Powerchair Hockey

Page 1

ží t asportovat


Powerchai rHockey pri nášípohybtam,kdenení . . .

1

powerchai rhockey ží tasportovat


úvod

úvod

obsah

powerchai rhockey. cz

powerchai rhockey

2


bezpecnýprohráce iprovozí ky. . .

pravi dla

3

powerchai rhockey


powerchai rhockey. cz

16m

pravi dlahry

pravi dlahry

26m

4


2002

Pr vní t ým Power chai rHockeyvČR S KAkádaJ ans kéL áz ně

2003 Mi s t r ovs t víEvr opyI t ál i e 6.mí s t o

2005

Vz ni kt ýmuJ aguar sPr aha Pr vní př át el s káut kání

2007 2008

Mi s t r ovs t víEvr opyBel gi e 7.mí s t o Z al ož ení čes kél i govés out ěž e

Z al ož eníČes kéf eder ace El ect r i cWheel chai rHockey Vz ni kt ýmuRej noci Z l í n Devel opmenteventZ l í n Pr vní mez i nár odní t ur naj vČR ( T r ut nov)

2009 201 0

Pr vní r oční kmez i nár odní ho t ur naj ePr aguePower chai ropen

Pr vní r oční kmez i nár odní ho t ur naj ePr agueCup Vz ni kt ýmuCaval i er sPr aha

201 1

Vz ni kt ýmuI ndi ansPl z eň

201 3

Účas tčes kér epr ez ent acena t ur naj i čt yřnár odůŠ výcar s ko ( 3.mí s t o)

201 4

Vz ni kt ýmuRedDr agons

201 5

Novýs ys t ém l i govés out ěž e ( podz i m/ j ar o)+Pl ayof f

201 8

Vz ni kt ýmu F BC Št í ř iČes kéBuděj ovi ce Účas tČes kér epr ez ent acena Power chai rHockeygames Cur ych( 10.mí s t o)

5

201 6

Z měnanáz vuf eder acena Čes káf eder ace Power chai rHockey Z novuobnovení Čes ké r epr ez ent ace Kur z yawor ks hopypr or oz hodčí at r enér y

201 9

Kval i f i kační t ur naj naMi s t r ovs t ví Evr opy2020


Power chai rHockeyvz ni kl vNi z oz emí vpol ovi něs edmdes át ých l eta pos t upem čas us ez ačalr oz ví j etdo dal š í ch z emí .Dnes hr aj ePower chai rHockey22z emí na4kont i nent echs vět a. Ves vět ovém ž ebř í čkus oupeř í vabecední m poř adí t yt oz emě: Aus t r ál i e, Bel gi e, Čes ká r epubl i ka, Dáns ko, F i ns ko, I t ál i e, Německo,Ni z oz emí ,Sl ovi ns ko,Španěl s koaŠvýcar s ko.

hi stori e

vesvete

vcr

Po vz ni kut ř et í ho t ýmuRej nociZ l í nj s me z al ož i l il i govous out ěž , kt er ás enás l edněr oz š í ř i l aodal š ít ýmy.Vs oučas nédoběvČR půs obípětt ýmů.V abecední m poř adíj s out o:J aguar sPr aha, New Caval i er sPr aha,Red Dr agonsPr aha,SK I ndi ansPl z eňa F BC Št í ř iČes kéBuděj ovi ce. Mi s t ř iČes kéPower chai rHockeyl i gyvl et ech2008—2018 2008

Snow Wol vesJ ans kéL áz ně

2014

New Caval i er sPr aha

2009

Snow Wol vesJ ans kéL áz ně

2015

nekonal os e

2010

Caval i er sPr aha

2016

New Caval i er sPr aha

2011

J aguar sPr aha

2017

J aguar sPr aha

2012

J aguar sPr aha

2018

J aguar sPr aha

2013

New Caval i er sPr aha

powerchai rhockey. cz

Power chai rHockeys evČR hr aj eodr oku2002.Pr vní t ým vz ni kl na Obchodníakademi iOl gy Havl ové v J ans kých L áz ní ch. Nej pr ve f ungovalj ako vol nočas ová akt i vi t a pr os t udent ys handi capem,kt eř í bydl el i nai nt er nát ěš kol y.Kdyžor okpoz děj i vPr az e vz ni kldr uhýt ým,s oučas nýJ aguar sPr aha,z ačal as e or gani z ovatvz áj emná př át el s ká ut kání .Pr ůl omem v r oz voj i s por t ubyl vz ni kr epr ez ent aceaúčas tnaMEvI t ál i i vr oce2005. Čes kár epubl i kas et out oúčas t í z aps al ados vět ovéhož ebř í čku as t al as eof i ci ál ní m čl enem evr ops kéhoPower chai rHockey.

