ppkZ dk fo"k; jgk- ,slk deksos'k yxÒx gj 'kgj esa gh gks jgk gS] fnuksafnu lkb± VsÅ¡jke njckjksa dh [;kfr dks pkj pk¡n yx jgs gSa- vkuUnksRlo ds vkuUnyksd dh ;k=k ds fy, bl le; Jhnjckjksa o Jheafnjkas dh lqanjrk dk rks D;k dguk! cl tks fugkjs viyd ns[krk gh jg tk;svgenkckn ds Jhnjckj dk fo'kky Òou ,oa lewpk ifjlj Òh vejkiqj njckj o vU; vkJeksa dh rjg iapfnolh; nhikoyh euk jgk gS- Jheafnj dk Jho`Unkou ln`'k fuR; uohu Ük`¡xkj] çsfe;ksa dks tSls czt/kke eas igq¡pk jgk gks- fy[kus esa vfr';ksfä ugha gksxh fd vgenkckn lfgr gj cM+s vkJe ds 'kgjksa dk fla/kh lekt rks bu fnuksa esa VsÅ¡jkee; gks x;k Fkklar eksuwjke th egkjkt ds lkfu/; esa euk;s x;s vkuUn esys dh 'kq:vkr ijEijkxr iwtk&ikB] çkFkZuk] ikBkjEÒ ls gqbZ- rks 17 tqykbZ dh lk;adkyhu lRlax lÒk esa egkvkjrh dh ÒO;rk us lcdks vkuUnyksd dh vksj eksM+ fn;k vkSj ns[krs gh ns[krs gtkjkas çseh iwjh ÒkoÒfä ds lkFk vkuUnykssd dh lSj djus yxsvkd"kZd jaax fcjaxh ,d lh os'kÒw"kk esa ltk l¡ojk vkJe ifjlj çsfe;kas ls [kpk[kp Òjk gqvk Fkk- lcds eq[k ij ;gh Fkk& okg lkb± VsÅ¡jke ckck] okg----- 18 tqykbZ gou&;K esa 40 tksM+s ,d tSlh os'kÒw"kk igus gq, ;KÒxoku dks vkgqfr vkgwr djrs ,d vfÒuo ut+kjk çLrqr dj jgs Fks- tUeksRlo ds vkuUn esys dh vkuUnyksd ;k=k ds lcls jksekafpr {k.k jgs 19 tqykbZ dks] tc çkr% 6 cts dqcsj uxj ls çse çdk'k vkJe] dksrjiqj ¼yxÒx 3 fd-eh½ rd ,d ÒO;re jFk;k=k fudyh- Òxoku txékFk le jFk;k=k dh ,d >yd ns[ksa& 2 cS.M] 1 'kgukbZ ikVhZ] 25 efgyk,¡ dy'k fy;s] ladhrZu okgu rhu cM+s gh lqanjre :i ls lts jFkksa esa çFke esa ln~xq# lkb± VsÅ¡jke Òxoku rks nwljs jFk esa Òxoku y{eh&ukjk;.k ds lkFk ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt o rhljs jFk eas Òxoku 'kadj ds lkFk vkpk;ZJh fojkteku Fks- vkSj lkFk esa vgenkckn ds x.kekU; yksxksa ds lkFk gtkjksa dh rknkn esa çsehtu >wers ukprs vkuUnyksd dk Òze.k dj jgs Fks- lqj{kkFkZ vkxs&ihNs iqfyl dh

O;kid O;oLFkk- uxjokfl;kas ds vuqlkj ,slh fo'kky jFk;k=k fudV Òfo"; esa igyh ckj ns[kh xbZ ftlesa 'kkfey uj&ukjh&cky&o`) ,dls diM+s igus gq,] ftuds psgjksa ij vkuUnyksd ds fopj.k dk vkuUn Li"V utj vk jgk Fkk] cgqr cM+h la[;k eas vkufUnr gksdj py jgs Fks- jFk&;k=k dk txg&txg ÒO; Lokxr gqvk- 20 tqykbZ dks czãÒkst esa 200 ls vf/kd czkã.kksa dks Òkstu Ò.Mkjk djk;k x;k rks lk;a dks lSdM+ksa çdkj ds O;atukas dk Òksx vkpk;ZJh ds vkxs j[kk x;kvafre fnol fo'kky 'kkgh vke Ò.Mkjk o 'kke dks 'kgukbZ ds lkFk c/kkbZxku] nhi çdk'k] ckfydk e.Myh }kjk lr~uke lk{kh vafdr jaxksyh ltkdj ml ij Òh 129 nhidksa dk çdk'k fd;k tk jgk Fkk- vkuUyksd dh ;k=k esa Òkouxj ds Òxr çhre] Òxr fnyhi] vgenkckn ds lksuw o ijs'k dqekj ,oa df'k'k ¼uUgha xkf;dk½] txnh'k ÒkbZ lkgc us Òh ekSt djkbZfueZyk ok/kokuh ¼fo/kk;d½ lfgr vusd x.kekU; yksx Òh 'kkfey gq,- lkb± VsÅ¡jke pkyhgk ij 11 twu ls çfrfnu fdlh u fdlh ?kj ifjokj eas larksa ds lkfu/; esa lkb± VsÅ¡jke la/;k dk vk;kstu [kkl jgk- vusd Òäkas us pkyhl fnolh; v[k.M T;ksr rks fdlh us iapfnolh; v[k.M T;ksr vius fuokl Òou ij lkb± VsÅ¡jke eafnj eas txkbZ- lSdM+ksa Òäksa us ozr /kkj.k fd;k-

Jhgfj}kj 21 tqykbZ lkb± VsÅ¡jke ckck dk vorj.k fnol] Òksirokyk fLFkr ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds çse çdk'k vkJe esa gfj}kj eaMy ds [;kr egke.Mys'oj] egar] larx.k cM+h la[;k eas mifLFkr Fks- blds iwoZ lSdM+kas larkas ds lkFk lar 'kEÒwyky] lar jes'kyky] lar ijljke }kjk Lokeh lokZuUn ?kkV ij ek¡ xaxs eS;k o vkpk;ZJh dh egkvkjrh dh xbZ- nhiçdk'k ls vkt Lokeh lokZuUn ?kkV Òh f>yfey djrk fn[kkbZ iM+ jgk Fkkcgqla[;h; vkjrh nhikas ls vkjrh dk utjk vius vki eas fnO;rk fy;s gq, Fkk- blds ckn vkJe ij cukbZ xbZ jaxksyh ij larksa }kjk nhi çdkf'kr fd;s x;s- lkb± VsÅ¡jke Òxoku ds tUeksRlo vkuUnesys esa 'kkfey gq, lÒh ekuuh; larksa dks lJ)k Òkstu Ò.Mkjk djkdj ;Fks"V nf{k.kkfn ls lEekfur fd;k x;k- fuR; py jgs vé{ks= esa Òh vkt o`f) djds fo'ks"k O;atu cuk;s x;s Fks- vkuUnyksd ;k=k esa Jheafnj dk vuqie Ük`¡xkj Òh ea=eqX/k djus okyk Fkk-

mYgkluxj Lokeh VsÅ¡jke njckj] çse çdk'k vkJe] mYgkluxj&5 ftls vc fla/kquxj dgk tkrk gS] esa lar f'kjksef.k iwT; Lokeh nsoçdk'k th egkjkt ds lkfu/; esa 21 tqykbZ dks vk;ksftr lRlax lÒk esa dsdçdlknh dk vk;kstu [kkl jgkmYgkluxj&3 esa LFkkfir Jh çse çdk'k lsok e.Myh ds Jheafnj eas Òh cM+h ÒO;rk ds lkFk tUeksRlo ds vkuUnesys esa lSdM+ksa Òäkas us vkuUnyksd dh ;k=k dh- bl volj ij iwT; Lokeh nsoçdk'k th egkjkt] lar y{e.kyky] Jh çÒqnkl th us Òh


12

15 vxLr 2015

izse izdk'k lUns'k

çsfe;ksa dks lkb± VsÅ¡jke ckck ds vkuUnyksd dk Òze.k djok;kNIiu Òksx] nhi çdk'k ds lkFk Ò.Mkjs ds vk;kstu Òh gq,- lkFk gh Jh çse çdk'k lsok e.Myh dk 8ok¡ okf"kZdksRlo Òh euk;k x;k-

fnYyh 21 tqykbZ] vkpk;ZJh vorj.k fnol! usg: uxj fLFkr çse çdk'k vkJe esa iwT; Lokeh t;nso th egkjkt ¼tks fd pSébZ ls foeku }kjk fnYyh igq¡pdj lh/ks gh usg: uxj igq¡ps½ ds ikou lkfu/; esa lSdM+ksa çsfe;ksa us vkuUnesys ds vkuUnyksd eas fopj.k fd;k- blds ckn fnYyh ds eq[; vkJe eydkxat fLFkr Jh çse çdk'k /kke esa lkb± VsÅ¡jke tUeksRlo es vkuUnyksd esa jkf= 11 cts rd cM+h nwj&nwj ls vk;s lSdM+ksa çseh ÒkofoÒksj gq,- iwT; Lokeh t;nsoth egkjkt] lar lqferyky ds lkfu/; esa çsfe;ksa dk lkb± VsÅ¡jke ckck ds vkuUnyksd dh ;k=k dk mRlkg ns[krs gh curk Fkk- bl ekSds ij vkJe Òou o Jheafnj dh lqanjre 'kksÒk Òh bUæyksd leku çrhr gks jgh Fkh- c/kkbZ xhrksa ij <ksy oknu ds lkFk ukprs&>wers Òäksa us ijLij c/kkbZ nsrs gq, vke Ò.Mkjs esa Òkstu çlkn ik;k- djhus ls ltkbZ xbZ nhiekyk dk Òh vuqie ut+kjk jgk- dsdçlknh NIiu Òksx Òh vfiZr fd;s x;s lkb± VsÅ¡jke ckck ds le{k-

Xokfy;j çse çdk'k vkJe ds Jheafnj dh lkSE; lqanjrk ds n'kZukuUn ls vfÒÒwr çsfe;kas }kjk tUeksRlo ds vkuUnesys esa vkuUnyksd ds Òze.k dh 'kq:vkr dh xbZ- lar gfjvkseyky th] ekrk yktoarh ds lkfu/; esa vkuUnyksd eas ?kwers gq, gtkjksa çsfe;ksa us ln~xq# lkb± VsÅ¡jke Òxoku dh yhyk&efgek dk xq.kkuqokn Jo.k fd;kvkuUnesys esa çfrfnu 'kgj ds vU; eafnjksa] vkJeksa ls lar o e.Mfy;ksa us i/kkjdj laxr dks Òxoéke ds vykSfdd vkuUn ls ykÒkfUor fd;k- lar çrkiyky us Òh lkb± VsÅ¡jke efgek xq.kxku lqukdj laxr ds ân;ksa dks ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku dh çsekÒfä esa vkuUn foÒksj dj fn;k- lar jes'kyky] lar çgyknnkl 'kkóh us Òh tUeksRlo esys dh jkSud c<+kbZ- cky e.Myh }kjk u`R; ukfVdkvksa dk jax&jaxhyk eapu Òh vkuUno/kZd jgk rks ;qok e.Myh }kjk Òfäjl ij vk/kkfjr yhyk ,oa lkb± VsÅ¡jke Òxoku dh yhyk dk eapu Òh fd;k x;k- vafre fnol 21 tqykbZ dks lk;adky fofo/k vkdkj&çdkj ds dsdl~ vkpk;ZJh ds le{k Òksx ds fy;s j[ks x;s- egkvkjrh o nhiksTToyu ds ckn ds'kw ,.M ikVhZ ds vkdsZLVªk dykdkjksa dh çLrqfr us laxr dks vius&vius LFkku ij mBdj ukpus&>weus ij foo'k dj fn;k- Jh vejkiqj uo;qod e.My }kjk eq[; ekxZ ij Lokeh VsÅ¡jke vé{ks= yxkdj jkgxhjksa dh lsok dh xbZ- lkb± VsÅ¡jke pkyhgs ij çfrfnu lSdM+ksa efgykvksa us nhiçdk'k fd;k-

dksVk Jhiqjk {ks= esa fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj rks viuh fnO; jkSud fy;s gq, gh Fkh bl vkuUnyksd dh ;k=k dk eq[; dsUæ gksus ds dkj.k ysfdu blds vykok Òh ,d gtkj ls vf/kd çsfe;ksa us Jh >wysyky eafnj] egkohj uxj o guqeku eafnj] ctjax uxj eas Òh lar ';keyky ds lkFk fopj.k djrs gq, vkuUn/kke dks ik;k- 17

ls 21 tqykbZ iapfnolh; gou&;K vkJe ij lEié gqvkcgjk.kk lkfgc }kjk Òxoku >wysyky us Òh vkuUnyksd ;k=k esa çsfe;ksa dks n'kZu fn;s- NIiu Òksx ds vUrxZr lSdM+kas lq#fp O;atukas dk Òksx vkpk;ZJh dks euqgkj djrs gq, vfiZr fd;k x;k- u`R; çfr;ksfxrk esa cky e.Myh }kjk yhyk/kkjh iw.kZ iq#"kksÙke Òxoku jk/kkÑ".k ds vykok ln~xq# egkjkt ds Lokax Lo:i Òh /kkj.k fd;s gq, Fks] bu cky dykdkjksa us euksgkjh u`R; djds çÒq ijekRek dks fj>krs gq, laxr dks vkufUnr fd;k- 19 tqykbZ dks 21 cVqdkas dk lkewfgd tusÅ laLdkj gqvk- czãÒkst] vke Ò.Mkjs esa gtkjksa Òäkas us çlknh ikbZ- fuR; nhiekyk dk çdk'k djds nhikoyh eukbZ xbZ- egkçlknh dk Òksx fuR; gh vkpk;ZJh dks viZ.k fd;k x;kvkuUnyksd dh ;k=k dk vafre iM+ko Fkk [kwc ukpks >weks ckts xkts ds lkFk-

jk;iqj 'kSysUæ uxj fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dh ÒO;rk ds ppsZ rks jk;iqj ds fla/kh lekt eas gj rjQ gks jgs Fks- tUeksRlo ds volj ij gtkjksa çseh lar gsearyky ds lkFk vkuUnyksd esa igq¡pdj ijekuUn dks çkIr gq,- 17 tqykbZ dks gou&;K djds vkuUn esys dh 'kq:vkr gqbZ oSls rks 11 twu ls gh vkuUnyksd esa jk;iqjoklh fopj.k dj jgs Fks] lkb± VsÅ¡jke pkyhgk ds volj ij çfrfnu fdlh u fdlh ds fuokl Òou ij vk;ksftr gks jgh Fkh lkb± VsÅ¡jke Òtu la/;k ftleas Òtu Òkstu dk vkuUn fy;k tk jgk Fkk- jkgxhjksa ds fy, vé{ks= Òh 'kSysUæ uxj ds eq[; ekxZ ij pyk;k tk jgk Fkk- vkuUnesys ds [kkl vk;kstuksa esa 19 tqykbZ dks flVh CyM cSad esa FkSyhlhfe;k lkslk;Vh dks 50 ;wfuV jDrnku fd;k x;k çseçdk'kh laxr }kjk- 129 czkã.kksa dk fo'ks"k Òkstu Ò.Mkjk] rks lSdM+ksa çdkj ds Lokfn"V O;atukas dk NIiu Òksxlk;adky pUæek dh pk¡nuh eas vkJe ds lkeus cus Lokeh VsÅ¡jke m|ku ds fo'kky ifjlj esa vkd"kZd e.Mi ltkdj egkvkjrh dh xbZ- blds fnO;re ut+kjs dk rks D;k dguk] gtkjksa nhid fVefVek jgs Fks vkjrh djrs gq,- gtkjksa Òä vkuUnyksd esa igq¡pdj viuh lq/k&cq/k Òwy cSBs- nks fnolh; lkaLÑfrd eapu eas Òh lkb± VsÅ¡jke Òxoku ds thou ij vk/kkfjr çlaxkas dk eapu o u`R; ukfVdkvksa dk çLrqfrdj.k çÒkoh jgk- vLirky esa ÒrhZ jksfx;kas dks Òh lkb± VsÅ¡jke vkuUnesys esa 'kjhd gksus dk lqvolj rc feyk tc larkas ds lkFk çse çdk'k lsok e.Myh }kjk muls dq'ky{kse iwNrs gq, çlkn Lo:i Qykfn fn;s x;s- çfrfnu jaxksyh ltkdj ml ij 129 nhikas dk çdk'k rks vafre fnol rks lSdM+ksa nhi tyk;s x;svke Ò.Mkjs esa Òh gtkjkas Òäkas us çlknh ikbZ- dsdçlknh] c/kkbZ xku ls vkuUnykssd dh ;k=k iw.kZ gqbZ-

dkuiqj dkS'kyiqjh vkJe dh lkSUn;Ze;h NVk ns[kdj vkxarqd gtkjkas çseh vkuUnyksd eas igq¡pus yxs- egkvkuUn çnku djus okyh bl vkuUnyksd ;k=k dh 'kq:vkr 11 twu ls gh lar Òksykjke ds lkfu/; eas lkb± VsÅ¡jke pkyhgk ds lkFk gks pqdh Fkh- pkyhgk ds vUrxZr Lokeh VsÅ¡jke tyeafnj ¼'khre'khu ;qä½ ¼okVj dwyj½


