Page 1

MUMBAI

PUNE

NOVEMBER 21 - 27, 2010

VOL 2

ISSUE 31

PAGES: 16

` 3/-

bm{Xm Zpcn-X-Øn\v CS-°m-em-izmkw HsØm-cp-abv°v In´nb hc-{]-km-Z-sa∂v cmP≥ \mb¿. Kco_v cYv {]Xn-Zn-\-am°pw ]qsW-˛-F-d-Wm-Ipfw kq∏¿^mÃv DS≥ k¿hokv XpSßpw apwss_˛F-d-Wm-Ipfw Xpct¥m FIvkv{]kv c≠p-am-kØn-\Iw i_-cn-ae kvs]jy¬ {Sbn-\p-Iƒ Unkw-_-dn¬ apwss_˛- ] qsW ae- b m- f n- I fpsS Zpcn-X-bm-{X°v ]cn-lm-cam-Ip-∂p. P\p-hcn 7,8,9 XobXn-I-fn¬ ]qsW-bn¬ \S-°p∂ AJn-te¥ym sdbn¬th ssSwtS-_nƒ I-Ωn‰n tbmKØn¬ A¥na Xocp- a m\w ssIs°m- ≈ - p sa∂dnbp∂p. i_- c n- a e Xo¿∞m- S IcpsS kuI-cym¿∞w Ah-[n-°me kvs]jy¬ s{Sbn≥ DSs\ A\p-h-Zn-®p-sIm-≠p≈ DØ-

C\n ic-Ww-hn-fn-bpsS \mfp-Iƒ temI-Øv Atßm-f-an-tßm-fap≈ `‡-e-£-ß-fpsS ImØncn-∏p-Iƒs°mSp-hn¬ aWvU-eImew hc-hm-bn. `‡n-bp-sSbpw {hX-ip-≤n-bpsSbpw ]pWy-\m-fpIƒ kam-K-X-am-bn. C\n icWw hnfn-bpsS \mfp-Iƒ PmXn-a-X-t`-Z-a-s\y, tZi-`m-jIƒ°-Xo-X-am-bn, temI-sa-ºmSp-ap≈ kzman-`-‡¿ FØn-t®cp∂ Htc Hcp t£{X-amWv i_cn-ae {io[¿Ω-imkvXm t£{Xw. ae-bm-fn-am-{X-a√ Xan-g\pw, sXep-¶-\pw, adm-Tnbpw, _wKm-fn-bp-sa√mw kz¥w t]cpam‰n Aø-∏\pw kzman-bp-am-

Ip∂ Imew. ame-bn-Sp∂ s]¨Ip-´n-Iƒ amfn-I-∏p-dhpw {]mb-amb kv{XoIƒ amfn-I-∏p-dØ-ΩbpamIp∂ Imew. ChnsS `‡\pw `K-hm-\p-an-√. taemf\pw Iogm-f-\p-an-√. "XØz-akn' AXv \oXs∂ F∂v \sΩ kzbw t_m≤y- s ∏- S p- Ø p∂ ]pWy- ÿ ew IqSn- b m- I p∂p i_-cn-a-e. temIØv Cßs\ `‡\pw ssZhhpw H∂m-Ip∂ k∂n-[m\w i_-cn-a-e-b-√msX as‰m- ∂ p- a n- √ . anØp- I - f pw, sFXo-ly-ßfpw Ncn-{X-ßfpw sI´p-]n-W™p InS-°p∂ Cu ]pWy-]p-cm-X-\-t£{Xw ka-XzØns‚bpw kmtlm- Z - c y- Ø ns‚bpw ka- ` m- h - \ - b p- s Sbpw kZvNn-¥-Iƒ°v ]q¿ÆX \¬Ip-∂p.

Hcp ]s£ tIc-f-Ønse `‡-P\-ß-sf-°m-tfsd adp-\m-S≥ aebm-fn-Ifpw A\y-kw-ÿm-\-°mcp-amWv ip≤-hr-Øn-tbm-sSbpw {hXm- \ p- j v T m- \ - ß - t fm- s Sbpw ae-N-hn-´p-∂-Xv. \K-c-Øn-se-bm{¥nI PohnXw kΩm-\n-°p∂ Id-Iƒ XpS-®p-am-‰m-\p≈ Ahk-cw-Iq-Sn-bm-WnXv. Ak-∑m¿§nI-X-bpw, Zp»o-e-ß-fpw, kz`m-hssh-Ir-X-ßfpw ae-N-hp-´m≥ ame-bn-Sp-∂-tXmsS Bfl-\n-b{¥-W-ß-fn¬ AS-°-s∏-Sp-∂p. ISpØ am\-knI kwL¿j߃ A\p-`-hn-°p∂ B[p-\nI a\p-jy\v i_-cn-a-e-bm{X Hcp km¥z-\-am-Wv. Hcp ]p\¿P-\nt]mse Abmƒ Hcp ]pXnb a\p-jy-\m-bn-Xo-cp-∂p. Xm¬°men-I-amb am‰-am-sW-¶nepw Nnesc-¶nepw Bfl-]-cn-tim-[-\-bn-

eqsS kzbw am‰-Øn-\p-hn-t[-bambn Hcp ]pXnb PohnXw Icp∏n-Sn-∏n-°m≥ sI¬∏p-≈-h-cm-bnXo-cp-∂p. CX-c-kw-ÿm-\-ß-fnse t]mse apws_-bnse ae-bm-fnt£-{X-ßfpw Aø-∏-]q-Pm-kwL- ß fpw aWv U - e - I m- e sØ `‡ym-Z-c-hp-I-tfmsS hcth¬°m≥ Hcp-ßn-°-gn-™p. ic- W - t Lm- j - ß ƒ apg°n, IdpØ hkv{X-߃ [cn®v amebn-Sm≥ FØnb Aø-∏-∑m-cpsS h¿≤n® Xnc°v an°-t£-{X-ßfnepw Zriy-am-bn. ae-bm-fnIƒs°m∏w a‰p-tZ-i-°m-cp-ap≠v. aocm-tdmUv Aø-∏-t£-{Xw, Im©q¿am¿Kv an\n i_-cn-a-e, hkmbvshÃv i_-cn-Kn-cn, \eskm-]m-c -a-e-ap-I-fnse sNdp-i-

_-cn-a-e, `b-¥¿ Aø-∏-t£{Xw, t_mbvk¿ Aø-∏-K-W-]Xn- t £- { Xw, Xms\- h ¿Ø°v \K¿ Aø-∏-t£-{Xw. Ieym¨ CuÃv Aø-∏-t£-{Xw, Xm°p¿fn Iº¬]mU Aø-∏t£-{Xw, tUmw_nhven kmKmhv Aø-∏-t£{Xw, ]hmbv Aø-∏-˛hnjvWpt£{Xw, hmin {io[¿Ω-im-kvXm-t£-{Xw, klm-dnse {ioK-W-]Xn Aø-∏t£{Xw XpSßn apws_-bnse H´-\-h[n Bcm-[-\m-e-b-ß-fn¬ hr›nIw 1 apX¬ aWvUe atlm-’h ]qP-Iƒ Xp-S-ßn-°gn-™p. apws_-bn¬ \n∂pw F√m- h ¿jhpw IrXy- a mb BNm- c m- \ p- j v T m- \ - ß - t fmsS ITn-\-am-b-{hXw t\m‰v 2

chv ]pd-s∏-Sp--hn-®p-I-gn-™p. CXn\p- ] p- d sa apwss_˛Fd- W mIpfw Xpct¥m FIvkv{]kv ]qsW-˛-F-dWmIpfw kq∏¿^mÃv FIvkv{]kv F∂nh c≠v amk-Øn-\p-tijw HmSn-Øp-S-ßpw. apwss_ ae-bmfn-I-fpsS P\-{]nb s{Sbn-\mb apwss_˛sIm-®p-thfn Kco_vcYv FIvkv{]kv (2201) Znh-tk\ B°m-\p≈ \o°hpw kPo-h-amWv. Kco_vcYv Zn\w-{]Xn- b m- ° - W - s a- ¶ n¬ a[y- s dbn¬th-bpsS ka-b-{I-a-Øn¬ am‰-߃ A\n-hm-cy-am-Wv. CXv tem°¬ s{Sbn-\p-I-fpsS ka-b{I-a-Øn\v A\p-kr-X-ambn Nn´s∏-Sp-tØ-≠-Xp-s≠∂pw A[nIr-X¿ hy‡-am-°n. 5

BtLm-j-ßfpsS

hnkva-b-temIw 10


2

Mumbai

www.whitelinevartha.com

November 21 - 27, 2010

ImgvN hnf-hp-Xn∂p∂ then-Iƒ ÿm\-am-\-߃ hn´p˛ t]m-Ip-hm-t\sd aSn ImWp∂p t\Xm-°-fn¬ Nne-cn-e-gn-aXn Ip‰-hm-fn-I-fn˛ hsc-∂-dn-™mepw ]m¿´n t∏m‰p-hm≥ apXn-cp∂ ImgvN-bm-Wn-∂n-¥y-bn¬ \mW-∏≥ a™{] nanappan.aickara@gmail.com

9619425551

\ho-I-cn® tjmdq-ap-ambn hn.-Pn.-F≥. apwss_bn¬ Ign™ 31 h¿jß-fn-te-sd-bmbn \ne-sIm-≈p∂ hn.-Pn.-F≥ Pz√dn D]-t`m-‡m-°fpsS kuIcyw IW-°n-seSpØv tUmw_nhven tjmdqw \ho-I-cn-®p. GI-tZiw 5000 NXpc{i ASn-bn¬ c≠p-\n-e-I-fnembn AXn-hn-im-e-ambn \ho-Icn® kz¿Æm-`-cW tjmdq-an\v Zo]m-hen \mfn¬ XpS-°-am-bn.

H∏w temtIm-Øc \ne-hm-cap≈ kz¿Æm-`-c-W-ß-fpsS Hcp henb tiJ-c-hp-ambn AXp-am-dn. tIc-f-Ønse {]i-kvX-amb Pz√dn-I-tfmSv InS-]n-Sn°p∂ hnim-eamb tjmdq-an¬ hnin-„-amb H´\-h[n If-Ivj≥kv D]-t`m-‡m°sf BI¿j- ` - c n- X - c m- ° pw. BtLm-j-th-f-I-fnepw Hgnhp Zn\-ß-fnepw D≠m-Ip∂ Xnc°v \nb-{¥n-°m-\pw, AI-se-\n-∂p-

h-cp∂ IÃ-ta-gvkn\v C„s∏-Sp∂ GXp ^mj-\pw Xncs™-Sp-°m\pw \ho-I-cn® tjmdqapw... hn]p-e-amb IfIvj\pw klm-b-I-am-Ipw. hnhn[ tZi-°m-scbpw `mj°m-scbpw BI¿jn-°-Ø°-hn[w hyXykvX Unssk\p-I-fn¬ Xo¿Ø kz¿Æ-tiJ-c-ßfpw hn.-Pn.-F-∂n-se {]tXy-I- BI¿j-W-am-Wv.

C\n ic-Ww-hn-fn-bpsS \mfp-Iƒ kwL-ß-fmbn sI´p-\n-d-®p -a-eN-hn-´p∂ Aø∏ kwL-߃ Ht´-sd-bp-≠v. Ieym¨ `P≥ kamPv XpS¿®-bmbn GXm≠v Adp-]-Xn-e-[nIw hcp∂ Aø-∏∑m-cp-am-bn-´mWv Ieym-Wnse t£{X-k-∂n-[n-bn¬ sI´p-\nd®v Z¿i-\-Øn-\mbn t]mIm-dp≈-Xv. A{I-a-hpw, Aim-¥nbpw, A[m¿Ωn-I-X-bpw, Acm-P-IXzhpw sImSn- I p- Ø n- h m- g p∂ \K- c - { ]m- ¥ - ß - f n¬ \n∂pw, ]pØ≥{]-Xo-£-I-fpsS Xpf-knam-ebpw Igp-Øn¬ Nm¿Øn, ]pXnb Nn¥-I-fpsSbpw ]pØ\m-i-b-ß-fp-sSbpw Ccp-ap-Sns°- ´ p- a m- b v , im¥n- b p- s Sbpw

kam-[m-\-Øn-s‚bpw H‰-b-Sn-∏mX-bn-eq-sS, ka-Xz-Øn-s‚bpw kmtlm-Z-cy-Øn-s‚-bpw, ka-`mh-\-bp-sSbpw im¥n-a-{¥-ß-fpambn ae-N-hn-´p∂ Hmtcm Aø∏-`-‡\pw Hmtcm ]pXnb a\pjy-\mbn cq]w-{]m-]n-°p-∂p. {]Ir-Xnsb kvt\ln-°m\pw {]Ir-Xn-tbmSv CWßn Pohn°m\pw Hmtcm i_-cn-a-e-bm{Xbpw \sΩ ]Tn-∏n-°p-∂p. ImSn-s\bpw \Zn-sbbpw Im´p-arK- ß - s fbpw kv t \ln- ° m≥ \sΩ t{]cn-∏n-°p-∂Xpw Cu bm{X Xs∂. Hcp Xo¿∞m-S-\-Im-eØv t\Sp∂ Du¿÷w ASp- Ø Xo¿∞m-S-\-Im-ew-hsc XpW-

bm- b n- \ n¬°p- ∂ p. Icn- a e Ib‰w ITn-\-sa∂v A\p-`-hn-®dn-™p-sIm-≠p-Xs∂ ho≠pw Icn-a-e-I-b-dm≥ \mw t{]cn-X-cmIp-∂p. PmXnbpw aXhpw \mSpw `mjbpw \ndhpw hyXy-kvX-amsW-¶nepw ame CSp-∂-h-sc√mw kzman- a m- c mbn amdp∂ Cu ]pWy-Zn-\-ß-fn¬, icWw hnfnI-fp-sSbpw {hXm-\p-jvTm-\-ßfp-sSbpw Ahm-Nyhpw A\n¿hN-\o-b-hp-amb Cu Akp-e` -\nan-j-ß-fn¬ kzman `‡¿s°m∏w \ap°pw hnfn°mw “kzmantb ic-W-a-ø-∏m....! ''

icWa{¥ [z\nIƒ apg°n Aø∏≥am¿ k∂n[m\Ønte°v hkmbv: CcpapSns°´pambv icWa{¥ [z\nIƒ apg°n Aø∏∑m¿ k∂n[m\Ønte°v bm{XbmhpIbmbn. a\ pw

tUm. inh-cm-a≥ \mb¿ icochpw kv^pSw sNbvsXSp°p∂ 41 Zn\ßfnse ITn\{hXw. CjvS`Khm\pw hy‡nbpw

cs≠s√∂pw \oenae Ibdp∂Xn\mbn amebnSp∂tXmsS hy‡n Aø∏kzman Xs∂bmIp∂ kpIrX \nanj߃. IdpØ hkv{X߃ [cn®v Xr∏mZßfn¬ Bflmhpw

Sn.-hn.-\m-cm-b-W≥ \ºq-Xncn icochpw A¿∏n®v ]Xns\´v ]SnIƒ Nhn´m≥ XømdmIp∂ temIsaºmSpapff e£IW°n\v kzmanam¿. Ch¿°nSbnte°v XßfpsS

`mKw \n¿hln®v Z¿i\ ku`mKyw \pIcm≥ hkmbnbn¬ \n∂pff kzmanamcpw Hcpßn°gn™p.

afieImew GIXzØnt‚Xv efnX hkv{Xw [cn®v BVw_c߃ Hgnhm°n kmXznIamb `£W{Ia߃ kzoIcnt°≠ kabamWv afieImesa∂v hkmbv s_cmw]qcnse Aø∏t£{XØnse ]qPmcnbmb Sn hn \mcmbW≥ \ºqXncn ]dbp∂p. Aø∏t£{Xßfn¬ hr›nIamkhpw [\p 11 hscbpw Dff Znhkßfn¬ hntij ]qPIƒ D≠mbncn°pw. CXn¬ {][m\w s\ø`ntjIamWv. hnf°v, ame, `P\, \ndame,

sdbn¬th-bpsS Nn‰-Ω-\bw ]mh-ß-fpsS cYw F∂p hntijn-∏n-°p∂ Kco_v cYw tIc-fØn-te°p t]mIp∂ Ht´sd bm{X-°m¿°v Gsd {]tbm-P-\s∏-Sp-∂p-≠v. F∂m¬ tIc-fØnse Hcp {][m\ tÃj\mb Imbw-Ip-fØv Kco_v cYn\v tÃm∏n-√. CXv [mcmfw bm{X-°msc _p≤n-ap-´n-°p-∂p. Imbw-Ip-fØpw kao-] -{]-tZ-iß-fn-ep-ap≈ bm{X-°m¿ Ct∏mƒ sNß-∂q¿ sdbn¬sh tÃj-\n¬ Cdßm≥ \n¿∫-‘n-X-cm-bn-cn-°pI-bm-Wv. Ahn-sS-\n∂pw Hmt´mbntem SmIvkn-bntem thWw kz¥w ÿe-ß-fn¬ FØnt®-cm≥. AXp-aqew ka-b-\„hpw kmº-ØnI \„hpw A\p- ` - h n- t °- ≠ n- h - c p- ∂ p. Bb- X n- \ m¬ sIm¶¨ dq´nse {][m\ tÃj-\mb Imbw-Ip-fØv Kco-_vc-Yn\v tÃm∏v A\p- h - Z n- ° - W w. ]e- X - h W tae- [ n- I m- c nIƒ°v CXp-kw-_-‘n®v ]cm- X n- I ƒ \¬In- b n´pw bmsXmcp \S- ] - S n- I fpw CXp-hsc ssIs°m-≠n-´n√. sdbn¬th a{¥n°pw ]cmXn ka¿∏n- ® n- ´ p- ≠ v . tÃm∏v A\p- h - Z n- ° m- Ø ]£w apwss_ ]mkt©gvkv Atkm-kn-tb-j≥ Np‰phnf°v, sI´p\nd F∂nhbmepw afieImew kº∂amWv. 1995¬ s_cmw]qcn¬ Aø∏hn{Klw {]XnjvTnXambXv apX¬ ChnsS ]qPmcnbmbn tkh\w A\pjvTn°pIbmWv \mcmbW≥ \ºqXncn. h¿jw tXmdpw 200Hmfw Aø∏≥am¿ ChnsS \n∂v sI´v \nd°p∂p≠v. ap{Z \nd® tXß

i‡-amb {]t£m-`-]-cn-]m-SnIƒ Bcw-`n-°p-sa∂v `mc-hmln-I-fmb tPm¿Pv ]n. hmg-t»cn, kn.-]n.-tXm-a-kv, ]Øn-bq¿ \mk¿, at\mPvIpam¿Ip-´n, H.kn.-A-e-Ivkm-≠¿ F∂n-h¿ ssh‰vsse≥ hm¿Ø-tbmSv ]d™p.

Imbw-Ip-fØv tÃm∏v A\phm-Zn-°m-Ø-]£w apwss_ ]mk- t ©gv k v Atkm- k ntb-j≥ i‡-amb ka-c-]cn-]m-Sn-Iƒ Bcw-`n-°p-sa∂v alm-cm{„m {]tZiv tIm¨{Kkv t\Xmhv

k∂n[m\Øv A`ntjIØn\mbn sImSp°m\pw Rm≥ F∂ `mhw ]q¿Æambpw XyPn®Xmbn `Khmt\mSv kwhZn°m\mbn \S°sednbp∂Xn\mbpff tXßbpapff CcpapSns°´pIfmWv kzmanam¿ hntijn®v i_cois‚ ASp°te°v sIm≠vt]mIp∂Xv. PmXn, aX

tPm¿Pv ]n.-hm-g-t»cn Adnbn-®p.

tPm¿Pv ]n. hmg-t»cn¬

hyXymkan√msX efnXamb BNmck{ºZmbßfneqsSbm Wv Aø∏`Khm≥ a\pjycntes°Øp∂Xv. ae Ibdp∂Xn\mbn ame [cn®m¬ a\pjy≥ Aø∏\mbn. CXn¬ \n∂v Btßb‰w ]cn]mh\amb Ahÿbnepff GIXzamWv Z¿in°m\mhp∂sX∂v \mcmbW≥ \_qXncn Iq´nt®¿°p∂p. 5


Mumbai

www.whitelinevartha.com

November 21 - 27, 2010

Chat Room

Aßm-Sn-bnse tXm¬hn°v AΩ-tbmSpw {]Xn-I-cn°mw Ft∏mgpw

Xnc-°p≈ t`≠n _km¿ ]cn-k-csØ Hcp sXcphn-eqsS IS-∂p-t]m-Ip-∂-Xn-\n-Sbn-emWv B ImgvN ImWm-\n-Sbm-b-Xv. GtXm Hm´-∏-¥-b-Ønse-t∂mWw Hcmƒ apt∂bpw Abmƒ°p- ] n- d sI GXm\pw hmc AI- e - Ø n- e mbn a‰v Nnecpw HmSn-t∏m-Ip-∂p. ]ndsI HmSp- ∂ - h ¿ "tNm¿ tNm¿... ]°vtSm ]°vtSm' F∂v hnfn-®pIq-hp-∂p-≠v. Ah-cpsS Hm´-∏¥bw XpS¿∂psIm-≠n-cn-∂p. ap≥t] HmSp∂ I≈\pw ]ntº HmSp∂ Bƒ°q-´hpw XΩnep≈ AIew GXm≠v t\¿Øv t\¿Øp-h-∂p. Aßs\ GXv \nan- j hpw Bƒ°q- ´ - Ø ns‚ ssI∏n-Sn-bn-e-I-s∏-Sm-sa∂ AIe-Øn-em-b-t∏mƒ Abmƒ Xs∂ ]n¥p-S-cp-∂-hsc hnkvab-s∏-Sp-Øn-s°m≠v s]s´∂v Xncn-™p-\n-∂p. At∂cw Bƒ°q-´hpw Hm´-Øn\v t{_°n-´p. hmkvX-h-Øn¬ I≈s‚ Iøn¬ h√ IØntbm ITm- c tbm ImWp-sa∂v `b-∂mWv I≈≥ Xncn-™p-\n-∂-t∏mƒ Bƒ°q´hpw \n∂-Xv. Ct∏mƒ I≈\pw Bƒ°q-´-Øn\p-an-S-bn¬ XnI®pw DtZz-K`cnXamb \n›e\nan-j-ß-fpsS CSth-f-bm-Wv. F¥pw kw`-hn°mw. H∂p-In¬ Bƒ°q´w Abm-fpsS ta¬ B{I-aWw \SØpw. As√-¶n¬ c£-s∏-Sm\p≈ A‰ssI F∂-\n-e-bn¬ I≈≥ Xs∂ Aƒ°p-´-Øn\p t\¿°v B{I-aWw Agn-®p-hn-t´°mw. ]t£, kw`- h n- ® Xv AsXm-∂p-am-bn-cp-∂n-√.

