Page 1


วารสารฉบับพิเศษ การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน” The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”

Vol.

1

วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รวมกับเครือขายความรวมมือวิชาการ - วิจัย สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร


วารสารฉบับพิเศษ การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจยั ระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 7 “การพัฒนาทองถิน่ อยางยัง่ ยืน เพือ่ กาวสูป ระชาคม อาเซียน” The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” เครือขายความรวมมือวิชาการ - วิจยั สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดําเนินการโดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ หรือทางโทรสารหมายเลข 055-411096 ตอ 1420 วัตถุประสงค 1. เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการและผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตนักศึกษาทั่วไป ที่สงบทความวิจัยตีพิมพ 2. เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู ประสบการณเกี่ยวกับการศึกษา ผลงานทางวิชาการ วิจัย ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และศาสตรตางๆ 3. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการรวมกัน ที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา รองศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี ดร.วิวรรธน มุขดี รองศาสตราจารยพิศมัย หาญสมบัติ รองศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน ดร.ธนวัฒน จอมประเสริฐ

อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิจัย รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายบริหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา

ผูทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน รองศาสตราจารย ดร.สนม ครุฑเมือง

รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร สิรสุนทร รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง

บรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท อาจารย ดร.อํานาจ บุญอนนท อาจารย ดร.ยุพิน เถื่อนศรี นายวัชระพงศ เครือบคนโท

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันต อินทุวงศ ผูชวยศาสตราจารยอรพินธุ พูนนารถ อาจารย ดร.สุประวีณ ภัทรเกียรติเจริญ อาจารย ดร.ภีรวัฒน นนทะโชติ อาจารยอภินันท ปานเพชร อาจารยดวงพร บี่หัตถกิจกูล นางจารุวรรณ กังวาล

ออกแบบ/พิมพที่ วนิดาการพิมพ โทรศัพท 081-783-8569 E-mail: wanida@wanidapress.com “บทความและความคิดเห็นในวารสารฉบับพิเศษการประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เปนความคิดเห็นของผูเขียนบทความ กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไปและบทความในวารสารฯ สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายไทย การจะนําไปเผยแพรตองไดรับอนุญาตเปน ลายลักษณอักษรจากกองบรรณาธิการเทานั้น”


คํานํา ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการประชุม สัมมนาวิชาการนานาชาติของเครือขายความรวมมือวิชาการ - วิจัย สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 7 เรื่อง “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน” The 7th International Academics - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความรวมมือดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสราง ความเขมแข็งทางวิชาการ - วิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาทีอ่ ยูใ นเครือขายความรวมมือ เพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร ความรู ประสบการณเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาตลอดจนการคนควาวิจัยทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและศาสตรตางๆ โดยเปดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพรความกาวหนาทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตนักศึกษา ทั้งในและตางประเทศ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการนําเสนอผลงานวิชาการ ประเภท ภาคบรรยาย (Oral Presentations) และประเภทภาคโปสเตอร (Poster Presentations) ซึ่งจัดแบงกลุมดังนี้ กลุม International Research Presentations กลุมสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Humanities & Social Sciences Research Presentations) กลุมสายนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสังคมศาสตร (Innovation and Technology & Social Sciences Research Presentations) กลุมสายการศึกษา (Education Research Presentations) กลุมสายการบริหาร จัดการ (Management Administration Research Presentations) นอกจากนี้ยังมีการเสริมสรางองคความรูโดยมี การแสดงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน” (Sustainable Local Development towards ASEAN Community) และการอภิปราย เรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อทองถิ่น กับการเขาสู ประชาคมอาเซียน” (Local Education Management towards ASEAN Community) และการเสวนาวิชาการนักศึกษา นานาชาติกับเครือขาย เรื่อง “กาวทันการเรียนรู สูประชาคมอาเซียน” (Stepping up learning to ASEAN Community) โดยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณที่มีชื่อเสียงภายในประเทศและตางประเทศ ในนามของคณะกรรมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติของเครือขายความรวมมือวิชาการ - วิจยั สายมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ครั้งที่ 7 นี้ ขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิทุกๆ ทานและสมาชิกเครือขายทุกสถาบันที่ใหเกียรติรวมกิจกรรม ทางวิชาการ และหวังเปนอยางยิง่ วาวารสารฉบับพิเศษนีเ้ ปนการรวบรวมผลงานวิชาการจากผูน าํ เสนอผลงานเพือ่ เผยแพรสู สาธารณชนคงเปนประโยชนแกทุกๆ ทานตอไป คณะผูจัดทํา ธันวาคม 2556

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

i


Welcome Remarks By President of Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University was established to meet the needs of Local community. We intentionally support and build various knowledge for the community. I believe that the International Academic Research Conference on “Sustainable Local Development towards the ASEAN Community” can strengthen our academic skills, offer a lot to one another, and learn from one another. I am certain that with our determination and combined effort, we can advance our ties of friendship and continue our cooperation further in the years to come. On behalf of Uttaradit Rajabhat University, I’m delighted to welcome senior advisors, experts, members of Academic Research Network, and everyone to the International Academic Research Conference. This conference provides an opportunity for researchers, instructors, and university students to publish academic projects and research nationally and internationally as well as exchange academic projects among the members. On this auspicious occasion, I wish to express my sincere thanks and appreciation to all of you : the distinguished keynote speakers, all of the presenters, and to all the participants who are joining us for this conference. Many thanks also go to the members of Academic Research Network for their strong supports. I wish you all every success in your deliberation at the 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”. Thank you

Asst. Prof. Dr. Ruengdet Wongla President of Uttaradit Rajabhat University ii

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


Introductory Remarks By Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences And Chair of Academic - Research Network The Faculty of Humanities and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University has been approved of hosting the academic - research conference of the international network cooperation entitled, The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” on 7th December 2013 at Uttaradit Rajabhat University. The conference has been supported by the cooperation of eighteen faculties from thirteen universities which are : the Faculty of Liberal Arts, the Faculty of Liberal Arts and Sciences, the Faculty of Humanities, the Faculty of Social Sciences, the Faculty of Humanities and Social Sciences, the Faculty of Communication Arts, the Faculty of Management Sciences from University of Phayao, Prince of Songkla University, Kasetsart University, Dhurakij Pundit University, Thammasat University, Naresuan University, Chiangmai University, Chandrakasem Rajabhat University, Songkla Rajabhat University, Valaya-Alongkorn Rajabhat University, Uttaradit Rajabhat University, Research and Development Institute of Mahasarakham Rajabhat University and Office of the President of National Institute of Development Administration. In addition, St.Theresa International College and Prince of Songkla University participate in the associating and the presentation. The network objectives are: firstly, to build a co-operative network on academic development; secondly, to exchange academic and research information, resources, persons, and experiences; thirdly, to open - house for people to present their academic and research to the international stage; and fourthly, to join a sustainable local development for the ASEAN Community. The conference morning session starts with the keynote speech on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” by Dato Prof. Dr. Leonard De Vries, Dean of ASEAN Studies, University of Malaya, Malaysia; followed by the associating on “Local Education Management towards ASEAN Community” by Prof. Dr. Sombat Karnjanakit from Thailand, Prof. Dr. Yang Guangyuan from China, Prof. Dr. Hae Jin Hwang from South Korea, Prof. Dr. Rosario P. Alberto from the Philippines, and Mr. Raksmey การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

iii


Chann from Cambodia. The afternoon session are research oral presentation and poster presentation divided into five fields of international researches on humanities and social sciences, innovation and technology social sciences, education, and management administration. An interesting addition is the associating of ASEAN student representatives on “Stepping up learning to ASEAN Community” by three international students from Prince of Songkla University : Mr. Zhang Sen, Mr. Bunthan Teng and Miss Eun Young Cho from China, Cambodia and South Korea respectively; a Vietnamese student, Mr. Huynh Tri Thien from Chulalongkorn University and two Thai students, Mr. Wajana Chatnuntawej and Miss Waranan Fuangprang from Uttaradit Rajabhat University. I hope today’s event will strengthen our relations in academic - research work and will encourage exchanges of our academics and students which in turn lead to our country development. Thank you

Asst. Prof. Dr. Sombat Watchkama Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences and Chair of Academic - Research Network

iv

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


Special Lecture on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” by

Dato Prof. Dr. Leonard De Vries, Dean, ASEAN Studies University of Malaya, Malaysia

Special Talk on “Local Education Management towards ASEAN Community” by

Prof. Dr. Sombat Karnjanakit (Thailand)

Prof. Dr. Rosario P. Alberto (Philippines)

Prof. Dr. Hae Jin Hwang (South Korea)

Prof. Dr. Yang Guangyuan (China)

Dr. Panu Sittiwong (Thailand)

Mr. Raksmey Chann (Cambodia)

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

v


Academic Forum “Stepping up learning to ASEAN Community” by International student network

vi

Mr. Huynh Tri Thien (Vietnam)

Miss Eun Young Cho (South Korea)

Mr. Bunthan Teng (Cambodia)

Mr. Zhang Sen (China)

Mr. Wajana Chatnuntawej (Thailand)

Miss Waranan Fuangprang (Thailand)

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความวิชาการและวิพากษการนําเสนอผลงาน การประชุม สัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน” The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” จัดโดย เครือขายความรวมมือวิชาการ - วิจัย สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน รองศาสตราจารย ดร.สนม ครุฑเมือง รองศาสตราจารย ดร.มาฆะศิริ เชาวกุล รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร สิรสุนทร รองศาสตราจารย ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท รองศาสตราจารย นท.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง รองศาสตราจารย ดร.วารีรัตน แกวอุไร รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง รองศาสตราจารย ดร.กิตติมา อินทรัมพรรย รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรนภา พรหมมา รองศาสตราจารย ดร.นิตยา สุวรรณศรี รองศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงศนายะ รองศาสตราจารยสมพิศ สุขแสน รองศาสตราจารยพิศมัย หาญสมบัติ รองศาสตราจารยจักรกฤษณ พิญญาพงษ รองศาสตราจารยสธน โรจนตระกูล รองศาสตราจารยศศินันท เศรษฐวัฒนบดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน พรหมบุตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

vii


ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ปสสาโก ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี ยีหมะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี กรรพุมมาลย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณี บัวสุข ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉริยา ชูวงศเลิศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา ผูชวยศาสตราจารย ดร.หยกแกว กมลวรเดช ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรมล สุวรรณกาศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ อินทจักร ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดม คําขาด ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญณิตา ชัยสนิท ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันต อินทุวงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย บุญเจริญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วริศรา เหลาบํารุง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา ผูชวยศาสตราจารยเรือนขวัญ อินทนนท ผูชวยศาสตราจารยกวี ครองแกว ผูชวยศาสตราจารยจรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ ดร.วันชาติ นภาศรี ดร.อุดมพร ธีรวิริยะกุล ดร.วิเชียร อินทะสี ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ดร.อํานาจ บุญอนนท ดร.ภีรวัฒน นนทะโชติ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี ดร.พนินทร เครือไทย ดร.ศาศวัต แพงแพ

viii

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


สารบัญ คํานํา Welcome Remarks Introductory Remarks Special Lecture on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” Special Talk on “Local Education Management towards ASEAN Community” Academic Forum “Stepping up learning to ASEAN Community” รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการและวิพากษการนําเสนอผลงาน บทความบรรยาย Oral Presentation The Production and Marketing Management of Selected Clay Pot Makers and Retailers in Taboc, San Juan, La Union, Philippines Alfredo C. Espejo English Competency Level of Elementary School Teachers in Ongkharak District, Nakhon Nayok, Thailand: Implications for a Training Program การประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผูสอนประถมศึกษาในอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก: เตรียมความพรอมสําหรับการฝกอบรม Emelyn Ferrer Galon and research team

i ii iii v v vi vii

3

7

Developing First Generation Entrepreneurship – A Comprehensive Approach for Sustainable Rural Development in Thailand Mohammad Ismail Saifil Ali and research team

19

The Study of Users’ Conflict and Issues in the History of Social Networking Site: Myspace การศึกษาความขัดแยงของผูใชเว็บไซตสังคมออนไลน: มายสเปซ Proud Arunrangsiwed พราว อรุณรังสีเวช

