Page 1

ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹¡ÒâͧÃÒÂÇÔªÒ( Á¤Í5) ÇÔªÒARTD2304 ¡ÒÃÍ͡ẺµÑÇÍÑ¡ÉÃà¾×èÍ¡ÒþÔÁ¾

ÊÒ¢ÒÇÔªÒÈÔÅ»¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ

¼ÙŒÊ͹ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒʵÃÒ¨ÒÏ»ÃЪԴ ·Ô³ºØµÃ »ÃШíÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2/2555


1

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) รหัสวิชา ARTD2304 ชื่อวิชา (ภาษาไทย) การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) Lettering Design

ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


2

สารบัญ หนา

หมวดที่ 1

ขอมูลทั่วไป

2

หมวดที่ 2

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

2

หมวดที่ 3

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

12

หมวดที่ 4

ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

14

หมวดที่ 5

การประเมินรายวิชา

15

หมวดที่ 6

แผนการปรับปรุง

16

เอกสารภาคกผนวก

19

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


3

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1.รหัสและชื่อรายวิชา ARTD2304 2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) สอบผานวิชา ARTD2301 คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน 3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร กลุมเรียน 101-102 4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2555 5.สถานที่เรียน หอง 32-506

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน หัวขอ

1.การแนะนําวิชาและวิธีการเรียนรู - คําอธิบายรายวิชา

จํานวน จํานวน ระบุเหตุผลที่การสอนจริง ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ ตางจากแผนการสอนหากมี แผนการ สอนจริง ความแตกตางเกิน 25% สอน 3.50

3.50

-

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


4 - จุดมุงหมายของเนื้อหาและกิจกรรมวิชา - ขอตกลงและการเตรียมตัวกอนเรียน กิจกรรมและวิธีการเรียนรู - หัวขอเนื้อหาและบทเรียน - รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน - การวัดผลและการประเมินผล -ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ในชั้นเรียนและนอกเวลาเรียน - แนะนําระบบสื่อที่ใชเปนสื่อหลัก สื่อเสริม และสื่อ เติมในวิชา กิจกรรม -บรรยาย ปฐมนิเทศวิชาและกิจกรรม ปฏิบัติการฝกทักษะ การบริหารจัดการใชระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสวนบุคคลและระบบ เครือขายทางสังคม ในฐานขอมูลและผลิตภัณฑ มาตรฐานบริการของ Google.com และระบบ อื่นๆ - การลงทะเบียนการสมัครเรียนระบบอีเลิรนนิ่ง - การทดสอบ การทดสอบกอนการเรียน - กิจกรรมการสืบคนขาวสาร ขอมูล ความรู การศึกษาความหมายศัพท เทคนิคทางการ ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ รายสัปดาห เปน จดหมายขาวของวิชา : artd2304 eNews Week Report และแบงปนใหเพื่อนและผูสนใจผานทาง ระบบอีเมลและหรือสื่อเครือขายสังคมออนไลน 2. สามัญทัศนเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรเพื่อ การพิมพ - ความหมายและการนิยามศัพทเฉพาะทางการ ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ (Typography

7

7

-

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


5 Definitions and Terminology) - บทบาทและความสําคัญของการออกแบบ ตัวอักษรเพื่อการพิมพ(Typography Design Roles and Signification) - ประวัติและวิวัฒนาการของการออกแบบ ตัวอักษรเพื่อการพิมพ กิจกรรม 1.กิจกรรมทบทวนบทเรียน การสรางเสริม จริยธรรม คุณธรรม และทักษะดานการสื่อสารและ ดาน ICT - ดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงที่ไดมอบหมายภาระ งาน และตามตารางเวลาการนัดหมาย 2.กิจกรรมการรายงานผลการจัดการความรูและ การแบงความรูในรายวิชา - Artd2304 Newsweek Report - ดําเนินกิจกรรมอื่นๆตามขอตกลงที่ไดมอบหมาย ภาระงาน และตามตารางเวลาการนัดหมาย 3. การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติทักษะ และการทดสอบยอยในชั้นเรียน - ดําเนินการตามรายการหัวขอ/รายละเอียดของ เนื้อหาวิชา 4. การทดสอบ : การทดสอบทายบทเรียน 3.ประเภทของรูปตัวอักษร(Glyphs Classification) - ตัวพยัญชนะ(Consonants) - สระ(Vowels) - วรรณยุกต(Tone Marks) - เครื่องหมาย(Signs) - สัญลักษณทางการเงิน(Currency Symbols)

