Rekefjord Stone Brosjyre 2021

Page 1

Muligheter av stein

Rekefjord Stone

1


En hjørnesteinsbedrift – i ordets rette forstand Nordmenn er, etter sigende, født med ski på beina. Men etter over hundre år med bergverksdrift og steinvirksomhet i Sokndal, er det kanskje mer sannsynlig at vi i Rekefjord blir født med stein i blodet? Det er i hvert fall ingen tvil om at stein er viktig for bygda vår – og at stein fra Rekefjord er viktig for Europa.

58 år -

60 millioner -

Rekefjord Stone har forsynt Norge og Europa med høykvalitetsstein til infrastruktur og bygninger siden 1963.

tonn stein er så langt produsert fra de to bruddene Rekefjord øst og Rekefjord vest. Tilsvarende mengde er igjen i konsesjonen.

600 skipsanløp -

23 ansatte -

Nærheten til det europeiske markedet gir mange skipsanløp i året.

Hvert år kjøper vi varer og tjenester for 100 millioner kroner i regionen. Risa er en stor samarbeidspartner, i tillegg til mange lokale bedrifter.

15+ år -

er perspektivet for fortsatt steinproduksjon i bruddene med dagens konsesjon.

2


Foto: Annett Rek

Steinprodukter med lang levetid De to steintypene som i bruddene, «Ansit» og «Norit», er blant de eldste bergartene på jorden. Produktene som fremstilles benyttes blant annet til:

• • • • • • •

Asfalt, betong og bærelag Infrastruktur Veibygging/landskapsutforming Bolig-, tunnel- og brobygging Konstruksjoner i vann- og offshoreprosjekter Jernbanepukk Kystbeskyttelse 3


4


Foto: Annett Rek

5


Tusen mål med muligheter I tillegg til å fortsette steinuttaket på en bærekraftig måte, er det ønskelig å se på mulighetene for å rehabilitere krateret. Kombinasjonen av lokal kompetanse, strategisk beliggenhet og naturgitte forutsetninger gir Rekefjord en sterk posisjon for verdiskapende næringsvirksomhet i uoverskuelig fremtid. For å kunne sikre et godt samspill med kommune og lokalmiljø, legger vi vekt på å fremme en prosess drevet av åpenhet, dokumentasjon og fakta.

2023 -

15+ arbeidsplasser -

En omfattende konsekvensutredning skal legge grunnlaget for en mulig kombinasjonsdrift med gjenvinning og rehabiliteringa av området som mål. Med undersøkelsene og arbeidet som nå gjøres, er forventningen til Rekefjord Stone å få tillatelse til videreutvikling i 2023. All fremtidig aktivitet vil bli regulert gjennom kommunens reguleringsplan og en eventuell tillatelse fra statsforvalter.

Et rehabiliteringsprosjekt vil føre til 15-20 nye arbeidsplasser. Med høy eksisterende kompetanse på området i kommunen, er det naturlig å rekruttere lokalt, samt skape tilflytting og nyetablering. Ny næringsvirksomhet vil også bidra til positive ringvirkninger.

0% -

Vi garanterer at det aldri vil benyttes farlig avfall til rehabilitering av bruddene i Rekefjord. Dette er strengt regulert, og NOAH har andre anlegg som håndterer denne typen avfall.

6


VISJON: Dette er en idéskisse for hvordan Rekefjord Stone ser for seg fremtidig rehabilitering og bruk av Vallnes etter oppfylling. Skissen er laget før planarbeidet med regulering av området er påbegynt.

Illustrasjon: Vallnes

Hva kommer til Rekefjord?

Hva er bunnaske?

Eksempler på restprodukter som vi kan ta imot er leire, jord, sand, betong og andre uorganiske masser fra industrien og byggeprosjekter. Det er ikke aktuelt å ta imot farlig avfall.

Bunnaske er et restprodukt fra forbrenning i energigjenvinningsanlegg, og kan bestå av ikke-brennbare materialer som metaller, keramikk, sand og glass. Mange europeiske land, deriblant Danmark, bruker dette produktet til veibygging og fundamentering. Slik bruk er så langt ikke tillatt i Norge. Innholdet i bunnasken styres av hva som forbrennes. I Norge klassifiseres vanligvis ikke bunnasken som farlig avfall.

