Page 1


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015. САДРЖАЈ

СТРАНИЦА

3

1.

Лична карта школе

4

2.

Кључне информације о ресурсима школе

6

3.

Специфичности школе

8

4.

Мисија, стратегија, визија

9

5.

Слика водиља

10

6.

Техника МЕТА

11

7.

СВОТ анализа

12

8.

Анализа стања у школи

13

9.

Приоритетна кључна област и развојни циљеви

14 33

10. поени са уписа, постигнућа ученика) 11. Акциони план

54

12. План праћења

55

13. Евалуација

56 57

14. плана школе 15. Одлука Школског одбора

58

16. Запажања, коментари, предлози

Табеларни приказ (успех, изостанци, % пролазности,

Динамика активности у изради развојног и акционог

2


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

3


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕСУРСИМА ШКОЛЕ Табела 1 ЉУДСКИ РЕСУРСИ

УШЕНИЦИ

2012. УКУПНП

799

НАСТАВНИЦИ

73

НЕНАСТАВНИ КАДАР

14

ПДЕЉЕОА

28

70 3 7 1 3 3

Људски ресурси

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛИ - ппслпвни администратпр - службеник псигураоа – оглед - правни техничар - техничар заштите пд ппжара СТРУЧНА СПРЕМА VII степен VII 1 степен I степен III степен IV степен VII степен

4


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015. Табела 2 МАТЕРИЈАЛНП –- ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ

РЕСУРСИ ЛПКАЛНЕСРЕДИНЕ

ппстпји

брпј

учипница

11

библиптека

1

културне институције (Нарпднп ппзприште, Дпм впјске, НКЦ ) научне институције (факултети, Центар за таленте...)

ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ ппстпји √

кабинет за инфпрматику

2

двприште

-

0

-

0

здравствене институције (Дпм здравља, Саветпвалиште за младе, Завпд за заштиту менталнпг здравља...)

бирп за учеое

2

сппртске прганизације (СПФК-а, сппртски клубпви...)

рачунар

75

сппртски пбјекти (базен,терени у ПЩ и Тврђави...)

фптпкппир-апарат

4

привредна и псигуравајућа душтва

касетпфпн

1

НВП (Центар за девпјке, Aiesec, ЦЛД, ЦЉП, ХУР,УСМ,ВЦ, Јазас...)

видеп- бим

3

судпви

телевизпр

3

банке

графпскпп

1

Привредна кпмпра

1

Пплицијска управа Ниш Пплицијска исппстава Медијана

3

видеп надзпр

II спрат

лап тпп

8

клима -уређаји

15

грејалица

6

фискултурна сала

видеп рекпрдер дигитални фптп апарат

Остали ресурси

Центар за спцијални рад

ПУ Ниш Сектпр за ванредне ситуације

ппстпји БУЧЕТ

САМПСТАЛНИ ИЗВПРИ ПРИХПДА

ДПНАЦИЈЕ

√ √

УШЕЩЋЕ РПДИТЕЉА ЗА ППБПЉЩАОЕ КВАЛИТЕТА ПБРАЗПВНП – ВАСПИТНПГ РАДА

УШЕЩЋЕ У ПРПЈЕКТИМА

5


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ ЛОКАЦИЈА ШКОЛЕ - налази се у самом центру града (сви путеви воде у ППШН) ДИРЕКТОР – менаџер, тренер, лидер у Реформи средњег стручног образовања у Србији по узору на најуспешније модел школе у иностранству, који ужива подршку, поверење и поштовање колектива, ученика, родитеља и социјалних партнера. 75 % НАСТАВНИКА са преко 80 сати стручног уавршавања, али и тренера, аутора и коаутора уџбеника, приручника, научних радова, публикација и др. Сваке године све више негујемо и развијамо ВАННАСТАВНЕ активности, а признања и награде које добијају наши ученици сведоче о томе (математичари, историчари, информатичари, рецитатори, беседници, симулација судског процеса, драмска секција, новинарска секција, секција за стране језике, хорска секција, добровољно ватрогасно друштвво – ДВД, секција виртуелних привредних друштава – ВПД, секција виртуелних осигуравајућих друштава – ВОД и др.) '' КАД СЕ РАДИ , КАД СЕ ДАЈЕ, НИ УСПЕХ НЕ ИЗОСТАЈЕ !'' Школа је добитник СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ (једна од осам средњих школа у Србији, 2006.) БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА у школи (превенција и интервенција) важан је и перманентан сегмент нашег рада – ''За ненасилан свет и другарство одличан (5)'', истраживање спроведено у сарадњи са ПУ Ниш и ОШ „Свети Сава“ Практиковање ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ и ИНКЛУЗИВНОГ образовања и разумевања у школи („У мору различитости научи да пливаш и Ти“, „Једнаке шансе у средњошколском образовању“, „Активизам младих Европљана“, „Повезује нас НИТ – Ненасилна комуникација, Интеркултуралност, Толеранција“, „ Другартво без граница“, „ Боље је удвоје – Буди друг/ другарица“, „Толеранција – свет на длану“ и др.) Пројекат РЕЦЕКО – школа као регионални центар компетенција (једна смо од 12 школа у Србији која учествује у овом пројекту МПН РС и ГИЗ – а) Нови образовни профили у школи - ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР и СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – оглед, који привлаче пажњу и ученика и родитеља и које уписују одликаши Нишавског округа (по интересовању ученика за упис у нашу школу били смо трећа школа у Србији за 2008/2009. и прва у Нишу за 2009/2010. годину) у којима је акценат на споју теорије и праксе у бироима за учење, у којима ученици симулирају рад реалних предузећа и осигуравајућих друштава. Једина смо школа у Републици Србији која школује ТЕХНИЧАРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРA популарно зване ватрогасце (државне прваке из 2008. године, који су на европском првенству у Чешкој 2009. године освојили III место у својој категорији) Да за правду и правосуђе има наде доказују успеси ученика образовног профила ПРАВНИ ТЕХНИЧАР на републичким такмичењима у симулацији судског процеса. '' И БЕЗ САЛЕ ИДЕМО У ФИНАЛЕ '', слоган је који нас годинама прати у освајању пехара, медаља и похвалница (недостатак фискултурне сале нас не спречава да будемо успешни на спортским такмичењима, али се још увек надамо да ће они који о томе одлучују имати слуха и разумевања за нас, сходно нашим резултатима и успесима) 6


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015. Рад ВИРТУЕЛНИХ ПРИВРЕДНИХ И ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА у школи, као и учешће истих на школским, националним и међународним сајмовима МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА – прва смо школа у Србији која је у оквиру пројекта Партнерство на делу остварила сарадњу са партнерском школом „Лудвиг Ерхард“ из Форцхајма, која и даље успешно траје кроз стручну праксу наших и ученика из Немачке. У последњих пет – шест година наши ученици и професори су активно учествовали у различитим Пројектима и боравили у неколико земаља Европе – Аутрија, Немачка, Данска, Финска, Пољска, Грчка, Словачка, Чешка, Белгија, Швајцарка, Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ који је препознатљив у граду, земљи и иностранству, по свом раду и бројним успешним акцијама ДЕБАТНИ КЛУБ школе који учлањује и ученике других средњих школа Ниша, може се поносити и похвалити својим дебатерима који су постизали завидне резултате на такмичењима у дебатовању, како у земљи, тако и у иностранству ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ школе: - Ликовна колонија „Дивна Милошевић“ - Књижевно вече „Лидија Митић“ (наградни литерарни конкурс) - Школски сајам виртуелних привредних и осигуравајућих друштава.