15 vxLr 2015

13

izse izdk'k lUns'k

dh LFkkiuk laxhr flusek ds ikl eq[; ekxZ ij larksa }kjk ,d lekjksg esa dh xbZ] blds iwoZ Òh 'kgj eas Lokeh VsÅ¡jke tyeafnj ds uke ls pkj okVjdwyj lsokjr gSa- 40 fnu çkr% gou&;K vkSj lk/kkj.k tu ds fy, vé{ks= ds vk;kstu Òh gq,- vafre fnol 129 ;qxy tksfM+;kas }kjk gou&;K dh iw.kkZgqfr larksa ds lkFk dh xbZ- 21 n.Mh lk/kqvkas o ,d lSdM+k ls vf/kd czkã.kksa dk Òkstu Ò.Mkjk gqvk- lRlafx;ksa ds fy, Òh fuR; v[kqV Ò.Mkjs dh O;oLFkk ljkguh; jgh- ,d ÒO; >k¡dh fufeZr dh xbZ Fkh ftlesa vejkiqj njckj dh i.kZdqfV;k eas fuokl dj jgs ln~xq# egkjkt th ds n'kZu djds laxr fugky gks jgh Fkh- 19 ls 21 tqykbZ rd vkuUnesys dk vk;kstu vkJe ds lkeus okys eSnku esa vkd"kZd e.Mi yxkdj fd;k x;k- ;gk¡ ij 129 tksM+kas dks egkvkjrh ds fy, vf/kÑr fd;k x;k Fkk ysfdu egkvkjrh dk ut+kjk ns[kus ij ,slk eglwl gksrk gS fd gtkjksa gtkj nhi vkjfr;k¡ vkpk;Z ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th Òxoku ds fy, cM+s Òko Òfä ls ?kwe jgh gSa- bUæ ykyokuh ikVhZ ds dykdkjksa }kjk eafpr ukVdksa ds vfrfjä ckfydk e.Myh }kjk eafpr Òkoiw.kZ l'kä ukVd vf/kd çÒkoh jgk- lkb± VsÅ¡jke ckck dk fp= cukvks çfr;ksfxrk esa 55 ls vf/kd cPpkas us lkb± VsÅ¡jke ckck ds vkd"kZd fp= viuh uUgha uUgha rwfydk ls cuk, rks jaxksyh ltkvks çfr;ksfxrk esa Òh 39 cPpksa ;qofr;kas us Òkx ysdj lqnajre jaxksyh cukbZ-

bUnkSj dkVtw dkWyksuh fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj ds BkB vkt viuh pje lhek ij Fks rkjh[k Fkh 17 tqykbZ- Jheafnj lfgr lewpk njckj ifjlj pepek jgk Fkk vkSj çsfe;ksa ds g"kZ dk rks dksbZ ikjkokj gh ugha Fkk vkt lar ykywjke ds lax vkuUnyksd dh ;k=k ij tks lÒh tk jgs gSa- bl lIrkg ds ckfj'k dk nkSj Òh Fke pqdk Fkk- vkuUnyksd ds [kkl ut+kjksa esa ifgys fnu ewdcf/kj r#.k iqLd fo|ky; ¼egw ukdk½ ij ckydksa dks Lusgk'kh"k nsrs gq, [kk| lkexzh o mi;ksxh oLrq,¡ nh xb±- lk;adky dks jksikg iapk;r ds o`)kJe ds ¼o`)kJe lp esa lekt dk xkSjo rks ugha dgk tk ldrk½ cqtqxks± dks lLusg vknjiwoZd Òkstu Ò.Mkjk djkdj mudh eaxy vk'kh"k yh xbZ- rks nwljs fnu 18 tqykbZ dks çkr% gou&;K] rks 'kke dks egkvkjrh ds fnO; ut+kjs ftlesa lSdM+ksa Òä nhi Fkkyh }kjk vius lkb± VsÅ¡jke Òxoku dks vkjrh djrs gq, ¼vkrZ ¾ iqdkj½ jgs Fks19 tqykbZ dks çkr% gfj}kj ls i/kkjs lar 'kEÒwyky th us Òh vkuUnyksd esa igq¡pdj çsfe;ksa dks ekStkuan djk;k- jkÅ uxj ds thou T;ksfr dU;k vkJe esa dU;k Òkst dk vk;kstu gqvk- dslj ckx fLFkr xkS'kkyk esa xksekrk dh lsok iwtk ,oa Xoky ckyksa dks Òkstu djkdj migkjkfn fn;s x;s- 'kke ds lRlax eas cky e.Myh }kjk laxr dks lkb± VsÅ¡jke Òxoku dh yhyk ds vUrxZr f[kYyw çlax dk n'kZ djk;k x;k- v[k.M vfouk'kh vkJe ds v[k.M /kke esa lSdM+ksa laro`Unkas dk Ò.Mkjk Òh mUgha ds vkJe esa tkdj fd;k x;k- vafre fnol ij vke Ò.Mkjs ds vykok] NIiu Òksx >k¡dh] egkçlknh] dsdçlknh vkfn ut+kjkas ds n'kZu gq,- nhi çdk'k ls rks fuR; gh njckj ifjlj f>yfeyk jgk Fkk- vkJe ds ckgj vé{ks= esa 'kjcr&iksgk vkfn dk forj.k fujarj gksrk jgk-

vkuUnyksd dh ;k=k dk lekiu ukprs&>wers gq, fd;k x;k-

Mcjk <hejiqjk fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj esa Òh lar NksVwjke ds lkFk 11 twu ls gh pkyhgk ozr çkjEÒ djds lSdM+ksa çsfe;ksa us vkuUnyksd ;k=k dk viuk vkj{k.k iDdk dj fn;k- [kkl vk;kstuksa esa bu pkyhl fnuksa esa gj 'kfuokj dks vkfnoklh cgqy bykdkas esa vkfnokfl;ksa ds fy, Òkstu Ò.Mkjs dk mRlkgiwoZd vk;kstu gqvk- 17 tqykbZ dks larkas ds lkFk çseh gou&;K djds vkuUnyksd ;k=k ij fudy iM+s- bl vkuUnyksd ;k=k esa çsfe;ksa us czãk.M esa pk¡n flrkjksa ds e/; fojkftr ln~xq# lkb± VsÅ¡jke ckck ds n'kZu fd;s ¼>k¡dh ltkbZ xbZ Fkh½- 18 tqykbZ dks çseçdkf'k;ksa ds Òxoku txékFk lkb± VsÅ¡jke ckck dh jFk;k=k fudkyh xbZbl ÒO; jFk;k=k dk vuqie utkjk vöqr vfuoZpuh; jgk- ,d lqanjre lts gq, jFk esa lkb± VsÅ¡jke ckck dks fojkteku fd;k x;k Fkk- ckts xkts ds lkFk uxj ifjØek dh xbZ- lar çrkiyky] chjcynkl vkJe ds lkb± JhpUn th us Òh vkuUnyksd esa i/kkjdj çsfe;ksa dks ve`rok.kh }kjk vkuUn djk;k- 19 tqykbZ dks dU;k&Òkst esa 500 dU;kvksa dks Òkstu ÒsaVkfn ls r`Ir fd;k x;klk;adkyhu lRlax lÒk eas ln~xq# lkb± VsÅ¡jke ckck ds thou n'kZu ij vk/kkfjr fDod ç'uksÙkjh dk vk;kstu Òh gqvk] lcls igys lgh mÙkj crkus okys çseh dks rqjar iqjLdkj nsdj lEekfur fd;k tk jgk Fkk blesa fn'kk es?kkuh dk fo'ks"k lg;ksx jgk- jaxksyh çfr;ksfxrk esa ftlesa dbZ cPpksa efgykvksa us vkd"kZd jaxksyh cukbZvatfy gcykuh }kjk fcuk fp= ns[ks lcds lkeus cukbZ xbZ ckck VsÅ¡jke fp=;qä vkd"kZd jaxksyh lcls vf/kd pfpZr jgh] ftls çFke iqjLdkj ls lEekfur fd;k x;k- eueksgd u`R; djds Òh cky e.Myh us lcdks vkufUnr fd;k- fnYyh dh egkek;k ikVhZ }kjk Òh vkuUnyksd esa vkdj çsfe;ksa dks lkb± VsÅ¡jke ckck ds lkFk Jho`Unkou o dSyk'k ds n'kZu djok;s- vksjNk ds lar jktunkl egkjkt ds ije f'k"; lar jk/ks';ke th Òh lar e.Myh lfgr bl vkuUnyksd dh ;k=k esa i/kkjs vkSj çsfe;ksa dks Òxoéke dk ve`r fiyk;k- 151 dsdl~ tks vkdkj&çdkj esa fÒé fÒé Fks] dk Òh Òksx vkpk;ZJh dks yxk;k x;k- ik¡pksa fnu v[kqV Ò.Mkjs eas lRlafx;kas us Òkstu çlknh ikbZ- vafre fnu vke Ò.Mkjk gqvk-

C;koj uUn uxj fLFkr çse çdk'k vkJe esa lkb± VsÅ¡jke pkyhgs dks ;gk¡ cM+h /kwe/kke ls euk;k x;k- lar fgeka'kqyky ds lkfu/; esa 11 twu ls çfrfnu gou&;K o 21 tqykbZ dks egk;K vk;kstu ,oa pkyhl fnuksa rd gh çfrfnu vyx&vyx ?kjksa esa pkyhlk ikB dk vk;kstu rks pakx xsV ij 40 fnuksa rd vé{ks= esa jkgxhjksa dks Òkstu çlknh 'kjcr vkfn dk forj.k fujarj tkjh jgkvkuUnyksd dh ;k=k djrs lSdM+ksa çsfe;ksa dh vk¡[ksa bl vuks[ks ut+kjs dks ns[kdj foLe; Òko esa vk xb±- ;g vn~Òqr ut+kjk Fkk& ikydh ;k=k dk& ,d 'kkunkj ikydh esa vkpk;ZJh ds eueksgd Lo:i dks fojkteku djds cSaM cktksa 'kgukbZ <ksy ds lkFk uxj ifjØek djkbZ xbZ- g"kZukn djrs lSdM+ksa çseh Òfä foÒksj gks jgs Fks-


14

15 vxLr 2015

izse izdk'k lUns'k

ikydh jFk&;k=k dk txg&txg ÒO; Lokxr gqvk- çfrfnu cky e.Myh }kjk lkb± VsÅ¡jke thou n'kZu ij vk/kkfjr yhykvksa ds eapu us Òh laxr dks Òfäjl ls lhapk] bl ckj ukjh&'kfä ij vk/kkfjr ukVî eapu us lcdks çÒkfor fd;k- 21 tqykbZ dks çkr% lkewfgd tusÅ laLdkj vk;kstu esa 38 cPpksa dks ;Kksiohr /kkj.k djk;s x;s blds ckn czãÒkst gqvk- 20 tqykbZ dks 129 nEifÙk;kas }kjk dh xbZ egkvkjrh dk vuqie vkuUn fy;k vkuUnyksd okfl;ksa us rks 21 tqykbZ dks 21 tksM+ksa }kjk gou& egk;K dh iw.kkZgqfr gqbZ] lk;adky dks 51 fdyks ds yM~Mw ¼dsd½ egkçlknh dk Òksx] rks ik¡pksa fnu gh vkuUnyksd esa nhikoyh ln`'k nhi çdk'k ds ut+kjksa us lcdks vpfEÒr o vkufUnr fd;ktUeksRlo ds ik¡pks fnu 'kke dks vke Ò.Mkjsdk vk;kstu gksrk jgk-

/kerjh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke uxj fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dks cM+s gh ÒO;rk ds lkFk Ük`¡xkfjr fd;k x;k Fkk- lSdM+ksa dh la[;k esa çsehtu Òh jax jaxhys oó /kkj.k dj lar egsUæyky ds lkFk vkuUnyksd dh ;k=k ij fudy iM+s- bl vkuUnyksd eas [kkl vkd"kZ.k jgs& çfrfnu çkr% f[kYyw e.Myh }kjk czãn'kZuh dk laxhre; ikB] lk;adky dks /kerjh uxj ds vU; xq#}kjksa fVdk.kksa ds lar lk/kqvksa }kjk lRlax Kku;K dk çokg- blds iwoZ 11 twu ls pkyhgk esys dh 'kq:vkr gks pqdh Fkh ftlesa lSdM+ksa efgyk,¡ nhiçdk'k nhi vkjk/kuk djrs fn[kkbZ iM+ jgha Fkhagou&;K] fuR; ubZ jaxksyh ltkoV ij nhiekyk dk vuqie ut+kjk n'kZuh; jgk- 20 tqykbZ dks /kerjh 'kgj ds lehi eas cls xk¡o Òkuiqjk esa i'kq /ku fodkl foÒkx ds lg;ksx ls fo'kky i'kq fpfdRlk f'kfoj Jh çse çdk'k lsok e.Myh }kjk yxk;k x;k ftleas vusd xk¡oksa ls vk;s 417 i'kqvksa dk mipkj i'kq fpfdRldksa }kjk fd;k x;k- ftyk vLirky esa jksfx;ksa o o`)kJe esa cqtqxks± dks Qykfn nsdj mudks viuRoiw.kZ Lusg fn;k o mudh vk'kh"k ikbZçfrfnu lkb± VsÅ¡jke >k¡dh n'kZu ds lkFk egkvkjrh ds fnO; ut+kjs us Òh lcds ân; esa Òko&Òfä dks çxk<+ gh fd;k- vafre fnu 21 tqykbZ dks lSdM+kas çdkj ds O;atukas dk NIiu Òksx] egkçlknh Òksx] dsdçlknh] xkts&ckts ds lkFk >wysyky e.Myh }kjk >wysyky /kqfu ds xk;u dk vkuUn Òh gqvk- jkf= 8%30 cts tUeksRlo ds vUrxZr fo'kky 'kkgh Ò.Mkjs esa ,d gtkj ls vf/kd la[;k esa Òäkas us Òkstu çlkn ik;kyksdksi;ksxh dk;ks± ds vUrxZr vkJe ij çfrfnu vk;ksftr ,D;wçs'kj fpfdRlk f'kfoj esa lSdM+ksa yksxksa us ykÒ fy;k-

[kSjFky jsrhys Vhys ds Åij cuh Lokeh VsÅ¡jke njckj ¼fMc½ dh lqUnjrk dks bl vkuUnksRlo esa pkj pk¡n ls yx x;s Fks- lar gfjyky ¼bUæyky½ ds lkFk lSdM+ksa çseh bl ekSds ij vkuUnyksd dh e/kqjre ;k=k ij jgs- iwjs pkyhgk esa tUelk[kh] pkyhlk ikB o nhi çdk'k dk fujarj vk;kstu gqvk- jaxksyh ltkdj ml ij nhiekyk dk çdk'k djds nhikoyh eukbZ xbZ- cky e.Myh }kjk lkb± ds thou ij vk/kkfjr çlaxkas dk eapu] egkvkjrh] NIiu Òksx ds ut+kjkas us

Òh lcds eu dks eksg fy;k22 tqykbZ dks [kSjFky ds lehi eq.Mkoj dLcs ds NksVs ls çse çdk'k eafnj eas o 28 tqykbZ dks vyoj ds >wysyky eafnj esa cM+h la[;k eas Òäkas us lar gfjyky ds lkFk tUeksRlo dk vkuUn fy;k-

tks/kiqj pkSikluh fLFkr Lokeh VsÅ¡jke eafnj dks cM+s gh J)kÒko ls ;gk¡ ds Òäkas us vkuUnyksd dh ;k=k ds fy, ltk;k l¡okjk Fkk- vkJe dh ns[kjs[k djus okyh nknh js.kw f[kekuh ds lkFk 11 twu ls gh Òäe.Myh vkuUnyksd esa fopj.k djrh fn[kkbZ iM+ jgh Fkh- 40 fnolh; v[k.M T;ksr ds n'kZu o ?kj&?kj esa lkb± VsÅ¡jke la/;k dk vk;kstu- jk.kh larh eafnj ds xzkÅ.M ij iwT; fla/kh iapk;r }kjk LFkkuh; czkã.kksa ds lg;ksx ls lkewfgd tusÅ laLdkj esa 51 cPpkas dks ;Kksiohr laLdkj ls laLdkfjr fd;k x;k- çfrfnu çkr% 5%30 cts Jh çse çdk'k lsok e.Myh }kjk nhughu xjhcksa vÒkoxzLrksa dh lsok lqJw"kk dh xbZ- 'kq) i;kZoj.k fgrkFkZ 129 ikS/ks yxk;s x;s rks if{k;ksa ds fy, 129 o`{kksa ij feêh ds ?kjkasns Òh yxk;s x;s- gou&;K] /otkoanu ds vykok o`)ky;] dq"VkJe esa Òkstu Ò.Mkjs dh lsok dh xbZ- lar fuR;eqäk ds vykok t;iqj ls i/kkjs lar deyçdk'k us laxr dks vkuUnyksd ;k=k esa ekSt gh ekSt djkbZ-

bUnkSj ¼}kjdkiqjh½ }kjdkiqjh fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dh jkSud Òh vius I;kjs xq#nso ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds vkuUnyksd dh ;k=k ds vuq:i gh Fkh- ,dls lqanj oó igus gq, dy'k;k=k ds lkFk lSdM+ksa J)kyq lar ujs'kyky] nknh fn'kk ds lax 17 tqykbZ dks fudy iM+s vkuUnyksd dh v{kq..k vkuUn;k=k ij - blds iwoZ 28 twu dks tUeksRlo ds vUrxZr fo'kky us= mipkj f'kfoj dk vk;kstu gqvk ftlesa 228 us=jksfx;ksa dk mipkj o 18 eksfr;kfcUnq dks vkWijs'ku gq,- rks 4 tqykbZ dks lkewfgd tusÅ laLdkj vk;kstu esa 16 cVqdkas dks tusÅ /kkj.k djk;s x;s- ogha 17 ls 23 tqykbZ rd Òkxor dFkkdkj euqJh }kjk Òkxor dFkk dk O;k[;ku vkuUnyksd esa mifLFkr lSdM+ksa Òäksa dks cM+s jle; Òko ls djk;k x;k- vkuUnyksd ;k=k dk lekiu 23 tqykbZ dks c/kkbZ xhr xkrs ukprs >wers gq, gqvk- bl e/kqjre vkuUnyksd dh ;k=k esa uke fleju djrs gq, Òäksa us Òtu vUrk{kjh eas Òh Òkx fy;k- egkvkjrh] egkçlknh] nhiksRlo euk;k x;k-

xksfUn;k ckjk[kksyh fla/kh dkWyksuh esa LFkkfir Lokeh VsÅ¡jke njckj dh ÒO;rk dk rks D;k dguk! lar bUæyky ds lkFk lSdM+kas J)kyq lt l¡ojdj vkuUnyksd dh ;k=k ds fy, rRij Fks- bldk 'kqÒkjEÒ ikjEifjd dk;ZØeksa ds vykok gou&;K djds gqvk- 18 tqykbZ dks egkvkjrh ds n'kZukuUn esa ,slk yxk tSls lewpk xksfUn;k 'kgj meM+ iM+k gks vkJe ifjlj ds vykok ckgj Òh cM+h la[;k esa Òätu [kM+s gq, Fks- 200 ls vf/kd dU;kvksa dks 19 tqykbZ dks Òkstu Ò.Mkjk f[kykdj nf{k.kk o migkjkfn fn;s x;s- Òtu vUrk{kjh esa Òh [kwc vkuUn gqvk lcds ân; Òfä foÒksj gks x;s


15 vxLr 2015

15

izse izdk'k lUns'k

vius xq#nso dh çsekÒfä esa- ln~xq# egkjkt }kjk ejs gq, Loku ¼dqÙks½ dks mBkuk] dk çlax thoUr dj fn[kk;k xksfUn;k ckfydk e.Myh us- fuR; nhikoyh ln`'k nhiekyk] NIiu Òksx ds ut+kjksa ds lkFk ukprs xkrs vkuUnyksd ;k=k iw.kZ gqbZ-

ukxiqj tjh iVdk eas LFkkfir Lokeh VsÅ¡jke njckj ds çsfe;ksa us cM+s gh gf"kZr ân; ls eu eas iw.kZ J)kÒko j[krs gq, lkb± VsÅ¡jke vkuUn& yksd dh ;k=k lar gjh'kyky ds lkFk xhr laxhre; vkuUn ds lkFk dh- fuR; jaxksyh ij nhiekyk] NIiu Òksx vkfn ds ut+kjs [kkl jgs-

vejkorh fla/kq uxj fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dks iq"ikas lfgr fofo/k Ük`¡xkfjr oLrqqvkas ls ltk;k x;k Fkk- vkuUnyksd dh ;k=k esa laxr dks lar lqUnjnkl dk lkfu/; feyk- 'knk.kh njckj] lar daojjke njckj ds larksa ds vykok vejkorh ds lÒh njckjksa ds lar lk/kqvksa us vkdj tUeksRlo dh 'kksÒk c<+kbZ- 129 dU;kvkas dks dU;k&Òkst] NIiu Òksx >k¡dh ds lkFk jaxksyh cukdj ml ij nhiekyk dk çdk'k] Fks [kkl ut+kjs vkuUnyksd ds- y[kh Òxr us Òh ok|;a=ksa ds lkFk laaxhre; /kwe epkbZ- pkyhgk ds vUrxZr lr~uke lk[kh ys[ku çfr;ksfxrk dk vk;kstu gqvk] ftlesa lqys[k esa lokZf/kd ¼51 gtkj lr~uke lk[kh½ fy[kus okyh laxhrk x.ks'kkuh] fj;k rstokuh] 'khyk dkenkj] jes'k dks larksa }kjk iqjLÑr fd;k x;k-

