Page 1

ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ И ВОДЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША 2016 Број Објек.

Групе објеката

Површине објеката

Грејне површине

Ел. Енергија

Топлотна енергија

Остало

Укупно енергија

Специф. пот. SP

(m2)

(m2)

(МWh)

(МWh)

(МWh)

(МWh)

(kWh/m2/g)

0

4.028

155

74

SP el.en.

Утрошак воде

SP vode

(1000 m3)

(m3/m2/g)

84

27

1,04

SP top.en.

(kWh/m2/g) (kWh/m2/g)

59

Адм. зграде

26.008

24.831

1.931

2.098

43

Јавне устан.

88.110

34.494

3.868

7.128

10.996

125

44

207

61

0,69

127

Образовање

215.318

181.331

6.225

22.270

28.495

132

29

123

149

0,69

Укупно објекти

329.436

240.656

12.024

31.495

43.519

132

36

131

237

0,72

1

Јавно освет.

1

Возни парк

231

УКУПНО Град

0

12.999

329.436

240.656

25.023

12.999

31.495

360

360

2.877

56.878

76

237

ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА:

Специф. потрошња енергије-2016 Јавни сектор (кWh/m2/god)

Потрошња енергије-2016 Јавни сектор (MWh/god) 30.000 25.000 20.000 22.270

15.000 10.000 5.000 0

7.128 2.098 1.931

3.868

12.999 6.225

360

Адм. зграде Јавне устан. Образовање Јавно освет. Возни парк Електр. Ен.

Топлотна ен.

Остала ен.

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

132 155

Адм. зграде

125

132

Јавне устан.

Образовање

Специфична потрошња

Просечна специф. потрошња


Специф. потрошња топлотне ен.-2016 Јавни сектор (кWh/m2/god)

Специф. потрошња електричне ен.-2016 Јавни сектор (кWh/m2/god) 80 70 60 50 40 30 20 10 0

250 200

74

36

207

131

150

123

100

44

29

50

84

0

Адм. зграде

Јавне устан.

Специфична потрошња

Образовање

Адм. зграде

Просечна специф. потрошња

Јавне устан.

Специфична потрошња

Образовање

Просечна спец. потрошња

ПОТРОШЊА ВОДЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА:

Специф. потрошња воде - 2016 Јавни сектор (m3/m2/god)

Потрошња воде Јавни сектор -2016 (1000 m3)

149

Образовање

1,20 1,00 0,80

61

Јавне устан.

1,04

0,60

0,69

0,40

27

Адм. зграде

0,72 0,69

0,20 0,00

0

20

40

60

80

Потрошња воде

100

120

140

160

Адм. зграде Специфична потрошња

Јавне устан.

Образовање

Просечна спец. потрошња


Број АДМИН. ЗГРАДЕ Објек.

Површине објеката (m2)

Грејне површине (m2)

Ел. Енергија (МWh)

Топлотна енергија (МWh)

1

Председништво

2.040

2.040

102

180

1

Скупштина града

6.486

5.845

463

714

7

Зграде ГО Админ. зграде

3.350

3.107

349

382

6.970 7.162

6.677 7.162

578 439

475 345

26.008

24.831

1.931

2.098

15 35 59

Месне канц. УКУПНО

Остало (МWh)

0

0

439

Админ. зграде Зграде ГО

349

1.177 731

4.028

88

636

0,31

182

71

122

3.609

0,56

218

104

123

4.112

1,23

5.077 13.667

0,73 1,91

27.100

1,04

151 83 71 110 61 48 ПРОСЕЧНА СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА 155 74 84

218

155

182

150

382

151

138

110

714

50

102 180 0

50

200

475

463

(m3/m2/g)

SP vode

250

100

Скупштина града Председништво

138

Утрошак воде (m3)

Специф. потрошња енергије-2016 Админ. зграде (кWh/m2/god)

345

578

Специф. пот. SP el.en. SP top.en. SP (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) (kWh/m2/g)

282

1.054 784

Потрошња укупне енергије - 2016 Админ. зграде (MWh/god)

Месне канц.

Укупно енергија (МWh)

500

1.000

1.500

0 Електр. Енерг.

Топлотна енерг.

Председништво Скупштина града

Специф. потрошња

Зграде ГО

Админ. зграде

Месне канц.

Просечна спец. потрошња


Специф. потрошња електричне ен.-2016 Админ. зграде (кWh/m2/god)

Специф. потрошња топлотне ен.-2016 Админ. зграде (кWh/m2/god)

120

140

100

120

80

74

60 40

100

104

71

50

80

83 61

20 0

60

122

84

123

88

71

40

48

20 0 Председништво Скупштина града

Зграде ГО

Специф. потрошња

Админ. зграде

Месне канц.

Потрошња воде Админ. зграде -2016 ( m3) 13.667

Админ. зграде

2.000

1,91

1,04 1,23

0,50

636 0

4.000

6.000

(m3)

Просечна спец. Потр.

2,50

1,00

3.609

Председништво

Месне канц.

Специф. потрошња воде - 2016 Админ. зграде (m3/m2/god)

1,50

4.112

Скупштина града

Админ. зграде

2,00

5.077

Зграде ГО

Зграде ГО

Специф. потрошња

Просечна спец, потр.

Месне канц.

Председништво Скупштина града

8.000

10.000 12.000 14.000 16.000

0,00

0,31

0,73

0,56

Председништво Скупштина града

Специф. потрошња

Зграде ГО

Админ. зграде

Месне канц.

Просечна спец. Потр.


Број Објек.