7


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

8


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

9


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015. АНАЛИЗА СТАЊА У ШКОЛИ

Техника МЕТА – НЕКАД И САД

10


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015. Пано СВОТ анализе

11


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 3 Вредновање кључних области некад и сад од стране колектива Правно – пословне школе Ниш

КЉУЧНА ПБЛАСТ

Пцена кључних пбласти 2006.

Пцена кључних пбласти 2009.

Пцена кључних пбласти 2012.

Вреднпсти кап резултат трпгпдишоег рада

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

3,57

3,85

3,83

-

0,02

3,83

4,22

4,12

-

0,10

3,63

4,44

4,07

-

0,37

4,29

4,37

4,48

+ 0,11

2,37

3,46

3,63

+ 0,17

ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА ППДРЩКА УШЕНИЦИМА РУКПВПЂЕОЕ, ПРГАНИЗАЦИЈА И ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КВАЛИТЕТА ЕТОС

И овог пута смо помоћу технике Мета и Свот анализе снимили тренутно стање у школи. Добијени резултати су нам јасно показали да се оцена за кључне области – етос и руковођење, организација, и обезбеђивање квалитета и даље повећава. Настављамо са активностима за побољшање и унапређивање кључне области – настава и учење. За овај развојни план школе определили смо се за кључну област – постигнућа ученика, зато што бављење њом представља логичан редослед. Прво смо побољшали међуљудске односе у школи на свим нивоима, што је основа за квалитетан и успешан рад. Затим смо се усредсредили на квалитет и осавремењавање наставног процеса, кроз примену активно оријентисане наставе у пракси и набавку савремених наставних средстава и опреме. Константно побољшавамо услове рада. У свим овим активностима имали смо велику помоћ и безрезервну подршку немачке владине организације ГИЗ и аустријске владине организације КУЛТУР КОНТАКТ, јер смо се први укључили у пројекте ових организација и дали значајан допринос реформи средњег стручног образовања у Србији. Сада је ред, да се бавимо квалитетом знања ученика и њиховим постигнућима.

12


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Када већ добијамо најбоље и најуспешније „осмаке“ хоћемо да им пружимо квалитетно образовање и васпитање, да пратимо њихов развој и напредак кроз четворогодишње школовање, као и наставак школовања или прелазак из света учења у свет рада. Кључна област: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА Подручја вредновања: Квалитет школских постигнућа Показатељи: Оцене и успех Квалитет знања Пријемни и квалификациони испити, такмичења Мотивисаност ученика Вредности код ученика

Одредили смо специфичне циљеве према показатељима који се међусобно прожимају: 1. Повећати средњу оцену успеха ученика на нивоу школе за 0,02 по школској години 2. Смањити број изостанака по ученику за 5% по школској години 3. Повећати обим и применљивост знања и вештина ученика 4. Одржати константно висок успех ученика до краја средњошколског стручног образовања 5. Повећати број ученика који учествују у ваннаставним активностима за 10% по школској години 6. Интензивирати развој, неговање и подстицање вредности код ученика Као изворе доказа користили смо: -

упитник за наставнике, Приручника за самовредновање МПС РС школску архиву (статистичке листе успеха и изостајања ученика, листе постигнућа ученика са такмичења и др.) непосредан увид у наставни процес (посете угледним и редовним часовима) разговоре са наставницима, ученицима, родитељима, социјалним партнерима, просветним саветницима дискусије на седницама одељењских и Наставничког већа преглед школске документације (књига евиденције о образовно – васпитном раду, извештај, записници, правилници, дневници рада, чек листе....) резултате анкетирања ученика (анкете из приручника, анкете ГИЗ – а, анкете школског психолога...) -

13


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

УСПЕХ И ИЗПСТАНЦИ УШЕНИКА % ПРПЛАЗНПСТИ ППЕНИ СА УПИСА ППСТИГНУЋА УШЕНИКА

2008 / 2009. 2009 / 2010. 2010 / 2011. 2011 / 2012.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ

Образовни профили: ПА – пословни администратор СО – службеник осигурања – оглед ПТ – правни техничар БТ – биротехничар ТЗОП – техничар заштите од пожара 14


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 4 Успех (средња оцена) ученика по образовним профилима и одељењима Класификациони периоди: прво и друго полугодиште, школска 2008 – 2009. година ШКПЛСКА ГПДИНА

ПБРА ЗПВНИ ПРПФИЛ

СРЕДОА ПЦЕНА УСПЕХА ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

ПА

4.26

4.47

СП

4.53

4.68

ПТ

3.77

4.08

БТ

3.84

4.27

ТЗПП

3.16

3.71

2008 – 2009.

ПДЕ ЉЕ ОЕ

I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV2 I3 II 3 I4 I5 I6 II 4 II 5 II 6 III 3 III 4 III 5 IV 3 IV 4 IV 5 III 6 IV 6 I7 II 7 IV 7

СРЕДОА ПЦЕНА УСПЕХА ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

4.28 4.13 4.36 4.30 4.24 4.21 4.37 4.21 4.61 4.45 3.81 4.07 4.05 3.71 3.81 4.12 3.76 3.90 3.77 3.82 2.76 3.64 4.01 3.67 3.47 3.37 2.63

4.52 4.43 4.57 4.58 4.38 4.35 4.53 4.41 4.82 4.54 4.24 4.24 4.34 4.00 4.19 4.26 4.06 4.18 3.98 4.16 3.71 3.55 4.32 4.22 3.84 3.71 3.58

15


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 5 Успех (средња оцена) ученика по образовним профилима и одељењима Класификациони периоди: прво и друго полугодиште, школска 2009 – 2010. година ШКПЛСКА ГПДИНА

ПБРА ЗПВНИ ПРПФИЛ

СРЕДОА ПЦЕНА УСПЕХА ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

ПА

4.26

4.49

СП

4.35

4.60

ПТ

3.72

4.07

БТ

3.88

4.43

ТЗПП

3.24

3.72

2009 – 2010.

ПДЕ ЉЕ ОЕ

I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV2 I3 II 3 III 3 I4 I5 I6 II 4 II 5 II 6 III 4 III 5 III 6 IV 3 IV 4 IV 5 IV 6 I7 II 7 III 7

СРЕДОА ПЦЕНА УСПЕХА ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

4.26 4.27 3.95 4.03 4.35 4.56 4.41 4.22 4.35 4.43 4.26 3.63 3.80 3.74 3.87 3.69 3.80 3.60 3.73 3.88 3.56 3.88 3.45 3.88 3.64 3.17 2.92

4.59 4.51 4.21 4.26 4.62 4.69 4.60 4.40 4.60 4.65 4.55 4.02 4.10 4.22 4.17 4.16 4.16 3.88 4.03 4.04 3.95 4.29 3.84 4.43 4.21 3.44 3.52

16


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 6 Успех (средња оцена) ученика по образовним профилима и одељењима Класификациони периоди: прво и друго полугодиште, школска 2010 – 2011. година ШКПЛСКА ГПДИНА

ПБРА ЗПВНИ ПРПФИЛ

СРЕДОА ПЦЕНА УСПЕХА ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

ПА

4.32

4.61

СП

4.45

4.67

ПТ

3.88

4.19

ТЗПП

3.46

3.84

2010 – 2011.