6


ceskรกfederace y e k c o h r i a h c r powe

7


Čes káPower chai rHockeyl i ga L i govás ez ónaj er oz děl enanapodz i mní aj ar ní čás t .S kl ádás e zj ednot l i vých l i gových t ur naj ůa r oz hoduj í cí ho Pl ayof f ,kt er ý s ez ónuuz aví r á.V s oučas nédoběČes kouPower chai rHockey l i guhr aj í z hr ubačt yř i des í t kyhr áčů. T ur naj e2na2 T ur naj „Dvanadva“j eodl ehčenáver z ekl as i ckéhoPower chai r Hockey.T ým/ dvoj i ci t voř í j edenhr áčshokej kouadr uhýhr áč st éčkem,t akž enahř i š t i16x10met r ůpr ot is oběhr aj íj enčt yř i hr áči .2na2j ez ábavoui dobr ým t r éni nkovým dopl ňkem ks out ěž í m Power chai rHockey. Repr ez ent ačnít ým Př eds t avuj e nej vyš š íúr oveň čes kého Power chai rHockeya j e j ednou zhl avní ch pr i or i tnaš íči nnos t i .T ým s e pod vedení m cer t i f i kovanéhot r enér apr avi del něs cház í nas ous t ř edění ch aúčas t ní s emez i nár odní cht ur naj ů. Mez i nár odnít ur naj e Podpor uj eme kl ubové akt i vi t y.V Pr az es e kaž dor očně konaj í mez i nár odnít ur naj e ús pěš ně or gani z ované pr až s kýmit ýmy New Caval i er saJ aguar s .Čes két ýmyt aképr avi del něvyj í ž děj í nat ur naj edoz ahr ani čí ,nej čas t ěj i doNěmecka,Š výcar s ka aNi z oz emí . Pr opagace Ví t ámej akoukol ipř í l ež i t os tnášs por tpř eds t avi tveř ej nos t inebo pot enci onál ní m hr áčům, dobr ovol ní kům a r oz hodčí m. S pol upr acuj emes es ubj ekt y,kt er épr acuj í sos obami s pohybovým omez ení m.Nabí z í me pr opagačnímat er i ál y, pr ez ent acei ex hi bi ční z ápas y. Sous t ř eděníal et níkempy ké t ýmybuď s amyor gani z uj í ,nebo s ez účas t ňuj í Vš echnyčes l et ní ch s ous t ř eděnía kempů.Akce obs ahuj íj ak t r éni nkové pl ány,t ak např .př át el s ká ut kánía dopr ovodný pr ogr am. Konaj ís e ve vybr aných l et ní ch kempech nebo s por t ovní ch s t ř edi s cí ch. Kur z y,wor ks hopy,š kol ení Úr oveň naš eho s por t uj e pr o nás důl ež i t á.Pr ot o nabí z í me š kol enípr or oz hodčía t r enér y.Veš ker áš kol enípr obí haj ípod vedení m cer t i f i kovanéhot r enér aar oz hodčí ho.

ceskáfederacepowerchai rhockey

S t ar ámes eoPower chai rHockeyvČR.Naš eči nnos t :

powerchai rhockey. cz

Ceskáfederace Powerchai rhockey

8


jaguarspraha Web: www. j aguar s . cz T el . : +420608135272

new cavali erspraha

Web: www. f l or i n. cz T el . : +420605000346

reddragonspraha

Web: www. f l or i n. cz T el . : +420605000346

ski ndi ansplzen Web: www. l enox os . cz T el . : +420776798887

FBCŠtí riceskéBudejovi ce Web: www. mot or ovi s t i r i . cz T el . : +420777593182