30

An Analysis of Cohesive Devices in Ma. Students’ Argumentative Writing การวิเคราะหการเชื่อมโยงความในงานเขียนเชิงโตแยงของนิสิตระดับปริญญาโท Kunakorn Puangsuwan คุณากร พวงสุวรรณ

45

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

ix


The Impact of Semantic Relatedness on Thai Adults Learning Second Meaning of English Word อิทธิพลของอรรถสัมพันธตอการเรียนรูของความหมายที่สองของคําศัพทภาษาอังกฤษของคนไทย Tohntananan Chaiwongsa ธรณธนนันท ไชยวงคษา

56

Community Health Care Improvement Strategy toward Integration of Traditional and Modern Medicine of PyiGyeeTagon Township, Mandalay กลยุทธการพัฒนาบริการสุขภาพระดับชุมชนดวยการผสมผสานการแพทยพื้นบานกับการแพทยสมัยใหม ในชุมชนพิจิตะกองเขตมัณฑะเลย Numtip Smerchuar and research team นํ้าทิพย เสมอเชื้อ และคณะ

68

ระบบการผลิต และการยอมรับการเลี้ยงเปดไขในจังหวัดสุพรรณบุรี Production Systems and Adoption of Layer Duck in Suphan Buri Province กัลยารัตน อุสสาสาร Kalyarat Ussasarn

80

เอกลักษณของรูปแบบและกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงินเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช สูนวัตกรรมการสรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคา The Identity of Style and Production process of Muang Nakhon’s Silver jewelry in Nakhon Si Thammarat Province to the Innovative Creation for adding value เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม Kasemrat Wiwitkunkasem

91

ปจจัยจูงใจมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นิว เอรา ซิลเวอร จํากัด 106 Motive Factors Affecting the Satisfactions with the Performances of New Era Silver Co., Ltd., Employees จรรยวรรณ อุยศิริพร Janyawan Ouysiriporn ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร Factors Affecting Satisfaction of Customers Shopping at Talaythai Market, Samutsakorn จิดาภา อุยศิริพร Jidapa Ouisiriporn

114

การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 125 The Participatory Development of the Cultural Tourism Route by the Communities in Phitsanulok Municipality จิรวัฒน พิระสันต Jirawat Phirasant x

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิดซิกซ ซิกมา ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน School Administration Using Six Sigma of School Administrator under Office of the Basic Education Commission จิระวัฒน แฟสันเทียะ Jirawat Farsantei

136

เชาวนอารมณและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสรางสรรคที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค 146 ของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Emotional Quotient (EQ) and Creative Self-efficacy Influencing Individual Creativity of the Bachelor of Public Administration’s students, Faculty of Management Science, Silpakorn University เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน Chalermchai Kittisaknawin รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพื่อเสริมสรางจิตอาสาในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบุญรักษา อําเภอเมือง จังหวัดแพร The Social Refining Model for Volunteer’s Mind Reinforcing in Community : Case Study of Boonraksa Community, Muang District, Phrae Province ชัชภูมิ สีชมภู และคณะ Chatphum Sichomphoo and research team

160

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามหลักพุทธธรรมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก The Development of Personnel Management Model in through Buddha Dharma for Small Sized Schools ณัฐชพงศทัต หงสสุวพัชร Nutchapongsatut Hongsuvaput

172

การศึกษารูปแบบสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทสินคาหัตถกรรมลานนา ผานทางระบบออนไลน A Study of Marketing Mix for Online Lanna Souvenir Purchasing ณัฐพล เนียมแกว Nattapon Neamkeaw

184

การพัฒนาและการรักษาพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร The Development and Employee Retention at Seafood Processing Factories in Samut Sakhon Province ณัฐสิทธ สุรารักษ Nattasit Surarak

199

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

xi


การเปรียบเทียบคําผสมในโครงสรางชนิดของคําระหวางคําไตกับคําไทย The comparison of compound words by category between Dai language and Thai language ตงเมย เฮอ Hedong mei

209

ปญหาการระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับการใชหรือการตีความกฎบัตรอาเซียน และตราสารทางกฎหมายอื่นๆ ของอาเซียน Problems of Dispute Settlement concerning on the Interpretation or Application of the ASEAN Charter and Other ASEAN Instruments ตติยา นันธิราภากร Tatiya Nanthiraphakorn

228

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง “Travel” โดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรคชิ้นงาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 A Development of a Communicative English Instructional Package on “Travel” Using Constructionism Theory for Mattayomsuksa 2 Students ทิติมา ภูพัฒนวิบูลย Thitima Pupatvibul

240

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเมืองไทยหลังรัฐประหาร 2549 : จากรัฐบาลทักษิณ สู ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร Political Development in Thailand after the 2006 Coup : From the Thaksin Government to the Yingluck Government ทิวากร แกวมณี Dhiwakorn Kaewmanee

251

ความคาดหวังและความพึงพอใจตอปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานองคการ บริษัทไทยเวย โปรดักส จํากัด 263 Expectation and Satisfaction of Motivating Factors of the employee of Thaiway Products Co., Ltd. ธนพร พาเจริญ Thanaporn Pacharoen ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาพลักษณของฝายทันตกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี Factors Relating to the Image of the Dental Department of Somdet Praborom Ratchathewi Na Siracha Hostpital, Chon Buri Province นฤดี คุมภิญโญบุญ Nareudee Kompinyoboon

xii

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”

274


การพัฒนากลยุทธการบริหารงบประมาณแบบมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 The Development Strategic Manegement of the Budgeting and the Participation of Personnel for Small Sized Schools in Nakhonpathom Primary Educational Area Office 2 นุชนารถ เอกสินธุ Nuchanart Ekasin

284

การศึกษารูปแบบสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของธุรกิจรถเชา ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Marketing Mix and Its Impact on Credit Service Selection in the Car Rental Businesses for Tourism in the Upper Northern Thailand ประชา ทวมจั่น Prachar Thuamchan

296

การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพและโปรแกรมคอมพิวเตอรฟอนตตระกูลซีอารยู The design and development of typeface and font computer program : CRU font family ประชิด ทิณบุตร Prachid Tinnabutr

313

แนวคิดและวิธีการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาสําหรับประเทศไทย Political conflicts in Thailand and their resolution according to Buddhism ประยงค จันทรแดง Prayong Jandaeng

325

การวิเคราะหอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร A Meta-Analysis of Research in Mathematical Problem Solving Abilities ปรางมาศ เมืองพรม Prangmart Muangprom

337

ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการใชบริการของลูกคาธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานคร Factors Influencing Tendency to Use Commercial Bank’s Service within Bangkok Metropolitan ผริตา กัญชนะกาญจน Pharita Kanchanakan

349

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

xiii


ระบบการเลือกตั้งทองถิ่นไทย ศึกษากรณีองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เทศบาลตําบลดงเจน และองคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง จังหวัดพะเยา Studying in Thai Local Election System of Phayao Provincial Administrative Organization, Dongjen Subdistrict Municipality, Chiangrang Subdistrict Administrative Organization พงษสนิท คุณนะลา Pongsanit Koonnala

359

ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟทรูคอฟฟ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร The Relationship Between Marketing Mix and Consumer Behavior of the True Coffee in Bangkok พรพรหมศร พรพัฒนพงษ Pronpromsorn Pronpattanapong

367

การพัฒนาศักยภาพขององคกรสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุ ระยะยาวในภาคเหนือตอนลาง Competency Development in Public Health Organizations and Local Administrative Organizations on the Long Term Care of The Elderly within Lower-Northern Area of Thailand พรรณยุพา นพรัก และคณะ Panyupa Nopparuk and research team

377

ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกออย อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค Cost and Benefit for Sugar Cane Production, Tak Fa District, Nakhon Sawan Province พัชรินทร รังผึ้ง Patcharin Rungphung

390

ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยว ณ ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี Factors Affecting Tourism at Chantaburi Horticultural Research Center ภัทรเทพ ลาภานิกรณ Phatarathep Lapanikon

405

นครนานเมืองเกาที่มีชีวิต : พื้นที่วัฒนธรรมและการตอรองเชิงอัตลักษณในบริบทของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Nan, the Living Old Town : Cultural Space and Negotiating Identities in the Context of Cultural Tourism ภาณุรังษี เดือนโฮง Panurungsee Duenhong

413

xiv

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


ภาคประชาชน กับการเขาสูประชาคมอาเซียน: ถอดบทเรียนจากประสบการณ เขารวมประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประจําป 2555 The People and ASEAN Community Integration: A lesson learned from ASEAN Civil Society Conference and ASEAN People’s Forum 2012 มานิตา หนูสวัสดิ์ Manita Noosawat

429

การศึกษาประโยคเนนขอความในภาษาไทยโดยอิงไวยากรณการก A Study of Topicalization in Thai Using Case Grammar Theory มุกขดา สุขธาราจาร Mukda Suktarachan

442

การศึกษาการตั้งฉายาของนักมวยไทย The Study of Thai Boxer Naming ยมลภัทร ภัทรคุปต Yamonpat Pattarakup

454

บทความโปสเตอร Poster Presentation ผลของการใชการเรียนการสอนภาษาที่เนนงานปฏิบัติตอทักษะการสื่อสาร ของนักเรียนรายบุคคล : กรณีศึกษานิสิตพยาบาลที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ The effects of TBLT on individual students’ communication skills: A case study of nursing students in a Professional English course คมกฤช ตาชม Khomkrit Tachom

469

การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Adjective สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 The Development of English Instructional Package on Adjective for Mathayomsuksa 1 Students ทวี เพ็ชรัตน Thavee Phetcharat

480

การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเรื่อง Sufficiency Economy พัฒนาทักษะ การอานโดยใชทฤษฎีการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานดอนชัย (ประชาอุทิศ) อําเภอสอง จังหวัดแพร A Construction of an English Activity Package entitled “Sufficiency Economy” through CIPPA MODEL for Matayomsuksa 3, Bandonchai School, Song District, Phrae Province นฤมล กันทะหงษ Narumon Kuntahong

490

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

xv


การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Free Time and Entertainment โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานรองลึก อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ A Construction of Communicative English Project Package Entitled Free Time and Entertainment Based on the Cooperative Learning Theory for Pratom Suksa 6 Student, Ban Rong Luk School, Tongsankun District, Uttaradit Province นัชชา สังขมูล Nutcha Sungmool

501

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการอธิบาย ปรากฏการณทางเคมี 3 ระดับ เรื่องปริมาณสัมพันธ Learning Achievement and Learners Satisfaction on Instructional Package to Encourage Three Levels of Chemical Representation on Topic of Stoichiometry นินนาท จันทรสูรย และคณะ Ninna Jansoon and research team

510

การศึกษาเปรียบเทียบ วิธีดิฟเฟอเรนเชียลเอฟโวลูชั่น และวิธีบีสสําหรับปญหา การหาคาที่เหมาะสมที่สุดชนิดตอเนื่อง A Comparative Study of Differential Evolution and Bee Algorithm for Continuous Optimization Problems ภาสุระ อังกุลานนท Pasura Aungkulanon

517

การพัฒนาการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กในเขตตรวจราชการที่ 18 Development Administration of School– based Management of Small–sized Primary Education Schools, District Inspector–General 18 ภิญโญ แกงศิริ Pinyo Kangsiri

530

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง กรณีศึกษา ระบบไฟฟาคลังสินคา A Case Study of the feasibility for investment in the warehouse lighting systems ลักขณา ฤกษเกษม และคณะ Lakkana Ruekkasaem and research team