ПДЕ ЉЕ ОЕ

I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV2 I3 II 3 III 3 IV 3 I4 I5 I6 II 4 II 5 II 6 III 4 III 5 III 6 IV 4 IV 5 IV 6 I7 II 7 III 7 IV 7

СРЕДОА ПЦЕНА УСПЕХА ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

4.46 4.60 4.34 4.27 4.05 4.08 4.42 4.36 4.41 4.35 4.68 4.35 4.07 3.95 3.89 3.90 4.00 3.95 3.92 3.86 4.02 3.68 3.52 3.84 3.96 3.52 3.34 3.02

4.72 4.84 4.60 4.53 4.39 4.49 4.67 4.64 4.70 4.60 4.87 4.51 4.41 4.27 4.29 4.16 4.15 4.26 3.95 3.99 4.34 3.95 4.01 4.53 4.29 3.91 3.64 3.50

17


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 7 Успех (средоа пцена) ученика пп пбразпвним прпфилима и пдељеоима Класификаципни перипди: првп и другп пплугпдиште, шкплска 2011 – 2012. гпдина ШКПЛСКА ГПДИНА

ПБРА ЗПВНИ ПРПФИЛ

СРЕДОА ПЦЕНА УСПЕХА ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

ПА

4.37

4.61

СП

4.54

4.70

ПТ

3.96

4.26

ТЗПП

3.49

3.93

2011 – 2012.

ПДЕЉЕ ОЕ

I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV2 I3 II 3 III 3 IV 3 I4 I5 I6 II 4 II 5 II 6 III 4 III 5 III 6 IV 4 IV 5 IV 6 I7 II 7 III 7 IV 7

СРЕДОА ПЦЕНА УСПЕХА ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

4.44 4.41 4.43 4.58 4.45 4.30 4.08 4.26 4.23 4.68 4.52 4.74 4.18 3.74 3.96 4.08 4.06 3.91 3.92 4.17 4.10 3.79 3.81 3.81 3.91 3.75 3.08 3.21

4.71 4.66 4.62 4.80 4.57 4.43 4.41 4.64 4.40 4.75 4.78 4.85 4.28 4.34 4.26 4.45 4.30 4.24 4.08 4.26 4.38 4.28 4.07 4.21 4.31 4.25 3.50 3.65

18


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 8

ШКПЛСКА ГПДИНА

2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012.

Успех (средња оцена) ученика на нивоу школе у протеклом периоду Крај школске године

Σ

Σ

БРПЈ УЧЕНИКА

БРПЈ ПДЕЉЕОА

776 776 798 791

27 27 28 28

СРЕДОА ПЦЕНА УСПЕХА

4,21 4,24 4,34 4,38

19


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 9 Изостанци по ученику по образовним профилима и одељењима Класификациони период: прво и друго полугодиште, школска 2008 – 2009. година ШКПЛСКА ГПДИНА

ПБРА ЗПВНИ ПРПФИЛ

ИЗПСТАНЦИ ПП УЧЕНИКУ ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

ПА

41,43

98,34

СП

29,66

76,61

ПТ

48,23

105,34

БТ

57,32

116,08

ТЗПП

37,45

83,55

2008 – 2009.

ПДЕ ЉЕ ОЕ

I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV2 I3 II 3 I4 I5 I6 II 4 II 5 II 6 III 3 III 4 III 5 IV 3 IV 4 IV 5 III 6 IV 6 I7 II 7 IV 7

ИЗПСТАНЦИ ПП УЧЕНИКУ ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

27,50 32,92 38,83 24,38 37,04 49,17 57,96 63,63 22,40 36,92 35,10 56,53 40,50 36,88 32,71 26,09 50,63 52,94 50,78 62,62 55,84 78,19 50,00 64,63 40,26 28,36 43,72

72,13 100,13 90,92 64,67 89,08 128,46 105,96 135,38 59,64 93,58 81,90 126,63 79,43 83,53 82,21 70,45 114,59 109,75 113,91 140,66 97,10 163,94 108,38 123,77 92,23 62,48 95,93

20


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 10 Изостанци по ученику по образовним профилима и одељењима Класификациони период: прво и друго полугодиште, школска 2009 – 2010. година ШКПЛСКА ГПДИНА

ПБРА ЗПВНИ ПРПФИЛ

ИЗПСТАНЦИ ПП УЧЕНИКУ ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

ПА

52,65

107,88

СП

40,81

93,61

ПТ

56.35

112.30

БТ

71,16

118,22

ТЗПП

42,06

89,80

2009 – 2010.

ПДЕ ЉЕ ОЕ

I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV2 I3 II 3 III 3 I4 I5 I6 II 4 II 5 II 6 III 4 III 5 III 6 IV 3 IV 4 IV 5 IV 6 I7 II 7 III 7

ИЗПСТАНЦИ ПП УЧЕНИКУ ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

25,08 45,00 52,58 58,83 54,92 42,67 51,67 90,42 28,71 32,40 61,33 41,83 35,03 62,00 51,09 77,15 45,70 50,79 45,91 52,41 74,10 73,34 66,84 71,16 22,16 58,03 46,00

29,04 98,29 109,04 144,88 128,42 76,21 94,38 182,75 85,75 66,28 128,79 68,93 81,34 122,39 120,59 135,91 93,85 114,50 113,65 115,88 136,13 119,13 125,31 118,22 45,84 134,94 88,62

21


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 11 Изостанци по ученику по образовним профилима и одељењима Класификациони период: прво и друго полугодиште, школска 2010 – 2011. година ШКПЛСКА ГПДИНА

ПБРА ЗПВНИ ПРПФИЛ

ИЗПСТАНЦИ ПП УЧЕНИКУ ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

ПА

40.80

93.30

СП

51.31

117.30

ПТ

54.42

123.93

ТЗПП

47.24

113.39

2010 – 2011.

ПДЕ ЉЕ ОЕ

I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV2 I3 II 3 III 3 IV 3 I4 I5 I6 II 4 II 5 II 6 III 4 III 5 III 6 IV 4 IV 5 IV 6 I7 II 7 III 7 IV 7

ИЗПСТАНЦИ ПП УЧЕНИКУ ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

21.92 20.13 23.92 42.42 57.42 67.88 41.54 51.13 45.92 46.04 39.21 74.08 37.69 41.77 41.07 50.93 42.20 55.97 86.50 55.85 57.18 67.18 63.44 53.22 42.52 29.36 59.50 57.56

39.20 44.25 80.92 114.42 139.50 135.00 92.46 100.67 102.28 126.79 94.63 145.50 92.69 109.71 112.70 112.63 83.70 129.93 180.38 135.85 137.71 158.38 99.00 134.53 103.00 74.88 159.03 116.66

22


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 12 Изостанци по ученику по образовним профилима и одељењима Класификациони период: прво и друго полугодиште, школска 2011 – 2012. година ШКПЛСКА ГПДИНА

ПБРА ЗПВНИ ПРПФИЛ

ИЗПСТАНЦИ ПП УЧЕНИКУ ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

ПА

39.44

98.54

СП

43.53

113.29

ПТ

53.93

121.12

ТЗПП

44.17

95.93

2011 – 2012.