7

7

-

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


6 - ตัวเลข(Digits) 4.โครงสรางและคุณลักษณะมาตรฐานของตัวพิมพ (Structure and Character of Type) กิจกรรม 1.กิจกรรมทบทวนบทเรียน การสรางเสริม จริยธรรม คุณธรรม และทักษะดานการสื่อสารและ ดาน ICT - ดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงที่ไดมอบหมายภาระ งาน และตามตารางเวลาการนัดหมาย 2.กิจกรรมการรายงานผลการจัดการความรูและ การแบงความรูในรายวิชา - Artd2304 Newsweek Report - ดําเนินกิจกรรมอื่นๆตามขอตกลงที่ไดมอบหมาย ภาระงาน และตามตารางเวลาการนัดหมาย 3. การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติทักษะ และการทดสอบยอยในชั้นเรียน - ดําเนินการตามรายการหัวขอ/รายละเอียดของ เนื้อหาวิชา 4. การทดสอบ : การทดสอบยอย สามัญทัศนเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรเพื่อการ พิมพ - โครงสรางและลักษณะของตัวอักษรโรมัน - โครงสรางและลักษณะของตัวอักษรไทย กิจกรรม 1.กิจกรรมทบทวนบทเรียน การสรางเสริม จริยธรรม คุณธรรม และทักษะดานการสื่อสารและ ดาน ICT - ดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงที่ไดมอบหมายภาระ งาน และตามตารางเวลาการนัดหมาย 2.กิจกรรมการรายงานผลการจัดการความรูและ

7

7

-

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


7 การแบงความรูในรายวิชา - Artd2304 Newsweek Report - ดําเนินกิจกรรมอื่นๆตามขอตกลงที่ไดมอบหมาย ภาระงาน และตามเวลาการนัดหมาย 3. การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติทักษะ และการทดสอบยอยในชั้นเรียน - ดําเนินการตามรายการหัวขอ/รายละเอียดของ เนื้อหาวิชา 4. การทดสอบ : การทดสอบทายบทเรียน 6.กระบวนการออกแบบและการจัดตัวอักษร ทางการพิมพ( Typography Design Process) 7.การออกแบบและการจัดตัวอักษรทางการพิมพ ดวยมือและเครื่องมือ (Typography Design by Hand and Tools) กิจกรรม 1.กิจกรรมทบทวนบทเรียน การสรางเสริม จริยธรรม คุณธรรม และทักษะดานการสื่อสารและ ดาน ICT - ดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงที่ไดมอบหมายภาระ งาน และตามตารางเวลาการนัดหมาย 2.กิจกรรมการรายงานผลการจัดการความรูและ การแบงความรูในรายวิชา - Artd2304 Newsweek Report - ดําเนินกิจกรรมอื่นๆตามขอตกลงที่ไดมอบหมาย ภาระงาน และตามเวลาการนัดหมาย 3. การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติทักษะ และการทดสอบยอยในชั้นเรียน - ดําเนินการตามรายการหัวขอ/รายละเอียดของ เนื้อหาวิชา 4. การทดสอบ : การทดสอบทายบทเรียน