ÒhyokM+k ckiw uxj fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dh lkt ltkoV dk rks D;k dguk] Jheafnj&njckj ifjlj ds vfrfjä ckgj eq[; lM+d rd dks ltk;k l¡okjk x;k Fkk- lar >keunkl ds lkFk tc lSdM+ksa J)kyq vkuUnyksd ;k=k ij fudys rks o`Unkou ls l[kh ineknsoh o vtesj ds larksa us Òh muds ân;ksa dks vkuUn foÒksj fd;k- gou] /otkoanu] NIiu Òksx] lr lekxe] egkvkjrh ds ut+kjs ns[krs gq, lSdM+ksa Òäksa us ukprs&>wers lkb± VsÅ¡jke vkuUnyksd esa Òkstu Ò.Mkjk ik;k- fuR; lk;adkyhu nhiksRlo dk vkd"kZ.k Òh [kkl jgk-

gkaxdkax dkWoyku fLFkr Jh çse çdk'k eafnj esa 21 tqykbZ dks gkaaxdkax eas fuokl dj jgs çsfe;ksa us lar ukenso th egkjkt ds lkFk vkpk;Z Jh ds vorj.k fnol ij vkuUnyksd dh vkuUn;k=k dh-

nqcbZ nqcbZ ds Jh çse çdk'k eafnj esa vkuUnyksd ;k=k ds vUrxZr ikjEifjd dk;ZØeksa ds vykok dsd çlknh dk Òksx vkpk;ZJh ds vkxs cM+s J)kÒko ls j[kk x;k- 129 nhidksa ds fnO; çdk'k ls pepek mBk eafnj ifjlj- nknh eksfguh ds fuokl ij Òh Jh çse çdk'k e.Myh }kjk tUeksRlo dk vkuUn gqvk- ;gk¡ ij ln~xq# egkjkt th us Qksu ij lRlax djds laxr dks c/kkbZ nh- c/kkbZ xku ij mifLFkr lSdM+ksa çseh >we mBs- Ò.Mkjs dk vk;kstu Òh gqvk-

vkxjk ¼dkyk egy&dsnkj uxj½ dkyk egy fLFkr çkphu Lokeh VsÅ¡jke njckj dk cuko Ük`¡xkj Òh lSdM+ksa Òäksa dks vkuUnkuqÒwfr djok jgk Fkk- lar Òxrjke o

nknh fueZyknsoh ds lkFk cM+h la[;k esa çseh py fn;s vkuUnyksd ;k=k ij- nhikoyh ln`'k nhiekyk ds lkFk fuR; Òtu dhrZu] egkçlknh dsdçlknh ds ut+kjs [kkl jgs17 tqykbZ çkr%] dsnkj uxj fLFkr Ük`¡xkfjr Lokeh VsÅ¡jke njckj dh lqnajrk dk jliku djrs gq, ,d gtkj ls vf/kd çseh vkuUnyksd dh ;k=k ij fudy iM+s- ckck VsÅ¡jke ds vkuUnyksd esa gou&;K] /otkoanu o 21 tqykbZ la/;k dks lqanjre jFk;k=k eas ladhrZu dk vkuUn fy;k Òäksa us nhnh Òxoarh nsoh ds lkFk- ik¡pksa fnu Òkstu Ò.Mkjs dk vkuUn jgk gh- [kkl vk;kstuksa esa ÒO; lkaLÑfrd eapu esa lkb± VsÅ¡jke ckck ds thou ij nks çlaxksa dks fn[kk;k vkJe ds gh cky ;qok dykdkjksa us- NIiu Òksx >k¡dh] egkçlknh] dsdçlknh] egkvkjrh ds ut+kjs Òh [kkl jgs- <ksy 'kgukbZ dh /kqukas ij >wers ukprs vkuUnyksd ;k=k iw.kZ gqbZ-

vyhx<+ flU/kh cLrh fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj esa lkb± VsÅ¡jke tUeksRlo ij vkuUnyksd ;k=k ds fy, ;gk¡ ds çsfe;ksa esa cM+k mRlkg FkkvkJe dh lsok O;oLFkk ns[k jgs Jh ukjk;.knkl&nknh fueZyknsoh ds lkFk cM+h la[;k esa çsfe;ksa us vkuUnyksd ;k=k esa Òtu&dhrZu djds vkuUn fy;k- ckck dks NIiu Òksx] dsdçlknh] egkçlknh ds lkFk nhi çdk'k djds ekSt yh xbZ-

jryke 'kkóh uxj fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj ds lSdM+ksa çseh [k.Mw xzke >k¡dh dk n'kZukuUn djrs lar 'kadjyky ds lkFk igq¡ps vkuUnyksd dh ;k=k ij- ÒO;re ikyus esa >wyrs gekjs ân;ksa ds vk/kkj ln~xq# lkb± VsÅ¡jke ckck ds n'kZuksa ls eu fgyksjsa ysus yxk vkuUnyksd esadsdçlknh] egkçlknh ds lkFk vafre fnol 129 T;kssfr;ksa dk çdk'k bl vkuUnyksd ds ut+kjksa esa çeq[k jgs-

Jhjkes'oje~ /kke ikou T;ksfrfy±x ds 'kgj Jhjkes'oje~ /kke esa LFkkfir Lokeh VsÅ¡jke njckj esa 21 tqykbZ dks gou&;K fd;k x;k- nksigj dks lar thrw ds lkFk lsok/kkfj;ksa us lsokÒkjrh Ldwy esa Òkstu Ò.Mkjs dk vk;kstu fd;k- 'kke dks nhiekyk djds nhikoyh eukbZ xbZ-

pSébZ pSébZ ds fdyikWd {ks= esa fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dh lkSUn;Z NVk vkpk;ZJh ds tUeksRlo ij vöqr jgh- iwT; Lokeh t;nso th egkjkt o nhnh jk/kknsoh ds lkfu/; esa pSébZ okfl;ksa us vkuUnyksd dh ;k=k dh- igys rhu fnu çse çdk'k eafnj esa o vafre nks fnol ;kfu 20&21 tqykbZ dks fla/kq lnu eas vk;ksftr lkb± VsÅ¡jke vkuUnesys ds vk;kstu esa lSdM+kas Òäksa us Òkx ysdj viuk thou lQy fd;k- [kkl vk;kstuksa esa ,dls oó igus lsok e.Myh ds óh iq#"kkas us egkvkjrh] dsdçlknh] egkçlknh] NIiu Òksx ds ut+kjkas ds n'kZu fd;s- 16 tqykbZ dks ia- fcgkjhyky 'kekZ }kjk czãn'kZuh ds ikB }kjk ;K djk;k x;k tks vius vki esa vfoLej.kh; jgk- nhu ghu dh lgk;rk ds fy, Òh vusd ijksidkjh dk;Z fd;s x;s- ukprs xkrs vkuUnyksd ;k=k dks iw.kZrk 21 tqykbZ nksigj dks feyh-


16

15 vxLr 2015

izse izdk'k lUns'k

iyoy tokgj uxj eas fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dh ÒO; ÒO;rk us rks iyoyokfl;ksa dks vpfEÒr lk dj fn;k- Jh çse çdk'k lsok e.Myh] efgyk e.Myh ds lkFk lkjh laxr fudy iM+h lkb± VsÅ¡jke vkuUnyksd dh ;k=k ij- Òtu xhr xkrs ukprs >wers dc bl ;k=k dk vafre iM+ko vk x;k] irk gh ugha pyk- vkuUnyksd dh vöqr ;k=k esa 'kkfey lSdM+ksa Òäksa us egkvkjrh ds lkFk nhikoyh ds ut+kjs Òh jaxksyh esa nhiÜk`¡[kyk ds lkFk ns[ks- 56 Òksx] egkçlknh dsdçlknh ds ut+kjs Òh [kkl jgs-

Qjhnkckn xksih dkWyksuh fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj ds çsfe;ksa us Jheafnj o Jh njckj dk ,slk rks vuks[kk Ük`¡xkj fd;k Fkk fd cl ns[krs gh u;u iyd >idkuk rd Òwy tk,¡- 17 tqykbZ dks Jheafnj eas iwtu&vfÒ"ksd ds lkFk vkuUnyksd dh ;k=k tks çkjEÒ gqbZ rks blesa gou&;K] Òtu&ladhrZu] lkb± VsÅ¡jke çÒkrQsjh] egkvkjrh] NIiu Òksx] dsdçlknh ds ut+kjs ns[krs gq, var esa 21 tqykbZ 'kke dks xkts ckts ds lkFk eaxyxhr xkdj ukprs&>wers vkuUnyksd dh bl egke/kqjre ;k=k dks fojke feyk-

gSnjkckn rsyxkauk jkT; dh çeq[k egkuxjh gSnjkckn dk çse çdk'k eafnj ¼njckj½ lkb± VsÅ¡jke vkuUnesys esa jax&jaxhys nhikas dh jks'kuh esa txexk mBk nhikoyh dh Òk¡fr- vkuUnyksd ;k=k ds nkSjku eaxyxku o [k.Mw okys dh /kqfu ij gSnjckn ds çseçdk'kh >we mBsvuqie :i ls Ük`¡xkfjr lkb± VsÅ¡jke ckck eafnj ds le{k egkçlknh o dsd çlknh dk Òksx yxk;k x;k- Ò.Mkjs dk Òh vk;kstu gqvk-

ukUnsM+ ifo= xq#uxjh ukansM+ ds Jh >wysyky eafnj tgk¡ vkpk;ZJh ln~xq# VsÅ¡jke th egkjkt dk Jhfoxzg çfrf"Br gS] esa cM+s gh ÒkoÒfä ds lkFk LFkkuh; laxr us lkb± VsÅ¡jke tUeksRlo esa vkuUnyksd dh ;k=k dh ftleas vusd jax jaxhys vk;kstu gq,-

dksYgkiqj xka/khuxj fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dk Jheafnj o fo'kky ifjlj lkb± VsÅ¡jke ckck ds vorj.k fnol ij pepek jgk Fkk- lk;adky dks lSdM+ksa nhid tykdj nhikoyh eukbZ xbZ- vkuUnyksd ;k=k esa Òxr cyjke th us laxr dks ekSt djkbZ-

QStkckn Òxoku Jhjke dh tUe uxjh v;ks/;k ds lehi QStkckn ds jkeuxj dkWyksuh esa fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dh lkt lTtk çse çdkf'k;kas ds lkFk ogk¡ ls fudyus okyksa dk Òh eu eksg jgh Fkhlar Òkounkl o lar t;dqekj ds lkFk lSdM+kas dh la[;k eas laxr ÒkofoÒksj gksrs gq, vkuUnyksd dh ;k=k ij jgh- dq"VkJe esa Òkstu Ò.Mkjk] dU;k Òkstu] o 21 tqykbZ dks jkf= esa vke Ò.Mkjs ds vk;kstuksa ds lkFk Òtu vUrk{kjh] lwQh larksa dk lekxe] egkvkjrh] u`R; ukfVdkvksa dk eapu] Qwyksa dh gksyh] nhiekyk]

dsd çlknh] NIiu Òksx çlknh] egkçlknh ds ut+kjkas us lcds fny dks ekStkuUn gh ekStkuUn djok;k- [kq'kh dss xhr xkrs ukprs >wers vkuUnyksd ;k=k dks çlé foÒksj gksrs iw.kZ fd;k xq# ds I;kjkas uscbjkbZp] xks.Mk] lqYrkuiqj] xksj[kiqj 'kgjksa ds çseh Òh bl vkuUnyksd dh ;k=k esa lkFk jgs-

okjk.klh f=iqjkjh egknso Òksys Ò.Mkjh dh ikou uxjh cukjl esa mUgha ds va'kkorkj Òxoku ln~xq# VsÅ¡jke ckck ds tUeksRlo esa vkuUnesys dk vk;kstu gou&;K ls gqvk vkSj ckts xkts ds lkFk Jh çse çdk'kh /otkoanu fd;k x;k- Jh egknsoyky ds lkFk lSdM+ksa çseh vkuUnyksd ;k=k ij lkFk jgs- blesa 21 tqykbZ dks iwjs fla/kq uxj dkWyksuh] flxjk esa 11&11 nhid tykdj nhikoyh eukbZ xbZ- Òtu vUrk{kjh esa Òh lÒh vk;q oxZ ds Òäksa us mRlkg ls Òkx fy;kcky fd'kksj e.Myh }kjk lkaLÑfrd eapu dk Òh vkuUn gqvkvke Ò.Mkjs ds iwoZ larksa dk Ò.Mkjk Òh [kkl vkd"kZ.k jgk-

eqjSuk vius iwoZtksa dh ijEijk dks tkjh j[krs gq, vejkiqjoklh xq#Òä nknk Jh ol.kkjke ryjstk ifjokj esa lkb± VsÅ¡jke tUeksRlo dk vkuUn jgk- cM+h la[;k esa Òäksa us bl ekSds ij vkuUnyksd dh ;k=k dk vfoLej.kh; vkuUn fy;k- vé{ks= vk;kstu Òh gqvk rks [kkl vkd"kZ.kksa esa jaxksyh ltkdj ml ij nhiekyk dk çdk'k] egkçlknh] dsdçlknh] NIiu Òksx] ckyu`R; ds n'kZu gq,- lar çrkiyky] lar NksVwyky us Òh ekSt djkbZ- blds lkFk gh çse çdk'k vkJe esa Òh jkf= dks tUeksRlo ds vkuUnyksd ;k=k esa çseh [kwc ukps >wes ÒkoÒfä ds lkFk- [kSjFky ls Òh çseh 'kkfey gq,-

xka/kh/kke Lokeh VsÅ¡jke njckj dh jkSud us lSdM+ksa Òäksa dks vkuUnjl ls flafpr dj fn;k- lar dey ds lkFk lÒh çseh vkuUnyksd ;k=k ij /kwe /kke ds lkFk fudy iM+s- ikjEifjd dk;ZØeksa ds vfrfjä czãÒkst esa czkã.kksa o dU;k Òkst esa NksVh&NksVh ckfydkvksa dks Òkstu Ò.Mkjk f[kykdj ;Fks"B ÒsaVkfn o migkj fn;s x;s- 129 O;atuksa dk NIiu Òksx rks 129 tksM+ksa }kjk egkvkjrh dk fnO; ut+kjk Òh n'kZuh; jgk- cky e.Myh }kjk Òtuksa ij u`R; o lkbZ± VsÅ¡jke yhyk&n'kZu us Òh laxr dks ea=eqX/k fd;k- Jheafnj dh fuR; uohure vuks[kh lkt&lTtk us Òh lcds eu dks vkufUnr fd;k- 21 tqykbZ jkf= esa nhiksRlo] Òksx] Ò.Mkjs ds vk;kstu [kkl jgs- blh çdkj vkfniqj ds çse çdk'k eafnj eas Òh vkuUnesys dh jkSud jgh- vkuUnyksd ;k=k dks iw.kZrk 'kgukbZoknu ds lkFk ukprs >wers feyh-

'kksykiwj egkjk"Vª dh dkWVu uxjh 'kksykiwj eas çse çdk'k vkJe ds lSdM+ksa Òä Òh lkb± VsÅ¡jke ckck ds vkuUnyksd dh ;k=k ij bu fnuksa esa jgs- dU;kÒkst ds lkFk 21 czkã.kksa dks Òh Òkstu Ò.Mkjk nf{k.kkfn ls lEekfur fd;k x;k- ckfydk e.Myh }kjk ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku ds efgek xhrksa ij laqnjre u`R;] egkvkjrh] nhiekyk] NIiu Òksx] egkçlknh ds ut+kjs vius vki esa vöqr jgs- ukprs


15 vxLr 2015

17

izse izdk'k lUns'k

>wers [kqf'k;k¡ eukrs vkuUnyksd ;k=k dks iw.kZ fd;k Òäkas us-

Ò.Mkjk Ò.Mkjk 'kgj ds çse çdk'k vkJe dks nqYgu dh Òk¡fr ltk;k x;k Fkk rks vkuUnyksd ;k=k esa JhpUn tlokuh vkJe laÒkyd ds lkFk cM+h la[;k esa çseh lkFk gks fy,- iwuk ls i/kkjss lar vuUrçdk'k th us 20 tqykbZ dks] xksfUn;k ls vk;s lar bUæyky o /kerjh ls vk;s lar egsUæyky us vkuUnyksd ;k=k esa çsfe;ksa dks ekSt djkbZ- 23 tqykbZ dks lk;a 6 ls e/;jkf= rd /kwe jgh- NIiu Òksx] dsdçlknh] nhiekyk ds lkFk ^,d 'kke lRxq# VsÅ¡jke ds uke* dk vk;kstu gqvk- [kwc ukps >wes Òätu- xksfUn;k ls Òh 50 ls vf/kd çseh vkuUnyksd ;k=k esa Ò.Mkjk okfl;ksa ds lkFk 'kkfey gq,-

frjksM+k egkjk"Vª ds frjksM+k 'kgj esa Òh Jh xq#ukud /keZ'kkyk esa çsfe;ksa us vkuUnyksd dh ;k=k esa vius ân; dks vkuUn foÒksj fd;k- ln~xq# VsÅ¡jke pkyhgs dk ozr Òh vusd çsfe;ksa }kjk fd;k x;k- 22 tqykbZ dks euk;s x;s vkuUnesys esa nhikoyh ln`'k nhiçdk'k gqvk- xhr laxhr ij [kwc ukps xk;s Òäx.k-

ikyh ikyh ¼jktLFkku½ esa NksVk lk çse çdk'k eafnj cuk gqvk gS tgk¡ ij bl uxjh esa jg jgs reke çseçdk'kh vkuUnesys dks eukus tqVsvkuUnyksd dh ;k=k esa 21 tqykbZ dks v[k.M T;ksr ds lkFk&lkFk NIiu Òksx] dsdçlknh] nhiekyk ds n'kZu gq,- Òtu&dhrZu ds ckn vtesj ls ln~xq# egkjkt th us Qksu ij c/kkbZ Òtu xkdj iYyo ik;k- vkuUn gh vkuUn gks x;k ikyhokfl;ksa dk rks vkuUnyksd esa-

dsdM+h flU/kh dkWyksuh fLFkr fla/kh xq#}kjs esa tgk¡ ln~xq# lkb± VsÅ¡jke ckck dh fnO; ewfrZ çfrf"Br gS] esa Òäksa us 23 tqykbZ dks lar Òksykjke] lar fgeka'kq ds lkFk lkb± VsÅ¡jke vkuUnyksd dh e/kqjre ;k=k dh- NIiu Òksx] dsdçlknh] nhiçdk'k ;k=k ds [kkl fcanq jgs-

