Page 1

ระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2555


สารบัญ บทที่

หน้า

1. บทนา 1.1 ความเป็นมา 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 วิธีการดาเนินการ 1.4 ระยะเวลาดาเนินการ 1.5 แผนการดาเนินงาน 1.6 ผลการดาเนินการที่ได้รับ

1 1 1 1 1 2 2

2. ข้อมูลพื้นฐาน 2.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 2.๒ วิสัยทัศน์ สป.ทส. 2.๓ พันธกิจ สป.ทส. 2.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส. 2.๕ เป้าประสงค์ สป.ทส. 2.๖ กลยุทธ์ สป.ทส. 2.๗ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 2.๘ แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ ๒.9 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สป.ทส.

3 3 3 3 3 4 4 4 5 6

3. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่วนด้านเทคโนโลยี ๓.2 ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 3.3 ระบบสารสนเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3.4 มีฐานข้อมูลครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 3.5 ระบบสารสนเทศมีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ จัดเก็บในระบบ 3.6 การปรับปรุงข้อมูลที่มีความจาเป็นอย่างสม่าเสมอและทันท่วงที 3.7 มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 3.8 การตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 3.9 การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 9 9 11 13 16 18 24 26 28


สารบัญ (ต่อ) บทที่ ภาคผนวก ภาคผนวก ก รายชื่อหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม ภาคผนวก ข แบบสารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคผนวก ค รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ที่ใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ทส. (EasyWeb) ภาคผนวก ง ระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ภาคผนวก จ การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน ภาคผนวก ฉ จานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรใน หน่วยงาน ภาคผนวก ช ข้อมูลเปรียบเทียบจานวนผู้เข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 ภาคผนวก ซ หนังสือกาหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ ภาคผนวก ฌ หนังสือการกาหนดสิทธิ์ (Access Right)

หน้า ก-1 ข-1 ค-1 ง-1 จ-1 ฉ-1 ช-1 ซ-1 ฌ-1


๑ บทนา ๑.๑ ความเป็นมา ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ได้จัดตั้งกระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การสงวน อนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีสานักงานปลัดกระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ห ารราชการของกระทรวงในการพั ฒ นา ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการของผู้ใช้งาน จึงเป็น สิ่งจาเป็นและสาคัญ อันจะช่วยให้การบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบ ความสาเร็จ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มีการสารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ทส. ขึ้น เพื่อที่จะนาผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุง ระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ

๑.๒ วัตถุประสงค์ การส ารวจข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทส. ผ่ า นระบบออนไลน์ ข อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. เป็นการสารวจสถานภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ ที่มีในปัจจุบันและระบบสารสนเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อที่จะนาผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบ สารสนเทศให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๑.๓ วิธีการดาเนินการ การสารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. เป็นการจัดทาแบบสารวจผ่าน ระบบออนไลน์โดยสารวจความคิดเห็นจากบุคลากรของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สังกัด สานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวนทั้งหมด ๑๐๓ หน่วยงาน ซึง่ มีหน่วยงานที่ ตอบแบบสารวจ ทั้งหมด ๖๘ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

๑.๔ ระยะเวลาดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตามขั้นตอนใช้ระยะเวลา ๑๒ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕)


-2-

๑.๕ แผนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ(เดือน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

จัดทาแผนการดาเนินการ

x

สารวจการใช้งานฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ

x

ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศ จัดทารายงานการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ/แผนสารองฉุกเฉินระบบสารสนเทศ จานวน ๑ รายงาน นาเสนอรายงานการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ/แผนสารองฉุกเฉินระบบสารสนเทศ ให้ผู้บริหารรับทราบ จัดทารายงานผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตใหม่ ประจาเดือน จานวน ๑๑ รายงาน สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ แบบออนไลน์

x

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ก.ย.

x

x

x

x

x

x

x

๑.๖ ผลการดาเนินการที่ได้รับ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ข้ อ มู ล ด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน การพัฒนาระบบ และ แก้ไข ปรับปรุงปัญหาการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในปัจจุบันและทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต

x x


-3-

ข้อมูลพื้นฐาน

๒.๑ โครงสร้างส่วนราชการ ๒.๑.๑ ชื่อส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑.๒ สถานที่ตั้ง อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙๒ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒.๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑.๔ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านอานวยการ)

๒.๒ วิสัยทัศน์ สป.ทส. มุ่งมั่นอานวยการให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

๒.๓ พันธกิจ สป.ทส. (๑) อานวยการการบริหารราชการของกระทรวง (๒) พัฒนา กลไก เครื่องมือ สาหรับการอานวยการและบริหารจัดการ (๓) ประสานและดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม

๒.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.ทส. (๑) เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการดาเนินการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๒) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่


-4-

๒.๕ เป้าประสงค์ สป.ทส. (๑) องค์กรมีขีดความสามารถสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับ (๒) พื้นที่เปูาหมายมีก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ประสิทธิภาพ (๓) ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทันท่วงที

๒.๖ กลยุทธ์ สป.ทส. (๑) ปรับปรุงโครงสร้าง กลไกการบริหารจัดการ และระเบียบปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ (๒) พัฒนาองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศและนาเทคโนโลยีเหมาะสมมาใช้เป็นเครื่องมือใน การอานวยการ บริหารและการให้บริการ (๓) เพิ่มศักยภาพการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งใน ระดับประเทศและระหว่างประเทศ (๔) พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินการบริหารจัดการและการให้บริการ (๕) ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝูาระวัง ดูแล รักษา ติดตามกากับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๗ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของ กระทรวงในการพัฒ นายุ ทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรร ทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ กระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) เสนอความเห็นและคาแนะนาในการกาหนดนโยบาย เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน ในกระทรวง (๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ แผนการปฏิบัติงาน (๓) จั ด สรรและบริ ห ารทรั พ ยากรของกระทรวง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด คุ้ ม ค่ า และ สมประโยชน์ (๔) ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการดาเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง (๕) กาหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่าง ประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ใน การบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง (๗) ประสานงานและสนับสนุนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) ด าเนิ น การ รวมท ั้ง ประสานงานและสนั บ สนุ น การด าเนิ น การใน การจั ดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่


-5(๙) ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (๑๐) ปฎิ บั ติ ง านด้ า นการบิ น และการสื่ อ สาร เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑๑) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฏหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งาน ปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็น ๙๙ สานัก ๓ กลุ่ม และ ๑ ศูนย์ ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็น หน่วยงานหนึ่งในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีภารกิจดาเนินการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา และ ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โ ปรแกรมปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนั บสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.๘ แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษากฎหมาย

หน่วยงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง 1. กลุ่มกฎหมาย 2. กลุม่ ตรวจสอบภายใน 3. กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

(นิติกรเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ)

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

สานักบริหารกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1- 16 แห่ง สานักตรวจและประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด


-6-

๒.๙ ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สป.ทส. ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. เสริมสร้างศักยภาพของ องค์กรในการดาเนินการบริหาร จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ ๑. องค์กรมีขีดความสามารถ สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์ สป.ทส. ๑. ปรับปรุงโครงสร้าง กลไกการ บริหารจัดการ และระเบียบ ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ๒. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบ สารสนเทศและนาเทคโนโลยี เหมาะสมมาใช้เป็นเครื่องมือใน การอานวยการ บริหารและการ ให้บริการ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการ ประสานความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับและ ระหว่างประเทศ

๒. บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ระดับพื้นที่

๒. พื้นที่เปูาหมายมีการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการ ดาเนินการบริหารจัดการและการ ให้บริการ

๓. ประชาชนได้รับการแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างทันท่วงที

๕. ส่งเสริมความร่วมมือและ พัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟี้นฟูเฝูาระวัง ดูแล รักษา ติดตามกากับการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ ข้อ ๒.๒ - ๒.๖ และ ข้อ ๒.๙ อ้างอิง : แผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ข้อ ๒.๗ - ๒.๘ อ้างอิง : คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


-7-

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสาหรับจัดทาแผนปฏิบัติ การ (Action plan) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ในการ ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา และฝึกอบรมการใช้ คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยได้ดาเนินการออกแบบ สารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสารสนเทศ สาหรับใช้ในการจัดทาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของส านั กงานปลั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุ ม ๑๐ ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ (๑) มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน - มีฐ านข้อมูล ที่ครอบคลุ มอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (๒) มีร ะบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมู ลที่จัดเก็บในระบบ ฐานข้อมูล - มี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบข้ อ มู ล และการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รวมถึ ง การ ดาเนิ นการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูลในระยะเวลาที่ เหมาะสม - มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) ที่สามารถ Verify User name และ Password (๓) มีการอัพเดทข้อมูลที่จาเป็นอย่างสม่าเสมอและทันท่วงที - มีการตรวรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทพร้อมที่จะนาไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ (๔) มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม - มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่สามารถค้นหาได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับ ความต้องการ (๕) มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อ ร้องเรียนของผู้ใช้งาน - มี ก ารน าข้ อคิ ด เห็ น / ข้อ เสนอแนะ / ข้ อร้ อ งเรี ย นจากผู้ ใช้ ง านสารสนเทศมาพั ฒ นา ปรับปรุงให้ดีขึ้น


-8(๖) มีจานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน - มีจานวนบุคลากรเข้าใช้ระบบ Intranet หรือระบบที่รองรับการทางาน Back Office เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ทั้งนี้จะ ตรวจสอบจากระบบการเข้า Login (๗) มีจานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา - มีข้อมูลเปรียบเทียบจานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (๘) มีแนวทาง / มาตรการป้ องกัน ความเสียหายและมีการสารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) - มีการสารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) ในระบบ Intranet อย่างน้อย ๒ ครั้ง/สัปดาห์ หรื อ ตามความเหมาะสมของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาจากความส าคั ญ ปริ ม าณงาน Transaction และสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา - มีการสารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) ในระบบ Intranet อย่างน้อย ๑-๒ ครั้ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจากความสาคัญและสถิติความเสียหายที่ พบในอดีตที่ผ่านมา (๙) มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ - มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุก โฮสต์ (Host) รวมถึงเส้นทางที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพื่อปูองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศและข้อมูลบน เครือข่ายภายในหน่วยงาน - มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และตรวจ ตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ - มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการ ตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสียงต่อการทางานของระบบสารสนเทศ เพื่อลดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการปูองกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและดาเนินการตามแผน - มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ รวมถึงการซ้อมแผน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๑๐) มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย - มีการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และระบบข้อมูล ให้ เหมาะสมกั บการเข้าใช้งานของ ผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจากตาแหน่ง หรือ ยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่าเสมอ


-9ในปัจจุบันสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนาระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริห ารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้มาจากการสารวจ แบบสอบถามหน่วยงานในส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๑๑ หน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จานวน ๗๖ หน่วยงาน สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค จานวน ๑๖ หน่วยงาน รวมจัดส่งแบบสารวจทั้งหมดจานวน ๑๐๓ หน่วยงาน และมีหน่วยตอบแบบสารวจกลับมาจานวน ๖๘ หน่วยงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

๓.๑ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่วนด้านเทคโนโลยี จากการสารวจพบว่าหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมีผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี โดยมีตาแหน่งที่หลากหลายทั้งตาแหน่งทางคอมพิวเตอร์โดยตรง และตาแหน่งอื่นๆ แต่สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน ได้แก่ 1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5) นักวิชาการการเงิน 6) เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 7) เจ้าพนักงานธุรการ 8) อื่น ๆ เช่ น นั ก วิช าการปุ า ไม้ , นั ก จั ดการทั่ว ไป, นายช่ างเทคนิ ค และเจ้ า พนัก งาน ทรัพยากรธรณี เป็นต้น

๓.๒ ระบบสารสนเทศในปัจจุบนั สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระบบสารสนเทศที่พัฒนา เสร็จเรียบร้อยแล้วและที่ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบัน จานวนทั้งหมด ๕๕ ระบบ โดยสรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ระบบที่หน่วยงานภายใน สป.ทส. พัฒนาเอง มี ๓๕ ระบบ ได้แก่ (1) ระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EasyWeb) (2) ระบบสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ (3) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย (4) ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม (5) ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (6) ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้า (7) ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาค (8) ระบบบริหารแหล่งเงินงบประมาณ (9) ระบบบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล (10) ระบบรายงานเรื่องคาปรึกษาแนะนาที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ (11) ระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีอันตราย (12) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


- 10 (13) ระบบสารสนเทศลาตะคอง (14) ระบบห้องสมุดออนไลน์ (15) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) (16) ระบบ Web Portal (17) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) (18) ระบบแจ้งเตือนภัย (Warning And Tracking) (19) ระบบการให้บริการข้อมูล (Data Service) (20) ระบบ Clearing House (21) ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (e-IPA) (22) ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (e-KPI) (23) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS) (24) ระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค (25) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน (GIS) (26) ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) (27) ระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้าโขง (28) ระบบฐานข้ อ มู ล -สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Web Mapping) (29) ระบบงานพัสดุ สสภ.๑๐ (30) ระบบ e-Office (31) ระบบการจัดการความรู้สิ่งแวดล้อม (KM) (32) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) (33) ระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO) (34) ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ (35) ระบบนาเสนอข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS&DSS)

๓.๒.๒ ระบบที่พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก มี ๒๐ ระบบ ได้แก่ (1) (2) (3) (4) (5) (6)

เฝูาระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม - กรมควบคุมมลพิษ ระบบฐานข้อมูลเลื่อยโซ่ยนต์ – กรมปุาไม้ ระบบรายงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ – กระทรวงพลังงาน ระบบรายงานฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – กรมควบคุมมลพิษ ระบบสารบรรณจังหวัด – ระบบภายในจังหวัดกระบี่และพะเยา ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด – ระบบภายในจังหวัดมุกดาหาร

และลพบุรี (7) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP) – กระทรวงการคลัง (8) ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) – กรมบัญชีกลาง (9) ระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ กรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) – กระทรวงการคลัง


- 11 (10) ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มท้ อ งถิ่ น – กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ สิ่งแวดล้อม (11) ศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม – กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (12) ระบบการปฏิ บั ติ ง านการขอรั บ และจ่ า ยบ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการผ่ า นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Pension) – กรมบัญชีกลาง (13) ระบบฐานข้อมูลจังหวัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ – ระบบภายในจังหวัดแพร่ กระบี่ และลาพูน (14) ระบบสารสนเทศบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจั ง หวั ด – ระบบภายในจั ง หวั ด กระบี่ นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี (15) ศูนย์ข้อมูลจังหวัด (Provincial Operation Center : POC) – ระบบภายในจังหวัด ชลบุรีและบุรีรัมย์ (16) ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมกิจการน้าบาดาล (GCL System) – กรมทรัพยากรน้า บาดาล (17) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th) - สานักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (18) ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (PADME) – กระทรวงมหาดไทย (19) ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี (e-Cabinet's Resolution) – สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (20) ระบบบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) – ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ สานักงานสถิติแห่งชาติ

๓.๓ ระบบสารสนเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี ระบบสารสนเทศที่ อยู่ ใ น ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ทั้งหมด ๑๒ ระบบ โดยสรุปได้ดังนี้ (1) ระบบรายงานการตรวจราชการ – สานักตรวจและประเมินผล (2) เว็บไซต์ของสานักประสานการปฏิบัติงานสนองพระราชดาริและกิจการพิเศษ – สานัก นโยบายและยุทธศาสตร์ (3) ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ – สานักบริหารกลาง (4) ระบบสืบค้นและให้บริการข้อมูลแผนที่แนวเขตทรัพยากรธรรมชาติ – ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. (5) ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) – กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ทส. (6) ระบบการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ คุ ณ ภาพน้ าในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าภาคเหนื อ ด้ ว ยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ – สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ลาปาง (7) ระบบบูรณาการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม – สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ พิษณุโลก (8) เว็บไซต์ของหน่วยงาน – สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ สระบุรี (9) ระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม – สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ อุดรธานี


- 12 (10) ระบบความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดนครราชสีมา – สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (11) ระบบการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลบุคลากร – สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี (12) ระบบข้อมูลเพื่อการใช้งาน – สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส


3.4 มีฐานข้อมูลครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการดาเนินการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ชื่อระบบสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 2              

- 13 -

ระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EasyWeb) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ระบบสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดออนไลน์ ระบบ Web Portal ระบบ Clearing House ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ระบบแจ้งเตือนภัย (Warning And Tracking) ระบบการให้บริการข้อมูล (Data Service) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO) ระบบนาเสนอข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS&DSS) ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาค

ชื่อหน่วยงานเจ้าของระบบ


ชื่อระบบสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 2

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักบริหารกลาง สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

   

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

      

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

    

 - 14 -

ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ (e-KPI) ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (e-IPA) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ พื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน (GIS) ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้า ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้าโขง ระบบงานพัสดุ สสภ.10 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล-สังคม และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Web Mapping) ระบบ e-Office ระบบสารสนเทศลาตะคอง ระบบบริหารแหล่งเงินงบประมาณ ระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีอันตราย ระบบบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล

ชื่อหน่วยงานเจ้าของระบบ

 


ชื่อระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการความรู้สิ่งแวดล้อม (KM) ระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS)

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ยุทธศาสตร์ที่ 1 2   

 - 15 -

ระบบรายงานเรื่องคาปรึกษาแนะนาที่มีการนาไปใช้ประโยชน์

ชื่อหน่วยงานเจ้าของระบบ


3.5 ระบบสารสนเทศมีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ

ชื่อระบบสารสนเทศ

การกาหนดผู้ตรวจ สอบและจัดเก็บข้อมูล มี             

รายวัน

รายเดือน

           

   

เมื่อข้อมูลมีการ เปลี่ยนแปลง 

   

- 16 -

ระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EasyWeb) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ระบบสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดออนไลน์ ระบบ Web Portal ระบบ Clearing House ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ระบบแจ้งเตือนภัย (Warning And Tracking) ระบบการให้บริการข้อมูล (Data Service) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO) ระบบนาเสนอข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS&DSS) ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาค ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ (e-KPI) ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (e-IPA) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ไม่มี

ระยะเวลาในการดาเนินการ


ชื่อระบบสารสนเทศ

การกาหนดผู้ตรวจ สอบและจัดเก็บข้อมูล มี

รายวัน

รายเดือน

                 

เมื่อข้อมูลมีการ เปลี่ยนแปลง  

               

- 17 -

ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ พื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน (GIS) ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้า ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้าโขง ระบบงานพัสดุ สสภ.10 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล-สังคม และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Web Mapping) ระบบ e-Office ระบบสารสนเทศลาตะคอง ระบบบริหารแหล่งเงินงบประมาณ ระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีอันตราย ระบบบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล ระบบการจัดการความรู้สิ่งแวดล้อม (KM) ระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS) ระบบรายงานเรื่องคาปรึกษาแนะนาที่มีการนาไปใช้ประโยชน์

ไม่มี

ระยะเวลาในการดาเนินการ


3.6 การปรับปรุงข้อมูลที่มีความจาเป็นอย่างสม่าเสมอและทันท่วงที

ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)

ระบบสรุปข่าวหนังสือพิมพ์

ระบบห้องสมุดออนไลน์

12 ครั้ง / ปี

ระบบ Web Portal

4 ครั้ง / ปี

ระบบ Clearing House

2 ครั้ง / ปี

ชื่อระบบสารสนเทศ ระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (EasyWeb)

เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล

ข้อมูลเรื่อง ร้องเรียน

กลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ข้อมูลที่ 2 ข่าวสาร ข่าว ประชาสัมพันธ์ ไฟล์เอกสาร ข้อมูล หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ที่ เกี่ยวข้องกับ กระทรวง ข้อมูลไฟล์ ข้อมูล หนังสือ ภาพนิ่ง ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูล สารสนเทศ (MIS)

ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 4 ไฟล์เอกสาร ข้อมูลการ เผยแพร่ เข้าใช้งาน ดาวน์โหลด (Log File) ข้อมูลการ รับส่ง เอกสาร

ข้อมูลภูมิ สารสนเทศ (GIS)

ข้อมูลที่ 5

- 18 -

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การปรับปรุง รายละเอียด ฐานข้อมูล การ มี ไม่มี ดาเนินการ ข้อมูลที่ 1 เมื่อมีการ ข้อมูลผู้ใช้งาน  เปลี่ยนแปลง ข้อมูล ทุกวัน ข้อมูลผู้ใช้งาน 

ข้อมูล มัลติมีเดีย


ชื่อระบบสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ระบบแจ้งเตือนภัย (Warning And Tracking) ระบบการให้บริการข้อมูล (Data Service)

ระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (eQSO) ระบบนาเสนอข้อมูลและสนับสนุนการ ตัดสินใจสาหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS&DSS) ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาค

2 ครั้ง / ปี

1 ครั้ง / ปี

กลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลระบบ Web Portal

ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลจาก เครื่อง ESB warning ประวัติการ ข้อมูลเตือน แจ้งเตือนภัย ภัยด้าน ตางๆ ข้อมูล ข้อมูลภูมิ สารสนเทศ สารสนเทศ (MIS) (GIS) ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูล รายงานการ ประชุม ข้อมูลสภาพ ข้อมูล ทั่วไปของ หน่วยงานที่ หน่วยงาน ติดต่อ ข้อมูลใช้ ความก้าว งบประมาณ หน้าของ โครงการ ข้อมูลแหล่ง ข้อมูล น้าผิวดิน คุณภาพ อากาศ

ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลจาก เครื่อง EIS clearing

ข้อมูลที่ 4

ข้อมูลที่ 5

ข้อมูล หน่วยงานที่ เข้าประชุม ข้อมูลการ แจ้งเหตุภัย ภิบัติ ข้อมูลภัย พิบัติและ ข่าวสาร ข้อมูลระบบ ข้อมูลระบบ ข้อมูล กาจัดขยะ บาบัดน้าเสีย แหล่งกาเนิด มูลฝอย ชุมชน มลพิษ ชุมชน

- 19 -

ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

การปรับปรุง รายละเอียด ฐานข้อมูล การ มี ไม่มี ดาเนินการ เมื่อมีการ  เปลี่ยนแปลง ข้อมูล เมื่อมีการ  เปลี่ยนแปลง ข้อมูล เมื่อมีการ  เปลี่ยนแปลง ข้อมูล เมื่อมีการ  เปลี่ยนแปลง ข้อมูล 12 ครั้ง / ปี 


การปรับปรุง รายละเอียด ฐานข้อมูล ชื่อระบบสารสนเทศ การ มี ไม่มี ดาเนินการ ข้อมูลที่ 1 ระบบติดตามและประเมินผลการ 12 ครั้ง / ปี ข้อมูลตัวชี้วัด  ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์ม (e-KPI) 

12 ครั้ง / ปี

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

12 ครั้ง / ปี

ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์

12 ครั้ง / ปี

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน (GIS)

4 ครั้ง / ปี

ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้า

4 ครั้ง / ปี

ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 4 ข้อมูลผล รายงานผล รายงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน ปัญหา/ กิจกรรม / คะแนน อุปสรรค ข้อแนะนา ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูลผล ข้อมูลปัญหา หน่วยงาน ตัวชี้วัด ดาเนินงาน และ ข้อมูลผู้ใช้งาน /คะแนน อุปสรรค กรอบวงเงิน งบประมาณ ทั้งหมดของ หน่วยงานใน สังกัด ทส. รายละเอียด พัสดุและ ครุภัณฑ์ ข้อมูลภูมิ สารสนเทศ (GIS) รายชื่อแหล่ง น้าผิวดิน

ข้อมูลที่ 5 ข้อมูล หน่วยงาน ผู้ใช้งาน

ข้อมูลตาราง จัดเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม ต่างๆ ตัวชี้วัดใน ผลเบิกจ่าย ผลการ ผลการ พรบ. งบประมาณ ดาเนินงาน เบิกจ่าย งบประมาณ ของ ของ GFMIS ของ รายจ่าย หน่วยงานใน หน่วยงานใน สานัก ประจาปี สังกัด ทส. สังกัด ทส. งบประมาณ รายละเอียด การจัดเก็บ ข้อมูล ข้อมูล พื้นฐานลุ่ม แม่น้าท่าจีน ข้อมูล คุณภาพน้า ด้าน

- 20 -

ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ ระดับบุคคล (e-IPA)

กลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล


การปรับปรุง ฐานข้อมูล มี ไม่มี

รายละเอียด การ ดาเนินการ

ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

1 ครั้ง / ปี

ระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ลุ่มน้าโขง

12 ครั้ง / ปี

ระบบงานพัสดุ สสภ.10

12 ครั้ง / ปี

รายการพัสดุ

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย

1 ครั้ง / ปี

ปริมาณและ การเก็บขน ขยะ ข้อมูลการ จัดการ ตัวอย่าง สิ่งแวดล้อม

ชื่อระบบสารสนเทศ

ข้อมูลที่ 1

ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3 กายภาพ เคมี โลหะ หนัก และ แบคทีเรีย จานวน ประเภทการ เครื่องจักร ผลิต ทุน คนงาน

ประเภท โรงงาน อุตสาหกรรม ที่อยู่ เจ้าของ ข้อมูลขยะ ข้อมูล และข้อมูล สมาชิก แหล่งน้าผิวดิน เครือข่าย /ผู้ เข้าถึงข้อมูล

รายการ เบิกจ่ายพัสดุ วิธีการกาจัด ขยะมูลฝอย ข้อมูลการ ควบคุม สารเคมีที่ใช้

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ของ เครือข่าย รายการพัสดุ คงเหลือ สถานการ ค่าใช้จ่าย และรายได้ ข้อมูลการ ควบคุม เครื่องมือ ทดสอบและ อุปกรณ์

ข้อมูลที่ 4

ข้อมูลที่ 5

แบบ ประเมิน ความพึง พอใจ

ข้อมูลระบบ ข้อมูลผลการ คุณภาพ ตรวจ ISO/IEC วิเคราะห์ 17025

- 21 -

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการ

กลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล


รายละเอียด การ ดาเนินการ ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลการ จัดการขยะมูล ฝอย โรงงาน อุตสาหกรรม

ระบบ e-Office

12 ครั้ง / ปี

ระบบสารสนเทศลาตะคอง

12 ครั้ง / ปี

ชื่อระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล-สังคม และสิ่งแวดล้อมเชิง พื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Web Mapping)

ระบบบริหารแหล่งเงินงบประมาณ

-

ระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี อันตราย

-

กลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล

ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3 แผนที่ ประกอบการ วางแผน จัดการเชิง พื้นที่ ข้อมูล ข้อมูลการลา ข้อมูลการ ทรัพยากร อบรมแต่ละ บุคคล เจ้าหน้าที่ ข้อมูลราชชื่อ ข้อมูล เครือข่ายภาค คุณภาพน้า ประชาชน ประจาเดือน และองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ของ สานักงาน รายชื่อโรงงาน รายชื่อ รายชื่อ อุตสาหกรรม สารเคมี โรงงานที่ใช้ อันตรายแต่ สารเคมีแต่ ละประเภท ละประเภท

ข้อมูลที่ 4

ข้อมูลที่ 5

- 22 -

การปรับปรุง ฐานข้อมูล มี ไม่มี 


- 23 -

การปรับปรุง รายละเอียด กลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ชื่อระบบสารสนเทศ การ มี ไม่มี ดาเนินการ ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 4 ข้อมูลที่ 5 ระบบบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล 12 ครั้ง / ปี สมาชิก ชนิดขยะ ปริมาณขยะ  ธนาคารขยะรี รีไซเคิลที่ รีไซเคิลที่ ไซเคิล สมาชิก สมาชิก นามาฝาก นามาฝาก ระบบการจัดการความรู้สิ่งแวดล้อม (KM) 12 ครั้ง / ปี บทความ  ความรู้ สิ่งแวดล้อม ระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับ  12 ครั้ง / ปี ค่าความเป็น ค่าออกซิเจน ค่าการนา ค่าอุณหภูมิ รายชื่อ และ ภาค กรดด่างpH ละลายDO ไฟฟ้า ที่ตั้ง สถานี ตรวจวัด คุณภาพน้า อัตโนมัติ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน 4 ครั้ง / ปี ข้อมูลเชิงพื้นที่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS) ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ระบบรายงานเรื่องคาปรึกษาแนะนาที่มีการ  1 ครั้ง / ปี ข้อมูลการ ข้อมูล ข้อมูลการ แบบ นาไปใช้ประโยชน์ ให้บริการ องค์กร นาไปใช้ ประเมิน คาปรึกษา ปกครอง ประโยชน์ ความพึง แนะนาแก่ ส่วนท้องถิ่น พอใจ ท้องถิ่น และ ผู้เกี่ยวข้อง


3.7 มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) ชื่อระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาในการดาเนินการ รายวัน   

รายเดือน

              

ปี

- 24 -

ระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EasyWeb) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ระบบสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดออนไลน์ ระบบ Web Portal ระบบ Clearing House ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ระบบแจ้งเตือนภัย (Warning And Tracking) ระบบการให้บริการข้อมูล (Data Service) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO) ระบบนาเสนอข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS&DSS) ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาค ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (e-KPI) ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (e-IPA) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้าท่าจีน (GIS) ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้า

การสารองข้อมูล สารสนเทศ มี ไม่มี                    


ชื่อระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาในการดาเนินการ รายวัน

รายเดือน     

ปี

   

- 25 -

ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้าโขง ระบบงานพัสดุ สสภ.10 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล-สังคม และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Web Mapping) ระบบ e-Office ระบบสารสนเทศลาตะคอง ระบบบริหารแหล่งเงินงบประมาณ ระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีอันตราย ระบบบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล ระบบการจัดการความรู้สิ่งแวดล้อม (KM) ระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS) ระบบรายงานเรื่องคาปรึกษาแนะนาที่มีการนาไปใช้ประโยชน์

การสารองข้อมูล สารสนเทศ มี ไม่มี               

   


3.8 การตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ชื่อระบบสารสนเทศ

ผู้ใช้ทั่วไป

                

  

 

กลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ หลัก        

ผู้บริหาร

    

           

  

 

 

 

 

 

     

- 26 -

ระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EasyWeb) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ระบบสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดออนไลน์ ระบบ Web Portal ระบบ Clearing House ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ระบบแจ้งเตือนภัย (Warning And Tracking) ระบบการให้บริการข้อมูล (Data Service) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO) ระบบนาเสนอข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS&DSS) ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาค ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ (e-KPI) ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (e-IPA) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

การกาหนดสิทธิ มี ไม่มี


ชื่อระบบสารสนเทศ

ผู้ใช้ทั่วไป

                 

กลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ หลัก        

 

   

       

               

ผู้บริหาร

- 27 -

ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่ม น้าท่าจีน (GIS) ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้า ระบบฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้าโขง ระบบงานพัสดุ สสภ.10 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล-สังคม และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Web Mapping) ระบบ e-Office ระบบสารสนเทศลาตะคอง ระบบบริหารแหล่งเงินงบประมาณ ระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีอันตราย ระบบบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล ระบบการจัดการความรู้สิ่งแวดล้อม (KM) ระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค ระบบรายงานเรื่องคาปรึกษาแนะนาที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS)

การกาหนดสิทธิ มี ไม่มี

   


3.9 การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากการสารวจความต้องการของหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการนา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 3.9.1 ด้านระบบสารสนเทศ ชื่อหน่วยงาน สานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

1. ระบบการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล (File Server) 2. ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามคา รับรองการปฏิบัติราชการ (e-KPI) 3. ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับ บุคคล (e-IPA) ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการ ตรวจสอบภายใน ศูนย์เตือนภัยคุณภาพน้า ระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ 1. ระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษทางน้า 2. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) 3. ระบบศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 4. ศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและเว็บไซต์ 5. ฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ

สนับสนุนงานในด้าน การเงินและงบประมาณ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทส. บริหารทั่วไป การจัดเก็บเอกสารสารบรรณ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ การตรวจสอบภายใน ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ พัสดุ ครุภัณฑ์ การเตือนภัยมลพิษทางน้า การจัดทาแผนที่ประกอบงานด้านอื่นๆ การบูรณาการ/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเฝ้าระวังและเตือนภัย และการควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

- 28 -

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุง ชื่อระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ ผลงานตามนโยบายรัฐบาล


ชื่อหน่วยงาน สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

สนับสนุนงานในด้าน เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บฐานข้อมูล,การรักษาความปลอดภัยระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม การบูรณาการ/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การจัดทาแผนที่ประกอบงานด้านต่างๆ ข้อมูล GIS ที่ ทันสมัย 1. ศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและเว็บไซต์ ภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ การเฝ้าระวังและเตือนภัย และการควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 3. การบริหารระบบเครือข่ายสารสนเทศด้วยเซิร์ฟเวอร์ การบริหารข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4. ระบบศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค ฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษระดับภาค 5. ระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีอันตราย ฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษระดับภาค ฐานข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษ การเฝ้าระวังและเตือนภัย และการควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้า และระบบเตือนภัย เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการ คุณภาพน้า ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของสานักงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 1. ฐานข้อมูลแหล่งน้าจังหวัดชลบุรี 2. ศูนย์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

การบริหารจัดการน้า การเชื่อมต่อระบบ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การนาเข้าข้อมูล

- 29 -

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

ระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุง ชื่อระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้าแหล่งน้า การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server)


ชื่อหน่วยงาน

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

สนับสนุนงานในด้าน การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของ สนง. การเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ป่าไม้

ความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดนครราชสีมา

การเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายทางชีวภาพ

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

การพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

1. การจัดทาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2. การจัดทาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้า 3. การจัดทาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ระบบความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) จังหวัด เพชรบูรณ์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน

การรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน ทรัพยากรน้า และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานสารบรรณ

ระบบพัสดุ ครุภัณฑ์

พัสดุ ครุภัณฑ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

- 30 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

ระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุง ชื่อระบบสารสนเทศ 3. แบบสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานของ หน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน


ชื่อหน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สนับสนุนงานในด้าน การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด, การจัดทา แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด, เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติโครงการต่างๆ, ใช้เป็นข้อมูล ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการต่างๆ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดสมุทรปราการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้, น้าบาดาล, น้าผิวดิน, ขยะ, น้าเสียฯ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

- 31 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

ระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุง ชื่อระบบสารสนเทศ 1. การจัดทาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 2. การจัดทาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้าและน้าบาดาล 3. การจัดทาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ สวนป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ 4. การจัดทาฐานข้อมูลด้านงานสารบรรณ งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร


3.9.2 ความต้องการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชื่อหน่วยงาน สานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

สานักบริหารกลาง สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

- 32 -

สานักตรวจและประเมินผล

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 2 3 4 5 RAM ขนาด 1 GB เมนบอร์ด 10 ตัว เครื่องพิมพ์ Wireless 2 ตัว อุปกรณ์สาหรับ 10 ตัว คุณภาพสูง สารองข้อมูล 3 ตัว 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ พกพา 2 เครื่อง สามารถรองรับการ ทางาน 6 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สารอง อุปกรณ์สาหรับ แม่ข่าย (Server) ไฟฟ้า (UPS) 1 ชุด สารองข้อมูล 3 ตัว 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ สัญญาณ เครื่องพิมพ์ที่รองรับ ที่มีประสิทธิภาพ ความเร็วสูง อินเตอร์เน็ตที่มี การพิมพ์หลาย สามารถรองรับการ 1 เครื่อง ความเร็วและมี ขนาด 1 เครื่อง ทางาน 10 ชุด ประสิทธิภาพ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สารอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ ไฟฟ้า (UPS) 5 ชุด พกพา 1 เครื่อง ด้านกราฟฟิก 4ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ พกพา 2 เครื่อง สามารถรองรับการ ทางาน 8 ชุด


ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

5

โปรแกรม ระบบปฏิบัติการ window 2license

อุปกรณ์สารอง ไฟฟ้า (UPS) 5 ชุด

- 33 -

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 2 3 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 1 ที่มีประสิทธิภาพ เครื่อง สามารถรองรับการ ทางาน 11 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์แบบ ที่มีประสิทธิภาพ พกพา 3 เครื่อง แม่ข่าย (Server) พกพา (External สามารถรองรับการ หรือหน่วยจัดเก็บ Harddisk) 2 ตัว ทางาน 12 ชุด ข้อมูล 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สารอง โปรแกรมป้องกัน แม่ข่าย (Server) พกพา 2 เครื่อง ไฟฟ้า (UPS) 2 ชุด ไวรัส (antivirus) 2 1 ชุด license เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Laser ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีประสิทธิภาพ พกพา 2 เครื่อง สี แบบ Network สามารถรองรับการ สามารถรองรับการ 2 เครื่อง ทางาน 2 ชุด ทางาน 2 ชุด (ทดแทนของเดิม) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Laser แม่ข่าย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ พกพา 2 เครื่อง สี (ขนาด A3) 1 ชุด สามารถรองรับการ 1 เครื่อง ทางาน 5 ชุด


ชื่อหน่วยงาน สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11

- 34 -

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 2 3 4 5 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ พกพา 2 เครื่อง 2 ชุด สามารถรองรับการ (ทดแทนของเดิม) (ทดแทนของเดิม) ทางาน 16 ชุด (ทดแทนของเดิม) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม แม่ข่าย (File แม่ข่าย (Log file ระบบปฏิบัติการ server) พร้อม server)พร้อม สาหรับเครื่อง โปรแกรม โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 18 ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ license (เพื่อติดตั้ง 1 ชุด 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ (ทดแทนของเดิม) (ทดแทนของเดิม) ที่มีอยู่เดิม) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สารอง แม่ข่าย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ ไฟฟ้า (UPS) 1 ชุด สามารถรองรับการ 3 ชุด ทางาน 3 ชุด อุปกรณ์สารอง เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า (UPS) สี (ขนาด A3) (ขาว/ดา) (ขนาด พกพา 1 เครื่อง สาหรับ server 1 เครื่อง A4) 2 เครื่อง 1 kVA 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ พกพา 1 เครื่อง ที่มีประสิทธิภาพ พกพา 3 เครื่อง 2 ชุด สามารถรองรับการ (ทดแทนของเดิม) สามารถรองรับการ (ทดแทนของเดิม) ทางาน 16 ชุด ทางาน 3 ชุด