ПДЕ ЉЕ ОЕ

I1 I2 II 1 II 2 III 1 III 2 IV 1 IV2 I3 II 3 III 3 IV 3 I4 I5 I6 II 4 II 5 II 6 III 4 III 5 III 6 IV 4 IV 5 IV 6 I7 II 7 III 7 IV 7

ИЗПСТАНЦИ ПП УЧЕНИКУ ПРВП ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ ППЛУГПДИШТЕ

23.50 19.91 26.64 23.33 39.17 68.43 57.54 56.96 36.17 28.25 56.42 53.29 45.00 35.19 36.38 46.16 56.91 54.71 54.33 45.48 68.74 72.19 69.58 62.50 30.29 45.13 31.21 70.03

57.35 54.54 72.96 55.42 91.39 169.39 129.17 158.08 105.75 99.13 141.21 107.08 91.06 83.38 89.34 107.19 144.59 136.81 109.35 97.03 146.26 164.44 160.12 123.88 85.42 81.87 62.00 154.44

23


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 13

Изостанци ученика на нивоу школе у протеклом периоду Крај школске године

ШКПЛСКА ГПДИНА

Σ БРПЈ УЧЕНИКА

Σ БРПЈ ПДЕЉЕОА

П

Н

Σ

ПП УЧЕНИКУ

2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012.

776 776 798 791

27 27 28 28

73191 76647 809530 81265

4235 6635 10682 6402

77427 83282 91635 87667

99.78 107.32 114.83 110.83

ИЗПСТАНЦИ

С обзиром да је успех ученика у сталном, благом порасту, проблем нам представља велики број изостанака у коначном збиру. Један од планираних циљева је да излистаним активностима у акционом плану смањимо број изостанака, што ће додатно поправити успех и повећати средњу оцену на нивоу школе. Неки од разлога зашто се из године у годину бележи велики број изостанака и зашто они представљају одрживу слабост, којом ћемо се бавити активније у наредном периоду: - чланови Закона о основама система образовања и васпитања, који померају на више границу неоправданих изостанака - неодговорно понашање одређеног броја ученика и њихових родитеља (у складу са резултатима истраживања Удружења родитеља - НВО, објављеним марта 2012. године, да 80 % родитеља нема контакт и сарадњу са школом) - подршка одређеног броја родитеља формирању лоших навика код своје деце (избегавање обавеза и одговорности, лагање, пребацивање кривице и одговорности на друге - ученике, професоре и др.) - претерана попустљивост и непринципијелност појединих одељењских старешина - неуједначени критеријуми евидентирања и правдања изостанака. 24


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 14

ШКПЛСКА ГПДИНА 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012.

Табела за евидентирање процента пролазности на следећим класификационим периодима: прво и треће тромесечје, прво и друго полугодиште на нивоу школе

Σ Σ % ПРПЛАЗНПСТИ БРПЈ БРПЈ ПРВП ПРВП ТРЕЋЕ ДРУГП УЧЕНИКА ПДЕЉЕОА ТРПМЕСЕЧЈЕ ППЛУГПДИШТЕ ТРПМЕСЕЧЈЕ ППЛУГПДИШТЕ 776 27 47.56 75.93 55.28 97.81 776 27 46.27 71.72 52.58 94.97 798 28 57.95 80.68 58.45 94.36 791 28 59.42 82.83 66.04 98.36

Табела 15

Поени са уписа у претходне четири године ППЕНИ СА УПИСА ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛИ

Шкплска гпдина 2008 – 2009. 2009 – 2010. 2010 – 2011. 2011 – 2012.

ппслпвни администратпр - пглед 100,00 – 95,00 104,00 – 95,32 100,00 – 94,58 102,50 – 93,74

службеник псигураоа - пглед

правни техничар

техничар заштите пд ппжара

100,00 – 94,50 103,50 – 93,38 100,00 – 93,50 99,48 – 92,00

99,00 – 88,48 100,00 – 89,24 100,50 – 89,28 100,00 – 90,20

96,86 – 82,56 92,50 – 83,40 96,52 – 85,10 94,72 – 86,36

Једна смо од првих жељених школа за велики број “осмака“ уназад шест и више година. Тај тренд траје и даље, а потврђују га и подаци из табеле. Сваке године праг знања и поени на упису за нашу школу су све виши и већи. Посебно смо задовољни чињеницом да су се поени са уписа, као и оцене успеха ученика током школовања значајно приближили између огледних и традиционалних профила, што није био случај претходних година, а поготову 2003. године, када је уведен образовни профил у огледу.

25


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 16 Щкплска гпдина

РАНГ И ПЛАСМАН ВРСТА ТАКМИШЕОА ГРАДСКП Стпни тенис Пливаое Кпшарка М Кпшарка Ж

2008 – 2009.

II местп II и III местп I местп III местп

Математика

I местп

Стрељаштвп

I местп и III местп екипнп

РЕГИП НАЛНП

НАГРАДНИ КПНКУРСИ У ПКВИРУ ПРПЈЕКАТА МЕЂУНА РПДНП

НАЗИВ ПРПЈЕКТА

ВРСТА КПНКУРСА

ПЛАСМАН

II местп I и II местп екипнп II

II местп

Дебатпваое Фудбал Рукпмет Ж

II местп II местп

Атлетика

I местп

Прплећни крпс РТС

I II и III местп

Ватрпгаствп

РЕПУБ ЛИШКП

Постигнућа ученика на такмичењима

I местп

VI местп

III местп 26


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Щкплска гпдина

РАНГ И ПЛАСМАН ВРСТА ТАКМИШЕОА ГРАДСКП Пдбпјка Ж

I местп

Стпни тенис

I местп

Рукпмет Ж

III местп

Пдбпјка М

IV местп два II и III местп

Пливаое 2008 – 2009.

Пдбпјка Ж Светпсавски турнир Кпшарка М Стрељаштвп Дебатпваое Симулација судскпг прпцеса

РЕГИП НАЛНП II местп

РЕПУБ ЛИШКП

НАГРАДНИ КПНКУРСИ У ПКВИРУ ПРПЈЕКАТА МЕЂУНА РПДНП

НАЗИВ ПРПЈЕКТА Крв живпт значи Међунарпдни - „Пријатељи деце Впјвпдине“ I Фестивал краткпметражнпг филма „Крпз мпј пбјектив“

ВРСТА КПНКУРСА литерарни литерарни филм

ПЛАСМАН I местп специјална награда I местп

V и VIII местп

I местп III местп II и III местп II местп екипнп III местп

27


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Щкплска гпдина

РАНГ И ПЛАСМАН ВРСТА ТАКМИШЕОА ГРАДСКП Гимнастика Атлетика пмладинке Атлетика пмладинци

II местп

МЕЂУНА РПДНП

НАЗИВ ПРПЈЕКТА

ВРСТА КПНКУРСА

ПЛАСМАН

I и II екипнп III I и III екипнп II

Беседништвп Крпс РТС

I местп

РЕПУБ ЛИШКП III местп

III местп екипнп V местп екипнп

Математика 2009 – 2010.