547

xvi

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


บทความ

บรรยาย Oral

Presentation


ÖćøĂĂÖĒïïóĆçîćĒïïêĆüóĉöóŤĒúąēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ðøąßĉé ìĉèïčêø ïìÙĆé÷ŠĂ Öćøüĉ ÝĆ ÷ đøČę Ă ÜÖćøĂĂÖĒïïóĆ ç îćĒïïêĆ ü óĉ ö óŤ Ē úąēðøĒÖøöÙĂöóĉ ü đêĂøŤ ôŜ Ă îêŤ ê øąÖĎ ú àĊ Ă ćøŤ ÷Ď Ĕ îÙøĆĚ Ü îĊĚ öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂ 1) đóČęĂĂĂÖĒïïóĆçîćĒïïßčéêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤõć÷ĔêšøąïïĂĆêúĆÖþèŤĒïïêĆüĂĆÖþøìćÜÖćøóĉöóŤ ßčéêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ĔĀšöĊĒöŠĒïïîĚĞćĀîĆÖ ĒúąøĎð ĒïïìĊęĀúćÖĀúć÷ĔĀšđĀöćąÿöêćöøąïïöćêøåćîÖćøóĉöóŤõćþćĕì÷Ēúą õćþćĂĆÜÖùþ 2) đóČęĂÝĆéìĞćĕôúŤøĎðĒïïĒúąîĚĞćĀîĆÖēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď đðŨîĕôúŤöćêøåćîÿćÖú ìĊęöĊúĉ×ÿĉìíĉĝëĎÖêšĂÜêćöÖãĀöć÷ ÿćöćøëĔßšêĉéêĆĚÜøŠüöĔßšÜćîĔîēðøĒÖøöøąïï ðäĉïĆêĉÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤ ĒïïđßĉÜóćèĉß÷Ť ĒúąēðøĒÖøöøąïïðäĉïĆêĉÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤĒïïēĂđóîàĂøŤÿĕéš àċęÜÖøąïüîÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚ đðŨîÖćøüĉÝĆ÷óĆçîć ìéúĂÜ ēé÷öĊÖ ćøéĞćđîĉîÜćîđðŨî 2 øą÷ąÙČĂ Ö.ÖćøĂĂÖĒïïĒúąóĆçîćêšîĒïïêĆüĂĆÖþøêćöĀúĆÖÖćøéĞćđîĉîÜćî ĂĂÖĒïï 3ÿ:3R ÙČĂ 1)ÖćøÿČïÙšî (Research) 2)ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤêćöÿööêĉåćî (Resume) Ēúą3) ÖćøÿøčðñúÜćî (Results) ×.×ĆĚîêĂîÖćøóĆçîćēðøĒÖøöøąïïÜćîÙĂöóĉüđêĂøŤ ēé÷öĊ×ĆĚîêĂîÙČĂ 1) ÖĞćĀîéøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÙüćö êšĂÜÖćø×ĂÜñĎšĔßšøąïïÜćî 2) üĉđÙøćąĀŤøąïïÜćîĀøČĂðŦâĀćøüöëċÜøć÷úąđĂĊ÷éךĂöĎúìĊęêšĂÜĔßš 3) ĂĂÖĒïïēðøĒÖøö 4) đ×Ċ÷îßčéÙĞćÿĆęÜ 5) ÖćøìéÿĂïēðøĒÖøöĒúąĀćךĂñĉéóúćé Ēúą6) îĞćēðøĒÖøöĒúąøąïïÜćîĕðĔßšÜćîÝøĉÜ ēé÷öĊ đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷ ÙČĂ 1) ĒïïÿĆöõćþèŤñĎšđßĊę÷üßćâ Ēúą2) ĒïïÿĂïëćöĒïïðøąđöĉîÙŠć 5 ĂĆîéĆï ēé÷öĊÖúčŠö ðøąßćÖøìĊęĔßšÙČĂÖúčŠöñĎšìĊęöĊÙüćöøĎšéšćîÖćøĂĂÖĒïïêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤ ñĎšìĊęÿćöćøëĔßšÜćîēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤ ĕéšēé÷êøÜ ēé÷ÖćøÿčŠöĒïïđÝćąÝÜđúČĂÖ ĒúąÖćøÿčŠöđúČĂÖĒïïïĆÜđĂĉâ øüöÝĞćîüî 105 Ùî đÖĘïøüïøüöךĂöĎúēé÷Öćø ÿĆöõćþèŤ ĒúąÖćøÿĂïëćöÙüćöÙĉéđĀĘî ÿëĉêĉìĊęĔßšĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúĕéšĒÖŠÙŠćøšĂ÷úąÙŠćđÞúĊę÷ ĒúąÿŠüîđïĊę÷Üđïî öćêøåćî ñúÝćÖÖćøüĉÝĆ÷óïüŠć ñúÜćîìĊęĂĂÖĒïïóĆçîćêĆüóĉöóŤìčÖßčéöĊøĎðĒïïÙčèúĆÖþèąĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤøąéĆïéĊ Ēúą ĕéšñúÜćîßčéÖćøĂĂÖĒïïóĆçîćĒïïêĆüóĉöóŤ ĒúąēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä ÝĆîìøđÖþö ìĊęðøąÖĂïéšü÷ĕôúŤÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤ ēé÷ĔßšßČęĂüŠćßčéĒïïêĆüóĉöóŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď óøšĂöÿĆââćĂîčâćêÿĉìíĉĝ ñĎšĔßš ÝĞćîüî 4 ßčé ÙČĂôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ÝĆîìøŤÝøĆÿ 56 ôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ÝĆîìøć 56 ôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ÝĆîìø đÖþö 56 ĒúąôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď úćîÝĆîìøŤ 56 øüö 24 ôŜĂîêŤ 24 øĎðĒïïîĚĞćĀîĆÖ ēé÷ïĆîìċÖđðŨîôŜĂîêŤĕôúŤßîĉé ìøĎ ĕìðş (TrueType)ēĂđóŠîĕìðş (OpenType)ĒúąđüĘðôŜĂîêŤ (Webfont) øüöìĆĚÜÿĉĚî 72ĕôúŤ ēé÷ìĆĚÜĀöéĕéšÝĆéđÖĘïøüïøüö ĕüšđðŨîđĂÖÿćøÙĎŠöČĂĒÿéÜúĆÖþèąÖćøĔßšÜćî óøšĂöÿĆââćĂîčâćêÿĉìíĉĝñĎšĔßš ÝĞćîüî4đúŠö óøšĂöĒñŠîéĊüĊéĊïĆîìċÖĕôúŤ êšîĒïï ēé÷ĕéšîĞćđÿîĂĒúąđñ÷ĒóøŠĂÜÙŤÙüćöøĎšĒúąñúÜćîüĉÝĆ÷ĕüšìĊę URL:http://cru-font.blogspot.com ĒúąìĊę www.chandrakasem.info ÙĞćÿĞćÙĆâ : ÖćøĂĂÖĒïïêĆüóĉöóŤ ēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤßčéĒïïêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď

* ÿć×ćüĉßćýĉúðÖøøö Ùèąöîčþ÷ýćÿêøŤĒúąÿĆÜÙöýćÿêøŤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

313


The design and development of typeface and font computer program : CRU font family Prachid Tinnabutr Abstract The research objective is 1) to design and develop font and typeface design of CRU-fonts family that has the proper template, styles and weights in standard type in English and Thai typing system. 2) To make the styles and weights of CRU- Fonts family to be the standard file and copyrights. By installation, it can be used in commercial operating systems and open source operating systems. This research methodology includes a descriptive research which operates in two stages. The first step is the design and development of the font family based on 3R principles: Research, Resume and Results. The second step is the development of a computer program from 6 steps: Requirements, Analysis, Design, Coding, Testing, Debugging and Gaining consent from creatives and designers. The third step is an examination of the hypothesis which was designed and developed by the associated considerations of participants from design focus groups. Research tools are interviewed and questionnaire. The population was a group of corporate identity design experts from external and a group of stakeholders of Chandrakasem Rajabhat University. A specific selection of 105 data entries was collected by direct interview, questionnaire, and online questionnaires. For data analysis, the statistics included percentage, mean and standard deviation. The completion of the research phase resulted in the development of the CRU - font family which has good typographic features and consists of a set of unique typefaces for Chandrakasem Rajabhat University. It consists of four typefaces: CRU-ChandJarus 56, CRU-Chandra 56, CRUChandrakasem 56, and CRU-LanChand 56 with CRU-Fonts Family End User License Agreement (CRUEULA). These four CRU-font family types have 24 font types and 24 styles and weights. The font family is available in three types: TrueType, OpenType and WebFont for 72 files in total. All of the types presented as a standard corporate graphic identity manual for Chandrakasem Rajabhat University along with CRU Fonts Family End User License Agreement (CRU-EULA) in four copies,attached to a DVD recorded all the original files that can be used and installed in the computer font system which is informed the CRU Fonts Family End User License Agreement (CRUEULA) in personal , non-profit organization and the commercial usage. This research also can be found at URL: http://cru-font.blogspot.comand http://www.chandrakasem.info Keywords: Typeface design,Font computer program, CRU-Font Family