ชื่อหน่วยงาน

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

5 เครื่องพิมพ์ Laser สี ขนาด A4 1 เครื่อง

- 35 -

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 2 3 4 (ทดแทนของเดิม) อุปกรณ์สารอง ชุดโปรแกรม เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องพิมพ์ Laser ไฟฟ้า (UPS) ขนาด ระบบปฏิบัติการ สี ขนาด A3 ขนาด A4 1 kVA 3 เครื่อง 6 license 1 เครื่อง 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ Access Point เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ 2 เครื่อง พกพา 2 เครื่อง สามารถรองรับการ ทางาน 7 ชุด (ทดแทนของเดิม) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ แม่ข่าย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ พกพา ระบบ network 2 ชุด สามารถรองรับการ (ทดแทนของเดิมที่ (ทดแทนของเดิมที่ (ทดแทนของเดิมที่ ทางาน มีอายุการทางาน มีอายุการทางาน มีอายุการทางาน (ทดแทนของเดิมที่ เกิน 4 ปี) เกิน 4 ปี) เกิน 4 ปี) มีอายุการทางาน เกิน 4 ปี) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สี 1 เครื่อง 1 เครื่อง พกพา 2 เครื่อง สามารถรองรับการ ทางาน 3 ชุด

เครื่องรับส่งโทรสาร 1 เครื่อง


ชื่อหน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

5 อุปกรณ์สาหรับ สารองข้อมูล 3 ตัว

- 36 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 2 3 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์แบบ เครื่องพิมพ์ Wireless 2 ตัว ที่มีประสิทธิภาพ พกพา (External 2 เครื่อง สามารถรองรับการ Harddisk) ทางาน 2 ชุด 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพ 4 เครื่อง สามารถรองรับการ ทางาน 4 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา 5 เครื่อง ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 5 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 3 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 1 ชุด อุปกรณ์เครือข่าย 1 ชุด


ชื่อหน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

เครื่องพิมพ์ 4 เครื่อง

5

เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง

- 37 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 2 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 4 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 2 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 5 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 2 ชุด

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2 3 4

อุปกรณ์สารอง ไฟฟ้า (UPS) 1 ชุด โปรแกรมที่รองรับ ทางาน 5 license

เครื่องสแกนเนอร์ 3 เครื่อง

โปรแกรมป้องกัน เครื่องพิมพ์ laser ไวรัส (antivirus) 2 1 เครือ่ ง license

เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป DSLR พกพา 2 เครื่อง 1 ชุด


ชื่อหน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สารอง ที่มีประสิทธิภาพ ไฟฟ้า (UPS) 5 ชุด สามารถรองรับการ ทางาน 4 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา 1 เครื่อง

5

เครื่องอ่านพิกัด Digitizer 1 เครื่อง

- 38 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 2 3 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพ 1 เครื่อง คุณภาพสูง สามารถรองรับการ 2 เครื่อง ทางาน 2 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องพิมพ์ พกพา 4 เครื่อง แม่ข่าย (Server) สี (ขนาด A3) Plotter 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 5 ชุด


ชื่อหน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Laser ที่มีประสิทธิภาพ สี พร้อมสแกน สามารถรองรับการ 3 เครื่อง ทางาน 3 ชุด

ฮาร์ดดิสก์แบบ พกพา (External Harddisk) 1 เครื่อง

อุปกรณ์สารอง ไฟฟ้า (UPS) 3 ชุด

5 เครื่องรับส่งโทรสาร 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ทางาน 1 ชุด พร้อมเครื่องสารอง ไฟ (UPS) พร้อม ซอฟท์แวร์ GIS

- 39 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 2 3 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ที่มีประสิทธิภาพ สี (ขนาด A4) พกพา 2 เครื่อง 1 เครื่อง และ สามารถรองรับการ 4 เครื่อง อุปกรณ์ต่อพวง ทางาน 4 ชุด สาหรับรองรับการ ประชุมผ่านระบบ Video Conference เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สี ที่มีประสิทธิภาพ พกพา 2 เครื่อง 5 เครื่อง 2 เครื่อง สามารถรองรับการ ทางาน 5 ชุด GPS รุ่น 60 CSX เครื่องอ่านพิกัด เครื่องพิมพ์พร้อม เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง Digitizer 1 เครื่อง สแกน (ขนาด พกพา พร้อม A3,A0) 1 เครื่อง ซอฟท์แวร์ GIS และฮาร์ดดิสแบบ พกพา (External Harddisk) 8 ชุด


ชื่อหน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

- 40 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 2 3 4 5 เครื่องสแกนเนอร์ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับได้ ที่มีประสิทธิภาพ ครั้งละหลายแผ่น สามารถรองรับการ 1 เครื่อง ทางาน 2 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องพิมพ์ inkjet ที่มีประสิทธิภาพ สี 1 เครื่อง พร้อม scan สามารถรองรับการ 1 เครื่อง ทางาน 3 ชุด เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องพิมพ์ Inkjet สี 1 เครื่อง 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ 1 เครื่อง สามารถรองรับการ ทางาน 4 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Laser เครื่องพิมพ์ พกพา 3 เครื่อง แม่ข่าย (Server) สี พร้อมสแกน ประสิทธิภาพสูง 2 เครื่อง (ขนาด A3) 2 เครื่อง 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านพิกัด เครื่อง GPS แม่ข่าย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ Plotter 1 เครื่อง Digitizer 1 เครื่อง 8 เครือ่ ง 1 เครื่อง สามารถรองรับการ ทางาน 8 ชุด


ชื่อหน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง

ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2 3 4

5

- 41 -


3.9.3 ความต้องการด้านบุคลากร ชื่อหน่วยงาน สานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านบุคลากร ต้องการให้บุคลากรฝึกอบรมในด้าน การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์

ต้องการมีบุคลากรเพิ่มในด้าน การดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมเฉพาะ เช่น งานทางด้านการเงินและ งบประมาณ

ศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การใช้งานเว็บไซต์ขั้นสูง การดูแลซ่อมแซมระบบและการแก้ไขปัญหา ของระบบ การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน การบริหารและป้องกันความเสี่ยงของระบบ การบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ เครือข่าย เครือข่าย การใช้งาน Application และการใช้งาน โปรแกรมเมอร์ เครื่องมือการจัดการระบบงานต่างๆ เทคนิคในการใช้งานโปรแกรมสาหรับ สานักงานขั้นสูง การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบารุงรักษาและตรวจสอบการทางานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- 42 -

สานักตรวจและประเมินผล สานักนโยบายและยุทธสาสตร

การบารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ด้านการดูแลระบบปฏิบัติการ ระบบ Office ต่างๆ เทคโนยีสารสนเทศโดยตรง การดูแลซ่อมแซมระบบหรือแก้ไขปัญหาของ ระบบ


ชื่อหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

ด้านบุคลากร ต้องการให้บุคลากรฝึกอบรมในด้าน การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน การแก้ไขปัญหาทั้งด้าน Hardware และ Software ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมที่ เกี่ยวข้อง

ต้องการมีบุคลากรเพิ่มในด้าน การบารุงรักษา Hardware และ Software เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์นโยบายและแผน

การดูแลระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

การพัฒนาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

การสร้าง Template Joomla การติดตัง้ Server ด้วย linux การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (File/Web/Log server) การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สานักงานฯ การพัฒนาเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ขั้นสูง ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบเครือข่ายขั้นสูง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ การบารุงรักษาด้าน Hardware และ Software

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบเครือข่าย Web Application

- 43 -

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4


ชื่อหน่วยงาน สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ต้องการให้บุคลากรฝึกอบรมในด้าน การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ การจัดการ File Server การออกแบบและจัดทาระบบฐานข้อมูล ระบบเครือขายอินเตอร์เน็ตภายในและ ภายนอก การดูแลเครื่องแม่ข่ายแบบมาตรฐานสากล การดูแลและบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในสานักงานแบบมาตรฐานสากล การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ การจัดทาเว็บไซต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ

ต้องการมีบุคลากรเพิ่มในด้าน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรคอมพิวเตอร์ ออกแบบด้านมัลติมีเดีย ออกแบบโปรแกรม สาเร็จรูป

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ การจัดทาเว็บไซต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กระบี่

การพัฒนาเว็บไซต์/การอัพเดทข้อมูลอย่าง ละเอียด

ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์

- 44 -

สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

ด้านบุคลากร


ชื่อหน่วยงาน

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กาญจนบุรี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชุมพร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชัยภูมิ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครราชสีมา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครปฐม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด บุรีรัมย์

ต้องการให้บุคลากรฝึกอบรมในด้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้อง ต้นแบบปฏิบัติจริง การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และ Software การบารุงรักษาและตรวจสอบการทางานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์ การใช้งาน Application และการใช้งาน เครื่องมือการจัดการระบบงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล นาเข้าข้อมูลของระบบ การซ่อมแซมแก้ไขระบบเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรม การทาเว็บไซต์ การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานซอฟท์แวร์ต่าง ๆ การพัฒนาเว็บไซต์/การอัพเดทข้อมูล

ต้องการมีบุคลากรเพิ่มในด้าน ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์ การดูแลเว็บไซต์ การบารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร การจัดการเว็บไซต์สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การบารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร การดูแลซ่อมแซมระบบหรือแก้ไขงานในระบบ การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการการสื่อสาร

การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การพัฒนาเว็บไซต์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- 45 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ชลบุรี

ด้านบุคลากร


ชื่อหน่วยงาน

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปราจีนบุรี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพชรบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพชรบูรณ์

ต้องการให้บุคลากรฝึกอบรมในด้าน การจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์การบารุงรักษา ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ การจัดทาและดูแลเว็บไซต์ การบารุงรักษาระบบเบื้องต้น การบารุงรักษาระบบเบื้องต้น การพัฒนาเว็บไซต์ เทคนิคการตกแต่งเว็บไซต์ การใช้งานระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงาน การนาข้อมูลเข้าระบบ การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ การบารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลบารุงรักษา Hardware และ Software เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การพัฒนาเว็บไซต์

ต้องการมีบุคลากรเพิ่มในด้าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การบารุงรักษาระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- 46 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปทุมธานี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พะเยา

ด้านบุคลากร


ชื่อหน่วยงาน

ด้านบุคลากร ต้องการมีบุคลากรเพิ่มในด้าน

โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง

การดูแลบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ออกแบบด้านมัลติมีเดีย ออกแบบ โปรแกรมสาเร็จรูป

- 47 -

ต้องการให้บุคลากรฝึกอบรมในด้าน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ การใช้คอมพิวเตอร์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด การพัฒนาเว็บไซต์ พัทลุง การใช้งาน Application และการรักษาความ ปลอดภัยในเครือข่าย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด การเขียนโปรแกรม มหาสารคาม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด การพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงาน มุกดาหาร การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูป สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สารสนเทศภูมิศาสตร์ ระนอง การพัฒนาเว็บไซต์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ระบบสารสนเทศเบื้องต้น ราชบุรี การจัดการดาเนินการด้านสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน ปัจจุบัน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด การบริหารและป้องกันความเสี่ยงของระบบ ร้อยเอ็ด เครือข่าย การใช้งาน Application และการใช้งาน เครื่องมือการจัดการระบบงานต่างๆ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด การพัฒนาเว็บไซต์/การอัพเดทข้อมูล ลพบุรี การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด การพัฒนาเว็บไซต์ ลาพูน


ชื่อหน่วยงาน

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สุราษฎร์ธานี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สุพรรณบุรี

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สุโขทัย

ต้องการให้บุคลากรฝึกอบรมในด้าน ต้องการมีบุคลากรเพิ่มในด้าน การใช้งาน Application ต่างๆที่ สป.ทส.ใช้ เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ งาน เช่น โปรแกรมจัดทาภาพเคลื่อนไหวเพื่อ นาไปใส่ในเว็บเพจ การดูแลระบบและบารุงรักษาเครื่อง ผู้ดแู ลบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์ภายในสานักงาน ,การออกแบบ เครือข่าย ซ่อมแซมระบบหรือแก้ไขงานในระบบ ระบบฐานข้อมูล ระบบงานสารบรรณฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการเว็บไซต์ สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

การบารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร การทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร หน่วยงาน การดูแลบารุงรักษา Hardware และ Software เบื้องต้น สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

- 48 -

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สระแก้ว สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สิงห์บุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สมุทรปราการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สมุทรสงคราม

ด้านบุคลากร


ชื่อหน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หนองคาย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุดรธานี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตรดิตถ์

ด้านบุคลากร ต้องการให้บุคลากรฝึกอบรมในด้าน

ต้องการมีบุคลากรเพิ่มในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

- 49 -


ภาคผนวก ก รายชื่อหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม


ก-1 หน่วยงานที่ตอบแบบสารวจ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

สานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สานักตรวจและประเมินผล สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักบริหารกลาง สานักประสานการปฏิบัติงานสนองพระราชดาริและกิจการพิเศษ สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม กลุ่มกฎหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส


ก-2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอานาจเจริญ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย


ข-0

ภาคผนวก ข แบบสารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


ข-1


ข-2

คาอธิบายข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไฟล์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สป.ทส. ประจาปี พ.ศ. 2555 ที่ หน่วยงาน ดาว์นโหลด มีทั้งหมด 2 ไฟล์คือ 1. การสารวจข้อมูลประสิทธิภาพด้านระบบสารสนเทศ ( performance_ict.xls ) ประกอบด้วย แผ่นงาน(sheet) ทั้งหมด 9 sheet ซึ่งได้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป (sheet 1) ส่วนที่ 2 : การสารวจสภาพการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน (sheet 2) ส่วนที่ 3 : การสารวจระบบสารสนเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (sheet 3) ส่วนที่ 4 : การสารวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานของท่านต้องการใช้งานและ ให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ส่วนที่ 4.๑ ระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุง (sheet 4) ส่วนที่ 4.๒ (sheet 5) ส่วนที่ 5 : การสารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนที่ ๕.๑ ระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุง (sheet 6) ส่วนที่ ๕.๒ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (sheet 7) ส่วนที่ ๕.๓ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (sheet 8) ส่วนที่ ๕.๔ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (sheet 9) ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป (คาอธิบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1. ที่ : ลาดับที่ 2. ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานที่ป้อนช้อมูล 3. หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 4. หมายเลขโทรสาร : เบอร์โทรสารที่สามารถติดต่อได้ 5. ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน : บุคลากรที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ดูแล แก้ไขปัญหาเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นาเข้าข้อมูลระบบ ดูแลระบบสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่าย จัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น 5.1 ตาแหน่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เป็นบุคลากรที่ดารงตาหน่งทางคอมพิวเตอร์ เช่น นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5.2 ตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง : เป็นบุคลากรตาแหน่งอื่นแต่ทางานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น นักวิชาการป่าไม้ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน


ข-3

6. 7. 8. 9.

จานวนทั้งหมด : จานวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงานที่ที่ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตาแหน่ง : ตาแหน่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จานวน : จานวนบุคลากรในแต่ละตาแหน่งของหน่วยงานที่ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ด้าน – หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่ที่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน (ตามตัวอย่างในข้อ 5.)

ส่วนที่ 2: สถานภาพการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน หมายถึง ระบบสารสนเทศของหน่วยงานท่านที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบนั เป็นระบบที่ พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่หน่วยงานท่านเองเป็นผู้พัฒนาระบบ หรืออาจเป็นระบบที่หน่วยงาน อื่นพัฒนาแต่หน่วยงานท่านเป็นผู้ใช้งานหรือมีความต้องการในการใช้งานในอนาคต เช่น บันทึก ข้อมูลเข้าระบบ พิมพ์รายงาน เป็นต้น สาหรับระบบงานที่มีการจัดจ้างบารุงรักษา ให้ระบุในส่วนนี้ 2.1 สถานภาพการใช้งานระบบโดยทั่วไป 1. ที่ : ลาดับที่ 2. ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบ 3. ชื่อระบบสารสนเทศ : ชื่อระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานทั้งหมดในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน 4. รายละเอียดการทางาน : รายละเอียดการทางานของแต่ละระบบว่ามีการทางานอย่างไร สนับสนุนงานใดบ้าง อธิบายโดยสังเขป 5. ลักษณะระบบ : หน่วยงานของท่านใช้งานระบบดังกล่าวในลักษณะใด 5.1 เจ้าของระบบ : หน่วยงานของท่านเป็นผู้พัฒนา/จัดทาระบบดังกล่าว 5.2 ผู้ใช้งานระบบ : หน่วยงานของท่านเป็นผู้ใช้งานระบบที่หน่วยงานอื่นพัฒนา 5.3 ต้องการใช้งานระบบ : หน่วยงานท่านไม่ได้เป็นผู้ใช้งานระบบในปัจจุบัน แต่คาดว่ามีความต้องการใช้งาน ระบบนี้ใน อนาคต หมายเหตุ หากเลือกตอบข้อ 5.2 และ/หรือ 5.3 ไม่ต้องตอบข้อถัดไป ให้ข้ามไปทา ส่วนที่ 3 6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ : ระบบงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ใดของกระทรวง (กรุณาระบุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านหลัง) 7. วิธีการพัฒนา 7.1 พัฒนาเอง : หน่วยงานของท่านเป็นผู้พัฒนาระบบเอง 7.2 จัดจ้างหน่วยงาน : หน่วยงานของท่านเป็นเจ้าของระบบแต่ไม่ได้ดาเนินการพัฒนาเอง จัดจ้างบริษัท/ หน่วยงานภายนอก พัฒนา 7.3 หน่วยงานเจ้าของพัฒนา : หน่วยงานเจ้าของระบบพัฒนา


ข-4

8. สถานภาพการใช้งาน 8.1 ปกติ : ระบบสามารใช้งานได้ปกติ 8.2 ใช้บางส่วน : ระบบสามารถใช้งานได้บางส่วน 8.3 ใช้งานไม่ได้ : ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 8.4 ไม่ได้ใช้งาน : ไม่ได้มีการใช้งานระบบ 9. กลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลแต่ละระบบ : กลุ่มของแฟ้มรายการข้อมูลที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลของระบบ เช่น ข้อมูล ผู้ใช้งาน ข้อมูลภาพ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 9.1 ฐานข้อมูลที่ 1 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 1 ที่มีการจัดเก็บ 9.2 ฐานข้อมูลที่ 2 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 2 ที่มีการจัดเก็บ 9.3 ฐานข้อมูลที่ 3 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 3 ที่มีการจัดเก็บ 9.4 ฐานข้อมูลที่ 4 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 4 ที่มีการจัดเก็บ 9.5 ฐานข้อมูลที่ 5 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 5 ที่มีการจัดเก็บ 10. การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : การเชื่อมโยงข้อมูลของระบบกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (ระบุชื่อ หน่วยงาน) 11. การดูแล/บารุงรักษาระบบ : วิธีการดูแล บารุงรักษาการใช้งานระบบ 11.1 มี/ไม่มี : ระบบมีวิธีการดูแล บารุงรักษาการใช้งานระบบ หรือไม่ (ถ้ามี กรุณาระบุลักษณะการดูแลในข้อ 11.2-11.4) 11.2 หน่วยงานดูแลเอง : หน่วยงานของท่านเป็นผู้ดูแล รักษา 11.3 หน่วยงานเจ้าของระบบดูแล : หน่วยงานเจ้าของระบบ(ผู้พัฒนา) เป็นผู้ดูแล รักษา 11.4 จัดจ้างบริษัท/ผู้ชานาญการ : จัดจ้างบริษัท/ผู้ชานาญการ เป็นผูด้ ูแล รักษา 12. ความต้องการดูแลบารุงรักษาระบบ : ความต้องการของหน่วยงานในการบารุงรักษาระบบของตนเอง 12.1 ต้องการ/ไม่ต้องการ : ความต้องการของหน่วยงานในการดูแล บารุงรักษาการใช้งานระบบ มีความต้องการ หรือไม่ (กรุณาระบุ) 13. การปรับปรุงฐานข้อมูล 13.1 มี/ไม่มี : ฐานข้อมูลของระบบมีการปรับปรุงหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาระบุจานวนครั้ง/ปี) 13.2 จานวน ครั้ง/ปี : จานวนครั้งในการปรับปรุงฐานข้อมูลในแต่ละปี 14. การกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 14.1 มี/ไม่มี : ระบบงานมีการกาหนดสิทธิ์การใช้งานหรือไม่ (ถ้ามี ถ้ามีกรุณาระบุรายละเอียด ในข้อ 14.2) 14.2 ประเภท : จานวนประเภทสิทธิ์ที่มีการกาหนดในระบบ 14.2.1 ประชาชน/ผู้ใช้ทั่วไป : บุคคลที่เป็นผู้ใช้งานทั่วๆไป 14.2.2 ผู้ใช้งานหลัก : บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผูใ้ ช้งานหลัก เช่น นาเข้าข้อมูล จัดทารายงาน 14.2.3 ผู้ดูแลระบบ : บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ดแู ลระบบ เช่น กาหนดสิทธิ์การใช้งาน