РЕГИП НАЛНП

НАГРАДНИ КПНКУРСИ У ПКВИРУ ПРПЈЕКАТА

II и III местп II местп

Фудбал Ватрпгаствп VII мес. Сваке шкплске гпдине крпз мнпге прпјекте са Саветпвалиштем за младе, Црвеним крстпм и невладиним прганизацијама ученици наше шкпле дпбијају сертификате и активнп се укључују кап вршоачки едукатпри у пбучаваое псталих ученика шкпле, али и кап вплпнтери истих. Теме су актуелне: Превенција репрпдуктивнпг здравља младих, Превенција насиља, тргпвине људима, Тплеранција, Интеркултуралнпст и Инклузија, Кпнструктивнп решаваое сукпба, Антидискриминација, Стпп СИДИ, Превенција анпрексије и булимије и др. 28


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Щкплска гпдина

РАНГ И ПЛАСМАН ВРСТА ТАКМИШЕОА ГРАДСКП Пливаое

I местп

Кпшарка

I местп

Еврп-балкански турнир кпшарка М Еврп-балкански турнир пдбпјка Ж Пдбпјка 2010 – 2011.

Стрељаштвп

РЕГИП НАЛНП

I местп

РЕПУБ ЛИШКП VI местп V местп

НАГРАДНИ КПНКУРСИ У ПКВИРУ ПРПЈЕКАТА МЕЂУНА РПДНП

НАЗИВ ПРПЈЕКТА

ВРСТА КПНКУРСА

ПЛАСМАН

II местп I местп IV местп I и II местп екипнп I и III

екипнп XIII местп екипнп I местп и

Симулација судскпг прпцеса

најбпљи

судија најбпљи

Гимнастика

I местп

I местп

вештак V мест. 29


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Щкплска гпдина

РАНГ И ПЛАСМАН ВРСТА ТАКМИШЕОА ГРАДСКП

Крпс РТС

РЕГИП НАЛНП

четири I, два II и III местп

Математика

2010 – 2011.

Атлетика Ж

Атлетика М

Крпс РТС

РЕПУБ ЛИШКП

екипнп I местп

екипнп I местп

екипнп III местп четири I, два II и III местп

екипнп III местп

I местп III местп и екипнп IV

НАГРАДНИ КПНКУРСИ У ПКВИРУ ПРПЈЕКАТА МЕЂУНА РПДНП

НАЗИВ ПРПЈЕКТА

ВРСТА КПНКУРСА

Здрава храна свакпг дана

литерарни

II местп

Крв живпт значи

литерарни

II местп

ПЛАСМАН

30


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Щкплска гпдина

РАНГ И ПЛАСМАН ВРСТА ТАКМИШЕОА ГРАДСКП Рукпмет пмладинке

II местп

Пдбпјка пмладинци

II местп екипнп IV местп два I и два II II местп и екипнп III екипнп I местп

Стпни тенис Пливаое 2011 – 2012.

Стрељаштвп Гимнастика Истприја Фудбал

IV местп

Рукпмет

I местп

Симулација судскпг прпцеса

РЕГИП НАЛНП

РЕПУ БЛИШКП

НАГРАДНИ КПНКУРСИ У ПКВИРУ ПРПЈЕКАТА МЕЂУНА РПДНП

НАЗИВ ПРПЈЕКТА

ВРСТА КПНКУРСА

LCCI– Међунарпдне квалификације EDI

енглески језик фптпграфија

Пзелени се! *III IV и V

Знаое Међунарпдни Сајам ВП

ликпвни нај ппслпвна идеја прпмптивни материјал

ПЛАСМАН I местп у Србији и VI местп у Италији I местп и лап тпп II местп и дигитални апарат II местп и семинар на ББА III местп

II местп II местп

VI

I местп

*II местп екипнп II местп и најбпљи вештак

31


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Щкплска гпдина

РАНГ И ПЛАСМАН ВРСТА ТАКМИШЕОА ГРАДСКП Атлетика Ж Атлетика М Математика Ватрпгаствп Ж Ватрпгаствп М

2011 – 2012.

Крпс РТС

РЕГИП НАЛНП

екипнп I местп II местп

РЕПУБ ЛИШКП * VI местп

НАГРАДНИ КПНКУРСИ У ПКВИРУ ПРПЈЕКАТА МЕЂУНА РПДНП

НАЗИВ ПРПЈЕКТА

ВРСТА КПНКУРСА

ПЛАСМАН

I местп II местп V и VI местп четири I четири II и пет III места

II местп V и VI местп

* IX плимпијске игре ученика Републике Србије – шкплска Плимпијада

32


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ ППШТИ ЦИЉ УНАПРЕДИТИ ПБРАЗПВНП – ВАСПИТНИ РАД У ППШН I СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ ППВЕЋАТИ СРЕДОУ ПЦЕНУ УСПЕХА УЧЕНИКА НА НИВПУ ШКПЛЕ ЗА 0,02 ПП ШКПЛСКПЈ ГПДИНИ 1. ЗАДАТАК Пбучити наставнике за прпграм семинара Тестпви и пцеоиваое

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

√ АКТИВНПСТИ

Инфпрмисати наставнике п семинару Тестпви и пцеоиваое

Изабрати пп два представника Стручних већа за пбуку

Прганизпвати пбуку

Реализпвати пбуку

директпр Тим тренера директпр РЕЦЕКП тим директпр Тим тренера Тим тренера

-Записник наставничкпг већа -Каталпг акредитпваних семинара -записници -списак наставника план и прпграм пбуке -ПП презентације -материјал за учеснике

инфпрмисани сви наставници група наставника за пбуку Евалуаципни лист Евалуаципни лист

33


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ Пренпшеое знаоа и искустава псталим чланпвима Стручних већа (СВ)

Применити усвпјена знаоа и вештине у пракси

Пратити примену усвпјених знаоа и вештина

Евалуација примене усвпјених знаоа и вештина

1/6 м √

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м √

представници Стручних већа

наставници

директпр тренери ппмпћник директпра шкплски психплпг

директпр тренери Стручна већа РЕЦЕКП тим

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ -Записник СВ -листе критеријума пцеоиваоа

листе критеријума пцеоиваоа

-евиденција п ппсећеним часпвима -анкетираое ученика и рпдитеља -анкетираое ученика и рпдитеља -статистичке анализе пцеоиваоа ученика -ПП презентације

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА усаглашени критеријуми пцеоиваоа усаглашени критеријуми пцеоиваоа задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља примена усаглашених критеријума пцеоиваоа задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља

34


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ 2. ЗАДАТАК Псмислити *Сппразум предметнпг наставника и ученика п пцеоиваоу *(у даљем тексту Сппразум)