Òhe fla/kh dkWyksuh ds fla/kh xq#}kjs eas] 25 tqykbZ dks lkb± VsÅ¡jke vkuUnesys dh vkuUnyksd ;k=k esa iwjs dLcs dk fla/kh lekt lar Òksykjke] lar fgeka'kq ds lkFk 'kkfey gqvk- gou] /otkoanu] Ò.Mkjk] dsdçlknh vkfn dk;ZØe gq,-

dkeBh mPp f'k{kk esa vOoy jgs 29 Nk=&Nk=kvksa dks tc lkb± VsÅ¡jke vkuUn;k=k esa Jh çse çdk'k lsok e.Myh dh vksj ls lar vuUrçdk'k th ds dj&deyksa ls eaxyk'kh"k o çksRlkgu Lo:i iqjLdkj o Nk=o`fÙk çkIr gqbZ rks muds ân; vkuUn ls yckyc gks x;s- larkas ds lax bl vkuUn;k=k ds [kkl iM+ko jgs& gou&;K] czãn'kZuh] xq#çkFkZuk v"Vd] dsdçlknh- 129 nhiksa ds çdk'k us Òh njckj ifjlj dks f>yfeyk fn;k- vkJe dh lsok laÒky djus okys Jh jfo eqykuh ds lkFk dkeBh o ukxiqj ds lSdM+ks çsfe;ksa us [kq'kh ls ukprs&>wers vkuUnyksd dh ;k=k dks iw.kZ fd;k-

vfEcdkiqj Jh jes'k T;ksfr iksiVkuh ds lkFk ;gk¡ ds çsfe;ksa us lkb± VsÅ¡jke vorj.k fnol ij nhu ghu ds fy, Ò.Mkjk fd;k- ik¡p fnuksa rd lkb± VsÅ¡jke v[k.M T;ksr] dsdçlknh] 129 nhiksa dk çdk'k vkuUnyksd ;k=k ds [kkl pj.k jgs-

Òksiky&cSjkx<+& Òksiky ds çse çdk'k eafnj eas 25 tqykbZ nksigj dks lar ykywjke ds lkFk vkuUnyksd ;k=k esa fopj.k gqvk rks lk;adky dks cSjkx<+ esa fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj ds çsfe;ksa ds lkFk cM+h la[;k esa lekt cU/kq lkb± VsÅ¡jke vkuUnyksd dh ;k=k esa larkas o njckj dh lsok O;oLFkk ns[k jgh nknh ghjka ds lkFk 'kkfey gks x;s- xhr laxhr lRlax Òtu dhrZu ds lkFk NIiu Òksx] dsdçlknh o nhi T;ksfr çdk'k ds ut+kjksa us lcdks fd;k vkuUn foÒksj-

eUnlkSj pØ/kj dkWyksuh eas fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dk fo'ks"k lkt Ük`¡xkj Òä leqnk; dks g"kZ foÒksj dj jgk Fkk- vkuUnyksd ;k=k esa laxr dks lar 'kEÒwyky th }kjk Òh ekStkuUn djk;k x;k- vkuUn& yksd ;k=k ds vxys pj.k esa lkb± VsÅ¡jke ladhrZu çÒkrQsjh Jh xksikyÑ".k xks'kkyk igq¡ph] ogk¡ çÒkrQsjh dk Lokxr lRdkj xks'kkyk çcU/ku }kjk fd;k x;k- NIiu Òksx >k¡dh ltk dj lSdM+ksa O;atuksa dks vkpk;ZJh ds le{k Òksx ds fy, j[kk x;k- laLÑr ikB'kkyk ds cVqd ia- fo".kqçlkn Kkuh ds vkpk;ZRo esa osnikBh czkã.kksa us oSfnd ea=ksPpkj.k djds nhiçdk'k fd;k ftlls iwjk vkJe Òou çdk'k dh ifo= fdj.kkas ls ugk mBk- dU;k Òkst ds ckn vke Ò.Mkjs esa gtkjksa çsfe;ksa us Òkstu ik;k- dsdçlknh ds lkFk ukprs >wers çsfe;ksa us vkuUnyksd ;k=k iwjh dh- mRlo esa uxj dh fla/kh iapk;rksa ds ofj"Vtuksa us Òh Òkx fy;k-

cqjgkuiqj flU/kh cLrh fLFkr uonqYgu dh Òk¡fr Ük`¡xkfjr Lokeh VsÅ¡jke njckj ds çsfe;kas o fla/kh lekt ds x.kekU; yksxksa us lkb± VsÅ¡jke vkuUnyksd ;k=k dks iw.kZ fd;k lar ykywjke ds lkFk 26 tqykbZ dks- J)kÒko Òfä ls NIiu Òksx] dsdçlknh dk vk;kstu djds nhiekyk dk çdk'k fd;k x;k-

flouh fla/kh dkWyksuh fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dh jkSud vkuUn;k=k ds fy, ns[kdj lSdM+kas çseh [kq'kh ls >we mBs- lar vuUrçdk'k th dk lkfu/; vkuUnesys dk pje jgk- euk;s x;s vkuUnesys esa vU; dk;ZØeksa ds vfrfjä cky e.Myh }kjk jaaxksyh o u`R; vk;kstu Òh [kkl jgk- cSaMckts dh eueksgd /kqukas ij ukprs >wers xq#efgek ds xhr xkrs Òäksa us vkuUnyksd dh ;k=k dks fojke fn;k-

vkuUn xqtjkr ds vkuUn 'kgj ds çse çdk'k vkJe esa Òh tUeksRlo dk vkuUn lSdM+ksa çsfe;ksa us fy;k- lar eksuwjke th ds lkfu/; esa vkuUnyksd ;k=k dh xbZ vkuUnokfl;ksa }kjk-


18

15 vxLr 2015

izse izdk'k lUns'k

y[kuÅ xksykxat fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj esa lar Òksykjke ds lkFk 29& 30 tqykbZ dks cM+h la[;k eas Òätu lkb± VsÅ¡jke vkuUnyksd dh ;k=k ij jgs- NIiu Òksx] nhiT;ksfr çdk'k] dsdçlknh ds dk;ZØe [kkl gq,- [kq'kh ds xhr xkrs >wers gq, vkuUnyksd ;k=k iw.kZ gqbZ-

esa vkuUnyksd ;k=k esa Òkx fy;k-

chdkusj

Vksad

djuh uxj eas LFkkfir Jh çse çdk'k eafnj ds vfuoZpuh; lkSUn;Z us lc çsfe;kas dks g"kZ foÒksj dj fn;k- eafnj dh lsok laÒky djus okyh nknh ds lkFk vkuUnyksd ;k=k esa] cky e.Myh }kjk u`R;] Ò.Mkjk] dsdçlknh] nhiT;ksfr çdk'k ds ut+kjs vuqie jgs-

Lokeh 'kkfUrçdk'k lRlax gkWy esa Vksadokfl;ksa us ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku ds vkuUnyksd dh ;k=k vkjEÒ dh- cM+s gh gf"kZr Òko ls gou&;K] Jh çseçdk'kh /otkoanu] xkSlsok] if{k;ksa dh lsok ds vk;kstu gq,- NIiu Òksx] ladhrZu ;k=k] nhiçdk'k ds [kkl ut+kjs Òh n'kZuh; jgs- lar jkefuokl] lar dkseyjke] lar rqylhjke us vkuUn;k=k esa laxr dks [kwc ekStkuUn djk;k-

Jh çse çdk'k eafnj dh lsok eas jgus okys Jh fd'kupan th ds lkFk cM+h la[;k eas çsfe;ksa us vkuUnyksd dh ;k=k eas ekSt dh- pkyhgk ozr Òh j[kk x;k- dsdçlknh] egkçlknh] nhi çdk'k ds vk;kstu Òh gq,- ^vfÒyk"kk* ewd cf/kj fo|ky; tkdj cPpkas dks LoYigkj djk;k x;k- <ksyoknu ls vkuUnesys dh iw.kZrk gqbZ-

jk;x<+ jk;x<+ ds Jh çse çdk'k eafnj esa gou&;K ds lkFk lSdM+ksa çsfe;kas us vkuUnyksd ;k=k 'kq: dh- NIiu Òksx ds lkFk vke Ò.Mkjk Òh gqvk- nhiT;ksfr;ksa dk çdk'k djds lkb± VsÅ¡jke nhikoyh eukbZ xbZ- [kq'kh ds Òtu xhr xkrs vkuUnyksd ;k=k dks fojke fn;k x;k-

gFkhu lkb± VsÅ¡jke Òxoku ds pkyhgk dh iw.kZrk 21 tqykbZ dks vke Ò.Mkjs o T;ksfr;ksa ds çdk'k ds lkFk gqbZ- dsdçlknh] egkçlknh] egkvkjrh ds ut+kjs vkuUnyksd ;k=k esa [kkl n'kZuh; jgs- efgyk e.Myh }kjk [kq'kh ds xhr Òtu xkrs gq,] g"kZfoÒksj gksdj laxr ds lkFk vkuUnyksd ;k=k dks iwjk fd;k x;k-

jhok tokgj uxj dkWyksuh fLFkr lqanjkuh Òou esa lkb± VsÅ¡jke tUeksRlo ds vkuUnesys esa 'kkUrk tksrokuh] o[kkZ vjksM+k us Òkoiw.kZ laxhre; xhr xkrs gq, lkjh laxr dks eLr dj fn;k- vkuUnyksd ;k=k esa nhiT;ksfr çdk'k] dsdçlknh vkfn ds [kkl vk;kstu Òh gq,-

fglkj vkd"kZd :i ls lts l¡ojs Jh çse çdk'k eafnj ds n'kZukuUn ysrs çseh ekrk jkeI;kjh ds lkFk vkuUnyksd ;k=k ij py iM+s ckck lkb± VsÅ¡jke tUeksRlo ds vkuUnesys esa- NIiu Òksx] nhiT;ksfr çdk'k ds ut+kjksa us Òh vkuUn gh vkuUn djk;k rks vke Ò.Mkjs esa {ks=h; turk us Òh Òkstu çlknh ikbZ- ^lrxqj dk >.Mk nqfu;k eas vc 'kgj 'kgj esa ygjk;sxk] xq#nso dk >.Mk nqfu;k eas 'kgj 'kgj dÒh u >qdus ik;sxk* laxhre; xhr xk;u ds lkFk laxr us vkuUnyksd dh ;k=k iwjh dh-

dk¡djksyh jktLFkku ds dk¡djksyh uxjh eas lkb± VsÅ¡jke Òxoku ds tUeksRlo vkuUnesys dh ekSt Jh >wysyky eafnj ij çsfe;ksa us Òtu xhr xkdj eukbZ- vke Ò.Mkjk] dsdçlknh] T;ksfr çTToyu ds ut+kjs [kkl jgs- eancqf) ckydksa ds fo|ky; esa Òh Òkstu Ò.Mkjs dk vk;kstu gqvk- fla/kh lekt ds lkFk LFkkuh; ykssxkas us Òh cM+h la[;k

jktukanxk¡o

fuokbZ Jh >wysyky eafnj eas çfrf"Br vkpk;ZJh dh çfrek dk vfÒ"ksd& iwtu&vpZu] 21 tqykbZ lkb± VsÅ¡jke Òxoku ds vorj.k fnol ds miy{k eas lSdM+ksa Òäksa }kjk fd;k x;k- lar çdk'kyky th ds lkFk vk;s lar e.My us Òh vkReve`r fiyk;k- mnklhu lar v'kksd xkfQy }kjk laxr dks vkuUnyksd dh ;k=k esa xhr laxhr }kjk ekSt djkbZ xbZ- cky u`R;] 129 Òäksa }kjk egkvkjrh ds ut+kjs [kkl jgs- jkf= eas vk;ksftr vke Ò.Mkjs esa fla/kh lekt ds yxÒx lÒh yksxksa us Òkstu çlknh ikbZ- cSaMcktksa dh Lojygfj;ksa ij ukp& >wedj vkuUnyksd ;k=k dks fojke feyk-

/keZ'kkyk fgekpy çns'k je.khd LFkyh /keZ'kkyk ds çse çdk'k LoxZ vkJe esa Òh tUeksRlo vkuUnesys dh vkuUn;k=k lar VsdpUn ds lkFk ogk¡ jg jgs lsok/kkfj;ksa o fgekpyokfl;ksa us yh- dsdçlknh] egkçlknh ds lkFk nhikoyh dh Òk¡fr nhiekyk çTTofyr dh xbZ-

tyxk¡o Jh çse çdk'k vkJe dks Qwyksa lfgr fofo/k oLrqvkas ls Ük`¡xkfjr fd;k x;k Fkk- lar 'kEÒwyky] lar y[khjke us Òh vkdj vkuUnyksd dh ;k=k esa vkuUn gh vkuUn djk;k- ^xqy lrkj dks dSls xqy'ku uke feyrk gS* dk ltho eapu Òh çseçdk'kh cky dykdkjksa us c[kwch fd;k- vkJe dh ns[kjs[k djus okys Jh ijekuUn ikjI;kuh ds lkFk lSdM+ksa çsfe;kas us vkuUnyksd ;k=k esa NIiu Òksx] egkvkjrh ds n'kZu fd;s- dY;k.k ls vkbZ 'kgukbZ ikVhZ }kjk ctkbZ xbZ /kqukas ij ukprs&>wers vkuUnyksd ;k=k iwjh dh xbZ-

ulhjkckn lkb± VsÅ¡jke Òxoku pkyhgk ds vUrxZr 40 fnuksa rd lkb± VsÅ¡jke ladhrZu çÒkrQsjh esa uke Òfä dk u'kk p<+k ulhjkcknokfl;kas dks- iapfnolh; vkuUnyksd dh ;k=k esa gou&;K] cgjk.kk lkgc] egkvkjrh] NIiu Òksx] xq#efgek xhrksa Òtuksa ij cky u`R;] ikydh ;k=k ds ut+kjs [kkl jgs- lar gfjvkseykyth us Òh vkdj vkuUnesys dh 'kksÒk c<+kbZ- lar fgeka'kq ds lkFk 21 tqykbZ dks Òh gou ;K djds Jh çseçdk'kh /otkoanu fd;k x;k- dsdçlknh]


15 vxLr 2015

19

izse izdk'k lUns'k

nhiT;ksfr çdk'k ds lkFk jkf= eas vke Ò.Mkjk gqvk- lkb± VsÅ¡jke /kqfu ij ukprs >wers vkuUnyksd ;k=k dh iw.kZrk gqbZ-

ekyiqjk lkb± VsÅ¡jke vkuUnsesys dks Jh ukjk;.knkl jkspkey ds fuokl Òou ij cM+h la[;k esa çsfe;ksa }kjk euk;k x;k- dsdçlknh] NIiu Òksx] nhi T;ksfr çdk'k ds lkFk egkvkjrh ds ut+kjs vkuUnyksd ds [kkl n'kZuh; jgs- Òtu&dhrZu] vkjrh] eaxyxku ds ckn Ò.Mkjk Òh gqvk- [kqf'k;ksa ds xhr xkrs ukprs vkuUnyksd ;k=k iw.kZ gqbZ-

vdksyk egkjk"Vª ds vdksyk 'kgj esa LFkkfir Lokeh VsÅ¡jke njckj dh 'kku dk rks D;k dguk- Òxon~Lo:i ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku ds tUeksRlo vkuUnesys dh vkuUn;k=k ij lSdM+ksa çseh nknh T;ksfr ¼lsok O;oLFkkid½ ds lkFk jgs- 40 cfPp;kas }kjk pkyhlk ikB xk;u] jaxksyh ltkdj ml ij nhiÜk`¡[kyk dk vuqie ut+kjk jgkdU;k Òkst esa dU;kvksa dh lsok dh xbZ- cky u`R; us Òh lcds eu dks eksgk- <ksy 'kgukbZ oknu ds lkFk ukprs >wers fojke feyk vkuUnyksd ;k=k dks-

mTtSu cSad dkWyksuh fLFkr lkb± VsÅ¡jke njckj dh jkSud vkt vius ckck ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku ds vorj.k fnol ij fujkyh gh jgh- Jh xksihpUn th tks fd vkJe dh lsok O;oLFkk ns[krs gSa ds lkFk vkuUnyksd esa fopj.k djrs çsfe;ksa us lar ykywjke ds lkfu/; esa 23 tqykbZ dks vkuUnyksd ;k=k iw.kZ dh- dsdçlknh] NIiu Òksx] nhiksTToyu [kkl vkd"kZ.k jgs-

vgenuxj lkosM+h fLFkr Jh çse çdk'k eafnj eas vkuUnyksd ;k=k esa lSdM+ksa çsfe;ksa dks 5 fnuksa rd lkb± VsÅ¡jke v[k.M T;ksr ds n'kZu gq,egkvkjrh] dsdçlknh ds ut+kjs Òh vfÒuo jgs- <ksy 'kgukbZ ikVhZ ij ukprs >wers çsfe;ksa us vkuUnyksd dh ;k=k dk vkuUn fy;kikj xyh fLFkr Lokeh VsÅ¡jke njckj dh NVk Òh bl ekSds ij fujkyh jgh-

ckUnuokM+k Jh >wysyky eafnj esa ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku dh eueksgd ewfrZ fojkteku djds muds le{k dsdçlknh] 129 T;ksfr;k¡ tykdj vkuUnyksd dh ;k=k cM+h la[;k eas Òäkas }kjk dh xbZÒtu&dhrZu] [kq'kh ds xhr&/kqfu xkdj <ksy rk'ks ctk;s x;s vkSj ukp >wedj vkuUnyksd ;k=k dks iw.kZ fd;k x;k-

Òknjk jktLFkku ds Òknjk ¼ukSgj½ esa Òh laxr }kjk lkb± VsÅ¡jke vkuUnyksd ;k=k dh xbZ- Jh >wysyky eafnj bldk dsUæ jgkegkvkjrh] dsdçlknh] egkçlknh ds i'pkr~ nhiçdk'k djds nhikoyh eukdj o ukp xkdj [kqf'k;k¡ eukbZ xbZ-

Lisu yklikyekl lfgr Lisu ds vU; uxjksa esa LFkkfir çse çdk'k eafnjksa esa Òh lkb± VsÅ¡jke vkuUnesys ds volj ij leLr çseçdkf'k;kas us vkuUnyksd dh ;k=k dk vkuUn fy;k-

U;w;kdZ U;w;kdZ ds çse çdk'k eafnj o Jh lR;ukjk;.k eafnj esa lar ujs'kyky ds lkFk cM+h la[;k esa çseh vkuUnksYykl ls ln~xq# VsÅ¡jke ckck ds vkuUnesys dh vkuUnyksd ;k=k esa 'kkfey gq,-

fp=dwV /kke Lokeh VsÅ¡jke okujÒkst lfefr] Xokfy;j }kjk 8&9 vxLr dks Òxoku dkerkukFk ifjØek ds lkFk ln~xq# VsÅ¡jke vkuUnyksd dh ;k=k vkuUniwoZd dh xbZ- Lokeh VsÅ¡jke tu dY;k.k VªLV] jhok }kjk Òh bl ekSds ij 50 us=ghuksa dks uohu oó] xjhc cPpkas dks ys[ku lkexzh bR;kfn dk forj.k fd;k x;k- okuj Òkst esa Òh gtkjksa okujksa dks ÒksT; lkexzh f[kykbZ xbZ-

lkb± VsÅ¡jke vkuUnesys ds dbZ 'kgjksa ds lekpkj fdlh dkj.ko'k gekjs rd igq¡p ugha lds gSa blds fy, gesa [ksn gS- fo'ys"k.k ds vuqlkj ns'k nqfu;k ds 250 ls vf/kd 'kgjksa esa çse çdk'k vkJeksa] eafnjksa] >wysyky eafnjksa] fla/kh xq#}kjkas lfgr vusd /keZ'kkykvksa esa vkuUnyksd ;k=k dk e/kqjre vk;kstu gqvk-

iyoy esa Lokeh lokZuUn pkSd yksdkfiZr iyoyA LFkkuh; tokgj uxj pkSd vc ^Lokeh lokZuUn pkSd* ds uke ls iyoy 'kgj esa tkuk tk,xk- uxj ikfydk }kjk loZlEefr ls bl pkSd dk ukedj.k ^Lokeh lokZuUn pkSd* igys gh fd;k tk pqdk gS vc bl pkSd ij lqanj LrEÒ cukdj ml ij pkjksa vksj ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dh ,ybZMh ;qä fo'kky fp= yxk;s x;s gSa pkjksa fn'kkvksa ls vkus okys jkgxhjksa dks ln~xq# egkjkt th ds eueksgd Lo:i ds n'kZu gksrs jgsaxs- LrEÒ ds pkjksa vksj xkMZu fodflr fd;k x;k gS ftlls Lokeh lokZuUn pkSd vR;ar [kwclwjr fn[kkbZ iM+ jgk gS- bldk fuekZ.k Jh çse çdk'k e.My iyoy }kjk djk;k x;k gS- bldk yksdkiZ.k iwT; Lokeh t;nso th egkjkt ds ikou dj deyksa ls 31 tqykbZ dks fd;k x;k- bl gsrq Jh çse çdk'k lsok e.Myh o Jh çse çdk'k efgyk lsok e.Myh }kjk ,d ÒO; lekjksg dk vk;kstu fd;k x;k Fkk] bl lekjksg esa {ks=h; ik"kZnksa lfgr iyoy 'kgj ds x.kekU; yksx mifLFkr Fks- Lokeh t;nso th egkjkt us yksdkfiZr djrs gq, mifLFkr turk dks dgk fd vc vki lcdk nkf;Ro gS fd bldh ns[k js[k lapkyu djsa- ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt Òh vius lnqins'kksa esa turk tuknZu dks ;gh çsj.kk fd;k djrs Fks fd turk tkx:d jgs rks vusd leL;kvksa dk Lor% gy fudy vk;sxk- vr% tkx:d jgsa-