ข-5 14.2.4 ผู้บริหาร : บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้งานด้านบริหาร เช่น ข้อมูลหรือรายงาน 15. แนวทางป้องกันความเสียหาย : การจัดทาวิธีการหรือแนวทางการป้องกันความเสียหายของระบบกรณีเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน 15.1 มี/ไม่มี : ระบบงานมีวธิ ีการป้องกันความเสียหายของระบบหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาระบุวิธีการ) 15.2 วิธีการ : วิธีการในการป้องกันความเสียหายของระบบ เช่น จัดทาคู่มือวิธีปฏิบัติ หรือแผนสารองวิธีการใช้ งาน กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 16. การสารอง/กู้คืนข้อมูลสารสนเทศ : การจัดทาการสารอง/กู้คนื ข้อมูลของระบบสารสนเทศ 16.1 มี/ไม่มี : ระบบงานมีการสารอง/กู้คืนข้อมูลของระบบ หรือไม่ (ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด ในข้อ 16.2) 16.2 ระยะเวลาการสารอง/กู้คืน : ระยะเวลาในการสารอง/กู้คืนข้อมูลของระบบ เช่น ทุกดือน ทุก 3 เดือน 17. แผนการพัฒนาหรือปรับปรุงการทางานของระบบ : แผนการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของระบบให้ ดีขึ้น 17.1 มี/ไม่มี : ระบบงานมีแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงการทางานของระบบหรือไม่ (กรุณาระบุ ถ้าไม่มีแผนฯจะ ดาเนินการ ในอนาคตต้องระบุดาเนินการในปี พ.ศ. ไหน ในข้อ 17.2) 17.2 ดาเนินการในปี พ.ศ. : ปี พ.ศ. ที่จะดาเนินการในอนาคต 18. ช่องทางการติดต่อสื่อสารของระบบ : ช่องทางต่างๆที่มีในการติดต่อสื่อสาร(นาเข้า-ส่งออก) กับผู้ใช้งานของ ระบบงาน 18.1 มี/ไม่มี : ระบบงานมีช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด ในข้อ 18.2 และ/ หรือ 18.3) 18.2 เอกสาร : ระบบมีการติดต่อสื่อสารในลักษณะเอกสาร 18.3 อิเล็กทรอนิกส์ : ระบบมีการติดต่อสื่อสารในลักษณะไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 19. แผนการฝึกอบรม : การจัดทาแผนการฝึกอบรมการใช้งานของระบบ 19.1 มี/ไม่มี : ระบบงานมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมการใช้งานหรือไม่ (ถ้ามี กรุณาระบุรายละเอียด) 19.2 ระยะเวลา : ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 19.3 จานวนรุ่น : จานวนรุ่นที่มีการจัดทาในแผนการฝึกอบรม 19.4 จานวนผู้อบรม/รุ่น : จานวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น 19.5 เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดให้เข้ารับการอบรม เช่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ หรือผู้ใช้งาน ทั่วไป 19.6 งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในการฝึกอบรม 20. ปัญหาที่พบจากการใช้งานระบบ 20.1 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ข-6 20.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อน : ลาดับขั้นตอนการทางานซ้าซ้อนกัน เช่น มี 2 หน่วยงาน เอาข้อมูล ระบบเดียวกันขึ้น 20.1.2 มีเอกสารทีต่ ้องตรวจสอบเป็นจานวนมาก : เอกสารที่ใช้และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ต้อง ตรวจสอบมี จานวนมาก 20.1.3 อื่นๆ : ปัญหาอื่นๆนอกจากข้อ 20.1.1 - 20.1.3 20.2 ด้านข้อมูล 20.2.1 ข้อมูลมีความซ้าซ้อน : การจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบของเอกสารและจัดเก็บอยูใ่ นระบบ มี การจัดเก็บ ข้อมูลชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ระบบ 20.2.2 ไม่มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน : หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเดียวกันแต่ต่างคนต่างจัดเก็บข้อมูล 20.2.3 ขาดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล : ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น ข้อมูลใน ระบบเป็น ข้อมูลประเภทเดียวกันแต่เก็บต่างกัน เช่น รูปแบบวันที่ หน่วยงานหนึ่งเก็บเป็น DDMMYY อีก หน่วยงานเก็บ MMDDYY 20.2.4 ข้อมูลไม่ถกู ต้อง : การจัดเก็บข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง อาจสืบเนื่องมาจากผู้บนั ทึกข้อมูลผิด เช่น ชื่อบริษัท “สหวิทยา” แต่ในระบบจัดเก็บเป็น บริษัท “สหะวิทยา” 20.2.5 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน : การจัดเก็บข้อมูลในระบบมีความล่าช้าจากข้อมูลจริง เช่น ข้อมูลจานวน โรงงานที่ จัดเก็บในระบบมี 50 โรงงาน แต่ในปัจจุบันจานวนโรงงานมี 100 โรงงาน 20.2.6 ข้อมูลไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน : ระบบไม่มี Field ในการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งาน ต้องการ 20.2.7 อื่นๆ : ปัญหาอื่นๆนอกจากข้อ 20.2.1 - 20.2.7 20.3 ด้านซอฟแวร์ 20.3.1 การทางานของระบบเกิดข้อผิดพลาด : ตัวอย่างเช่น บันทึกข้อมูลไม่ได้ คานวณค่าไม่ตรง สั่ง พิมพ์ใบเสร็จ ไม่ออก 20.3.2 เมนูการใช้งานของระบบไม่ครบถ้วน : ระบบมีเมนูการใช้งานไม่เพียงพอกับความต้องการของ ผู้ใช้ 20.3.3 ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นได้ : ไม่มีการส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบอื่นโดยอัตโนมัติ 20.3.4 ขาดโปรแกรมเฉพาะที่ใช้สนับสนุนการใช้งาน : ไม่มีโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ทที่ างานเฉพาะด้าน 20.3.5 อื่นๆ : ปัญหาอื่นๆนอกจากข้อ 20.3.1 - 20.3.5


ข-7 20.4 ด้านฮาร์ดแวร์ 20.4.1 อุปกรณ์ล้าสมัย : อุปกรณ์ไม่รองรับกับเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ เช่น ระบบพัฒนาบนแพต ฟอร์ม 4 แต่ อุปกรณ์ปัจจุบันรองรับเพียงแพตฟอร์ม 3 20.4.2 ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน : จานวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน 20.4.3 ขาดอุปกรณ์สนับสนุน : ขาดอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทางานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น สแกนเนอร์ ความเร็วสูง 20.4.4 อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับการใช้งานระบบ : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานมีไม่เหมาะสมต่อ การใช้งาน เช่น ระบบงานต้องการเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความเร็วสูง แต่เครื่องสแกนเนอร์ที่หน่วยงานมีความเร็วต่า 20.4.5 อื่นๆ : ปัญหาอื่นๆนอกจากข้อ 20.4.1 - 20.4.5 20.5 ด้านบุคลากร 20.5.1 ขาดบุคลากรในการนาเข้าข้อมูล : ไม่มีบุคลากรที่ทาหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เข้าในระบบ 20.5.2 ขาดบุคลากรในการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ : ขาดบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญในการดูแลซ่อมแซม ระบบ หรือ แก้ไขปัญหาของระบบ 20.5.3 บุคลากรขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบ : บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการ ใช้งาน ระบบ 20.5.4 ขาดบุคลากรที่ให้ความรู้ในการใช้งานระบบ : ขาดบุคลากรที่ถ่ายทอดความรูห้ รือให้คาปรึกษาใน การใช้งาน ระบบ 20.5.5 อื่นๆ : ปัญหาอื่นๆนอกจากข้อ 20.5.1 - 20.5.5 20.6 ด้านอื่นๆ 20.6.1 กฏ/ระเบียบไม่รองรับการใช้งานระบบ : ไม่มีกฏ/ระเบียบที่รองรับ/สอดคล้องกับการใช้งาน ระบบ 20.6.2 งบประมาณไม่เพียงพอในการบารุงรักษา : ขาดงบประมาณในการบารุงรักษาระบบ 20.6.3 คู่มือการใช้งานระบบไม่มีความชัดเจน : รายละเอียดที่อธิบายไว้ในเล่มคู่มือไม่ชัดเจน 20.6.4 อื่นๆ : ปัญหาอื่นๆนอกจากข้อ 20.6.1 - 20.6.4


ข-8 ส่วนที่ 3. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (On-Going Project) หมายถึง ระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา คือ ยังดาเนินการ ไม่แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างการตรวจรับหรือจัดจ้าง) 1. ที่ : ลาดับที่ 2. ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา 3. ชื่อระบบสารสนเทศ : ชื่อระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบัน 4. รายละเอียดการทางาน : รายละเอียดการทางานของแต่ละระบบว่ามีการทางานอย่างไร สนับสนุนงานใดบ้าง อธิบาย โดยสังเขป 5. วิธีการพัฒนา 5.1 พัฒนาเอง : หน่วยงานของท่านเป็นผู้พัฒนาระบบเอง 5.2 จัดจ้างหน่วยงาน : หน่วยงานของท่านเป็นเจ้าของระบบแต่ไม่ได้ดาเนินการพัฒนาเอง จัดจ้างบริษทั / หน่วยงานภายนอก พัฒนา 6. กลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล : กลุ่มของแฟ้มรายการข้อมูลทีม่ ีการจัดเก็บในฐานข้อมูลของระบบ เช่น ข้อมูล ผู้ใช้งาน ข้อมูลภาพ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 6.1 ฐานข้อมูลที่ 1 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 1 ที่มีการจัดเก็บ 6.2 ฐานข้อมูลที่ 2 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 2 ที่มีการจัดเก็บ 6.3 ฐานข้อมูลที่ 3 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 3 ที่มีการจัดเก็บ 6.4 ฐานข้อมูลที่ 4 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 4 ที่มีการจัดเก็บ 6.5 ฐานข้อมูลที่ 5 : กลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่ 5 ที่มีการจัดเก็บ 7. ระยะเวลาคาดว่าจะแล้วเร็จ : ระยะเวลาที่ประมาณการว่าจะแล้วเสร็จ


ข-9 ส่วนที่ 4 ความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานของท่านต้องการใช้งานและให้บริการแก่ หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานท่านมีความต้องการนาข้อมูลจากหน่วยงานอื่นไปใช้งาน หรือข้อมูล ของหน่วยงานท่านที่ต้องการเผยแพร่หรือมีการเผยแพร่ เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ส่วนที่ 4.๑ ข้อมูลที่หน่วยงานของท่านใช้แลกเปลี่ยนภายนอกหน่วยงานของท่าน 1. ที่ : ลาดับที่ 2. ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานมีความต้องการในเรื่องข้อมูล 3. ข้อมูลที่หน่วยงานของท่านใช้แลกเปลี่ยนภายนอกหน่วยงานของท่าน มี/ไม่มี : หน่วยงานท่านมีข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 4. ข้อมูลที่หน่วยงานของท่านให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก 4.1 ชื่อข้อมูล : ชื่อข้อมูลที่หน่วยงานท่านเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น 4.2 สถานภาพการใช้งานข้อมูล 4.2.1 ใช้งานในปัจจุบัน 4.2.2 ความต้องการในอนาคต 4.3 ชื่อหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล : ชื่อหน่วยงานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานอื่น 4.4 รูปแบบข้อมูล : รูปแบบข้อมูลที่เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น 4.4.1 เอกสาร 4.4.2 อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ 4.4.3 อื่นๆ 4.5 ช่องทางการส่งข้อมูล : ช่องทางสื่อสารที่ใช่ในการส่งข้อมูล 4.5.1 จดหมายทางราชการ 4.5.2 E-mail 4.5.3 ผ่านระบบสารสนเทศ 4.5.4 อื่นๆ 4.6 ความถี่ในการส่งข้อมูล : รอบการส่งข้อมูลในแต่ละรอบระยะเวลา เช่น ทุกวัน ทุกปี เป็นต้น 4.6.1 รายวัน 4.6.2 รายเดือน 4.6.3 รายไตรมาส (3 เดือน) 4.6.4 รายปี 4.6.5 อื่นๆ 5. ข้อมูลที่หน่วยงานของท่านต้องการใช้งานจากหน่วยงานภายนอก 5.1 ชื่อข้อมูล : ชื่อข้อมูลที่หน่วยงานท่านต้องการใช้งานจากหน่วยงานภายนอก


ข - 10 5.2 สถานภาพการใช้งานข้อมูล 5.2.1 ใช้งานในปัจจุบัน 5.2.2 ความต้องการในอนาคต 5.3 ชื่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล : ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล 5.4 รูปแบบการรับข้อมูล : รูปแบบข้อมูลทีห่ น่วยงานของท่านต้องการใช้งานจากหน่วยงานภายนอก 5.4.1 เอกสาร 5.4.2 อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ 5.4.3 อื่นๆ 5.5 ช่องทางการรับข้อมูล : ช่องทางสื่อสารทีห่ น่วยงานท่านใช่ในการรับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 5.5.1 จดหมายทางราชการ 5.5.2 E-mail 5.5.3 ผ่านระบบสารสนเทศ 5.5.4 อื่นๆ 5.6 ความถี่ในการรับข้อมูล : รอบการรับข้อมูลในแต่ละรอบระยะเวลา เช่น ทุกวัน ทุกปี เป็นต้น 5.6.1 รายวัน 5.6.2 รายเดือน 5.6.3 รายไตรมาส (3 เดือน) 5.6.4 รายปี 5.6.5 อื่นๆ


ข - 11 ส่วนที่ 5 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง หน่วยงานท่านมีความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านอื่นๆ เช่น การ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ความต้องการในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านบุคลากร เป็นต้น (ถ้ามี) ส่วนที่ ๕.๑ ระบบสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุง 1. ที่ : ลาดับที่ 2. ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานมีความต้องการในเรื่องข้อมูล 3. ระบบสารสนเทศที่ท่านต้องการปรับปรุงระบบ 3.1 ชื่อระบบสารสนเทศ : ชื่อระบบสารสนเทศที่ท่านต้องการให้พัฒนาและปรับปรุง (ระบุชื่อระบบ) 3.2 สนับสนุนงานด้าน : ระบบสารสนเทศที่หน่วยงานท่านต้องการปรับปรุงสนับสนุนงานด้านใด ส่วนที่ ๕.๒ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1. ที่ : ลาดับที่ 2. ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานมีความต้องการในเรื่องข้อมูล 3. ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย : รายการคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานท่านต้องการ โดยให้ระบุจานวนในแต่ละรายการ 3.1 รายการที่ 1 3.2 รายการที่ 2 3.3 รายการที่ 3 3.4 รายการที่ 4 3.5 รายการที่ 5 ส่วนที่ ๕.๓ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๑. ที่ : ลาดับที่ ๒. ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานมีความต้องการในเรื่องข้อมูล ๓. ด้านบุคลากร ๓.1 ต้องการให้บุคลากรฝึกอบรมในด้าน : ชื่อหลักสูตรทีต่ ้องการให้บุคลากรฝึกอบรม ๓.๒ ต้องการมีบุคลากรเพิ่มในด้าน : ต้องการเพิ่มบุคลากรในด้าน ส่วนที่ ๕.๔ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๑. ที่ : ลาดับที่ ๒. ชื่อหน่วยงาน : ชื่อหน่วยงานมีความต้องการในเรื่องข้อมูล ๓. ด้านกฎ / ระเบียบ / นโยบาย 3.1 ปรับปรุงกฎ/ระเบียบให้สอดรับกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 ต้องการงบประมาณที่เพียงพอสนับสนุนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.3 มีนโยบายในการนาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 3.4 มีนโยบายในการนาเข้าข้อมูลที่ชัดเจน 3.5 อื่นๆ


ข - 12 MNRE.No. …………

แบบสอบถาม ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจสภาพการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบันและระบบ สารสนเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบ สารสนเทศให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 2. ส่วนที่ 2 การสารวจสภาพการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 3. ส่วนที่ 3 การสารวจระบบสารสนเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 4. ส่วนที่ ๔ : สารวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานต้องการใช้งานและให้บริการแก่ หน่วยงาน 5. ส่วนที่ ๕ : สารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 1.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม คาชี้แจง : กรุณาระบุหน่วยงาน เบอร์โทร และ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ 1) ชื่อ ………………………………………………………………………………………........................................................ 2) ตาแหน่ง ………………………………………………………………………………………............................................... 3) ชื่อหน่วยงาน …………………………………………………………………………....................................................... 4) เบอร์โทรศัพท์…….……………….………………….... เบอร์โทรสาร ..........………………………………………..... 5) e-mail…….……………………………..........................................………………………………………......................