pravi dla

9

powerchai rhockey


ceskétýmy

ceskétýmy

powerchai rhockey. cz

J aguar sPr aha „J s menej s t ar š í pr až s kýkl ub.Vz ni kl i j s mevr oce2003j akodr uhý kl ub v Čes ku,kt er ýs er oz hodlvěnovats por t u Power chai r Hockey.Z at yr okyj s meuš l idl ouhouces t u,kl ubovýt ým z měni l s vůj náz evapr oš l at udyř adahr áčů.Nášt ým uví t ánovéhr áče idobr ovol ní ky.Vt áhneme vásdo s vět as por t ua s t anet es e nedí l nou s oučás t ít ýmu,kt er ývž dydr ž ípř is obě.J aguář ij s ou s por t ovci ,hr anásbaví ,ber emet ováž něadávámet omuvš e. Poct i vápr áceapr avi del nýt r éni nksnaš í t r enér kou nám př i náš í ús pěchydomai vz ahr ani čí . “ New Caval i er saRedDr agonsPr aha „Ve s pol ku F l or i ns dr už uj eme t ýmy New Caval i er s a Red Dr agons .Kr omě pr avi del ných t r éni nků or gani z uj eme j ednou měs í čně s ous t ř edění pr omi mopr až s kéúčas t ní ky.St ál eví t áme nové hr áče idobr ovol ní ky.Nováčkům nabí z í me počát eční mat er i ál ní podpor u,ces t ovní náhr adyavpř í paděpot ř eby ování .Od r oku 2010kaž dor očně or gani z uj eme t r adi ční iubyt mez i nár odnít ur najPr ague Power chai r Open, kt er ého s e z účas t ni l ydes í t kyt ýmůzcel éEvr opy.St ýmem New Caval i er s j s me4xz í s kal i t i t ul Mi s t r aČes kéPower chai rHockeyl i gy. “ SKI ndi ansPl z eň „Vnaš em s por t ovní m kl ubuj epr onásnej důl ež i t ěj š í ,abykaž dý hr áč mělchuťs por t ovat .Vš echnyos t at nímož né př ekáž ky— od dopr avy,př esos obnías i s t enciažkz aj i š t ěníadekvát ní ho t echni ckého z áz emív podobě odpoví daj í cí ho s por t ovní ho voz í ku j s me př i pr aveni ř eš i t dl e i ndi vi duál ní ch pot ř eb j ednot l i vce.Pr o os obnías i s t ent ya t r enér ynabí z í me př í l ež i t os t pr áceves por t ovní m kol ekt i vuhandi capovaných snas t aveným s ys t émem f i nanční ho ohodnocení .Poř ádáme t aké kul t ur níakce,kde nabí z í me mož nos t podí l et s e na s amot né or gani z aciakce. St aňt e s e s oučás t í výbor ného kol ekt i vuves t abi l ní ms por t ovní m kl ubu. “ F BC Št í ř iČes kéBuděj ovi ce „J s me pr vní m t ýmem čes kého Power chai r Hockey pos t aveným naz ákl adět r adi ční hof l or bal ovéhokl ubučí t aj í cí m ve vš ech věkových kat egor i í ch př es 20 t ýmů.Z ákl adní m i mpul z em byl inaš ikol egové na mechani ckých voz í cí ch, mnohonás obními s t ř iČes ké r epubl i ky.T r éni nku s e věnuj eme poct i vě kaž dý t ýden včet ně pr áz dni n.St ál e hl edáme nové hr áčei dobr ovol ní ky.Spl ným vědomí m př i s t upuj emekt r éni nku a př í pr avě pl ně pr of es i onál ně,sohl edem na z dr avot nís t av vš ech hr áčů, s as i s t encí por adců a f yz i ot er apeut ů s e 10 z aměř ení m nas por t ovní výs l edek. “


„úcastvreprezentacní m týmu jepromepoctaahrdost. “stanislavcimpa

reprezentacž e í t 11

powerchai rhockey


Repr ez ent ační dr už s t vo vede cer t i f i kovaný r epr ez ent ační t r enér . Dr už s t vo s e s cház ína pr avi del ných s ous t ř edění ch nej méně čt yř i kr át v r oce a mi ni mál ně j ednou s e účas t ní mez i nár odní ho t ur naj e vz ahr ani čí .Nej l epš í m dos avadní m výs l edkem j e6.mí s t onaME2005vŘí mě.