3.5

3.5

-

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


8 กิจกรรม -การนําเสนอผลงานกลุม -สอบกลางภาคเรียน 8.การออกแบบและการจัดตัวอักษรทางการพิมพ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงพาณิชย(Typography Design by Using Commercial Softwares) กิจกรรม 1.กิจกรรมทบทวนบทเรียน การสรางเสริม จริยธรรม คุณธรรม และทักษะดานการสื่อสารและ ดาน ICT - ดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงที่ไดมอบหมายภาระ งาน และตามตารางเวลาการนัดหมาย 2.กิจกรรมการรายงานผลการจัดการความรูและ การแบงความรูในรายวิชา - Artd2304 Newsweek Report - ดําเนินกิจกรรมอื่นๆตามขอตกลงที่ไดมอบหมาย ภาระงาน และตามเวลาการนัดหมาย 3. การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติทักษะ และการทดสอบยอยในชั้นเรียน 9.การออกแบบและการจัดตัวอักษรทางการพิมพ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบบฟรีและเสรี (Typography Design by Using Free OpenSource Softwares) -Fontforge Font Editor กิจกรรม 1.กิจกรรมทบทวนบทเรียน การสรางเสริม จริยธรรม คุณธรรม และทักษะดานการสื่อสารและ ดาน ICT - ดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงที่ไดมอบหมายภาระ งาน และตามตารางเวลาการนัดหมาย

3.5

3.5

-

3.5

3.5

-

7

7 โปรแกรม -Fontforge Font Editor มีความซับซอน เกินไปสําหรับผูเรียน จึงใหใช โปรแกรม FontCreator ซึ่งเปน โปรแกรมเชิงพาณิชยที่งาย กวา สอนทดแทน

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


9 2.กิจกรรมการรายงานผลการจัดการความรูและ การแบงความรูในรายวิชา - Artd2304 Newsweek Report - ดําเนินกิจกรรมอื่นๆตามขอตกลงที่ไดมอบหมาย ภาระงาน และตามตารางเวลาการนัดหมาย 3. การบรรยาย การอภิปราย การฝกปฏิบัติทักษะ และการทดสอบยอยในชั้นเรียน - ดําเนินการตามรายการหัวขอ/รายละเอียดของ เนื้อหาวิชา 4. การทดสอบ : การทดสอบทายบทเรียน สอบปลายภาคเรียน และสรุปผลการเรียน

2.0

2.0

-

กิจกรรม สอบปลายภาคเรียน(จัดสอบเอง) - แบบทดสอบออนไลนปลายภาคเรียน ในระบบ Dokeos eCourse Learning รายวิชา artd2304 - แบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน ไมมี หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) ไมมี

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


10

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ผลการเรียนรู (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ รายวิชา มี ไมมี ในการแกไข คุณธรรม จริยธรรม การบรรยายหรือสอดแทรกสาระ / เนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ -การฝกฝนพฤติกรรมความ รับผิดชอบดานกาละเทศะ กฏ ระเบียบวินัย และขอบังคับ -การบรรยายเนื้อหาหรือสอดแทรก / สาระคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพทาง ศิลปกรรมเขาในบทเรียนทั้งภาค ทฤษฏีและภาคปฏิบัติการ -สอนแบบใหนักศึกษามีสวนรวมใน / การบริการอินเตอรเน็ตของ เวทีการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยยัง ไมทั่วถึง และหรือใชเวทีสาธารณะออนไลน ขอแนะนํา มหาวิทยาลัยควร ผานระบบเครือขายสื่อสังคม (Social จัดใหบริการ wifi Network Media) ตามความ ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ทุก เหมาะสม สวนภายในมหาวิทยาลัย

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


11 ทักษะความรู

ผลการเรียนรู

วิธีการสอน เนนนักศึกษาเปน / ศูนยกลาง ตามหัวขอเนื้อหาใน แผนการสอนโดยบูรณาการวิธีการ เรียนการสอนตางๆมาใชคือ - วิธีการใหคิด วิเคราะห วิจัยและ การวางแผน ดวยการฝกสรางแผนผัง ความคิด (Concept Design Mapping or Mind Mapping)

- ใชสื่อการสอนแบบ การจัดการ เรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)-E-learning ทักษะทางปญญา