314

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community�


ïìîĞć êĆüĂĆÖþø(Letters)ÙČĂÿĉęÜìĊęöîčþ÷ŤđøćĔßšđðŨîÿČęĂÿĆâúĆÖþèŤìćÜÖćøöĂÜđĀĘî đóČęĂĔĀšđÖĉéÖćøøĆïøĎšĒúąÖćøĒðú ÙüćöĀöć÷ĔĀšđÖĉéÙüćöđךćĔÝøŠüöÖĆîĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï(Visual communication sign and symbol system) éĆÜìĊę ðøąßĉé ìĉèïčêø (2531: 29) ĕéšÖúŠćüëċÜÙüćöĀöć÷×ĂÜêĆüĂĆÖþø ĕüšĔîĀîĆÜÿČĂßČęĂ ÖćøĂĂÖĒïïÖøćôŗÖ đĂćĕüšüŠć “êĆüĂĆÖþø êĆüĀîĆÜÿČĂĀøČĂêĆüóĉöóŤÙČĂđÙøČęĂÜĀöć÷ìĊęĔßšĒÿéÜÙüćöøĎšÿċÖîċÖÙĉéĒúąÙüćöøĎš×ĂÜöîčþ÷Ť ÿćöćøëߊü÷đñ÷ĒóøŠ ÙüćöøĎšÿċÖîċÖÙĉéĒúąÙüćöøĎšéĆÜÖúŠćüĕð÷ĆÜñĎšĂČęîĕéšĕÖúė ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜÙÜøĆÖþćÙüćöÙĉéĒúąÙüćöøĎšîĆĚîė ĔĀšĂ÷ĎŠĕéšîćîëċÜÙîøčŠî ĀúĆÜ”êĆüĂĆÖþø ĂĆÖ×øąìćÜõćþć ךĂÙüćö׊ćüÿćøĒúąÿĆâúĆÖþèŤêŠćÜė ÝċÜĕéšëĎÖÙĉéÙšîĂĂÖĒïïĒúąÝĆéÖøąìĞć×ċĚîöćĂ÷ŠćÜ đðŨîøąïï đóČęĂìĞćĀîšćìĊęēé÷óČĚîåćîÙČĂÖćøĔĀš×šĂöĎúøć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïÿøøóÿĉęÜìĊęëĎÖÖĞćĀîé×ċĚîĔĀšÿČęĂÿćøøŠüöÖĆî ĂĊÖìĆĚÜ ÷ĆÜöĊñúÖŠĂĔĀšđÖĉéÙčèÙŠćÙüćöÜćöìćÜýĉúðąĒúąÿčîìøĊ÷õćóìćÜÝĉêĔÝĔĀšĒÖŠöüúöîčþ÷ŤĂĊÖéšü÷ éĆÜîĆĚîêĆüĂĆÖþøÝċÜëĎÖÙĉéÙšî ĒúąóĆçîć×ċĚîöćđðŨî øĎðúĆÖþèŤĂĆÖ×øąêŠćÜėĂ÷ŠćÜĀúćÖĀúć÷øĎðĒïï ĀúćÖĀúć÷ÿČęĂ êćöïøĉïì×ĂÜÖćøÿČęĂÿćø êćö üĉüĆçîćÖćøìćÜîüĆêÖøøöĒúąđìÙēîēú÷Ċ đóČęĂêĂïÿîĂÜÖćøÿĆÜÙö×ĂÜöîčþ÷Ť éĆÜöĊĀúĆÖåćîðøćÖäîĆïêĆĚÜĒêŠ÷čÙéċÖéĞć ïøøóŤđðŨîêšîöć ēé÷êĆüĂĆÖþøĕéšëĎÖîĞćöćĔßšĔîåćîąđðŨîđÙøČęĂÜöČĂ×ĂÜÖćøÿČęĂÿćø ðøćÖäđðŨîĂÜÙŤðøąÖĂïøŠüöĔîÿČęĂÖćø ïĆîìċÖìčÖßîĉé(Element andmedium of records) ìĆĚÜìĊęđðŨîÿČęĂĒÿéÜĒìîĂÜÙŤðøąÖĂïéšćîüĆÝîÿĆâúĆÖþèŤĒúąĂüĆÝî ÿĆâúĆÖþèŤ (Verbal and non verbal language) ÖøąìĆęÜìĞćĔĀšđÖĉéüĉüĆçîćÖćøøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜýćÿêøŤìćÜéšćî üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąýćÿêøŤìćÜéšćîýĉúðÖøøö(Art and science) đÞóćąìćÜ×ċĚîöćēé÷êøÜîĆęîÖĘÙČĂ ýćÿêøŤĒĀŠÜÖćøóĉöóŤ (Typhography) îĆęîđĂÜ êĆüĂĆÖþøÝċÜëĎÖîĞćöćĔßšđðŨîÿŠüîðøąÖĂïĀúĆÖÿĞćÙĆâ×ĂÜÜćîĂĂÖĒïïÖøćôŗÖ ĒúąöĆÖĔßšđðŨîĀúĆÖ ĔĀâŠĔîÖćøÿČęĂÙüćöĀöć÷ ìĆĚÜĒïïēé÷êøÜÙČĂđóČęĂÖćøĔߚÊćîđ×Ċ÷îðøąÖĂïêćöĀúĆÖĕü÷ćÖøèŤ×ĂÜĒêŠúąõćþć ĒúąĔßšēé÷ ĂšĂöÖĘÙČĂĔßšđðŨîÙĞć÷ŠĂ ĔßšĒìîõćó ĔßšđðŨîÿČęĂÿĆâúĆÖþèŤĒìîÙüćöĀöć÷đÞóćąĂ÷ŠćÜĀøČĂĒìîÙüćöÙĉéĒïïîćöíøøöìĊę ĂćÝÝąöĊÙüćöĀöć÷ĀúćÖĀúć÷đðŨîðøîĆ÷éšü÷ĔîêĆüðŦÝÝčïĆîÖćøĔßšÜćîêĆüĂĆÖþøîĆĚî öĊÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆïøąïïÿČęĂÿćøĒúą øąïïÿćøÿîđìýöćÖ×ċĚîđðŨîđÜćêćöêĆü éĆÜÝąđĀĘîüŠćöĊÖćøĂĂÖĒïïĒúąñúĉêĒïïêĆüĂĆÖþøđךćöćĔßšøŠüöđðŨîõćþćĀúĆÖĔî øąïï×ĂÜđÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤìĊęìøćïÖĆîéĊìĆęüĕðüŠćÙČĂ êĆüĂĆÖ×øąõć÷ĔîøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤ (Computer system font) đðŨîÿŠüîÙüïìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜöĊ ìĆĚÜîĊĚđóøćąđÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤÙČĂđÙøČęĂÜöČĂñúĉê׊ćüÿćøéšü÷ÖćøóĉöóŤĂĆÖ×øąđךćÿĆęÜÖćøĀøČĂ ÖćøðøąöüúñúøŠüöÖĆïĀîŠü÷ðøąöüúñú ĔĀšÿćöćøëÝĆéđÖĘï ĒÿéÜñúĒúąÙšîÙČîĕéšîĆęîđĂÜ êĆüĂĆÖþøìĊęêĉéêĆĚÜĔîøąïï ÙĂöóĉüđêĂøŤÝċÜĕéšøĆïÙüćöÿĞćÙĆâéšü÷ÖćøìĊęêšĂÜöĊÖćøĂĂÖĒïïĕüšĔßšÜćîĒúąđóČęĂÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøéšćîÖćøîĞćĕðĔßšÜćî ÿČęĂÙüćöĀöć÷ìĊęĀúćÖĀúć÷øĎðĒïïöćÖ×ċĚî éĆÜÝąđĀĘîĕéšüŠćöĊñúÜćîĂĂÖĒïïßčéêĆüĂĆÖþøÙĂöóĉüđêĂøŤêøąÖĎúêŠćÜė×ĂÜ îĆÖĂĂÖĒïïĂĉÿøą ĒúąñĎšñúĉêĒïïêĆüĂĆÖþøĔîđßĉÜóćèĉß÷ŤđÖĉé×ċĚîöćóøšĂöÖĆïöĊÖćøÖĞćĀîéúĉ×ÿĉìíĉĝ×ĂÜÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ ×ċĚîöćĒìîêĆüĀúŠĂ êĆüđøĊ÷ÜóĉöóŤéšü÷öČĂĀøČĂđøĊ÷ÜóĉöóŤéšü÷ĒÿÜêćöĒïïđéĉöêćööćöćÖöć÷ ĔĀšĕéšĔßšêćöÿöøøëîą×ĂÜ ĀîŠü÷ðøąöüúñúĔîđÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤĒúąðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜēðøĒÖøöøąïïðäĉïĆêĉÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤìĊęÖĞćúĆÜóĆçîćĂ÷ĎŠ Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĔîðŦÝÝčïĆî ĒïïêĆüĂĆÖþøêŠćÜėÝċÜĕéšøĆïÙüćöÿĞćÙĆâĒïïÙĎŠ×îćî àċęÜêšĂÜÝĆéìĞćĔĀšđðŨîēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤ ĀøČĂđðŨîÿŠüîÙüï×ĂÜøąïïðäĉïĆêĉÖćøĀúĆÖ(Operation system or OS program) ìĊęøĎšÝĆÖÖĆîéĊđðŨîÿćÖúĔîîćö×ĂÜ ôŜĂîêŤ(Fonts) ×ĂÜìčÖøąïï ìĊęðøćÖäđĀĘîĒúąÝĆéđÖĘïĒÿéÜĂ÷ĎŠĔîĕéđøĘÖìĂøĊę×ĂÜøąïïðäĉïĆêĉÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤéšü÷îĆęîđĂÜ (WhatIs.com,2013) ÝćÖÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤĒúąúĉ×ÿĉìíĉĝĒĀŠÜÖćøÿøšćÜÿøøÙŤéĆÜÖúŠćü öĊñúìĞćĔĀšđÖĉéךà ×ĆéĒ÷šÜìćÜÿĆÜÙöĔîðøąđìýĕì÷ĒúąøąéĆïÿćÖú îĆęîÙČĂÙüćöĕöŠßĆéđÝîìćÜéšćîÖäĀöć÷ÖćøëČĂÙøĂÜúĉ×ÿĉìíĉĝ×ĂÜôŜĂîêŤìĊę ëĎÖêĉéêĆĚÜöćóøšĂöÖĆïøąïïðäĉïĆêĉÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤ ĒúąéšćîöćêøåćîÖćøĂĂÖĒïïêĆüóĉöóŤ×ĂÜĕì÷ ĀøČĂìĊęđøĊ÷ÖüŠć ēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤđóČęĂÖćøêĉéêĆĚÜĔßšÜćîøŠüöÖĆïøąïïðäĉïĆêĉÖćøêŠćÜė×ċĚî ìćÜÖøöìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćÝċÜĕéš การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

315


øŠüöÖĆïÿĞćîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøöàĂôêŤĒüøŤĒĀŠÜßćêĉ(ĂÜÙŤÖćøöĀćßî) ĕéšÝĆéēÙøÜÖćøðøąÖüéñúÜćîÿøšćÜÿøøÙŤ ēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤ×ċĚî đóČęĂđðŨîÖćøÿŠÜđÿøĉöĔĀšöĊÖćøóĆçîćĒúąÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîúĉ×ÿĉìíĉĝēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤ ôŜĂîêŤđóĉęö×ċĚî đðŨîÖćøÿøšćÜÜćî ÿøšćÜìĆÖþąĒúąÿøšćÜêúćéìćÜéšćîĂčêÿćĀÖøøöàĂôêŤĒüøŤ×ĂÜðøąđìýĂĆîÝąđðŨî ðøąē÷ßîŤêŠĂÿĆÜÙöĒúąñĎšïøĉēõÙìĊęÿćöćøëđúČĂÖĔßšēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤìĊęöĊÙüćöĀúćÖĀúć÷öćÖ×ċĚî àċęÜêŠĂöćđöČęĂ üĆîìĊę 7 ÖĆî÷ć÷î 2553 ÙèąøĆåöîêøĊÝċÜĕéšöĊöêĉđĀĘîßĂïēÙøÜÖćøôŜĂîêŤöćêøåćîøćßÖćøĕì÷ ēé÷ÖĞćĀîéĔĀšôŜĂîêŤ×ĂÜ ÿĞćîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøöàĂôêŤĒüøŤĒĀŠÜßćêĉ (ĂÜÙŤÖćøöĀćßî) ĒúąÖøöìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââć ÝĞćîüî 13 ôŜĂîêŤēé÷ öêĉéĆÜÖúŠćüĕéšđðŨîñúĔîìćÜðäĉïĆêĉĔîÖćøîĞćēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤßČęĂ TH SarabunĕðĔßšÖĆïÜćîóĉöóŤđĂÖÿćø öćêøåćî×ĂÜĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆåìčÖĀîŠü÷Üćî ēé÷ĔîÖćøîĞćĕðĔßšîĆĚîĕéšöĊÖćøÖĞćĀîéđÜČęĂîĕ×ĕüšđðŨîÿĆââćĂîčâćêĔĀšĔßš (Font computer license agreement)ĒïïôøĊ ēé÷ĕöŠöĊÙŠćĔߚ݊ć÷(ÿĞćîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøöàĂôêŤĒüøŤĒĀŠÜßćêĉ ,2556) ēé÷ìĊęðŦÝÝčïĆîîĊĚĒïïêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤßčééĆÜÖúŠćü ÖĘĕéšöĊÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×Ēúą×÷ć÷ĔĀöŠđóĉęöđêĉöêćöüćøą×ĂÜ ÖćøóĆçîćēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤđðŨîđüĂøŤßĆęîĔĀöŠēé÷ĔßšßČęĂ TH SarabunNewēé÷ÖćøîĞćđÿîĂĒúąđñ÷ĒóøŠĕüšĔĀšéćüîŤ ēĀúéĕéšìćÜøąïïĂĉîđêĂøŤđîĘê ìĊęÿćöćøëđךćĔßšđךćëċÜĕéšêúĂéđüúć ÿćöćøëêĂïēÝì÷ŤĕéšêøÜêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜ ēÙøÜÖćøÝîÖøąìĆęÜĕéšøĆïÖćø×îćîîćöüŠćđðŨîôŜĂîêŤĒĀŠÜßćêĉ êøćïìčÖüĆîîĊĚ ÿČïđîČęĂÜÝćÖÖćøüĉÝĆ÷đøČęĂÜ ÖćøĂĂÖĒïïÖøćôŗÖđĂÖúĆÖþèŤöćêøåćîÿĞćĀøĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö ìĊę ÿĞćđøĘÝĒúąîĞćđÿîĂñúüĉÝĆ÷đÿøĘÝÿĉĚîĕð ĔîðŘ ó.ý. 2554 ĒúšüîĆĚî ìĞćĔĀšđÖĉéöĊñúÜćîĂĆîđÖĉéÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćî đðŨ î ĒïïêĆ ü ĂĆ Ö þøĒúąêĆ ü óĉ ö óŤ ßč é àĊ Ă ćøŤ ÷Ď đøĉę ö êš î ÝĞ ć îüî 3 Ēïï ĂĆ î ĕéš Ē ÖŠ Ē ïïêĆ ü ĂĆ Ö þøĒúąêĆ ü óĉ ö óŤ ßČę Ă CRUChandrakasem,CRU-RajabhatĒúą CRU-LanChandēé÷ìĊęĒïïêĆüĂĆÖþøßČęĂ CRU-Chandrakasem(ðøąßĉé ìĉèïčêø, 2554:×)ĕéšöĊÖćøîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤēé÷êøÜ ēé÷ëĎÖĔßšđðŨîĂÜÙŤðøąÖĂïìćÜÖøćôŗÖĀúĆÖ(Main graphical element) Ĕî ĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤðøąÝĞćöĀćüĉì÷ćúĆ÷(University seal) ìĊęìĞćĀîšćìĊęÿČęĂÿćøìćÜõćþćđóČęĂÖćøĂŠćîĒúąÖćøĂĂÖđÿĊ÷ÜđðŨî ßČęĂđÞóćą×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ìĆĚÜõćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆÜÖùþ (Verbal language) ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜÿČęĂĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜÙüćööĊïčÙúĉÖ ìĊęđðŨîđĂÖúĆÖþèŤđÞóćą øŠüöÖĆïĒïïÖøćôŗÖêøćóøąøćßúĆâÝÖø ×ĂÜøĆßÖćúìĊę 9 ĂĆîđðŨîêšîĒïïÖøćôŗÖêøćÿĆâúĆÖþèŤ öćêøåćîĔĀöŠđÞóćą×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö ĂĆîđðŨîñúÜćîüĉÝĆ÷đÞóćąÿëćïĆî Ēúą÷ĆÜÝąöĊñúÿČïđîČęĂÜêŠĂÖćø îĞćđÿîĂĔĀšĔßšđðŨîêšîĒïïÖøćôŗÖêøćöćêøåćî×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäĂĊÖ 39 ĒĀŠÜìĆęüðøąđìý êŠĂìĊęðøąßčöĂíĉÖćøïéĊ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäĔîúĞćéĆïêŠĂĕðàċęÜñúÜćîĂĂÖĒïïêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď(CRU)îĊĚ ÝċÜîĆïüŠćđðŨîøčŠîĒøÖ ×ĂÜÖćøìéúĂÜĔßšÜćîñúÜćîĂĂÖĒïïêĆüĂĆÖþø CRU-Chandrakasem,CRU-RajabhatCRU-LanChand ÝĆéđðŨîĒïï êĆüĂĆÖþøøĎðĒïïðøąđõìêĆüêÖĒêŠÜ(Display typeface) ēé÷ĒêŠúąĒïïîĆĚî÷ĆÜöĊđóĊ÷ÜîĚĞćĀîĆÖđéĊ÷ü ñĎšüĉÝĆ÷đĀĘîüŠćÿöÙüøìĊę ÝąêšĂÜöĊÖćøðøĆïðøčÜĒïïĂĆÖþø êŠĂ÷ĂéìĞćÖćøüĉÝĆ÷ĂĂÖĒïïÿøšćÜÿøøÙŤđóĉęöđêĉö đóČęĂĔĀšĕéšêšîĒïïñúÜćîÖćøĂĂÖĒïï êĆüĂĆÖþøĀúćÖĀúć÷ĔĀšÙøïßčéîĚĞćĀîĆÖ ĒúąéĞćđîĉîÖćøĂĂÖĒïïöćêøåćîĔĀšÙøïëšüîÖøąïüîÖćø ĔĀšëĎÖêšĂÜêćö ĀúĆÖÖćøĒĀŠÜýćÿêøŤìćÜýĉúðÖøøöĒúąÙüćöđÖĊę÷üךĂÜĔîõćøąÜćîĂĆîđðŨîîüĆêÖøøöìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊìĊęøŠüö ÿöĆ÷ ÿćöćøëøĂÜøĆïÿîĆïÿîčîĔĀšöĊÖćø÷ĂöøĆïĂ÷ŠćÜđðŨîöćêøåćî đóČęĂÖćøîĞćĕðÝéúĉ×ÿĉìíĉĝðøąđõìÜćîüøøèÖøøö ĂĆîÝą đÖĉéðøąē÷ßîŤĒÖŠÖćøîĞćĕðĔßšđóČęĂđÿøĉöÿøšćÜĂĆêúĆÖþèŤ đĂÖúĆÖþèŤĒúąÖćøÿøšćÜõćóúĆÖþèŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö êúĂéìĆĚÜöĊÖćøîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĔîìćÜÖćøóĉöóŤ éšćîÖćøÿČęĂÿćøĒúąÿîĆïÿîčîÖćøóĆçîćýĉúðüĆçîíøøöĔĀšĒÖŠÿĆÜÙöĕì÷ĕéšĂ÷ŠćÜ ÷ĆęÜ÷ČîĔîúĞćéĆïêŠĂĕð