Градске општине

1 1 3 3 1

ГО Медијана ГО Палилула ГО Пантелеј ГО Н. Бања ГО Цр. Крст

9

УКУПНО

Површине објеката (m2) 540 500 1.170 570 570

Грејне површине (m2) 540 346 1.170 570 481

Ел. Енергија (МWh) 47 55 107 97 43

Топлотна енергија (МWh) 53 33 150 89 58

3.350

3.107

349

382

Остало (МWh)

0

Укупно енергија (МWh) 100 88 257 185 101 731

Потрошња укупне енергије - 2016 Градске општине (MWh/god)

Специф. пот. SP el.en. SP top.en. SP (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) 185 88 98 175 110 94 219 91 128 325 169 156 178 75 122 ПРОСЕЧНА СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА 218 104 123

Утрошак воде (m3) 335 232 2.200 296 1.049

(m3/m2/g) 0,62 0,46 1,88 0,52 1,84

4.112

1,23

SP vode

Специфична потрошња укупне енергије-2016 Градске општине (кWh/m2/god) 350

58

43

ГО Цр. Крст

300

89

97

ГО Н. Бања

150 ГО Палилула

ГО Медијана 0

55

33

47

53 50

325

218

200

150

107

ГО Пантелеј

250

185

175

219

100

178

50

100

Електрична енергија

150

200

Топлотна енергија

250

300

0 ГО Медијана ГО Палилула Специф. потрошња

ГО Пантелеј

ГО Н. Бања

ГО Цр. Крст

Просечна специф. Потр.


Специфична потрошња топлотне енергије-2016 Градске општине (кWh/m2/god)

Специфична потрошња електричне енергије-2016 Градске општине (кWh/m2/god) 200

200

169

150

104

100 50

100

110

88

150

91

75

123 98

156 122

128

94

50

0

0 ГО Медијана ГО Палилула

ГО Пантелеј

Специф. потрошња

ГО Н. Бања

ГО Цр. Крст

ГО Медијана ГО Палилула

Просечна специф. потрошња

Специф. потрошња

Потрошња воде Градске општине -2016 ( m3)

1.049

ГО Цр. Крст

2.200

0,50

335 0

Просечна спец. потр.

1,88

1,84

1,23

1,00

232

ГО Медијана

ГО Цр. Крст

Специфична потрошња воде - 2016 Градске општине (m3/m2/god)

1,50

ГО Пантелеј ГО Палилула

ГО Н. Бања

2,00

296

ГО Н. Бања

ГО Пантелеј

0,62

0,46

0,52

ГО Медијана ГО Палилула ГО Пантелеј

ГО Н. Бања

0,00 500

1.000 (m3)

1.500

2.000

2.500

Специфична потрошња

ГО Цр. Крст

Просечна специф. потр.


Број АДМИН. ЗГРАДЕ Објек. 1 1 1

Површине објеката (m2) 478 535 449

Грејне површине (m2) 478 410 361

Ел. Енергија (МWh) 57 52 116

Топлотна енергија (МWh) 47 53 39

341

341

18

0

18

52

52

688

688

14

0

14

21

21

160 109 113 59 32 20 24 95 36 10

1

Пријездина2 Транијеа 10 Транијеа 11а Лок.Калча 39,62 ,67,74,76,85,116 КНИП,Калча Лам.Ц

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ГУ Вождова 16 ГУ Вождова 24 Дир.за изг.Гр. Грчки конзулат Наде Томић 13 Наде Томић 15 Орл. Павла 28 Комун. полиција НУРДОР Кућа за венчање

882 310 687 141 200 126 1.235 493 266 140

802 310 687 141 200 126 1.235 493 266 140

58 82 38 59 7 1 24 31 10 10

101 27 75 0 25 18 0 63 26 0

УКУПНО

6.970

6.677

578

475

1

15

Остало (МWh)

0

Укупно енергија (МWh) 104 105 155

1.054

Потрошња укупне енергије - 2016 Админист. зграде (MWh/god) Кућа за венчање НУРДОР Комун. полиција Орл. Павла 28 Наде Томић 15 Наде Томић 13 Грчки конзулат Дир.за изг.Гр. ГУ Вождова 24 ГУ Вождова 16 КНИП,Калча Лам.Ц Лок.Калча 39,62 ,67,74,76,85,116 Транијеа 11а Транијеа 10 Пријездина2

10 0 10 26 31 24 0 18 1 7 25 59 38 82 58 14 0 18 0 52 57 0

20

75 27

116

40

Потрошња ел.енерг.

60

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

101

100

120

Потрошња топл.енерг.

(m3/m2/g) 2,0 0,6 2,0

0

295

0,9

0

545

0,8

798 339 0 414 53 52 167 181 62

0,9 1,1 0,0 2,9 0,3 0,4 0,1 0,4 0,0 0,4

5.077

0,7

181 66 126 352 266 86 164 55 109 416 416 0 161 36 125 156 9 147 20 20 0 192 63 128 137 38 99 74 74 0 ПРОСЕЧНА СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА 151 83 71

SP vode

217 196

416

352

346

151

52

181

21

164

192

161 156 20

39

53 47 80

Утрошак воде (m3) 939 320 912

Специфична потрошња укупне енергије-2016 Администр. зграде (кWh/m2/god)

63

0

Специф. пот. SP el.en. SP top.en. SP (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) 217 119 99 196 98 128 346 258 109

140

160

180 Специфична потрошња

Просечна спец. потрошња

137 74


Специфична потрошња електричне енергије-2016 Администр. зграде (кWh/m2/god) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Специфична потрошња топлотне енергије-2016 Администр. зграде (кWh/m2/god) 160

266

258

128

140

416

120 100

126

99

52

66

83

55

21

36

9

20

63

74 38

40 20

0

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

414 339 295

545

798

200

400 Потрошња воде

0

0

Просечна спеиф. потрошња

2,9 2,0

2,0 0,6

1,1 0,9 0,8 0,9

0,7

0,0

0,3 0,4 0,1 0,4 0,4 0,0

912

320 0

0

Специфична потрошња воде Административне зграде - 2016 ( m3)

181 167

0

0

Специфична потрошња

Просећна специф. потрошња

62 52 53

99

71

Потрошња воде Административне зграде - 2016 ( m3) Кућа за венчање НУРДОР Комун. полиција Орл. Павла 28 Наде Томић 15 Наде Томић 13 Грчки конзулат Дир.за изг.Гр. ГУ Вождова 24 ГУ Вождова 16 КНИП,Калча Лам.Ц Лок.Калча 39,62 ,67,74,76,85,116 Транијеа 11а Транијеа 10 Пријездина2

128

60

0

Специфична потрошња

147

86

80

119 98

125 109

109

939 600

800

1.000 Специфична потрошња воде

Просечна специф. потрошња


Број Објек.