1.2 มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน มี จานวน ……………………… คน ตาแหน่ง ................................................. จานวน ……… คน ด้าน .......................................... ตาแหน่ง .................................................. จานวน ……… คน ด้าน ........................................... (หมายเหตุ : ด้าน – ให้ระบุหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นาข้อมูลเข้าระบบ จานวน - ระบุจานวนในแต่ละตาแหน่งต้องให้สัมพันธ์กับจานวนรวมทั้งหมด เป็นต้น ) ไม่มี


ข - 13 คาชี้แจงเพิ่มเติม : เกี่ยวกับการนิยามปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศและอื่นๆ กลุ่มปัญหาด้าน

ปัญหา

นิยาม

ด้านขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

(1)

ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานมี ความซับซ้อน

ต้องมีการปฏิบตั ิงานทั้ง Manual Process และระบบสารสนเทศ

ด้านข้อมูล

(2)

ข้อมูลมีความซ้าซ้อน

(3)

ขาดมาตรฐานในการจัดเก็บ ข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบของเอกสารและจัดเก็บอยู่ใน ระบบ - จัดเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ระบบ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน อาทิ ข้อมูลในระบบ เป็นข้อมูลประเภทเดียวกันแต่เก็บต่างกัน อาทิ User_Code และ User_ID

(4)

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

การจัดเก็บข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง อาจสืบเนื่องมาจากผู้บันทึก ข้อมูลผิด อาทิ ชื่อบริษัท “สหวิทยา” แต่ในระบบจัดเก็บเป็น บริษัท “สหะวิทยา”

(5)

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

การจัดเก็บข้อมูลในระบบมีความล่าช้าจากข้อมูลจริง อาทิ ข้อมูล จานวนโรงงานที่จัดเก็บในระบบมี 50 โรงงาน แต่ในปัจจุบัน จานวนโรงงานมี 100 โรงงาน

(6)

ข้อมูลไม่ครอบคลุมความ ต้องการของผู้ใช้งาน การทางานของระบบเกิด ข้อผิดพลาด

ระบบไม่มี Field ในการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ

-

ด้านซอฟต์แวร์

(7)

ด้านฮาร์ดแวร์

(8)

อุปกรณ์ลา้ สมัย

อุปกรณ์ไม่รองรับกับเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ อาทิ ระบบ พัฒนาบนแพตฟอร์ม 4 แต่อุปกรณ์ปัจจุบันรองรับเพียงแพต ฟอร์ม 3

ด้านบุคลากร

(9)

ขาดบุคลากรในการนาเข้า ข้อมูล

ตัวอย่างเช่น ไม่มีบุคลากรที่ทาหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เข้าใน ระบบ

(10)

ขาดบุคลากรในการบารุงรักษา ขาดบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญในการดูแลซ่อมแซมระบบ หรือแก้ไข ระบบสารสนเทศ ปัญหาของระบบ

(11)

ขาดบุคลากรที่ให้ความรู้ในการ ขาดบุคลากรที่ถ่ายทอดความรู้หรือให้คาปรึกษาในการใช้งาน ใช้งานระบบ ระบบ

(12)

คู่มือการใช้งานระบบขาดความ รายละเอียดที่อธิบายไว้ในเล่มคู่มอื ไม่ชัดเจน ชัดเจน

ด้านอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น บันทึกข้อมูลไม่ได้ คานวณค่าไม่ตรง สั่งพิมพ์ใบเสร็จ ไม่ออก


ข - 14 ระบบสารสนเทศ

(13) -

ระบบของการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการ เพื่อให้ได้สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับงานหรือภารกิจแต่ละอย่าง

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

(14) -

ฮาร์ดแวร์ทางกายภาคที่ใช้เชื่อมต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวกลางส่งผ่าน สายโทรศัพท์ สายโทรทัศน์เคเบิล และดาวเทียม กับเสาอากาศ และ router, aggregator, repeater และอุปกรณ์ อื่นที่ควบคุมการส่งผ่านข้อมูล infrastructure รวมถึงซอฟต์แวร์ ที่ส่ง รับ และจัดการสัญญาณทีไ่ ด้รับการส่งผ่าน

ส่วนที่ 2: การสารวจสภาพการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  เพื่อระบุระบบสารสนเทศซึง่ ท่านใช้งานอยูใ่ นปัจจุบัน และปัญหา ที่พบในการใช้งานระบบนั้น 2.1 ปัจจุบันหน่วยงานของท่านใช้งานระบบสารสนเทศหรือไม่  ใช้ มีใช้งานจานวนระบบ

……ระบบ (โปรดทาต่อข้อ 2.2)

 ไม่ใช้

โปรดข้ามไปทาส่วนที่ 3

2.2 ชื่อระบบสารสนเทศ………………………………………………………………………………………………………………. 1) การพัฒนา  พัฒนาขึ้นมาใช้งานเอง  จัดจ้างหน่วยงานภายนอกดาเนินการ  พัฒนาโดยหน่วยงาน………………………………………………………………. 2) สภาพการใช้งาน  ใช้งานปกติ  ใช้งานบางส่วน  ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจาก..................................................... 3) การดูแล บารุงรักษาระบบ  มี โดย  หน่วยงานดูแลเอง  หน่วยงานเจ้าของระบบดูแล  จัดจ้างบริษัท/ผู้ชานาญการ  ไม่มีการบารุงรักษา เนื่องจาก.......................................................................................................... - ความต้องการการดูแล บารุงรักษาระบบ  ต้องการ  ไม่ต้องการ เนื่องจาก.......................................................................................................... 4) คาอธิบายโดยสังเขป (ระบบทางานอย่างไร/สนับสนุนการทางานใด) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...


ข - 15 5) กลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 1 ……………………………...…………………………….. 2 …………………………………………………………….. 3 …………………………..………………………………... 4 ……………………………….…………………………….. 5 ……………………………….…………………………….. 6) การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีระบุชื่อหน่วยงาน) …………………………………….. 7) การปรับปรุงฐานข้อมูล  มี

................................ ครั้ง/ปี

 ไม่มี

8) ระบบมีการกาหนดสิทธิ์ระดับผู้ใช้งาน  มี

……………………….. ระดับ  ประชาชน/ผู้ใช้งานทั่วไป  ผู้ใช้งานหลัก  ผู้ดูแลระบบ (กรุณาเลือกระดับให้สอดคล้องกับจานวนระดับที่ระบุ)  ไม่มี

 ผู้บริหาร

9) ระบบมีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย  มี  ไม่มี 10) ระบบมีการสารอง/กู้คืนข้อมูลสารสนเทศ  มี ระยะเวลา ................................  ไม่มี 11) ระบบมีแผนการดาเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงการทางานของระบบ  มี ระยะเวลา .....................................................................................................  ไม่มี แต่มีแผนจะดาเนินการในปี พ.ศ. ................................................................... 12) ระบบมีแผนการฝึกอบรม  มี ระยะเวลา ................................................................................................................ จานวน ...................................... รุ่น จานวนผู้อบรม ........................... คน/รุ่น เป้าหมาย .................................................................................................................. งบประมาณ ................................................. บาท  ไม่มี


ข - 16 13) ระบบมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร(นาเข้า-ส่งออก) กับผู้ใช้งาน  มี ทาง  เอกสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ไม่มี 14) ปัญหาที่พบในการใช้งาน (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านขั้นตอน การปฏิบัติงาน

ด้านข้อมูล

ด้านซอฟต์แวร์

ด้านฮาร์ดแวร์

ด้านบุคลากร

ด้านอื่นๆ

 ขั้ น ต อ น ก า ร  ข้ อ มู ล มี ค ว า ม  การทางานของระบบ  อุปกรณ์ล้าสมัย (8)

 ขาดบุคลากรใน

 กฎ/ร ะเบี ยบไ ม่

ปฏิ บั ติ ง านมี ค วาม ซ้าซ้อน (2) ซ้าซ้อน (1) ไม่ มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล  มีเอกสารที่ต้อง ร่วมกัน ต ร ว จ ส อ บ เ ป็ น  ขาดมาตรฐานใน จานวนมาก การจัดเก็บข้อมูล (3) อื่นๆ ระบุ ข้ อ มู ล ไ ม่ ถู ก ต้ อง ................................ (4) ................................ ................................  ข้ อ มู ล ไ ม่ เ ป็ น ................................ ปัจจุบัน (5) ................................ ................................  ข้ อ มู ล ไ ม่ ................................ ค ร อ บ ค ลุ ม ค ว า ม ................................ ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน (6)

การนาเข้าข้อมูล (9)

ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ระบบ

เกิดข้อผิดพลาด (7)

 ไม่เพียงพอต่อการ

 เมนู ก ารใช้ ง านของ การปฏิบัติงาน

 ขาดบุ ค ลากรใน

ระบบไม่ครบถ้วน

การบารุงรักษาระบบ  งบประมาณไม่ สารสนเทศ (10) เพียงพอในการ บารุงรักษา  บุคลากรขาดความ เข้าใจในการใช้งาน  คู่ มื อ การใช้ง าน ระบบ ระบบไม่มีความชัดเจน (12)  ขาดบุคลากรที่ให้ ความรู้ ใ นการใช้ ง าน  อื่นๆ ระบุ ................................... ระบบ (11) ................................... ...................................  อื่นๆ ระบุ ................................... ................................... ................................... ...................................

 ขาดอุปกรณ์

 ไม่สามารถเชื่อมโยงกับ สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

ระบบอื่นได้

 อุปกรณ์ไม่เหมาะสม

 ขาดโปรแกรมเฉพาะที่ กับการใช้งานระบบ

ใช้สนับสนุนการใช้งาน  อื่นๆ ระบุ

.......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

 อื่นๆ ระบุ

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

 อื่นๆ ระบุ

.................................. *หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคานิยามของปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ กรุณาดูที่คาชี้แจงเพิ่มเติม หน้าที่ 2 หากมีระบบสารสนเทศมากกว่า 1 ระบบให้สาเนาข้อ 2.1 เพื่อบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม


ข - 17 ส่วนที่ 3: ระบบสารสนเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (On-Going Project) คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  เพื่อระบุระบบสารสนเทศซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา 3.1 ชื่อระบบสารสนเทศ………………………………………………………………………………………………………………. 1) การพัฒนา  พัฒนาขึ้นมาใช้งานเอง

 จัดจ้างหน่วยงานภายนอกดาเนินการ

2) คาอธิบายโดยสังเขป (ระบบทางานอย่างไร/สนับสนุนการทางานใด)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 3) กลุ่มข้อมูลใช้จัดเก็บในฐานข้อมูล 1 ……………………………...…………………………….. 2 …………………………………………………………….. 3 …………………………..………………………………... 4 ……………………………….…………………………….. 5 ……………………………….…………………………….. 4) คาดว่าจะแล้วเสร็จ……………………………………………………………………………………………………………. *หมายเหตุ : หากมีระบบสารสนเทศมากกว่า 1 ระบบให้สาเนาข้อ 3.1 เพื่อบันทึกรายละเอียดเพิม่ เติม


ข - 18 ส่วนที่ 4 : การสารวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานของท่านต้องการใช้งานและให้บริการแก่หน่วยงานอื่น (ต่อ) 4.1 ข้อมูลที่หน่วยงานของท่านใช้แลกเปลี่ยนภายนอกหน่วยงานของท่าน ข้อมูลที่หน่วยงานของท่านให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ขื่อ ข้อมูล

สถานภาพ การใช้งาน ข้อมูล

ในปัจจุบัน  ความ ต้องการใน อนาคต

ชื่อ หน่วยงาน ภายนอกที่ ให้บริการ ข้อมูล

รูปแบบการ แลกเปลี่ยนข้อมูล

ช่องทางการ ส่งข้อมูล

ความถี่ในการส่ง ข้อมูล

 เอกสาร  อิเล็กทรอนิกส์

 จดหมาย  E-mail  ระบบ

 รายวัน  รายเดือน  รายไตร

....................  อื่นๆ ระบุ .................... ..................... .....................

มาส  real time  อื่นๆ ระบุ .................... .................... ....................

ไฟล์  Web Service  อื่นๆ ระบุ ............................... ............................... ...............................

หากมีข้อมูลมากกว่า 1 กรุณาสาเนาข้อ 4.1 เพื่อบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

ขื่อ ข้อมูล

สถานภาพ การใช้งาน ข้อมูล

 ใช้งาน

ในปัจจุบัน  ความ ต้องการใน อนาคต

ชื่อ กระบวนการ ที่ใช้ข้อมูล

ชื่อ หน่วยงาน เจ้าของ ข้อมูล

รูปแบบการ แลกเปลี่ยนข้อมูล

ช่องทางการ รับข้อมูล

 เอกสาร 

 จดหมาย  E-mail  ระบบ

 รายวัน  รายเดือน  รายไตร

..................... ...................  อื่นๆ ระบุ ..................... ..................... .....................

มาส  real time  อื่นๆ ระบุ .................... .................... ....................

อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์  Web Service  อื่นๆ ระบุ ....................... ............................ ..................

ความถี่ในการ รับข้อมูล

ข - 18

 ใช้งาน

ชื่อ กระบวน การที่ใช้ ข้อมูล

ข้อมูลที่หน่วยงานของท่านต้องการใช้งานจากหน่วยงานภายนอกของ


ข - 19 ส่วนที่ 5: การสารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  เพื่อระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของท่าน (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 5.1 ระบบสารสนเทศ 1) มีความต้องการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ……………………………………………………………………………………………………………………… 2) มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้าน ......................................................................................................................................... ........ 3) อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................................................. .........

5.2 ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน โปรดระบุรายการ ที่ต้องการ 1......................................................... 2........................................................ 3......................................................... 4........................................................ 5......................................................... 6.........................................................  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบัน

 อื่นๆ ระบุ

..................................................................................................................................................................... .

5.3 ด้านบุคลากร  มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ผู้ใช้งานสม่าเสมอ  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อื่นๆ ระบุ

......................................................................................................................................................................

5.4 ด้านกฎ/ระเบียบ/นโยบาย  ปรับปรุงกฎ/ระเบียบให้สอดรับกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้องการงบประมาณที่เพียงพอสนับสนุนการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีนโยบายในการนาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม  มีนโยบายในการนาเข้าข้อมูลที่ชัดเจน  อื่นๆ ระบุ

...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... หากมีข้อมูลมากกว่า 1 กรุณาสาเนาข้อ 5.1 เพื่อบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม


ภาคผนวก ค รายชื่อหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ที่ใช้ระบบ บริหารจัดการเว็บไซต์ ทส. (EasyWeb)


ค-1 ในปัจจุบันระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EasyWeb) ได้มี หน่วยงานใน สป.ทส. ใช้งานเครื่องมือบริหารจัดการเว็บไซต์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง จานวน ๒๐ หน่วยงาน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ได้แก่ ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐

หน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์บริการร่วม ทส. สานักบริหารกลาง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม สานักประสานการปฏิบัติงานสนองพระราชดาริและ กิจการพิเศษ ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ ทส. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อานาจเจริญ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

URL http://www.mnre.go.th http://cict.mnre.go.th http://slc.mnre.go.th http://cado.mnre.go.th http://inau.mnre.go.th http://royalproject.mnre.go.th http://rgo.mnre.go.th http://lampang.mnre.go.th http://ayutthaya.mnre.go.th http://saraburi.mnre.go.th http://chaiyaphum.mnre.go.th http://surin.mnre.go.th http://amnatcharoen.mnre.go.th http://khonkaen.mnre.go.th http://kalasin.mnre.go.th http://ratchaburi.mnre.go.th http://satun.mnre.go.th http://narathiwat.mnre.go.th http://krabi.mnre.go.th http://buriram.mnre.go.th


ภาคผนวก ง ระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ


ง-1

ระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ของเว็บไซต์ ทส. เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถป้อนคาที่ต้องการสืบค้นข้อมูลที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้จากหน้าหลักของเว็บไซต์ ดังรูป

ป้อนคาที่ต้องการสืบค้นข้อมูล

ภาพที่ ง-1 การสืบค้นข้อมูลจากหน้าหลักเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ง-2 โดยผลจากการค้นหาจากหน้าหลัก สามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูลได้ทั้งในเว็บไซต์ และข้อมูล ภายนอกเว็บไซต์ ดังรูปข้างล่าง

ภาพที่ ง-2 ผลการสืบค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ ง-3 ผลการสืบค้นข้อมูลภายนอกเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คลิกจากแท็บ “ค้นหาภายนอก”)


ภาคผนวก จ การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียนของ ผู้ใช้งาน


จ-1

การนาข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียนจากผูใ้ ช้งาน สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขนึ้ ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (e-IPA) ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองการ ปฏิบัติ ราชการ (e-KPI)


จ-2

ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)


จ-3


จ-4


จ-5


จ-6


จ-7


จ-8


จ-9


จ - 10


จ - 11


จ - 12


จ - 13


จ - 14


จ - 15


จ - 16

การนาข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งาน สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


จ - 17


จ - 18


จ - 19


จ - 20


จ - 21


จ - 22


จ - 23


จ - 24


จ - 25


จ - 26


จ - 27


จ - 28


จ - 29


จ - 30


จ - 31


จ - 32


จ - 33


จ - 34


จ - 35


จ - 36


จ - 37


จ - 38


จ - 39


จ - 40


จ - 41


ภาคผนวก ฉ จานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน


ฉ-1

จานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet มีจานวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน - มีจานวนบุคลากรเข้าใช้ระบบ Intranet หรือระบบที่รองรับการทางาน Back Office ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน ทั้งนี้จะตรวจสอบจากระบบการเข้า Login ซึง่ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เลือกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใน การตรวจสอบ เนื่องจากเป็นระบบที่ทุกหน่วยงานใน สป.ทส. ใช้งาน โดยสามารถสรุป ได้ดังนี้ ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสรุปจานวนผู้เข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลาที่เก็บ ข้อมูล

จานวน จานวนผู้เข้า ผู้ใช้งาน ใช้งาน (คน) ทั้งหมด (คน)

กันยายน 2554 สิงหาคม 2555

535

จานวนผู้ไม่ เข้าใช้งาน (คน)

ร้อยละของ จานวนผู้เข้าใช้ งาน

ร้อยละของ จานวนผู้ไม่ เข้าใช้งาน

231

56.82

43.18

304

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจานวนผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สป.ทส. ปีงบประมาณ 2555 ที่ 1

ชื่อผู้ใช้ ATITIYAP

ชื่อ - นามสกุล นางสาวอาทิตยา ปานทอง

หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

2

NUTCHANOOK

ณัฐชนก ปิยะชาตินันท์

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

3

ARISARAK

อริสรา กันพันธุ์

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

4

KAMOTIPP

นางสาวกมลทิพย์ โพธิ์ศรีทอง

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

5

ATIDTHAYAM

นางสาวอาทิตยา มูลเอี่ยม

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

6

PERAPONO

นายพีรพล โอฐยิ้มพราย

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

7

PHASSARAN

นางสาวภัสสรา เนตรสว่าง

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

8

ANURAKN

นายอนุรักษ์ น้าจันทร์

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

9

MINTAC

นางสาวมินตา ชัยมาตร

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

10

LUMDAUN

ลาดวน ศรีคาภา

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

11

NARUEMONP

ณฤมนต์ พยอม

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

12

SAMRET

สาเร็จ แถมจารัส

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

13

SURINW3

นายสุรินทร์ วรกิจธารง

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

14

CHOLLAPHAN

ชลพรรณ สาระยิ่ง

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

15

JENJIRAD

นางสาวเจนจิรา ดอกพวง

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)


ฉ-2 ที่ 16

ชื่อผู้ใช้ FLOOR17

ชื่อ - นามสกุล หน้าห้องปกท.ทส. ของสบก.