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

Записник Наставничкпг већа

мптивисанпст чланпва НВ за израду Сппразума

-дпкументација ТИС -радна верзија Сппразума

Сппразум

АКТИВНПСТИ Фпрмирати Тим Наставничкпг већа (НВ) за израду Сппразума (ТИС)

Израда Сппразума

Представљаое Сппразума Наставничкпм већу, Ученичкпм парламенту, Савету рпдитеља, Щкплскпм пдбпру и медијима

директпр секретар шкпле Наставничкп веће директпр секретар шкпле ТИС (3 ученика + 3 наставника) директпр Тим за израду Сппразума Тим за пднпсе са јавнпшћу

Пптписиваое Сппразума

Примена Сппразума

директпр председник Ученичкпг парламента натавници ученици

ПП презентације медијски наступи

задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља интереспваое јавнпсти

медијска прпмпција

пптписан Сппразум

Коиге евиденције П-В рада

ппвећана средоа пцена успеха

35


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

1/6 м

Праћеое примене Сппразума

Евалуација Сппразума (мпгућа кпрекција) II СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ СМАОИТИ БРПЈ ИЗПСТАНАКА ПП УЧЕНИКУ ЗА 5% ПП ШКПЛСКПЈ ГПДИНИ 1. ЗАДАТАК Псмислити пбавезујуће критеријуме евидентираоа и правдаоа изпстанака

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

директпр ТИС РЕЦЕКП тим

Педагпшки кплегијум Стручна већа РЕЦЕКП тим

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ -евиденција п ппсећеним часпвима -угпвпрени ппсебни циљеви збпг непстваренпг ппвећаоа средое пцене успеха ПП презентације статистичка анализа кпрекција критеријума

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА ппвећана средоа пцена успеха угпвпрени ппсебни циљеви са пдређеним наставницима задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља

√ АКТИВНПСТИ

Израда предлпга критеријума евидентираоа и правдаоа изпстанака

Тим НВ Стручна већа Ученички парламент Савет рпдитеља

записници

израђен Предлпг критеријума

36


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ Утврђиваое пбавезујућих критеријума евидентираоа и правдаоа изпстанака Представљаое пбавезујућих критеријума Наставничкпм већу, Ученичкпм парламенту, Савету рпдитеља, Щкплскпм пдбпру

Примена пбавезујућих критеријума

Праћеое примене пбавезујућих критеријума евидентираоа и правдаоа изпстанака

Евалуација примене пбавезујућих критеријума евидентираоа и правдаоа изпстанака

1/6 м √ √

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м Педагпшки кплегијум

записници

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА листа пбавезујућих критеријума

Тим за израду критеријума

записници ПП презентације

листа пбавезујућих критеријума

пдељеоске старешине (ПС) ученици рпдитељи

-Коиге евиденције П-В рада -евиденција пдељеоских старешина

-задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља -смаоен брпј изпстанака

директпр РЕЦЕКП тим Тим за праћеое пствариваоа акципнпг плана

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

директпр РЕЦЕКП тим

-Коиге евиденције П-В рада

статистичка анализа изпстајаоа ученика

смаоен брпј изпстанака пп ученику -задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља -угпвпрени ппсебни циљеви са ппјединим пдељеоским старешинама

37


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

Тим за вреднпваое квалитета и развпјнп планираое (ТВКРП)

Записници ТВКРП анкете разгпвпри

резултати пбраде ппдатака

Стручна већа

Записници СВ

израђени тестпви и задаци

Стручна већа наставници

тестпви и задаци

III СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ ППВЕЋАТИ ПБИМ И ПРИМЕНЉИВПСТ ЗНАОА И ВЕШТИНА УЧЕНИКА 1. ЗАДАТАК Псмислити тестпве и задатке за прпверу квалитета знаоа и вештина ученика АКТИВНПСТИ Анализа ппчетнпг стаоа - анкетираое ученика, наставника, рпдитеља Израда тестпва и задатака пп предметима Прпвера знаоа ученика – тестпви, решаваое задатака

усаглашени критеријуми пцеоиваоа

38


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

Прганизација и реализација квизпва

Праћеое реализације прпвера знаоа и вештина ученика

Евалуација резултата пстварених прпвера знаоа и вештина ученика

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м директпр ппмпћник директпра шкплски психплпг √ √ √ Стручна већа ученици спцијални партнери рпдитељи

Тим за праћеое пствариваоа акципнпг плана ТВКРП пдељеоске старешине Стручна већа РЕЦЕКП тим Тим за вреднпваое квалитета и развпјнп планираое

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

дпкументација п Квизу

медијска прпмпција

-Коиге евиденције П-В рада -записници тимпва -тестпви и задаци

статистичка анализа записници извештаји

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА виспк квалитет знаоа и вештина ученика задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља сталне прпвере ученичких знаоа и вештина задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља виши нивп функципналних знаоа ученика

39


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

ппзив за учешће на такмичеоу пријава за такмичеое ппхвалнице захвалнице диплпме сертификати Гпдишои план рада шкпле Извештај п раду шкпле

Ранг листа са такмичеоа

Бизнис план

пригиналан, реалан, пдржив и убедљивп презентпван бизнис план

IV СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ ПДРЖАТИ КПНСТАНТНП ВИСПК УСПЕХ УЧЕНИКА ДП КРАЈА СРЕДОПШКПЛСКПГ СТРУЧНПГ ПБРАЗПВАОА

1. ЗАДАТАК Кпнтинуиранп учествпваое на наципналним и међунарпдним манифестацијама такмичарскпг карактера у пбласти пмладинскпг предузетништва

Стручнп веће екпнпмске групе предмета спцијални партнери директпр РЕЦЕКП тим рпдитељи

АКТИВНПСТИ

Израда бизнис плана

ученици предметни наставници

40


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

Псниваое виртуелних привредних и псигуравајућих друштава

Утврђиваое критеријума за пдабир ученика

Пдабир ученика за учествпваое на такмичеоу

Припрема и учествпваое на такмичеоу/ сајму

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

ученици Стручнп веће екпнпмске групе предмета

директпр РЕЦЕКП тим Стручнп веће екпнпмске групе предмета ученици Стручнп веће екпнпмске групе предмета прпфеспри енглескпг језика ученици директпр РЕЦЕКП тим Стручнп веће екпнпмске групе предмета рпдитељи спцијални партнери

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

пснивачки акт

листа критеријума записници

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА -брпј бизнис идеја -брпј виртуелних привредних и псигуравајућих друштава критеријуми у складу са самппрпценпм ученика

тест задатак

изабрани најуспешнији ученици

интервју прпмптивни материјал записници дпнације рачуни

задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља пласман награде

41


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

Евалуација учествпваоа

Представљаое резултата са такмичеоа Наставничкпм већу, Ученичкпм парламенту, Савету рпдитеља, Щкплскпм пдбпру и медијима

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м ученици директпр РЕЦЕКП тим √ √ √ Стручнп веће екпнпмске групе предмета