{]Xn-I-c-W-tijn As√¶n¬ {]Xn-tj-[n-°m\p≈ Ignhv F√m PohPm-e-߃°p-ap-≠v. AXv P∑-kn-≤-am-Wv. a\p-jys‚ am{Xw IpØI-b√ AXv. \ΩpsS ]mSØpw ]d-ºnepw ImWp∂ ]mhw sXm´mhm-Sn-s®-Sn-bpsS ImcywXs∂ CXn-\p-Zml-c-W-a-s{X. Af-ap-´nbm¬ tNcbpw ISn-°psa∂ sNm√nse AXn-itbm‡n A\z¿∞-am°p-∂Xpw as‰m-∂p-a-√. ""F\n°v FbvUvkp-≠v... Fs∂ sXm´p-t]m-bm¬ Rm≥ ISn-°pw, am¥pw''. I≈≥ Bƒ°q-´-Øn-\p-t\¿°v `ojWn apg-°n. C{Xbpw hen-sbmcp amc-Im-bp[-amWv I≈s‚ Iøn-en-cn-°p-∂sX-∂-dn™ Bƒ°q´w {]Xn-Icn-°m-\m-hmsX \nev]p-Xp-S-cptºmƒ I≈≥ AhnsS\n∂v am\y-\mbn ÿew-hn-Sp-Ibpw sNbvXp. Hcp-]t£ Abm-sfmcp FbvUvkv tcmKn-bm-bn-cn-°m-\n-Sbn-√. Nne-t∏mƒ I≈-\p-am-bn-cn-

°n-√. As√-¶n¬ c≠p-am-bn-cp∂n-cn-°mw. F∂m¬ Ah-km-\\n-an-j-Ønse _p≤n-]q¿Δ-amb {]Xn- I - c - W - a mWv Bƒ°q- ´ Øns‚ {]Xn-I-c-W-tijn \n¿Δo-cy-am-°n-s°m≠v Abmƒ°v c£-s∏-Sm≥ klmb-I-am-b-Xv. B kw`- h - t ØmSv XnI®pw kmay-ap≈ Hcp cwKw CubnsS Unkv°-hdn Nm\-enepw ImWpI-bp-≠m-bn. AXn¬ ]t£ Hcp ]penbpw Hcp am≥t]-S-bp-am-bncp∂p IYm-]m-{X-߃. i‡n- b p- t Sbpw {Iucy- Ø ns‚bpw {]Xo- I - a mb ]pen Im´n¬ H‰-s∏-´p-t]mb Hcp ]mhw am≥t]-Ssb ]n¥p-S-cp-Ibm-bn-cp-∂p. am≥t]S {]mW-\pwsIm≠v Gtßm- s ´- ∂ n- √ msX ]mbp-I-bm-Wv. HSp-hn¬ hgn-ap-´nt∏mb B km[p-ar-K-Øns‚ ta¬ ]pen NmSn-hoWv B[n]Xyw ÿm]n-°m≥ \nan-j߃ am{Xw _m°n-bp-≈-t∏mƒ s]s´∂v Xncn-™v\n∂ am≥t]S Hcp {]tXyI i–w ]pd-s∏-Sp-hn-®p. AsXmcp At]£tbm `oj-Wntbm Bbn-cp∂n-cn-°mw. am≥t]-S-bn¬\n∂v CØ-c-samcp {]Xn-I-cWw Hcn°epw {]Xo-£n-°mØ ]pen Hcp \nanjw i¶n-®p-\n-∂p. CXn\n-S-bn-se-t∏mtgm am≥t]S Poh\pw-sIm≠v HmSn-a-d-™p. {]Xn-I-c-W-tijn As√-¶n¬ {]Xn- t j- [ n- ° m- \ p≈ Ignhv F√m Poh-Pm-e-߃°p-ap-≠v. AXv P∑-kn-≤-am-Wv. a\p-jys‚ am{Xw IpØ- I - b √ AXv . \ΩpsS ]mSØpw ]d-ºnepw ImWp∂ ]mhw sXm´m-hm-Sn-s®Sn-bpsS ImcywXs∂ CXn-\p-Zm-

l- c - W - a - s {X. Af- a p- ´ n- b m¬ tNcbpw ISn-°p-sa∂ sNm√nse AXn- i - t bm‡n A\z¿∞-am-°p-∂Xpw as‰m-∂pa-√. _p≤nbpw hnth-Ihpw Xßfp-sS-am{Xw IpØ-I-bm-sW∂v Al- ¶ - c n- ° p∂ a\p- j ys\ kw_-‘-®n-S-tØmfw CØcw Ign-hp-Iƒ Ipsd IqSp-X-emsW∂ Imcyw am{Xw kΩ-Xn-®psIm-Sp-°mw. F∂m¬ th≠-Xn\pw th≠mØ-Xn-\p-ambn kZm-k-abw {]XnI-cn®pw {]Xn-tj-[n®pw B Ignhp- I ƒ ac- h n- ® p- t ]mb Hcp {]tXyI hn`mKw a\p-jy-cp-≠v. AXv \ΩpsS cmPysØ cm{„ob-{]-h¿Ø-I-c-√msX a‰m-cp-as√- ∂ p- ≈ - I mcyw ]c- k y- a mb Hcp cl-ky-a-s{X. C∂-h¿ {]XnI-cn-°m\pw {]Xn-tj-[n-°m-\pambn Nne DtØ-P-I-a-cp-∂p-Isf- b mWv B{i- b n- ° p- ∂ - X v . l¿Øm-epw, tImew IØn-°epw, sNcn- ∏ qcn Fdn- b - e pw, XpWn-s]m°n Im´-ep-sams° Aß- s \- b p≈ DtØ- P - \ - ß fpsS A\p-jvTm-\-I-em-cq-]-ßfmbn {]k‡n \„-s∏-´-t∏mƒ ]pXnb ta®n¬]p-d-߃ tXSnt∏mb Ah¿ ImSvtI-dn-sb-ØnbXv a\p-jy-XzsØ Xs∂ {]Xn°q-´n-te-‰p∂ {Iqc-hn-t\m-Z-ß-fnem-Wv. C°-gn™ BgvN Xms\bnse Xem-hv]m-en-°-SpØv Hcp {]apJ cm{„o- b - ] m¿´n- b psS {]h¿Ø-I¿ AXv sXfn-bn®v Im´p-I-bp-ap-≠m-bn. Xß-fpsS ]m¿´n t\Xm-hns\ as‰mcp ]m¿´n-bpsS ap≥t\Xmhv A]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øp-∂X-c-Øn¬ ]pd-s∏-Sp-hn® Nne Btcm-]W {]kvXm-h-\-

cmP≥ InW-‰n≥Ic

C‚¿s\‰vhgn-bp≈ hnhm-l-ß-fpsS hnizmkyXsb°p-dn®v? Fs‚ Hcp ]cn-N-b-°m-c≥ \mep IeymWw Ign-®p. \mepw C‚¿s\‰v hgn-bm-bn-cp-∂p. hnizm-k-at√ CXv ImWn-°p∂-Xv. Agn-aXn Btcm-]-W-Øns‚ t]cn¬ a{¥n-amsc am‰p∂Xv Hcp ]Xn-hm-bn-cn-°p-∂-t√m? Agn-aXn sNøm≥ F√m-h¿°pw Ah-kcw sImSpt°s≠? _n¬ ¢n‚≥ lmßv Hmh¿-˛2 F∂ kn\n-a-bn¬ A`n-\bn-°p-∂s{X? lmßv Hmh-dn¬ At±lw CXn-\p-apºpw A`n-\-bn-®n-´p-≠v.

hmN-I-ime Hcn-°¬ sI.-_n. KtW-ivIp-am-dns‚ Xnc-s™Sp∏p {]Nm-c-W-Øn\v Rm≥ ]Ø-\m-]p-cØp t]mbn. BknUv _ƒ_v F-dnbpw Fs∂ms° `oj-Wn-bp-≠m-bn-cp-∂p. Rm\-sXm∂pw hI-h®n-√. Xpd∂ Po∏n¬ sX∑e hgn IS-∂p-t]m-I-th, ]mX-bv°n-cp-h-ihpw \n∂ P\-߃ Bth-i]q¿Δw ssIho-in. F∂m¬ Hcp ]m¿´n-tbm-^o-kns‚ ap∂n¬ hml\-sa-Øn-b-t∏mƒ A`n-hm-Zy-Øn\p ]Icw "t]mSm' F∂mWv In´n-bXv. ˛Zneo]v {]ntb-´s‚ ]S-Øn¬ Rms\-¥m-bmepw h¿°v sNøn-√. `¿Ømhv \ΩpsS t_mkm-hp-∂Xv H´pw \√ G¿∏m-S-√. `¿Ømhv t_mkv Ifn-®p, hg°v ]d-™m¬ ho´n¬ hcp-tºmƒ ImWn®v Xcmw F∂Xm-bn-cn°pw \ΩpsS B‰n-‰yqUv. AtXmsS ho´nepw {]iv\-ß-fmhpw. Nne Znhkw Chn-SpsØ Hm^o-knse A°u≠vkv icn-bmbn√ Fs∂ms° ]d™v Fs∂ hg°v ]d-bpw. AXp Xs∂ F\n°v [mcm-f-am-Wv. At∏mƒ sk‰n¬ F√m-h-cp-tSbpw ap∂n¬ h®v hg°v ]d-™m-ep≈ Ahÿ Btem-Nn-°m-t\-h-ø. ˛enkn {]nb-Z¿i≥ s]mXp-P\w F∂ Igp-Xbv°v AYhm \nkz\pw \n -lm-b-\p-am-bh\v BsI-sbm-cm-{ibw tImS-Xn-I-fm-Wv. F∂m¬ tImS-Xn°v \ΩpsS c£-I-\m-hm≥ km[n-°p-tam. km[n-°p-sa∂p Xo¿Øp ]dbp-hm≥ \ap°p km[n-°p-∂n-√. ImcWw AsXmcp tdmt_m´v am{Xam-Wv. kz¥-am-sbmcp lrZ-btam Xe-t®mtdm C√mØ b{¥w. \Ωƒ \ap°p-th≠n ^oUv sNbvX Imcy-߃ A\p-k-cn-°p-hm-\p≈ Hcp tdmt_m-´v. ˛_m_p Ipgn-a‰w

Iƒs°- X nsc {]Xn- I - c n- ° pIbpw {]Xn-tj-[n-°p-I-bp-am-bncp∂p Ah¿. AXn-\mbn Ah¿ kuI-cy-]q¿Δw Icp-hm-°n-bXv Imem-Im-e-ß-fmbn a\p-jys‚ \nμbpw ]oV-\-ßfpw G‰phmßn Cu `qan-bn¬ Ign-bptºmgpw BtcmSpw {]Xn-I-cn-°pItbm {]Xn- t j- [ n- ° p- I tbm sNømsX £a-bp-tSbpw kl-\Øn-t‚bpw {]Xo-I-am-bn-Øocp∂ Hcp Igp-XsbØs∂-bm-bncp∂p sh∂Xv Hcp-]t£ ]pXpa Ah-Im-i-s∏-t´-°mw. F∂m¬

Cu

NXp-c-bp-‡n-I-fn-tebv°v Hcn°epw AXn¿Øn ewLn®v FØmØ B an≠m-{]m-Wn°v Xß-fpsS t\Xm-hns\ A[nt£-]n® B-fpsS t]cv \evIn, Igp-Øn¬ sNcn-∏p-am-e-b-Wn-bn®pw, ASn®pw sXmgn®pw aXn-hcp-thmfw ]oVn-∏n®v Ducp-Np-‰n®p-sIm-≠p≈ cm{„o-b-°m-cpsS B {]Xn-I-c-Whpw {]Xn-tj[hpw A£-cm¿∞-Øn¬ Aßm-Sn-bn¬ tXm‰-Xn\v AΩtbmSv F∂t]mseXs∂ Bbnt∏m-bn.

temI-Øns‚

tcmKßsf XSbp∂Xn\v sh≈w \ΩpsS icocØns‚ NqSv \nb{¥n°p∂Xn¬ sh≈Øn\p≈ ]¶v hfsc hepXmWv. BtcmKyap≈ icocØns‚ e£WamWt√m \∂mbn hnb¿°pI F∂Xv. sh≈w A[nIw IpSn°p∂h¿ hnb¿°p∂XneqsS XßfpsS icocw "dns{^jv' sNøpIbmsW∂v Hm¿°pI. shbnte‰v Xf¿∂p hcptºmƒ Ipd®psh≈w FSpØv apJØv Xfn®m¬ e`n°p∂ Bizmkw, AXv ]d™dnbn°pI Akm[yamWv. A¬]w sh≈w IpSn°pI IqSn sNbvXmtem? Gsd Xr]vXnbmIpw. F∂m¬ sh≈w IpSn°m≥ t]mepw kaban√mØ Hcp XeapdbmWv Ct∏mƒ hf¿∂phcp∂Xv. F¥n\mWv C{Xb[nIw sh≈w IpSn°p∂sX∂mWv AhcpsS

tNmZyw. \n߃°v Aßs\ tNmZn°m≥ tXm∂p∂pt≠m? [mcmfw sh≈w IpSn°Wsa∂v apXn¿∂h¿ D]tZin°ptºmƒ AhtcmSv tZjyw tXm∂mdpt≠m? F¶n¬ C\nbp≈ Imcy߃ {i≤n®p hmbn°pI. a\pjyicocØn\p≈nte°v H∂p IS∂p sN∂m¬ AhnsS sh≈amWv Xmcw.! Fs¥ms° [¿ΩßfmWv sh≈w a\pjyicocØn\p≈n¬ \n¿Δln°p∂sX∂dnbmtam? IpSeneqsS `£WØn\v kpKaambn k©cn°m≥ sh≈w klmbn°psa∂Xn\m¬ \√ tim[\bv°v sh≈w \√ klmbnbmWv. Zl\w kpKaam°m\pw sh≈Øn\v A\n¿hN\obamb Ignhp≠v.

\ΩpsS icocØn¬ tcmKßsf XSbp∂Xnepw sh≈Øn\v henb ]¶mWp≈Xv. Znhkw F´p •mkv sh≈w IpSn°pIbmsW¶n¬ \n߃°v h≥IpSens\ _m[n°p∂ Iym≥kdn¬\n∂v 45 iXam\hpw aq{Xmib Iym≥kdn¬ \n∂v 50 iXam\hpw AI∂p\n¬°m\mIpsa∂v ]T\߃ sXfnbn°p∂p. IqSmsX, kvX\ v m¿_pZØn\p≈ km[yX X≈n°fbm\pw sh≈w A[nIw IpSn°p∂h¿°v km[n°pw. C\nbpap≠v sh≈sØ kvt\ln°m≥ ImcW߃. a\pjy akvXnjvIw 95 iXam\hpw c‡w 82 iXam\hpw izmktImiw 90 iXam\hpw sh≈sØ

Dƒs°m≈p∂p≠v. AXpsIm≠pXs∂ `£WsØ°mƒ {]m[m\yap≠v a\pjyicocØn¬ sh≈Øn\v. Ct∏mƒ a\ nembnt√, \ΩpsS icocw ]q¿Wambpw sh≈sØ B{ibn®mWncn°p∂sX∂v. \n߃ Ftßm´mWv HmSp∂Xv. sh≈w IpSn°m≥ t]mbXmtWm? F¶n¬ Hcp ImcywIqSn tIƒ°tW. IpSn°p∂ sh≈Øns‚ Afhv Iq´p∂Xn\\pkcn®v KpWap≈Xmbncn°m≥IqSn {i≤n°Ww. th\¬°meØv sh≈w G‰hpa[nIw aen\s∏Sm≥ km[yXbp≈Xn\m¬, Xnf∏n®mdnb sh≈w am{Xw IpSn°m≥ D]tbmKn°pI.

3


4

www.whitelinevartha.com

Mumbai

Cfwapd°m¿ \mSIØneqsS hy‡nXzhnImkØnte°v aebmew sImcs» sImcs» Acnbp∂ CfwXeapd. Ch¿°mbn hkmbnbn¬ kwLSn∏n® Ah[n°me \mSI°fcn A\z¿∞ambn. 8 apX¬ 15 hb phscbpff Ip´nIfmWv \mSI Iymw]n¬ ]s¶SpØXv. tIcf kwKoX \mSI A°mZan Ahm¿Uv tPXmhpw kwhn[mbI\pamb tKm]n\mYv tImgnt°mSv, kmlnXyImc\pw tIcf kwÿm\ _me kmlnXy C≥Ãn‰yq´v saºdpamb ]n hn sI ]\bm¬, ]Shv {Intb‰ohv Xnb‰dns‚ sshkv sNb¿am≥ cLp\mYv F∂nhcmWv

Iymw]n\v t\XrXzw \¬InbXv. {Intb‰nhv {Umam‰nIvkv (k¿KmflI \mSI thZn) F∂ BibØneq∂nbmbncp∂p IfcnbpsS {]h¿Ø\w. \mSIØneqsS hy‡nbpsS ka{KhnImkamWv X߃ e£yanSp∂sX∂v ]n hn sI ]\bm¬ ]d™p. Hcp Ip´n P\n°ptºmƒ Xs∂ \mSIw Ahs‚ IqsSbpffXmWv. Ip´nbpsS ssiihØn¬ AΩbpw aI\pw XΩnepff kwthZ\w \mSIØn eqsSbmWv. t]¿kW¬ tπ F∂mWv a\imkvX⁄am¿ CXns\ hnfn°p∂Xv. ssIbn¬ In´p∂ GXv hkvXphns\bpw

Reel t`cn-bpsS IY-I-fn-]-Z°-t®cn tUmw_nhven CuÃv: IY-Ifn kwKo-X-Øn¬ X\-Xmb ssien kr„n® Iem-a-fiew DÆn-Ir-jvW-°p-dp∏v A\p-kvacWw \hw-_¿ 28-˛mw XobXn (Rm-b-dmgvN sshIn´v 4 aWn°v ]mfip- c w- K v h mUn tamU¬ Cw•ojv kvIqfn¬) "t`cn'bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \S-°pw. CXnt\m-S-\p-_-‘n®v \S-Øp∂ NSßn¬ cta-i≥ Xºp-cm≥, ]me\mSv Znhm-I-c≥, ]Sp-tXmƒ hmkp-tZ-h≥ F∂n-h¿ kwkmcn-°p-∂-Xm-Wv. ]n∂oSv Iem-afiew Knco-i≥, ]me-\mSv Znhm-I-c≥, s\Sp-ºn≈n taml≥, Zo]m ]me-\m-Sv, aocm s\Sp-ºn≈n F∂n-h-cpsS IYIfn ]Z-°-t®-cnbpw D≠m-bn-cn°pw. sN≠ ˛ A\n¬ s]mXphmƒ, a±fw ˛ ]c-ta-iz-c≥, CSbv°m ˛ apIp-μ≥ amcm¿ F∂n-h-cmWv ]°-ta-f-°m¿.

"C∂v ' X]m¬ A£-c-_‘p hm¿Ø ]pc-kvImcw

apwss_

samss_¬t^mWpw C˛-sa-bnep-sa√mw {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øptºmgpw ss\k¿§nI Bi-b-hn\n-a-tbm-]m-[n-bmb X]m-en¬ IsØ-gp-X¬ XpS-tc-≠Xv `mjbp-sSbpw kwkvIm-c-Øn-s‚bpw \ne-\n-ev]n\v A\n-hm-cy-am-Ibm¬, Hmtcm h¿jhpw "C∂v' amkn- I bv ° v G‰- h p- a - [ nIw IØp-Iƒ X]m-en¬ Ab-°p∂ Hcmƒ°v """C∂v' X]m¬ A£c-_‘p ]pc-kvImcw'' G¿s∏-Sp-

Ip´n \mSIobambmWv D]tbm Kn°p∂Xv . hSn ssIbn¬ In´nbm¬ ÃnbdnwKmtbm tXm°mtbm sNdpIp´nIƒ `mh\bn¬ ImWp∂Xv CXp sIm≠mWv. _mlyt{]cW bn¬ \n∂p≠mIp∂√ CØcw s]cpam‰ßƒ adn®v P∑ kn≤amb IgnhmWv. AXpt]mse Xs∂ Ip´nIƒ°v AhcptSXmb \rØhpw kwKoXhpw D≠v. F∂m¬ kvIq fnseØp∂tXmsS Iq´nbpsS C u I g n h p I ƒ apcSn°pIbmsW∂v ]\bm¬ Nq≠n°m´p∂p. Ir{Xnaamb temIamWv kvIqfn¬ Ip´nIƒ A`napJoIcn°p∂Xv. hnI knX

cmPyßfnteXv t]mse Xnø‰¿ hnZym`ymkhpambn IqSn Ie¿tØ≠Xns‚ BhiyIX ChnsSbmWv. Ip´nIfpsS ka{K hy‡nXzØn¬ A¤pXIcamb am‰ßƒ CXn¬ \n∂v \ap°v {]Xo £n°mw. AXn\pff {iaamWv {lkzIme \mSI°fcn Isf∂v ]\bm¬ Iq´nt®¿Øp. Iymw]n¬ sNdpIfnIfneqsS Ip´nIƒ Hcp \mSIØn¬ FØnt®¿∂p. \mSI°f cnbpsS Ahkm\Zn\Øn¬ Ip´nIƒ AhXcn∏n® Fs‚ amXr`qansb∂ \mSIØn¬ IhnXIfpw \mS≥]m´pIfpw CSe¿ØnbXv kZ n\v

CS-hI Zn\m-tLmjw Ieo\: sk‚ vtXmakv ItØmen°m ]≈n-bn¬ cmPvtIm´v cq]Xm _nj]v am¿ tPmkv Nn‰q-]-d-ºn-en\v kzoI-c-Whpw CS-hI Zn\m-tLm-jhpw \SØn. s]m-Xp-k-tΩ-f\w am¿tPmkv Nn‰p-]-d-ºn¬ DZvLmS\w sNbvXp. CS-h-I-bpsS kºq¿Æ hnh- c - ß - f - S - ß nb sh_vssk-‰ns‚ DZvLm-S\hpw _nj∏v \n¿Δ-ln-®p. CS-hI hnImcn ^m. tPm¿Pv h´a-‰w, tIm¿]-td-‰¿ Beokv tPm¨k¨ tXdm-´n¬ F∂nh¿ {]kw-Kn-®p. ^m. tSman s\√n-bm-\n, ^m. tPmjn F{_lmw, ^m. tPmk^v Ipkp-amebw F∂n-h¿ ]s¶-Sp-Øp. XpS¿∂v Ip´n-I-fpsS hnhn[ Iem- ] - c n- ] m- S n- I ƒ, \mS- I w, kΩm-\-Zm-\w, kvt\l-hn-cp∂v F∂nh \S-Øn.

`P≥ k‘y Unkw-_¿ 5\v tUmw_n-hven, B\μv \K¿ {iol-cn-aw-Kƒ Imcym-e-bØn¬ amXm {_“m\-μ-a-bn-bpsS km∂n-≤y-Øn¬ sshIn´v 5 aWn-ap-X¬ `P-\-

November 21 - 27, 2010

Øp-∂p. 200 t]mÃp-Im¿Upw {]i- k v X n- ] - { Xhpw ^e- I - h pamWv ]pc-kvIm-cw. 2010 P\p-hcn 1 apX¬ Unkw-_¿ 31-hsc e`n® IØp-Iƒ ASn-ÿm-\am°n 2010se kΩm\w 2011 P\ph-cn-bn¬ \¬Ipw. \nc-¥cw "C∂n'tebv ° v IØ- b - ° pI am{Xta CXn-tebv°v klr-Zb¿ sNtø-≠-Xp-≈p. hnemkw : "C∂v' amkn-I, ae-∏p-dw, tIcfw ˛ 676505.

‘]pXp-h-k¥w’ IYm-in-ev]-ime

Ipfn¿ΩtbIp∂ A\p`hambn. {]hmknIfmb CfwXeapd `mjm]cambn A⁄cmsW∂v \mSImhXcWØn¬ hy‡ ambn. ]s¶SpØ _lp`qcn ]£w Ip´nIƒ°pw aebmf `mj \m°n¬ hgßmØ Iodmap´nbmIp∂Xv Bi¶ tbmsSbpw ZpJtØmsSbpw ImtW≠Xp≠v . Iymw]n¬ ]s¶SpØ `qcn]£w Ip´n Iƒ°pw \mSv tIcfsa∂√msX tIcfØn¬ FhnsSbmsW ∂Xns\°pdn®v hy‡amb t_m[yan√mbncp∂p. XßfpsS `mjbpw kwkvImchpw ad∂v thc‰ ]pXpXeapd aebmfn {]hmknIƒ°p≠mIp∂Xv thZ\n∏n°p∂XmWv. kwkv I rXnsb°pdn®v aqeyt_m[w hf¿Øm≥ ss]XrIsØ°pdn®pw, A‘cmIp∂ Ip´nIfn¬ CØcØnepff Iymw]pIƒ k w L S n ∏ n ° p ∂ X v «mL\obamWv. hkmbv amWnIv]qcn¬ \hw_¿ 12 apX¬ 14 hsc \S∂ {XnZn\ \mSI°fcnbn¬ 52 Ip´nIfmWv ]s¶SpØXv. hkmbv shÃv, CuÃv, \√skm∏md F∂nhSßfn¬ \n∂pff Ip´nIfmWv Iymw]n¬ ]s¶SpØXv. tIcf ]o∏nƒkv FPypt°j≥ skmssk‰n bpsS B`yapJyØn¬ ( sI ]n C F v ) _n sI F v, hncm¿

k‘y \S-°pw. 7.30\v Z¿i\hpw {]km- Z - h n- X - c - W hpw D≠m-bn-cn-°pw.

ae-bmf ]T-\-¢m v Ie- s ºm- e n- : ssIc- f n- kamPØns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ tIcf tI{μob kwL-S\ \SØp∂ ae-bm-f-]-T-\-¢m v \hw_¿ 21 apX¬ ssIc-fn-bpsS Hm^o-kn¬ Bcw-`n-°pw. IqSpX¬ hnh-c-߃°v 9321011319 / 9322874594 F∂o \º-cp-I-fn¬ _‘-s∏-Sp-I.