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Површине објеката (m2)

Грејне површине (m2)

Ел. Енергија (kWh)

Топлотна енергија (kWh)

Остало (kWh)

Укупно енергија (kWh)

Специф. пот. SP el.en. SP top.en. SP (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) (kWh/m2/g)

Утрошак воде (m3)

SP vode (m3/m2/g)

1

Божидар аџија

395

395

10.259

37.712

47.971

121

26

95

48

0,12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Бр. Бјеговић Б.М.Каменко Бубањ 12. Фебруар

23 330 121 230 236 190 28 270 356 243 167 594 267 585 302 110 70 338 120 166 197 75 105 234 30 108 168 155 60 132 230 108 250 169

23 330 121 230 236 190 28 270 356 243 167 594 267 585 302 110 70 338 120 166 197 75 105 234 30 108 168 155 60 132 230 108 250 169

12.563 83.179 17.676 15.121 415 4.537 1.586 9.296 6.307 4.390 10.596 12.878 8.900 26.931 5.502 4.533 2.531 26.824 2.856 4.457 11.539 19.830 39.782 945 7.717 3.144 4.533 14.308 1.133 9.263 2.793 15.531 13.287 23.877

0 0 0 0 0 0 0 37.727 25.877 23.424 21.442 110.895 0 0 31.571 14.131 9.277 33.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.563 83.179 17.676 15.121 415 4.537 1.586 47.023 32.184 27.814 32.038 123.773 8.900 26.931 37.073 18.664 11.808 60.084 2.856 4.457 11.539 19.830 39.782 945 7.717 3.144 4.533 14.308 1.133 9.263 2.793 15.531 13.287 23.877

546 252 146 66 2 24 57 174 90 114 192 208 33 46 123 170 169 178 24 27 59 264 379 4 257 29 27 92 19 70 12 144 53 141

546 252 146 66 2 24 57 34 18 18 63 22 33 46 18 41 36 79 24 27 59 264 379 4 257 29 27 92 19 70 12 144 53 141

0 0 0 0 0 0 0 140 73 96 128 187 0 0 105 128 133 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 229 93 26 155 378 57 0 0 57 61 240 171 229 10 0 48 129 125 111 727 17 122 0 0 24 387 9.841 0 17 4 0 0 59

13,09 0,69 0,77 0,11 0,66 1,99 2,05 0,00 0,00 0,23 0,37 0,40 0,64 0,39 0,03 0,00 0,69 0,38 1,04 0,67 3,69 0,23 1,16 0,00 0,00 0,22 2,30 63,49 0,00 0,13 0,02 0,00 0,00 0,35

35

УКУПНО МК

7.162

7.162

439.019

345.318

784.336

110

61

48

13.667

1,91

Делијски Вис Д. Радовић Ледена стена Ђука Динић Медијана Мија Станим. Обил. венац Палилула Моша Пијаде Ратко Јовић Р. Павловић Ст. Пауновић Ћеле Кула Филип Кљајић Црв. Звезда Чаир Никола Тесла 9. Мај Брзи Брод Д. Врежина Г. Врежина Г. Топоница Г. Међурово Г. Матејевац Доњи Комрен Д. Међурово Попопвац Доња Студена Чокот Медошевац

0


Потрошња укупне енергије - 2016 Месне канцеларије (кWh/god) 23.877 13.287 15.531 2.793 9.263 1.133 14.308 4.533 3.144 7.717 945

Медошевац Чокот Доња Студена Попопвац Д. Међурово Доњи Комрен Г. Матејевац Г. Међурово Г. Топоница Г. Врежина Д. Врежина Брзи Брод 9. Мај Никола Тесла Чаир Црв. Звезда Филип Кљајић Ћеле Кула Ст. Пауновић Р. Павловић Ратко Јовић Моша Пијаде Палилула Обил. венац Мија Станим. Медијана Ђука Динић Ледена стена Д. Радовић Делијски Вис 12. Фебруар Бубањ Б.М.Каменко Бр. Бјеговић Божидар аџија

19.830 11.539 4.457 2.856 11.808 18.664 8.900

39.782

60.084

37.073 26.931 123.773

32.038 27.814 32.184 47.023

1.586 4.537 415 15.121 17.676 12.563 0

Специфична потрошња укупне енергије-2016 Месне канцеларије (кWh/m2/god)

83.179 47.971

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 (kWh)

Медошевац Чокот Доња Студена Попопвац Д. Међурово Доњи Комрен Г. Матејевац Г. Међурово Г. Топоница Г. Врежина Д. Врежина Брзи Брод 9. Мај Никола Тесла Чаир Црв. Звезда Филип Кљајић Ћеле Кула Ст. Пауновић Р. Павловић Ратко Јовић Моша Пијаде Палилула Обил. венац Мија Станим. Медијана Ђука Динић Ледена стена Д. Радовић Делијски Вис 12. Фебруар Бубањ Б.М.Каменко Бр. Бјеговић Божидар аџија

141 53 144 12 70

110

19 92 27 29

257 4 379 264 59 27 24 178 169 170 123 46 33 208 192 114 90 174 57 24 2 66 146 252 546 121

0

100

200

Просечна спец. Потр.

300

400

Специф. потрошња

500

600


Потрошња воде Месне канцеларије - 2016 ( m3) 59 0 0 4 17 0

Медошевац Чокот Доња Студена Попопвац Д. Међурово Доњи Комрен Г. Матејевац Г. Међурово Г. Топоница Г. Врежина Д. Врежина Брзи Брод 9. Мај Никола Тесла Чаир Црв. Звезда Филип Кљајић Ћеле Кула Ст. Пауновић Р. Павловић Ратко Јовић Моша Пијаде Палилула Обил. венац Мија Станим. Медијана Ђука Динић Ледена стена Д. Радовић Делијски Вис 12. Фебруар Бубањ Б.М.Каменко Бр. Бјеговић Божидар аџија

2.000

Медошевац Чокот Доња Студена Попопвац Д. Међурово Доњи Комрен Г. Матејевац Г. Међурово Г. Топоница Г. Врежина Д. Врежина Брзи Брод 9. Мај Никола Тесла Чаир Црв. Звезда Филип Кљајић Ћеле Кула Ст. Пауновић Р. Павловић Ратко Јовић Моша Пијаде Палилула Обил. венац Мија Станим. Медијана Ђука Динић Ледена стена Д. Радовић Делијски Вис 12. Фебруар Бубањ Б.М.Каменко Бр. Бјеговић Божидар аџија