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ ไมมี ในการแกไข สมรรถนะของเครื่องแมขาย บริการ (Server Machine) ยังไมมีเสถียรภาพ คณะหรือมหาวิทยาลัยควร ตองมีการลงทุนสนับสนุน

ประสิทธิผล

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด รายวิชา

มี /

-ใชการสอนแบบการเรียนรูจากการ / ทํางาน (Work-based Learning) -ใหฝกปฏิบัติผานการทํางาน / โครงงานสวนบุคคล(Individual Project) ที่ตองมีการแสดงวิธีคิด วิเคราะห และสื่อแสดงใหเห็น กระบวนการแกปญหา การนําเสนอ ทางเลือกอยางเปนขั้นตอนตาม กระบวนวิถี -การบรรยาย-สาธิต-สรางชองทางสื่อ / และสถานการณจริง เพื่อใหมีการ นําเสนอและการวิจารณผลงาน

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


12 ทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ

-การจัดกิจกรรมกลุมรายงาน การศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา

/

-การมอบหมายโครงงานการ / ออกแบบสรางสรรคผลงานแบบกลุม -การนําเสนอผลงานออกแบบและ / การทําแฟมสะสมผลงาน

ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห ใชการสอนแบบฝกอบรมทักษะการ เชิงตัวเลข การสื่อสาร ใชงานเครื่องมือออนไลน(Online และการใชเทคโนโลยี Tools) สารสนเทศ -การฝกทักษะการประยุกตใช เครื่องมือออนไลนและโปรแกรม คอมพิวเตอร

ประสิทธิภาพ มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ ในการแกไข

/

/

-การสอนเสริมทักษะการใชงาน เครือขายสื่อสังคมออนไลน

/

-ฝกปฏิบัติการสรางและแบงปนใช ขอมูลผานทางเว็บไซตสาธารณะ

/

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


13 ทักษะปฏิบัติการทาง -การฝกอบรมทักษะปฏิบัติการ ตาม วิชาชีพศิลปกรรม หัวขอเนือ้ หาและแผนการสอนเปน ลําดับขั้นตอน ตามทักษะ กระบวนการทางศิลปกรรมของ รายวิชาที่สอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ ดวยการสราง ชองทาง โอกาสและ ประสบการณจริง

/

/

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน ผูสอนตองรูจักการปรับประยุกตและพัฒนาการใชโปรแกรมประยุกตแบบฟรีและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับสภาพการณและเครื่องมือที่มีอยูจริง

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 2 กลุมเรียน รวม 47 คน 2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 25 คน 3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 22 คน

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


14 4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ระดับคะแนน (เกรด) A B+ B C+ C D+ D F I ผาน (P, S) ไมผาน (U)

จํานวน 0 0 2 4 8 5 2 4 -

รอยละ 0.00 0.00 4.26 8.51 17.02 10.64 4.26 8.51 -

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) นักศึกษาถอนวิชาเรียน (W) รวม 46.81 % กอน 15 วันกอนสอบปลายภาคเรียน เพราะเห็นวามี คะแนนสะสมที่ทวนสอบรวมแลว ต่ํากวาเกณฑประเมินขั้นต่ํา รวมทั้งมีเวลาเรียนต่ํากวา 80% 6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา ไมมี 6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน ความคลาดเคลื่อน เหตุผล ไมมี เปนไปตามกําหนดเวลาและปฏิทินของรายวิชาที่ แจงและไดกําหนดเงื่อนไขตอนักศึกษารับทราบแลว และตรวจสอบรวมถึงเขาดําเนินการไดตลอดเวลา ผานทางระบบเครือขายภานใยและทางอินเตอรเน็ต 6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


15 ความคลาดเคลื่อน ไมมี

เหตุผล ไดดําเนินการตามแผนการเรียนและระเบียบวิธีการ วัดและประเมินผลอยางเครงครัด

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิธีการทวนสอบ -การใชแบบสํารวจศักยภาพและความพรอมในการ เรียนรูกอนและหลังการเรียน