"Bfl' hm¿jn-Im-tLmjw Xms\ shÃv: Hmƒ Xms\ aebmfn Atkm- k n- t b- j s‚ hm¿jn-Im-tLmjw \hw-_¿ 21\v cmhnse 10.30\v KUvIcn c¶m- b - Ø ≥ HmUn- t ‰m- d n- b Øn¬ \S-°pw. BtLm-jØns‚ `mK-ambn tImgn-t°mSv kmK¿ IΩyq- W n- t °- j s‚ "Ipam-c≥ Hcp IpSpw-_-\m-Y≥' F∂ \mS-Ihpw Ah-X-cn-∏n°pw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 9969104894, 9833957249 \º-cp-Ifn¬ _‘-s∏-Sp-I.

aebmfn kamPw, hkmbv CuÃv tIcf kamPw, hkmbv Kmhv kakvX tIcf kamPw, \bvKmhv aebmfn kamPw, klmbn aebmfn Atkmkn tbj≥ \bv K mhv CuÃv , aocmtdmUv aebmfn kamPw, aocmtdmUv kmwkvImcnI thZn Imivaoc aebmfn kamPw, \√skm∏mc tIcfob kamPw F∂nhbpambn klIcn®mWv Iymw]v kwLSn∏n®Xv. Hmtcm h¿jw Ignbpt¥mdpw CØcØnepff Imºpff ]cn]mSnIƒ°v anI® klIcWamWv e`n°p∂ sX∂v sI ]n C F ns‚ B¿ Un lcnIpam¿ ]d™p. Ign™ h¿jßfn¬ Iymw]n¬ ]s¶SpØXv 26Hmfw Ip´nIfmbncp∂p. CØhW CXv Cc´nbmbXv Iymw]n\v {]hmkn aebmfnIƒ Xcp∂ A`qX]q¿hamb ]n¥pW bpsSbpw t{]m¬kml \Øns‚bpw sXfnhmbn ImWmsa∂pw lcnIpam¿ Iq´nt®¿Øp. kam]\ NSßn¬ _n sI F v {]knU‚ v ]n hn sI \ºym¿, hncm¿ kamPw {]knU‚ v ]n sI N{μauen, B¿. Un. lcnIpam¿, kzmKX kwLw `mchmlnIfmb Sn. thWp tKm]m¬, sI sI {]Imi≥ F∂nh¿ kwkmcn®p.

"{_“-Ip-am-cokv ' BtLmjw am´pwK: {_“-Ip-am-cokv B≤ym-flnI kwL-S-\-bpsS BtLmjw \hw- _ ¿ 21\v sshIn´v 5.30\v j◊p-Jm-\μ lmfn¬ \nS-°pw. kt¥mjv ZoZn, cmtPym-Kn\n ZmZn Pm\In XpS-ßn-b-h¿ ]s¶-Sp-°pw.

ae-bmfw ¢m v apfp≠v: tIc-f-k-am-P-Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ t\m¿° aebmfw anj≥ ]T-\-]-≤-Xn-bpsS `mK-ambn ae-bmfw ¢m v \hw_¿ 21 apX¬ Bcw-`n-°p-∂p. F√m Rmb- d m- g v N - I - f nepw sshIn´v 4 apX¬ 6 hsc-bm-bncn°pw ¢m p-Iƒ. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v _‘-s∏-SpI : 25617351, 9819002955.

Im≥k¿ sIb¿ t^m¿ sse^v ]≤Xn tUmw_nhven shÃv: doP-W¬ Im≥k¿ sk‚¿ aptJ\ \S-∏nem- ° p∂ Im≥k¿ sIb¿ t^m¿ sse^v ]≤-Xn-bn¬ AwK- a m- I m- \ p≈ At]- £ m-

tUmw_nhven CuÃv: Fgp-ØpIm-cp-tSbpw am[y-a-{]-h¿Ø-Icp-tSbpw kwL-S-\-bmb "t^ma' Unkw-_¿ 19 Rmbdmgv N cmhnse 10 apX¬ sshIn´v 5 hsc _mPn-{]-`pNu°v tamU¬ Cw•ojv kvIqfn¬h®v IYm-in-ev]-ime kwL-Sn-∏n-°p-∂p. alm-cm-{„bnse ae- b mfn IYm- I m- c ∑m¿°pw Bkzm- Z - I ¿°pw inev]-im-e-bn¬ ]s¶-Sp-°m-hp∂-Xm-Wv. CXp-hsc {]kn-≤o-Icn- ® n- ´ n- √ mØ IY- I - f m- b n- c n°Ww Ah- X - c n- ∏ n- t °- ≠ - X v . sNdp-I-Y-Iƒ Ign-bm-hp-∂Xpw

{lkz-am-bn-cn-°-Ww. inev]-ime-bn¬ Ah-X-cn-∏n-°p∂ IYIƒ Xnc-s™-SpØp t^ma {]kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xm-Wv. IYI-fpsS Hcp tIm∏n kwLm-SIsc G¬∏n-t°-≠-Xm-Wv. ]cn]m- S n- b psS hnP- b - Ø n- \ mbn Fkv.-l-cn-em¬ P\-d¬ I¨ho\- d mbn ]{¥- ≠ wK IΩn‰n {]h¿Ø\w Bcw-`n-®n-cn-°p∂p. cPn-kvt{S-j≥^okv 100 cq]. D®-`-£-Whpw Nmbk¬°m-chpw D≠m-bn-cn°pw. _‘-s∏-SpI : Fkv. lcnem¬ : 09892485544. C˛-sa-bn¬ : s.harilal.mumbai@gmail.com.

klm-b-l-kvX-߃°pw kl-I-c-W-߃°pw \μn “kl-{]-h¿Ø-I≥ klm-bwtX-Sp∂p' F∂ Xe-s°-´n¬ ssh‰v s se≥ hm¿Ø- b psS HtŒm-_¿ 17 e°-Øn¬ "hmkptZ-h≥ I≠»mw IS-hn-s\-∏‰n Hcp hm¿Ø {]kn-≤o-I-cn-°p-Ibp-≠m-bn. ISpØ lrZ-bm-LmX-sØ-Xp-S¿∂v apfp≠v πm‰n\w tlmkv]n-‰-en¬ {]th-in-∏n® Ct±-l-Øn\v ASn-b-¥nc ikv{X-{Inb Bh-iy-am-sW∂v tUmŒ¿am¿ A`n-{]m-b-s∏-´n-cp∂p. NnIn’m sNe-hmb H∂-ce£w cq] Is≠-Øm≥ _p≤nh-f¿®-bn-√mØ 24 hb pw, 16 hb pw {]mb-ap≈ c≠p Ip´nI- f - S - ß p∂ hmkp- t Z- h s‚ IpSpw-_-Øn-\m-Ip-am-bn-cp-∂n-√. CØcw Hcp kml-N-cy-Øn¬ ssh‰vsse≥ hm¿Ø ZuXyw

t^m-ap-Iƒ "{Sq C¥y≥ C≥^¿ta-j≥ B‚ v ssKU≥kv skmssk‰n' Hm^o-kn¬\n∂pw hnX-cWw sNøpw. \ne-hn¬ Im≥k¿ tcmKn-I-f-√m-Ø-hcpw t\csØ Im≥k¿ _m[n-®n-´n-√m-Ø-h-cpamb GsXmcp C¥y≥ ]uc\pw ]≤-Xn-bn¬ AwK-am-Imw. 500, 1000, 1500, 2000, 10000 F∂o \nc°p-I-fn¬ AwK-Xz-sa-Sp-°mw. hnh-c-߃°v : 09320986322.

Gs‰-Sp-°p-Ibpw ikv{X-{In-b°m-h-iy-amb XpI kam-l-cn®v \¬Ip-I-bp-ap-≠m-bn. DS-s\Xs∂ hmkp-tZ-hs‚ ikv{X{Inb \S-°pw. ssh‰vsse≥ hm¿Ø- t bmSv kl- I - c n®v klm-b-߃ FØn® F√m \√-a-\- p-I-tfmSpw ssh‰v s se≥ hm¿ØbpsS \μn Adn-bn-°p-∂p. ikv{X{Inb Ign-™mepw Nne-hpIƒ°v C\nbpw klm-b-߃ th≠n hcp-∂p. C\nbpw k∑-\ p-I-fpsS klm-b-߃ hmkptZ-h\pw IpSpw-_hpw {]Xo-£n°p-∂p. civan hmkp-tZ-h≥, ]©m_v \mj-W¬ _m¶v, D√m-kv\-K¿. A ° u ≠ v \ º ¿ : 0461000110181106.

sk‚ v tPm¿Pv kntdm ae-_m¿ N¿®n¬ \n∂pw dmk Bcw-`n®v ]≈n- b n¬ FØn- t ®- c p- ∂ p. Rmb-dmgvN {]`mX \a-kvImcw (cmhnse 7.30\v) XpS¿∂v hn. Ip¿∫m\ \ncWw `{Zm-k-\m-[n]≥ A`n-hμy tUm. bplmt\m≥ am¿ {Intkm-kvI-thmkns‚ Im¿Ωn-I-Xz-Øn¬ \SØ-s∏-Sp-∂-Xm-Wv.

sk‚ v {KntKm-dn-tbmkv Hm¿Ø-tUmIvkv ]≈n s]cp-\mƒ

Fsse‰v Unhnj≥ eoKv ^pSvt_mƒ AIv_¿ {Smh¬kv hnPbn®p

]≥th¬: sk‚ v {KntKm-dntbmkv Hm¿Ø-tUmIvkv CS-hIbn¬ ]cn-ip-≤- ]cp-ae am¿{KntKm-dn-tbmkv Xncp-ta-\n-bpsS Hm¿Ωs∏-cp-∂mƒ \hw-_¿ 25, 26, 27, 28 Xob-Xn-I-fn¬ \S-Øs∏-Sp-∂p. hymgmgvN k‘ym-\-akvIm-cw, kphn-tij {]kwKw (^m. tXmakv sI. Nmt°m), sh≈n A`n- h μy Xncp- t a\nbv°v kzoI-c-Whpw XpS¿∂v kphn-ti-j-{]-kw-Khpw D≠mbn-cn-°p-∂-Xm-Wv. i\n-bmgvN

apwss_ : Fsse‰v Unhnj≥ eoKv ^pSvt_mƒ a’cØn¬ AIv_¿ {Smh¬kv ]›na dbnt¬hsb 2-˛1 \v tXm¬]n®p. ]Ømw an\n‰n¬ B‚Wn s]tccbpw 15˛- m w an\n‰n¬ CΩm \pth¬ s]t{Umbpw AIv_dn \pth≠n tKmfpIƒ t\Sn. ASpØ a’cØn¬ AIv_¿ 18\v Fb¿ C¥ysb t \ c n S p w . A © p a¬kcØn¬\n∂v AIv_dn\v Bdv t]mbn‚p≠v.


Mumbai

www.whitelinevartha.com

November 21 - 27, 2010

5

H∂mw t]Pns‚ XpS¿®...

bm{Xm Zpcn-X-Øn\v CS-°m-em-izmkw tIc-f-Øn-te-°p≈ s{Sbn-\pI-fpsS FÆw h¿≤n-∏n®v aebm-fn-I-fpsS bm{Xm Zpcn-XØn\v Adp-Xn-h-cp-Ø-W-sa∂ Bh-iy-hp-ambn ]qsW aebmfn s^U-td-j≥ {]knU‚ v cmP≥\m-bcpsS t\XrXz-Øn¬ \S-Ønb [¿Æ ssh‰vsse≥ hm¿Ø ( \hw_¿ 7)e-°-Øn¬ dnt∏m¿´v sNbv X n- c p- ∂ p. sdbn¬thbpsS _‘-s∏´ A[n-Im-cnIƒ°v CXns‚ tIm∏n Ihdnßv se‰-tdm--Sp-IqSn Abbv°p-Ibpw IqSmsX [¿ÆbpsS hoUntbm Zriy-߃ Dƒs∏´ hm¿Ø {]kn-≤o-Icn® ssh‰vsse≥ thƒUns‚ en¶pw t^m¿thUv sNbvXn-cp∂p. ]qsW ae-bmfn s^U-tdjs\ {]Xn-\n-[o-I-cn®v cmP≥\m-b¿, ]n.-kn. \ºym¿, kp`mjv \mb¿ F∂n-h-c-Sßnb kwLw U¬ln- b nseØn sdbn¬th-a{¥n aa-Xm_m-\¿Pn, kl-a{¥n C. AlΩZv F∂n-h-cp-ambn N¿® \SØn-bn-cp-∂p. N¿®-bn¬ s^Utd-j≥ kwXr-]vX-cm-sW∂pw \nth- Z - \ - Ø n¬ D∂- b n® \ymb-amb Bh-iy-߃°v DS≥ ]cn-lmcw D≠m-Ip-sa∂v a{¥n Dd-∏p-\¬In-b-Xmbpw

kzmantb icW a ø ∏m! F∂ A`-b-Zm-bI a{¥w am∂-∂q¿ cho-{μ≥

cmP≥ \mb¿ ssh‰vsse≥ hm¿Ø-tbmSv ]d-™p. CØcw {]iv\-߃ P\-a-≤yØ n - s e - Ø n - ° p ∂ ssh‰v s se≥ hm¿Ø- b psS tkh-\sØ {]Io¿Øn°m\pw At±lw ad-∂n√. ]qsW-˛-F-d-Wm-Ipfw kq∏¿^mÃv c≠v amk-Øn\Iw HmSn-Xp-S-ßpw. CXn-\p-]pd-ta-bmWv apwss_-˛-F-d-Wm-

Ipfw Xpct¥m FIvkv{] pw i_-cn-ae kvs]jy¬ {Sbn\pw. ae-bm-fn-I-fpsS HsØm-cpabv°v In´nb AwKo-Im-c-ambn Xm\n-Xns\ ImWp-∂p-sh∂pw cmP≥ \mb¿ Iq´n-t®¿Øp. Imcy- ß ƒ bm- Y m¿∞y- a mbm¬ apwss_˛]qsW ae-bmfn- I - f psS \m´n- t e- ° p≈ bm{Xm Zpcn-X-Øn\v Hc-f-hphsc ]cn-lm-c-am-Ipw.

Ncaw Xncp- h √ hf- ™ - h ´w kztZin- b pw, tUmw_nhven {iocmin A∏m¿´p-sa‚nse Xma-k-°m-c-\pw, iyma B¿´vkv DS-a-bpamb sIm®p-I-fo-bv°¬ cm[m-Ir-jvW≥ \mb¿ (54) lrZ-bm-Lm-Xw-aqew 18-˛11-˛2010 D®bv°v 12-˛30\v \ncym-X-\m-bn. amXmhv kc-kz-Xn-b-Ω, `mcy iymafm cm[m-IrjvW≥, a°ƒ [\- { io, AP- b v. kwkv I mcw 20- ˛ 11- ˛ 2010 i\n- b mgv N cmhnse tUmw_nhven CuÃn-ep≈ lnμp ivaim-\-Øn¬ \S-°pw.

Aø- ∏ - ` - ‡ - ∑ m¿ afi- e - I mesØ hc-th¬°p-∂-Xp-Xs∂ "kzmantb ic-W-a-ø∏' F∂ ic- W - t Lm- j - t Øm- s S- b m- W v . Cu \hm-£co a{¥w lnμp-aXm-Nm-cß -- ƒ {]N-cn-∏n-°p-hm\p≈ Hcp ]c-ky-hm-Iy-amsW∂p sX‰n- ≤ - c n- ® - h - c mWv sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _ p-Ifn¬ "kzmantb ic-W-a-ø∏' Fs∂-gp-Xnb ^e-I-߃ ÿm]n-°-W-sa∂v \n¿t±iw \¬In- b - X v. Cu Ah- k cØn¬, Cu ic-W-a-{¥-Øns‚ bYm¿∞ s]mcpƒ Adn-tb≠Xv Bh-iy-at√? `mjm hyXym-k-an-√msX temIØns‚ \m\m-`m-K-Øp-\n∂p hs∂-Øp∂ GXv Xo¿∞m-SI\pw Cu a{¥w D®-cn-°p-∂p. kzman F∂ al-Ømb ]Zw k\m-X\ [¿Ω-Øns‚ A\m-Znbmb {]tNm-Z-\-am-sW-¶nepw Cu hm°v tIhew BZ-c-kq-NI-am-bn-´mWv kaqlw AwKo-Icn-®n-´p-≈-Xv. "kzman' F∂m¬ A[n-]Xn F∂m-W¿∞w. F∂p-sh-®m¬, GXp {]ÿm-\Øn- s ‚bpw aX- Ø n- s ‚- b pw, kzØn-s‚bpw A[n-]Xnsb kzman F∂p-hn-fn-°mw. ]pcm-Wß-fn¬ kv{XoIƒ `¿Øm-°∑msc BZ-c-thmsS hnfn-®ncp∂ ]Z-amWv "kzman' F∂-Xv. A∂v `¿Øm-hn-s\-bpw, amXm]n-Xm-°-sfbpw Cuiz-c-Xp-eycmbn BZ-cn-®n-cp-∂-Xns‚ sXfnhmWv Cu {]tbm-Kw. `uXnI {]]©w Dt]-£n® k¿Δ- k w- K - ] - c n- X ym- K n- b mb k\ym-knsb "kzman' F∂p-hnfn-°p-∂-Xv, At±-lw km{am-PyØns‚ DS-a-bm-b-Xp-sIm-≠mWv. kzØp-°ƒ kºm-Zn-°pIbpw kzmwio-I-cn-°p-Ibpw

sNøp- ∂ - h - t cbpw "kzman' F∂p-hnfn-°mw. Cuiz-c≥ Cu {]]-©Ønse `uXnIhpw B≤ym-flnI- h p- a mb F√mØn\pw DS-a-bm-bXp-sIm-≠mWv kzman F∂p hnfn°-s∏-Sp-∂-Xv. DSb-X-ºp-cm≥, A√mlp F∂ ]Z- ß ƒ kzman F∂¿∞w hcp∂ ]cym- b - ] - Z - ß - f mWv. {iocm-a-kzm-an, kp{_-“-Wykzman F∂- X pt]m-se-Xs∂ D¤hn® Hcp ]cym- b - ] - Z - a mWv Aø-∏-kzman F∂-Xpw. icWw F∂m¬ "A`bw {]m]n-°pI' F∂m-W¿∞w. Hcp hy‡nsb As√-¶n¬ i‡nsb icWw {]m]n-°-Wsa-¶n¬ AXn¬ hnizm-k-ap-≠mbn- c n- ° - W w. AtΩ- i - c - W w, tZho ic-Ww, ictWy {Xbw_tI Dam-a-tl-izco icWw F∂pw {]tbm-K-߃ ImWmw. kz¥-°mcpw _‘p-°fpw Dt]£n® Ah-ÿ-bn¬ Xs∂ c£n-°m≥ A`bw {]m]n-t°≠n-h-∂Xv B "NcW'߃ "icWw' Bbn ]cn-W-an-°p∂p. Aßn-s\-sb-¶n¬ Hcmƒ as‰m-cmsf icWw {]m]n-°pI F∂ kw`hw Hcp {]tXyI aXØn¬ am{Xw kw`-hn-°p-∂-X-√t√m. Aø≥ F∂pw A∏≥ F∂pap≈ c≠p hm°p-Iƒ ka-\z-bn®mWv Aø-∏≥ F∂ hm°p≠m-b-Xv. c≠n-t‚bpw A¿∞w

icWa{¥ [z\nIƒ apg°n Aø∏≥am¿ k∂n[m\Ønte°v 48˛masØ {]mhiyw aeNhn´p∂ Kpcpkzman 1960¬ 14masØ hb nemWv BZyambn Rm≥ Icnae Ibdp∂Xv. Ct∏mƒ Cu afieImeØv ae Ibdp∂tXmsS 48masØ {]mhiyamIp∂p Rm≥ Z¿i\ ku`mKyw t\Sp∂Xv. hkmbn¬ (shÃv) tIm´°¬ BcysshZyimebpsS HmXssdkvUv Uoedmb tUm. inhcma≥ \mb¿ Z¿i\ \n¿hrXn ]¶psh°p∂p. Hcp h¿jØn¬ Xs∂ ct≠m aqt∂m {]mhiyw aeNhn´mdp≠v. Fs‚ sNdp∏°meØv sI´p\nd ho´n¬ sht®m, hoSn\SpØpff G‰pam\q¿ t£{XØn¬ sht®m Bbncp∂p. apwss_bn¬ h∂Xn\v tijw sI´v \nd°p∂Xv ^vfm‰n\SpØpff Aø∏t£{XØn¬ \n∂mWv. CØhWsØ Xo¿∞mS\w \hw_¿ 20\v apwss_bn¬ \n∂v ]pds∏´m¬ 25\v Z¿i\w e`n®v aebndßm≥ km[n°p∂ coXnbnemWv. 100 Hmfw t]cmWv CØhW inhcma≥ \mbcpsS

kwLØnepffXv. AºeØn¬ \n∂v sI´v \nd®v \S∂v tÃj\n¬ h∂v {Sbn\n¬ \m´nseØnb tijw eIvjzdn _ n¬ hnhn[ t£{X߃ kμ¿in®v \oenae Ibdp∂ coXnbnemWv Xo¿∞mS\w. Xm≥ BZyambn aebv°v t]mIp∂ kabØv i_cnaebn¬ C{X Xnc°n√. a\ v Ipfn¿s° `Khms\ I≠v sXmgmsa∂ Ahÿbmbncp∂p A∂p≠mbncp∂sX∂v inhcma≥ \mb¿ Hm¿°p∂p. Im\\]mXbneqsSbmbncp∂p Xm≥ BZyambn k∂n[m\sØØnbXv. Fcptaen, AgpX, sNdnbm\h´w, ]º, \oenae, k∂n[m\w Cßs\ 50 In an Hmfw I√pw apffpw \nd™ hgn IS∂mWv `KhZv kμ¿i\w t\Snbncp∂Xv. CØhW Xriqcn¬ {Sbn\ndßnb tijw hS°pw\mY≥, ]mdta°mhv, Kpcphmbq¿, sImSpß√q¿, Xr{]bm¿, tNm‰m\n°c, DZb\m]pcw, ssh°w, ISØpcpØn, G‰pam\q¿

F∂nhSßfnse t£{X߃ kμ¿in®tijw FcptaenbnseØn t]´ Xpffn ]ºhgn k∂n[m\sØØp∂ A©p ZnhksØ Xo¿∞mS\amWv \SØpI. Hmtcm {]mhiyhpw Xo¿∞mS\Øn\mbn hyXykvXamb dq´pIfmWv Xncs™Sp°msd∂v inhcma≥ \mb¿ hy‡am°n. Ign™ XhW Xncp∏Xnbn¬ \n∂v Bcw`n® Xo¿∞mS\w 15 Znhkw \o≠p\n∂p. 30 Hmfw t£{X߃ kμ¿in®p. ImflkvXn, a[pc ao\m£n, NnZw_cw, Im©n]pcw, ]g\n, cmtaizcw, I\ymIpamcn hgn tIcfØnseØp∂ kpZo¿Lamb bm{Xbmbncp∂p Ign™ h¿jtØXv. I∂n Aø∏≥am¿ C√mØ bm{X D≠mbn´ns√∂v inhcma≥ \mb¿ ]dbp∂p. CØhW 10, 15 I∂n Aø∏≥amscsb¶nepw kwLØn¬ {]Xo£n°p∂p≠v. \nebv°en¬ h≠nIƒ ]m¿°v sNbvXv ]ºbnte°v k¿°mcns‚ {Sm≥kvt]m¿´v kwhn[m\sØbmWv

kzmanam¿ B{ibnt°≠Xv. t_mws_bn¬\n∂v t]mIp∂h¿ t\cnSp∂ G‰hpw henb {]iv\w ChnsSbmsW∂v inhcma≥ \mb¿ Nq≠n°m´p∂p. apwss_ aebmfnIƒ Atßb‰w Iyq knÃw ]men°p∂hcmWv. F∂m¬ tIcfØnepffhtcm Xangv\m´n¬ \n∂v hcp∂htcm Iyq ]men°m≥ an\s°SmØhcpw. \nebv°en¬ \n∂v ]ºbnte°v t]mIp∂ _ pIfn¬ apwss_ aebmfnIsf Xffnam‰n Ch¿ CSw ]nSn°pIbmWv. Iøq°pffh≥ Imcy°mc≥ F∂XmWv Cu Ahÿsb∂v inhcma≥ \mb¿ tJZtØmsS ]dbp∂p.