9.841

387 24 0 0 122 17 727 111 125 129 48 0 10 229 171 240 61 57 0 0 57 378 155 26 93 229 301 48 0

Специфична потрошња воде Месне канцеларије 2016 ( m3/m2)

4.000

6.000 (m3)

8.000

10.000

12.000

0,35 0,00 0,00 0,02 0,13 0,00 2,30 0,22 0,00 0,00 1,16 0,23 3,69 0,67 1,04 0,38 0,69 0,00 0,03 0,39 0,64 0,40 0,37 0,23 0,00 0,00 2,05 1,99 0,66 0,11 0,77 0,69

63,49 1,91

13,09 0,12 0,00 10,00 20,00 30,00 Просечна спец. потрошња

40,00 50,00 60,00 Специфична потрошња

70,00


Број Објек. 5

Јавне установе ЦЕНТРИ

20

Површине објеката (m2) 5.666

Грејне површине (m2) 5.232

Ел. Енергија (МWh) 232

Топлотна енергија (МWh) 585

Остало (МWh)

Укупно енергија (МWh) 817

КУЛТУРА

15.097

10.867

562

1.779

2.341

8

СПОРТ

67.347

18.395

3.074

4.763

7.838

33

УКУПНО

88.110

34.494

3.868

7.128

0

10.996

Потрошња укупне енергије - 2016 Јавне установе (МWh/god) 180

8.000

160

7.000

140

6.000

120

4.763

100

4.000

80

3.000

60

2.000

40

1.000 0

1.779 585 232

562

ЦЕНТРИ

КУЛТУРА

Електрична енер.

Топлотна енер.

3.074

155

37

164

116 46 259 ПРОСЕЧНА СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА 125 44 207

Утрошак воде (m3) 2.979

(m3/m2/g) 0,53

SP vode

5.944

0,39

52.164

0,77

61.087

0,69

Специфична потрошња укупне енергије-2016 Јавне установе (кWh/m2/god)

9.000

5.000

Специф. пот. SP el.en. SP top.en. SP (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) 144 41 112

125 144

155

116

20 0 СПОРТ

ЦЕНТРИ Специф. потрошња

КУЛТУРА

СПОРТ

Просечна спец. потрошња


Специфична потрошња топлотне енергије-2016 Јавне установе (кWh/m2/god

Специфична потрошња електричне енергије-2016 Јавне установе (кWh/m2/god 50

300

44

250

40

41

30

37

46

200 150

20

100

10

50

0 ЦЕНТРИ

КУЛТУРА

Специфична потрошња

СПОРТ

52.164

0,60

20.000

0,40

ЦЕНТРИ

КУЛТУРА

(m3)

0,69 0,53

0,20

0 СПОРТ

Просечна спец. потрошња

1,00

30.000

5.944

СПОРТ

Специфична потрошња воде Јавне установе 2016 ( m3/m2) 0,80

2.979

КУЛТУРА

Специфична потрошња

40.000

10.000

112 ЦЕНТРИ

Потрошња воде Јавне установе- 2016 ( m3) 50.000

164

0

Просечна специф. потрошња

60.000

259

207

0,77 0,39

0,00 ЦЕНТРИ Специфична потрошња

КУЛТУРА

СПОРТ

Просечна специф. потрошња


Број Објек.

ОБРАЗОВАЊЕ

Површине објеката (m2) 33.049

Грејне површине (m2) 26.102

Ел. Енергија (МWh) 1.856

Топлотна енергија (МWh) 2.770

Остало (МWh)

Укупно енергија (МWh) 4.626

24

ВРТИЋИ

82

ОСНОВ. ШКОЛЕ

127.221

106.920

2.700

14.480

17.180

21

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

55.048

48.309

1.669

4.952

6.621

215.318

181.331

6.225

22.202

УКУПНО

127

0

28.427

18.000

135

67.966

0,53

37.663

0,68

148.664

0,69

140

16.000 135

14.000 12.000

140

132

130

135

14.480

10.000

125

8.000 6.000

0

21

120 30 102 ПРОСЕЧНА СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА 132 29 122

(m3/m2/g) 1,30

SP vode

145

20.000

2.000

135

Утрошак воде (m3) 43.034

Специфична потрошња укупне енергије-2016 ОБРАЗОВАЊЕ (кWh/m2/god)

Потрошња укупне енергије - 2016 ОБРАЗОВАЊЕ (МWh/god)

4.000

Специф. пот. SP el.en. SP top.en. SP (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) 140 56 106

120

4.952

2.770 2.700

1.856 ВРТИЋИ

120

115

ОСНОВ. ШКОЛЕ

Електрична енергија

1.669 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Топлотна енергија

110 ВРТИЋИ

ОСНОВ. ШКОЛЕ

Специфична потрошња

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Просечна спец. потрошња


Специфична потрошња електричне енергије-2016 ОБРАЗОВАЊЕ (кWh/m2/god 60

Специфична потрошња топлотне енергије2016 ОБРАЗОВАЊЕ (кWh/m2/god 160 140

50 40

100

29

30

122

120

56

80 30

20

102

60 40

21

10

135

106

20

0

0 ВРТИЋИ

ОСНОВ. ШКОЛЕ

Специфична потрошња

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ВРТИЋИ

Просечна спец. потрошња

Специфична потрошња

80.000 70.000

1,40

60.000

1,20

67.966

1,00

40.000 30.000

43.034

37.663

10.000

0,69

0,60 0,40

ВРТИЋИ

ОСНОВ. ШКОЛЕ (m3)

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

0,68

0,53

0,20

0

Просечна спец. потрошња

1,30

0,80

20.000

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Специфична потрошња воде ОБРАЗОВАЊЕ 2016 ( m3/m2)

Потрошња воде ОБРАЗОВАЊЕ - 2016 ( m3)

50.000

ОСНОВ. ШКОЛЕ

0,00 ВРТИЋИ

ОСНОВ. ШКОЛЕ

Специфична потрошња

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Просечна спец. потрошња


Број Објек. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

ВРТИЋИ Управа Кухиња Славуј Плави чуп. Лептирић Бамби Цврчак Колибри Бубамара Палчић Пинокио Црвенкапа Невен Маслачак Бајка Пепељуга Звончићи Вилин град Свитац Бисер Пахуљица Лане Шврћа Петар Пан УКУПНО