316

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


ÖøĂïĒîüÙĉé×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷ ÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚđðŨîÖćøýċÖþćüĉđÙøćąĀŤ ĂĂÖĒïïÿøšćÜÿøøÙŤĒúąÖćøóĆçîćñúÜćîĒïïêĆüĂĆÖþøđóČęĂÖćø óĉöóŤêćöĀúĆÖÖøąïüîÖćøĂĂÖĒïïÿøšćÜÿøøÙŤĒúąÖćøóĆçîćìćÜýĉúðÖøøö(Art and designcreation and development process )ĒúąêćöĀúĆÖÖøąïüîÖćøóĆçîćēðøĒÖøöøąïï(Systems development life cycle) êćö ÖøĂïĒîüÙĉéÖćøéĞćđîĉîÖćøéĆÜêŠĂĕðîĊĚÙČĂ Ö. ÖøąïüîÖćøĂĂÖĒïïĒúąóĆçîćêšîĒïïêĆüĂĆÖþøêćöĀúĆÖÖćøéĞćđîĉîÜćîĂĂÖĒïï 3ÿ:3R ÙČĂ 1)Öćø ÿČïÙšî(Research) 2)ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤêćöÿööêĉåćî(Resume) Ēúą3)ÖćøÿøčðñúÜćî(Results) ×. ×ĆĚîêĂîÖćøóĆçîćēðøĒÖøöøąïïÜćîÙĂöóĉü đêĂøŤ êćöĀúĆÖüĉßćüŠ ćéšü ÷ÖćøüĉđÙøćąĀŤĒúąĂĂÖĒïï øąïïÜćî ( System analysis and design ) êćöøĎðĒïï The waterfallmodel (Systems development life cycle) ìĊęöĊÖćøÝĆé×ĆĚîêĂîÖćøóĆçîćøąïïÜćîÙĂöóĉüđêĂøŤéĆÜîĊĚ 1. ÖĞćĀîéøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšĔßšøąïïÜćî ( Requirements ) 2. üĉđÙøćąĀŤøąïïÜćîĀøČĂðŦâĀć (Analysis ) øüöëċÜøć÷úąđĂĊ÷éךĂöĎúìĊęêšĂÜĔßš 3. ĂĂÖĒïïēðøĒÖøö (Design ) 4. đ×Ċ÷îßčéÙĞćÿĆęÜ ( Coding ) 5. ìéÿĂïēðøĒÖøö ( Testing ) ĒúąĀćךĂñĉéóúćé( Debugging ) 6. îĞćēðøĒÖøöĒúąøąïïÜćîĕðĔßšÜćîÝøĉÜ (Acceptance) ĒúąöĊÖćøïĞćøčÜøĆÖþć êĉéêćöñú ĒÖšĕ×ðøĆïðøčÜ (Software maintenance and improvement) đóČęĂĔĀš ìĆîÿöĆ÷ĔßšĕéšêúĂéĕð üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷ 1. đóČęĂĂĂÖĒïïóĆçîćĒïïßčéêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤ (Typefaces design) õć÷ĔêšøąïïĂĆêúĆÖþèŤĒïï êĆüĂĆÖþøìćÜÖćøóĉöóŤßčéêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď (CRU fontfamily) ĔĀšöĊĒöŠĒïï (Template) îĚĞćĀîĆÖĒúąøĎðĒïïĀúćÖĀúć÷ (Styles and weights) ĔĀšđĀöćąÿöêćöøąïïöćêøåćîÖćøóĉöóŤõćþćĕì÷ĒúąõćþćĂĆÜÖùþ ÿćöćøëøĂÜøĆïÖćøðøĆïĒÖš ĒúąÖćøÿøšćÜÿøøÙŤóĆçîćêŠĂ÷ĂéĕéšÿČïđîČęĂÜ 2. đóČęĂÝĆéìĞćĕôúŤøĎðĒïïĒúąîĚĞćĀîĆÖēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď đðŨîĕôúŤöćêøåćîìĊęöĊ úĉ×ÿĉìíĉĝëĎÖêšĂÜêćöÖãĀöć÷ ÿćöćøëĔßšêĉéêĆĚÜøŠüöĔßšÜćîĔîēðøĒÖøöøąïïðäĉïĆêĉÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤĒïïóćèĉß÷ŤĒúą ēðøĒÖøöøąïïðäĉïĆêĉÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤĒïïēĂđóŠîàĂøŤÿĕéš

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

317


ĒñîõĎöĉìĊę 1. ĒÿéÜÖøĂïĒîüÙĉéÖćøĂĂÖĒïïóĆçîćĒïïêĆüóĉöóŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď

üĉíĊéĞćđîĉîÖćøüĉÝĆ÷ 1. øąđïĊ÷ïüĉíĊüĉÝĆ÷ĔîÖćøüĉÝĆ÷ÿøšćÜÿøøÙŤĔîÙøĆÜîĊĚöĊüĉíĊéĞćđîĉîÖćø 2 üĉíĊÙČĂ 1.1 đðŨîÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷đßĉÜóøøèć(Descriptive) ēé÷ÖćøýċÖþć üĉđÙøćąĀŤ ÖćøđÖĘïøüïøüöךĂöĎúõćÙ đĂÖÿćøÙüćöøĎšìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖøąïüîÖćøĂĂÖĒïïêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤ ךĂöĎúÝćÖÿõćóðŦÝÝčïĆî ðŦâĀćĒúąÙüćö êšĂÜÖćøìĊęđÖĉéÝćÖÖćøîĞćñúÜćîĂĂÖĒïïêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤĕðĔßšÜćîÝøĉÜĔîøąïïÖćøóĉöóŤêúĂéìĆĚÜĔîøąïïÖćø ÿČęĂÿćø ÝćÖĀúĆÖåćîךĂöĎúìĊęðøćÖä đóČęĂîĞćöćêĆĚÜđðŨîēÝì÷Ťÿööêĉåćî ēé÷öĊÖćøéĞćđîĉîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîêćö ÖøąïüîÖćøĂĂÖĒïï 3ÿ:3R ēé÷öĊÖĉÝÖøøöéĆÜîĊĚÙČĂ - ÿ.1 ÖćøÿČïÙšî ÖćøýċÖþćךĂöĎúÙüćöøĎšđĂÖÿćø/õćÙÿîćö/ÖćøÿĆöõćþèŤñĎšđßĊę÷üßćâ - ÖćøýċÖþćüĉđÙøćąĀŤÙčèúĆÖþèąĒúąÙüćöêšĂÜÖćøĔßšÜćîēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤ - ÿ.2 ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤêćöÿööêĉåćî (Resume)ÖćøîĞćđÿîĂĒïïøŠćÜìćÜÙüćöÙĉé