หน่วยงาน ปกท.ทส. (สป.ทส)

17

CHONGKOLNEES จงกลณี แซ่อึ้ง

ปกท.ทส. (สป.ทส)

18

PUCHAREEYAP

นางสาวพัชรียา ปิ่นวิเศษ

ปกท.ทส. (สป.ทส)

19

SURINW1

นายสุรินทร์ วรกิจธารง

ปกท.ทส. (สป.ทส)

20

PORNTIP

พรทิพย์ สุงคาสิทธิ์

ปกท.ทส. (สป.ทส)

21

SIRIPORNK

นางสาวศิริพร กิจปลื้ม

ปกท.ทส. (สป.ทส)

22

USAS

อุษา ศรีสุวรรณ

ปกท.ทส. (สป.ทส)

23

SUMALEE

น.ส.สุมาลี พรหมมานนท์

รอง ปกท.ทส. (รอง อรพินท์)

24

ORRAPAN

อรพรรณ

รอง ปกท.ทส. (รอง อรพินท์)

25

MINGQUANW

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์

รอง ปกท.ทส. (รอง มิ่งขวัญ)

26

PIYANARDE

ปิยนาฏ เอกชีวะ

รอง ปกท.ทส. (รอง มิ่งขวัญ)

27

JUNPEN

จันทร์เพ็ญ

รอง ปกท.ทส. (รอง มิ่งขวัญ)

28

JUREEPORNP

จุรีพร โพธิ์อ่อง

รอง ปกท.ทส. (รอง มิ่งขวัญ)

29

SOMPOT

นาบสมโภชน์ เลิศจิตรการุณ

รอง ปกท.ทส. (รอง มิ่งขวัญ)

30

SURISAS

สุริสา สุทธีราสกุล

รอง ปกท.ทส. (รอง สุรพล)

31

KAMPUNW

ว่าที่ร้อยตรีหญิง คาพันธ์ วงศ์ธนู

รอง ปกท.ทส. (รอง สุรพล)

32

PHONPIMOLK

นางพรพิมล กลิ่นนุช

รอง ปกท.ทส. (รอง สุพจน์)

33

PAWANE

ภาวรรณ เอี่ยมเรือง

ผตร.ทส.(หน.ผต.เกษมสันต์ จิณณวาโส)

34

PANISARAN

นางสาวปาณิสรา ณ พล

ผตร.ทส.(หน.ผต.เกษมสันต์ จิณณวาโส)

35

PITTAMPORNP

พิชญ์อัมพร โพธิ์เตี้ย

ผตร.ทส. (ผต.ชานาญ เอกวัฒนโชตกูร)

36

PITCHAMPORNP

นางสาวพิชญ์อัมพร โพธิ์เตี้ย

ผตร.ทส. (ผต.นพพล ศรีสุข)

37

SARUNM

นายศรัญ มะศักดิ์

ผตร.ทส. (ผต.นพพล ศรีสุข)

38

PRANEEPORNY

ปราณีพร ยุวงษ์สระน้อย

ผตร.ทส. (ผต.สันติ บุญประคับ)

39

BENVALEES

เบญวลี สังข์ทอง

ผตร.ทส. (ผต.พรทิพย์ ปั่นเจริญ )

40

PIMPISAB

พิมพิศา บุญจันทึก

ผตร.ทส. (ผต. 6 )

41

RATANAPORN

รัตนภรณ์ คนสัน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สป.ทส)

42

KANIDTA

ขนิษฐา บัวอุไร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สป.ทส)

43

SUPHAKIT

สุภกิจ เจริญเวช

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สป.ทส)


ฉ-3 ที่ 44

ชื่อผู้ใช้ JANEJIRA

ชื่อ - นามสกุล เจนจิรา อินชุ่ม

45

PHUTTARUKSA

พุทธรักษา กาแก้ว

46

SASITORN

ศศิธร ศรีทอง

47

BENJAMAS

เบญจมาศ เกียรติศักดิ์กาธร

48

CHALERMCHAI

นายเฉลิมชัย โสมสกุล

49

PATCHAREE*

พัชรี เจริญสุข

50

PLANJIT *

นางเพลินจิตร์ มั่งคั่ง

51

SUPPHAPONG2

นายศุภพงศ์ รมพิพัฒน์

52

AREERAT11

นางสาวอารีรัตน์ น้อยเสนา

53

WALAIPHANP

วลัยพรรณ พรประเสริฐ

หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม (สป.ทส) ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง(ผอ. สบก.) ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง(ผอ. สบก.) ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง(ผอ. สบก.) ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง(ผอ. สบก.) ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง(ผอ. สบก.) กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

54

SURASAK12

นายสุรศักดิ์ อ่วมเกิด

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

55

SAKNARIN

ศักดิ์นรินทร์ อ่วมเกิด

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

56

PARIYAKONK

ปริยากร แก้วมา

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

57

PORNCHAI

นายพรชัย หอประเสริฐ

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

58

MANANYA

มนันยา กิ่งเนียม

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

59

BENYAPHA

เบญญาภา ศรีอะรัญ

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

60

JEERASAK

นายจีรศักดิ์ ยาโตปมา

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

61

WIMONRAT

นางสาววิมลรัตน์ เขียววิลัย

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

62

RATTANAR

รัตนา รักช้าง

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

63

NATNICHA

นางสาวณัฐนิชา กิ่งเนียม

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

64

PLANJIT

เพลินจิตร์ มั่งคั่ง

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

65

SUPUT

นายสุพุฒ วิริยะ

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

66

WIMONRATW

วิมลรัตน์ วันอุ่น

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

67

PORNPHROM

พรพรหม ภารา

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)


ฉ-4 ที่ 68

ชื่อผู้ใช้ AREERAT*

ชื่อ - นามสกุล อารีรัตน์ สุขนาม

หน่วยงาน กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

69

TRAIRONG

นายไตรรงค์ ยุ่นสมาน

ส่วนบริหารอัตรากาลังและระบบงาน

70

CHAMNAN

นายชานาญ วิบูลย์กาญจน์

ส่วนบริหารงานคลัง

71

SUCHART*

สุชาติ ต่อเนื่อง

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

72

SUPOT

สุพจน์ หลีเหม

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

73

KRIANGRIT*

เกรียงฤทธิ์ มโนทัยอุดม

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

74

TUNYARAT

ธัญญารัตน์ โสดจาปา

75

SANTANA

นางสาวสันทะนา แทนจาปา

76

KEINGKAI

นายเกียงไกร เกตุกั้น

ส่วนวิชาการและช่วยอานวยการนัก บริหาร ส่วนวิชาการและช่วยอานวยการนัก บริหาร ส่วนประชาสัมพันธ์

77

ANUCHA

นายอนุชา พึ่งแสงศรี

ส่วนประชาสัมพันธ์

78

WARAPORN

วราพร จั่วนาน

ส่วนประชาสัมพันธ์

79

KANCHANA

กาญจนา อินทร์สวัสดิ์

ส่วนประชาสัมพันธ์

80

PRIN

ปฤณ วิจิตรานนท์

ส่วนประชาสัมพันธ์

81

PIRAWANW

พิลาวรรณ วังบุญคง

ส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

82

SUDARAT

สุดารัตน์ กล่าเอม

ส่วนบริหารงานพัสดุ

83

JIRAPORNN

นางสาวจิราภรณ์ นพรัตน์

84

PHANUK

นายภาณุ กาญจนลาวัณย์

85

NARUEMONS

นางสาวนฤมล สมโชค

86

SAKCHAI

นายศักดิ์ชัย ภู่พันธ์ศรี

87

NIWATM

นายนิวัติ มณีขัติย์

88

CHALERMPONP

นายเฉลิมพล พันธุ์แสง

89

PINGCICT

น.ส.วเรวรรณ รอดราวี

90

TAMANAIP

นายธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ

ศทส.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (สป.ทส) ศทส.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (สป.ทส) ศทส.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (สป.ทส) ศทส.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (สป.ทส) ศทส.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (สป.ทส) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ จัดการสานักงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ จัดการสานักงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ จัดการสานักงาน


ฉ-5 ที่ 91

ชื่อผู้ใช้ WATCHIRAS

ชื่อ - นามสกุล WATCHIRAS

หน่วยงาน ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

92

PANOMPRAIM

นายพนมไพร ม้าเพ็ง

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

93

NOI

พิพัฒน์ พึ่งบุญ

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

94

AMORNRATP

อมรรัตน์ ปิติ

ส่วนพัฒนาระบบและการบริหาร

95

UDOMC

อุดม จันทรสุข

ส่วนพัฒนาระบบและการบริหาร

96

BENYADA

เบญญาดา ใยนิรัตน์

ส่วนอานวยการ(ศทส.)

97

PRAJAKCHAI

ประจักษ์ชัย อาจคงหาญ

ส่วนสื่อสาร

98

BOOSABAT

บุษบา ตระการจันทร์

99

CHUENRUDEE

น.ส.ชื่นฤดี กลับเกษม

สบร.สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ (สป.ทส) สบร.สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ (สป.ทส) สบร.สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ (สป.ทส) สบร.สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ (สป.ทส) สบร.สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ (สป.ทส) สรป.สานักความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ (สป.ทส) สรป.สานักความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ (สป.ทส) สรป.สานักความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ (สป.ทส) สรป.สานักความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ (สป.ทส) สรป.สานักความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ (สป.ทส) สรป.สานักความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ (สป.ทส)

100 PRONPIMON

พรพิมล โต๊ะทอง

101 PARAMA

ปรมา พลอยประเสริฐ

102 WILAIWAN

นางวิไลวรรณ สุขสมวงษ์

103 KAEWJAI*

แก้วใจ แสนสุทธิ์

104 KANYAPAKP

กัญญาภัค ปานเพียน

105 patcharee

patcharee

106 SUPITCHAYAL

สุพิชชญา โลนทุมมา

107 JANYARAKM

จรรยารักษ์ มงการ

108 KAEWJAI

แก้วใจ แสนสุทธิ์


ฉ-6 ที่ ชื่อผู้ใช้ 109 PAIRIN

ชื่อ - นามสกุล ไพริน ศรีเพ็ชร

110 PARICHUTW

ปาริฉัตร วงษ์ฤทธิ์

111 PANIDA

พนิดา จุลกิยานนท์

112 PIMPISA

พิมพ์พิศา บุญจันทึก

113 LAPASRADA

ลภัสรดา อาจแก้ว

114 MALEENUN

มาลีนันท์ กบิลบุตร

115 CHOLADA

ชลดา ยีโหว๊ะ

116 KHOBTHONGS

นายขอบทอง ศรกุพันธ์

117 TEERAPOLR

นายธีรพล รังสาท

118 SOMCHAI

สมชาย สิทธินาม

119 RUJIRA

รุจิรา จันทวร

120 SIRINOOT

ศิรินุช ยิ้มละม้าย

121 BAMRUNGRAT

บารุงรัตน์ อินทร์กุญชร

122 JIRAPORNNN

จิราภรณ์ นพรัตน์

123 SAOWAPANJ

นางสาวเสาวพรรณ จันทน์โรจน์

124 JAKRAWITM

นายจักรวิทย์ มงคลพิบูลย์

125 CHINDANAI

ชินดนัย ถวิลหวัง

126 SUPAWADEES

สุภาวดี โสภา

หน่วยงาน สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้(ศปท.) สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการร่วมกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ฉ-7 ที่ ชื่อผู้ใช้ 127 JIRAPORNH

ชื่อ - นามสกุล จิราพร ฮะซุ่นเฮง

128 SUPINYAB

สุพินยา ทิพย์บุญโชติ

129 UDOMCH

นายอุดม จันทรสุข

130 JILIYA

จริยา ธรรมเจริญ

131 NIWAT.CMP

นายนิวัติ มณีขัติย์

132 NATCHAYAS

ณัฐชยา แสงอุไร

133 ANUCHAP

อนุชา ปาสาเน

134 CHINNARATK

นางสาวชินรัตน์ กลิ่นกลั่น

หน่วยงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการร่วมกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักบริหารโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไข ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยการป่าไม้ ของประเทศ (สกท.) สานักบริหารโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไข ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยการป่าไม้ ของประเทศ (สกท.) สานักบริหารโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไข ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยการป่าไม้ ของประเทศ (สกท.) สานักปฏิบัติงานสนองพระราชดาริและ กิจการพิเศษ (สปพ) สานักปฏิบัติงานสนองพระราชดาริและ กิจการพิเศษ (สปพ) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

135 KANCHANAI

นางสาวกาญจนา อินทร์สวัสดิ์

กลุ่มกฎหมาย (กกม.)

136 KANCHANAIN

นางสาวกาญจนา อินทร์สวัสดิ์

ส่วนอานวยการ(กลุ่มกฎหมาย)

137 SUPIDA

สุภิดา เทียมคง

ส่วนอานวยการ(กลุ่มกฎหมาย)

138 SUPIDAT

สุภิดา เทียมคง

ส่วนอานวยการ(กลุ่มกฎหมาย)

139 WARAPORNJ

นางวราพร จิตโสภา

ส่วนอานวยการ(กลุ่มกฎหมาย)