สรุปผล ทําใหไดทราบศักยภาพ ความพรอมและความ คิดเห็นของนักศึกษาชวงกอนและหลังการเรียน เพื่อ เปนขอมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู การ ปรับปรุง มคอ 3.และ มคอ 5. ในคราวตอไป และ ตรวจสอบไดที่ http://typefacesdesign.blogspot.com (เอกสารภาคผนวก หมายเลข 1) -การแบงปนใหสิทธิ์เขาอานเอกสารแบบบันทึกการ ทําใหนักศึกษาและผูปกครองสามารถเขาถึงและเฝา วัดและประเมินผลวิชา artd2304 การออกแบบ ระวังพฤติกรรมการเรียนรู ความกาวหนาของการ ตัวอักษรเพื่อการพิมพ ภาคเรียนที่ 2-2555 ทั้ง 2 เรียนรู การแจงเตือน การทํากิจกรรมใหรับทราบ กลุม จากระบบออนไลนไดตลอดเวลา จาก Free แบบเปนปจจุบัน และเปนรายบุคคล Google Applications -Google Spreadsheet เอกสารภาคผนวก หมายเลข 7,8) -การบันทึกสรุปผลการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน -ทําใหไดเว็บบล็อกเพื่อใชในการสันบสนุนการเรียนรู แตละสัปดาห ดวยการสรางเว็บบล็อกสวนบุคคล ประจํารายวิชาที่สอน แบบฟรีแตมีมาตรฐานสากล Free Google Blogger ที URL: http://typefacesdesign.blogspot.com ที่สามารถเขาถึงเขาใชไดตลอดเวลา -ทําใหไดเว็บบล็อกการสรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ นักศึกษาแตละคนที่ผานเกณฑประเมิน และใหเปน เครือขายการจัดการความรูอยางพอเพียง ของ สาขาวิชาศิลปกรรม ออกสูสังคมประเทศและสากล

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


16 -ใชวิธีการนําเสนอแฟมสะสมผลงานผานสื่อดิจิตัล

-ใชระบบอีเลิรนนิ่งในการทําแบบทดสอบกอนและ หลังการเรียน ดวยระบบ Dokeos Thai Edition โดยใชแมขายบริการของสาขาวิชาศิลปกรรม ใชแบบประเมินการสอนออนไลน

ผูสอนไดสรางแหลงรวบรวมแฟมสะสมผลงานอัน เกิดจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรูจากผูเรียน ทั้งแบบ โครงการกลุมและเอกัตตบุคคล โดยใหนําเสนอสื่อดิ จิตัลออนไลนในเว็บไซตสากลไวที่ http://www.issuu.com/groups/typography เอกสารภาคผนวก หมายเลข 10,11) นักศึกษาสามารถเขาระบบทวนทดสอบไดคนละ 2 ครั้ง ที่ http://chandraonline.chandra.ac.th (เอกสารภาคผนวก หมายเลข 6) คาเฉลี่ย 3.97 อยูในเกณฑ ดี (เอกสารภาคผนวก หมายเลข 9)

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน การสอน (ถามี) การเรียนการสอนตองใชหองเรียนคอมพิวเตอรเปน เครื่องมือหลักของผูเรียนและผูสอนเปนสวนใหญ และจําเปนใชซอฟตแวรประจําไดอยางถูกตองตาม กฎหมาย

ผลกระทบ มีหองปฏิบัติการและหองเรียนคอมพิวเตอรนอยไม เพียงพอตอจํานวนผูเรียน และปญหาเรื่องของ ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรเพราะไมมีงบประมาณสนับสนุน การจัดซื้อจัดจาง