ученици ментпри Тим за пднпсе са јавнпшћу

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ материјал са такмичеоа ПП презентација награде диплпме захвалнице ПП презентација награде диплпме захвалнице

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА -пласман -ппвећана -мптивација псталих ученика веће задпвпљствп -задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља -ппвећанп интереспваое за упис у нашу шкплу

42


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

2. ЗАДАТАК Кпнтинуиранп праћеое успеха/ ппстигнућа ученика

пдељеоске старешине РЕЦЕКП тим Тим за вреднпваое квалитета и развпјнп планираое

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ сведпчанства диплпме сертификати Коиге евиденције П-В рада ранг листе са уписа Табела за праћеое успеха ученика

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

АКТИВНПСТИ Креираое табеле за праћеое успеха ученика (Excel)

РЕЦЕКП тим

Унпс ппдатака у табелу за праћеое успеха ученика

пдељеоске старешине

Ажурираое ппдатака

пдељеоске старешине

директпр РЕЦЕКП тим ТВКРП

Анализа унетих ппдатака

Записници РЕЦЕКП Коиге евиденције псталих пблика П-В рада ранг листе захвалнице диплпме ппхвалнице статистичка анализа ПП презентације

Excel табела

пппуоена табела

свестранп сагледаваое ппстигнућа ученика

43


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

Евиденција ангажпваних ученика Коига евиденције пбразпвнп – васпитнпг рада Коига евиденције псталих пблика пбразпвнп – васпитнпг рада Извештаји ментпра Гпдишои план рада шкпле Извештај п раду шкпле (ИРЩ), БЛПГ

брпј ( % ) ученика укључених у ваннаставне активнпсти

V СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ ППВЕЋАТИ БРПЈ УЧЕНИКА КПЈИ УЧЕСТВУЈУ У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНПСТИМА ЗА 10% ПП ШКПЛСКПЈ ГПДИНИ

1. ЗАДАТАК Кпнтинуиранп укључиваое ученика у секције, дпдатне и ваннаставне активнпти

директпр ппмпћник директпра шкплски психплпг пдељеоске старешине ментпри

44


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

Инфпрмисати ученике и наставнике п секцијама, дпдатним и ваннаставним активнпстима у шкпли и ван шкпле

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м АКТИВНПСТИ директпр ппмпћник директпра √ √ √ √ √ шкплски психплпг пдељеоске старешине ментпри шкплски психплпг пдељеоске √ √ √ √ √ старешине ментпри

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

записници ппзивна писма прпјектна дпкументација пријаве приступнице

благпвремена и пптпуна инфпрмисанпст свих ученика и наставника

пријаве приступнице спискпви записници

ппраст брпја мптивисаних ученика

Евидентираое заинтереспваних ученика

Дппуна прпграма дпдатнпг рада, секција и ваннаставних активнпсти

ученици ментпри

записници прпграм рада

Реализација планираних активнпсти

ученици ментпри

записници шкплска архива ИРЩ

брпјнпст и разнпврснпст активнпсти задпвпљствп ученика, наставника, рпдитеља и спцијалних партнера успешнпст и пдрживпст активнпсти

45


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ Пренпшеое знаоа и искустава ученика учесника вршоацима (вршоачка едукација)

Праћеое пствариваоа активнпсти

Ппхваљиваое и награђиваое ученика учесника

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

ученици

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ Коиге евиденције П-В рада ПП презентације панпи и други радпви ученика

Тим за праћеое пствариваоа акципнпг плана

записници извештаји шкплска архива БЛПГ

директпр Наставничкп веће

записници ппхвалнице захвалнице диплпме награде

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА већи брпј (%) пбучених и мптивисаних ученика већи брпј (%) ангажпваних, мптивисаних и задпвпљних ученика -задпвпљствп ученика, наставника, рпдитеља и спцијалних партнера -већи брпј ппхваљених и награђених ученика -већи брпј ученика заинтереспваних за упис

46


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

Прпмпција реализпваних активнпсти Наставничкпм већу, Ученичкпм парламенту, Савету рпдитеља, Щкплскпм пдбпру и медијима

Евалуација реализпваних активнпсти

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

ученици ментпри Тим за пднпсе са јавнпшћу

записници шкплска архива БЛПГ

директпр РЕЦЕКП тим

Извештај п раду шкпле

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА -већи брпј (%) ученика заинтереспваних за упис -ппдршка, признаое и награде пд стране лпкалне заједнице ппраст брпја (%) ученика укључених у наставне и ваннаставне активнпсти

47


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

2. ЗАДАТАК Изменити и дппунити *Правилник п награђиваоу ученика и прпглашеоу ученика генерације

директпр секретар шкпле ппмпћник директпра шкплски психплпг Тим за израду правилника

*(у даљем тексту Правилник)

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ ппстпјећи Правилник диплпме записници пдељеоских и Наставничкпг већа Гпдишои план рада шкпле Извештај п раду шкпле

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

записници важећи Правилник

заинтереспванпст наставника

предлпзи

кпнструктивни предлпзи

Ревидирани Правилник

АКТИВНПСТИ Фпрмираое Тима за измену и дппуну Правилника

Прикупљаое предлпга за измену и дппуну Правилника

Израда предлпга Правилника

директпр Наставничкп веће Тим за измену и дппуну Правилника директпр ппмпћник директпра секретар шкпле шкплски психплпг Тим за измену и дппуну Правилника

записници

предлпг Правилника

усвпјен већи брпј кпнструктивних предлпга

48


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ Представљаое предлпга Правилника Наставничкпм већу

Израда кпначне верзије текста Правилника

Представљаое Правилника Наставничкпм већу, Ученичкпм парламенту, Савету рпдитеља и Щкплскпм пдбпру

1/6 м √

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м Тим за измену и дппуну Правилника директпр секретар шкпле √ Тим за измену и дппуну Правилника √

Тим за измену и дппуну Правилника

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

Записник Наставничкпг већа

прихваћен предлпг Правилника

Правилник

ПП презентација

задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља

49


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ VI СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м

2012 – 2015. НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

ИНТЕНЗИВИРАТИ РАЗВПЈ, НЕГПВАОЕ И ППДСТИЦАОЕ ВРЕДНПСТИ КПД УЧЕНИКА

1. ЗАДАТАК Ппјачати пбразпвни карактер ученичких екскурзија

директпр ппмпћник директпра шкплски психплпг наставници Ученички парламент Савет рпдитеља

Записници Наставничкпг већа Прпграм ученичких екскурзија Извештаји са реализпваних екскурзија Гпдишои план рада шкпле Извештај п раду шкпле Коига евиденције пбразпвнп – васпитнпг рада Правилник МПН РС п извпђеоу екскурзије

АКТИВНПСТИ Израда листе задатака за ученике у складу са прпгрампм екскурзије

Стручна већа ученици

листа задатака прпграм екскурзије

већи брпј мптивисаних и ангажпваних ученика

50


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

Фпрмираое тимпва ученика у пдељеоу и ппдела задатака

Даваое инструкција ученицима за израду задатака Прганизпвати разгпвпр са ученицима п оихпвим пчекиваоима ( пре и ппсле екскурзије )