140 JINTRAK

นางสาวจินตรา ครองสถาน

ส่วนกฎหมายและระเบียบ

141 RADCHADAC

นางสาวรัชฎา ชินพันธ์

ส่วนกฎหมายและระเบียบ

142 PONGPAND

นางสาวพงษ์พันธ์ ดีพัฒชนะ

ส่วนงานคดี

143 PRAEWPUNK

นางสาวแพรวพรรณ คาโพธิ์

ส่วนงานคดี

144 CHANIDAPHAB

นางสาวชนิดาภา บุญญาลัย

ส่วนงานสืบสวนสอบสวน

145 THIRAWITT

นายธีรวิทย์ ธินะธง

ส่วนงานสืบสวนสอบสวน

146 ANANI

นายอนันต์ อินทรรัสมี

ส่วนงานสืบสวนสอบสวน

147 KANCHAPHORNB นาวสาวกัญชพร บรรณรัตน์ 148 sugunyad

นางสุกัญญา เดียวตระกูล

ส่วนกฎหมายและอนุสัญญาระหว่าง ประเทศ สสภ.1 เชียงใหม่


ฉ-8 ที่ ชื่อผู้ใช้ 149 KUNNIKAP

ชื่อ - นามสกุล นางสาวกรรณณิกา พุ่มจันทร์

หน่วยงาน สสภ.2 ลาปาง

150 GOSONN

นายโกศล นาคผสม

สสภ.3 พิษณุโลก

151 sureeratf

นางสาวสุรีรัตน์ ฟังนิยมอมตะ

สสภ.3 พิษณุโลก

152 wanpen

นางวันเพ็ญ จาดเนือง

สสภ.4 นครสวรรค์

153 ketkanyanutn

นางสาวเก็จกัญญาณัฐ นาคทวี

สสภ.4 นครสวรรค์

154 kunnikarp

นางสาวกรรณิกา พลอยชื่น

สสภ.5 นครปฐม

155 SUKANYA

นางสาวสุกัญญา กิ่งพยอม

สสภ.6 นนทบุรี

156 kanoronp

นางสาวกนกอร ภาคมาลี

สสภ.7 สระบุรี

157 NUTCHAREEK

นางสาวนุชรี เกตุแก้ว

สสภ.8 ราชบุรี

158 wanvisah

นางวรรณวิศา หอมกระแจะ

สสภ.8 ราชบุรี

159 phattanab

นางราตรี โรจนชาตรี

สสภ.9 อุดรธานี

160 SUPAPORNSR

สุภาพร ศรีกะพา

สสภ.10 ขอนแก่น

161 unchalegn

นางสาวอัญชลี นากุล

สสภ.11 นครราชสีมา

162 nuttaj

ณัฐตา จันทะเนตร

สสภ.12 อุบลราชธานี

163 onnuchh

อ่อนนุช หอมจันทร์

สสภ.12 อุบลราชธานี

164 UMAPORNS

นางอุมาภรณ์ สุกใส

สสภ.13 ชลบุรี

165 NARUEMONI

นางนฤมล อินทร์จันทร์

สสภ.13 ชลบุรี

166 TUTSANONP

นางสาวทัศนันท์ ปานสังข์

สสภ.13 ชลบุรี

167 pakamasw

นางผกามาส วังสะวิบูลย์

สสภ.14 สุราษฎร์ธานี

168 NIONM

นางสาวนิอร มีแสง

สสภ.15 ภูเก็ต

169 TANYALAKS

นางธัญลักษณ์ สุริยมณฑล

สสภ.15 ภูเก็ต

170 napatt

ณภัทร เตชะภัททวรกุล

สสภ.15 ภูเก็ต

171 areeb

นางอารีย์ บุญดิเลก

สสภ.16 สงขลา

172 PUTTACHATM

นางสาวพุทธชาด เมืองสง

ทสจ. กระบี่

173 sirilukj

นางสิริลักข์ จันทร์เต็มดาว

ทสจ. กาญจนบุรี

174 KUAP

เกื้อ ประกอบสุข

ทสจ. กาฬสินธุ์

175 ampurp

นางอาพันธุ์ เพชรล้า

ทสจ. กาแพงเพชร

176 TANSINEEW

ธัญสินี วิเศษศรี

ทสจ. ขอนแก่น


ฉ-9 ที่ ชื่อผู้ใช้ 177 chofhan

ชื่อ - นามสกุล นางช่อฟ้า โนนทนวงษ์

หน่วยงาน ทสจ. ขอนแก่น

178 suchapap

ทสจ.จบ

ทสจ. จันทบุรี

179 sitanunm

นางสาวศิริพร วงศ์กาภู

ทสจ. ฉะเชิงเทรา

180 VIPAVEEJ

น.ส.สิรชั ชา พยัคฆพงศ์

ทสจ. ชลบุรี

181 suthinatthars

นางสุทิณัฎฐา เสมาทอง

ทสจ. ชัยนาท

182 kanokwanp

กนกวรรณ ภูประเสริฐ

ทสจ. ชัยภูมิ

183 ARTITAYAN

อาทิตย์ตญา หนูดา

ทสจ. ชุมพร

184 netnapiss

นางสาวเนตรนพิศ โสภารัตน์

ทสจ. เชียงราย

185 sasithornp

นางสาวศศิธร พานิชกุล

ทสจ. เชียงใหม่

186 LADARATP

นางลดารัตน์ พงศ์พัฒนพาณิชย์

ทสจ. ตรัง

187 JIRAWANJ

นางสาวจิราวรรณ จันตรนาพาน

ทสจ. ตราด

188 PIYANUTJ

นางปิยนุช เจริญรูป

ทสจ. ตราด

189 JUREEI

จุรี อินต๊ะ

ทสจ. ตาก

190 PORANEEK

ภรณี เกียรติสิน

ทสจ. ตาก

191 NUTRADA

ณัฐรดา ศิริมงคล

ทสจ. นครนายก

192 ARUNEEP

อรุณี เพชรศิริ

ทสจ. นครนายก

193 rungtips

นางสาวรุ่งทิพย์ แสงสุวรรณ

ทสจ. นครปฐม

194 SUJITARS

นางสุจิตรา สุวรรณสาร

ทสจ. นครพนม

195 SURAPONT

นายสุรพล ทามนตรี

ทสจ. นครพนม

196 supaporns

นางสุภาภรณ์ ศุภนคร

ทสจ. นครราชสีมา

197 samornp

นางสมร พลไชย

ทสจ. นครศรีธรรมราช

198 ARASAS

นางอรษา เสรีจิตวิชิต

ทสจ. นครศรีธรรมราช

199 WARINM

นางสาววาริน ม่วงลายทอง

ทสจ. นครสวรรค์

200 namphusgc

นางสาวน้าผึ้ง ฉานสูงเนิน

ทสจ. นนทบุรี

201 poosink

นางพูนสิน เกษอารี

ทสจ. นราธิวาส

202 ARCHARAJ

อัจฉรา จินดา

ทสจ. น่าน

203 jeerakrans

นางจีรกานต์ วงค์ปัญญา

ทสจ. น่าน

204 nopphawanp

นางนพวรรณ พงษ์วัน

ทสจ. บุรีรัมย์


ฉ - 10 ที่ ชื่อผู้ใช้ 205 atitayab

ชื่อ - นามสกุล นางสาวอทิตยา บุญมาวัฒน์

หน่วยงาน ทสจ. บุรีรัมย์

206 NATTIDAS

นัฐธิดา แสงภู่

ทสจ. ปทุมธานี

207 nonthiyas

ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา ศรวัฒนา

ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์

208 chalitm

นายชลิต เมืองแสงธรรม

ทสจ. ปราจีนบุรี

209 daruneej

นางดรุณี เจะอาลี

ทสจ. ปัตตานี

210 nongluka

นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมศรี

ทสจ. พระนครศรีอยุธยา

211 SARIYAT

ศริยา เทพา

ทสจ. พะเยา

212 JEDNIPADS

เจตน์นิพัทธ์ ศูนย์กลาง

ทสจ. พะเยา

213 patanaa

นางสาวพัธนา อินทรักษ์

ทสจ. พังงา

214 kanokwanc

นางสาวกนกวรรณ เชาว์เลิศ

ทสจ. พังงา

215 jindak

นางสาวจินดา คชเสน

ทสจ. พัทลุง

216 PATCHAREES

พัชรี เสือเปรม

ทสจ. พิจิตร

217 napatss

นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณ

ทสจ. พิจิตร

218 MARINA

นางมาลิน่า มีไชยโย

ทสจ. พิษณุโลก

219 sakaorats

นางสาวสกาวรัตน์ สุชาติ

ทสจ. เพชรบุรี

220 chitrac

นางสาวจิตรา ช้างทอง

ทสจ. เพชรบูรณ์

221 rashadapornf

นางสาวรัชฏาพร ฟ้าแลบ

ทสจ. แพร่

222 SUJINP

นางสุจินต์ พันสภา

ทสจ. แพร่

223 parichat

นางสาวปริชาติ รัตนวุฒิวิมล

ทสจ. ภูเก็ต

224 CHANTIPC

นางสาวจันทิพย์ ไชยสงค์

ทสจ. มหาสารคาม

225 bunchonga

นายบรรจง อุทากิจ

ทสจ. มุกดาหาร

226 thantawank

ทสจ. มุกดาหาร

227 suriyak

นางสาวทานตะวัน กลาง ประพันธ์ suriyak

228 PLENJITT

นางเพลินจิตร ทาระพันธ์

ทสจ. ยโสธร

229 kanokwonp

กนกวรรณ พูลสวัสดิ์

ทสจ. ยโสธร

230 asnahs

นางอาสน๊ะ สะมาแอ

ทสจ. ยะลา

231 nusornr

นางสาวนุสรณ์ รักสัตย์

ทสจ. ร้อยเอ็ด

232 NUTTT

ณัฏฐ์ ธีรกุล

ทสจ. ระนอง

ทสจ. แม่ฮ่องสอน


ฉ - 11 ที่ ชื่อผู้ใช้ 233 CHAINARONGS

ชื่อ - นามสกุล นายชัยณรงค์ สิกธรรม

หน่วยงาน ทสจ. ระนอง

234 DISARAPORNP

นางดิษศราพร เพ่งจินดา

ทสจ. ระยอง

235 didsarapornp

นางดิษศราพร เพ่งจินดา

ทสจ. ระยอง

236 pinb

นางปิ่น บัณฑิตเลิศรักษ์

ทสจ. ราชบุรี

237 sangjant

นางแสงจันทร์ เติมลาภ

ทสจ. ลพบุรี

238 SUPAPORNW

นางสุภาพร ไวปัญญา

ทสจ. ลพบุรี

239 atthawutp

นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจักร

ทสจ. ลาปาง

240 FAKJAIT

นางสาวฝากใจ เตจะโน

ทสจ. ลาปาง

241 ampaik

นางอาไพ เกษมพิทักษ์พงค์

ทสจ. ลาพูน

242 NIPONA

นายนิพนธ์ อาจแก้ว

ทสจ. เลย

243 nucharinj

นางสาวนุชริน จันทร์พาณิชย์

ทสจ. เลย

244 tapinj

เทพิน จันทรสีมาวรรณ

ทสจ. เลย

245 CHAWEED

ฉวี ดวงสมร

ทสจ. ศรีสะเกษ

246 bualeel

บัวลี หลักทอง

ทสจ. สกลนคร

247 NATCHANON

ณัฐชนนษ์ อุปัชฌาย์

ทสจ. สกลนคร

248 SUNUNTAC

นางสาวสุนันทา โชติธรรม

ทสจ. สงขลา

249 pratoomporn

ทสจ. สงขลา

250 BENCHAWANU

นางสาวประทุมภรณ์ แก้ว ธรรมรัตน์ เบ็ญจวรรณ อุ่นคง

251 NACHAMOLS

นางสาวณชมล ศิริทัพ

ทสจ. สมุทรปราการ

252 WICHADAL

นางวิชาดา ลัดดากลม

ทสจ. สมุทรสงคราม

253 SANGDUEN

นางสาวแสงเดือน สิงห์ทองคา

ทสจ. สมุทรสาคร

254 ORAWANS

อรวรรณ แสงแสน

ทสจ. สระแก้ว

255 tiyapornm

นางติยาภรณ์ คงจันทร์

ทสจ. สระแก้ว

256 kingfay

นางกิ่งฟ้า ใยเกษ

ทสจ. สระบุรี

257 sumaleec

นางสาวสุมาลี แช่มทิพย์

ทสจ. สิงห์บุรี

258 phonwata

นายพลวัฒน์ อมรเมธากุล

ทสจ. สุโขทัย

259 PORNTIPB

พรทิพย์ บาลี

ทสจ. สุโขทัย

260 varapornk

นางสาววราภรณ์ กาญจนลักษณ์

ทสจ. สุพรรณบุรี

ทสจ. สตูล


ฉ - 12 ที่ ชื่อผู้ใช้ 261 PRAPASSORNS

ชื่อ - นามสกุล ประภัสสร วงศ์เกษม

หน่วยงาน ทสจ. สุพรรณบุรี

262 PORNTIP_S

นางสาวพวงทิพย์ แซ่เตีย

ทสจ. สุราษฎร์ธานี

263 WINAIC

นางสาววันสิริ อินทนิน

ทสจ. สุรินทร์

264 jharaweep

นางจารวี เพรดพริ้ง

ทสจ. หนองคาย

265 CHOOTIMAD

นางชุติมา ดารากุล

ทสจ. หนองบัวลาภู

266 PRACHAI

นายประชา อินทร์แก้วพะเนาว์

ทสจ. หนองบัวลาภู

267 kandaa

นางสาวกานดา อุบลแย้ม

ทสจ. อ่างทอง

268 SUCHADAP

สุชาดา ผลใหญ่

ทสจ. อานาจเจริญ

269 SUKANYAJ

นางสุกัญญา ใจปิติ

ทสจ. อุดรธานี

270 MONTREET

มนตรี ทองฉอ้อน

ทสจ. อุตรดิตถ์

271 naowaratk

นางเนวรัตน์ ฆ้องกังวาน

ทสจ. อุทัยธานี

272 RAPHEEPHUNT

ระพีพรรณ ทองรอง

ทสจ. อุบลราชธานี

273 PAWEENAK

นางสาวปวีณา กองอาษา

ทสจ. บึงกาฬ

274 KANITTHAT

นางขนิษฐา ธรรมโรจน์

ทสจ. บึงกาฬ

275 USANAP

นางสาวอุษณา พิสัยพันธ์

ทสจ. บึงกาฬ

276 WALAITIPB

นางสาววลัยทิพย์ บัวขาว

ทสจ. บึงกาฬ

277 SAMON

ศมน สว่างวิทยวัฒนา

ฝ่ายสารบรรณ (คพ.ทส.)

278 CHAIYUT

นายชัยยุทธ แสงทองไพบูลย์

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

279 JANCHAI

จันทร์ฉาย ก้านอินทร์

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

280 NATTAWAT

ณัฐธวัช ทิพย์สุราษฎร์

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

281 ONGART

นายองอาจ วงษ์วัฒนะ

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

282 LOMALAND

นายวรพจน์ เสมาชัย

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

283 SUPRANEE

สุปราณี อินน้อย

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

284 RVEEPLOY

รวีพลอย อภิธนกิจชัย

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

285 SATHIAN

เสถียร สุเตนัน

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

286 SUTHINATTHA

สุทิณัฏฐา เสมาทอง

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

287 VASSANA

วาสนา แก้วขาว

สานักงานเลขานุการกรม (ทช.ทส.)

288 TEST

ทดสอบ

อธิบดี (ทธ.ทส.)


ฉ - 13 ที่ ชื่อผู้ใช้ 289 JIRAPORN

ชื่อ - นามสกุล จิราภรณ์ แข่งขันดี

หน่วยงาน ผู้อานวยการสานักธรณีวิทยา(สธว.ทส.)

290 NIPAPORN

ทิพยวรรณ สร้อยงาม

ฝ่ายสารบรรณ (ทน.ทส)

291 DUANGJAIS

นางสาวดวงใจ ศรีธวัชชัย

ฝ่ายสารบรรณ (ทน.ทส)

292 DGR

ผู้ใช้งานกรมทรัพยากรน้าบาดาล ฝ่ายสารบรรณ (ทบ.ทส.)

293 NARUEMON

นฤมล เพ็ชรวงษ์

ฝ่ายสารบรรณ (ทบ.ทส.)

294 AREERAT

อารีรัตน์ ศรีวงษา

ฝ่ายสารบรรณ (ปม.ทส.)

295 WANWISA

นางสาววรรณวิสา ชื่นชุ่ม

ฝ่ายสารบรรณ (ปม.ทส.)

296 SUKUNYARR

สุกัญญา โรจน์ศิลป์

ฝ่ายสารบรรณ (ปม.ทส.)

297 APON

อาภรณ์ อินทรสมบัติ

ฝ่ายสารบรรณ (ปม.ทส.)

298 SORANAN

สรนันท์ จาปาศรี

ฝ่ายสารบรรณ (ปม.ทส.)

299 MALEE

มาลี ศรีรัตนธรรม

ฝ่ายสารบรรณ (ปม.ทส.)

300 SUPAPORN

สุภาภรณ์ มณีโชติ

สานักเลขานุการกรม (สผ.ทส.)

301 PHAILOET

ไพเลิศ เขียวคา

สานักเลขานุการกรม (สผ.ทส.)

302 WANPEN

วันเพ็ญ ประภัสสร

สานักอานวยการ (ออป.ทส.)

303 NONGLUK

นงลักษณ์ ลักษณะงาม

สานักอานวยการ (ออป.ทส.)

304 MIS

สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูล จานวนผู้ไม่ได้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ สป.ทส. ปีงบประมาณ 2555 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

1

WASANA

วาสนา ชูเดช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทส.

2

THEERADECH

ธีรเดช วงศ์ภักดี

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

3

CHIRAWANM

จิรวรรณ หมื่นไธสง

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

4

KRANA

นายกรานต์ อนันตพงศ์

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

5

ORNSIRI

อรศิริ สมิตติพัฒน์

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

6

PANUTSAYAB

ปนัสยา บิณฑโก

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

7

SONGKRANS

นางสาวสงกรานต์ สุขสาราญ

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

8

DUANGJAI

ดวงใจ ศรีธวัชชัย

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

9

KHUANJAI

ขวัญใจ แต้มทอง

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)


ฉ - 14 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

10 DOLRUTAIS

นางสาวดลฤทัย สมเชื้อเวียง

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

11 THEERAPONG

ธีรพงษ์ อ่อนละม้าย

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

12 SANTI

สันติ อุทัยพันธุ์

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

13 SOONTORN

สุนทร ฉายวัฒนะ

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

14 ROSPIMOLC

รสพิมล จิรเมธากร

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

15 TAWANRATS

นางสาวถวัลรัตน์ เสมอภาค

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

16 ATTASITHK

อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

17 CHUTINATCHAC

นางสาวชุติณัชชา จันทจรูญ

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

18 JARIWANJ

จาลิวัน จงหาญ

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

19 WICHANL

นายวิชาญ ลมงาม

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

20 WIRACHC

นายวิรัช จตุพนาพร

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี)

21 YAOWAPA

เยาวพา พิมพาพร

22 THAKOON

ฐากูร จุลินทร

23 KITTIL

กิตติ ลักษมีมงคลชัย

24 NAVAPON

นวพล บุตรเนตร

25 SARONG

สาโรจน์ เจียรักสุวรรณ

26 SUCHARTK

สุชาติ คงสาเร็จ

27 THEERAPAT

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

28 RANGSUN

รังสรรค์ ฝ่าจันทร์

29 PAIRAT

ไพรัตน์ สมศรีรื่น

30 THEERAPATP

สุชาติ คงสาเร็จ

31 YUPAPUN

ยุภาพรรณ วีระ

32 SUCHADAT

สุชาดา ท้าวมหาวงษ์

งานบริหารทั่วไป (สานักงานรัฐมนตรี) กลุ่มงานประสานการเมือง (สานักงาน รัฐมนตรี) กลุ่มงานประสานการเมือง (สานักงาน รัฐมนตรี) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (สานักงาน รัฐมนตรี) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (สานักงาน รัฐมนตรี) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (สานักงาน รัฐมนตรี) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (สานักงาน รัฐมนตรี) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (สานักงาน รัฐมนตรี) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (สานักงาน รัฐมนตรี) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (สานักงาน รัฐมนตรี) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (สานักงาน รัฐมนตรี) ปกท.ทส. (สป.ทส)


ฉ - 15 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

33 SUPHOTK

สุพจน์ กนกพินิจ

ปกท.ทส. (สป.ทส)

34 SAYAM2

สยาม ช้างเนียม

รอง ปกท.ทส. (รอง อรพินท์)

35 URAIRAT

อุไรรัตน์ แย้มสาขา

รอง ปกท.ทส. (รอง อรพินท์)

36 BOONTHARIKA

บุณฑริกา สังขรอาจ

รอง ปกท.ทส. (รอง อรพินท์)

37 BUPPHAK

บุปผา ขวัญช่วย

รอง ปกท.ทส. (รอง อรพินท์)

38 NOPAVANT

นพวรรณ ทองคา

รอง ปกท.ทส. (รอง อรพินท์)

39 NUTTHAMON

นัทธมน แฝงศรีคา

รอง ปกท.ทส. (รอง อรพินท์)

40 NUTCHANOOKC

ณัฐชนก ช่วยชู

รอง ปกท.ทส. (รอง อรพินท์)

41 KHUANNAPA

ขวัญนภา กองพันธ์

รอง ปกท.ทส. (รอง มิ่งขวัญ)

42 LALITWADEE

ลลิตวดี อภิวัฒนธีระกุล

รอง ปกท.ทส. (รอง สุพจน์)

43 PAKASIT

นายปกาศิต ช่วยศรี

รอง ปกท.ทส. (รอง สุพจน์)

44 VACHIRAPORN

วชิราภรณ์ สิงหะ

ผตร.ทส.(หน.ผต.เกษมสันต์ จิณณวาโส)

45 KASEM

เกษม สันตีระชัยวัฒนา

ผตร.ทส.(หน.ผต.เกษมสันต์ จิณณวาโส)

46 TIRAKUNTRONA

นางสาวถิรกุลธร อวชัย

ผตร.ทส.(หน.ผต.เกษมสันต์ จิณณวาโส)

47 TEERACHAI

ธีระชัย ตรียมงคลกูล

ผตร.ทส.(หน.ผต.เกษมสันต์ จิณณวาโส)

48 PIANGCHANK

เพียงจันทร์ คล้ายสินธุ์

ผตร.ทส.(หน.ผต.เกษมสันต์ จิณณวาโส)

49 SULEEPORN

ศุลีพร สนธิไชย

ผตร.ทส.(หน.ผต.เกษมสันต์ จิณณวาโส)

50 PETCHARATHY

นางสาวเพชรรัตน์ ยี่สมบุญ

ผตร.ทส. (ผต.ชานาญ เอกวัฒนโชตกูร)

51 ARISAW

อริสา ว่องไว

ผตร.ทส. (ผต.ชานาญ เอกวัฒนโชตกูร)

52 ORAPIN_W

อรพินท์ วงศ์ชุมพิศ

ผตร.ทส. (ผต.นพพล ศรีสุข)

53 PAVICH

บวิช เกศววงศ์

ผตร.ทส. (ผต.นพพล ศรีสุข)

54 SAIFON

สายฝน นิธิสารคุณธรรม

ผตร.ทส. (ผต.นพพล ศรีสุข)

55 SAYAM

สยาม ช้างเนียม

ผตร.ทส. (ผต.พรทิพย์ ปั่นเจริญ )

56 SUTHIDAS

นางสาวสุธิดา สุขสมวัฒน์

ผตร.ทส. (ผต.พรทิพย์ ปั่นเจริญ )

57 SORAWUTH

สรวุฒิ อนัคกุล

ผตร.ทส. (ผต.พรทิพย์ ปั่นเจริญ )

58 SURATSAWADEE

สุรัสวดี ใจกล้า

59 NATJANA

นัสจะณา พรหมเปี่ยม

60 UDOMWAN

อุดมวรรณ ก้าวสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง


ฉ - 16 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน (สป.ทส)

61 NUSJANONG

ณัสจะณง พรหมเปี่ยม

62 NAPAWANO

นภาวรรณ์ โอ้อากาศ

63 THIPPAWAN

ทิพย์วรรณ สุวรรณหงษ์

64 PRAVERACH

ประวีร์รัชย์ เผือกมี

65 JIRAPORNS

นางสาวจิราภรณ์ แสงโสด

66 NARUMON

นฤมล คงเมือง

67 NITTAYA

นิตยา สหนันท์พร

68 IAG

สมถวิล ขาไขศรี

69 MALEE*

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม

70 ARM

อาร์ม พรมสุวรรณ

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม (สป.ทส) กลุม่ ตรวจสอบภายในระดับกรม (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม (สป.ทส) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม (สป.ทส) ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง(ผอ. สบก.) กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

71 PONGSAK

พงษ์ศักดิ์ วนดิลก

กลุ่มงานสารบรรณ (สป.ทส)

72 SUNEEPHORN

สุนีพร ฤกษ์นันท์

ส่วนบริหารงานคลัง

73 NALINRAT

นลินรัตน์ งามสมใจ

ส่วนบริหารงานคลัง

74 SIRIPORN

ศิริภร สอนสอาด

ส่วนบริหารงานคลัง

75 TANAPORN

ธนาภรณ์ เลาหภักดิ์

ส่วนบริหารงานคลัง

76 MANOPN

นายมานพ เนื่องบุญมา

ส่วนบริหารงานคลัง

77 KRIANGRIT

เกรียงฤทธิ์ มโนทัยอุดม

78 TANYARATS

ธัญญารัตน์ โสดจาปา

79 SANTANAT

สันทะนา แทนจาปา

80 JANYAPRONP

จรรยาภรณ์ พรหมคุณ

81 THANYARDT

ธัญญารัตน์ ม่วงเอี่ยม

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวิชาการและช่วยอานวยการนัก บริหาร ส่วนวิชาการและช่วยอานวยการนัก บริหาร ส่วนวิชาการและช่วยอานวยการนัก บริหาร ส่วนวิชาการและช่วยอานวยการนัก บริหาร


ฉ - 17 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

82 SMITHI

สมิทธิ จารัสสมบูรณ์

ส่วนประชาสัมพันธ์

83 PUNTARIKA

ปุณฑริกา ศศิรุจิวัฒน์

ส่วนประชาสัมพันธ์

84 WASANS

นายวสันต์ สอนลัทธิพันธ์

85 BOSSABA

น.ส.บุบา ตระการจันทร์

86 WANTANEE

วันทนีย์ ไหมพิมพ์

87 EAK

เอก วัฒนตฤณากุล

88 TIPPAMARST

นางสาวทิพมาศ ธาราชีวิน

89 KREETHAC

กรีฑา เชื้อชูชาติ

90 ARAREENA

อัสรีนา รัตนวงศ์เจริญ

91 PHAKARAT

ผการัตน์ ธนะสารสมบูรณ์

92 VIPAS

วิภาส นวลน้อย

93 POLLA

ปราณีพร ยุวงษ์สระน้อย

94 TASSANEE

ทัศนีย์ ยะพิมพ์สิน

95 SUKANYS

สุกัญญา สระแก้ว

96 JARIYA

จริยา ตาแก้ว

97 THIPYADA

ทิพยดา ชิยางคบุตร

98 PAILIN

ไพลิน ต้นตระกูล

99 PANJAMA

ปัญจมา กิจอานาจสุข

100 PUM

นภาพร พันธุ์ไพโรจน์

ส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม สบร.สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ (สป.ทส) สบร.สานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ (สป.ทส) สรป.สานักความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ (สป.ทส) สรป.สานักความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สตป.สานักตรวจและประเมินผล (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์


ฉ - 18 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน (สป.ทส)

101 TANONGSAK

ทนงศักดิ์ เปรมปราโมทย์

102 USAKORN

อุษากร พึ่งแย้ม

103 THANITA

ฐนิตา เหลืองวิลัย

104 PRATUM_O

ประทุม โอ้เหรียญ

105 USAKRON

อุษากร พึ่งแย้ม

106 TAWICHNAI

ทวิชนัย สากระจาย

107 VORANANC

วรนันท์ ชูกาลัง

108 CHOLADAY

นางชลดา ยีโหว๊ะ

109 JIRAC

นายจีระ จันทร์แสง

110 ROONGTIWA

รุ่งธิวาห์ ยี่ประชา

111 WANCHAI

วันชัย ปานนาคะพิทักษ์

112 DARIN

ดารินทร์ แก้วช่วย

113 PRANAI

ประนัย โสมวงศ์

114 SUPORN

สุพร แสนสาร

115 NATTAPONGP

ณัฐทพงษ์ ผาบชมภู

116 SARINWANL

ศิริวรรณ เหลืองมั่นคง

117 JIRIYA2

จิริยา ธรรมเจริญ

118 CHALERMPHOL

เฉลิมพล โยวะ

สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สนย.สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) สกบ.สานักการบินอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (สป.ทส) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้(ศปท.) สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


ฉ - 19 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

119 MATHUROSW

มธุรส วงษ์ครุธ

120 PAWISAYA

ภวิษยา ศรีสุข

121 SEKSON

เศกสันติ์ ยังนิ่ง

122 WAREE

วารี พึ่งแสงศรี

123 WONGTHONGK

นางสาววงศ์ทอง แก่นจันทร์

สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สานักบริหารโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไข ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยการป่าไม้ ของประเทศ (สกท.) กลุ่มอานวยการ (สปคร.ทส.)

124 wasanass

นางสาววาสนา สุริยะ

สสภ.2 ลาปาง

125 SUWIMONI

สุวิมล อินแสนตา

สสภ.2 ลาปาง

126 jeerapa

นางสาวจีรภา จาศิล

สสภ.2 ลาปาง

127 PONSAWANK

สสภ.2 ลาปาง

129 somwang

พรสวรรค์ เครือนวล นางสาวศิริพรรณ อินทร สัมพันธ์ นางสาวสมหวัง พุทธา

130 ADIREKO

อดิเรก อ่อนละมูล

สสภ.8 ราชบุรี

131 RATREER

นางราตรี โรจนชาตรี

สสภ.9 อุดรธานี

132 pornsawanl

นางสาวพรสวรรณ์ เหลาคา

สสภ.9 อุดรธานี

133 ruthairatc

นางสาวชนกชนม์ ชัยสงค์

สสภ.9 อุดรธานี

134 sompakk

นางสมภัก กองคา

สสภ.10 ขอนแก่น

135 pinpichayas

พิณพิชญา สุพงษ์วรรณ์

สสภ.11 นครราชสีมา

136 korrapatc

กรภัทร์ ชาญช่าง

สสภ.11 นครราชสีมา

137 supaporn_s

นางสุภาพร ศรีกะพา

สสภ.12 อุบลราชธานี

138 boonyapornb

นางบุณยาพร เบ้าหัวดง

สสภ.12 อุบลราชธานี

139 rojjanat

นางสาวรจนา ทองไทย

สสภ.12 อุบลราชธานี

128 SIRIPHANI

สสภ.3 พิษณุโลก สสภ.5 นครปฐม

140 PHATTHARALAPHA ภัทรลภา มณีน้อย

สสภ.14 สุราษฎร์ธานี

141 NUANCHAVEEC

นางสาวนวลฉวี ชัยวิเศษ

สสภ.15 ภูเก็ต

142 natthanata

นางสาวณัฏฐ์ อนิวรรณ

สสภ.15 ภูเก็ต


ฉ - 20 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

143 ratchadak

นางสาวรัชฎา แก้วมณี

สสภ.16 สงขลา

144 JONGRAKS

นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์

ทสจ. กระบี่

145 vipawanb

นางสาววิภาวรรณ บุญชู

ทสจ. กระบี่

146 malisaj

นางสาวมาธิสา คงสุข

ทสจ. กระบี่

147 watcharam

วัชรา มณีก้อน

ทสจ. กาฬสินธุ์

148 booyiums

บุญเยี่ยม สุขมอญ

ทสจ. กาฬสินธุ์

149 sorasitk

สรสิทธิ์ เครือวัลย์

ทสจ. กาฬสินธุ์

150 katmaneem

นางเกตมณี มิตตัสสา

ทสจ. ขอนแก่น

151 kanokpornk

กนกพร กรรณมรกต

ทสจ. จันทบุรี

152 pusitj

ภูสิทธิ จิตต์สว่าง

ทสจ. จันทบุรี

153 SIRIPORNW

ศิริพร วงศ์กาภู

ทสจ. ฉะเชิงเทรา

154 vassanas

วาสนา ศิวจิรานนท์

ทสจ. ชลบุรี

155 NATTAPORNK

ณัฐพร เกิดอินทร์

ทสจ. ชัยนาท

156 bang-onk

นางบังอร ขลังวิชา

ทสจ. ชัยภูมิ

157 pratinw

นางสาวประทิน วัฒนะประดิษฐ ทสจ. ชุมพร

158 AKAGARUTY

เอกรัตน์ หยงสตาร์

ทสจ. ตรัง

159 suneel

นางสาวสุณี ลบเลือน

ทสจ. ตรัง

160 umapondr

นางอุมาพร แจ่มใส

ทสจ. ตรัง

161 chattravadeew

นางสาวฉัตราวดี วิไลรัตน์

ทสจ. ตาก

162 piyaratw

นางสาวปิยรัตน์ วรรณปักษ์

ทสจ. นครนายก

163 surangkanas

สุรางคณา สุวรรณชัย

ทสจ. นครพนม

164 RUTTANAPORNS

รัตนาพร สารโภคา

ทสจ. นครพนม

165 pisarlt

นายพิศาล ทานประสิทธิ์

ทสจ. นครราชสีมา

166 sukanyap

นางสาวสุกัญญา พีรพงศ์

ทสจ. นครศรีธรรมราช

167 prapaj

นางสาวประภา จรรยาวรรณ

ทสจ. นนทบุรี

168 yopinj

นางยุพิน จันทร์ทอง

ทสจ. นราธิวาส

169 nisasats

นางสาวนิศารัตน์ ศศารมย์

ทสจ. ปทุมธานี

170 sirimasp

นางสาวสิริมาส ปั้นอยู่

ทสจ. ปทุมธานี


ฉ - 21 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

171 TASANAK

นางทัศนา คาดา

ทสจ. ปราจีนบุรี

172 ADICHAT

อดิชาติ สุรินทร์คา

ทสจ. ปราจีนบุรี

173 PHAYAOB

นางสาวพเยาว์ บุญช่วย

ทสจ. พังงา

174 JESSADAP

นายเจษฏา พรมเงิน

ทสจ. พัทลุง

175 nattanans

นางณัฐนันท์ พันธ์ยิ่งยง

ทสจ. เพชรบุรี

176 naowaratw

นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์สุภาภรณ์ ทสจ. แพร่

177 pattamapornk

นางสาวปัทมพร ขอเสริมกลาง

ทสจ. มหาสารคาม

178 jittimas

นางจิตติมา ศิริเมืองราช

ทสจ. มหาสารคาม

179 ARISSARAU

อริศรา อุทาวงค์

ทสจ. มุกดาหาร

180 orataim

นางสาวอรทัย มั่นยืน

ทสจ. มุกดาหาร

181 suchadas

นางสาวสุชาดา ไสวารี

ทสจ. มุกดาหาร

182 SONTHAYAW

สนธยา เวชกะ

ทสจ. ยะลา

183 thanitaw

นางธนิตา บังจันทร์

ทสจ. ร้อยเอ็ด

184 pichitchaip

นายพิชิตชัย ภิรมย์นาค

ทสจ. ร้อยเอ็ด

185 suchinas

นางสุชนา สุดเฉลียว

ทสจ. ร้อยเอ็ด

186 kunyal

นางกันยา ลาภวงศ์ประเสริฐ

ทสจ. ระนอง

187 pattamaa

นางสาวปัทมา เอื้อกิจรุ่งเรือง

ทสจ. ระยอง

188 BENJAWANS

นางเบญจวรรณ ศิริรัตน์

ทสจ. ระยอง

189 jatuporna

นายจตุพร เอี่ยมด้วง

ทสจ. ราชบุรี

190 THANYAKORNB

นางสาวธัญกร บุตรดาวงค์

ทสจ. ราชบุรี

191 HATHANKANT

นางหะทัญกาญ เทพทิตย์

ทสจ. ราชบุรี

192 PUTTHARAKSAB

พุทธรักษา บุญคง

ทสจ. ลพบุรี

193 supraneepv

นางสาวสุปราณี ปัญญาเครือ

ทสจ. ลาปาง

194 AMPALK

นางอาไพ เกษมพิทักษ์พงค์

ทสจ. ลาพูน

195 CHAYAREEH

นางสาวชญาณี ไหแก้ว

ทสจ. ลาพูน

196 PHETCHARINP

เพชรรินทร์ ปริมา

ทสจ. ศรีสะเกษ

197 PATTARACHAIM

ภัทรชัย มีชูทรัพย์

ทสจ. ศรีสะเกษ

198 SURATS

สุรัตน์ สระทองจุด

ทสจ. ศรีสะเกษ


ฉ - 22 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

199 pak-eet

ปักอี ทองเทพ

ทสจ. ศรีสะเกษ

200 SUKANYAB

สุกัญญา บุญจันทร์

ทสจ. ศรีสะเกษ

201 pinnapas

นางปิ่นนภา ศรวิชัย

ทสจ. ศรีสะเกษ

202 joy3

นางสาวขนิษฐา วงศ์ปนทอง

ทสจ. สงขลา

203 THANITAF

นางธนิตา ฝอยทอง

ทสจ. สมุทรปราการ

204 prayunk

นางสาวประยูร ไกรษี

ทสจ. สมุทรปราการ

205 SUREEN

นางสุรีย์ นุ่มพูล

ทสจ. สมุทรปราการ

206 rungnapat

นางรุ่งนภา ตันติชนะกุล

ทสจ. สมุทรปราการ

207 vichadal

นางวิชาดา ลัดดากลม

ทสจ. สมุทรสงคราม

208 thidarats

นางสาวธิดารัตน์ สมรูป

ทสจ. สมุทรสงคราม

209 amnuaij

นายอานวย ใจงาม

ทสจ. สมุทรสาคร

210 nongnuchn

นางสาวนงนุช นาคประดิษฐ์

ทสจ. สระแก้ว

211 chalomv

นายโฉลม วงศ์กลุ่ม

ทสจ. สระแก้ว

212 SIRIMASC

นางสิริมาส ชาญศรีเจริญพร

ทสจ. สิงห์บุรี

213 rungnapak

นางสาวรุ้งนภา กระเสียร

ทสจ. สิงห์บุรี

214 pongtipa

นางพวงทิพย์ อินทร์สังข์

ทสจ. สุราษฎร์ธานี

215 kanyan

นางสาวกัญญา นวลหนู

ทสจ. สุราษฎร์ธานี

216 PONGTIPI

นางพวงทิพย์ อิทร์สังข์

ทสจ. สุราษฎร์ธานี

217 sadaporns

สุดาพร สัตยคุณ

ทสจ. สุรินทร์

218 nuansasithorns

นางนวลศศิธร ศุภกูล

ทสจ. หนองคาย

219 nipaporns

นางสาวนิภาพร สีเสน

ทสจ. หนองคาย

220 NUTTHAWUTP

นายณัฐวุฒิ ผาโคตร

ทสจ. หนองบัวลาภู

221 naruthaic

นางสาวนฤทัย ไชยเหง้า

ทสจ. หนองบัวลาภู

222 CHINGCHAIU

นายชิงชัย อัปมะเย

ทสจ. หนองบัวลาภู

223 VALAITHIPB

นางสาววไลทิพย์ บัวขาว

ทสจ. หนองบัวลาภู

224 valaithipt

นางเสาวลักษณ์ ตั้งคณาทรัพย์

ทสจ. หนองบัวลาภู

225 sumranh

นางสาราญ หวังดี

ทสจ. อ่างทอง

226 pnant

นายอนันต์ ทาเทพ

ทสจ. อานาจเจริญ


ฉ - 23 ที่

ชื่อผู้ใช้

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

227 chanons

ส.ต.ท.ชานนท์ แสนเริง

ทสจ. อานาจเจริญ

228 utists

นายอุทิศ เทือกท้าว

ทสจ. อุดรธานี

229 chatdaoa

นางฉัตรดาว เอี่ยมสกุล

ทสจ. อุตรดิตถ์

230 winundar

นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม

ทสจ. อุทัยธานี

231 yuvadeev

นางยุวดี วีระคุณ

ทสจ. อุบลราชธานี


ภาคผนวก ช ข้อมูลเปรียบเทียบจานวนผู้เข้าใช้ระบบ อินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555


จานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet ปีงบประมาณ 2554 – 2555 ข้อมูลจานวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2554 กับปีงบประมาณ 2555 โดยอ้างอิงข้อมูลจากการลงทะเบียนระบบ การพิสูจน์ตัวตน สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลาดับที่

1

ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 (ปีงบประมาณ 2554) ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555 กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555

จานวนผู้ใช้ที่ เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ 2554 (คน)

ร้อยละของ จานวนผู้ใช้ที่ เพิ่มขึ้นเทียบกับ เดือนก่อนหน้า (คน)

ร้อยละของ จานวนผู้ใช้ที่ เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ 2554 (คน)

1,731

-

-

-

-

1,745 1,751 1,762 1,767 1,785 1,790 1,801 1,811 1,818 1,831 1,836 1,838

14 6 11 5 18 5 11 10 7 13 5 2

14 20 31 36 54 59 70 80 87 100 105 107

0.80 0.34 0.62 0.28 1.01 0.28 0.61 0.55 0.39 0.72 0.27 0.11

0.81 1.16 1.79 2.08 3.12 3.41 4.04 4.62 5.03 5.78 6.07 6.18

ช-1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

ช่วงเวลา

จานวน ผู้ใช้บริการ ทั้งหมด (คน)

จานวนผู้ใช้ที่ เพิ่มขึ้นเทียบ กับเดือนก่อน หน้า(คน)


ภาคผนวก ซ หนังสือกาหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบ สารสนเทศ


ซ-1


ซ-2


ซ-3


ซ-4


ซ-5


ภาคผนวก ฌ หนังสือการกําหนดสิทธิ์ (Access Right)


ฌ-๑


๒. สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูล (Access Right) ๒.๑ Access Right สิทธิก์ ารเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลแบ่งตามสิทธิก์ ารใช้งาน ชื่อระบบ

๑ ๒ ๓

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Clearing House ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (e-IPA) ระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการ (e-KPI) ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition) ระบบแจ้งเตือนภัย (Warning and Tracking) ระบบ Web Portal ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ระบบนําเสนอข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ ผู้บริหารระดับสูง (EIS & DSS) ระบบการให้บริการข้อมูล (Data Service) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th) ระบบสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดออนไลน์ ระบบบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (statXchange)

๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

ผูด้ ูแลระบบ R/W/E R/W/E

กลุ่มผู้ใช้งาน ผูบ้ ริหาร ผู้ใช้งานหลัก R R/E R/E

ผู้ใช้งานทัว่ ไป -

R/W/E

R

R/E

R

R/W/E

R

R/E

R

R/W/E R/W/E R/W/E R/W/E

R R R -

R/E R/E R/E -

R -

R/W/E

R

R/E

-

R/W/E R/W/E R/W/E

R R -

R/E R/E R/E

R

R/W/E

R

R

R

R/W/E R/W/E R/W/E

R -

R/E R/E R/E

R R -

ฌ-2

ลําดับ


ลําดับ

ชื่อระบบ

๑๗ ๑๘

ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาค ระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EasyWeb)

ผูด้ ูแลระบบ R/W/E R/W/E

กลุ่มผู้ใช้งาน ผูบ้ ริหาร ผู้ใช้งานหลัก R/E -

R/E

ผู้ใช้งานทัว่ ไป -

หมายเหตุ : R : Read W : Write E : Execute ฌ-3


๒.๒ Access Right สิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน ลําดับ

ชื่อระบบ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Clearing House

สพบ./สบค.

ระบบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (e-IPA)

กทจ./กพร.

ระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการ (e-KPI)

กทจ./กพร.

ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)

สขบ./สบค.

ระบบแจ้งเตือนภัย (Warning and Tracking)

สทจ./สบค.

ระบบ Web Portal

สทจ./สบค.

๘ ๙

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) ระบบนําเสนอข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ ผู้บริหารระดับสูง (EIS & DSS)

สทจ./สบค. สพบ./สบค.

ผู้ใช้งานทัว่ ไป บุคลากร สป.ทส.

บุคลากร สป.ทส. และประชาชนทั่วไป บุคลากร ทส. และ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนทั่วไป -

ฌ-4

ผูด้ ูแลระบบ สทจ./สบค.

กลุ่มผู้ใช้งาน ผูบ้ ริหาร ผู้ใช้งานหลัก ผู้บริหารทุกระดับ สสภ. ๑๖ แห่ง ทสจ. ๗๖ แห่ง ส่วนกลางใน สป.ทส. สพบ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารทุกระดับ สสภ. ๑๖ แห่ง ทสจ. ๗๖ แห่ง ส่วนกลางใน สป.ทส. ผู้บริหารทุกระดับ สบก., สรป., ศทส., สนย., สสภ.๑๑, กพร. ผู้บริหารทุกระดับ สสภ. ๑๖ แห่ง ทสจ. ๗๖ แห่ง ส่วนกลางใน สป.ทส. ผู้บริหารทุกระดับ ปม., ทน., ทบ., คพ., ทธ., อส. ผู้บริหารทุกระดับ สสภ. ๖ แห่ง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารทุกระดับ สพบ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง


ลําดับ ๑๐

ระบบการให้บริการข้อมูล (Data Service)

ผูด้ ูแลระบบ สพบ./สบค.

๑๑

ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

สสส./สบค.

๑๒

ระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO)

สสส.

๑๓

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail.go.th)

สทจ./สรอ.

๑๔ ๑๕

ระบบสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ระบบห้องสมุดออนไลน์

สขบ./สทจ./สบค. สขบ./สบค.

๑๖ ๑๗ ๑๘

ระบบบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมภาค ระบบเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EasyWeb)

สทจ./สบค. สทจ./สบค. สทจ./สบค.

กลุ่มผู้ใช้งาน ผูบ้ ริหาร ผู้ใช้งานหลัก ผู้ใช้งานทัว่ ไป ผู้บริหารทุกระดับ สพบ. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารทุกระดับ สสภ. ๑๖ แห่ง ทสจ. ๗๖ แห่ง ส่วนกลางใน สป.ทส. สสภ. ๑๖ แห่ง ทสจ. ๗๖ แห่ง ผู้บริหารทุกระดับ สสภ. ๑๖ แห่ง บุคลากร สป.ทส. ทสจ. ๗๖ แห่ง ส่วนกลางใน สป.ทส. ผู้บริหารทุกระดับ สขบ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สขบ. บุคลากร ทส. และ ประชาชนทั่วไป สทจ. สสภ. ๖ แห่ง สสภ. ๑๖ แห่ง ทสจ. ๗๖ แห่ง ส่วนกลางใน สป.ทส.

ฌ-5

ชื่อระบบ

ระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555  

ระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555