Површине објеката (m2) 577 2.572 1.154 1.522 2.250 1.826 1.635 1.549 937 1.543 500 1.719 1.446 1.332 1.549 2.310 1.275 1.271 439 1.777 1.694 533 112 1.527

Грејне површине (m2) 270 2.470 812 1.053 1.500 1.240 1.472 1.250 850 1.396 398 1.055 1.117 1.067 1.250 1.250 1.275 1.271 353 1.530 1.472 394 100 1.257

Ел. Енергија (МWh) 26 583 50 38 80 45 36 85 37 70 48 73 113 57 72 62 62 160 15 41 24 22 15 41

Топлотна енергија (МWh) 32 341 149 130 117 192 169 156 57 189 59 158 179 129 134 78 112 0 71 49 106 56 0 106

33.049

26.102

1.856

2.770

Остало (МWh)

0

Укупно енергија (МWh) 58 925 199 168 197 238 205 241 93 259 107 232 292 186 207 140 173 160 86 90 129 79 15 147 4.626

Специф. пот. SP el.en. SP top.en. SP (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) 101 45 120 360 227 138 172 43 184 110 25 123 87 36 78 130 25 155 126 22 115 155 55 125 100 39 67 168 46 135 215 96 149 135 43 150 202 78 160 140 43 121 133 47 108 60 27 62 136 48 87 126 126 0 196 35 200 51 23 32 76 14 72 147 42 143 135 135 0 96 27 84 140

56

106

Утрошак воде (m3) 180 6.163 1.518 469 1.306 8.769 1.589 2.710 621 2.070 474 1.792 3.396 690 1.073 1.065 2.294

SP vode

1.410 1.073 1.073 847 296 2.156

(m3/m2/g) 0,31 2,40 1,32 0,31 0,58 4,80 0,97 1,75 0,66 1,34 0,95 1,04 2,35 0,52 0,69 0,46 1,80 0,00 3,21 0,60 0,63 1,59 2,64 1,41

43.034

1,30


(MWh)

Потрошња укупне енергије - 2016 Вртићи (MWh/god) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Упра Кухи Слав ва ња уј

Плав Црве Вили Лепт Бамб Цврч Коли Буба Палч Пино Неве Масл Пепе Звон Свита Бисе Паху Шврћ Пета и нкап Бајка н Лане ирић и ак бри мара ић кио н ачак љуга чићи ц р љица а р Пан чуп. а град

Топл.ен.

32

341

149

130

117

192

169

156

57

189

59

158

179

129

134

78

112

0

71

49

106

56

0

106

Ел. Ен.

26

583

50

38

80

45

36

85

37

70

48

73

113

57

72

62

62

160

15

41

24

22

15

41

147

135

400

Специфична потрошња укупне енергије - 2016 (кWh/m2/god)

360

300 172

200 100

101

130 110

87

126

168

155

215

100

202 135

196

140 133

136 60

0

Специфична потрошња

Вртићи

Просечна спец. потрошња

126 51

76

96


Специфична потрошња Електричне енергије - 2016 (кWh/m2/god)

Вртићи

250 200

227

150

56

100 50 0

45

43

25

36

25

22

55

39

46

43

Специфична потрошња

78

43

47

27

48

35

150 100 50

120

138

14

42

27

Вртићи 200

184

200

23

Просечна специф. потрошња

Специфична потрошња Топлотне енергије - 2016 (кWh/m2/god) 250

135

126

96

155

123

115 78

135

125

149

67

150

160 121

143

106

108 62

87 0

0

Специфична потрошња

Просечна специф. потрошња

32

72 0

84


Потрошња воде Вртићи - 2016 ( m3) 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

8.769 6.163 3.396

2.710 1.518 469

180

1.589

1.306

2.070 621

2.294

1.792

690 1.073 1.065

474

Специфична потрошња воде Вртићи - 2016 6,00

1.410 1.073 1.073 847

296

( m3/m2)

4,80

5,00 4,00

3,21

3,00

2,40

2,00 1,00

2.156

1,75

1,32 0,31

2,35

0,31

0,58

0,97

1,34 0,66

0,95

1,80

1,3

1,04 0,52

0,69

0,46

0,00

Специфична потрошња

2,64

Просечна спец. потрошња

1,59 0,00

0,60

0,63

1,41


Број Објек. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Површине објеката (m2) Ђура Јакшић 931 ЂЈ/ИО Студена 563 ЂЈ/ИО Просек 167 ЂЈ/ИО Чукљеник 106 ДТС Сићево 1.052 ДТС/ИО Острвица 574 ДТС/ИО Острв.насеље 126 Б.Н Д.Трнава 1.385 БН/ИО Г.Трнава 122 Б.Н/ИО Г,Топон. 182 Б.Н/ИО Мезграја 182 Б.Н/ИО Суповац 136 Б.Н/ИО Сечаница 181 Л. Поп. Миљковац 624 ЛП/ИО Палигр. 209 ЛП/ИО Кравље 133 ЛП/ИО Паљина 92 ЛП/ИО Велеп. 218 Б.Радич.Габровац 1.057 БР/ИО Вукманово 300 БР/ИО Бербатово 320 Бранко Миљковић 4.850 БМ/ИО Суви до 250 Бубањски хероји 2.822 БХ/ИО М.Протић 270 В.И. Млађи ХУМ 1.155 ВИМ/ИО Г.Комрен 129 ВИМ/ИО Рујник 202 ВИМ/ИО Лесковик 74 Вожд Карађорђе 3.276 Вук Караџић 2.145 Д. Макс. Чокот 2.077 ДМ/ИО Н.Село 1.440 ДМ/ИО с. Бубањ 92 ДМ/ИО Г.Међ. 200 ДМ/ИО Мрамор 392 ДМ/ИО М.Поток 205 ДМ/ИО Д.Међ. 200 ДМ/ИО Лалинац 232 ДМ/ИО Крушце 200