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН 2012 – 2015. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м 6/6м ученици пдељеоске √ √ старешине предметни наставници предметни наставници √ √ пдељеоске старешине ученици пдељеоске √ √ √ √ √ старешине

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ дпкументација пдељеоских старешина и предметних натавника упутства за рад евиденција пдељеоских старешина

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА снимљена пчекиваоа ученика мптивисани, креативни ученици са пригиналним идејама

белешке

анализа реализпваних активнпсти

ПП презентације панпи и други ученички радпви

мптивисани, креативни ученици са пригиналним идејама

Тимска израда задатака

Тимпви ученика

Презентпваое ученичких радпва

Тимпви ученика

ученици пдељеоске старешине предметни наставници

ПП презентације панпи и други ученички радпви шкплска архива БЛПГ

ппјачан пбразпвни карактер екскурзија

Тимпви ученика

ПП презентације панпи и други ученички радпви

задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља

Праћеое и евалуација ученичкпг ангажпваоа и резултата рада

Представљаое најуспешнијих презентација Савету рпдитеља

51


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м

2012 – 2015. 6/6м

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА

анкете тест разгпвпри

Већи брпј (%) пдгпвпрних ученика

белешке свеска пдељеоскпг старешине разгпвпри

већи степен сампсвеснпсти и пдгпвпрнпсти ученика

2. ЗАДАТАК Ппвећати псећај личне пдгпвпрнпсти ученика

АКТИВНПСТИ

Применити прпцес сампвреднпваоа ученика

Прганизпвати разгпвпре са ппјединцима и групама кпд кпјих се идентификује пдсуствп или недпвпљна пдгпвпрнпст

ппмпћник директпра шкплски психплпг пдељеоске старешине предметни наставници ученици директпр ппмпћник директпра шкплски психплпг пдељеоске старешине ученици

52


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ, АКТИВНПСТИ

Пратити прпцес сампвреднпваоа ученика

1/6 м

АКЦИПНИ ПЛАН ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2/6м 3/6м 4/6м 5/6м

2012 – 2015. 6/6м

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ

ИНСТРУМЕНТИ/ ДПКАЗИ

шкплски психплпг пдељеоске старешине предметни наставници

шкплска дпкументација

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА ппјачан псећај личне пдгпвпрнпсти задпвпљствп ученика, наставника и рпдитеља

53


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ПЛАН ПРАЋЕЊА Табела 17 ПБЛАСТ ПРАЋЕОА

ВРЕМЕНСКИ ПЛАН

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

ПСПБА ПДГПВПРНА ЗА ПРАЋЕОЕ Милпрад Гаврилпвић директпр Марина Дулић Марија Никплић Надежда Арспва Слпбпдан Веселинпвић Милпрад Гаврилпвић директпр Татјана Стпјадинпвић секретар шкпле Јелена Ђурић ппмпћник директпра Јелена Младенпвић шкплски психплпг Гприца Планић кппрдинатпр РЕЦЕКП тима

План праћења

НАЧИН И ВРЕМЕ ПРАЋЕОА

КПГА ИНФПРМИШЕМП

шестпмесечни извештај (чек листа)

Наставничкп веће Щкплски пдбпр Савет рпдитеља

шестпмесечни извештај

директпр Наставничкп веће Щкплски пдбпр

УШЕЩЋЕ ЛПКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јелена Ђурић ппмпћник директпра Милица Станкпвић Марина Васић Гпрдана Нпвкпвић

шестпмесечни извештај

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Гпрдана Никплић шеф рачунпвпдства Милпрад Гаврилпвић директпр Жаклина Миливпјевић Вукпвић

шестпмесечни извештај

директпр, Наставничкп веће Щкплски пдбпр Савет рпдитеља

Щкплски пдбпр Савет рпдитеља

54


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

ЕВАЛУАЦИЈА Табела 18 ПЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ -

-

-

-

-

-

већа мптивација наставника и ученика квалитетнија кпмуникација (наставникнаставник, ученикнаставник, наставник-рпдитељ) успешнија сарадоа наставника успешнија сарадоа између ученика и наставника виши нивп међуспбнпг уважаваоа и разумеваоа већи степен пдгпвпрнпсти и ученика и наставника виши нивп прпфесипнализма маои брпј изпстанака ученика самппцеоиваое ученика већа пцена успеха ппраст брпја ученика активнп укључених у ваннаставне активнпсти

ИНДИКАТПРИ -

-

-

-

-

-

пцена успеха брпј изпстанака брпј наставника у кплективу кпји се стручнп усавршавају брпј реализпваних угледних часпва брпј ппхваљених и награђених ученика и наставника брпј ученика у ваннаставним активнпстима резултати са такмичеоа брпј уписаних ученика на факултет брпј заппслених ученика задпвпљствп ученика, наставника, рпдитеља, спцијалних партнера заступљенпст шкпле у медијима дпнације шкпли учешће лпкалне заједнице у акцијама шкпле учешће шкпле у заједничким прпјектима са субјектима из пкружеоа

Евалуација

ИНСТРУМЕНТИ И ДПКАЗИ

-

чек листе тестпви знаоа упитници разгпвпри скале прпцене

- шкплска дпкументација (дневници рада, записници, извештаји, евиденције, правилници, диплпме, захвалнице, ппхвалнице сертификати, планпви, прпграми и припреме наставника...)

55


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

Табела 19

Динамика активности

ДИНАМИКА АКТИВНПСТИ У ПРИПРЕМИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВПЈНПГ И АКЦИПНПГ ПЛАНА ШКПЛЕ АКТИВНПСТ Шланпвима Наставничкпг већа ппдељене: МЕТА, СВПТ анализа, предлпг мисије, визије и стратегије шкпле На седници Наставничкпг већа ппдељени су упитници за наставнике из Приручника за сампвреднпваое и вреднпваоа рада шкпле

Ппвратна инфпрмација чланпвима наставничкпг већа (анализа дпбијених ппдатака п тренутнпм стаоу у шкпли)

Израда Развпјнпг плана шкпле

Израда Акципнпг плана

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ

април мај 2012.

Јелена Ђурић Јелена Младенпвић

април мај 2012. јун 2012.

март април мај јун јул август 2012.

мај – јул 2012.

Јелена Младенпвић Јелена Ђурић

Јелена Младенпвић Јелена Ђурић

Тим за вреднпваое квалитета и развпјнп планираое: Јелена Младенпвић шкплски психплпг Јелена Ђурић ппмпћник директпра Слпбпданка Стаменкпвић Јелена Петкпвић Надежда Арспва Гприца Планић прпфеспри Андрија Стпјанпвић представник ученика Јелица Велаја Бранка Буквић Мирпслав Радпванпвић представници рпдитеља Тим за сампвреднпваое – РЕЦЕКП тим: Милпрад Гаврилпвић директпр Гприца Планић кппрдинатпр Тима Јелена Ђурић Јелена Младенпвић 56 Весна Тричкпвић Ненад Тпдпрпвић


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

57


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

58


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

59


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

2012 - 2015.

60

Razvojni plan 2012 - 2015. ppskolanis  

Pravno - poslovna škola Niš Trg kralja Milana 8 http://abskolanis.blogspot.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you