Andr ea Kuncová ( r epr ez ent ační t r enér ka) : „ T r énováník až déhos por t uj evel i k áz odpovědnos t . UPower chai rHock eyj et at opr ácenaví cs peci f i ck á, pr ot ož ej epot ř ebar oz umětpohybovým mož nos t em hr áčů a s pr ávně j ez ař adi tdo hr ys amot né.J et o vel mik r ás náaz aj í mavápr áce.Power chai rHock ey j et ýmovým s por t em,k de k až dý j ednot l i vec mus í z apadnoutdohr yj ak odí l ekdopuz z l e. “ St ani s l avCi mpa( nej l epš íhr áčČR2018) :„ Účas t vr epr ez ent ační mt ýmu j e pr o mě poct a a hr dos t . J s em hr dý,ž e můž ur epr ez ent ovats voj íz emive s por t u,k t er ými l uj i .Býtvr epr ez ent aci j epr omět ak é vel k ámot i vace.Nar epr ez ent ační ak ces epř i pr avuj i na s ous t ř edění ch ii ndi vi duál ně.T r éni nk mě s t oj í hodněčas uas i l ,al epos ouváměpoř áddál . “

ceskáreprezentace

J ako v j i ném s por t u,t ak iv Power chai rHockey j e účas tv nár odní mt ýmu j ední m znej vyš š í chcí l ůhr áče.Namez i nár odní s céněs ečes kár epr ez ent acepopr vépř eds t avi l anaMi s t r ovs t ví Evr opy vr oce2005( dál eME2008,T ur naj čt yřnár odů2013,Power chai r Hockeygames2018) .

powerchai rhockey. cz

ceskáreprezentace

12


podporyprí zni vcu sivelmiváží me

fi nancování

powerchai rhockeyvcr 19 3


Bezf i nancovánínaš íči nnos t ibybyl at at o br ož ur aj ens l ož kou pr áz dnýchl i s t ů.Nákl adyobs ahuj í pol ož kys poj enésor gani z ací akcí ,podpor ou kl ubů,f ungovánír epr ez ent ační ho dr už s t va a pr opagací .

Or gani z aceakcí( l i gová s out ěž ,kur z ya š kol ení ,t ur naj e2na2) z ahr nuj e pr onáj em hal y,odměny r oz hodčí ch nebo l ogi s t i ku. Or gani z aceakcípodl éhá ř aděs peci f i ckýchpož adavků,j ako j e z aj i š t ění bez bar i ér ového př í s t upu, as i s t enční pomoci , dopr avyhr áčů,voz í kůamat er i ál u.

fi nancování

fi nancování

Podpor uj eme kl uby, kt er é využ í vaj íf i nančnípr os t ř edky k z aj i š t ěnímat er i ál nívýbavy,or gani z acimez i nár odní cht ur naj ů, s ous t ř edění ,l et ní chkempůakpodpoř enováčků.

S ez aj i š t ění m naš í či nnos t i nám pomáhaj í : dár ci cí l enéf i nanční amat er i ál ní dar y s ponz oř i pr ovz áj emněpř í nos nous pol upr áci využ í váme akt uál ní Nabí dkypr os ponz or ysmož nos t mi pr ot i pl nění ( nal ez net enanaš i chwebovýchs t r ánkách) gr ant y využ í vámepodpor ys t át ní chi f i r emní chz dr oj ů s t át nípodpor a f i nanční pr os t ř edkypos kyt ované z as t ř eš uj í cí mi or gani z acemi ves t r ukt uř ečes kéhos por t u ( Čes kýs vazt ěl es něpos t i ž enýchs por t ovců) Gabr i elI z s ák( Nadačníf ondGabr i el i s ) : „Rodi na,kt er á má t ěl es ně pos t i ž eného čl ena,s e dí vánas větzj i néhoúhl u.Kdyžnám dokt ors děl i l ,ž e s ynovec užchodi tni kdynebude,j ako bys e vnás něco z l omi l o. Us pokoj ení s por t ovně z al ož eného ml ádence na el ekt r i ckém voz í ku nebyl os nadné napl ni t .Hl edal ij s mekol ekt i vnís por t ,kut ál ej í címí ček, anaš l ij s mePower chai rHockey.Kl ukhr álnej pr vena běž ném voz í ku,pakpř es edl al nas por t ovní vůz . Pohyb př ekr ylj eho handi cap.Dnes s kl ubovým dr es em,kt er ýj e vž dy vyž ehl enýj akos vat ební obl ek,vs t upuj edoz ápas u,abyvněm odevz dal