Грејне површине (m2) 661 250 88 57 637 574 83 1.100 70 145 145 110 140 624 78 25 72 98 1.057 300 320 3.837 250 2.822 270 1.012 65 74 47 3.276 2.145 1.434 840 92 200 392 205 200 232 200

Ел. Енергија (МWh) 109 30 18 20 16 29 2 13 2 2 2 2 2 7 0 0 0 0 17 2 1 79 2 87 32 23 17 0 1 65 46 45 34 2 5 2 2 7 4 5

Топлотна енергија (МWh) 229 90 30 29 112 98 21 130 16 23 19 14 32 116 19 10 19 14 392 40 40 364 49 389 45 292 21 19 19 376 161 233 401 16 39 22 23 39 27 45

Остало (МWh)

Укупно енергија (МWh) 337 120 48 49 128 127 24 142 18 25 20 16 34 123 19 10 19 15 409 42 41 442 51 477 77 316 39 19 19 442 207 278 435 18 44 24 24 46 31 49

Специф. пот. SP el.en. SP top.en. SP (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) 362 117 346 213 53 360 289 108 343 463 187 514 122 15 176 221 50 171 187 17 258 103 9 118 144 12 229 136 8 160 111 8 129 116 11 130 190 13 229 197 11 185 89 1 238 74 2 383 203 1 257 67 1 146 387 16 371 140 7 134 128 3 125 91 16 95 203 7 196 169 31 138 283 118 165 273 20 289 300 133 329 95 2 253 260 8 398 135 20 115 97 22 75 134 22 163 302 24 478 199 20 179 220 26 194 62 6 57 119 8 111 230 36 194 134 19 115 247 24 223

Утрошак воде (m3) 445 161

621 40 50

160

138

1.835 14 1.992 889 253

1.388 231 272 683 43 174 100 87 117 95 72

SP vode (m3/m2/g) 0,48 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,22 0,27 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,38 0,06 0,71 3,29 0,22 0,00 0,00 0,00 0,42 0,11 0,13 0,47 0,47 0,87 0,26 0,42 0,59 0,41 0,36


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 82

Д. Обрадовић 2.743 Д. Радовић 5.440 Иво Андрић 2.839 ИА/ИО Прибојска 3.500 ИА/ИО Чамурлија 302 И.Г. Ковачић 2.504 ИГК/ИО Н.Тесла 1.062 ИГК/ИО Прва Кут. 178 Ј. Ј. Змај 1.320 ЈЈЗ/ИО Врело 195 ЈЈЗ/ИО Пасјача 197 ЈЈЗ/ИО Орепвац 214 Карађорђе 1.411 КАР./ИО Д.Матеј. 262 КАР./ИО Кнез село 262 Коле Рашић, 3.959 Краљ Петар I 3.379 КП/ИО ПП нова 1.663 КП/ИО ПП стара 157 Мика Антић 2.513 МА/ИО Д.Врежина 262 МиланРакић 1.572 МР/ИО Поповац 1.196 Његош 3.348 Први Мај 2.234 ПМ/ИО Вртиште 180 Р. Домановић 7.221 Р. Вукићевић 4.926 Сретен М. Мика 2.524 Свети Сава 7.400 Спец.школа Бубањ 4.200 Спец.школа 14.окт. 2.594 С. Синђелић 693 СС/ИО Бреница 328 СС/ИО Церје 295 Стефан Немања 4.611 Ћеле Кула 3.756 Учитељ Таса 5.322 Цар Константин 5.444 Др. З. Ђинђић 2.734 Чегар 2.878 Чегар/ИО Г.Вреж. 532 УКУПНО 127.221

2.294 4.415 2.488 3.500 222 2.504 1.062 178 600 140 95 120 1.411 220 220 3.588 2.912 1.300 109 2.200 262 1.532 988 3.290 1.519 160 4.199 3.925 1.943 6.876 4.200 2.594 650 154 108 3.082 3.756 4.536 4.336 2.200 2.273 532 106.920

47 175 40 77 2 43 9 18 22 0 0 1 16 4 4 37 72 21 2 110 4 40 28 196 33 3 74 72 56 122 134 47 56 18 60 50 37 60 59 54 63 3 2.700

333 497 386 166 34 253 53 55 210 16 16 16 249 55 41 292 326 127 26 479 110 236 237 390 238 71 509 512 227 657 466 360 138 21 14 341 507 369 584 400 324 64 14.480

0

380 673 426 243 36 296 62 73 232 17 17 17 266 59 45 329 398 147 28 589 114 277 265 586 271 74 583 584 283 779 600 407 194 39 74 391 544 428 643 454 387 67 17.180

138 124 150 69 118 118 58 412 175 86 84 81 188 225 171 83 118 89 180 234 436 176 221 175 122 410 81 119 112 105 143 157 280 120 251 85 145 80 118 166 135 126 135

17 32 14 22 5 17 8 102 16 1 1 4 12 17 14 9 21 12 16 44 15 26 23 59 15 14 10 15 22 17 32 18 80 55 202 11 10 11 11 20 22 6 21

145 113 155 47 154 101 50 311 350 117 173 137 177 248 186 81 112 97 237 218 421 154 240 118 157 445 121 131 117 95 111 139 212 138 133 111 135 81 135 182 143 120 135

2.149 9.056 580 1.272 190 3.072 364 489 0

158 58 1.690 2.911 390 480 2.766 81 1.698 211 1.191 235 1.681 5.346 1.688 8.034 288 1.388 0

3046 1014 3442 2227 273 487 151 36.117

0,78 1,66 0,20 0,36 0,63 1,23 0,34 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 0,00 0,43 0,86 0,23 3,06 1,10 0,31 1,08 0,18 0,36 0,11 0,00 0,23 1,09 0,67 1,09 0,07 0,54 0,00 0,00 0,00 0,66 0,27 0,65 0,41 0,10 0,17 0,28 0,28


Електрична енергија Топлотна енергија

Чегар

Цар Константин

Ћеле Кула

СС/ИО Церје

С. Синђелић

Спец.школа Бубањ

Сретен М. Мика

Р. Домановић

Први Мај

МР/ИО Поповац

МА/ИО Д.Врежина

КП/ИО ПП стара

Краљ Петар I

КАР./ИО Кнез село

Карађорђе

ЈЈЗ/ИО Пасјача

Ј. Ј. Змај

ИГК/ИО Н.Тесла

ИА/ИО Чамурлија

Иво Андрић

Д. Обрадовић

ДМ/ИО Лалинац

ДМ/ИО М.Поток

ДМ/ИО Г.Међ.