41 \n¿tZißfpambn Hcp Kpcpkzman hkmbnbn¬ i_cnKncn t£{Xw ÿm]nXambXv apX¬ Xm≥ ÿncambn i_cnaebn¬ t]mImdps≠∂v amt\PnwKv IΩ‰n `mchmlnbmb Fw

Fkv \mb¿ ]dbp∂p. ]Xn\©v h¿j߃°v ap≥]v hkmbnbn¬ Aø∏t£{XØns‚ ]Wn ]q¿Ønbmbm¬ ChnsS \n∂v sI´v \nd®v ae Nhn´ns°mffmsa∂ t\¿®sbØpS¿∂mWv i_cnae Xo¿∞mS\w ÿncam°nbXv. i_cnKncn t£{XØns‚ ]Wn ]q¿Ønbm°m≥ A°meØv kmºØoIambpw a‰v XcØnepw sNdnb tXmXn¬ XS ߃ t\cn´Xns\ XpS¿∂mWv t\¿® t\¿∂Xv. Xm≥ ae Nhn´p∂Xn\v FÆw sh°mdns√∂v \mb¿ ]dbp∂p. h¿jØn¬ \mepw A©pw {]mhiyw ae°v t]mImdp≠v. t]mIp∂Xv Hs° sI´v \nd®mWv. `Khms\ sXmgm≥ IW°v sh°ns√∂ ]£°mc\mWv \mb¿. Hmtcm h¿jhpw Cu h¿jamWv G‰hpw \√ Z¿i\w In´nbsX∂v IcpXp∂p. AXpsIm≠v ho≠pw ho≠pw aebv°v t]mIp∂p. CXphsc hgnbntem, Z¿i\w In´p∂Xnt\m GsX¶nepw

]nXmhv As√-¶n¬ ]nXr-Xpey≥ F∂-Xm-Wv. IpSpw-_Øns‚ t\Xr-Xzhpw c£bpw ]nXm-hn¬ \n£n-]vX-sa-∂-Xpt]mse, PK¬∏n- X m- h ns‚ kzman-°p-≠mb [¿Ω-im-kvXmhns‚ Ah-Xm-c-]p-cp-j-s\bpw A∏m F∂p-hn-fn-°mw. Cu ]Zhpw F√m aX-ßfpw D]tbm-Kn-°p-∂p-≠-t√m. thZ-]pcm-W-߃ alm-a-{¥-ß-fn-eqsS Cuiz-c-t\mSv A`y¿∞\ \SØm≥ {]Zm\w sNbvX Hcp a{¥-hmIyw am{X-amWv "kzmantb ic-W-a-ø∏m' F∂Xv. Cu A`-b-a{¥w am\-h-cm-inbpsS apgp-h≥ c£°pw D]-bp‡am°mw. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. _ n¬ bm{X sNøp-∂h¿°pw a\p-jy-cm-in°pw AhcpsS c£bv°pw CXv KpW-I-cam-Ip-sa∂v hnhmZw krjvSn-®h¿ A\p-`-h-ß-fn-eqsS Xncn-®dn-bs´!

2˛mw t]Pns‚ XpS¿®... hn[Øn¬ _p≤nap´p≠mbn´n√. 70 Dw 100 Dw AwKßfpff kwLhpambmWv \mb¿ Ign™ Iptd h¿jßfmbn ae°v t]mIp∂Xv. kwLmwKßsf \√ coXnbn¬ tbmPn∏n®psIm≠v t]mIpIsb∂XmWv Hcp \√ Kpcpkzman°v th≠ {][m\ KpWw. CØhW 15 I∂n kzmanamcmWv Fw Fkv \mbcpsS kwLØnepffXv. hkmbv Np¬\m tdmUnepff 10 hb pff Inc¨ BWv CØhWsØ G‰hpw {]mbw Ipd™ I∂n kzman. hkmbnbn¬ 5 aWn°v Aø∏t£{X \S Xpd°ptºmƒXs∂ IgnhXpw Z¿i\w \SØWsa∂Xv apX¬ 41 ZnhksØ {hXw XpSßp∂Xv GXv hn[Ønembncn°Wsa∂pw kwLmwK߃ Gßs\bmWv Xo¿∞mS\ kabØv s]cpamtd≠Xv F∂Xpw AS°apff hy‡amb 41 \n¿tZi߃ Cu Kpcpkzman kwLmwK߃°v {]n‚ v Hu´v \¬In hnXcWw sNøp∂p.


6

Mumbai

www.whitelinevartha.com

taLZqXv MUMBAI

Nov. 21 - 27

taL-\m-Z≥

\nß-fpsS \mSIw ImWm≥ Rß-fn√

Mobile : 09975855108 / 09323190126

sNb¿am≥: A\n¬ cmL-h≥ No^v FUn-‰¿ : t{]wem¬ FUn-‰¿ : hna¬Ip-am¿ kn. dkn-U‚v FUn-‰¿ (anUn¬ Cu-Ãv): t{]a≥ C√Øv \yqkv FUn-‰¿: Pb≥ X\na Atkm-kn-tb‰v FUn-‰¿: \mW-∏≥ a™{] ]qsW _yqtdm No^v: Fw.-hn. ]c-taiz-c≥ No^v Idkvt]m≠‚v: sP.-]n.-X-Ign am¿s°-‰nMv & k¿°p-te-j≥: sI.apcfn[c≥ k_vkv{In]vj-≥: kn‘p sP. a∂m-Sn-bm¿ t^mt´m {Kmt^gvkv : Um\n sI. tUhnkv, se\n≥ tPmk^v {Km^nIvkv & teHu´v : sI. Pb-{]-Imiv, kp[ojv. ]n._n.

www.whitelineworld.com Address: Shop No. 5, Sarvodaya Garden, Pandurangwadi, Dombivli (E) 421 201. Fax No : 0251-2880266 whitelinevartha@gmail.com Pune Bureau Address: Kripa Auto Compound, Behind Vikas Petrol Pump, Opp. Hadapsar Post Office, Pune-sholapur Road, Gadithal,hadapsar, Pune-4110 028, Contact No- 020-26993410, Fax -020-26993519. punevartha@gmail.com

\mS-Ihpw IYm-{]-kw-Khpw Km\-tafbpw F√mw Hcn-°¬ s\t©‰n \S∂-XmWv apwss_ ae-bm-fn-I-fpsS Ncn-{Xw. Iem-]-cn-]m-Sn-I-fpsS Iq´Øn¬ Hgn-®p-Iq-Sm-\m-hmØ C\-am-bncp∂p \mS-Iw. kam-P-ßfpw kan-XnIfpw HmW-Øn\pw hm¿jn-I-Øn\pw Hs° {][m-\-ambn Ah-X-cn-∏n-®n-cp∂Xv \mS-I-ß-fm-Wv. apwss_ \mS-I-th-Zn-bn¬ \n∂v Ne-®n{X cwK-sØ-Ønb Iym]v‰≥ cmPp, h’-em-ta-t\m≥ F∂n-hsc shdp-sX-sb-¶nepw ChnsS Hm¿Øp t]mIp-∂p. AXn-cn-°-s´. ]ns∂-∏ns∂ \mS-I-ß-fpsS B Ime-a-ßv s]m-bvt∏m-hp-I-bm-Wv. IYm{]-kwKw Fs∂mcp km[-\sØ ]‰n tIƒ°mt\ C√m-Xm-bn. Km\-ta-fIfpw IjvSn-bm-bn. Ch-bp-sS-sb√mw Bcm-[-Isc XShn-em-°n-bXv Snhn kocn-b-ep-Ifpw dnbm-en‰n tjmIfpw BWv. GXpw Iptd-°mew XpS¿∂m¬ aS-p°p-a-t√m. At∏mƒ ]Xn-hp-Im-gvN-I-fn¬ \n∂v kzm`m-hn-I-ambpw IÆp Xncn-bp-∂Xv Ac- ß nse Iem- ] - c n- ] m- S n- I - f n- t ebv°m-bn-cn-°pw. ]t£, kam-P-ßfpw kan- X n- I fpw Ah- X - c n- ∏ n- ° p∂ \mSIw Ah¿°p th≠. Ah¿°p th≠Xv tIc-f-Øn¬ \n∂v FØp∂ s{]m^-j-\¬ \mS-I-°m-cpsS \mS-Iß-fm-Wv. sI.- ] n.- G .- k n, Imfn- Z m- k - I - e mtI{μw XpS-ßnb ap≥\nc \mS-I-k-anXn-Iƒ apwss_ t]mep≈ \K-c-ßfn¬ \mSIw Ah-X-cn-∏n-°m≥ FØmdp-≠v. Ch¿°v IqSnb kzoI-cWw e`n°p-∂p-ap≠v. \mS-I-Øn-t\m-Sp≈ P\Øns‚ Bth-ihpw Xm¬]-cyhpw {]I- S - a m- b n- X s∂ ImWm- \ m- h p∂ kμ¿`-am-W-Xv. \mSIw sXmgn-em-°nb Iem-Im-c∑m¿ apwss_-bn¬ C√. Asa-®¿ Iem- I m- c - ∑ m- c s{X F√m- h - c pw. AXns‚ ]cn-an-Xn-Iƒ ImWm\pw Ignbpw. tPmen Ign-™p≈ ka-b-amWv Ah¿ \mS- I - { ]- h ¿Ø- \ - ß ƒ°v \o°n-sh-bv°p-∂-Xv. ]cn-io-e-\-Øn\v In´p-∂Xv hfsc Ipd®p kabw am{Xw. tPmen kw_-‘n® ]ncn-ap-dp°-߃, IpSpw-_-Im-cy-߃ F∂n-ß-

s\-bp≈ iey-߃ thsd. CXn-\n-S-bn¬ thWw \mSIw ]Tn°m≥. Aßs\ IjvS-s∏´p ]Tn® kw`m-jWw \mSIw \S-°p-tºmƒ ad∂p t]mbmtem? t{]£I¿ Iqhpw. c£-s∏-Sm-\p≈ t]mwhgn At∏mƒ I¿´≥ CSpI am{X-am-Wv. ]e \mS-I-ßfpw apwss_-bpsS Ncn-{X-Øn¬ Cßs\ Ae-ºmbn t]mbn-´p-≠v. kplr-Øp-Iq-Sn-bmb Hcp \S≥ Hcn-°¬ \mSIw Ie-°n-bXv Fß-s\-bm-sW∂p ]d-bmw. \mb-Is\ A]-am-\n-°m≥ hn√≥ I®- a p- d p°n h∂n- c n- ° p- I - b m- W v . ""hnhmlw Ign-°msX \ns‚ s]߃ K¿`n-Wn-bm-bnt√?'' F∂mWv AhnsS hn√\p ]d-bm-\p-≠m-bn-cp∂ Ub-temKv. Bth-i-Ø-≈n-®-bn¬ hn√≥ UbtemKv ad-∂p. ]Icw X¬°me \nhrØn°v Ub-temKv D≠m°n Hcp Im®p Im®n: ""K¿`n-Wn-bm-ImsX \ns‚ s]߃ {]k-hn-®nt√?'' kZky-cpsS Iq´-®n-cn. hn√\v ]¥n-tISv a\- n-em-bn. DS-s\-bßv Ub-temKv Xncp- Ø n. AtXmsS shfp- ° m≥ tX®Xv ]m≠m-bn. kZ- ns‚ Iq´®ncn Ct∏mƒ Ipsd-°qSn D®-Øn¬. Npcp°n ]d-™m¬ \mSIw XpS¿∂v \S-∂n-√. thsdmcp kw`hw. A`n-\-b-Øn\nsS kw`m-jWw sX‰n® \S≥ am\yk-Z-ky-tcmSv Adn-bmsX ]d-™pt]mbn: "" tkmdn, tkmdn. Ub-temKv CX√.'' F∂n´v \S≥ Ip¥w hngpßnb t]mse \nev]m-bn. sskUv hnßn¬ \n∂v t{]mw]v‰¿ kw`mjWw Dd-s°-Xs∂ ]d™p sImSp°p-∂p-≠v. \S\p am{Xw tIƒ°m≥ hø. ImWn-Iƒ aWn-a-Wn-bmbn \S≥ ]d-tb≠ Ub-temKv X´n-hn-Sp-I-bmWv. ""FtSm Ub-temKv ]d-bm≥'' F∂v Iq´- Ø n- e mtcm D®- Ø n¬ hnfn®p ]d-™p. \S≥ thZn-bn¬ DcpIn-Øo-cp-I-bm-Wv. CXn-\nsS I¿´≥ CSm-\mbn {iaw. ]t£, ]mXn-h-gnbn¬ AXv IpSp-ßn-t∏m-bn. cwKØv shfn®w AW-™n-´n-√. \So-\-S-∑m¿ AWn-b-d-bn-tebv°v Htcm´w h®psIm-Sp-Øp. ImWn-Iƒ°v B Zriyhpw Nncn-°m≥ hI \¬Ip-∂Xmbn. \mSIw Ae-ºm-bn. as‰mcp kw`-h-Øn¬ \S≥ kl-\-

tZiob km∂n≤yw Ign™ c≠v BgvNIfnembn ]hn{X≥ IÆ]pcw FgpXnb [ocamb AhtemI\߃ (kzmXn Xncp\mfpw HmW\nemhpw) {]iwk\obw. hcIƒsIm≠v am{¥nIX Xo¿°p∂ t{]wemens‚ ]w‡nIƒ hm¿Øbv°v IqSpX¬ angnthIp∂p. sNss∂bn¬ \n∂pw _mw•qcn¬\n∂pw Xncph\¥]pcØp\n∂pw hcp∂ t^m¨ tImfpIƒ hm¿ØbpsS tZiob km∂n[yw hy‡am°p∂p. hm¿Øbv°v F√m `mhpIßfpw.. ˛ cmP≥ InW-‰n-¶c

www.twitter.com/whitelinevartha

Fgp-Xm-∏pdw

November 21 - 27, 2010

t{]wem¬

kmap-Zm-bn-I-kw-L-S-\-Iƒ F¬.-Un.-F-^n-t\mSv t_m[-]q¿Δ-amb CS-s]-S-ep-Iƒ \S-Øp-s∂∂v ]nW-dm-bn.

‘HmW-\n-emhv ’ Ign™ e°-Ønse ]hn-{X≥ IÆ-]pc-Øns‚ {KŸm-h-tem-I\w hmbn-®p. B teJ\w "HmW-\n-emhv' F∂ {KŸ-Øns‚ icn-bmb Ah-tem-I\w Bbn√ F∂p ]d-tb-≠n-bn-cn-°p∂p. 37 Ihn-X-I-fp≈ B kam-lm-cWHITELINE VARTHA Ønse aq∂p Ihn-X-I-sf-°p-dn®p SAR Multimedia Pvt. Ltd., am{Xsa taL-\-Øn¬ Imcy-ambn Shop No. 5, Sarvoday Garden, {]Xn-]mZn-°p-∂p-≈p. apwss_ Pandurangwadi, Dombivli (E) 421 201. kmln-Xy-tem-IsØ \mev Xe-apE-mail : whitelinevartha@gmail.com. d-I-fpsS A]q¿Δ kwKa kwcw-`Tel : 0251-3260389. Telefax : 0251-2880266.

Mail Box

t_m[-an-√m-Ø-t∏mƒ CS-s]-Sm-sa--∂mtWm?

Sn°‰p h®p≈ \mSIw Ifnsbms° ]≠m-bn-cp-∂p. kam-P-Øns‚ \mS-I-amsW∂p ]d™v Sn°-‰phn¬°m≥ sN∂m¬ ]´nsb Agn-®n-hn-Sp∂ Ime-am-Wn-Xv. \mSIw I≠pw tI´pw F¥msW-∂v Adn-hp-t\-Sn-b-Xns‚ ^e-am-Wn-sX∂p Icp-Xnbm¬ aXn. S-\mb IYm-]m-{XsØ t]cp-sNm√n hnfn-°p-∂-Xn\p ]Icw kz¥w IYm]m-{X-Øns‚ Xs∂ t]cp-hn-fn®v \mSIsØ samØw hj-fm-°n-b-Xn\pw Cubp-≈-h≥ km£n. \K-c-Ønse \mS-I- Im-cy-߃ Cß-s\-sbms° Bb-Xn-\m-emWv t{]£I kaqlw Chn-SsØ kan-XnIfpw kam-P-ßfpw Ah-X-cn-∏n-°p∂ \mS-I-ß-fn¬ \n∂v AI∂p \n¬°p∂-Xv. ChnsS ]≠p-≠m-bn-cp∂ \nch[n \mS-I-I-em-Im-c-∑m¿ A¿∏-Wt_m- [ - a p- ≈ - h - c m- b n- c p- ∂ p. AXpsIm≠v Ah¿ Ah-X-cn-∏n-®p-sIm-≠ncp∂ \mS-I-߃°v Bsf In´n. H∏w [mcmfw thZn-I-fpw. B¿°pw C∂v \mS-I-Øn-\p-th≠n A¿∏Ww t_m[-tØmsS {]h¿Øn°m≥ a\- n-√. kwLm-S-Icpw ]cn-]mSn-I-fn¬\n∂v \mS-IsØ Hgn-hm-°p∂p. Hcp \mSIw Ah-X-cn-∏n-°m≥ A{X-tbsd IS-º-Iƒ IS-°Ww F∂-Xs{X Imc-Ww. \mSIw Xnc-s™-Sp-°p∂ kabw sXm´v Bcw- ` n- ° p∂p AXns‚ `mchpw thZ-\-I-fpw. ]cn-an-Xn-I-f-{Xbpw -{]-iv\-ß-fmbn amdp-I-bmWv ]Xnhv. {][m-\-ambn kv{XoI-Ym-]m-{XßfpsS FÆw {]Xn- _ - ‘ - a mbn BZyta Db¿∂p- h - c pw. \Sn- I ƒ

amb B kam-lm-c-Ønse hyXy-kvXhpw Poh-\p-≈-Xp-amb Ht´sd Ihn-X-Iƒ teJ-I≥ ImWm-sX-t]m-bn. at\mPv tat\ms‚ "Xpº-°pSw', apc-fo-Zmkv s]c-ft»-cn-bpsS "ka¿∏nXw', Ip‰q¿ hn. cmP{μs‚ "DSp°v', ASq¿ hotc-{μ-Ip-am-dns‚ "Ien-Im-e-t°m-e-߃', tUm.-]n.-l-cn-Ipam-dns‚ "{]hm-knbpsS HmWw' F∂o Ihn-X-Iƒ {]tXyI ]cm-a¿iw A¿ln°p∂ Ihn-X-I-fm-Wv. am{X-a√ Ihn-XIsf aq∂mbn Xcw-Xn-cn-®-Xn-ep-ap≠v ]mfn®. Ntμm-_-≤-amb Ihn-X-I-fpsS hn`m-KØn¬s∏Sp- Ø nb ]n.- s I.- a p- c - f o- I rjv W s‚ "Ah- ÿ m- ¥ cw' bYm¿∞Øn¬ aq∂m-asØ hn`m-K-Øn-emWv Dƒs∏-Sp-tØ-≠-Xv. {KŸm-h-tem-I-\-Øn¬ Hgn-®p-Iq-Sm-\mhmØ {KŸ-]-cn-Nbw teJ-\-Øn-en-√. {KŸ-Øns‚ FUn-‰-tdtbm AXns‚ ]ndhn°p ]n∂n-ep≈ {ia-ß-sf-∏-‰ntbm teJ-\-Øn¬ {]Xn-]m-Zn-®n-´n-√. Adn-b-s∏Sp∂ Nn{X-Im-c≥Iq-Sn-bmb teJ-I≥ ]pkvX-I-Øns‚ cq]-I-ev]-\-sb-∏-‰ntbm Ih¿®n-{X-sØ-°p-dnt®m c≠p-hm°v ]dbm-Xn-cp-∂Xv hntcm-[m-`m-k-am-bn. Hcp-]pkvX-I-\n-cq-]Ww F∂Xnep-]cn apwss_bnse ]g-b-Ime kmlnXy kulr-Z-ßfpsS \„-sØ-∏-‰n-bp≈ D¬I-WvT-bmWv

ChnsS hnc-f-am-b-Xp-am-{X-a√ {]iv\w. D≈-h-scms° s{]m^-j-\-em-Wv. Hcp \Sn \mS-I-Øn¬ IqSn-t∏m-bm¬ AhX-cW sNehv A{Xbpw ta¬t]m´p t]mIpw. XpI Is≠-tØ-≠Xv AhX-cn-∏n-°p-∂-h-cpsS Npa-X-e-bpw. Sn°‰p h®p≈ \mSIw Ifnsbms° ]≠m- b n- c p- ∂ p. kam- P Øns‚ \mS-I-am-sW∂p ]d™v Sn°‰p-hn¬°m≥ sN∂m¬ ]´nsb Agn®n-hn-Sp∂ Ime-am-Wn-Xv. \mSIw I≠pw tI´pw F¥m-sW-∂v Adn-hpt\-Sn-b-Xns‚ ^e-am-Wn-sX∂p IcpXn-bm¬ aXn. C\n IS-º-I-sf√mw NmSn-°S∂v \mSIw Ah- X - c n- ∏ n- ° p- t ºmtgm? XnI®v Aº-Xp-t]-sc-t∏mepw ImWnI-fmbn In´n-sb∂phcn-√. `mc-hm-lnIƒ t\c- s Ø- ° q´n ho´nseØn Iq¿°w-hen XpS-ßn-bn-cn-°pw. ImWnI-fmbn tijn-°p-∂-h¿ cwK-]Sw Agn-®p-am-‰m≥ h∂-hcpw ssa°v sIm≠p- t ]m- I m≥ ImØn- c n- ° p- ∂ hcpw Imip-In-´msX ÿew-hn-Sn-s√∂ hmin-bn¬ Np‰n-∏‰n \n¬°p∂ Na-b°m-c\pw \So\-S-∑m-cpsS GXm\pw IpSpw-_m-wK-ßfpw am{X-am-bn-cn-°pw. C{X-tbsd _p≤n-ap´n \mSIw AhX-cn-∏n-°p-∂-Xn¬ t`Z-at√ \m´nse I£n-IsfXs∂ Chn-tSbv°p £Wn®p hcp-Øp-∂pXv? Ipsd-t∏sc ImWn-I-fmbn In´p-Ibpw sNøpw. CubnsS \m´n¬ \n∂v FØnb c≠p-k-an-Xn-I-fn¬ H∂ns‚ \mSIw I≠ Hcm-tfmSv A`n-{]mbw Bcm-™t∏mƒ ]d™p: ""Ah-sc√mw icn°pw Ub-temKv ]Tn-®n-´mWv h∂n-cn-°p-∂-Xv. t{]mw‰v sNbv X p- s Im- S p- Ø mepw X√n- s °m∂mepw Chn-SpsØ \So-\-S-∑m¿ UbtemKv ]d- b ptam? Ch- s cms° \m´n¬\n∂v ChnsS hcp∂ \mS-I°msc I≠p-]-Tn-°-Ww.'' F∂m¬ \ΩpsS k¿Δ-I-em-h-√-`∑m¿ ]d™p \S-°p-∂tXm? ChnsS \mSIw Ah-X-cn-∏n-°m-s\-Øp-∂-hcn¬ \n∂v H∂pw Xs∂ ]Tn-°m-\n-√F- ∂ m- W v . Ub- t emKv ]Tn- ® m¬ ]mkvam¿s°-¶nepw t\Sm-\m-Ip-sa∂ kXyw Ch-sc√mw F∂m-Wn\n ]Tn°pI? teJ-\-Øn¬ sXfn-™p-Im-Wp-∂-Xv. Hcp ]pkvX-I-kr-„n-bn-eqsS am{Xw s]s´∂v Dcp- Ø p- c n™v htc- ≠ - X mtWm Cu kmlnXy Iq´m-bva-Iƒ? Xe-ap-d-I-fpsS Bflm¿∞- a mb A¿∏- W - t _m- [ hpw h¿j-ß-fpsS ]cn-{i-a-hpw-sIm≠v am{Xw km[y-am-Ip∂ CØcw al-Ømb kZ- pIƒ C¥y-bn¬ GsXmcp \K-c-tØ°mfpw IqSp-X-embn \S-∂p-sIm-≠n-cn-°p∂Xv Cu alm-\-K-c-Øn-em-sW-∂-kXyw teJ- I ≥ a\- ∏ q¿Δw hnkv a - c n- ° p- I bmtWm? Cu A]q¿Δ kwcw-`-Øns‚ alXzw hcpw Ime-ß-fn-em-bn-cn°pw \ap°v A\p-`-th-Zy-am-Ip-∂Xv F∂n-cns°, teJ-Is‚ BIp-e-X-Iƒ Aÿm-\Øm-sW∂v ]d-tb-≠-Xn-√-t√m. \qdp-i-Xam\w Ip‰-a-‰-X-s√-¶n-epw, `mjbv°pw kwkv I m- c - Ø n\pw apX¬°q- ´ m- I p∂ Ht´sd ]pØ≥ {]Xn-`-I-fpsS hf¿®bv°p-X-Ip∂ «mL-\o-b-amb Hcp kwcw-`am-Wn-sX∂v CXn¬ kl-I-cn-°p-Ibpw Ign™ ]Øv h¿j-tØm-f-ambn apwss_ kmln-Xy-tem-IsØ sNdp-N-e\w t]mepw kkq£vaw ho£n-°p-Ibpw sNøp∂ Hcp Ffnb Iem-kzm-ZI F∂ \ne-bn¬ F\n°v \n wibw ]d-bm≥ Ignbpw. ˛ kz]v\ \mb¿, ]≥th¬


