Page 1

สารบัญ

สงกรานต์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3....................2 ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ (เพิ่มเติม)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง..............................................................3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ.................................3 การสอบฯ ครูผู้ช่วย...............................................4


วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดพิธีรดน้าด้าหัวเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ ของไทย ประจ้าปี 2557 เพื่อขอพรผู้ใหญ่ ได้แก่ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพืนที่การศึกษาฯ และท่าน รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ทัง 3 ท่าน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรดน้าขอพรเพื่อความเป็น สิริมงคล ถือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และปลืมปิติโดยทั่วกัน


วันที่ 1 เมษายน 2557 นายนันท พล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตังงบประมาณปี 2557 (เพิ่มเติม) งบ

วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครังที่ 4/2557 โดยมี ดร.สุริยงค์ ชวนขยัน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3


เรือ ่ งน่ารู้

ผูเ้ ข้าสอบและผู้กากับการสอบจะต้องปฏิบต ั ต ิ นอย่างไรในการสอบครูผช ู้ ว ่ ย สวัสดีค่ะเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ทุกท่าน เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ซึ่งจะมีการสอบแข่งขัน สาหรับภาค ก และภาค ข ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2557 นี้ ดังนั้น ดิฉันจึงขอนาเสนอเรื่องที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันมาให้ได้รับรู้ และรับทราบในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 เพื่อการเตรียมตัวเข้าสอบ สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 2.ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอบอยู่ ณ ที่ใด ห้องใด 3.ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาตามสมควร ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต ให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจาเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานดาเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 4.ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รบ ั อนุญาต 5.ไม่นาเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือ ่ งสื่อสารใดๆ เข้าไปในห้องสอบ 6.นั่งตามที่กาหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้ 7.ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและคาสั่งของผู้กากับการสอบ โดยไม่ทุจริตในการสอบ 8.มิให้ผู้เข้าสอบคนอืน ่ คัดลอกคาตอบของตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ 9.ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 10.ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาข้อสอบ 11.ไม่นากระดาษคาตอบออกไปจากห้องสอบผู้เข้าสอบผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนระเบียบ หรือพยายามกระทาการ ทุจริตในการสอบวิชาใด ให้ผู้กากับการสอบว่ากล่าวตักเตือน หรือหากกระทาการเข้าลักษณะร้ายแรง เมื่อได้ สอบสวนแล้วประธานกรรมการหรือผู้มอ ี านาจหน้าที่อาจสั่งไม่ให้เข้าสอบวิชานั้น หรือสั่งไม่ตรวจคาตอบวิชา นั้น โดยถือว่าสอบไม่ผ่านวิชานั้น กรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีการคัดลอกคาตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน ให้สันนิษฐานว่าผู้เข้าสอบนั้นสมคบกันกระทาทุจริต ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นระเบียบที่ผู้เข้าสอบควรจะต้องตระหนักและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพราะการสอบ ในครั้งนี้เป็นการกาหนดอนาคตของผู้สอบในการเข้ารับราชการ เนื่องจากหากกระทาการทุจริตจะไม่มีโอกาส สอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดไป และขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ....... ศิรพ ิ ร กิจเกือ ้ กูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา http://www.kroobannok.com/66220

งานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่ วมติดตามกิจกรรมข่ าวสารได้ ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th

16 04 2557  
16 04 2557  
Advertisement