318

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


- ÖćøÖĞć ĀîéÖøĂïēÙøÜÿøš ć ÜöćêøåćîĒöŠĒ ïïßčé ĂĆ Ö ×øą(Fontfaceglyphs

template

mastering) - ÖćøĂĂÖĒïïđ×Ċ÷îĒïïøĎðĂĆÖ×øą(Glyphs and fontfacemaking) - ÿ.3 Öćøÿøčðñú (Results) Öćøøć÷Üćî Öćøđñ÷ĒóøŠúĉ×ÿĉìíĉĝĒúąÿĆââćĂîčâćêÖćøĔßš ÖćøéĎĒú øĆÖþćĒúąÖćøøĆï-ÿŠÜךĂöĎúðŜĂîÖúĆïøąïï 1.2 đðŨîÖćøüĉÝĆ÷óĆçîćìéúĂÜ (Research and development)êćöÖøąïüîÖćø×ĆĚîêĂîÖćøóĆçîć øąïïÜćîÙĂöóĉüđêĂøŤêćöĀúĆÖüĉßćüŠćéšü÷ÖćøüĉđÙøćąĀŤĒúąĂĂÖĒïïøąïïÜćîêćöøĎðĒïï The Waterfallmodel (Systems development life cycle) éšü÷ÖćøìĞćÖĉÝÖøøöÖćøýċÖþćìéúĂÜ éĆÜđߊîÖćøđ×Ċ÷îēðøĒÖøöÙĞćÿĆęÜÖĞćÖĆïÖćø óĉöóŤ (Font kerning , Features and ligaturescoding) ĒúąÖćøìéÿĂïēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤøŠüöÖĆïēðøĒÖøö øąïïðäĉïĆêĉÖćøēðøĒÖøöðøą÷čÖêŤìćÜÖćøóĉöóŤ (Office & Desktop publishing) õć÷ĔîđÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤÿŠüîïčÙÙú ĒúąÖćøìéÿĂïēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤđüĘïôŜĂîêŤ (Webfontcomputer program) ìćÜøąïïđüĘïĕàêŤĂĂîĕúîŤÿćÖú (World wide web publishing) đóČęĂìøćïÿõćóðŦâĀćĒúąđóČęĂÖćøóĆçîć ïĆîìċÖ ÝĆéđÖĘïĕôúŤ đðŨîēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤ ôŜĂîêŤìĊęÿöïĎøèŤ đðŨîêšî 2. ÖúčŠöðøąßćÖøĒúąÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ đðŨîÖúčŠöñĎšìĊęöĊÙüćöøĎšéšćîÖćøĂĂÖĒïï êĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤ ìĊęÿćöćøëĔßšÜćîēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤ ĕéšēé÷êøÜ ĂĆîĕéšĒÖŠñĎšðøąÖĂïÖćø ñĎšđßĊę÷üßćâ îĆÖüĉßćÖćø îĆÖĂĂÖĒïï îĆÖýċÖþćìĊęđøĊ÷îìćÜéšćîÖćøĂĂÖĒïïìćÜÖćø óĉöóŤ ßčößîßćüÝĆîìøđÖþö ĒúąñĎšĔßšÜćîôŜĂîêŤÙĂöóĉüđêĂøŤìĆęüĕð 3. đÙøČęĂÜöČĂüĉÝĆ÷ 3.1 êšîĒïïêĆüĂĆÖþøßčé CRU fontfamily 3.2 ĒïïÿĞćøüÝÙüćöÙĉéđĀĘî 3.3 ĒïïïĆîìċÖ-ÿĆöõćþèŤ 4. êĆüĒðøìĊęýċÖþćĕéšĒÖŠ êĆüĒðøêšî ÙČĂĒöŠĒïï(Master template) øĎðĒïï(Style)ïčÙúĉÖúĆÖþèą(Character)×ĂÜßčéĂĆÖþø êøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď êĆüĒðøêćö ÙČĂēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤßčéĂĆÖþøêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď öĊÙčèúĆÖþèą×ĂÜÙüćöĀúćÖĀúć÷ ìćÜøĎðĒïï (Style) ĒúąïčÙúĉÖúĆÖþèą(Character) ÿćöćøëêĉéêĆĚÜĒúąĔßšÜćîøŠüöÖĆïøąïïðäĉïĆêĉÖćøĒúąēðøĒÖøö ðøą÷čÖêŤđóČęĂÖćøñúĉêÿČęĂĀøČĂđĂÖÿćøĕéšêćöøąïïÖćøóĉöóŤöćêøåćîÿćÖú ÖćøđÖĘïøüïøüöךĂöĎúĔßšüĉíĊéĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚÙČĂ 1. ÖćøýċÖþćךĂöĎúðåöõĎöĉ éšü÷ÖćøĂĂÖĒïïÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîêšîĒïï ïĆîìċÖøüïøüö ÝĆéđÖĘïđðŨîĕôúŤĔî øąïïéĉÝĉêĆú 2. ÖćøÿĆöõćþèŤđßĉÜúċÖ(Indepth Interview) 3. ÖćøïĆîìċÖñúÖćøóĆçîćìéúĂÜêćöÖøĂïÖćøéĞćđîĉîÖćøĂĂÖĒïïóĆçîćĒïïêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤ ĒúšüêøüÝÿĂïÙüćöÙĉéđĀĘîÝćÖÖúčŠöðøąßćÖøêĆüĂ÷ŠćÜÝĞćîüî 105 Ùî éšü÷ÖćøîĞćđÿîĂñúÜćîĒúąĔĀšöĊÿŠüîøŠüö ĔîÖćø đÿîĂĒîą×šĂÙĉéđĀĘîìĆĚÜĒïïēé÷êøÜđðŨîÖúčŠö÷ŠĂ÷ĒúąñŠćîìćÜøąïïĂĂîĕúîŤ éšü÷ĒïïÿĂïëćöĒïïðøąđöĉîÙŠć 5 øąéĆï ĒúšüÝċÜðøĆïðøčÜĒÖšĕ×Ēïï×ċĚîđðŨîĕôúŤßčéøĎðĒïïĒúąîĚĞćĀîĆÖ(Styles and weights)×ĂÜēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤ êøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ĒúąÿøčðĒÝšÜđÜČęĂîĕ×ÿĆââćĂîčâćêìĊęÖĞćĀîéĔßšĔĀšðøąē÷ßîŤ การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

319


ñúÖćøüĉÝĆ÷ ñúÝćÖÖćøüĉÝĆ÷êćöÖøąïüîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤĒúąüĉíĊéĞćđîĉîÖćøüĉÝĆ÷đßĉÜÿĞćøüÝêøüÝÿĂïÙüćöÙĉéđĀĘî ×ĂÜÖúčŠö êĆüĂ÷ŠćÜðøąßćÖøĒúšüđĀĘîüŠćÜćîßčéÖćøĂĂÖĒïïóĆçîćĒïïêĆüóĉöóŤĒúąēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ×ĂÜ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö êćöÖøĂïĒîüÙĉéÝĆîìøŤ ĒúąöĊñúÜćîôŜĂîêŤĂĂÖöćìĆĚÜĀöéîĆĚî öĊÙčèúĆÖþèąìćÜéšćî ÿĆéÿŠüîēÙøÜÿøšćÜ éšćîÖćøÖĞćĀîéêĆĚÜßČęĂ éšćîÖćøĂĂÖĒïïđ×Ċ÷îĒïïøĎðĂĆÖ×øąÖćøēðøĒÖøöôŜĂîêŤ ĒúąéšćîÖćøîĞćĕðĔßšÜćî öĊÙüćöđĀöćąÿöĂ÷ĎŠĔîøąéĆïöćÖĔîìčÖéšćîĂĆîđðŨîĕðêćöĒîüÙĉéìĊęđðŨîÿööêĉåćîìĊęêĆĚÜĕüš ÝċÜĕéšÿøčðñúÖćøĒïïêĆüĂĆÖþø ìĊęðøąÖĂïéšü÷ ßčéĕôúŤÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤ ēé÷ĔßšßČęĂüŠć ßčéĒïïêĆüóĉöóŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď óøšĂöÿĆââćĂîčâćêÿĉìíĉĝñĎšĔßš (CRU fonts family end user license agreement (CRU-EULA) öĊÝĞćîüî 4 ßčé øüö 24 ôŜĂîêŤ 24 øĎðĒïïîĚĞćĀîĆÖ ïĆîìċÖđðŨîôŜĂîêŤĕôúŤßîĉé ìøĎĕìðş (TrueType) ēĂđóŠîĕìðş (OpenType) Ēúą đüĘðôŜĂîêŤ(Webfont) øüöìĆĚÜÿĉĚî 72 ĕôúŤ éĆÜøć÷ßČęĂêŠĂĕðîĊĚÙČĂ 1.CRU ChandJarus56 2.CRU ChandJarus56 Italic 3.CRU ChandJarus56Expd4.CRU ChandJarus56Expd Italic 5.CRU ChandJarus56Expd3D 6.CRU ChandJarus56Expd3D Italic ôŜĂîêŤêøąÖĎú àĊĂćøŤ÷Ď ÝĆîìøć 56 7.CRU Chandra 56 8.CRU Chandra 56 Italic 9.CRU Chandra 56Expd10.CRU Chandra 56Expd Italic 11.CRU Chandra 56Expd3D 12.CRU Chandra 56Expd3D Italic ôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ÝĆîìøđÖþö 56 13.CRU Chandrakasem56 14.CRU Chandrakasem56 Italic 15.CRU Chandrakasem56Expd16.CRU Chandrakasem56Expd Italic 17.CRU Chandrakasem56Expd3D 18.CRU Chandrakasem56Expd3D Italic ôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď úćîÝĆîìøŤ 56 19.CRU LanChand56 20.CRU LanChand56 Italic 21.CRU LanChand56 Bold 22.CRU LanChand56 Bold Italic 23.CRU LanChand56Expd24.CRU LanChand56Expd Italic ēé÷ ìĆĚÜĀöéĕéšÝĆéđÖĘïĒúąøüïøüöĒÿéÜĕüšđðŨîđĂÖÿćøÙĎŠöČĂĒÿéÜúĆÖþèąÖćøĔßšÜćîĒïïêĆüóĉöóŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď óøšĂöÿĆââć ĂîčâćêÿĉìíĉĝñĎšĔßš ÝĞćîüî 4 đúŠö óøšĂöĒñŠîéĊüĊéĊìĊęïĆîìċÖĕôúŤêšîĒïïĒúąēé÷ÝĆéđÖĘïđðŨîßîĉéĕôúŤêćööćêøåćîÿćÖú ìĊę ÿćöćøëîĞćĕðĔßšĔîÖćøđñ÷ĒóøŠĒúąêĉéêĆĚÜøŠüöĔßšđðŨîôŜĂîêŤĔîøąïïðäĉïĆêĉÖćøÙĂöóĉüđêĂøŤøąïïóĊàĊ úĉîčÖàŤĒúąĒöÙĂĉîìĂß àċęÜöĊÖćøĒÝšÜđÜČęĂîĕ×ÿĆââćĂîčâćê ĔĀšöĊÖćøîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĕéšìĆĚÜÖøèĊÿŠüîïčÙÙúĀøČĂĂÜÙŤÖøìĊęĕöŠĀüĆÜñúÖĞćĕø ĒúąÖćø ĒÝšÜ đÜČęĂîĕ×ÿĆâ âćĂîčâ ćêÖćøĔßšÜćîĕüš Ĕîđßĉ Ü óćèĉß÷Ť ēé÷ĕéšîĞćđÿîĂĒúąđñ÷ĒóøŠĂ ÜÙŤÙüćöøĎš ĒúąñúÜćîüĉÝĆ ÷ĕüš ìĊę URL:http://cru-font.blogspot.com ĒúąìĊęđüĘïĕàêŤhttp://www.chandrakasem.info Ăõĉðøć÷ñúÖćøüĉÝĆ÷ ÖćøĂõĉðøć÷ñúüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜîĊĚ öĊéĆÜîĊĚÙČĂ 1. ÝćÖÿøčðñúÖćøüĉÝĆ÷ìĊęóïüŠć ĕéšñúÜćîßčéÖćøĂĂÖĒïïóĆçîćĒïïêĆüóĉöóŤĒúąēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤ ôŜĂîêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď öĊÖćøĂĂÖĒïïÝĞćîüî 4 ßčé ĂĆîĕéšĒÖŠĒïïêĆüóĉöóŤßčéàĊĂćøŤ÷Ď úćîÝĆîìøŤ 56 ĒïïêĆüóĉöóŤßčéàĊĂćøŤ÷Ď ÝĆîìøđÖþö 56 ĒïïêĆüóĉöóŤßčéàĊĂćøŤ÷Ď ÝĆîìøć 56 Ēúą ĒïïêĆüóĉöóŤßčéàĊĂćøŤ÷Ď ÝĆîìøŤÝøĆÿ 56 øüöÝĞćîüî 24 ôŜĂîêŤ 24 øĎðĒïïîĚĞćĀîĆÖ ĒúąïĆîìċÖđðŨîôŜĂîêŤĕôúŤßîĉé ìøĎĕìðş (TrueType) ēĂđóŠîĕìðş (OpenType) Ēúą đüĘðôŜĂîêŤ(Webfont) øüöìĆĚÜÿĉĚî 72 ĕôúŤ ĕéšêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷îĆĚî ÖĘđîČęĂÜÝćÖÖćøÿøšćÜĕôúŤêšîĒïïÝćÖēðøĒÖøöìĊęöĊđÙøČęĂÜöČĂÿøšćÜìĊę öĊðøąÿĉìíĉõćóøąéĆïöČĂĂćßĊóĒïïÿćÖú(Professional font editor) ĒöŠĒïïĂĆîđðŨîêšîĒïïĕôúŤìĊę ÿćöćøë ĂĂÖĒïïÿøšćÜøĎðúĆÖþèŤĂĆÖ×øąđÙøČęĂÜĀöć÷ĕéšÙúšć÷ÖĆïēðøĒÖøöđüÙđêĂøŤÖøćôŗÖìĆęüĕðìĊęñĎšöĊóČĚîåćîéšćîÖćøĂĂÖĒïï öćĒúšüÿćöćøëđøĊ÷îøĎšĕéšđøĘü Ēúąðøą÷čÖêŤĔßšÜćîÙĞćÿĆęÜĔĀšÿøšćÜñúóĉđýþ×ĂÜĒïïêĆüĂĆÖþøĕéšöćÖöć÷ĀúćÖĀúć÷øĎðĒïï ÿćöćøëđ×Ċ÷îÙĞćÿĆęÜ ( Features encoding) đóĉęöđêĉöĕéšĒúąÿćöćøëĒÖšĕ×ĕôúŤđóČęĂđĀĘîñúìéÿĂïñúóĉöóŤĕéšĂ÷ŠćÜÿĂé ðøąÿćîđüúć ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜךĂöĎúìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøÖĆïĀîéĒúąđúČĂÖÙŠćÙĞćÿĆęÜĂĆêēîöĆêĉìĊęđðŨîöćêøåćîđéĊ÷üÖĆî×ĂÜÖćø 320