vš echno.Power chai rHockey obs ahuj e vš e,co s por tmůž e vl i dech pr obudi t .Ž e neníni cz t r aceno,ve s por t u iv ž i vot ě,ž e nenípr oč t o vz dávat ,pr ot ož e iv pos l ednívt eř i ně padaj ígól y.Pr ot o dl ouhodobě podpor uj emePower chai rHockey. “

powerchai rhockey. cz

Z aj i š ť uj me kompl et níči nnos tr epr ez ent ační ho dr už s t va,což obs ahuj e mat er i ál ní výbavu, or gani z aci pr avi del ných s ous t ř edění aúčas tt ýmunamez i nár odní cht ur naj í ch.

14


procsedetdoma, kdyžmužešnahri šti ?

15

ží t ž í t

hrác


L ukáš Kr oupa ( hr áč) : „Power chai r Hockey j s em poz nalpř eskamar áda,kdyžj s em s t udovalvPr az e. Z pr vu j s em s inemys l el ,ž et o bude či nnos t ,u kt er é bychdl ouhodoběz ůs t al .Br al j s em t oj ako‘ koní čekna z kouš ku‘ .Power chai rHockeymě al e chyt l .Po ř adě t r éni nkůj s em z ačal býtkonkur ences chopnýos t at ní m hr áčům.Z al ož i lj s em t ým,skt er ým dneshr aj ivl i gové s out ěž i ,a j s em čl enem r epr ez ent ační ho t ýmu. Power chai r Hockey mi pomohl r ychl ej i s e os amos t at ni t ,poz nal j s em s pous t us kvěl ýchl i dí . “

powerchai rhockey. cz

hrác

hrác

16


sportovnívozí k powerchai rhockey

rychlostaobratnost namí ru. . .

17


El ekt r i cký voz í kj es pol ečně shokej kou a mí čkem z ákl adní s por t ovní výs t r oj í . Spor t ovní voz í k není podmí nkou, al e výhodou. Vš i chninováčciz ačí naj ínas výchneboz apůj čenýchvoz í cí ch aažpos t upem čas us es naž í z í s kats peci ál ní voz í k,kt er ýj i m na hř i š t iot evř e nové her níobz or y.Vš ez ál ež ína mož nos t ech, pož adavcí ch a pr ef er encí ch kaž dého hr áče.V s oučas né době j e v ČR j edi ným kons t r ukt ér em s peci ál ní ch voz í ků pr o Power chai rHockey f i r ma At hamas ,s . r . o. ,dodavat elvoz í ků z načky PRI DE.Na t ěcht o voz í cí ch hr aj e ví ce nežpol ovi na naš i chhr áčů.

sportovnívozí k

sportovnívozí k

Vl as t nos t i s peci ál ní hos por t ovní hovoz í ku: r ychl os taž15km/ h výkonnébat er i e75Ah chl az ení mot or ůael ekt r oni ky pevnákons t r ukce,s t abi l i t a ní z két ěž i š t ěakr át kér oz měr y,obr at nos t i ndi vi duál ní úpr avy,ochr annépr vkyr ámu

Mar t i nJ anda ( kons t r ukt ér ,ř edi t elčes ké pobočky PRI DE)„Vr oce2015j s mer oz š í ř i l ipol epůs obnos t ina s egment pr odukt ů,kt er éž ádná j i ná s pol ečnos t nenabí z el a.S por t ovnívoz í ky př i pr avuj eme podl e i ndi vi duál ní ch pot ř eb hr áče, j s ou s es t aveny z nej kval i t něj š í ch komponent ů ( r ám, mot or y, el ekt r oni ka,kol a at d. ) .S hr áčinásmnohdy poj í os obnípř át el s t ví .Váž í me s it oho,ž e můž eme naš í pr ací př i s pětkr oz voj i t ohot ouni kát ní hos por t u. “ Ar t urHübl( hr áč) : „S peci ál nívoz í kmipř i nes lvel kýpos unvehř e.Ci vi l ní voz í k,kdyžj epř í l i špomal ý,omez uj et al entar ychl os t hr áče.S es peci ál ní m voz í kem hr ados t áváúpl něj i né r oz měr yve vš ech s měr ech.S es peci ál ní m voz í kem j s em z í s kalvět š íher nípr ax i ,pr ot ož e na pomal ém voz í ku j s em do z ápas u vs t upovalz pr avi dl aj en z a r oz hodnut éhos t avu.Př i nes l mi j eš t ěvět š í chuťdohr y, t akž es i j i mnohem ví cuž í vám. “