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

ไมมี

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


17

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา ไดรวบรวมความคิดเห็นจากแบบประเมินการสอนไวดังนี้คือ จุดออน - ควรลดความกวดขันในการสอนใหแกผูเรียนหนอยนะครับ -เนื้อหาในบางบทเรียนอาจจะยังไมทั่วถึงเพราะอุปกรณยังไมเพียงพอตอผูเรียน จุดแข็ง - เปนการเรียนการสอนที่ดี ที่มีเนื้อหาในวิชาครบถวน -อยากใหอุปกรณในการเรียนการสอนพรอมมากกวานี้ -อาจารยสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและใหศึกษาคนควาหาความรุดวยตัวเองซึ่งเปน สิ่งที่ดี แตอยากใหลดงานการบานลบางอยางเนื่องจากงานของวิชาอีกนั้นมีมากเชนกัน จึงอยากขอความเห็น ใจนักศึกษาคะ -อาจารย สอนดีมีทั้งเทคนิคในการสอน เเตไมฟงไมคอยรูเรื่องสักเทาไร -เกิดจากความเขาใจอันชาของผมจึงเปนสาเหตุใหเขาใจในการเรียนที่ไมทัน และยอมรับสภาพถาผล การเรียนมันจะออกมาไมดี -อยากใหอาจารยสอบแบบนี้ตอไป -อาจารย สอนได เยี่ยมมาก ครับ -อาจารย สอนไดความรูแนนและนําไปใชในชีวิตทุกวันนี้ได 1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 นักศึกษากลุมที่เรียนทั้งสองกลุมมีทักษะทางดานคอมพิวเตอรกราฟกอยูในระดับที่ออน ทั้งที่เรียน ผานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกพื้ฐานมาแลวและยังขาดความรับผิดชอบในเรื่องของงานและการรักษาเวลา ไม ทําการบานตามที่สั่งตามกําหนดการ ดังจะเห็นไดจากเอกสารแบบบันทึกและประเมินผลการเรียนการสอน ของวิชา (เอกสารภาคผนวก หมายเลข 2,3,4,7,8 ) และปจจุบัน(2556) สาขาวิชาศิลปกกรรมมีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาตามเกณฑ มาตรฐานแลว (5คน/1 เครื่อง) เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอชและเครื่องคอมพิวเตอรพีซี 2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


18 2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น ใหนักศึกษาและนักศึกษาที่เรียนผานแลวเขาตอบแสดงความคิดเห็น-วิพากษ ผานทางหนาเว็บบล็อก ของวิชาที่ http://typefacesdesign.blogspot.com แบบสาธารณะ โดยกําหนดระยะเวลาใหภายใน 2 สัปดาหหลังจากสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 ผลคือ ไมมีขอวิพากษใดๆ

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ ผลการดําเนินการ ปการศึกษาที่ผานมา ไมมี เปนการเปดการเรียนการสอนกับนักศึกษาหลักสูตร ปรับปรุงใหม 2554 เปนครั้งแรก (ภาคเรียนที่ 2/2555)

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


19 2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา ในการจัดการเรียนการสอนในปรการศึกษาตอไป ผูสอนยังคงตองใชแนวการสอนเดิมคือเนนการ พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาใหครบทั้ง 6 ดาน โดยจะเพิ่มการบูรณาการศาสตรความรูที่เกี่ยวของและเนน การฝกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูทางการออกแบบ และกรอบแนวคิด 3 ส. ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใช อุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน 3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

1.ตองมีการพัฒนาและปรับใชระบบอีเลิรนนิ่ง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอยางจริงจังทั้ง ระบบ LMS,CMS, WeBlog และระบบ เครือขายการสังคมออนไลน มารวมใชอยาง เหมาะสมกับศักยภาพ และเหมาะสมกับ พัฒนาการทางทักษะของผูเกี่ยวของในระบบ

ดําเนินการวางแผนและ ทดสอบกอนเปดรายวิชา ในภาคเรียนหรือป การศึกษาถัดไป

ผศ.ประชิด ทิณบุตร

2.ประชุม แบงปน ถายทอดวิธีสอน และการ จัดการระบบจัดการความรูกับผูสอนในรายวิชา ที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการและลดความซ้ําซอน ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม ระดับและความยากงาย ใหเปนไปในทิศทาง เดียวกัน ปรับใหสอดคลองกับมาตรฐาน คุณลักษณะอาชีพทางศิลปกรรม ใหเปนอัต ลักษณของบัณฑิตที่สอดคลองกับของ มหาวิทยาลัย