20

izse izdk'k lUns'k

15 vxLr 2015

iwT; xq#oj Lokeh Hkxrçdk'kth egkjkt lar e.Myh dk lkFk egkjkt Jh lar e.My dk ÒO; vfÒuUnu fd;k x;k- iq"i o"kkZ djrs] Lokxr xhr xkrs efgyk e.Myh dk mRlkg Òh vius pje ij Fkk- fofnr gks Jh çse çdk'k e.My }kjk t;iqj ds ckn tUeksRlo dk çeq[k vk;kstu ;gha ij gksrk gS- çdVksRlo dk lewpk fooj.k tUeksRlo lekpkjksa ds vUrxZr fn;k x;k gS- 21 tqykbZ jkf= 10 cts vkJe ,Dl- ls lar e.My dk vgenkckn ds fy, çLFkku gqvk&Jh eksgu dqekj f'koukuh] vtesj ls

t;iqj 14 tqykbZ ls 18 tqykbZ xq#uxjh dk xq#/kke] ftldk uke Òj ysus ls ru&eu jksekafpr gksdj xq#nso Òh ÒkoÒfä eas Òhx mBrk gS ,sls ije ikou Jh xq#LFkku] ftldk vejkiqj LFkku ukedj.k vkpk;ZJh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt }kjk fd;k x;k Fkk- ;g ikou /kke lnSo fnO; vkyksd ls vyaÑr jgrk gh gS ysfdu bl le; eaxyewfrZ vkpk;ZJh ds eaxy vorj.k ds miy{k esa xq# njckj vöqr vkstfLork ls jks'ku gks jgk gS] bldk D;k c;ku fd;k tk;s] lpeqp 'kCnksa ls o.kZukrhr gS] ckck VsÅ¡jke Òxoku ds vkf'k;kus dk- ,sls esa gekjs gktjkagtwj ln~xq# egkjkt th dk iq.;e;h lkfu/; fey tk;s rks xq#uxjh ds xq#Òäkas ds ÒkX; dk rks D;k dguk! muds mRlkgkseax dh rks ckr gh fujkyh gksxh! gekjs ân;k/kkj gekjs I;kjs xq#nso dk eaxy inkiZ.k gqvk xq#/kke esa] eaxy egksRlo ds çkjEÒ ds nks fnol iwoZ] 14 tqykbZ nksigj ckn 3 cts /keZ'kkyk ls foeku }kjk pydj fnYyh ls foeku cnydj jkf= 8 cts xq#njckj vejkiqj LFkku ¼fMc½ igq¡psvejkiqj njckj dh lqanjrk esa ;dk;d lSdM+kas çfr'kr o`f) gks xbZ gks ,slk eglwl gqvk- b/kj lfØ; lsok/kkfj;ksa }kjk #fpiwoZd vejkiqj njckj dks ltk;k tk jgk Fkk vkpk;ZJh ds vorj.k esys ds fy;s vkSj iwT;Jh ds vkus ls muesa mRlkg meax nqxquk gks x;k17 tqykbZ] 'kqØokj dks çkr% ln~xq# egkjkt th ds ije lkfu/; esa lkb± VsÅ¡jke th egkjkt ds iapfnolh; esys dk 'kqÒkjEÒ ikBksa ds vkjEÒ ds lkFk gqvk- ¼fooj.k tUeksRlo lekpkj ds vUrxZr i<+sa½- la/;kdky dks t;iqjokfl;ksa us xq#nso Òxoku ds lkFk vkuUnyksd esa fopj.k djrs gq, egkvkjrh esa Òkx fy;k- 18 tqykbZ nksigj ckn 3 cts vtesj ds fy, jokuk gq,-

vtesj 18 tqykbZ ls 21 tqykbZ iwT; xq: egkjkt th lar e.Myh t;iqj ls lM+d }kjk pydj 'kke 5 cts vtesj igq¡ps- fnYyh xsV fLFkr Lokeh VsÅ¡jke] çse çdk'k vkJe igq¡pus ij lar f'kjksef.k iwT; Lokeh czãkuUn th egkjkt] lar jktwjke] lar vkseçdk'k }kjk lSdM+kas çsfe;ksa ds

vgenkckn 22 tqykbZ jsyekxZ }kjk çkr% vgenkckn igq¡pus ij lar eksuwjke] lar guqeku] Jh ujksÙke ÒkbZ ifj;kuh] eksrhjke rstokuh] ccyw lfgr cM+h la[;k esa vkpk;ZJh ds vorj.k ls Òfäjl esa Òhxs Òäkas us iwT; xq: ckck larksa dk mYyklrkiwoZd Lokxr fd;kvgenkckn okfl;ksa ds ÒkX; ls rks bZ";kZ gksuk LokÒkfod lh gS] bl o"kZ Òh vfrfjä cksul! ftlds vkuUn dk ikjkokj ugha] og mUgsa feyk- iapfnolh; lkb± VsÅ¡jke ckck ds tUeksRlo dks c<+kdj NBosa fnu rd dj fn;k x;k vkSj NBosa fnu 22 tqykbZ dks ln~xq# egkjkt th ds ikou lkfu/;rk esa gtkjksa gtkj Òäksa us vkuUn fy;k lkb± VsÅ¡jke ckck ds vorj.k dh [kqf'k;ksa dknksigj lM+d ekxZ }kjk cM+kSnk ds fy, jokuk gq,-

cM+kSnk 22 tqykbZ

Lokeh v'kksdçdk'k larkas dk olhZ mRlo

fla/kh fgUnw iapkx frfFk ds vk/kkj ij vkt gh ds fnu rhu o"kZ iwoZ Jh çse çdk'k e.My ds foÒwfr =; iwT; Lokeh v'kksd çdk'k th egkjkt] Lokeh jktçdk'k th egkjkt] Lokeh fd'kksjçdk'k th egkjkt 'kjhj :i ls ge lcls tqnk gks x;smUgha dh iq.; Le`fr dk r`rh; olhZ egksRlo Lokeh VsÅ¡jke] /keZrhFkZ] cM+kSnk esa euk;k tk jgk gS- bl volj ij vk;ksftr fo'ks"k lRlax lÒk esa ln~xq# egkjkt larksa }kjk egkiq#"kkas dh Le`fr;ksa o muds }kjk fn;s x;s ve`r opukas ij çdk'k Mkyk x;k- bl volj ij ns'k ds vusd 'kgjkas ls lSdM+kas çseh olhZ esys esa Òkx ysus igq¡ps- fnYyh ls ÒkbZ peuthrflag us Òh e.Myh lfgr igq¡pdj xq#ok.kh xk;u ls laxr dks vkufUnr fd;kJh çse çdk'k e.Myk/;{k iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt ds lkFk lar gfjvkseyky th] lar eksuwjke th] lar <kywjke] lar y[khjke] lar xqjnkl ¼xqM~Mw½ Jh [kq'khjke 22 tqykbZ dks nksigj ckn 1 cts okj'kk dkWyksuh fLFkr vkJe igq¡ps] ;gk¡ igq¡pus ij vkJe igq¡p ekxZ ds ckgj eq[; lM+d ij cus iqy ij lar pj.knkl] lar eksguyky] lar fnus'kyky] Jh eqds'k


15 vxLr 2015

21

izse izdk'k lUns'k

dqekj] Jh JhpUn xksyk.kh lfgr cM+h la[;k esa çsfe;ksa us egkjktJh larksa dh vkReh;rk iwoZd vxokuh dh- lk;adky dks ekrk ehjk dh riksLFkyh ehjk Ñ".k eafnj igq¡ps- ogk¡ lar n;kjke us egkjkt Jh dh vxokuh dh- n'kZuksa ds ckn njckj lkgc igq¡pdj lk;adkyhu lRlax lÒk esa opuke`r dh o[kkZ djds jkf= 9 cts ok;q;ku }kjk eqEcbZ ds fy, jokuk gq,-

ckck us fofÒé 'kgjksa ls vk;s çsfe;ksa ds lkFk lekjksg LFkyksa o ;k=h Òouksa dk fujh{k.k djds fn'kk funsZ'k fn;s- lk;adkyhu lRlax lÒk dk vk;kstu vkJe ij gh gqvk ftleas lSdM+kas dh la[;k esa ukfld esa jg jgs çseh 'kkfey gq,- vkt lkb± VsÅ¡jke ckck dk NBh mRlo Òh lRlax lÒk eas euk;k x;k- 27 tqykbZ dks iwT;Jh larksa ds lkFk nksigj ckn eqEcbZ ds fy, jokuk gq,-

eqEcbZ 22 tqykbZ ls 25 tqykbZ rd

eqEcbZ 27 ls 28 tqykbZ

Jh çse çdk'k e.Myk/;{k iwT; xq#oj ln~xq# Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt jkf= 10 cts eqEcbZ ds ?kjsyw foekury ij igq¡ps] tgk¡ lar 'kadjyky ds lkFk dqN çseh egkjktJh dks ysus vk;s gq, Fks] 10%30 cts [kkj vkJe vkdj Òkstu Ò.Mkjk ikdj foJkeh gq,- 23 ls 25 tqykbZ rd eqEcbZ] mYgkluxj] yksukokyk] iwuk bR;kfn ls cM+h la[;k esa çsfe;ksa us igq¡pdj xq# ckck ds n'kZu fd;s o lRlax dk ykÒ fy;k- ukfld dqEÒ dh rS;kfj;kas ds fy, xq# ckck lar e.Myh ukfld ds fy, 26 tqykbZ dks jokuk gq,-

[kkj eqEcbZ esa iwT; xq# ckck dh mifLFkfr eas 28 tqykbZ dks xq#iwtk fnol euk;k x;k- eqEcbZ o lehi ds vusd 'kgjksa ls cM+h la[;k esa çseh Òäksa us igq¡pdj iwT; xq# egkjkt th dh ikou lkfu/;rk eas xq#iwtk fnol euk;k- 29 tqykbZ çkr% foeku }kjk t;iqj ds fy, jokuk gq,-

ukfld 26 ls 27 tqykbZ rd eqEcbZ ls lar e.Myh çsfe;ksa ds lkFk lM+d ekxZ }kjk dqEÒuxjh ukfld ds iapoVh {ks= esa fLFkr Jh vejkiqj /kke nksigj 11 cts igq¡ps- bl çse çdk'k vkJe dh lsok O;oLFkk ns[k jgs Jh xq#eq[knkl o dqEÒ esyk rS;kfj;ksa ds fy, igys ls gh ekStwn Jh lkaoyjke] Jhjke us çsfe;ksa ds lkFk feydj iwT; egkjktJh dk Lokxr fd;k- dqEÒ rS;kfj;kas dks vafre :i nsus ds fy, iwT; xq#

'kksd lekpkj ¼vejkiqj xeu½ Jherh ÒxoUrh 'kgkuh t;iqjA Jh vejkiqj njckj ds çeq[k lsok/kkjh nknk Jh dUgS;kyky th ds NksVs ÒkbZ Jh dsoyjke 'kgkuh th dh /keZifRu Jherh ÒxoUrh 'kgkuh] 56 o"kZ dh vk;q eas 17 tqykbZ dks xq#xksn esa vejkiqj fl/kkjhavkidh J)k¡tfy lÒk esa Jh vejkiqj lar e.Myh lfgr dkQh la[;k esa çseh 'kkfey gq,-

Jh ujsUæ dqekj rustk iyoyA iyoy vkJe dh çeq[k lsok/kkj nknh larks"k rustk ds ifr Jh ujsUæ dqekj rustk lqiq= vejkiqjoklh firk Jh fxj/kkjhyky & ekrk t;nsoh rustk] 52 o"kZ dh vk;q esa 20 tqykbZ dks xq#xksn esa vejkiqj fl/kkjs- ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt ls uke nh{kk çkIr Jh ujsUædqekj Òh lsok dk;ks± esa vkxs jgrs Fks- vkidh J)k¡tfy lÒk esa Lokeh t;nsoth egkjkt çsfe;ksa ds lkFk 'kkfey gq,-

Jh jk/kkÑ".k ukjokuh t;iqjA Jh vejkiqj njckj] t;iqj ds çeq[k lsod nknk Jh gksrpUn ukjokuh th ds y?kq Òzkrk Jh jk/kkÑ".k ukjokuh th 66 o"kZ dh vk;q esa 29 tqykbZ dks xq#xksn esa vejkiqj fl/kkjs- vkidk tUe 1 fnlEcj 1949 dks vejkiqjoklh ekrk gjhckbZ& firk Jh pkSbFkjke th ds

t;iqj 29 tqykbZ ls 8 vxLr rd iwT; xq#nso Òxoku 29 tqykbZ dks çkr% xq#/kke Jh vejkiqj njckj ¼fMc½ igq¡ps- xq#iwf.kZek dh rS;kfj;ksa dks vafre :i fn;k x;k iwT; xq# egkjkt th ds funsZ'ku esa- yxÒx 1 gtkj ls vf/kd la[;k esa çseh ns'k nqfu;k ds fofÒé 'kgjksa ls xq#iwf.kZek eukus t;iqj xq#njckj igq¡ps- 31 tqykbZ xq#iwf.kZek fnol ij fnu Òj esyk yxk jgk- gtkjkas gtkj çseh drkjc) gksdj xq#nso Òxoku dh eaxy vklhl ikus tqVs jgs- t;iqj esa fofÒé dk;ZØekssa esa iwT;Jh lar e.My ds lkFk 'kkfey gq,- iwT; xq# egkjkt th dh ns[kjs[k esa dqEÒ esys ds fy, vusd Vªdksa esa lkeku Òjdj ukfld Òstk x;k- 8 vxLr iwT;Jh eqEcbZ ds fy, lk;adky dks foeku }kjk jokuk gq,vk¡xu esa dsdM+h ¼vtesj½ esa gqvk Fkk- vki ;wdks cSad esa lgk;d çcU/kd ds in ij jgs- vkidk LoÒko ijksidkje; Fkk] lk/kkj.k tu dh lsok djus esa vkidks fo'ks"k vkuUn vkrk Fkk- xq# njckj vejkiqj njckj esa tks Òh lsok dk;Z feyrk] fu"BkiwoZd fd;k djrs Fkss- iwT; Lokeh ek/konkl th egkjkt us vkidks ukenh{kk nsdj ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku dh eqfä:ih jsyxkM+h esa vkjf{kr dj fn;k Fkk- vkidh vafre ;k=k o J)k¡tfy lÒk eas vejkiqj lar e.Myh lfgr cM+h la[;k esa çseh 'kkfey gq,-

Jherh fouhrk tsVokuh t;iqjA iwjs ifjokj ds lkFk Jh vejkiqj njckj dh lsok esa lnk layXu jgus okys xq#Òä Jh ftrsUæ ¼thrw½ tsVokuh dh /keZifRu Jherh fouhrk tsVokuh 29 tqykbZ dks] 24 o"kZ dh vYik;q eas lr~uke lk{kh dgrs o vejkiqj dks Lej.k djrs gq, xq#xksn esa vejkiqj fl/kkjha- vkidk laLdkj 30 tqykbZ dks fd;k x;k- iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt dks vkius ln~xq# nso :i eas oj.k fd;k Fkkvkidh ikfFkZo nsg ij ln~xq# egkjkt th us pknj Mkydj vkidks ln~xq# VsÅ¡jke Òxoku ds vejkiqj /kke eas jgus dk vk'khokZn fn;k-

Jh çse çdk'k e.Myk/;{k iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt lar e.Myh }kjk fnoxarksa dh vkRe'kkafr ds fy, vkpk;ZJh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt o çÒq ijekRek ls çkFkZuk dh xbZ ¼iYyo ik;k½-


22

izse izdk'k lUns'k

15 vxLr 2015

Jh vejkiqj LFkku] t;iqj }kjk vk;ksftr

ln~xq# VsÅ¡jke NUnkoyh Lej.k çfr;ksfxrk ifj.kke Jh vejkiqj njckj ¼fMc½] t;iqj }kjk ln~xq# VsÅ¡jke t;Urh ds 'kqÒ volj ij lÒh Òäksa dhvk/;kfRed méfr ds fy, fiNys dbZ lkyksa ls vk/;kfRed Lej.k çfr;ksfxrk dk vk;kstu fd;k tkrk gS- bl o"kZ ln~xq# VsÅ¡jke iSarhl v{kjh NUnkoyh ds 11 NUn] tks fd fla/kh Òk"kk esa Fks] ;kn djds çfrÒkfx;kas dks lqukus Fks- fla/kh Òk"kk esa gksus ds ckotwn bl ckj ns'k&nqfu;k ls 35 'kgjksa ds lk<+s rhu o"kZ ls 75 o"kZ rd ds 992 çsfe;ksa us NUn daBLFk djds lquk;s- çkIr vafre fooj.k ds vuqlkj buesa ls t;iqj lfgr 13 'kgjksa esa lqj y; rky ds lkFk lqukus okys çfrÒkfx;ksa esa ls 13 çsfe;ksa dks çFke] 13 dks f}rh;] 15 dks r`rh; o 3 çseh Òäksa dks fo'ks"k iqjLdkj ln~xq# VsÅ¡jke tUeksRlo ds ikou fnol 21 tqykbZ dks larksa ds dj deyksa ls çnku fd;s x;s- lÒh çfrÒkfx;ksa o lÒh Òäksa ds Åij lkb± VsÅ¡jke Òxoku xq# egkjkt th dk vk'khokZn lnk cuk jgs! eaxye; 'kqÒ dkeuk,¡!

fot;h çfrÒkfx;ksa dh lwph t;iqj % Jh çse çdk'k e.My ds eq[;ky; Jh vejkiqj njckj esa lqj rky ds lkFk lqukus okys çfrÒkfx;kas esa ls vk;q oxZ ds vk/kkj ij fu.kkZ;d e.My ds Jh ch- Mh- Vsdokuh] Jh eqjyh/kj ikjokuh] Jh jktdqekj laxrkuh us iwT; laarksa dh vkKk ls ifj.kke ?kksf"kr fd;s05 ls 12 o"kZ rd çFke % yohuk ¼çrki uxj½ ] f}rh; % Òwfe y[kokuh ¼ukgjh dk ukdk½] r`rh; % y{; ¼çrki uxj½] fo'ks"k iqjLdkj % ;ksfxrk ¼çrki uxj½-