powerchai rhockey. cz

Důl ež i t ěj š ínež akce a r ychl os tj e v Power chai r Hockey bez pečnos t .Pr ot opr avi dl ahr yz akaz uj íj akékol inar áž enínebo j i nýkont akt ,kt er ýbyohr oz i l nebopoš kodi l voz í ks oupeř e.

18


clentýmu, kterýstojízakaždým gólem

ží t

19 9

dobrovolní k


Mi r os l avBr ůna ( dobr ovol ní k) :„KPower chai rHockey j s em s edos t al náhodoupř esj ednohohr áče.Měl j s em pr os t ěz áj em býtnápomocen.J s em as i s t entvt ýmua děl ám t o,co j et ř eba.Př i pr avuj ihř i š t ě,pomáhám hr áčům aobčasj s em pr acoval i načas omí ř e:ovl ádal čas ,z api s ovalvýs l edkynebo hl ás i ls t ř í dání .Bavímě hl avně s l edovat pos un nár odní ho t ýmu a vůbec hr áčů s es kut ečným z ápal em pr o hr u,kt eř ína s obě pr acuj í apr oPower chai rHockeyž i j í . “ Šár kaBr abcová( dobr ovol ní k) :„Pomáhám hr áčům vpř í pr avěkehř ei vpr ůběhuz ápas upodl et oho,coj e pot ř eba:obl éknoutdodr es u,napí t ,př i váz athokej ku. Baví měpomáhat ,f andi tapoví dats i shr áči ,pr ot ož e t oj s ou moc f aj nl i di .Dí ky Power chai rHockey j s em z í s kal apl nonovýchkamar ádů.Rádast ýmem j ez dí m na t ur naj e,pr ož í vám z ápas y a moc mě t ěš íbýt s oučás t ít ýmu.Pomal us et akéučí m býtr oz hodčí .T o užnení t akj ednoduché,al ebaví mět omoc. “

dobrovolní k

powerchai rhockey. cz

dobrovolní k

20


každýmužepí skat, alemálokdotoumí . . .

ží t

1 9 2 1

rozhodcí


Ant oní n Kr ej čí k:„Kdys ij s em půs obi lj ako f ot bal ový r oz hodčí ,al e kvůl inedos t at ku čas uj s em s konči l .Ž e j s em s e dalz novuna dr áhur oz hodčí ho ‚ z avi ni l ‘můj př í buz ný,kt er émus es t al úr azaf l or bal nael ekt r i ckém voz í kuz ačalhr át .Řeklj s em s i :na hř i š t is epohybovat umí m,pí š ť al ku t akymám,t aks e naučí m pr avi dl aa uvi dí s e.Dnesužpí s kám ví cej akdes etl et .Vr oce2016 j s em pí s kal Mi s t r ovs t ví Evr opy v Hol ands ku a v s oučas nédoběj s em př eds edakomi s er oz hodčí ch. “ I va Haš ková:„KPower chai rHockeyj s em s e dos t al a př eskamar ádku,kt er át ent os por thr aj e.Nej pr vej s em byl aj enf anouš ek,al epos t upem čas uj s em s es naž i l a i pomoci ,kdebyl ot ř eba.T ent os por tměz auj al acht ěl aj s em s eakt i vněj i z apoj i t .Vr oce2016s evyps al kur znar oz hodčíat akj s em neváhal aakur z uj s em s e z účas t ni l a. V s oučas né době j s em r oz hodčí z ačát eční k,al er ádapomůž ui j akodobr ovol ní k.T ent o s por ts emi mocl í bí abýtj ehos oučás t í měnapl ňuj e. “

ROZHODCÍ

powerchai rhockey. cz

rozhodcí

22


nabĂ­ dka spoluprĂĄce

prezentace,projekce,besedy kurzy,exhi bi ce. . .

23


Ví t ámeveš ker ouvz áj emněpř í nos nous pol upr áci z ej ména v obl as t ivz děl ávánía r oz voj es por t u pr ol i dis nej vět š í m pohybovým omez ení m. Pr os peci ál níš kol y,r ehabi l i t ačníús t avya s pol kyz abývaj í cís e akt i vi t ami pr o os oby s t ěl es ným pos t i ž ení m nabí z í me pr ez ent aci „ Ž í tas por t ovat “ .Pr os t ř ední avys okéš kol yj eur čen vz děl ávací pr oj ekt„ As i s t entnaz kouš ku“ .

„ Ží tas por t ovat “( pr ez ent ace,bes eda)

nabí dkaspolupráce

nabí dkaspolupráce

Ž í t— akt i vní ž i votsnej vět š í m pohybovým omez ení m,mož nos t i s por t ování ,os obní př í běhy Spor t ovat— úvoddoPower chai rHockey,pr avi dl a, el ekt r i ckévoz í ky,s out ěž e,vi deoaf ot o ukáz ky

Pr oj ekt ur čený pr oš kol y nabí z ís t udent ům s t ar š í ch 18 l et mož nos ts ez námi ts e s akt i vní m ž i vot em l i dís nej vět š í m pohybovým omez ení m avyz kouš ets i vpr ax i ,coobnáš í úkony běž néos obní as i s t ence.Pr oj ektj s mej i žopakovaněr eal i z oval i ves pol upr áci s eZ ápadočes kouuni ver z i t ou. Mar két aOuř adová( „ As i s t entnaz kouš ku“ ) „Nej t ěž š í m moment em pr oměbyl a chví l e,kdyj s em mus el a us ednoutna el ekt r i cký voz í k.Mys l í t es i ,ž e s ednouts ina „el ekt r i čák“neníni ct ěž kého?Budet e s edi vi t ,al ej et ot ěž ké.Uvědomi l aj s em s i ,ž es i čl ověk mus íváž i tvěcímnohem ví c,pr ot ož es t ačís t r aš ně mál oa j s oupr yč.Kaž dá chví l e na t omt o kur z ubyl a j edi nečnáabyl aobr ovs kým př í nos em.Shr áči s edál e s et kávámenej ennaf l or bal ovýcht ur naj í ch. “

Pr ez ent aceaexhi bi cepr o: s por t ovní udál os t i f es t i val y s peci ál ní š kol y r ehabi l i t ační ús t avy

powerchai rhockey. cz

„ As i s t entnaz kouš ku“( pr oj ektpr os t ř edníavys okéš kol y)

24


zapojtesedohry

kontakt

25

powerchai rhockey


Čes káf eder acePower chai rHockeyz .s .

kontakt

kontakt Sí dl o T l umačovs ká2766/ 26,15500Pr aha5–S t odůl ky I Č:27051439 Bankovníúčet 2400971278/ 2010 F i obanka,a. s . ,VCel ni ci 1028/ 10,11721Pr aha1 Emai l :i nf o@power chai r hockey. cz Web: www. power chai r hockey. cz T el . : 733627289,776798887

podporapowerchai rhockey

Sponz or i ngadár covs t ví nabí dkar ekl amy/ j i népl nění ( akt uál ní nabí dkunal ez net e nanaš i chwebovýchs t r ánkách) Pr omédi a i nf or maceoči nnos t i výs l edkovýs er vi s pr opagační mat er i ál y Z apojs edohr y:Buďnáš hr áč dobr ovol ní k r oz hodčí t r enér

Powerchai rhockey ží tasportovat

www. powerchai rhockey. cz i nfo@powerchai rhockey. cz

powerchai rhockey. cz

Podpoř t enaš i s nahuapodí l ej t es enadal š í mr oz voj i Power chai rHockeyvČes kér epubl i ce.Ví t ámeveš ker ou vz áj emněpř í nos nous pol upr áci .

26


powerchai rhockey ží tasportovat

www. powerchai rhockey. cz i nfo@powerchai rhockey. cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.