ДМ/ИО Н.Село

Вук Караџић

ВИМ/ИО Лесковик

ВИМ/ИО Г.Комрен

БХ/ИО М.Протић

БМ/ИО Суви до

БР/ИО Бербатово

Б.Радич.Габровац

ЛП/ИО Паљина

ЛП/ИО Палигр.

Б.Н/ИО Сечаница

Б.Н/ИО Мезграја

БН/ИО Г.Трнава

ДТС/ИО Острв.насеље

ДТС Сићево

ЂЈ/ИО Просек

Ђура Јакшић

Потрошња укупне енергије - 2016 Основне школе (MWh/god)

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0


Специфична потрошња Просечна специф. Потрошња 135 kWh/m2

Чегар

Цар Константин

Ћеле Кула

СС/ИО Церје

С. Синђелић

Спец.школа Бубањ

Сретен М. Мика

Р. Домановић

Први Мај

МР/ИО Поповац

МА/ИО Д.Врежина

КП/ИО ПП стара

Краљ Петар I

КАР./ИО Кнез село

Карађорђе

ЈЈЗ/ИО Пасјача

Ј. Ј. Змај

ИГК/ИО Н.Тесла

ИА/ИО Чамурлија

200

Иво Андрић

Д. Обрадовић

ДМ/ИО Лалинац

ДМ/ИО М.Поток

ДМ/ИО Г.Међ.

ДМ/ИО Н.Село

Вук Караџић

ВИМ/ИО Лесковик

ВИМ/ИО Г.Комрен

БХ/ИО М.Протић

БМ/ИО Суви до

БР/ИО Бербатово

Б.Радич.Габровац

ЛП/ИО Паљина

ЛП/ИО Палигр.

Б.Н/ИО Сечаница

Б.Н/ИО Мезграја

БН/ИО Г.Трнава

ДТС/ИО Острв.насеље

ДТС Сићево

ЂЈ/ИО Просек

Ђура Јакшић

Специфична потрошња укупне енергије - 2016 (кWh/m2/god) Основне школе

500

450

400

350

300

250

135

150

100

50

0


Специфична потрошња Просечна спец. потрошња 21 kWh/m2

Чегар

Цар Константин

Ћеле Кула

СС/ИО Церје

С. Синђелић

Спец.школа Бубањ

Сретен М. Мика

Р. Домановић

Први Мај

МР/ИО Поповац

МА/ИО Д.Врежина

КП/ИО ПП стара

Краљ Петар I

КАР./ИО Кнез село

Карађорђе

ЈЈЗ/ИО Пасјача

Ј. Ј. Змај

ИГК/ИО Н.Тесла

ИА/ИО Чамурлија

Иво Андрић

Д. Обрадовић

ДМ/ИО Лалинац

ДМ/ИО М.Поток

ДМ/ИО Г.Међ.

ДМ/ИО Н.Село

Вук Караџић

ВИМ/ИО Лесковик

ВИМ/ИО Г.Комрен

БХ/ИО М.Протић

БМ/ИО Суви до

БР/ИО Бербатово

Б.Радич.Габровац

50

ЛП/ИО Паљина

ЛП/ИО Палигр.

Б.Н/ИО Сечаница

Б.Н/ИО Мезграја

БН/ИО Г.Трнава

ДТС/ИО Острв.насеље

ДТС Сићево

ЂЈ/ИО Просек

Ђура Јакшић

Специфична потрошња Електричне енергије - 2016 (кWh/m2/god) Основне школе

250

200

150

100

21

0


Специфична потрошња Просечна спец. потрошња 135 kWh/m2

Чегар

Цар Константин

Ћеле Кула

СС/ИО Церје

С. Синђелић

Спец.школа Бубањ

Сретен М. Мика

Р. Домановић

Први Мај

МР/ИО Поповац

МА/ИО Д.Врежина

КП/ИО ПП стара

Краљ Петар I

КАР./ИО Кнез село

Карађорђе

ЈЈЗ/ИО Пасјача

Ј. Ј. Змај

ИГК/ИО Н.Тесла

ИА/ИО Чамурлија

Иво Андрић

Д. Обрадовић

ДМ/ИО Лалинац

ДМ/ИО М.Поток

ДМ/ИО Г.Међ.

ДМ/ИО Н.Село

Вук Караџић

ВИМ/ИО Лесковик

ВИМ/ИО Г.Комрен

БХ/ИО М.Протић

БМ/ИО Суви до

БР/ИО Бербатово

Б.Радич.Габровац

ЛП/ИО Паљина

ЛП/ИО Палигр.

Б.Н/ИО Сечаница

Б.Н/ИО Мезграја

БН/ИО Г.Трнава

ДТС/ИО Острв.насеље

ДТС Сићево

ЂЈ/ИО Просек

Ђура Јакшић

Специфична потрошња Топлотне енергије - 2016 (кWh/m2/god) Основне школе

600

500

400

300

200

100

0


Чегар

Цар Константин

Ћеле Кула

СС/ИО Церје

С. Синђелић

Спец.школа Бубањ

Сретен М. Мика

Р. Домановић

Први Мај

МР/ИО Поповац

МА/ИО Д.Врежина

КП/ИО ПП стара

Краљ Петар I

КАР./ИО Кнез село

Карађорђе

ЈЈЗ/ИО Пасјача

Ј. Ј. Змај

ИГК/ИО Н.Тесла

ИА/ИО Чамурлија

Иво Андрић

Д. Обрадовић

ДМ/ИО Лалинац

ДМ/ИО М.Поток

ДМ/ИО Г.Међ.

ДМ/ИО Н.Село

Вук Караџић

ВИМ/ИО Лесковик

ВИМ/ИО Г.Комрен

БХ/ИО М.Протић

БМ/ИО Суви до

БР/ИО Бербатово

Б.Радич.Габровац

ЛП/ИО Паљина

ЛП/ИО Палигр.