13 ls 35 o"kZ rd çFke % fufdrk Òkoukuh ¼lhdj½ ] f}rh; % fVoady Qqyokuh ¼vkesj½] r`rh; % ehuk{kh ¼eqjyhiqjk Ldhe½] fo'ks"k iqjLdkj % uhrw fugkykuh ¼'kkóh uxj½-

36 o"kZ ls vf/kd çFke % y{eh ekeukuh ¼'kkóh uxj½ ] f}rh; % eksfguh ikjokuh ¼turk dkWyksuh½] r`rh; % xaxk gjnklkuh ¼>ksVokM+k½] fo'ks"k iqjLdkj % ewyh dsoyjkekuh ¼xksfoUn uxj½lkaRouk iqjLdkj % 1- bUædqekj] 2- T;ksfr lrokuh] 3- iwue vklokuh] 4- jsuqdk lrokuh] 5- t;k [kkuokuh] 6- iwtk xqjukuh] 7- jfo xaxokuh] 8- nhik eksgukuh] 9jkuh nsoh] 10- bUædqekj] 11- T;ksfr lrokuh] 12- iwue vklokuh] 13- jsuqdk lrokuh] 14- t;k [kkuokuh] 15- iwtk xqjukuh] 16- jfo xaxokuh] 17- nhik eksgukuh] 18- yrk oklokuh] 19- ehuw ekeukuh] 20- yrk ea/kkuh] 21- eqLdku Òxrkuh] 22- xqatu /khjokuh] 24- y{eh ekeukuh] 25- fo|knsoh dqanukuh] 26- nh{kk dslokuh] 27- usgk dsoykuh] 28- fguk /kuokuh] 29- ewyh dsoyjkekuh] 30- dks;y xaxokuh] 31- xkSjo Òkstokuh] 32- iwtk ojykuh] 33- iwtk pkoyk] 34- uhrk ckckuh] 35- yrk yksaxokuh] 36- ohuk Vgyokuh] 37- 'kksÒk ykyokuh] 38- lhrk nsoh] 39fç;k lkoykuh] 40- jkes'ojh [kkuokuh] 41- T;ksfrçdk'k ewypankuh] 42- fu'kk ojykuh] 43- Òkjrh] 44- ewyhckbZ dslokuh] 45- iwtk [kkuokuh] 46- uhye] 47fjpk eksVokuh] 48- fguk ea/kkuh] 49- eksfudk ek[khtkuh] 50- lat; ek[khtkuh] 51yoyh jktokuh] 52- uhrk Bkdqj] 53- uhrw fugkykuh] 54- ehjk ikjokuh] 55- Òwfe y[kokuh] 56- yrk ÒaÒkuh] 57- T;ksfr eerkuh] 58- fnO;k ikjokuh] 59- nhfidk ikjokuh] 60- y{; ekerkuh- 61- yrk gklokuh] 62- usgk çhrokuh] 63- nhik vklokuh] 64- gsek vklokuh] 65- fiadh usÒokuh] 66- ek;k xaxokuh] 67- Òkouk jkeukuh] 68- fu'kk jkeukuh] 69- lkfjdk iqjlkuh] 70- fjfrdk ukjokuh] 71- ehuk xks[kykuh] 72- jtuh ykyokuh] 73- gseyrk ckckuh] 74- o"kkZ Òkxokuh] 75- çfrÒk Òkxokuh] 76- fgeka'kq Òkxokuh] 77- iwf.kZek Òkxokuh] 78- ehuk{kh larokuh] 79pUædyk y[kkuh] 80- nhfidk ekeukuh] 81- o"kkZ t;jkekuh] 82- eqLdku t;jkekuh] 83- fVaody Qqyokuh] 84- çfrÒk Fkkokuh] 85- iwtk ojnkuh] 86- ik;y ekerkuh] 87- eerk gjiykuh] 88- xksih Bkdokuh] 89- Òkjrh eaxrkuh] 90- t; eaxrkuh] 91fu"Bk ewypankuh] 92- fç;k ewypankuh] 93- 'kkfUrnsoh] 94- yohuk y[kokuh] 95vafdr mejkuh] 96- liuk y[kokuh] 97- lhek çhrokuh] 98- xhrk y[kokuh] 99lquhrk f=yksdokuh] 100- dqlqe ruokuh] 101- fguk ruokuh] 102- euh"k lrokuh]

103- eksfudk lrokuh] 104- vatfy gksrokuh] 105- eksuy ewypankuh] 106- nhid t;jkekuh] 107- lhek lSukuh] 108- Òkouk f=yksdokuh] 109- fueZyk lsokuhLisu % 1- Òkouk iqjlukuh] 2- fu'kk vkbZnklkuh] 3- uSuk eq[kh] 4- fnO;k egrkuh] 5-

jk/kk uUnokuh] 6- o"kkZ jkepUnkuh] 7- nhid dqekj] 8- lquhyk [ksepUnkuh] 9- T;ksfr dqekj] 10- eqLdku dqekj] 11- eerk tsLokuh] 12- ehjk dqekj] 13 fdju tsLokuh] 14eksfguh uUnokuh] 15- uhjk prykuh] 16- nhik ykyokuh] 17- iq"idey] 18- ehuk ykyokuh] 19- fdj.k egrkuh] 20- nhiw eqykuh] 21- tkudh Kkuokuh] 22- chuk fVyokuh] 23- jk[kh tsBokuh] 24- gs'kuk oyhjkekuh] 25- Å"kh mÙkepUnkuh] 26- foUnq [kq'kh] 27- twgh tsLokuh] 28- fudw xks/kokuh] 29- fufdrk ykyokuh] 30- çrhd tsLokuh] 31- jksehuk] 32- iwue nj;kuh] 33- dapu eksVokuh] 34- t;k jkepUnkuh] 35- lhek-

frjksM+k % 1- eerk csykuh] 2- latuk nhikuh] 3- Vhuk nhikuh] 4- js[kk esgpankuh] 5- lquhrk esgjpankuh] 6- T;ksfr esgjpankuh] 7- laxhrk nksnokuh] 8- nhik f[k;kuhjktukanxk¡o % 1- guh dqekj] 2- gsek ok/kokuh] 3- oanuk ek/kokuh] 4- fj;k mÒjkuh] 5- dapu iksiVkuh ¼T;ksfr½] 6- fleju ryjstkbUnkSj ¼dkVtw dkWyksuh % 1- çhrh ryjstk ¼çFke½] 2- yktoUrh NkcM+k ¼f}rh;½] 3- dfork yksgkuh ¼r`rh;½] 4- dfork yhykuh] 5- egd Bkdqj] 6- lkuoh ryjstk] 7- dapu gksrokuh] 8- dfork xksiykuh] 9- lqeu ykyokuh] 10Òkjrh ek[khtk] 11- vatyh es?kkuh] 12- iwtk NkcM+k] 13- [kq'kcw lÒkxpankuh] 14dkty ikgqtk] 15- paæk ikfdLrkuh] 16- pkgr lÒkxpankuh] 17- nknk Òtuyky] 18fleju ikgqtk] 19- jtuh ruokuh] 20- vk'kk oklokuh] 21- T;ksfr edjkuh] 22'kdq ohjokuh] 23- uhrk 'kkeokuh] 24- gsek eanokuh] 25- o"kkZ eanokuh] 26- vueksy vljkuh] 27- jksek vkgwtk] 28- e/kq uk'kk] 29- fç;k ek[khtkxka/kh/kke % 1- T;ksfr prqjkuh] 2- t;arh Òxrkuh] 3- fdju eksfr;kuh] 4Lusgk nknykuh] 5- 'kkyw psykuh] 6- df'k'k dsykuh] 7- oUnuk eksgukuh] 8- liuk jk;fla?kkuh] 9- Lokfr nqEcokuh] 10- y{eh prqjkuh] 11- dkUrk ykyokuh] 12- ek;k ikjokuh] 13- Òkfodk psykuh] 14- tkuoh ds'kokuh] 15- vk'kk gD'kkuh] 16- yrk eksVokuh] 17- bfUnjk ykyokuh] 18- vkjrh cwypankuh] 19- vk'kk ykyokuh] 20dks'kh iatkch] 21- js'kek y[kokuhvtesj % 1- g'kw vklokuh ¼çFke½] 2- Òxoku Òxrkuh ¼f}rh;½] 3- tl lksuh ¼r`rh;½] 4- g"kkZ Òxrkuh] 5- dksey jaxokuh] 6- eksfgr çseçdk'kh] 7- euh"k uSukuh] 8- uhrw dyokuh] 9- fouksn tsBkuh] 10- fgeka'kh tsBkuh] 11- jsuw tsBkuh] 12gsek dsoyjkekuh] 13- tk;uh pkSbFkjkekuh] 14- g"kkZ vkgwtk] 15- th;k Ncykuh] 16'khyk gseukuh] 17- vk'kk 'kkguh] 18- vfurk Òkstokuh] 19- fufdrk Òkstokuh] 20[kq'kcw rksykuh] 21- Òwfedk [kVokuh] 22- T;ksfr rstokuh] 23- m"kk jkepankuh] 24fueZyk cPpkuh] 25- vk'kk jkepankuh] 26- dksey ruokuh] 27- jk/kk ruokuh] 28lquhrk xsgkuh] 29- eerk xksjkuh] 30- lfork usgykuh] 31- r`".kk [;kykuh] 32jks'kuh pkanokuh] 33- lksue iatokuh] 34- dhfrZ jk;fla?kkuh] 35- ve`rk cwypankuh] 36- js.kw lkoykuh] 37- dey fugkykuh] 38- jkts'k ÒkfV;k] 39- iwue ÒkfV;k] 40eksuk y[;kuh] 41- lquhy gjtkuh] 42- ikjl ewypankuh] 43- inek deZpankuh] 44js'kek deZpankuh] 45- T;ksfr ÒwVkuh] 46- ek/kqjh ÒkfV;k] 47- fd'kksj jk;fla?kkuh-


15 vxLr 2015

izse izdk'k lUns'k

vkxjk ¼dsnkj uxj½ % 1- ehuk Vsdokuh] 2- fu'kk vk'kokuh] 3- t;Jh ewykuh] 4- jtuh] 5- nhid] 6- 'kkfUr] 7- ferkyh] 8- eksguyky] 9- jsuw gjh'k dqekj] 10ç'kkUr] 11- ek;k] 12- jsuw fo'kunkl] 13- dksey] 14- bZ'kk] 15- lfork] 16- iwtk] 17dapu tslokuh] 18- usgk tslokuh] 19- 'kksÒk] 20- foUuh vkMokuh] 21- dksey Òkxokuh] 22- nhik fctykuh] 23- egd] 24- dqlqe] 25- o"kkZ] 26- Òkjrh] 27- dqfudk] 28- fç;k-

tks/kiqj % 1- Òkouk lksuh ¼çFke½] 2- iwtk Ñiykuh ¼f}rh;½] 3- fgek{kh Qrukuh ¼r`rh;½] 4- uhye /kekZuh] 5- xkSjo Ñiykuh] 6- ek/kqjh Ñiykuh] 7-

johuk ykyokuh] 8- jsuw f[kekuh] 9- fdju cPpkuh] 10- Òkouk cknykuh] 11- fg;k deZpankuh] 12- uhrk ykypankuh] 13- gseyrk ukjokuh] 14- Å"kk dyokuh] 15Òkjrh lpnsokuh] 16- iwtk fgUnwtk] 17- gfjrk lrhnklkuh] 18- T;ksfr bZljkuh] 19gsek vklokuh] 20- fnO;k Ñiykuh] 21- Òkjrh Ñiykuh] 22- dfork dyokuh] 23nhik yPNokuh] 24- g"kkZ ukjokuh] 25- Òxoarh yksgkuh] 26- iwtk vBokuh] 27_f"krk vBokuh] 28- iq"ik gsepankuh] 29- liuk nklokuh] 30- dkS'kY;k ?ku';kenkl] 31- gsek ykyokuh] 32- lhrk lksyadh] 33- dqedqe fxnokuh] 34- iwue nsoukuh] 35- xqatu lpnsokuh] 36- uhye lEÒokuh] 37- t;k jk;fla?kkuh] 38lksuh Òxokunkl] 39- iwue Xokykuh] 40- æksirh Xokykuh] 41- r#.k lkaoykuh] 42- jks'kuh fxnokuh] 43- t;Jh ewnkuh] 44- lksuh fxnokuh] 45- usgk oklokuh] 46- jk/kk l[kjkuh] 47- o"kkZ lEÒokuh] 48- o"kkZ dyokuh] 49- yoyh f[kekuh] 50-

vfnfr lq[kkuh] 51- oUnuk jktokuh] 52- dhfrZ paxqykuh] 53- jsuw lkaoykuh] 54- pkanuh yksgkuh] 55- iq"ik f[keukuh] 56- nhfidk f[keukuh] 57- ek;k naMokuh] 58- Å"kk lksBokuh] 59- eatw dsoykuh] 60- paæk ekykuh] 61- iwue ekykuh] 62- lquhrk lkaoykuh-

jk;iqj % 1- lk{kh fpeukuh] 2- vkLFkk NÙkkuh] 3- dkS'kY;k lkaoykuh] 4- ek;k NÙkkuh] 5- oS'kkyh vejkuh] 6- Òkjrh fVyokuh] 7- dqeqn Qxokuh] 8- usgk eksVokuh] 9- fj;k rksyokuh] 10- js[kk vkgwtk] 11- r#.k fiu;kuh] 12- uferk [kwcpankuh] 13Òkouk ek[khtk] 14- usgk vkgwtk] 15- ljyk eksVokuh] 16- ehjk ykyokuh] 17- fdju flagkuh] 18- Nk;k Bkdqj] 19- 'kkUrk rksyokuh] 20- jkuh iatokuh] 21- usgk Bkdqj] 22- iwtk [kwcpankuh] 23- lq'khyk dkyjk] 24- vkjrh fVyokuh] 25- jk[kh fpeukuh] 26- rkU;k /kestk] 27- ehuy Bkdqj] 28- nhfidk nsokaxu] 29- nqys'ojh nsokaxu] 30fj;k fiu;kuh] 31- lk{kh ukuokuh] 32- lqj{kk dkBQkM++] 33- o"kkZ dkBQkM+] 34vk'kk rksyokuh] 35- n;k lk/kokuh] 36- dfork Fkkojkuh] 37- lqxa/k dkBQkM+] 38dqynhi dkBQkM+] 39- fn'kk dkBQkM+] 40- fleju /kestk] 41- Òkouk vejkuh] 42ruw n;kuh] 43- dapu fVyokuh] 44- Òkjrh fiatkuh] 45- js'kek fdaxjkuh] 46y{eh lpnso] 47- uank ygjokuh] 48- iwtk ygjokuh] 49- çxfr euwtk] 50- lk{kh ek/kokuh] 51- lq'khyk nsoh dkyjk] 52-T;ksfr lh- jkekuh] 53- Ñik Fkkojkuh] 54fç;k dk'kokuh] 55- fu'kk Bkdqj] 56- iwtk Bkdqj] 57- eatw ;kno] 58- 'kdqaryk fiatkuh] 59- Òkxh nknh] 60- 'osrk rksyokuh] 61- jkuh gjhjkekuh] 62- ukudh Nqxkuh] 63- eksfgr /kestk] 64- çfrÒk ea/kku] 65- fueZyk lpnso] 66- uhye larokuh] 67- fjadh larokuh] 68- lqeu xsgkuh] 69- dfork Bkdqj] 70- df'k'k ek/kokuh] 71- çfrÒk ea/kku] 72- fueZyk ea/kku] 73- dfork tknokuh] 74- T;ksfr jsyokuh] 75- lksfu;k MsEckuh] 76- liuk MsEckuh] 77- fn'kk ryjstk] 78- iq"ik lcykuh] 79- y{eh ea/kku] 80- euh"kk dk'kokuh] 81- lk/kuk eksVokuh] 82- ia[kqM+h vejkuh] 83- ydh vkgwtk] 84- fj;k pqxukuh] 85- lq/kk ih- tqeukuh] 86- vatfyXokfy;j % 1- iIih fl)okuh ¼çFke½] 2- vk'kk fl)okuh ¼f}rh;½] 3- fj;k lkseukuh] 4- jsuw cyokuh ¼nksuksa r`rh;½] 5- /khjt dqekj n;kuh] 6T;ksfr NkcM+k] 7- t;jke ykyokuh] 8- vatfy jksfgjk] 9- o"kkZ jksfgjk] 10- latuk jksfgjk] 11- eqds'k iatokuh] 12- twgh jgstk] 13- nhik euksgjyky] 14- t;Jh ukudjke] 15- dhfrZ fjads'k] 16- dfork xkso/kZunkl] 17- ehuk djkjk] 18- euh"kk jkekuh] 19- paæk v{kjk] 20- tkg~uoh ineyky] 21- Lokrh jksfgjk] 22- ehjk nsoh] 23- nknh yktoarh] 24- nhfidk iatokuh] 25- ,suh nhid dqekj] 26- f};ka'kh ryjstk] 27- fguk fnyhidqekj] 28- dkfeuh xksihpan] 29- xhrk pkanokuh] 30- jek FkkSjkuh] 31- nhid dqekj lqnkekey] 32- papy ukjokuh] 33- ea'kk ikjI;kuh] 34dksey lkoykuh] 35- gjnsoh jksfgjk] 36- [kq'kh jgstk] 37- xk;=h rstokuh] 38- g"kkZ rstokuh] 39- vkdk'k nsokuh] 40- eqLdku [k=h] 41- ok'kh rkjkpan] 42- ekulh ok/kokuh] 43- y{eh jktkuh] 44- xkSre jktkuh] 45- Vh'kk dqdjstk] 46- dkO;k dkjM+k] 47- nknh lqanjh çseçdk'kh] 48- psruk okVokuh] 49- dhfrZ jksfgjk] 50JhpUn [k=h] 51- vkphZ ifgyktokuh] 52- uhrw fd'kksjyky] 53- ohuk txnh'kdqekj] 54- oanuk fnyhidqekj] 55- fguk xqyokuh] 56- ine ifgyktokuh] 57- Òkjrh

23

ykyokuh] 58- js[kk ea/kku] 59- cj[kk gqUnokuh] 60- ueu dqekj xksikynkl] 61- Ñ".kk jktkor] 62- egs'k pkanokuh] 63- gsek tkjkuh] 64- nhid ikjI;kuh] 65- dhfrZ iatokuh] 66- iwtk leukuhxksfUn;k % 1- vatfy Bdjkuh] 2- ehuk lkoykuh] 3- T;ksfr lkoykuh] 4- t;k Bkdqj] 5- xhrk tljkuh] 6- lfork i`F;kuh] 7- ykt ok/kokuh] 8- fp=k ij;kuh] 9#De.kh 'kkeykuh] 10- dksey 'kkeykuh] 11- fxjh'kk jktiky] 12- fleju tljkuh] 13lksuy jktiky] 14- usgk NkcM+k] 15- ljyk ok/kokuh] 16- [kq'kh <ks<+okuh] 17- xqatu jkeukuh] 18- fu'kk ctkt] 19- nqxkZ ctkt] 20- çhfr i`F;kuh] 21- liuk ds'kokuh] 22çhfr rstokuh] 23- dkUrk MsEckuh] 24- jk[kh osMokuh] 25- fdju ekudkuh] 26- fu'kk lkoykuh] 27- lkxj xaxokuh] 28- euh"kk t;fla?kkuh] 29- lhek osMokuh] 30- fMEiy glokuh] 31- nhik <ks<+kuh] 32- dqlqe nsokuh] 33- uhrw oysNk] 34- uhye fpeukuh] 35euh"kk cq/kokuh] 36- vatfy gksrpankuh] 37- pkanuh <ks<+kuh] 38- ik;y ok/kokuh] 39,drk MsEckuh] 40- fu'kk nsojkuh] 41- t;k xEckuh] 42- xqM~Mw xaxokuh] 43- iwue eksVokuh] 44- eatw eksVokuh] 45- Òkfodk nsokuh] 46- y{eh ok/kokuh] 47- yktoarh ukxT;ksfr] 48- fleju [kwcpankuh] 49- Ñ".kk ctkt] 50- vydk vkgwtk] 51- ohuk NqVykuh] 52- :ikyh jkeukuh] 53- foeyk xEckuh] 54- dfork ds'kokuh] 55- uhrk ctkt] 56- jk[kh ds'kokuh] 57- fo'kk[kk ds'kokuh] 58- f'k[kk ds'kokuh-

Òknjk % 1- Ñ".kk ok/kokuh] 2- fjf"krk vkMokuh] 3- eqLdku vkMokuh] 4- fç;adk vkMokuh] 5- dfiy vkMokuh] 6- vk'kk dqekjh] 7- usgk ewypankuh] 8- uSuk ewypankuhfnYyh % 1- oUnuk ysMokuh] 2- la/;k ek[khtk] 3- ohuk [k=htyxk¡o % 1- efgek pksVykuh] 2- fjady gM+nhcSjkx<+ % 1- ekyrh ckFke] 2- deyk /kekZuh] 3- oUnuk lhrykuh] 4- g"kkZ Kkupankuh] 5- iwtk Kkupankuh] 6- iwue vejukuh] 7- o"kkZ vejukuh] 8- xkSjh ukFkkuh- dksjck % 1- ik;y fiatkuh] 2- jf'e xuokuheqEcbZ % 1- jk[kh ewypankuh] 2- 'khyk jaaxukuh] 3- dfork bZljkuh] 4- uhyw clUrkuh] 5- :ik ykyokuh] 6- dkUrk ouokjh] 7- vatfy gklkuh] 8- csyk cBhtk] 9- vk'kk ghjkuankuh] 10- bZ'kk ewypankuh] 11- vk'kk lpnso] 12- fueZyk dqdjstk] 13fdju iatkch] 14- Òkjrh th- eksrhjkekuh] 15- e/kq eYgks=k] 16- fufdrk panhjkekuh] 17- g"kkZ panhjkekuh] 18- jf'eh ewypankuh] 19- chuk paanhjkekuh] 20- eksfguh Òkxukuh] 21- Jqrh ok/kokuh] 22- ek/kqjh çtkifr] 23- lqjs'k gklkuh] 24- fo'okl gklkuh] 25- vk;Zu~ ewypankuh] 26- Ñ".kk ekufla?kkuh] 27- jksfgr ghjkuankuh] 28/khjt ykyokuh] 29- iwue ok/kokuh] 30- vatw ewypankuh] 31- ek;k ckykuh] 32Ñ".kk NkcM+k] 33- dkty lSukuh] 34- lksuw ÒEÒokuhvgenkckn % 1- fn;k yhykuh] 2- eksrhjke vkMokuh] 3- lqeu laxrkuh] 4Òwfe ok/kokuh] 5- pkanuh prukuh] 6- ekgh iatkch] 7- foeyk y[kokuh] 8- [kq'kcw ykyokuh] 9- fgrs'k ofj;kuh] 10- MkW- bafnjk lq[kokuh] 11- jk/kk xqjnklkuh] 12'khyk iksiVkuh] 13- inek ok/kokuh] 14- fnO;k >eVkuh] 15- oSt;arh gseykuh] 16dapu iatokuh] 17- xk;=h fugkykuh] 18- fiadh dyokuh] 19- fo|k lktokuh] 20lyksuh vkj- rstokuh] 21- xk;=h Fkkokuh] 22- uezrk Fkkokuh] 23- lkaph jkepankuh] 24- g"kkZ jkepankuh] 25- vkjrh yhykuh] 26- dksey ,l- iksiVkuh] 27- la/;k ryjstk] 28- lqeu ryjstk] 29- fj;k ,e- ikjokuh] 30- çsj.kk nsoukuh] 31- fiadh tsljkuh] 32- oanuk ok/kokuh] 33- furs'k ,sukuh] 34- jf'eh dyokuh] 35- ehuk ÒkfV;k] 36- jktdqekjh dyokuh] 37- esudk vkj- uoykuh] 38- fnO;k vkj[kwckuh] 39- d#.kk ,sukuh] 40- uezrk Vsdokuh] 41- çse dqekj ts- [;kykuh] 42v{k; xqjnklkuh]] 43- jksfgr ykyokuh] 44- oaf'kdk tslokuh/kerjh % 1- dkS'kY;k ok/kokuh] 2- lk{kh ok/kokuh] 3- ukudh ok/kokuh] 4t;s'k lk/kokuh] 5- euh"kk jksgjk] 6- usgk ok'kkuh] 7- jk/kk pkoyk] 8- fnO;k ofj;kuh] 9- Ñ".kk ok/kokuh] 10- [kq'kh ok/kokuh] 11- jktdqekjh iatokuh] 12bZ'ojyky iatokuh] 13- nso [kwcpankuh ¼vk;q] ek= lk<+s rhu o"kZ½] 14- Js;k [kwcpankuh] 15- iwue [kwcpankuh] 16 f'k[kk tlokuh ¼Ò.Mkjk½nYyh jktgjk % 1- fleju ryjstk] 2- lk[kh [kVokuh] 3- fd'kuk lkguh] 4- uSuk lkguh] 5- dksey lkguh] 6- eatw ykyokuhÒ.Mkjk % 1- latuk tlokuh] 2- efgek tlokuhlhdj % 1- uhrw Vgykuh ¼çFke½] 2- fç;k Vgykuh ¼f}rh;½] 3- fo'kk[kk çseçdk'kh ¼r`rh;½] 4- dapu Vgykuh] 5- Òwfedk çseçdk'kh] 6- Ñ".kk Vgykuh] 7- jkgqy

çseçdk'kh] 8- dksey lstokuh] 9- gseyrk Òkxokuh] 10- fufdrk Òkxokuh] 11- LohVh


24

izse izdk'k lUns'k

Òkxokuh] 12- ;ksfxrk Vgykuh] 13- fgfr'kk Vgykuh] 14- fueZyk Vgykuh] 15- liuk Fknkuh] 16- lfpr Vgykuh] 17- lkfgy Vgykuh] 18- ,s'o;kZ xaxokuh] 19- jkf/kdk eaxykuh] 20- fouhrk exukuh] 21- fnO;k jktokuh] 22- T;ksfr jktokuh] 23- dfork eksgukuh] 24Òkjrh Vgykuh] 25- fu'kk Vgykuh] 26- dud Vgykuh] 27- dfork Vgykuh[kSjFky % 1- fiadh Òwjkuh ¼çFke½] 2- xhfrdk [k=h ¼f}rh;½] 3- egd Òwjkuh ¼r`rh;½] 4- gsek Òwjkuh] 5- dapu jks?kk] 6- fgeka'kq lnukuh] 7- df'k'k Òwjkuh] 8-

in~euh ykyokuh] 9- js[kk lnukuh] 10- dkty Òwjkuh] 11- fdj.k ckykuh] 12- fgrs'k xtukuh] 13- eqLdku dksfgLrkuh] 14- uhye Òwjkuh] 15- nhik :iykuh] 16- fu'kk Òwjkuh] 17- yfrdk Òwjkuh] 18- xksih jkestk] 19- iwuk :iykuh] 20- dksey ek[khtk] 21- t;k Òwjkuh] 22- fjrq pk¡nokuh] 23- t;k y[kirkuh] 24- eSrkyh Òwjkuh] 25fnO;k dksfgLrkuh] 26- fu'kk ek[khtk] 27- yrk lnukuh] 28- bf'dk Òwjkuh- 29- yrk"kw Òwjkuh] 30- euh"kk dqekjh] 31- Òkos'k dksfgLrkuh] 32- nhik Òwjkuh] 33- tkxzfr jkestk] 34- çhfr dksfgLrkuh] 35- pkanuh eaxykuh] 36- fç;k jkeukuh] 37- iwtk lnukuh] 38la/;k lnukuh] 39- js'ek y[kokuh] 40- ekyk jkorkuh] 41- pk: ek[khtk] 42- pkanuh rokuh] 43- e/kq dksfgLrkuh] 44- fiadh dqekjh] 45- uhjt jkestk] 46- egd Òwjkuh] 47- vk'kh"k Òwjkuh] 48- y{eh jkestk] 49- nh{kk jkestk] 50- ft;k jkestk] 51- f'kYik uktokuh] 52- uhye Òwjkuh] 53- Òkjrh Òwjkuh] 54- deys'k ÒwjkuhVksad % 1- T;ksfr euokuh ¼çFke½] 2- euh"kk jkepankuh ¼f}rh;½] 3- fj;k jkepankuh ¼r`rh;½] 4- lksuh ok/kokuh] 5- ek;k psykuh] 6- o"kkZ euokuh] 7#De.kh lqFkkj] 8- ;f'kdk euokuh] 9- y{eh euokuh] 10- vkjrh ekeukuh] 11df'k'k cnykuh] 12- iquhr cnykuh] 13- ehjk Naxk.kh] 14- nhik ruokuh] 15- Òkjrh euokuh] 16- xqfM+;k cnykuh] 17- dhfrZ jkepankuh] 18- fou; ok/kokuh] 19- Òkos'k ok/kokuh] 20- Òkjrh oklokuh] 21- /kuoarh oklokuh] 22- bZ'kk Naxk.kh] 23- Òkjrh lqFkkj] 24- nhik j?kqokuh] 25- djhuk Naxk.khfuokbZ % 1- iwtk dhrkZuh ¼çFke½] 2- T;ksfr jkekuh ¼f}rh;½] 3- oaf'kdk

usÒks.kh ¼r`rh;½] 4- egd panykuh] 5- r#.kk Qqyokuh] 6- nhik usÒk.kh] 7- yrk Qqyokuh] 8- fnO;k Qqyokuh] 9- Òkouk jkekuh] 10- js'kw Mklok.kh] 11- fVaody bZljkuh] 12- pk: lÒukuh] 13- lksukyh Kkupankuh] 14- d#.kk Qqyokuh] 15- o"kkZ Qqyokuh] 16- usgk eksVokuhflouh % 1-dhfrZ xqjukuh ¼çFke½] 2- vk'kk ek[khtk ¼f}rh;½] 3- uhrw pØkuh] 4- inek xqjukuh ¼nksuksa r`rh;½] 5- lqgkuk ek[khtk] 6- fdj.k tX;klh ¼nksuksa fo'ks"k½] 7- vkdk'k pØkuh] 8- fueZyk dqdjstk] 9- fn;k xqjukuh] 10- eerk

xqjukuh] 11- xhrk nwnkuh] 12- lkSE;k ek[khtk] 13- MkWyh pSukuh] 14- eerk ykgksjh] 15- nhik Qqyokuh] 16- js[kk lsoykuh] 17- vkLFkk pSukuh] 18- lqeu ek[khtk] 19iq"ik eksgukuh] 20- foeyk xqjukuh] 21- jsuq ryjstk] 22- fleju /kestk ¼ukxiqj½eqjSuk % 1- jktdqekjh [k=h] 2- jsuq ikjI;kuh] 3- doh'kk ryjstk] 4- lq/kk flagy] 5- ekyrh ryjstk] 6- psruk jtd] 7- fç;k ckafnyÒksiky % 1- e/kq dkenkj] 2- rqylh nksykuh] 3- jkuh ctktkuh] 4- 'kkjnk lR;okuh] 5- jkuh pkoyk- cqjgkuiqj % 1- Òkuqfç;k dejkuh] 2- lksfu;k xksLokeh] 3- dapu pkoyk] 4- ekyk pkoyk-

15 vxLr 2015

dksVk % 1- lsty MksMstk] 2- [kq'kh jktokuh] 3- ekgh dVkfj;k] 4- eqLdku] 5r#.k] 6- Å"kk NkcM+k] 7- y{; t;fla?kkuh] 8- ik;y jktiky] 9- çhfr MksMstk] 10dfj'ek] 11- oanuk yqÒstk] 12- rUe; ghjkuh] 13- LohVh] 14- O;k'kh nklokuh] 15cj[kk nklokuh] 16- feyh gjFkkuh] 17- fjpk erkuh] 18- fnO;k lq[kstk] 19- oS'kkyh] 20- y{eh jktkuh] 21- fu'kk ryjstk] 22- deys'k] 23- fgeka'kq jktkuh] 24- fuf[ky [kqjkuk] 25-veu ryjstk] 26- jruyky] 27- xksihpan vkgwtk] 28- uUnyky cksf/ktkbZ] 29- Òheunkl yksgkuk] 30- MkW- lksuh] 31-dSyk'k vklokuhMcjk % 1- dj.k gcykuh] 2- fç;k es?kkuh] 3- l`f"V xsykuh] 4- T;ksfr vkgwtk] 5tquh'kk lpnsok] 6- fo|knsoh] 7- yktoarh] 8- dkS'kY;k lpnsok] 9- ek;knsoh] 10ik;y] 11- euh"kk] 12- jktdqekjh] 13- dapu ikjokuh] 14- lH;k ikjokuh] 15vk;q"kh ruokuh] 16- Ñ".kk ruokuh] 17- oS'kkyh vkgwtk] 18- dapu eksVokuh] 19vatfy gcykuh] 20- lksuw es?kkuh] 21- fn'kk es?kkuh] 22- jks'kuh] 23- vkdk'k] 24eqLdku] 25- fj;k] 26- ekulhdkuiqj % 1- lqfer vlokuh ¼çFke½] 2- 'kju dkykuh ¼f}rh;½] 3- fot; dkykuh ¼r`rh;½] 4- fguk lpnsok] 5- iwtk ÒkfV;k] 6- y{eh cq/kokuh] 7- dfork dslokuh] 8- vaf'kdk vkgwtk] 9- cCyw euokuh] 10- dfudk euokuh] 11- nhik ikjokuh] 12- iwtk esyokuh] 13- Òkjrh ÒkfV;k] 14- Òkjrh euokuh] 15- vk'kk ykyokuh] 16- iq"ik cq/kokuh] 17- nhiw cq/kokuh] 18- uhrk lsokuh] 19- osnkUr f=yksdpankuh] 20- lkfjdk :ikuh] 21- dhfrZ lksuh] 22- jhrw vkgwtk] 23- bZuk vkgwtk] 24- bZuk ykyokuh] 25- vuqjk/kk Vsdokuh] 26- t;k dslokuh] 27- foey dkykuh] 28- Òkouk vkMokuh] 29- jktdqekjh f=yksdpankuh] 30- bZuk mrokuh] 31fguk ykyokuh] 32- fdju xksiky] 33- df'k'k lrokuh] 34- iwtk lrokuh] 35eksfudk vlokuh] 36- dksey vlokuh] 37- dqedqe 'ks[kokuh] 38- xqqatk] 39- vk'kk lhjokuh] 40- T;ksfr pankuh] 41- véw euokuh] 42- fueZyknsoh] 43- 'kksÒk 'ks[kokuh] 44- fnO;k larokuh] 45- yohuk cq/kokuh] 46- MkWyh vlokuh] 47- banw] 48- dapu is'kokuh] 49- fnO;k oyspk] 50- yrk larokuh] 51- t;k ÒDrkuh] 52- fj)h Òkstokuh] 53- t;k cq/kokuh] 54- dfork ok/kokuh] 55- oafnrk ok/kokuh] 56- nhid Òsjokuh] 57- fodkl dkykuh] 58- gsear lEÒokuh] 59- fguk vkgwtklwjr % 1- lquhrk ukuokuh] 2- vUuw ryjstk] 3- jksek orokuh] 4- btuk ckypUnkuhC;koj % 1- jhuk prqjkuh] 2- ukok f'kokuh] 3- g"kkZ f'kokuh] 4- js'kek iq#Lokuh] 5-

yrk iq#Lokuh] 6- eqLdku iq#Lokuh] 7- uhye f'kokuh] 8- fof/k ykyokuh] 9- ,fy;k iatkch- 10- vk'kk f'kokuh] 11- euh"kk f'kokuh] 12- ek;k ykyokuh] 13- t;k nsoukuh] 14- df'k'k iq#Lokuh] 15- nh{kk MsVkuh] 16- fç;k f'kokuh] 17- js'kek Fkkokuh] 18fufdrk Fkkokuh] 19- ferkyh f'kokuh] 20- johuk f'kokuh] 21- fu'kk Fkkokuh] 22- Òkouk nsoukuh] 23- Ñ".kk ukFkkuh] 24- lhek nsoukuh] 25- dfork dksjkuh] 26- lkfo=h f'kokuh] 27- yktoarh f'kokuh] 28- eksfguh ikjokuh] 29- eksfgr ykyokuh] 30- pank Fkkokuh] 31- Òkfo'kk iatokuh] 32- fouhrk ok/kokuh] 33- fouhrk ykyokuh] 34- xk;=h nsoukuh] 35- Òkjrh ykyokuh] 36- feukyh MsVkuh] 37- xaxk xqjokuh] 38- ehuk Fkkokuh] 39- euh"k oklokuh] 40- yrk fryksdkuh] 41- ik;y Òkstokuh] 42- eukyh xqjokuh-

¼79$79$50½ 208 ÒDrksa us fd;k jDrnku t;iqj o jk;iqjA 31 tqykbZ] ikou fnol xq#iwf.kZek! ikou xq#/kke] Jh vejkiqj LFkku] ikou lkfu/;rk gktjkagtwj ln~xq# egkjkt th dh- lkFk esa feys egkiq.; dekus dk ekSdk rks lksus esa lqgkxk gh dgk tk;sxk u- vkSj ,sls egkiq.;dkjh fnol ij egkiq.; vftZr fd;k t;iqj o ns'k nqfu;k ls vk;s 79 Òäksa us] volj jgk jänku djus dk- Jh çse çdk'k lsok e.Myh] Jh vejkiqj uo;qod e.Myh] Jh çse çdk'k efgyk lsok e.Myh }kjk iwT; ln~xq# egkjkt th dh vkKk ls jänku f'kfoj dk vk;kstu Jh vejkiqj njckj ij fd;k x;k Fkkblds iwoZ ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke Òxoku ds 129osa vorj.k fnol vkuUnesys ij 21 tqykbZ dks Òh jänku f'kfoj dk vk;kstu vejkiqj njckj ij lEié gqvk Fkk- Jh ch- Mh- Vsdokuh ds vuqlkj mleas Òh 79 Òäksa us jänku djds egkiq.; ykÒ dk lap; fd;k- blh çdkj jk;iqj esa Òh ln~xq# VsÅ¡jke tUeksRlo essys esa FkSyhlhfe;k lkslk;Vh ds lg;ksx ls jänku f'kfoj dk vk;kstu gqvk ftlesa lar gsearyky lfgr 50 Òäksa us egknku jänku djus dk lkSÒkX; çkIr fd;kvk/;kfRed oxZigsyh&134 ds lgh gy Òstus okyksa ds uke& t;iqj ls çseçdk'kh tfru] lksfu;k] lkfjdk] dfork] v'kksd iqjlkuh] eqEcbZ ls çseçdk'kh v'kksd dqekj eksVokuh] vgenkckn ls çseçdk'kh jf'e eukst dyokuh] jf'e eukst dyokuh] t;s'k] fnO;k jkeokuh] eqds'k] gjh'k dqekj] Xokfy;j ls çseçdk'kh dksey xqykc lkoykuh] dkeBh ls çseçdk'kh jfo eqykuh] js[kk eksguyky ykyokuh] ukxiqj ls çseçdk'kh lquhrk fouksn euokuh] jkafte ls çseçdk'kh fn'kk ujs'k dqekj] gseka'kh ,s'kkuh] tks/kiqj ls çseçdk'kh nhik] Òkouk] euksgjyky cknykuh] jsuw] eerk [ksekuh] Å"kk] dfork dyokuh] jhok ls çseçdk'kh gseunkl eksVokuh] xka/kh/kke ls çseçdk'kh t;Urh ,e- Òxrkuh] e;ad R;kxh] ea;d lqjs'k prqjkuh] yrk Òxokunkl eksVokuh] vejkorh ls çseçdk'kh lksuk] ohjÒku] fnythr ryjstk] fueZyk ea/kku] [kSjFky ls çseçdk'kh ek.kdyky] pkanuh] iquhr] /kh:] uhrw] xkSjo'kkyh] bUnkSj ls çseçdk'kh çhrh ryjstk] dfork yksgkuh] fnYyh ls çseçdk'kh oUnuk ysMokuh] cynsojkt dkyjk] la/;k ek[khtk] yrk fxj/kkjhyky ek[khtk] n;k] vatw rustk] dapu] egd] lat;] iyd] jek] jkds'k xaXykuh] jktdksV ls çseçdk'kh fg;k r#.k ok/kokuh] nYyh jktgjk ls çseçdk'kh v'kksd dqekj rksykuh] xq#eq[k vkorjke 'kgkuh] Òkuqçrkiiqj ls çseçdk'kh ek;knsoh-


