Page 1

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารบัญ เลขาธิการ กพฐ. (อภิชาติ จีระวุฒิ) ตรวจเยี่ยม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2 การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 2 ประเมินโรงเรียนบ้านเขาช้าง.....ต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตาบล เฟส 3 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 4 งานประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5 ร่วมไว้...อาลัย 5 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 6 ปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครัง้ ที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 6

นายนันทพล พงษ์สรอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมคณะ ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โรงเรียนวัดสุธาสินีวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1, 2 ,4 ข้าราชการครูและผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดร่วมรับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557


เลขาธิการ กพฐ. (อภิชาติ จีระวุฒิ) ตรวจเยี่ยม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ท่านอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ตรวจเยี่ยม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ในโอกาสก่อนเดินทางร่วมรับ เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พื้นที่อาเภอไทรโยค ได้แก่ โรงเรียน ตชด.วัดสุธาสินี และ โรงเรียน ตชด.บ้านแม่น้าน้อย อ.ไทรโยค ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุปิติ ขุนภักดี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาเภอไทรโยค (โรงเรียนบ้าน วังโพธิ์) พร้อมนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเพื่อดูความเรียบร้อย ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อาเภอไทรโยค(โรงเรียนไทรโยคใหญ่) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อาเภอทองผาภูมิ (โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ) และหน่วยเลือกตัง้ ที่ 4 อาเภอ สังขละบุรี (โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี) โดยพบว่าการเลือกตั้งผู้แทนฯ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยทุก


ประเมินโรงเรียนบ้านเขาช้าง.....ต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตาบล เฟส 3 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการประเมิน เพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตาบล เฟส 3 นาโดย นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประธานคณะกรรมการฯ , นายปริญญา มังกโรทัย ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, ว่าที่ร้อยตรี วิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากฝ่าย สนับสนุนในภาคชุมชนและฝ่ายพระสังฆาธิการ ประเมิน โรงเรียนบ้านเขาช้าง อ.ไทรโยค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ โรงเรียนประเมินตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างต่อเนื่องและให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียนตาม เป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63

วันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุปิติ ขุนภักดี รักษาราชการแทน ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 , นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และคณะบุคลากรใน สังกัด ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ภายใต้แนวคิด “ สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” มีสัญลักษณ์ในการจัดงานคือ “ปลาตะเพียนสาน” โดยมี ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธี และร่วมให้กาลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับ คัดเลือกเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าแข่งขันในระดับชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน 13 โรงเรียน 16 รายการ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จานวน 6 รายการ ได้แก่ 1. การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 2. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) โรงเรียนวัดป่าถ้าภูเตย 3. การแข่งขันโครงงานอาชีพ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 4. การประกวดขับขานประสานเสียง โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 6. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก โรงเรียนบ้านกุยแหย่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 4 รายการ ได้แก่ 1. การปั้นดินน้ามัน โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 2. การแข่งขันการทาแกงมัสมัน่ โรงเรียนวัดปรังกาสี 3. ประประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 โรงเรียนบ้านหินแหลม 4. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก โรงเรียนบ้านกุยแหย่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 6 รายการ ได้แก่ 1. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 2. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 3. การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ โรงเรียนบ้านยางขาว 4. การแข่งขัน Multi Skill Competition โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 5. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน โรงเรียนบ้านอู่ล่อง 6. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายสุปิติ ขุนภักดี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายสุปิติ ขุนภักดี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 /2557 เพื่อพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจาปี 2556 พิจารณาครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ดร.สุริยงค์ ชวนขยัน เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน ก.ค.ศ. เพื่อเตรียมความพร้อมโดยแบ่งเป็น 4 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อ. ไทรโยค (โรงเรียนบ้านวังโพธิ์) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อาเภอ ไทรโยค (โรงเรียนไทรโยคใหญ่) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อาเภอทองผาภูมิ (โรงเรียน อนุบาลทองผาภูมิ) และหน่วยเลือกตั้งที่ 4 อาเภอสังขละบุรี (โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19.00 น. นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระ อภิธรรมศพ นางประเทืองศรี ทองศรี มารดา นายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ ผอ.โรงเรียนบ้านหินแหลม ณ วัดศรีโลหราษฎร์บารุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ัย

อาล . . . . ้ ว ไ ร่วม


สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

ข่าวดี..

ูผู้ช่ว ร ค ฯ

่งขัน ข แ อบ

ารส ก น ิ ปฏิท

ี่ 1 ครั้งท

. 25 ศ . พ ี

57

ประกาศสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2557 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 เมษายน 2557 สอบแข่งขันภาค ก ในวันที่ 19 เมษายน 2557 และ สอบแข่งขันภาค ข ในวันที่ 20 เมษายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ในวันที่ 24 เมษายน 2557 สอบภาค ค ในวันที่ 27 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ที่มา...http://www.kroobannok.com/64970

งานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่ วมติดตามกิจกรรมข่ าวสารได้ ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th

01 03 57  
01 03 57  
Advertisement