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


đךćøĀĆÿÖćøëĂéĂŠćîĒúąøĂÜøĆïÖĆïÖćøóĆçîćöćêøåćîÖćøđךćøĀĆÿÿćÖú×ĂÜìćÜ Unicode (Fontlab.com,2013)àċęÜÖĘ ÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒîüÙĉéìĊę Ýĉøą ÝøĉÜÝĉêø(2548:2) ìĊęÖúŠćüĕüšüŠćôŜĂîêŤđðŨîêĆüóĉöóŤéĉÝĉêĆúìĊęðøąèĊêöćÖÖüŠćêĆüđøĊ÷ÜóĉöóŤÝćÖêĆü êąÖĆęü ìĆĚÜøĎðĂĆÖþø(Glyph)ĒúąßŠĂÜĕôøąĀüŠćÜêĆüĂĆÖþø(Letter spacing) ìĊęđÖĉéÝćÖÖćøìĊęÙîÿøšćÜ×ċĚîöćéšü÷ēðøĒÖøö ÙĂöóĉüđêĂøŤ ÝċÜÿćöćøëđøĊ÷ÖĕéšüŠćôŜĂîêŤĀøČĂêĆüóĉöóŤĂĉđúÙìøĂîĉÖÿŤÖĘÙČĂêĆüĂĆÖþøóøšĂöߊĂÜĕôÿĞćđøĘÝøĎðìĊęöĊÙîĂĂÖĒïï ĕüšĔĀšđøćĔßšîĆęîđĂÜ àċęÜÝćÖÖćøìĊęêšĂÜöĊÖćøĂĂÖĒïïĔĀšöćÙüćöĀúćÖĀúć÷îĚĞćĀîĆÖĒúąøĎðĒïïîĆĚîÖĘđóøćąüŠćÖćøĂĂÖĒïï êĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤîĆĚî đðŨîýćÿêøŤìĊęöĊÙüćöÿĞćÙĆâéšćîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøĂĂÖĒïïýĉúðąðøą÷čÖêŤ ēé÷đÞóćąÜćîĂĂÖĒïïóćèĉß÷Ťýĉúðş(Commercial arts) Üćîđø×îýĉúðş(Graphic design) ĒúąÜćîéšćîÖćøĂĂÖĒïï îĉđìýýĉúðş (Visual Communication design) ìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜìĊęÝąêšĂÜöĊĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜêĆüĂĆÖþøđךćĕðøŠüööĊ ïìïćìĂ÷ĎŠéšü÷đÿöĂ (üøóÜýŤ üøßćêĉĂčéöóÜýŤ,2545:26)ìĆĚÜîĊĚÖĘđóČęĂĔĀšÖćøÿČęĂÿćøĒúąÖćøëŠć÷ìĂéךĂöĎúÿćøÿîđìýîĆĚîėöĊ ðøąÿĉìíĉõćóìćÜÖćøĂŠćî ÖćøĒðúÙüćöĀöć÷Ēúą÷ĆÜĕéšÙčèÙŠćìćÜìćÜÿčîìøĊ÷øÿđêĉöđêĘöĕðéšü÷îĆęîđĂÜ 2. ÝćÖñúÖćøüĉ ÝĆ ÷ ĒúąÖćøĂĂÖĒïïÿøš ć ÜÿøøÙŤ ßč é ĒïïêĆ ü ĂĆ Ö þøĒúąêĆ ü óĉ ö óŤ đ ĂÖúĆ Ö þèŤ ö ćêøåćî×ĂÜ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö ìĞćĔĀšĕéšßčéĒïïêĆüĂĆÖþøìĊęöĊÿĆéÿŠüîēÙøÜÿøšćÜêćööćêøåćî×ĂÜøĎðêĆüĂĆÖþøĕì÷ ìĆĚÜĒïï ĀúĆÖĒúąĒïïđúČĂÖ(øćßïĆèæĉê÷ÿëćî,2540:33) ēé÷ĕéšÖĞćĀîéĔßšßČęĂêøąÖĎúĒïïêĆüóĉöóŤ(Font family)đÞóćąüŠć àĊĂćøŤ÷Ď (CRU) đüĂøŤßĆęîìĊę 2.000 àċęÜĕéšêĉéêĆĚÜĒúąìéÿĂïøŠüöÖĆïøąïïðäĉïĆêĉÖćøüĉîēéüÿŤĒúąøąïïĒöÙĂĉîìĂß öĊÖćøìéÿĂïàĚĞć ĒúąĕéšøŠüöìéúĂÜĔßšÜćîøŠüöÖĆïēðøĒÖøöðøą÷čÖêŤÿĞćîĆÖÜćî(Office applications)ĒúąēðøĒÖøöéšćîÙĂöóĉüđêĂøŤ ÖøćôŗÖ(Vector &raster graphics applications) ēé÷ĕéšøĆïÙüćöøŠüööČĂĔîÖćøîĞćĕðĔßšìéÿĂïĒúąĕéšñúêĂïøĆïÖúĆï đðŨîĂ÷ŠćÜéĊÝćÖñĎšïøĉĀćø×ĂÜĀîŠü÷Üćî ĂćÝćø÷Ť îĆÖýċÖþć ýĉþ÷ŤđÖŠćóîĆÖÜćîđÝšćĀîšćìĊęõć÷ĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ êúĂéìĆĚÜ ñĎšđßĊę÷üßćâĒúąîĆÖĂĂÖĒïï ÝćÖõćÙđĂÖßî ēé÷öĊđøĉęööĊÖćøîĞćĒïïêĆüĂĆÖþøĕðìéúĂÜĔßšÜćîÝøĉÜêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤđßĉÜ ðøąÝĆÖþŤÝøĉÜĔîÖćøîĞćĕðĔßšÜćîÙČĂ đðŨîìĆĚÜĒïïêĆüđøĊ÷ÜóĉöóŤđîČĚĂĀć(Text font) ĒúąĕéšĒïïêĆüĂĆÖþøðøąđõìêĆüêÖĒêŠÜ (Display typeface) ìĊęîĞćĕðĔßšđóČęĂÖćøêÖĒêŠÜ׊ćüÿćø đߊîÖćøîĞćĕðĔßšđðŨîêĆüđîšîךĂÙüćöÿŠüîóćéĀĆü׊ćü ĔßšđðŨîßČęĂ ĀøČĂĀĆüךĂÿĞćÙĆâ(Heading or headline) ĒúąÖćøøĆÖþćïčÙúĉÖìĊęđðŨîđĂÖúĆÖþèŤđÞóćą×ĂÜÙüćöđðŨîêĆüĂĆÖþøïčÙÙúĉÖ đÞóćą×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä ĔîÖćøøĆïøĎš×ĂÜÿĆÜÙöĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ēé÷ìĊęöĊĒïïêĆüĂĆÖþøßČęĂàĊĂćøŤ÷Ď-úćîÝĆîìøŤ 56 ĔĀšĔßš øŠüöđðŨîêĆüÝĆéđøĊ÷ÜđîČĚĂĀć(Main copy text typeface) ìĊęđðŨîđĂÖúĆÖþèŤđÞóćą×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö éĆÜìĊę ñĎšüĉÝĆ÷ĕéšîĞćöćĔßšđðŨîĒïïêĆüđøĊ÷ÜóĉöóŤĒÿéÜđîČĚĂĀćìĆĚÜĀöéĔîøć÷ÜćîñúÖćøüĉÝĆ÷đúŠöÿöïĎøèŤĒúąéĆÜìĊęöĊÖćøîĞćĒïïĂĆÖþø ßčééĆÜÖúŠćüîĊĚĕðĔßšÜćîđóČęĂÿČęĂëċÜđĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜĂÜÙŤÖøĒúšüéĆÜđߊîĔîÜćîðøąđõìÖøćôŗÖÿČęĂ-ÿĉęÜóĉöóŤêŠćÜė Ăćìĉđߊî üćøÿćøÝĆîìøđÖþöÿćø,ÝéĀöć÷׊ćüÝĆîìøŤÖøąÝŠćÜôŜć ÝéĀöć÷׊ćüðøąÝĞćÙèą ĒñŠîóĆïÝćÖĀîŠü÷Üćî ÿć×ćüĉßć ÙĎŠöČĂ ðøąÖĆîÙčèõćóÖćøýċÖþć ĒúąđüĘïĕàêŤêŠćÜėđÖĊę÷üךĂÜÖĆïõćøąÖĉÝĔîüĆêëčðøąÿÜÙŤ óĆîíÖĉÝĒúąüĆçîíøøö×ĂÜĂÜÙŤÖøÿČïĕð éĆÜìĊęÝĉøą ÝøĉÜÝĉêø(2548:4)ĕéšÖúŠćüĕüšĔĀšđĀĘîëċÜÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøĂĂÖĒïïóĆçîćêĆüĂĆÖþøđĂćĕüšüŠć êĆüĂĆÖþøÖĘÙČĂÿĉęÜĀîċęÜ ìĊęÿąìšĂîëċÜüĆçîíøøö×ĂÜĒêŠúąßîßćêĉ êĆüĂĆÖþøĒêŠúąêĆüĀöć÷ëċÜÖćøÿąÿö×ĂÜüĆçîíøøööćêĆĚÜĒêŠ÷čÙÿčē×ìĆ÷îĆïĀúć÷ øšĂ÷ðŘ ëšćëČĂüŠćđðŨîÜćîýĉúðą ÖĘëČĂüŠćđðŨîÜćîýĉúðąìĊęđÖŠćĒÖŠ öĊÙčèÙŠć ÿČïêŠĂđîČęĂÜöćđðŨîđüúćîćî ìĊęóĉđýþÖüŠćîĆĚîÖĘÙČĂ öĊ Öćøðøą÷čÖêŤĒúąđðúĊę÷îĒðúÜĕéšêćöÙüćöÙĉéÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜñĎšĂĂÖĒïï àċęÜĔî×èąđéĊ÷üÖĆîÖĘÙÜúĆÖþèąÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćø đðŨîêĆüĂĆÖþøĕì÷đĂćĕüš ìĞćĔĀšđðŨîÜćîýĉúðąìĊęñÿćîÙüćöđðŨîđĂÖúĆÖþèŤìćÜüĆçîíøøöÖĆïÖćøĂĂÖĒïïĔîĒêŠúą÷čÙđĂćĕüš đðŨîÝčéøüö×ĂÜÜćîđÖŠćĒúąÜćîĔĀöŠĕéšĂ÷ŠćÜîŠćĂĆýÝøø÷Ť