15 vxLr 2015

25

izse izdk'k lUns'k

31 vxLr 2015&lkseokj&ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k iq.;frfFk mRlo lÒh vkJeksa ij 1 flrEcj 2015&eaxyokj&dtyhrht VhtM+h ozr] paæksn; 8%17 2 flrEcj 2015&cq/kokj&iapd lekIr çkr% 4%49 cts 4 flrEcj 2015&'kqØokj&oMh Fk/kM+h] cM+h larb

5 flrEcj 2015&'kfuokj&JhÑ".k tUek"Veh] dqEÒ ioZ Luku

16 vxLr 2015&jfookj&pUæn'kZu] ln~xq# 8 flrEcj 2015&eaxyokj&t;k ,dkn'kh ozr] ln~xq# Lokeh lokZuUn olhZ mRlo 'kq: lÒh vkJeksa ij Lokeh gfjnkljke iq.;frfFk ds eq[; vk;kstu] dqEÒ esyk

17 vxLr 2015&lkseokj&flag laØkafr 18 vxLr 2015&eaxyokj&oSuk;dh Jhx.ks'kprqFkhZozr 19 vxLr 2015&cq/kokj&ukxiapeh ¼xksxM+ks½

Nkouh eas e.My dk iapfnolh; esyk 'kq:] dqEÒ ioZLuku

12 flrEcj 2015&'kfuokj&Jk) dh vekoL;k

20 vxLr 2015&xq#okj&lkb± VsÅ¡jke pkSFk] ln~xq# Lokeh lokZuUn iq.;frfFk] olhZ mRlods eq[; dk;ZØe 22 vxLr 2015&'kfuokj&ukfld esa Jh çse çdk'k e.My dh dqEÒ esyk Nkouh dk 'kqÒkjEÒ] Jh rqylh t;arh] dqEÒ esys esa ioZ Luku

13 flrEcj 2015&jfookj&vekoL;k] ukfld dqEÒ dk çeq[k 'kkgh Luku] dqEÒ esys esa e.My dh Nko.kh dk lekiu 15 flrEcj 2015&eaxyokj&pUæn'kZu 17 flrEcj 2015&xq#okj&Jhx.ks'kt;arh] oSuk;dh Jhx.ks'k prqFkhZ ozr] paæksn; fuf"k)] dU;k laØkafr

19 flrEcj 2015&'kfuokj&lkb± VsÅ¡jke pkSFk

25 vxLr 2015&eaxyokj& ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k 21 flrEcj 2015&lkseokj&Jh jk/kk"Veh] lxM+k c/k.k 24 flrEcj 2015&xq#okj&ty>wyuh in~ek ,dkn'kh ozr tUeksRlo esys lÒh vkJeksa ij] dqEÒ esa çeq[k vk;kstu

25 flrEcj 2015&'kqØokj&çnks"k ozr] iapdkjEÒ nksigj 1%16 27 flrEcj 2015&jfookj&vuUr prqnZ'kh] Jhx.ks'k foltZu] ek ozr] vkgekuh Jk) 29 vxLr 2015&'kfuokj&ukfj;y Jko.kh iwf.kZek ozr] 28 flrEcj 2015&lkseokj&fir`iwif.kZ{kJk)i{k 'kq:] iwf.kZek j{kkca/ku] ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k t;arh egksRlo ds 29 flrEcj 2015&eaxyokj&iapd lekIr lk;a 4%16 cts 26 vxLr 2015&cq/kokj&iq=nk ,dkn'kh ozr 28 vxLr 2015&'kqØokj&iapd vkjEÒ jkf= 'ks"k 5%14 cts

eq[; dk;ZØe] ukfld dqEÒ eas igyk 'kkgh Luku vk/;kfRed oxZ igsyh&135 1

2

3

4

7

8

9 11

10

12

13 14 16

15

17 19

18

vk/;kfRed oxZ igsyh&134 ds lgh gy 1

lq

6

e

10

u

2

tk

16

nk o

7 8

fo

lka

d .kZ

4

uk

; 9

l

o

g

fj

12

u

j

13

r

u

;k

14

e

n

17

d

iw

18

d

#

.k

ya

19

21

d g

d ch

j u

5

jh

11

u 20

rk

u

j

3

'k

j 15

u r

f.kZ uq

ek

çLrqfr & lq/kk tkSgjh ]t;iqj

01- vfÒeU;q dh iRuh- ¼3½ 03- czã eqgwrZ eas eq¡g ek¡xh oLrq nsus ds dkj.k d.kZ dgykrs Fks- ¼2-2½ 05- rqylhnkl dh ekrk ( çléfpÙk- ¼3½ 06- T;s"B ekæh iq=- ¼3½] 07- iki dk foykse- ¼2½ 09- 'kCnksa dk eu 'kq) o vÒh"V çkIr djus okyk lewg- ¼2½ 10- vaxn dh ekrk- ¼2½] 11- Jhjke ds firk- ¼4½ 13- /kwrZ- ¼3½] 14- JhÑ".k dh çk.k fç;k- ¼3½ 15- jgus dk LFkku ( ^dg VsÅ¡ fur lqefr ns] lUru ekfga ----- ¼3½] 17- iq"i jt- ¼3½ 18- ljLorh ( fo|k dh nsoh- ¼3½] 19- dkenso dh iRuh- ¼2½

5 6

ck,¡ ls nk,¡ %

u

Åij ls uhps %

01- Òä /kqzo ds firk- ¼5½] 02- xkSre cq) ds iq=- ¼3½ 03- fonqj lsfodk ds lqr gksus ds dkj.k ------ dgykrs Fks- ¼2-2½ 04- ukjn o ek¡ ljLorh dk ok|- ¼2½ 08- ;gk¡ ik.Moksa us vKkrokl fd;k- ¼3-3½ 09- dSds;h dks ea=.kk nsus okyh nklh- ¼3½ 10- Toj ( çcy xehZ( rhu çdkj ds --- nSfgd] nSfod] ÒkSfrd- ¼2½ 12- bl fnu rsy] fry] yksgk] dkyh oLrq nku djrs gSa- ¼4½ 13- jko.k ( n'kkuu- ¼4½ 15- jkf=- ¼2½ 16- ges'kk ( jke jlk;u rqEgkjs iklk ---- jgks j?kqoj ds nklk- ¼2½


26

15 vxLr 2015

izse izdk'k lUns'k

iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt dk Z ;k=k dk;Øe 1 vxLr ls 18 vxLr rd 19 vxLr ls 15 flrEcj rd 16 flrEcj ls 5 vDVwcj rd 6 vDVwcj ls 8 vDVwcj rd 9 vDVwcj ls 11 vDVwcj rd 12 vDVwcj ls 13 vDVwcj rd 14 vDVwcj 15 vDVwcj 16 vDVwcj ls 24 vDVwcj rd 25 vDVwcj 26 vDVwcj ls 28 vDVwcj rd 29 vDVwcj ls 30 vDVwcj rd 31 vDVwcj 1 uoEcj ls 4 uoEcj rd 5 uoEcj ls 6 uoEcj rd 7 uoEcj ls 8 uoEcj rd 9 uoEcj ls 13 uoEcj rd 14 uoEcj ls 16 uoEcj rd 17 uoEcj 18 uoEcj ls 19 uoEcj rd 20 uoEcj ls 21 uoEcj rd 22 uoEcj ls 25 uoEcj rd 26 uoEcj 27 uoEcj ls 28 uoEcj rd 29 uoEcj ls 30 uoEcj rd 1 fnlEcj ls 3 fnlEcj rd 4 fnlEcj ls 9 fnlEcj rd 10 fnlEcj ls 18 fnlEcj rd 19 fnlEcj 20 fnlEcj 21 fnlEcj 22 fnlEcj ls 23 fnlEcj rd

vfu.khZr ukfld ¼dqEÒ esyk egksRlo½ vfu.khZr t;iqj ¼ekrk yhykoarh egksRlo½ C;koj ¼vkJe okf"kZdksRlo½ ulhjkckn] dsdM+h t;iqj ;k=k vkLVsªfy;k ;k=k vfu.khZr fglkj ¼vkJe okf"kZdksRlo½ Qjhnkckn iyoy ¼vkJe okf"kZdksRlo½ gFkhu ¼vkJe okf"kZdksRlo½ fiuxaok ¼vkJe okf"kZdksRlo½ t;iqj ¼nhikoyh o dkfrZdksRlo½ iwuk ¼dkfrZdksRlo½ ;k=k t;iqj ¼dkfrZdksRlo] xksi"Veh½ lhdj ¼okf"kZdksRlo] dkfrZdksRlo½ dksVk ¼okf"kZdksRlo] dkfrZdksRlo½ Òokuhe.Mh ¼okf"kZdksRlo½ eUnlkSj ¼okf"kZdksRlo½ ÒhyokM+k t;iqj fnYyh ¼Lokeh t;çdk'k okf"kZdksRlo½ mÙkjçns'k ;k=k ;k=k t;iqj ¼lkewfgd fookgksRlo½ vtesj ¼xhrk t;arh 'khry xhrk eafnj½ cM+kSnk ¼ehjk Ñ".k eafnj xhrk t;arh½

095951-93137, 94254-18597 0141-2372424, 2372423 075977-31277, 94143-54657 0141-2372424, 2372423

01662-272049 0129-2262730 01275-252826

0141-2372424, 2372423 098220-68070 0141-2372424, 2372423 094142-88017 094141-77781 094141-77781 099811-08604 098292-84799, 98296-17588 0141-2372424, 2372423 098101-90467, 98712-22971 080815-12345 0141-2372424, 2372423 0265-3293554


27 u e % V s≈ °j k e k ; %

A A ¨ J h l r ~u k e l k { k h A A

u e % l o k Zu U n k ; %

egkdqEHk ioZ ukfld =;Ecds'oj rhFkZ {ks= esa

Jh çse çdk'k e.My dk dqEHk esyk Nkouh ¼vUu {ks=½ 'kfuokj] 22 vxLr ls jfookj] 13 flrEcj 2015 rd eaxyokj] 8 flrEcj ls 'kfuokj]12 flrEcj 2015 j /kke] f<a<ksjh jksM+] iapoVh ukdk] egky{eh flusek ds ikl] ukfld ,oa irk &vejkiq vkSnaqcj ykWUl] f<a<ksjh jksM+] esjh&vkMxk¡o fyad jksM+] iapoVh] ukfld

Jh 'kkejko 'kadj yksgxkaodj] esu jksM+] y{ehukjk;.k pkSd] Jh lkb± esfMdy ds cktw esa] =;Ecds'oj] ukfld lsok esa %

çse çdk'k e.My ¼VªLV½] vejkiqj LFkku] t;iqj ¼jkt-½] Qksu% 0141&2372423] 24

ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dk 38ok¡ olhZ egksRlo jfookj 16 vxLr ls xq#okj 20 vxLr 2015 rd Jh vejkiqj njckj] t;iqj lfgr ns'k nqfu;k ds leLr çse çdk'k vkJeksa esa euk;k tk;sxk-

ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt dk 109 ok¡ tUe egksRlo eaxyokj 25 vxLr ls 'kfuokj 29 vxLr 2015 rd

ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt dk 23 ok¡ olhZ mRlo lkseokj 31 vxLr 2015

ukfld dqEÒ Nkouh] Jh vejkiqj njckj] t;iqj lfgr ns'k nqfu;k ds leLr çse çdk'k vkJeksa esa euk;k tk;sxk-

ln~xq# Lokeh gfjnkljke th egkjkt dk 15ok¡ olhZ egksRlo 'kqØokj 4 flrEcj ls eaxyokj 8 flrEcj 2015 rd dqEÒ Nkouh ukfld] Jh vejkiqj njckj] t;iqj lfgr ns'k nqfu;k ds leLr çse çdk'k vkJeksa esa euk;k tk;sxk-


iksfLVax çs"k.k frfFk çfr ekg dh 15 rkjh[k Mkd jft- Xokfy;j lEÒkx&161@2014&16

¼çks- yNe.k ijljke gnZok.kh½ Òxfr eaf> Òxoarq] th,a xa/kq Qqyfu esa] dksfM+fu esa dks fgfdM+ks] leq>s larq egarq] tks dfyir d<h thv eksa] lkeh fFk;ks cyoarq] tafgatks vkfn u varq] lks Msoq fMBkbZ Msfg esalkeh lkfgc pofu Fkk r thva xqyfu esa [+kq'cwb lek;y gawnh vkgs] rhva Òxokuq Òfxrhv esa lek;yq vkgs- fdjksM+sa bUlkufu esa fgfdM+ks dks vfgM+ks lRiq#"kq] larq&egarq gwanks] tafga bgk xkfYg leq>h iafgats vanj eka lÒq lUlk] Qqfj.kk ¼dfyir½ d<h NMh gwanh- vfgM+ks 'k[+lq cyokuq] l?kkjks Fkh fo;ks gwanks- vfgM+ks thoq bZ iksb Òfxrhv }kjk iafgathv nsfg ¼ljhj] Msfg½ esa vuknh vuar ijekRek tks n'kZuq djs Fkks'kkafMY; fj"khv ts y¶t+fu esa ^bZ'oj lka ije vuqjkx ¼çhfr½ gqv.kq Òfxrh vkgs-* Òxokuq Òfxrhv tks] Òkouk tks cq[kk;yq gwanks vkgs- Òxoku ts n'kZu ykb] çÒwv th çkIrh dj.k ykb] vkRe&lk[;kRdkj ykb Òfxrh dj.kq t+:jh vkgsbZ'oj [ks Q+d+fr iuq] xqyq] Qyq ;k ik.kh fc vxj Òfxrh&Òko lka viZ.kq d;ks o´s r çÒw ijluq Fkhanks- Nkdkf.k r Òxokuq Òfxrhv esa bZ lek;yq vkgs- Òxoku [ks Òfxrhv [kka ckfgj xksYg.kq Bhdq ukgs- ftrs Òfxrh vkgs] mrs Òxokuq t:# gwanksÒfxrhv tk 9 fd+Le c/kk;k q fo;k vkfgfu- mUgfu eka dfgM+s fc fd+Le th Òfxrh djs lf?kts Fkh- Jo.k] dhrZu] vpZuk] oanuk oxs+jg lfÒuh Òfxfr;qfu esa bZ'oj vkgsbZ'oj lka vuU; Òko lka] ,dfu"B Òko lka] ije Òfxrh dj.kq t+:jh vkgs- vfgM+ks vVyq çseq gwanks rMfga mgk lph Òfxrh cf.kts FkhÒxoarq Òfxrhv esa bZ lek;yq vkgs- bgks jkt+q djksM+fu eas dks fojyks lRiq#"kq] larq ;k egarq bZ leq>h l?kanks- vke ek.gw iafgats ljhj lka çseq danM+ gqv.kq djs iafgath iafgath vkRek [ks] iafgats vkReLo:i [ks lq´k.ks ;k leq>h dksu Fkk l?kfubu djs gw lalkj tk lq[k nq[k Òksxhank jgfu Fkk- yksÒ] eksg] vgadkj vknhv esa QkFky jokth ek.gw iafgats vanj eka lUlk] Òje ;k fc;k fodkj d<.k esa lejFkq dksu gwank vkfgfu- exj viokn :i esa dks vfgM+ks larq&lRiq#[kq gwanks vkgs] tsdks ijes'oj th Òfxrh djs Kkuh cf.kth ios Fkks- vkReKku }kjk gwa iafgats bZ vanj esa] eu eas mu ijes'oj tks n'kZuq djs Fkks] tsdks cavarq vkgs] vuarq vkgs- tafgatks vkjaÒq fc dksUgs- ijes'oj th Òfxrh t.kq eqähv@eks[k th Mkdf.k rs lar ,sa vkReKkuh iq#"k pM+gh l?kfu Fkk] bgk xkfYg dchj ts y¶t+fu eas& ÒfDr ulsuh eqfDr dh] lar p<+s lc /kkeA ftu&ftu eu vkyl fd;k] tue&tue iNsrk;AA

lwpuk leLr lEekuuh; lnL;ksa ds lwpukFkZ muds çs"k.k irs ds Åij lnL;rk Øaekd jlhn la[;k o 'kqYd vof/k fy[kh gqbZ gS]'kqYd vof/k lekIr gksus dh lwpuk Hkh vkids irs ds Åij LAST COPY fy[kdj mls Highlight djds n'kkZ;h xbZ gS- if=dk dh fujarj çkfIr ds fy;s viuh lnL;rk dk uohuhdj.k lnL;ksa dks ;Fkk'kh?kz djk ysuk pkfg,- & O;oLFkkid

LoRokf/kdkjh] çdk'kd % JhpUn iatokuh }kjk eqæd % lquhy iatokuh] léh fçUVlZ] ekek dk cktkj] y'dj] Xokfy;j ls eqfær djokdj] dk;kZy; % çse çdk'k lUns'k] çdk'k vkJe] xk<+os dh xksB] y'dj] Xokfy;j&474 001 22 ls çdkf'kr fd;k x;kA ( d k ; k Zy ; Q k su 0 7 5 1 & 4 0 4 5 1 4 4 i j l E i d Zl e ; Á k r % 8 l s1 0 o l k a; 4 l s7 c t sr d ) lEiknd % 'kadjyky lcukuh

çcU/k lEiknd % Jhpan iatokuh

Jheku~

lkehv tk lyksd

RNI MPHIN/2008/25627

Mkd jft- Xokfy;j lEÒkXk& 161@2014&16

lnL;rk Øekad

28

jft0 lekpkj i=&jft0 ua0 25627@2008

Prem prakash sandesh august 2015  
Prem prakash sandesh august 2015  

PREM PRAKASH SANDESH HINDI +SINDHI PUBLICATION 15 AUGUST 2015

Advertisement