ดําเนินการวางแผนและ ทดสอบกอนเปดรายวิชา ในภาคเรียนหรือป การศึกษาถัดไป

ผศ.ประชิด ทิณบุตร

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


20 3.นําบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มาปรับใช เปนเนื้อหา เปนโจทยกิจกรรมการเรียนรูและฝก ปฏิบัติทางวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน การศึกษาวิจัยและบริการวิชาการสูสังคม

ดําเนินการวางแผนและ ทดสอบกอนเปดรายวิชา ในภาคเรียนหรือป การศึกษาถัดไป

ผศ.ประชิด ทิณบุตร

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ARTD2304 มีเนื้อหาอยูในระดับสูง ควรจัดวิชาเรียนในชั้นปที่ 3 ขึ้นไป ซึ่งผูเรียนควรมีทักษะพื้นฐานจากวิชา ARTD2301 คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน ดีกวานี้ ควรตอง เรียนผานวิชาการออกแบบสิ่งพิมพมากอน และควรเปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเปน Typography Design ใหถูกตองเปนสากล

ลงชื่อ: ( ผูชว ยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร ) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


21 เอกสารภาคผนวก มคอ5 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ

เอกสารภาคผนวกหมายเลข 1 เว็บบล็อกเว็บบล็อกบันทึกและสนับสนุนการเรียนรูวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ และโปรแกรม คอมพิวเตอรฟอนต : Fonts and Typefaces Design

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


22 เอกสารภาคผนวกหมายเลข 2 กลุมเรียน102 2/2555 สัปดาหแรก

เอกสารภาคผนวกหมายเลข 3 กลุมเรียน101 2/2555 ในสัปดาหสุดทาย ผูเรียนคงเหลือมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน จํานวน 10 คน

เอกสารภาคผนวกหมายเลข 4 กลุมเรียน102 2/2555 สัปดาหสุดทาย ผูเรียนคงเหลือมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน จํานวน 11 คน มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


23

เอกสารภาคผนวกหมายเลข 5 กิจกรรมสืบคนความรู แบงปนความรูและบูรณาการศาสตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ในวิชาที่รับผิดชอบสอน เปนรายสัปดาห วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและวิชาเทคโนโลยี เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป

เอกสารภาคผนวกหมายเลข 6 การสอบออนไลนในระบบอีเลิรนนิ่ง ระบบโดคีออส ที่ มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


24 URL :http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos

เอกสารภาคผนวกหมายเลข 7 แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา artd2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ภาคเรียนที2่ -2555 กลุม101

เอกสารภาคผนวกหมายเลข 8 แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา artd2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ภาคเรียนที2่ -2555 กลุม102

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


25

เอกสารภาคผนวกหมายเลข 9 แบบประเมินรายวิชา ARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ภาคเรียนที่ 2/2555

เอกสารภาคผนวก หมายเลข 10

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56


26 แหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวบรวมแฟมสะสมผลงานอันเกิดจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรูจากผูเรียน รายวิชาการ ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ARTD2304 URL: http://www.issuu.com/groups/typography

เอกสารภาคผนวกหมายเลข 11 ผลงานอันเปนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาที่ไดเผยแพรฟอนตตระกูล CRU-Font ในเว็บไซตสากล ที่ http://www.fontspace.com/search/?q=cru ซึ่งเปนการนําผลงานวิจัยของผูสอนที่นําไปใชจริงในชั้นเรียน

มคอ5 ARTD2304 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยประชิด ทิณบุตร หลักสูตรแขนงวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปรับปรุง พศ. 2554 ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 06/05/56

prachid-tqf5-artd2304-2555  
prachid-tqf5-artd2304-2555  

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา( มคอ5) วิชาARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้สอน ผู้ช่วย...

Advertisement