Pune

November 21 - 27, 2010

\mSIw Pohn-X-am-°nb apl-ΩZv t]cm{º sP.-]n. XIgn Ipam-c≥ Hcp IpSpw-_-\m-Y≥ F∂ \mS-I-Ønse IpSpw-_-\mY-\mbn A`n-\-bn® apl-ΩZv t]cm{º F∂ \S- \ p- a mbn ssh‰vsse≥ hm¿Ø Id-kvt]m≠‚ v sP.-]n. XIgn \S-Ønb A`n-ap-Jw. \mSIw Pohn-X-am-°nb A]q¿Δw Nne-cn¬ Hcm-fmWv apl-ΩZv t]cm-{º. tImgn-t°mSv kmK¿ IΩyq-Wn-t°-j≥kns‚ Ipam-c≥ Hcp IpSpw-_-\m-Y≥ F∂ \mS-I-Ønse Ipam-c≥ F∂ IYm- ] m- { X- s Ø- b mWv apl-ΩZv Ah-X-cn-∏n-°p-∂Xv. {^≠vkv Aº-e-∏p-g-bp-sSbpw ssh‰vsse≥ hm¿Ø-bp-sSbpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ ]qsW˛-l-U-kv]¿ Aø-∏-˛-tZ-ho-t£{X-Øns‚ [\-ti-J-c-Wm¿∞w Ipam-c≥ Hcp IpSpw-_-\m-Y≥ F∂ \mSIw C°-gn™ \hw_¿ 13\v ]qsW s\{lp satΩmdn-b¬ lmfn¬ \nd-™-k-Z n\p apºmsI Ah-X-cn-∏n-°pI-bp-≠m-bn. AbXv\ efn-Xamb A`n-\-b-ssi-en-bn-eqsS ImWn-I-fpsS a\w-I-h¿∂ Ipamc≥ F∂ IYm-]m-{XsØ Ah-

\ncym-X-\mbn

X-cn-∏n® apl-ΩZv t]cm{º F∂ \Ss\ ASp-Ø-dn-bm-\p≈ ssh‰vsse≥ hm¿Ø-bpsS {iaamWv Cu Ip-dn-∏n-\m-[m-cw. Hm¿°m≥ CjvS-s∏-Sp∂ Hcp _mey-Im-e-am-bn-cp-∂n√m aplΩ-Zn-t‚-Xv. AΩ `n£-bm-Nn-®mbn- c p- ∂ p- h s{X apl- Ω - Z ns\ hf¿Øn-bn-cp-∂-Xv. hen-b -hnZym-`ymk tbmKy-X-I-sfm-∂p-an√mØ apl-ΩZv \nb-Xn-bpsS \ntbm-Kw-t]m-se-bmWv \mS-IØn¬ FØ-s∏-´-Xv. 55 hb- n\p- ≈ n¬ Bbn- c - Ø n- t esd tÃPp-I-fn¬ hyXy-kvX-th-jß-fn¬ apl-ΩZv A`n-\-bn®p Ign-™p. F≥.-F≥. ]n≈, tXm∏n¬ `mkn, Im\w-Ip-am¿ XpSßn {]K-¤-cmb ]e kwhn[m-b-I-cp-sSbpw Iogn¬ apl-ΩZn\v A`n-\-bn-°m≥ Ign-™p. \s√mcp {]mkw- K n- I ≥Iq- S nbmb apl-Ω-Zv, Fw.-Sn. am[-hn°p-´n, F. Aø-∏≥ F∂n-h-tcmsSm∏w thZn-]-¶n-´Xv A`n-am-\tØmsS Hm¿°p-∂p. sN‰-°p-Snen¬ ]nd-∂p-hoW apl-Ω-Zv sN‰-bn¬ apl-Ω-sZ-∂m-bn-cp∂p Adn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. Ct∏mƒ \mS-I-Ønse hcp-am\w

Ipam-c≥ F∂ IpSpw-_-\m-Y≥ F∂ \mS-I-Ønse Hcp Zriyw X-e-ap-d-bnse Fgp-Øp-Imsc Ipdn®v bmsXm∂pw Adn-bn√. apØ-»n-°-Y-Iƒ A\yw-\n-∂pt]mb ]pXnb Xe-ap-dbv°v Sn.hnbpw dnbm-en-‰n-tjm-bp-amWv {]nbw. Ah¿°v ]m›m-Xy-kwkvIm-c-am-Wm-hiyw. ae-bmf kwkv I m- c - t ØmSv Ah¿°p ]p—-am-Wv. ]pXnb Xe-ap-d-bpsS hgn-sX-‰n-bp≈ {]bm-W-Øn¬ apl-Ω-Zn\v Bi-¶-bp≠v˛Zpx-J-

]qsW-bn¬\n∂v hnam-\-k¿Δokv Bcw-`n-°-W-sa∂ Bhiyw i‡-ambn ]qsW: \Kc- h m- k n- I - f psS bm{Xm-Zp-cn-X-Øn\v Adp-Xn-h-cpØm≥ ]qsW-bn¬\n∂v tIc-fØn-tebv°v hnam-\-k¿Δokv Bcw- ` n- ° - W - s a∂ Bhiyw i‡- a m- I p- ∂ p. \me- c - e - £ tØmfw ae-bm-fn-Iƒ Xnßn-hkn- ° p∂ ]qsW- b n¬\n∂v \m´n-te°p≈ GI bm{Xm-

sNdp-h≥tNcn ]pXn-b-ho-´n¬ ]n.- h n.- h - ’ - c m- P ≥ (cm- P ≥ \ºym¿ ˛ 61) ]qsW-bn¬ \ncym-X-\m-bn. `mcy: `m¿Khn, a°ƒ: cmtPjv \ºym¿, cmJn. acp-a-I≥: hnPp \mb¿

hm¿jnI [ym\-tbmKw Zlp-tdmUv: F_-t\-k¿ am¿tØma CS-h-I-bn¬ hm¿jnI [ym\-tbmKw Bcw-`n®p. 21\v kam-]n-°pw. _m_p ]p√mSv apJy-{]-`m-jWw \S-

Øpw. 21\v cmhnse 9\v Ip¿_m\. XpS¿∂p≈ [ym\-tbm-KtØmsS hm¿jn-I- [ym\w kam]n-°p-sa∂v CS-hI hnImcn dh. cmP≥ tImin Adn-bn-®p.

hml-\m-]-ISw ae-bmfn Bip-]-{Xn-bn¬ lU-]vk¿ : hml-\m-]-I-S-Øn¬ ae-bm-fn°p ]cp-t°-‰p. \hw-_¿ 18\v cmhnse 10 aWn°v lU-kv]-dn-emWp kw`-hw. tdmUn-eqsS \S-∂pt]m-hpI-bm-bn-cp∂ AtimI-s\∂ 54 Imc-\mb ae-bmfnsb kzm¿tK-‰n¬ \n∂pw ]¥¿]q- c n- t e- b v ° p- t ]mb Fkv.-Sn. _ v CSn-®p-sX-dn∏n-°pI-bm-bn-cp-∂p. _ v ss{Uh¿ cmwZmkv `K-hm≥ dmhp- P m- h sc lU- ] v k ¿ t]meokv IÃ- U n- b n- s eSpØv tI v ^b¬ sNbvXp.

sIm≠p-≠m-°nb ]pXnb hoSn\pw B t]¿ Xs∂-bmWv \¬In- b n- c n- ° p- ∂ - X v . ""sN‰bn¬''. \mS-I-Øn¬ \n∂v Fs∂-¶nepw ]pd-Øm-bm¬ Xm≥ XncnsI sXcp-hn¬ t]mbn `n£ FSp-°psa∂v apl-ΩZv ]d-bp-∂p. A`n-\b-a-√msX as‰m∂pw Adn-bmØ apl-Ω-Zn\v \mS-I-ambn-cp∂p F√mw. A`n- \ - b - t h- Z n- b n¬ Xs∂ acn®p hog- W - s a∂ B{Klw a\- n¬ kq£n°p∂ Cu a\p-jys\ A¤p-XtØmsS am{Xta \ap°p ImWm-\m-hq. a‰p-≈-hsc Nncn∏n-°m≥ Ign-bp-∂-h-cpsS D≈p apgp- h ≥ ZpxJ- ß - f m- b n- c n- ° psa∂ Nm¿fn-Nm-πns‚ hm°pIƒ Xs‚ Pohn-X-Ønepw {]k‡-am-sW∂v apl-ΩZv ]d-bp∂p. C∂sØ Xe-apd \mSIw F∂ al-Ømb Iem-cq-]-Øn\p ]pdw Xncn™p \n¬°p- ∂ p- s h∂v At±lw ]cm- X n- s ∏- S p- ∂ p. \yqUn¬kn-s‚bpw ^mÃv^pUn-s‚bpw temI-Øp-I-gn-bp∂ Ah¿°v Fw.-Sn., am[-hn-°p-´n, apIp-μ≥, XIgn XpS-ßnb ]g-b-

Atim-Is\ Kpcp-X-c-amb ]cn-°p-ItfmsS t\m_nƒ tlmkv]n-‰-ense sFkn-bp-hn¬ {]th-in-∏n-®n-cn-°pI- b m- W v . ssIcfn Nmcn- ‰ - _ nƒ ^ut≠-j≥ sNb¿am-\pw, ssh‰v s se≥ hm¿Øm No^v _yqtdm-hp-amb Fw.-hn. ]c-ta-iz-c\pw, hSp-Im-h-t»cn Aºew `mc-hmln-Ifpw ASn-b-¥c klm-b-߃ sNbvXp. Atim-Is‚ \ne-Kp-cp-X-cambn XpS-cp-I-bm-Wv. Atim-I≥ (54) IÆq¿ kztZ-in-bm-Wv.

am¿§w s{Sbn¬ k¿Δo-km-Wv. ]qsW ae-bm-fn-Iƒ Ct∏mƒ apwss_ hnam-\-Øm-h-f-sØbmWv B{i-bn-°p-∂-Xv. afi-e˛- a - I - c - h n- f °v kok- W p- I ƒ, {InkvXp-akv XpSßnb Ah-k-cß-fn-emWv bm{Xm-Zp-cnXw Gsd h¿≤n-°p∂sX∂v ]qsWbnse hnhn[ kwL-S\m `mc-hm-ln-

Iƒ Nq≠n-°m-´n. CXv kw_‘n®v _‘-s∏´ A[n-Im-cnIƒ°v \nc-h[nØhW \nth-Z\-߃ ka¿∏n-s®-¶nepw ]qsW ae-bm-fn-I-fpsS ImcyØn¬ A[n-Ir-X¿ \n w-KX XpS-cp-I-bm-sW∂v Ah¿ Btcm-]n-®p.

ap-≠v. Ipa-mc≥ Hcp IpSpw-_-\m-Y≥ tIc-f-kw-KoX \mSI A°m-Z-anbpsS 5 Ahm¿-Up-I-fmWv Icÿ-am-°n-b-Xv. Ign™ h¿jsØ G‰hpw \√ kl-\-S\p≈ Ahm¿Uv Ic-ÿ-am-°nb apl-Ω-Zn\v Hcp]mSp Imcy-߃ ]d-bp-hm≥ _m°n-bp-s≠-∂-dnbm-bvI-b√. kabw ]cn-an-X-am-

bn-cp-∂p. GsX-¶nepw thZn-bn¬ sh®p-Xs∂ Xs‚ ac-WsØ ImØn-cn-°p∂ \mSIw Pohn-Xam-°nb apl-ΩZv t]cm{º F∂ \S≥ C\nbpw IqSp-X¬ thZn-Ifn¬ Xs‚ Ign-hp-Iƒ {]Z¿in∏n-°-s´-sb-∂pw... XncnsI sXcphn-tebv°v aS-ßn-t∏m-Im≥ CSbm-Im-Xn-cn-°-s´-b∂pw ssh‰vsse≥ hm¿Ø B{K-ln°p-∂p... `mhp-I-ß-tfm-sS...


www.whitelinevartha.com 8 tIcf kmwkvIm-cn-I-thZn hm¿jnIw D√m-kv\-K¿: tIcf kmwkvImcn-I-th-Zn-bpsS 22-˛mw hm¿jn-ImtLmjw kn‘p bqØv k¿°nfn¬ \S-∂p. kmwkvIm-cn-I-ktΩ-f-\-Øn¬ _m_p am∂m¿ A≤y-£X hln-®p. tk{I´v kvIqƒ sNb¿am≥ kn.-kn. B‚-Wn, {]ikvX lrZvtcmK hnZ-Kv≤-\mb tUm. _ntPm-bn°p´n F∂n-h¿ apJym-Xn-Yn-I-fmbn-cp-∂p. BtLm-j-]-cn-]m-SnIƒ _m_p am∂mdpw apJym-XnYn- I fpw tN¿∂v `{Z- Z o]w sImfpØn DZvLm-S\w sNbvXp. XpS¿∂v Iem-hn-`mKw Ah-X-cn∏n® \rØ-\r-Xy-߃, Hm´≥Xp≈¬ F∂o Iem- ] - c n- ] m- S n-

Iƒ°p- t ijw tImgn- t °mSv kmK-c-bpsS Ipam-c≥ Hcp IpSpw-

Mumbai

November 21 - 27, 2010

_-\m-Y≥ F∂ \mS-Ihpw \S∂p.

4.11.2010 ¬ tUmw_nhven CuÃn¬ \S∂ "`P-t\m-’-h-Øn¬' "\ma-k-¶o¿Ø\w `P-t\m-’hw' kvacWnI tUm. Fw. kmw_-in-h≥ {]Im-i\w \n¿Δ-ln-°p∂p. kao]w Pb¥v e]m-knb, \ma-k-¶o¿Ø\ tIm˛-sN-b¿am≥ F≥.-F-kv. aWn F∂n-h¿.

Iem-kzm-Z-I¿°v hncp-∂mbn If-cn-k‘y hmin-bn¬ inh-tk\ tIcf LS-Iw \S-Ønb HmWm-tLm-j-Øn¬\n∂v thZn Iø-S-°n. Xmcm-h¿Ω, IrjvW-Ip-am¿, Xr∏qÆn-Øpd cRvPnØv, kPn \mb¿, Bcy Znt\-i≥, Iem-a-WvUew cmtPjv _m_p, A\n¬ s]mXphmƒ, ]c-ta-iz-c≥, tUm. F.-sI. thWp-tKm-]m¬ tZiob Ahm¿Uv tPXmhv sI.-sI. {ioPnØv F∂n-h¿ hnhn[ Iem]- c n- ] m- S n- I fneqsS t{]£- I -

apwss_ ae-bm-fn-Iƒ°v Bkzm- Z y- I - c - a mb Iem- a plq¿Ø-߃ kΩm-\n-®psIm≠v {ioIm¥v \mb-cpsS kwhn- [ m- \ - Ø n- e p≈ tÃPv C¥y-bpsS ]©m-arXw If-cnk‘y apfp≠v ss^\m≥kv Atkm-kn-tb-js‚ B`n-ap-JyØn¬ alm-Ihn Imfn-Zmk \mSy-a-μn-dn¬ Ac-tß-dn. tIma¨sh¬Øv sKbnw-kns‚ DZvLm-S\ NS-ßn¬ ]s¶-Sp-ØXns‚ Bth-i-hp-am-sb-Ønb tUm. F.-sI. thWp-tKm-]mens‚ t\Xr-Xz-Øn-ep≈ ]ø∂q¿ tbm≤m If-cn-]-b‰v A°mZ-an-bpsS If-cn-]-b-‰v, Nc-Sp-IpØn-°-fn, tIm¬°-fn F∂n-hbpsS kml-knI A`ymkw t{]£Isc A¤p-X-s∏-Sp-Øn.

apwss_ tÃPv C¥y A°m-Z-an-bpsS Iem-{]-Xn` ]pc-kvImcw hnf-∏n¬ a[p-hn\v apfp≠v ss^≥ B¿´vkv skmssk‰n {]kn-U‚ v cmP-tKm-]m¬ kΩm-\n-°p∂p an∂p-∂{]-I-S-\-hp-ambn hmfpw cpsS a\w Ih¿∂p. hnf-∏n¬ ]cn-Nbpw Ddp-anbpw tImepw a [ p - h n s ‚ A h - X - c - W h p w hmbp-hn¬ Nodn-]m-bp-tºmƒ Znt\iv sImS- ° mSv , DÆnIY- I - f n- b pw Hm´≥Xp- ≈ epw IrjvW ]n≈ F∂n-h-cpsS t I c f \ S - \ h p w a b n ¬ cwK- k-÷o-I-c-Whpw If-cn-k\rØhpw tamln-\n-bm-´-hp-ambn ‘y°v am‰p-Iq-´n. tÃPv C¥y-bpsS Iem-Im-c-∑m¿

A£-b-i‡n sh¬s^-b¿ Atkm-kn-tb-js‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ \S-Ønb `K-h-XvKoX {]`m-j-W-Øn¬ kzman DZn-XvssN-X\y apJy-{]-`m-jWw \S-Øp-∂p.


Mumbai

www.whitelinevartha.com

November 21 - 27, 2010 cp∂ "ca-W≥' \mS-Iw. almIhn Nß-ºp-g-bpsS \qdmw P∑hm¿jn- I - Ø n¬ Nß- º p- g bv°p≈ Iem¿∏Ww IqSn-bmbn Imfn-Zmk Iem-tI-{μ-Øns‚ \mS-Iw. C.-F.-cm-tP-{μs‚ kwhn-[m-\-anIhpw BI¿j-Wo-b-amb Iemkw-hn-[m-\hpw i‡-amb Xnc°- Y bpw kw`m- j - W - ß fpw at\m-l-c-amb Km\-ßfpw \mSI-Øn\p anI-th-‰n. ca-W-t\bpw N{μn-I-tbbpw cwK-Ø-h-X-cn∏n® lcn-am-[-h-t‚bpw aRvPphn- t ‚bpw a‰- ` n- t \- X m- ° - f ptSbpw {]I-S\w InS-b-‰-Xm-bn-cp-

\mS-Im-kzm-Z-I¿s°mcp \hym-\p-`-hw...

ca-W≥ Nß-ºpg

Ihn-X-I-fneqsS aebm-fn-Iƒ s\t©-‰nb ca-W\pw N{μn- I bpw \mS- I - c q- ] - Ø n¬ \K-c-Øn¬ ]p\-c-h-X-cn-®-t∏mƒ apwss_- b nse \mS- I m- k zm- Z I¿°v AsXmcp \hym-\p-`-h-ambn. \K-c-Po-hn-X-Ønse Xnc-°pIƒ°v Ah[n \¬In _{IoZv Zn\-Øn¬ tUmw_nhven kmhn{Xn-`mbv ^pse \mSy-a-μn-dn¬

HØpIq- S nb Bkzm- Z - I ¿°v IÆn\p hncp-∂mbn sIm√w Imfn-Zmk Iem-tI-{μ-Øns‚ "ca-W≥' F∂ \mS-Iw. Hcp ImeØv apwss_ Iem-˛kmw-kvIm-cnI cwK-Øns‚ \s´√m-bn-cp∂p \mS-I-th-Zn-Ifpw Bkzm-Z-I-cpw. apwss_ ae-bmfn-Isf H∂n-∏n®p \n¿Øp∂Xn¬ \n¿Wm- b I

]¶p-h-ln-®n-cp∂ Cu \mS-I-°q´m-bva-Iƒ. F∂m-en∂v Pohn-°m\p≈ Hm´- ∏ m- ® n- e n- \ n- S - b n¬ \mSI Ac-ßp-Ifpw Bkzm-ZIcpw A\yw- \n∂p-sIm-≠n-cn°p-∂p. CØ-c-samcp ImesØ {it≤b Nph-Sp-h-bv]mWv ssh‰vsse≥ hm¿Ø ap≥ssI-sø-SpØv \K-cØn-ep-S-\ofw {]Z¿i\w XpS-

NmSnhcp∂ hbdpw cq]`wKnbn√mØ Acs°´psa√mw ]pcpj∑msc kw_‘n® henb a\{]bmkap≠m°p∂ ImcyßfmWs{X. ]e]pcpj∑mcpw CØcw {]iv\ßsf adnIS°m≥ kv{XoIƒ sNøp∂Xpt]mseXs∂ Ub‰v ]men°m\pw kuμcy kwc£W Imcy߃ sNøm\pw B{Kln°p∂hcmWt{X.

saen-bm≥ tamlw

]pcp-j-∑m¿°pw kv{XoIsft∏mseXs∂ icockuμcy Imcyßfn¬ Bi¶bp≈hcmWv ]pcpj∑mcpw. XSnbpsS ImcyØn¬ am{Xa√ kuμcyØnepw {i≤bp≈hcmWv BWp߃. XßfpsS cq]hpw kuμcyhpsa√mw Hm¿Øv Ch¿ hymIpes∏SpIbpw Cu {]iv\ßsf adnIS°m≥ {ian°pIbpw sNøp∂hcmWv an°hmdpw F√m ]pcpj∑mcpw. kv{XoIƒ B{Kln°p∂Xpt]mse

Xs∂ saen™p kpμcamb icocamWv ]pcpj∑mcpw B{Kln°p∂Xv. F∂m¬ ]pcpj∑mcpsS ImcyØn¬ CØncn hyXymkap≠v. Ch¿°v aknepIƒ hensbmcp kz]v\amWv. NmSnhcp∂ hbdpw cq]`wKnbn√mØ Acs°´psa√mw ]pcpj∑msc kw_‘n® henb a\{]bmkap ≠m°p∂ ImcyßfmWs{X. ]e]pcpj∑mcpw CØcw {]iv\ßsf adnIS°m≥ kv{XoIƒ sNøp∂Xpt]mseXs∂

Ub‰v ]men°m\pw kuμcy kwc£W Imcy߃ sNøm\pw B{Kln°p∂hcmWt{X. F∂m¬ ]pcpj∑m¿ s]mXpsh C°mcyw Xpd∂p]dbn√s{X. am{Xa√ CØcw Imcy߃ sNøp∂ps≠¶n¬ CXv ad®phbv°m≥ {ian°pIbpw sNøpas{X. Nne ]pcpj∑mcn¬ icocw kw_‘n® CØcw Nne Nn¥Iƒ hnZKv[ {i≤ e`nt°≠{Xbpw tamiamb \nebnseØmdps≠∂pw ]T\dnt∏m¿´n¬ ]dbp∂p.

∂p. apwss_-bnse {]apJ \mS-ImNm- c y- ∑ m- c psS km∂n- ≤ ywsIm≠v {it≤- b - a m- b n- c p∂p kmhn-{Xn-`mbn ^pse \mSy-a-μndnse {]uV-Kw-`oc kZ- v. {]kn≤ \mS-I-\-S\pw kwhn-[mb-I\pw tUmw_nhven \nhm-knbp-amb ca-W≥, A`n-\-b-Xo-{hX- b m¿∂ ]e- \ n- a n- j - ß fpw Xs‚ IÆp-\-\-bn-®p-sh∂v \mSI-tijw ]d-™p. \mS-Im-¥y-Øn¬ \mS-Im-Nmcy≥ H.-am-[-hs‚ ]Xv\nbpw {]kn≤ \Sn-bp-amb hnP-b-Ip-amcn-b-Ω-bpsS cwK-{]-thiw h≥

9

Ic- t Lm- j - t ØmsS kZ v kzoI-cn-®-Xn-t\m-sSm∏w \mS-IØn\v Xnc-»oehoWp. dnbm-en‰n tjmIfptSbpw Um≥kv t{]m{Km-ap-I-fp-sSbpw ]pdsI ]pXp-X-e-apd ]mbp∂ Cu ImeØv kzmXn-Xn-cp-\mfpw Imfn-Zmk Iem--tI-{μ-Øns‚ caW\pw t]mep≈ \mS-I-߃ apwss_ \mS- I - t h- Z n- s °mcp ]pØ-\p-W¿Δv \¬In-bn-cn-°p∂p. apwss_-bpsS Iem-kmwkvIm-cnI cwKØv \mS-Im-kzm-Z\-Øns‚ \h-\m-fn\v ho≠pw XpS-°-am-sb∂v {]Xym-in-°mw.