Б.Н/ИО Сечаница

Б.Н/ИО Мезграја

БН/ИО Г.Трнава

ДТС/ИО Острв.насеље

ДТС Сићево

ЂЈ/ИО Просек

Ђура Јакшић

Потрошња воде Основне школе - 2016 ( m3)

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0


Специфична потрошња Просечна спец. Потрошња 0,28 m3/m2

Чегар

Цар Константин

Ћеле Кула

СС/ИО Церје

С. Синђелић

Спец.школа Бубањ

Сретен М. Мика

Р. Домановић

Први Мај

МР/ИО Поповац

МА/ИО Д.Врежина

КП/ИО ПП стара

Краљ Петар I

КАР./ИО Кнез село

Карађорђе

ЈЈЗ/ИО Пасјача

Ј. Ј. Змај

ИГК/ИО Н.Тесла

ИА/ИО Чамурлија

Иво Андрић

Д. Обрадовић

ДМ/ИО Лалинац

ДМ/ИО М.Поток

ДМ/ИО Г.Међ.

ДМ/ИО Н.Село

Вук Караџић

ВИМ/ИО Лесковик

ВИМ/ИО Г.Комрен

БХ/ИО М.Протић

БМ/ИО Суви до

БР/ИО Бербатово

Б.Радич.Габровац

ЛП/ИО Паљина

ЛП/ИО Палигр.

Б.Н/ИО Сечаница

Б.Н/ИО Мезграја

БН/ИО Г.Трнава

ДТС/ИО Острв.насеље

ДТС Сићево

ЂЈ/ИО Просек

Ђура Јакшић

Специфична потрошња воде Основне школе - 2016 ( m3/m2)

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00


Број СРЕДЊЕ ШКОЛЕ Објек.

Површине објеката (m2)

Грејне површине (m2)

Ел. Енергија (МWh)

Топлотна енергија (МWh)

2.663

2.273

97

305

402

151

36

2.588

2.588

51

266

317

123

2.588

2.588

51

240

291

2.400

2.389

46

266

Остало (МWh)

Укупно енергија (МWh)

Специф. пот. SP el.en. SP top.en. SP (kWh/m2/g) (kWh/m2/g) (kWh/m2/g)

Утрошак воде (m3)

(m3/m2/g)

134

2.918

1,10

20

103

635

0,25

112

20

93

635

0,25

312

130

19

111

1.211

0,50

SP vode

1

Гим. Св. Марковић Гим. Бора Станковић Гим. Стеван Сремац Гимназија 9 Мај

1

Економска школа,

2.704

2.704

30

322

351

130

11

119

3.366

1,24

1

ЕТШ Мија Станимир.

3.300

3.250

438

0

438

133

133

0

1.245

0,38

1

Трговинска школа

1.726

1.726

66

351

416

241

38

203

2.572

1,49

1

Угост. Турист. школа

1.726

1.726

66

158

224

129

38

91

4.556

2,64

1

Уметничка школа

2.642

2.539

65

278

344

130

25

110

1.225

0,46

2.592

1.622

77

0

77

30

30

0

1.105

0,43

5.226

3.227

129

367

496

95

25

114

1.689

0,32

3.800

3.292

72

508

580

153

19

154

4.237

1,12

1.195 3.995

1.195 3.995

24 80

145 520

170 600

142 150

20 20

122 130

463 2.450

0,39 0,61

2.254

1.527

54

193

247

109

24

127

589

0,26

1.766

1.527

54

196

250

141

30

128

589

0,33

682

520

41

0

41

61

61

0

8

0,01

2.439

2.439

53

246

299

123

22

101

1.993

0,82

1.100

1.100

0

0

0

0

0

0

2.192

1,99

3.064

3.041

123

296

418

137

40

97

1.993

0,65

4.598

3.041

53

296

349

76

12

97

1.993

0,43

55.048

48.309

1.669

4.952

6.621

120

30

102

37.663

0,68

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Правно посл. школа ЕТШ Никола Тесла Медицинска школа Музичка Машинска школа Пр. хемиска школа Школа моде и леп. Школа моде и леп.ИО ГШ "Неимар" ГШ Неимар полигон ТШ Мил. Миланк. МТШ "12 фебруар" УКУПНО

0


Потрошња укупне енергије - 2016 Средње школе (MWh/god) 700 600 500 400 300 200 100 0

0 305 97

266

240

266

322

51

51

46

30

438

351 66

367 158 66

520

508

278 65

77

129

Електрична енергија

72

145 24

80

193

196

54

54

296

246 0 41

53

0

123

296 53

Топлотна енергија

Специфична потрошња укупне енергије - 2016 Средње школе (MWh/god) 300 250 200 150 100 50 0

241 151

123

112

130

130

133

129

130

120 30

Специфична потрошња

153 95

142

150

109

Просечна спец. потрошња

141

123 61

137 76


Специфична потрошњаел ектричне енергије - 2016 Средње школе (MWh/god) 500

438

400 300 200 100

97

51

51

46

66

30

66

65

77

129

72

24

80

54

54

41

53

123

30

53

0

Специфична потрошња

Просечна спец. потрошња

Специфична потрошња топлотне енергије - 2016 Средње школе (MWh/god) 250 203 200 154 150

134 103

100

93

111

119

102

91

114

110

122

130

127

128 101

97

50 0

0

0

Специфична потрошња

0

Просечна спец. потрошња

0

97


Потрошња воде Средње школе - 2016 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

4.556

( m3)

4.237

3.366

2.918

2.572 1.245

1.211 635

2.450 1.225 1.105

635

1.993 2.192 1.993 1.993

1.689 589

463

8

Специфична потрошња воде Средње школе - 2016 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

589

( m3/m2)

2,64 1,49

1,24

1,10 0,25

0,25

0,50

0,38

1,99

0,68

0,46

Специф. потрошња

0,43

1,12 0,32

0,39

0,61

Просечна спец. потрошња

0,26

0,33

0,82 0,01

0,65

0,43

Potrošnja energije i vode u javnom sektoru Grada Niša za 2016 god  
Potrošnja energije i vode u javnom sektoru Grada Niša za 2016 god  

U ovom dokumentu na 29. strani dokazuje se da Pravno - poslovna škola Niš posluje odgovorno i da se ponaša domaćinski Izvor: http://www.ni....

Advertisement