Hva kan gjenvinnes? Ressurser til gjenvinning kan være metaller, mineraler og vasket jord. Dette er ressurser som er etterspurt og som kan tilbakeføres til samfunnet.

Hvordan skal området rehabiliteres? Det som ikke kan gjenvinnes, brukes som byggemateriale for å rehabilitere landskapet. Dette er framtiden – og vi har som ambisjon å være en ledende aktør innenfor dette området.

Hvem kan benytte det restaurerte området? Flere aktører i ulike bransjer har vist interesse for området. Her foreligger det så langt ingen konklusjoner, men ambisjonen er teknologidrevet og bærekraftig industri.

7


1

Sogndalstrand kulturhotell

2

Vi er heldige som har landets vennligste og mest sjarmerende hotell ti minutter unna. Alle som besøker Rekefjord Stone – inkludert representanter fra nye eiere – blir raskt husvarme her.

Heroes of Haua Den frivillige foreningen er kjent for å skape liv og røre i kommunen, med alt fra sykkelritt og babysvømming, til frisbeegolf og quiz. Rekefjord Stone er stolt sponsor og glade for å kunne heie frem en engasjert gledesspreder.

Hauge i Dalane 3 2

Sogndalstrand 1

Vi støtter og videreutvikler aktiviteter og initiativer i lokalmiljøet. 8

4


3

Sokndal kulturskole

4

I tillegg til å være en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet, er kulturskolen også en ressurs for skoler, barnehager og kulturlivet i kommunen generelt. Rekefjord Stone har en 3-årig sponsoravtale med kulturskolen.

5

Jøssingfjord vitenmuseum I 2022 planlegges åpningen av stedet der besøkende skal få kunnskap om geologi, naturvitenskap, teknologi og lokal kulturhistorie med fokus på bergverk. Vi gleder oss også til å se Rekefjord-norit på fasaden, donert av Rekefjord Stone.

5

KNA Raceway Motorsportanlegget KNA Raceway, (åpnet i april 2021) blir garantert en spennende destinasjon for alle som liker motorsport. Rekefjord Stone har bidratt med sand til anlegget, og ser frem til enda mer fart og aktivitet i nærområdet.

9


Engasjert eier med klare miljøambisjoner Siden september 2020 har Rekefjord Stone vært eid av det norske miljø- og ressursselskapet NOAH Environment AS, som er heleid av Gjelsten Holding.

Lang erfaring: NOAH har 30 års erfaring med mottak og behandling av forurensende masser fra industri og forbrenningsanlegg. Selskapet er blant annet kjent for rehabiliteringen av det tidligere steinuttaket på Langøya utenfor Holmestrand. Nye løsninger: Hvert år investerer NOAH betydelige summer i forskning og utvikling av nye sirkulære løsninger. Blant annet er selskapet godt i gang med utvikling av ny teknologi for gjenvinning av salter fra flyveaske.

10

Batteriteknologi: I 2020 etablerte NOAH, Agder Energi og Bellona batteriselskapet Morrow, med mål om å akselerere bruken av grønn teknologi. En ny fabrikk i Arendal skal produsere kostnadseffektive og bærekraftige batterier i stor skala.


Foto: Bård Gudim

«Rekefjord er en fantastisk plass med en spennende kombinasjon av turisme og industri. Det er med både begeistring og ydmykhet at vi nå viderefører driften og ønsker å videreutvikle bruddene med ny næringsvirksomhet. Visjonen er å utvikle trygge og miljøvennlige aktiviteter som vil gi lokalsamfunnet nye muligheter og flere arbeidsplasser.» Bjørn Rune Gjelsten (Gjelsten Holding)

Foto: Odd Smedsrud

11


Rekefjord Stone AS NO-4380 Hauge i Dalane

Telefon: +47 51 47 60 50 Fax: +47 51 47 70 20 Epost: rsa@rekefjordstoneas.no

12