10

Mumbai

www.whitelinevartha.com

November 21 - 27, 2010

BtLm-j-ßfpsS

hnkva-b-temIw apwss_ Imº-kpIfnse bphXzw BtLm-j-Øn-an¿∏n-em-Wv. "t_mbv{^t≠m, tKƒ{^t≠m C√m-Ø-h¿°v Fs¥-¶nepw Ipg-∏-ap-s≠t∂ Iq´q-Im¿ Icp-Xq'. Imºkv \bw hy‡-am-°p-∂p....

justeenathomas@yahoo.com

hnhn[

h¿Æ-ß-fn¬ ]mdn-\-S°p∂ ]qºm-‰-Iƒ... apwss_ Imº- p-I-fn-eqsS HgpIn \S°p∂ kpμ-c-∑m-scbpw kpμ-cnI-sfbpw Npcp-ßnb hm°p-Ifn¬ Cßs\ hnti-jn-∏n-°mw. hnkva-b-ß-fpsS temI-amWv apwss_-bnse Hmtcm Imº pw \ap-°p-ap-∂n¬ Xpd-°p-∂-Xv.

]T-\-Øns‚ ]ncn-ap-dp-°-ß-fn√msX bph-Xz-Øn\p Nn¥n°m\pw BtLm- j n- ° m\pw thZn- s bm- c p- ° p- I - b mWv Cu Iem-e-b-߃. ]T-\-tØ-°m-fp-]cn R߃°v HØp- t N- c m≥ hfsc Iqƒ Bsbm-cn-Sw, AXmWv XßfpsS Imº-s ∂p {]Jym-]n-°p∂p \K-c-Ønse Iem-e-b-ßfpsS Iem-e-b-amb apwss_ k¿Δ-I-em-im-e-bn¬ C≥^¿taj≥ sSIvt\m-fPn hnZym¿∞n\nbpw ae-bm-fn-bp-amb A\nX \ºym¿. alm-\-K-c-Øns‚ Xnc°p-Iƒ°p-\-Sp-hn¬ AXn¬\ns∂-√m-sam-gn™v hmI-a-c-ßfpw Im‰m-Sn-Ifpw XW¬hn-cn-°p∂

at\m- l - c - a mb Imº- mWv k¿Δ-I-em-im-e-bp-tS-Xv. D≈ntebv°p t]mIp-t¥mdpw Hcp sIm®p h\-Øn-e-I-s∏-´-t]mse tXm∂pw. hS-hr-£-߃°pw h≈n- ∏ - S ¿∏p- I ƒ°p- a n- S - b nse Nmcp-_-©p-I-fn¬ sIm°p-cp-Ωnbn- c n- ° p∂ CW- ° n- f n- I ƒ... H∂pw I≠n- s √∂p \Sn®v apt∂m-´p-t]m-Ip-tºmƒ Ir{Xn-a°p-f-°-c-bn¬ \nd-∏-In-´ns‚ D’-hw.

^mjs‚ hnkva-b-temIw saen™p sImep∂ kpμ-cn-Ifm-W-[n-I-hpw. ssat{Im-an-\nIfpw tem s\°vsse≥ tSm∏pIfpw tem shbvÃv Po≥kpIfpw Ag-I-f-hp-Iƒ Xo¿°p∂p. hkv { X- k - ¶ - e v ] - ß - f n¬ ]pXp-a-bpsS ]co-£-W-am-sWßpw. Iodn-b-Xn-´mepw Iodn-Øp∂n- b - X n- ´ mepw ]pXn- s bmcp s{S≥Um-bn. s]¨Ip-´n-Iƒ°nS-bn¬ tjm¿´v seKn-MvkmWv ]pXnb s{S≥Uv. "ct≠m aqt∂m If-dp-I-fn¬ seKnMvkv Ds≠¶n¬ GXp tSm∏n\pw am®msW∂v Fw.-F. sskt°m-fPn hnZym¿∞n\n Fd- W m- I pfw

ssItIm¿Øp \S-°p∂ bph-anYp-\-߃ ¢m v apdn-I-fnse t_md- S n- ∏ n- ° p∂ eIv N - d p- I fn¬\n∂v tamN\w t\Sm≥ Imº-kn\p ]pd-Øn-dßn I∏q®nt\m tIm^n°pw tImƒUv

°m-c-\m-Wv. CØcw _‘-߃ IqSp-Xepw BtLm-jn-°p-∂Xv amXm- ] n- X m- ° - f n- √ mØ X°Øn¬ kplr-Øp-°-fpsS hoSpI-fn-emWv. hkv{Xw amdp∂ emL-h-tØmsS t_mbv{^≠n-

Item- ’ - h - ß fpw \rØhpw ]m´p-sams° Ac-ßp-X-I¿°p∂-h-bmWv an° Iem-e-b-ßfpw. sk‚ v tkthygvkv tImfPns‚ "a¬lmdpw' Pbvlnμv tImf-Pns‚ "Xemip'sams°

tIm^n- I ƒ°p- s am∏w {]Wbhpw \pW-bp-∂-h¿. {]W-bsØ-°p-dn®pw skIvkn-s\-°pdn-®p-sams° hy‡-amb ImgvN∏m-Sp-ap-≠n-h¿°v. Imº-kn¬ {]W-b-_-‘-߃ hfsc t\m¿a-em-Wv. t_mbv {^t≠m, tKƒ {^t≠m C√mØ-h¿°v Fs¥-¶nepw Ipg-∏-aps≠t∂ Iq´p- I m¿ Icp- X q. bqWn- t h- g v k n- ‰ n- b nse amkv IΩyq-Wn-t°-j≥ hnZym¿∞n\n ]qP sN´n-bm-cpsS hm°p-Iƒ apwss_ bph-Xz-Øns‚ \bw hy‡-am-°p-∂p. "hnhmlw Ign°p∂ s]¨Ip´n I\y-I-bm-bncn-°-W-sa∂p Icp-Xm≥ am{Xw a≠-∑m-c√ C∂sØ Ip´n-Iƒ' sk‚ v tkthygvkv tImtfPnse Xpjm¿ Ip¬°¿Wn Jpiv_p-hns‚ AtX A`n-{]m-b-

s\tbm, tKƒ{^- ≠ n- s \tbm amdn-°-fn-°p-∂-h-cm-W-[n-I-hpw. Bdp-am-k-amWv ]e {]W-b-_‘- ß - f p- s Sbpw amIvknaw Imem-h-[n. CXn-\n-S-bn¬ In nMpw, kvaq®nMpw a‰p-]-eXpw Ign- ™ n- c n- ° p- s a∂p am{Xw. {]Wbw ssSw]m-kmbn Icp-Xp∂-h¿ hnhm-l-°mcyw hcptºmƒ Xocp-am\w amXm-]n-Xm°ƒ°p-hn-Sp-∂p.

DZm- l - c - W - ß ƒ. BtLm- j ߃°p am‰p-Iq-´m≥ tNmt¢‰v tU, {SUo-j-W¬ tU, tdmkv tU XpS-ßnb \nc-h[n tUI-fpap-≠v. Imcy- a n- ß - s \- s bm- s °- b m- s W¶nepw ]T-\-Im-cy-Øn¬ Dg-∏m≥ Ip´n-Iƒ Xøm-d-√. C‚¿s\-‰v, Iºyq-´¿ XpSßn kmt¶-Xn-I-hnZy-I-fn-se√mw Hcp-]Sn ap∂n¬. ¢m n¬ Ib- d n- b n- s √- ¶ nepw Syqj≥ ¢mkv apS-°n-√n-h¿. tImƒ sk‚-dp-I-fn¬ tPmensNbvXpw Syqj-s\-SpØpw IpSpw_- ` m- c - Ø n¬ ssIØm- ß mIm\pw Ip´n-Iƒ sdUn! 25Dw 30Dw hb- m-bmepw A∏s‚ t]m°-‰n¬ ssIøn-´p-hm-cp∂ \Ωƒ ae-bm-fn-Iƒ°v C°m-cyØn-se-¶nepw Chsc amXr-I-bm°mw.

kztZ-in\n AΩp Atim-Ins‚ km£yw. apSn \o´n-h-f¿Øn, H‰°m-Xn¬ IΩ-en´v \S-°p∂ B¨Ip-´n-Iƒ°m-sW-¶n¬ Soj¿´pw AXn-\p-ap-I-fn¬ Hcp j¿´p-an-´m¬ ASns]mfn ep°mbn. thjw I≠m¬ "I™n°p hI- b n- √ m- Ø n- S sØ' F∂p \ap°p tXm∂p∂ ]nt≈-cpsS Iøn¬ Bbn-c-Øns‚ t\m´pIƒ. t]m°‰v aWn-bm-sW-t∂... amkw 5000 _°vsk-¶nepw

In´nbns√-¶n¬ H∂p-am-In-s√∂v Pbvlnμv tImtf-Pnse dnt‚m amXyp-hns‚ ]£w. ss\‰v ¢∫p-I-fn-setbm ]∫p-Ifn-tetbm Hcp cm{Xn-°m-bp≈ I∏nƒ Sn°-‰n\v c≠m-bnctam aqhm-bn-ctam apS-°m≥ Ip´nIƒs°mcp Iqk-ep-an-√. sse^v H∂-t√-bp-≈q. BtLmjn®pXs∂ Xo¿°-W-sa-∂m-Wh-cpsS ]£w.

kulr-Z-ß-fpsS ]q°mew B¨s]¨ th¿Xn-cn-hp-I-fn√mØ kulr-Z-ß-fpsS temIam-Wn-Xv. UnkvtIm Xo°p-Ifnepw ]∫p-I-fnepw

bph-Xz-Øns‚ Bcm-[\m]m{X-߃ tPm¨ F{_-lm-an-s\bpw Ico\-sbbpw {]nb¶ tNm{]-tbbpw Hcp-t]mse Bcm-[n-°p∂ bphXz- Ø n\p cm{„o- b - ° m- c n¬ Gsd-bnjvSw cmlp¬ Km‘ntbm-SmWv. an° bphm-°fpw cmlp-en¬ Hcp ]pXnb C¥y kz]v\w-Im-Wp-∂p.


Mumbai

www.whitelinevartha.com

November 21 - 27, 2010

\K-c-hn-ti-j-߃

cmP≥ InW-‰n≥Ic MOb: 9702059326

]¥¬cm-a≥

shdpsX hna¿in-°p-∂-h¿ “hna¿i\w', Pohn- X - Ø n¬ CXp- t ]mse Ffp- ∏ - Ø n¬ sNøm≥ Ign-bp∂ thsdmcp ]Wnbpan√. B¿°pw Btcbpw IÆp-a-S®p hna¿in°mw. AXn\v hna¿in-°p∂ hnj-b-Øn¬ aenb hnh-ctam ]mfin-Xytam thWsa s∂m∂pw C√. ho´nepw Iemkmw-kvIm-cnI cwK-ß-fnepw kaq- l - Ø nse a‰p- X p- d - I fnepw F√mw hna¿i-\-Øns‚ AXn-{]-kcw ImWmw. kXy-Øn¬ Hcmƒ sNbvX \qdp \√ Imcy-߃ Ffp-∏Øn¬ ad-°p-∂Xv a\p-jy-kl-P-amb Hcp kz`m-h-hn-ti-jam-Wv. ]s£ Abm-fpsS Hcp tami-amb {]hrØn Pohn-XImew apgp-h≥ \Ωƒ Hm¿Øph-bv°pw. Hm¿°pI am{X-a-√, kml-Ncyw In´p-tºm-sgms° Abmsf B {]hrØnbpsSt]cn¬ hna¿in- ® psIm≠pancn- ° pw. CXn¬ \n∂pw \Ωƒs°ms° In´p∂Xv A\n-h¿N-\o-b-amb Hcp B\-μ-am-Wv. Iem-Im-c-∑mcpw kmln-Xy-Imc- ∑ m- c p- a mbn kwkm- c n- ° ptºmƒ ]e-t∏mgpw i{Xp-X-bpsSbpw ]c-kv]c sshcy-Øns‚bpw Imcy-߃ ]d-™ptIƒ°mw. Iem- I m- c - ∑ m¿ CuhI Nn¥-Iƒ°v AXo-X\m- b n- c n- ° - W w. HcmfpsS hf¿® XS-bm≥ as‰m-cmƒ°v Hcn-°epw Ign-bn-√. Ign-hn-√mbvabpw Bfl-hn-izmkw C√mbva-bp-amWv CuhI Nn¥-Iƒ a\- n¬ IS-∂p-Iq-Sp-hm-\p≈ Imc-Ww. Bbncw t]¿°v Bbncw A`n- c pNnbmbn- c n°pw, Chsc F√m-h-scbpw Htc-t]mse kwXr-]vXn-s∏-SpØpI Hcmsf kw_-‘n-®n-StØmfw hnj-aw-]n-Sn® ]Wnbm-Wv. At∏mƒ sNøm≥ ]‰p∂ Htc-sbmcp Imcyw Ah\-hs‚ kwXr-]vXn°v A\p-kcn®v Imcy-߃ sNøp-I, AXv C„-s∏-Sp-∂-h¿ Bkz-Zn-°-s´, A√m-Ø-h¿ X≈-s´. hna¿i\- ß ƒ AwKo- I m- c - Ø ns‚ `mK- a mbn Icp- X p∂ Hcp Iq´cpw D≠v. Ah¿ hna¿i-\߃ £Wn- ® p- h - c p- Ø pw. D≠m-bn-s√-¶n¬ a\x-]q¿Δw

AXn-\p≈ Imc-W-߃ D≠mIpw. I√ym- W - k - Z y- I - f n¬ \mw I≠n-´p-≠v. Ccp-]-Xp-Iq´w IdnI- f p≈ kZy- b m- s W- ¶ nepw GsX-¶nepw Hcp hn`-h-Øn¬

\ΩpsSsbms° Hm^okn¬Xs∂ H∂p ItÆm-Sn-®pt\m-°q. ]ecpw Iº-\n-bpsS Fw.-Un-sbbpw a‰p Ub-d-Œ-d∑m-scbpw Ah-sc-Sp-°p∂ ]e Xocp-am-\-ß-sf-∏-‰nbpw hna¿in®p kwkm-cn-°p-∂Xv ImWmw. CXp-t]m-semcp Iº\n ]Sp-Øp-b¿Øm\pw \Ω-sf-sbms° h¿j-ßfmbn iº-fw-X∂v Xo‰n-t]m‰m\pw Ct±-l-Øn\v Ign-bp∂Xv Ah¿ FSp-°p∂ icnbmb Xocp-am-\-ßfpw AhcpsS Zo¿L-ho-£WhpamsW∂v a\- n-em-°m\p≈ ]IzX Cu hna¿iI¿°v C√ F∂-XmWv kXyw. Hcev]w Dt∏m Fcnthm IqSnbm¬ aXn, I√ymWw Ign™p Ip´n-bpsS Ccp-]-sØ´v Ign-bp∂-hsc \Ωƒ B tami-amb Idn-sb-°p-dn®v Bh¿Øn®v ]d-™p-sIm-≠n-cn-°pw. Hcn-°se-¶nepw a‰p ]sØm-ºXv Idn-Ifpw t{ijvT-am-bn-cp-s∂∂v Hm¿°mt\m AXns\ AwKo-I-cn-°mt\m Ign-bm-Øh-cmWv \Ωƒ an°-h-cpw. \ΩpsSsbms° Hm^okn¬Xs∂ H∂p ItÆm-Sn-®pt\m-°q. ]ecpw Iº-\n-bpsS Fw.-Un-sbbpw a‰p Ub-d-Œ-d∑m-scbpw Ah-sc-Sp-°p∂ ]e Xocp-am-\-ß-sf-∏-‰nbpw hna¿in®p kwkm-cn-°p-∂Xv ImWmw. CXp- t ]m- s emcp Iº\n ]Sp-Øp-b¿Øm\pw \Ω-sf-sbms° h¿j-ß-fmbn

sIm´n-tLm-j-tØmsS tIm¨{K- n¬ \n∂pw Imep-am-dnb sI. apc-fo-[-c\v ]t£ A[nIw \mƒ Fhn-sSbpw Imep-d-®n√! Ct∏m-gnXm F√m Ik¿Øp-Iƒ°pw am∏-t]-£n®v ]p\:{]th-i-\Øn\v ImtXm¿Øncn-°p-I-bm-Wv ]gb bphXp¿°n! hnh-c-t°Spw hmbn¬ \m°pw Iq´p-Ø-c-hm-Zn-XztØmsS {]h¿Øn-®-t∏mƒ hnL-Sn®v IqsS-\n-∂hcpw hgn-hn-´p-t]m-bn. cmjv{Sob If-cn-bn¬ A`ymkw ]Tn-∏n® A—≥t]mepw ImØp-\n-∂n-√. ho≠p hnNm-c-Øn\v sshIn-sb-¶n-epw cmjv{Sob Imem-h-ÿbpw A—s‚ CS-s]-S-ep-Ifpw ho≠pw XpW-bm-bn. P\-{]n-b-\m-Im≥ Ign-bmsX P\-{]o-Xn°mbn P\-{]nb Nm\¬ XpS-ßn-sb-¶nepw A{]nb kXy-߃ am{Xw _m°n-]-{X-am-bn. Ct∏m-gnXm Hcp Xncn®v hc-hns‚ tImem-l-e-ØnemWv sI. apc-fo-[-c≥. C\n-sbmcp \√ ]n≈-bmbn tIm¨{K- n¬ A\p-k-c-W-tbmsS XpS-cm-sa∂v BW-bn-Sp-∂p-s≠-¶nepw F{X-Imew "I¨t{Smƒ' hnSmsX ]nSn®v \n¬°m≥ ]‰p-sa∂v I≠-dn-bWw!

11

iº-fw-X∂v Xo‰n-t]m-‰m\pw Ct±- l - Ø n\v Ign- b p- ∂ Xv Ah¿ FSp-°p∂ icn-bmb Xocp- a m- \ - ß fpw Ah- c psS Zo¿L- h o- £ - W hpamsW∂v a\- n-em-°m-\p≈ ]IzX Cu hna¿i-I¿°v C√ F∂-XmWv kXyw. NpΩm, hna¿in-°p-I, Xm≥ Fs¥m-s°tbm BsW∂ph- c pØnØo¿°m\p≈ A¬]-⁄m-\w-sIm≠v D≠m-hp∂ Hcp-Xcw am\-knI hn{`m-¥n-bm-Wn-Xv. {In°-‰p-Ifn Sn.-hn-bn¬ I≠psIm-≠n-cn-°p-tºmƒ \ap°v _m‰vkvams‚ A_-≤sØbpw ^o¬U-dpsS ssI∏ng-tbbpw Ipdn®v I∏-e-≠nbpw sImdn®v Nmcp- I - t k- c - b n¬ InS-∂p-sIm≠v hna¿in-°mw. Pohn-X-Øn¬ _m‰v Hcn-°-se¶nepw ssIsIm≠v sXmSm-Øh\pw _m‰vkvam\v D]-tZ-i߃ sImSp-°mw. Hcn-°¬ ^o¬Un¬ t]mbn Ifn-bv°ptºmtg AXns‚ {]bm-khpw bmYm¿∞yhpw \ap°v a\- nem-Iq. _mØvdq-an¬t]mepw Hcp aqfn∏m-´p-]m-Sm-Ø-h¿ IqSn tbipZm-kns‚ It®-cn-tI´v A`n{]mbw ]d-bpw. ""t]mcm, Rm≥ hnNm-cn®{X h∂n√''. Pohn-X-Øn¬ GsXm-cm-sfbpw \Ωƒ ap≥hn-[n-I-tfm-sS-bmWv t\m°n-°m-Wp-∂-Xv. ap≥hn[n F∂p-]-d-™m¬ \√ coXn-bne-√, Hm, Ah-s\mcp ^qƒ F∂ coXn-bn-ep≈ ap≥hn-[n. Ah≥ As√-¶n¬ Ahƒ H∂n\pw sIm≈m- Ø - h ƒ F∂p≈ Hcp kao- ] - \ w. Hcmsf hna¿in°pw apt∂ BZyw kzbw hna¿in-°-s∏-SWw. Abm-fpsS ÿm\Øv Rm≥ Bbn-cp-s∂-¶n¬ Cu Ah-ÿ-bn¬ F¥v sNøp-ambn-cp-∂p, Cu tNmZyw ]et∏mgpw \Ωƒ kzbw tNmZn-®psIm-≠n-cn-°-Ww. B kzbw Adnhv A\m-h-iy-amb hna¿i\-߃ Hgn-hm-°pw. \Ωƒ Hcmƒ°p-t\sc hnc¬ Nq≠ptºmƒ a‰v \mep-hn-c-ep-Ifpw Nq≠p-∂Xv \ΩpsS t\¿°msW∂ B ]gb kXyw Ft∏mgpw a\- n-em-°-Ww.

Hcp- I m- e Øv ]¥¬ cma≥ Rß- f psS sh≈w Xm....'' \m´n≥]p-d-Øns‚ Hc-hn-`m-Py-L-S-I-am-bn-cp-∂p. B ƒ ° q - ´ - ß D’-h-߃, Ieym-W-߃, Iem-˛-cm-{„o-b-˛- f n ¬ \ n ∂ p w kmw-kvIm-cnI ktΩ-f-\-߃... F¥n\pw Bt{Im- i - ß ƒ GXn\pw ]¥-sem-cp-°m≥ Rß-fpsS {Kma- Db¿∂p. ""sh≈w sImSp-°-s√. t]bn-f-Ipw...'' Øn¬ cma≥ Hcmƒ am{Xw. AXp-sIm-≠p-Xs∂ ]n∂oSv cma≥ ]´n-sb-t∏mse Ipc®p. ssIIƒ I£n-cm-{„o-b-t`-Z-an-√m-sX, IptN-e-˛-Ip-t_c \ne-Øp-IpØn sXcp-hp-\m-sb-t∏mse apdnth¿Xn-cn-hp-I-fn-√m-sX, aX-ssh-c-ß-fpsS aXn- bv°p-≈n¬ HmSm\pw InX-bv°m\pw XpS-ßn. ep-I-fn-√msX Gh¿°pw cma≥ {]nb-s∏-´-h-\m- {`m¥n-s‚bpw ac-W-Øn-s‚bpw CS-th-f-I-fn¬ bn-cp-∂p. Fhn-sSbpw Ft∏mgpw cmas‚ X\n a\p-jy-\mbn Zmlhpw hni∏pw Xncn-®-dnkm∂n≤yw \nd-™p-\n-∂n-cp-∂p. bp-∂p. ]n∂nse Nmbv]n¬ c≠p-s]¨Ip-´n-Ih¿j-߃ Hmtcm-∂mbn IS-∂p-s]m-bvs°m-≠n- sfbpw s\t©mSp tN¿Ø-a¿Øn hnßn-s∏mcp-∂p. {Kma-Øns‚ apJ-ku-μ-cy-ß-fn¬ {]I-S- ´p∂ cmas‚ `mcysb I≠p. th¿Xn-cn-®-dn-bmamb hyXn-bm-\-߃ cq]-s∏-´p. CS-bvs°- \m-ImØ hnhn[ hnIm-c-߃ Fs‚ a\- ns\ s∏mtgm eohn¬ \m´n-se-Øn-b-t∏mƒ Rm≥ h√msX aYn-®p. Bfl-\n-b-{¥-W-Øns‚ cma-s\-∏‰n At\z-jn-®p. \mSv \K-c-sØ-t∏mse kIe sI´p-Ifpw Hs∂m-∂mbn A‰p-t]mIp∂Xp Rm\-dn-™p. GsdAWn-s™m-cp-ßm≥ t\cw AhnsS \n¬°m-\p≈ XpSßnbtXmsS Xm¬°m-eni‡n F\n-°p-≠m-bn-cp-∂n-√. I-ambn sI´n Db¿Øp∂ ]¥Rm≥ thKw aS-ßn. ep-Iƒ°p ]Icw ÿnc-amb IΩyq-Wn‰n lmfp-Iƒ, HmUn- Chn-SpsØ a\p-jy¿ kl- ho´n¬ Xncn-s®-Øp∂Xn\p-apt‰m-dn-b-߃, Ieym-W-a-fi-]ºmbn cmas‚ ac-W-hm¿Øbpw Po-hn-I-tf-°m-tfsd ߃ Xp-S-ßn-bh \mSns‚ FØn-t®¿∂p. cmas‚ acWw h n h n [ ` m K - ß - f n - e m b n \mbv°sfbmWv kvt\ln- ]gb {Kma-Øns‚ XpSn-∏p-Iƒ °m≥ C„-s∏-Sp-∂-Xv. Db¿∂p-I-gn-™n-cp-∂p. ImeAdn-™n-cp∂ Gh-tcbpw {]-hm-l-Øn¬ cma-\pw, Xm≥ `£Ww Ign-®n-s√- ZpxJØn-em-gvØn. IS-I-tºm-fcmas‚ Ic-hn-cp-Xn¬ hncn߃ AS-®n´v {Kma-hm-kn-Iƒ ¶nepw ]Xn-hmbn bp∂ πmÃnIv ]q°-fp-sSbpw Xß-fpsS ]gb cma\v BZ-cm\mbv°ƒ°p `£Ww tXmc-W-ß-fp-sSbpw A`u-aRvP-en-Iƒ A¿∏n-®p. ]ns∂ amb hiy-Xbpw hnkvar-Xn- am‰n-sh-bv°p∂ F{Xtbm A[n-I-Zn-hkw Rm≥ \m´n¬ bn¬ hnebw {]m]n-®p. Zmcn-{ZyP¥p-kvt\-ln-I-fp≠n-hn- \n∂n-√. \Sp-°p∂ Hm¿Ω-I-fphpw, A\m-tcm-Kyhpw th´-bmambn s]s´∂v apwss_bv°p sS. a’y-am¿°-‰p-I-fpw, aS-ßn. Snb cmas\ B¿°pw th≠mCd-®n-hym-]m-c-tI-{μ-ßfpw \m´nse H‰-s∏´ hoSp-I-fn¬ Xm-bn. GsX-¶nepw I≈p-jm∏n-s‚tbm Nmcmbjm∏nNp‰n-∏‰n Bbn-c-°-WA\p-k-c-W-tbmsS hf¿Øn-bns‚tbm ap∂n¬ \neØv Ddcp∂ GtXm ]´n-bmWv cmas\ °n\p sXcph p\ mb v ° bv°mØ Imep-I-fp-ambn BSnISn-®-Xv. B ]´n ]n∂oSv t] fmWv \Kc Ø n¬ kkpJw bmSn \n¬°p∂ cmas\ ]nSn®p NØp-h-s{X. At∏m]n∂oSv A]q¿Δ-ambn hmW-cp-fp-∂-Xv. tgbv°pw hfsc sshIn-bn-cpBƒ°m¿ I≠p- X p- S - ß n. ∂p. AXns‚ ]cn-Wn-X-^-e-ßcmas‚ Zptcym-K-Øn¬ fmWv Fs‚ IÆp-Iƒ°v A\pF\n°pw h√mØ ZpxJw `-h-th-Zy-am-b-Xv. CXv H‰-s∏´ kw`-h-a-√. AdntXm∂n. cmas\ ImWm≥ {ian-s®-¶nepw Ign- bmsX kw`-hn-°p∂ CØcw Zpc-¥-߃ A{i™n-√. ≤-sIm≠v Ct∏mgpw \mw A\p-`-hn-°m≥ hn[nB¿°p-th-≠nbpw ImØp-\n¬°msX Imew °-s∏-´n-cn-°p-∂p. ChnsS apwss_-bn¬ a\p]ns∂bpw IS-∂p-s]mbvs°m-≠n-cp∂p. IS- jy-tc-°m-tfsd sXcphp \mbv°-fm-Wv. ]e abpw IS-∏m-Sp-Ifpw {]mcm-_v[-ßfpw IqSn-°p- ÿe-ß-fnepw sXcp-hp-\m-bv°sf t]Sn®v g™ PohnXw ssI∏n-Sn-bn-sem-Xp-°m-\p≈ sshIn´v 7 aWn-°p-tijw B¿°pw ]pd-Øn-ds\t´m- ´ - Ø n¬ IqSp- X ¬ kzIm- c y- X - I - f n- ßm≥IqSn Ign-bp-∂n-s√∂ hm¿Ø-Iƒ ]{X-amtebv°p HXp-ßn°q-Sm≥ \n¿∫-‘n-X-\m-b- ≤y-a-ß-fn¬ CS-X-S-hn-√msX \mw F∂pw hmbnt∏mƒ \mSpw cma-\p-sams° Fs‚ a\- °p-∂p. Chn-SpsØ a\p-jy¿ kl-Po-hn-I-tf n¬\n∂pw hgp-Xn-t∏m-bn-cp-∂p. ]n∂o-sSm-cn- °m-tfsd \mbv°sfbmWv kvt\ln-°m≥ C„°¬ Htcm-W-°m-eØv Rm≥ \m´n-se-Øn. s∏-Sp-∂-Xv. Xm≥ `£Ww Ign-®n-s√-¶nepw ]XnIpfn Ign™v `£Ww Ign-®p-sIm-≠n-cns° hmbn \mbv°ƒ°p `£Ww am‰n-sh-bv°p∂ AΩ ]d-™p. ""\ΩpsS cmas\ t]∏´n ISn-®p. F{Xtbm P¥p-kvt\-ln-I-fp≠n-hn-sS. a’yCt∏mƒ sI´n-bn-´n-cn-°-bm...''. `£Ww Ign-s®- am¿°-‰p-I-fpw, Cd-®n-hym-]m-c-tI-{μ-ßfpw Np‰n∂p-h-cpØn Rm≥ s]s´∂p ]pd-Øn-d-ßn. ∏‰n Bbn-c-°-W-°n\p sXcp-hp-\m-bv°-fmWv D≈n¬ Hc-·n-]¿ΔXw ]pI-bp-∂Xp Rm\--dn- \K-c-Øn¬ kkpJw hmW-cp-fp-∂-Xv. ™p. \o≠ Ccp-]Xp h¿j-߃ Fs‚ a\- n- Bƒ°m¿ HØpIqSn \K-c-Ønse ]e {]tZ-ieqsS HmSn-a-d-™p. cmas‚ ho´n-se-Øn-t®-cp- ß-fnepw t]∏-´n-Isf X√n-s°m-√p∂ ImgvNtºmƒ ]pdØv Bƒ°m¿ Iq´w- I qSn Iƒ Zn\w-{]-Xn- Im-Wmw. BgvN-I-tfmfw HmSn-\\n¬°p∂p. ]ecpw ]cn-N-b-°m¿.... F√m-h-cp- S∂v Hcp-]m-Spt]sc ISn-®-Xn-\p-ti-j-amWv sSbpw IÆp-I-fn¬ Aº-c∏pw kl-Xm-]hpw \mbsb X√n-s°m-√p-∂-Xv. hen-b-h-tc-°m\nd-™p-\n-∂n-cp-∂p. Iptd sIm®p-Ip-´n-Iƒ tfsd Ip´n-Iƒ°m-bn-cn°pw ISn-tb-‰n-cn-°p-I. GtXm A¤pX ImgvN-Iƒ ImWm-s\-Øn-b-h- amXm-]n-Xm-°ƒ ASn-°p-sa∂ Imc-W-Øm¬ sc-t∏mse Ahn-S-hnsS HmSn-°-fn-°p-∂p. hoSn- ]e Ip´n-Ifpw CXp ]pd-Øp-]-d-bm-dp-an-√. AXn\p- ≈ n- t ebv ° p Ib- d m≥ {ian® Fs∂ `-b-¶-c-amb Zpc-¥-ß-fn-te-bv°mWv CXv hgn]e¿tN¿∂p XS-™p. sh-bv°p-I. Hcp-Zn-hkw \ΩpsS Ip´n-Itfm, ]n≥Xn-cn-bsh cmas‚ i–w Rm≥ tI´p. Ab¬hm-kn-tbm... Iq´p-Im-c-t\m... IqS-∏ncma≥ Fs‚ t]cp-sNm√n hnfn-°p-∂p. Hcp-\n- dt∏m Hm¿°m-∏p-dØv t] _m[n® \mb-sbanjw Rm≥ kvX_v[-\mbn XncnsI t\m°n. t]mse tN„-Iƒ Im´m≥ XpS-ßpw. B kXyw ]pd-Øp-\n∂pw ]q´nb apdn-°p-≈nse P\-e-gn- Hcp \Sp-°-ambn \ΩpsS a\- ns\ XI¿sØ-dnIƒ°p ]n∂n¬ cma≥ ! lrZ-b-t`-Z-I-am-bn- bp-tºm-tgbv°pw Gsd sshIn-t∏m-bn-cn-°pw. cp∂p B cq]w. apJ-amsI am¥n-s∏m-fn®v hnIr- im¥nbpw kam-[m-\hpw \nd™, hc-Zm-\-ambn X-am-°nbn-cn-°p-∂p. IS-hm-bn-eqsS Hcp-Xcw \ap°p e`n® Cu ]hn-{X-amb P∑w GsXsImgpØ {ZmhIw Hen-®n-d-ßp-∂p-≠m-bn-cp-∂p. ¶nepw sXcp-hp-\m-b-bpsS Zwi-\-ta‰v \„-s∏-SpAgn-I-fn¬ ]nSn®v ]pd-tØ-bv°p-t\m°n ]cn-Nn- Øm-Xn-cn-°p-I. \mbv°sf kvt\ln-°-cp-sX-∂X-ap-J-ßsf t]sc-SpØp hnfn®p bmNn-®p. √. Hcp-]-cn-[n-hsc am{Xw. kq£n-®m¬ ZpxJn""F\n°p hni-°p-∂p. Bsc-¶nepw Fs¥- °m-Xn-cn-°mw. Pm{K-ssX...! ¶nepw Xcq... F\n°p Zmln-°p-∂p. CØncn


12

www.whitelinevartha.com

Mumbai

November 21 - 27, 2010

h[p-hns\ Bh-iy-ap≠v ]pcpj PmX-Iw. PmXn {]iv\-a-√. P\\w 15-˛08-˛1972. \£{Xw : tNmXn. P\\kabw: sshIn´v 6.42. Ieym¨, cmlp-in„w 9.5-˛28. samss_¬ : 9594727140

tPymXnj ]qPma Tw F√m-hn[ tlma-ßfpw ]qPm-I¿Ω-ßfpw, tPymXnj kw_-‘-amb F√m-hn-j-b-ßfpw {im≤I¿Ω-ßfpw tIcf BNm-c-hn-[n-{]-Imcw sNøp-∂p.

{_“{io thWp-tKm-]m¬Pn

Ayurvedic Treatment & Massage with physiotherapy For Paralysis, Frozen Shoulder, Arthritis, Weight Loss, Common disorders & Walking Problems in Children etc. Do all at your place & time. TC

9819118548

]g-b-Im-hn-eΩ klmbw

Vinod Apartment, Room No. 3, Balaji Nagar, Thakurli (E). Mob.: 9594727140, 9167263320.

DIVINE HEARTS (Regd.)

Century Collection

Add.: 09, Kavita Apts., Opp. Pratap Cinema, Kolbad Road, Khopat, Thane Dist.)

Holistic Healing & Personality Development throughCounseling by Professionals

Dial : 9820506523, 9820983232, 9819766367.

Cell : 9869826755.

JAYA KERALA CARGO MOVERS (Household Packers & Movers)

\nß-fpsS ho´p-km-[-\-߃, I®-hS kma-{Kn-Iƒ F∂nh ]mbv°v sNbvXv C≥jz¿ sNbvXv kpc-£n-X-ambn tIc-f-Øns‚ GXp `mK-tØ°pw FØn-®p-sIm-Sp-°p-∂-Xn\pw XncnsI sIm≠p-h-cp-∂-Xn\pw N.B. Imdp-Iƒ I≠-bn-\-dp-Iƒ hgn kpc-£n-X-ambn DØ-c-hm-Zn-Xz-tØm-Sp-IqSn tIc-f-Øn-se-hn-sSbpw FØn-®p-sIm-Sp-°p-∂p.

Xmw_qe tPymXnjw (km-Kmhv Aø-∏-t£{Xw ta¬im-¥n)

{_“{io tIc-f-t»cn cma≥ Xncp-ta\n Mob.: 9769492140 / 9892930257 Xmw_q-e-{]iv\w \SØn Xm¶-fpsS hy‡n-]-c-amb {]iv\-߃°v ]cnlmcw \n›-bn-°p-∂p. IqSmsX Krlw, Hm^okv, Iº\n apX-em-b-hbpsS tZmj-߃ Is≠Øn ]cn-lmcw \n›-bn-°p-∂-Xm-Wv. IqSn-°mgvNbv°v _‘-s∏-SpI: kabw : cmhnse 11.30 apX¬ 1 aWn-h-sc. kmKmhv Aø-∏-t£{Xw

ÿew:

GBN Ayurvedic Clinic

TC

Plot No. 48, 49, Unit No. 2, Gokul Mani Bldg., Sector 19A, Vashi.

tPymXnjw

Email : vkgopinathannair@gmail.com

‰n.-sI. apc-fn-]-Wn-°¿

Ph.: 64521527. Dombivali : 0251-2822096. Mob.: 9819724561, 9930041872, 9223382781.

SOHAM ENTERPRISES Real Estate, Property Consultants, Civil Engineers & Contractors

Bungalow Flat Land Shop (NB) Property Consulting (Mumbai & Cochin) Specialists In : All Steel Item, S.S. Railing, S.S. Glass Railing, Electro Plating Coating, S.S. Vessels etc. S.S. 304 ISO

Shop No. 46, Satya Sai Plaza, Sector-11. Near Cine Raj Cinema, New Panvel - 410206. Tel.: 32598459. Mob.: 9324483908. Email : sohmenteprises20100@rediffmail.com

_‘-s∏-SpI

ASTROLOGER tPymXn-j -kw-_-‘-amb F√m hnj-b-ßfpw tIcf BNm-c-hn-[n-{]-Imcw sNbvXp-sIm-Sp-°-s∏-Sp-∂p. Dombivli Office: B/110, 1st Floor, Ghanshyam Complex, Near Kranti Dept., M.G.Road, Dombivli (W), Thane Dist., Tel.: 9819212915, 9029428707. Time : 9.00 a.m. to 5.00 p.m. (Only Sunday) Navi Mumbai Office: Sree Sai Apartment, Sector-9, Ground Floor, Airoli Bridge Circle, Airoli, Navi Mumbai. Time : Monday to Saturday

F√m-hn[ ip≤-Pm-X-Ißfpw sNmΔm-tZmj PmXI-ßfpw ]m]-tZmj PmXI-ßfpw _‘-s∏-SpI : 9594727140, 9167263320

All Kind of Kerala Ayurvedic Medicines & Treatment available YOGA CLASSES AVAILABLE

THE ARYA VAIDYA PHARMACY (COIMBATORE) LTD.

Pune : G.B. Ratheesh - 9702869580 / 9029073312

Shop No. 2, Ramraksha Bldg., Near Hanuman Mandir, Cholegaon, Thakurli (E)-421201. Tel.: 2422406.

TC


Mumbai

www.whitelinevartha.com

November 21 - 27, 2010

13

apwss_

Ieym-Wn¬ {]hmkn kmlnXy a’cw Aø-∏-]qP hm¿Ø

tIc-fob tI{μkwL-S-\-bpsS "alm-tI-c-fobw' BtLm-j-]-cn]m-Sn-bpsS `mK-am-bp≈ kmlnXy a’-c-Øn¬ cN-\Iƒ kzoI-cn-°p∂ Ah-km\ XobXn Unkw-_¿ 15 hsc \o´nb-Xmbn `mc-hm-ln-Iƒ Adn-bn®p. {]hmkn ae-bm-fn-Iƒ°mbn IY, Ihn-X, teJ-\w, eLp-\mSIw F∂n-h-bn-emWv a’-cw. cN-\-I-fpsS 3 tIm∏n-IƒhoXw

Ab-bv°-Ww. cN-bn-Xm-hns‚ t]cv, hnem-kw, t^m¨ \º¿, t ^ m t ´ m F ∂ n h At]£tbmsSm- ∏ - a p- ≠ m- b n- c n°-Ww. sk{I-´dn, tIc-fob tI{μ-kw-L-S-\, 3/B, sh¶n-tSjv \nhm-kv, 37 _kp-`mPn tdmUv, am´pwK, apwss_ 400019 F∂ hnem-k-Øn¬ cN-\-Iƒ Abbvt°-≠-Xv.

Aø-∏-`-‡n-Km\ knUn adm-Tn-bn¬ admTn `mj-bn-ep≈ BZy Aø∏-`-‡n-Km\ knUn ]pd-Øn-d°p-∂p. hyh-km-bnbpw, cm{„ob- ˛ - k m- a q- l n- I - ˛ - k mw- k v I m- c nI {]h¿Ø- I - \ p- a mb ae- b mfn hn.tKm]m-e-Ir-jvW≥ \mb¿ \n¿Ωn®v admTn kwKoX cwKsØ {]ap-J-cmb kptcjv

hmSvI¿, cho{μ kmtY, tUm. s\lm cmPv ] m¬, kwKoX NnXm- s e, A`n- P nXv dmsW F∂n-h¿ Be-]n® Aø∏`‡nKm- \ - ß ƒ°v kwKo- X - k w- h n[m\w \n¿Δ-ln-®Xv `K-hXv \¿th-°-dm-Wv. Km\-c-N\ A\pcm[ s\cp¿°¿.

XokvKmhv Aø-∏-tk-hm-kwL-Øns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ 4˛m-aXv Aø-∏-]qP atlm’hw Ieym¨ CuÃv cmaN-{μ-\-K-dn-ep≈ XokvKmhv \m°-bn¬ h®v \S-Øp-∂p. Ieym¨ CuÃv XokvKmhv tZhn-bpsS AXn-]p-cm-X-\amb sPdn-sadn t£{X-k-ap®-b-Øn¬ \n∂pw hmZy-ta-fß- f p- s Sbpw \q‰n- A ≥]Xn¬∏cw _men-I-am¿ AWn\n-c-°p∂ Xmes∏menbpw tLmj-bm-{Xbpw D≠m-bn-cn°p-∂-Xm-sW∂v sk{I-´dn cm[m-Ir-jvW≥ ]n≈ ]d™p. IqSp- X ¬ hnh- c - ß ƒ°v {]kn-U‚ v˛9821813646.

whitelinevartha@gmail.com

TC

MAVELI CHITS PVT. LTD.

{io\m-cm-bW aμn-c-k-anXn amthen NnSvkv ss{]. enan-‰Uv Iem-a-’cw

s\cqƒ: {io\m-cm-bW aμn-c-kanXn kwkv I m- c nI hn`m- K Øns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ {io\mcm- b W Z¿i- \ - ß - s f- ° p- d n®v Ip´n-I-fn¬ Ah-t_m[w hf¿Øp-∂-Xn-\mbn \S-Øp∂ Iem-a-’-c-߃ \hw-_¿ 21\v cmhnse 10 apX¬ Kpcp-tZ-h-Kncn

{io\m-cm-b-W-Kpcp cmPym-¥c ]T- \ - t I- { μ- Ø n¬ \S- Ø pw. {]kw-Kw, Kpcp-tZ-h-IrXn ]mcmb-Ww, D]-\ymk cN\ F∂n-hbn-emWv a’-c-߃. hnh-c߃°v : 25256104, 27718280 F∂o \º-cp-I-fn¬ _‘-s∏-SpI.

Xn°p-Pn-\n-hm-Sn- ]≈n-bn¬ Xncp-\mƒ Xms\: Ieym¨ cq]-X-bnse acn-b≥ Xo¿∞m-S-\-tI-{μ-amb Xn°p-Pn-\n-hmSn ]cn-ip≤ hnPb-am-Xm-hns‚ ]≈n-bn¬ amXmhns‚ Xncp-\mƒ 28\v BtLmjn-°p-∂p. cq]-X-bnse hnhn[ sshZn-I¿ NS-ßp-Iƒ°v Im¿Ωn-I-cm-hpw. hnhn[ IpSpw-

_- k - t Ω- f \ bqWn- ‰ p- I - f psS t\Xr-Xz-Øn¬ P]-am-e, s\mth-\, Bcm-[-\, Znhy-_-en, sseZo™v F∂nh D≠m-bn-cn°p-sa∂v Xo¿∞m-S-\-tI{μw Ub-d-Œ¿ dŒ¿ ^m. kÆn s]cpºpg Adn-bn-®p.

Shop No. 1, Suman Palace, Station Road, Ulhasnagar-421004. Ph.: 0251-2586660/2586665.

Monthly Auction Chits Ranging from Rs. 10,000/- to Rs. 10,00,000/0

Monthly Instalment from Rs. 500/- to Rs. 40,000/Join Today. Save Today for a better tomorrow Kalyan Office : Shop No. 105, 1st Floor, Jai Shreeram Bhavan, Next to Dr. Chandrika’s Eye Clinic, Nana Pawse Chowk, Kolsewadi, Kalyna (E). Ph.: 2360995. Panvel Office : Shop No. 17, Omkar Arcade, Plot No. 24, Sec. 15A, Opp. Railway Station, New Panvel (E). Ph.: 022-27491996.

, 65105627

VASAI ROAD - Sasi K. R. SASI INSURANCE & INVESTMENTS A-101, Madhur CHS Ltd., Dewan Hsg. Enclave, Opp. Mangalam Hospital, Evershine City, Vasai Road (East), Thane 401 208 Mobile No.: 9820162059 / 9860009385. Off.: 0250-3292949 Email ID.:sasiinvest@gmail.com

NERUL - C.A. Sreenivasan, VASAN DIGITAL PHOTOS NL5/13/02. Sector 11, Nerul (E), Navi Mumbai - 400706.

Mulund : Ravi Stores Kesav Bhavan (Near Manasi Jewellers) M.G.Road, Mulund (W), Mumbai - 400080.

Thane : Shiva Communications Shop No. 2, Road No. 27, Shanti Nagar, Wagle Estate, Thane - 400604

Hari K. Nair Shop No. 213, Powai Plaza, Mumbai - 400076. Mobile : 8108329957

Hurry Up!!!

Join www.whitelineworld.com TC

ASIANET Fame

and avail many more benefits


14

www.whitelinevartha.com

Mumbai

November 21 - 27, 2010

apwss_ \mS-I-thZn Xmfp-Iƒ adn-°p-tºmƒ

i¶-c≥ h≈n-Ip∂w A\p-Kr-lo-X-\mb Km\-c-N-bn-Xmhv

]hn-{X≥ IÆ-]pcw Email : peeveesart@gmail.com. Mobile : 9920017452

XncpØv Ign™ e°w (\-hw-_¿ 14˛20) "HmW-\n-emhv' {KŸmh-tem-I-\-Øn¬ "1984¬ IhnXm kanXn cq]w sIm≈p-∂Xpw' Fs∂-gp-Xnbn-S-Øv, h¿jw Fgp-Xn-bXv 1984¬ F∂Xv 1998 ¬ F∂mWv icn. XncpØn hmbn-°p-hm≥ At]£ ]{Xm-[n-]¿

cmPn s\Sn-bØv Kmbn-I-bmbn cwKØp-h∂ \mS-I-\Sn

apwss_ ae-bmf \mS-I-thZn-bn¬ hyXyÿ kwL-S-\Iƒ°p-th-≠n-bpw, \mS-Ikw- L - S - \ - b v ° p- t h- ≠ nbpw Imk- ‰ p- I ƒ°p- t h- ≠ nbpw Km\- ß ƒ Fgp- X n- b n- ´ p≈ hy‡n-bmWv i¶-c≥ h≈nIp- ∂ w. H´p- a n° Km\߃°pw at\m- l - c - a mb CuWw \¬In-bXv {]ikvX Kmb-I-\pw, kwKo-X-kw-hn[m-b-I-\p-amb t{]wIp-am-dpam-bn-cp-∂p. ]s£, F¥psImt≠m \K-c-Øns‚ ]cnan-Xn-tbm, Xs‚ \n¿`m-Kytam ImcWw Cu cwKØv IqSpX¬ Db-c-ß-fn-te-s°-Øphm≥ Cu Km\-c-N-bn-Xm-hn\v km[n-°m-sX-t]m-bn. amth- e n- ° c Xmeq- ° n¬ h≈n-Ip∂w F∂ sIm®p {Kma-Øn¬ hmkp BNm-cnbp-sS-bpw, I√ym-Wn-bp-sSbpw Ggp- a - ° - f n¬ c≠m- a sØ BfmWv i¶-c≥. 1942 Pq¨ 24-\m-Wv i¶-c≥ h≈n-Ip∂w P\n- ® - X v . Hcp ]mh- s ∏´ IpSpw_w A°m-eØv A\p`-hn-®n-cp∂ {]Xn-_-‘-ßfpw, ]cm-[o-\-X-Ifpw Xc-WwsN- b v X p- s Im- ≠ m- b n- c p∂p Cu Iem-lr-Z-b≥ Pohn-XØn¬ apt∂-dn-bXv. h≈n-Ip∂w kvIqfn-em-bn-cp∂p hnZym-`ymkw ]q¿Øn-bm-°nb-Xv. hnZym¿∞n Pohn-XØn¬Xs∂ Ihn-Xbpw Km\ßfpw Fgp-Xn-Øp-S-ßn-bn-cp∂p. Fgp-Xp∂ Km\-߃ CuWw \¬In Be-]n-®n-cp∂Xv Xs‚ Pq\n-b-dmb X¶∏≥ F∂ kplr-Øm-bn-cp∂p. BZy-ambpw FgpXn AhX-cn-∏n® Km\-Øn\v kvIqƒ bqØvs^-Ãn-sh-en¬ H∂mw kΩm\w e`n-®p. kΩm-\ambn In´n-bXv Hcp t]\-bmbn-cp-∂p. 1962¬. kvIqƒ Akw- ª n- b n¬sh®v t]\ kΩm- \ - a mbn \¬I- s ∏- ´ t∏mƒ a\- n-\p-≠mb BÀm-Z-hpw, A`n-am-\hpw F{X-bm-bn-cp-∂p-sh∂v C∂v ]d- b m≥ Ign- b n- √ . Nne eLp\mS-I-߃ Fgp-Xp-hm\pw, \mep-\m-S-I-Øn¬ A`n\-bn-°p-hm\pw C°m-eØv km[n-®p. 1966-emWv D]-Po-h-

Xs‚ kr„n-]-c-amb Ign-hns\ IW-°n-seSpØv henb AwKo-Imc-tam, _lp-a-Xntbm e`n®n-s√-¶n-epw, Xs‚ Km\߃ hnP-b-I-c-ambn cwKØv Ah-X-cn-∏n-°s∏´p F∂-Xn¬ Cu Km\-c-N-bn-Xmhv Bflkw-Xr-]vXn-sIm-≈p-∂p. AcntÃm sa‰¬ C‚kv{So-kn¬ amt\-P-cmb Cu Fgp-Øp-Im-c-\pw, kl-[¿Ωn-Wnbpw IebpsS aWn-\mZw Inep°nb Ign-™-Im-eØns‚ taml-\-kva-cW-I-fp-ambn \Ω-fn-semcm-fmbn Ieym-Wn¬ Pohn-°p-∂p. \w-tXSn apwss_-bn¬ FØn- b - X v . Ab¬hm- k nbmb hnP-b-Ω-tN-®n-bmWv klm- b n- ® - X v . hnt{Imfn _wJm-\-bn¬ (]m¿°v ssk‰v) Ah- t cm- s Sm∏w Hcph¿jw Xma-kn-®p. 1977¬ hnt{Imfn SmtKm¿ \K-dnte°v Xmakw am‰nbtijamWv ae-bmfn kam-P-hpambn _‘- s ∏- S p- h m- \ pw, ]Xps° Iem-cw-KØv Cdßn- h - c m\pw km[n- ® - X v. Aßn- s \- b mWv kamPw Ah-X-cn-∏n® kn.-F¬.-tPmkns‚ "A·n-h-ebw', "\nIpw-`n√' F∂o \mS-I߃°v Km\-ß-sf-gp-Xn-b-Xv. kwKo- X - k w- h n- [ m- b - I - \ mb t{]wIp-am¿ ]pd-Øn-d-°nb "P]-ame' F∂ Imk-‰n¬ Cu Km\-c-N-bn-Xm-hns‚ Hcp \√ `‡n-Km-\hpw AS-ßn-bn´p-≠v. ]n∂oSv ]pd-Øn-d-ßnb

{ioN-cWw Imk-‰n¬ GgpKm-\-߃ i¶-c≥ h≈n-Ip∂-Øn-t‚-Xmbn dnt°m¿Uv sNø-s∏-´n-´p-≠v. kl-[¿ΩnWn tZh-In. Xs‚ sNdnb Ign- h n¬ HXpßp∂Xc-Øn-ep≈ Hcp ]m¿∏n- S - k u- I cyw tXSn h∂p-s]-´-Xm-Is´ I√ym¨ CuÃn-em-bn-cp-∂p. sIm¬sk-hmUn tIc-f-k-amP-hp-ambn _‘-s∏-Sp-hm\pw kamPw {]h¿Ø-\-Øn¬ `mK-`m-°m-Im\pw km[n-®Xv Aßn- s \- b m- W v . XpS¿∂v kam-P-Øn¬ Ah-X-cn-∏n® "k¿§-t£{Xw' F∂ \mS-IØns‚ Km\-߃ Fgp-Xn. B \mS-I-Km-\-߃°v CuWw \¬In-bXv efn-X-Iem-ebw \ºo-i-\pw, \mSIw kwhn-[m\w sNbvXXv ]hn{X≥ IÆ-]p-c-hp-am-bn-cp∂p (te-J-I≥). Cu \mS-I-Iymºn¬sh-®mWv Km\-c-N-\-bnXm-hmb i¶-c≥ h≈n-Ip-∂hp-ambn Rm≥ ]cn-N-b-s∏-´Xv. ktlm-Z-c-Xp-ey-amb B kv t \l- _ ‘w Ct∏mgpw XpS-cp-Ibpw sNøp-∂p. XpS¿∂v "A\-¥-]p-cmWw', "`mc-Xobw', "cma≥ ssZhw', "tZh-bm\n' XpS-ßnb \mS-I߃°pw Km\-ß-sf-gp-Xm\p≈ `mKyw e`n-®p. kmcYn Xnb- t ‰- g v k m- b n- c p∂p Cu \mS-I-߃ Ah-X-cn-∏n-®-Xv. kt¥m-jvIp-am-dpw, {]tamZv ]Wn-°cpw kplr-Øp-°-fpamWv kmc- Y nsb \ne\n¿Øp- ∂ - s X- ¶ nepw \nb{¥n-°p-∂Xv kt¥m-jvIpam¿ Xs∂-bm-Wv. kmc-YnbpsS sNb¿am≥ ÿm\-a-e¶-cn-°m-\p≈ `mKyhpw i¶c≥ h≈n-Ip-∂-Øn\v D≠mbn. ]g-b-Im-eØv Ct±lw FgpXnb efn-X-Km-\-߃ ]eXpw bix-»-co-c-\mb Fw.Pn.-cm-[m-Ir-jvW≥ BIm-ihm- W n- b n¬ {]t£- ] Ww sNbvXn-cp-∂p. kw`m- j - W - ß ƒ°n- S - b n¬ Nne tNmZy-߃ Rm≥ At±l-tØmSp tNmZn-®p.

i¶-c≥ h≈n-Ip∂w Km\-c-N-\bv°p ]pdsa IhnX-Ifpw Xm¶ƒ Fgp-Xn-bn-´p≠-t√m. GsX√mw {]kn-≤oI- c - W - ß - f n- e mWv IhnX {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≈Xv? {Kma- c - X v \ w, ae- b m- f - ` qan F∂o {]kn-≤o-I-c-W-ß-fnemWv IhnX {]kn-≤o-I-cn-®n´p-≈-Xv. C{X-sbms° \mS-I-߃°v Km\-ß-sf-gp-Xn-b-t√m? Fs¥- ¶ nepw {]Xn- ^ ew CXp-hsc e`n-®n-´pt≠m? C√. Ct∂-hsc Hcp {]Xn-^ehpw Bcpw X∂n- ´ n- √ . kzev]w \ncm-i-tbmsS At±lw adp-]Sn ]c-™p. `mhn- b n¬ cN- \ - b p- a mbn apt∂m-´p-t]m-Im-hp∂ Fs¥¶nepw ]cn-]m-Sn-bpt≠m? Xev°mew a\- n-sem∂pw tXm∂n-bn-´n-√. \√ `‡n-Km\-߃ Fgp-Xm≥ Xmev]-cyap-≠v. \mS-I-cwKw s]mXpth \n›- e - a mb coXn- b n- e mbnt√? ]ns∂-¥mWv sNøpI. apwss_ \mS-I-cwKw Gsd°psd \n¿Po-hm-h-ÿ-bn¬ Bb-t∏m-gpw, Xm¶ƒ Dƒs°m-≈p∂ kmcYn Xnbt‰gvkv \mSIw Ah-X-cn-∏n-®ncp-∂-h-t√m. GXm-bn-cp∂p B \mSIw? icn-bmWv. kmcYn Xnbt‰gvkv HSp-hn-embn Ah-X-cn∏n® \mS-I-am-W-Xv. "hnip≤ sk_m-kvXy-t\mkv'. ss_ªn- ° ¬ IY- b m- b ncp∂p \mS-I-Ønse CXn-hrØw. ]≈n-bpsS A¥-co-£-

Øn\p tN¿∂ \mS-I-am-b-Xn\m¬ B hn`m-KØn¬\n∂pw Gsd _p°nwKpw t{]m’m- l \hpw e`n-®p. G‰hpw HSp-hnembn Km\-߃ Fgp-XnbXpw Cu \mS-I-Øn-\m-Wv. At±lw Iq´n-t®¿Øp. as‰mcp {]tXy-IX \Ωp-sSbn-S-bn¬ Xs∂-bp≈ Hsc-gpØp-Im-c-\mb tdmbn sIm´mc-Øn¬ BWv Cu \mSIw Fgp-Xn-bXv F∂p-≈-Xm-Wv. apwss_ \mS- I - c w- K sØ kw_-‘n-®n-S-tØmfw CsXmcp henb t\´w-X-s∂bm-sW∂v i¶-c≥ h≈nIp∂w A`n-am-\-tØmsS ]d™p. Xs‚ kr„n-]-c-amb Ignhns\ IW- ° n- s e- S pØv henb AwKo-Im-c-tam, _lpa-Xntbm e`n-®n-s√-¶n-epw, Xs‚ Km\-߃ hnP-b-I-cambn cwKØv Ah-X-cn-∏n-°s∏´p F∂-Xn¬ Cu Km\-c-Nbn-Xmhv Bfl-kw-Xr-]vXnsIm-≈p-∂p. AcntÃm sa‰¬ C‚-kv{So-kn¬ amt\P-cmb Cu Fgp-Øp-Im-c-\pw, kl-[¿Ωn-Wnbpw Ie-bpsS aWn-\mZw Inep-°nb Ign™- I m- e - Ø ns‚ taml- \ kva-c-W-I-fp-ambn \Ω-fn-semcm-fmbn Ieym-Wn¬ Pohn°p-∂p. Xs‚ Hc-\p-P-\pw, A\p- P - Ø nbpw tUmw_nhven-bn¬ Xma-kn-°p-∂p-≠v. \nkzm¿∞-\pw, \njv]-£-aXn-bp-amb Cu `mh\m kº∂\pw, kl-[¿Ωn-Wn°pw hm¿Ø-bpsS Biw-k-Iƒ


Mumbai

November 21 - 27, 2010

c¨_o¿ I]q¿ kpapJ\pw kuay\pamsW∂Imcyw kΩXn°mw. ]t£ k¬kz`mhnbmsW∂v ]dbm≥ Ignbn√. c¨_o¿ Xs∂bmWv Xs‚ kz`mhw A{X \√Xs√∂v shfns∏SpØnbncn°p∂Xv. Xms\mcp s]Æp]nSnb\msW∂mWv c¨_o¿ ]dbp∂Xv. X\n°v Ht´sd ImapInamcps≠∂pw Htckabw Xm≥ ]etcbpw {]Wbn°pIbmsW∂psa√mw c¨_o¿ ]dbp∂Xv tI´v t_mfnhpUv BsI sR´nb a´mWv.

www.whitelinevartha.com

s]¨Ip´nIfpsSsb√mw \ºcpIƒ _m‰dn tem F∂mWt{X c¨_o¿ tkhv sNbvXncn°p∂Xv. F¥mbmepw c¨_odns‚ t]cns\m∏w tkm\w I]qdns‚bpw I{Xo\ sIbv^ns‚bpsa√mw t]cpIƒ tKmkn∏v tImfßfn¬ CSw ]nSn®ncp∂p. CsXm∂pw shdpw tKmkn∏pIƒ am{Xambncp∂ns√∂mWv c¨_odns‚ hm°pIfn¬\n∂pw a\ nemt°≠Xv. am{Xa√ ]gb ImapIn Zo]nI ZnhkØn¬ Hcp XhWsb¶nepw c¨_odns\

Imhysb ssIhnSns√∂v Zneo]v Imhymam[h\pambn X\n°pw `mcy aRvPphn\pw ZrVamb kulrZamWp≈sX∂pw B _‘w Dt]£n°m≥ X߃ Xømds√∂pw P\{]nb \S≥ Zneo]v. {]apJ Ne®n{XhmcnIbv°v \¬Inb A`napJØnemWv Imhybpambn X\n°pw IpSpw_Øn\pap≈ _‘w Zneo]v hy‡am°nbncn°p∂Xv. F\n°v aWnsbt∏msebpw \mZn¿jsbt∏msebpw kpZrVamb kvt\l_‘amWv Imhybpambp≈Xv. IpSpw_Ønse aqØbmtfmsS∂t]mse Ft∂mSv F¥pw Xpd∂p]dbm\p≈ kzmX{¥yw Imhybv°p≠v. {]iv\ßsf A`napJoIcnt°≠nh∂ ]e Ahkcßfnepw Ahƒ Ft∂mSpw aRvPphnt\mSpamWv D]tZiw tXSp∂Xv. temIw apgph≥ sX‰n≤cn®mepw Ahsf ssIhnSm≥ R߃ Hcp°a√-

Xms\mcp

s]Æp]nSnb\msW∂v

c¨_o¿ "tIm^o hnØv Ic¨' F∂ Nm\¬ ]cn]mSnbnemWv c¨_o¿ Xs‚ kz`mhZqjyßsf√mw kwhn[mbI≥ Ic¨ tPmldnt\mSv Xpd∂p ]d™Xv. ]e s]¨Ip´nIfpsSbpw samss_¬ \º¿ B¨Ip´nIfpsS t]cmbmWt{X c¨_o¿ tkhv sNbvXncn°p∂Xv. ]nSn°s∏SmXncn°m≥th≠nb mWv Xm\o kq{X∏Wn sNøp∂sX∂mWv Xmcw ]dbp∂Xv. CXn¬ Nne

Ip‰s∏SpØp∂p≠v. Xs∂ Dt]£n®v c¨_o¿ a‰ps]Æpßsf tXSnt]msb∂mWv Zo]nIbpsS {][m\ Btcm]Ww. Ign™ Znhkw c¨_odns\ NXnbs\∂pw Zo]nI hntijn∏n®ncp∂p. CtX tjmbn¬ Zo]nI AXnYnbmbn FØnbt∏mƒ c¨_odn\v F¥mWv kΩm\w \¬Im\m{Kln°p∂Xv F∂ tNmZyØn\v Hcp ]m°‰v tIm≠w F∂v Zo]nI ]d™Xns‚ Kp´≥kpw Ct∏mgmWv c¨_odns‚ Bcm[I¿°v ]nSnIn´nbXv.

kq∏¿Xm-c-߃ ]pdw-sNm-dn-bp∂p Bcm[I¿ {]Xo£tbmsS ImØncp∂ aΩq´ntaml≥em¬ kn\naIfpsS dneokpIfn¬ h≥ am‰ßƒ. ASpØ c≠v amk߃°p≈n¬ dneokv {]Xo£n®ncp∂ kn\naIfnemWv ImXemb am‰ßƒ D≠mbncn°p∂Xv. dneokv XobXn {]Jym]n® aΩq´nbpsS s_Ãv BŒ¿, BKÃv 15, em¬ kn\naIfmb Im≠lm¿, {InkvXy≥ {_tZgvkv F∂nhsb√mw CXn¬s∏Spw. BZyw \hw_¿ 25\pw ]n∂oSv Unkw_¿ aq∂nte°pw dneokv am‰nb s_Ãv BŒ¿ aΩq´nbpsS Hcp ]°m {Inkvakv dneokmbn amdpIbmWv. \hmKX kwhn[mbI≥ am¿´n≥ {]°m´v kwhn[m\w sNbvXncn°p∂ kn\na Unkw_¿ 24\v am{Xta Xnb‰dpIfnseØq. I∂U Xmcamb {ipXn cmaIrjvW≥ \mbnIbmhp∂ Nn{XØn¬ s\SpapSn thWp, keow Ipam¿, em¬, kpIpamcn sI]nFkn efnX F∂nßs\ hensbmcp Xmc\ncXs∂ A`n\bn°p∂p≠v.

kwhn[mbI≥Xs∂ Xnc°Y cNn°p∂ Nn{XØn¬ A`n\btamlhpambn \S°p∂ Hcp kvIqƒ amjns‚ thjØnemWv aΩq´n FØp∂Xv. s_Ãv BIvS¿ Xnb‰dpIfnseØpw apsº Cu h¿jsØ G‰hpw henb _nKv _P‰pIfnsem∂mb Im≠lm¿ dneokv sNøpw. taml≥em¬, AanXm`v _®≥, KtWjv sh¶n´dmw F∂nhsc {][m\IYm]m{Xßfm°n Hcp°nb Nn{XØns‚ dneokv Unkw_¿ 16 te°mWv \o´nbncn°p∂Xv. t\csØ Unkw_¿ 9\v Nn{Xw dneokv sNøm\mWv Xocpam\n®ncp∂Xv. em¬ Bcm[Isc lcwsIm≈n∏n°p∂sX√mw IcpXnsh®psIm≠mWv kwhn[mbI≥ taP¿ chn Im≠lm¿ Hcp°nbncn°p∂Xv. Ht´sd kn\naIƒ Cu kokWnep≠mhpsa¶nepw Im≠lm¿ \qtdmfw Xnb‰dpIfn¬ {]Z¿i\Øns\Øn°m\mWv taml≥emens‚ hnXcW°º\nbmb amIvkv em_v {ian°p∂Xv.

15

Zneo]v ]dbp∂p. Imhy \nimens\ hn´v \m´nte°v aSßpIbmsW∂p ]d™t∏mƒ Rm\pw aRvPphpw Ahsf hg°p]d™p. ]t£ AhfpsS Ahÿ Rßsf k¶Ss∏SpØn. Imhy hntZiØmbncp∂t∏mƒ Znhkhpw Rm≥ Ahfpambn Nm‰v sNøpambncp∂p F∂ Btcm]Ww tI´t∏mƒ aRvPp s]m´n®ncn®pt]mbn. CubnsS ªm°vs_dn t^m¨ hmßnbXn\ptijamWv Hcp C˛sabn¬ Abbv°m≥t]mepw Rm≥ ]Tn®Xv. AXphsc Fs‚ Hm^oknse Ãm^mWv Iºyq´¿ kw_‘amb F√m Imcyßfpw sNbvXncp∂Xv. Zneo]v ]d™p. C\n Imhy A`n\bn°p∂ Nn{X߃ c£s∏Sns√∂v Hcp h¿Øam\ap≠mbt∏mƒ ktlmZc≥ A\q]mWv "]m∏n A∏®'bn¬ Imhysb \mbnIbm°m≥ ]d™sX∂pw Zneo]v shfns∏SpØn.

jm^nsb Zneo]v s]m°n..

Pbdmw AhXmfØn¬ Hcp kn\nabpsS h¿°v XpSßn°gn™m¬ ]ns∂ \n¿ΩmXmhns‚ XethZ\ XpSßn. AXv dneokv sNøp∂Xphsc ]ns∂ sS≥j\mWv. Fs¥¶nepw ImcWØm¬ Nn{XoIcWw H∂p apSßnbm¬ πm\nwKv BsI XInSw adnbpIbmbn. ChnsS Ct∏mƒ ]penhm¬ ]nSn®ncn°p∂Xv cP]p{X ^nenwkns‚ Aac°mc≥ Fw. cRvPnXv BWv. Pbdmans\ \mbI\m°n jm^nbpsS kwhn[m\Øn¬ ‘"ta°∏v am≥' F∂ Nn{Xw Gsd {]Xo£tbmsS C°gn™ am¿®n¬ cRvPnXv \n¿ΩmWw Bcw`n®XmWv. Pbdmans\°qSmsX Ip©mt°m t_m_≥, ]rYzncmPv F∂nhcpsS AXnYnthjßfpw sXep¶v \Sn joebpsS \mbnImthjhpw ta°∏v am≥ Hcp jph¿ ln‰msW∂ {]XoXn P\n∏n®p. F∂m¬ jq´nwKv XpScth {]iv\߃ Xes]m°n. ]rYzncmPns‚

cq]Ønembncp∂p BZy XSkw. ]rYzncmPn\v Xnct°mSpXnc°mWv. aq∂p `mjIfnembn ]d∂p\S∂v A`n\bn°pIbmWv Xmcw. AXn\nsS A\phZn®pIn´p∂ Ipd®pkabßfnembn At±lØns‚ `mKw ]q¿Ønbm°Ww. jm^n ]Tn® ]Wn ]sØmºXpw t\m°nbn´pw ]rYznbpsS tU‰v ]q¿Æambpw e`n®n√. ]Sw apSßn. B {]iv\w Ahkm\n∏n®v ]Sw ho≠pw XpSßnbt∏mƒ I\Ø agbpw H∏w XpSßn. Nn{XoIcWw apt∂m´p sIm≠pt]mIm\mhmØ ÿnXnbmbn. dwkm\v ta°∏vam≥ dneokv sNøm\mIns√∂ph∂p. HSphn¬ cRvPnXv Xs‚Xs∂ as‰mcp Nn{Xamb F¬kΩ F∂ B¨Ip´n dwkm\v dneokv sNøpIbpw B Nn{Xw h≥ hnPbamIpIbpw sNbvXp. F¬kΩbpsS BizmkØn¬ ta°∏vam≥ ho≠pw Nn{XoIcWw XpSßn. sIm®nbn¬ Hcp sjUyqƒ Ahkm\n®p. ASpØ

Your Laptop needs the hands of a specialist. Someone you can trust and fall back upon during times of crisis. And that too, whenever you need special care every time, right at your doorstep. The wait is over. Introducing Club Laptop, the Laptop specialist, a pair of safe hands your Laptop can hold on to for any problem. Club Laptop is an initiative from India's Leading printer cartridge recharging chain, "Refeel Cartridge Store", which has a presence at our 100 locations across 70 cities.

sjUyqƒ πm≥ sNbvXt∏mƒ kwhn[mbI≥ Xs∂ hn√\mbn. P\{]nb \mbI≥ Zneo]v Xs‚ "tacn°ps≠mcp Ip™mSv' DS≥ XpSßWsa∂v jm^nsb h´w ]nSn®XmWv Ipg∏ambXv. ta°∏vam≥ t{_°v ]d™v jm^n Ip™mSv Nn{XoIcn°m≥ t]mbn. Ip™mSv Ct∏mƒ Nn{XoIcWw ]q¿ØnbmImdmbn. jm^nbpsS Xnc°pIƒ

Ignt™ C\n ta°∏vvams‚ Ahkm\L´ Nn{XoIcWw Bcw`n°q. F¥mbmepw ASpØh¿jw P\phcn 11\v ta°∏vam≥ dneokv sNømsa∂ {]Xo£bnemWv cP]p{X cRvPnXv Ct∏mƒ. AXn\papºv jm^nsb a‰v Xmcßtfm \n¿ΩmXm°tfm dm©ns°m≠pt]mImsX t\m°Ww. Pbdmans‚ tU‰pw H∏n°Ww. Fs¥ms° XethZ\sb∂p t\m°tW...


MUMBAI

November 21 - 27, 2010

VOL 2 ISSUE 31

www.whitelinevartha.com

` 3/-

Reg. No.: MAHMAL00346/13/1/2009-TC, Licence to Post : MH/MR/EAST/181/2010. Printed & Published by: Vimal Kumar on behalf of Sar Multimedia Pvt. Ltd.; Printed at Mid-Day Infomedia Ltd. R/84/TTC Industrial Area, MIDC, Rabale, Navi Mumbai 400701, and published at Sar Multimedia Pvt Ltd, 7 Prem Bhavan 2nd Floor, 234/236 Narshi Natha Street, Masjid Bunder, Mumbai-400009. Editor: Vimal Kumar. Tel.: 0251-2882575. whitelinevartha@gmail.com

November 21-27 2010 Whiteline Vartha  

The Complete Newspaper for Malayalees living in Maharashtra

November 21-27 2010 Whiteline Vartha  

The Complete Newspaper for Malayalees living in Maharashtra

Advertisement