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

321


3. ÖćøðøąÖćýĒÝšÜÿĆââćĂîčâćêÿĉìíĉĝñĎšĔßš ĕüšđóČęĂðøąÖćýĒúąđðŨîךĂöĎúđóČęĂîĞćĒÝšÜÝéúĉ×ÿĉìíĉĝ ĔĀšÙøĂïÙúčö ÖćøîĞćĕðĔßšÜćî ìĆĚÜõćøÖĉÝìĊęđðŨîìĆĚÜđßĉÜÖćøýċÖþćđøĊ÷îøĎšÿŠüîêĆü ĂÜÙŤÖø đßĉÜÿćíćøèą ĀøČĂĔîđßĉÜóćèĉß÷Ť öĂïđðŨî úĉ× ÿĉì íĉĝ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĕéšĔßšđñ÷ĒóøŠõćóúĆÖþèŤñŠćîìćÜĂĆêúĆÖþèŤìćÜôŜĂîêŤîĊĚĕéšĂ÷ŠćÜÖüšćÜĕÖú àċęÜßčéñúÜćîÖĘ ÿĂéÙúšĂÜÖĆïñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïßčéêĆüĂĆÖþøĂĆêúĆÖþèŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙúóøąîÙøìĊęìĉîüÜþŤ øĆÖĂĉÿ ÿøąÖčú (2554) ĕéšüĉÝĆ÷ÿøšćÜÿøøÙŤĕüšĔĀšĒÖŠÿëćïĆîĂĆîÝąđðŨîðøąē÷ßîŤÖŠĂĔĀšđÖĉéöĎúÙŠćđßĉÜìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćēé÷ÖćøîĞćĕð ĒÝšÜÝéđðŨîúĉ×ÿĉìíĉĝéšćîÙĂöóĉüđêĂøŤĒúąîĆïđðŨîÿĉęÜìĊęêšĂÜöĊĒÝšÜĕüšđߊîđéĊ÷üÖĆî ÖĆïìĊęôŜĂîêŤĒĀŠÜßćêĉĀøČĂđߊîđéĊ÷üÖĆïñĎšñúĉê ôŜĂîêŤ×ĂÜõćÙđĂÖßîìĊęêšĂÜÝéĒÝšÜĕüšđߊîÖĆî ךĂđÿîĂĒîą ×šĂđÿîĂĒîąĂĆîđðŨîñúÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ĒúąĀøČĂÿćøąÿČïđîČęĂÜĔîÙøĆĚÜîĊĚ öĊéĆÜîĊĚÙČĂ 1. ךĂđÿîĂĒîąđßĉÜîē÷ïć÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö ÙüøöĊîē÷ïć÷ÖćøîĞćôŜĂîêŤĂĆêúĆÖþèŤ×ĂÜ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ßčéîĊĚ ĕðĔßšðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜĔîìčÖĀîŠü÷ÜćîĒúąēé÷êøÜ àċęÜïčÙúćÖøìčÖøąéĆï ÙüøêšĂÜÙĂ÷ÿĂéÿŠĂÜ éĎĒúđĂćĔÝĔÿŠĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÜćîüĉÝĆ÷ ÿøšćÜÿøøÙŤ ÜćîðøąéĉþåŤĂĆîđðŨîõĎöĉðŦââć×ĂÜïčÙÙúćÖø ĒúąÙîĔîĂÜÙŤÖøÖĘÙüø øŠüööČĂøŠüöĔßšÖĆîĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜ đóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćößĂïíøøöìćÜÖäĀöć÷ ĕöŠĕðúąđöĉéúĉ×ÿĉìíĉĝôŜĂîêŤ×ĂÜñĎšñúĉêĂČęî ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜ ÿćöćøëðøąĀ÷ĆéÜïðøąöćèĔîÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤ đóČęĂêĉéêĆĚÜĔßšĔîđÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤìčÖ đÙøČęĂÜìĆĚÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ Ēúą÷ĆÜëČĂüŠćđðŨîìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćéšćîúĉ×ÿĉìíĉĝÜćîüøøèÖøøö ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ìĊęöĊöĎúÙŠć ÿćöćøëëČĂÿĉìíĉĝÿČïìĂéĕéš÷ćüîćî ĒúąóĆçîćĔĀšöĊøĎðĂĆÖ×øąĂČęîėđóĉęöđêĉö đóĉęöõćþćĂČęîđךćøŠüöĔßšĕéšĂĊÖ 2. ךĂđÿîĂĒîąđßĉÜðäĉïĆêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÙüøÿŠÜđÿøĉöĔĀšöĊÖćøĂĂÖĒïïÿøšćÜÿøøÙŤóĆçîćôŜĂîêŤÙĂöóĉüđêĂøŤ Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĔîåćîąìĊęđðŨîñĎšñúĉêôŜĂîêŤÙĂöóĉüđêĂøŤĔîõćÙĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìĊęëČĂÙøĂÜúĉ×ÿĉìíĉĝēé÷ßĂïíøøö ēé÷đÞóćą öĊýĆÖ÷õćó öĊÙüćöóøšĂöìĆĚÜìćÜéšćîđÜĉîìčîÿîĆïÿîčî öĊïčÙÙúćÖøìĆĚÜÙèćÝćø÷ŤðøąÝĞćÖćøĒúąîĆÖýċÖþćìĊęöĊÖćøđøĊ÷îøĎšĔî ĀúĆÖÿĎêøüĉßć öĊðŦââćðøąéĉþåŤ ÿćöćøëîĞćđĂćĕôúŤêšîĒïïĀøČĂĒïïĂĆÖþøĂĆêúĆÖþèŤîĊĚ ĕðĂĂÖĒïïóĆçîćêŠĂ÷Ăé ×÷ć÷ Ēïï đñ÷ĒóøŠÿĎŠÖćøĔßšðøąē÷ßîŤĔîđßĉÜÿćíćøèą ĀøČĂîĞćĕðêŠĂ÷ĂéĔîđßĉÜóćèĉß÷Ť ĔĀšđÖĉéÿÖčúôŜĂîêŤ CRU ĕéšĂĊÖöćÖöć÷ Ēúąÿøš ćÜÿøøÙŤ ĕéš Ă÷Š ćÜ÷ĆęÜ ÷Čî êŠĂ ĕð đóČęĂ ÿćöćøëÿøš ć ÜđĂÖúĆ Ö þèŤì ćÜõćóúĆ Ö þèŤø üö ĔĀšïĆ Ü đÖĉé ĒÖŠ ÖúčŠ ö ĂÜÙŤ Ö ø×ĂÜ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäìĆęüðøąđìý ĔĀšöĊēĂÖćÿĕéšĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖñúÜćîüĉÝĆ÷ÿøšćÜÿøøÙŤĀøČĂđÖĉéÖćøóĆçîćøŠüöÖĆî 3. ךĂđÿîĂĒîąÿĞćĀøĆïÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜêŠĂĕð 3.1 ÙüøöĊÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷đøČęĂÜĂČęîėìĊęđÖĊę÷üךĂÜĒúąïĎøèćÖćøÖĆïýćÿêøŤÿć×ćĂČęîė đߊîìćÜÿć÷öîčþ÷ýćÿêøŤ ĒúąÿĆÜÙöýćÿćêøŤ đóČęĂĔĀšĕéšÙĞćêĂïìĊęßĆéđÝîéšćîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜĒïïêĆüĂĆÖþøĒúąêĆüóĉöóŤÙĂöóĉüđêĂøŤôŜĂîêŤ ìĊęöĊ ñúÖøąìïêŠĂđĂÖúĆÖþèŤĒúąüĆçîíøøö ìćÜÖćøÿČęĂÿćøìćÜõćþć ìćÜÖćøóĉöóŤ ĀøČĂđóČęĂÖćøóćèĉß÷Ť đߊîđøČęĂÜ ñúÖøąìï ÝćÖÖćøúąđöĉéúĉ×ÿĉìíĉĝÜćîÿøšćÜÿøøÙŤôŜĂîêŤ 3.2 ÙüøöĊÖćøĂĂÖĒïïÿøšćÜÿøøÙŤēðøĒÖøöôŜĂîêŤêøąÖĎúĒúąøĎðĒïïĂČęîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ đߊîôŜĂîêŤìĊęöĊ øĎðĒïïÙčèúĆÖþèąĂĆÖ×øąêćöĒïïĀúĆÖìĊęđðŨîđĂÖúĆÖþèŤêćöüĉíĊđ×Ċ÷îđÞóćąĕì÷đéĉöêćöĂ÷ŠćÜêĞćîćî ĀøČĂêćöìĊęÖĞćĀîé ĒîüìćÜĕüšēé÷øćßïĆèæĉêÿëćîĔîđßĉÜĂîčøĆÖþŤ ĒúąÿćöćøëîĞćøĎðĒïïĕðêŠĂ÷Ăé ×÷ć÷ÙúĊęÙúć÷đðŨîøĎðĒïïìĊęøŠüöÿöĆ÷ĔĀš öćÖ×ċĚî ĒúąÙüøđóĉęöđêĉöĒïïêĆüĂĆÖþøĀøČĂêĆüóĉöóŤĔîõćþćĂćđàĊ÷îđךćøŠüöĔßšĔîĒöŠĒïïĕôúŤêĆüóĉöóŤ đߊîĔĀšöĊõćþćúąêĉî ĕì÷ úćü øüöđðŨî 3 õćþć ĀøČĂöĊõćþćøŠüöĔßš 2 õćþćđߊî ĕì÷-úćü ĕì÷-ÖĆöóĎßć đóČęĂÿćöćøëÿîĂÜðøąē÷ßîŤéšćîÖćø óĉöóŤ ĒúąÖćøĔßšÜćîðøąÖĂïøŠüöĔîĒïïÜćîÿøšćÜÿČęĂ ĀøČĂÿøšćÜĒöŠĒïïĕôúŤĔĀšøĂÜøĆïÖĆïÖćøĒïïéĉÝĉêĆúôŜĂîêŤĕéšĂ÷ŠćÜ ÿćÖú 322

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”
õćóìĊę 1.õćóñúÜćîüĉÝĆ÷ÿøšćÜÿøøÙŤ ĂĂÖóĆçîćĒïïêĆüóĉöóŤĒúąēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤôĂŜ îêŤêøąÖĎúàĊĂćøŤ÷Ď ßČęĂ CRU LanChand 56 ,CRU Chandra56 ,CRU Chandrakasem 56 Ēúą CRU ChandJarus 56 ìĊęöć : ðøąßĉé ìĉèïêø, 2556

การประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน”

323
đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ Ýĉøą ÝøĉÜÝĉêø. (2548). OpenType. îîìïčøĊ: ÿĞćîĆÖóĉöóŤ Core function. ìĉîüÜþŤ øĆÖĂĉÿÿøąÖčú. (2554). øć÷ÜćîÖćøüĉÝĆ÷đøČęĂÜÖćøĂĂÖĒïïßčéêĆüĂĆÖþø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙú óøąîÙø. ÿć×ćüĉßćÖćøĂĂÖĒïïïøøÝčõĆèæŤ ÙèąÿëćðŦê÷ÖøøöýćÿêøŤĒúąÖćøĂĂÖĒïï öĀćüĉì÷ćúĆ÷ đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙúóøąîÙø. ðøąßĉé ìĉèïčêø.(2531). ÖćøĂĂÖĒïïÖøćôôŗÙ. ÖøčÜđìó: ēĂđéĊ÷îÿēêøŤ. _________.(2554). øć÷ÜćîÖćøüĉÝĆ÷đøČęĂÜÖćøĂĂÖĒïïÖøćôŗÖđĂÖúĆÖþèŤöćêøåćîÿĞćĀøĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä ÝĆîìøđÖþö. ÖøčÜđìó: öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÝĆîìøđÖþö ó.ý. 2554. øćßïĆèæĉê÷ÿëćî. (2540). öćêøåćîēÙøÜÿøšćÜêĆüĂĆÖþøĕì÷. ÖøčÜđìóĄ: ĂøčèĂĆöøĉîìøŤ. üøóÜýŤ üøßćêĉĂčéöóÜýŤ.(2545).ĂĆÖþøðøąéĉþåŤ.ÖøčÜđìóĄ:ÿĞćîĆÖóĉöóŤýĉúðćïøøèćÙćø. ÿĞćîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøöàĂôêŤĒüøŤĒĀŠÜßćêĉ.(2556).“13 ôĂîìŤĒĀŠÜßćêĉ”. (ĂĂîĕúîŤ). đךćëċÜĕéšìĊę : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481. [5 íĆîüćÙö2555] Font.com.(2013).”Fontlab Products”.(Online). Available: http://www.fontlab.com/fontlab-products/ [2013, October 8] Whatis.com.(2013). “Definition/font”(Online). Available: http://whatis.techtarget.com/definition/font. [2013, October 10]

324

The 7th International Academic - Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community”


Prachid cru font research proceeding published 2014  

เอกสารเผยแแพร่งานวิจัยฉบับพิเศษ เรื่อง การออกแบบพัฒนาตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยูในการประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที...