Page 1

Pràctica d’Avaluació Continuada – PAC 1 PRÀCTICUM 1 – INTERVENCIÓ SOCIEDUCATIVA I COMUNITÀRIA Prova 1 d’avaluació continua. Activitat 1: Pla de treball

Nom: Joan Martínez Abellán Aula: 1 Data de lliurament: 15 de març de 2010

ÍNDEX.

Pràctica d’Avaluació Continuada – PAC 1.......................................................................1 PRÀCTICUM 1 – INTERVENCIÓ SOCIEDUCATIVA I COMUNITÀRIA.............1 TÍTOL DEL PROJECTE...........................................................................................2 DESCRIPCIÓ DEL TEMA DEL PROJECTE..........................................................2 SUPÒSITS TEÒRICS DEL PROJECTE..................................................................3 RAONS PER A LA TRIA.........................................................................................3 SUBJECTES DEL PROJECTE.................................................................................4 BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................4 FASES DEL PROJECTE..........................................................................................5


TÍTOL DEL PROJECTE. LA INCORPORACIÓ DE LES TIC COM A PROPOSTA DE MILLORA DELS PROCESSOS D’APRENENTATGE EN UN CENTRE OCUPACIONAL. L’ampliació i generalització de les TIC com a proposta de millora dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge en les activitats acadèmiques i funcionals i en el treball col·laboratiu de l’equip docent en el Centre Ocupacional Santa Coloma, de la Fundació Tallers.

DESCRIPCIÓ DEL TEMA DEL PROJECTE. L’àmbit és el d’intervenció socioeducativa i comunitària, concretament en un servei ocupacional que atén a persones adultes amb discapacitat psíquica que no mantenen la suficient capacitat com per incorporar-se a llocs de treball protegit. Així, aquest centre desenvolupa una atenció integral que considera objectius d’integració social, educatius, terapèutics i rehabilitadors. Igualment, però, donada la finalitat del projecte proposat, part de la intervenció va dirigida al disseny i desenvolupament de recursos i materials educatius específics per a l’entorn seleccionat. El Centre de pràctiques s’ubica a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Atén a 117 persones amb discapacitat intel·lectual, algunes de les quals tenen associats quadres de trastorns de conducta, malaltia mental i discapacitat física i/o sensorial. El Psicopedagog desenvolupa tasques d’assessorament a l’equip d’atenció directa en la seva tasca, orienta en les àrees i programes d’intervenció de les activitats, proposa els programes d’intervenció individuals i fa el seguiment del treball en equip en relació als objectius generals, els de cada àrea, els individuals i els principis teòrics i metodològics. S’ha de coordinar amb els educadors, el treballador social i la resta de pedagogs i psicòlegs. Cerquem que la incorporació de les Tic faciliti millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge en les activitats de Lectoescriptura, Euro, Rehabilitació Cognitiva i Revista del Taller. Alhora volem estructurar el contingut i seqüència didàctica de l’activitat d’informàtica adequant-la als diferents nivells dels usuaris, els seus interessos, motivacions i necessitats. Finalment, esperem que les Tic ens permetin generar un entorn col·laboratiu on poder agrupar el coneixement dels diferents educadors i evitar la fragmentació actual, millorant l’eficiència de la tasca conjunta. Ens proposem els següents objectius generals: • Millorar el processos d’ensenyament i aprenentatge a través de la incorporació de recursos Tic en les activitats acadèmiques i funcionals. • Definir el projecte curricular de l’activitat d’informàtica considerant les demandes i necessitats socials dels destinataris, les característiques pròpies de l’activitat i les fonts pedagògiques del Centre, per determinar els objectius proposats, les competències i capacitats que es pretén afavorir, articular i seqüenciar els continguts, sistematitzar la metodologia, les eines, les activitats didàctiques i la seva avaluació. • Generar un entorn col·laboratiu, amb suport de les Tic, on agrupar el coneixement dels agents educatius del Centre, afavorir la gestió més eficient d’aquest i obrir espais per a la generació de nou coneixement col·lectiu que pugui ser susceptible de millorar la intervenció professional en els processos d’ensenyament i aprenentatge, des d’una perspectiva ètica.

2


SUPÒSITS TEÒRICS DEL PROJECTE. Model d’orientació i intervenció col·laboratiu: a partir de la reflexió i aportacions de diferents models i de la pràctica dels professionals i que es construeix en cada context a partir de la participació de tots els protagonistes. Constructivisme: concepció constructivista dels processos d’ensenyamentaprenentatge. La pràctica educativa fonamentada en els processos de construcció de significats i atribució de sentit, a través dels mecanismes d’influència educativa i la seva operativitat en el context tractat. Aprenentatge cooperatiu: procediment d’ensenyament en agrupaments mixtos amb la finalitat que els usuaris treballin conjuntament per resoldre problemes, assolir metes i millorar el propi aprenentatge. Innovació educativa: es proposen un seguit d’accions sistematitzades que persegueixen millorar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge. Model d’avaluació psicopedagògica en el context: procés vinculat als espais en els quals es desenvolupa l’activitat educativa, partint de la representació que l’equip es fa de les necessitats evidenciades i de les dificultats detectades. Atenció a la diversitat: principi educatiu que considera el coneixement de les diferències psicosocials i culturals dels usuaris per identificar les necessitats particulars i educar en el respecte a les diferències. Avaluació pedagògica de necessitats educatives: es cerca l’adequació de la resposta educativa a les necessitats dels usuaris a través de l’avaluació i l’orientació psicopedagògica Igualtat d’oportunitats: cerquem afavorir l’accés i permanència en el sistema social de les persones amb discapacitat intel·lectual, la qual esdevé quasi sempre una situació de desavantatge, amb la finalitat de promoure la igualtat d’oportunitats educatives i de participació social.

RAONS PER A LA TRIA El àmbit d’intervenció proposat està sotmès a un disseny curricular molt poc estructurat i, a més, la legislació que l’ordena proposa que el temps d’atenció als usuaris i el temps efectiu de treball dels professionals coincideixin. D’aquesta manera, resta molt poc temps per a reflexionar, analitzar i dissenyar les activitats específiques que es proposen. Per tant, les activitats resulten bàsicament responsabilitat dels educadors que les desenvolupen, les quals sovint es despleguen de manera molt intuïtiva, poc rigorosa i poc sistemàtica. No resta temps per a la programació i l’avaluació rigorosa. Una mateixa àrea d’activitat la poden desenvolupar quatre educadors diferents per a vuit grups diferents, sense que hi hagi prou connexió entre els diferents objectius que cadascú es proposa ni una gradació de continguts per nivell prou sistemàtica o una metodologia bàsica comú. Això és especialment notori en l’activitat d’informàtica, ja que en aquest cas ni tant sols la tradició formativa dels diferents professionals que la imparteixen ajuda a donar unitat a la programació i continguts de l’activitat. Ens proposem ajudar a consensuar plegats una tasca sistemàtica de disseny curricular d’aquesta activitat. Per altra banda, bona part de l’equip fa molts anys que va rebre la seva formació inicial i no s’han actualitzat massa, de manera que sovint la metodologia i els recursos emprats són els mateixos de fa força anys. Pensem que la incorporació de les Tic a algunes d’aquestes àrees pot ajudar a millorar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, a millorar la motivació dels usuaris, a diversificar els recursos per adaptar-los als diferents nivells i necessitats, i a facilitar la construcció de continguts en aquesta mena de persones. Finalment, donada la manca de temps per a una coordinació acurada, l’esforç de cada educador, el seu saber, els seus recursos,... no resulten beneficiosos per al treball en equip ni optimitzen els recursos del conjunt. Entenem que facilitar un entorn en el qual es puguin compartir aquests recursos ajudarà a generar un coneixement comú molt

3


més valuós i eficient. En aquest sentit, entenem que les TIC ens poden ajudar al disseny d’un entorn de treball col·laboratiu que faciliti aquest intercanvi i que sigui possible d’utilitzar eficientment malgrat les mancances de temps. Partim del supòsit que les tic poden ajudar, encara que no per si soles, a la millora dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge, però a més considerem que resulta impossible fer-se impermeable a la seva influència, de manera que de ben segur transformaran aquest processos. Pensem que la incorporació de recursos Tic pot ajudar-nos a diversificar tant els continguts com les metodologies, alhora que obren tot un món a la innovació educativa i al treball col·laboratiu, tot generant comunitats d’aprenentatge. Si sempre hem dit que els usuaris són el subjecte de la nostra actuació educativa, ara amb les tic aquests esdevenen o poden esdevenir veritables protagonistes d’un procés de promoció personal i social fonamentat en la interactivitat. Igualment, partim de la hipòtesi que les Tic poden afavorir el treball col·laboratiu i cooperatiu. En relació a les àrees en les quals ens proposem assessorar i intervenir considerem que les Tic ens poden ajudar a la recreació de realitats virtuals i simulacions que ens ajudin a fer funcionals els aprenentatges, com a eines d’interacció i comunicació a través de blocs i wikis, com a instrument cognitiu, com a eines per al treball col·laboratiu, com a mitjan per a la creació i per a l’expressió, com a suport al processament de la informació, com a recurs interactiu per a l’aprenentatge a través de material didàctics multimèdia que ens ajudin a simular, motivar i guiar l’aprenentatge, i per diversificar les possibilitats i entorn educatius amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament psicomotor i cognitiu.

SUBJECTES DEL PROJECTE. Els subjectes del nostre són, en funció de les àrees que en proposem atendre: • Els usuaris que actualment participen de l’activitat d’informàtica, agrupats en quatre grups segons nivell de competència. • Els usuaris, que en diversos agrupaments per nivells, participen de les activitats d’Euro, lectoescriptura, Rehabilitació cognitiva i Revista del Tallers. • Els Educadors que actuen com a especialistes en aquestes activitats, els qual, a més són educadors-tutors d’algun grup de referència. • L’Equip educatiu, que agrupa a aquests Educadors esmentats i a la resta que no es veuen implicats en aquestes activitats. En quant a nivells, la nostra proposta va dirigida a: • Els grups d’activitats esmentades per nivell. • La totalitat de les persones destinatàries d’aquestes activitats. • Cada Educador Especialista. • Els Equips en els quals es coordinen aquests educadors per especialitat. • La totalitat de l’Equip educatiu.

BIBLIOGRAFIA Actualment estem cercant bibliografia de referència, no només sobre els continguts específics de la nostra proposta, sinó també en relació als processos psicològics que intervenen en les àrees treballades i en relació concreta a la tipologia de població que ens ocupa. Estem inventariant material i recursos que ja s’estan desenvolupant en aquest àmbit i amb la nostra població concreta. Estem recopilant informació d’aquesta mena de treball en població normalitzada per fer-ne una comparativa i esbrinar la possibilitats d’adaptacions.

4


Hem establert contacte amb altres centres del mateix àmbit d’intervenció per aprendre de les seves experiències i compartir les nostres en aquest àmbit. Es tracta de tres centres de característiques similars: un a Manresa, un a Tarragona i un Vilafranca.

FASES DEL PROJECTE. FASE 1 : Pla de Treball

DATA: 8-12 de març HORES 6 Objectius: Definir els objectius de la intervenció i les diferents fases del Pla de Treball. Destinataris/àries: Tutora externa, Tutora de pràctiques i Equip educatiu. ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Converses amb la tutora externa per contrastar la nostra proposta inicial amb la demanda i necessitats específiques del Centre. 2. Definició conjunta de les àrees en les quals s’intervindrà i dels objectius generals i específics de la proposta d’assessorament. 3. Definició i formulació de les diferents fases del Pla de Treball i la seva seqüència. 4. Temporització del Pla de Treball. 5. Formulació escrita i consensuada de les fonamentacions sociològiques, epistemològiques, psicològiques i pedagògiques que vertebren les intencions, finalitats i pràctica educativa del Centre. 6. Contrastació de la proposta generada amb la totalitat de l’Equip Educatiu. INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1. Entrevista amb la Tutora externa. (1 hora) 2. Anàlisi documental del Projecte de Centre, la memòria d’activitats, la legislació que afecta a l’àmbit i altres documents de treball. (4 hores) 3. Elaboració del Pla de Treball. (4 hores) 4. Elaboració d’un document amb les fonts curriculars de la intervenció. (1 hora i ½) 5. Comunicació, intercanvi, contrast i reformulació del Pla de Treball en la reunió setmanal de l’Equip (1/2 hora). 6. Incorporació dels diferents elements contrastats al Pla de Treball. INDICADORS D’AVALUACIÓ 1. Registre de la entrevista amb la Tutora externa. 2. Notes de l’anàlisi documental. 3. Document fonts de la intervenció educativa. 4. Registre de la reunió amb l’Equip Educatiu. 5. elaboració del Pla de Treball. 6. Validació per part de la Tutora de pràctiques del Pal de treball. FASE 2 : què s’està fent? DATA: 15 a 27 de març HORES: 13

5


Objectius: Conèixer i representar què s’està fent, com i quan, en relació a cadascun dels tres àmbits d’assessorament proposats i en referència a: • Destinataris. • Objectius • Continguts • Metodologia • Activitats. • Activitats d’avaluació. I en relació a les següents activitats específiques: • Informàtica. • Euro • Lectoescriptura • Rehabilitació cognitiva • Revista del Taller. • Coordinació dels educadors especialistes i coordinació en Equip ampli. Destinataris/àries: Persones participants en cada activitat, Educadors especialistes, Equip Educatiu i Tutora externa. ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Presencialitat en les diferents activitats amb la finalitat de contrastar agrupaments, metodologia i activitats concretes que es proposen. 2. Revisar els criteris d’agrupament per activitat i la seva concreció. 3. Revisar les fitxes de programació de cada activitat 4. Revisar les valoracions individuals de cada participant i les anuals de cada activitat. 5. Contrastar en l’Equip els actuals criteris d’agrupament i la seqüència didàctica de la programació de cada activitat. Representar les relacions. 6. Formular les eines de coordinació emprades, definir les necessitats i fer propostes de millora en l’equip. INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1. Observació del desenvolupament de cada activitat definida en cada sessió programada (les hores es solapen amb les de treball però es recuperen). 2. Anàlisi documental de les fitxes de programació de cada activitat. 3. Inventariar activitats específiques, recursos i metodologia emprada. 4. Generar base de dades amb les valoracions individuals. 5. Generar base de dades amb les valoracions per activitat. 6. Entrevista amb el educadors especialistes de cada activitat. 7. Reunió de treball amb l’equip Educatiu. 8. Reunió de coordinació amb la tutora externa. INDICADORS D’AVALUACIÓ 1. Diari de pràctiques. 2. Registre d’observació de cada sessió. 3. Formulació de l’inventari proposat. 4. Formulació de les bases de dades proposades. 5. Full de propostes de millora emplenada per cada educador Especialista. 6. Registre de la reunió amb l’Equip Educatiu. 7. Registre de la reunió amb la Tutora externa.

FASE 3 : Què volem fer?

DATA: 6 al 23 d’abril

HORES: 19

Objectius: • Definir els interessos i expectatives de cada participant en cada activitat. • Formular les finalitats i objectius de cada àrea d’intervenció. • Definir i formular els continguts a treballar en cada àrea proposada i la

6


seva seqüència. Definir els nivells de competència exigits segons objectius proposats de manera seqüenciada. • Definir els nivells de competència dels participants en cada activitat de les àrees proposades. • Proposar criteris d’agrupament coherents amb els criteris anteriors. Destinataris/àries: persones destinatàries de les activitats proposades en cada àrea d’intervenció. ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Passar qüestionari d’interessos, motivació i necessitats a una mostra d’usuaris de cada activitat i nivell. 2. Elaborar registre documental dels objectius a treballar en cada àrea en funció dels supòsits teòrics assumits. 3. Elaborar registre documental dels objectius a assolir en funció de l’àrea disciplinària i les particularitats dels destinataris. 4. Elaborar registre documental dels nivell de competència exigit segons les propostes anteriors. 5. Avaluació del nivell de competència de la mostra segons activitat a través d’un registre de competències seqüenciades. 6. Elaboració documental d’una proposta d’agrupaments segons nivell de competència mostrat i en relació a nivell de competència exigit. INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1. Qüestionari per passar a la mostra seleccionada. 2. Anàlisi documental de la bibliografia de referència i de dissenys curriculars normativitzats en les àrees referides 3. Anàlisi documental d’experiències i estudis contrastats en la pràctica de l’àmbit. 4. Registre d’avaluació de competències seqüenciades. 5. Elaboració dels registres documentals proposats 6. Reunions amb els Educadors Especialistes per consensuar significacions. 7. Reunió amb la tutora externa per valorar el procés. 8. Elaboració de la graella proposta d’agrupaments segons criteris definits. INDICADORS D’AVALUACIÓ 1. Registre dels qüestionaris passats als usuaris de cada activitat. 2. Diari de pràctiques. 3. Documents elaborats. 4. Registre de les reunions amb cada equip d’educadors especialistes. 5. Registre Registre de la reunió amb l’Equip Educatiu. 6. Registre de la reunió amb la Tutora externa. 7. Document de proposta d’agrupaments i criteris •

FASE 4 : Com ho podem fer? DATA: 26 d’abril a 14 de maig HORES: 19 Objectius: • Cercar recursos Tic que puguin suposar una millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, així com de treball col·laboratiu en l’Equip Educatiu. • Contrastar el treball definit fins el moment amb altres propostes i concrecions efectives que s’estan duent a terme en el nostre àmbit d’intervenció. • Definir el tipus de recursos que millor responen a les necessitats detectades, a la nostra realitat, als interessos dels usuaris i als recursos disponibles. Destinataris/àries: Persones participants en cada activitat, Educadors especialistes, Equip Educatiu i Tutora externa.

7


ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Recerca en fonts bibliogràfiques i Internet de recursos Tic susceptibles d’aportar millores als processos d’ensenyament i aprenentatge en les àrees proposades. 2. Visites a tres centres del mateix àmbit que atenen a persones amb característiques similars a la nostra població per contrastar els recursos i activitats emprades en àrees iguals i/o similars. 3. Seleccionar els recursos Tic en funció dels objectius proposats i del nivell de competència dels usuaris i dels Educadors Especialistes en cada àrea proposada. 4. Inventariar, relacionar i descriure cada recurs seleccionat en una font accessible a cada Educador. INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1. Anàlisi documental de les fonts bibliogràfiques, documentals i recursos web. 2. Entrevistes als professionals de cada centre contactat. 3. Registre documental de les entrevistes. 4. Registre documental de l’inventari proposat. INDICADORS D’AVALUACIÓ 1. Diari de pràctiques. 2. Registre d’observació de les visites. 3. Registre documental de la informació extractada de les entrevistes. 4. Registre de la reunió amb la Tutora externa. 5. Inventari accessible dels recursos seleccionats.

FASE 5 : Com ho farem DATA: 17 de maig a 4 de juny

HORES: 18

Objectius: Elaborar propostes concretes en relació a: • Disseny curricular de l’activitat informàtica. • Agrupaments o revisió dels actuals de l’activitat informàtica. • Propostes de materials i activitats per a l’activitat d’informàtica. • Agrupaments o revisió dels actuals de les activitats acadèmiques i funcionals. • Incorporació de recursos Tic a les activitats de: - Euro - Lectoescriptura - Rehabilitació cognitiva - Revista del Taller • Proposta d’aprofitament de recursos en xarxa per a millorar el treball col·laboratiu de l’Equip Educatiu. • Proposta de recursos Tic que optimitzin la coordinació i cooperació entre els Educadors Especialistes i l’Equip Educatiu. • Propostes de millora en l’equipament tecnològic necessari. • Adequació de les propostes a l’equipament tecnològic real. Destinataris/àries: Educadors especialistes, Equip Educatiu i Tutora externa. ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Elaborar documentalment el registre documental de les propostes detallades en l’apartat anterior. INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1. Elaboració de la Memòria de pràctiques. 2. Elaboració de documents de treball per cada àrea d’intervenció proposada: 3. Elaboració del disseny curricular de l’activitat d’informàtica. 4. Elaboració de guies de recursos Tic proposats per a cada activitat acadèmica i funcional abordada: a. Euro

8


b. Lectoescriptura c. Rehabilitació cognitiva d. Revista del Taller 5. Elaboració d’un entorn de treball virtual i col·laboratiu per a l’Equip Educatiu. 6. Guia d’accessibilitat als recursos col·laboratius. INDICADORS D’AVALUACIÓ 1. Valoració de les pràctiques per part de la Tutora externa. 2. Memòria de pràctiques. 3. Validació i avaluació per part de la Tutora de pràctiques.

9

Pla de Treball  

Proposta del Pla de Treball del Pràcticum I de Psicopedagogia a la UOC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you